آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی
برای استفاده آموزگاران   کلاس سوم به بالابعد ازتدریس ودانش آموزان -انجام فعالیت
برای مشاهده و یا دانلود هر کدام بر روی عنوانش کلیک کنید تا دانلود شود

حجم ها با پاسخ  همه تمرین ها با پاسخ هستند.
 
احجام و اجسام اطراف ما 1                                                                                    احجام و اجسام اطراف ما 2
احجام و اجسام اطراف ما 3                                                                                    احجام و اجسام اطراف ما 4
احجام وگسترده ه2                                                                                               احجام وگسترده ها3
احجام وگسترده ها4                                                                                              احجام4                                                    
شکل چند وجهی ها                                                                                               گسترده 4 وجهی منتظم
گسترده استوانه                                                                                                    گسترده مخروط
گسترده مکعب                                                                                                       گسترده مکعب مستطیل
گسترده منشور 5ضلعی                                                                                          گسترده منشور 6ضلعی
گسترده منشور مثلثی                                                                                            گسترده منشور8ضلعی
گسترده ها وحجم ها1                                                                                            گسترده ها وحجم ها2
گسترده هرم 5ضلعی                                                                                              گسترده هرم 6ضلعی  
                      گسترده هرم 6ضلعی2                                                                                          گسترده هرم 8ضلعی 

گسترده هرم مربعی                                                                                                محاسبه حجم مخروط                       محاسبه حجم مکعب مستطیل 1                                                                               محاسبه حجم مکعب مستطیل2
محاسبه حجم مکعب                                                                                                محاسبه حجم مکعب2 
 محاسبه حجم منشورمثلثی                                                                                     محاسبه حجم نامنظم1
محاسبه حجم نامنظم2                                                                                             مقایسه احجام ومسطح
مقایسه احجام ومسطح2                                                                                          مقایسه احجام ومسطح3
مقایسه احجام ومسطح4                                                                                          منشور-هرم
یالها گوشه .زاویه  احجام                                                                                          یالها گوشه .زاویه  احجام 2
یالها گوشه .زاویه  احجام 3                                                                                     
  یالها گوشه .زاویه  احجاممحیط چند ضلعی ها                                 محیط چند ضلعی ها2
مساحت متوازی الاضلاع1                        مساحت متوازی الاضلاع2
مساحت شکل های شطرنجی1                مساحت شکلهای 4ضلعی
مساحت شکل های شطرنجی2                   مساحت انواع شکلهای مسطح
مساحت شکل های شطرنجی3                     مساحت  انواع شکلهای مسطح2                 
مساحت شکل های شطرنجی4                    مساحت شکلهای مرکب1
مساحت شکل های شطرنجی5                   مساحت شکلهای مرکب2
مساحت شکل های شطرنجی5                  مساحت شکلهای مرکب 3
مساحت  شکلهای شطرنجی  6                مساحت شکلهای مرکب4
مساحت شکل های مرکب 5                           مساحت متوازی الاضلاع
مساحت انواع 4 ضلعی ها                         مساحت لوزی
مساحت شکلهای مسطح                       مساحت ذوزنقه
محیط  مربع -ضلع


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات