آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی
تقسیم عدد های اعشاری2
تقسیم عدد های اعشاری1
ضرب عددهای اعشاری2
آزمون ریاضی تیزهوشان - چند پاسخ تشریحی
ضرب عددهای اعشاری1
جمع وتفریق اعشاری
جمع وتفریق اعشاری دو رقم اعشار
جمع وتفریق اعشاری
عددهای اعشاری گسترده کلاس ششم
حل مسئله
اعداد الگوها
مسئله
تبدیل اعداد مخلوط به کسر و بلعکس
مفهوم کسر - مفهوم عدد مخلوط وکسر بزرگتر از واحد 3
کسر - تقسیم بندی کسر 2
مفهوم کسر - مقدمه1
خط،شعاع،زاویه
مقسوم علیه اول3رقمی2
مقسوم علیه اول 1
ضرب عدد در 10 یا100
بزگترین مقسوم علیه مشترک دو عددو(ب.م.م)
ضرب چند رقمی در یک رقم
ترتیب علامتها در ریاضی
کوچکترین مضرب مشترک دوعددک.م.م
ضرب یا تقسیم عدداعشار ی بر10 یا 100 یا 1000- 1
جمع عددهای مخلوط
جمع کسر مخرج نامساوی2
سوالهای ششم ترم دوم
جمع وتفریق کسر بامخرج های متفاوت
کسرهای مساوی
فریق عددهای صحیح
ضرب عددهای صحیح
ضرب عدد در کسر
ساده کردن کسرها
مقایسه کسرها
بازی وریاضی تفریق عددهای مخلوط
تفریق عددهای مخلوط
جمع عددهای مخلوط
جمع کسر مخرج نامساوی2
سوالهای ششم ترم دوم
جمع وتفریق کسر بامخرج های متفاوت
تفریق عددهای صحیح
ضرب عددهای صحیح قانونها
ضرب عدد در کسر
ساده کردن کسرها
مقایسه کسرها
بازی وریاضی تفریق عددهای مخلوط
تفریق عددهای مخلوط
ضرب کسر درکسر
قانون ضرب وتقسیم عددهای صحیح
جبر وعبارت جبری
معادله درجه اول- 2
معادله درجه اول تمرین
حل معادله یا عبارت جبری
الگویابی- دنباله ها
فاکتوریل
تقسیم کسربه عدد
ضرب مساحتی کسر
معادله ها توازن درس1
ساده کردن کسر قبل از ضرب
توازن درحل معادله ها درس2
تقسیم کسر 2
چگونه معادله حل کنیم؟2
چگونه معادله حل کنیم؟
حل معادله یا عبارت جبری
خلاصه قانونهای توان
مربع ومکعب وریشه عددها از1تا100
عددهای اول
املا درست نویسی
فرمول حجم مساحت محیط اشکال هندسی
چندجمله ای تمرین
تفریق معادله تمرین
جمع معادله تمرین
جمع وتفریق معادله
یک جمله ای چند جمله ای
چندجمله ای مسئله
توان اعشاری 10
عبارت جبری به ازای- کلاس هفتم
معادله کلاس هفتم
خاصیت جمع وضرب اعداد
جدول خواص جمع وضرب اعداد
محیط ومساحت اشکال هندسی مسئله
مساحت و محیط اشکال هندسی
ضرب عبارت های جبری تمرین
ضرب عبارت های جبری2- کلاس هفتم
ضرب عبارت های جبری- کلاس هفتم
محیط ومساحت اشکال هندسی دایره
فاکتورگیری تجزیه
حجم ومساحت جانبی ومساحت کل
مساحت محیط :فعالیت عملکردی گروه
جدول ضرب 1تا12
عددپی ورقمها
مربع جادویی و آموزش
یارد مایل فوت اینچ
اعداد رتبه بندی
تبدیل اعشار متناوب به کسر
فاکتور گیری تجزیه عبارت جبری2
اتحادهای جبری
شگفتی ها ریاضی
شگفتی ها ی ریاضی
جذر - ساده کردن رادیکال -جمع وتفریق رادیکال
تجزیه عدد
جذر-مجذور-ریشه عدد-رادیکال -کلاس هفتم
نسبت -تناسب درصد
درصد- تخفیف- سود
حدس و اثبات - حدس های اثبات نشده ی ریاضی
عددهای صحیح - ضرب وتقسیم عدد های صحیح
عددهای صحیح
عددهای صحیح - جمع وتفریق عدد های صحیح
حرکت
فارنهایت و سلسیوس(سانتیگراد)
اندازه گیری دکا متر هکتومتر یارد فوت مایل جریب
نماد علمی . توان علمی عدد
ریاضی وزندگی اندازه گیری با پیمانه ها ی آشپزی
بزرگترین مقسوم علیه مشترک
جمع وتفریق عدد مخلوط تمرین
ضرب وتقسیم کسر تمرین
جذر تقریبی یک عدد 6رقمی گام به گام3
جذر تقریبی تمرین
جذرتقریبی چیست 1
جذر تقریبی چیست گام به گام2
دنباله ها عددهای متوالی
الگو ها عددهای متوالی1
زاویه
کسرها
اعداد باینری برمبنای 2و3و4
اعداد باینری برپایه2
توان اعدادبایکان1
جذر اعداد با فرجه دلخواه
مجموع عددهای زوج یا فردمتوالی
مجموع عددهای زوج متوالی
مجموع عددهای متوالی
مجموع توان سوم عددهای متوالی
مجموع عددهای فرد متوالی
مجذور عددوجذر آن
قانونها-درریاضی
توان کسری-منفی
رادیکال-فرجه-توان کسری-منفی
گویا کردن -رادیکال ها 2
گویا کردن -رادیکال ها
توان علمی پاسخ به سوال
رادیکال-ضرب کردن رادیکال -تقسیم کردن رادیکال -گویا کردن رادیکال
عبارت جبری- کسر- جمع
عبارت جبری- کسرمرکب تقسیم
عبارت جبری -کسری- ضرب
عبارت جبری- مشابه- کلاس هفتم
اعداد گویا -کسر بین 2کسر
جمع وتفریق عددهای توان دار
محورها- اعداد
ضرب مساحتی -کلاس ششم
تجزیه چند جمله ای ها
تجزیه عدد-ستونی
کاربرداتحادها
درصد به کسر- یاکسر به درصد تبدیل شود.
معادلات توانی
علامتها در ریاضی - کاربرد
معکوس یعنی چه؟
کسر بزرگتر از واحد
تبدیل عدد مخلوط به کسر
عدد پی π
فعالیت اندازه گیری-کلاس ششم
جابه جایی-شرکت پذیری-توزیع پذیری
توان 10
معکوس یعنی چه؟
کسر بزرگتر از واحد
تبدیل عدد مخلوط به کسر
عدد پی π
فعالیت اندازه گیری-کلاس ششم
جابه جایی-شرکت پذیری-توزیع پذیری
اندازه گیری طول زاویه فصل 3 ریاضی ششم
درصد به کسر- یاکسر به درصد تبدیل شود.
معادلات توانی
علامتها در ریاضی - کاربرد
خطوط موازی عمود فصل 3 ریاضی ششم
حاده منفرجه قائمه فصل3 ریاضی6
کارسوق چیست ـ کارسوق ریاضی
مثلث زاویه های داخلی کلاس ششم
استفاده از عدد اعشاری
رادیکال به توان
ضرب رادیکال
عددکامل
جمع و تفریق اعشاری ـ انیمیشن
عدد اعشاری و شکل - انیمیشن
اعداد مثلثی مربعی
درصد
چند ضلعی محدب مقعر
نیروی گریز از مرکز
فاصله جسم رها شده از ارتفاع
نیروی گرانشی زمین(جاذبه) -ارتفاع
شتاب ناشی از جاذبه زمین
نیروی وزن
سرعت متوسط
اگر نیروها جفت ومخالف هم هستند چرا هر چیزی میتواند حرکت کند؟
قانون سوم نیوتن - عمل وعکس العمل - کنش و واکنش
قانون دوم نیوتن :شتاب
قانون اول نیوتن
چهار نیرویی که باعث پرواز می شوند
نیروی برآیند چه می کند؟
برایند نیرو نیروهای نامتعادل
خط نقطه 1
خط و نقطه 2
عمود منصف پاره خط- نیمساز زاویه
پرگار کپی زاویه کلاس ششم
خط نقطه
تشابه اندازه گیری ارتفاع درخت
تشابه - مسئله
تشابه - سوال
تبدیل کسر به عدد اعشاری و درصد با انیمیشن
تشابه اثبات
سوال های ریاضی هشتم
تشابه مقدمه
چگونه ریاضی را یاد بگیریم
توان رساندن یک عدد تواندار-اثبات
کارنامه هشدار
انیمیشن علوم 4
انیمیشن علوم 3
انیمیشن علوم 2
نیروی گریز از مرکز
فاصله جسم رها شده از ارتفاع
نیروی گرانشی زمین(جاذبه) -ارتفاع
شتاب ناشی از جاذبه زمین
نیروی وزن
سرعت متوسط
اگر نیروها جفت ومخالف هم هستند چرا هر چیزی میتواند حرکت کند؟
قانون سوم نیوتن - عمل وعکس العمل - کنش و واکنش
قانون دوم نیوتن :شتاب
قانون اول نیوتن
چهار نیرویی که باعث پرواز می شوند
نیروی برآیند چه می کند؟
واحد های شمارش
میانه ارتفاع نیمساز عمود منصف مثلث
رسم مثلث -پرگار
جداسازی مواد -روشها
جدا سازی مواد
پرگار-دوخط موازی
یکان عددهای توان دار با توان بزرگ
رسم خط عمود با داشتن نقطه روی خط
مثلث متساوی الساقین
انواع زاویه ها
مساحت هر نوع مثلث بدون دانستن ارتفاع
چرخ و تسمه مسئله
ریاضیات زیباست
کسر تلسکوپی
راه های چگونه خواندن دروس حفظی
ابجد
شگفتی ها ریاضی
شگفتی ها ی ریاضی
عدد پی چیست . تعداد رقمهای عدد پی
مربع جادویی و آموزش
یارد مایل فوت اینچ
گوگول چیست رتبه بندی عداد
حرکت
فارنهایت و سلسیوس(سانتیگراد)
عبارت جبری- کسر- جمع
عبارت جبری- کسرمرکب تقسیم
عبارت جبری -کسری- ضرب
عبارت جبری- مشابه- کلاس هفتم
قانونها-درریاضی
توان کسری-منفی
رادیکال-فرجه-توان کسری-منفی
گویا کردن -رادیکال ها 2
گویا کردن -رادیکال ها
توان علمی پاسخ به سوال
رادیکال-ضرب کردن رادیکال -تقسیم کردن رادیکال -گویا کردن رادیکال
جذر - ساده کردن رادیکال -جمع وتفریق رادیکال
تجزیه عدد روش ستونی -خطی
جذر-مجذور-ریشه عدد-رادیکال -کلاس هفتم
نسبت -تناسب درصد
درصد- تخفیف- سود
حدس و اثبات - حدس های اثبات نشده ی ریاضی
ضرب وتقسیم عدد های صحیح
عددهای صحیح
جمع وتفریق عدد های صحیح
حرکت
اعداد مثلثی مربعی
درصد
چند ضلعی محدب مقعر - کوژ کاو
سوال دانش آموز
تست فارسی ششم
خطوط موازی عمود فصل 3 ریاضی ششم
حاده منفرجه قائمه فصل3 ریاضی6
کارسوق چیست ـ کارسوق ریاضی
مثلث زاویه های داخلی کلاس ششم
استفاده از عدد اعشاری
پیمایش علمی تیزهوشان مرحله اول سال تحصیلی 92-93
اندازه گیری طول زاویه فصل 3 ریاضی ششم
درصد به کسر- یاکسر به درصد تبدیل شود.
معادلات توانی
علامتها در ریاضی - کاربرد
معکوس یعنی چه؟
کسر بزرگتر از واحد
تبدیل عدد مخلوط به کسر
عدد پی π
فعالیت اندازه گیری-کلاس ششم
جابه جایی-شرکت پذیری-توزیع پذیری
توان 10
ضرب مساحتی -کلاس ششم
تجزیه چند جمله ای ها
تجزیه عدد-ستونی
کاربرداتحادها
انرژی پتانسیل
قارچها
سوال دانش آموز
جلبکها
سوالات ریاضی کسر و اعشار مهر93
محورها- اعداد
آثار های نقوش ساده شده ایران باستان
ویروس ها
الگو ها-شکل
عددگویا -کسر بین 2کسر
جمع وتفریق عددهای توان دار
ریاضیات زیباست
کسر تلسکوپی
راه های چگونه خواندن دروس حفظی
واحد های شمارش
میانه ارتفاع نیمساز عمود منصف مثلث
رسم مثلث -پرگار
جداسازی مواد -روشها
جدا سازی مواد
پرگار-دوخط موازی
یکان عددهای توان دار با توان بزرگ
رسم خط عمود با داشتن نقطه روی خط
خط نقطه 1
خط و نقطه 2
عمود منصف پاره خط- نیمساز زاویه
پرگار کپی زاویه کلاس ششم
خط نقطه
تشابه اندازه گیری ارتفاع درخت
هم نهشت - مسئله
هم نهشت - سوال
تبدیل کسر به عدد اعشاری و درصد با انیمیشن
هم نهشت اثبات
سوال های ریاضی هشتم
هم نهشت مقدمه
چگونه ریاضی را یاد بگیریم
توان رساندن یک عدد تواندار-اثبات
کارنامه هشدار
انیمیشن علوم 4
انیمیشن علوم 3
انیمیشن علوم 2
نیروی گریز از مرکز
فاصله جسم رها شده از ارتفاع
نیروی گرانشی زمین(جاذبه) -ارتفاع
شتاب ناشی از جاذبه زمین
نیروی وزن
سرعت متوسط
اگر نیروها جفت ومخالف هم هستند چرا هر چیزی میتواند حرکت کند؟
قانون سوم نیوتن - عمل وعکس العمل - کنش و واکنش
قانون دوم نیوتن :شتاب
قانون اول نیوتن
نیروهایی پرواز هواپیما
نیروی برآیند چه می کند؟
برایند نیرو نیروهای نامتعادل
رادیکال به توان
ضرب رادیکال
عددکامل
جمع و تفریق اعشاری ـ انیمیشن
عدد اعشاری و شکل - انیمیشن
حجم های هندسی
متمم در زبان فارسی
زاویه حاده
رصدخانه مراغه
جواب مرور فصل 5 ریاضی هشتم
انگستروم
عددهای طبیعی
اصطکاک چیست
ثبت نام آزمون تیزهوشان سال 95-94
منظومه شمسی
دوران90 درجه
بردارها
مسائل کلاس ششم
میانه بین دوضلع مثلث کلاس ششم
سیاه چاله چیست
زمین
صفحه 79 ریاضی ششم
تقریب قطع کردن گرد کردن
تسهیم به نسبت
خطا در اندازه گیری کلاس ششم
تقارن محوری
اعداد مقلوب چیست
برنامه ریزی درسی
فاکتور گیری
درجه رادیان گراد
دایره زاویه محاطی مرکزی تمرین
زاویه مثلث تمرین
کمان دایره
دوخط موازی مورب ارزشیابی
مثلث مختلف الاضلاع
سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی
زاویه مرکزی محاطی ظلی
وتر کمان
زاویه خارجی مثلث
فنون تست زدن در هر آزمون
xبه توان 2√ مساوی با 5
شماره گذاری صفحات كتاب
عددصفر
مسئله پشت جلد ریاضی هفتم
ریاضی کلاس ششم آزمون
دو خط موازی ومورب
مثلث متساوی الساقین
انواع زاویه ها
مساحت هر نوع مثلث بدون دانستن ارتفاع فرمول هرون
میلاد حضرت امام موسی الکاظم (ع)
چرخ و تسمه مسئله
ک.م.م 3عدد
مراعات نظیر
