آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

برای مشاهده هر مطلب بر روی نوشته آن کلیک کنید تا مطلبش به نمایش در آید

چند وجهی ها  معرفی 5                                   یالها راسها و...در چند وجهی ها      

اجسام سه بعدی                                          مکعب        رادیان                         

مکعب مستطیل                                      مثلث ها 1                                             مثلث ها2                                                    مثلث ها 3                       

مثلث قائم الزاویه                                        پیدایش هندسه

حجم ومساحت مکعب-                                     چهار وجهی                                                منشور  1                                                   منشور2

انواع منشور                    حجم وسطح کل  منشور

مثلث ها وفیثاغورث                                                     انواع هرم                        حجم ومساحت هرم            حجم ومساحت استوانه-  فعالیت استوانه1

 فعالیت  استوانه    2                    خط و نقطه 

مخروط-   حجم ومساحت مخروط        مخروط وهرم ناقص                        زاویه ها                                                       زاویه 1                   زاویه2                                زاویه حاده                                         زاویه منفرجه                          

  زاویه قائمه                                  زاویه معکوس  (مقعر)                           

 واحد اندازه گیری زاویه                       کار با نقاله 

    زاویه های اطراف یک نقطه                    زاویه نیم صفحه 1            

 زاویه نیم صفحه 2                               زاویه های مکمل          

 زاویه های متمم                                     چند ضلعی ها 1

چندضلعی ها2                                     چند ضلعی ها3

چند ضلعی ها 4                                    کاربرد خط کش و گونیا

زاویه های 5 ضلعی                                زاویه خارجی چیست

زاویه های متساوی و متشابه                    زاویه های متقابل به راس

خط های عمود و موازی                           خط خمیده موازی

زاویه های متساوی و متشابه در خطوط متقاطع

ساعت و زاویه ها1 (فعالیت)                         ساعت و زاویه ها 2(فعالیت)

استفاده از ساعت در جهت یابی                  روانشناسی شکل های ه هندسه  

چند وجهی ها (معرفی)3                           چند وجهی ها4(معرفی)

معرفی مکعب                                          شکل فضایی کره

حجم و مساحت کره                                تجربه ارشمیدس در رابطه با کره و استوانه

شکل فضایی تیوب                                   انواع گسترده ها احجام 

دایره                                                         وضع خط و دایره                       

وضع یک خط و یک دایره نسبت به هم:

مساحت دایره:فعالیت                                 قطاعها ی دایره:مساحت قطاع دایره

مجموعه نقاط ... دایره بیضی                      بیضی مساحت محیط

مربع های جادویی(وفقی)                                         چهارضلعیها وخواص آنها
اندازه گیری مساحت های اشکال هندسی - انیمیشن       حجم گسترده چندوجهی ها
اندازه گیری حجم احجام هندسی - انیمیشن                   خطوط موازی وخواص آنها

چگونه با داشتن اندازه 3 ضلع مثلث رسم کنیم
زاویه های داخلی و خارجی 5 ضلعی
انواع زاویه ها 

مثلث خیام
چند ضلعی وعدد پی

مختصات مساحت
قرینه تقارن
مختصات نقطه کلاس ششم

رسم 6ضلعی با پرگار وخطکش

دایره درجه
دایره
مساحت دایره
دایره وزاویه

هرم ناقص
حجم های هندسی

درجه رادیان گراد
دایره زاویه محاطی مرکزی تمرین
زاویه مثلث تمرین
کمان دایره
دوخط موازی مورب ارزشیابی
مثلث مختلف الاضلاع
مساحت جانبی سطح کل حجم
زاویه مرکزی محاطی ظلی
وتر کمان
زاویه خارجی مثلث

دایره مثلثاتی
نسبت مثلثاتی
قانون کسینوس زاویه
مثلثات 3 ضلع مثلث ض ض ض
مثلثات دوضلع وزاویه بین(ض ز ض)
مثلثات دوزاویه وضلع بین(ز ض ز)
مثلثات 2زاویه وضلع غیرمجاور(ززض)
مثلثات قانون سینوسها
مثلثات حل مثلث
مثلثات مقدمه
حجم های هندسی
حجم های منشوری

مجموع زاویه های خارجی چند ضلعی
یک زاویه های داخلی چند ضلعی
چند ضلعی
مجموع زاویه های داخلی

خط صفحه
زاویه بین دو خط مماس دایره
زاویه بین دووتردایره
سوال زاویه مرکزی
خط دایره اثبات
زاویه بین امتداد دو وتردایره سوال
خط دایره زاویه ظلی سوال
خط ودایره
جمع بردارها
بردار
مساحت و محیط اشکال هندسی

اجزای درجه

مثلث محیط مساحت
چند ضلعی محیطی-محاطی
چند ضلعی نامنظم
چندضلعی منتظم
مساحت ومحیط چند ضلعی ها
زاویه های چند ضلعی
میانه یک مثلث
تعدادقطرها ی چندضلعی
تعدادضلع در چند ضلعی ها
چند ضلعی

مثلث متساوی الاضلاع

هندسه زندگی

مساحت حلقه بقراط-هلال ماه
محیط دایره
قطاع
دایره- مساحت
هندسه-تعاریف

واحد های اندازه گیری
نسبت های مثلثات
واحداندازه گیری زاویه

ذوزنقه
کاربرد تئوری فیثاغوزث در هندسه
مرکز مرکز ثقل در مثلث ها
چند ضلعی محاطی
مرکز دایره
چند ضلعی ستاره

مساحت مثلثی که درون دایره محاط شده
مساحت مثلث با داشتن 3 ضلع چگونه حساب کنیم؟
سه تا هرم کنارهم یک مکعب می سازد

زاویه ها
دو خط عمود
پاره خط

نقطه خط سطح

مثلث های هم نهشت
مربع
مثلث قائم الزاویه
6ضلعی مساحت

لوزی
قطر مکعب مکعب مستطیل

ذوزنقه
مثلث قائم الزاویه-راست
تعداد وجه یال راس
استوانه
مثلث متساوی الاضلاع
مساحت -مسئله

سازه های ماکارونی

هندسه محیط - آموزش با انیمیشن
هندسه سطوح - آموزش باانیمیشن
هندسه احجام -آموزش با انیمیشن

هندسه - آموزش با انیمیشن

محاسبه نسبتهای مثلثاتی 30 و60 درجه
دایره مثلثاتی و جدول
نسبت های مثلثات
واحداندازه گیری زاویه

ذوزنقه-محیط مساحت
کاربرد تئوری فیثاغوزث در هندسه
مرکز مرکز ثقل در مثلث ها
چند ضلعی محاطی
مرکز دایره
چند ضلعی ستاره


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic