آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

ضرب عدد در 10 یا100

تاریخ:جمعه 26 اردیبهشت 1393-12:20 ب.ظ

ترتیب علامتها در ریاضی

مقسوم علیه اول 2

کوچکترین مضرب مشترک دوعدد

مقسوم علیه اول1

ضرب عدد در 10 یا

بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عددو(ب.م.م)

ضرب چند رقمی در یک رقم

تقسیم اعشاری1
ضرب عددهای اعشاری2
ضرب عددهای اعشاری 1
جمع وتفریق عددهای اعشاری2
جمع وتفریق عددهای اعشاری
تدریس
ضرب عدد صحیح در 10, 100, یا 1,000:
Text Color

ضرب عدد در 10, همان عدد را نوشته ویک صفر سمت راست عدد میگذاریم.

ضرب عدد در 100, همان عدد را نوشته ودو صفر سمت راست عدد میگذاریم.

ضرب عدد در00 10, همان عدد را نوشته وسه صفر سمت راست عدد میگذاریم.

مثال:

10 × 481 = 4,810

100 × 47 = 4,700 1000 × 578 = 578,000
توجه کنید که عددی که در10 یا 100 یا..... ضرب شد به تعدادصفرهای 10 یک صفر و به تعداد صفرهای 100دو صفر و.....صفر می گیرد  .
حتی عددی که صفر هم داشته ودر10 ضرب شود باز یک صفر  می گیرد  مثال:.
10 × 800 = 8000 100 × 6,600 = 660,000 1000 × 40 = 40,000

1.    تمرین ضرب عدد در 10 یا 100یا  1000 :ضرب کنید.

a.  10 × 315 = _______

    3,560 × 10 = _______

    35 × 100 = _______

b.  100 × 6,200 = _______

    10 × 1,200 = _______

    100 × 130 = _______

c.  1,000 × 250 = _______

    38 × 1,000 = _______

    10 × 5,000 = _______

 

نکته جدید ضرب عدد در 20 یا200  یا غیره!

ضرب 20 × 14?

عدد بیست را   بدون صفر تصور کنید   .
بعد در 14 ضرب کنید 2 × 14 = 28.  پاسخ28 شده حالایک صفر  سمت راست 28 بگذارید.
بنابراین:, 20 × 14 = 280.

چه فکر می کنید با ضرب 200 × 31

عدد دویست را   بدون صفر تصور کنید.
بعد در 31 ضرب کنید 2 × 31 = 62. پاسخ 62 شده است. حالا 2صفر در سمت راست 62 بگذارید.
. , 200 × 31 = 6,200.

2. تمرین ضرب کنید. 20 یا 200 را بدون صفرتصور کنید..

a.

20 × 8 = _______

4 × 20 =_______

20 × 5 = _______

b.

200 × 7 = ________

5 × 200 = ________

11 × 200 = ________

c.

20 × 12 = _______

35 × 20 = _______

200 × 9 = _______

d.

20 × 16 = _________

42 × 200 = ________

54 × 20 = _________چرا باید عددها را بدون صفر تصور کرده ودراعدادضرب کنید؟?
در حقیقت پایه کار ما در ضربهای دیگر وسرعت عمل در صرب کردن است.
گاه 20 را می توان 2×10  در نظر بگیرید. تمرین زیر

20 × 14 = 10 × 2 × 14

کاراسانتر می شود: 2 × 14 = 28. بعد  28 رادر 10 ضرب کنید. 10 × 28, = 280.

20 × 14 = 10 ×  2 × 14

= 10 × 28

= 280

سرعت درانجام ضرب!

اگر 200را هم 2×100 در نظر بگیرید,

200 × 31 = 100 × 2 × 31

کاراسانتر می شود: 2 × 31 = 62. بعد  62 رادر 100 ضرب کنید.  100 × 62,=  6,200

100 × 2 × 31

= 100 × 62

= 6,200

3. تمرین کنید    جای خالی را عددمناسب بنویس.

a.      20 × 7

= ______ × 2 × 7

= 10 × ______

= ________

b.      20 × 5

= ______ × 2 × 5

= 10 × ______

= ________

c.      200 × 8

= ______ × 2 × 8

= 100 × ______

= ________

d.      200 × 25

= ______ × 2 × 25

= 100 × ______

= ________

4. مسئله ای بسازید  :  مساحت آن24×200 باشد. وحل کنید.  
                                                                               .

    A = __________________________________

 

5. برای یک چهار ضلعی یک مسئله بسازید .
    و مساحت را محاسبه کنید..


    A = __________________________________


6.  مریم برای نگه داری (سی دی )های درسی خود نیازبه جعبه دارد .هر جعبه10  تا(سی دی)جامی گیرداواحتیایج به 7 جعبه دارد.او چند سی دی دارد؟

اگر قیمت هر جعبه 500 تومان باشد .چقدرباید بپردازد؟


نکته 

توجه کنید   در ضرب  اعداد (   20و30, 40, 50, 60, 70, 80 و 90   را میتوان به سادگی,   2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, و 9,   در نظر گرفت.

بعد از ضرب صفر را سمت راست عدد گذاشت
ویا 200   و300 و400 و500 و.... را  2و3و4و5و..... در نظر بگیرید.  مثال:

50 × 8 = 400 90 × 11 = 990 300 × 8 = 2,400 12 × 800 = 9,600

7. تمرین   ضرب کنید.

a.  40 × 3 = ______

    8 × 20 = ______

b.  70 × 6 = _______

    50 × 11 = ______

c.  80 × 9 = _______

   30 × 15 = _______

d.  60 × 11 = _______

    12 × 40 = _______

e.  200 × 9 = ______

    7 × 400 = ______

f.  700 × 6 = ______

  600 × 11 = ______

g.  200 × 12 = ______

    15 × 300 = ______

h.  3 × 1100 = ______

    8 × 900 = ______

i.  11 × 120 = ______

    8 × 300 = ______

 

نکته:
ضرب 40 × 70 را به سادگی 4×7 در نظر بگیرید وضرب کنید ودر اخر 2صفر در سمت راست پاسخ بگذارید.
 
 نتیجه: 

40 × 70 = 2,800

ضرب 600 × 40, را  6×4در نظر گرفته وضرب کنید. در آخر هرچه صفر را در نظر نگرفتید بشمارید وسمت راست پاسخ بگذارید نتیجه:

600 × 40 = 24,000

ضرب 700 × 800, را به سادگی7×8    درنظر گرفته
وضرب کنید و در آخر هرچه صفر را در نظر نگرفتید بشمارید وسمت راست پاسخ بگذارید.
 نتیجه:.

700 × 800 = 560,000

8. تمرین ضرب کنید.

a.  20 × 90 = _________

    70 × 300 = ________

b.  60 × 80 = ________

    30 × 900 = ________

c.  400 × 50 = ________

    200 × 200 = ________

d.  80 × 800 = ________

   200 × 500 = ________

e.  100 × 100 = _______

    40 × 30 = ________

f.  800 × 300 = ________

    90 × 1100 = ________


جای خالی را به طور مناسب پر کنید..

9. یک ساعت                  دقیقه است چند دقیقه می شود 12 ساعت؟   ................   . 
   

    چند دقیقه 24 ساعت است................?

10. یک ساعت ..............دقیقه ویک دقیقه .................ثانیه است یک ساعت .................ثانیه است.  

11. محمد هرساعت 80 تومان مزد می گیرد. در 8 ساعت چقدر؟

در 40 ساعت کار در هفته چقدر؟

چند روز باید کار کند تا16000 تومان مزد بگیرد؟ 

12. تساوی ها را کامل کنید?

a. _______ × 3 = 360

    _______ × 50 = 450

b. 40 × _______ = 320

    5 × ________= 600

c. ________ × 40 = 400

   ________ × 2 = 180

d. _______ × 30 = 4,800

   _______ × 200 = 1,800

e. 40 × ________ = 2,000

    6 × _________= 4,200

f. ______ × 800 = 56,000

   _______ × 20 = 12,000

 

نکته:  کورش حاصل ضرب 70×40 را به صورت زیر حل کرد.:

40 × 70  =  4 × 10 × 7 × 10

2800= 10 × 10 × (4 × 7)  =  100 × 28  =  .


  شما هم حاصل ضرب 600 × 50را به همان صورت بنویسید. .

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic