تبلیغات
معلم5 فتحی

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

صلوات

تاریخ:دوشنبه 3 تیر 1392-03:52 ب.ظ

.

لطفاً برای اطلاع از مطالب قبلی به فهرست مطالب ،  آرشیو  مطالب قبلی  و یا صفحات جانبی مراجعه نمائید.

در پایین همین صفحه شماره های 1و2 تا  .... وجود دارد که روی هر

شماره کلیک کنید صفحه جدیدی برای  مطالعه بگشوده می شود .


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

تصویر درآینه مقعر

تاریخ:شنبه 23 اردیبهشت 1396-07:03 ق.ظ

  

منبع :http://elearning.roshd.ir/samirayan/ketab1/html/k1-f4-046.htm

چگونگی تشكیل تصویر در آینه مقعر

2- جسم خارج از C       P>C

تصویر بین F و و   

كوچكتر از جسم- معكوس- حقیقی   q< p  و q >0

 

1- جسم در بی‌نهایت

تصویر در كانون كوچكتر از جسم q=f

حقیقی- معكوس q< p  و q >0

چون پرتوها از بی‌نهایت می‌تابد پس تصویر در F تشكیل می‌شود

4- جسم بین F و C   و  q >0

تصویر خارج از C   

بزرگتر از جسم   q >C

معكوس- حقیقی 

3- جسم روی مركز C 

تصویر برابر جسم حقیقی- معكوس

 

 

6- جسم بین F و آینه

تصویر پشت آینه p<f بزرگتر از جسم و مجازی

و مستقیم   q>p

 

5- جسم روی كانون   

تصویر در بی‌نهایت p=4

بزرگتر از جسم 

حقیقی- معكوس 

فعالیت تحقیقی

یك شمع را بین آینه تا فاصله بی‌نهایت از آینه مقعر دور كنید چگونگی بزرگی و مكان تصویر و جسم را مقایسه كنید.

در یك آینه مقعر

اكر جسم بین F و C جابجا شود تصویر بین C و بی نهایت جابجا می شود.

 اگر جسمی بینC و بی نهایت جابجا شود تصویر بین C و F جابجا می شود.

اگر جسمی بین F و بی نهایت جابجا شود تصویر بین بی نهایت و F جابجا می شود.

اگر جسمی بین F و C با سرعت V جابجا شود، تصویرش بین بی نهایت و C با سرعت َV جابجا می‌شود كه

اگر جسمی بین C و بی نهایت با سرعت  V جابجا شود، و تصویرش بین  C و F با سرعت َV جابجا می‌شود كه

كاربرد آینه‌ها

2- فرستنده در كانون  (گیرنده در ماهواره)

1- تصویر ستارگان و سیارات پس از برخورد به آینه‌های مقعر در كانون قابل رصد است.

4- آینه‌های قابل استفاده در خودروها آینه راننده در بالای فرمان و آینه بغل (آینه محدب)

3- آینه‌های دندانپزشكی (آینه مقعر) تصویر مجازی و مستقیم

دندان بیمار در آینه‌های دندانپزشكی در فاصله كانونی آینه قرار دارد تصویر آن توسط پزشك قابل رویت است.

6- آینه مقعر در لامپ چراغ

5- آینه در جاده‌ها (محدب)

  8- آینه‌های مورد استفاده در آرایشگاهها (آینه تخت)

7- پریسكوپ در زیر  دریایی‌ها و جبهه‌های جنگ (آینه تخت)

آینه‌های محدب

اگر سطح بیرونی كره‌ای آینه باشدآن را آینه محدب می‌گویند. حال به بررسی چند نقطه مهم در مورد یك آینه كروی محدب می‌پردازیم.

كانون آینه محدب: اگر چند پرتو، به طور موازی به یك آینه محدب بتابد پرتوهای بازتاب از هم دور می شوند و امتداد آنها همدیگر را در نقطه ای پشت آینه قطع می كنند به آن نقطه كانون آینه محدب گویند.

مركز انحنای آینه:  مركز كره ای كه آینه از آن جدا شده مركز انحنای آینه محدب می‌گویند كه پشت آینه واقع است.

 شعاع انحنای آینه: شعاع كره ای  كه آینه از آن جدا شده، شعاع انحنای آینه محدب می‌گویند.

 مـحور اصـلی: به خطی كه مركز انحنای آینه را به كانون آینه وصل می‌كند محور اصلی می‌گویند.

 رأس آینه : محل تقاطع محور اصـلی و آینـه را رأس آیـنه می‌گوینـد. در شـكل مقابـل نقاط فوق نشان داده شده، رابطه زیر در آینه محدب نیز صادق است.

در آینه محدب نیز مانند آینه مقعر پرتوهایی هستند كه موقع تشكیل تصویر از آنها استفاده می كنیم. به جدول زیر توجه كنید.

2) اگر پرتوی موازی با محور اصلی بتابد طوری بازتاب می كند كه امتداد پرتو بازتاب از كانون عبور می‌كند.

1) اگر پرتوی طوری بتابد كه امتداد آن از كانون عبور كند به طور موازی با محور اصلی بازتاب می كند.

4) اگر پرتوی به راس طوری بتابد كه با محور اصلی زاویه

بسازد در طرف دیگر طوری بازتاب می كند كه با محور زاویه بسازد.

3) اگر پرتوی طوری بتابد كه امتداد آن از مركز انحنا بگذرد بر روی خود بازتاب می كند.

 

بدین ترتیب می توان به كمك پرتوهای فوق تصویر جسمی را كه در مقابل آینه واقع شده است تشكیل داد.

تصویر در آینه‌های محدب

شمعی به طول AB را در مقابل آینه محدب قرار می‌دهیم از نقطه A در راس شمع

 1)یك پرتو موازی با محور اصلی به آینه می‌تابانیم امتداد بازتاب آن در پشت آینه در كانون مجازی جمع می‌شود. (عبور می‌كند)

 2) یك پرتو از راس جسم و مركز آینه محدب عبور می‌دهیم این دو پرتو همدیگر را در هر جایی كه قطع كنند محل قطع پرتوها محل تشكیل تصویر مجازی است.

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

نیم دایره

تاریخ:جمعه 22 اردیبهشت 1396-08:03 ق.ظ


قطاعها ی دایره:   قسمتی از دایره را قطاع گویند.
یک قطاع بارسم وتر(پاره خطی که از یک نقطه روی محیط به یک نقطه دیگر روی محیط وصل  شود.) یا رسم  دو یا چند شعاع ایجاد می شودشکلها ی زیر
     قطاع-نیم دایره            قطاع-یک چهارم دایره
 در شکل های بالا   نیم دایره ویک چهارم دایره   هم قطاع  های دایره هستند.
مساحت  یک قطاع دایره:شما   با توجه به شکل  می توانید مساحت یک دایره  را به دست آورید مساحت قطاع را با مقایسه اندازه زاویه قطاع و زاویه کل دایره  محاسبه کنیم

   نیم دایره ای به قطر 400 سانتی متر داریم . محیط آن را حساب کنید؟

 محیط=2÷ (قطر×3.14)+ قطر

400×3.14=1256

12.56÷2=628                       628+400=1028 محیط نیم دایره

1-      راه بدست آوردن محیط دایره را به طور کامل با رسم شکل بیان کنید؟


 

 مساحت دایره= شعاع ×شعاع×3.14 = πR2, اگر  R شعاع باشد.π عددپی

پس مساحت نیم دایره:  نصف مساحت دایره است.

مساحت نیم دایره =
π
R2

2
پس:
R  =شعاع
π = عددپی, تقریبا 3.142

مثال 1:

مساحت نیم دایره به شعاع 7 cm.                                                        

حل:                                        

مساحت نیم دایره =نصف مساحت دایره  = (1/2) Π r²

   r= 7 cm     و    Π = 3.14

   cm²      76.93  =  (1/2)×  (3.14)× 7×7                                

    

          


مثال 2:

مساحت نیم دایره به شعاع3.5 cm.                                                        

حل:

مساحت نیم دایره =نصف مساحت دایره  = (1/2) Π r²

                             شعاع r = 3.5 cm  و                       Π = 3.14                         cm²              19.2325  =  (1/2)×  (3.14)×3.5×3.5                                                                              

                


حالا محیط نیم دایره.

محیط  دایره =  3.14 ×قطر

محیط نیم دایره = محیط نصف دایره +قطر

مثال 1 :

محیط نیم دایره به قطر  7 cm.                                                                         

r شعاع = نصف قطر

r = 7/2

r = 3.5

می توان عدد پی را 22/7 بگیریم=3.14                                                                            

محیط نیم دایره = محیط نصف دایره +قطر

                                                          10.99+7=17.99         10.99=2÷(3.5×2×3.14 )  


              شعاعr = 3.5    و Π = 3.14

          شعاع, قطر, کمان و محیط (واحد. متر), مساحت (. واحد مترمربع).Semicircle, radius
شعاع دایره
Semicircle, diameter
قطر دایره

Semicircle, arc length
کمان دایره
Semicircle, perimeter and area
محیط نیم دایره p( زرد   ), مساحت ( خاکستریA


 

29.6 =محیط نیم دایره +4+8.4+4=


 

4-      نسبت محیط یک مربع به محیط یک دایره 1 به 2 است اگر قطر دایره 16 سانتی متر باشد مساحت مربع را حساب کنید؟

 

5-      شعاع دایره ای 25/ 0 است محیط آن را حساب کنید؟

 

6-      25%ار یک دایره به شعاع 200 سانتی متر را رنگ زده ایم محیط قسمت رنگ زده را حساب کنید؟

 

7-      اگر محیط یک میدان به شکل دایره 70/15 متر باشد . فکر می کنید شعاع دایره چند متر باشد؟

 

8-      اگر 10 سانتی متر به قطر دایره ای افزوده شود . چند سانتی متر به محیط آن افزوده می شود؟

 

9-      در داخل یک دایره به قطر 400 سانتی متر یک مربع به ضلع 20 سانتی متر رنگ شده است . محیط شکل را حساب کنید؟

10-  محیط دایره ای با محیط مربعی برابر است . اگر شعاع دایره 200 متر باشد . محیط مربع را حساب کنید؟

 

11-  یک مثلث متساوی الاضلاع  داریم که محیط آن 30 سانتی متراست. با کمک هر ضلع  این مثلث نیم دایره ای رسم کنید . اکنون محیط کل شکل را حساب کنید ؟(هر ضلع مثلث قطر دایره می شود)

 علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

11 گسترده مکعب

تاریخ:پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396-06:39 ق.ظگسترده مکعب

مکعب از 6 وجه تشکیل می شود که این وجه ها به صورتهای مختلف کنارهم قرار می گیرند.

11مورد گسترده میتواند ایجاد شود که شرایط ایجاد یک مکعب را فراهم کند


nets of cubes

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

منشور

تاریخ:چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396-06:47 ق.ظImage result for ‫منشور مایل‬‎

منشور ها جسمی 3 بعدی هستند .

منشورها:دوقاعده موازی ومساوی دارند. با نام تعداد پهلو ( ازروی تعداد ضلع قاعده) نام گذاری می شوند مثلا منشور 3 پهلو دارای قاعده 3 ضلعی است.

سطوح جانبی هریک مستطیل شکل هستند . منشور زیر سمت راست منشور 4پهلو و سمت چپ 3 پهلو نام دارند.

منشور قائم  قاعده عمود بر سطوح جانبی  هستند . اما اگر عمود نباشند منشور مایل نام دارد.

Image result for ‫منشور مایل‬‎

اگر برش مقطعی یک منشور را ببینیم متوجه می شویم که قاعده همان اندازه است.

مثال:حجم منشور قائم=مساحت قاعده × ارتفاع

حجم = مساحت قاعده × ارتفاع = Ah

پس Aمساحت قاعده و hارتفاع منشور.


مثال:

حجم منشور قائم زیر چقدر؟.

حل:

حجم = Ah
= 25 cm2 × 9 cm
= 225 cm3

مثال:

حجم منشور قائم زیر چقدر؟.

 

حل:

اول مساحت مثلث  را حساب کن.وچون ارتفاع را نداریم از فرمول فیثاغورث استفاده می کنیم

 


h 2 + 32 = 52

  ارتفاع=4
مساحت =
= × 6 × 4
= 12 cm2


حجم منشور = Ah
= 12 cm2× 8 cm
= 96 cm3
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

حجم شکلهای هندسی

تاریخ:یکشنبه 17 اردیبهشت 1396-08:02 ق.ظ

گسترده مکعب.

cube net of cube net of cube

مکعب یک نوع منشور است . زیرا دو قاعد ه مساوی دارد.

 مکعب دارای 6 وجه و3 بعد دارد 4قطر و12 یال و 8 گوشه.

cube

به تصویر توجه کنید.

اگر یک ضلع مکعب را ْ sبنامیم      حجم مکعب=  s × s × s

حجم مکعب  = s3

میتوان گفت مساحت قاعده ×ارتفاع s2. یا مساحت یک وجه × 6,

s2×6= مساحت کل مکعب

مساحت جانبی مکعب= 4s2


تمرین?

طول ضلع مکعب یک واحد باشدحجم چقدر؟.


 

The volume of a unit cube
=  1واحد × 1 واحد ×1 واحد
= 1واحد3 ( می خوانیم یک واحد مکعب )

اگر طول ضلع یک سانتیمتر باشد=  cm 1× 1 cm × 1 cm1

 

حجم = 1 cm1 × 1 cm × 1 cm = 1 cm3 ( می خوانیم یک سانتیمتر مکعب )

یک سانتیمتر مکعب: = یک سی سی=1000 میلی متر مکعب
  cm3 1= 1,000 mm3
یک مترمکعب =  1000000 سانتی متر مکعب                    = 
m3 1= 1,000, 000 cm3


به مکعب مکعب مستطیل هم می گوییم اما به مکعب مستطیل نمیتوان مکعب گفت.

منشور یا مکعب مستطیل

مکعی مستطیل یک نوع 3 بعدی است که طول، عرض، ارتفاع متفاوت دارد..

طول= L                           عرض= w                 ارتفاع=h

rectangular solid

حجم مکعب مستطیل= طول×عرض×ارتفاع

حجم مکعب مستطیل =lwh

مساحت کل قدم به قدم=

مجموع مساحت بالا وپایین    یا 2 برابر مساحت کف  lw + lw = 2lw
مجموع مساحت جلو وعقب   یا 2 برابر مساحت جلو lh + lh = 2lh
مجموع مساحت های دو پهلو   یا 2 برابر مساحت یک پهلو     wh + wh = 2wh
مساحت کل = مجموع مساحتهای بالا    = 2lw + 2lh + 2wh = 2(lw + lh + wh)

حجم مکعی مستطیل یا منشور4 پهلو چقدر؟.

حل:

حجم = l × w × h

= 6 cm × 3 cm × 4 cm

= 72 cm3

منشور 3 پهلو یا 5 پهلو:

منشور 3 پهلو از دوقاعده 3ضلعی درست شده و منشور5 پهلو از دوقاعده 5ضلعی درست شده و فاصله دو قاعده را ارتفاع گوییم.


triangle base pentagon base
منشور 3 پهلوبا قاعده مثلث
منشور5 پهلوبا قاعده 5ضلعی

منشورها با توجه به تعدا دضلع قاعده  .نامگذاری می شوند منشور 3 پهلو که مستطیل شکل هستند= 3 سطح جانی ودوقاعده مثلثی دارد .

توجه کنید که هر پهلو در منشو شکل مستطیل دارد.


حجم منشور  = مساحت قاعده × ارتفاع

سطح جانبی=.محیط قاعده × ارتفاع

مساحت کل منشور = 2 × مساحت قاعده + محیط قاعده × ارتفاع


یک استوانه دوقاعده دایره شکل دارد. وسطح جانبی مستطیل شکل است. که اطراف قاعده دایره شکل قرار می گیرد

cylinder

شعاع دایره روی شکل را   r     مینامیم و ارتفاع را h  

حجم استوانه=مساحت قاعده×ارتفاع


Tگسترده استوانه را مشاهده کنید..

مساحت جانبی وسطح کل

گسترد استوانه  از دوقاعده و یک مستطیل که اطراف قاعده قرار می گیرد.

طول مستطیل همان محیط قاعده وعرض مستطیل همان فاصله دوقاعده یا ارتفاع است.

 سطح جانبی= محیط قاعده×ارتفاع

سطح کل= سطح جانبی+ مساحت دوقاعده

مساحت کل    = 2πr 2 + 2πrh = 2πr (r + h)

کره: جسمی که فاصله هرنقطه تا مرکز یکسان باشد.


sphere
حجم کره =  4/3× مکعب شعاع× عددپی
مساحت کره = 4× عددپی× مجذور شعاع
مخروط
 دارای قاعده دایره شکل


مخروط یکی از گونه‌های هرم است که قاعدهٔ آن دایره است.

یک مخروط یک شکل هندسی سه‌بُعدی است که از پایهٔ تختش (سطح مقطع مخروط) به آرامی یا به سرعت (به سطح قاعده و ارتفاع بستگی دارد) تا راس باریک می‌شود. به طور جزئی‌تر شکلی جامد است که به یک صفحهٔ پایه (سطح مقطع مخروط)، محدود می‌شود و سطح جانبی آن نیز مکان هندسی خطوط راستی است که نوک مخروط را به نقاط پیرامون پایه (سطح مقطع) پیوند می‌زنند. واژهٔ مخروط گاهی به رویهٔ این جسم توپر گفته می‌شود و گاه تنها به رویهٔ پهلویی آن.

مخروط‌ها می‌توانند به صورت قائم و یا اریب باشند. لازم است ذکر شود که حجم یک مخروط اریب با مساحت سطح مقطع معین و ارتفاع مشخص، با حجم یک مخروط قائم با همان مساحت و ارتفاع معین، برابر است.

حجم V یک مخروط جامد یک سوم مساحت سطح پایهb ضرب در ارتفاعh است.

{\displaystyle V={\frac {1}{3}}bh}


cone


حجم مخروط  = 1/3 × مساحت قاعده × ارتفاع

گسترده مخروط  ازقسمتی از دایره یا قطاع دایره  و قاعد دایره شکل

مساحت = مساحت قطاع دایره + مساحت دایره

= πrs + πr2 = πr(r + s)

مخروطی که در آن فاصلهٔ همهٔ نقاط دایرهٔ قائده از راس مخروط یکسان باشد، مخروط قائم نامیده می‌شود. در واقع در مخروط قائم، اگر خطی عمود از مرکز قائدهٔ دایره‌ای شکل رسم کنیم، به راس مخروط خواهیم رسید. حجم مخروط قائم، برابر با ۱/۳ حجم استوانه‌ای است که با همان قائده و ارتفاع می‌توان ساخت؛ بنابراین حجم مخروط قائم به شعاع r و ارتفاع h از رابطهٔ زیر به دست می‌آید.

{\displaystyle V={\frac {1}{3}}\pi r^{2}h}

surface area of cone


سطح کل مخروط = مساحت قطاع + مساحت دایره

مثال:

مخروطی با شعاع قاعده 10 cm وارتفاع  30 cm. مساحت کل چقدر؟.

حل:

مساحت = πr(r + s)

=

= 1,257.14 cm2

هرم: جسمی با قاعده چند ضلعی کی دارای سطح جانبی  به تعداد ضلعهای قاعده دارد و تمام هرم ها هر سطح جانبی هرکدام مثلثی هستندکه همه درراس به هم میرسند.
 هرم مربعی قاعده مربع شکل و سطوح جانبی هرکدام مثلثی شکل دارند.

pyramid

حجم هرم  = 1/3 × مساحت قاعده × ارتفاع


فرمولها:

حجم منشور واستوانه = مساحت قاعده × ارتفاع?

حجم هرم ومخروط = 1/3 × مساحت قاعده × ارتفاع
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

دفترچه سوالهای تیز هوشان ورودی نهم به دهم 97-96

تاریخ:یکشنبه 17 اردیبهشت 1396-07:19 ق.ظ
دفترچه سوالهای تیز هوشان ورودی نهم به دهم 97-96
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

استوانه حجم ومساحت

تاریخ:یکشنبه 17 اردیبهشت 1396-06:41 ق.ظیک استوانه دوقاعده دایره شکل دارد. وسطح جانبی مستطیل شکل است. که اطراف قاعده دایره شکل قرار می گیرد

cylinder   surface area of cylinder

شعاع دایره روی شکل را   r     مینامیم و ارتفاع را h  

حجم استوانه=مساحت قاعده×ارتفاع

گاهی درون  استوانه   یک استوانه دیگر وجود دارد مثل یک لوله

 اول مساحت حلقه را حساب کنید یعنی مساحت دایره بزرگتر- مساحت دایره کوچکتر

volune hollow cylinder

حجم استوانه  سوراخ دار:
= πR2 h – πr 2 h
= πh (R2r2)

مثال:

 استوانه سوراخ داری داریم که شکل نی مانند تو خالی  است.شعاع دایره درونی=2سانتیمتروشعاع دایره خارجی=2.4 سانتیمتر

ارتفاع نی 10 سانتیمتر حجم نی چقدر است؟

 

حل:

قاعده شکل یک حلقه است: π =عددپی
مساحت حلقه = [ π (2.4)2– π (2)2]= 1.76× π ×cm2

حجم =  π×1.76 × 10 = 55.3 cm3
حجم نی = 55.3 cm3

مساحت جانبی وسطح کل

گسترد استوانه  از دوقاعده و یک مستطیل که اطراف قاعده قرار می گیرد.

طول مستطیل همان محیط قاعده وعرض مستطیل همان فاصله دوقاعده یا ارتفاع است.

 سطح جانبی= محیط قاعده×ارتفاع

سطح کل= سطح جانبی+ مساحت دوقاعده


surface area of cylinder

به زبان دیگر:   شعاع=r           ارتفاع=h          عددپی=π
سطح کل = 2 × مساحت دایره + مساحت مستطیل
مساحت کل   = 2πr 2 + 2πrh = 2πr(r + h)
شعاع r است hارتفاع.

قطر قاعده استوانه12 cm وارتفاع 8 cm. مساحت استوانه چقدر؟.

حل:   مساحت کل= جانبی+ مساحت دو قاعده

جانبی= محیط قاعده× ارتفاع

یا راه دوم

شعاع = 6 cm
سطح کل    = 2πr (r + h)

22/7×6×(8+6)
=
= 528 cm2

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

نوشتن علائم نگارشی در word

تاریخ:یکشنبه 17 اردیبهشت 1396-06:34 ق.ظنگارش ویرگول ( ، ): Shift+T
نگارش نقطه ویرگول ( ؛ ): Shift+Y
نگارش ( [ ): Shift+O
نگارش ( ] ): Shift+I
نگارش گیومه ( « ): Shift+K
نگارش گیومه ( » ):  Shift+L

 حرکت گذاری (اعراب گذاری) در word
نگارش ( ژ ): Shift+C
نگارش تشدید ( اّ ): Shift+F
نگارش فتحه ( اَ ): Shift+A
نگارش کسره ( اِ ): Shift+D
نگارش ضمه (اُ): Shift+S
نگارش تنوین (اً): Shift+Q
نگارش تنوین ( اٍ ): Shift+E
نگارش تنوین ( اٌ ): Shift+W
نگارش همزه ( ۀ ): Shift+G
نگارش همزه ( أ ): Shift+N
نگارش همزه ( إ ): Shift+B
نگارش همزه ( ؤ ): Shift+V
نگارش همزه ( ء یا ئ ): Shift+Mعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

شکلهای هندسی- و محیطمساحت رنگی

تاریخ:جمعه 15 اردیبهشت 1396-07:00 ق.ظ


چگونه مساحت رنگی را محاسبه کنید؟
گام 1: محاسبه شکل درونی
گام 2: محاسبه شکل بیرونی
گام 3: مساحت رنگی = مساحت شکل کل یا بیرونی –مساحت شکل درونی

مثال:

مساحت رنگی چقدر؟:

area of shaded region

راه حل:
گام 1: محاسبه شکل درونی یا مربع = 2 cm × 2 cm = 4 cm2

گام 2: محاسبه شکل بیرونی = (2 cm × 3 cm) + (10 cm × 3 cm)
                                                        = 6 cm2 + 30 cm2
                                                        = 36 cm2

گام 3:  مساحت رنگی = مساحت شکل کل یا بیرونی – مساحت شکل درونی
                                = 36 cm2 – 4 cm2
                                = 32 cm2


مساحت رنگی چقدر؟:
area of shaded region

مثال دیگر:  اگر دقت کنید  اندازه میط یا طول کمانNM = زاویه مرکزی A=درجه45


 arc of circle, angle

اندازه مساحت رنگی یا قطاع دایره   = مساحت دایره× نسبت اندازه زاویه به 360

area sectorarea of sector

اندازه مساحت رنگی دایره ( قطاع دایره) با شعاع 5 سانتیمتربا زاویه 60 درجه=

اندازه  =

=13.09 cm2

مثال:


اندازه مساحت ( قطاع دایره) با شعاع6 سانتیمتر=35.4 سانتیمتر مربع اندازه زاویه مرکزی یا قطاع دایره چند درجه است؟

. (عددپی را =  π = 3.142).

حل:


    
 

  مساحت دایره×   

زاویه مرکزی  

  360

  =  مساحت قطاع.

زاویه  =

= 112.67°

calculate arc length

محیط دایره54 cm, طول کمان ABCچقدر ؟

نتیجه:

محیط = 2πr = 54
زاویه 120 درجه به 360 درجه=یک سوم محیط
پس محیط را دریک سوم ضرب کنید.

arc length

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

سوالهای ازمون ورودی هفتم تیزهوشان با پاسخ 96-97

تاریخ:پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396-08:45 ب.ظ
 سوالها ی ازمون ورودی  هفتم تیزهوشان     با پاسخ تشریحی  97 -   96 


نحوه محاسبه امتیاز :

-فارسی ،هدیه ،علوم درست در ۳ ضرب کن منهای غلط حاصل را در دوسوم ضرب کن

-مطالعات وتفکر درست در ۳ ضرب میشه واز غلط کم میشه حاصل در یک سوم ضرب

-ریاضی در سه ضرب منهای غلط

-استعداد تحلیلی در ۳ ضرب منهای غلط در شش دهم ضرب
تاارسال كلید نهایی از سوی سمپاد نیز صبور باشیدعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

دفترچه آزمون سوالات تیزهوشان سال 97-96

تاریخ:پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396-08:43 ب.ظ


مطابق مفادّ دستورالعمل اجرایی آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان ، دفترچۀ سؤالات آزمون ورودی دبیرستان‌های دورة اوّل و دوم استعدادهای درخشان سال تحصیلی 97-1396 به پیوست منتشر می‌شود و «کلید اوّلیّۀ تصحیح آزمون» نیز تا اواخر هفتۀ جاری بر روی همین پایگاه اینترنتی انتشار خواهد یافت.

جهت دریافت دفترچۀ سؤالات آزمون دوره اول  كلیك كنید .

جهت دریافت دفترچۀ سؤالات آزمون دوره دوم  كلیك كنید .
سوالها ی ازمون ورودی  هفتم تیزهوشان     با پاسخ تشریحی  97 -   96 

برای دانلود دفترچه سوالات آزمون فرزانگان سال67-66 بر روی جمله زیر کلیک کنید


دفترچه آزمون تیزهوشان  67-1366علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

نامه نیما یوشیج به همسرش

تاریخ:چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396-06:48 ق.ظنامه نیما یوشیج به همسرش عالیه جهان گیر

مرا ببخش ! از این جرم بزرگ که دوستی است و جنایت ها به مکافات آن رخ می دهد چشم بپوشان ؟ اگر به تو «عزیزم» خطاب کرده ام ، تعجب نکن . خیلی ها هستند که با قلبشان مثل آب یا آتش رفتار می کنند . عارضات زمان ، آن ها را نمی گذارد که از قلبشان اطاعت داشته باشند و هر اراده ی طبیعی را در خودشان خاموش می سازند

اما من غیر از آن ها و همه ی مردم هستم . هر چه تصادف و سرنوشت و طبیعت به من داده ، به قلبم بخشیده ام . و حالا می خواهم قلب سمج و ناشناس خود را از انزوای خود به طرف تو پرتاب کنم و این خیال مدت ها است که ذهن مرا تسخیر کرده است.

می خواهم رنگ سرخی شده ، روی گونه های تو جا بگیرم یا رنگ سیاهی شده ، روی زلف تو بنشینم

 من یک کوه نشین غیر اهلی ، یک نویسنده ی گمنام هستم که همه چیز من با دیگران مخالف و تمام ارده ی من با خیال دهقانی تو ، که بره و مرغ نگاهداری می کنید متناسب است

 بزرگ تر از تصور تو و بهتر از احساس مردم هستم ، به تو خواهم گفت چه طور

 اما هیهات که بخت من و بیگانگی من با دنیا ، امید نوازش تو را به من نمی دهد ، آن جا در اعماق تاریکی وحشتناک خیال و گذشته است که من سرنوشت نامساعد خود را تماشا می کنم

دوست کوه نشین تو

نیماعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

اسم مرکب

تاریخ:چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396-06:41 ق.ظ


انواع اسم مرکّب :

1)اسم+اسم = اسم :لاک پشت ، شاه توت ، دستمزد ، دام پزشک ،حاجی فیروز ،کارنامه ، آب گوشت ،کتاب خانه
2)اسم +بن ماضی = اسم ::کارکرد ، رهاورد ، صلاحدید،دستبرد ، دستاورد

3)اسم+بن مضارع= اسم : :آبکش ،خط کش ،خاک انداز ، مدادتراش ،دستبند ،گلگیر
4)صفت +اسم = اسم :سیاه مشق ، نوروز ،سپیدرود ،چهارپا ،سبزقبا
5)ضمیر+ بن مضارع =اسم : خودنویس ،خودتراش

6)صفت +بن مضارع = اسم :زیرگذر   زودپز   دور نما
7)صفت +اسم = اسم = بالا دست   زیرزمین    پس کوچه
8)اسم + صفت =صفت : قدبلند  ریش سفید پابرهنه

9)صفت +اسم =صفت :بدبخت  سفید پوست   بد گمان  بزرگ سال
10)اسم +بن مضارع=صفت :دروغ گو   خدا شناس  چادر نشین   محبت  آمیز
11)ضمیر +بن مضارع = صفت :خود خواه   خوددار   خویشتن شناس
وند: جزئ بی معنا

3)اسم مشتق –مرکّباسم مرکبی که وندداشته باشد آن را مشتق مرکب می نامند.

انواع اسم مشتق –مرکب:
اسم +بن مضارع +ان:آینه بندان ،عقدکنان ،
بن  +و(میانوند)+بن:سوزوگداز ،پرس وجو ،جنب وجوش   خرید و فروش

اسم +وند +بن =صفت :خدا نشناس   زبان نفهم
اسم +وند +اسم = اسم /قید/صفت : دست به دست
صفت +اسم +وند : یک شبه   هیچ کاره

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

اسم نکره ومعرفه درادبیات

تاریخ:چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396-06:29 ق.ظنكره در زبان فارسی

 از نظر معنایی، اسم نكره به یك یا چند فرد نامشخص  از انسان و یا هر چیز مادی و غیر مادی اشاره می كند.

-كتابی خرید.

-غذایی خورد.

-كتابهایی خریدم.

-در اطراف جنگل، خانه هایی ساخته شد.

نشانه ی نكره اسم در زبان فارسی«یا» ای است كه به آخر اسم مفرد یا جمع افزوده می شود.

گاهی واژه ی «یك» پیش از اسم نكره ظاهر می شود، ولی در فارسی امروز بویژه در گفتار به معنی«چنان» به كار می رود:

یك درسی به او دادم.

اگر «یا» یِ نكره به همراه اسم غیر قابل شمارش  یا مفهومی كه بر آن دلالت كند به كار رود معنی اسم را محدود می كند:

-غذایی خورد(=غذایِ كم و ناچیز)

-پولی داری به من قرض بدهی؟(=اندك ونه زیاد)

«یك» در زبان فارسی

 واژه ی «یك» از نظر دستور زبان فارسی هم اسم است و هم صفت:

-یك با دو می شود، سه.

- ده ما بر یك.

-هیچ دویی نیست كه سه نشود.

اگر «یك» پیش از اسم به كار رود در حكم صفت پیشین است:

-یك سرباز مجروح شد.

-یك دست صدا ندارد.

-یك گنجشك در دست بهتر از صد گنجشك در هوا.

-یك كتاب روی میز بود.

بنابر این«یك» تنها زمانی به كار می رود كه قصد گوینده یا نویسنده تصریح به واحد بودن اسم باشد. در نتیجه كاربرد آن به جایِ « یا» یِ نكره یا بیان اسم جنس نا درست است. چنانكه از مثالهای بالا بر می آید، گاهی «یك» را با عدد بزرگتر یا واژه ای كه معنی كثرت یا اسم جمع دارد، مقابل می كنند: یك بز گر گله ای را گر می كند.

با توجه به آنچه گفته آمد، دو جمله ی« كتابی نوشت» و «یك كتاب نوشت» از نظر معنایی یكسان نیستند. علاوه بر این، كاربرد نادرست «یای» یِ نكره و عدد«یك» در بیان اسم جنس یا اسم نكره از زبانهای بیگانه و رواج نادرست آن از گونه نوشتاری  زبان فراتر رفته و امروز حتی در زبان گفتار اغلب  گویندگان آنها را نادرست به كار می برند. به جمله های زیر توجخ كنید:

-یك سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام داشت(مبادا كه اشتباه كنید كه دو نفر بوده اند!)

-تروریست فراری دستگیر شد و به یك زندان در جنوبِ ... انتنقال داده شد(اگر بتوان كسی را در آنِ  واحد در دو زندان نگاهداشت، این جمله می تواند درست باشد!)

-یك رئیس جمهور چه خصوصیاتی دارد؟(= رئیس جمهور چه خصوصیاتی دارد؟)

-یك انسان دو سوم بدنش آب است(= دو سوم بدن انسان آب  است یا دوسوم بدن هر انسانی آب است یا دو سوم بدن انسانها آب است.)
علایم اسم معرفه:
1 -همه ی اسامی خاص معرفه هستند.

2 -اگر قبل از اسمی كلمات «این،آن،همین،همان»بیاید آن اسم معرفه است.

3 -منادا همیشه معرفه است.

4 -اسمی كه برای بار دوم در جمله تكرار شود(اگرچه در مرحله اول نكره باشد ):من اتومبیلی خریدم واتومبیل همان روز اول خراب شد.

5 -همه ضمیرهامعرفه هستند .
6 -هراسمی كه قبل از اسم معرفه یا ضمیر قرار گیردوآخرآن مكسور باشد آن اسم را به خاطر اضافه شدن به كلمه معرفه ،معرفه می گویند.:كتاب تقی--
خانه ی او
7-اگر در مورد اسم عامی حكم كلی صادر شود آن اسم عام حكم اسم جنس پیدا می كند ومعرفه است:اتاق باید بزرگ باشد .

در این قسمت باید بتوانیم قبل از آن «هر»وپس ازآن«ی»اضافه كنیم وجمله  تغییر معنی ندهد.:(هراتاقی...)    اگر آن اسم جمع باشد باید بتوانیم قبل از آن

از«هیچ»استفاده كنیم واگرجمله منفی بودبه جای«هر»از «هیچ»استفاده می كنیم.
8 -اگر بتوانیم در جمله ای به جای اسم عامی ،اسم خاص قرار دهیم یا پس از آن ضمیر یا اسم معرفه ای اضافه كنیم وهنوز جمله معنی اول خود را حفظ كرده
باشد آن اسم معرفه است..مثلاً به دوست خود می گوییم:من به خانه می روم(:به خانه خود می روم(
گفت پیغمبر به آواز بلند           با توكل زانوی اشتر ببند
پیغمبر=محمد(ص) یا=پیامبرما   ویا=پیامبراسلام
آواز بلند=آواز بلندش    **اشتر=اشترخود
9 -حرف«را»یكی ازعلایم معرفه است
10 -درگفته ها ونوشته های عامیانه امروزی حرف«و- ه »علامت معرفه است :
پسره-پسرو-آقاهه-سنگه
12 -اسم مند وب معرفه است:وامحمد - واعلی
13 -گاهی علامت جمع علامت معرفه است: دربازار عرب ها را دیدی.
تذكر:هراسمی كه هم علامت معرفه وهم علامت نكره را داشت،معرفه است.(بر اساس دستور سنتی)  :آن
پسری كه دیدی ،بردر من بود.                 علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

روز معلم چیست

تاریخ:سه شنبه 12 اردیبهشت 1396-06:46 ق.ظدر سطح جهان و به پیشنهاد یونسکو روز ۵ اکتبر (۱۳ مهر) هر سال به عنوان روز جهانی معلم نامگذاری شده است.[۱] با این حال در بسیاری از کشورها از جمله ایران در روز متفاوتی جشن گرفته می‌شود.

در ایران

قبل از انقلاب  روز معلم در ۱۲ اردیبهشت بود و مناسبت آن، کشته شدن یکی از معلمان به نام ابوالحسن خانعلی در روز ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۴۰ در تجمع اعتراض‌آمیز معلمان در میدان بهارستان بود.

پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران خبر ترور و قتل  استاد مرتضی مطهری به دست اعضای گروه فرقان (که شب قبل اتفاق افتاده بود) در ۱۲ اردیبهشت منتشر شد و به همین مناسبت نیز همین روز دوباره به نام روز معلم نامگذاری گردید.

سابقه نامگذاری روز معلم در ۱۲ اردیبهشت به پیش از انقلاب برمی‌گردد.

قطعنامه مهرگان

ماجرا از این قرار بود که «باشگاه مهرگان» یا همان مجمع صنفی معلمان در ۱۸ بهمن ۱۳۳۹ طی قطعنامه‌ای درخواست افزایش حقوق معلمان را مطرح کرد. ریاست این باشگاه با فردی به نام محمد درخشش بود.

در این قطعنامه آمده بود: «معلمین می‌گویند حقوق یک دبیر لیسانسه کمتر از حقوق یک مستخدم جزء در سازمان برنامه یا شرکت ملی نفت است و ما خودمان مکرر نوشتیم که حقوق یک معلم کمتر از حقوق یک راننده دولتی و به مراتب کمتر از یک راننده تاکسی است. یک لیسانسه در وزارت فرهنگ ماهی ۴۰۰ تومان می‌گیرد ولی لیسانسه دیگر با همان تحصیلات و پایه معلومات در یک سازمان دولتی دیگر ۲۵۰۰ تومان دریافت می‌کند».

در پی این قطعنامه، معلمان زیادی حمایت خود را از آن اعلام کردند.

دولت وقت در آن زمان به نخست‌وزیری جعفر شریف‌امامی تازه تشکیل شده بود. جهانشاه صالح، وزیر فرهنگ وقت، لایحه «اشل حقوقی جدید فرهنگیان» را به مجلس برده بود، اما این لایجه مورد موافقت معلمان نبود.

بنابراین، بنا به درخواست باشگاه مهرگان، معلمان از روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ دست به اعتصاب زدند و مدارس را تعطیل کردند و برای اعتراض مقابل مجلس در میدان بهارستان تجمع کردند.

خونریزی در بهارستان

مأموران انتظامی برای متفرق کردن معلمان از ماشین آب‌پاش استفاده کردند، اما معلمان با اینکه خیس شده بودند، در جای خود ماندند. گفته می‌شود ردیف اول که معلمان زن بودند، بیشتر در معرض خیس شدن بودند. بنا به روایتی، در این میان، عده‌ای از معلمان برای اینکه جلوی خیس شدن همکاران خود را بگیرند، تلاش کردند، مسیر شلنگ‌های آب‌پاش را منحرف کنند. به این ترتیب درگیری بین معلمان و مأموران شدت گرفت. مأموران با تیراندازی هوایی و استفاده از باتوم می‌خواستند معلمان را متفرق کنند، اما در این وقت، سرگرد ناصر شهرستانی، رئیس کلانتری بهارستان با شلیک تیر مستقیم، موجب تحولات بیشتری در آن ایام شد. سه نفر در اثر تیراندازی مأموران و حمله با سرنیزه یا چاقو مجروح شدند و یکی از گلوله‌های شهرستانی به پیشانی معلم جوانی به نام ابوالحسن خانعلی نشست.

خانعلی، اهل یکی از توابع تهران به نام کن بود و به عنوان دبیر فلسفه و عربی در دبیرستان‌های جامی و شریف تدریس می‌کرد. خانعلی با مدرک لیسانس معقول و منقول در سال ۱۳۳۵ به استخدام وزارت فرهنگ درآمده بود و همزمان با تدریس، دوره دکترای فلسفه را در دانشگاه تهران می‌گذراند.

گفته می‌شود که جنازه خانعلی از بیمارستان بازرگان به مسجد اسکندری منتقل شد و «یکصد معلم» دور جنازه را گرفتند تا به دست حکومت نیفتد.

بزرگترین تظاهرات بعد از کودتا

جعفر شریف‌امامی  در خاطرات خود نوشت: «وقتی خانعلی تیر خورد ساعت ۱۱/۳۰ شب به کاخ شاه احضار شدم. شاه گفت قرار است فردا شیطنت کنند و جنازه را راه بیندازند و شلوغ کنند». امامی به شاه وعده می‌دهد که جلوی اخلالگری را بگیرد. با وجود قول نخست‌وزیر به شاه، تشییع جنازه خانعلی در روز ۱۳ اردیبهشت به بزرگترین تظاهرات خیابانی بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تبدیل شد. نه تنها معلمان که گروه‌های مختلف در تشیع جنازه او حضور یافتند و او را در ابن‌بابویه (شهر ری) دفن کردند.

در پایان این تشیع جنازه باشکوه، قطعنامه‌ای قرائت شد که مهمترین بندهای آن، درخواست استعفای دولت شریف امامی، اجرای قطعنامه باشگاه مهرگان در مورد افزایش حقوق معلمان و مجازات قاتل خانعلی بود.

در پی این حوادث، شریف امامی روز ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۰ استعفای خود را به دربار تسلیم کرد و شاه، علی امینی را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد.

پایان کار

معلمان همچنان به اعتصاب و تجمع مقابل مجلس ادامه می‌دادند و دانشجویان و قشرها دیگر به آنها پیوسته بودند. امینی تلاش کرد اوضاع را آرام کند و به باشگاه مهرگان رفت تا با معلمان دیدار کند، به آنها قول داد خواست‌هایشان عملی شود اما معلمان اعلام کردند که تا زمان اجرای مطالبات دست از اعتصاب برنمی‌دارند.

معلمان معترض در شب هفت خانعلی، روز ۱۲ اردیبهشت را روز معلم نامیدند: «اجتماع عمومی معلمین پایتخت در تاریخ روز ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۰ تصویب کردند که روز دوازدهم اردیبهشت ماه به یاد بود اعتصاب موفقیت‌آمیز معلمین ایران و شهادت معلم دانشمند مرحوم دکتر خانعلی، روز معلم اعلام گردد. در این روز همه ساله کلیه مدارس و مؤسسات فرهنگی در سرتاسر کشور تعطیل رسمی خواهد بود و مراسم خاصی اجرا خواهد گردید».

امینی با درخشش، رئیس باشگاه مهرگان، دیدار کرد و علاوه پذیرفتن شرایط معلمان، گفت که قصد دارد بنا به درخواست معلمان، او را به عنوان وزیر فرهنگ به مجلس شورای ملی معرفی کند. سرگرد شهرستانی برکنار و تحویل دادگستری شد، هیئت دولت تصویب کرد که حقوق معلمان افزایش یابد و محمد درخشش به عنوان وزیر فرهنگ به کار مشغول شد.

به این ترتیب، اعتصاب معلمان بعد از دوازده روز، در روز ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۰ پایان یافت.

هجده سال بعد استاد  مرتضی مطهری در شامگاه یازده اردیبهشت ۱۳۵۸ به دست گروه فرقان کشته شد و روز ۱۲ اردیبهشت دوباره به نام روز معلم نامگذاری شد.

منبع:ویکی پدیا

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


  • تعداد صفحات :115
  • ...  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • 11  
  • ...