آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

صلوات

تاریخ:دوشنبه 3 تیر 1392-03:52 ب.ظ

.

لطفاً برای اطلاع از مطالب قبلی به فهرست مطالب ،  آرشیو  مطالب قبلی  و یا صفحات جانبی مراجعه نمائید

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

سوال نسبتهای مثلثاتی

تاریخ:چهارشنبه 31 شهریور 1395-08:19 ب.ظ


نسبت های مثلثات


روی لینک ها برای اطلاع بیشترکلیک کن

مثلثات 2زاویه وضلع غیرمجاور(ززض)

مثلثات 3 ضلع مثلث ض ض ض

مثلثات دوضلع وزاویه بین(ض ز ض)

نسبت مثلثاتی

مثلثات قانون سینوسها

مثلثات 2زاویه وضلع

مثلثات دوزاویه وضلع بین (ز ض ز)

مثلثات مقدمه

قانون کسینوس زاویه

مثلثات

مثلثات قانون سینوسها1مثلث قایم الزاویه داریم ABCرا داریمa = 5 m و B = 41.7°.      با کمک نسبتهای مثلثات  اندازه  ضلع ها را    را حساب کنید.

2 مثلث قایم الزاویه ABC را داریم. b = 3 m و B = 54.6°. با کمک نسبتهای مثلثات  اندازه  ضلع ها را    را حساب کنید..

3 مثلث قایم الزاویه ABC را داریم. a = 6 m و b = 4 m.  با کمک نسبتهای مثلثات  اندازه  ضلع ها را    را حساب کنید..

4 مثلث قایم الزاویه ABC را داریم b = 3 m و c = 5 m.  با کمک نسبتهای مثلثات  اندازه  ضلع ها را    را حساب کنید...

5 ارتفاع یک درخت 50 متر و طول سایه 60 متر است. زاویه تابش خورشید چند درجه است.؟6هواپیمایی در ارتفاع 800 متری نقطه ای  در حال پرواز است که  دهکده ای را با زوایه 12 درجه مشاهده می کند. فاصله هواپیما با دهکده چقدر است؟    

7شعاع دایره ای را پیدا کنید که طول وتر آن 24.6 متر و کمان روبرو به وتر 70 درجه باشد..

8 مساحت مثلثی را پیدا کنید که اندازه دوضلع ان 80 متر و130 متر باشد وزاویه بین این دوضلع 70 درجه باشد.

9- ارتفاع درختی را حساب کنید که با زاویه 30 درجه از فاصلله 10متری  مکانی که زاویه 60  درجه  بالای   درخت دیده می شود

10 .ضلع یک 6 ضلعی منتظم 12 متر است. فاصله راس تا مرکز 6ضلعی چقدر؟

و فاصله مرکزتا وسط ضلع 6ضلعی چقدر؟


11 ضلع یک 6 ضلعی منتظم را که در دایره ای محاط شده حساب کنید که شعاع دایره 49 سانتیمتر است..

12- 3 شهر  A, B و C  با 3 جاده به  بهم طوری ارتباط دارند که این 3 جاده ضلع های یک مثلث را می سازند. فاصلهA تا   C (6کیلومتر) و
فاصلهB  تاC    (9کیلومتر) است/. وزاویه بین این دوضلع 120 درجه است. فاصله AتاB چند کیلومتر؟

راه حل های تمرینات:

1مثلث قایم الزاویه داریم ABCرا داریمa = 5 m و B = 41.7°.      با کمک نسبتهای مثلثات  اندازه  ضلع ها را    را حساب کنید.

Triangle Word Problem

      C=900-41.70=48.30

      متر          b=a×sinB                       b=5×sin41.70=3.326

  متر          c=a×cosB                       c=5×cos41.70=3.733


2

2 مثلث قایم الزاویه ABC را داریم. b = 3 m و B = 54.6°. با کمک نسبتهای مثلثات  اندازه  ضلع ها را    را حساب کنید..

Triangle Word Problem

C=900-54.60=35.40

   

متر

 2.132 = 

  3


tan54.60

  =c       

b

tanB

= c 
متر

 3.68 = 

  3


sin54.60

  =a       

b

sinB

= a 3

3 مثلث قایم الزاویه ABC را داریم. a = 6 m و b = 4 m.  با کمک نسبتهای مثلثات  اندازه  ضلع ها را    را حساب کنید..

Triangle Word Problem

C=    کمان   cos 4/6=48.190

  

B=900-48.190=41.810


متر          c=a×sinC                       c=6×sin48.19=4.47

4

4 مثلث قایم الزاویه ABC را داریم b = 3 m و c = 5 m.  با کمک نسبتهای مثلثات  اندازه  ضلع ها را    را حساب کنید...

 

      tan 5/3=59.040=C

B=900-59.040=30.960

متر

 5.831 = 

  5


sin59.040

  =a       

c

sinC

= a 


5

5 ارتفاع یک درخت 50 متر و طول سایه 60 متر است. زاویه تابش خورشید چند درجه است.؟

Triangle Word Problem


Right Triangle Solution


6-هواپیمایی در ارتفاع 800 متری نقطه ای  در حال پرواز است که  دهکده ای را با زوایه 12 درجه مشاهده می کند. فاصله هواپیما با دهکده چقدر است؟ 


Triangle Word Problem


800

d

  =
tan1200
  


 d=3763.70   متر


7

7شعاع دایره ای را پیدا کنید که طول وتر آن 24.6 متر و کمان روبرو به وتر 70 درجه باشد..

Triangle Word Problem12.3

OA

  =
sin350
  


 21.44 سانتیمتر = 

12.3

sin350

  =OA

  

8

8 مساحت مثلثی را پیدا کنید که اندازه دوضلع ان 80 متر و130 متر باشد وزاویه بین این دوضلع 70 درجه باشد.

Triangle Word Problem


h=80×sin700
 4886.40 مترمربع = 

130×80*sin700

2

  =A

  

9- ارتفاع درختی را حساب کنید که با زاویه 30 درجه از فاصلله 10متری  مکانی که زاویه 60  درجه  بالای   درخت دیده می شود


Triangle Word Problem


Right Triangle Operations

Right Triangle Operations

Right Triangle Solution


10

10 .ضلع یک 6 ضلعی منتظم 12 متر است. فاصله راس تا مرکز 6ضلعی چقدر؟

و فاصله مرکزتا وسط ضلع 6ضلعی چقدر؟

Right Triangle Word Problem


 45 درجه = 

3600

8

  =O
 22.'30 درجه = 

O

2

  =O

و فاصله مرکزتا وسط ضلع 6ضلعی چقدر؟

  = 

AC

tan22030
  =OC

  


  14.49= 

6

0.4124
  =OC

  


شعاع دایره یا فاصله راس تا مرکز 6ضلعی چقدر؟.

Right Triangle Solution


11

11 ضلع یک 6 ضلعی منتظم را که در دایره ای محاط شده حساب کنید که شعاع دایره 49 سانتیمتر است...

Right Triangle Word Problem


Right Triangle Operations

Right Triangle Operations

Right Triangle Solution


12 - 3شهر  A, B و C  با 3 جاده به  بهم طوری ارتباط دارند که این 3 جاده ضلع های یک مثلث را می سازند. فاصلهA تا   C (6کیلومتر) و فاصلهB  تاC    (9کیلومتر) است/. وزاویه بین این دوضلع 120 درجه است. فاصله AتاB چند کیلومتر؟


Right Triangle Word Problem


Right Triangle Operations

Right Triangle Solution

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

متمم قیدی اسمی فعلی

تاریخ:چهارشنبه 31 شهریور 1395-07:44 ب.ظبا توجه به تجربه ی چندین ساله ام می دونم که بچه ها در تشخیص نوع متمم ها همیشه مشکل داشتند و دارند لذا خواستم شرح مختصری راجع به متمم ها بنویسم وکمک حالی برای خوانندگان و دانش آموزان عزیز باشد.

متمم چیست ؟
متمم اسمی است که بعد از حروف اضافه بیاید و حروف اضافه ها عبارتند از : به ، بر ، با ، از ، در، برای ، تا، از بهر ، از برای و...
متمم درکل سه نوع است :1-  متمم قیدی   ، 2- متمم اسمی  ،  3-  متمم فعلی .

راه شناخت متمم ها :
 1- ساده ترین راه تشخیص نوع متمم ها اول تشخیص متمم قیدی است که آن هم با حذف در جمله می توان تشخیص داد که اگر بتوانیم متممی را از جمله حذف کنیم چنان که به معنی جمله آسیبی نرسد و مفهوم آن ناقص نگردد ، آن متمم ، متمم قیدی است مثل:
دوستم کتاب را از روی میز برداشت . ( از روی ) متمم قیدی است و جمله سه جزئی با مفعول می باشد .
( دوستم کتاب را برداشت .)
معمولاًمتمم های قیدی در جمله می توانند متعدد باشند وبا حرف های اضافه ی متعددی هم به کار می روند.مثل :
 حسن از بازار با اتوبوس به خانه آمد .
که فعل آمد ناگذر بوده و هر کدام از متمم ها را حذف کنیم مفهوم جمله ناقص نمی شود و جمله ی « حسن آمد » یک جملهی دو جزئی کامل است .

2- متمم اسمی ک متممی است که قابل حذف نیست ولی جزو اجزای اصلی جمله هم نیست مثل :
 احترام به پدر و مادر واجب است . ( به پدر و مادر متمم اسمی احترام است ) که جمله چون فعل اسنادی دارد ، سه جزئی با مسند است و نیازی به متمم نیست واگر حذف منیم مفهوم جمله کمی ناقص خواهد بود .البته باید در تعیین نوع متمم اسمی به ساختمان فعل هم توجه داشته باشیم چون اگر فعل مرکب و گذرا به متمم باشد و ما آن را فعل ساده در نظر بگیریم آن وقت متمم را باید ، متمم اسمی بگیریم و یک جزئی اضافی در جمله خواهیم داشت که آن هم همان جزء غیر صرفی فعل مرکب خواهد بود که ممکن است اصلاً نقش دستوری برایش نتوانیم پیدا کنیم .مثال:
«  شعر عرفانی انسان را به سوی کمال دعوت می کند. » در این جمله فعل مرکباست ( دعوت می کند )ومتمم هم متمم فعلی است که اگر فعل جمله را تنها « می کند » بدانیم در ان صورت متمم ( به سوی کمال ) را باید متمم اسمی دعوت بگیریم که اشتباه خواهد بود و هیچ نقش دستوری خاصی به واژه ی « دعوت » نمی توانیم در نظر بگیریم ؛ پس متمم ( به سوی کمال ) متمم فعلی ، فعل ( دعوت می کند )
 است .
لازم به ذکر است که بعضی اسم ها هم مانند فعل ها به حرف اضافه ی خاصی نیاز دارند مثل « دشمنی :با ، دوستی :با ، اعتماد :به ، توجّه : به ، خیانت : به ، کمک : به ، یاری : در و به ،و....
3- متمم فعلی : متممی است که قابل حذف نیست و اگر حذفش کنیم مفهوم جمله ناقص می شود .

مثل : دوستم محبتش را از من دریغ نکرده است . اگر «از من » را حذف کنیم معنی ناقص خواهد شد .

دوستم محبتش را دریغ نکرده است و حرف اضافه ی خاص فعل « از » می باشد و لازم به توضیح است که فعل های گذرا به متمم به حرف های اضافه ی خاصّی نیاز دارند مثل : ترسید :از ، پرسید :از ، گنجید : در ، جنگید : با ، پرداخت : به ، گرفت : از و....

اینک مثال هایی برای انواع متمم :
1- انتقاد    از دیگران نباید       با توهین            به آن ها       همراه باشد .
            متمم اسمی انتقاد                 متمم اسمی همراه            متمم اسمی توهین

2- از مصاحبت       با شما           لذّت   بردم .
   متمم اسمی لذت         متمم اسمی مصاحبت

3- ناصر خسرو نثر را مانند شعر وسیله ا ی برای بیان مقصود می داند .
                                                            متمم اسمی وسیله


4- سبک شاعری ناصر حسرو با اندیشه اش هماهنگی تمام دارد .                                 
                                        متمم اسمی هماهنگی

5- سربازان از دستور فرمانده سرباز زدند .
                  م. ف

6- در دوره ی مشروطه اشعاری با درون مایه ی سیاسی و اجتماعی
         م. قیدی                                                              م. قیدی
 در ردیف اشعار تعلیمی قرار گرفته اند.
             م.فعلی     

7- ما را به رفتن به سفر تشویق کردند .
            م.ف               م.ق

8- او از عادت های زشت خویش دست برداشت .
                م . ف

9- او از مدیریت شرکت   کنار رفت .
                م.ف               فعل مرکب

10- آن قدر حلقه به در ها کوفتم تا عاقبت از بانک ملّی سردرآوردم .
              فعل مرکب( کنایه از جستجو کردن )                 م.ف

11- اسکندر چهره ی این خاک را به خون مردم مصیبت زده رنگین کرده بود.
                                                          م. ا. (رنگین)


12- از دوستم   برای مشورت   در امر تحصیل    کمک  گرفتم .
       م. فعلی                    م. ق                          م.ق


13- این همه مطالب در این صفحه نمی گنجد .
                                م.ف

14- فهرست ها از منابع مهم تحقیق به شمار می روند .
                                 م. ف               

15- زبان شناسان ، دستورزبان را به دو بخش صرف و نحو تقسیم می کنند .
                                                                   م.ف

16- قرن ها پیش ، جهان علم و ادب به سمرقند و خراسان چشم دوخته بود .
                                                           م.ف

17- این مباحث درک درستی را از زبان به دانش آموزان می دهد .
                                        م.اسمی               م.ف

18- در این مبحث ، شاگردان به جنبه های کاربردی و عملی نگارش توجّه زیادی خواهند کرد .
          م.ق                                                  م.اسمی( توجه )

19- شاگردان با فراگرفتن عمیق درس به سؤالات پاسخ درست را خواهند داد .
                         م.ق                       م.ف

20- علی درآن لحظه   از سرعت خود می کاهد .
                  م.ق          م.ف

21- در این دوران نویسندگان در آثار خود  به مسائل اجتماعی می پردازند.
            م.ق                        م.ق            م.ف

22- این کتاب دانش آموزان را با مقوله ی زبان آشنا می سازد .
                                        م. اسمی( اشنا)

23- او می خواهد با کاروان سالار دیداری داشته باشد .
                          م. اسمی ( دیدار)

24- گاهی نویسنده از چند شیوه  برای روایت داستان استفاده می کند.
                         م .اسمی ( استفاده )                    م. ق


25- درون مایه ی بعضی داستان ها برخورد خوبی ها با بدی ها است .
                                                                   م. اسمی ( برخورد )نمونه هایی از انواع متمم ها :

 

- آسیبان هم یک منقل حلبی پر از آتش می آورد .

                                            م. صفت پر

 

- گاهی به حرف های وکیل باشی گوش نمی داد .

               م. فعلی

- امّا فریاد های او نمی توانست به جایی برسد .

                                            م. فعلی

- یک موج باد از دور با خشاخش شروع و به زوزه ی وحشیانه ای ختم می شد .

                م.قیدی    م. قیدی                              م. قیدی

- گیله مرد گوشش به این حرف ها بدهکار نبود .

                          م. اسمی بدهکار

- به بچه ها و پیر زن ها رحم نمی کردند .

      م. ا. رحم

- باد می خواست زمین را از جا بکند .

                                  م. فعلی

- آتش را( نمی توان پنهان داشت ) که در روز دودش از راز نهان خبر می دهد و در شب شعله اش پرده دری می کند .                                       م. قیدی          م. اسمی خبر                        م. قیدی

                                           

- حافظا ، دلم می خواهد از شیوه ی غزل سرایی تو تقلید کنم .

                                   م. اسمی تقلید

 

- جرقه ای برای آتش زدن و سوختن شهر امپراتوران کافی است .

                م. اسمی کافی

 

- رهسپار دیار شرقم تا درآن جا  با شبانان در آمیزم .

                                                   م. قیدی           م. فعلی

 

- در هیچ دوره ای  از تاریخ جهان ، شاعری را نمی توان یافت که نسبت به شاعر کشوری دیگرنظیر تجلیلی

      م. قیدی                          م. اسمی دوره                                                                                             م. اسمی                                                          

که گوته از حافظ ایران کرده است ، به جای آورده باشد .

             م .ا . تحلیل

 

- مدرسه ی ما بچه عیان ها در محلّه ی لات ها جا داشت .

                                      م. فعلی

- با دقّت عینک را از جعبه ( به ) بیرون آوردم .

   م. قیدی       م. ا. بیرون        م. قیدی

 

- من ابداً توجهی به ماجرای شروع شده نداشتم.

                          م. ا. توجه

-معلم رویش را برگرداند تا درک شاگردان رااز قیافه ها تشخیص دهد

                                                         م. فعلی

 

- من که به چشمم اطمینان داشتم برای نشستن  بر نیمکت اوّل کوشش نکردم .

           م. ا. اطمینان                            م. ا.کوشش          م.ا. نشستن

 

- بچه ها می دانستند که برای ردیف اوّل سال ها جنجال کرده ام .

                                  م. ا. جنجال

- قصه ها ی عامیانه که حاوی سرگذشت ها و ماجراهای شاهان ، بازرگانان

و مردان و زنانی گم نام است که بر حسب تصادف،

                                                   م. قیدی

 با وقایعی عبرت انگیز و حمت آموز روبه رو شده اند . 

 م.ا. روبه رو

 

- سپهری در کدام بخش از این شعر ، شعر و نقاشی را با هم در امیخته است ؟

               م. قیدی              م. ا. بخش                                  م. فعلی

 

- سلمان هراتی در باروری شعر پس از انقلاب سهمی ویژه داشت .

                    م.ا. سهم                         م.ا. پس

 

گل شبدر چه کم از لاله ی قرمز دارد ؟

                      م. ا. کم

- شاعر با نور و روشنی وضو می گیرد .

               م. فعلی

 

- محتوای بعضی از این شعر های تغزلی ، مسائل غیر اخلاقی و فاقد ارزش اجتماعی

                      م.ا. بعضی

بود که از نفوذ و گسترش اندیشه های غیر

       م. ا. حکایت

مذهبی در شعر ، تحت تأثیراندیشه های شرقی و اروپایی حکایت داشت .

          م. ا. نفوذ

 

- عصر شعر نیمایی را به دلیل رویداد های مهم ، به چند دوره تقسیم کرده اند .

                             م.قیدی                                       م. فعلی

 

- مدیر با درخواست کناره گیری از کار وی موافقت نکرد .

- از برهمن های هم میهن خود دوری می جست .

- گاندی از معاشرت با سفید پوستان روی برتافت .

- وی خلق را به نافرمانی از اصول ظالمانه ی حاکم بر کشورش فرامی خواند.

- هر نویسنده ای از طرح خاصّی پیروز می کند.

- زندگی نامه گونه ای از نوشته های تشریحی است .

- هر تازه واردی سرسری یا با حوصله و دقت از آن ها دیدن می کند .

- در و دیوار این خانه ی کوچک گواه بود بر صداقت و درستی مردی وطن پرست .

- برای بیان درد اشتیاق ، شنونده ای می خواهم که دوری از حق را ادراک کرده و دلش از درد و داغ فراق سوخته باشد .

منبع :ادبستان


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

سوال نسبت های مثلثات

تاریخ:سه شنبه 30 شهریور 1395-07:24 ق.ظ

لینک مطالعه بیشتر

رادیان چه واحدی است؟

درجه رادیان گراد

واحدزاویه رادیان

نسبت های مثلثات

روی لینک ها برای اطلاع بیشترکلیک کن

مثلثات 2زاویه وضلع غیرمجاور(ززض)

مثلثات 3 ضلع مثلث ض ض ض

مثلثات دوضلع وزاویه بین(ض ز ض)

نسبت مثلثاتی

مثلثات قانون سینوسها

مثلثات 2زاویه وضلع

مثلثات دوزاویه وضلع بین (ز ض ز)

مثلثات مقدمه

قانون کسینوس زاویه

مثلثات

مثلثات قانون سینوسها

1-رادیان را به درجه حساب کنید:

الف- 3 رادیان

2π/5   رادیان.

3π/10رادیان.

2تبدیل درجه به رادیان :

316°

2 10°

3 127º

 

3- نسبتهای مثلثاتی زاویه ها را حساب کنید

225°

2-       330°

3-      2,655°

4-         840º-

5-      1500-


1,740°

راه حل ها:

1-

به درجه بیان کنید:

 π(پی)   

   3 رادیان به درجه            14''      53'   1710= 172.8870

180×3

π

  =زاویه                 

180

 زاویه درجه

 = 

π

3


     میخوانیم:117 درجه و 53 دقیقه و 14 ثانیه

زیرا:                                 

      53.24'  =     0.8870×60

      14''  =     0.240×60

Angle Conversion

Angle Solution


 ب-     2π/5 rad    به درجه


            .720

180×2

5

 =rad

5

3π/10 radبه درجه

            .540

180×3

10

 =rad

10


2

درجه ها را به رادیان بیان کنید:


الف-316°

     

               

            rad 79/ 45

316×π

180

  =درجه                 

1800

 3160

 = 

π

درجهAngle Solution


ب - 10°


3 127º


 

3- نسبتهای مثلثاتی زاویه ها را حساب کنید225°

       

sin(225°)=sin(1800+450)=-sin450  =-√2/2 

cos(225°)=cos(1800+450)=-cos450  =-√2/2 

tan(225°)=tan(1800+450)=-tan450  =1 2-       

330°


sin(330°)=sin(3600-300)=-sin300  =-1/2 

cos(330°)=cos(3600-300)=-cos300  =-√3/2

tan(330°)=tan(3600-300)=-tan300  =-√3/3 2,655°

Trigonometric Operations


Trigonometric Operations

Trigonometric Operations


4          840º-

Trigonometric Operations

Trigonometric Operations

5         1500-

Trigonometric Operations

Trigonometric Operations

Trigonometric Solution

 

1,740°

Trigonometric Operations

Trigonometric Operations

Trigonometric Operations

Trigonometric Solution


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

تصاعد هندسی

تاریخ:یکشنبه 21 شهریور 1395-10:30 ق.ظ


دنباله زیر
3و6و12و24و48و...         هرجمله 2 برابر جمله قبل است
 در تصاعد هندسی از جمله دوم به بعدی = عدد ثابت ×جمله قبل

قدر نسبت= a,b,c را 3 جمله اول بدانیم    جمله دوم براولی تقسیم کنید تا قدر نسبت به دست اید q=b/a
 اگر جمله اولی را a  بنامیم وقدر نسبت را با q نشان دهیم  داریم طبق تعریف بالا:
                                         

a ,aq  ,aq2  ,      ...,.aq
n-1

   جمله nام =

aqn-1=جمله nام

سوال=جمله ی 5 ام یک دنباله هندسی -1/16،اگر قدر نسبت -1/2 باشد
جمله اول کدام است؟
در فرمول جایگزین کن
                aqn-1=جمله پنجم
   

     
 1- =  a                             a(

1

2

- ) × a=  

1

16

-   
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مجموع مقسوم علیه های یک عدد

تاریخ:سه شنبه 26 مرداد 1395-07:45 ق.ظ

اول عدد را تجزیه کنید به عاملهای اول وبه به توان بنویسید  به مثال توجه کنیدa,b,c       عامل های اول  و
 مقسوم علیه های یک عدد  اگر:                                       
     
                                   .................  × A=ax×by×cz      
فرمول مجموع مقسوم علیه های یک عدد


                            

       مجموع مقسوم علیه ها
  
=...× 
  1-   cz+1
   c-1
 × 
  1-   by+1 
  b-1
 × 
  1-   ax+1
    a-1
 

مجموع مقسوم علیه های 23×32=72   مجموع مقسوم علیه های 72
  
.........


  1-   32+1 
  3-1
 × 
  1-   23+1
    2-1
      
.........


  1-   33 
  2
 × 
  1-   24
    1


195=13×15


  1-   27 
  2
 × 
  1-   16
    1


مجموع مقسوم علیه های72=195علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

تعداد مقسوم علیه های یک عدد

تاریخ:سه شنبه 26 مرداد 1395-07:37 ق.ظ


عدد را بعد از تجزیه به عاملهای اول   با توان بنویسید و به هر توانی یک واحد اضافه کنی ودرهم ضرب کنید

72 =2×2×2×3×3
با تجزیه ستونی=23×32
       12  =  4×3= (2+1)(3+1)علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

سیاه چاله های اعداد

تاریخ:چهارشنبه 20 مرداد 1395-07:55 ب.ظ

سیاه چاله اعداد

قبل از آنکه با مفهوم سیاه چاله اعداد آشنا شویم بیایید بازی زیر را انجام دهیم:

۱- یک عدد دلخواه در نظر بگیرید.

۲- تعداد ارقام این عدد، تعداد ارقام زوج این عدد و همچنین تعداد ارقام فرد آن را کنار هم بنویسید.

مثلا اگر عدد ۱۴۷۹۳۸۶ رادر نظر بگیریم عدد بدست آمده، ۷۳۴ است.

۳- حالا دوباره برای عددی که بدست آمده همین کار را تکرار کنیم یعنی تعداد ارقام این عدد، تعداد ارقام زوج این عدد و همچنین تعداد ارقام فرد آن را کنار هم بنویسید. برای عددی که در نظز گرفته بودیم دوباره این کار را روی عدد ۷۳۴ انجام  می دهیم، که عدد ۳۱۲ به دست می آید.

۴ به این نکته توجه کنید که اگر عددی که در نظر گرفتید، رقم زوج یا فرد نداشت که بخواهید تعداد آن را  بنویسید، به جای تعداد آن، صفر بگذارید و همچنین دقت کنید که عدد صفر را عدد زوج در نظر بگیرید.

اعداد مختلف دلخواهی را در نظر گرفته و همین مراحل را چندین بار برای آنها تکرار کنید ...

آیا به نتیجه خاصی می رسید؟

بله دوستان، درست حدس زدید. بعد از چند بار تکرار این عملیات، همیشه و همیشه به عدد ۳۱۲ می رسید.

این کار را حتی برای اعداد یک رقمی و دو رقمی هم می توانیم انجام دهیم.

جالب بود نه !

حالا حتما تقریبا متوجه شده اید که چه رابطه ای بین نتیجه این بازی و سیاه چاله ها وجود دارد .

می دانید که سیاه چاله ها به مکان هایی در فضا گفته می شود که همه سیاره ها و ستاره های اطراف خود را به درون خود می کشد. حتی نور را هم به سمت خود می کشاند.

اعداد هم سیاه چاله های فراوانی دارند. اما سیاه چاله اعداد چیست؟

هرگاه برای هر عدد دلخواه، بر طبق یک رابطه و عملیات خاص، به ارقام مشترک برسیم، به این ارقام مشترک، سیاه چاله اعداد، بر طبق آن رابطه مشخص، گفته می شود.

مثل بازی بالا که انجام دادید. عدد ۳۱۲ یک سیاه چاله ریاضی بر طبق رابطه گفته شده است.
منبع : ریاضی وسرگرمی
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

الگوی عددی

تاریخ:دوشنبه 18 مرداد 1395-07:00 ق.ظ

الگو ها عددهای متوالی


دنباله ها عددهای متوالی
الگوی اعداد جمله nام
.................30و14و5و4و1
    6/(1+2n)(+n)n
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مجموع دوعدد گنگ یا ضرب دوعددگنگ

تاریخ:یکشنبه 17 مرداد 1395-06:49 ق.ظمجموع دوعدد گنگ یا ضرب دوعددگنگ همواره گنگ نیست :مثال

 22=   3 √-5 +)×(  3 √+5)                

مثال:
 103 √-5 +)+(  3 √+5)
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

چگونه درس بخوانیم؟

تاریخ:یکشنبه 10 مرداد 1395-07:22 ق.ظ


خانواده - درس خواندن - ده روش کارآمد برای درس خواندن

1- در فواصل زمانی کوتاه اما پیوسته درس بخوانید:
آمار نشان داده که ذهن انسان در زمان های کوتاه و مکرر بسیار متمرکزتر از زمان های طولانی عمل می کند. بنابراین حتی اگر فقط ده دقیقه برای درس خواندن فرصت دارید، آن را به فواصل زمانی کوتاهتر تقسیم کنید. همچنین بهتر است پس از هر ده دقیقه درس خواندن به خودتان استراحت بدهید ...


از آنجا که مغز انسان به منظور "ساخت پروتئین" و تجدید نیرو به زمان نیازمند است، این روش کارایی بسیاری دارد. زمان استراحت به مغز فرصت جذب آموخته ها را می دهد، در مقابل درس خواندن برای مدت زمان طولانی نه تنها کسالت آور است، بلکه باعث خستگی، ایجاد استرس و گیج شدن می شود، در نتیجه قدرت یادگیری را کاهش می دهد.

 

2- با خیالی آسوده استراحت کنید: 

اگر زمان شما اجازه می دهد به منظور تجدید قوا، یک روز کامل را به استراحت بگذرانید. (مثلا" هر یک ماه یکبار ، مخصوصا" بعد از دادن یک آزمون آزمایشی ، یک استراحت یک روزه یا نصفه روزه ، به خود بدهید.) با این کار ممکن است احساس عذاب وجدان کنید و مرتبا با خود بگوئید : "باید امروز را هم درس می خواندم" و زمان گرانبهایی را که به استراحت تخصیص داده اید، با استرس سپری کنید. اما همانطور که در بالا اشاره شد، فراموش نکنید که در حالت استرس مغز اطلاعات جدید را جذب نمی کند. یک روز را به فراغت بگذرانید و احساس بدی از درس نخواندن خود نداشته باشید. فقط سعی کنید در این یک روز بیشتر به فعالیتهای مورد علاقه و خواب بپردازید . کمتر فعالیت ذهنی سنگین ، مثل شرکت در بحثهای سیاسی یا دیدن چند فیلم سینمایی فلسفی و ... بپردازید . بیشتر به فعالیتهای سبک بدنی و ورزشی و نشاط آور بپردازید.

 

3- وضعیت جسمی خود را در نظر بگیرید:
در زمان‌هایی که خسته، عصبانی، حواس پرت و شتاب زده هستید درس نخوانید. زمانی که مغز انسان در حالت آرامش است، مانند یک اسفنج اطلاعات را جذب می‌کند، برعکس زمانی که استرس دارید، تلاش شما برای یادگیری بی فایده است، زیرا در چنین حالتی مغز اطلاعات را دفع می‌کند. هیچگاه در زمانی که فکر شما به چیزهای دیگری مشغول است، خود را مجبور به درس خواندن و یادگیری نکنید، این کار چیزی جز اتلاف وقت نیست. به همین دلیل همیشه توصیه می کنیم که به حواشی کنکور و نتیجه ی کنکور و حرف مردم و درکل ،موارد استرس زا فکر نکنید.

شعار همیشگی من(( شما فقط درس بخوانید و حداکثر تلاشتان را انجام دهید و در نهایت نتیجه را به خدا واگذار کنید.))

 

4- درس ها را در همان روز مرور کنید :
زمانی که چیز جدیدی یاد می گیرید، سعی کنید در همان روز نکات مهمش را دوره کنید. با گذشت چند روز، برای یادآوری آن مطالب به تلاش بیشتری نیاز خواهید داشت. به هر حال یک مرور سریع در انتهای روز، باعث ماندگاری بیشتر در مغز و یادآوری آسانتر مطالب خواهد بود. مخصوصا" در مورد دروس اختصاصی و مطالب سنگین ، مرور و حل کردن چند تمرین ، چند ساعت بعد از تدریس ، بسیار مفید خواهد بود.

 

5- مرحله به مرحله پیش بروید: 
ممکن است باور نداشته باشید که همیشه از کل به جزء و از بزرگ به کوچک رسیدن ، روش کارایی در امر یادگیری در سنین مختلف است. در زمان درس خواندن ابتدا سعی کنید یک درک کلی از مطلب داشته باشید سپس وارد جزئیات شوید، با این روش امکان موفقیت شما بیشتر می شود.

 

6-محیطی مناسب برای درس خواندن فراهم کنید :

برای مطالعه ی مفید داشتن جایی مخصوص این کار ضروریست. بهترین مکان برای مطالعه میز شخصی و اتاقی جدا از جریان های غیر درسی است.

بهتر است میز مطالعه در کنج اتاق قرار داشته باشد به طوری که شما رو به دیوار قرار بگیرید. قرار گرفتن در محیطی بسته می تواند تا حد زیادی در حفظ تمرکز موثر باشد. از اطراف میز کار خود پوستر.مجله. کتاب غیر درسی. ضبط. تلفن وهر چیزی که حواستان را پرت می کند بردارید.

تمام وسایل مورد نیاز برای مطالعه را روی میز قرار دهید تا هنگام مطالعه دائما مجبور نباشید از جای خود بلند شوید.

نور اتاق مطالعه باید کافی و تلفیقی از نور سفید و زرد باشد. مثلا یک لامپ معمولی برای چراغ مطالعه و یک لامپ مهتابی برای اتاق. یا یک لامپ کم مصرف برای چراغ مطالعه و یک لامپ معمولی برای اتاق.

چراغ مطالعه باید حداقل 30 سانتی متر با کاغذ فاصله داشته و اگر راست دست هستید در سمت چپ میز و اگر چپ دست هستید در سمت راست میز قرار گیرد.

مطالعه مقدس استپس همیشه درست پشت میز بنشینید یعنی تمام مفاصل بدنتان زاویه ی 90 درجه داشته باشند. هرگز هنگام درس خواندن لم ندهید. دستتان را زیر سرتان نگذارید.روی میز نخوابید و ... و همیشه صاف بنشینید و هر وقت خسته شدید از جای خود بلند شوید. کمی داخل اتاق قدم بزنید و چند حرکت کششی انجام دهید سپس دوباره مشغول مطالعه شوید.

حتی اگر میز مطالعه ی شخصی هم ندارید روی صندلی نشسته و درس بخوانید چون روی زمین زودتر خسته می شوید.و

هرگز.هرگز.هرگز دراز کشیده و در رختخواب درس نخوانید.

تمام موارد بالا شرایط ایده آل برای مطالعه اند و لازم نیست همه ی این شرایط محیا باشند تا شما درس بخوانید. یادتان باشد کسانی در شرایطی کاملا متضاد با این ها به بهترین موفقیت ها رسیده اند.

خودِ درس خواندن اصل است پس هیچگاه اصل موضوع را فراموش نکنید.

7- میزان خستگی مغزتان را در نظر داشته باشید :
کاملا طبیعی است که گاهی مغز انسان در اثر خستگی، مطالب را فراموش می کند، این امر هرگز بدان معنا نیست که شما آدم کودنی هستید، به جای عصبانی شدن، سعی کنید چنین حالتی را پیش بینی کنید و با آن کنار بیایید. 

تصور کنید که مغز شما لایه های اطلاعات را به ترتیب روی هم می چیند، با قرار گرفتن اطلاعات جدید در سطوح بالا، اطلاعات لایه های پایین تر کهنه شده و به آسانی قابل دسترس نخواهند بود، بنابراین به فراخوانی شما دیرتر جواب می دهند، مرور کردن تنها روش جلوگیری از چنین پیشامدی است. تست زدن بعد از خواندن مطلب هم یک نوع مرور محسوب می شود، تا آزمون!

 

8- با برنامه ریزی مناسب، درس خواندن را به عادت تبدیل کنید: 
عموما" اگر ساعات مشخصی از روز را برای درس خواندن برنامه ریزی کنید، خیلی زود به آن عادت خواهید کرد. بدون تخصیص ساعات مشخصی از روز، ممکن است هیچگاه وقت درس خواندن پیش نیاید. یک روش مناسب برای این کار یادداشت کردن زمان در دفتر روزانه است، درست مثل اینکه از پزشک وقت گرفته اید. برای این کار می توانید از جدول برنامه ریزی اسکینر ،استفاده کنید.
9-هدف داشته باشید :
یکی از دلایل اصلی که باعث می شود افراد به اهداف خود نرسند این است که معمولا آنها را دست نیافتنی می پندارند. در صورتی که با برنامه ریزی و مدیریت صحییح می توان به کلیه اهداف خود دست یافت. 

کافی است سعی کنید فرق بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود را دریابید، اهداف بلند مدت را مانند یک رویا در ذهن بپرورانید و نگه دارید، در عین حال فعالیت های روزانه زندگی را به اهداف کوتاه مدت اختصاص دهید. مثلا" پولدار شدن ، مهندس شدن ، پزشک شدن و .... اهداف بلند مدت و مبهمی هستند. هر کدام از اینها مسیرهایی را می طلبند که شما باید این مسیرها را با تلاش و دستیابی به اهداف کوتاه مدت ، سپری کنید . مثل فارغ التحصیلی از دانشگاه با معدل خوب و اندوختن مهارت و تجربه در حین تحصیل ، قبل از آن ، گذشتن از سد کنکورو.... تا برسد به کوتاه مدت ترین هدف ، مثل اینکه فردا از 8 تا 10 باید زیست بخوانم و....

 

10- ناامیدی دشمن یادگیری است: 
افرادی که دائما خود را به دلیل کندی در یادگیری سرزنش می کنند، حتی اگر پیشرفتی مناسب و قوه یادگیری بالایی داشته باشند، همواره در استرس به سر می برند. در مقابل افرادی که به خود و سرعت یادگیری شان اطمینان دارند، حتی اگر از هوش و استعداد کمتری نسبت به گروه قبل برخوردار باشند، نتیجه کارشان بهتر است، زیرا این افراد انرژی خود را صرف نگرانی و حساسیت های بی مورد نکرده ، آهسته و پیوسته پیش می روند.


نکته ی آخر:
روش تست زدن درس های عمومی

پس از آنکه اطمینان نسبی حاصل کردید که درس را یاد گرفته اید. پس از گذشت حداقل 48 ساعت و حداکثر 130 ساعت به سراغ تست ها بروید.

حتما تست ها را با نمونه سوالات کنکور های سراسری سال های گذشته شروع کنید و بعد به سراغ نمونه سوالات آزاد و در نهایت به سراغ تست های تالیفی بروید.

حتما از همان ابتدا تست ها را در زمان معین بزنید و برای هر تست عمومی به طور متوسط 30 ثانیه زمان در نظر بگیرید.
 

پس از اتمام درصد خام خود را به این ترتیب محاسبه کنید:

تعداد صحیح ضربدر سه منهای تعداد غلط تقسیم بر کل سوالات ضربدر سه

اگر این درصد زیر 50 باشد باید بدون تعارف بگویم شما هیچ چیز از درس نفهمیده اید و باید از اول درس را بخوانید.

درصد ایده آل بالای 80 درصد است.

البته گاهی درصد پایین در اثر کمبود زمان به وجود می آید. اگر اوایل به این موضوع برخوردید ، زیاد مهم نیست ولی بعد از چند سری تست زدن نباید وقت کم بیاورید.

درس خواندن و تحصیل و کنکور - تبیان
ویرایش وتلخیص:آکاایران
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

تابستان

تاریخ:سه شنبه 5 مرداد 1395-06:19 ق.ظباید به درس‌هایی اختصاص داد که بعداً یادمان می‌ماند و از خواندن درس‌های صرفاً حفظی خودداری کرد. درس‌های مفهومی مانند زیست پایه، فیزیک و ریاضی را باید تابستان کار کرد تا با تمرین و مطالعه‌ی زیاد در طول سال مشکلی نداشته باشیم.
. مطالعه‌ی دقیق درس‌های پایه به‌خصوص درس‌های اختصاصی همراه با تست زدن

. برطرف کردن نقاط ضعف به‌خصوص در درس‌های ‌عربی و زبان انگلیسی و درس‌های اختصاصی

در تابستان محور اصلی کار دانش آموزان باید نگاه به آینده باشد و درس های سال بعد را پیشخوانی کنند زیرا که هم انگیزه بسیار زیادی برای خواندن آن درس ها دارند و هم این که فرصت خیلی مغتنمی است که حجم زیاد کار در طول سال را بشکنند.

ضمناً پیش خوانی این مطالب صرف نظر از این که دانش آموزان را با انگیزه بیشتری برای مطالعه به ادامه آن تشویق می کند عملاً باعث می شود که در طول سال فرایند یادگیری برای این دوستان خیلی بهتر و دقیق تر باشد.

پس بهتر است دانش آموزان وقت و انرژی بیشتر را به این موضوه یعنی نگاه به آینده اختصاص دهند.

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,...1395

تاریخ:جمعه 1 مرداد 1395-08:44 ق.ظ

1395 امین عدد چیست
1395 ... 4و4و4و4و3و3و3و2و2و1
قدر مطلق :n=1395

=2 ÷  1+8n  )+1 )
   


  
2-الگوی 1و11و111و...
    9 / (n-1)^10
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

تابستان وبرنامه

تاریخ:جمعه 25 تیر 1395-10:04 ق.ظ


بعضی از والدین با ثبت نام فرزندان خود در کلاس های مختلف ورزشی ،هنری ، علمی و آموزشی بخشی از این وقت ها را پر می کنند ; تا این اوقات برای بچه ها پربارتر باشد .این کلاس ها در برخی موارد به اصرار والدین می باشد و بازدهی و جذابیت چندانی برای بچه ها ندارد  .چرا که در طول سال تحصیلی بچه ها با کتاب و درس به اندازه ی کافی سر و کار داشته اند و دیگر ظرفیت و حوصله ی کافی را برای کتاب و مشق ندارند.

تعدادی از دانش آموزان نیز با سرگرم شدن با تلویزیون ، بازی های رایانه ای ، تبلت و گوشی اوقات فراغت خود را پر می کنند که متاسفانه اصلا مفید نیست و آنان را دچار ناراحتی های روحی ، روانی و جسمی کرده و از زندگی واقعی و کسب مهارت ها برای آن باز می دارند.

حال اگر بتوانیم برنامه ای ترتیب دهیم که به دور از مطالب تئوری و کلاسی ،اوقات فراغت دانش آموزان پر شود برای آنان جذاب و مفید خواهد بود . این برنامه ها در عین جذابیت ،باید به ارتقای  مهارت های زندگی بچه ها بینجامد.

در زیر برنامه ای تدوین شده است که در آن سعی شده ضمن جذابیت  و شادی بخشی برای بچه ها ،مهارت های روانی - حرکتی آنان را رشد و توسعه دهد. این برنامه برای دو گروه سنی تدوین شده است .

 گروه اول :کودکان 7 تا 11 سال است که می توانند در یک کلاس ،با کمک هم و مربی ، این برنامه ها را اجرا کنند. عنوان این برنامه می تواند" بازی و سرگرمی  "باشد.

گروه دوم : بچه های 12 تا 14 سال است  . که در یک کلاس با مربی –که با این گونه با مهار ت ها آشناست – کارمی کنند . عنوان این برنامه برای این گروه سنی " کار و سرگرمی" در نظر گرفته شده است.

الف   برنامه ی "بازی و سرگرمی "

در برنامه ی  "بازی و سرگرمی "یک کلاس حدود چهل متر مربعی لازم است که در وسط آن ،یک میز به ابعاد حدود 5 در 2 متر قرار گیرد و بچه ها که حداکثر پانزده نفر هستند، دور آن بر روی صندلی نشسته و با کمک مربی برنامه ها ی آموزشی و سرگرمی را اجرا کنند.

 برنامه هایی که برای این کلاس در نظر گرفته شده است شامل :نقاشی ، برش اشکال روی کاغذ ، ساخت کاردستی های کاغذی ، پارچه ای ، مقوایی و چوبی و چسب کاری ،مجسمه سازی با گل و خمیر بازی ،سرود و آواز و موسیقی، بازی های کودکانه ،مسابقات ورزشی سبک ، اردوها ی تفریحی در طبیعت اطراف شهر در یک روز هفته و....انجام می شود .

اجرای این برنامه ها می تواند ضمن پر کردن وقت دانش آموزان ،روحیه ی همکاری و کار جمعی را در آنان بالا برده و ضمن سرگرم شدن ،مهارت های زیادی را کسب کنند.

این برنامه در مدارس ابتدایی و راهنمایی یا کانون های فرهنگی هنری آموزش و پرورش می تواند اجرا گردد.

ب- برنامه ی "کار و سرگرمی "

در کلاس های " کار و سرگرمی " ، برنامه ها کما بیش مانند برنامه ی بازی و سرگرمی خواهد بود با این تفاوت که با توجه به توانمندی بیشتر جسمی  این گروه سنی نسبت به گروه الف ، در این کلاس ها چنین برنامه هایی قابل اجراست :

کار بر روی ورق های نازک فلزی و برش آن ها با قیچی های حلب بر و شکل دادن به آن ها ،ساختن احجام هندسی و دیگر قطعات ،سوراخ کاری با دریل دستی کوچک ، پرچ کاری، لحیم کاری با هویه ی  برقی ،کار با اره های چوب بری، چوب سازی ،ساخت قطعات چوبی ساده مثل چهارپایه ، اسباب بازی ها ، قطعات چوبی و اتصال آنان با میخ و چسب چوب .

 ساخت این قطعات، عموما به صورت گروهی مثلا گروه های 3 تا 5 نفره است که یک نفر به عنوان سرگروه   انتخاب می شود . در ساخت هر قطعه سعی می شود سر گروه عوض شود تا مهارت رهبری در بچه ها تقویت شود. از دیگر برنامه هایی که برای این  گروه سنی  در نظر گرفته شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد . در این برنامه اجرای سرود ، آواز و موسیقی، نقاشی ، خاطره نویسی و گزارش نویسی ، آموزش قرآن ،مسابقات ورزشی

، اردوهای تفریحی در طبیعت ومسابقات سرگرمی مانند مسابقه ی بیست سوالی ،طرح چیستان و ...که هر هفته اجرا می شود . همچنین کار با مصالح ساختمانی مثل ساخت خانه ها و قلعه هایی کوچک با آجر ،سفالگری و مجسمه سازی با گل و گچ  از دیگر برنامه های جذاب و مفید برای این گروه سنی است . ساخت وسایل برقی ساده مثل مدارات الکتریکی ساده موتور الکتریکی و...نیز می تواند برای بچه ها سرگرم کننده و جذاب باشد.

اجرای این برنامه ها با توجه به تنوعی که در آن ها وجود دارد کسل کننده نخواهد بود و از آنجا که بچه ها در این دوره ها مهارت های عملی را می آموزند کم کم با مشاغل هم آشنا می شوند .

این برنامه ها با توجه به امکاناتی که لازم دارد در مدارس راهنمایی یا هنرستان های فنی قابل اجرا است .: صدای معلم
عمر از گران بهاترین و عظیم ترین و مفید ترین نعمت هائی است كه حضرت حق از باب لطف و رحمت و عنایت و محبتش به انسان مرحمت فرموده است.در معارف الهیه از عمر به عنوان سرمایه تجارت مادی و معنوی یاد شده ، و از دنیا به عنوان تجارت خانه سخن به میان آمده ، و از انسان تعبیر به تاجر شده است. این تاجر باید با تكیه بر معرفت و آگاهی و بینش و بصیرت و درس گرفتن از تجربه عاقلان و خردمندان باسرمایه تجارتش به آبادی دنیا و آخرت و معاش و معاد و سعادت امروز و فردایش بر خیزد .
عمر را اگر تقسیم به سه بخش كنیم : دوران كودكی و خردسالی ، دوران نوجوانی و جوانی ، دوران پیری و كهن سالی باید بگوییم قله ارزشش ، و اوج كمالش ، و نهایت قدرت و قوتش جوانی است ، كه باید این زمان را با همهٔ وجود غنیمت دانست ، و از این مایه الهی در این فرصت طلائی نهایت بهره و استفاده را برد. چـنین گفـت روزی بـه پیـری جــوانی كـه چـون است بـا پیـریت زنـدگانیبه گفتش در این نامه حرفی است مبهم كه معنیـش جز وقت پیــــری ندانیجـوانی نگــهدار كایــن مرغ زیبـــــا نمـــاند در ایــن خـــانه استخوانیچـو من گنـج خود رایگان دادم از دست تـو گـر مـی تـــوانی مده رایـگانیاز آن بـرد گــنج مــرا دزد گیـــــتی كه در خــواب بـودم گــه پاسـبانیپشیمانی پس از بر باد دادن جوانی سودی ندارد ، و حسرت خوردن بعد از نابود شدن این مایه عظیم انسانی بهره ای باز نمی گرداند.جوانان نه فقط در تابستان كه زمان تعطیل مدارس و آموزشگاه ها و دانشگاه ها ـ ست باید از فرصت جوانی به نیكوترین صورت استفاده كنند ، بلكه لازم است از لحظه به لحظه جوانی تا این مایه عظیم تجارتی در اختیار است استفاده كنند .
جوانان چون در تابستان فعالیت درسی و علمی و پژوهشی خود را تا حدی كاهش می دهند و فراغت بیشتری به دست می آورند واجب است برای تبدیل این بخش از مایه عظیم عمر به امور مثبت و جهات با منفعت همراه با مشورت و استفاده از تجربه های گران قیمت دیگران به برنامه ریزی صحیح اقدام كنند.بخشی از ایام تابستان را به مطالعات مفید در رشته های مختلف علمی چون تاریخ جهان ، تاریخ ایران ، آداب و رسوم ملت ها ، شرح حال دانشمندان ، مخترعان ، قهرمانان فكری و علمی و ملی اختصاص دهند و حداقل چهار ساعت از بیست و چهار ساعت شبانه روز خود را در این زمینه كار كنند و در كنار مطالعات خود یادداشت برداری نمایند و منبعی منظم از نتایج مطالعات خود را فراهم كنند كه در آینده بتوانند به مطالب لازم به سهولت دست یابند و دیگر افراد خانواده و دوستان و عاشقان امور علمی از آن استفاده نمایند.
و بخشی دیگر را به ورزش به ویژه پیاده روی ، شنا ، ورزش باستانی ، و یا هر ورزشی كه مورد علاقه آنان است اختصاص دهند كه بدن دچار سستی و تنبلی و بیماریهای آزار دهنده نگردد.و بخشی را ویژه كمك به پدر و مادر در كارهای بیرون و منزل قرار دهند تا بار طاقت فرسای زندگی را بر دوش آن بزرگواران سبك كنند ، و خود را بیش از پیش محبوب قلب ملكوتی آنان نمایند و علاوه بر همه اینها از پاداش عظیم خدمت به پدر و مادر كه حضرت حق در دنیا و آخرت برای فرزندان اختصاص داده بهره مند گردند. و چنانچه در بخش كشاورزی به سر می برند ، با كمال شوق و رغبت به كشاورزان همسایه و غیر همسایه كمك و یاری رسانند ، و در حد یاری خود به تولید كشور بیفزایند و از وابستگی مملكت به بیگانگان بكاهند.
و بخشی از اوقات فراغت خود را درفرصت تابستان به حفظ پاره ای از سوره های قرآن ، و ضرب المثلهای حكیمانه و اشعار نغز و عالمانه شعرائی چون سعدی ، حافظ ، مسعود سعد ، نظامی ، سنائی ، پروین اعتصامی ، و امثال اینان اختصاص دهند تا فعالیت مغزی آنان بیش از پیش تقویت گردد، و بتوانند در كنار دوستان و در مجالسی كه شركت می كنند از آیات قرآن و ضرب المثلها و اشعار معنا دار برای رشد دیگران استفاده نمایند .
و بخشی را اختصاص به رفتن به مسجد جهت عبادت حضرت حق و اعلام بندگی به پیشگاه مقدس خدای مهربان قرار دهند و در ضمن رفتن به مسجد دوستانی جدید و مؤمن و با وقار به دوستان خویش بیفزایند و از بركت مسجد با احكام الهی و معارف اسلامی آشنا شده, به آبادی آخرت خویش كمك كنند.جوانان در ایام فراغت تابستان باید وجود خود را از افتادن به دام دوستان ناباب و شكارچیان شخصیت و كرامت ، و دزدان راه انسانیت و رفتن در مجالس لهو و لعب و نشست و برخاست با افراد پوچ و بی هویت حفظ كنند ، مباد آن كه سرمایه های عظیم انسانی و فكری و اعتقادی آنان به دست مشتی اراذل و اوباش كه گاهی هم چهره دلسوزی و محبت به خود می گیرند غارت شود.علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

حجم جرم مواد

تاریخ:پنجشنبه 24 تیر 1395-07:43 ق.ظ

اندازه گیری مواد: حجم--جرم  - دما-چگالی


هرچیزی که جا اشغال کنند وجرم داشته باشند مواد نام دارند.

وقتی جا اشغال کنند ما می توانینم فضای اشغال شده را اندازه بگیریم.

حجم

حجم راهی کا با ان مقدار فضای اشغال شده را اندازه می گیریم.

چگونه؟

مثال: کدام یک از اجسام زیر جای بیشتر اشغال کرده؟میز، تختخواب،کمد،میز کوچک زیر چراغ خواب؟


Measuring 1

تختخواب اولی- کمد کتاب دومی-وبعدمیز مطالعه وبعد میز کوچک

جرم

 راهی دیگر برای اندازه گیری مواد است.

مواد کدام سبک وکدام سنگین است؟:

ما برای اندازه گیری جرم از ترازوی  اندازه گیری استفاده می کنیم.

با اندازه گیری مواد در ترازو می فه میم کدام سنگین وکدام سبک است.

Measuring 2

مثال -مواد سنگین  مثل: ماشین- جام -چند کتاب

  


مواد سبک- کفش کلاه - اسفنج

         


دما

 راهی دیگر برای اندازه گیری مواد است..

دما   درجه سردی وگرمی مواد را به ما نشان می دهد:

گرما سنج ویسله ای برای اندازه گیری گرما.

Measuring 5

مثال- ما اندازه درجه حرات موادغذایی را می توانیم اندازه بگیریم.

این بستنی درجه حرای کمی دارد پس سرد است وباید در فریزر نگهداری شده باشد.


Measuring 6

برگ کاهو سرد است پس در یخچال نگهداری می شود.

Measuring 7

درجه حرات این چیپس اندازه درجه اتاق است پس در کابینت می توان ان را نگه داشت..

Measuring 8

این سوپ گرم است پس  روی اجاق گاز بوده است.

Measuring 9

راه دیگر اندازه گیری مواد چگالی است..

چگالی

یعنی مواد چقدر سفت وسخت  یا فشردگی ذرات چگونه قرار دارند یا مقدار جرم مواد در یک واحد حجم چقدر است
جامدات ومایعات وگازها چگالی متفاوت دارند.
 موادی که چکالی کمی دارند شناور میمانند وبعضی که چگالی زیاد دارند ته نشین می شوند.

مثال

روغن روی سوپ شناور می ماند چگالی کم دارد.

Measuring 9

کدام مورد چگالی بیشتر دارد مایع سوپ یا روغن?

البته مایع سوپ چگالتر از روغن است.

مقایسه بین بلوک فوم وبلوک سیمانی از نظر چگالی

 باوجود این که حجم مساوی دارند. هردو جامدند. وفضای خالی بین بلوکها یک سان است.

می توان حدس زد که بلوک سیمانی چگالتراز بلوک فوم است.

بلوک سیمانی   بلوک فوم

درمقایسه بین گازها در رابطه با چگالی
 مقایسه هوای گرم با هوای سرد در یک روز برفی


هوای سرد      هوای گرم


هوای سرد چگالتراز هوای گرم است.

فعالیت

A. اندازه گیری حجم

 

مواد لازم:


 • 5لیوان  شفاف
 • مقداری اب
 • 4 نوع ماده : پاک کن، یک تکه سنگ،پیچ   یامهره، یا جسم دلخواه
 • ماژیک علامت گذاری
 

چه کنیم:

 

کدام حجم بیشتر دارند?


 • .فنجان ها را تانیمه اب بریزیدو سطح اب را علامت بزنید.
 • 4نوع ماده را   هر یک در هر فنجان دراب بیاندازید.

 • حالا دوباره سطح اب را علامت بزنید
 • ازمایش نشان میدهد که اجسام جا میگیرند وفضا اشغال میکنند.
 

B. اندازه گیزی جرم

 

مواد لازم:

 
 • 1 یک فنجان ذرت خام
 • یک فنجان ذرت بوداده
 • ترازو
 

چه کنیم:

 • هر فنجان را  جدا جدا در یک کفه ترازو بگذاریدوزن کنید ویادداشت کنید
 • کدام جرم  بیشتر دارد
 • حالا هریک را در هرکفه بگذارید و مقایسه کنید  و نتیجه بگیرید
 

C. اندازه گیری چگالی

 

می خواهیم چگالی ذرت بوداده را اندازه بگیریم.

 • مقداری ذرت بوداده در یک فنجان اب بریزید..
 • حالا مقداری از ذرت خام  در همین فنجان بریزید  ?چه اتفاقی می افتد؟
 

D. چگالی مایعات یا مواد شناور یا مواد ته نشین شونده 

مواد لازم:

 
 • مربا
 • آب
 • روغن
 • 4 فنجان شفاف

 

چه کنیم:

 
 • دریک لیوان آب بریزید، درلیوان دومی مربا ، ودرسومی روغن هریک تا  یک چهارم  لیوان  ،حالا یاداشت کنید که سطح  هریک تا کجای لیوان است؟و هر یک در کجای لیوان قرار دارند؟
 • کدام چگالی بیشتر دارد؟ ایا متوجه می شوید؟
 • حالا هر سه لیوان را در لیوان چهارمی خالی کنید?
 • چه اتفاقی افتاد؟
 • بررسی کنید ونتیجه بگیرید.
 

اندازه گیری دما 

مواد لازم: • یخ
 • اب
 • 4 فنجان
 •  اجاق گاز
 • ظرف الومینیوم با قهوه جوش
 • 4 فنجان

چه کنیم:

 

 • لیوان اولی را پر از یخ کنید مقداری اب روی ان بریزید
 • لیوان دومی را اب سرد بدون یخ بریزید.
 • لیوان سومی آب ولرم ، نه گرم ونه سرد بریزید
 •  در لیوان چهارم اب  کمی داغتر بریزید
 •  در ظرف الومینیومی اب را بجوشانید
 • حالا دماسنج را در ظروف مختلف  اول اب داغ  ودر ظروف دیگر بگذارید ودما را یادداشت کنید ومقایسه کنید
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مواد در اطراف

تاریخ:پنجشنبه 24 تیر 1395-07:41 ق.ظ


هرچیزی که فضا اشغال کند وجرم داشته باشد ماده است.

هوایی که نفس می کشید،ابی که می نوشید، غذایی که می خورید، همه ماده هستند ولی  حالت متفاوت( جامد، مایع، گاز ، پلاسما)

هوایی که در اطراف شما شناوراست ،حالت گازی شکل است.

Statesofmatter1

آبی که می نوشید، وبه راحتی از گلوی شما پایین میرود حالت مایع دارد.


Statesofmatter2

 بشقابی که در دست می گیرید ودرون ان غذا میگذارید ، حالت جامد دارد.

Statesofmatter3

جامدات ، ومایعات ، گازها حالتهای مختلف ماده هستند..

بعضی چیزها به آسانی تغییر شکل می دهند ( مایعات).

آب مایع است.. اگر آن را در فریزر بگذاریم یخ می زند وبه جامد تبدیل می شوند


اگر آب را بجوشانید به بخار تبدیل می شود حالت گازی شکل.

 

جامدات

جامدات شکل دارند . کتاب شکل دارد ومستطیل شکل است یک توپ شکل دارد و کره ای شکل است.


Statesofmatter6

جامدات از ذرات بسیار ریزی تشکیل شده اند که  بسیار نزدیک هم قرار دارند و به آسانی ازهم جدا نمی شوند.

وفقط در جای خود می لرزند

Statesofmatter7

آنها یا بسیار سخت هستند ومثل یک مکعب کنارهم قرار می گیرند یا انقدر نرم مثل پتو


Statesofmatter8

یا انقدر سخت مثل یک تخته شنگ یا سبک مثل پر.

Statesofmatter9

یا گرم مثل پیتزا ویا سرد مثل قندیل یخ.

Statesofmatter10

مایعات

مایعات شکل ندارند وبه شکل ظرف درمی ایند

آب را ازیک پارچ به داخل یک کاسه می ریزیم به شکل کاسه درامد.

Statesofmatter11

آب را ازیک پارچ به داخل یکظرف مکعب شکل می ریزیم به شکل مکعب درامد. درامد.

Statesofmatter12

آب را ازیک پارچ به داخل یکلیوان می ریزیم به شکل لیوان درامد.

Statesofmatter13

مایعات از ذرات بسیارریز تشکیل شدند.

Statesofmatter14

این ذرات به اسانی جابجا می شوند وبا فاصله ازهم قرار دارند..

آزادانه جابه جا شده  وبه همین دلیل به شکل هر ظرفی که دران ریخته شوند در می آیند..


Statesofmatter15

مایعات  به راحتی جابه جا شده ومثل جامدات سخت نیستند.

میتوانند گرم شوند مثل شیر قهوه

یا شکلات گرم

Statesofmatter16

یا سرد باشند مثل شربت ابلیمو.

Statesofmatter17

گازها

ذرات گازها به تندی جابه جا می شون وازهم دور می شوند.

Statesofmatter18

تا جایی که ظرف جا دارد ازهم دور می شوند..

گازها میتونند شفاف باشند یا کدر.

هلیم گازی شفاف وسبک است که بابادک ها را بان پر می کنند.

Statesofmatter19

گازها میتوانند گرم یا سرد باشند..

در زمستان هوای بسیار سرد را شما میتوانید روی پوست خود حس کنید.

ووقتی وارد اتاق گرم شوید هوای گرم را روی پوست خود حس می کنید.

پلاسما

حالتی دیگر از ماده پلاسما نام دارد.


گازی که ملتهب و داغ است.

به صورت انرژی تغییر می کند.

مثال:

 خورشید وستارگان  حالت پلاسما ساخته شده اند


Statesofmatter20

درخشش خورشیدو وستارگان که از روی زمین قابل مشاهده است..

پلاسما میتوان توسط مردم ساخته شود مثل چراغ های نئون در مغازه ها.

بیشتر مواد جهان در حالت پلاسما هستند مانند خورشید که از پلاسما تشکیل شده است. پلاسما اغلب بسیار گرم است و می توان آن را در میدان مغناطیسی به دام انداخت، اما پلاسمای سرد نیز وجود دارد. برای نابودی باکتری ها

Statesofmatter21


 • 3 حالت مختلف مواد از نظر  وضع مولکولها
 • Statesofmatter22

فعالیت

*به اشپز خا نه  یا اطراف خودمراجعه کنید و 3ماده جامد و3 نوع مایع و3 نوع گاز  پیدا کنید.

در بدن خود قسمتهای جامد ، مایع گاز را توصیف کنید. 

 

C. جامدات را کشف کنید!

  ماده ای جامد پیدا کن و به پرسشها پاسخ بده • چه شکلی دارد؟ ایا چندین نوع شکل می تواند داشته باشد؟
 • سنگین است یا سبک؟
 • سخت است یا نرم؟
 • داغ است یا سرد؟
 • چه رنگی یا چند رنگ است؟
 • Iچه تفاوتی با مایع دارد؟
 •  چه تفاوتی با گازها دارد؟

D. ازمایش وتجربه با مایعات!

 
 • اب را در یک لیوان بریزید. بعد در ظرفهای مختلف با شکلهای مختلف بریزید. ایا اب به شکل ظروف مختلف درامد؟
 • آیا آب را دردست خود نگه می دارید؟
 • اب را بجوشانید و تغییرات را ببینید . تا چه موقع می تواند جوش بخورد؟
 • ظرف  اب را در یخچال بگذارید تا یخ بزند ؟ زمان را یادداشت کنید.
 •  حالا قالب یخ را در ظرفی بگذارید و هر چند دقیقه مشاهدات را یادداشت کن
 

E. ازمایش وتجربه با گازها!

  خودتان پیشنهاد کنیدعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


 • تعداد صفحات :107
 • ...  
 • 6  
 • 7  
 • 8  
 • 9  
 • 10  
 • 11  
 • 12  
 • ...