آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

صلوات

تاریخ:دوشنبه 3 تیر 1392-03:52 ب.ظ

.

لطفاً برای اطلاع از مطالب قبلی به فهرست مطالب ،  آرشیو  مطالب قبلی  و یا صفحات جانبی مراجعه نمائید

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

زاویه ها ودوخط موازی

تاریخ:سه شنبه 19 بهمن 1395-07:40 ب.ظ


دوخط موازی وزاویه ها

ادامه


زاویه های روی دو خط موازی وخط موازی چه شرایطی دارند .

وقتی دوخط موازی توسط خط مورب قطع شود:

• چند جفت زاویه متشابه  و مساوی ایجاد می شود.

• چند جفت زاویه های متناوب ومساوی ایجاد می شود.

• چند جفت زاویه های مکمل هم ایجاد می شود.

کار با خطوط موازی و خط مورب وزاویه ها: 

1. در شکل ( l ∥ m )اگر خط مورب ان دو را قطع کند  . اگر ∠1 = 70, پیدا کنید اندازه زا ویه های  ∠3, ∠5, ∠6. 

two parallel lines are cut by the transversal

حل:

وقتی داریم     ∠1 = 70°

∠1 = ∠3 (دوزاویه  1و3 متقابل به راس هستند)

پس    , ∠3 = 70°

حالا, ∠1 = ∠5 (1و5 متشابه هستند)

پس   , ∠5 = 70°
همچنین, ∠3 + ∠6 = 180° (دوزاویه مکملند )

70° + ∠6 = 180°

پس    , ∠6 = 180° - 70° = 110°2. در شکل AB ∥ CD, ∠BEO = 125°, ∠CFO = 40°. اندازه زاویه   ∠EOF را پیدا کنید.

حل:

parallel and transversal linesخط  XYرا موازی AB و CD رسم کنید تا  از O بگذرد     AB ∥ XY و CD ∥ X  Y  شوند.

∠BEO + ∠YOE = 180° (دوزاویه مکمل )

پس    , 125° + ∠YOE = 180°

بنابراین    , ∠YOE = 180° - 125° = 55°

همچنین  , ∠CFO = ∠YOF (دوزاویه متناوب)

داریم  ∠CFO = 40°

پس  , ∠YOF = 40°

پس ∠EOF = ∠EOY + ∠FOY

= 55° + 40° = 95°

3. روی شکل داریم   AB ∥ CD ∥ EF و AE ⊥ AB.

داریم    , ∠BAE = 90°. پیدا کنید اندازه   ∠x, ∠y و∠z.

حل:

parallel and transversaly + 45° = 1800

پس, ∠y = 180° - 45° (زاویه های مکمل هم )

= 135°

y =∠x    ∠  (زاویه های متشابه )

پس, ∠x = 135°

هم چنین   , 90° + ∠z + 45° = 180°

پس, 135° + ∠z = 180°

پس, ∠z = 180° - 135° = 45°4. در شکل, AB ∥ ED, ED ∥ FG, EF ∥ CD اگر, ∠1 = 60°, ∠3 = 55°, پیدا کمید ∠2, ∠4, ∠5.

حل:

transversal intersects two parallel linesوقتی  , EF ∥ CD با خط  ED قطع شدند.

پس, ∠3 = ∠5 می دانیم که, ∠3 = 55°

پس, ∠5 = 55°

هم چنین , ED ∥ XY با خط مورب  CD قطع شده

پس, ∠5 = ∠x می دانیم که    ∠5 = 55°

پس,∠x = 55°

همچنین, ∠x + ∠1 + ∠y = 180°

55° + 60° + ∠y = 180°

115° + ∠y = 180°

∠y = 180° - 115°

پس, ∠y = 65°

حالا, y + ∠2 = 1800 ∠(زاویه های مکمل )

Parallel and transversal image65° + ∠2 = 180°

∠2 = 180° - 65°

∠2 = 115°

وقتی, ED ∥ FG خط موربEF ان دو را قطع کرده

پس, ∠3 + ∠4 = 180°

55° + ∠4 = 180°

A:   , ∠4 = 180° - 55° = 125°


5. در شکل      PQ ∥ XY. هم چنین  نسبت    , y : z = 4 : 5`پیداکنید .

Parallel and transversal lines image


حل:

نسبت ها را بنویسیم

 y = 4a و       z = 5a

همچنین, ∠z = ∠m (زاویه های درونی متناوب)

پس   , z = 5a

, ∠m = 5a [RS ∥ XY     با خط   t قطع شده ]

حالا, m = ∠x ∠(زاویه های متشابه)

      A:        ∠m = 5a

   T:         , ∠x = 5a [PQ ∥ RS  با خط   t قطع شده]

∠x + ∠y = 180° ( خارجی  )

5a + 4a = 1800

9a = 180°

a = 180/9

a = 20

  وقتی  , y = 4a

پس, y = 4 × 20

y = 80°

z = 5a

پس, z = 5 × 20

z = 100°

x = 5a

داریم, x = 5 × 20

x = 100°
پس, ∠x = 100°, ∠y = 80°, ∠z = 100°

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

دوخط موازی وزاویه ها

تاریخ:سه شنبه 19 بهمن 1395-07:38 ب.ظ
خطوط موازی؟
دوخط که هر چه ادامه دهید، یگدیگر را قطع نکنند و  فاصله دو خط درتمام نقاط برابر باشد وثابت بماند.


Parallel Line

خطوط موازی  شرح


علامت دوخط موازی است.( )

اگر خط  l و m موازی هم باشند, می توانیم علامت را بین (  l  ∥  m )بگذاریم که خوانده می شود  ‘l موازی  m’است


زاویه های وابسته به دو خط موازی: 

angles associated with parallel lines


اگر یک خطمورب دوخط موازی را قطع کنند .زاویه هایی ایجاد می شود  که جفت جفت باهم مساویند:

• t:             زاویه های متشابه     (∠2 = ∠6); (∠3 = ∠7); (∠1 = ∠5); (∠4 = ∠8).

• زاویه های متناوب داخلی    (∠4 = ∠6); (∠3 = ∠5).

•  زاویه های متناوب خارجی   (∠1 = ∠7); (∠2 = ∠8).

• زاویه های مکمل                    ∠3 + ∠6 = 180° و       ∠4 + ∠5 = 180°و ..................
برای مثال در شکل  ABوCD    زاویه های مجاور هم ایجاد شده . وقتی  AB و CD توسط خط مورب  MN قطع شود.

two parallel straight lines


(i)زاویه های متناوب داخلی وخارجی هرکدام جفت جفت باهم مساویند.l.

i.e. ∠3 = ∠6 and ∠4 = ∠5 [زاویه های متناوب داخلی]

∠1 = ∠8 and ∠2 = ∠7 [زاویه های متناوب خارجی]

زاویه های متشابه باهم مساویند..

وغیره. ∠1 = ∠5; ∠2 = ∠6; ∠3 = ∠7 و ∠4 = ∠8


(iii) زاویه های  زیر مکمل همند.

i. ∠3 + ∠5 = 180°            و ∠4 + ∠6 = 180°دونیم خط موازی:


دو نیم خط هم  هر چه ادامه دهید، یگدیگر را قطع نکنند و  فاصله دو خط درتمام نقاط برابر باشد وثابت بماندموازی هستند  .

parallel rays

توازی دو نیم خط

پس , نیمخط AB ∥ نیم خط  MN


توازی دوپاره خط:
دو پاره خط هم می توانند موازی باشند اگر فاصله یکسان داشته باشند  وهرچه ادامه یابند همدیگر را قطع نکنند.

parallel segments

توازی پاره خط هاپس, پاره خط  AB ∥ پاره خط MN
یک نیم خط ویک پاره خط هم می توانند موازی هم باشند اگر همدیگر را درادامه قطع نکنند ودرتمام نقاط فاصله مساوی داشته باشند.

parallel


پس, پاره خط    AB ∥  نیم خط PQ.

دولبه خطکش باهم موازیند شما موارد دیگر را جستجو کنید.
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

متقابل به راس

تاریخ:سه شنبه 19 بهمن 1395-07:37 ب.ظدو زاویه متقابل به راس کدامند؟
وقتی دو خط همدیگر را در یک نقطه قطع کنند زاویه هایی درست شده که دوجفت زاویه متقابل به راس ایجاد می کند.

هریک از دو جفت طرفین نقطه تقاطع قرار داند.

دو خط  AB و CD در نقطه O   همدیگر را قطع کردند. زاویه  AOD و BOC دو زاویه متقابل به راسند; هم  AOC و BOD  زاویه های متقابل به راسند . 

vertically opposite angles diagram, vertically opposite angles


همیشه دوزاویه متقابل به راس هم اندازه هستند.

, ∠AOD = ∠BOC

و ∠AOC = ∠BOD


نکته ها:

opposite angles, vertically opposite angles


در شکل ; نیم خط OM و ON درنقطه  Oبه هم برخورد کردند. رد∠MON (داخلی. ∠a)کوچکتر از زاویه معکوس  ∠MON (معکوس. ∠b).  

ومجموع هردو =360 درجه
مثال; , دو خط WX و YZ در نقطهO همدیگر قطع کردند .

vertically opposite angles image, vertically opposite angles


چهار زاویه تشکیل شده. که ∠1 و ∠3 fمتقابل به راسند; وزاویه های∠2 و ∠4 متقابل به راسند.

جالبه بدانید, زاویه ∠1 و∠2 دوزاویه مکمل هستند

پس :, ∠1 + ∠2 = 180°  

o:                      , ∠1 = 180° - ∠2 …………(i)

هم چنین, ∠2 و ∠3 مکمل هم هستنمد..

T:                         , ∠2 + ∠3 = 180°

o:                   , ∠3 = 180° - ∠2 …………(ii)

نتیجه می گیریم از توضیح (i) و (ii) که;

∠1 = ∠3

و هم چنین   : ∠2 = ∠4

همیشه دوزاویه متقابل به راس مساوی ند.

در شکل زیر ∠1 وو ∠2 are not دوزاویه متقابل به راس نیستند, ضلع ها در امتداد هم نیستند.

vertically opposite angles picture, vertically opposite angles


حل تمرین
1. در شکل زاویه های مجهول را حساب کنید.
vertically opposite angles problems, vertically opposite anglesحل: از انچه داریم در حل کمک  گرفتیم:

(i) ∠3= 60° زاویه 

(ii) ∠2 = 90°

(iii) ∠2 + ∠1 + 60° = 180° (زاویه نیم صفحه)

90° + ∠ 1 + 60° = 180°

150° + ∠ 1 = 180°

T:                , ∠1 = 180° — 150° = 30°


(iv) ∠1 = ∠4 متقابل به راس ند.
پس   , ∠4 = 30°


2. در شکل خطوط PQ, RS, TV در نقطه   O همدیگر را قطع کردند . اگر نسبتها  x : y : z = 1 : 2 : 3,باشند.

 مقدار  x, y, z را پیدا کنید.

problems on vertically opposite angles, vertically opposite anglesحل:

Tمجموع همه زاویه ها= 360°.

∠POR = ∠SOQ = x° (دوزاویه متقابل به راس ومساویند.)

∠VOQ = ∠POT = y° (دوزاویه متقابل به راس ومساویند.)

∠TOS = ∠ROV = z° (دوزاویه متقابل به راس ومساویندl.)

T:                       ∠POT + ∠POR + ∠ROV + ∠VOQ + ∠QOS + ∠SOT = 360°

y + x + z + y + x + z = 360°

⟹ 2x + 2y + 2z = 360°

⟹ 2(x + y + z) = 360°

⟹ x + y + z = 3̶6̶0̶°/2̶

⟹ x + y + z = 180° --------- (i)

اگر  اولی را  a بنامیم داریم:

T:                 , x = a, y = 2a, z = 3a
 

a + 2a + 3a = 180°

⟹ 6a = 180°

⟹ a = 1̶8̶0̶°/6̶

⟹ a = 30°


, x = a, پس x = 30°

y = 2a, پس y = 2 × 30 = 60°

z = 3a,پس z = 3 × 30 = 90°

اندازه هریک= 30°, 60°, 90°.
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

دوزاویه مجاور

تاریخ:سه شنبه 19 بهمن 1395-06:38 ب.ظدوزاویه را مجاور گوییم اگر
(i) دارای یک راس مشترک باشند., O

(ii) دریک ضلع مشترک باشند.OB

(iii) دوضلع دیگر زاویه ها طرفین ضلع مشترک باشند..

شکل زیر دو زاویه مجاور داریم:

adjacent angles image, adjacent angles


(i) راس مشترک دو زاویه (O).

(ii) ضلع مشترک  (OB) و (iii) اضلاع   OA و OC طرفین ضلع مشترک OB.


شرح:

∠AOB و ∠BOC راس مشترک O. وضلع مشترک OB دوضلع  OA و OCطرفین ضلع  OB.بنابراین, ∠AOB و ∠BOC دوزاویه مجاورند.


∠AOC و ∠AOB دوزاویه مجاور نیستنددوضلع  OC و OBدو ضلعی که طرفین  OA نیستند.


کار با دوزاویه مشترک:

به جه دلیل درهر شکل دوزاویه مجاوند؟.

problems on adjacent angles, adjacent angles

راه حل:

(a) ∠1و ∠2 دوزاویه مجاور نیستند زیرا ضلع  ها ی طرفین در طرفین ضلع مشترک نیستند.

(b) ∠1 و ∠2 دوزاویه مجاور نیستند ضلع مشترک خارج شکل قرار دارد نه بین دوزاویه.

(c) ∠1 و ∠2 دوزاویه مجاور نیستندزیرا راس مشترک ندارند
(d) ∠1 و ∠2 دوزاویه  مجاورن زیرا راس مشترک وضلع مشترک دارند  .علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

زاویه متمم و مکمل

تاریخ:سه شنبه 19 بهمن 1395-06:36 ب.ظزاویه های متمم::
دوزاویه را متمم گوییم اگر مجموع ان دو  90° شود

هریک از دو زاویه متمم دیگری است.مثال, 20° و 70° دوزاویه متمم هستند    زیرا :   A:     20° + 70° = 90°.

واضح است که , 20° متمم زاویه  70° و 70° متمم زاویه  20°.
پس  این دو زاویه هم متتمند      

B:  53° = 90° - 53° = 37°      


زاویه های مکمل:
دوزاویه رامکمل گوییم اگر مجموع ان دو 180°

هریک از دو زاویه متمم دیگری است.مثال, 40° و 140° دوزاویه مکمل هستند    
مثال, 30° و 150° مکمل هم هستند     A:    30° + 150° = 180°.

,واضح است که, 30° مکمل150° و 150° مکمل   30°.
` پس این دو زاویه هم مکملند.     B:                     105° = 180° - 105° = 75°.


حل تمرین :

1. پیدا کنید 2/3 از   90°.

ر: اه حل

  2/3 از 90°

2/3 × 90° = 60°

متمم ان       B: 60° = 90° - 60° = 30°

متمم 2/3 از 90° = 30°


پیدا کنید مکمل 4/5 از90°.

راه حل :

  4/5 از  90°

4/5 × 90° = 72°

مکمل       A:                72° = 180° - 72° = 108°

پس مکمل  4/5 از                     90° = 108°3. دوزاویه متمم  (2x - 7)° و (x + 4)°. پیداکنید مقدار x.

راه حل ر:

, (2x - 7)° و (x + 4)°, دوزاویه متممند مجموع انها را مساوی 90 قرار دهید;

ّ:     (2x - 7)° + (x + 4)° = 90°

o:                   , 2x - 7° + x + 4° = 90°

o:             , 2x + x - 7° + 4° = 90°

o:                , 3x - 3° = 90°

o:             , 3x - 3° + 3° = 90° + 3°

o:, 3x = 93°

o:          x = 93°/3°

o :, x = 31°

پس x = 31°.4. دو زاویه باهم مکملند   (3x + 15)° و (2x + 5)°. پیداکنید x.

ر: اه حل
 (3x + 15)° و (2x + 5)°, مجموع انها 180 درجه ;

(3x + 15)° + (2x + 5)° = 180°

o:             , 3x + 15° + 2x + 5° = 180°

o:         , 3x + 2x + 15° + 5° = 180°

o:                  5x + 20° = 180°

o:               , 5x + 20° - 20° = 180° - 20°

o:, 5x = 160°

o:, x = 160°/5°

o:                x = 32°

پس  x = 32°.


5. اختلاف بین دو زاویه متمم  18°. اندازه هریک چقدر .

راه حل:

 زاویه کوچک =   36=2÷(18-90)

زاویه بزرگتر=   54=2÷( 18+90)

  36°, 54°.6. POQ زاویه نیم صفحه است  OSضلع  بین   PQ. پیداکنید اندازه   x را درهر زاویه    ∠ POS, ∠ SOR و ∠ ROQ.

complementary and supplementary anglesحل:

POQزاویه نیم صفحه .

پس      ∠POS + ∠SOR + ∠ROQ = 180°

o:                  (5x + 4°) + (x - 2°) + (3x + 7°) = 180°

o:                     5x + 4° + x - 2° + 3x + 7° = 180°

o:                 5x + x + 3x + 4° - 2° + 7° = 180°

o:               9x + 9° = 180°

o:             9x + 9° - 9° = 180° - 9°

o: 9x = 171°

o: x = 171/9 

 x = 19°

جایگزین کنی مقدار    x = 19°

 x - 2

A:         = 19 - 2

= 17°

دوباره        3x + 7

= 3 × 19° + 7°

= 570 + 7°

= 64°

دوباره      5x + 4

= 5 × 19° + 4°

= 95° + 4°

= 99°

هریک           17°, 64°, 99°        .
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

دوزاویه مکمل

تاریخ:سه شنبه 19 بهمن 1395-06:34 ب.ظدوزاویه را مکمل گوییم اگر مجموع هردو=1800
دوزویه زیر هم مکمل هستند وهم مجاور ند در یک راس ویک ضلع مشترکند.

  ∠AOC و ∠BOC زاویه های مکمل هستند ∠AOC + ∠BOC = 180°.
 اگر مجموع دوزاویه  مجاورهم 180 درجه شوند مجانب هم می گویند

supplementary anglesدوباره, ∠QPR و ∠EDF زاویه های مکمل هستند ∠QPR + ∠EDF = 130° + 50° = 180°.


 supplementary angles image
دوزاویه مجاورهم نیستند اما مکمل هم هستند .پس مجانب نیستند.

زاویه 60° و 120°زاویه های مکمل هستند.

مکمل زاویه 110° هست 70° و مکمل زاویه  70° هست 110°

نکته ها:

(i) دوزاویه حاده نمیتوانند مکمل هم باشند.

(ii) دوزاویه راست همیشه مکمل هم هستند..

(iii) دو زاویه باز نمی توانند مکمل هم باشنذ.

حل تمرین:

1.  ایا دوزاویه مکملند 115°, 65° .

راه حل:

115° + 65° = 180°

بله.

2. مکمل این زاویه چیست؟ (20 + y)°.

حل:

A:    (20 + y)° = 180° - (20 + y)°

B:                = 180° - 20° - y°

C:     = (160 - y) °

3.  (x — 2)° , (2x + 5)° مکمل هم باشند مقدار مجهول چقدر؟.

حل: مجموع ان دو را =180 می گذاریم 

S:                               (x - 2)° + (2x + 5)° = 180°.

T:                       , (x - 2) + (2x + 5) = 180

x - 2 + 2x + 5 = 180

x + 2x - 2 + 5 = 180

3x + 3 = 180

3x + 3 – 3 = 180 — 3

3x = 180 — 3

3x = 177

x = 177/3

x = 59°
مقدار xرا به ازای حساب می کنیم      x = 59°, به جای

x - 2

A:   = 59 — 2

= 57°

A:                , 2x + 5

= 2 × 59 + 5

= 118 + 5

= 123°

پس هریک     57° و 123°.4. نسبت دو زاویه مکمل 7 به  8. هریک چند درجه .

حل:

   7+8=15

12=15÷180

840=12×7

960=12×8


اندازه هریک  84° و 96°.5. درشکل زاویه مجهول چند درجه.

problems on supplementary anglesحل:

x + 55° + 40° = 180°

T:                      x + 95° = 180°

x + 95° - 95° = 180° - 95°

x = 85°

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

دوزاویه متمم

تاریخ:سه شنبه 19 بهمن 1395-06:33 ب.ظ


اگر مجموع دوزاویه = 90°, با .شد اندورا  متمم گوییم که هریک متمم دیگری هستند.

در شکل مجموع دوزاویه باهم 90 درجه هستند ∠AOB و ∠BOC متمم هم  هستند. ∠AOB + ∠BOC = 30° + 60° = 90°.

omplementary anglesو, ∠PQR و ∠QRP متمم هم  هستند ∠PQR + ∠QRP = 40° + 50° = 90°.

complementary angles

دو زاویه 25 درجه و65 درجه متمم هم هستند  و همچنین 25درجه متمم 65 درج و به عکس 65درجه متمم25 درجه است.

دو زاویه 58 درجه و32 درجه متمم هم هستند  و همچنین 32درجه متمم 58 درج و به عکس 58درجه متمم32 درجه است.

 


Observations:

(i)دوزاویه که متمم هم باشند باید حاده باشند اما نه هر حاده ای باید مجمع دوزاویه حاده حتما90 درجه شود

 

مثال, زاویه های  30° و 50° متمم هم نیستند.

(ii) دوزاویه باز نمیتوانند متمم هم باشند.

(iii) دوزاویه راست نمی توانند متمم هم باشند.


حل تمرین:

1.متمم این زاویه چند درجه؟:

(a) 68°

حل:     

68°   - 90°       : A:

= 22° 

متمم 68 درجه  68° هست  22°

متمم این زاویه چند درجه؟:

(b)27.20'

حل:       62.80=27.28-90

متمم این زاویه چند درجه؟:

(c) x + 52°

حل:

 = (x + 52°) -90

 A:    = 90° - x + 52°

B:        = 38° - xمتمم این زاویه چند درجه؟:

2 ّ:     (10 + y)°.

O:    (10 + y)° = 90° - (10 + y)°

   A:   = 90° - 10° - y°

B:    = (80 - y)°

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

زاویه

تاریخ:سه شنبه 19 بهمن 1395-06:32 ب.ظزاویه های ایجاد شده اطراف یک نقطه,که خطوطی همدیگرا را دران نقطه قطع کنند= 360 درجه.

تمرین:

•  360°.

A: ∠1 + ∠2 + ∠3 + ∠4 + ∠5 + ∠6 = 360°

sum of all angles

• مجموع زاویه های ایجاد شده روی مرکز زاویه نیم صفحه= 180°.

i: ∠1 + ∠2 + ∠3 + ∠4 = 360°

Important Geometric Terms

نکاتی موردتوجه درزاویه ها:

1. زاویه های مساوی:

دوزاویه مساوی گوییم که اندازه زاویه ها با هم مساوی باشند. جهت زاویه اهمیت ندارد.

 ∠MNO, ∠XYZ = 90°.

equal angles
2. نیمساز زاویه:
نیم خطی که از راس زاویه بگذرد و زاویه را به دوقسمت مساوی تقسیم کند.

در تصویر, نیم خط BD تقسیم میکند زاویه ∠ABCرا به دوزاویه مساوی ∠ABD و ∠DBC

i:       ∠ABD = ∠DBC.

bisector of an angle


خطوط عمود:
دوخطکه همدیگرا را دریک نقطه قطع کنند و زاویه ایجاد شده بین انها 900 درجه باشد
Two lines in a plane are said to be perpendicular if they intersect in such a way that the angles formed between them are right angles. In the

, خط PQ و RS درنقطه  0   همدیگر را قطع کردند   بنابراین    4زاویه ایجاد شده هریک  ∠ROQ = ∠ ROP = ∠POS = ∠QOS = 90°.

بنابراین , ما می گوییم   PQعمود شده بر  RS   که   (PQ ⊥ RS).

perpendicular linesعمود منصف پاره خط:

خطی که بر وسط پاره خط عمود شود وپاره خط را به دو قسمت مساوی تقسیم کند
, MNیک پاره خط است. PQعمود منصف   MN    است∠POM = ∠PON = 90° و MO = ON. 

perpendicular bisector


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

اتحاد مکعب2 جمله ای

تاریخ:سه شنبه 19 بهمن 1395-07:37 ق.ظاتحاد مربع 3جمله ای

اتحاد یک جمله مشترک


اتحاد مزدوج

تقسیم عبارت های جبری

ضرب چند جمله ای

عبارت جبری درجه

عبارات جبری -تعداد جمله

اتحاد مربع مجموع دو جمله ای

اتحاد مربع اختلاف2جمله ای

      
A:   (a + b) (a + b) (a + b) = (a + b)3
  یا:
o:            , (a + b) (a + b) (a + b) = (a + b) (a + b)2

                                    = (a + b) (a2 + 2ab + b2),
فرمول زیر:
                                    [U:      (a + b)2 = a2 + 2ab + b2]

               ّA:                 = a(a2 +2ab + b2) + b(a2 + 2ab + b2)

               B:                     = a3 + 2a2 b + ab2 + ba2 + 2ab2 + b3

                     C:               = a3 + 3a2 b + 3ab2 + b3

T:                      (a + b)3 = a3 + 3a2 b + 3ab2 + b3

اگر; a = جمله اول, b = جمله دوم


(جمله اول + جمله دوم)3 = (جمله اول)3 + 3 (جمله اول)2 (جمله دوم) + 3 (جمله اول) (جمله دوم)2 + (جمله دوم)3

حل تمرین:

A:    (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

            = a3 + b3 + 3ab (a + b)

حل تمریت با اتحاد مکعب 2 جمله ای:

1. D:               (3x - 2y)3

راه حل:

W:  (a + b)3 = a3 + 3a2 b + 3ab2 + b3

A:      (3x - 2y)3

  a = 3x, b = 2y

B:    = (3x)3 + 3 (3x)2 (2y) + 3 (3x)(2y)2 + (2y)3

C:            = 27x3 + 3 (9x2) (2y) + 3 (3x)(4y2) + (8y3)

D:             = 27x3 + 54x2y + 36xy2 + 8y3

T:               (3x - 2y)3 = 27x3 + 54x2y + 36xy2 + 8y3
حل  تمرین زیر با اتحاد مکعب 2 جمله ای:

2. U: (105)3.

راه حل:

A:       (105)3


B:            = (100 + 5)3

 ما داریم: 
          W:               (a + b)3 = a3 + 3a2 b + 3ab2 + b3

  a = 100, b = 5

C:             = (100)3 + 3 (100)2 (5) + 3 (100) (5)2 + (5)3

D:     = 1000000 + 15 (10000) + 300 (25) + 125

E:              = 1000000 + 150000 + 7500 + 125

= 1157625

T: (105)3 = 1157625


3. پیداکنید               x3 + 27y3اگر              x + 3y = 5 و        xy = 2.

راه حل:

داریم             , x + 3y = 5
جا گذاری ,

     A:             (x + 3y)3 = (5)3

W:               (a + b)3 = a3 + 3a2 b + 3ab2 + b3

      a = x, b = 3y

B:              ⇒ x3 + 3 (x)2 (3y) + 3 (x)(3y)2 + (3y)3 = 343

C:                     ⇒ x3 + 9(x)2 y + 27xy2 27y3 = 343

D:            ⇒ x3 + 9xy [x + 3y] + 27y3 = 343

جا گذاری یا به ازای   در تمرین داشتیم :                 x + 3y = 5 و xy = 2, 

⇒ x3 + 9 (2) (5) + 27y3 = 343

⇒ x3 + 90 + 27y3 = 343

⇒ x3 + 27y3 = 343 – 90

⇒ x3 +27y3 = 253

T: x3 + 27y3 = 253


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

اتحاد مکعب 3جمله ای

تاریخ:سه شنبه 19 بهمن 1395-06:34 ق.ظ
اتحاد مکعب2 جمله ای

اتحاد مربع 3جمله ای

اتحاد یک جمله مشترک


اتحاد مزدوج

تقسیم عبارت های جبری

ضرب چند جمله ای

عبارت جبری درجه

عبارات جبری -تعداد جمله

اتحاد مربع مجموع دو جمله ای

اتحاد مربع اختلاف2جمله ای

اتحاد مکعب مجموع دو جمله ای .

A:       (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

        B:    = a3 + 3ab (a + b) + b3

اتحاد مکعب تفاضل دو جمله ای .  


A:     (a – b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3

  B:          = a3 – 3ab (a – b) – b3


حل تمرین با اتحادهای مکعب وتفاضل دو جمله ای:


1    A:   . (x + 5y)3 + (x – 5y)3

راه حل: :ما می دانیم که:

W:               (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

و

B:      (a – b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3

  a = xو     b = 5y

حالا ما اتحاد را به کار می بریم,

C:       = x3 + 3.x2.5y + 3.x.(5y)2 + (5y)3 + x3 - 3.x2.5y + 3.x.(5y)2 - (5y)3

D:               = x3 + 15x2y + 75xy2 + 125 y3 + x3 - 15x2y + 75xy2 - 125 y3

E:                     = 2x3 + 150xy2

T:               (x + 5y)3 + (x – 5y)3 = 2x3 + 150xy2

3.O:          (2 – 3x)3 – (5 + 3x)3

راه حل: :

A:               (2 – 3x)3 – (5 + 3x)3

B:             = {23 - 3.22.(3x) + 3.2.(3x)2 - (3x)3} – {53 + 3.52.(3x) + 3.5.(3x)2 + (3x)3}

C:                = {8 – 36x + 54 x2 - 27 x3} – {125 + 225x + 135x2 + 27 x3}

D:                = 8 – 36x + 54 x2 - 27 x3 – 125 - 225x - 135x2 - 27 x3

E:                = 8 – 125 – 36x - 225x + 54 x2 - 135x2 - 27 x3 - 27 x3

F:                          = -117 – 261x - 81 x2 - 54 x3

T: (2 – 3x)3 – (5 + 3x)3 = -117 – 261x - 81 x2 - 54 x3


4. O:                   (5m + 2n)3 - (5m – 2n)3

راه حل: :

A:                       (5m + 2n)3 - (5m – 2n)3

B:               = {(5m)3 + 3.(5m)2. (2n) + 3. (5m). (2n)2 + (2n)3} – {(5m)3 - 3.(5m)2. (2n) + 3. (5m). (2n)2 - (2n)3}

C:= {125 m3 + 150 m2 n + 60 m n2 + 8 n3} – {125 m3 - 150 m2 n + 60 m n2 - 8 n3}

D:                = 125 m3 + 150 m2 n + 60 m n2 + 8 n3 – 125 m3 + 150 m2 n - 60 m n2 + 8 n3

E:                       = 125 m3 – 125 m3 + 150 m2 n + 150 m2 n + 60 m n2 - 60 m n2 + 8 n3 + 8 n3

E:                = 300 m2 n + 16 n3

T:                    (5m + 2n)3 - (5m – 2n)3 = 300 m2 n + 16 n3


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

اتحاد مکعب تفاضل دوجمله ای

تاریخ:سه شنبه 19 بهمن 1395-06:17 ق.ظ

شرح مراحل:
اتحادمکعب  تفاضل دو جمله ای
A:     (a - b) (a - b) (a - b) = (a - b)3

o:      (a - b) (a - b) (a - b) = (a - b) (a - b)2
 
                                   = (a – b) (a2 + b2 - 2ab),
                                   [U:                    (a + b) 2 = a2 - 2ab + b2]

                              B:     = a (a2 + b2 – 2ab) – b (a2 + b2 – 2ab)

                         C:          = a3 + ab2 – 2a2b – ba2 – b3 + 2ab2

                   D:                = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3

T:, (a - b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3

انچه داریم   ; a = جمله اول, b = [جمله دوم

(جمله اول – جمله دوم)3 = (جمله اول)3 - 3 (جمله اول)2 (جمله دوم) + 3 (جمله اول) (جمله دوم)2 - (جمله دوم)3

بنابراین اتحاد  مکعب تفاضل دوجمله ای را می نویسیم:

A:     (a - b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3

    B:        = a3 – b3 – 3ab (a - b)


حل تمریت با اتحاد مکعب 2 جمله ای:

1. D:       (3x – 4y)3

راه حل:

W:    (a - b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3

ّA:     (3x – 4y)3

  a = 3x, b = 4y

       B:= (3x)3 – 3 (3x)2 (4y) + 3 (3x) (4y)2 – (4y)3

C:            = 27x3 – 3 (9x2) (4y) + 3 (3x) (16y2) – 64y3

D:                = 27x3 – 108x2y + 144xy2 – 64y3

T:              (3x – 4y)3 = 27x3 – 108x2y + 144xy2 – 64y3
حل تمریت با اتحاد مکعب 2 جمله ای:

2. U:               (997)3

راه حل:

A:                (997)3 = (1000 – 3)3

W:                  (a - b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3

, a = 1000, b = 3

B:      (1000 – 3)3

C:                     = (1000)3 – 3 (1000)2 (3) + 3 (1000) (3)2 – (3)3

D:                = 1000000000 – 9 (1000000) + (3000) 9 – 27

E:               = 1000000000 – 9000000 + 27000 – 27

= 991026973

T: (997)3 = 991026973


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

اتحاد مربع 3جمله ای

تاریخ:سه شنبه 19 بهمن 1395-06:12 ق.ظ

 

اتحاد یک جمله مشترک

اتحاد مزدوج

تقسیم عبارت های جبری

ضرب چند جمله ای

عبارت جبری درجه

عبارات جبری -تعداد جمله

اتحاد مربع مجموع دو جمله ای

اتحاد مربع اختلاف2جمله ای

    


3 جمله ای را داریم

N:    (a + b + c).

اگر:

L: (b + c) = x   

روش اول: تبدیل به اتحاد مربع 3 جمله ای به اتحاد مربع دو جمله ای 

T:    (a + b + c)2 = (a + x)2 = a2 + 2ax + x2

                       
A: = a2 + 2a (b + c) + (b + c)2

        B:                 = a2 + 2ab + 2ac + (b2 + c2 + 2bc)

    C:                     = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2bc + 2ca

T: (a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2bc + 2ca


A1:● (a + b - c)2 = [a + b + (-c)]2

  B:                 = a2 + b2 + (-c)2 + 2ab + 2 (b) (-c) + 2 (-c) (a)

  C:                 = a2 + b2 + c2 + 2ab – 2bc - 2ca

T: (a + b - c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab – 2bc - 2ca


A2:● (a - b + c)2 = [a + (- b) + c]2

              B :    = a2 + (-b2) + c2 + 2 (a) (-b) + 2 (-b) (-c) + 2 (c) (a)

            C:       = a2 + b2 + c2 – 2ab – 2bc + 2ca

T: (a - b + c)2 = a2 + b2 + c2 – 2ab – 2bc + 2ca


A3● (a - b - c)2 = [a + (-b) + (-c)]2

   B:                = a2 + (-b2) + (-c2) + 2 (a) (-b) + 2 (-b) (-c) + 2 (-c) (a)

     C:              = a2 + b2 + c2 – 2ab + 2bc – 2ca

T:   (a - b - c)2 = a2 + b2 + c2 – 2ab + 2bc – 2cav

 حل تمرین:

1. محاسبه تمرین های مبع 3جمله ای.

(i)A:    (2x + 3y + 5z)2
راه حل:

  B:     (2x + 3y + 5z)2

W:          (a + b + c)2 = = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2bc + 2ca

  a = 2x, b = 3y,  c = 5z  

  A:          = (2x)2 + (3y)2 + (5z)2 + 2 (2x) (3y) + 2 (3y) (5z) + 2 (5z) (2x)

B:                      = 4x2 + 9y2 + 25z2 + 12xy + 30yz + 20zx

T:                (2x + 3y + 5z)2 = 4x2 + 9y2 + 25z2 + 12xy + 30yz + 20zx


(ii)    O:                            (2l – 3m + 4n)2

راه حل:

A:                 (2l – 3m + 4n)2

W:                      (a - b + c)2 = a2 + b2 + c2 – 2ab - 2bc + 2ca
 a = 2l, b = -3m, c = 4n

A:       (2l + (-3m) + 4n)2

B:               = (2l)2 + (3m)2 + (4n)2 + 2 (2l) (-3m) + 2 (-3m) (4n) + 2 (4n) (2l)

C:              = 4l2 + 9m2 + 16n2 – 12lm – 24mn + 16nl

T: (2l – 3m + 4n)2 = 4l2 + 9m2 + 16n2 – 12lm – 24mn + 16nl


(iii)    O:                       (3x – 2y – z)2

راه حل:

A:              (3x – 2y – z)2

W:               (a - b - c) 2 = a2 + b2 + c2 – 2ab + 2bc – 2ca

  a = 3x, b = -2y , c = -z

A:       [3x + (-2y) + (-z)]2

B:              = (3x)2 + (-2y)2 + (-z)2 + 2 (3x) (-2y) + 2 (-2y) (-z) + 2 (-z) (3x)

C:              = 9x2 + 4y2 + z2 – 12xy + 4yz – 6zx2.         ساده کنید  اگر :         a + b + c = 25 و                  ab + bc + ca = 59.
    تمرین را حل کنید. a2 + b2 + c2.

راه حل: 

A:                      a + b + c = 25

مربع 3 جمله ای را نوشته

 B:    (a+ b + c)2 = (25)2

a2 + b2 + c2 + 2ab + 2bc + 2ca = 625     

a2 + b2 + c2 + 2(ab + bc + ca) = 625

a2 + b2 + c2 + 2 × 59 = 625        [, ab + bc + ca = 59]

a2 + b2 + c2 + 118 = 625

a2 + b2 + c2 + 118 – 118 = 625 – 118 [از طرفین 118 را کم کنید:]

T:              a2 + b2 + c2 = 507


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

اتحاد یک جمله مشترک

تاریخ:دوشنبه 18 بهمن 1395-06:03 ق.ظ

اتحاد مزدوج

تقسیم عبارت های جبری

ضرب چند جمله ای

عبارت جبری درجه

عبارات جبری -تعداد جمله

اتحاد مربع مجموع دو جمله ای

اتحاد مربع اختلاف2جمله ایاتحاد جمله مشترک  (x + a) (x + b)دارای جمله مشترک x هست. و جمله های دوم متفاوت هستند.

حاصل ضرب دوعبارت دوجمله ای که یک جمله مشترک دارند(x + a) (x + b) برابر با:

         ضرب جمله های مشترک+  (  جمله مشترک    )(  مجموع جمله های غیر مشترک  )  +  2 ( جمله مشترک)

 A::     (x + a) (x + b) = x (x + b) + a (x + b)

    B:                 = x2 + xb + xa + ab

             C:       = x2 + x (b + a) + ab

T:               (x + a) (x + b) = x2 + x(a + b) + ab      

حل تمرین:

A:● (x + a) (x - b) = (x + a) [x + (-b)]

      B:              = x2 + x [a + (-b)] + a × (-b)

     ِ:               = x2 + x (a – b) – ab

T: (x + a) (x - b) = x2 + x (a – b) – ab


B:● (x - a) (x + b) = [x + (-a)] (x + b)

     C:               = x2 + x (-a + b) + (-a) (b)

       D:             = x2 + x (b – a) – ab

T: (x - a) (x + b) = x2 + x (b – a) – ab


C:● (x - a) (x - b) = [x + (-a)] [x + (-b)]

  A:                   = x2 + x [(-a) + (-b) + (-a) (-b)]

    B:                = x2 + x (-a - b) + ab

        C:            = x2 – x (a + b) + ab

T: (x - a) (x - b) = x2 – x (a + b) + ab
حل تمرین های اتحاد جمله مشترک:

1. :

(i) (y + 2) (y + 5)                               

راه حل:

W:          (x + a) (x + b) = x2 + x(a + b) + ab
 a = 2 , b = 5

    A:            = (y)2 + y(2 + 5) + 2 × 5

B:               = y2 + 7y + 10

T:                  (x + 2) (x + 5) = y2 + 7y + 10


(ii) (p – 2) (p – 3)

راه حل:

W:              , [x + (-a)] [x + (- b)] = x2 + x [(- a) + (- b)] + (-a) (-b)

T:                  (p – 2) (p – 3) = [p + (- 2)] [p + (- 3)]

  a = -2 ,     b = -3

B:       [p + (- 2)] [p + (- 3)]

      C:= p2 + p [(-2) + (-3)] + (-2) (-3)

D:             = p2 + p (-2 - 3) + 6

  E:             = p2 – 5p + 6

T:, (p – 2) (p – 3) = p2 – 5p + 6


(iii) (m + 3) (m – 2)

راه حل:

W: [x + a] [x + (-b)] = x2 + x [a + (-b)] + a (-b)

T: (m + 3) (m – 2) = (m + 3) [m + (-2)]

  a = 3, b= -2

A:   (m + 3) [m + (-2)]

B:     = m2 + m [3 + (-2)] + (3) (-2)

     C:= m2 + m [3 - 2] + (-6)

      D:           = m2 + m (1) - 6

= m2 + m – 6

T:                  (m + 3) (m – 2) = m2 + m – 62. با کمک اتحاد جمله مشترک  (x + a) (x + b) حاصل این تمرین را پیدا کنید:    63 × 59

ره حل:

63 × 59 = (60 + 3) (60 – 1)

= [60 + 3] [60 + ( - 1)]

W:                (x + a) [x + (-b)] = x2 + x [a – (-b)] + (a) (-b)

  x = 60, a = 3, b = -1

T:      (60 + 3) (60 – 1) = (60)2 + 60 [3 + (-1)] + (3) (-1)

           A:                           = 3600 + 60 [3 – 1] + (-3)

           B:                           = 3600 + 60 × 2 - 3

              C:                         = 3600 + 120 – 3

                    D:                  = 3720 – 3

                        E:              = 3717

T: 63 × 59 = 3717


3.  با کمک اتحاد جمله مشترک  (x + a) (x + b) حاصل این تمرین را پیدا کنید::

(i) 91 × 93           

راه حل:

A:      91 × 93 = (90 + 1) (90 + 3)     

W:    , (x + a) (x + y) = x2 + x (a + b) + ab}

     x = 90, a = 1, b = 3

T:                  (90 + 1) (90 + 3) = (90)2 + 90 (1 + 3) + 1 × 3

                        A:               = 8100 + 90 × 4 + 3

                       B:                = 8100 + 360 + 3

                        C:               = 8460 + 3

                              D:         = 8463

T: 91 × 93 = 8463


(ii) 305 × 298

راه حل:

M:         305 × 298 = (300 + 5) (300 – 2)       

W: (x + a) (x - y) = x2 + x (a - b) - ab}

  x = 300, a = 5, b = 2

T: (300 + 5) (300 – 2) = (300)2 + 300 [5 + (-2)] + (5)(-2)

                    A:                      = 90000 + 300 × 3 – 10

                    B:                      = 90000 + 900 – 10

                        C:                  = 90900 – 10

                           D:               = 90890

T:305 × 298 = 90890
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

اتحاد مزدوج

تاریخ:دوشنبه 18 بهمن 1395-06:00 ق.ظ

تقسیم عبارت های جبری

ضرب چند جمله ای

عبارت جبری درجه

عبارات جبری -تعداد جمله

اتحاد مربع مجموع دو جمله ای

اتحاد مربع اختلاف2جمله ای


اتحاد مزدوج:   (a + b) (a – b) = a2 – b2      ,  

ّA
ّّّ ّA:    (a + b) (a – b) = a(a – b) + b (a – b)

                     = a2ab + ba + b2

                     = a2 – b2

T:             (a + b) (a – b) = a2 – b2

اتحاد مزدوج= حاصلضرب مجموع دو جمله  در تفاضل همان دو جمله برابربا مربع جمله اول - مربع جمله دوم
(جمله دوم +جمله اول) (جمله دوم –جمله اول ) = 2(جمله دوم) – 2(جمله اول) 

حل تمرین با کمک اتحاد مزدوج:مثال ها

1.             F:                     (2x + 7y) (2x – 7y) .

راه حل و شرح: 

W:                (a + b) (a – b) = a2 – b2

         a = 2x    و b= 7y

  A:      = (2x)2 – (7y)2

B:       = 4x2 – 49y2

T:                             (2x + 7y)(2x – 7y) = 4x2 – 49y2


2.مثال2 حل تمرین با کمک اتحاد مزدوج
E:                      502 – 492

راه حل و شرح:

W:                           a2 – b2 = (a + b)(a – b)

  a = 50,              b = 49

    c:                = (50 + 49) (50 – 49)

D:              = 99 × 1

= 99

T:                 , 502 – 492 = 99
حل تمرین با کمک اتحاد مزدوج

3. S:      63 × 57              .

راه حل و شرح:

A:                63 × 57 = (60 + 3) (60 – 3)

W:              (a + b) (a – b) = a2 – b2

      B:                    = (60)2 – (3)2

               c:              = 3600 – 9

= 3591

T:               , 63 × 57 = 3591


4. F:                پیدا کنید مقدار   x اگر   A:     232 – 172 = 6x

حل تمرین با کمک اتحاد مزدوج

W:        a2 – b2 = (a + b) (a – b)

  a = 23 ,       b = 17

T:             232 – 172 = 6x

B:            (23 + 17)(23 – 17) = 6x

C:    40 × 6 = 6x

240 = 6x

6x/6 = 240/6

T:               x = 40


5.                     S:          43 × 37 
شرح وراه حل:

A:                  43 × 37 = (40 + 3)( 40 – 3)

W: (a + b) (a – b) = a2 – b2

  a = 40, b = 3

     B:= (40)2 – (3)2

C:= 1600 – 9

= 1591

T: 43 × 37 = 1591علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

اتحاد مربع اختلاف2جمله ای

تاریخ:دوشنبه 18 بهمن 1395-05:58 ق.ظ


تقسیم عبارت های جبری

ضرب چند جمله ای

عبارت جبری درجه

عبارات جبری -تعداد جمله

اتحاد مربع مجموع دو جمله ای

چگونه مربع اختلاف دو جمله ای را پیدا کنیم وکجا کاربرد دارد؟A:      (a - b) (a - b) =   a(a - b) - b(a - b)

                     = a2 - ab - ba + b2

                     = a2 - 2ab + b2

                     = a2 + b2 - 2ab

C:                     , (a - b)2 = a2 + b2 - 2ab      ::


مربع اختلاف دو جمله ای= مربع جمله اول + مربع جمله دوم    -   2برابر جمله اول در جمله دوم

که به ان مربع دوجمله ای گوییم.

تمرین وفعالیت:

با کمک اتحاد مربع دوجمله ای تمرینها را حل کنید:

1.                       E: (4x - 7y)2    .

شرح مراحل        قدم به قدم:
مربع جمله اول + مربع جمله دوم    -   2برابر جمله اول در جمله دوم


                   , a = 4x و       b = 7y

 A:      = (4x)2 + (7y)2 - 2 (4x) (7y)

= 16x2 + 49y2 - 56xy

B:                        , (4x + 7y)2 = 16x2 + 49y2 - 56xy.


2.
 
E:              (3m - 5/6 n)2 با کمک از اتحاد         (a - b)2:  

Solution:

W:                        (a - b)2 = a2 + b2 - 2ab
, a = 3m ,               b = 5/6 n

     B:        = (3m)2 + (5/6 n)2 - 2 (3m) (5/6 n)

= 9 m2 + 25/36 n2 - 30/6 mn

= 9 m2 + 25/36 n2 - 5 mn

T:                      , (3m - 5/6 n)2 = 9 m2 + 25/36 n2 - 5 mn.
با کمک اتحاد مربع دو جمله ای  تورین زیر را حل کنید:

3.                        E:                   (999)2 =.

شرح مراحل:

  A:     (999)2 = (1000 – 1)2

W:                          , (a – b)2 = a2 + b2 – 2ab

   a = 1000       , b = 1

B:       (1000 – 1)2

c:        = (1000)2 + (1)2 – 2 (1000) (1)

 D:        = 1000000 + 1 – 2000

= 998001

T:                  , (999)2 = 998001

با کمک اتحاد مربع دو جمله ای  تورین زیر را حل کنید:
4. U:                 (0.1 m – 0.2 n) (0.1 m – 0.2 n).

شرح مراحل:

A:      (0.1 m – 0.2 n) (0.1 m – 0.2 n) = (0.1 m – 0.2 n)2

W:        (a – b)2 = a2 + b2 – 2ab      
 a = 0.1 m , b = 0.2 n

B:         = (0.1 m)2 + (0.2 n) 2 - 2 (0.1 m) (0.2 n)

       C:                     = 0.01 m2 + 0.04 n2 - 0.04 mn

T:      (0.1 m – 0.2 n) (0.1 m – 0.2 n) = 0.01 m2 + 0.04 n2 - 0.04 mn    

از این اتحاد در بسیاری از محاسبات عبارتهای جبری کاربرد دارد.علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


  • تعداد صفحات :109
  • ...  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • ...