آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

ضرب عدداعشاری2

تاریخ:یکشنبه 21 اردیبهشت 1393-03:35 ب.ظ

ضرب یا تقسیم بر10 یا100و...
  تقسیم اعشاری1
ضرب عددهای اعشاری2
ضرب عددهای اعشاری 1
جمع وتفریق عددهای اعشاری2
جمع وتفریق عددهای اعشاری
درس اعشاری    درس ضرب اعشاری
شما در درس قبل ضرب واحد در اعشاری را یاد گرفتید مثال= 8 × 0.06  که بدون اعشارحل کردیم و

8×6  ودرآخردورقم سمت راست شمرده وممیز زدیم 48.  0 =8×0.06    یا از راه کسری حل کردیم
در ضرب  کسری  7یازدهم   از دوسوم    (    2/3 × 7/11   ) میخوانیم7/11      از 2/3    یعنی علامت ضرب  "×" را (از) می خوانیم)

  مثال=”در ضرب     80 ×  0.4    می خوانیم   4دهم از 80     مساوی 32

مثال=ضرب     3000   ×    0.02   می خوانیم 2صدم از 3000     که یک صدم از3000تا میشود30 پس2صدم از3000تا میشود 60

سعی کنی اغلب محاسبات ساده را ذهنی انجام دهید.

1.  ذهنی محاسبه کن
   
مثال=

  یکدهم از 50

_______ × ______ =  _______

 سه دهم از 50

_______ × ______ =  _______

  یک دهم از 700

______ × _______ =  _______

4چهاردهم از 700

______ × _______ =  _______

  یک صدم از 4,000

_______ × _______ =  _______

 شش صدم از 4,000

_______ × _______ =  _______

2. باتوجه به محاسبه ذهنی هر تمرین ، تمرین بعدی   زیر آنرا انجام دهید.

= 0.1 × 30   ________

    = 0.4 × 30   ________

  0.1 × 400=   _________

     0.6 × 400   =_________

  0.01 × 600   =_________

     0.07 × 600   =_________

. 0.1 × 520   =________

     0.3 × 520   =________

  0.001 × 5,000   =_________

     0.002 × 5,000   =_________

   0.01 × 800   =_________

     0.11 × 800   =_________

3. شما یادگرفتید  246×0.1     که یک دهم از 246    چه عددی است ؟آیا بیشتر یا کمتراز246  می شود؟  پاسخ=24.6

    a. آیا         0.1 × 0.8     جواب  بیشتر یا کمتر از 0.8  می شود؟

   

    c.ایا صرب عدداعشاری1.9   ×928    پاسخ کمتر یا بیشتر از 928 خواهدشد؟?نتیجه=دوعدداعشاری که درهم ضرب شد ندحاصلضرب کمتر می شود.

  طول این خط.ـــــــــ40میکرون است
4برابراین خط چقدر؟

                 ----

میتوان یک تساوی ضرب نوشت

4 × ـــــــــــ   =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, 4 × 40  = 160 .

 
اکر طول خط  0.4   میلیمتر باشدانرا 40 بار بزرگتر کنیم

        ــــــــــــــــــــــــــــــ      ــــ

ضرب را می نویسیم.

0.4 × ــــــــــ  =   ـــــــــــ

, 0.4 ×   40 =16میلیمتر.

نتجه اگر عددواحد مثل 2 یا3 یا4 یا ....در یک عدداعشاری ضرب شد.حاصلضرب عدداعشاری بیشتر از یک خواهد شد.

اگر عدداعشاری  کمتر از واحد مثل0.66  یا 0.5    دراعشاردیگر ضرب شد. حاصل کمتر میشود
.

4. باتوجه به اندازه  خط ها   ی قرمز مقداری  را بیان کنید که پاسخ هم  اندازه خط  پاسخ شود(درچه عددی ضرب شود تابزرگتر ویا درچه عددی ضرب شود تا حاصل کوچکتر شود.

  0.1 × ــــــــــ  = ـ

     0.1 × 40  = ________

  0.3 × ـــــــــــــــــــــ

     0.3 × 40 = ________

c.  0.6 × ــــ ـــــــــــــ

     0.6 × 40  = ________

  0.2 ×    = 

     0.2 × 40  = ________

  0.5 ×    = 

     0.5 × 40  = ________

  0.9 ×    = 

     0.9 × 40  = ________

 

توجه کنید که دوعدد  واحد واعشاری  یا اعشار در اعشاردر هم ضرب شده پاسخ عددی کوچکتر شود با علامت ـــــــ  نشان دهیم

واگردوعدددرهم ضرب شوند  حاصل بزرگتر شود با طول خط ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نشان دهیم.

5.    برای اندازه خط قرمز ـــــــــــــــ iواحد یا اعشاری انتخاب کن طوری که با پاسخ هماهنگ باشد  .

  0.5 × ـــــــــــــ  =  ـــــ

     0.5 × 50  = ________

  0.3 × ــــــــــ  =  ـــــ

     0.3 × 50  = ________

  1.5 × ــــــــ  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     1.5 × 50  = ________

  1.3 × ـــــــ  =  ـــــــــــــــــ

     1.3 × 50 = ________

6. درجای خالی عددمناسب بنویسید بگویید نتیجه بزرگتریا کوچکتر خواهد شد.

  3.1 ×   بزرگتر/کوچکتر 

  0.3 ×   بزرگتر/کوچکتر 

  0.9 × بزرگتر/کوچکتر   

  1.2 ×     بزرگتر/کوچکترنکته:  نصف 5 می شود2.5      یا 2.5=5×0.5      یا 25=5×5

یک دهم20 می شود2

6 =20×0.3

6=2×3


در حاصل ضرب ضرب اعشاری ممیز کجا وچگونه بگذاریم:   

1) ضرب عدددراعشاری

2) ضرب اعشاری در اعشاری


7. نکته.

a.

در ضرب   0.8 × 0.8 من  اول       64=8×   8   را انجام دادم   پاسخ من     
      0.64   = 0.8 × 0.8

چرا؟

   8دهم ×8دهم   =کسری می نویسیم یکدهم×یک دهم می شود یک صدم پس

8 دهم ×8دهم =64صدم
   

 مثال= 0.1 ×5.6          کسری

     0.56  = 56/100= 1/10×56/10
    می توان     بدون اعشاری عددها را ضرب کرده به تعداد دهم ها وصدم های هر عدد  از سمت راست شمرده وممیز را بگذارید.

        ؟ --------------= 0.4 × 0.06

پاسخ:24     یا 0.24   یا 0.024      6صدم دورقم اعشار    داردو4دهم یک رقم اعشاری   دارد درهم ضرب شده    یکدهم× یک صدم=هزارم شده  پس پاسخ=      0.024

 

نتیجه ضرب عددهای اعشاری

1) ضرب دوعددبدون ممیز

2)سپس به تعداد مجموع ممیزهای عامل اول وعامل دوم  را شمرده ودر حاصل از سمت راست بشماریم وممیز را بگذاریم. .

مثال1.   0.05 × 0.7

35=5 × 7 وچون    0.05  دورقم ممیز داردو
0.7  یک رقم ممیز دارد
پس پاسخ سه رقم ممیز دارد. 0.035.

مثال 2.  12 × 2 × 0.3 × 0.2

12 × 2 × 3 × 2 = 144 
ودوعامل  0.3 و0.2 هریک ، یک رقم ممیز دارند .

در مجموع 2 رقم ممیز

که پاسخ=  1.44

8. ضرب ها را اول بدون ممیز محاسبه کن وبعد ممیز ها را بشمارودر پاسخ ممیز را بگذار.  

a.  0.5 × 0.3 = 0.15______

b.  0.9 × 0.6 = ________

c.  0.4 × 0.08 = ________

d.  0.7 × 0.02 = ________

e. 0.1 × 0.3 = ________

f.  0.1 × 2.7 = ________

g.  0.2 × 0.1 = ________

h.  0.8 × 0.1 = ________

i.  0.9 × 0.01 = ________

j.   0.9 × 0.1  = ________

k.  0.7 × 0.3 = ________

l.   7 × 0.03  = ________9. ضرب کنید.

a.  0.4 × 0.8   = ________

b.  0.7 × 1.1   = ________

c.  0.02 × 0.9 = ________

d.  0.02 × 0.5   = ________

e.  0.002 × 9  = ________

f.   1.1 × 0.3   = ________

g.  2.1 × 0.2 × 0.5 = _________

h.   0.4 × 4 × 0.2   = _________

i.   6 × 0.06 × 0.2  = _________

 

گاهی در ضرب دوعدداعشاری هنگام گذاشتن ممیز ،در شمارش ،عدد کم داریم دراین صورت سمت چپ
عدد به اندازه نیاز صفر گذاشته وممیز را می گذاریم.
مثال:
         0.0045=0.005×0.9         45=5×9

50 × 0.006

50 × 6 = 300.  چون 3 رقم اعشاری دارد
پاسخ= 0.300,  خوانده می شود  0.3.

صفرهای سمت راست عدد بعد از ممیز بی ارزش است

400 × 0.05

400 × 5 = 2000. چون فقط دورقم ممیز دارد

پاسخ= 20.00. که دوصفر بعداز ممیز بی ارزش است.   و20 خوانده می شود.

10. ضرب کنید. به مکان ممیز  وتعداد رقمهای ممیز توجه کنید.

  0.4 × 0.5 = _______

  20 × 0.06 = _____

  40 × 0.05 = _______

  3 × 0.2 × 0.5 = _______

  300 × 0.009 = ________

  40 × 0.05 = __________

  0.6 × 0.2 × 0.5 = ________

  600 × 0.004 = __________

  0.4 × 0.5 × 60 = ________

 

 الف- گوجه فرنگی کیلویی900 تومان هست اگر1.2=کیلو گرم بخریم قیمت پرداخت چقدر؟

ب-اگر 0.8 کیلو بخریم چقدر می پردازیم؟.

حل: الف    بدون اعشار ضزب کن 9600=900×12     وچون یک رقم اعشار داریم :     

                                      
                               960.0  =900×1.2

صفر بعد از ممیز بی ارزش

ب- 00 72    =8×900

         720.0=0.8×900     که می شود720

11. مسئله.

      a.قیمت هرمترنوار400تومان است قیمت5.78متر چقدر؟

      b.جرم یک مهره 32.8 گرم است جرم 500 مهره چقدر؟.

      c.  ضخامت هربرگ کاغذ0.07 میلیمتر است ضخامت یک دفتر120 برگ چقدر؟

      d..     چهارو5دهم برابر   12.51    چقدر؟

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
فاطمه
سه شنبه 5 خرداد 1394 12:21 ب.ظ
عالییییییی


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic