آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

تقسیم عدداعشاری

تاریخ:دوشنبه 22 اردیبهشت 1393-11:52 ق.ظ

تقسیم  وضرب عدد 10 یا 100و....بر
تقسیم اعشاری1
ضرب عددهای اعشاری2
ضرب عددهای اعشاری 1
جمع وتفریق عددهای اعشاری2
جمع وتفریق عددهای اعشاری
درس اعشاری
تدریس درس تقسیم اعشاری

1. باتوجه به  سوال و شکل هر جدول، تقسیم را کامل کنید.

a. شکل  0.3رنگی است.به 3قسمت کردیم. هرقسمت چقدر؟

=_3__ ÷    0.3  

b. شکل  0.64رنگی است.به 4قسمت کردیم .هرقسمت چقدر؟ .

=__2_ ÷      

 

c. شکل  1.8رنگی است.به 3قسمت کردیم. هرقسمت چقدر؟ .

=___ ÷ ___

  

d. شکل  1.6رنگی است.به 4قسمت کردیم .هرقسمت چقدر؟ .

=___ ÷ ___

e. شکل 0 0.3رنگی است.به 10قسمت کردیم هرقسمت چقدر؟ .

=___ ÷ ___

f. شکل  0.1رنگی است.به 10قسمت کردیم هرقسمت چقدر؟ .

=___ ÷ ___

 

تقسیم اعشاری برعددصحیح(واحد)

  • شما در مرحله اول که بخواهید جای خالی را عدد مناسب بگذارید یا خارج قسمت را به دست آورید.به طور مثال ”  5 ÷ 4.5, را از راه ضرب  حساب کنید.
    یعنی بگویید چند تا 5 تا می شود 4.5?
    که پاسخ می شود0.9   
  • , _____ × 5 = 4.5.
  • فرض کنید مقداری موز بین افرادی تقسیم شد  ،تنها چیزی که هست این که دهم،صدم ،هزارم   هستند!
  • مثال=      =5÷0.035   که فقط 35 را بر5 تقسیم کرده  که می شود7 و به اندازه هزارم   ازسمت راست شمرده وممیزرا  در پاسخ می گذاریم   =0.007

  • مثال=      =4÷0.12   که فقط 12 را بر4 تقسیم کرده  که می شود3 و به اندازه صدم   ازسمت راست شمرده وممیزرا  در پاسخ می گذاریم   =0.03

2. تقسیم هر سوال رابنویس  وخاج قسمت را محاسبه کن.

    a. 9    نه دهم تقسیم بر3مساوی                                          0.3
=_____3__ ÷ _0.9___


    b. بیست وهفت هزارم تقسیم بر9                                        =
_______ ÷ ____


    c.  پنجاه و4صدم تقسیم بر6
=_______ ÷ ____
    d.  دویست وچهل هزارم تقسیم بر60 =                                  =
_______ ÷ ____
    e.  صدوبیست ودو تقسیم بر2                                              =
_______ ÷ ____


3. تقسیم کنید:سعی کنید ذهنی از راه ضرب محاسبه کرده ودهم وصدم وهزارم را در پاسخ محاسبه کنید.

a.     0.024     ÷  6  = 

b.            0.24 ÷ 6  =

c.              2.4 ÷ 6 = 

d.       0.49 ÷ 7 =____

e.         1.2 ÷ 3 = _____

f.      0.056 ÷ 7 = ______

g.      5.40 ÷ 9 = ____

h.        0.20 ÷ 4 = _____

i.     0.050 ÷ 10 =______


توجه!  به خاطر داشته باشید   0.40   = 0.4 که صفر آخر عدد بعد از اعشاری خوانده نمی شود.اما شما  در تقسیم های اعشاری جایی که احتیاج است صفر را بنویسید.

وقتی یک عدد اعشار برعددصحیح تقسیم کردیم .گاه لازم است.یک صفر در جلوی مقسوم بگذارید تا تقسیم  راحت انجام شود. مثال:

      100      ÷  0.8   (در مقسوم 2صفر   لازم است ) )

→  100  ÷00 0.8  =  0.008

(800 هزارم تقسیم بر100=8هزارم
  .)

      10    ÷  0.7   (در مقسوم صفر   لازم است )

→  10    ÷ 0 0.7   =  0.07

(70 صدم تقسیم بر10 =7صدم
 .)

      8    ÷  4  

در مقسوم صفر  ممیز لازم است.

→  8 ÷  4.0  =  0.5

(40 دهم   تقسیم بر8=5دهم
 .)

4. تقسیم کنید باگذاشتن صفر  در مقسوم   هر جا لازم است..

a.        0.3  ÷   5   = ___

b.       0.3  ÷  10  = _____

c.          3   ÷   5   = ____

d.       0.06  ÷  12 = ____

e.      0.2     ÷  40 = ___

f.            ÷  5   = ____

g.      0.3 ÷  50   = ____

h.     0.7  ÷  100 = _____

i.     0.02  ÷  10   = ___

5. مریم 1.350 کیلوگرم را بین   9نفر تقسیم کرد به هریک چند گرم رسید.?  
 

6. طول روبانی 0.8 متر بود آن را به 16قسمت تقسیم کردیم  طول هر قسمت چند متر؟

 

7. درهر جدول عددهایی داده ایم دوتقسیم ودو ضرب داریم    !  با همان عدد ها در جای خالی تساوی ضرب یا تقسیم بنویسید. 

a. 8  ×  0.04  = 0.32    

---=_____ × _____ 

----=_____ ÷ _____  ______

---=_____ ÷ _____ 

b. ____ × ____ 

=____ × ____ 

5=  0.4   ÷   2 

= ____ ÷ ____

c.       --- =______ × ______  ___

  --- =______ × ______

   ----=_____ ÷ ______ 

5 00 . 0 =0.025  ÷   5    تقسیم اعشاری براعشاری.

مثال 1.  0.03 ÷ 0.24 = ?  دراین تقسیم اعشارهای مقسوم ومقسوم علیه صدم است میتوان گفت در 24 چند تا 3هست  ?”    8تا
یعنی صدم مقسوم علیه با صدم مقسوم  حذف شده وبا ضرب در10 یا100 به عدد صحیح تبدیل می کنیم.
یا  اینکه مقسوم علیه 0.03 هست مقسوم ومقسوم علیه را در 100 ضرب می کنیم اعشار هر یک حذف شده

     
100×          100×
        0.03       ÷ 0.24
         =   3÷24

مثال 2.  100×       100×

             0.21  ÷  16.8   مقسوم علیه را به عدد صحیح تبدیل می کنیم  پس هردورا  یعنی مقسوم  علیه ومقسوم رادر100 ضرب می کنیم.

              80 = 21÷1680

      گاه حل تقسیم اعشار براعشار  ذهنی حل می شود.

       3 =    0.4 ÷ 1.2   در این تقسیم اعشار مقسوم ومقسوم علیه  دهم است .هردورا در 10 ضرب کردیم .  چون مساوی اعشار دارد   ، ذهنی    حذف کرده بعد تقسیم می کنیم   

8. تقسیم کنید. سعی کنید مقسوم علیه را  به عدد صحیح تبدیل کنیدپس باید در  10 یا 100 یا........ ضرب کنید .

(توجه کنید که اگر مقسوم درعددی ضرب شد باید  مقسوم علیه هم درهمان عدد ضرب شود.)

a.         4.5 ÷ 0.5 = ___

b.        0.45 ÷ 0.05 = ___

c.     0.450 ÷ 0.005 = ____

d.      0.12 ÷ 0.06 =___

e.    0.006 ÷ 0.002 = ____

f.        0.63 ÷ 0.07 = _____

g.  2.1 ÷ 0.7 = ____

h.  1.5 ÷ 0.3 = ____

i.   0.09 ÷ 0.01 = __

9. برای هر مسله یک تساوی تقسیم بنویس وحل کنید..

   a. در1.8 متر   نوارچند قطعه 0.3 متری هست؟          =_______ ÷ _____

   b. در4.2 متر تخته چند قطعه 0.7 متری هست؟?           =_______ ÷ _____

   c. در0.25 متر    کش چند قطعه 0.05 متری هست؟              = _______ ÷ _____

مثال 3.  0.008 ÷ 0.72 =  ? 

گاه بعضی تقسیم ها ی اعشاری را می توان با گذاشتن صفر در مقسوم یا مقسوم علیه  تعداداعشارها را مساوی کرده واز ممیز صرف نظر کنیم..
          =   0.008 ÷ 0.720   

           90=8÷ 720

10. تقسیم کنید. با گذاشتن صفر  در مقسم علیه اعشارها را حذف کنید وتقسیم را انجام دهید. به مثال توجه شود.

a.        0.20  ÷ 0.05 = ___

d.        0.3    ÷ 0.05 = ___

b.      1    ÷ 0.2 = ____

e.       5    ÷ 0.2 = ____

c.      0.4    ÷  0.02  = ___

f.      0.05   ÷ 0.001 = ___

g.      0.6   ÷ 0.05 = ____

j.        1 . 00    ÷ 0.02 = ____

h.      0.9   ÷ 0.01 = ___

k.       1     ÷ 0.01 = ____

i.    0.1     ÷  0.01  = ___

l.     0.03   ÷ 0.002 = __

     مسئله

a. آسفالت کاری هر روز1.2 کیلومتر را اسفالت می کند.در6روز چند کیلومتر آسفالت می کند؟
 

      b.    شصت کیلومتر را در چند روز؟

12..

      a.چرخ دو چرخه ای 50 دور چرخیده و1.2 کیلومتر را طی کرده است.یکدور چند متر طی کرده است؟

     

13.ا ز0.52 متر روبان چند قطعه 0.04  متری می توان جدا کرد؟
     

 

    

14.یک کتاب به ضخامت    3 cm    در یک جعبه که ارتفاع آن    15 cm    باشد قراردادیم.چند کتاب دیگر  به ضخامت     1.5 cm    را می توان در این جعبه جا داد؟


در جدول روبرو 7 راه حل برای مسئله بالاارائه شده  است به نظر شما کدام راه حل درست است؟

 

8 × 1.5 15cm = 3 cm +  +cm

15 × 3 cm46.5 = 1.5 +cm

  8=1.5÷(  15-3)

      4.5=3-(  15-1.5 )

 cm 15+ 3 cm) + 1.5 cm = 19.5 cm

 cm15 ÷ 3 cm) + 1.5 cm = 6.5

    cm15 ÷ 1.5) + 3 cm = 13

 

15.    از یک قطعه سیم  5متری     6 قطعه 0.6متری بریدیم    چقدر از سیم مانده؟

 

 

16. احمد برای مهمانی 0.85 کیلوگرم گوشت خرید او چند قطعه .0.05 گرمی می تواند جدا کند؟
 

      توجه کنید که هر کیلو=1000 گرم.17. تقسیم کنید وپاسخ را در جدول بگذارید..

      افقی:

      a. 1 ÷ 0.04

      b. 0.018 ÷ 9

      c. 0.044 ÷ 0.004

      d. 5 ÷ 10

      e. 0.9 ÷ 0.09

عمودی:

a. 0.9 ÷ 0.06

b. 0.09 ÷ 3

c. 8.4 ÷ 0.7

d. 1 ÷ 100

e. 0.32 ÷ 8

18. به الگو ی تقسیم های زیر نگاه کنید ووالگو را ادامه دهید  وپاسخ ها را محاسبه کنید ونتیجه جالب را به دست اورید..

          =  0.005 ÷ 0.025 

          = 0.05 ÷  0.25  

             =  0.5 ÷   2.5   

 

 

 

 

 

20 ÷   1000 

                  =2  ÷    100  

                = 0.2   ÷  10 

=  40 ÷  4200  

              = 4   ÷  420   

              = 0.4   ÷  42  

 

  حالا شما این تقسیم را حل کنید             0.021÷ 0.987 ببینید با توجه به درس بالا چقدر آسان است.   

 

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic