تبلیغات
معلم5 فتحی

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

صلوات

تاریخ:دوشنبه 3 تیر 1392-03:52 ب.ظ

.

لطفاً برای اطلاع از مطالب قبلی به فهرست مطالب ،  آرشیو  مطالب قبلی  و یا صفحات جانبی مراجعه نمائید

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

هم خانواده نمونه

تاریخ:جمعه 3 دی 1395-07:03 ب.ظهم خانواده
به کلمه هایی می گویند که از یک ریشه گرفته شده باشند و حروف اصلی آن کلمه در کلمه های هم خانواده اش به ترتیب پشت سر هم بیاید. هم چنین کلمه های هم خانواده از نظر معنی نیز به هم نزدیک هستند.و اغلب بر وزن فاعل ، مفعول، فعل، افعال ، فعیل ، تفعیل، مفاعله و ... هستند.

( ج م ع) جامع - مجموع - جمع - اجماع - جمیع - تجمیع - تجمع - جامعه - جمعه - جماعت

( س ج د) ساجد - سجده - سجود - سجاد - مسجد - مساجد

( ن ظ م) ناظم - منظوم - نظم - تنظیم - منظم - نظام

( ع ل م ) عالم - معلوم - علم - اعلام - علیم - تعلیم - معلم

( ع م ل ) عامل - معمول - عمل - اعمال - معامله - تعامل - اعمال - عوامل - عملیات

( د ر س ) تدریس - مدرس - مدرسه - ادریس - دروس - درس

تحقیق - حقیقت - محقق - حقوق - حق

مراجعه - مرجع - راجع - ارجاع - ترجیع - رجوع

راضی- رضا - رضایت - مرتضی - رضی

مشاور - مشورت - شورا - شور - مشاوره

مقصد - مقصود - مقاصد - قصد - اقتصاد - قاصد

تعرض - تعریض - اعتراض - معترض - عرض - عروض

معارف - تعریف - عارف - معروف - عرفا - عرفه - معرف

شهید - شهادت - شهدا - مشهد - شهد

ضعیف - ضعف - تضعیف - مستضعف - ضعفا - مضاعف

ناصر - منصور - نصیر - انصار - نصرت

جاهل - مجهول - جهالت - جهل

شاعر - شاعره - مشاعره - شعار - شعر - شعور - شعرا

قدس - مقدس - قداست - تقدیس

حضور - حاضر - حضار - حضرت - محضر - احضار

شریف - مشرف - اشرف - شرافت - تشریف

عظیم - اعظم - عظمت - عظمی - معظم - عظیمه

ساکت - سکوت

اکرم - کریم - کرامت - مکرمه - تکریم

کتاب - کاتب - مکتوب - کتب - مکتب

لفظ - تلفظ - الفاظ

عزت - عزیز - عز - معزز

ظاهر - مظهر - ظهور - مظاهر - اظهار - ظواهر

محبت - حبیب - محبوب - حب

مثل - امثال - مثال

قطع - مقطع - قاطع - قطعه

حفظ - حافظ - حفاظت - محفوظ - محافظت - حفاظ - محافظ - حافظه - حافظیه

اعتدال - معتدل - تعدیل - متعادل - معدل - عدل - عدالت

صادق - مصدق - صداقت - تصدیق - صدق - مصادیق - صدقهعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

کلمات هم آوا

تاریخ:جمعه 3 دی 1395-07:01 ب.ظنمونه هایی از کلمات هم آوا
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مرکز تقارن

تاریخ:جمعه 26 آذر 1395-08:59 ب.ظ

تقارن مرکزی


قرینه تقارن ومحور مختصات


تقارن محوری


 مرکز تقارن
مرکز تقارن نقطه ای درون شکل است که اگر هر نقطه از شکل را به ان متصل کنیدوبه همان اندازه درهمان راستا ادامه دهید نقطه ای روی شکل به دست می اید.
 یعنی قرینه هر نقطه شکل نسبت به مرکز تقارن روی خود شکل قرار می گیرد.
 دردو شکل زیر نقطه Oمرکز تقارن است. زیرا نقاط Aو   Bنسبت به  o  روی شکل است.

در شکل های زیرO مرکز تقارن نیست. زیرا قرینه  A  نسبت به  oروی خود شکل قرار ندارد.

به عبارت دیگر مرکز تقارن شکل ، نقطه ای درون شکل است که اگر شکل را حول ان نقطه 180 درجه دوران دهیم بر خودش منطبق شود.
مثال:نقطه oدر شکل مقابل( مستطیل) مرکز تقارن است زیرا اگر مستطیل را حول نقطه o180 درجه دروران دهیم برشکل اولیه منطبق می شود.

در چند ضلعی های منتظم اگر تعداد ضلع ها زوج باشد مرکز تقارن دارند
اگر تعداد ضلع ها فرد باشد مرکز تقارن ندارند.
مثلث متساوی الاضلاع و 5 ضلعی مرکز تقارن ندارند .
ولی مربع و 6 صلعی و10 ضلعی منتظم مرکز تقارن دارند
در مربع ومستطیل ولوزی و چند ضلعی های منتظم با تعداد ضلع زوج محل برخورد قطرها همان مرکز تقارن است.
در شکل زیر oمرکز تقارن است زیرا هر نقطه مثل A و B را به o    وصل کنیم به همان اندازه ادامه دهید نقاطی روی شکل به دست می اید.

دوران چرخشی
بعضی شکل ها با دوران غیر از 180 درجه حول نقطه o برخودشان منطبق می شوند که به ان دوران چرخشی می گوییم.

الف-مثلث متساوی الاضلاع حول نقطه oبه اندازه 120 درجه دوران دهیم دوباره برخودش منطبق می شود.
 ب-5 ضلعی منتظم حول نقطه oبه اندازه 72 درجه دوران دهیم دوباره برخودش منطبق می شود.
ج- مثلث متساوی الاضلاع حول نقطه oبه اندازه 120 درجه دوران دهیم دوباره برخودش منطبق می شود.
د- مربع حول نقطه oبه اندازه 90 درجه دوران دهیم دوباره برخودش منطبق می شود.
روش اول دوران 180 درجه=شکل زیر مثلث نسبت به oقرینه شده  ازنقاطAو  B  وCو     Dبه    oوصل شدند وبه همان اندازه ادامه دادیم تا نقاط قرینه ایجاد شده  به این کار تقارن مرکزی
گوییم.
 یا دوران 180 درجهتقارن نسبت به خط

دوران180 درجه

دوران مربع هر بار با زاویه 90 درجه

قرینه خطی و دورام 180  روش دوم دوران 180 درجه :قرینه نسبت به خط افقی  و سپس قرینه شکل حاصل نسبت به خط عمودی
      

قرینه روی طراحی شکل های قالی

 انواع قرینه تابلو stop


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

میلاد حضرت رسول اکرم

تاریخ:جمعه 26 آذر 1395-06:22 ق.ظ
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مسائل کار وکارگر

تاریخ:سه شنبه 9 آذر 1395-09:20 ق.ظ"تناسب مستقیم"                                                                             

در برخی ازمسائل اگر دوكمیت وجود داشته باشد با افزایش یا كاهش یكی دیگری نیز افزایش یا  كاهش می یابد این مسائل را ازطریق تناسب مستقیم حل می نماییم.

 

مثال1:اگر 5 كیلو سیب را به قیمت 1000 تومان خریده باشیم.بابت 9 كیلو سیب چه مقدار باید بپردازیم؟

با افزایش وزن سیب ها قیمت نیز افزایش می یابد "پس تناسب مستقیم است"

قیمت 9 كیلو سیب

 

1800  =  

9×1000

5

  

سئوال 1-اگر برای خرید 10 مداد 350 تومان پرداخته باشیم برای خرید 4 مداد چند تومان باید بپردازیم؟

 
140  =  

350×4

10

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------

"تناسب معكوس"

در برخی ازمسائل  افزایش یك كمیت باعث كاهش دیگری شده یا كاهش یكی باعث افزایش كمیت دیگر میشود.

این  مسائل را ازطریق ضرب های مساوی یا تناسب معكوس حل می نماییم.

 

مثال2- 3 كارگر كاری را در 8 روز انجام می دهند 6 كارگر همان كار را در چند روز انجام می دهند؟

        3×8 =  6×....

4  =  

8×3

6

  

با افزایش تعداد كارگرها انتظار داریم كار در مدت زمان كمتری انجام شود و روزهای كار كاهش یابد.

چون 6 كارگر می خواهند همان كار 3 كارگر را انجام دهند پس می توانیم یك تساوی بنویسیم. 

    3×8 =  6×....

و نیز می توانیم برای حل مسئله  از تناسب معكوس استفاده كنیم.       

4  =  

8×3

6

  

سئوال 2-علی با روزی 6ساعت مطالعه كتابی را در 15 روز مطالعه می كند اگر روزی 3 ساعت مطالعه كند كتاب چند روزه تمام می شود؟

   15×6 =  3×....

 30 روز


30  =  

15×6

3

  

مثال3-6 نقاش با روزی 8 ساعت كار ساختمانی را 5 روزه نقاشی می كنند   این افراد اگر بخواهند این كار را در 4 روز انجام دهند روزی چند ساعت باید كار كنند؟

پاسخ:          6×8×5 = 6×4×.....

20  =  5×8×6

6×4

  

  " "     6 كارگر بار روزی 8 ساعت كار در 5روز نقاشی می كنند پس 10 كارگر با روزی چند ساعت كار همان ساختمان را 4روزه نقاشی می كنند؟                                                  ساعت

6  =  5×8×6

4×10

  

مثال 4-5 كارگر قرار گذاشتند كاری را 9روزه انجام دهند  3 روزكاركه انجام شد 2نفراز آن كارگرها بیمار شده ودیگر سركارحاضرنشدند.بقیه ی كار چند روز تمام می شود؟كل كار چند روز تمام می شود؟

كار انجام شده یعنی ( ) 3 روز از كل كار انجام شده و این 5 كارگر باید 6 روز دیگر كار كنند.

از طرفی 2 كارگر مریض شدند و تنها 3 كارگر بقیه كار را انجام خواهند داد. پس باید بدانیم كاری را كه می بایست 5 كارگر در مدت 6 روز انجام می دادند توسط 3 كارگر در چند روز انجام خواهد شد؟                  بقیه كاردر10 روز 

بنابراین بقیه كارتوسط 3 كارگر در 10 روز انجام خواهد شد و چون 3 روز هم قبلا كار شده بود پس كل كار در 13 روز انجام می شود.10+3=13 روز

  

سئوال3- 15 كارگر قرار گذاشتند كاری را در 24 روز تمام كنند.بعد از آن كه  ربع  از كار را انجام دادند 3 نفر به آنها اضافه شد بقیه كار چند روزه تمام خواهد شد؟

 15+3=18

  60=  3/4×24×15

1/4×18

  

 

سئوال 4- 60 نفركارگر با روزی 7 ساعت كار كاری را در 15 روز تمام می كنند. پس از 3 روز 18 نفر از كارگرها بر سر كار حاضرنشدند .بقیه كارگرها روزی چندساعت كار كنند تا  كار در مدت پیش بینی شده به پایان برسد؟

 

6  =  5×8×6

4×10

  

 

وجه مشترك در مسائلی كه در بحث تناسب معكوس بیان شداین بود كه

"همان كاری  كه قرار بود با رعایت شرایطی انجام شود می بایست با شرایط دیگری انجام می شد.اما در بعضی مسئله ها كار مورد بحث در دو طرف مسئله یكسان نیست و باید این شرط لازم برای حل مسئله های تناسب معكوس را فراهم كرد.

 

"تناسب مركب"

مثال 5-هر گاه 8 گاو در 5 روز صد لیتر شیر بدهند 6 گاو در چند روز 150 لیتر شیر می دهند؟

10=  5×8×150

6×100

  

با اندكی دقت متوجه می شویم كه كار انجام شده در این مسئله میزان شیر می باشد.و این مقدار در دو طرف مسئله  مساوی نیست.

پس ابتدا باید حساب كنیم 8 گاو كه در 5 روز 100 لیتر شیرمیدهند در چند روز 150 لیتر شیر می دهند.و این یك تناسب مستقیم است.    درنتیجه 8 گاو در  روز 150 لیتر شیر می دهند                

بنابر این مسئله این است: هرگاه 8 گاو در  روز 150 لیتر شیر بدهند 6 گاو در چند روز 150 لیتر شیر می دهند.

از طرفی در این نوع مسئله ها ،مقدار كار مورد نظر با سایر متغیرها نسبت مستقیم دارد و این در حالی است كه دیگر متغیرها با همدیگر نسبت عكس دارند بنابراین: این گونه مسائل به شیوه ی ساده تری هم حل می شود.  و آن اینكه مقدار كارهای "متفاوت" را در طرفین مسئله جابه جا كنیم.واز روش ضرب های مساوی پاسخ را بدست آوریم.                      

 

مثال6- تعداد 16 نفر  كارگر  نصفكاری را درمدت 7 روز تمام می كنند.چند نفر كارگر بقیه كار را در 2 روز تمام می كنند؟

پاسخ:  

56  =  7×16

2

  

سئوال 5- زارعی روزی 8 ساعت كار می كند و مزرعه ای به مساحت 4 هكتاررا در15 روز شخم می زند.  این مزرعه را با روزی 10 ساعت كار چندروزه شخم خواهد زد؟

 

 

6  =  5×8×6

4×10

  

  

"رابطه انجام یك كار معین با نفراتی با سرعتهای متفاوت"

اگر نفر اول كاری را در m ساعت و نفر دوم در n ساعت انجام دهد مدت زمان انجام كار در صورتی كه هر دو نفر با هم كار كنند:

كار دو نفر با هم A=                   یا      

 

مثال 7- علی كاری را در 3 ساعت و محمد همان كار را در  5 ساعت انجام می دهند . اگر هر دو با هم این كار را انجام دهند این كار در چند ساعت  انجام می شود.

 


8

15

=

1

5

  + 

1

3

   بعد

 که در

7

8

 1  ساعت کار انجام می شود.

سئوال 7- حوضی دوشیر آب دارد.شیر اولی در 20 ساعت و شیر دومی در 5 ساعت حوض را پر می كنند.اگر هر دو شیر باز باشند در چند ساعت حوض پر می شود؟

 


5

20

=

1

5

  + 

1

20

   بعد

 

 که در 4 ساعت پر می شود.

 

- علی كاری را در 3 ساعت و محمد همان كار را در 5 ساعت و محسن به تنهایی در 2 ساعت انجام می دهند. اگر سه نفر با هم كار كنند در چه مدت این كار انجام می شود.

1

2

+

1

5

  + 

1

3

   بعد

                     كار سه نفر با هم A= دریک روز چه کسری ؟     31/30

                    یا                      30/31=33/30÷1

پاسخ:      ساعت   كار سه نفر با هم A=   30/31

 

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

کاشی کاری در ریاضی

تاریخ:جمعه 28 آبان 1395-08:09 ق.ظ

کاشی کاری ریاضی هشتم


کاشی کاری یعنی طراحی یک شکل با کمک چند ضلعی ها وتکرار یک طرح بدون فاصله یا بدون این که شکلها  روی هم قرار گیرند.

به زبان دیگر سفال یا طرح فرش

در فرهنگ لغت طرحهای کاشی استفاده از اشکال هندسی  پوپشاند ن یک سطح با توجه به نظم و طرحای الگویی و موزون که اغلب از 4 ضلعی ها طراحی میشد مثل طرح مربعی که از اغاز اسلام در طرحهای مساجد و.... استفاده می شد.

 در کاشی کاری از یک یا چند نوع کاشی می توان استفاده کرد از چند ضلعیها مثل 3 ضلعی یا 4 یا 5 ضلعی یا...  معمولا  به گونه ای باید کاربری کرد که با توجه به زاویه برخورد چند ضلعیها در راس مجموعا زاویه 360 درجه باشد وفضای خالی درست نشود. با کاشی هایی به شکل مثلث متساوی الاضلاع، مربع، 6ضلعی،منتظم و4 ضلعی های محدب یک سطح پوشانده می شود.

  


طرح کاشی کاری با مثلث

طرح کاشی کاری با مربع
طرح کاشی کاری با 6 ضلعی

گاه با طرح مثلث میتوان چندضلعی های مختلف طراحی کرد شکلهای بالا را ببینید.با کاربرد 6بار مثلث یک طرح 6ضلعی ایجاد کرده است.با توجه به زاویه برخورد چند ضلعیها در راس مجموعا زاویه 360 درجه باشد وفضای خالی درست نشود


به زاویه های داخلی هرراس چند ضلعی باید توجه داشت:l

مجموع زاویه ها A,B,C,Dدر هر راس باید360 درجه شود. نکته باهر 4 ضلعی دلخواه نمی توان کاشی کاری کرد. 

ولی با همه چهار ضلعی های محدب یک سطح ، کاشی می شود.

 در صوزرتی با یک یک چند ضلعی ( یا nضلعی)منتظم یک سطح کاشی می شود که 360 بر هر زاویه درونی بخش پذیر باشد.

با کاشی 8 ضلعی یک سطح پوشیده نمی شودزیرا 360 درچهذبر هر زاویه داخلی اش بخش پذیر نیست.


شکلها

مثلث
مربع
5 ضلعی
6ضلعی
بیشتراز 6 ضلع

    زاویه اندازه گیری به درجه

60
90
108
120
بیشتراز 120 درجه

.

نام گذاری کاشی کاری

کاشی کاری که از مربع طراحی شود  "4.4.4.4". چطور: cبا انتخاب همرس شدن شکلها در  یک راس, ومی خوانندیعنی در یک نقطه ار طرح چه شکلهایی باهم همرس شدند .  و چند ضلعی هستند/?

اگر دریک راس 3ضلعی و4 ضلعی همرس شوند  به ترتیب از کمترین ضلع شروع ومی شماریم وطرح  را نام گذاری می کنیم

و از چپ به راست مثل شکل زیر: "3.3.3.4.4"

اینجا از 4 شکل استفاده شده, و هریک 4 ضلع دارند. نام  این نوع  کاشی کاری را "4 .4.4.4"می نامند


کاشی کار با شکلهای چند ضلعی منتظم مثل 6 ضلعی،اگر یک راس که شکلها باهم هم رس شدند  میبینید که 3  تا 6ضلعی به هم همرس شدن که اینوع کاشی کاری را با نام این شکله می خوانند "6و6و6"


در شکل زیر 6 مثلث در یک نقطه با هم همرس شدند, وهر کدام 3 ضلع دارند نام طرح : "3.3.3.3.3.3".

چگونگی چینش کاشی

 در هر راس کاشی های مختلف اما منتظم  به هم برخورد کنند.

مجموع زاویه های داخلی هر چند ضلعی ها در راس= 360 درجه شود.

در اینجا 8نوع کاشی نشان داده شده:

   

   

 


گاه در محل کاشی کاری ممکن است در  فضای خالی  از شکلهای دیگر استفاده کرد :

   
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

کاشی کاری ریاضی هشتم

تاریخ:جمعه 28 آبان 1395-08:01 ق.ظ
کاشی کاری

الگویی شکلها با نظم خاصی کنار هم قرار گیرند!

در کاشی کاری شکلها طوری کنارهم  سطحی قرار دارند که جای خالی بین انها نباشد و رویهم قرار نگیرند

مثال:

مستطیلها                      هشت ضلعیها ومربعی ها

5 ضلعی ها در اندازه های متفاوت

5 ضلعی ها متفاوت

کاشی کاری با یک نوع

یعنی فقط از یک نوع شکل استفاده شود 

دراین شکل فقط از 3 ضلعی استفاده شده: کاشی کاری نامهای مختلف دارن و ازروی  راسها نام گذاری می شوند


مثلثها 
3.3.3.3.3.3


مربعها
4.4.4.4


6 ضلعیها
6.6.6

به راس ها توجه کنید ...

یک راس  "یک نقطه - گوشه".

هر راس شکلها در این نقطه همدیگر را ملاقات می کنند. ?

درشکل هریک راس 6ضلعی با راس دو 6ضلعی دیگر  ,
در یک نقط بهم رسیدند..

بنابراین می گویند کاشی کاری"6.6.6" .

 

در کاشی کاری منظم راس ها هریک یا راس دیگری به هم میرسند!

استفاده از انواع کاشی کاری

دراین الگو از دو یا چند نوع کاشی استفاده می شود و راسها هریک باهم در تماسند!

درزیر 8 نوع کاشی کاری  را مشاهده کنید: به نامهایشن توجه کنید: 3.3.3.3.6  یعنی دریک راس این چند ضلعی ها همرس شدند.


3.3.3.3.6

3.3.3.4.4

3.3.4.3.4

3.4.6.4

3.6.3.6

3.12.12

4.6.12

4.8.8

هر کاشی کاری نامی مخصوص دارد که براساس نام گذاری نوع چندضلعی  که دریک راس همرس شدند مثلا چندضلعی های   "3.12.12".

همیشه نام گذاری از کمترین ضلع شروع می شود وبه ترتیب همرسی, بنابراین "3.12.12",   درست هست نه "12.3.12"

 

کاشی کاری نوع دیگر

البته طرح زیر هم نوعی کاشی کاری است . اما در ریاضی نه به طور معمول!!! البه بعضی از این طرحها هم استفاده می کنند  در طراحی ونقاشی و منازل ام در ریاضی که بحث می کنیم و منظور نیست


Curvy Shapes

طرح دایره

طرح عقاب?

درهنر کاشی کاری علاوه بر طرح ،رنگ آمیزی هم مهم است.


تعریف: شما می توانی روی کاغذ ، دیوار ، سقف خانه  یا کف اتاق یا... را از طرحهای هندسی استفاده کنید رسم کنید وانهار را به دلخواه رنگ کنید . این کار نوعی طرح کاشی کاری است..

نمونه ها:

کاربرد شکل های چند ضلعی


 
کاربرد مستطیل
 
کاربرد مثلث


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

دوران شکل

تاریخ:پنجشنبه 27 آبان 1395-04:15 ب.ظروی لینک ها کلیک کنید.

قرینه تقارن

تقارن مرکزی

تقارن محوری

قرینه یعنی اگر شکل را دوقسمت کنید برهم منطبق شوند.

در ریاضی شکلها انواع تقارن را دارند. تقارن محوری ، ودوران شکل


دوران شکل- چرخش

اگر شکلی را بچرخانید  دوباره برهم منطبق شوند?

مثال

به چرخش شکل ها و زاویه چرخش توجه کنید

به چرخش مستطیل ها و حرکت نقطه توجه کن


گاه یگ شکل چرخش 360 درجه دارد و یعنی روی مرکز شکل اگر نقطه ای بگذارید و ویک سوزن  ته گرد روی مزکز بزنی وشکل را بچرخانید دریک دور کامل به شکل اول میرسید.
مثال: یک گل  را هربا 120 درجه بچرخانید  شکل زیر:

iris


reflection of mountain

هرزاویه داخلی این 6 ضلعی=  درجه 60

اکر یک سوزن ته گرد وسط این 6 ضلعی بزنید و دوراین سوزن شکل را بچاخانید

هربار این 6 ضلعی را 60 درجه    می چرخانیم   360 درجه که بچرخد دوباره به اول  شکل می رسید.


                    
مثلث منتظم نیست پس زاویه چرخش متفاوت است
زاویه چرخش 6 ضلعی منتظم از تقسیم 360 برتعداد اضلاع منتظم
6=6÷360


شکل بالا 4 پره هربار 90 درجه دوران شده .

(زاویه چرخش این دو پره هربار چند درجه است؟ )
چندبار بچرخد تا دوباره برهم منطبق شود ?       (
2بار هربار 180 درجه.
دایره زیر یکبار   360 درجه

شکل زیر زاویه چرخش هابار 72 درجه
72=5÷360
  زاویه دوران 180
زاویه دوران 360÷3=120

برای دوران شکل سه راه داریم.


برای دوران شکل سه راه داریم. 

یک شکل به تعداد زاویه چرخش دوران می کند. اگر وسط هر شکل را یک سوزن وارد کنید و بخواهید دوران سوزن بچرخانید یا گردش از راست به چپ ( ساعتگرد )  یا از چپ به راست .به طوری که دراخر  به شکل اول برگردد شکل شماره 2دو چرخش هربار 180 درجه
 وشکل شماره 3 هربار120 درجه  و3بار چرخش  .
چرخش یا دوران با کسری از شکل: میتوان شکل را قسمت بندی کرد. وهربار کسری از شکل را چرخاند.
شکل سمت چپ را هر با یک دوم دایره می چرخانیم = 1/2

 وشکل سمت راست را هربار  1/3 می چرخانیم تا دوباره به حالت اول برگردد.
چرخش براساس اندازه زاویهگاه بچه ها با کمک نقاله زاویه را پیدا کرده و شکل را دوران می دهند  شکل سمت چپ یک دوم 360 درجه = 180 درجه یا 360° = 180°,  1/3 چرخش  شکل سمت راست  1/3از 360° = 120°.    .

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

عدد فیب وزکند چیست؟

تاریخ:پنجشنبه 27 آبان 1395-04:09 ب.ظدر ریاضیات سری فیبوناچی به دنباله‌ای از اعداد گفته می‌شود که بصورت زیر تعریف می‌شود:

                                                                            {\displaystyle F(n):={\begin{cases}0&{\mbox{if }}n=0;\\1&{\mbox{if }}n=1;\\F(n-1)+F(n-2)&{\mbox{if }}n>1.\\\end{cases}}}

غیر از دو عدد اول اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی خود بدست می‌آید. اولین اعداد این سری عبارت‌اند از:

                                   ۰٬ ۱٬ ۱٬ ۲٬ ۳٬ ۵٬ ۸٬ ۱۳٬ ۲۱٬ ۳۴٬ ۵۵٬ ۸۹٬ ۱۴۴٬ ۲۳۳٬ ۳۷۷٬ ۶۱۰٬ ۹۸۷٬ ۱۵۹۷٬ ۲۵۸۴٬ ۴۱۸۱٬ ۶۷۶۵٬ ۱۰۹۴۶٬ ۱۷۷۱۱

این اعداد به نام لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان ایتالیایی نام گذاری شده‌است.ر واقع فیبوناچی

در سال 1202 به مسئله عجیبی علاقمند شد. او می خواست بداند اگر یک جفت خرگوش نر

و ماده داشته باشد و رفتاری برای زاد و ولد آنها تعریف کند در نهایت نتیجه چگونه خواهد شد. فرضیات اینگونه بود :

- شما یک جفت خرگوش نر و ماده دارید که همین الآن بدنیا آمده اند.

- خرگوشها پس از یک ماه بالغ می شوند.

- دوران بارداری خرگوشها یک ماه است.

- هنگامی که خرگوش ماده به سن بلوغ می رسد حتما" باردار می شود.

- در هر بار بارداری خرگوش ماده یک خرگوش نر و یک ماده بدنیا می آورد.

- خرگوش ها هرگز نمی میرند.

حساب کنید پس از n ماه چند جفت از این نوع خرگوش خواهیم داشت؟

فرض کنیم xn تعداد جفت خرگوش پس از n ماه باشد، میدانیم که x۲=۱,x۱=۱، تعداد جفت خرگوشها

در ماه n+۱ ام برابر خواهد بود با حاصل جمع تعداد جفت خرگوشهایی که در این ماه متولد می‌شوند

با تعداد جفت خرگوشهای موجود(xn).اما چون هر جفت خرگوش که از دو ماه قبل موجود بوده هم

اکنون حداقل دوماه سن خواهند داشت و به سن زادو ولد رسیده‌اند تعداد جفت خرگوش های

متولد شده برابر خواهد بود با xn-۱، پس خواهیم داشت:

x۱ = ۱ , x۲ = ۱ , xn + ۱ = xn + xn - ۱

که اگر از قواعد مذکور پیروی کنیم به دنباله زیر خواهیم رسید که به دنباله فیبوناچی مشهور است.

۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, ۳۴, ۵۵, ۸۹, ۱۴۴, ۲۳۳, ۳۷۷, ۶۱۰, ۹۸۷, ۱۵۹۷, ۲۵۸۴,…

فیبوناچی با حل این مسئله از راه حل فوق دنباله حاصل را به جهان ریاضیات معرفی کرد که

خواص شگفت‌انگیز و کاربردهای فراوان آن تا به امروز نه تنها نظر ریاضی‌دانان بلکه دانشمندان بسیاری

از رشته‌های دیگر را به خود جلب کرده.

رابطهٔ دنبالهٔ فیبوناچی به این شکل است:

                                                                       {\displaystyle F_{1}=F_{2}=1,\forall n>2:F_{n}=F_{n-1}+F_{n-2}}

برای مثال برای به دست آوردن جملهٔ دهم باید جملهٔ نهم (۳۴) و جملهٔ هشتم (۲۱) را با هم جمع کنیم که برابر ۵۵ می‌شود.

ویکی پدیا


اعداد فیب و زکند:
سری اعداد فیبوناتچی به شرح زیر است:
   ....و34و21و و13 و8 و5 و3 و2 و1
 حالا اگر این سری را  فرضا(فیب )  بنامیم در ردیف اعداد فیب هردوعدد پشت سرهم را
( همسایه )
می نامیم.
برای مثال پنجمین عدد فیب برابر8 ویکی از همسایه ی ان ششمین عدد فیب برابر13 هست.
 به راحتی برای به دست اوردن هر عدد فیب بزرگتر  باید دوعدد فیب قبلی  انرا باهم جمع کرد برای مثال:
 هفتمین عدد فیب از جمع ششمین عدد فیب وپنجمین عدد فیب به دست می اید.
یعنی :21=8+13
بعضی از اعداد را می توان به صورت جمع دویا چند عددفیب غیرتکراری غیرهمسایه نوشت. واگر این اعداد را (زکند )فرض کنیم.برای مثال:
محاسبه زیر نشان می دهد که عدد 20 یک عدد (زکند) است.
20=13+5+2
باتوجه به متن بالا  به مثال ها ی  زیر  توجه کنید:
1- کدام محاسبه زیر نشان می دهد که عدد سمت چپ تساوی ، یک عدد زکند است؟
الف-  30=21+5+3+1
ب- 40=36+3+1
ج-50=34+13+3
د- 60=55+3+2

پاسخ: ر گزینه 1  عدد 3و5 همسایه اند- در گزینه 4 عدد2و3 همسایه اند پس عدد50 در گزینه (ج) زکند است.
2-تقریبا چند درصد اعدد (فیب)کوچکتراز صدهزار ، زوج هستند؟
الف-25         ب-33                     ج-40                     د-50
پاسخ:
اعداد فیب را می نویسیم

....و 89 و 55و34و21و و13 و8 و5 و3 و2 و1
 ازهر 3 عدد یک عدد زوج داریم  که می شود یک سوم 1/3 در جدول درصد تناسب = تقریبا33٪
3-چند تا از اعداد 70 و80 و90 ( زکند ) هستند؟
الف- هیچ کدام   ب-   فقط یک                     ج-فقط دوتا                    د- هر سه
پاسخ: 90=89+1
80=1+3+21+55
70=55+13+2
هرسه عدد را می توان با جمع بعضی اعداد این سری ایجاد کرد .
حالا شما می توانید  سوالهای جالب با این سری طراحی کنید:
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

زاویه بین دو قطر 5 ضلعی منتظم

تاریخ:پنجشنبه 27 آبان 1395-02:48 ب.ظ
مجموع زاویه های داخلی 5 ضلعی      540=180×(2-n)
هرزاویه داخلی     108 =5÷540

براساس شکل زیر قطر ها را رسم کنیم زاویه بین  هر دو قطر= 36 درجهعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

حاصل ضرب شمارنده های طبیعی یک عدد

تاریخ:پنجشنبه 27 آبان 1395-07:49 ق.ظ


        ( a به توان تعداد شمارنده ها ی) a √  =حاصل ضرب شمارنده های یک عدد طبیعی
مثال:حاصل ضرب شمارنده های 12 چیست؟
عددرا تجزیه کنید به عاملهای اول -بعد به توان بنویس - هرتوان را با یک جمع کن
 تا تعداد شمارنده ها به دست اید  - زیر رادیکال عدد را به توان تعداد شمارنده بنویسید.

      6=(2+1)×(1+1)=تعداد شمارنده های 12          22×31=12
  1728=123=    
126√  = حاصل ضرب شمارنده های 12      12=a
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

قرینه ودوران

تاریخ:سه شنبه 25 آبان 1395-08:47 ب.ظدوران در ریاضی

روی لینک ها کلیک کنید.

قرینه تقارن

تقارن مرکزی

تقارن محوری

دوران شکل

دوران یا چرخش  شکل ها واعداد با توجه به زاویه دوران نسبت به یک نقطه
 

دوران یا چرخش : با چرخش شکل  نسبت به یک نقطه ، با زاویه های مختلف در اخر شکل بر خودش منطبق شود

انواع تقارن:

ممکن است یک شکل خط تقارن نداشته باشد ولی مرکز تقارن داشته باشد.

۱-تقارن بازتابی :مثلا اگر بتوان شکل را طوری تصور کرد که انگار قسمتی از ان به طور ایینه‌ای نسبت به قسمت دیگر تکرار شده است.

۲-تقارن چرخشی: اگر شکل نسبت به یک نقطهٔ خاص چرخش کند.

۳-تقارن انتقالی: اگر شکل جابجا شود ولی تغییری نکند.

۴-تقارن تجانسی: اگر تنها ابعاد شکل تغییر کند و در کلیت تغییری بوجود نیایید.

.


تقارن محوری

 

دوران محوری: تقارن حول یک محور را دوران محوری می گوییم. دوران محوری بدین معناست که یک شکل را نسبت به یک محور قرنیه کنیم.

گاه یک شکل چندین محور تقارن دارد.شکلهای زیر محور تقارن ندارند.

 

 نکته: قطر های مستطیل  محور تقارن شکل نمی شود .                  
    .

 اشتباهی دانش اموزان انجام می دهند وفکر می کنند   اغلب قطررا خط تقارن رسم می کنند  دراین مواقع باید با کاغذ ومقوا  یا کاغذ شفاف

حتما دانش اموزا نرا متوجه کرد.


 

 در چندضلعی های منتظم به تعداد اضلاع خطهای تقارندارند در شکل ببینید زیرا اضلاع باهم وزاویه ها باهم مساویند.

دوران

 

توضیح: یک شکل  نسبت به یک نقطه از 0 تا 360 درجه حول یک نقطه می چرخد .


.

 

به مثال ها توجه کنید

 

 زاویه چرخش:

نوعی انتقال است که در آن یک شکل تحت یک زاویه خاص به موقعیت ثانویه انتقال پیدا می کند، که دراخر باید 360 درجه بچرخد تا دوباره برشکل اصلی منطبق شود .

 در مجموع هر شکل که 360° دوران کند  زاویه خاص دارد. به مثالها توجه کنید, مثال شکل  #1 زاویه 120°,  مثال شکل   2 زاویه= 180°, مثال شکل #3 زاویه 120°و  بلاخره مثال شکل #4 زاویه 180°.

زاویه های دوران از تقسیم 360 بر تعداد دوران یا قسمتهای تقسیم شده شکل ,

مثال #1  سه بار دوران 120 درجه,

مثال #2   دو بار دوران180 درجه,

مثال #سه باردروان 120 درجه,

ودرمثال  #4    دو بار دوران 180 درجه.

 

شکلهایی که زاویه مشخص دروان چرخشی ندارند در شکل های زیر. 


 

دوران مرکزی

دوران شکل باتوجه به نقطه مرکز تقارن

  یک شکل نسبت به یک نقطه قرینه شود که آن نقطه را نقطه مرکزی می گوییم. برای پیدا کردن قرینه هر شکل اول تمام راسهای یک شکل را نام گذاری می کنیم وفاصله هر راس را تانقطه مرکزی با خط کش اندازه می گیریم وبه همان فاصله از نقطه در جهت دیگر ادامه داده علامت می زنیم. در آخر تمام نقاط را به هم وصل می کنیم.در تقارن مرکزی اندازه شکل تغییر نمی کند.اما جهت تغییر می کند.

در حقیقت شکل حول یک نقطه دوران می کند. یا دوران موافق حرکت عقربه ساعت است یا عکس حرکت عقربه های ساعت. شکل سمت چپ مخالف عقربه ساعت دوران کرده.

شکل به یک اندازه

(ایزومتریک- داراى‌ یك‌ میزان‌، هم‌ اندازه‌   )انتقال یافته

اما جهت تغییر کرده.

 

 

باید دانش اموزان با شکلهای مختلف  کار کنند عملا فعالیت تقارن مرکزی را با خط کش  انجام دهند واندازه گیری فاصله ها را تجربه کنند تا درس مفهوم شود!!

 

 Image result for ‫تقارن‬‎

Image result for ‫تقارن‬‎

 دانش اموزان باید بارسم جدولی و تعداد خط تقارن و مرکز تقارن و  وزاویه  دوران شکل  را درهر شکل مشخص کنند.

مربع - مستطیل   ذوزنقه - چند ضلعی ها و....

Image result for ‫تقارن‬‎


 

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

فعل مرکب

تاریخ:جمعه 21 آبان 1395-07:22 ق.ظافعال به دو دستهٔ بسیط ( ساده)و غیربسیط تقسیم می‌شوند. فعل مرکب یکی از انواع فعل غیربسیط است و آن فعلی‌است که از دو یا چند واژه ی مستقل ساخته شده‌است. واژه‌های سازندهٔ فعل مرکب، با یکدیگر نقشِ یک فعل را بازی می‌کنند و با هم به‌عنوان یک «واحد واژگانی» در واژگان اهل زبان ذخیره می‌شوند. دستوردانان، تا کنون، بر سر فعل مرکب به اجماع نرسیده‌اند و به همین دلیل نمی‌توان به‌درستی محدودهٔ فعل مرکب را مشخص کرد.

روی‌هم‌رفته می‌توان گفت فعل مرکب، فعلی‌است که از ترکیب یک فعل بسیط و واژه‌ای دیگر ساخته می‌شود. عموماً واژهٔ نخست، صفت یا قید، و واژهٔ دوم، فعل است؛ مانند: اجراکردن، حدس‌زدن، پس‌گرفتن

«فعل مرکب به فعلی اطلاق می‌شود که از دو واژۀ مستقل ترکیب یافته است؛ واژۀ اول اسم یا صفت یا قید و واژۀ دوم فعل است. مانند «اجرا کردن» و «حدس زدن». جزء اول را فعل‌یار و جزء دوم را همکرد می‌نامیم. از مجموع فعل‌یار و همکرد معنی واحدی دریافته می شود. هرگاه دو کلمه از این انواع ، دو معنی را به ذهن القا کنند، یعنی هر یک از اجزا، معنی مستقل و اصلی خود را حفظ کرده باشد، اطلاق فعل مرکب به آن‌ها درست نیست. وجه مشخص همکردها این است که معنی اصلی خود را از دست می‌دهند یا معنی‌شان کمرنگ می‌شود و عمدتاً همچون عنصری صرفی که به ترکیب هویت فعلی می‌بخشد به کار می‌روند. برای مثال در فعل‌های «اتو کردن» و «رنگ کردن»، جزء فعلی از نظر معنی تهی است و نقش اصلی آن این است که به کل عبارت هویت فعلی می‌دهد» (طباطبایی 1384).

باید به این نکته اشاره کرد که « رابطۀ میان اجزاء فعل‌یار و همکرد از نوع رابطۀ نحوی نیست، و هیچ‌یک از آن‌ها وابسته یا متمم دیگری محسوب نمی ‌شود» (طبیب‌زاده 1385). بنابراین عبارت‌های «غذا خورد» و «فیلم دید» فعل مرکب محسوب نمی‌شوند؛ زیرا در این ترکیب‌ها، «غذا» و «فیلم» مفعول‌هایی بدون نقش‌نما برای فعل‌های متعدی «خورد» و «دید» هستند. برای تشخیص فعل مرکب در جمله می‌توان از معیارهای صوری زیر بهره جست:

معیارهای صوری برای تشخیص فعل مرکب

1) به « فعل‌یار» نمی‌توان نقش‌نمای «را» افزود.انوری و گیوی (انوری و گیوی 1385)معتقدند که برای تشخیص فعل مرکب از غیر آن، می‌توان به عنصر غیرفعلی (فعل‌یار) نقش‌نمای «را» داد، اگر جمله با گرفتن «را» صورت و معنای درست و رسایی پیدا کرد، آن کلمه مفعول است و فعل جمله ساده؛ اما اگر با افزودن «را» صورت ومعنای جمله نارسا باشد، آن کلمه فعل‌یار است. به طور مثال در جمله‌های زیر با افزودن «را» به عنصر غیرفعلی در جملۀ اول، جمله خوش‌ساخت باقی می‌ماند. بنابراین «کتاب» مفعول است و «دادم» فعل آن محسوب می‌شود؛ اما در جملۀ دوم، ‌پس از اضافه کردن «را» به عنصر غیرفعلی، جمله بدساخت می‌شود. در نتیجه «سلام» فعل‌یار و فعل جمله «سلام دادم» است.

الف) به ساسان کتاب دادم.

ب) به ساسان سلام دادم.

2) به «فعل‌یار» نمی‌توان پسوند صفت برترِ «تر» اضافه کرد. اگر بتوان در زنجیرۀ صفت + کردن، پسوند «تر» را به صفت اضافه کرد و عبارت به دست آمده خوش‌ساخت باشد، در این صورت با ساخت بنیادین  || فا، مف، مس|| روبرو خواهیم بود؛ به طور مثال از آنجا که می‌توان در جملۀ «مینا اتاق را مرتب کرد»، پسوند «تر» را به صفت «مرتب» اضافه کرد، «مرتب» نه یک فعل‌یار بلکه مسندی برای فعلِ سببیِ «کرد» محسوب شده، ساختِ || فا، مف، مس || به آن اختصاص می‌یابد. ذکر این نکته ضروری است که از آنجایی که در زنجیره‌هایی چون «مرتب کردن، زیبا کردن، خوشحال کردن، کلفت کردن»، می‌توان «کردن» را به «بودن» تبدیل کرد و با وجودِ این تبدیل، زنجیرۀ به دست آمده همچنان خوش‌ساخت باقی می‌ماند، کلمات «مرتب، زیبا، خوشحال، وکلفت» در عبارت‌های فوق، نه یک فعل‌یار، بلکه مسندی برای فعل سببیِ «کرد» محسوب می‌شوند:

او اتاق را مرتب کرد.

اتاق مرتب است.

او مریم را خوشحال کرد.

مریم خوشحال است.

در حالیکه در مواردی که «کردن» نه یک فعل سببی، بلکه یک همکرد است، نمی‌توان آن‌ را به «بودن» تبدیل کرد.

او دختر را آرایش کرد.

*دختر آرایش است/ بود.

او مادرش را آگاه کرد که میهمان‌ها دیر می‌آیند.

مادرش آگاه است/ بود که میهمان‌ها دیر می‌آیند.

3) قبل از فعل‌یار، صفت‌های اشاره به‌کار نمی‌رود؛ البته ممکن است در موارد بسیار محدودی ضمیر اشاره به‌کار رود که همان‌طور که اشاره شد این‌گونه موارد بسیار محدود است. به طور مثال جمله‌های «*این تهدید کرد» و «*این گول خورد» بدساخت هستند. البته در جمله‌ای نظیر «او این تهدید را کرد»، نقش‌نمای «را» نه نشانۀ مفعول بلکه علامت معرفگی است و باعث نمی‌شود که «تهدید» را مفعولِ فعلِ «کرد» به حساب آوریم؛ به عبارت دیگر «این» و «را» برای معرفه کردنِ «تهدید» به کار می‌روند.

4) بلافاصله قبل از فعل‌یار، «یکِ نکره»، صفت‌های پرسشی «چندمین» و «کدام»، صفت‌های شمارشی اصلی (مانند: یک، دو و سه)، صفت‌های شمارشی ترتیبی با پسوند ُمین (مانند: دومین و سومین) صفت‌های عالی (مانند: بهترین، زیباترین و باهوش‌ترین) و شاخص (مانند: خواهر، دایی، سرگرد و آقا) به کار نمی‌رود زیرا حضور اکثر این وابسته‌های پیشین با اضافه شدن «را» بلافاصله بعد از اسم همراه خواهد بود و همان‌طور که در بالا اشاره شد به فعل‌یار نمی‌توان نقش‌نمای «را»ی مفعولی افزود.

5) «ظرفیت نحوی هر فعل مرکب نه براساس فعل‌یار و نه براساس  همکرد به تنهایی، بلکه براساس مجموع فعل‌یار و همکرد شکل می‌گیرد. مثلاً فعل مرکب «صدا زدن» یک مفعول مستقیم می‌گیرد، و فعل مرکب «حرف زدن» یک مفعول حرف اضافه‌ای بایی:

الف) او مرا صدا زد.

ب) او با من حرف زد.

اگر این دو فعل مرکب واحدهای واژگانی یکدستی نبودند، یعنی اگر ظرفیت نحوی آنها براساس همکردشان تعیین می‌شد باید هر دو، متمم‌های واحدی می‌گرفتند، حال آنکه چنین نیست» (طبیب‌زاده 1385).

6) قیود می‌توانند کل فعل مرکب را به صورت یک واحد همبسته توصیف کنند اما نمی‌توانند بین دو سازۀ افعال مرکب گسستگی ایجاد کنند. این وضعیت در مورد کلیۀ افعال مرکب صادق است. البته باید توجه داشت که برای انجام این آزمون نباید بعد از فعل‌یار کسرۀ اضافه بیاید. (علامت * نشان‌دهندۀ بدساختی جمله است.)

الف) علی مینا را بی‌موقع تهدید کرد.

ب) * علی مینا را تهدید بی‌موقع کرد.

7) فرایند مصدرساز:

زبان فارسی دارای نوعی فرایند مصدرساز است که فعل زماندار جمله را به مصدر تبدیل می‌کند و آن را هستۀ ساخت اضافه قرار می‌دهد.

مثال: علی رفت...... رفتن علی

در مورد افعال مرکب جزء غیرفعلی و فعل مشترکاً هستۀ ساخت اضافه را به وجود می‌آورند.

مثال: علی مینا را دلخور کرد........ دلخور کردن مینا توسط علی

8)قلب نحوی

در زبان فارسی فرایندی وجود دارد که در نتیجۀ عملکرد آن، توالی سازه‌های تشکیل‌دهندۀ جمله با حفظ نشانه‌های دستوری آن سازه‌ها دگرگون می‌شود. چنین دگرگونی به دلایل کاربردشناختی و کلامی در زبان محاوره (و البته با گستردگی و انعطاف بیش‌تری در زبان ادبی و شعر) صورت می‌گیرد. در مثال‌های زیر جمله‌های 5 و 6 غیردستوری‌اند؛ زیرا در جملۀ 5  فقط همکرد و در جملۀ 6   فقط فعل‌یار  قلب شده است.

1) علی مینا را تهدید کرد.

2) مینا را علی تهدید کرد.

3) تهدید کرد علی مینا را.

4) تهدید کرد مینا را علی.

5) * کرد علی مینا را تهدید.

6) *علی مینا را کرد تهدید.

سه معیار آخر از دبیر مقدم (دبیرمقدم 1374) اتخاذ شده است.

9) عدم حضور علائم نگارشی بین دو جزء فعل مرکب:

نمی‌توان بین دو جزء فعل مرکب از علائم نگارشی استفاده کرد.    

*علی مریم را صدا، زد.

*علی مریم را صدا؟ زد

*علی مریم را صدا. زد

*علی مریم را صدا؛ زد

بایستی خاطر نشان کرد که از آنجا که ما به دنبال ملاک‌های صوری برای تعیین فعل مرکب هستیم، ملاک‌های معنایی را که برخی از پژوهشگران برای تشخیص فعل مرکب ذکر کرده‌اند، در نظر نمی‌گیریم. به طور مثال طباطبائی (طباطبایی 1384)در مقالۀ خود، به عنوان نخستین ملاک برای تشخیص فعل مرکب به این نکته اشاره می‌کند که فعل مرکب یک واحد معنایی است و جزء فعلی آن از محتوای معنایی خود تهی شده است و بخش اعظم معنی را جزء غیرفعلی حمل می‌کند. البته طباطبائی به عنوان ملاک صوری برای تشخیص فعل مرکب به این مسئله اشاره می‌کند که  به « فعل‌یار» نمی‌توان نقش‌نمای «را» افزود. همچنین دبیرمقدم (دبیرمقدم 1374)معتقد است که فعل مرکب فعلی است که ساختمان واژی آن بسیط نیست، بلکه از پیوند یک سازۀ غیرفعلی همچون اسم (تهدید کردن)، صفت (دلخور بودن)، اسم مفعول (کشته شدن)، گروه حرف اضافه‌ای ( به دنیا آمدن)، یا قید (فرا گرفتن) با یک سازۀ فعلی تشکیل شده است. به عقیدۀ ایشان چندین فرایند ساخت‌واژی با درجات زایایی متفاوت در تشکیل فعل مرکب زبان فارسی دخیل‌اند که ایشان آن‌ها را تحت دو عنوان کلی ترکیب و انضمام  طبقه‌بندی می‌کند. «در فرایند انضمامِ مفعول صریح، مفعول صریح نشانه‌های دستوری وابسته به خود را که می‌تواند شامل حرف نشانۀ «را»، حرف تعریف نکرۀ - ی، نشانۀ جمع، ضمیر ملکی متصل و ضمیر اشاره باشد، از دست می‌دهد و به فعل منضم می‌شود. طبق نظر ایشان ماحصل فرایند انضمام به لحاظ ساختی فعل مرکب لازم است و از نظر معنایی یک کل واحد معنایی است. مثلاً در جملۀ «بچه‌ها غذا خوردند»، طبق نظر ایشان « غذا خوردند» یک فعل مرکب انضمامی است» (دبیرمقدم 1374). در حالیکه به نظر نگارندۀ این سطور، این نوع فعل‌ها  فعل مرکب محسوب نمی‌شوند؛ زیرا افعال گذرا (متعدی) مانند «خوردن» لزوماً باید مفعول بگیرند و این مفعول ممکن است بر حسبِ  ضرورت‌های بافتی، نشان‌دار یا بی‌نشان باشد. همچنین دبیرمقدم (دبیرمقدم 1374)برای تایید این فرضیه که افعالی که از طریق ترکیب و انضمام ساخته می‌شوند به لحاظ ساخت‌واژی مرکب‌اند، از برخی استدلال‌های واجی، نحوی و معنایی استفاده می‌کند. با توجه به اهداف مورد نظر ما، تنها ذکر شواهد نحوی‌ ایشان کافی به نظر می‌رسید که در بالا به آنها اشاره شد.

انواع فعل مرکب                

فعل مرکب: ترکیب اسم + همکرد (در صورت داشتن معیارهای فعل مرکب). مانندِ: حرف زد (اسم + همکرد).

فعل مرکب پیشوندی: فعل‌های پیشوندی با کلمه‌ای ترکیب می‌شوند و معنای واحدی را بیان می‌کنند. معنی مزبور نسبت به معنی لغوی کلمه‌های سازنده غالباً مجازی است. مانند: تن در داد (= تسلیم شد)، سر در آورد (= فهمید).

عبارت فعلی: ترکیب حرف اضافه + اسم (در صورت داشتن معیارهای فعل مرکب). مانند: به دنیا آمد، در میان نهاد.

منبع : مرجع دادگان زبان فارسی   http://dadegan.ir/content/

ویکی پدیاعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

عددهای مسدسی یا 6 ضلعی

تاریخ:پنجشنبه 20 آبان 1395-08:27 ق.ظn(2n-1). دنباله عددهای مسدسی یا 6 ضلعی

1, 6, 15, 28, 45, 66, 91, 120, 153, 190, 231, 276, 325, 378, 435, 496, 561, 630, 703, 780, 861, 946
 فرمول دنباله های مسدسی یا 6 ضلعی
شماره ×(   1  -  2×شماره)
      n(2n-1)

 


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

دایره محاطی لوزی

تاریخ:یکشنبه 16 آبان 1395-08:01 ق.ظ

دایره محاطی محیطی مثلث قائم الزاویه

دایره محاطی محیطی مثلث مختلف الاضلاع

دایره محاطی و محیطی مثلث متساوی الساقینRhombus, perimeter and area
محیط p, مساحت A
Rhombus, sides and angles
ضلع ها وزاویه ها
Rhombus, diagonals
قطرها در لوزی

Rhombus, height
ارتفاع
Rhombus, median lines
میانه ها
Rhombus, incircle
دایره محاطی در لوزی

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


  • تعداد صفحات :110
  • ...  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • 11  
  • 12  
  • 13  
  • ...