آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

با کلیک کردن بر روی هر عنوان مطلب مورد نظر برایتان باز می شود

عمود و عمود منصف                                           عدد گنگ نسبت طلایی                                                              عددگنگ پی pi فعالیت

نسبت طلایی                                                     فراکتال چیست                             

به دایره ها نگاه کنید                                          اعداد طبیعی          محورهای مختصات:                                     چگونه امتحان ریاضی را آسان کنیم؟

کسر ، نسبت و اعشار                                       مقسوم علیه های یک عدد:

علم ریاضی                                                      ضربهای جالب                                  

شگفتی درریاضی                                            تست هوش                           

چُرتکه ابزاری قدیمی                                       چند سوال هوش              

چگونگی تبدیل واحد های اندازه گیری             اطلاعات ریاضی                                                     

جدول واحد های وزن                               جدول واحد های حجم / گنجایش     

یارد فوت                                                   معرفی اینچ -فو ت                 

واحد وزن گرم کیلوگرم تن                          معرفی  لیتر                                         

مایعات میلی لیتر و سی سی                  معرفی واحدطول  کیلومتر                 

معرفی متر واحدطول                                و احد طول میلیمتر سانتیمتر   

قوائد بخش پذیری و اعداد                          بخش پذیری چیست   قوانین بخش پذیری3                                       بازی ریاضی                              چگونگی استفاده از ساعت بجای قطب نما           

دوران در ریاضی                              دوران در ریاضی شماره2 

ریاضی در گذشته های دور               رادیان چه واحدی است؟

 روش پیدا کردن یکی از اعداد متوالی از مجموع اعداد                            

محاسبه مجموع اعداد فرد متوالی                  محاسبه مجموع اعداد فرد متوالی از روش الگو                                                                         
ضرب های جالب                                            محورهای مختصات                                           بردارها                                                        
بازی محورها                                          کف پوش های تاتامی                                                  مسائل فکری تاتامی                                             ساعت ریاضی

مسئله سوزن بوفون-عددپی               درس میانگین پنجم

مسئله های ریاضی                                                       مسئله های ریاضی     
مساحت رنگی چقدر است؟                                             مساحت رنگی
جدول توان 1 تا 2                                                          درصد کسرها
فاکتوریل                                                                      مجذورو جذر 1 تا 100
قانون توان ها                                                                 عدد به توان منفی
رادیکال و توان 1                                                            رادیکال و توان
جذر یا ریشه اعداد رادیکال ها 3                                     روش محاسبه بزرگترین مقسوم علیه دو عدد
آمار-داده ها  
آمارداده ها ی گسسته وپیوسته                                             داده ها-پرسشنامه1   
آمارداده ها-پرسشنامه2                 آمار-داده ها پرسشنامه ونتایج3                          آمار-نمودارخط
آمار نمودارمیله ای                     آمار نمودارهیستوگرام                                 آمار نمودارتصویری
آمار نموداردایره ای                              ریاضی ششم - روش های گرد کردن به صورت انیمیشن
تقسیم کسر                                  پاسخ تقسیم کسر
واحد حجم وسطح                         واحد های وزن                              ابجد
انواع راه پله و ریاضی                        ریاضی ششم - روش های گرد کردن به صورت انیمیشن
عدد های تقریبی به روش گرد کردن 1                    تقسیم عدد های اعشاری2
تقسیم عدد های اعشاری1                                  ضرب عددهای اعشاری2    
آزمون ریاضی تیزهوشان - چند پاسخ تشریحی
ضرب عددهای اعشاری1
جمع وتفریق اعشاری2
جمع وتفریق اعشاری دو رقم اعشار
پاسخ نامه و سوالات آزمون تیزهوشان سال تحصیلی 93-94
جمع وتفریق اعشاری
عددهای اعشاری گسترده کلاس ششم
حل مسئله
اعداد الگوها
مسئله
عدد های تقریبی به روش گرد کردن 2
عدد های تقریبی به روش گرد کردن 3
دوسوال از توان
ضرب دو عدد اعشاری
ضرب دو عدد اعشاری
تفریق اعشاری
تفریق های اعشاری جای خالی تمرین
تفریق اعشاری-تمرین
جذر چند عدد حل تمرین
جذر چند عدد حل تمرین
تمرین عدد توان دار منفی
تمرین عدد توان دار باپاسخ
تمرین توان باپاسخ
جمع دو کسر با مخرج متفاوت
تبدیل عدد اعشاری به کسر پاسخ2
تبدیل عدد اعشاری به کسر2
کلید پاسخ تبدیل عدد های مخلوط به اعشاری
تبدیل عددهای مخلوط به عدد اعشاری
کلید پاسخ تبدیل اعشار به کسر
تبدیل عدد اعشاری به کسر
کلید پاسخ تبدیل کسر اعشار به عدد اعشاری
تمرین تبدیل کسر اعشاری به عدد اعشاری
محور های مختصات نقطه یابی
صفر در ریاضی -مکان
عدد های صحیح
مختصات نقطه- رسم دایناسور
نحوه آموختن ریاضیات
دوسوال از توان   
انیمیشن های ضرب ، تقسیم و کسر با محور و عدد مخلوط
چگونه مساله ریاضی را حل کنیم؟
چگونه واحدهای اندازه گیری پدید آمدند
واحدهای اندازه گیری طول
ابزار اندازه گیری گنجایش
واحد های اندازه گیری سطح ،حجم و وزن
واحد حجم وسطح
واحد های وزن
ابجد
انواع راه پله و ریاضی
ضرب کسر با شکل های دایره
ضرب کسر با محور 2
ضرب کسر روی محور
نقسیم کسر روی محور 1
تقسیم کسر ها با شکل های دایره
تقسیم کسر روی محور
جمع کسر -عددهای مخلوط
محورها - جمع کسر 3
محورها - جمع کسر
جدول ارزش مکانی در عددهای اعشاری
نمایش اعشاری عدد ها ( با انیمیشن)                 نقطه یابی روی محور مختصات
مختصات نقطه 2
مختصات نقطه 1
عدد های صحیح   
تبدیل عددهای مخلوط به عدد اعشاری
کلید پاسخ تبدیل اعشار به کسر
تبدیل عدد اعشاری به کسر
کلید پاسخ تبدیل کسر اعشار به عدد اعشاری
تمرین تبدیل کسر اعشاری به عدد اعشاری
محور های مختصات نقطه یابی
صفر در ریاضی -مکان
دوسوال از توان
ضرب دو عدد اعشاری
ضرب دو عدد اعشاری
تفریق اعشاری
تفریق های اعشاری جای خالی تمرین
تفریق اعشاری-تمرین
جذر چند عدد حل تمرین
جذر چند عدد حل تمرین
تمرین عدد توان دار منفی
تمرین عدد توان دار باپاسخ
تمرین توان باپاسخ
جمع دو کسر با مخرج متفاوت
تبدیل عدد اعشاری به کسر پاسخ2
تبدیل عدد اعشاری به کسر2
کلید پاسخ تبدیل عدد های مخلوط به اعشاری
بازی چهار-4
رادیکال 5تقسیم
رادیکال 4 -ضرب
رادیکال 3جمع
ترتیب عملیات ریاضی علامت ها
پاسخ به سوال توان
ضرب عدد اعشاری در 10-100-1000و...........تمرین
ضرب عدد اعشاری در 10-100-1000تمرین
ضرب عدد اعشاری تمرین5
ضرب عدد اعشاری تمرین4
ضرب عدد اعشاری تمرین3
ضرب عدد اعشاری تمرین
ضرب عدد اعشاری تمرین
مساحت دایره حل تمرین
محیط دایره تمرین
عددصحیح تقسیم1
عددصحیح ضرب 2
عددصحیح ضرب تمرین 1
عددصحیح جمع وتفریق 6
عددصحیح جمع وتفریق جای خالی5
عددصحیح جمع وتفریق حل تمرین5
عددصحیح جمع وتفریق حل تمرین4
عددصحیح جمع وتفریق حل تمرین3
عددصحیح جمع وتفریق حل تمرین2
عددصحیح جمع وتفریق حل تمرین
محور
بازی ریاضی
رادیکال و تصویر3
ریاضی ششم فرمول ها
دنباله ها وعددها
عددونام
تبدیل کسر به درصد واعشارجدول
معماچوب کبریت ها
معماچوب کبریت ها            
پزشک وریاضیدان
میانگین
فهرست ریاضی چهارم ابتدایی سال93
تناسب- کاربرگ
مختصات نقطه ومساحت 5-کاربرگ
مقایسه دوکسر-کاربرگ
مختصات نقطه ومساحت 4 - کاربرگ
مختصات نقطه ومساحت3 - کاربرگ
مختصات نقطه ومساحت 2 - کاربرگ
مختصات نقطه ومساحت1 -کاربرگ
حجم ومساحت کل کاربرگ
حجم ومساحت کل کاربرگ
  مقسوم علیه اول
ضرب عدد در 10 یا100
بزگترین مقسوم علیه مشترک دو عددو(ک.م.م)
ضرب چند رقمی در یک رقم
ترتیب علامتها در ریاضی
کوچکترین مضرب مشترک دوعدد
ضرب یا تقسیم عدداعشار ی بر10 یا 100 یا 1000- 1  
تبدیل اعداد مخلوط به کسر و بلعکس
مفهوم کسر - مفهوم عدد مخلوط وکسر بزرگتر از واحد 3
کسر - تقسیم بندی کسر 2
مفهوم کسر - مقدمه1
خط،شعاع،زاویه
مقسوم علیه اول3رقمی2
مقسوم علیه اول 1
ضرب عدد در 10 یا100
بزگترین مقسوم علیه مشترک دو عددو(ب.م.م)
ضرب چند رقمی در یک رقم
ترتیب علامتها در ریاضی
کوچکترین مضرب مشترک دوعددک.م.م
  جمع وتفریق کسر بامخرج های متفاوت
کسرهای مساوی
کسر درکسر
پاسخ نامه نهایی آزمون تیزهوشان سال 93
تفریق عددهای صحیح
ضرب عددهای صحیح قانونها
ضرب عدد در کسر
ساده کردن کسرها
مقایسه کسرها
بازی وریاضی تفریق عددهای مخلوط
تفریق عددهای مخلوط
جمع عددهای مخلوط
جمع کسر مخرج نامساوی2
قانون ضرب وتقسیم عددهای صحیح
جبر وعبارت جبری
تمرین معادله درجه اول2
تمرین معادله درجه اول
معادله درجه اول ساده یا عبارت جبری1
الگویابی- دنباله ها
فاکتوریل
تقسیم کسربه عدد
ضرب مساحتی کسر
توازن درحل معادله ها درس1
ساده کردن کسر قبل از ضرب
توازن درحل معادله ها درس2
تقسیم کسر
چگونه معادله حل کنیم؟2
چگونه معادله حل کنیم؟
حل معادله یا عبارت جبری
فرمول حجم مساحت محیط اشکال هندسی
خلاصه قانونهای توان
مربع ومکعب وریشه عددها از1تا100
عددهای اول
چندجمله ای تمرین
تفریق معادله تمرین
جمع معادله تمرین
جمع وتفریق معادله
یک جمله چند جمله ای
چندجمله ای مسئله
توان اعشاری 10
عبارت جبری به ازای- کلاس هفتم
معادله کلاس هفتم
خاصیت جمع وضرب اعداد
جدول خواص جمع وضرب اعداد
ضرب عبارت های جبری
ضرب عبارت های جبری2- کلاس هفتم
ضرب عبارت های جبری- کلاس هفتم
مجموع عددهای زوج یا فردمتوالی
مجموع عددهای زوج متوالی
مجموع عددهای متوالی
مجموع توان سوم عددهای متوالی
مجموع عددهای فرد متوالی
مجذور عددوجذر آن
شگفتی ها ریاضی
شگفتی ها ی ریاضی
جدول ضرب 1تا12
بازی ریاضی با عدد4
عدد پی چیست . تعداد رقمهای عدد پی
مربع جادویی و آموزش
یارد مایل فوت اینچ
گوگول چیست رتبه بندی عداد
تبدیل اعشار متناوب به کسر
فاکتور گیری تجزیه عبارت جبری2
فاکتورگیری تجزیه
حجم ومساحت جانبی ومساحت کل
مساحت محیط :فعالیت عملکردی گروه
قانونها-درریاضی
توان کسری-منفی
رادیکال-فرجه-توان کسری-منفی
گویا کردن -رادیکال ها 2
گویا کردن -رادیکال ها
توان علمی پاسخ به سوال
رادیکال-ضرب کردن رادیکال -تقسیم کردن رادیکال -گویا کردن رادیکال
جذر - ساده کردن رادیکال -جمع وتفریق رادیکال
تجزیه عدد روش ستونی -خطی
جذر-مجذور-ریشه عدد-رادیکال -کلاس هفتم
نسبت -تناسب درصد
درصد- تخفیف- سود
حدس و اثبات - حدس های اثبات نشده ی ریاضی
عددهای صحیح - ضرب وتقسیم عدد های صحیح
عددهای صحیح
عددهای صحیح - جمع وتفریق عدد های صحیح
حرکت
فارنهایت و سلسیوس(سانتیگراد)
اندازه گیری دکا متر هکتومتر یارد فوت مایل جریب
ریاضی وزندگی اندازه گیری با پیمانه ها ی آشپزی
بزرگترین مقسوم علیه مشترک
جمع وتفریق عدد مخلوط تمرین
ضرب وتقسیم کسر تمرین
جذر تقریبی یک عدد 6رقمی گام به گام3
جذر تقریبی تمرین
جذرتقریبی چیست 1
جذر تقریبی گام به گام2
دنباله ها عددهای متوالی
الگو ها عددهای متوالی1
زاویه
کسرها
اعداد باینری برمبنای 2و3و4
اعداد باینری برپایه2
توان اعدادبایکان1
جذر اعداد با فرجه دلخواه
خطوط موازی عمود فصل 3 ریاضی ششم
حاده منفرجه قائمه فصل3 ریاضی6
کارسوق چیست ـ کارسوق ریاضی
مثلث زاویه های داخلی کلاس ششم
استفاده از عدد اعشاری
پیمایش علمی تیزهوشان مرحله اول سال تحصیلی 92-93
اندازه گیری طول زاویه فصل 3 ریاضی ششم
درصد به کسر- یاکسر به درصد تبدیل شود.
معادلات توانی
علامتها در ریاضی - کاربرد
تاریخ ریاضیات در ایران
معکوس یعنی چه؟
کسر بزرگتر از واحد
تبدیل عدد مخلوط به کسر
عدد پی π
فعالیت اندازه گیری-کلاس ششم
جابه جایی-شرکت پذیری-توزیع پذیری
توان 10
ضرب مساحتی -کلاس ششم
تجزیه چند جمله ای ها
تجزیه عدد-ستونی
کاربرداتحادها
سوالات ریاضی کسر و اعشار مهر93
محورها- اعداد
عددگویا -کسر بین 2کسر
جمع وتفریق عددهای توان دار
عبارت جبری- کسر- جمع
عبارت جبری- کسرمرکب تقسیم
عبارت جبری -کسری- ضرب
عبارت جبری- مشابه- کلاس هفتم
پرگار-دوخط موازی
یکان عددهای توان دار با توان بزرگ
رسم خط عمود با داشتن نقطه روی خط
خط نقطه 1
خط و نقطه 2
عمود منصف پاره خط- نیمساز زاویه
پرگار کپی زاویه کلاس ششم
خط نقطه
تشابه اندازه گیری ارتفاع درخت
هم نهشت - مسئله
هم نهشت - سوال
تبدیل کسر به عدد اعشاری و درصد با انیمیشن
هم نهشت اثبات
سوال های ریاضی هشتم
هم نهشت مقدمه
چگونه ریاضی را یاد بگیریم
توان رساندن یک عدد تواندار-اثبات
کارنامه هشدار
رادیکال به توان
ضرب رادیکال
عددکامل
جمع و تفریق اعشاری ـ انیمیشن
عدد اعشاری و شکل - انیمیشن
اعداد مثلثی مربعی
درصد
جواب مرور فصل 5 ریاضی هشتم
انگستروم
عددهای طبیعی
دوران90 درجه
بردارها
مسائل کلاس ششم
میانه بین دوضلع مثلث کلاس ششم
صفحه 79 ریاضی ششم
تقریب قطع کردن گرد کردن
تسهیم به نسبت
خطا در اندازه گیری کلاس ششم
تقارن محوری
اعداد مقلوب چیست
برنامه ریزی درسی
فاکتور گیری
درجه رادیان گراد
دایره زاویه محاطی مرکزی تمرین
زاویه مثلث تمرین
کمان دایره
دوخط موازی مورب ارزشیابی
مثلث مختلف الاضلاع
سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی
زاویه مرکزی محاطی ظلی
وتر کمان
زاویه خارجی مثلث
فنون تست زدن در هر آزمون
xبه توان 2√ مساوی با 5
شماره گذاری صفحات كتاب
عددصفر
مسئله پشت جلد ریاضی هفتم
ریاضی کلاس ششم آزمون
دو خط موازی ومورب
مثلث متساوی الساقین
انواع زاویه ها
مساحت هر نوع مثلث بدون دانستن ارتفاع فرمول هرون
ریاضیات زیباست
کسر تلسکوپی
واحد های شمارش
چرخ و تسمه مسئله
ریاضیات زیباست
کسر تلسکوپی
راه های چگونه خواندن دروس حفظی
عددصفر
مسئله پشت جلد ریاضی هفتم
ریاضی کلاس ششم آزمون
دو خط موازی ومورب
مثلث متساوی الساقین
انواع زاویه ها
مساحت هر نوع مثلث بدون دانستن ارتفاع فرمول هرون
زاویه مرکزی محاطی ظلی
وتر کمان
زاویه خارجی مثلث
فنون تست زدن در هر آزمون
xبه توان 2√ مساوی با 5
شماره گذاری صفحات كتاب
کمان دایره
دوخط موازی مورب ارزشیابی
مثلث مختلف الاضلاع
منظومه شمسی
دوران90 درجه
بردارها
مسائل کلاس ششم
میانه بین دوضلع مثلث کلاس ششم
سیاه چاله چیست
زمین
صفحه 79 ریاضی ششم
تقریب قطع کردن گرد کردن
تسهیم به نسبت
خطا در اندازه گیری کلاس ششم
تقارن محوری
اعداد مقلوب چیست
برنامه ریزی درسی
فاکتور گیری


xبه توان 2√ مساوی با 5
شماره گذاری صفحات كتاب
جواب مرور فصل 5 ریاضی هشتم
انگستروم
عددهای طبیعی
اصطکاک چیست
مختصات نقطه کلاس ششم

درصد های متوالی ریاضی
کوچکترین مضرب مشترک 3 عدد - ک.م.م 3عدد
ماشین حساب مهندسی
مجذورکامل
مسائل حجم ومساحت
دستگاه معادله های خطی
توان صفر
ضرب وتقسیم عددهای گویا
عددهای گویا
قرینه نسبت به خط
عددبین دوعدد تواندار
اسب بخار چیست

عددهای رومی آموزش
مجموعه ها در ریاضی
تصاعدحسابی هندسی
دنباله وتصاعد
عددهای مرکب
عدد بین دوعدد تواندار-بخش پذیر
جذرکامل
x^5+x+1 چند معادله
ضرب دو عدد روی محوز
اعدادخیلی بزرگ وخیلی کوچک
ضرب مساحتی دوعدد اعشاری
زیر مجموعه
سری بین
دنباله-الگوهای منظم
محدوده یک دنباله
Nامین عضو-دنباله ها
دنباله های هندسی
دنباله های حسابی
دنباله- الگو
عددهای موهومی مختلط
اعداد مختلط
اعداد موهومی
نمایش مجموعه با علائم ریاضی
توان جذر
عددهای مرکب ساعت دقیقه ثانیه
اعداد حقیقی-عملیات
عددهای حسابی
زیرمجموعه ها
مجموعه ها نمودار ون
رادیکال حل تمرین
گویاکردن رادیکالها
شعر ریاضی
توان - رادیکالهافرجه متفاوت
تقسیم رادیکالهابا فرجه متفاوت
ضرب رادیکالهابا فرجه متفاوت
رادیکال ها
جمع رادیکالها
تشبیه یعنی چه
مجموع اعداد متوالی در شماره گذاری کتاب
عددهای اول کمتر از 1000
اعداد خیلی بزرگ
تقریب به روش قطع کردن و گرد کردن - تمرین2
تقریب به روش قطع کردن
ضرب کسر روی محوز- مساحتی
تقریب به روش قطع کردن
تقریب به روش قطع کردن و گرد کردن - تمرین2
مضاف ومضاف الیه وصفت وموصوف را چگونه تشخیص دهیم؟
عددهای اول کمتر از 1000
رادیکال حل تمرین
گویاکردن رادیکالها
شعر ریاضی
توان - رادیکالهافرجه متفاوت
تقسیم رادیکالهابا فرجه متفاوت
ضرب رادیکالهابا فرجه متفاوت
رادیکال ها
جمع رادیکالها
تشبیه یعنی چه
مجموع اعداد متوالی در شماره گذاری کتاب
جمع تفریق ضرب تقسیم کسر آموزش با انیمیشن
واحد های اندازه گیری
قانون سینوس وکسینوس
کسر بین دو کسر
ریاضی وهنر
آموزش عدد های صحیح و مختصات نقطه با انیمیشن
آموزش عدد اعشاری با انیمیشن
کار مسائل
تعداد شمارنده -مجموع معکوس شمارنده ها
تناسب معکوس


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic