آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی

صلوات

تاریخ:دوشنبه 3 تیر 1392-03:52 ب.ظ

.

لطفاً برای اطلاع از مطالب گذشته به فهرست مطالب و یا آرشیو  مطالب قبلی مراجعه نمائید
محور

تاریخ:چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393-04:48 ب.ظ

 unn wpdp


بازی ریاضی

تاریخ:چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393-03:12 ب.ظ

روی هر موضوع کلیک کنید
مقایسه دوعدد کلاس اول ودوم

مقایسه دوکسر به کمک محورهاکلاس دوم وسومو.....
بازی با رنگ واشکال هندسی کلاس
اعداد را مرتب کنید به کمک موس

 

رادیکال 3

تاریخ:دوشنبه 1 اردیبهشت 1393-06:11 ب.ظ

رادیکال 3

ریاضی ششم فرمول ها

تاریخ:یکشنبه 31 فروردین 1393-06:35 ب.ظ

فرمول های کاربردی ریاضی ششم

تعداد پاره خط ها و نیم خط ها

1-هرگاه چند نقطه‏ی متمایز(جدا از هم)،بر روی یک خط راست باشند تعداد پاره خط ها از فرمول زیر به دست می آید.

2 ÷ (تعداد فاصله ها × تعداد نقطه ها ) = تعداد پاره خط ها

توجه : تعداد فاصله‏ها همیشه یکی کم‏تر از تعداد نقطه‏ها است.

2-هرگاه چند نقطه‏ی متمایز،بر روی خط راست باشند، تعداد نیم خط‏ها از فرمول زیر،به دست می آید.

2 × تعداد نقطه‏ها = تعداد نیم خط‏ها

3-هرگاه چند نقطه‏ی متمایز، برروی یک نیم خط باشند،تعداد نیم خط‏ها مانند مثال زیر به دست می‏آید.

مثال: برروی یک نیم خط،هفت نقطه‏ی متمایز وجود دارد چند نیم خط،در شکل وجود دارد؟

پس (8 = 1 + 7 ) نقطه داریم یعنی 8 نیم خط خواهیم داشت.

4- هرگاه چند نقطه‏ی متمایز، برروی یک پاره خط باشند نیم خطی، درشکل وجود ندارد.

برش و قسمت:

وقتی می خواهیم یک قطعه یا جسمی رشته مانند را به قسمت های مساوی ویا نامساوی تقسیم کنیم همیشه تعداد قسمت‏ها یکی بیش‏تر از تعداد برش‏ها است.

مثال: یک آهنگر , میله ای به طول 12 متر را به چهار قسمت تقسیم کرد او برای این کار چند برش زده است؟

برش                3 = 1 – 4 (قسمت)

مجموع و اختلاف:

هرگاه مجموع دو عدد و اختلاف آن دو عدد را به ما بدهند و آن دو عدد را از ما بخواهند، از دو راه زیر به دست می‏آید.

1-اگر مجموع واختلاف را از هم کم کرده،بر2 تقسیم کنیم عدد کوچک‏تر به دست می‏آید.

2- اگر مجموع واختلاف را با هم جمع کرده،بر2 تقسیم کنیم عدد بزرگ‏تربه دست می‏آید.

تعداد یک رقم در یک مجموعه‏ ی اعداد متوالی

1-از عدد1 تا 99 از همه‏ی رقم‏ها 20 تا داریم به جز رقم(صفر)،که از آن 9 تا داریم.

2-از عدد 100تا 199 از همه‏ی رقم‏ها 20تا داریم به جز رقم(یک)،که از آن 120 تا داریم.

3- از عدد 200تا 299 از همه‏ی رقم‏ها 20تا داریم به جز رقم(دو)،که از آن 120 تا داریم و ...

تعداد اعداد

در مجموعه اعداد طبیعی (از یک شروع می‏شود)تعداد اعداد یک رقمی9 تا،اعداد دو رقمی 90تا،اعداد سه رقمی 900تا،اعداد چهاررقمی 9000 تاو... می باشد.

تعیین تعداد عددهای صحیح یک مجموعه‏ی اعداد متوالی

1-اگر تعداداعداد،از عدد اولی تا عدد آخری مورد نظر باشد از فرمول زیر،استفاده می‏شود.

1 + (عدد اولی عدد آخری) = تعداد اعداد

مثال: از عدد27 تا عدد 1027 چند عدد صحیح (عددی که کسری و اعشاری نباشد) وجود دارد؟                 

تعداد اعداد   1001 = 1+(27 1027 )

 2-اگر تعداد اعداد،بین دو عدد اولی و آخری مورد نظر باشد از فرمول زیر،استفاده می‏شود.

1 ( عدد اولی عدد آخری) = تعداد اعداد

3- اگر تعداد اعداد زوج و یا فرد یک مجموعه‏ی اعداد متوالی مورد نظر باشد از فرمول‏های زیر استفاده می‏شود.

1+ 2÷(کوچک‏ترین عدد زوج بزرگ‏ترین عدد زوج) = تعداد اعداد زوج

1 + 2÷(کوچک‏ترین عدد فرد بزرگ‏ترین عدد فرد) = تعداد اعداد فرد

مثال: از عدد 45تا 158چند عدد زوج وچند عدد فرد وجود دارد؟

57= 1 + 2 ÷ (46 158 ) = تعداد اعداد زوج

57 = 1 + 2 ÷ ( 45 157 )= تعداد اعداد فرد

مجموع اعداد صحیح متوالی

1-برای محاسبه‏ی مجموع اعداد صحیح متوالی،از فرمول زیر استفاده می‏شود.

2 ÷ (تعداد اعداد × مجموع عدد اولی وعدد آخری ) = مجموع اعداد صحیح متوالی

مثال: محموع اعداد صحیح از 1 تا 100 را به دست آورید؟

مجموع اعداد           5050 = 2 ÷ 100( × (100 + 1 ))

2- برای محاسبه مجموع اعداد صحیح فرد متوالی که از عدد(یک) شروع  

می‏شوندویا مجموع اعداد صحیح زوج متوالی‏که‏ازعدد(دو)شروع می‏شوند

علاوه بر فرمول قبلی،می‏توانیم از فرمول های زیر استفاده کنیم.

                تعداد اعداد × تعداد اعداد = مجموع اعداد صحیح فرد متوالی

       (1 + تعداد اعداد) × تعداد اعداد = مجموع اعداد صحیح زوج متوالی

مثال: مجموع اعداد صحیح زوج و مجموع اعداد صحیح فرد متوالی از 1 تا100 را به دست آورید؟

از 1 تا 100 ، 50تا فرد و 50 تا زوج هستند.

2500 = 50 × 50 = تعداد اعداد صحیح فرد متوالی

2550 = 51 × 50 = تعداد اعداد صحیح زوج متوالی

عدد وسطی

هرگاه مجموع چند عدد صحیح متوالی (با فاصله های یکسان) را بدهند و آن اعداد را بخواهند ،مجموع آن اعداد را بر تعدادشان تقسیم کرده،عدد وسطی به دست می‏آید.

1- اگر تعداد اعدادفرد باشد مانندمثال زیر عمل،می کنیم.

مثال: مجموع 5 عدد صحیح متوالی 75 می‏باشدکوچک‏ترین عدد را به دست آورید؟                                    

عدد وسطی                           15 = 5 ÷ 75

75 = 17 + 16 + 15 + 14 + 13

2- اگر تعداد اعداد زوج باشد مانند مثال زیر عمل می کنیم.

مثال: مجموع 6 عدد صحیح فرد متوالی 96 می باشد یزرگ ترین عدد را به دست آورید؟           

عدد وسطی               16 = 6  ÷ 96

رقم یکان

1- هرگاه چند عدد زوج را با هم جمع کنیم رقم یکان حاصل جمع،حتماً زوج خواهد شد.

2- هرگاه چند عدد فرد را با هم جمع کنیم رقم یکان حاصل جمع،ممکن است زوج باشد یا فرد.

اگر تعداد اعداد،فرد باشد رقم یکان حاصل جمع،فرد می‏شود و بلعکس

3-هرگاه عدد زوجی را هرچند بار در خودش ضرب کنیم رقم یکان حاصل ضرب،حتماً زوج خواهد بود.

 

کسر بین دو کسر

برای نوشتن کسر بین دو کسر،کافی است صورت‏ها را با هم و مخرج‏ها را نیز را باهم جمع کرد به مثال زیر توجه کنید.

سه کسر بین دو کسر  نوشته شده است.

بخش پذیری

بخش پذیری بر 11 : از سمت چپ شروع می کنیم و ارقام را یکی در میان با هم جمع می کنیم و بعد حاصل را از هم کم می‏کنیم و حاصل تفریق را بر 11 تقسیم می‏کنیم،اگر باقی مانده صفر شود بر 11 بخش پذیر است.

مثال: آیا عدد 32121456 بر 11 بخش‏پذیر است؟

تقسیم کسرها:

تقسیم کسر‏ها را به سه روش زیر، می توانیم انجام دهیم.

1- اگر مخرج‏ها مساوی باشند از مخرج‏ها صرف نظر کرده صورت کسر اول را بر صورت کسر دوم تقسیم می‏کنیم.

اما اگر مخرج‏ها مساوی نباشند مخرج مشترک گرفته و مخرج‏ها را مساوی می‏کنیم سپس صورت کسر اول را بر صورت کسر دوم تقسیم می‏کنیم.

2- کسر اول را نوشته، علامت تقسیم را به ضرب تبدیل کرده و سپس کسر دوم را معکوس می کنیم و عمل ضرب را انجام می دهیم.

3- دور در دور و نزدیک در نزدیک: از این روش، فقط در مواقعی که لازم باشد استفاده می کنیم.

نسبت و تناسب :

1- تناسب زمانی : در این نوع تناسب، زمان تغییری نمی کند.

مثال : اگر 4 پیراهن روی طناب در مدت زمان یک ساعت خشک شوند 8 پیراهن در همان شرایط در همان یک ساعت خشک می شود.

2- تناسب مستقیم : اگر قیمت یک تخم مرغ 100 تومان باشد 5 تخم مرغ 500 تومان می شود یعنی با افزایش تعداد تخم مرغ ها، قیمت خرید تخم مرغ ها نیز به همان نسبت افزایش می یابد.

3- تناسب معکوس : گاهی اوقات کمیت ها با هم نسبت عکس دارند یعنی هرچه یکی را زیاد کنیم به همان نسبت ، دیگری هم کم می شود. در این حالت می گوییم تناسب معکوس است. مثلاً اگر2 کارگر، کاری را در مدّت 6 روز انجام می دهند ،4 کارگر، همان کار را در مدت 3 روز انجام می دهند.

زاویه‏ ی بین دو عقربه‏ ی ساعت شمار و دقیقه شمار:

برای محاسیه زاویه‏ی بین دو عقربه‏ ی ساعت شمار و دقیقه شمار ، مقدار ساعت را در عدد 30 ضرب کرده، مقدار دقیقه را در عدد5/5 ضرب کرده، عدد کوچک تر را از عدد بزرگ تر کم می کنیم. در صورتی که جواب به دست آمده از 180 درجه بیش‏تر باشد آن را از 360 کم می کنیم.

مثال: زاویه ای که دو عقربه ی ساعت شمار و دقیقه شمار در ساعت 1:50 می سازند چند درجه است؟

زاویه‏ ی بین دو عقربه  

 

مجموع زوایای داخلی چند ضلعی ها:

برای این که مجموع زاویه های داخلی هر چند ضلعی رامحاسبه کنیم ، تعداد ضلع ها را منهای 2 نموده ، در 180 ضرب می کنیم.

180 × (2 تعداد ضلع ها ) = مجموع زاویه های داخلی

مثال : مجموع زاویه های داخلی یک 5 ضلعی را به دست آورید؟

درجه 540 = 180× (2 5 ) : پنج ضلعی

 

تعداد قطرهای چندضلعی ها:

از تعداد ضلع ها، 3 تا کم کرده، جواب را در تعداد ضلع ها ضرب کرده و سپس جواب را بر 2 تقسیم می کنیم.

2÷ تعداد ضلع ها × ( 3 -  تعداد ضلع ها ) = تعداد قطرها

از هر راس چند ضلعی به اندازه‏ی (3- تعدا ضلع ها ) قطر می گذرد. مثلا از یک راس چهار ضلعی ( 1= 3 4) یک قطر می گذرد.

مثال : یک شش ضلعی چند قطر دارد؟

تعداد قطرها          9= 2 ÷ 6 × ( 3 6 )

 

تعداد زاویه ها:

هرگاه در چند زاویه ی مجاور که دارای راس مشترک هستند ، بخواهیم تعداد زاویه ها را تعیین کنیم ، از فرمول زیر استفاده می کنیم.

                     2 ÷ (تعداد فاصله ها× تعداد نیم خط ها ) = تعداد زاویه ها

توجه : تعداد فاصله ها،از تعداد نیم خط ها یکی کم تر است.

مثال : در شکل روبرو چند زاویه وجود دارد؟

 

ارتفاع وارد بر وتر:

برای محاسبه ارتفاع وارد بر وتر ، می توانیم از فرمول زیر استفاده کنیم.

     وتر ÷ حاصل ضرب دو ضلع زاویه‏ی قائمه= ارتفاع واردبر وتر

مثال : اگر دو ضلع زاویه‏ی قائمه مثلث قائم الزاویه‏ای 5 و 12 س باشدووتر آن 15 س باشد.طول ارتفاع وارد بر وتر آن چقدر است؟

 

توضیحی درموردبرخی واژه ها درریاضی

سه بعدی

شکل های سه بعدی ، در سه جهت بعد دارند ، طول ، عرض و ارتفاع . مکعب مستطیل و منشور

و . . . جسم های سه بعدی اند . جسم های سه بعدی ممکن است تو پر یا تو خالی باشند .

                                                                                                    

وجه

به هر یک از سطح های تخت یا خمیده ی شکل های سه بعدی ، وجه می گویند . مکعب شش

وجه ، استوانه سه وجه و کره یک وجه دارد .                                                                   

یال

به محل برخورد وجه های هر شکل سه بعدی ، یال می گویند . مکعب 12 یال دارد و کره هیچ

یالی ندارد .

                                                                                                                     

دو بعدی

به اندازه های یک شکل ، بعد می گویند . شکل های دو بعدی ، سطح صاف اند و در دو جهت

بعد دارند . طول و عرض مثلث ، مربع ، مستطیل ، ذوزنقه ، دایره و ... شکل های دو بعدی اند


چند وجهی

چند وجهی ، جسمی سه بعدی است که وجه های آن صفحه ی تخت باشند . مکعب مستطیل ،

مکعب و هرم ، چند نمونه از چند وجهی ها هستند .

چند وجهی

 منتظم

جسمی سه بعدی است که تمام وجه های آن چند ضلعی های منتظم یکسان باشند . فقط پنج

نوع چند ضلعی منتظم وجود دارد : چهار وجهی ، مکعب ، هشت وجهی ، دوازده وجهی ، بیست

 

لیتر

لیتر یکی از واحد های اندازه گیری حجم و گنجایش است . هر لیتر برابر است با حجم مکعبی که

طول هر ضلع آن 10 سانتی متر باشد .

جسم فضایی

جسم های سه بعدی ، جسم فضایی اند . یعنی طول ، عرض و ارتفاع دارند . مکعب مستطیل

کره و مخروط جسم فضایی اند .

حجم

مقدار فضایی است که چیزی اشغال می کند . حجم جسم های سه بعدی را با سانتی متر مکعب

، متر مکعب ، لیتر ، میلی لیتر ، یا گالن اندازه گیری می کنند .

گنجایش

گنجای هر چیز ، بیشترین مقداری است که می تواند در خود جای دهد . مثلا گنجایش سطل ،

مخزن سوخت اتومبیل  . گنجایش را معمولا با واحد های لیتر ، سانتی متر مکعب ، متر مکعب

گالن و . . . اندازه گیری می کنند .
علوم درس 12 ششم ابتدایی (جنگل برای کیست؟)

تاریخ:یکشنبه 31 فروردین 1393-06:29 ب.ظ

علوم درس 12 ششم ابتدایی (جنگل برای کیست؟)

1-      زنجیره ی غذایی چیست؟ به رابطه ی غذایی یک تولید کننده و چند مصرف کننده گفته می شود .

2-      شبکه غذایی را تعریف کنید ؟ به ارتباط غذایی چند زنجیره غذایی با یکدیگر گفته می شود .

3-      قارچها در چه جایی از زنجیره غذایی قرار دارند؟ آن ها تجزیه کننده هستند .

4-      قارچها چگونه باعث بهبود و تقویت خاک می شوند ؟ با تجزیه بقایای بدن گیاهان و جانوران سبب بهبود و تقویت خاک می شوند .

5-      کروکودیل ها انگل های درون دهان خود را چگونه از بین می برند؟ بعضی وقت ها کروکودیل ها بدون حرکت و با دهان باز استراحت می کنند پرنده ی کوچکی وارد دهان کروکودیل می شود و انگل های درون دهان کروکودیل را می خورند.

6-      چند جانور و گیاهی را که در گذشته وجود داشته اند اما در حال حاضر وجود ندارند نام ببرید ؟ جانوران : دایناسور ها              گیاهان : درختان بسیار تنومند

7-      به نظر شما چه عواملی سبب از بین رفتن نسل یک نوع جاندار می شود ؟ وقتی شرایط زندگی جاندار تغییر می کند مانند تغییر شدید آب و هوا زیستگاه طوفان یا سیل   جاندار نمی توانند با آن ساز گار شوند و باعث نابودی آن ها می گردد.

8-      مثالی برای نابودی برخی جانوران توسط انسان در کشورمان را بیان کنید .  شیر ایرانی حدود 70 سال پیش در بخش هایی از ایران وجود داشت  اما به علت های متفاوت مانند شکار توسط انسان و از دست دادن زیستگاهش از بین رفت .

9-      منظور از درخت بومی چیست؟به درختانی که در یک منطقه به طور طبیعی رشد می کنند درخت بومی می گویند .

10-  چرا تنوع گیاهان در جنگل های کاج کم است ؟ زیرا درخت کاج موادی از ریشه ی خود در خاک ترشح می کند که از رشد بسیاری از گیاهان جلوگیری می شود .

11-  با قطع بی رویه ی درختان با گذشت زمان چه تغییری در جنگلهای کره ی زمین ایجاد می شود ؟ جنگل جزء منابع طبیعی و محیط زیست جانوران مختلف است قطع درختان   جنگل باعث نابودی جانوران و محیط زیست می شود .

12-  رابطه ی غذایی بین مورچه و شته چگونه است ؟ به صورت همیاری زندگی می کنند و هر دو موجود از یکدیگر سود می برند مورچه ها شته ها را به بخش های جوان گیاه می رسانند شته از شیرهی گیاه به وسیله ی خرطوم خود تغذیه می کند و مورچه شهد خارج شده از شته را مصرف می کند .

13-  رابطه ی غذایی کرکس و شیر ها چگونه است ؟ به صورت هم سفرگی است . کرکس ها ته ماندهی شکار شیرها را می خورند (کرکس ها مرده خوار هستند )

14-  رابطه ی  غذایی انگلی چگونه است ؟ در زندگی انگلی موجود انگل از میزبان به عنوان منبع غذایی استفاده می کند مانند پشه ها که نیش خود را از درون بدن حیوان دیگری فرو می برند و خون آن ها را می مکند .

15-  یک زنجیره غذایی ساده نام ببرید. روباه-سنجاب – بلوط

16-  در زنجیره بالا کدام تولید کننده و کدام مصرف کننده است ؟ روباه و سنجاب مصرف کننده و بلوط تولید کننده است

17-  موجودات زنده ی زمین از نظر نقش خود در محیط به چند گروه تقسیم می شوند ؟ موجودات زنده ی زمین از نظر نقش خود در محیط در سه گروه زیر قرار میگیرند : 1- تولید کننده 2- مصرف کننده 3-تجزیه کننده ( گیاهان تولیدکننده – بانور خورشید فتوسنتز می کنند و غذاسازی  انجام می دهند – جانوران مصرف کننده هستند – میکروب ها تجزیه کننده اند )

18-  قارچها در چه جاهایی رشد می کنند؟قارچها در خاک و آب به سر می برند و در مناطق جنگلی و بارانی رشد می کنند برخی قارچهای خوراکی و سمی که بقایای گیاهی و جانوری را تجزیه می کنند برخی قارچها بیماری های زیادی را به وجود می آورند .گونه ای دیگر از قارچ  به نام مخمر هستند  .گونه ای دیگر باعث سیاه شدن رنگ کاشی های حمام می شود و گونه های دیگر قارچ موجب بیماری می شوند و برخی دیگر به عنوان دارو مصرف می شوند و بعضی نیز باعث پوسیدگی چوب یا رویش دوباره ی گیاه می شوند  . قارچهای تک سلولی مانند کپک میوه در محل میوه های خراب رشد می کنند .

19-  قارچها مواد مورد نیاز خود را چگونه به دست می  آورند؟ قارچها برای رشد به مواد و رطوب نیاز  دارند  که این   مواد با تجزیه ی بقایای بدن موجودات خورده شده فراهم می شود .

20-  قارچها در چه جایی از زنجیره غذایی قرار می گیرند ؟ قارچها تجزیه کننده هستند .

21-  آیا قارچهای تکسلولی و پرسلولی وجود دارد ؟ قارچها به صورت تک سلولی و پرسلولی هستند از قارچهای پرسلولی می توان به قارچهای چتری خوراکی یا سمی و از قارچهای تک سلولی می توان به مخمر و کپک ها اشاره نمود.

22-  همزیستی چیست؟ همزیستی به انواع ارتباط های غذایی میان موجودات زنده گفته می شود که برای تامین غذا به صورت همسفرگی همیاری رقابت انگلی و حتی شکار و شکارچی است .

23-  زندگی همسفرگی چیست؟در زندگی همسفرگی یک موجود سود می برد ودیگری نه سود می برد و نه زیان مانند ماهی بادکش دار و کوسه ماهی

24-  زندگی همیاری چیست؟در این نوع زندگی هر دو موجود سود می برند مانند شته و مورچه

25-  زندگی رقابتی چیست؟ در این نوع زندگی رقابت وجود دارد مثلا گیاهان قد بلند بیشتر از نور خورشید استفاده می کنند .

26-  زندگی انگلی چیست؟در زندگی انگلی موجود انگل از میزبان مانند منبع تغذیه عمل می کند مانند کرم کدو یا زالو و شپش

27-  زندگی شکار و شکارچی چیست؟ در این زندگی موجودی موجود دیگر را شکار می کند و می خورد مانند گنجشک و عقاب

28-  چه شغل هایی در ارتباط با محیط های طبیعی وجود دارد ؟ جنگل بانی کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست


- درصورت از بین رفتن کدام یک از موجودات زنده ی زیربه ترتیب بیش ترین وکم ترین آسیب به سایر جانداران می رسد؟

الف) گیاهان،گوشت خواران
   

ب) گیاه خوران ،گوشت خوران

ج) گیاهان،تجزیه کنندگان
   

د) تجزیه کنندگان،گیاهان

2- هرگاه سرعت مصرف یک گیاه طبیعی بیش از سرعت تولید آن باشد چه اتفاقی می افتد؟

الف) تعداد به سرعت افزایش می یابد.
   

ب) آلوده کننده خواهد بود.

ج) پایان پذیر خواهد بود.
   

د) باید به طور مصنوعی تولید کرد.

3- هدف ازغذا خوردن در موجودات زنده چیست؟

الف) برطرف شدن حسّ گرسنگی
   

ب) تأمین موادّ موردنیاز وانرژی

ج) رشد کردن وترمیم اندام ها
   

د) به دست آوردن انرژی

4- درطبیعت جمعیّت گیاهان وجانوران معمولاً ثابت می ماند. چرا؟

الف)عوامل کاهش دهنده ی جمعیت فقط تعدادمحدودی ازجانوران راازبین می برد.

ب)زیرا درطبیعت مرگ وتولد وجود دارد وعوامل افزایش دهنده فقط تولد است.

ج)چون عوامل کم کننده وزیاد کننده ی جمعیّت به طورغیرمتعادل عمل می کنند.

د) چون عوامل کم کننده وزیاد کننده  ی جمعیّت به طورغیرمتعادل عمل نمی کنند.

5- بین گیاهان جنگل چه نوع رابطه ای وجود دارد ؟

الف) هم سفرگی
   

ب) رقابتی
   

ج) هم یاری
   

د) انگلی
تعدادجمله دریک متن فارسی6

تاریخ:یکشنبه 31 فروردین 1393-06:26 ب.ظ

تعدادجمله ازفرمول زیربه دست می آید .

1- فعل های حاضر در جمله را می شماریم.

2- فعل های غایب (حذف شده ) را می شماریم.

3-شبه جمله تمام جمله ها به عنوان جمله حساب می شوند

تعداد فعل های ذکر شده + تعداد فعل های حذف شده + شبه جمله
مثال : ای مردم ! بدانیدملتی که تلاش کند وپشتکار داشته باشد هم به برخورداری می رسد وهم به موفقیت .
ای مردم + بدانید+ تلاش کند+ داشته باشد +می رسد +می رسد (که حذف شده )
شبه جمله + فعل + فعل + فعل + فعل +(فعل حذف شده)
گاهی در جمله عبارتی شبیه به فعل می آید که هرگز فعل نیست .مانند مصدر ها ،بنابراین، این گروه هرگز در شمارش، جمله محسوب نمی شوند.
مثال : هنگام رفت وآمد از خیابان احتیاط کن . ( یک جمله )
کار کردن وتلاش کردن رمز موفقیت است . ( یک جمله )
نکته :گاهی فعل ها به صورت مخفف می آیند .درشمارش جمله ها محسوب می شوند
مثال :من آن نی ام که تورراها کنم .(من آن کسی نیستم که تورارهاکنم )

شبه جمله ها بر دو نوع هستند:

1- منادا  منادا  را  از حروف ندا تشخیص می دهیم .  حروف ندا عبارتند از : ای ، یا ، ایا ، « ا » در پایان واژه ،   Ø ( بدون هیچ علامتی ) یعنی از لحن نوشته یا کاما متوجه می شویم .

2- صوت  عبارتند از :

برای آرزو و دعا :  کاشکی ، کاش ، ای کاش ، آمین ، الهی

برای تشویق    به به ، آفرین ، احسنت ،بارک الله، مرحبا،خوشا

برای تاسف و درد   آه ، درد ، دریغا ، دریغ  ، ای داد ،فریاد ، وای

برای تعجب           به ، وه ، عجب ، چه عجب ، عجبا ، شگفتا

برای تنبیه             امان ، الامان ، مبادا ، زنهار ، هان

برای احترام           چشم ، به چشم ، بله قربان

برای قبول و تصدیق         بله ، آری ، ای ، ای والله

برای دستور                خاموش ، ساکت ، یالله ، بسم الله
بازی چهار-4

تاریخ:یکشنبه 31 فروردین 1393-06:20 ب.ظ

بازی 4*4

چهار چهار نوعی بازی ریاضی است که معمولاً دانش آموزان مقاطع بالاتر تحصیلی به خاطر انجام عملیات های گسترده و ساده بر روی اعداد به انجام آن مبادرت می ورزند.
اما بسیاری از نوجوانان در سنین مختلف نیز علاقه خاصی به انجام این بازی دارند.
هدف از این بازی یافتن ساده ترین راه ریاضی برای بیان تمام اعداد از صفر تا بی نهایت، به وسیله عدد 4 است. که می بایست فقط از عملیات های معمول و ساده ریاضی استفاده کرد. اکثر نسخه های این بازی با نام 4*4 معروف است ولی در بعضی سایت ها و منابع دیگر با نام های دیگری نیز بیان شده است.

تنها تفاوت موجود در بین نسخه های دیگر این بازی، استفاده کم یا زیاد از اعمال ریاضی است.
استفاده از حداقل، 4 عمل اصلی که عبارت است از جمع (+)، تفریق (-)، ضرب (*) و یا تقسیم (÷) تقریباً در تمام نسخ این بازی مشترک است.

در برخی دیگر از نسخه های 4*4، ریشه دوم، فاکتوریل و توان قراردادی نیز محاسبه می شود. عموماً استفاده از لگاریتم در این بازی مجاز نمی باشد ولی استفاده از اعداد اعشاری بلامانع است.
همچنین در انواع دیگر این بازی به جای قراردادن عدد 4 در همه معادلات، از اعداد قراردادی دیگری مانند سال تاریخ تولد فرد منظور می شود. برای مثال به منظور استفاده از سال 1975م، می بایست ساده ترین راه برای ایجاد اعداد 1، 9، 7 و 5 ارائه شود.

0= 44 - 44 0
1= 44 ÷ 44 1
2= 4÷4 + 4÷4 2
3= 4÷ (4+4+4) 3
4= 4+ (4-4)*4 4
5= 4÷ (4+4*4) 5
6= 4*4/0 + 4/4 6
7= 4 - 4÷ 44 7
8= 4/4 + 4/0- 4 8
9=4÷4 + 4+4 9
10= 4/4÷44 10
11=4÷4 + 4/0÷4 11
12= 4÷ (4+44) 12
13= 4÷44 - !4 13
14=4/0-(4/0-4)*4 14
15=4 + 4÷44 15
16=(4-44)*4/0 16
17=4÷4 + 4*4 17
18= 4/0 + 4/0*44 18
19=4÷4 - 4-!4 19
20=(4+4÷4)*4 20
روز مادر

تاریخ:شنبه 30 فروردین 1393-07:59 ق.ظغارهای سنگی

تاریخ:سه شنبه 19 فروردین 1393-05:20 ب.ظ

استالاکتیت ( چکنده )

به تمام اشکال غار سنگی که بر اثر چکیدن از سقف غار پدید می آیند چکنده می گویند.

 

STALAGMITEاستالاگمیت ( چکیده )

به تمام غار سنگهایی که از کف غارها بر اثر فرآیند غار سنگ سازی بوجود می آیند چکیده می گویند.

همانطور که در عکس فوق دیده میشود از به هم پیوستن استالاکتیت و استالاگمیت ستون COLUMتشکیل می شود .

FLOWSTONE آبشار سنگ

در سطوح شیبدار در کف غار با جاری شدن مواد در سطح و سپس سخت شدن آنها FLOWSTONE تشکیل می گردد. همانطور که در شکل بالا مشخص است مثل آبشارجاری است که سنگ شده باشد (متاسفانه اگر چه ترجمه FLOWSTONE کار سختی نیست ولی تا امروز در منابع فارسی برای این شکل و دیگر اشگال غار سنگی ترجمه معتبری نیافتم پس از ترجمه شخصی در این متن استفاده کرده ام که مایلم که نظر دیگر دوستان غارنورد را در مورد این ترجمه ها بدانم -ترجمه های من با رنگ قرمز مشخص خواهد شد)

DRAPERIES اشکال پرده ای

در سقف غار و معمولا در ناحیه درزها ی شیب دار تشکیل می شود و همانند پرده ای نازک و گاه شفاف و بسیار شکننده در سقف غار گسترش یافته است .( اشکال زیر)

RIMSTONE

در کف غار تشکیل می شود و مانند حوضچه هایی است که آب آن بر روی هم سرزیر می کند. معمولا در بالا و یا پایینFLOWSTONE آبشار سنگ تشکیل می شوند . ( شکل زیر)

CAVE PEARL مروارید غار

به اشکال مختلف کروی – مکعبی – سیلندری و غیره در کف غارها مشاهده شده است و در اندازه هایی با قطر 1 میلیمتر تا 15 سانتی متر دیده شده است . و دو فرضیه اصلی جهت تشکیل آنها در منابع مختلف یافت ام .

الف : مروارید غار معمولا در داخل حوضچه های درون غار تشکیل می شود با افتادن قطره های آب درون حوضچه دی اکسد کربن آنها گرفته می شود و کلسیت باقی می ماند این رسوب معمولا حول یک هسته که معمولا از جنس شن یا کربنات سدیم است تشکیل می شود . کروی بودن معمول مروارید غار ناشی از رشد یکنواخت حول هسته می باشد . گاهی مروارید های غار به هم می چسبند و آنها را درون یک آشیانه خواهید دید که به علت اثر مواد شیمیایی می باشد.

ب : وقتی جریان آب حرکت دایره وار ( چرخشی ) حول یک هسته داشته باشد مروارید غار تشکیل می شود . در این حالت اشکال کروی و استوانه ای و یا اشکال شبیه آن قابل تشکیل می باشند. ( اشکال مکعبی نیز یافته شده است ).

 

Helictite

از جمله ظریف ترین اشکال درون غار می باشند .علت تشکیل بسیاری از آنها تا امروز بصورت معمایی باقی مانده است ولی احتمال اینکه بر اثر فشار مویین ( مخصوصا اشکال تو خالی ) و یا جریان های هوایی بسیار ملایم تشکیل شده باشد هست. اشکال آنها به گونه است که به نظر می رسد که در طول رشد بارها جهت نیروی وارد بر آنها عوض شده است ( رشد در جاذبه صفر ) به علت کوچک بودن و ظریف و شکننده بودن فقط در عارهایی که کاملا بکر مانده است قابل مشاهده می باشد .

Moon milk

لایه ای سفید و پنیر مانندی است که درون غار ها دیده می شود نحوه تشکیل آن مانند دیگر اشکال غار سنگی می باشد ولی آنها کاملا سخت و سنگ نشده اند .جنس آنها معمولا از منو هیدرو کلسیت و یا گچ می باشد . بعضی گمان می کنند در اثر عمل باکتری ها ( Macromonas bipunctata ) آنها بدین گونه شده اند

 

( Soda straw ) STRAW اشکال نی مانند – نیین

در مکانهای که آب به آهستگی از شکافهای سقف غار می چکند به شکل لوله های تو خالی مشاهده می شود. اگر این سوراخ بسته شود و یا آب از بدنه آن نیز خارج شود این اشکال به شکل استالاکتیت تبدیل می شوند . جنس این اشکال از کربنات کلسیم و یا سولفات کلسیوم است. این اشکال نی مانند بسیار شکننده می باشند و فقط در غار هایی که بکر مانده اند دیده می شوند.

در این مقاله فقط به تعدادی از اشکال غار سنگی که بیشتر دیده میشود اشاره گردیده. جز آنچه که در بالا توضیح داده شد اشکال بسیار زیاد دیگری هم در غار های آهکی مشاهده می شود .

سلطانیه

اگر تمایل دارید 20 غار شگفت انگیز و تماشایی در دنیا را ببینید بر روی همین جمله کلیک کنید
چوش شیرین والومینیوم سولفات

تاریخ:سه شنبه 19 فروردین 1393-05:14 ب.ظ

واكنش فوق ازجمله واکنش هایی است که منجر به تولید کف می شود .

این واكنش بین جوش شیرین ( اسدیم بی کربنات یا سدیم هیدروژن کربنات )

با آلومینیوم سولفات انجام می شود که به مقدار زیاد گاز کربن دی اکسید تولید می کند

 

از این واکنش برای خاموش کردن آتش استفاده می شود.منبع:علوم راهنمایی سلطانیه

2 ازمایش 2


 

دلیل این اتفاق چیست؟

چون نقطه انجماد مایع درون قیف بالاتر از صفر است،‌ وقتی یخ را كه دمای

آن صفر یا زیر صفر است را به آن نزدیك می كنیم،‌به سرعت منجمد

می شود.


 

برای انجام این آزمایش می تونید به ترتیب زیر عمل کنید:
1- مقداری پودر سدیم استات رو در آب داغ حل کنید یادتون نره که باید یه محلول سیر شده درست کنین.
2- محلول حاصل رو ترجیحا توی ظرف شیشه ای, بذارین توی یخچال تاحسابی خنک بشه .
3- محلول رو که هنوز به حالت مایعه از یخچال خارج کنید لزومی نداره که حتما یخ رو باهاش تماس بدین تا جامد بشه حتی میشه انگشتتونو باهاش تماس بدین تا شرو کنه به منجمد شدن اصلا می تونید باهاش مجسمه هم بسازین شبیه همونایی که کف و سقف غار های آهکی هستن.

یاد گیری در کلاس

تاریخ:سه شنبه 19 فروردین 1393-05:12 ب.ظ

. صد در صد در کلاس مشارکت داشته باشید:

دانش آموزان فکر می کنند، می توانند با استفاده از زمانی که معلم درس می دهد خود را برای کلاس بعدی آماده کنند و با این کار در زمان صرفه جویی کنند. برای مثال بسیاری از دانش آموزان در کلاس علوم، لغت می خوانند تا خود را برای امتحان زبان ساعت بعدی آماده کنند.

بهترین زمان یادگیری وقتی است که معلم درس می دهد. این زمان دو برابر مفید تر از زمانی است که دانش آموز در خانه مطالعه می کند. وقتی شما حرف های معلم را دنبال می کنید، می توانید صحبت های او را قطع کنید و راجع به مطلبی که متوجه نشدید دوباره سؤال کنید. همچنین اگر معلم از شما سؤال کرد بهتر می توانید نظر خودتان را بیان کنید.

2. قبول کنید که همیشه یک جواب درست وجود ندارد:

امروزه در مدارس به بچه ها یاد می دهند که همیشه یک جواب درست وجود دارد. اما ما هنوز در علوم ( فیزیک، شیمی و ... ) تمام جواب ها را نداریم. بعضی وقت ها بهترین کار اینست که تئوری ها را گسترش دهیم. درعلوم هر آزمایشی که شامل اطلاعات باشد یک آزمایش قابل اطمینان است. در حقیقت بعضی از بزرگترین کشفیات در زمان ما، از اشتباهات متولد شده اند.

البته منوط به این که شما دانش آموزان آزمایشات مورد نظر خود را در حضور معلم و یا والدین خود انجام دهید و از آن ها در این رابطه کمک بخواهید.

3. در گروه صحبت کنید:

بیشتر پیشرفت های علوم به وسیله همکاری بین افراد صورت گرفته است. از کار آزمایشگاهی گرفته تا پروژه های گروهی. این مهم است که نظرتان را در گروه بیان کنید. اگر مشکلی هست، ساکت ماندن بدترین کاری است که می توانید انجام دهید. هم چنین مطمئن شوید که متوجه حرفی که دیگران می گویند شده اید.

مشکلات را نادیده نگیرید و تلاش کنید آن ها را حل کنید اما اگر نشد پیش معلمتان بروید و نگرانی هایتان را توضیح دهید. یک معلم خوب به میان گروه می آید تا فعالیت آن ها را توسعه دهد.

4. نکات خوب را بنویسید:

کتاب های علوم مقادیر زیادی از اطلاعات را در بر می گیرند اما این برای شما سخت است که بدانید روی چه قسمت هایی از کتاب بیشتر باید تمرکز کنید. مطالبی که شما در کلاس یادداشت برداری می کنید، نشان می دهد که معلم روی چه قسمت هایی تأکید بیشتری دارد و چه چیزهایی را در امتحان از شما می خواهد.

5. از منابع مختلف تحقیق کنید:

بعد از اینکه معلم در کلاس درس داد، شما نیاز دارید اطلاعات بیشتری در رابطه با درس از منابع مختلف کسب کنید. اینترنت یکی از این منابع فوق العاده است که جدیدترین اطلاعات و تصاویر را دارد. شما به آسانی می توانید دانسته های خود را با چند بار جستجو کردن در سایت های علمی و پژوهشی کامل کنید.

6. از وسایل کمک آموزشی بصری استفاده کنید:

داشتن وسایل کمک آموزشی در خانه بسیار مهم است.( دیدن چیزهایی که به یادگیریتان کمک می کند). شما می توانید با طراحی پوستر، مطالبی که برای امتحان بعدی نیاز دارید بر روی آن بنویسید. با این کار مطالعات خود را هدفمند می کنید.

7. بفهمید چرا؟

مغز انسان این توانایی را دارد که مفاهیم را حفظ کند تا حدی که فهم شما از این مفاهیم را آسان کند. اما مهم اینست که به روابط بین مفاهیم و علل وقوع آن ها پی ببرید. برای مثال تصویر شلیک کردن یک اسلحه می تواند به ما کمک کند تا قانون سوم نیوتن را به یاد بیاوریم.

( هرگاه جسمی نیرویی را به جسم دیگری وارد کند، جسم دوم نیرویی مساوی و بر خلاف جهت به جسم اول وارد می کند).

وقتی تفنگ شلیک می کند، گلوله را با نیروی زیادی به فاصله ای دور پرتاب می کند، گلوله نیز نیرویی را به تفنگ وارد می کند به حدی که آن را به اندازه چند اینچ به عقب پرتاب می کند.

8. مهارت های ریاضی خود را تقویت کنید:

برای اینکه در درس علوم پیشرفت کنید باید مهارت های ریاضی خود را تقویت کنید. ریاضی ارتباط زیادی با علوم دارد. هرگز از کلاس های ریاضی پیش نیاز برای دروس مختلف علوم چشم پوشی نکنید به خصوص کلاس های علوم پیشرفته ای که به فهم زیادی از جبر نیاز دارند.

9. با سیستم استاندارد آشنا شوید:

در علوم از وسایل سنجش استاندارد استفاده می کنند که می تواند برای دانش آموزان گیج کننده باشد. والدین می توانند با صحبت کردن راجع به واحدهای استاندارد به فهم دانش آموزان کمک کنند. والدین می توانند هنگام رانندگی درباره تبدیل مایل بر ساعت به کیلومتر بر ساعت، با فرزندانشان صحبت کنند و یا درباره تبدیل سانتی متر به میلی متر حرف بزنند و یا اینکه وزن خود را به کیلوگرم بگویید.

10. ابزار و وسایل لازم را داشته باشید:

علوم مختلف به داشتن وسایل لازم و مفید متکی است. هر چیزی را که معلم لازم دارد برایش فراهم کنید. لیستی از وسایل مورد نیاز علوم شامل: مدادهای رنگی، ماشین حساب، خط کش استاندارد و یک قیچی کوچک.

آشنایی با علوم در دنیای تکنولوژی محور امروز کاملا ضروری است. دانش آموز می تواند با پیروی از این نکات نه تنها شانس گرفتن نمره خوب را بالا ببرد بلکه مفاهیمی را درک کند که به او قابلیت درک بهتر جهان طبیعت را بدهد.
دوسوال از توان

تاریخ:سه شنبه 19 فروردین 1393-04:25 ب.ظسوال1=              

      528  = 83+83    /24+25

         =

1-
  8 = 23 3(8) = 3(23) =
2-
(25) ((44)•————)+29 (83)

3-

8 = 23 (8)3 = (23)3 = 29

4-
(25) ((44) • ————) + 29
29


5-
25 —— ساده شد
 29

 
 29÷  25 = 2(5 - 9) = 2(-4) =1/24

6-
1 ((44) • ——) + 29 16

7-
    4 = 22 4(4) = 4(22) = 288-
1 (28 • ——) + 29 16


9
-
  28  ÷  24   = 2(8 - 4) = 24

16 + 29 =528سوال2=
6 به توان 8 ×9 به توان 6= چند رقمی است؟

(28•320)=892616806656ضرب دو عدد اعشاری

تاریخ:جمعه 15 فروردین 1393-12:34 ب.ظ

  در ضرب اعشاری جای خالی عدد مناسب بنویسید.

1 a.    2 × _____ = 2.4
 
 
1 b.    _____ × 1.7 = 5.1
 
 
1 c.    _____ × 9.7 = 1.94
 
 
2 a.    1.5 × _____ = 9.9
 
 
2 b.    _____ × 1.6 = 14.88
 
 
2 c.    _____ × 6 = 10.2
 
 
3 a.    3.6 × _____ = 2.88
 
 
3 b.    _____ × 8 = 8.8
 
 
3 c.    _____ × 1.3 = 9.1
 
 
4 a.    _____ × 2 = 2.2
 
 
4 b.    _____ × 6 = 6
 
 
4 c.    _____ × 0.7 = 4.9
 
 
5 a.    _____ × 2 = 1.2
 
 
5 b.    _____ × 9.7 = 11.64
 
 
5 c.    _____ × 0.4 = 3.6
 
 
6 a.    _____ × 3 = 3.6
 
 
6 b.    _____ × 1.5 = 4.5
 
 
6 c.    0.6 × _____ = 1.8
 
 
7 a.    _____ × 1.7 = 6.8
 
 
7 b.    _____ × 0.5 = 1
 
 
7 c.    1.6 × _____ = 8.16
 
 
8 a.    5 × _____ = 8
 
 
8 b.    2 × _____ = 1.6
 
 
8 c.    4.1 × _____ = 6.97
 
پاسخ
1a.  1.2  1b.  3  1c.  0.2 
2a.  6.6  2b.  9.3  2c.  1.7 
3a.  0.8  3b.  1.1  3c.  7 
4a.  1.1  4b.  1.0  4c.  7 
5a.  0.6  5b.  1.2  5c.  9 
6a.  1.2  6b.  3  6c.  3 
7a.  4  7b.  2  7c.  5.1 
8a.  1.6  8b.  0.8  8c.  1.7
ضرب دو عدد اعشاری

تاریخ:جمعه 15 فروردین 1393-12:31 ب.ظ


1 a.    2.7 × 0.9 = ______
 
 
1 b.    6.0 × 0.6 = ______
 
 
1 c.    10 × 1.4 = ______
 
 
2 a.    10 × 0.1 = ______
 
 
2 b.    8.9 × 1.7 = ______
 
 
2 c.    8 × 0.4 = ______
 
 
3 a.    5 × 1.7 = ______
 
 
3 b.    10 × 1.7 = ______
 
 
3 c.    3 × 0.2 = ______
 
 
4 a.    6 × 1.7 = ______
 
 
4 b.    10 × 1.1 = ______
 
 
4 c.    2 × 0.8 = ______
 
 
5 a.    3 × 1.7 = ______
 
 
5 b.    3 × 0.3 = ______
 
 
5 c.    9 × 1.1 = ______
 
 
6 a.    6.2 × 1.3 = ______
 
 
6 b.    10.9 × 0.5 = ______
 
 
6 c.    6 × 0.3 = ______
 
 
7 a.    9 × 0.4 = ______
 
 
7 b.    5.3 × 0.8 = ______
 
 
7 c.    6 × 1.3 = ______
 
 
8 a.    8 × 1.5 = ______
 
 
8 b.    2.5 × 1.3 = ______
 
 
8 c.    2.4 × 0.3 = ______
 
پاسخ
1a.  2.43  1b.  3.6  1c.  14 
2a.  1  2b.  15.13  2c.  3.2 
3a.  8.5  3b.  17  3c.  0.6 
4a.  10.2  4b.  11  4c.  1.6 
5a.  5.1  5b.  0.9  5c.  9.9 
6a.  8.06  6b.  5.45  6c.  1.8 
7a.  3.6  7b.  4.24  7c.  7.8 
8a.  12  8b.  3.25  8c.  0.72
تفریق اعشاری

تاریخ:جمعه 15 فروردین 1393-12:26 ب.ظ1 a.    5 − 0.3 = ______
 
 
1 b.    4 − 0.4 = ______
 
 
2 a.    3.2 − 0.58 = ______
 
 
2 b.    1 − 0.98 = ______
 
 
3 a.    7 − 0.95 = ______
 
 
3 b.    9.9 − 0.5 = ______
 
 
4 a.    5 − 0.9 = ______
 
 
4 b.    6 − 0.4 = ______
 
 
5 a.    5 − 0.54 = ______
 
 
5 b.    8 − 0.8 = ______
 
 
6 a.    8.7 − 0.53 = ______
 
 
6 b.    6.1 − 0.99 = ______
 
 
7 a.    0.93 − 0 = ______
 
 
7 b.    1.6 − 0.8 = ______
 
 
8 a.    6.5 − 0.1 = ______
 
 
8 b.    6.9 − 0.0 = ______
 
 
9 a.    8 − 0.88 = ______
 
 
9 b.    3 − 0.5 = ______
 
 
10 a.    6 − 0.6 = ______
 
 
10 b.    6 − 0.2 = ______
پاسخ
1a.  4.7  1b.  3.6 
2a.  2.62  2b.  0.02 
3a.  6.05  3b.  9.4 
4a.  4.1  4b.  5.6 
5a.  4.46  5b.  7.2 
6a.  8.17  6b.  5.11 
7a.  0.93  7b.  0.8 
8a.  6.4  8b.  6.9 
9a.  7.12  9b.  2.5 
10a.  5.4  10b.  5.8 


 • تعداد صفحات :56
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • ...  


Admin Logo
themebox Logo