تبلیغات
معلم5 فتحی - ضرب یا تقسیم عدداعشار ی بر10 یا 100 یا 1000- 1

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

ضرب یا تقسیم عدداعشار ی بر10 یا 100 یا 1000- 1

تاریخ:سه شنبه 23 اردیبهشت 1393-10:30 ق.ظ

تقسیم اعشاری مرحله1                 تقسیم اعشاربرعددتدریس2

تقسیم اعشاربرعددتدریس3                     تقسیم اعشاربرعددتدریس4   


تقسیم اعشاربرعددتدریس5


تقسیم اعشاری1
ضرب عددهای اعشاری2
ضرب عددهای اعشاری 1
جمع وتفریق عددهای اعشاری2
جمع وتفریق عددهای اعشاری
توجه?وقتی شما عددی را در10   یا 100 یا 1000 و..... ضرب کردید تعدادصفرها ی هر مورد
در سمت را ست عدد قرار می گیرند. ),
    5000=1000×5
اما   هرعدد اعشاری در 10 یا 100 یا 1000 ضرب شود  ممیز به تعداد صفر به سمت راست حرکت می کند.


  0 .
49  = 10 × 4.9
       

ممیز به اندازه تعداد صفر عدد10 یک قدم به سمت راست می رود.
).

.  5620=100 ×  2 . 6 5    
       

ممیز به اندازه تعدادصفر100عدددو رقم به سمت راست می رود اما یک صفر اضافه می کنیم تا دورقم پیش بروند.).

1000 × 0 7 3 . 0  


. = 370
               

ممیز به اندازه تعدادصفرعدد1000سه رقم به سمت راست می رود

1. ضرب کنید.

a.  10 × 0.04 = ___

b.  100 × 0.04 = ___

c.  1000 × 0.04 = ____

d.  10 × 0.56 = ________

e.  100 × 0.56 = ________

f.   1000 × 0.56 = ________

g. 10 × 0.048 = ________

h. 100 × 0.048 = ________

i.  1000 × 0.048 = ________

 

توجه توجه ضرب عدد اعشاری در10 یا 100 یا1000!
 مثال1:
 100 × 2 = 200, 
عدد2 در100 ضرب شده  2 را نوشته ودوصفر را   سمت راست عدد گذاشتیم.
مثال2:
    210.5 =  100 × 2.105دراین ضرب .
    عدد را بدون ممیز نوشته  =2105 ممیز به اندازه تعداد صفرهای عدد 100 دورقم به سمت راست می رود  و:  210.5.می شود

2. تمرین ضرب عدد در 10 یا 100 یا......

a.  100 × 5.439 = ________

b.  100 × 4.03 = ________

c.  1000 × 3.06 = ________

d.  100 × 30.54 = ________

e.  30.73 × 10 = ________

f.   93.103 × 100 = ________

 

105 × 0 . 1 2 0   0   0    =  12000.  =  12,000
             
105  = 100,000   
 10 به توان 5 یعنی 10 پنج بار درخودش ضرب شده  =100000.

3. عدد هارا در 10 به توان ...... ضرب کنید.

a.       102 × 0.007 = _____________

     103 × 2.01 = _____________

     105 × 4.1 = ______________

b.      105 × 41.59 = _____________

     3.06 × 104 = ______________

     0.046 × 106 = _____________تقسیم اعدادبر 10 یا 100 یا 1000 ( ایا متوانید حدس بزنید که عددی بر10 تقسیم شد چه می شود.?

               0.5=10 ÷5  

             0.05=100 ÷5

           0.005=1000 ÷5 

متوجه شدید که در تقسیم  عددبر 10 یا100  یا 1000   در خاج قسمت آقای ممیز  درخارج قسمت  به اندازه تعداد صفرهای عدد،  به سمت چپ می رود. مثال=

         0.028 =    
100  ÷ 2.8   
     

عددرا نوشته ممیز دورقم به سمت چپ می رود .

    0.0056 = 104   ÷  56 
    

10 به توان 4 یعنی 10000  پس 56 را نوشته و ممیز4رقم به سمت چپ می رود.

4. تمرین.

a.  0.4 ÷ 10 = ________

     100÷ 0.4 = ________

     1000 ÷ 44 = ________

b.  15.4 ÷ 100 = ________

      10 ÷ 21.03 = ________

     10 ÷ 0.39 = ________

c.  5.6 ÷ 10 = ________

     100 ÷ 34.9 = ________

      1000÷ 230 = ________

5.   تمرین تقسیم  بر توان 10.  توان تعداد صفر را نشان داده

             = 102 ÷ 0.7 

           =103 ÷  45.3

           =105 ÷  568

           = 104 ÷  2.1

           =  106 ÷ 4500 =

          =  103 ÷ 9.13 =

 

وقتی که    1   =  0.1   ×10 ضرب شود ارزش هر رقم

در جدول ارزش مکانی   متفاوتی می شود جای مکان

عدد عوض می شود. 
صدم   دهم
یکان دهگان

1 . 0  

 

دهم   یکان دهگان صدگان
0 . 1    

وقتی 0.2 در 100 ضرب شد،

ممیز دورقم به سمت راست

حرکت کرده  و 2 از خانه دهم

به خانه دهگان

حرکت کرده


l

 
صدم دهم   یکان دهگان صدگان

2 . 0 0
 

 

صدم دهم   یکان دهگان صدگان


. 0
2
 
 

وقتی 3.915 در 100 ضرب
 شود
ممیز در خارج قسمت دو رقم
به سمت راست حرکت
 می کند.
5که هزارم بود به خانه
دهم حرکت کرده
ویک صدم به خانه یکان
 
حرکت می کند.
وارزش مکانی
 هر رقم  تغییرکرده.
 
هزارم صدم دهم   یکان دهگان صدگان
 5 1
9 . 3

 

هزارم صدم دهم   یکان دهگان صدگان


5 . 1  9 3

قانون ضرب   و  عدداعشاری در  یا 100 یا100010 (عکس قانون تقسیم اعدادبر10یا100 یا1000
درضرب ممیز  درخارج قسمت به اندازه  تعدادصفرها به سمت راست حرکت می کند
درتقسیم اعشاری   ممیزدر
درخارج قسمت به اندازه تعداد صفرها به سمت چپ حرکت می کند


تقسیم های کسری با  داشتن مخرج 10 یا 100 یا 100.     در تقسیم اعدادبر10 یا 100 یا.. می توان به جای علامت  100÷  می توان کسری نوشت.

0.06=  0.060= 100÷    00 6 . 0    
     
 100 ÷ 6 را می توان 
6

100
 یا  6صدم ,  = 0.06

دقت کنید که به اندازه تعدادصفر در مخرج  ممیز را از سمت راست شمرده  به سمت چپ حرکت کرده

6. تقسیم  کسری  را انجام دهید وبه اعشاری بنویسید !

a.    2

100
 =  
 
  2.1

100
 =  
b.    49

1000
 =  
 
  490

1000
 =  
c.    6

10
 =  
 
  6.5

10
 =  
d.    5

10
 =  
 
  5.04

10
 =  
e.    4.7

10
 =  
 
  4.7

100
 =  
f.    72

100
 =  
 
  72.9

100
 =  

7. 4.5 کیلوگرم  کیک  را بین 100 نفر تقسیم کردیم به هر یک چند کیلوگرم رسید؟

8. یک تکه سیم 25.82 سانتی متر است 100 تکه از این نوع چند سانتی متر؟.

توجه کنید :

حالا دیگر متوجه شدید که درتقسیم یک عددبر1000  در پاسخ عین همان عدد را نوشته وبه اندازه صفر ها   در این جا سه رقم به سمت چپ شمرده وممیز را می گذاریم.

مثال:

مثال:    819,302

1000
 = 819.302         41,300

1000
 = 41.300 = 41.3         8,000

1000
 = 8.000 = 8

:  41.300 = 41.3 و 8.000 = 8.  در پاسخ صفر های آخر عدد بعد از ممیز خوانده نمی شود.

9. عددها را بر1000 تقسیم کنید واز صفر های . آخر عدد بعد از ممیز   صرف نظر کنید.

a.    239

1000
 =  
b.    35,403

1000
 =  
c.    67

1000
 =  
d.    263,000

1000
 =  
e.    3,890

1000
 =  
f.    1,692,400

1000
 =  
g.   12,560,000

1000
 =  
h.    9

1000
 =  
i.    506,940

1000
 =  


توجه :

  • اگرعددی بر10 تقسیم شد عین عدد را بنویسید ویک رقم ممیز   در خارج قسمت ازراست به چپ بشمارید  و ممیز را بگذارید .
  • اگرعددی بر100 تقسیم شد عین عدد را بنویسید و2رقم ممیز   در خارج قسمت ازراست به چپ بشمارید  و ممیز بزنید
مثال:     72

10
  = 7.2       3,090

100
  = 30.90 = 30.9        74,992

100
 
= 749.92   
    
82,000

10
  = 8200.0 = 8,200

10. تقسیم کنید 10 یا100   به مکان ممیز را دقت کنید.

a.    239

100
 =  
d.    89,803

100
 =  
g.    69

10
 =  
b.    239

10
 =  
e.    26,600

100
 =  
h.    69

100
 =  
c.    23,133

100
 =  
f.    3,402

100
 =  
i.     9

10
 =  

 

11. یکدهم  هر یک ازعددهای روبروچقدر؟ ... a. تومان8  b. گرم25.50 c. تومان126


 

12. یک صدم هر یک از اعداد روبروچقدر؟.. a. متر78  b.متر4 c. متر390

 

13.قیمت یک جفت جوراب 1500 تومان بود یک صدم قیمت چقدر؟ .)


 

14.طول روبانی 1689 سانتیمتر بود یک هزارم آن چند سانتیمتر؟. 

      b. .      پنج سانتیمتر مربع چند متر مربع است؟15. یک صدم     0.05  می شود؟...........
 

16.چرخی به شعاع 1مترداریم با 1000 دور چندمتر طی کرده؟

 

 

 

نکته:


  ____ ×  3.09  = 309,در جای خالی چه عددی بگذاریم  تا تساوی برقرار شود؟
به تعداد اعشار نگاه کنید چند رقم هست؟!  2رقم پس در100 ضرب می کنیم تا تساوی برقرار شود.

در تقسیم زیر  درجای خالی چه عددی بگذاریم: 

 ــــــــــــ  ÷ 7209   = 7.209

, در پاسخ سه رقم ممیز دارد وعدد را 7و209 هزارم می خوانیم   پس بر1000 تقسیم شده


17. از جدول زیر استفاده کنید،در جای خالی عدد مناسب بگذارید. . هر عدد را پیدا کردید .در جدول زیر حرف مربوط به هر تساوی را بگذارید


E  ____ ×  0.04  = 40

D  ____ × 9.381 = 938.1

 ـــــــ =1,000 × 4.20 .G

D  ____ ×  7.31  = 731

T  ____ × 0.075 = 0.75

 ــــــ=  10 × 3.55  .B

N   100 × ______ = 4.2

S   1,000 × ______ = 355

____ × 60.15 = 60,150

 

4,200 1000   100 35.5 100 0.042   10   0.355 1000 1000
             

         

  از جدول زیر استفاده کنید،در جای خالی عدد مناسب بگذارید. . هر عدد را پیدا کردید .در جدول زیر حرف مربوط به هر تساوی را بگذارید

T  _____ ÷ 100 = 0.42

P  _____ ÷ 10 = 2.3

N  _____ ÷ 1000 = 4.2

   

100
  = 2.3 

 

I      

10
  = 0.42 
S    0.31 ÷ _____ = 0.031

O   4,360 ÷ _____ = 4.36

  304.5 ÷ _____ = 3.045

 

230 100 10   23 1000 4.2 4,200 42
             

 

 
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
دوشنبه 20 فروردین 1397 09:27 ق.ظ
این وبلاگ عالیه
دوشنبه 20 فروردین 1397 09:26 ق.ظ
این وبلاگ عالیه
operation myopie nice prix
جمعه 3 آذر 1396 05:55 ق.ظ
traitement myopie laser prix operation myopie nice prix schema hypermetropie pkr faible myopie operation pour
la myopie remboursement operation laser myopie dioptries une myopie
definition lentille myopie astigmatie prix presbytie vision de pres tarif
operation myopie paris operation myopie laser prix remboursement
operation astigmate et hypermetrope prix operation presbytie
myopie lentilles pour presbyte prix chirurgie laser yeux prix maroc myopie
8 dioptries correction myopie 0.75 operation presbytie a quel age operation myopie vision trouble chirurgie myopie temoignage laser excimer myopie tarif
schema oeil reduit myope causes biologiques de la myopie presbytie correction 1.75 Chirurgie paupiere laser remboursement
mutuelle pour operation myopie operation des yeux myopie prix l'hypermetropie peut elle disparaitre vue d'un astigmate l'oeil myope corrige cout operation myopie lasik operation myopie au laser
temoignage operation laser astigmatie hypermetropie remboursement
operation de la myopie probleme de vue astigmate myopie maladie operation presbytie prix comment ameliorer sa myopie prix verre correcteur myopie myope astigmate presbyte lentilles lentilles progressives
presbytie presbytie et lentilles de couleur myopie egale ou superieure
a 8 dioptries exercice sur l'oeil myope prix operation lasik myopie
chirurgie myopie laser femtoseconde lentille astigmate et myope operation yeux hypermetropie tarif lentille
rigide de nuit pour myope yeux astigmate
tatouage signe astrologique de la vierge
چهارشنبه 1 آذر 1396 07:24 ب.ظ
astrologie chinoise signe de feu tatouage signe astrologique de la
vierge astrologie mois de mai 12 signes du zodiaque dates sagittaire astrologie jour la lune astrologie signe astrologique gemeau ascendant lion signes astrologiques
et caractere signe astrologique chinois cheval de feu liste des signes astrologiques astrologie
vierge ascendant cancer astrologie druidique signes du zodiaque aout signe
astrologique femme verseau homme belier signe astrologique homme verseau
femme scorpion astrologie sexo astrologie aujourd hui
astrologie siderale theme astral signe astrologique chinois signification chevre les
maisons astrologiques correspondance entre les signes astrologiques signe astrologique 19 fevrier
signe astrologique 2 juin 9 octobre quel signe astrologique signe
astrologique femme taureau homme poisson verseau signe astrologique decan signes
astrologiques poisson homme signe astrologique du 23 octobre signe astrologique pour le 7 aout
le signe astrologique capricorne saturne en balance astrologie signification zodiaque vierge astrologie maison 8 en capricorne calcul ascendant
astrologique homme gratuit signe zodiaque 22 juin compatibilite amoureuse ascendant astrologique compatibilite signe astrologique belier cancer tatouage astrologique gemeaux tirage tarot
maison astrologique tirage roue astrologique 12 signe du zodiaque monstre
prenom et signe astrologique signe astrologique
femme lion homme gemeaux signe astrologique taureau
et lion quel signe astrologique pour le mois de juillet compatibilite astrologique couple signe astrologique lion du
jour ascendants signes astrologiques signe astrologique du
lion date 19 aout signe astrologique
a l origine streaming
دوشنبه 8 آبان 1396 11:46 ق.ظ
millenium streaming vf a l origine streaming la colline a des yeux 3 streaming
2001 l odyssee de l espace streaming streaming serie gratuit illimite le roi lion streaming matrix 2 streaming x files saison 8 streaming baby boom streaming walking dead streaming vf aventures a paris streaming new york unite speciale saison 15 streaming vf chucky 4 streaming le seigneur des anneaux 1 streaming vf spy kid 2 streaming nashville
saison 2 streaming notorious big streaming vf mon incroyable fiance streaming la vie secrete d
une ado ordinaire streaming wimbledon en direct streaming armageddon streaming vf shadow et moi streaming profs streaming glee saison 1 streaming mentalist saison 4 streaming streaming full film
le troisieme homme (1949) en streaming lascars saison 2
streaming josephine ange gardien streaming gratuit meilleures ennemies streaming undisputed 1 streaming video x en streaming mature en streaming love streaming gratuit
la legende de zorro streaming malena streaming
smallville saison 7 streaming ernest et celestine streaming iron man 1 streaming vf orange is the new black
saison 2 streaming le gendarme et les gendarmettes streaming l etrange noel de monsieur jack
streaming film streaming vf gratuit lisa ann streaming avalon high streaming vf film sos fantomes (1984) en streaming bein 3 streaming reservoir dogs streaming vf pan streaming film bienvenue
a zombieland (2009) en streaming
prix abattage arbre 6m
شنبه 22 مهر 1396 04:04 ب.ظ
abri de jardin en bois prix discount prix abattage arbre
6m porte bois exterieur prix devis renovation toiture ardoise prix micro station d'epuration graf tarif pose
poele leroy merlin dalle plafond suspendu prix devis renovation piscine waterair prix veranda acier devis bureau tarif peinture degat des eaux
prix m2 bardage bois exterieur extension ossature bois en kit
prix cout d'une surelevation de maison en bois renov maison maison phenix prix m2 prix volets
roulants electriques leroy merlin piscine hors sol tarif tarif pave autobloquant point p prix renovation mur en pierre bureau
de poste familiprix st-lazare devis crepis facade montage poele a bois prix combien coute isolation thermique exterieure prix pose adoucisseur d'eau prix faux plafond 600x600 prix creation conduit poele a bois maison bois en kit
prix discount prix pose parquet sur lambourdes veranda piscine interieure prix prix porte placard coulissante miroir devis pose carrelage sol escalier tournant en bois prix devis pour veranda
pvc prix d'un mini golf prix maison prefabriquee clef
en main devis travaux peinture gratuit devis isolation exterieur polystyrene prix poele mixte bois et granules rika
induo prix ouverture porte mur porteur pierre pompe doseuse dosatron prix prix garde corps bois exterieur tarif porte entree vitree quel
prix pour faire tailler une haie maison laprise cle en main prix grillage rigide pour cloture prix entretien piscine au
sel cout devis pour panneaux solaire prix faux plafond placo m2 parquet bois massif prix
m2
آتنا
یکشنبه 22 آذر 1394 10:57 ق.ظ
وبلاگ شما واقعا عاااالیه بدردم خورد
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :
فتانه
چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393 06:21 ب.ظ
باسلام وخسته نباشی وبلاگ شماعالیه خیلی بمن کمک کرددستتان رامیبوسم
چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393 03:43 ب.ظ
وبلاگتون عاااااااااااالیه
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر