آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

صلوات

تاریخ:دوشنبه 3 تیر 1392-03:52 ب.ظ

.

لطفاً برای اطلاع از مطالب قبلی به فهرست مطالب ،  آرشیو  مطالب قبلی  و یا صفحات جانبی مراجعه نمائید

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

اتحاد مربع مجموع دو جمله ای

تاریخ:دوشنبه 18 بهمن 1395-05:55 ق.ظ

تقسیم عبارت های جبری

ضرب چند جمله ای

عبارت جبری درجه

عبارات جبری -تعداد جمله

چگونه مربع مجموع دو جمله ای را پیدا کنیم وکجا کاربرد دارد؟

مراحل را قدم به قدم توجه کنید

       A:                  = (a + b) (a + b) = a(a + b) + b(a + b)

                     = a2 + ab + ba + b2

                     = a2 + 2ab + b2

                     = a2 + b2+ 2ab, 2(a + b)     =        = a2 + b2 + 2ab

مربع مجموع دو جمله ای= مربع جمله اول + مربع جمله دوم+ 2برابر جمله اول در جمله دوم

به ان مربع دو جمله ای گوییم

به مثالها  توجه کنید.:

1.                    A   :           (2x + 3y)2, .

  مراحل :

می دانیم که :          B:                  , (a + b)2 = a2 + b2 + 2ab

      , a = 2x                            b = 3y

= (2x)2 + (3y)2 + 2 (2x) (3y)

= 4x2 + 9y2 + 12xy

T:       , (2x + 3y)2 = 4x2 + 9y2 + 12xy    بنابراین.


2. می خواهیم     حاصل  1052   را از راه اتحاد محاسبه کنیم:      فرمول    2 (a + b).

نتیجه:  از اتحاد کمک گرفته ایم:

1052 =2 (5 + 100)

W:                      (a + b)2 = a2 + b2 + 2ab

, a = 100              و        b = 5

2 (5 + 100)

= 2(100) +2 (5) +  (100) (5) 2

= 10000 + 25 + 1000

= 11025

          , 1052 = 11025


3. E:                        (10.1)2   مربع عدداعشاری.

شرح:

       2(10.1) =      2(10 + 0.1)

مدانیم        W:       , (a + b)2 = a2 + b2 + 2ab

        , a = 10         و b = 0.1

(10 + 0.1)2

= 2(10) + 2(0.1) +  (10) (0.1)2

= 100 + 0.01 + 2

= 102.01

   2 (10.1) = 102.01

با کمک اتجاد مربع دوجمله ای تمرین را حل کنید

4. U: 1                     (1/5 x + 3/2 y) (1/5 x + 3/2 y).

نتیجه وشرح:

(1/5 x + 3/2 y) (1/5 x + 3/2 y) =2 :                         (1/5 x + 3/2 y)2

  W:                    (a + b)2 = a2 + b2 + 2ab

, a = 1/5 x و                      b = 3/2 y

   p:                  = ( 1/5 x  )2 + (3/2 y)2 + 2 (1/5 x) (3/2 y)                                 

  q:                = 1/25   x2 + 9/4 y2 + 3/5 xy

R:                                  , (1/5 x + 3/2 y) (1/5 x + 3/2 y) = 1/25 x2 + 9/4 y2 + 3/5 xy.
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

تقسیم عبارت های جبری

تاریخ:شنبه 16 بهمن 1395-07:00 ق.ظ1. تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ایl:

(i) 27x2 ÷ 9x

(ii) 14m2n2 ÷ 7mn

(iii) 15a4b3 ÷ 12a2b

(iv) 48m2n ÷ (-12mn2)

(v) (-76a2b3c) ÷ (-19abc)

(vi) 24m2n4 ÷ 6m2n

(vii) 27x4 ÷ (–x2)

(viii) abz2 ÷ (-az)

(ix) (-35m6) ÷ 7m3

(x) m^3n3 ÷ m2n


2.حاصل تقسیم ها را پیدا کنید:

(i) (3a3) بر  (a2)

(ii) (4x2y2z3) بر (xy2z2)

(iii) (12p6q6r6) بر (-3p4q2r)

(iv) (-x5z9) بر (-xz3)

(v) (15a5b7c4)بر (5a2b2c2)

(vi) (-16m3n2) بر (-4mn2)

(vii) (-48x9) بر (-8x3)

(viii) (35m11) بر (7m7)

(ix) (63p7q8r3) بر (9p5q5r3)

(x) (7x2yz) بر (-7x2yz)


3. از چپ به را ست تقسیم کنید:

(i) 14ab, 2b

(ii) 45x2z, 3z

(iii) 12ax4y, 6x4

(iv) 15u7, (-u5)

(v) 18mn4, 3mn

(vi) 56a4b3, 7a2b

(vii) 102a3bc, 2bc

(viii) (-80w4yz), 10w3z

(ix) 48x2y4, (-8xy)

(x) 45a3b2, 9ab2


4. تقسیم کنید:

(i) (36ab) بر (-9b)

(ii) (28p4q3) بر (-4p3q)

(iii) (16p2ba2) بر(-2ab)

(iv) (-50a3b3)بر (-5a3b)

(v) (-36a4m5n6)بر (4a3m2n2)

(vi) (16m) بر(-4)

(vii) (20a2) بر (5a)

(viii) (30y2) بر (-10y2)

(ix) (14x3y3)بر (2x2)

(x) (50m2n4) بر (2mn2).


پاسخ تمرینها:


1. (i) 3x

(ii) 2mn

(iii)(5a2b2)/4

(iv) -(4m)/n

(v) 4ab2

(vi) 4n3

(vii) -27x

(viii) -bz

(ix) -5m3

(x) mn22. (i) 3a

(ii) 4xz

(iii) -4p2q4r5

(iv) x4z6

(v) 3a3b5c2

(vi) 4m2

(vii) 6x6

(viii) 5m4

(ix) 7p2q3

(x) -13. (i) 7a

(ii) 15x2

(iii) 2ay

(iv) -15u2

(v) 6n3

(vi) 8a2b2

(vii) 51a3

(viii) -8wy

(ix) -6xy3

(x) 5a24. (i) -4a

(ii) -7pq2

(iii) -8p2a

(iv) 10b2

(v) -9am3n4

(vi) -4m

(vii) 4a

(viii) -3

(ix) 7xy3

(x) 25mn2

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

ضرب چند جمله ای ها

تاریخ:شنبه 16 بهمن 1395-06:57 ق.ظ


ضرب چند جمله ای ها

1. ضربیک جمله ای در چند جمله ای:

(i) (x + x2 + 1) × 5x

(ii) (am + bm2 + 5m) × m2

(iii) (1 + z + z3) × 9z

(iv) (5p – 3pq + 7q) × (–p5)

(v) (p + q + r) × (-p)

(vi) (y – z + x) × (-4x)

(vii) (mn + m2n + 5mn2) × m2n2

(viii) (2b2 + 3a2 + 5a3b) × ab

(ix) (3x2 – 2x2y + 9y2) × (–y2)

(x) (-ab + bc + ac) × (-abc)


2. ضرب چند جمله ای در یک جمله:

(i) 2q × (3p – 7q + r)

(ii) (-2c) × (a – 2b + 3c)

(iii) 2abc× (-4ab – 3bc – 2ac)

(iv) 6p3q2s2 × (2p2q – 3p3s2 – 4q3s)

(v) (-5x2y3z4) × (3x3y2 – 2x2yz3 – 7xy2z2)

(vi) (-5ab2c) × (4a2b + 5bc2 – 9cb2)

(vii) (-mn) × (m2 – 2n2 + 3m2n2)

(viii) (-2pq2r) × (-4pq – 3qr – 2pr)

(ix) 3ab3c × (-2a3b2 – 3a3c2 – 4b3c2)

(x) (pqr2) × (p2qr + pq2r – 7pqr2)


3. حاصل ضرب ها را پیدا کن:

(i) 10ab(ab + bc + ca)

(ii) (-15a2)(1 + ax + by)

(iii) 4m2n(mn + 1 – n2)

(iv) axy(ax – yx + ay)

(v) -11ab2c(5ab + 2bc – 4ca)
پاسخ تمرینها:


1. (i) 5x2 + 5x3 + 5x

(ii) am3 + bm4 + 5m3

(iii) 9z + 9z2 + 9z4

(iv) -5p6 + 3p6q – 7p5q

(v) –p2 –pq - pr

(vi) -4xy + 4xz - 4x2

(vii) m3n3 + m4n3 + 5m3n4

(viii) 2ab3 + 3a3b + 5a4b2

(ix) -3x2y3+ 2x2y4 – 9y5

(x) a2b2c – ab2c2 – a2bc22. (i) 6pq – 14q2 + 2qr

(ii) -2ac + 4bc – 6c2

(iii) -8a2b2c – 6ab2c2 – 4a2bc2

(iv) 12p5q3s2 – 18p6q2s4 – 24p3q5s3

(v) -15x5y5z4 + 10x4y4z7 + 35x3y5z6

(vi) -20a3b3c – 25ab3c3 + 45ab4c2

(vii) –m3n + 2mn3 – 3m3n3

(viii) 8p2q3r + 6pq3r2 + 4p2q2r2

(ix) -6a4b5c – 9a4b3c3 – 12ab6c3

(x) p3q2r3 + p2q3r3 - 7p2q2r43. (i) 10a2b2 + 10ab2c + 10a2bc

(ii) -15a2 – 15a3x -15a2by

(iii) 4m3n2 + 4m2n – 4m2n3

(iv) a2x2y – ax2y2 + a2xy2

(v) -11a2b3c – 22ab3c2 + 44a2b2c2


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

ضرب چند جمله ای

تاریخ:شنبه 16 بهمن 1395-06:55 ق.ظ


ضرب انواع یک جمله ای

ضرب یک جمله ایها را انجام دهید.

1. جاهای خالی را به طور مناسب پر کنید:

(i) 5 × 4 = _____

(ii) 7 × 9 = _____

(iii) 3 × 6 = _____

(iv) 6 × 8 = _____

(v) 2 × 7 = _____

(vi) 9 × 12 = _____

(vii) 3 × 7 = _____

(viii) 8 × 1 = _____

(ix) 9 × 0 = _____

(x) 11 × 4 = _____
و

و

و

و

و

و

و

و

و

و
5a × 4a = _____

7a2 × 9a3 = _____

3a × 6b = _____

6am × 8m = _____

2pq × 7pq = _____

9ay2 × 12ay = _____

3a3b2 × 7a2b5 = _____

8a2mn2 × a3m2n = _____

9p5q4 × 0 = _____

11z × 4yz7 = _____

2. حاصل ضرب یک جمله ای ها کدامند؟:

(i) 7x × 8x =

(ii) 3x × 5x × 4 = 

(iii) 2xy × 7ay

(iv) a × 4a2 × 6a3 =

(v) 9 × 9m2 =

(vi) 4 × 4p2 × 6p2q2 =

(vii) (-5x) × 8x2y =

(viii) (- 7m2n2) × (- 5mn) =

(ix) (-3a) × (-2a2b) × (-8ab2) =

(x) 12abc2 × (-2ab2c) × 0 =


3. حاصل ضرب یک جمله ای ها کدامند:

(i) 11x5 × 3x2

(ii) (-4m2) × 4p2

(iii) 2abc × 8a2c3

(iv) abcd × abc

(v) 6p2q2r2 × 2x2y2z2

(vi) 9m3n5 × 4m5n7

(vii) 3a3b3 × (-4a5b3)

(viii) 0 × (15x4y4z2)

(ix) 1 × 17x5z2

(x) b5c4 × m4z5


4. حاصل ضرب یک جمله ای ها کدامند::

(i) 4xy× -5xy

(ii) xy4 × (-x3y4)

(iii) 4ax× 3ay

(iv) 12ab2c × 4ab2

(v) 5mp2 × 3mn2p


5. حاصل ضرب یک جمله ای ها کدامند::

(i) 7ab2c5× 4a3b2c2 ×2abc2

(ii) xy2× 2x2y × xy

(iii) x5× y2x5 × xyz

(iv) (-b2c)×(-2bc) × 10c2b

(v) mn3× m2n4 × 5mn


6. حاصل ضرب یک جمله ای ها کدامند:l:

(i) 5a× 7

(ii) 4x2 × 9

(iii) 12uv× 3

(iv) –pq × 16

(v) 31pxy × 2

(vi) 5x2× (-13x4y)

(vii) (-2xy) × (5xy)

(viii) (-7mn2) × (-6m3n5)

(ix) 16xyz × 5x2z2

(x) 102a2bc × 0


پاسخ تمرینها:


1. (i) 20, 20a2 (ii) 63, 63a5

(iii) 18, 18ab

(iv) 48, 48am2

(v) 14, 14p2q2

(vi) 108, 18a2y3

(vii) 21, 21a5b7

(viii) 8, 8a5m3n3

(ix) 0, 0

(x) 44, 44yz82. (i) 56x2

(ii) 60x2

(iii) 14axy2

(iv) 24a6

(v) 81m2

(vi) 96p4q2

(vii) -40x3y

(viii) 35m3n3

(ix) -48a4b3

(x) 03. (i) 33x7

(ii) -16m2p2

(iii) 16a3bc4

(iv) a2b2c2d

(v) 12p2q2r2x2y2z2

(vi) 36m8n12

(vii) -12a8b6

(viii) 0

(ix) 17x5z2

(x) b5c4m4z54. (i) -20x2y2

(ii) -x4y8

(iii) 12a2xy

(iv) 48a2b4c

(v) 15m2n2p35. (i) 56a5b5c9

(ii) 2x4y4

(iii) x11y3z

(iv) 20b4c4

(v) 5m4n86. (i) 35a

(ii) 36x2

(iii) 36uv

(iv) –16pq

(v) 62pxy

(vi) -65x6y

(vii) -10x2y2

(viii) 42m4n7

(ix) 80x3yz3

(x) 0
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

جمع وتفریق عبارت های جبری

تاریخ:جمعه 15 بهمن 1395-06:47 ب.ظ

عبارت جبری درجه

عبارات جبری -تعداد جمله

مجموع عبارت های جبری را پیدا کنید

1. جمع یک جمله ای:    

(i) 8abc -و 10abc

(ii) 5x2yz2 و 9x2yz2

(iii) 6z7- و 5z7


2. دوجمله ای ها را جمع کنید:    

(i) 2p + 3q و 7p + 8q

(ii) 14x -3y و     (5x )-11y

(iii) 2x2y , -8x2y


3. 3جمله ای ها را جمع کنید:

(i) 4x + 5y – 3z و 9x – 6y + 4z

(ii)3x2 + 4xy + 5y2 و 9y2 – 10x2 – 6xy

(iii) 14xy + 17yz + 13xz و 8xy – 15yz + 12xz


4. مجموع جمله های زیر را  پیدا کنید:

(i) 3x2 – 2xy + 4y2 و  ( x2) –  + 4xy – 2y2

(ii) 3p + 4q + 7r, -5p + 3q – 6r و 4p – 2q – 4r

(iii) 2a2 + ab - b2, -a2 + 2ab + 3b2 و 3a2 – 10ab + 4b2

(iv) k2 – k + 1, -5k2 + 2k – 2و 3k2 – 3k + 1

(v) x2 – xy + yz, 2xy + yz – 2x2 و -3yz + 3x2 + xy

(vi) 4u2 + 7 – 3u, 4u – u2 + 8 و -10 + 5u – 2u2


5. عبارت را جمع کنید:

(i) 3xyz + 4yz + 5zx,     7xz – 6yz + 4xyz    ,   -9xyz – 11zy + 9xz

(ii) x3 – 2y3 + x,     y3 – 2x3 + y      ,-2y + 2y3 – 5x + 4x3

(iii) 7p2 – 4p2q + 8q2,       5q2 – 2p2 + 6p2q      , 3p2q + 10p2

(iv) 9x2 – 7x + 5, -14x2 – 6 + 15x          ,20x2 + 40x - 17

(v) –m2 – 3mn + 3n2 + 8, 3m2 – 5n2 – 3 + 4mn  , -6mn + 2m2 – 2 + n26. اگر   P = a2 – 2bc + b2,     Q = -b2 + bc – c2       , R = c2 + cb + a2 بعد, `پیداکنید    P + Q + R.`.


پاسخ تمرین های بالا:


1. (i) 2abc

(ii) 14x2yz2

(iii) -z72. (i) 9p + 11q

(ii) 9x + 8y

(iii) -6x2y3. (i) 13x - y +z

(ii) -   7x2 - 2xy + 14y2

(iii) 22xy + 2yz + 25xz4. (i) 2x2 + 2xy + 2y2

(ii) 2p + 5q – 3r

(iii) 4a2 – 7ab + 6b2

(iv) –k2 – 2k

(v) 2x2 + 2xy - yz

(vi) u2 + 6u + 55. (i) -2xyz – 13yz + 21xz

(ii) 3x3 + y3 – 4x – y

(iii) 15p2 + 5p2q + 13q2

(iv) 15x2 – 32x – 18

(v) 4m2 – 5mn – n2


6. 0


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

عبارت جبری درجه

تاریخ:جمعه 15 بهمن 1395-07:35 ق.ظ


عبارات جبری -تعداد جمله


1. درجه عبارت های جبری نسبت به تمام متغیر ها یک جمله ای چیست؟:

مجموع تمام توانها

(i) 7xyz

(ii) -5abc4


2. درجه عبارت های جبری نسبت به همه  متغیر ها 2 جمله ای چیست؟:

جدا جدا  مجموع توانها هرجمله حساب می شود و  بزرگترین مجموع درجه است نسبت به همه

(i) -11x2 + 3xyz

(ii) 5p2q + 3pq3r


3. درجه عبارت های جبری نسبت به همه  متغیر ها چند جمله ای چیست؟:

(i) a + b + c

(ii) –yz2 – y3z2 + 5x2y2z2


4. درجه عبارت های جبری نسبت به یک  متغیر ها چند  جمله ای چیست؟::

(i) 1 + 3z

(ii) 1 + 3m + 5m2

(iii) 4u + 5u3 + 17u5 + 7

(iv) a9 + 4a3 + 7a2 + 10

(v) -11p + 7

(vi) m6 + m9


5. درجه عبارت های جبری   چند جمله ای چیست؟::

(i) 2a2 + 3a2 + 4a

(ii) 5a3b – 7a2 + 11b2

(iii) (2/7)xy2 – (7/2)x2y + y

(iv) (5m2n)/6 – 9m2

(v) 4a3 – 4a2 + 5a - 6

(vi) 102n + 5mn2 + 1


6. درجه عبارت های جبری چند جمله ای چیست؟::

(i) a + a2

(ii) 2b2 – 5b + 2

(iii) -9ab + 11b

(iv) p3 + p8 – p10

(v) 1 – 100c20

(vi) 10 + 17k – 23k3


7. به سوالها پاسخ دهید.:

(i)  یک دو جمله ای با    m بنویسید  با درجه 7

(ii) یک3 جمله ای با ‘a’ بادرجه  11

(iii) یکچند جمله ای با  ‘z’ درجه 5

(iv) یک دو جمله ای با  ‘x’ درجه  1

(v) 3 جمله ای با  ‘p’ درجه 3


پاسخ ها را درزیر مشاهده کنید.


پاسخ ها:


1. (i) 3

(ii) 6


2. (i) 3

(ii) 5


3. (i) 1

(ii) 6


4. (i) 1

(ii) 2

(iii) 5

(iv) 9

(v) 1

(vi) 9


5. (i) 2

(ii) 4

(iii) 3

(iv) 3

(v) 3

(vi) 3


6. (i) 2

(ii) 2

(iii) 2

(iv) 10

(v) 20

(vi) 3


7. (i) -5m7 + 11

(ii) 2a11 – a2 + 9a

(iii) 13 + 5z + 10z2 – 17z3 + z4 – 5z5

(iv) –x - 1

(v) -3p3 – 3p2 + 5
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

عبارات جبری -تعداد جمله

تاریخ:جمعه 15 بهمن 1395-07:01 ق.ظ

عبارت جبری درجه

هر عبارت که به صورت حاصل ضرب  یک عد حقیقی درتوانهای صحیح ونامنفی(حسابی) یک یا چند متغیر باشد را یک جمله ای گوییم. هر عدد ثابتی به تنهایی یک جمله ای هستند مثل :
2√- و 4/5و-3و2
در تمرینات زیر تعداد جمله ها کدام درست و کدام غلط است؟

1.

(i) عبارت 3 جمله ای است       5a2 + a  

(ii)  ax2 + bx + c  عبارت 3 جمله ای است

(iii) 5 × mnعبارت3 جمله ای است

(iv) 11 + xyعبارت 2 جمله ای استl

(v) a3 – 3ab + 7a + 9عبارت چند جمله ای استl

(vi) 2x3 + 7xy + 3x + 2عبارت چند جمله ای استl

(vii) 1 + 2x + 3x2 + x4 + x5عبارت 2 جمله ای استl

(viii) p2 + q2 + r2عبارت 3 جمله ای است


2. کدام عبارت چند جمله ای هستند؟

(i) 10 – 13x

(ii) z + z2 + z5 - 7

(iii) 1 + 1/a + 1/a2 + 1/a3 +1/a4

(iv) (m2 + m – 2)/(m – 3)

(v) 1/2 – 5/(4 + u)

(vi) 1 + 5m

(vii) 1 + 5u + 4u2

(viii) 1/√x + 5


3. نوع جمله را در هر عبارت معین کنید.:یک جمله ای دو جمله ای -3 جمله ای

(i) mn

(ii) mn + m

(iii) 2a ÷ b

(iv) 7abc

(v) 7 + u + v

(vi) 2p2 – p

(vii) -k

(viii) ax2 + bx – 7

(ix) -3mn + t

(x) 1 + a + z

(xi) 1 + a ÷ z

(xii) a + ab – b2


4.  نوع جمله را در هر عبارت معین کنید.:یک جمله ای دو جمله ای -3 جمله ای:

(i) 11pqr

(ii) m + 2n

(iii) a + b + c

(iv) 1 – m + m2 + m5 – m7 + m9

(v) 2ab + c

(vi) 1 + 3a + 4a3


پاسخ ها:


1. (i) غلط

(ii) درست

(iii)  غلط

(iv) درست

(v) درست

(vi) درست

(vii)  غلط

(viii) درست


2. (i) چند جمله ای هست

(ii) چند جمله ای هست

(iii) چند جمله ای نیست

(iv)چند جمله ای نیست

(v)چند جمله ای نیست

(vi) چند جمله ای هست

(vii) چند جمله ای هست

(viii)چند جمله ای نیست


3. (i) یک جمله ای

(ii) 2 جملهl

(iii) یک جمله ای

(iv)یک جمله ای

(v) 3 جمله

(vi) دو جمله

(vii) یک جملهl

(viii) 3 جملهl

(ix)دو جمله

(x) 2 جمله)

(xii) 3جمله


4. (i) یک جمله

(ii) دوجمله

(iii) 3 جملهl

(iv) چند جمله

(v) دو جمله

(vi) 3 جملهl
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

فرق مبالغه ، اغراق و غلو چیست ؟

تاریخ:چهارشنبه 13 بهمن 1395-06:42 ق.ظفرق مبالغه ، اغراق و غلو چیست ؟
1- مبالغه:
آن است که گوینده چیزی را ادعا می کند که هم از دیدگاه عقل و خرد ممکن و شدنی است هم عادتاً در آزمونهای زندگی نمونه هایی دارد، مثلا کسی به یار و دوست عزیزش بگوید : من ان قدر به تو انس دارم به طوری که دیگر کسی را دوست ندارم و از دیدن خلق جهان ملول و بیزارم.

اگر چه ممکن است این شخص با افراد دیگری هم صحبت و انس داشته باشد می خواهد شدت انس و علاقه ی زیادش را به یارش بیان کند.

    سعدی می گوید:

اندرون با تو چنان انس گرفته است مرا

که ملالم ز همه خلق جهان می آید

هر چند می دانیم که سعدی  در سفر بوده و با مردم هم ارتباط داشته است .
2- اغراق:

آن است که عقلا ممکن باشد ولی عادتاً ناممکن و ناشدنی. مثلا بگوییم :

  او آن چنان محو تماشای دیدن تصویر بود که اگر تیر هم می آمد و به چشمانش می خورد، بسته نمی شد. این سخن از نظر عقلی امکان دارد که کسی آن قدر حواسش  به چیزی باشد که از اطرافش بی خبر باشد ولی  از نظر عرفی و عادتی غیر ممکن است  زیرا دراین حالت به طور ناخودآگاه پلک به هم می خورد.

مثال از سعدی:
 
ز دیدنت نتوانم که دیده بر دوزم

و گر معاینه بینم که تیر می آید

 منظور سعدی آن است که زیبایی معشوق چنان او را محو کرده که اگر ببیند تیر هم به سوی او می اید باز چشمانش را نخواهد بست.

می بینیم که تأثیر زیبایی این بیت و بیان حالات عاطفی و عاشقانه از  راه اغراق چقدر زیباتر و مؤثرتر از یک جمله ی خبری و زبانی است.
- غلو:

       آن است که نه عقلاً و نه عادتاً ممکن نباشد.نه با عقل و خرد جور در می آید نه به صورت عادی در زندگی نمونه داشته است؛مثلا  دهان کوچک کسی را به نقطه و صفر و هیچ،مانند کنند و کمر باریک او را به مو.
حافظ می گوید:
هیچ است آن دهان و نبینم ازآن نشان

موی است آن میان و ندانم که آن چه موست
 کانال ادبیاتعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

شعر نیمایی

تاریخ:چهارشنبه 13 بهمن 1395-06:35 ق.ظ


شعر نیمایی:شعری است با مصراع های کوتاه و بلندکه درآن قافیه الزامی نیست وآوردن قافیه درمصراع های گوناگون ،بدون ترتیب خاص، ازویژگی های این نوع شعر است.
شعر نیمایی مانندشعر سنتی موزون است،یعنی وزن وآهنگ دارد،ولی به سبب آن که مصراع هااز نظر امتداد برابر نیستندوقافیه  جابه جا می شود،دریافت واحساس وزن شعر نیاز به دقت بیش تری دارد.
موضوع ومحتوای شعر نیمایی احساسات وتجربه های فردی،عشق،جهت گیری اجتماعی وسیاست است .
بنیانگذار شعر نیمایی "نیما یوشیج" است.مهدی اخوان ثالث،فروغ فرخزاد،سهراب سپهری،فریدون مشیری،قیصر امین پور و دکترشفیعی کد کنی از برگزیدگان شعر نیمایی هستند.

نمونه ای از شعر نیمایی:


به کجا چنین شتابان؟

                 گَوَن از نسیم پرسید

دل من گرفته زینجا

                   هوس سفرنداری

زغبار این بیابان؟

همه آرزویم،اما

                   چه کنم که بسته پایم...

به کجا چنین شتابان؟

به هر آن کجا که باشد به جز این سرا، سرایم

سفرت به خیر!اما،تو و دوستی، خدا را

چوازین کویر وحشت به سلامتی گذشتی

به شکوفه ها به باران،برسان سلام مارا.
 
            "دکترشفیعی کدکنی"

درکلاس ششم، شعر های "شهدا خورشیدند"و"راز زندگی"از نوع شعر نیمایی (شعر نو)هستند.
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

گسترده منشور 5 پهلو و مخروط

تاریخ:چهارشنبه 13 بهمن 1395-06:06 ق.ظ

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

گسترده کره

تاریخ:دوشنبه 11 بهمن 1395-07:41 ب.ظ

!

!

!
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

تفریق عبارت های جبری

تاریخ:یکشنبه 10 بهمن 1395-07:11 ب.ظ


 

عبارات جبری -تعداد جمله

عبارت جبری درجه

جمع وتفریق عبارت های جبری

1. اختلاف یک جمله ای ها را پیدا کنید:    

(i) 8ab2        از 15ab2

(ii) 9m2n   از   7m2n

(iii) 4pq - از   -23pq


2. مرتب کنید واختلاف دوجمله ای ها را پیدا کنید:    

(i) 4a – 3b از     7a – 2b

(ii) 2ab3 + 3b        از 7ab3 + 8b

(iii) 2m – 9m2n ,    5m + 11m2n


3. مرتب کنید واختلاف 3جمله ای ها را پیدا کنید:  

(i) 8a – 12b + 17c-)  از a – b – c

(ii) 1 + 4m + 9m2   از    4 – m – 5m2

(iii) 7p + 8q – 3r      از    5p – 2q + 9r


4.مرتب کنید واختلاف چندجمله ای ها را پیدا کنید:   :

(i) 2x – 3y – 4z     از     x – 5y – 7z

(ii) m – 3mn + 2n + 9         از 11m – 7mn + 2n - 5

(iii) 4ab + 6bc – 8ca از       6ab – 3bc – 3ca + 11abc

(iv) p2q – q + p     از 5p2q – 4p + 7q

(v) 2pq + rs – pr – 2qs از      pq – 2rs + 2pr + qs

(vi) 5 – x – 4y + 4zاز 5x – 7y + 2z


5. مرتب کنید واختلاف چند جمله ای ها را پیدا کنید:   :

(i) 4p2 – 3q2 + 5q – 2   از     6p2 – 3pq + 7q2 + 4p - 2

(ii) 3ab – a2 – 2b2   از 3a2 + 4b2 + ab

(iii) 7p2 – q2 – 5pq     از     2p2 + 5q2 + 3pq

(iv) 5x – 3y + 2z    از   x – 4y – 2z

(v) 4p – 6q + 3rاز     12p + 7q – 21r


6. به این جمله چه اضافه شود 1 – 2x + 3x2 تا نتیجه    3 + 5x – 7x2?

7.    چه جمله های  از ایت چند جمله ای کم کنیم  m: -4m2 + 5m – 3         تا  نتیجه     m2 – 3m?
پاسخ تمرینها:

1. (i) 7ab2

(ii) -2m2n

(iii) -19pq


2. (i) 3a + b

(ii) 5ab3 + 5b

(iii) 3m + 20m2n


3. (i) 9a + 11b - 18c

(ii) 3 – 5m – 14m2

(iii) -2p – 10q + 12r


4. (i) -x – 2y – 3z

(ii) 10m – 4mn - 14

(iii) 2ab – 9bc + 5ca + 11abc

(iv) 4p2q – 5p + 8q

(v) -pq – 3rs + 3pr + 3qs

(vi) 6x – 3y - 2z – 5


5. (i) 2p2 – 3pq + 10q2 + 4p – 5q

(ii) 4a2 + 6b2 - ab

(iii) -5p2 + 6q2 + 8pq

(iv) -4x – y – 4z

(v) 8p + 13q – 24r


6. 2 + 7x – 10x2

7. -5m2 + 8m – 3
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مساحت مثلث به روش مختصاتی

تاریخ:یکشنبه 10 بهمن 1395-06:34 ب.ظ


فرض میکنیم نقطه A به مختصات (0, 0)یک راس از مثلث باشد و نقاط B به

مختصات(x1, y1) و C به مختصات(x2, y2) دو راس دیگر مثلث باشند.

در این صورت مساحت مثلث نصف مقدار|x1y2 − x2y1| خواهد شد

مثال:

B=(    1و3)=

C=(   1و2 )    

A = (0, 0)

     2.5=2÷  (1×1-2×3)
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

چند ضلعی ها و اطراف شما

تاریخ:یکشنبه 10 بهمن 1395-06:34 ب.ظچند ضلعی?

 دو بعدی هستند از خطوط راست ایجاد می شوند. وبسته هستند.


pentagon irregular not a pentagon (curve) not a pentagon (open)
چند ضلعی هست
(ضلع ها از خطوط راست ایجاد شدند)
چند ضلعی نیست
(خط منحنی دارد)
چند ضلعی نیست 
(باز است, بسته نیست)


انواع چندضلعی

منتظم و نا منظم

چند ضلعی منتظم زاویه ها باهم واضلاع باهم مساویند.

pentagon regular   pentagon irregular
منظم   نا منظم

 

چند ضلعی محدب ومقعر

زاویه های داخلی کمتر از 180 درجه هستند 180°.

اگر زاویه یک چند ضلعی بیشتر از 180° . (در حقیقت غاری درون کوه ایجاد شود)     180 درجه شود چند ضلعی مقعر نام دارد

pentagon irregular   pentagon concave
محدب   مقعر

 

چند ضلعی مرکب یا ساده ؟

 چند ضلعی ساده اضلاع  به داخل شکسته نشدندودارای مرزویا مسیر ویا حد وحدود  است

چند ضلعی مرکب  اضلاع همدیگرا را قطع کردند:


pentagon irregular   pentagon complex
چند ضلعی ساده
(5 ضلعی)
  چند ضلعی مرکب
(5 ضلعی  جالبه؟)

 

مثال:

hexagon irregular   concave octagon   star polygon
6 ضلعی نامنظم

  8 ضلعی مقعر

  چند ضلعی مرکب
(یک "چند ضلعی ستاره",
ستاره 5 پر)

 

polygons interactive

منتظم!

 ... 5 ضلعی منتظم ومحدب.

نامها

    اگر چند ضلعی منتظم باشد...
نام تعداد ضلع
شکل یک زاویه داخلی
3ضلعی 3 regular triangle 60°
 (مربع) 4 regular quadrilateral 90°
5 ضلعی
5 regular pentagon 108°
6 ضلعی
6 regular hexagon 120°
7ضلعی7 7 regular heptagon 128.571°
8 ضلعی
8 regular octagon 135°
9 ضلعی
9 regular nonagon 140°
10 ضلعی
10 regular decagon 144°
11 ضلعی
11 regular hendecagon 147.273°
12 ضلعی 12 regular dodecagon 150°
13 ضلعی 13   152.308°
14 ضلعی 14   154.286°
15 15   156°
16 16   157.5°
17 17   158.824°
18 18   160°
19 19   161.053°
20 20   162°
30 30   168°
40 40   171°
Pentacontagon 50   172.8°
Hexacontagon 60   174°
Heptacontagon 70   174.857°
Octacontagon 80   175.5°
Enneacontagon 90   176°
هکتا گون
100   176.4°
هزارضلعی 1,000   179.64°
میراگون 10,000   179.964°
مگا کون
1,000,000   ~180°
گوگل گن
10100   ~180°
n-gon n regular n gon (n-2) × 180° / n

quad bike
4 چرخ و 4 ضلعی ها

پنتاگون (5 ضلعی) در واشنگتن

pentagon building

6 ضلعی (6 ضلعیدر کندوی عسل)

honeycomb


Octagon (8 ضلعی- هشت پای دریایی)

octopus
حالا شما در طبیعت نمونه ها را به یاد اورید

 

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

طرح های ماندالا

تاریخ:شنبه 9 بهمن 1395-04:18 ب.ظ


ماندالا

mandala sand  

نوعی طرحهای هندسی که در مذهب بودایی که درکمک به تفکر واندیشه  عمیق ودرک تصویری نقش والایی دارد

 طرح  ها هندسی هستندنوعی از الگوهای ریاضی هندسی که برداشتی از طبیعت وجهان افرینش الهام  می گیرد .

ایا شما میتوانید بسازید!

بله شما هم می توانید :

وسایل لازم:

 • کاغذ
 • مدادهای رنگی.

فعالیت

دایره ای رسم کنید.

از مرکز شروع کنید وطرحهای ساده ایجاد کنید, !

شروع از مرکز.

الگوهایی رسم کنید وقرینه هارا ایجاد کنید,
.

  mandala stage 1
     
از مرکز قدم به قدم دور شوید وطرحهای قرینه رسم کنید.   mandala stage 2
     

نتیجه کار!

(ار مجورهای مختصات هم می توان کمک گرفت.)

  mandala finished

 

ماندالا در زبان سانسکریت به معنی دایره است . اما این واژه فقط یک دایره ساده نیست . بسیاری از ما روزانه با انواع طرح های ماندالا برخورد می کنیم اما چون شناختی نسبت به این موضوع نداریم خیلی ساده از کنار آن می گذریم . به عنوان مثال تصاویر گلها و حلزون که در زیر مشاهده می کنید نمونه های ساده و زیبایی از این طرح های ماندالا است

ماندالا به طرح های دایره ای شکلی اطلاق می شود که دارای یک مرکز واحد است و دیگر اجزای طرح به صورت منظم بر حول آن مرکز چیده می شوند .
نمونه های دیگری از طرح های ماندالا هم وجود دارند مانند طرح هایی که روی دیوارهای قدیمی و سقف های سنتی دیده می شود . حتی کاشیکاریهای گنبدها هم نوعی طرح برگرفته از همین طرح های ماندالا است . در دید کلی تر جهان هستی و چینش سیارات و ستارگان به دور نقطه ی ثابت خورشید هم نوعی طرح ماندالای خدایی است

طرح دوم: انچه لازم دارید

 • پرگار
 • خطکش
 • مداد
 • مدادهای رنگی

1. با پرگار دایرهای به شعاع دلخواه رسم کنید..

 

step 1

 

2. بدون تغییر پرگار چند کمان روی محیط دایره علامت بزنید

شما 6 کمان زدید.

 

step 2

 

3. با خط کش کمانها را به مرکز دایره متصل کنید.

 

step 3

 

4. یک درمیان نقاط را به هم وصل کنید ستاره ای درست می شود.

.

 

step 4

 به دلخواه رنگ امیزی کنید.

 

6-pointed star mandala

 

 

طرح های جالب دیگر!

 

 

 

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


 • تعداد صفحات :109
 • ...  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • 8  
 • 9  
 • ...