تبلیغات
معلم5 فتحی

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

صلوات

تاریخ:دوشنبه 3 تیر 1392-03:52 ب.ظ

.

لطفاً برای اطلاع از مطالب قبلی به فهرست مطالب ،  آرشیو  مطالب قبلی  و یا صفحات جانبی مراجعه نمائید.

در پایین همین صفحه شماره های 1و2 تا  .... وجود دارد که روی هر

شماره کلیک کنید صفحه جدیدی برای  مطالعه بگشوده می شود .


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

2+3+1^4+3^3+...100^3

تاریخ:چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396-08:44 ب.ظ


A=1+3+3^2+3^3+....+3^100

3A=3+3^2+3^3+...+3^101
3A- A= 3+3^2+3^3+...+3^101-(1+3^1+3^2+3^3+....+3^100)
2A= 3+3^2+3^3+...+3^101-1-3-3^2-3^3-....-3^100
2A=3^101-1
2   ÷ ( 1  - 101^3)


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

ششم مسئله

تاریخ:شنبه 2 اردیبهشت 1396-02:35 ب.ظ


-- به 150 لیترالکل 80 درجه چند لیتر آب اضافه کنیم که الکل 60 درجه به دست آید?50 لیتر
150×80= 60×--------------=200
200-150=50لیتر

×××یک یخچال به قیمت 2730 با 30 درصد سود فروخته شده اگر این یخچال با 10 درصد سود فروخته شود قیمت آن چقدر است

 2730 130
  30
  قیمت اصلی2100 100

110٪×2100=2310
×××مکعبی به ابعاد 7 سانتیمتر داریم و همه وجوه آن را رنگ میزنیم.سپس آن را به مکعبهای به ضلع یک سانتیمتر تقسیم بندی کنیم حال به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف)چند مکعب حداقل سه وجه آنه رنگی است؟

ب) چند مکعب دو وجه آن رنگی است؟؟؟

ج) چند مکعب یک وجه آن رنگی است؟؟

د) چند مکعب اصلا رنگ نشده است؟؟؟
پاسخ:
الف:۸
ب:۶۰
ج:۱۵۰
د:۱۲۵
   سوال : اگر 4مرغ در4روز4تخم بگذارند

16مرغ در 16روز چند تخم میگذارند

پاسخ: وقتی 4 مرغ در 4 روز 4 تا تخم میگذارد یعنی هر مرغ در مدت 4 روز یه تخم میگذارد پس در 16 روز 4 تا تخم میگذارد
16 تا مرغ 64 تا

××حلزونی داخل چاهی به عمق 20 متر افتاده است. حلزون سعی می کند از دیواره چاه بالا برود و از آن خارج شود.
هر روز این حلزون می تواند 5 متر بالا برود، اما شب هنگام، به خواب رفته و 4 متر به پایین سر می خورد.

چند روز طول می کشد که این حلزون از چاه خارج شود

پاسخ: 20-5=15
5-4=1
15÷1=15
15+1=16

×××دو چرخ به وسیله ی تسمه ای به هم وصل شده اند. اندازه ی قطر چرخ بزرگ ۴۰ سانتی متر و قطر چرخ کوچک ۲۰ سانتی متره.اگر چرخ بزرگ ۴۰ دور بزنه،چرخ کوچک چند دور میزند؟
پاسخ  : 40×40=1600
1600÷20=800


××کاوه ۵برابر کیوان پول دارد اگر پول کیوان ۲۴۰۰تومان کمتر از پول کاوه باشد مجموع پول ان دو نفر چند تومان است

5-1=4
2400÷4=600
کیوان =600   کاوه = 600×5=3000                       هردو=600+300

×سعید ۲برابروحید و حمید خمس وحید پول دارد. ۲۰برابرپول سعید چند برابر پول حمید است؟
نسبتها =حمید1    سعید10              وحید5
پاسخ=200

1-فردی کتابی را با ۲۰ در صد مالیات و ۳۰ درصد سود ۴۰ هزارتومان فروخت، قیمت اصلی کتاب چقدر است؟؟؟

120       130        156
-----×------=-------
100       100        100


156       40000
-----=--------
100         @=
2- محیط بخش فلزی چرخ یک کامیون را اندازه گرفتیم. حاصل را بر محیط قسمت لاستیکی آن تقسیم کردیم. عدد (دو سوم) بدست آمد.نسبت شعاع های این دو قسمت کدام است؟
الف)دو سوم2/3
ب)پنج ششم
ج)سه چهارم
د)چهار هفتم
  3-کدام جفت از اعداد زیر کمتر از نصف هستند‌؟
الف)۰/۰۰۰۶ و ۰/۴۶۰
ب)(۰/۴+۰/۱۹) و ۰/۴۷۹
ج)۰/۰۵۳ و ( ۲×۰/۴)
د) (۰/۲+۰/۳۲۵) و (۰/۰۱+۰/۴۹۱)

4-توپی پس از رها شدن از ارتفاعی ۰/۹ ارتفاع قبلی خود بالا می آید. اگر این توپ را از ارتفاع ۱متری رها کنیم، پس از ۲بار زمین خوردن چند متر را طی می کند؟

الف) ۱/۹۰
ب)۲/۸۰
ج)۲/۷۱
د)3.61
حل:یک متر برابر است با 100 سانتی متر
0.9×100=90
سانتیمتر بعد از برخورد اول 90 س میاد بالا و 90 س میاد پایین
در برخورد دوم
90×0.9=81
81 س بالا میاد
100+90+90+81=361
361÷100=3.61
متر
گزینه د
5-نسبت دوزاویه ی متمم ۲ به۳ است،هرکدام چنددرجه است؟

6- حوضی با دو شیر اب پر می شود. اولی   حوض را در6 ساعت ودومی در12 ساعت پر می کند اگر هم زمان باز باشند چه مدت حوض پر می شود؟
در یک ساعت اولی یک ششم  و دومی در یک ساعت یک دوازدهم
1/6 + 1/12=3/12
در یک ساعت 3/12 حوض پر میشود     
         تمام حوض               4  = 3/12 ÷       12/12


-برای پیدا كردن  مجموع زوایای داخلی یك nضلعی از روش زیر استفاده می كنیم:

              (n-2)× 180

مثال۱:مجموع زاویه های داخلی یک هشت ضلعی منتظم  چند درجه است؟ 

       جواب:   1080=180×(2-8)

مثال۲:اگرمجموع زاویه های داخلی یک nضلعی ۱۴۴۰ درجه باشد  تعداد ضلع های این nضلعی چندتاست؟

۱۴۴۰÷۱۸۰=۸

۸+۲=۱۰

۱۰ضلعی

۲-مجموع زاویه های خارجی هر nضلعی محدب برابربا ۳۶۰ درجه می باشد.

نکته:زاویه خارجی زاویه ای است که از امتدادیک ضلع باضلع دیگر ایجاد می شود.

۳-اندازه هر زاویه داخلی یک nضلعی منتظم از دستور زیر به دست می آید:

(n-2)×180÷n

مثال۱:اندازه هر زاویه داخلی یک ۹ضلعی منتظم چند درجه است؟

(۹-۲)×۱۸۰ ÷۹=۱۴۰

نکته:هردو زاویه داخلی و خارجی مجاور به هم با هم مکملند.

مثال۲:اگر اندازه هر زاویه داخلی یکnضلعی منتظم ۱۵۶درجه باشد تعداد ضلع های این nضلعی منتظم چندتاست؟

۱۸۰ - ۱۵۶=۲۴

اندازه هر زاویه خارجی= ۲۴درجه

۳۶۰ ÷ ۲۴=۱۵

۱۵ضلعی منتظم

مثال۴:در کدام چند ضلعی مجموع زاویه های داخلی ۴برابر مجموع زاویه های خارجی است؟

(n-۲)×۱۸۰=۴×۳۶۰=۱۴۴۰

۱۴۴۰÷۱۸۰=۸

۸+۲=۱۰

۱۰ضلعی                

مثال۳:اگراندازه هر زاویه خارجی یک nضلعی منتظم ۳۶ درجه باشد تعدادضلع های این nضلعی منتظم چند تاست؟

۳۶۰ ÷ ۳۶=۱۰

۴-برای پیدا كردن تعداد زاویه های شکلی که ازچند زاویه با رأس مشترک تشکیل می شود از دستور زیر استفاده می كنیم: 

 2÷(تعداد خط×تعداد فاصله)

---برای پیدا كردن تعداد پاره خط معمولا"باتوجه به نوع سوال

از روش:حاصل جمع قسمتها ...

 ویا ازفرمول: تعداد پاره خط ها روی خط

 2÷(تعداد فاصله ها ×تعدادنقطه ها)

مثال۱: بر روی یک خط راست ۶نقطه در نظر می گیریم , چند پاره خط می توان مشخص کرد؟      (۶×۵)÷۲=۱۵

۱۵پاره خط

مثال۲:اگر بر روی خط راستی ۲۱ پاره خط وجود داشته باشد , چند نقطه روی این خط وجود دارد؟

       2÷(تعداد فاصله ها ×تعدادنقطه ها)           21×۲=۴۲

۴۲= (1n(n-)

۴۲=۷(۷-۱)

۷نقطه

۶-تعداد قطرهای یك nضلعی محدب را چگونه به دست آوریم؟  
تعداد قطر=2÷ n(n- 3  )

سوال:یک ۶ضلعی محدب چند  قطر دارد؟

     2÷    ۶×(۶-۳)=۶×۳÷۲=۹قطر دارد

۷-برای جمع بستن اعداد متوالی از ۱ تا n از دستور زیر استفاده می كنیم:2÷ n(1+n)

مثال: اگر تمام اعدادطبیعی متوالی از 1 تا 20 را جمع كنیم ، حاصل جمع را حساب كنید.

جواب:  210=2÷ 20×(20+1

۸-برای به دست آوردن تعداد اعداد متوالی(پشت سر هم)  راه حل زیر مناسب است.

1+فاصله÷(عدد اول – عدد آخر)

مثال: از عدد 10 تا 20 چند عدد به كار رفته است؟

11=1+1÷(20-10)    جواب

مثال:تعداد اعداد الگوی زیر چندتاست؟۳۰عدد

۲  ,  ۵ ,  ۸  ,  ۱۱  ,  ...  ,  ۸۹

  30  =  2+ 3×(۸۹-۲)

البته می توان جمله nام را تشکیل داد سپس مقدارn را که همان تعداد جملات می باشد را تعیین کرد:

1n -3=۸۹

۳0       n=۸۹+۱      =۹۰

۳۰عدد

۹-برای به دست آوردن مجموع اعداد متوالی با فاصله های ثابت

ابتدا تعداد اعداد را مشخص می کنیم سپس در میانگین دو عدد اولی و آخری ضرب می کنیم.

مثال:حاصل عبارت زیر را به دست آورید.

17+13+9+5+...+۸۱=

(۸۱-۵)÷۴+۱=۲۰

تعداد اعداد در این مجموع ۲۰تاست

(۸۱+۵)÷۲=۴۳

میانگین دو عدد اولی و آخری   میانگین= (اولی+اخری)÷2

۲۰×۴۳=۸۶۰  

۸۶۰مجموع اعداد بالا

۱۰-برای شماره گذاری صفحات كتاب از روش زیر استفاده می شود:

برای اعداد یك رقمی:  1-1×(1+صفحه)

برای اعداد دو رقمی:  11-2×(1+صفحه)

برای اعدد سه رقمی:  111-3×(1+صفحه)

مثال: كتابی 160 صفحه دارد. برای شماره گذاری این كتاب چند رقم به كار رفته است؟

جواب: 372=111-3×(1+160)

8-برای محاسبه ی زمان كار انجام شده دو نفر ، از فرمول زیر استفاده می كنیم:

       مجموع كار÷ حاصل ضرب كار

مثال: علی كاری را 6 روز و حسین همان كار را در 4 روز انجام می دهد. اگر این دو باهم كار كنند، این كار را چند روزه انجام می دهند؟

جواب:   2/4 =(4+6)÷(4×6)

۱۱-اگر ساعتی در هر شبانه روز چند دقیقه جلو یا عقب كار كند،برای محاسبه ی این كه پس از چه مدتی وقت درست را نشان می دهد ، از فرمول زیر استفاده می كنی

مقدارعقب مانده ,جلوافتاده÷۶۰×۱۲

مثال: ساعتی در هر شبانه روز 5 دقیقه جلو می افتد، این ساعت پس از چند شبانه روز وقت درست را نشان می دهد؟

جواب: 144=5÷60×12

۱۲-برای محاسبه ی زاویه ی بین دو عقربه ی ساعت از این روش استفاده می كنیم:

زاویه ی بین دو عقربه=(ساعت×30)-(دقیقه×5/5)

مثال: ساعت 4:30 چه زاویه ای را نشان می دهد؟جواب:45=(4×30)-(5.5×30)
مسائل:

1-دو کارگر می خواستند کاری را به طور مساوی انجام دهند اولی یک سوم کارش را به دومی واگذار کرد و سپس دومی دو پنجم مقدار کار واگذار شده ی اولی را به خودش واگذار کرد. حالا نسبت کار دومی به اولی چه قدر است؟
1+1/3=4/3
که دوسوم مانده
2/3×1/3=2/15 برگشت شد
2/3+2/15=اولی4/5
4/3-2/15=18/15 دومی
18/15 به 4/5= 3به2


2-گر عدد ۷ را ۳ برابر کنیم،چند درصد به آن اضافه کرده ایم؟

   3×7=21
21-7=14

14/7×100=200٪
3-  سن پدر بزرگ از ۵۰ بیشترواز ۷۰ کمتر است هرکدام از پسرهایش به تعداد برادرهایشان پسر دارند و اصلا دختری ندارندجمع تعداد پسرهای پدر بزرگ و تعدادنوه هایش برابر سن اوست پدربزرگ چند ساله است وچند نوه دارد؟
۱)۵۶-۲۸     ۲)۶۴-۵۶    ۳)۶۴-۴۸    ۴)۳۲-۶۸
سلام ۸ پسر  هرپسر 7 فرزند دارد=56


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

عددمرکب

تاریخ:جمعه 1 اردیبهشت 1396-07:56 ب.ظ


عدداول: دسته ای از اعدا طبیعی بزرگتر از یک که جزء به یک و خودشان بر هیچ عددی بخش پذیر نباشند(اعداد که 2 مقسوم علیه داشته با شند) مانند :  2،3،5،7،11،13،17،19،23و ...

با اعداد اول می توان اعداددیگر را تولیدکردبه همین دلیل به اعداداول عامل اعداد گفته و با حرف  Pکه اول کلمه primeمیباشد نشان می دهیم.

نکته1: تنها دو عدد اول متوالی 2و3 پی در پی هم آمده اند.

نکته2: به اعداد اولی که اختلاف آنها دو باشد ،اعداد اول دوقلو می گویند.مانند 5و7

نکته3: اگر  Aعددی اول باشدآنگاه این عدد اول یک مقسوم علیه اول کوچکتر یا مساوی  Aوجود دارد .

نکته4: تنها عدد زوج و اول عدد 2 است.

نکته5: همه اعداد اول اعدادی فرداند به جزء 2 .

نکته6: مجموع(وتفاضل) دو عدد اول زوج می شود(چون فرداند) مگر اینکه یکی از اعداد 2 باشد.

مثال:مجموع دو عدد اول 21 است عدد بزرگتر چند است؟

جواب) چون مجموع دو عدد اول عددی فرد چون 21 شده پس یکی از آن دوعدد2و دیگری19 (19=2-21) می شود.

اعداد مرکب:هر عدد طبیعی بزرگتر از یک بیش از دومقسوم علیه داشته باشد مرکب می گویند

:به عدد مرکب عدد تجزیه پذیر نیز می گویند

:عدد یک نه اول است نه مرکب زیرا عددی در درون ان وجود ندارد.

نکته:از تعریف عدد مرکب متوجه می شویم که اعداد منفی هیچ وقت مرکب نمی شوند.


  به اعداد طبیعی که بیش از دو مقسوم علیه داشته با شند مانند4،6،8،9،10،12،14و...

نکته: هر عدد مرکب را می توان به صورت حاصل ضرب چند عدد طبیعی به غیر از یک نوشت و تجزیه کرد.       52  ×3×22=300

نکته: عدد یک تنها عددی است که اول یا مرکب نمی باشد.

تعیین اول یا مرکب بودن یک عدد:

1)روش بخش پذیری: اگر عددی به یکی از اعداد2،3،5،7،11،13،17،19،23و...(اعداد اول) بخش پذیر بود مرکب در غیر این صورت اول است.


منبع وبلاگ راهنمایی امام جعفر صادق

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

اضافه تشبیهی

تاریخ:جمعه 1 اردیبهشت 1396-07:44 ب.ظ


اضافه ی تشبیهی :


تشبیهی است که در آن " مشبه " و "مشبه به"
به هم اضافه شده باشند و در این صورت ادات تشبیه و وجه شبه ، محذوف است . به این گونه تشبیه در علم بیان ، تشبیه بلیغ می گویند .
اضافه ی تشبیهی، یک ترکیب اضافی( مضاف + نقش نمای اضافه + مضاف الیه ) است که در آن رابطه ی شباهت و همانندی وجود دارد.
مثال :
قد سرو : قد مانند سرو ، بلند است.
لعل لب  : لب مانند لعل ، سرخ است .

هست " طومار دل " من  به درازای ابد
برنوشته ز سرش تا سوی پایان : " تو مرو "
مولانا

طومار دل : اسم + نقش نمای اضافه + اسم
بنابراین ترکیب اضافی داریم.
دل : مشبه  
طومار : مشبه به
دل همچون طومار است ، بنابراین اضافه ی تشبیهی داریم.

"درخت دوستی" بنشان که کام دل به بار آرد
"نهال دشمنی" برکن که رنج بی شمار آرد
حافظ

درخت دوستی : ترکیب اضافی
دوستی : مشبه  ، درخت : مشبه به
درخت دوستی : اضافه ی تشبیهی
نهال دشمنی : ترکیب اضافی
دشمنی : مشبه  ، نهال : مشبه به
نهال دشمنی : اضافه ی تشبیهی

صفت ها عبارتند از .
1.تمام رنگ ها سبز آبی نیلی ...درختان سبز .ترکیب وصفی
2ِ. تمام اعداد براساس پسوندomوomen. چهارم ششم.دوازدهم...کلاس ششم ترکیب وصفی...اعداد پیش از اسم .ترکیب وصفی مانند صد گیاه. یک دسته ....
3.تمام مشاغل ..رفتگر.بنا نجار.....مردهیزم شکن .وصفی
4. تمام جنس ها.چوبی فلزی .شیشه ای پلاستیکی سفالی کاغذی..  مداد چوبی .کوزه ی سفالی ..تر کیب وصفی.
نکته ی مهم .اسم +ی=صفت
مانند بهار+ی =بهاری ..صفت
باد بهاری...وصفی
صفت+ی=اسم
خوب +ی=خوبی.اسم
جوان +ی=جوانی .اسم
چراخوبی وجوانی اسم میشن
زیرا می توانیم جمع ببندیم
خوبی ها جوانی ها
دوران جوانی ترکیب اضافی.
صفت به تنهایی معنا نمیدهد

سرخ است ---- در این جا سرخی را به سیب نسبت داده ایم.
نکته : به ترکیبی که اسم با صفت خود می سازد ، ترکیب وصفی می گویند

نکته بسیار مهم :
در زبان فارسی موصوف چه مفرد باشد چه جمع ، صفت آن همیشه به صورت مفرد می آید .
تمامی رنگ ها صفت هستند .                علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

ترکیب وصفی واضافی

تاریخ:جمعه 1 اردیبهشت 1396-07:28 ب.ظترکیب ها دو نوع میباشند
1) ترکیب وصفی ( اسم + صفت )

2) ترکیب اضافی ( اسم + اسم یا اسم + صمیرمنفصل من،تو،او،ما،شما،ایشان )


عزیزان قبل از این که بچه ها مستقیم ترکیب اضافی یا وصفی را بدانند اول  باید اسم و صفت را تشخیص دهند

اسم:کلمه ای که برای نامیدن انسان،حیوان و اشیا بکار برده میشود

صفت:ویژگی یک چیز و نشان میدهد
یکی از مهمترین نشانه های تشخیص صفت استفاده از پسوند های  ( تر یا ترین ) به آخر کلمه است


نکته:زمانی که دو اسم کنار هم یا اسم و صفت کنار هم قرار بگیرد. و وسط آنها کسره قرار بگیرد یک ترکیب را میسازند.


برای تشخیص ترکیب وصفی از اضافی راهایی وجود دارد که در اینجا به سه روش اشاره میکنیم که خیلی مهم هستند.

1) به آخر ترکیب تر یا ترین اضافه میکنیم اگر معنی دهد وصفی در غیر این صورت اضافی

مثال:کتاب خوب + تر یا ترین
کتاب خوب تر یا خوب ترین کتاب پس ترکیب وصفی است
دست پدر + تر یا ترین معنی نمیدهد پس ترکیب اضافی

2) به اول ترکیب ( این ) و وسط ترکیب ویرگول و آخر ترکیب است اضافه میکنیم اگر معنی دهد وصفی در غیر این صورت اضافی

مثال:کوه بلند : این کوه،بلند است ترکیب وصفی

3) وسط ترکیب ( خیلی یا بسیار ) اضافه میکنیم در صورت معنی وصفی  غیر این صورت اضافی

مثال: مداد علی : مداد خیلی علی،چون معنی نمیدهد اضافی است.


✍چگونه ترکیبات وصفی و اضافی را از هم تشخیص دهیم؟

1⃣ در بین موصوف و صفت می توانیم حرف" ی" بیاوریم . مانند: درخت زیبا که می توان گفت: درختی  زیبا. در بین مضاف و مضاف الیه نمی توانیم" ی "بیاوریم .مانند :" دفتر امین " ؛ در اینجا نمی توان گفت: "دفتری امین."


2⃣ در بین مضاف و مضاف الیه می توان « این » و آن » اضافه کرد مانند : "برگ  درخت" :"برگ این درخت"  یا "مدیر آن مدرسه. " اما در بین صفت و موصوف نمی توانیم صفت اشاره « این » و « آن » اضافه کنیم .
مانند :" درخت زیبا "که نمی توانیم بگوییم:" درخت این زیبا یا درخت آن زیبا "


3⃣ اگر به صفت ،"تر" اضافه کنیم کلمه ی جدید معنی دار خواهد بود مانند :
"دانش آموز کوشا" که اگر به آن تر اضافه کنیم می شود:
" دانش آموز کوشاتر" که معنی می دهد. درحالی که اگر" تر" به مضاف الیه بپیوندد ، معنی نخواهد داشت.
مانند:" درکلاس تر "که معنی نمی دهد.


4⃣اگر کسره صفت و موصوف را برداریم و فعل "است" را به آن اضافه کنیم جمله ای معنی دار ساخته می شود. مانند : آموزگار مهربان+ است که می شود: "آموزگار ,مهربان است." اما مضاف و مضاف الیه چنین نیست . مانند "کفش فاطمه + است" که می شود :"کفش, فاطمه است" و جمله ما در این شکل درست نیست.
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

وتر

تاریخ:پنجشنبه 31 فروردین 1396-06:34 ب.ظ

  


دو نوع مثلث قائم‌الزاویه وجود دارد:

 1. قائم‌الزاویه متساوی الساقین: دو ضلع زاویه قائمه با یکدیگر برابر هستند.
 2. قائم‌الزاویه مختلف الاضلاع: هر سه ضلع مثلث، طول‌های گوناگونی دارند
 3. وتر،   ABبه ضلع روبرو به زاویهٔ ۹۰ درجه می‌گویند. بزرگ‌ترین ضلع در مثلث قائم‌الزاویه وتر است.
 4. در مثلث قائم‌الزاویه ضلع روبرو به زاویهٔ ۶۰ درجه برابر رادیکال سه دوم وتر
 5.  و ضلع روبرو به زاویهٔ ۳۰ درجه برابر نصف وتر می‌باشد.
 6. اگر یکی از زوایا ۴۵ درجه باشد، ضلع مقابل آن زاویه رادیکال یک دوم مجذور وتر است.
 7. در مثلث قائم‌الزاویه‌ای با زوایای ۱۵ درجه و ۷۵ درجه، ارتفاع وارد بر وتر، یک چهارم وتر است
 8. در مثلث قائم‌الزاویه، مجموع مربع‌های طول دو ضلع، برابر با مربع طول وتر است. این قضیه در ریاضیات به نام کسی که اولین بار آن را ثابت کرد، یعنی فیثاغورس، به ثبت رسیده و شناخته شده‌است. به بیان دیگر، اگر روی اضلاع مثلث قائم‌الزاویه، مربع و یا نیم‌دایره تشکیل دهیم، مساحت شکلی که بر روی وتر ساخته می‌شود، برابر مجموع مساحت‌هایی است که روی دو ضلع دیگر تشکیل شده‌است.
 9. در مثلث قائم‌الزاویه، میانه وارد بر وتر نصف وتر است.
 10. در مثلث قائم الزاویه، حاصل ضرب اضلاع قائم برابر وتر در ارتفاع وارد بر آن می‌باشد.
 11. شعاع دایره محیطی هر مثلث قائم‌الزاویه نصف وتر است. دایره محیطی دایره‌ای است که محیط آن بر روی رئوس (گوشه‌های) مثلث قرار می‌گیرد.
 12. مجموع مساحت‌های هلالین بقراط با مساحت مثلث قائم‌الزاویه برابر است.
 13.  منبع : ویکی پدیا


به لینکها برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید
http://fathi5.mihanblog.com/post/1924
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

ترتیب عملیات ریاضی

تاریخ:پنجشنبه 31 فروردین 1396-06:19 ق.ظ1- ترتیب عملیات :

در عبارتهای که از پرانتز ، توان ، ضرب و تقسیم ، جمع و تفریق استفاده شده است ، ترتیب عملیات در محاسبه ی عبارت عددی به ترتیب زیر است :

الف) کروشه یا پرانتز (حاصل آن را از داخلی ترین پرانتز بدست می آوریم .)

ب) توان

ج) ضرب و تقسیم (از چپ به راست عمل مربوطه را محاسبه کنید)

د) جمع و تفریق (از چپ به راست عمل مربوطه را محاسبه کنید)

 

 

:مثال حاصل عبارت مقابل را بدست آورید . 

 = 11 ÷ (3+(52-6)) 4 + 7

حل :         15= 8+7 و 8= 11 ÷ 88  و 88 = 4 × 22  و 22 = 3+19  و 19 = 6-25 = 6-52


 

2- اصل ضرب :

 اگر عملی به a طریق و عمل دیگری به b طریق و.... انجام پذیر باشند ، همه این اعمال با هم به a×b×…. طریق امکان پذیر است این موضوع اصل ضرب نامیده می شود .

 

:مثال برای رفتن از شهر A به شهر B سه راه وجود دارد . از شهر B به شهر C نیز 2 مسیر مختلف وجود دارد حساب کنید برای رفتن از شهر A به شهر C چند مسیر وجود دارد ؟

حل: 6=2×3


تاریخ : چهارشنبه 17 اسفند‌ماه سال 1390 | 11:58 | نویسنده : سعید حقیقی

عدد صحیح: (integer) صحیح به معنی تندرست ، سالم و درست می باشد و هر یک از اعداد 0 , 1 ± , 2 ± , ...

را یک عدد صحیح می نامیم .

مجموعه عدد های صحیح: مجموعه ای است شامل تمام عدد های صحیح این مجموعه را با حرف Z که از کلمه آلمانی zahlen به معنی عدد صحیح گرفته شده است ، نمایش می دهند .                                                                                   


نکته:


1- ترتیب عملیات :

در عبارتهای که از پرانتز ، توان ، ضرب و تقسیم ، جمع و تفریق استفاده شده است ، ترتیب عملیات در محاسبه ی عبارت عددی به ترتیب زیر است :

الف) کروشه یا پرانتز (حاصل آن را از داخلی ترین پرانتز بدست می آوریم .)

ب) توان

ج) ضرب و تقسیم (از چپ به راست عمل مربوطه را محاسبه کنید)

د) جمع و تفریق (از چپ به راست عمل مربوطه را محاسبه کنید)

 

 

:مثال حاصل عبارت مقابل را بدست آورید . 

 = 11 ÷ (3+(52-6)) 4 + 7

حل :         15= 8+7 و 8= 11 ÷ 88  و 88 = 4 × 22  و 22 = 3+19  و 19 = 6-25 = 6-52


 

2- اصل ضرب :

 اگر عملی به a طریق و عمل دیگری به b طریق و.... انجام پذیر باشند ، همه این اعمال با هم به a×b×…. طریق امکان پذیر است این موضوع اصل ضرب نامیده می شود .

 

:مثال برای رفتن از شهر A به شهر B سه راه وجود دارد . از شهر B به شهر C نیز 2 مسیر مختلف وجود دارد حساب کنید برای رفتن از شهر A به شهر C چند مسیر وجود دارد ؟

 

حل: 6=2×3

 

 

:مثال زهرا نقاشی مقابل را کشیده است  او می خواهد شلوار پسرک را سبز ، قرمز ، آبی  یا بنفش و پیراهن او را سبز ، زرد ، یا قرمز رنگ کند او به چند صورت می تواند این نقاشی را رنگ کند ؟                                     12=4×3
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

ﭼﺮﺍ ﺑﺮﮒ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻧﻤﯽ‌ﺳﻮﺯﻧﺪ؟

تاریخ:سه شنبه 22 فروردین 1396-07:26 ب.ظ


ﭼﺮﺍ ﺑﺮﮒ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻧﻤﯽ‌ﺳﻮﺯﻧﺪ؟

ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ  ﺗﮑﻪ‌ﺍﯼ ﻓﻠﺰ ﯾﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ، ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮔﺮﻡ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮒ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ، ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﯿﺪ. ﮔﺮﻡ ﻧﺸﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ. ﻋﻠﺖ ﺧﻨﮏ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻭﺯﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﺯﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﺭﯾﺰ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﮒ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ‌ﺁﯾﻨﺪ ﻭ ﺑﺨﺎﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺩﺭ ﺍﺻﻄﻼ‌ﺡ ﺗﻌﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﺩﻣﺎﯼ ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻨﮏ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

2به توان 300 بزرگتر یا 3 به توان200

تاریخ:سه شنبه 15 فروردین 1396-07:58 ب.ظ2300=100(23)=8100.
 3200= 100(32)=9100.
 
 8100<9100 پس 2300<3200
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

جذرتقریبی

تاریخ:سه شنبه 8 فروردین 1396-10:25 ق.ظ
ریشه دوم مثبت (جذر عدد)را با علامت  ...  =نشان می دهیم.
 هر عدد  مثبت دو ریشه دارد، مثبت و منفی    ریشه منفی عدد  ،علامت در چپ رادیکال قرار می گیرد.  64-
 اعداد  منفی ریشه دوم ندارند مثل :16-
ریشه دوم عدد 1 وصفر با خودشان مساوی است.
 اگر عدد بین صفر و1 داشتیم جذر ان از خودشان بیشتر است.مثل:

0.6  = 0.36
حاصل عبارات زیر :            

1.3-  = 1.69 √-                      8-  = 64  √-             5  = 25     
  گاهی یه عدد جذر دقیق ندارد ویا چند رقم اعشار دارد دراین صورت جذر تقریبی را
حساب می کنیم:
مثال- جذر تقریبی 75
   گام اول= ابتدا  اعداد صحیح که قبل وبعداز این عدد جذر دارند را پیدا می کنیم
 81 √>    75  √  >     64 
`پس جذر 75 بین عدد 9و8 هست.
گام دوم =  عددبین 8و9 را  برای راحتی کار 8.5 انتخاب می کنیم : در خودش ضرب می کنیم:
                        75 > 72.25=8.5×8.5

حالا جذر را بین عدد 8.5 و9 پیدا می کنیم 8.6 را انتخاب کردیم
 بارسم جدول

 8.8 8.7 8.6 8.5 عدد
  75.69=8.7×8.7
 73.96=8.6×8.6 72.25=8.5×8.5 مجذر
می بینیم که 75 به عدد  75.69=8.7× 8.7  نزدیکتر است پس جذر تقریبا8.7
             8.7-  = 75  √-     8.7  = 75  √ 

مثال 2-جذر  
200 چه عددی است؟ رسم جدول : ابتدا  ببینیم بین کدام
 درعدد قرار دارد    15×15=225          196 =14×14

225 √>    200 √  >     196 
15>    75  √  >   14
 جذر عدد  را از 
14.1 شروع میکنیم-                    14.5   = 2   ÷ 14+15 = 2  ÷ مجموع دوعد 
 شروع در جدول می گذاریم
 8.8 14.3 14.2 14.1 عدد
  204.49=14.3×14.3
  201.64=14.2×14.2 198.81=14.1×14.1 مجذر
پس     14.3  = 200
مثال3-
 
2-جذر   385 چه عددی است؟ رسم جدول : ابتدا  ببینیم بین کدام
 درعدد قرار دارد    19×19=361          400 =20×20

400 √>    385 √  >     361 
20>    385  √  >   19
 جذر عدد  را از  19.5
شروع میکنیم-    زیرا                19.5  =2 ÷19+20= 2  ÷ مجموع دوعد 
 شروع در جدول می گذاریم
 8.8 19.7 19.6 19.5 عدد
  388.09=19.7819.7
   384.16=19.6×19.6 370.5=19.5×19.5
 مجذر
پس     19.6  = 385

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

نمادعلمی eو تقریب زدن

تاریخ:سه شنبه 8 فروردین 1396-09:52 ق.ظ


      10-11   × 80735= 0.00000000008736

نماد علمی روشی ست برای نوشتن اعدادی که خیلی بزرگ یا خیلی کوچکند و نمی‌توان به سادگی آن‌ها را در نماد ده‌دهی نوشت. این نماد به صورت دیجیتال معمولاً با e نمایش داده می‌شود. استفاده از نماد علمی در ماشین‌حساب‌های علمی و توسط دانشمندان، ریاضی‌دانان، متخصصین سلامت و مهندسان رایج است.

در نماد علمی، کلیهٔ اعداد به شکل:

a\times 10^{b}
(آ ضربدر ۱۰ به توان ب) نوشته می‌شوند؛ که در آن توان b یک عدد صحیح، و ضریب a یک عدد حقیقی است
        

3.0E−9            3.0e−9

3.0 × 10−9

نماد E یا e که معادل «ضربدر ۱۰ به توانِ» است هنگامی به کار می‌رود که نوشتن توان به صورت بالانویس مقدور نیست، مثلاً در ماشین‌حساب‌های علمی. در علوم کامپیوتر و برنامه‌نویسی، برای نمایش اعداد بزرگ همچون آی‌پی نسخه ۶ که عددی ۱۲۸ بیتی‌ست از اعداد در مبنای ۱۶ استفاده می‌شود اما در مباحث به ویژه داده‌ها گاهی از نماد علمی e نیز استفاده می‌شود.

استفاده از این نماد معمولاً توصیه نمی‌شودو این نماد را نباید با عدد e اشتباه گرفت.


   1.560e05 -  =-(1.56×10^5)
   0.0000156=1.560e-05=1.56×10-5  =156000=1.560e05=1.56×105
1.56×10^5

        0.0000156 - =( 10-5 ×  1.56 ) -=1.560e-05-

      
1.560e-05   =       1.56×10-5=0.0000156

منظور ما از نوشتن اعداد به صورت نماد علمی ، کوتاه و خلاصه کردن آن است که محاسبات را تسهیل می‌کند، ولی گاهی حتی بعد از نمادگزاری علمی به روشی که توضیح داده شد، ظاهر عدد کوتاه‌تر که نمی‌شود هیچ، بلکه با افزده شدن طولانی‌تر هم می‌گردد. در این موارد از روش گرد کردن استفاده می‌شود. گرد کردن یک نوع تقریب است که محاسبات را راحت‌تر می‌کند و به شرطی مورد استفاده قرار می‌گیرد که محاسبات بسیار دقیق مدنظر نباشد، چرا که این صورت تقریب ، ما را از نتیجه واقعی دور می‌کند.

طریقه گرد کردن اعداد

برای گرد کردن یک عدد به طریق زیر عمل می‌کنیم:


 • اگر رقم بعد از آخرین عددی که باید نگه داشته شود، کمتر از 5 باشد، تمام ارقام بعدی حذف می‌شوند و آخرین عدد بدون تغییر باقی می‌ماند.

  • مثلا می‌خواهیم عدد 6.3849 را با دقت 0.01 گرد کنیم، لذا باید دو رقم بعد از ممیز وجود داشته باشد، چون عدد بعد از آخرین رقم باقیمانده 4 است که کوچکترین از 5 می‌باشد، لذا 4 و 9 هر دو حذف می‌شوند و عدد گرد شده به صورت 6.38 باقی می‌ماند.

 • اگر رقم بعد از آخرین عددی که باید نگه داشته شود، بیشتر از 5 یا 5 با ارقامی پس از آن باشد، به آخرین رقم یک واحد اضافه می‌شود و بقیه اعداد حذف می‌شوند.

  • مثلا عدد 9.6547 با دقت 0.001 به صورت 9.655 گرد می‌شود.

  • همچنین عدد 0.2501 با دقت 0.1 به صورت 0.3 گرد می‌گردد.

 • اگر رقم بعد از آخرین عددی که باید نگه داشته شود، 5 باشد و ارقام دیگری وجود نداشته باشد، یا فقط صفر بعد از 5 باشد، 5 حذف می‌شود و آخرین رقم اگر فرد باشد، یک واحد به آن اضافه می‌شود و اگر زوج باشد، تغییری نمی‌کند.

  • مثلا : 2.850 با دقت 0.1 به صورت 2.8 تغییر می‌کند.

  • 9.015 با دقت 0.01 به صورت 9.02 نوشته می‌شود.

  • 4.8405 با دقت 0.001 به صورت 4.840 گرد می‌شود.

   مثال= 2.9979×  1010         یا       1010 × 3


 

اعمال ریاضی روی اعداد با نماد علمی

اعمال ریاضی بر روی اعدادی که با نمادگذاری علمی نوشته شده‌اند، به روشهای زیر انجام می‌شود:


ضرب و تقسیم :

قسمتهای اعشاری در هم ضرب یا بر هم تقسیم می‌شوند. در ضرب توانهای 10 با هم جمع می‌شوند و در تقسیم از هم کم می‌گردند.108× 3.25= ( 5+3 ) 10 ×  (1.3×2.5 )  = (  103× 1.3   ) ×  (   105 × 2.5)

 1. جمع و تفریق :

  در جمع و تفریق باید توان 10 در تمام اعداد یکسان باشد و فقط قسمتهای اعشاری جمع یا تفریق می‌شوند.
 1. ریشه گرفتن :

  برای گرفتن ریشه دوم (جذر) باید عدد به صورتی نوشته شود که توان 10 بر 2 بخشپذیر باشد. سپس ریشه دوم قسمت اعشاری را نوشته و توان 10 را تقسیم بر 2 می‌کنیم.
در مورد ریشه سوم هم باید توان 10 را بر 3 تقسیم کرده و ریشه سوم قسمت اعشاری را نوشت.

 1. به توان رساندن :

  در این عمل قسمت اعشاری را به توان مربوط رسانده و توان 10 را در عدد مورد نظر ضرب می‌کنیم.
بطور کلی

منبع: سایت رشد http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=نمادگذاری+علمی&SSOReturnPage=Check&Rand=0
    علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

ثابت کنید قطرهای متوازی الاضلاع همدیگرا نصف می کنند.

تاریخ:سه شنبه 8 فروردین 1396-08:00 ق.ظثابت کنید قطرهای متوازی الاضلاع همدیگرا نصف می کنند. .

ASA Congruence

در متوازی الاضلاع JKLM, قطر  JL و KM   در نقطه  O هم دیگر را قطع کردند

اثابات کنید    JO = OL و  KO = OM

اثبات :  ∆JOM و ∆KOL

OJM = ∠OLK    زیرا  [وقتی   , JM ∥ KL و JL خط موربی  است که دو خط موازی را قطع کرده ]

 JM = KL [ضلع های مقابل باهم مساویند]

OMJ = ∠OKL [چون , JM ∥ KL وKM خط موربی  است که دو خط موازی را قطع کرده ]

                  , ∆JOM و ∆KOL [ باحالت زاویه وضلع وزاویه هم نهشتند  ]

پس    , JO = OL و KO = OM [اضلا ع دو مثلث ]


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

سوالهای تست ریاضی

تاریخ:یکشنبه 29 اسفند 1395-06:34 ق.ظمحاسبه ی درصد :

اگر m لیتر اسید %n را به روی p لیتر اسید %q بریزیم ، درصد اسید حاصل از دستور زیر بدست می آید .

m*n%+p*q%

            m+n


1-  اگر 20 لیتر اسید %90 را بروی 30 لیتر اسید %80 بریزیم ، در صد اسید حاصل را حساب کنید .

 84

20×90٪)+(30×80٪)

20+30

بنابراین: 50 لیتر اسید %84 خواهیم داشت.

2_با ارقام 1،2،3،4،5 چند عدد سه رقمی بدون تکرار ارقام می توان نوشت ؟

د) 60

ج) 100

ب) 81

الف) 25


3_حاصل عبارت مقابل کدام است ؟                                                          ? = 144 + ..... + 16 + 12 + 8 + 4

د) 2680

ج) 2674

ب) 2654

الف) 2664


مجموع= تعداد× میانگین=       2664 =  74×36

بافاصله منظم  تعداد=1+فاصله÷(آخری-اولی)=36

 میانگین= آخری+ اولی )÷2=74

4_تعداد کل مقسوم علیه های عدد 1380 چند تا است ؟

د) 23

ج) 32 ب) 42 الف) 24

 

تجزیه  به عاملهای اول =3×22×5×23

به هر توانی یک واحد اضافه کنید وتوانها را درهم ضرب کنید     24 = 2×2×3×2

5_یک کارگر کاری را در 8 ساعت و کارگر دیگر همان کار را در 12 ساعت انجام می دهد اگر هر دو با هم کار کنند ، این کار در چند ساعت تمام می شود؟

د ) 4/5

ج) 5

ب) 4/8

الف) 5/4

 

5

24

 

1

12

 

1

8

    5÷24=4/8

6-کالایی را با دو تخفیف متوالی%10 و % 15 خریده ایم . مجموعاً چند درصد تخفیف گرفته ایم ؟

د) % 23/5

ج) % 24

ب) % 5/24

الف) % 25

 

90٪×85٪=76.5٪

23.5=100-76.5

7_کتابی را با %15 تخفیف 340 تومان خریده ایم. اگر آنرا با %20 تخفیف می خریدیم ، چند تومان می پرداختیم؟

د)330

ج) 320

ب) 310

الف) 300

 

 

8_ اگر 100 لیتر الکل % 72 را با 140 لیتر الکل % 96 مخلوط کنیم ، درصد الکل حاصل چقدر خواهد شد ؟

د) % 86

ج) % 85

ب) % 84

الف) % 81
 علی کاری را در 6 ساعت انجام می دهد حسن همان کار را در 4 ساعت انجام می دهد . اگر هر دو با هم کار کنند ، آن کار در چند ساعت تمام می شود ؟

5

12

 

1

4

 

1

6

    2.4=5÷12علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

فارسی حرف ی

تاریخ:دوشنبه 23 اسفند 1395-06:25 ب.ظدر دستور زبان فارسی حرف «ی» انواع مختلفی دارد که به برخی از پرکاربردترین

آن ها اشاره می شود:

۱- پسوند نسبت که خود برمعانی متفاوتی دلالت می کند. مانند:

الف) نسبت به مکان. مانند: شیرازی٬ اصفهانی و ...

  ب) نسبت به چیز. مانند:ارغوانی٬پرنیانی٬زعفرانی و ...

  ج) نسبت به شخص. مانند: محمدی٬ابراهیمی٬سجادی و ...

   نکته:

  این حرف با اضافه شدن به کلمات غیر فارسی معمولا به صورت «وی» در می آید

  مانند: علوی(منسوب به علی) عیسوی(منسوب به عیسی) همچنین است کلماتی

 چون: موسوی٬ رضوی٬ نبوی و ...

  توجه: گاه به اشتباه کلمه ی «گنجه» بر اساس قاعده ای که گفته شد٬ به صورت

  «گنجوی» تلفظ می شود و مثلاً می گویند نظامی گنجوی. این درحالی است که کلمه

 کاملاً فارسی است و قاعده ی مذکور درمورد آن صدق نمی کند.

د) پسوند شغلی. مانند: کبابی٬ کله پزی٬ سمساری و...

ه) پسوند دارندگی: نامی (نامور)  ٬ هنری(هنرمند)

و) پسوند مفعولی: زندانی(به زندان انداخته شده) ٬ نهانی( پنهان شده)

۲- ی لیاقت: به آخر مصدر افزوده شده و صفت لیاقت می سازد.

مانند: دیدنی٬ رفتنی٬ خواندنی٬مردنی و...

۳- ی نکره. به آخر کلمه افزوده می شود. مانند:«پادشاهی به کشتن اسیری اشارت کرد»

۴- شناسه فعل دوم شخص مفرد ماضی و مضارع.مانند: دیدی٬ خواندی٬ می نویسی و...

۵- ی وحدت.(بر یک نفر یا یک چیز یا مقدار دلالت دارد) مانند:نصیحتی کنمت یعنی یک نصیحت

یا مثلا پسته کیلویی(؟!) یعنی هر یک کیلو  ...

۶- ی حاصل مصدری (معنای مصدری می دهد) . مانند:مردی نبود فتاده را پای زدن (یعنی مرد

 بودن آن نیست که ...)

 مسلمانی (مسلمان بودن)  مطربی(مطرب بودن)

نکته ی پایانی:

  در پایان این مبحث لازم به ذکر است که آنچه در مورد انواع حرف«ی» ذکر شد٬ موارد پرکاربرد و رایج

در زبان نظم و نثر پارسی است و موارد دیگر نیز برای آن می توان برشمرد.هم چنین در برخی موارد

 ممکن است حرف «ی» بر دو یا چند معنا قابل تأویل باشد. مثلاً در جمله ی مردی را دیدم. حرف «ی»

 هم می تواند از نوع نکره باشد و هم وحدت. حتی بسته به نوع جمله می تواند معنی

 مصدری هم داشته باشد.(مرد بودن را هم دیدم)علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

پرگاروزاویه - انواع زاویه روشی جالب بدون نقاله

تاریخ:یکشنبه 22 اسفند 1395-06:59 ق.ظ
زاویه های مختلف با کمک خطکش وپرگار.

1. رسم زاویه  60° با پرگار

مراحل:
(i) رسم کنید خط OA.   

(ii) با پرگار  به مرکز   Oوشعاع دلخواه کمانی رسم کنید که خط  OA را در نقطه B قطع کند.

(iii) به مرکز B  وهمان شعاع پرگار قبل کمانی دیگر  رسم کنید تا دو کمان در نقطهC  بهم برخورد کنند وسپس خطی از نقطه oبه نقطه cبا خطکش متصل کنید  امتحان کنید زاویه 60 درجه هست.

(iv)خطOC را تا نقطه  Dادامه دهید.


پس AOD = 60°.

2. رسم زاویه  درجه120 با پرگار

گامها :
(i) خط  OA را رسم کنید.

(ii) به مرکزO شعاع دلخواه کمانی رسم کنی تا  OAرا درنقطه  B قطع کند.


(iii) با مرکز  B  وهمان شعاع کمانی رسم کنید تا کمان قبل را درنقطه   C قطع کند. حالا به مرکزC  وهمان شعاع کمانی دیگر رسنید تا درنقطه  D   کمان قبل را قطع کند. خط OD  را رسم کنید. تا  E.
پس, AOE = 120°.

پس, AOE = 120°.

3. رسم زاویه  30درجه با پرگار

Step of Construction:

(i) روش رسم زاویه  ∠AOD = 60° را دوباره انجام دهید.

(ii) رسم کنید نیمساز OE زاویه   ∠AOD.پس, ∠AOD = 30°.

4. رسم زاویه 90 درجه با پرگار وخطکش

قدمها:

(i) خط  OA را رسم کنید..

(ii) با پرگار  به مرکز   Oوشعاع دلخواه کمانی رسم کنید که خط  OA را در نقطه B قطع کند.
(iii) با مرکز  B  وهمان شعاع کمانی رسم کنید تا کمان قبل را درنقطه   C قطع کند.

(iv)  حالا به مرکزC  وهمان شعاع کمانی دیگر رسنید تا درنقطه  D   کمان قبل را قطع کند. خط OD  را رسم کنید. .


(v) به مرکز های  Cو   D  ونصف شعاع دلخواه قبلی دوکمان رسم کنید تا همدیگر را در نقطه   E  قطع کنند خط  OE را رسم کنید..
, ∠EOA = 90°

.

5. رسم زاویه 75 درجه با پرگار وخطکش

گامها:

(i) خط  OA را رسم کنید...

(ii) با پرگار  به مرکز   Oوشعاع دلخواه کمانی رسم کنید که خط  OA را در نقطه C قطع کند..

(iii) با مرکز  C  وهمان شعاع کمانی رسم کنید تا کمان قبل را درنقطه  M قطع کند..
.
(iv) با مرکز  M وهمان شعاع کمانی رسم کنید تا کمان قبل را درنقطه  L قطع کند.

(v)با مرکزهای  L , M و شعاع نصف قبلی کمانهایی  رسم کنید تاهمدیگر را  درنقطه  B قطع کنند. اگرخط OB را رسم کنی درنقطه N  , B  برخورد دارد وزاویه 90 درجه ایجاد می شود.
 
(vi) حالا با مرکزهای M  , N  دوکمان رسم کنید تا در نقطه P همدیگر را قطع کنندو .

(vii) رسم کنید خط OP.
, ∠POA = 75°
6. رسم زاویه 105 درجه با پرگار وخطکش

قدمها:

(i) بعد از رسم  مراحل زاویه 90 درجه   در بالا  به مرکز های  L   و  N  دوکمان رسم کنید تا در نقطه  S   همدیگر را قطع کنند. .

(ii) رسم کنید SOرا
 ∠SOA = 105°7. رسم زاویه 135 درجه با پرگار وخطکش

قدمها:

(i) با توجه به  مراحل رسم زاویه 90 درجه در بالا   ∠AOD = 90°

(ii)  AO به B ادامه دهید

(iii) نیمساز  OE رادر زاویه ∠DOB رسم کنید. با کمک مراحل شرح داده شده


∠DOE = 45°

∠EOA = 45° + 90° = 135°, ∠EOA = 135°.8. رسم زاویه 150 درجه با پرگار وخطکش

قدمها:

(i) زاویه 120 درجه را با کمک مراحل شماره2 ادامه دهید ∠AOC = 120°

(ii) Produce ∠AO to B.

(iii) نیمساز  OD از زاویه  ∠COB را رسم کنید ∠COD = 30°

پس, ∠AOD = 120° + 30° = 150° ∠AOD = 150°.


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


 • تعداد صفحات :116
 • ...  
 • 7  
 • 8  
 • 9  
 • 10  
 • 11  
 • 12  
 • 13  
 • ...