آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

صلوات

تاریخ:دوشنبه 3 تیر 1392-03:52 ب.ظ

.

لطفاً برای اطلاع از مطالب قبلی به فهرست مطالب ،  آرشیو  مطالب قبلی  و یا صفحات جانبی مراجعه نمائید

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

فرق مبالغه ، اغراق و غلو چیست ؟

تاریخ:چهارشنبه 13 بهمن 1395-07:42 ق.ظفرق مبالغه ، اغراق و غلو چیست ؟
1- مبالغه:
آن است که گوینده چیزی را ادعا می کند که هم از دیدگاه عقل و خرد ممکن و شدنی است هم عادتاً در آزمونهای زندگی نمونه هایی دارد، مثلا کسی به یار و دوست عزیزش بگوید : من ان قدر به تو انس دارم به طوری که دیگر کسی را دوست ندارم و از دیدن خلق جهان ملول و بیزارم.

اگر چه ممکن است این شخص با افراد دیگری هم صحبت و انس داشته باشد می خواهد شدت انس و علاقه ی زیادش را به یارش بیان کند.

    سعدی می گوید:

اندرون با تو چنان انس گرفته است مرا

که ملالم ز همه خلق جهان می آید

هر چند می دانیم که سعدی  در سفر بوده و با مردم هم ارتباط داشته است .
2- اغراق:

آن است که عقلا ممکن باشد ولی عادتاً ناممکن و ناشدنی. مثلا بگوییم :

  او آن چنان محو تماشای دیدن تصویر بود که اگر تیر هم می آمد و به چشمانش می خورد، بسته نمی شد. این سخن از نظر عقلی امکان دارد که کسی آن قدر حواسش  به چیزی باشد که از اطرافش بی خبر باشد ولی  از نظر عرفی و عادتی غیر ممکن است  زیرا دراین حالت به طور ناخودآگاه پلک به هم می خورد.

مثال از سعدی:
 
ز دیدنت نتوانم که دیده بر دوزم

و گر معاینه بینم که تیر می آید

 منظور سعدی آن است که زیبایی معشوق چنان او را محو کرده که اگر ببیند تیر هم به سوی او می اید باز چشمانش را نخواهد بست.

می بینیم که تأثیر زیبایی این بیت و بیان حالات عاطفی و عاشقانه از  راه اغراق چقدر زیباتر و مؤثرتر از یک جمله ی خبری و زبانی است.
- غلو:

       آن است که نه عقلاً و نه عادتاً ممکن نباشد.نه با عقل و خرد جور در می آید نه به صورت عادی در زندگی نمونه داشته است؛مثلا  دهان کوچک کسی را به نقطه و صفر و هیچ،مانند کنند و کمر باریک او را به مو.
حافظ می گوید:
هیچ است آن دهان و نبینم ازآن نشان

موی است آن میان و ندانم که آن چه موست
 کانال ادبیاتعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

شعر نیمایی

تاریخ:چهارشنبه 13 بهمن 1395-07:35 ق.ظ


شعر نیمایی:شعری است با مصراع های کوتاه و بلندکه درآن قافیه الزامی نیست وآوردن قافیه درمصراع های گوناگون ،بدون ترتیب خاص، ازویژگی های این نوع شعر است.
شعر نیمایی مانندشعر سنتی موزون است،یعنی وزن وآهنگ دارد،ولی به سبب آن که مصراع هااز نظر امتداد برابر نیستندوقافیه  جابه جا می شود،دریافت واحساس وزن شعر نیاز به دقت بیش تری دارد.
موضوع ومحتوای شعر نیمایی احساسات وتجربه های فردی،عشق،جهت گیری اجتماعی وسیاست است .
بنیانگذار شعر نیمایی "نیما یوشیج" است.مهدی اخوان ثالث،فروغ فرخزاد،سهراب سپهری،فریدون مشیری،قیصر امین پور و دکترشفیعی کد کنی از برگزیدگان شعر نیمایی هستند.

نمونه ای از شعر نیمایی:


به کجا چنین شتابان؟

                 گَوَن از نسیم پرسید

دل من گرفته زینجا

                   هوس سفرنداری

زغبار این بیابان؟

همه آرزویم،اما

                   چه کنم که بسته پایم...

به کجا چنین شتابان؟

به هر آن کجا که باشد به جز این سرا، سرایم

سفرت به خیر!اما،تو و دوستی، خدا را

چوازین کویر وحشت به سلامتی گذشتی

به شکوفه ها به باران،برسان سلام مارا.
 
            "دکترشفیعی کدکنی"

درکلاس ششم، شعر های "شهدا خورشیدند"و"راز زندگی"از نوع شعر نیمایی (شعر نو)هستند.
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

گسترده منشور 5 پهلو و مخروط

تاریخ:چهارشنبه 13 بهمن 1395-07:06 ق.ظ

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

گسترده کره

تاریخ:دوشنبه 11 بهمن 1395-08:41 ب.ظ

!

!

!
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

تفریق عبارت های جبری

تاریخ:یکشنبه 10 بهمن 1395-08:11 ب.ظ


 

عبارات جبری -تعداد جمله

عبارت جبری درجه

جمع وتفریق عبارت های جبری

1. اختلاف یک جمله ای ها را پیدا کنید:    

(i) 8ab2        از 15ab2

(ii) 9m2n   از   7m2n

(iii) 4pq - از   -23pq


2. مرتب کنید واختلاف دوجمله ای ها را پیدا کنید:    

(i) 4a – 3b از     7a – 2b

(ii) 2ab3 + 3b        از 7ab3 + 8b

(iii) 2m – 9m2n ,    5m + 11m2n


3. مرتب کنید واختلاف 3جمله ای ها را پیدا کنید:  

(i) 8a – 12b + 17c-)  از a – b – c

(ii) 1 + 4m + 9m2   از    4 – m – 5m2

(iii) 7p + 8q – 3r      از    5p – 2q + 9r


4.مرتب کنید واختلاف چندجمله ای ها را پیدا کنید:   :

(i) 2x – 3y – 4z     از     x – 5y – 7z

(ii) m – 3mn + 2n + 9         از 11m – 7mn + 2n - 5

(iii) 4ab + 6bc – 8ca از       6ab – 3bc – 3ca + 11abc

(iv) p2q – q + p     از 5p2q – 4p + 7q

(v) 2pq + rs – pr – 2qs از      pq – 2rs + 2pr + qs

(vi) 5 – x – 4y + 4zاز 5x – 7y + 2z


5. مرتب کنید واختلاف چند جمله ای ها را پیدا کنید:   :

(i) 4p2 – 3q2 + 5q – 2   از     6p2 – 3pq + 7q2 + 4p - 2

(ii) 3ab – a2 – 2b2   از 3a2 + 4b2 + ab

(iii) 7p2 – q2 – 5pq     از     2p2 + 5q2 + 3pq

(iv) 5x – 3y + 2z    از   x – 4y – 2z

(v) 4p – 6q + 3rاز     12p + 7q – 21r


6. به این جمله چه اضافه شود 1 – 2x + 3x2 تا نتیجه    3 + 5x – 7x2?

7.    چه جمله های  از ایت چند جمله ای کم کنیم  m: -4m2 + 5m – 3         تا  نتیجه     m2 – 3m?
پاسخ تمرینها:

1. (i) 7ab2

(ii) -2m2n

(iii) -19pq


2. (i) 3a + b

(ii) 5ab3 + 5b

(iii) 3m + 20m2n


3. (i) 9a + 11b - 18c

(ii) 3 – 5m – 14m2

(iii) -2p – 10q + 12r


4. (i) -x – 2y – 3z

(ii) 10m – 4mn - 14

(iii) 2ab – 9bc + 5ca + 11abc

(iv) 4p2q – 5p + 8q

(v) -pq – 3rs + 3pr + 3qs

(vi) 6x – 3y - 2z – 5


5. (i) 2p2 – 3pq + 10q2 + 4p – 5q

(ii) 4a2 + 6b2 - ab

(iii) -5p2 + 6q2 + 8pq

(iv) -4x – y – 4z

(v) 8p + 13q – 24r


6. 2 + 7x – 10x2

7. -5m2 + 8m – 3
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مساحت مثلث به روش مختصاتی

تاریخ:یکشنبه 10 بهمن 1395-07:34 ب.ظ


فرض میکنیم نقطه A به مختصات (0, 0)یک راس از مثلث باشد و نقاط B به

مختصات(x1, y1) و C به مختصات(x2, y2) دو راس دیگر مثلث باشند.

در این صورت مساحت مثلث نصف مقدار|x1y2 − x2y1| خواهد شد

مثال:

B=(    1و3)=

C=(   1و2 )    

A = (0, 0)

     2.5=2÷  (1×1-2×3)
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

چند ضلعی ها و اطراف شما

تاریخ:یکشنبه 10 بهمن 1395-07:34 ب.ظچند ضلعی?

