تبلیغات
معلم5 فتحی - فعالیت عملکردی ریاضی،عدد صحیح مختصات (4)

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

           برای مشاهده و یا دانلود هر کدام بر روی عنوانش کلیک کنید تا دانلود شود

عدد صحیح مختصات

تمرین عدد صحیح                                                            عدد صحیح 
مختصات نقطه 1                                                           مختصات نقطه 2