fathi5

معلم5 فتحی

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

تشابه هم نهشتی مسئله

تاریخ:جمعه 23 آبان 1393-03:40 ب.ظ

هم نهشت مقدمه

هم نهشت اثبات

هم نهشت اندازه گیری ارتفاع درخت

هم نهشت - سوال1

اگر یک خط موازی با ضلع یک مثلث رسم کنیم که دو ضلع  مثلث را قطع کند این خط هر ضلع را طوری2 قسمت تقسیم میکند که بین دو قسمت تناسب ایجاد می کند.. به دلایل زیر: دو مثلث متشابه اند.
AC موازیDE                                                                                 

 

BE

EC

BD

DA


 سوالها  در این مورد هستند:
1.

  ایا مثلث ABC ومثلث ADEمتشابه اند؟

انتخاب گزینه:

بله  
خیر 


 

2.

با کدام دلیل این دو مثلث ممکن است متشابه با شند؟؟ که اولی به اضلاع 4و5و6 و

دومی 40و60و50


 

  انتخاب گزینه:

ز،ض،ز  
ض،ض،ض
ض،ز ،ض
متشابه نیستند  . 

 

3.

دومثلث داریم اولی به اضلاع2و3 وزاویه بین دوضلع52 درجه

ودومی به اضلاع10و15 وزاویه بین دوضلع52 درجه

با کدام دلیل این دو مثلث ممکن است متشابه با شند؟  )

  انتخاب گزینه:

ز،ض،ز  
ض،ض،ض
ض،ز ،ض 
متشابه نیستند 

 

4.


دومثلث داریم اندازه دوزاویه  اولی 40 و40 درجه و اندازه دو زاویه مثلث دومی 100و40 درجه هستند . به کدام دلیل  ممکن است این دومثلث متشابه هستند؟ )?

  انتخاب گزینه:

  ز،ض،ز   
ض،ض،ض

ض،ز ،ض 
تشابه ندارند.  

 

5. در مثلث  ABCمتساوی الاضلاع
 از راس B ارتفاع به وسط قاعده AC رسم شده و
ازراس C   ارتفاع به وسط قاعده AB رسم شده
    
زاویه های 1و2  محل برخورد ارتفاع ها قائمه هستند 
ثابت کنید که : 
AE*BD=CE*DC

 

 

6.درمثلثACB خط DEموازی با ضلع AB را رسم کنیم که دو ضلع  مثلث را قطع کند این خط هر ضلع را طوری2 قسمت تقسیم میکند که بین دو قسمت تناسب ایجاد می کند.. 
   DC=3    AD=6   
EC=2         BE=4 
ثابت کنید دو مثلث  CAB  و  CDE  متشابه اند.        


 

 

7.

  

دوخط متقاطع داریم که دومثلث

DCE,  ACB  ایجاد شده که زاویه C  متقابل به راس است.

داریم:   ABو  DE  موازی هستند.

ثابت کنید:DE

BA

  = 

DC

BC
 

 

8. ثابت کنید که:  که دومثلث متساوی الساقین که متشابه هستند زاویه راس هریک باهم مساوی اند. 

زاویه های چند ضلعی

تاریخ:جمعه 6 آذر 1394-09:38 ق.ظ

زاویه مثلث تمرین

وتر کمان

دوخط موازی مورب ارزشیابی

کمان دایره

زاویه مرکزی محاطی ظلی

مثلث مختلف الاضلاع

دایره زاویه محاطی مرکزی تمرین

زاویه های چند ضلعی

زاویه های خارجی وداخلی چندضلعی هاقانون

تعدادضلع در چند ضلعی ها

میانه یک مثلث

زاویه های داخلی

زاویه های داخلی محل برخورد دوضلع متوالی ایجاد می شود.


مجموع زاویه های داخلی

اگر  n   تعدا دضلعهای یک چند ضلعی باشد.:

S = (n − 2) · 180°.

مجموع زاویه های یک مثلث = (2 −3) × 180° = 180º.

مجموع زاویه های یک متوازی الاضلاع = (2 − 4) × 180° = 360º.

مجموع زاویه های یک 5 ضلعی = (2 − 5) · 180° = 540º.

مجموع زاویه های یک 5 ضلعی = (2 − 6) · 180° = 720º.


زاویه ها در 5ضلعی منتظم

Angles of a Regular Polygon


مجموع زاویه های  داخلی یک چند ضلعی منتظم ÷ تعداد ضلع=یک زاویه داخلی چند ضلعی

مجموع زاویه های  داخلی یک مثلث متساوی الاضلاع ÷ 3= 60º.

مجموع زاویه های داخلی یک مربع ÷4  = 90º.

مجموع زاویه های داخلی یک 5 ضلعی منتظم ÷5 = 108º.

مجموع زاویه های داخلی یک 6 ضلعی منتظم÷6 = 120º

مرکز ثقل یک 5 ضلعی منتظم

از یک راس به راس غیر مجاور وصل کنیم محل برخورد خطوط را مرکز ثقل گوییم در حقیقت اگر یک 5 ضلعی منتظم را داخل دایره محاط شود ضلعها وتر دایره هستند .

وتر کمان

در مرکز  ثقل زاویه  هایی درست شده که مجموع انها 360 درجه می شود وبه هر یک زاویه مرکزی گوییم.

اگرn تعداد ضلع باشد:

زاویه ها در مرکز = 360° : n

اگرمجموع  برتعداد ضلع تقسیم کنید اندازه یک زاویه مرکزی است = ° 60= 6 ÷ 360º

زاویه داخلی چند ضلعی منتظم

زاویه های داخلی محل برخورد دوضلع متوالی ایجاد می شود. .

زاویه داخلی = 180° − زاویه مرکزی

اندازه هر زاویه داخلی 6 ضلعی = 120°= 180º - 60º

هر زاویه خارجی یک چند ضلعی میتوان گفت مکمل زاویه داخلی است.

مجموع زاویه های خارجی کلیه چند ضلعی ها =360 درجه

زاویه های مکمل مجانب
میانه یک مثلث

تاریخ:جمعه 6 آذر 1394-09:37 ق.ظ


دوخط موازی مورب ارزشیابی

کمان دایره

زاویه مرکزی محاطی ظلی

مثلث مختلف الاضلاع

دایره زاویه محاطی مرکزی تمرین

زاویه های چند ضلعی

زاویه های خارجی وداخلی چندضلعی هاقانون

تعدادضلع در چند ضلعی ها

میانه یک مثلث


میانه یک


میانه هر ضلع از راس  به وسط یک  ضلع مقابل  به راس متصل می شود.

مرکز ثقل


Centroid
مرکز ثقل نقطه ای که هر 3 میانه به هم برخورد کنند.(همرس شوند.)

مکز ثقل هر میانه را به دوپاره خط تقسیم می کند. طول  پاره خط راس تا مرکز ثقل 2برابر طول مرکز ثقل تا وسط ضلع مقابل به راس

AG = 2GM

بارسم هر میانه مثلث به دومثلث با مساحت مساوی ایجاد می شود.
میانه‌های مثلث (خطوط قرمز).


طول میانه 

با استفاده از قضیه استوارت میانه مثلث این‌گونه حساب می‌شود:

m = 
\sqrt {\frac{2 b^2 + 2 c^2 - a^2}{4} }

که در آن a ضلعی از مثلث است که نقطه پایانی میانه به آن ختم می‌شود. m در این فرمول، طول میانه‌است.

خواص میانه 

۱- در هر مثلث سه میانه وجود دارد که آن را به شش مثلث معادل (مساحت یکسان) تقسیم می‌کند.

۲- هر دو راس مثلث از میانه نظیر ضلع سوم به یک فاصله‌اند.

۳- میانه وارد بر هر ضلع از نصف مجموع دو ضلع دیگر کوچک‌تر است و از نصف تفاضل ان دو ضلع بزرگ‌تر است.

۴- نقطه تلاقی سه میانه مثلث به فاصله یک سوم طول میانه از ضلع نظیر و به فاصله دو سوم طول میانه از راس نظیر است.

۵- نقطه تلاقی سه میانه (همرسی) مرکز ثقل مثلث است.

6- در هر مثلت، هر میانه از مجموع دو میانه دیگر کوچک تر است.

تعدادقطرها ی چندضلعی

تاریخ:جمعه 6 آذر 1394-06:53 ق.ظ

چند ضلعی

زاویه های خارجی وداخلی چندضلعی هاقانون


تعدادضلع در چند ضلعی ها

قطرها در چند ضلعی

قطرها پاره خطی که راس های غیر مجاور را به هم وصل کند..

تعداد قطزها ی یک چند ضلعی
n×(n-3

2

=تعدادقطر

تعدادقطرهای 4 ضلعی

  2 =2 ÷    4 × (3 − 4)

Diagonals of a Square

5 =2 ÷    5 × (3 − 5)                         9   =2 ÷    6 × (3 − 6) 

Diagonals of a Pentagon                      Diagonals of a Hexagon

اندازه  یک قطر مربع

Diagonal of a Square
:با کمک قضیه فیثاغورث قطر مربع را حساب می کنیم:

       l2+l2=d2


Diagonal of a Square


d =L √2

مثال

محاسبه کنید اندازه قطز مربعی به ضلع 5 cm.

l2+l2=d2Diagonal of a Square
52+52=d2


d = √50

d = 7.07سانتیمتر


اندازه قطر مستطیل

Diagonal of a Rectangle

:با کمک قضیه فیثاغورث قطر مستطیل را حساب می کنیم:

h2+b2=d2

Diagonal of a Rectangle

Diagonal of a Rectangle

d = √b2+h2

مثال

محاسبه کنید اندازه قطز مستطیل به طول10 cmو به عرض6 cm.Diagonal of a Rectangle
102+62=d2

Diagonal of a Rectangle

d = √50

d = 11.66سانتیمتر

تعدادضلع در چند ضلعی ها

تاریخ:جمعه 6 آذر 1394-06:51 ق.ظ

چند ضلعی ها

زاویه های خارجی وداخلی چندضلعی هاقانون


ضلعها پاره خط های محدود بین راسها.


انواع چند ضلعی

اسامی براساس تعداد ضلع نام گذاری شده:

مثلث

Triangle
3 ضلع.

 

متوازی الاضلاع


4 ضلع.

 

5 ضلعی


5 ضلع.

 

6ضلعی


6ضلع.

 

7ضلعی


7 ضلع.

 

8ضلعی


8 ضلع.

 

9ضلعی


9 ضلع.

 

10ضلعی


10 ضلع.

 

11ضلعی


11ضلع.

 

12 ضلعی


12 ضلع.

 

13 ضلعی


13 ضلع.

 

14 ضلعی


14 ضلع

 

15ضلعی


15 ضلع

 

16 ضلعی


16 ضلع.

 

17 ضلعی


17 ضلع.

 

18 ضلعی

18 ضلع

 

19ضلعی


19ضلع.

 

20ضلعی


20 ضلع.

چند ضلعی

تاریخ:جمعه 6 آذر 1394-06:48 ق.ظ

تعدادضلعها

زاویه های خارجی وداخلی چندضلعی هاقانون


چند ضلعی

یک چند ضلعی یا 3 ضلع و3زاویه یا بیشتر دارد.

اجزای یک چند ضلعی       

شکل زیر 4 ضلعی که 4 ضلع و4 زاویه دارد.دوقطر دارد.4 راس دارد.                                                                                        

روی لینک ها  کیک کنید.

تعدادضلع در چند ضلعی ها

وترها

تعدادقطرها ی چندضلعی

زاویه های خارجی وداخلی چندضلعی هاقانون

مساحت ومحیط

انواع چند ضلعی

چند ضلعی محدب

همه زاویه هریک کمتراز 180°هستند.
همه قطرها درونی هستند.

 

چند ضلعی مقعر


حداقل یک زاویه بیشتراز 180° درجه دارد .
حداقل یک از  قطرها بیرون چند ضلعی تشکیل می شود..

 

چند ضلعی های منظم

Equilateral Polygon
یاهمه ضلعها مساویند..

 

مستطیل

Equiangular Polygon
یاهمه زاویه ها مساویند.

 

مربع

Regular Polygon
هم زاویه ها  با هم ،وهم ضلعها باهم مساویند.

 

چند ضلعی های نامنظم

Irregular Polygonضلعها وزاویه ها با هم مساوی نیستند.انواع چند ضلعی

اعدادخیلی بزرگ وخیلی کوچک

تاریخ:پنجشنبه 5 آذر 1394-05:28 ب.ظ


اعداد کوچک

 

ده به توان منفی

نام

0.001

10-3

یك هزارم

0.000001

10-6

ملیونیوم

0.000000001

10-9

بیلیونیوم

وغیره

10-12

تریلیونیوم

 

10-15

كواردیلیونیوم

 

10-18

كویینتلیونیوم

 

10-21

سكستلیونیوم

 

10-24

سپتلیونیوم

 

10-27

اكتلیونیوم

 

10-30

نونلیونیوم

 

10-33

دسیلیونیوم

 

10-36

اندسلیونیوم

 

10-39

دودسلیونیوم

 

10-42

تردسلیونیوم

 

10-45

كواتوردسلیونیوم

 

10-48

كوییندسلیونیوم

 

10-51

سكدسلیونیوم

 

10-54

سپتسلیونیوم

 

10-57

اكتودسلیونیوم

 

10-60

نوومدسیلینیوم

 

10-63

ویجینتیلیونیم


كاربرد اعداد  و طولها ازخیلی كوچك به خیلی بزرگ با كمك جدول پیشوندی (8)

جهان ماچیزهای خیلی كوچك دارد(مثل اتم

وچیزهای خیلی بزرگ(مثل فواصل كهكشانها-ستارگان)

كه برای اندازه گیری از واحد های پیشوندی میلی وكیلو استفاده می شود.(به جدول پیشوندی   مراجعه كنید)

مثال فاصله بین شهر تهران تا شهر پاریس در فرانسه در حدود560000 متر است ولی اگر واحد اسانتری مثل كیلومتر به كار ببریم.می گوییم5600 كیلومتر. توضیح  جدول بالا= مثال :شماره10-18))  در محاسبات علوم فیزیك وشیمی وكامپیوتر و... كاربرد دارد.

مثال: 106(10 به توان 6 ) یعنی در محاسبه 6 بار 10 در خودش ضرب شده است=(1000000)

به ان یك ملیون هم گویند. نام دیگر (یك مگا متر =1000000  متر)

مثال2: 10-9    كه این عدد به توان منهای9 (منفی9) یعنی این عدد اعشاری است=0/000،000،001

یعنی 9رقم اعشاری دارد. آنرا بیلیون هم می گویندونام ان در جدول پیشوندی متریك(نانو) است كه

یك نانو متر =یك بیلیون متر

به طور فرض یك شخص یك متر طول قد دارد.یك كوه در حدود     متر    103یعنی یك هزار متر بلندی دارد.

طول قطر حورشیددر حدود 109(یك بیلیون یا یك میلیارد متر است.=یك گیگامتر Gm)

به جدول پیشوندی اعداد مراجعه كنید(بخش   )موارد توضیحی بیشتر:

ذره های بنیادی   مثل مولكول واتم و...خیلی كوچك هستند.

 اندازه مولكولها  در حدود0/000،000،001 متر البته بعضی مولكولها بزرگتر وگاه كوچكتر هم هستند.

 طول قد افراد  با متر اندازه می شود.(   100 =1 )

اندازه كوه ها را با كیلو متر هم بیان می شود.

 طول قطر زمین با واحد مگامتر بیان می شود 0 هر مگامتریك هزار كیلومتر است. یا یك میلیون متر

كه طول واقعی زمین 12000 كیلومتر یا12 مگا متر.

یك سال نوری 10 پتا متر   یا 1,000,000,000,000,000متر=1015 متر كه 15 صفر دارد.

كهكشان راه شیری در حدود یك زتا متر است.= 1,000,000,000,000,000,000,000 متر كه 21 صفر داردجهان كه خیلی خیلی بزرگ است و.

بیلیون = 10به توان 9
تریلیون =10 به توان 12
كوادریلیون =10 به توان 15
كونیتیلیون =10 به توان 18
سكستیلیون =10 به توان 21
سپتیلیون =10 به توان 24
اكتیلیون =10 به توان 27
نونیلیون =10 به توان 30
دسیلیون =10 به توان 32
اندسیلیون =10 به توان 36
دیودسیلیون =10 به توان 39
تری دسیلیون =10 به توان 42
كوتوارد دسیلیون =10 به توان 45
كواین دسیلیون =10 به توان 48
--- دسیلیون =10 به توان 51
سپتن دسیلیون =10 به توان 54
اكتودسیلین =10 به توان 57
نووم دسیلیون =10 به توان 60
ویجنیتیلیون = 10 به توان 61چرا آب نمی سوزد؟

تاریخ:پنجشنبه 5 آذر 1394-06:59 ق.ظ

Image result for ‫اب نمی سوزد‬‎

اگرچه آب دارای 2 عنصر هیدروژن و اکسیژن است که هردوی آنها اشتعال‌پذیر هستند، اما علاوه بر آن که نمی‌سوزد آتش را هم خاموش می‌کند. بنابراین اگر شما بخواهید آب را بسوزانید، باید جریانی الکتریکی را در میان آن ایجاد کرده و سپس گازهای حاصل یعنی اکسیژن و هیدروژن را بسوزانید. به طور خلاصه آب آتش نمی‌گیرد، چون به لحاظ الکتریکی ترکیبی خنثی است که عناصر متشکله آن از خصوصیات یکسانی پیروی نمی‌کنند.

 

در هر حال به رغم این که اکسیژن عامل پشتیبان فرآیند احتراق است ولی به خودی خود قابل اشتعال نیست. به بیان ساده وقتی می‌گوییم ماده‌ای اشتعال‌پذیر یا غیراشتعال‌ است، منظور این است که آن ماده چنان واکنش شدیدی با اکسیژن دارد که نتیجه آن تولید شعله است. هیدروژن ماده‌ای غیرقابل اشتعال است و در واکنش بخار آب تولید می‌کند. اما اکسیژن غیرقابل اشتعال نیست، چون به خودی خود واکنش نشان نمی‌دهد. اتم‌های هیدروژن و اکسیژن در آب از قبل با هم واکنش دارند و دوباره واکنش ـ یا سوختن ـ را نشان نمی‌دهند، مگر واکنش آنها معکوس شود و تنها راه انجام آن هم الکترولیز است. واقعیت این موضوع در ملکول آب نهفته است که در آن پوسته‌های الکترون یا همان اربیتال‌ها پر شده‌اند. همان‌طور که می‌دانید الکترون‌ها به حول هسته یا مرکز اتم مدارگردی می‌کنند. عناصر مختلف نیز از هسته‌هایی با اندازه مختلف برخوردارند. از طرفی هر پوسته یا مدار هسته می‌تواند تنها شمار محدودی از الکترون‌ها را در خود نگه دارد و اگر ظرفیت حداکثری یک پوسته یا اربیتال پر نشود، عنصر مربوط عموما واکنش‌پذیرتر خواهد شد. ولی وقتی ترکیبی شکل می‌گیرد، اتم‌ها دست به شراکت‌گذاری الکترون‌های خود می‌زنند و برای تشکیل یک ترکیب کمتر واکنش‌پذیر اربیتال‌های هسته‌ای را تکمیل می‌کنند.

بنابراین براساس یک قانون پایه شیمی که نمی‌توان خصوصیاتی از یک ترکیب را از خصوصیات عناصر متشکله آن به دست آورد، وقتی 2 عنصر هیدروژن و اکسیژن برای تشکیل ترکیب آب متحد می‌شوند، در واقع ترکیبی پایدارتر از آنچه خود به تنهایی بوده‌اند را تدارک می‌بینند و دیگر نمی‌توان انتظار خصوصیات واکنشی مجزای هر کدام را داشت.


منبع: focus


چگونه قبل از امتحان درس بخوانیم

تاریخ:دوشنبه 2 آذر 1394-02:46 ب.ظ


 نحوه درس خواندن قبل از امتحان

۱-خواندن همراه با نوشتن
مطالعه فرآیندی فعال و پویا است و برای نیل به این هدف باید از تمام حواس خود برای درک صحیح مطالب استفاده کرد. بایدبا چشمان خود مطالب را خواندو در زمان مورد نیاز آنرا بلند بلند ادا کرد و نکات مهم را یاداشت کرد تا هم با مطالب مورد مطالعه درگیر شده و حضوری فعال و همه جانبه در یا دگیری داشت و هم در هنگام مورد نیاز خصوصا قبل از امتحان بتوان از روی نوشته ها مرور کرد و خیلی سریع مطالب مهم را مجددا به خاطر سپرد.
2- خط کشیدن زیر نکات مهم
این روش شاید نسبت به روش قبلی بهتر باشد. ولی روش کاملی برای مطالعه نیست زیرا در این روش بعضی افراد به جای اینکه تمرکز و توجه به یاد گیری و درک مطالب داشته باشند ذهنشان معطوف به خط کشیدن زیرنکات مهم می گرددحد اقل روش صحیح خط کشیدن زیر نکات مهم به این صورت است که ابتدا مطالب را خواند و مفهوم را کاملا درک کرد و سپس زیر نکات مهم خط کشید نه آنکه در کتاب به دنبال نکات مهم گشت تا زیر آن خط کشید.
3- حاشیه نویسی
این روش نسبت به دو روش قبلی بهتر است ولی باز هم روش مهمی برای درک عمیق مطالب و خواندن کتب درسی نیست ولی می توان برای یادگیری مطالبی که از اهمیتی چندان برخوردار هستند مورد توجه قرار داد.
4 -خلاصه نویسی
در این روش مطالب درک شده به صورت خلاصه بر روی دفتر یاداشت می شود که این روش برای مطالعه مناسب است و از روشهای قبلی بهتر می باشد زیرا که در این روش ابتدا مطالب درک شده سپس یادداشت می شود اما باز هم بهترین روش برای خواندن نیست.
5- کلید برداری
کلید برداری روشی بسیار مناسب برای خواندن و نوشتن نکات مهم است در این روش بعد از درک مطالب بصورت کلیدی نکات مهم یادداشت می شود و در واقع کلمه کلیدی کوتاهترین، راحترین، بهترین و پر معنی ترین کلمه ای است که با دیدن آن مفهوم جمله تداعی شده و به خاطرآورده می شود.
6 -خاقیت و طرح شبکه ای مغز
این روش بهترین شیوه برای یا گیری خصوصا فرا گیری مطالب درسی است.در این روش نکات مهم مطالب پس از درک حقیقی آنها بصورت کلیدی یاد داشت می شود و سپس کلمات کلیدی بر روی طرح شبکه ای مغز نوشته می شود.در واقع مطالب به بهترین شکل ممکن سازمان دهی می شوند. و نکات فرعی و اصلی مشخص می گردد تا در دفعات بعد به جای دوباره خوانی کتاب، فقط به طرح شبکه ای مراجعه شود و با دیدن کلمات کلیدی نوشته شده بر روی طرح شبکه ای مغز، آنها را خیلی سریع مرور کرد. این روش درصد موفقیت محصلان را تاحدود بسیار زیادی افزایش می دهد و درس خواندن را بسیار آسان می کند و باز ده مطالعه را افزایش می دهد.
7-شرایط مطالعه
شرایط مطالعه مواردی هستند که با دانستن، به کار گیری و یا فراهم نمودن آنها می توان مطالعه ای مفید تر با باز دهی بالاتر داشت و در واقع این شرایط به محصلان می آموزد که قبل از شروع مطالعه چه اصولی را به کار گیرند،د ر حین مطالعه چه مواردی را فراهم سازند و چگونه به اهداف مطالعاتی خود برسند که با دانستن آنها می توان با آگاهی بیشتری درس خواندن را آغاز کرد و مطالعه ای فعال تر داشت
الف) برنامه ریزی
یکی از عوامل اصولی موفقیت داشتن برنامه منظمدر مطالعه است
ب) وقت شناسی
مناسب ترین زمان برای مطالعه صبح ها و یا ساعات دیگر روز قبل از صرف غذاهای چرب و سنگین است حد اکثر زمانی که افرد می توانند فکر خود را بر روی موضوعی متمرکز کنند بیش از سی دقیقه نیست یعنی باید سعی شود حدودسی دقیقه بر روی یک مطلب تمرکز نمود و یا مطالب یاداشت کردوحدود ده الی پانزده دقیقه استراحت نمود سپس مجددا به همین روال شروع به مطالعه کرد.
ج) نظم و ترتیب
اساس هر کاری به نظم و ترتیب آن بستگی دارد.مطالعه هم اگر با نظم و ترتیب و از آسان به مشکل باشد کار یاد گیری به سهولت انجام می گیرد.
د)حفظ آرامش
آرامش ضمیر نا خود آگاه را پویا و فعال می کند. آرامش خاطرو
 نداشتن استرس عامل بزرگی در یاد گیری محسوب می شود.
و) تغذیه مناسب
تغذیه صحیح نقش مهمی در سلامتی دارد بهتر است به هنگام مطالعه یا امتحانات از سبزیجات و میوه ها ی تازه بیشتر استفاده شود و از مصرف موا د گوشتی و غذاهای پر چرب خود داری شود.خوردن مغز های خشک مثل مغز گردو، بادام، فندوق و......... به تقویت حافظه کمک می کند.
ه) ورزش و سلامتی
ورزش کلید عمر طولانی یست و عقل سالم در بدن سالم است ورزش و تحرک حافظه و یاد گیری را تقویت می کند.
ی) خواب کافی
خواب نیز فراگیری و حافظه را تقویت می کند. کسانی که در طول روز دائما در حال چرت زدن هستند قطعا از مطالعه استفاده کافی را نخواهند برد پس خواب کافی و مناسب در ایام امتحانات توسعه می گردد.

راهنمای دانش اموز
مثلث متساوی الاضلاع

تاریخ:یکشنبه 1 آذر 1394-08:04 ب.ظ


مثلث متساوی الاضلاع:


ضلعها باهم مساویند, زاویه ها هم باهم مساویند وهر زاویه=60 درجه
مجموع هر 3 زاویه داخلی=180 درجه


مثلث متساوی الاضلاع: همه زاویه ها مسوی وهریک =60 (60 درجه)Equilateral Triangle
 
هر زاویه=60°

مثلث متساوی الاضلاع:

s =طول هر ضلع

    3 s2      =مساحت با کمک یک ضلع
4                                              


پس: هر زاویه درمثلث متساوی الاضلاع:

Equilateral Triangle

محیط مثلث متساوی الاضلاع:   یک ضلع ×  3                                                                   

p=3×l

Formula for Perimeter of an Equilateral Triangle

مثال:

محیط مثلث متساوی الاضلاع را حساب کنید به ضلع 10 cm.

P = 3 × 10 = 30 cm


ارتفاعمثلث متساوی الاضلاع:                                                         

Height of an Equilateral Triangle

مثلث فیثاغورث

مثلث فیثاغورث2

به لینکها مراجعه کنید

به کمک مثلث فیثاغورث ما می توانیم  ارتفاع  مثلث متساوی الاضلاع را محاسبه کنیم:

تعریف:مثلث را با رسم ارتفاع درمثلث قائم الزاویه می سازیم ضلع  این مثلث را وتر می گویند. بنابراین:درمثلث قائم الزاویه فیثاغورث =

مربع وتر =مجموع مربعات دوضلع دیگرh2 + (1/2l)2 = l2

    3 ×  L   =ارتفاع
          2                                

اثبات:


Equilateral Triangle Operations

Equilateral Triangle Operations

Formula for the Height of an Equilateral Triangle

مثال


ارتفاع مثلث متساوی الاضلاع را حساب کنید به ضلع 10  cm.

Height of an Equilateral Triangle

102=h2+52


 100-25√=h

h=8.66 سانتیمتر                                                                   

            

L=طول هر ضلع                                                

    3 L2      =مساحت با کمک یک ضلع                                                                          
2                                                                                                                            

                                                                          

Formula for the Area of an Equilateral Triangle

مساحت

مساحت مثلث متساوی الاضلاع را حساب کنید به ضلع 10  cm.

    3 L2      =مساحت با کمک یک ضلع                                                                          
4                                                                                                                             

3   √× 102=

4         

=43.30 سانتیمترمربع         


                                                           

محیط مثلث متساوی الاضلاع0.9 دسیمتر وارتفاع=25.95 سانتیمتر باشد.مساحت چقدر؟
Height of an Equilateral Triangle

محیط P = 0.9 dm = 90 cm

L = 90 : 3 = 30 cm(یک ضلع)

مساحتA = (30 · 25.95) : 2 = 389.25 cm²

مثال

مساحت مثلث متساوی الاضلاع به ضلع10 سانتیمتر چقدر؟:

Equilateral Triangle

102=h2+52


 100-25√=h

h=8.66 سانتیمتر= ارتفاع

P = 3 · 10 = 30 cmمحیط


 

43.30 سانتیمتر= مربع

10×8.66

2i

 =Aارتفاع مثلث متساوی الاضلاع

Apothem of an Equilateral Triangle

ضلع مثلث  متساوی الاضلاع محاط شده در دایره:

Formula for the Length of a Side of an Equilateral Triangle

به کمک قضیه فیثاغورث ارتفاع مثلث قائم الزاویه قرمز رنگ را حساب کنیم.:

Equilateral Triangle Operations

Formula for the Apothem of an Equilateral Triangle

مثال


ضلع مثلث  متساوی الاضلاع محاط شده در دایره6 سانتی متر

Apothem of an Equilateral Triangle
ارتفاع مثلث قرمز رنگ چقدر؟


Equilateral Triangle Operations

مرکز ثقل مثلث متساوی الاضلاع


Orthocenter, Centroid, Circumcenter and Incenter of an Equilateral Triangle
 اگر مثلث متساوی الاضلاع در دایره محاط شده باشد ،محل برخورد اتفاعها ونیم سازه ها وعمود منصف ها ی ضلعها در مثلث  در یک نقطه مرکز ثقل مثلث  و مرکز دایره است و که فاصله مرکز تا راس مساوی شعاع دایره

ارتفاع×2

3i

 =r


Formula for the Radius of the Circumcircle

تمرین: مساحت مثلث محاط شده در دایره ای به شعاع 6 سانتیمتر چقدراست؟


Equilateral Triangle Inscribed in a Circle

Equilateral Triangle Operations

Equilateral Triangle Operations

Equilateral Triangle Operations

Equilateral Triangle Operations

ضلع یک مثلث محاط شده در دایره ای=6 سانتیمتر با توجه به شکل که اندازه هر کمان120 درجه باشد مساحت یک سوم دایره چقدر ( مساحت قسمت هر روبرو کمان


Equilateral Triangle Inscribed in a Circle

Equilateral Triangle Operations

Equilateral Triangle Operations

Equilateral Triangle Solution

ضلع مثلث متساوی الاضلاع محاط شده در دایره به شعاع10 سانتیمتر را حساب کن.با توچه به شکل


Equilateral Triangle Inscribed in a Circle

Equilateral Triangle Operations

Equilateral Triangle Operations

Equilateral Triangle Solution
ضرب مساحتی دوعدد اعشاری

تاریخ:یکشنبه 1 آذر 1394-06:52 ب.ظ

ضرب مساحتی -کلاس ششم


ضرب مساحتی کسر

به مراحل توجه کنید :       12.15   = 4.5×2.7
طول را وعرض را قسمت بندی کرده مساحت هر قسمت را حساب کنید با هم جمع کنیدو
زیر مجموعه

تاریخ:یکشنبه 1 آذر 1394-07:14 ق.ظ


تاریخ:

نمایش مجموعه با علائم ریاضی


زیرمجموعه ها

مجموعه ها در ریاضی

مجموعه ها نمودار ون

زیر مجموعه \subseteq

مجموعهٔ A را زیرمجموعهٔ مجموعهٔ B گویند اگر مجموعهٔ B، مجموعهٔ A را در بر داشته باشد.

اگر A و B دو مجموعه باشند و تمام اعضای A در B نیز باشد، آنگاه:

 • می‌توان گفت که A زیرمجموعهٔ B است و آن را به صورت A \subseteq B نمایش می‌دهیم.

همچنین از سوی دیگر می‌توان گفت:

 • B ابرمجموعهٔ A است.

به عنوان مثال، اگر داشته باشیم {B = {۱, ۲, ۵, ۷

آنگاه {A = {۱, ۷ که با حذف عضوهای ۲ و ۵ به‌دست آمده‌است را زیرمجموعهٔ B می‌گویند.

اگر مجموعهٔ A زیرمجموعهٔ B باشد و هم‌زمان مجموعهٔ B نیز زیرمجموعهٔ A، مجموعه‌های A و B با یکدیگر برابرند.

ما مجموعه {1, 2, 3, 4, 5}A.    را داریم     زیر مجموعه ها  ی این مجموعه{1, 2, 3} B   که و {5, 4}و  {1}  و...

مثلا    {1, 6}زیر مجموعه Aنیست.زیرا 6 عضوان نیست.

Bزیر مجموعهA گوییم هرگاه هرعضو  B عضوA نیز باشد.

B\subseteqA

مثال  دیگربزنیم:آیاAزیرمجموعه B چیست؟{ A = {1, 3, 4 و{ B = {1, 4, 3, 2?

 ببینید در مجموعه

   درمجموعه  A     }A ،و 1و3و4 هست درمجموعهB هم 1و4و3 هست.

 ` پس  A زیر مجموعهB     که شامل عضوهایی که  درAهست در  Bهم هست .

مثال: مجموعه Aاز مضربهای4 ومجموعهB ازمضربهای 2  تشکیل شده آیاAمی تواند زیر مجموعهB  باشد؟

 B زیرمجموعه Aچطور

      { ...،  8 ،4،0،4-،8-،...}A  

     { ...     ،   8  ،   6 ،  4 ،2،0،2-،4-،  6- ، 8- ، ...}A 

  البته دومجموعه نامتناهی هستند . بهتراست مقایسه ای انجام دهیم   :                                             

pairing off A and B

 هر عضو A،عضو Bهم هست  .پسA می تواند زیر مجموعه Bباشد. اما Bنمی تواندزیر مجموعهA باشد. زیرا همه عضو های Bدر Aنیست

پس عبارت « .A  زیر مجموعه Bباشد
نکته 1 : اگر« » و « » ، یعنی اگر هر عضو A در B وهر عضو B در A باشد، آنگاه A و B برابر خواهد بود یعنی A=B .

در ریاضیات معمولا ً برای آنکه نشان دهند دو مجموعه با هم برابرند، نشان می دهند که هرکدام زیر مجموعه ی دیگری است

مثال:

{1, 2, 3} زیر مجموعه {1, 2, 3}, زیرا هر مجموعه زیر مجموعه خودش هم هست{1, 2, 3}.

مثال:

{1, 2, 3} یک زیر مجموعه {1, 2, 3, 4} است  هرعضو اولی در مجموعه دومی هم هست.

اگر    {1،2،8}   B   {1،2}                     A   دراین صورتB  زیر مجموعهAاست.

  e  :                   B A.

 A B ("معادل با این مطلب است که عضوی در A هست که متعلق به B نمی‌باشد")

, A B.

برنامه ازمون تیز هوشان و نمونه

تاریخ:پنجشنبه 21 آبان 1394-06:21 ق.ظ

سلام....چون خیلی از فرزندان گلم سوال کرده اند من برنامه کوچک و مختصر درس خواندن برای قبولی در آزمون تیزهوشان و مدارس نمونه را در این جا می نویسم :


کتابهای درسی ات را باید بطور کامل و فصل به فصل یاد بگیری و در رابطه با هرفصل تست کارکنی و اگر می توانی از کتب زیر کمک بگیر در رابطه با موضوع و تست هر فصل کتاب درسیت

تیزهوشان جامع ،ریاضی مرشد،علوم مهندس فتحی ،ادبیات اندیشمند.....البته در بازار کتب خوب زیاده .این ها پیشنهاد منه.

سعی کنید اگر در توانتون هست در آزمون های کانون یا مبتکران شرکت کنید تا با نحوه ی تست زنی در آزمون ها آشنا شوید. البته نتایج بالا ی   این آزمونها کافی نیست.و مغرور نشوید که درس خواندن کافیه

لازم است بدانید آزمون تیزهوشان 70 سوال و 100دقیقه زمان دارد اما باید از همین الان در تست زنی با زمان بندی پیش برید و در هنگام تست زنی برای هر سوال

ریاضی:1 دقیقه و 30 ثانیه زمان بگذارید

برای هر سوال علوم و فارسی 1 دقیقه زمان

برای هر سوال مطالعات، هدیه و قرآن 30ثانیه زمان

و برای هر سوال تفکر نیز 30 ثانیه زمان بگذارید تا در آزمون تیزهوشان که سوالات دشوار هستند زمان بندی در دستتان باشد

برای اطلاعات بیشترتان بر روی عناوین زیر  کلیک کنید

لازم به ذکر است که ثبت نام تیزهوشان امسال اسفند ماه 1394 به احتمال 90 درصد انجام خواهد شد. .

ثبت نام آزمون تیزهوشان سال 95-94

راهنمایی های قبل از آزمون تیزهوشان و نمونه

ثبت نام تیزهوشان - ضرایب و شرایط ازمون تیزهوشان سال 1394

پاسخنامه تشریحی  و سوالات آزمون  تیزهوشان سال95-94
هندسه زندگی

تاریخ:پنجشنبه 7 آبان 1394-07:03 ق.ظ  هندسه زندگی :

                     می توان به زندگی  " نگاه هندسی " داشت و از " زاویه " دید دیگری " محیط" پیرامون

                  خود را محاسبه کرد و " مساحت عمر " را سنجید و به شخصیت خود " شکل " مناسب داد

                  می توان زندگی را" مربعی " قرار داد که چهار ضلعش  را هدف تلاش ایمان و درستکاری

                   تشکیل داده باشد

و می توان " مثلثی " ساخت که در سه زاویه اش علم و عقیده و اخلاق قرار گرفته باشد .

            می توان مرکز دایره حیات را یک " انتخاب خوب " قرار داد و همه تلاش های روزانه و ماهانه

           و  سالانه را بر محور ان چرخاند .

          چرا باید " سطحی " بیندیشیم وقتی می توان به زندگی و فکر " عمق " داد.

          وقتی می توان " حجم معنویت " را در خویش افزون ساخت

          وقتی می توان از نقطه نقطه لحظه های عمر  " خطی مستقیم " در جهت خوبی و صفا

          ترسیم کرد

         وقتی می توان زندگی را بر" قاعده " پاکی استوار ساخت و به " موازات " حق  پیش رفت و

         زاویه دید را " باز " گذاشت

          وقتی چنین قابلییت هایی در حجم و شکل و امتداد وجود ماست چرا " ذو زنقه " باشیم ؟

           چرا "  شکل غیر منتظم " داشته باشیم ؟

         چرا از همه خطوط خط شکسته ویا منحنی را بر گزینیم ؟

        " منشوری " چند وجهی است که از هر سو به ان نگاه شود جلوهای خاص به چشم می خورد .

         انسان  به راحتی می تواند نور محبت را تجزیه کند تا فضای زندگی را با رنگهای امید و عرفان و

        نوعدوستی و نیایش و خلوص و ایثار و یکدلی بیاراید .

      نباید گذاشت  " هندسه وجود " اشفته و بهم ریخته  شود

        "حساب " عمر را باید داشت 

         " چهار عمل اصلی مان " نباید اشتبا ه شود .

          اگر فرصتهایمان را " جدول بندی " کنیم انچه از چشمه استعدادمان می جوشد و در نهر زمان

       جاری می شود بدون هدر رفتن مزرعه زندگی را سیراب و سرسبز می کند .

         چرا شما دکتر" حسابی " یا " هندسی" نشوید ؟

        اگر حساب  هندسه ی وجود را داشته باشید یک مهندس هستید.

                                               اری زندگی یک کلاس ریاضی است !


  دنباله-الگوهای منظم

تاریخ:یکشنبه 3 آبان 1394-10:29 ق.ظ


دنباله های منظم

افزایش عضوها در دنباله های هماهنگ

1-دنباله های هماهنگ هرعضوی از عضو قبلی بزرگتر است..


an+1 > an

...،17 ،14 ،11 ، 8، 5، 2

5 > 2; 8 > 5; 11 > 8; ...


افزایش مقدارعضوها در دنباله های هماهنگ

2-دنباله هایی که هرعضو یا بیشتراز عضو قبلی یا مساوی عضو قبلی هستند.

an+1 ≥ an


...،8 ،8 ،4 ، 4، 2، 2

2 ≥ 2; 4 ≥ 2; 4 ≥ 4; ...

کاهش مقدار عضوها در دنباله های هماهنگ

1-دنباله هایی که هرعضو بیشتراز عضو قبلی   هستند.

an+1 < an

هریک از دنباله ها ی زیرکسری هستند.
...،1/6 ،1/5 ،1/4 ، 1/3، 1/2، 1


1/2 < 1; 1/3 < 1/2 ; 1/4 < 1/3; ...


کاهش مقدار عضوها در دنباله های هماهنگ

2-.

دنباله هایی که هرعضو یاکمتراز عضو قبلی یا مساوی عضو قبلی هستند.

an+1 ≤ an


دنباله های ثابت

یعنی دنباله هایی که همه عضوها مساویند..

an = an+1

5, 5, 5, 5, ...


مطالعه الگوهای متوالی  وانواع ان

برای این نامساوی زیر عددبه جای  n قرار دهید.اعداد ایجاد شده کاهشی هستند


    

  n+2

2n-1

  =an 


... ،6/7 ،1 ، 4/3، 3

کاهشی.    برای این نامساوی  عددبه جای  n قرار دهید.    

Monotonically Decreasing Sequence

 

0 <

n+1)+2

2i(n+1)-1

 -

n+2

2n-1 0 <

n+3

2n+1)

 -

n+2

2n-1

 0<

2n2+n+4n+2-2n-2n2-6n+n+3

4n2-1


0 <    


   5 

4n2-1


کاهشی.    برای این نامساوی بالا عددبه جای  n قرار دهید.اعداد ایجاد شده کاهشی هستند

افزایش یکنواخت .اگر به ترتیب به جای  n عددقرار دهید کسرهایی ایجاد می شود هر عضو بیشتراز قبل.:


    n       

n+1

  =an 

Increasing Sequence

هر عضو بیشتراز قبل.

Strictly Monotonically Increasing

 0 <

n

n+1

 -

      n+1

1+(n+1 0 <

n

   

n+1

 -

      n+1

n+2 مخرج مشترک بگیریم وساده کنیم.

 0 <

      n2+2n+1-n2-2n

(n+1)(n+2 0 <

        1        

(n+1)(n+2محدوده یک دنباله

تاریخ:یکشنبه 3 آبان 1394-09:47 ق.ظمحدوده هر عضو

حدود یا محدوده یک عدد یا سری های متوالی یعنی یعنی هر عضو نزدیک چه عددی است؟

1

n

  و...و 

1

5

  و 

 1

4

 و

1

3

 و

1

2

و1


a1= 1.

a2= 0.5.

a1000= 0.001.

a1000 000 = 0.000001.

محدوده   0 هست.

سری زیر:

n

1+n

  و...و 

5

6

  و 

 4

5

 و

3

4

 و


3

1/2                   

a1= 0.5

a2= 0.6666....

a1000= 0.999000999001

a1000 000 = 0.999999000001

محدوده   1 هست.

سری زیر:

                          2n+3و... ،13، 11، 9، 7، 5                                               : a


a1= 5

a2= 7

a1000= 2,003

a1000 000 = 2,000,003

محدوده   هست.
 • تعداد صفحات :88
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • ...  
 انیمیشن های کمک آموزشی
دانلود کتاب های درسی
ماشین حساب مهندسی

برای استفاده از ماشین حساب پیشرفته تر بر روی نوشته ماشین حساب مهندسی در بالای این نوشته کلیک کنید ...................................................... توجه استفاده از اینترنت بعنوان ماشین حساب خیلی ساده و آسان است و بمنظور انجام محاسبات ریاضی خود تنها کافیست تا برای مثال در کادر جستجوی گوگل و یا بینگ ویا یاهو اعداد موردنظر را به شکل مثلاً 5 + 20 تایپ کرده و Enter بزنید! با انجام این کار نتیجه جمع اعداد تایپ شده بهمراه ماشین حسابی تحت وب بمنظور انجام عملیاتهای ریاضی برای شما نمایان خواهد شد....................
بازدید کننده محترم اعداد بالا.. شماره آی پی یا شماره شناسایی شما در اینترنت است . .