 دو بعدی هستند از خطوط راست ایجاد می شوند. وبسته هستند.


pentagon irregular not a pentagon (curve) not a pentagon (open)
چند ضلعی هست
(ضلع ها از خطوط راست ایجاد شدند)
چند ضلعی نیست
(خط منحنی دارد)
چند ضلعی نیست 
(باز است, بسته نیست)


انواع چندضلعی

منتظم و نا منظم

چند ضلعی منتظم زاویه ها باهم واضلاع باهم مساویند.

pentagon regular   pentagon irregular
منظم   نا منظم

 

چند ضلعی محدب ومقعر

زاویه های داخلی کمتر از 180 درجه هستند 180°.

اگر زاویه یک چند ضلعی بیشتر از 180° . (در حقیقت غاری درون کوه ایجاد شود)     180 درجه شود چند ضلعی مقعر نام دارد

pentagon irregular   pentagon concave
محدب   مقعر

 

چند ضلعی مرکب یا ساده ؟

 چند ضلعی ساده اضلاع  به داخل شکسته نشدندودارای مرزویا مسیر ویا حد وحدود  است

چند ضلعی مرکب  اضلاع همدیگرا را قطع کردند:


pentagon irregular   pentagon complex
چند ضلعی ساده
(5 ضلعی)
  چند ضلعی مرکب
(5 ضلعی  جالبه؟)

 

مثال:

hexagon irregular   concave octagon   star polygon
6 ضلعی نامنظم

  8 ضلعی مقعر

  چند ضلعی مرکب
(یک "چند ضلعی ستاره",
ستاره 5 پر)

 

polygons interactive

منتظم!

 ... 5 ضلعی منتظم ومحدب.

نامها

    اگر چند ضلعی منتظم باشد...
نام تعداد ضلع
شکل یک زاویه داخلی
3ضلعی 3 regular triangle 60°
 (مربع) 4 regular quadrilateral 90°
5 ضلعی
5 regular pentagon 108°
6 ضلعی
6 regular hexagon 120°
7ضلعی7 7 regular heptagon 128.571°
8 ضلعی
8 regular octagon 135°
9 ضلعی
9 regular nonagon 140°
10 ضلعی
10 regular decagon 144°
11 ضلعی
11 regular hendecagon 147.273°
12 ضلعی 12 regular dodecagon 150°
13 ضلعی 13   152.308°
14 ضلعی 14   154.286°
15 15   156°
16 16   157.5°
17 17   158.824°
18 18   160°
19 19   161.053°
20 20   162°
30 30   168°
40 40   171°
Pentacontagon 50   172.8°
Hexacontagon 60   174°
Heptacontagon 70   174.857°
Octacontagon 80   175.5°
Enneacontagon 90   176°
هکتا گون
100   176.4°
هزارضلعی 1,000   179.64°
میراگون 10,000   179.964°
مگا کون
1,000,000   ~180°
گوگل گن
10100   ~180°
n-gon n regular n gon (n-2) × 180° / n

quad bike
4 چرخ و 4 ضلعی ها

پنتاگون (5 ضلعی) در واشنگتن

pentagon building

6 ضلعی (6 ضلعیدر کندوی عسل)

honeycomb


Octagon (8 ضلعی- هشت پای دریایی)

octopus
حالا شما در طبیعت نمونه ها را به یاد اورید

 

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

طرح های ماندالا

تاریخ:شنبه 9 بهمن 1395-05:18 ب.ظ


ماندالا

mandala sand  

نوعی طرحهای هندسی که در مذهب بودایی که درکمک به تفکر واندیشه  عمیق ودرک تصویری نقش والایی دارد

 طرح  ها هندسی هستندنوعی از الگوهای ریاضی هندسی که برداشتی از طبیعت وجهان افرینش الهام  می گیرد .

ایا شما میتوانید بسازید!

بله شما هم می توانید :

وسایل لازم:

 • کاغذ
 • مدادهای رنگی.

فعالیت

دایره ای رسم کنید.

از مرکز شروع کنید وطرحهای ساده ایجاد کنید, !

شروع از مرکز.

الگوهایی رسم کنید وقرینه هارا ایجاد کنید,
.

  mandala stage 1
     
از مرکز قدم به قدم دور شوید وطرحهای قرینه رسم کنید.   mandala stage 2
     

نتیجه کار!

(ار مجورهای مختصات هم می توان کمک گرفت.)

  mandala finished

 

ماندالا در زبان سانسکریت به معنی دایره است . اما این واژه فقط یک دایره ساده نیست . بسیاری از ما روزانه با انواع طرح های ماندالا برخورد می کنیم اما چون شناختی نسبت به این موضوع نداریم خیلی ساده از کنار آن می گذریم . به عنوان مثال تصاویر گلها و حلزون که در زیر مشاهده می کنید نمونه های ساده و زیبایی از این طرح های ماندالا است

ماندالا به طرح های دایره ای شکلی اطلاق می شود که دارای یک مرکز واحد است و دیگر اجزای طرح به صورت منظم بر حول آن مرکز چیده می شوند .
نمونه های دیگری از طرح های ماندالا هم وجود دارند مانند طرح هایی که روی دیوارهای قدیمی و سقف های سنتی دیده می شود . حتی کاشیکاریهای گنبدها هم نوعی طرح برگرفته از همین طرح های ماندالا است . در دید کلی تر جهان هستی و چینش سیارات و ستارگان به دور نقطه ی ثابت خورشید هم نوعی طرح ماندالای خدایی است

طرح دوم: انچه لازم دارید

 • پرگار
 • خطکش
 • مداد
 • مدادهای رنگی

1. با پرگار دایرهای به شعاع دلخواه رسم کنید..

 

step 1

 

2. بدون تغییر پرگار چند کمان روی محیط دایره علامت بزنید

شما 6 کمان زدید.

 

step 2

 

3. با خط کش کمانها را به مرکز دایره متصل کنید.

 

step 3

 

4. یک درمیان نقاط را به هم وصل کنید ستاره ای درست می شود.

.

 

step 4

 به دلخواه رنگ امیزی کنید.

 

6-pointed star mandala

 

 

طرح های جالب دیگر!

 

 

 

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

گسترده استوانه وحجم هرم انیمیشن

تاریخ:جمعه 8 بهمن 1395-07:47 ب.ظ
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مساحت مستطیل و دایره

تاریخ:جمعه 8 بهمن 1395-07:46 ب.ظعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

بدل در ادبیات

تاریخ:جمعه 8 بهمن 1395-07:25 ب.ظ


درباره بدل
تعریف بدل

بــــدل اسم یا گروه اسمی است که نــام دیگر یا شهرت یامقام و عنوان یا لقب یا شغـــل ویا یکی دیگر از خصوصیات اسم قبل از خود را بیان می کند.( انوری ، ۱27 و دکتر خانلری ، 93 ) در واقع بدل برای توضیح یا تاکید اسم قبل از خود می آید . ( خیامپور ، 44 )   به بیان ساده تر گاهی چون کسی یا چیزی را نام می بریم گمان می کنیم که شنونده احتمـــال دارد مقصود ما را در نیابد.پس برای واضح تر کردن مقصـود خودمان ، نـام دیگر یا شغـل و مقام یا نشـــانی دیگر اسم را بیان می کنیم.این توضیح اضافی که درباره ی اسم می دهیم «بدل»خوانده می شود . (خانلری ،94-93)

ویژگی های بدل

ویژگی های بدل که ما آنها را با عنوان « راه های تشخیص بدل » می شناسیم عبارت اند از :

۱ – بدل و اسم قبل از آن باید در جمله ، یک نقش داشته باشند.

2 – بدل و اسم قبل از آن باید یک چیز یا یک شخص باشند و دو چیز یا دو کس مستقل از هم نباشند .

3 – بدل از جمله قابل حذف شدن باشد ؛بدون این که به معنی جمله آسیبی برسد .

4 – اسم قبل از بدل نباید کسره داشته باشد .

5 – بدل بین دو ویرگول قرار می گیرد .

مثال : فردوسی ، حماسه سرای بزرگ ایران ، سخن را به آسمان علیین برد .

که اگر این مثال را با روش ها یا همان ویژگی های شش گانه ی فوق بررسی کنیم ؛می بینیم که :

۱ – حماسه سرای بزرگ ایران  و فردوسی هر دو در جمله  نقش نهادی دارند .

2 – هر دو یک شخص هستند .یعنی فردوسی همان حماسه سرای بزرگ ایران  است و این ها دو شخص مستقل از هم نیستند .

3 – ما می توانیم بدل ( حماسه سرای بزرگ ایران ) را از جمله حذف کنیم ؛ بدون این که به معنی جمله آسیبی برسد .

4 – بعد از بدل ( حماسه سرای بزرگ ایران ) بلافاصله فعل نیامده است .

5 – اسم قبل از بدل ( فردوسی ) کسره ندارد .

6 – بدل ( حماسه سرای بزرگ ایران ) بین دو ویرگول قرار گرفته است .

فرق بدل با صفت و مضاف الیه

فرق بدل با صفت ، آن است که موصوف با کسره به صفت اضافه می شود ، ولی مبدل منه ( اسم قبل از بدل ) با کسره به بدل اضافه نمی شود . ( انوری ، ۱28 )

فرق بدل با مضاف الیه ، آن است که اولا : مضــاف با کســره به مضاف الیـــه اضـــــافه می شود ،ولی

 مبدل منه ( اسم قبل از بدل ) به بدل اضـــافه نمی شود .ثانیا : مضـــاف ومضاف الیه دو موجود مستقل وجداگانه اند ، در حالی که بدل و اسم قبل از آن هردو یکی هستند . ( انوری ، ۱28 )

منابع و ماخذ کانال تلگرام ادبیات

ا – انوری، حسن ، دستور زبان فارسی  ، جلد2 ، چاپ بیستم ، انتشارات فاطمی ،تهران ، ۱379

2 – ناتل خانلری ، پرویز ، دستور زبان فارسی ، چاپ هجدهم، انتشارات توس ، تهران ،۱380

3 – خیامپور ، عبدالرسول دستور زبان فارسی ، چاپ یازدهم ، انتشارات ستوده ،تبریز ، ۱382


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

فرمول حجمها ومساحتها

تاریخ:جمعه 8 بهمن 1395-08:23 ق.ظ

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مساحت اشکال هندسی

تاریخ:جمعه 8 بهمن 1395-08:19 ق.ظ

Image result for ‫محیط و مساحت تمام اشکال هندسی‬‎


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مساحت دایره

تاریخ:جمعه 8 بهمن 1395-07:43 ق.ظ

روی هر لینک کلیک کنید

مساحت قطاع دایره انیمیشن

قطاعها ی دایره:مساحت قطاع دایره

مساحت دایره

دد پی حدود چهار هزار سال پیش نیز کشف شده بود، ولی نام خاصی برای آن تعیین نشده بود و در آن زمان نمی دانستند که عدد پی، عددی گنگ است. یکی از نظریه ها راجع به مساحت دایره بوده است که نمایان گر آن است عدد پی را به صورت نامحسوسی کشف کرده بودند؛ این نظریه ی پاپیروس است که می گفت: اگر قطر دایره ای را به نه قسمت مساوی تقسیم کنیم و یک قسمت از آن را حذف کنیم، مربعی به ضلع آن، مساحتی برابر با مساحت آن دایره دارد. با این حساب عدد پی به صورت یک عبارت گویا و به صورت اعشاری تقریباً برابر است با "3.16" که این عدد خیلی به عدد پی نزدیک است و دقتی تا این حد در آن زمان بسیار جالب توجه است. البته این قبل از آن است که مشخص شود عدد پی گنگ است.[۱]

تقریب اعشاری عدد پی

Cir.jpg

پس از آن که مشخص شد که عدد پی، عددی گنگ است؛ اولین نظریه در مورد مقدار تقریبی عدد پی توسط ارشمیدس بیان شد. این نظریه بر پایه تقریب زدن مساحت دایره بوسیله یک شش ضلعی منتظم محیطی و یک شش ضلعی منظم محاطی استوار است.[۱]

ریاضیدانان اروپایی در قرن هفدهم به مقدار واقعی عدد پی نزدیک‌تر شدند. از جمله این دانشمندان جیمز گریگوری بود که برای پیدا کردن مقدار عدد پی از فرمول زیر استفاده کرد: {\frac 11}-{\frac 13}+{\frac 15}-{\frac 17}+{\frac 19}-\ldots ={\frac {\pi }{4}}

یکی از مشکلاتی که در این روش وجود دارد این است که برای پیدا کردن مقدار عدد پی تا ۶ رقم اعشار باید پنج میلیون جمله از سری فوق را با هم جمع کنیم.

طبق محاسبهٔ کامپیوتری سری فوق، تعداد سری و اعشار محاسبه شده مطابق زیر است:

 • ۱۰۰ میلیون جمله: ۷ رقم اعشار
 • یک میلیارد جمله: ۸ رقم اعشار

منبع ویکی پدیا

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

قانونها درکسر

تاریخ:سه شنبه 5 بهمن 1395-07:28 ق.ظ0a=0     a ≠ 0

a0= تعریف نشده

a1=a

aa=1

(ab)1=1ab=ba

(ab)c=((ab)1)c=(ba)c

a1=1a

ab=1ab

ab=ab

ab=ab

ab=ab

abc=acb

bca=bca

1bc=cbعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


 • تعداد صفحات :107
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • ...