تبلیغات

fathi5

معلم5 فتحی

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

صلوات

تاریخ:دوشنبه 3 تیر 1392-02:52 ب.ظ

.

لطفاً برای اطلاع از مطالب گذشته به فهرست مطالب و یا آرشیو  مطالب قبلی مراجعه نمائید
کار و فناوری(اجرای آزمایشی)پنجم

تاریخ:جمعه 10 مهر 1394-11:05 ق.ظ


کار و فناوری(اجرای آزمایشی)

(02/06/94)


دانلود
مقدمه - 848 کیلوبایت
بخش اول - 1.26 مگابایت
بخش دوم - 1.91 مگابایت

کتاب راهنمای فارسی هدیه

تاریخ:جمعه 10 مهر 1394-11:03 ق.ظكتاب معلم راهنمای تدریس پنجم ابتدایی

فارسی

 فایل - 1.76 مگابایت

پیش نویس هدیه های آسمان

فایل - 2.31 مگابایت
عید بزرگ غدیر

تاریخ:جمعه 10 مهر 1394-10:17 ق.ظعید سعید وبزرگ غدیر خم بر شما مبارکچگونه خودرا برای ازمون های تستی آماده کنیم

تاریخ:سه شنبه 7 مهر 1394-06:53 ق.ظ آماده شدن برای آزمون‌های تستی

1) مطالب خواندنی و یادداشت‌هایی را که از سخنان معلم برداشته‌اید. آن‌هایی که علامت گذاشته‌اید، یا مطالبی را که زیر آن‌ها خط کشیده‌اید دوره کنید و مطالب مهم را یا به طریق شفاهی در پیش خود از حفظ بگویید و یا بر روی کاغذ بنویسید.
2) تعریف تمام اصطلاحات و یا مطالبی را که در کتاب با حروف درشت یا کج نوشته شده‌اند حفظ کنید.
3) در تمام دروسی که در آن‌ها انجام محاسبات جزء لازمی به حساب می‌آیند، مسائل نمونه را خود حل کنید و تنها به مرور کردن راه‌حل مسائل اکتفا نکنید.
4) دلایل، شکل ها ، فرمول‌ها و سایر نکات مهم را که ممکن است در پاسخ دادن به سؤالات امتحانی لازم باشند یاد بگیرید. برای این‌که خاطر جمع شوید که یادگرفته‌اید، سعی کنید آن‌ها را بنویسید.
5) حتی برای امتحانات تستی، ساختمان کلی مطلب را یاد بگیرید، ولی تاکید بیشتری بر روی جزئیات بنمایید. به احتمال زیاد سؤالات تز اصلی و نکات اصلی (از جمله روابط بین اجزاء، نکات اصلی و تز اصلی) به عنوان یک چهار چوبی که جزئیات در آن جای خواهند گرفت مفید است.
بدون اشنایی با این روابط، بسیاری از جزئیات به سرعت فراموش می شوند.
گذراندن آزمون‌های تستی
1) سؤالات را بطور اجمالی بررسی کنید. راهنمایی‌ها را به دقت بخوانید ومتوجه تعداد و نوع سؤالات باشید. وقت خود را بر طبق ارزش سؤالات برای هر تست بودجه‌بندی کنید.
2) ابتدا سؤالات ساده را جواب دهید و بعد به سؤالات دشوار بپردازید سعی کنید تمام سؤالات را جواب دهید، مگر اینکه نمره منفی وجود داشته باشد.
3) به سؤالاتی که ممکن است به عنوان راهنما برای سؤالات دیگر به حساب آیند توجه کنید.
4) در سؤالات صحیح – غلط متوجه بیانات مطلق یا دسته‌ای باشید. این‌ها معمولا غلط هستند بیانات نسبی بیشتر صحیح هستند . بیانات تعمیمی اغلب تا حدودی صحیح هستند. هر چه بیان سؤال وسیعتر احتمال اینکه درست باشد، بیشتر است.
5) در سؤالات چند گزینه‌ای، پاسخ‌هایی را که می‌دانید غلط هستند کنار بگذارید و بدین طریق تعداد پاسخ‌ها راحتی اگر می‌دانید که بعضی از آ‌ها غلط هستند بخوانید، بعضی وقت‌ها آخرین پاسخ " همه موارد بالا" است.
6) در سؤالات جور کردنی به تدریج که موارد را با هم جور می‌کنید آن‌ها را حذف کنید. در این صورت پاسخ‌ها کمتر خواهد شد و احتمالا کاربرد مجدد آن‌ها کاهش خواهد یافت.
7) در موقع حدس زدن معمولا اولین حدس شما صحیح‌ترین است. پس جواب خود را در صورتی عوض کنید که مطمئن باشید پاسخی را که پیدا کرده‌اید از پاسخ اول شما صحیح‌تر است.
8) زمانی برای مرور تست بگذارید، ولی پاسخ‌ها را عوض نکنید مگر این‌که اطمینان حاصل کنید که پاسخ اول شما غلط بوده است. هر چه بیشتر بر سر یک سؤال مردد باشید، احتمال زیادتری دارد که سرگیجه بگیرید.
واحد مشاوره دفتر مرکزی مبتکران

چگونه تمرکز داشته باشیم

تاریخ:سه شنبه 7 مهر 1394-06:50 ق.ظ
داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﻢ ﻳﻚ ﻣ ﻬﺎرت اﺳﺖ و اﻳﺠﺎد ﻣﻬﺎرت در وﺟﻮد ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﺳﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻓﻌﺎل اﺳﺖ. ﻫﻴﭻ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮدهاﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ داﻧﺶ آﻣﻮزی در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی رﻳﺎﺿﻴﺎت و ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ ﺑﺪان دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﻤﺎ درﮔﻴ ﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪ اﻣﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺻﺮف و اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺣﻔﻆ ﻛﺮدن اﻳﻦ درﮔﻴﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .
ﺑﺮای آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ در دروس اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺣﻔﻈﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد و ﺣﺘﻲ در دروس رﻳﺎﺿﻲ و …ﻧﻴﺰ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮔﺮدد، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺧﻮد را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ و ﺧﻮد را درﮔﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﺮای اﻳﺠﺎد درﮔﻴﺮی در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺗﻤﺎﻣﻲ دروس ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ :

1. طرح سؤال ﻃﺮح ﺳﺆال ﭘﻴﺶ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻗﺮاردادن ﺳﺆاﻻﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ. از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ درس را در ﻛﻼس ﺷﻨﻴﺪه اﻳﻢ، واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﻳﻲ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻳﺎ از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ .اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ را وادار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ، دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ، اﻧﮕﻴﺰه و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﭙﺮدازد .در ﺿﻤﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﻓﻌﺎ ل و ﻋﻤﻴﻘﺎً درﮔﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻓﺮد ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت ﺧﻮ د، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ زﻳﺮا در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﺪون ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت را ﭘﻴﺪا ﻛﺮد .ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻄﻠﺐ و ﻳﺎ ﻃﺮح ﺳﺆال ﻣﻴﺰان ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﺧﻮد را ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﺮده ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺧﻮد ﭘﻲ ﻣﻲﺑﺮﻳﺪ .ﻃﺮح ﺳﺆال ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺧﻮاﻧﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﺮای از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﻮد، ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﺪ .

 2.  ﺗﻨﺪﺧﻮاﻧﻲ ﺗﻨﺪﺧﻮاﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻓﻬﻤﻴﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻓﻜﺮ و ذﻫﻦ ﻣﺎ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻫﺰاران ﻛﻠﻤﻪ را در دﻗﻴﻘﻪ از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر دﻫﺪ .وﻟﻲ اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ذﻫﻦ، وﻗﺖ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻲ آورد و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ و آن ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻲ ﭘﺮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﻳﺎ ﺗﻨﺪﺧﻮاﻧﻲ، ﻓﺮﺻﺖ ﺟﻮﻻن ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ و ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

3. خواﻧﺪن اﺟﻤﺎﻟﻲ روش ﺧﻮاﻧﺪن اﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻣﺒﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی ﺳﺮﻳﻊ از ﻧﻜﺎت اﺳﺎﺳﻲ و ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﺮدن از ﺟﺰﺋﻴﺎت. در اﻳﻦ روش، ﺧﻮاﻧﻨﺪه، ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺳﺎزﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده، ﻣﻘﺪار زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻴﺰان دﺷﻮاری ﻛﺘﺎب را ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻲ زﻧﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺆال ﻛﺮدن، ﻛﻨﺠﻜﺎوی، ﻋﻼﻗﻪ، دﻗﺖ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.  

4. ﺟﺪﻳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺧﻮاﻧﺪن را ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ .زﻳﺮا اﮔﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﻳﺪ، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس زود ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ .اﻳﻦ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﭼﻴﻨﻲ را از ﻳﺎد ﻧﺒﺮﻳﺪ ﻛﻪ "ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد." ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺨﻴﻼت واﻫﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﻴﺪ ﭼﻴﺰی ﺟﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻛﻨﺪ .ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﻣﻘﺪار زﻣﺎﻧﻲ را ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺧﺎص زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻴﺪ .ز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﺳﺖ ﻧﻜﺸﻴﺪ و اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ اﻣﺎ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را در اﻳﻦ زﻣﺎن ا ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻃ ﻮﻻﻧﻲ ﻧﻜﻨﻴﺪ. در ﺿﻤﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺳﻮاس ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺪﻫﻴﺪ و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻧﮕﺮدﻳﺪ . ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺎارادهای ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻫﺮ درﺳﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺟﺪی ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ و اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻳﺪ .

5. ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻮﺿﻮع آن ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺣﻮاس ﻣﺎ ﭘﺮت ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .ﺗﻤﺮﻛﺰ دارﻳﻢ و ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ و دﻗﺖ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻴﻢ و اﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ درﺳﻬﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ و اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﻴﻢ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻨﻬﻤﻪ دروس ﻣﺨﺘﻠﻒ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼﻗﻪای را در اﻳﻦ ﻣﻮارد در ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﻢ .ﻣﺜﻼً ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪای ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ در آﻳﻨﺪه و در داﻧﺸﮕﺎه اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ و اﻳﻦ دروس ﻧﻴﺰ ﻣﺴﻴﺮ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از راﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺪﻫﺪ، ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺣﺘﻲ در درﺳﻲ ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ، ﻧﻤﺮه ی ﺧﻮﺑ ﻲ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ و در اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد، ﻳﻘﻴﻨﺎً ﺑﺪﻧﺒﺎل اداﻣﻪ ی ﻛﺎر و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﻳﺮا ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ زﻳﺒﺎ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﻲ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ و ﺗﻼش ﻛﻨﻴﺪ در ﺗﻤﺎم دروس و ﺑﺨﺼﻮص دروﺳﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪان ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارﻳﺪ، ﺑﺮای ﻳ ﻜﺒﺎر ﻫﻢ ﻛﻪ ﺷﺪه ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻴﺪ .

6. ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻧﻪ اﺟﺰاه ﻧﺪﻫﻴﺪ دوﺳﺘﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ زﻣﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .وﻗﺘﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ "ﻧﻪ" ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر در ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺎﻻن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد . ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎ ﻣﻪ دار ﻳﺪ و ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺮا ﻛﻨﻴﺪ.

7. ﻳﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎدداﺷﺖﺑﺮداری در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮا س و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻛﺎر اﮔﺮ ﺑﺪرﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﻛﺎری ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺷﻤﺎ اﻳﺠﺎد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و درﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﭼﺸﻢ و ﻣﻐﺰ و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ دو ﺑﺎ ﻗﻮه ی ﻻﻣﺴﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻮﻋﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺳﺮﻋﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی را ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.

8. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻜﻮت ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ. ﻳﻜﻲ از ﺑﺎورﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ در زﻣﻴﻨﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ در ﻓﻀﺎی ﻛﺎﻣﻼً ﺳﺎﻛﺖ و آرام اﺗﻔﺎق ی ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲاﻓﺘﺪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮ ﺳﺮوﺻﺪا ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺳﻜﻮت ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﻛﺎﻣﻼً آراﻣﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن آن در ﺷﻜﻞ اﻣﺮوزی زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ، ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از اﻧﺠﺎم آن ﻋﺎﺟﺰﻳﺪ و اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﻓﻜﺮ داﺋﻢ را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻛﺮدهاﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻣﻦ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ اﻳﻦ ﻓﻀﺎ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻢ و اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻫﻤﺎن ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺷﻤﺎ را ﻣﻴﮕﻴﺮد .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻴﺪ

 منبع: پیام مشاورچگونه مطالعه کنیم

تاریخ:سه شنبه 7 مهر 1394-06:48 ق.ظرمز یک مطالعه ی موفق

رمز یک مطالعه ی موفق

داشتن یک مطالعه ی موفق ،تنها نیاز دانش آموزان نیست بلکه ما در طول زندگی برای خیای از فعالیت های خود نیازمند مطالعه و شرکت درآزمون هستیم . پس بهتر است بدانیم چگونه از مطالعه ی خود بیشترین استفاده را ببریم.

مطالعه فرایند مداومی است که نیازمند برنامه ریزی و کسب مهارتهای مطالعه و فراگیری عوامل کمک کننده است. عوامل موفقیت زا و کمک کننده در امر مطالعه موارد بسیاری است که در اینجا به چند مورد از آن اشاره می شود: تنظیم وقت، کنترل رفتار خود، ارزیابیخود  خودگویی، استراحت.

1. تنظیم وقت: ابتدا برای مطالعه در هر درس باید مشخص کنیم چه مقدار زمان لازم داریم. بعضی افراد در این زمینه مشکل دارند و نمی دانند چقدر باید وقت بگذارند و چگونه برنامه ریزی کنند. دوم اینکه گاهی دانش آموزان وقت برای مطالعه می گذارند اما بهینه نیست. بعنوان مثال 2 ساعت کتاب در دستشان است اما در واقع، وقت بهینه او 1 ساعت است. یعنی در هنگام خواندن حواسش نیست و زمان زیادی را به خیال پردازی می گذارند و منجر به انجام نادرست یا ناقص تکالیف می شود. بنابراین تنظیم وقت یعنی اختصاص دادن زمان موثر برای انجام تکالیف . فرد برای ارزیابی تنظیم وقت، باید زمان بهینه و پرت خود را مشخص کند و در رفع زمان پرت تلاش کند تا نتیجه مطلوب را بدست آورد.

2. کنترل رفتار خود : علاوه بر تنظیم فرد مطالعه کننده باید یاد بگیرد، در خلال درس رفتار خود را اداره و مدیریت کند. رفتارهای نادرستی مانند حواسپرتی، فکرکردن به مسائلی غیر از درس می تواند مشکلاتی برای او بوجود آورد.بنابراین کنترل رفتار روشی موثر، برای کاهش زمان مطالعه و افزایش بهره وری. در کنترل رفتار خود باید مشکلاتی که برای ما بوجود می آید از پیش روی خود برداریم تا بتوانیم رفتار خود را به بهترین شکل کنترل کنیم. بعنوان مثال اگر چیزی فکر ما را مشغول می کند، ابتدا آنرا روی کاغذ بنویسیم و راه حلی برای آن ارایه دهیم بعد به مطالعه بپردازیم. خود نظارتی یا ارزیابی خود: لازم است فرد با نظارت بر نحوه ی مطالعه خود پیشرفتش را وارسی کند تا ببیند عملکرد او در هنگام مطالعه و آزمون به چه شکلی بوده است. البته در برنامه خود نظارتی بهتر است چند نکته را برای خود یادداشت کند و به آنها پاسخ دهد تا عملکرد خود را بهبود بخشد.

3.  خودگویی ها: بعضی افراد در انجام تکلیف از خودگویی های منفی استفاده می کنند مانند: " من در این درس موفق نمی شوم ". " اگر درس در کلاس بلد نباشم، معلم و دانش آموزان مرا مسخره می کنند ". یعنی بجای اینکه بر انجام تکلیف متمرکز شوند، افکار منفی را در ذهنش مرور می کند. تفکر منفی راهی برای جلوگیری از موفقیت است. بنابراین برای انجام درست تکلیف و کنترل رفتار خود سعی کنید از خود گویی مثبت استفاده کنید. بعنوان مثال " من خوب درس می خوانم و نتیجه خوبی بدست می آورم". صحبت کردن با خود به طور مثبت، به دانش آموز کمک می کند تا به توان کامل خود برسد. کسانی در تحصیل موفق می شوند که خود را باور داشته باشند و قبول دارند، می توانند و برای این توانستن برنامه ریزی انجام دهند.

4. استراحت: هدف از استراحت بدست آوردن انرژی لازم برای فعالیتهای جسم و ذهن است تا به نوعی بهداشت مغز را تامین کند و موجب بهتر کار کردن مغز شود و یادگیری کارآمدتر و موثرتر شود. بهترین زمان بندی برای مطالعه بین 40 تا 45 دقیقه است و بین هر جلسه حدود 15 دقیقه استراحت کنید. بیدار ماندن تا نیمه های شب و تماشای برنامه های تلویزیون باعت دیر خوابیدن، خستگی زودرس و موجب کمتر یادگیری شما می شود. کسی که پس از مطالعه می خوابد از فردی که بعد از مطالعه بیدار می ماند، محفوظات خود را بهتر یاد می گیرد. بنابراین با رعایت موارد بالا، کسب مهارت در مطالعه، برنامه ریزی، خودباوری و پشتکار در مطالعه می توانیم جزء افراد موفق باشیم.

منبع :مبتکرانتوان جذر

تاریخ:دوشنبه 30 شهریور 1394-08:24 ق.ظ

رادیکال به توان

توان 10

رادیکال-فرجه-توان کسری-منفی

توان رساندن یک عدد تواندار-اثبات

یکان عددهای توان دار با توان بزرگ

خلاصه مطلب

a0 = 1

a1 = a

Negative Exponent Rule

Radical Exponent Rule

am · a n = am+n

am : a n = am - n

(am)n = am · n

an · b n = (a · b) n

an : b n = (a : b) n

Simplifying Radicals

Simplifying Radicals

Factors within Radical Sign


Sum of Radicals

Product of Radicals

Quotient of Radicals

Radical within a Radical


گویا کردن رادیکال

1Radical Quotient

Rationizing

2Radical Quotient

Rationizing

3Radical Quotient

Rationizing


عددهای مرکب ساعت دقیقه ثانیه

تاریخ:یکشنبه 29 شهریور 1394-08:56 ق.ظ

واحد اندازه گیری زمان ثانیه است. (s).

واحد های اندازه گیری زمان:

ثانیه (s).

دقیقه (min) = ثانیه 60 s.

ساعت (h) = دقیقه 60 min =ثانیه 3,600 s.

یک روز = 24 ساعتh.

هفته = 7 روز.

نصف ماه = 15 روز.

ماه = 28 یا 29 یا 30 یا 31 روز.  ( بعضی ماه های خارجی 28 روز هم هست)

فصل = 3 ماه

نیمسال = 6 ماه.

سال = 365 روز یا 366روز (سال کبیسه).

دهه = 10 سال.

قرن = 100 سال.

هزارمین سال = 1,000 سال.در عددهای مرکب که برپایه 60 تایی است موارد زیر را باید درنظر داشته ومفاهیم پایه را بدانی.

1 ساعت ( h)                               (دقیقهmin  )60                             هر دقیقه s)  60) ثانیه

 0 1                                              60'                                                         " 60     


تبدیل عددهای مرکب

تبدیل  3 ساعت, 36 دقیقه, 42 ثانیه به ثانیه.

  3ساعت                                 10800ثانیه=3×3600

                     2160ثانیه=60×36

     42 ثانیه

  13002=

Sexagesimal Decimal Conversion

تبدیل ثانیه ها به عدد مرکب: 7,520''          به عدد مرکب تبدیل شود.

   ساعت  2=3600÷7520      که 320 ثانیه باقی مانده       

       5=60÷320   که 20 ثانیه باقی مانده                "20         '5               2                                                       

7,520''      راه دوم:

Sexagesimal Decimal Conversion

تبدیل عدد اعشاری به عدمرکب     : 2.32 ساعت به عددمرکب   می شود:   2 ساعت که خود 2ساعت   اما قسمت اعشاری 0.32   را در 60 ضرب کنید:

                                 19.2 =   0.32   ×60            حالا 0.2 را در 60 ضرب کنید:      12 =   0.2   ×60    پس  می شود:   

                                                     2.32=               "12         '19               2

 راه دوم:

Sexagesimal Decimal Conversion


اندازه گیری زمان و زاویه:   2ساعت  را 2 درجه می توان نوشت 20  = 2ساعت

جمع عددهای مرکب:

1.زیر هم  مینویسیم ودقت می کنیم که( ساعت زیر ساعت  ، دقیقه زیر دقیقه ، ثانیه زیر ثانیه  ) و هر مورد را جدا جدا جمع می کنیم:

      


           "48         '24               32   

           "25         '49               43+
              "73         '73               43

Sexagesimal Addition

2. مجموع  هر مورد 60 یا بیشتر از 60  شد ، از حاصل ثانیه ها  60 واحد کم شود ویک واحد به دقیقه ها اضافه شود ،

 یا هر مورد بر 60 تقسیم شود ،خارج قسمت به دقیقه اضافه شود . وباقی مانده بهدر ستون خودش نوشته شود.

Sexagesimal Addition

3.وهمین طور 60 واحد از دقیقه ها کم شود ویک واحد به ساعت ها اضافه شود.یا هر مورد بر 60 تقسیم شود ،خارج قسمت به دقیقه اضافه شود . وباقی مانده در ستون خودش نوشته شود.


Sexagesimal Addition

                                                                             

              "48         '24               32   

           "25         '49               43+
              "73         '73               76

    
             "13         '14               76

تفریق عددهای مرکب:

1.

زیر هم  مینویسیم ودقت می کنیم که عددبزرگتر بالا نوشته شود( ساعت زیر ساعت  ، دقیقه زیر دقیقه ، ثانیه زیر ثانیه  ) و هر مورد را جدا جدا تفریق می کنیم.

           "18         '23               52   
           "25         '49               43ـ


2.ببینید  در ستون ثانیه ها 25 را از 18 نمی توان کم کرد، از ستون دقیقه ها یک واحد کم شود و60 ثانیه به 18 در ستون ثانیه اضافه شود.

حالا ممکن شد،78=60+18    حالا 25  را از 78  کم می کنیم :


             "78         '22               52   
           "25         '49               43   ـ
              "53             


3.ببینید  در ستون دقیقه ها 49 را از22 نمی توان کم کرد، از ستون ساعت یک واحد کم شود و60 دقیقه به 22  در ستون دقیقه اضافه شود

82=60+22    حالا 49  را از 82  کم می کنیم :.

           "78         '82               52   

           "25         '49               43ـ
              "53         '33               8

دقت کنید خلاصه:


           "18         '23               52   

           "25         '49               43ـ
              "53         '33               8    
             

ضرب در عددهای مرکب در یک عدد:

1.

باید هر عددرا در دقیقه  وثانیه وساعت ضرب کنید:.


           "49         '23               32   

           "5×                                     
              "245         '115               160

Sexagesimal Multiplication

2.مثل موارد بالا   254ثانیه را بر60 تقسیم کنید ,وخارج قسمت را به دقیقه اضافه کن وباقیمانده را زیر ستون ثانیه بگذارو

                               باقیمانده =   5 ثانیه                            دقیقه  4 =   60    ÷     245

                   "49         '23               32   

           "5×                                     
              "5         '119               160

3.

مثل موارد بالا 119 دقیقه را بر60 تقسیم کنید ,وخارج قسمت را به ساعت اضافه کن وباقیمانده را زیر ستوندقیقه بگذارو .

Sexagesimal Multiplication     

                    "49         '23               32   

           "5×                                     
              "5         '59               161

تقسیم عددهای مرکب:  

  "25         '48               37   بر5

تقسیم "37º 48' 25     بر 5مساوی:

1. 37ساعت را بر5تقسیم کن  خارج قسمت=7  ساعت   وباقی مانده= 2 ساعت


Sexagesimal Division

2.

2 ساعت باقی مانده را در60 ضرب کنید=120 دقیقه.

Sexagesimal Division

3.

120دقیقه را  با 48 دقیقه جمع کنید = 168 دقیقه

سپس 168 دقیقه را بر5 تقسیم کن. خارج قسمت=33 دقیقه    وباقی مانده= 3 دقیقه

Sexagesimal Division

4.

3 دقیقه باقی مانده را در60 ضرب کنید=180 ثانیه..سپس 180ثانیه با 25 ثانیه جمع کنید:=205 ثانیه

205را بر5 تقسیم کن. خارج قسمت=41 ثانیه   

Sexagesimal Division

نتیجه تقسیم:

           "25         '48               37   

           "5÷                                     
              "41         '33               7

اعداد حقیقی-عملیات

تاریخ:پنجشنبه 26 شهریور 1394-11:39 ق.ظ

جابه جایی-شرکت پذیری-توزیع پذیری

اعداد حقیقی

جمع اعداد حقیقی

خواص

1. بسته بودن:

حاصل جمع دوعددحقیقی  ، عددحقیقی دیگر است.

A + b PerteneceReal Number

pi + Golden Section PerteneceReal Number

عمل تفاضل در مجموعه اعداد حقیقی خاصیت شرکت پذیری ندارد.

2. شرکت پذیری :

شرکت پذیری در جمع  که 3 عدد لازم داریم:

  در جمع 3 عدد    ،دوتایی باهم تشکیل گروه دهند تاثیری در حاصل ندارد.

(a + b) + c = a + (b + c)

Real Number Properties

3. جابه جایی :

اگردوعدد جمع شود در جابجایی اعداد تاثیری در حاصل ندارد.

a + b = b + a

Real Number Properties

4. این همانی:

The 0 حاصل جمع هر عددبا صفر مساوی همان عدد.

a + 0 = a

pi + 0 = pi

5. حاصل جمع هر عددبا قرینه اش :

Tجمع هر عدد با قرینه اش مساوی صفر.

a + (−a)= 0

e − e = 0

قرینه ی قرینه هر عدد =خود عدد.

(Golden Section−) -= Golden Section

تفریق اعداد حقیقی

حاصل تفریق  دو عدد  حقیقی.

a − b = a + (−b)

ضرب اعدادحقیقی

در ضرب اعداد حقیقی باید به ضرب علامت ها در اعداد صحیح وگویا توجه شود:

    +  در +=+

در ـ =ـ


ـ  در ـ =+


ـ   در +=ـ

خواص

1. بسته بودن:

حاصل ضرب اعداد حقیقی  باز اعداد حقیقی می شود.

a · b PerteneceReal Number

2. شرکت پذیری:


شرکت پذیری در ضرب  که 3 عدد لازم داریم:

در ضرب هردوتایی که باهم گروه تشکیل دهند تاثیری در حاصل ندارد..

(a · b) · c = a · (b · c)

(e · pi ) · Golden Section = e · (pi · Golden Section)

3. جابه جایی:

در ضرب اعداد جابه جایی تاثیری در حاصل ندارد..

a · b = b · a

Real Number Properties

4. ضرب عدد در 1:

هرعدد در 1 ضرب شد حاصل همان عدد.

a · 1 = a

pi · 1 = pi

5. ضرب عدددر معکوس:

هر عدد در معکوس خودش ضرب شد حاصل مساوی یک می شود.

Real Number Properties

Real Number Properties

6. توزیع پذیری:


a · (b + c) = a · b + a · c

pi · (e + Golden Section) = pi · e + pi · Golden Section

فاکتور گرفتن:

.

a · b + a · c = a · (b + c

pi · e +pi · Golden Section = pi · (e + Golden Section

 حاصل تقسیم دو عدد حقیقی مثل ضرب عدداولی درمعکوس دومی

 

عددهای حسابی

تاریخ:سه شنبه 24 شهریور 1394-07:44 ق.ظاعداد حسابی همان اعداد طبیعی در دستگاه اعداد عربی هستند که صفر هم به آنها اضافه شده است. به اعداد حسابی اعداد صحیح نامنفی هم گفته می‌شود. مجموعه اعداد طبیعی {... ،۳ ،۲ ،۱} است. در این مجموعه عدد صفر وجود ندارد و با اضافه کردن آن، مجموعه اعداد حسابی- {... ،۳ ،۲ ،۱ ،۰} - به وجود می‌آید. و به صورت W که میان ان یک مُمیَز می‌باشد نشان داده می‌شود. در حقیقت W حرف اول کلمه انگلیسی Whole به معنی کامل است که معمولاً یک خط کنار ان میگزارند تا با کلمات دیگر قاطی نشود.
تمامی مجموعه‌هایی که از این نوع اعداد درست شده را با I نشان می‌دهند.زیرمجموعه ها

تاریخ:شنبه 21 شهریور 1394-10:52 ق.ظ

مجموعه ها در ریاضی

مجموعه ها نمودار ون

اگر A و B دو مجموعه باشند و تمام اعضای A در B نیز باشد، آنگاه:

 • می توان گفت که A زیرمجموعهٔ B است و آن را به صورت A \subseteq B نمایش می‌دهیم.

همچنین از سوی دیگر می‌توان گفت:

 • B ابرمجموعهٔ A است.

به عنوان مثال، اگر داشته باشیم {B = {۱, ۲, ۵, ۷

آنگاه {A = {۱, ۷ که با حذف عضوهای ۲ و ۵ به‌دست آمده‌است را زیرمجموعهٔ B می‌گویند.

اگر مجموعهٔ A زیرمجموعهٔ B باشد و هم‌زمان مجموعهٔ B نیز زیرمجموعهٔ A، مجموعه‌های A و B با یکدیگر برابرند.

فعالیت: زیر مجموعه ها الگویابی

خواهشمندم اول لینک زیر  را مطالعه کن !

                                                    

                                              مجموعه ها در ریاضی مقدمه

این فعالیت برای درک مفهوم زیر مجموعه انجام می شود.

زیر مجموعه چیست?

Bزیر مجموعه A,گوییم . وقتی هر عضوB  در عضوA  هم هست .

ما با مثالی ساده مفهوم را روشن می کنیم:

شما می توانید بستنی مورد علاقه خود را انتخاب کنید.:

{بستنی موزی, شکلاتی, وانیلی}

بستنی مورد علاقه شما می توانید یک نوع  بستنی   باشد: {موزی}, {شکلاتی}, یا {وانیلی},

یا دو نوع : {موزی, شکلاتی}, {موزی, وانیلی}, یا {شکلاتی, وانیلی},

یا هر سه نوع باشد: ,{بستنی موزی, شکلاتی, وانیلی}     (البته منظور شکمو بودن نیست)!!!!

یا بگوید : نه متشکرم"هیچکدام ", که مفهوم آن  "تهی": { }

مثال دیگر: مجموعه {احمد, بهرام, علی, داود}

زیر مجموعه ها:یک نفره

 • {احمد}
 • {بهرام}
 • {علی}
 • {داود}

دونفره:

 • {احمد, بهرام}
 • {احمد, علی}
 • {بهرام, داود}
 • {بهرام, علی}
 • {احمد , داود}
 • {علی, داود}

3نفره:

 • {احمد, بهرام, علی}
 • {احمد, بهرام, داود}
 • غیره ...

وهمچنین داریم:

 • تمام مجموعه: {احمد, بهرام, علی, داود}
 • هیچکدام  تهی: { }

مجموعه تهی

چند زیر مجموعه تهی داریم?

یک مورد انتخاب:

 • هیچ یک ازکل گروه: {}
 • مجموعه تهی: {}

اما , یک دقیقه شما هنگ کردید , این دو مفهوم که یکسان است؟!

بنابراین یک مجموعه تهی هست (انتخاب مجموعه تهی است). هیچ!!!


یک مجموعه با یک عضو

شما می توانید انتخاب کنید , امانه هر چیزی  فقط از مجموعه زیر حق انتخاب دارید:

{سیب}

این مجموعه  {سیب} چند زیر مجموعه دارد؟

 • خود مجموعه: {سیب}
 • مجموعه تهی: {}

همه انتخاب شما این است.شما یا می توانید یک سیب انتخاب کنید یا هیچ, .

بنابراین  هر مجموعه با  یک  عضو  فقط  2 زیر مجموعه دارد.

یک مجموعه با 2 عضو

ما یک عضو به مجموعه قبل اضافه کردیم:

{سیب,موز}

این مجموعه  {سیب، موز} چند زیر مجموعه دارد؟

انتخاب یک نوع میوه {سیب}, یا {موز}, :

 • همه میوه ها: {سیب,موز}
 • هیچکدام ، مجموعه تهی: {}

بنابراین  هر مجموعه با 2  عضو  فقط  4 زیر مجموعه دارد.

یک مجموعه با 3 عضو

این مجموعه 3 عضوی چند زیر مجموعه دارد؟:

{گیلاس، موز، سیب}

زیرمجموعه ها عبارتند از::

انتخاب یک نوع میوه: {سیب}, {موز}, {گیلاس}

انتخاب 2نوع میوه: {سیب, موز}, {سیب, گیلاس}, {موز, گیلاس}

و:

 • انتخاب کل میوه ها: {گیلاس، موز، سیب}
 • هیچکدام ، مجموعه تهی: {}

در حقیقت می توانید از جدول استفاده کنید:

  لیست تعداد زیر مجموعه
تهی {} 1
یک عضوی
{سیب}, {موز}, {گیلاس} 3
دو عضوی
{سیب, موز}, {سیب, گیلاس}, {موز, گیلاس} 3
3 عضوی
{سیب, موز, گیلاس} 1
مجموع زیر مجموعه ها: 8

(نکته: آیا می توانی  الگویی دراین جدول بیابی?)

یک مجموعه با 4 عضو

(این بار شما فعالیت  را انجام دهید!)

با توجه به گفته ها وفعالیت های بالا همان فعالیت  را انجام دهید:

{گیلاس، موز، سیب، خرمالو}

  در جدول وارد کنید:

  لیست تعدادزیرمجموعه
هیچ عضو
{}  
یک عضوی    
دو عضوی
   
3عضوی    
4 عضوی
   
مجموع زیر مجموعه ها:  

(نکته :اگر درست انجام دهید الگویی جالب پی دا می کنید..)

یک مجموعه با 5 عضو

وحالا:

{گیلاس، موز، سیب، خرمالو، تخم مرع}

در جدول وارد کنید::

  لیست تعدادزیرمجموعه
هیچ عضو
{}  
یک عضوی    
2عضوی    
3 عضوی    
4 عضوی    
5  عضوی    
مجموع زیر مجموعه ها:  

(چه الگویی پیشنهاد می کنید?)

 

یک مجموعه با 6 عضو

دباره این مجموعه:

{گیلاس، موز، سیب، خرمالو، تخم مرع، شربت}

بله  ... احتیاجی نیست که دیگر جدول را پر کنید...

... حالا دیگر شما باید قادر باشید الگویی برای سریع پیداکردن تعداد زیر مجموعه پیدا کرده باشید!

2 برابر کردن 

 پایه 2 به توان تعدادعضوها    :

یک مجموعه با  nعضو   :        2n زیر مجموعه

حالا شما قادرهستید جواب دهید که:

 • یک مجموعه 6 عضوی چند زیر مجموعه دارد؟ _____
 • یک مجموعه 7عضوی چند زیر مجموعه دارد؟ ? _____

الگویی دیگر

بیایید زیرمجموعه ها را جدا جدا بنویسیم:

 • تهی یک زیرمجموعه دارد:  1
 • یک مجموعه با یک عضو 1  زیر مجموعه ویک  زیر مجموعه تهی : 1و1
 • یک مجموعه بادو عضو  ،2  زیر مجموعه یک عضوی  ویک  زیر مجموعه تهی     ویک زیر مجموعه دو عضوی:1و2و1
 • یک مجموعه با3 عضو  ،زیر مجموعه یک عضوی  ویک  زیر مجموعه تهی  و2 زیر مجموعه دو عضوی  و یک زیر مجموعه 3 عضوی : 1و3و3و1=8
 •  
 • و ادامه....!

ایا الگو را دریافتید?

مثلث خیام -پاسکال!

این خیلی مفید بود, به راحتی زیر مجموعه ها را می فهمید..

نکته: شروع ستون از  0, وستون ها هر چه به پایین می اید باز تر می شود..

مثال: مجموعه {سیب, موز, گیلاس, خرمالو,تخم مرغ} زیر مجموعه های 3 عضوی:

 • {گیلاس، موز، سیب}
 • {سیب, موز, خرمالو}
 • {سیب, موز, تخم مرغ}
 • {سیب, گیلاس, تخم مرغ}
که 10 زیر مجموعه 3 عضوی!

3 عضوی ها: {گیلاس، موز، سیب} {سیب,موز,خرمالو} {سیب,موز,تخم مرغ} {سیب,گیلاس,خرمالو} {سیب,گیلاس,تخم مرغ} {سیب,خرمالو,تخم مرغ } {موز,گیلاس,خرمالو} {موز,گیلاس,تخم مرغ} {موز,خرمالو,تخم مرغ} {گیلاس,خرمالو,تخم مرغ}

محاسبه تعداد زیرمجموعه

تعدادراه ها در مجموعه 4 عضوی 1, 4, 6, 4 و 1 (به مثلث خیام- پاسکال نگاه کن)?.

مجموعه های 4  عضوی و...:

 • تعدا د انتخاب1 زیر مجموعه تهی از  4 عضو    = 4C0 = 1
 • تعدادانتخاب 1 عضوی از  4 عضو  = 4C1 = 4
 • تعدادانتخاب دو عضوی از  4 عضو= 4C2 = 6
 • تعدادانتخاب 3 عضوی از  4 عضو = 4C3 = 4
 • تعدادانتخاب 4 عضوی از  4 عضو = 4C4 = 1
 •                                                  مجموع زیر مجموعه ها در 4عضوی = 16

آیا از همین راه برای مجموعه 5 عضوی میتوان به کار برد?

تکمیل کن:

 • تعدا د انتخاب1 زیر مجموعه تهی از  5 عضو = 5C0 = 1
 • تعدادانتخاب 1 عضوی از  5 عضو   = ___________
 • تعدادانتخاب دو عضوی از  5 عضو = ___________
 • تعدادانتخاب 3 عضوی از  5 عضو  = ___________
 • تعدادانتخاب 4 عضوی از 5 عضو = ___________ 
 • تعدادانتخاب5 عضوی از5 عضو = ___________
 •                                         مجموع زیرمجموعه ها = ___________

نتیجه

  دراین فعالیت فهمیدیم:

 • فرمولی برای تعداد زیرمجموعه ها : باn عضو    2nمی شود.
 • کمک گرفتن از مثلث خیام پاسکال.
 • یادگرفتیم که به سرعت بتوانیم تعداد زیرمجموعه ها را با    n عضو  محاسبه کنیم.مجموعه ها نمودار ون

تاریخ:شنبه 21 شهریور 1394-10:50 ق.ظمجموعه ها ونمودار ون

مجموعه هامقدمه

 

یک مجموعه از اشیا مختلف گرداوری شده است.

مثال, پوشیدنی ها: کفش ها, جورابها,کلاه, پیراهن , شلوار, و...

 {  } علامت مجموعه  که عضوها را درون مجموعه می گذاریم وبین ها عضو کاما ( ،) می نویسیم.

{جورابها, کفشها, ساعت, پیراهن, ...}


می توانید مجموعه ای از اعداد بنویسید:

10نفر دوستان خود

می توانیدمجموعه ای از 10 نفردوستان خوب خودرا بنویسی:

 • {ااحمد، رضا، علی، شنتیا، محمد، ، پارسا،کیان،آرمین،سپهر،میلاد}

هریک از این افراد  "عضو") مجوعه هستند.)

احمد، رضا، علی، شنتیا فوتبال بازی می کنند.:مجموعه دوستان فوتبالیست:

فوتبال = {ااحمد، رضا، علی، شنتیا}
وعلی ورضا ومحمد تنیس بازی می کنند.

علی ورضا ومحمد تنیس بازی می کنند.:

تنیس = {علی, رضا, محمد}

اسامی را در دو  دایره می نویسیم:

اجتماع

حالا مجموعه ای از دوستانی که تنیس وفوتبال بازی می کنند بنویسم. یعنی اجتماع تنیس وفوتبال

علامت ویژه  "اجتماع" مجموعه ها    :

 به این صورت اجتماع فوتبال وتنیس  را می نویسیم:    فوتبال تنیس

فوتبال تنیس = {شنتیا, علی, رضا, احمد,محمد}

فقط دوستانی که تنیس یا فوتبال بازی می کنند.  (یا هردو بازی).

انهارا در یک "نمودار ون" می گذاریم :


نمودار ون : اجتماع دو مجموعه

نمودارون یکی از نمودارهای جالب وپر اهمیت است زیرا از ان اطلاعات بسیاری به دست می اید.

 • آیا شما  احمد ،رضا ،علی وشنتیا در مجموعه( فوتبال) می بینید?
 • علی ،رضا ومحمد را در مجموعه ( تنیس )می بینید?
 • دراین نموداراطلاع  جالبی می بینید: علی ورضا درهر دو مجموعه قراردارند.!

اشتراک:

"اشتراک " یعنی مجموعه ای که اعضای ان در هر دو مجموعه باشند.  یا مثلا  اشتراک مجموعه A و  B یعنی اعضای ان هم درA وهم در Bباشند

اشتراک در دو مجموعه بالا   کسانی که هم فوتبال وهم تنیس بازی می کنند ... که علی ورضا  هستند.

علامت ویژه اشتراک  ""   که وارونه شده U می باشد.

که ما اشتراک دو مجموعه فوتبال وتنیس را این طور نوشتیم:

فوتبال تنیس = {رضا , علی}

در نمودار ون اشتراک   را روی تصویر ببین:


نمودار ون: اشتراک مجموعه ها

 

این حرف  "U" شما را  به یاد چه می اندازد؟?

فکر کنید به یک  "فنجان": ∪ که اب را   بیشتر از فنجان  ∩ نگه داشته, درسته?

علامت ا شتراک ∩   یعنی فنجان  ∩ وارونه

اختلاف دو مجموعه

شما می توانید "اختلاف " یک مجموعه را از دیگری  به دست اورید..

مثال, اختلاف اعضایی که  فوتبال وتنیس بازی می کنند.  کسانی که  فقط فوتبال بازی می کنند    ... شنتیا واحمد.

که ما اختلاف  دو مجموعه فوتبال وتنیس را این طور نوشتیم::

تنیس فوتبال = {احمد وشنتیا}

در نمودار ون اختلاف دو مجموعه   را روی تصویر ببین:


نمودار ون : اختلاف دو مجموعه

خلاصه مطلب تا اینجا

 • علامت اجتماع دومجموعه:
 •   علامت اشتراک: بین دو مجموعه
 • اختلاف دو مجموعه: یعنی عضوهایی که در یک مجموعه هست ولی در دیگری نیست

3 مجموعه

نمودار ون را می توانید برای 3 مجموعه هم به کار ببرید.

سومین  مجموعه  "والیبال" که رضا وپارسا ومحمد  دراین گروه بازی می کنند  :

والیبال = {رضا, پارسا,محمد}

در علوم   "ریاضیl" معمولا از حروف  لا تین خیلی استفاده می شود : که ما هر مجموعه بازی  را با حروف اول آن به کار می بریم .

 • S منظور بازی کنان فوتبال
 • T منظور بازیکنان تنیس
 • V منظور بازیکنان والیبال

در نمودار ون 3 مجموعه   را روی تصویر ببین:

اجتماع مجموعه ها: S T V

می توانید  (برای مثال)  ببینید و نتیجه بگیرید :


 • زضا هم فوتبال هم تنیس هم والیبال  بازی می کند.
 • محمد تنیس و والیبال  بازی می کند.
 • شنتیا واحمد  فقط فوتبال بازی می کنند. اما والیبال یا تنیس بازی نمی کنند.
 • هیچ کدام به تنهایی  فقط تنیس بازی نمی کنند.

حالا در رابطه با اشتراک و اجتماع   ... مطالب  وتصاویر زیر را مشاهده وبررسی کن


مجموعه فوتبال S

S = {شنتیا, علی, رضا, احمد}

 


اجتماع مجموعه های  Tو V

T ∪ V = {علی, زضا,محمد,پارسا}

 


اشتراک مجموعه های  S و V

S ∩ V = {رضا}

ودرباره  دو سوال زیر  ...

 •    والیبال اشتراک فوتبال S V
 • اختلاف T   ( اختلاف انها  با تنیس):


اشتراک دو مجموعه  S و V اختلاف آنها با  T

S V) T )= { }

این علامت { }جالب است . درون   ان خالی است  , "مجموعه تهی" نام دارد . هیچ عضوی ندارد : {  }

هیچ عضوی ندارد: { }

مجموعه جهانی یا عام :

مجموعه ای که  کلیه  مجموعه های دیگر  زیر مجموعه ان باشد که ان را با علامت M  نشان می دهند .

مثلا وقتی از اعداد اول سخن می گوییم مجموعه مرجع را عددهای طبیعی قرار می دهیم .

 وهنگامی که از بخش پذیری وتعیین باقیمانده تقسیم سخن می گوییم، مجموعه مرجع را اغداد صحیح قرار می دهیم.

نکته :ولی مجموعه   مرجع در زبان لاتین را با حرف "U" نشان می دهند که باعلامت اجتماع نباید اشتباه بگیریم که علامت اجتماع کوچک تر است.

حالا می خواهیم مجموعه مرجع  10 نفر از دوستان خوبمان را بنویسیم..

U یا M= {ااحمد، رضا، علی، شنتیا، محمد، ، پارسا،کیان،آرمین،سپهر،میلاد}

ما   در نمودار ون برای نشان دادن مجموعه مرجع( U یا M) یک مستطیل   اطراف  زیر مجموعه هایش رسم می کنیم .

:

حالا شما کلیه اعضا را در مجموعه مر جع می بینید  چه  اعضایی که فوتبال  یا والیبال یا تنیس  بازی کنند وچه اعضایی که هیچ بازی نمی کنند.).

در نمودار زیر  اختلاف اعضایی که فو تبال بازی می کنند از کل افراد را ببینید.


اختلاف مجموعه مرجع و فوتبال:

U S = {میلاد, سپهر, آرمین, پارسا, کیان, محمد}

که می گوییم "مجموعه مرجع  منهای مجموعه فوتبال {میلاد, سپهر, ارمین, پارسا,کیان, محمد}"

به زبان دیگر یعنی  "کسانی که فوتبال بازی نکنند".

متمم  یک مجموعه 

مجموعه مرجع که  کلیه  مجموعه های دیگر  زیر مجموعه ان باشد که ان را با علامت M  نشان می دهند .

                  

C\subseteq   M                             A\subseteq   M                                          B\subseteq   M

اگر ّ  A   \subseteq   M      ،سایر عضو های   M  مجموعه ای را تشکیل می دهند که متمم مجموعه Aخوانده شده

[جالبتر است بگوییم  "انچه که در آن مجموعه نباشد ", که می گوییم "متمم مجموعه ".

در لاتین با حرف   "C" مثل:Sc

منظور  "هر چیزی که در مجموعه  S", نباشد :

در ریاضی زبان فارسی متمم در زبان فارسی متمم(A)   را با   (' A  )نشان می دهند.

Sc = {میلاد, سپهر, ارمین, پارسا, کیان,محمد}
درلاتین(متمم = U − C )

 یا در ریاضی ما، متمم = ' M −  A

خلاصه مطالب:

 • علامت اجتماع در هر مجموعه
 • علامت اشتراک بین دو یا چند مجموعه
 • اختلاف دو مجموعه: یعنی عضوهایی که در یک مجموعه هست ولی در دیگری نیست
 • Ac متمم A: =  A مجموعه  زیر مجموعه  M باشد(    A M ) نسبت به مجموعه مرجع Mیعنی عضوهای آن درM    باشد ولی درA نباشد.
 • در زبان فارسی متمم(A)   را با   (' A  )نشان می دهند.
 • علامت مجموعه تهی  { }
 • مجموعه مرجع مجموعه ای که  کلیه  مجموعه های دیگر  زیر مجموعه ان باشد که ان را با علامت M  نشان می دهند در لاتین با علامت"U"
مجموعه ها در ریاضی

تاریخ:شنبه 21 شهریور 1394-10:47 ق.ظ


اشنایی با مجموعه ها مقدمه

تعریف مجموعه چیست? خوب , خیلی ساده , اجتماع، جمع آوری،گرد آوری.

به تعدادی از اشیاء، اعداد ، افراد ، مشخص که گروهی را تشکیل بدهند و ازهم متمایز باشند مجموعه می گویند. هر یک از اشیاء ، افراد، اعداد یک مجموعه یک عضو مجموعه نامیده می شوند.

 حتی چیزهایی که عموما ویژگی مشترک دارند،  را دریک گروه  قرار میدهند  هم یک مجموعه هستند.

مثال, پوشیدنی ها: کفش ها, جورابها,کلاه, پیراهن , شلوار, و...

شما می توانید تا 100تا  یا بیشتر ادامه دهید.

علامت مجموعه { } است

این یعنی مجموعه.

 البته لازم نیست اعضای یک مجموعه ارتباط خاصی داشته باشند مثل:{   خیام ، 8، 5، تهران ، اکبر}

مثال دیگر  انگشت های دست

نشانه, میانی, انگشت حلقه, وکوچک.

 

نکات:مثالی در زیر . یک مجموعه داریم, هریک از موارد با کاما( ، ) جدا می شوند, در دو طرف مجموعه علامت اکولاد  { } می گذاریم.

          {...،91 ، 6 ، 3 }

هر یک از اعداد 3و6 و91  عضو مجموعه هستند.

 {  } علامت مجموعه  که عضوها را درون مجموعه می گذاریم وبین ها عضو کاما ( ،) می نویسیم.

 ... یعنی ادامه دارد.

نکات مهم دررابطه با مثال قبل:

{جورابها, کفشها, ساعت, پیراهن, ...}
{نشانه, میانی, انگشت حلقه, کوچک}

چرا مثال اول  دردنباله مجموعه 3 نقطه دارد؟ "..." (3 نقطه).

این نقطه ها ... جاافتاده ها  یا حذف شده ها  نام می گیرد که , منظور اینست که  "ادامه دارد".

(یعنی اگر لیست را ادامه دهیم تا چندین مورد اضافه کنیم.,لیست ممکنست که تا یک ساعت یا بیشتر طول بکشد  تا تمام شود شاید هم خیر بنابراین برای کوتاهی کار 3 نقطه می گذاریم. .)

پس:

 • گروه اولی که 3 نقطه دارد {جورابها, کفشها, ساعت, پیراهن, ...} یک مجموعه نامتناهی ( تمام نشدنی  )  می گوییم,
 • دومین مجموعه  {نشانه, میانی, انگشت حلقه, کوچک} را مجموعه متناهی ( محدود-تمام شدنی  )  می گوییم .

گاهی  "..." دربین مجموعه  نوشته شود:

مثال: لیست حروف انگلیسی:

{a, b, c, ..., x, y, z}

این لیست متناهی نام دارد: (زیرا 26 حرف هست برای خلاصه نویسی کار چند حرف اول وچند حرف آخر را مینویسن وبین آنها ... می گذارند?)

برای برخی از مجموعه‌های خاص، اسامی خاصی به کار می‌بریم که باید آن‌ها را به خاطر سپرد:

 • مجموعهٔ اعداد طبیعی را با  (  N)  نشان می‌دهیم و داریم .N{1،2،3  ،...}=N=
 • مجموعهٔ اعداد طبیعی نابیشتر از عدد طبیعی k را قطعه‌ای از اعداد طبیعی می‌گوییم و به صورت  نشان می‌دهیم و داریم 
 • .N{1،2،3  ،...،K}=N=
 • مجموعهٔ همهٔ اعداد اول را با P نشان می‌دهیم.
 • مجموعهٔ اعداد حسابی را با W نشان می‌دهیم و داریم .P{0،1،2،3  ،...،}=N=
 • مجموعهٔ اعداد صحیح را با  Z={...،-2،-1،0،1،2،3  ،...،}=Nنشان می‌دهیم.
 • مجموعهٔ اعداد گویا (منطق) را با  Q   نشان می‌دهیم. طبق تعریف داریم :.
 • مجموعه های عددی وشمارشی

  در مبحث ریاضی ما مجموعه های زیادی داریم ? می توانیم  مجموعه  هایی درریاضی می نویسیم که  ویژگی مشترک داشته باشند, آیا میتوان چنین مواردی را پیداکرد؟ بله :

  مجموعه  عددهای صحیح  زوج: {..., -4, -2, 0, 2, 4, ...}     نا متناهی
  مجموعه عددهای صحیح فرد: {..., -3, -1, 1, 3, ...}   نا متناهی
  مجموعه عددهای اول: {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ...}    نامتناهی
  مجموعه عددهای بخش پذیر بر3 کمتراز 10: {3, 6, 9} متناهی

  ولیست  مجموعه هاادامه دارد  . ما می توانیم مجموعه های بسیاری در ریاضی بنویسیم..

  مجموعه هایی می نویسیم که هیچ  وجه اشتراکی ندارند ولی یک مجموعه هستند. مجموعه زیر را با کمک  کیبورد کامپیوتر تصادفی  عددها را نوشتم ویک مجموعه ساختم..برای مثال:

  {2, 3, 6, 828, 3839, 8827}
  {4, 5, 6, 10, 21}
  {2, 949, 48282, 42882959, 119484203}

  چرا مجموعه ها اهمیت دارند?

  مجموعه ها یکی از مفاهیم بنیادی در  ریاضی  هستند.

  یک گله گرگ، یک خوشه انگور یا یک دسته کبوتر، مثال‌هایی هستند از مجموعه‌ها یی از اشیا. از این مفهوم ریاضی مجموعه، می‌توان به عنوان اساسی برای تمامی ریاضیات امروزی استفاده کرد.

  وقتی شما با مجموعه ها اشنا باشید ودرک بهتری از ریاضی پیدا می کنید. . تئوری نموداری, انتگرال , اعدادحقیقی, اعدادمرکب, جبر خطی, تئوری اعداد, همه انها دریک چیز مشترکند : مجموعه.

  مجموعه اصلی

    مجموعه اصلی (مرجع یا عام)، مجموعه مادر،که مجموعه جهانی هم می گوییم.
  در هر بحث خاص مجموعه همهٔ عناصر مورد بحث را عضو یک مجموعهٔ کلی می‌گیریم و به آن مجموعهٔ جهانی(Universal set) یا مرجع(عام) می‌گوییم.
   
  مجموعه ها شامل: مجموعه عددهای صحیح، شامل کلیه عددهای مثبت و
   عددهای منفی وصفر
   مجموعه عددهای طبیعی :به عددهای صحیح مثبت عددهای طبیعی هم می گوییم.
  که مجموعه عددهای طبیعی زیر مجموعه عددهای صحیح هستند.
  Bزیر مجموعه A,گوییم . وقتی هر عضوB  در عضوA  هم هست .
  نماد \subseteq، علامت زیرمجموعه بودن است. به عنوان مثال می‌نویسیم \mathbb{N}\subseteq \mathbb{Z}

    مجموعه عددهای حقیقی
  همه ی اعداد گویا و اصم مجموعه ای را تشكیل می دهند كه به آن مجموعه اعداد حقیقی می گویند و با    R نشان می دهند

  نکات بیشتر:

  عضویت
  برای مثال, A نام یک مجموعه هست, و a یک عضو  این مجموعهA است .
  ومجموعه  Bنام یک مجموعه است   و bیک عضو مجموعه است,
  و C نام یک مجموعه هست و cعضو .

  همچنین, وقتی می گوییم aعضو مجموعه A است. , ما علامت را به کار می بریم .
    واین علامت یعنی  عضو مجموعه نیست .

  مثال: مجموعه A داریم: {1,2,3}. ما می بینیم که m   :              1 A    

  ,اما                      n:                   5          A   عدد 5 عضومجموعهA ّ نیست.

  تساوی مجموعه ها

   دو مجموعه زمانی با هم مساوی هستند که هر عضو A عضوB وهر عضو  B عضو A باشد.

  مثال:  A و B دو مجموعه مساوی هستند:

  •  مجموعهA   شامل عددهای مثبت  1تا4
  • B = {4, 2, 1, 3}

  بررسی کنیم . هردو عدد1 دارند ، هردو عدد2 دارند . و 3, و 4. وتعداداعضا  هرمجموعه را می شماریم,  4 عضو  بنابراین: بله, انها مساویند!

  علمت تساوی  (=)  را بین نام هر دو مجموعه می گذاریم:A = B

  {1،2،8}   نامساوی     {1،2}   

  اگر دو مجموعه، زیرمجموعه یکدیگر باشند، آنگاه با یکدیگر مساوی خواهند بود.

  زیر مجموعه \subseteq

  ما مجموعه {1, 2, 3, 4, 5}A.    را داریم     زیر مجموعه ها  ی این مجموعه{1, 2, 3} B   که و {5, 4}و  {1}  و...

  مثلا    {1, 6}زیر مجموعه Aنیست.زیرا 6 عضوان نیست.

  Bزیر مجموعهA گوییم هرگاه هرعضو  B عضوA نیز باشد.

  B\subseteqA

  مثال  دیگربزنیم:آیاAزیرمجموعه B چیست؟{ A = {1, 3, 4 و{ B = {1, 4, 3, 2?

   ببینید در مجموعه

     درمجموعه  A     }A ،و 1و3و4 هست درمجموعهB هم 1و4و3 هست.

   ` پس  A زیر مجموعهB     که شامل عضوهایی که  درAهست در  Bهم هست .

  مثال: مجموعه Aاز مضربهای4 ومجموعهB ازمضربهای 2  تشکیل شده آیاAمی تواند زیر مجموعهB  باشد؟

   B زیرمجموعه Aچطور

        { ...،  8 ،4،0،4-،8-،...}A  

       { ...     ،   8  ،   6 ،  4 ،2،0،2-،4-،  6- ، 8- ، ...}A 

    البته دومجموعه نامتناهی هستند . بهتراست مقایسه ای انجام دهیم   :                                             

  pairing off A and B

   هر عضو A،عضو Bهم هست  .پسA می تواند زیر مجموعه Bباشد. اما Bنمی تواندزیر مجموعهA باشد. زیرا همه عضو های Bدر Aنیست

  پس عبارت « .A  زیر مجموعه Bباشد
  نکته 1 : اگر« » و « » ، یعنی اگر هر عضو A در B وهر عضو B در A باشد، آنگاه A و B برابر خواهد بود یعنی A=B .

  در ریاضیات معمولا ً برای آنکه نشان دهند دو مجموعه با هم برابرند، نشان می دهند که هرکدام زیر مجموعه ی دیگری است

  مثال:

  {1, 2, 3} زیر مجموعه {1, 2, 3}, زیرا هر مجموعه زیر مجموعه خودش هم هست{1, 2, 3}.

  مثال:

  {1, 2, 3} یک زیر مجموعه {1, 2, 3, 4} است  هرعضو اولی در مجموعه دومی هم هست.

  اگر    {1،2،8}   B   {1،2}                     A   دراین صورتB  زیر مجموعهAاست.

    e  :                   B A.

   A B ("معادل با این مطلب است که عضوی در A هست که متعلق به B نمی‌باشد")

  , A B.

  مجموعه تهی

  مثال, مجموعه کلیدهای پیانو که روی گیتار است...

  "صبرکنید!" شما می گویید, هیچ کلیدی روی گیتار نیست!"

  درست گفتید. هیچی کلیدی روی گیتار نیست.

  پس یک مجموعه خالی  وتهی است.. البته : صفر نه.

  نماد مجموعه تهی

  یا {} (مجموعه تهی هیچ عضوی ندارد)

   مثال: مجموعه کشورهای جنوب قطب جنوب یک مجموعه تهی است.

  مجموعه تهی، زیرمجموعة تمام مجموعه ها است.

  تنها زیرمجموعه مجموعه تهی، خودش است

  • تعداد اعضای مجموعه تهی صفر است و به عبارتی متناهی است:

  اگر هر عضو مجموعه تهی در مجموعه A باشد پس مجموعه تهی مساوی مجموعهA  زیرا عضوی ندارد.

   مجموعه، نمی تواند عضو تکراری داشته باشد . در واقع از بین اعضای تکراری، فقط یکی از آنها باقی می ماند و بقیه حذف می شوند.
     ترتیب در نوشتن اعضای مجموعه، تأثیر ندارد. یعنی، می توان ترتیب اعضای مجموعه را به دلخواه جابجا کرد

  دایره مثلثاتی

  تاریخ:سه شنبه 17 شهریور 1394-12:08 ب.ظ

  برای مطالعه بیشتر روی لینکها کلیک کنید.

  مثلثات 2زاویه وضلع غیرمجاور(ززض)

  مثلثات 3 ضلع مثلث ض ض ض

  مثلثات دوضلع وزاویه بین(ض ز ض)

  مثلثات قانون سینوسها

  مثلثات 2زاویه وضلع

  مثلثات دوزاویه وضلع بین (ز ض ز)

  مثلثات مقدمه

  قانون کسینوس زاویه

  نسبت مثلثاتی


  دایره مثلثاتی

  چرخش یک نقطه روی  دایره ای با شعاع یک

   دایره مثلثاتی دایره ای جهت دار است که جهت حرکت خلاف عقربه شاعت  ونقطه(0  ، 1 )به عنوان مبدا کمان  حرکتی اختیار کردیم.

  . توضیح:

  دایره ای را روی محور مختصات  x وy به مرکز o که مبدا مختصات است وشعاع 1 در نظر بگیرید.. نقاط (x,y)به فاصله 1واحد محل برخورد دایره با محورهای مختصات است.

  یک نقطه  (محل فلش )روی محیط را انتخاب کرده  با رسم شعاع که

  با محور  زاویه θ می سازد. این نقطه روی محیط حرکت کرده وزاوبه های مختلف می سازد.


        سینوس ، کسینوس ، تانژانت

  Sine, Cosine و Tangent

  تشکیل زاویه ها:برای مطالعه بیشتر


  Bدایره به شعاع  1, sine, cosineو tangent.

  چه اتفاقی می افتد اگر زاویه , θ, مساوی 0°   باشد? در این صورت:

  • cos 0° = 1     , sin 0° = 0      و  tan 0° = 0

  وقتی θ می شود 90°    چه اتفاقی می افتد?

  • cos 90° = 0    , sin 90° = 1       و tan 90° تعریف نشده   

   

  فیثاغورث:

  تئوری فیثاغورث

  تئوری فیثاغورث که برای مثلث قائم الزاویه است می گوید:

  مربع وتر=مجموع مربعات دوضلع دیگر

  x2 + y2 = 12

  اما در این دایره مربع وتر 12 دقیقا مساوی  1, بنابراین:

  x2 + y2 = 1
  (معادله دایره )

  نسبت های مثلثاتی داریم:


       y
       r
   =sinθ


  همچنین, since x=cos وy=sin, ما : 

  شعاع= r 

      y= ضلع مقابلزاویه θ       

       x=ضلع مجاور زاویه θ =   و    

       x
       r
   =cosθ
       y
       x
   =tanθ
       x
       y
   =cotθ

  جاگذاری در معادله دایره(cos(θ))2 + (sin(θ))2 = 1

   

  زاویه های مهم: 30°, 45° و 60°

  شما باید همیشه  sin, cos و tan زاویه های 30°, 45° و 60°را به خاطر بسپارید.

  درست است که خیلی مفاهیم را باید به خاطر سپرد اما بعضی مفاهیم انقدر اهمیت دارند که که به خاطر سپردن انهاحل  کلیه مسائل مثلثاتی 

  برای شما  آب خوردن می شود.

  این جدول را به خاطر بسپار!

  زاویه Sin Cos Tan=Sin÷Cos
  30° 3 /1
  45° 1
  60° 3√

  چگونه به خاطر بسپاریم?

  برای کمک ، به این اعدادفکر کن "1,2,3" :

    sin(30°)  =   1   =   1   (e:       √1 = 1)
  2 2
    sin(45°)  =   2
  2
    sin(60°)  =   3
  2

   

  و کسینوس cos راهم به این اعداد "3,2,1"

    cos(30°)  =   3
  2
    cos(45°)  =   2
  2
    cos(60°)  =   1   =   1   (e:         √1 = 1)
  2 2

  دقیقا 3 شماره

  در حقیقت دانستن 3 شماره کافیست:  1  ,   2√   و 
  3√
  2 2 2

  زیرا کسینوس  cosبه همان خوبی در سینوس   sin  عمل می کند اما جابه جا  :

   

  درباره tan تانژانت    چه?

  می دانیم که تانژانت= سینوس÷کسینوس     tan = sin/cos

   

  tan(30°) =

  1

  3√

   =  

  1/2

  3/2√

    =  

  sin(30°)

  cos(30°

   =tan(30°) 

           

  tan(45°) =

  1


   =  


  2/2√

  2/2√

    =  

  sin(45°)

  cos(45°

   =tan(45°) 

    

  tan(30°) =


  3√

  =  

  3/2√

  1/2

    =  

  sin(60°)

  cos(60°

   =tan(60°) 

    نکته شماره  ( 1)راه دیگر به خاطر سپاری 30° و 60° : کمک از مثلث متساوی الاضلاع

  دراین مثلث هر 3 ضلع  باهم مساوی وهر3 زاویه هریک 60 درجه
  مثلثی رسم کنیدطول هر ضلع 2
  .
   

  با رسم خط تقارن انرا نصف کنید. تا دو مثلث قائم الزاویه

  درست شود.

  با توجه به فرمول

  فیثاغورث:

  طول ارتفاع مثلث قائم الزاویه=3√ شد.

  12 + (√3)2 = 22
  1 + 3 = 4
   
  نسبت های مثلثاتی  برای sin, cos یا tan
   را محاسبه می کنیم
   

  مثال: sin(30°)

  Sine:  با تقسیم ضلع مقابل به وتر =0.5


  طول ضلع مقابل به زاویهθ
  طول وتر
   =sin300
  sin(30°) = وتر ÷ ضلع مقابل =

   

  روی محور مختصات حرکت یک نقطه)( 1،0)=p روی محیط دابره مثلثات درجهت خلاف عقربه ساعت  که یک دور کامل بزند .

  ربع اول(+، +)       ربع دوم(+، -)            ربع سوم(-، -)                       ربع چهارمل(-، +)


   توجه    (     ،   )   مختصات نقطه به جای طول cos ,وبه جای عرض sin          می نویسیم

  (    cos, sin     ) می گذاریم

  Unit Circle Degrees


  مثال: پیداکنید cos(330°) ?

   

  شکل را ببینید اندازه "طول"= :   3√
  2

  با توجه به دایره مثلثاتی.

  Unit Circle Radians

  مثال: پیداکنید sin(7π/6) ? سینوس 7×عددپی ÷6

  sin(7π/6) =                                             

   

  فکر کنید    میتوان به این صورت نوشت "7π/6 = π + π/6", .

   روی دایره =منفی : ½-

   

   

  Footnote: where do the values come from?

  ما می توانیم با معادله x2 + y2 = 1 پیداکنیم طول x و y (که مساوی با cos و sin وقتی شعاع= 1باشد  ):

   اگر در مثلث قائم  الزاویه ( θتتا)= 45درجه

  برای 45 درجه, x و y مساویند, بنابراین y=x:

  x2 + x2 = 1
  2x2 = 1
  x2 = ½
  x = y = √(½)

   

   اگر در مثلث قائم  الزاویه ( θتتا)= 60درجه

  مثل نکته شماره 1 در بالا اشاره شد : زسم مثلث متساوی الاضلاع(دراین مثلث هر 3 ضلع  باهم مساوی وهر3 زاویه هریک 60 درجه )

  و رسم خط میانه

  x2 + y2 = 1
  (معادله دایره )

  ضلع "x" = ½,

  وضلع= "y" :

  2(½) + y2 = 1
  ¼ + y2 = 1
  y2 = 1-¼ = ¾
  y =√ 3/4

   اگر در مثلث قائم  الزاویه ( θتتا)= 60درجه

  30° دقیقا با  60°  x و y معکوس هم هستند, پس x = √(¾) و y = ½

  و:

  (½)√ =:  
   :      (¾)√ :  

  به جدول دقت کن):

  زاویه Sin Cos Tan=Sin/Cos
  30° 3 √/
  45° 1
  60° √3


  نسبت مثلثاتی

  تاریخ:دوشنبه 16 شهریور 1394-07:35 ب.ظ

  روی لینک ها برای اطلاع بیشترکلیک کن

  مثلثات 2زاویه وضلع غیرمجاور(ززض)

  مثلثات 3 ضلع مثلث ض ض ض

  مثلثات دوضلع وزاویه بین(ض ز ض)

  مثلثات قانون سینوسها

  مثلثات 2زاویه وضلع

  مثلثات دوزاویه وضلع بین (ز ض ز)

  مثلثات مقدمه

  قانون کسینوس زاویه  نسبت های مثلثاتی در مثلث قائم الزاویه

  ladder against wall

  نردبانی به طول 5   کنار دیوار تکیه دارد. اگر  فاصله  پای نردبان تا دیوار  ا2.5 باشد ، اندازه زاویه بین نردبان تا دیوار چقدر؟

  اگر شکل مثلث قائم الزاویه  را زسم کنیم که وتر طول نردبان است.

   حالا ثرینه این مثلث را رسم کنیم ع یک مثلث متساوی الاضلاع

  درست می شود.که همه ضلع ها باهم مساویند.


  Equilateral Triangle این مثلث متساوی الاضلاع است.
  که هر زاویه داخلی =60 درجه=
   60°

   

  بنابراین زاویه بین نردبان ودیوار =نصف 60 درجه

  = 30º

  پیدا کردن طول

  می توان از همان مثلث کمک گرفته وطول مجهول را به دست اورد..

  علی وسیله لیزری نوری دارد که با
  آن فاصله اشیا را  حساب می کند.

  با ایستادن در فاصله ای از یک درخت با تابش نور  با زاویه 300 به سر درخت

  فاصله 42متر ( طول وتر)شد.

  ارتفاع درخت چقدر است?

  ما بارسم مثلث وقرینه آن  کار را اسان تر می کنیم.:

  با رسم قرینه  مثلث قائم الزاویه یک مثلث متساوی الاضلاع با ضلع ها هر یک 42 متر وزاویه های مساوی  هریک 60 درجه  به دست می اید..

  بنابراین، ارتفاع درخت نصف  42 =

  = 21m

  همان مثلث را در موقعیت های مختلف می توان به کار برد.
   نتیجه : درمثلث قائم الزاویه  ضلع روبرو به زاویه 30 درجه= نصف وتر

  پیداکردن یک ضلع در مثلث قائم الزاویه

  وقتی مایک ضلع ویک زاویه را در مثلث قائم الزاویه داریم:

  می توانیم ضلع مجهول را محاسبه کنیم.

  •  داشتن یک زاویه مجاور زاویه قائمه
  • وداشتن طول یک ضلع.

  Ship Anchor Triangle

  مثال: عمق دریا چقدراست؟

  یک کشتی روی دریا با انداختن لنگر ایستاده .

  می دانیم که:

  • طول طناب لنگر30 متر (30 m), و لنگر با زاویه 39 درجه  کف دریا قرار دارد.

  ارتفاع آب  یا فاصله کشتی تا ته دریا چقدر؟!

  چگونه حساب شود?    با به کار بردن قانون سینوس (sin(θ ، کسینوس( cos(θ ،تانژانت(tan(θ)


  ما فاصلهd کشتی تا کف دریا چقدر؟ " (فاصله عمودی یا عمق دریا چقدر؟).

  شروع:   sin 39° =
  تقسیم ضلع مقابل زاویه
  θ بر  وتر
     
  sin 39° = d/30
  طرفین وسطین:   d/30 = sin 39°  d

  30

    =  

  ضلع مقابل زاویه =         وتر

   sin 39°
                          وتر
  محاسبه sin 39°:   d/30 = 0.6293…
   30:   d = 0.6293… x 30
      d = 18.88 با 2 رقم اعشاری.

  عمق دریا "d" = 18.88 m

  محاسبه هر یک از توابع :تقسیم طول یک ضلع بر ضلع دیگر
  اما کدام ضلع بر کدام ضلع.............؟

  برای یک مثلث با داشتن زاویه θ, به این صورت محاسبه می شوند.:

  تابع سینوس:
  sin(θ) = تقسیم ضلع مقابل زاویه θ بر  وتر
  تابع کسینوس:
  cos(θ) = تقسیم ضلع مجاوربه زاویه θ برطول وتر

  تابع تانژانت:
  tan(θ) = تقسیم ضلع ضلع مقابل زاویه θ برضلع مجاور زاویه θ  Sine: sin(θ) = وتر ÷ ضلع مقابل

  Cosine: cos(θ) = وتر÷ضلع مجاور

  Tangent: tan(θ) = ضلع مجاور ÷ ضلعمقابل  طول ضلع مقابل به زاویهθ
  طول وتر
   =sinθ
  طول ضلع مجاور به زاویهθ
  طول وتر

  =cosθ
  طول ضلع مقابل به زاویهθ

  طول ضلع مجاور به زاویهθ
  =tanθ

  مثال


  مثال: ارتفاع هواپیما چقدر ؟.

  می دانیم که فاصله هواپیما تا زمین با زاویه 60 درجه 1000  متر هست.

  فاصله هواپیما تا زمین  چقدر?

  دقت! زاویه 60 درجه بالا قرار دارد و ارتفاع   "h"   ضلع مجاور به زاویه 60 درجه است.

  گام 1 : رو مثلث قائم الزاویه نشان دادیم و می دانیم که طول وتر 1000و  

  ضلع(h) مجاور  زاویه 60 درجه

  •  گام 2    استفاده از نسبت کسینوس  ما باید از  کسینوس استفاده کنیم:.
  • گام 3 جاگذاری در فرمول:
   cos 60° = وتر÷ضلع مجاور= h ÷ 1000
  • گام 4  محاسبه:
  •     0.5=cos 60°
  شروع:   cos 60° = h/1000
  :   h/1000 = cos 60°
  حلcos 60°:   h/1000 = 0.5
  ضرب طرفین در 1000:   h = 0.5 x 1000
      h = 500

  ارتفاع هواپیما= 500 متر

  مثال:  در مثلث قائم الزاویه، زاویه روبروی ضلع

  a=53 درجه وضلع مجاور به این زاویه =7 س

  طول ضلع aچقدر:

   ضلع مقابل=

  • گام1 .  ضلع مقابل= a وضلع مجاور=7

                        گام2:کاربرد  نسبت تانژانت
   • نوشتن نسبت  tan 53° = ضلع مجاور ÷ضلع مقابل = a/7
   • گام4  محاسبه:
   شروع:   tan 53° = a/7
   طرفین:   a/7 = tan 53°
   تانژانت= 53°:   a/7 = 1.32704...
   ضرب طرفین در 7:   a = 1.32704... × 7
       a = 9.29 )

   ضلع = "a" = 9.29

   مثال: نسبت دکل نفت

   دکل نفت 70 مت بلندی دارد..

   یک سیم مهار کننده  از بالای دکل  به زمین وصل شده وبا زمین زاویه 68 درجه می سازد.

   طول سیم چقدر

   • گام اول: ضلع مقابل زاویه=70 متر  طول وتر=W
   •  استفاده از نسبت سینوس.
   • گام3:  نوشتن نسبت  sin 68° = 70/w
   • حل:


   شروع:   sin 68° = 70/w
   طرفین ضرب در w:   w × (sin 68°) = 70
   طرفین تقسیم بر "sin 68°":   w = 70 ÷ (sin 68°)
   حل:   w = 70 ÷0.9271...
       w = 75.5 m

   طول سیم = 75.5 m   • تعداد صفحات :86
   • 1  
   • 2  
   • 3  
   • 4  
   • 5  
   • 6  
   • 7  
   • ...  
    انیمیشن های کمک آموزشی
   دانلود کتاب های درسی
   ماشین حساب مهندسی

   برای استفاده از ماشین حساب پیشرفته تر بر روی نوشته ماشین حساب مهندسی در بالای این نوشته کلیک کنید ...................................................... توجه استفاده از اینترنت بعنوان ماشین حساب خیلی ساده و آسان است و بمنظور انجام محاسبات ریاضی خود تنها کافیست تا برای مثال در کادر جستجوی گوگل و یا بینگ ویا یاهو اعداد موردنظر را به شکل مثلاً 5 + 20 تایپ کرده و Enter بزنید! با انجام این کار نتیجه جمع اعداد تایپ شده بهمراه ماشین حسابی تحت وب بمنظور انجام عملیاتهای ریاضی برای شما نمایان خواهد شد....................
   بازدید کننده محترم اعداد بالا.. شماره آی پی یا شماره شناسایی شما در اینترنت است . .