سجع
تضمین
تلمیح
هم آوا (مُتَشابه)
مخفف
الکتریسته ساکن
راهنمای ثبت نام آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی 95-94
گازهای نجیب
شبه جمله
روز زن و روز مادر چیست
ماشین حساب مهندسی
مجذورکامل
رسم 6ضلعی با پرگار وخطکش
مدرسه ودانش آموزان
دایره درجه
دایره
مساحت دایره
دایره وزاویه
سوالات آزمون های پیشرفت تحصیلی 1
سوالات آزمون های پیشرفت تحصیلی 2
مسائل حجم ومساحت
دستگاه معادله های خطی
توان صفر
ضرب وتقسیم عددهای گویا
عددهای گویا
مصدر
قرینه نسبت به خط
فعل تام و ربطی مسندومسندالیه
فعل معلوم و مجهول
فعل لازم ومتعدی
اسب بخار چیست
حجم های هندسی
حجم های منشوری
عددبین دوعدد تواندار
روش‌های کم کردن استرس
چگونه استرس امتحانات فرزندمان را کاهش دهیم
چگونه درس بخوانیم؟ چگونه امتحان دهیم؟
مساحت جانبی سطح کل حجم
عددهای رومی آموزش
نیرووانرژی
نیروهای وارد بر هواپیما
تقارن مرکزی
مختصات مساحت
قرینه تقارن
مختصات نقطه کلاس ششم
هرم ناقص
حجم های هندسی
متمم در زبان فارسی
اکالیپتوس
زاویه حاده
رصدخانه مراغه
جواب مرور فصل 5 ریاضی هشتم
انگستروم
عددهای طبیعی
اصطکاک چیست
ثبت نام آزمون تیزهوشان سال 95-94
منظومه شمسی
دوران90 درجه
بردارها
مسائل کلاس ششم
روزه کله گنجشکی
خط صفحه
زاویه بین دو خط مماس دایره
زاویه بین دووتردایره
سوال زاویه مرکزی
خط دایره اثبات
زاویه بین امتداد دو وتردایره سوال
خط دایره زاویه ظلی سوال
خط ودایره
جمع بردارها
بردار
مساحت و محیط اشکال هندسی
عددهای اول دوقلو وسه قلو
عددهای مرکب
نتایج آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان 95-94
غربال اراتستن
اجزای درجه
نیمه شعبان
پاسخنامه نهایی ازمون تیزهوشان 95-94
عدد بین دوعدد تواندار-بخش پذیر
سوالات و پاسحنامه آزمون نمونه دولتی 95-94
جذرکامل
عید های ماه شعبان مبارک
کلید اولیه ازمون تیزهوشان سال95-94
x^5+x+1 چند معادله
پاسخنامه تشریحی آزمون ریاضی تیزهوشان سال95-94
عید مبعث
سؤالات آزمون ورودی دبیرستان‌های دورۀ اول استعدادهای درخشان سال تحصیلی 95 - 1394
سوال های ریاضی ششم نوبت دوم
روز پدر
روز معلم 1394
سوالات تفکر وپژوهش تیزهوشان ششم
درصد های متوالی ریاضی
راهنمایی های قبل از آزمون تیزهوشان و نمونه
ولادت حضرت امام باقر(ع)
کوچکترین مضرب مشترک 3 عدد - ک.م.م 3عدد
مراعات نظیر
سجع
تضمین
تلمیح
هم آوا (مُتَشابه)
مخفف
الکتریسته ساکن
راهنمای ثبت نام آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی 95-94
گازهای نجیب
شبه جمله
روز زن و روز مادر چیست
ماشین حساب مهندسی
مجذورکامل
هندسه زندگی
محدوده یک دنباله
Nامین عضو-دنباله ها
دنباله های هندسی
دنباله های حسابی
دنباله- الگوا
داستان تاسیس دانشگاه استانفورد
مساحت حلقه بقراط-هلال ماه
محیط دایره
قطاع
دایره- مساحت
هندسه-تعاریف
عددهای موهومی مختلط
اعداد مختلط
اعداد موهومی
کار و فناوری(اجرای آزمایشی)پنجم
کتاب راهنمای فارسی هدیه
عید بزرگ غدیر
چگونه خودرا برای ازمون های تستی آماده کنیم
چگونه تمرکز داشته باشیم
چگونه مطالعه کنیم
فاصله - مجموعه اعدادبین دوعدد
نمایش مجموعه با علائم ریاضی
توان جذر
عددهای مرکب ساعت دقیقه ثانیه
اعداد حقیقی-عملیات
عددهای حسابی
زیرمجموعه ها
مجموعه ها نمودار ون
مجموعه ها در ریاضی
دایره مثلثاتی
نسبت مثلثاتی
قانون کسینوس زاویه
مثلثات 3 ضلع مثلث ض ض ض
مثلثات دوضلع وزاویه بین(ض ز ض)
مثلثات دوزاویه وضلع بین(ز ض ز)
مثلثات 2زاویه وضلع غیرمجاور(ززض)
مثلثات قانون سینوسها
مثلثات حل مثلث
مثلثات مقدمه
تصاعدحسابی هندسی
دنباله وتصاعد
ردیف حاجب در زبان فارسی
مجموع زاویه های خارجی چند ضلعی
یک زاویه های داخلی چند ضلعی
چند ضلعی
مجموع زاویه های داخلی
تیزهوش کیست،انواع تیزهوشان
علت پائین آمدن سطح علمی کشور
عددهای اول کمتر از 1000
ذوزنقه-محیط مساحت
کاربرد تئوری فیثاغوزث در هندسه
مرکز مرکز ثقل در مثلث ها
چند ضلعی محاطی
مرکز دایره
چند ضلعی ستاره
اعداد خیلی بزرگ
تقریب به روش قطع کردن و گرد کردن - تمرین2
مضاف ومضاف الیه وصفت وموصوف را چگونه تشخیص دهیم؟
مساحت مثلثی که درون دایره محاط شده
مساحت مثلث با داشتن 3 ضلع چگونه حساب کنیم؟
سه تا هرم کنارهم یک مکعب می سازد
تقریب به روش قطع کردن
زاویه ها
دو خط عمود
پاره خط
نقطه خط سطح
متمم اجباری
مثلث های هم نهشت
مربع
مثلث قائم الزاویه
6ضلعی مساحت
ضرب کسر روی محوز- مساحتی
ضرب دو عدد روی محوز
تمرین ششم
مثلث محیط مساحت
چند ضلعی محیطی-محاطی
چند ضلعی نامنظم
چندضلعی منتظم
مساحت ومحیط چند ضلعی ها
زاویه های چند ضلعی
میانه یک مثلث
تعدادقطرها ی چندضلعی
تعدادضلع در چند ضلعی ها
چند ضلعی
اعدادخیلی بزرگ وخیلی کوچک
چرا آب نمی سوزد؟
چگونه قبل از امتحان درس بخوانیم
مثلث متساوی الاضلاع
ضرب مساحتی دوعدد اعشاری
زیر مجموعه
هندسه زندگی
سری بین
دنباله-الگوهای منظم
محدوده یک دنباله
Nامین عضو-دنباله ها
دنباله های هندسی
تناسب معکوس
آرایه استعاره
ارایه های ادبی
لوزی
قطر مکعب مکعب مستطیل
تعداد شمارنده -مجموع معکوس شمارنده ها
داستان خیر وشر درس پنجم فارسی ششم
ذوزنقه
مثلث قائم الزاویه-راست
تعداد وجه یال راس
استوانه
مثلث متساوی الاضلاع
مساحت -مسئله
جذر تقریبی ریاضی هشتم
سازه های ماکارونی
کار مسائل
واحد های اندازه گیری
قانون سینوس وکسینوس
محاسبه نسبتهای مثلثاتی 30 و60 درجه
دایره مثلثاتی و جدول
نسبت های مثلثات
واحداندازه گیری زاویه
خط بریل
رادیکال حل تمرین
گویاکردن رادیکالها
توان - رادیکالهافرجه متفاوت
تقسیم رادیکالهابا فرجه متفاوت
ضرب رادیکالهابا فرجه متفاوت
رادیکال ها
جمع رادیکالها
تشبیه یعنی چه
مجموع اعداد متوالی در شماره گذاری کتاب


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات