آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

دنباله ها عددهای متوالی

تاریخ:شنبه 11 مرداد 1393-09:18 ق.ظ

درس برای اطلاع بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید

الگوها عددهای متوالی


الگوها-دنباله ها -عددهای متوالی2

الگو ها -عددهای متوالی

الگو ها-شکل

مثال1

(a)

به کمک فرمول زیر 6عددمتوالی بسازید:,

حل:  هر بار به جای   n   عدد از 1    وبعد عدد2و  ....می گذاریم:

un = n2 + n – 1
به جای  n    می نویسیم  = 1
u1 = 12 + 1 – 1

= 1
برای دومی n = 2,u2 = 22 + 2 – 1


= 5
برای سومی n = 3,u3 = 32 + 3 – 1


= 11
برای چهارمی n = 4,u4 = 42 + 4 – 1


= 19
برای پنجمی n = 5,u5 = 52 + 5 – 1


= 29
برای ششمی n = 6,u6 = 62 + 6 – 1


= 41

پس 6عددما  به ترتیب :,

1, 5, 11, 19, 29, 41

(b)

فاصله بین عددهای زیر را محاسبه کنید یعنی بین هردوعدد چقدر فاصله هست؟.

اختلاف ثانوی این سری عدد چیست؟

به صورت زیر عمل می کنیم, اختلاف دوعدد را بین آنها بنویسید

1 5      11   19 

 29

41...
4    6  

   8      10 
12
(c)

دقت کنید : به ردیف اختلاف عددها که نگاه کنید با یک فاصله ثابت 2تا2تا مرتب شدند.

سری
 1     5     11  
19

 
2941...
                   
اولین اختلاف
4  6    
8   1012
                                
اختلاف ثانوی
2    2       
2   2

مثال 2

باکمک فرمول                un = 3n2n – 2         یک سری 5تایی عددمتوالی بسازید

(a)
un = 3n2n – 2
برای عدداولی n = 1,u1 = 3 × 12 – 1 – 2


= 3 – 1 – 2


= 0
برای دومی n = 2,u2 = 3 × 22 – 2 – 2


= 8
برای سومی n = 3,u3 = 3 × 32 – 3 – 2


= 22
برای چهارمی n = 4,u4 = 3 × 42 – 4 – 2


= 42
برای پنجمی n = 5,u5 = 3 × 52 – 5 – 2


= 68

پس سری عددهای ما

2, 8, 22, 42, 68, ...

(b)میخواهیم ببینیم چرا علاوه بر    n   ما     n2  را هم در فرمول داریم
درحقیقت سری ثانوی ما همان   
n2      است.

اختلاف اولی وثانوی سری  2و8و22و42و68و... را حساب کنید.

اختلاف اولی بین دوعدد واختلاف ثانوی  را این طور  می نویسیم. :

سری ما
0   8    22    42   

68...
                      
اولین اختلاف
814 
20   
26 
                               
اختلاف ثانوی
 6 
 6      
6
(c)

ببینیید اختلاف ثانوی  یک سری عدد ثابت  6تا 6تا  شده است.

نکته :سری ثانوی ما n2  هست می خواهیم سری هایی  بنویسیم که سری اختلاف ثانوی ما موارد زیر باشد

حالا شما با هر یک از   فرمول های زیر  5عدد متوالی بنویسید وسری اختلاف  اولی وثانوی را به دست آورید ببینید با سری اختلاف داده شده یکسان   هست؟

مثال:  برای نوشتن 5عدد متوالی  برای اولی عدد    n=1    وبرای دومین عدد n=2 برای سومین عدد n=3  و.... بعد اولین اختلاف وبعد دوباره سری اختلاف ثانوی را محاسبه کنید :


un = n2 + n – 1                سری اختلاف ثانوی = 2     خواهد شد.
un = 3n2n – 2                 سری اختلاف ثانوی = 6
un = 5n2n + 7                    سری اختلاف ثانوی = 10

مثال 3

می خواهیم برای 5عددمتوالی زیر فرمول بنویسیم:

2, 9, 20, 35, 54, ...

ما اولین اختلاف هردوعدد را حساب می کنیم:

2  9     20  

3554...
7    11   15  

 19  اولین اختلاف
4    4          4     اختلاف ثانوی
    

اختلاف ثانوی ما یکسری ثابت = عدد   4 

                           ....+2n2=un.

un = 2n2     + ...

سری ثانوی ما   2n2هست....+2n2=un. هربا به جای n  عدد1 وبعد 2 وبعد 3    قرار دهیدتا سری عددهای   2n2   ایجاد شود     

سری متوالی     
29203554...
 سری عددهای  =2n2           2n2 2
8183250
             اختلاف دوسری             0   1   2 

3


4
                                                                                
  اختلاف ثانوی                                 1        1    1  


1

پس اولین عددما صفر است یعنی 0= n – 1

با  2n2 جمع می شود:

un = 2n2 + n – 1

مثال 4

(a)

اولین  اختلاف هردوعدد واختلاف ثانوی    سری عددهای  زیر راحساب کنید و

4, 1, 0, 1, 4, 9, ...

4  1      0    1    


4   9 
...
3-  1-  
  1   3      
5     
      
      2       2   2 
   

2
(b)

دراین سری عددها دوعدد بعدی را بنویسید

اولین  اختلاف هردوعدد واختلاف ثانوی    سری عددهای  زیر راحساب کنید

4  1     0     1    4      9    16    25 .... 


...
3-  1-  
  1   3      
5     7       9
    2      2   2 
   

2        2      2
(c)

برای سری یک فرمول بنویسید:

سری اختلاف ثانوی= 2,

un = n2 + an + b

ما ارزش a  و   b  را باید حساب کنیم راه آسان محاسبه سری  n2    است یعنیبرای نوشتن 5عدد متوالی  برای اولی عدد    n=1    وبرای دومین عدد n=2 برای سومین عدد n=3  و.... بعد اولین اختلاف وبعد دوباره سری اختلاف ثانوی را محاسبه کنید : 


سری ما   
410149
سری  n2149162536
اختلاف دوسری                 

3-9-15-21-27-

سری جدید ما

3     
3-9-15-21-27-...
6- 6-   
 6-      6-      
6-

اولین اختلاف ما 6-   هست    پس فرمول ما 6n + b-

جایگزین کردیم تا b را حساب کنیم

3 = 6- × 1 + b
b = 9

بنابراین 6n + 9-   با    n2 جمع می کنیم تا اصل فرمول به دست آید.

un = n2 – 6n + 9

سری عددهای ویژه

به سری اعداد دنباله زیر توجه کنید: فرمول هر یک زیر آن هست"

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ...

فرمول     سری عددهای فرد متوالی  :      un = 2n – 1

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ...

فرمول     سری عددهای زوج  متوالی  :     un = 2n

1, 4, 9, 15, 25, 36, 49, ...

فرمول     سری  توان دوم یا مجذور یا مربع عددهای متوالی   :      un = n2

1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, ...

فرمول     سری توان سوم عددهای متوالی   :   un = n3

1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, ...

فرمول     سری  عددهای    مثلثی متوالی   : un = 1/2n(n + 1)

سری عددهای زیر بسیار مهم هستند به نام عددهای اول

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ...

توجه کنید که برای محاسبه   n امین عدد اول فرمولی نداریم.

به سری های دیگر اعداد توجه کنید:

مثال 1

(a)

برای سری اعداد زیر 3عدد بعدی راهم بنویسید.,

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

اولین اختلاف دو عدد را حساب کنید

1  1     2     3     5     8    
13...0  
 1     1      2     3     5 نکته. این سری جالبی است به اختلاف نگاه کنید   اولین عدد صفر است اما بقیه همان سری اولی  ایجاد شد:

1  1     2     3     5     8    
13   21   34    55 
...


0  
 1     1      2     3     5 
8      13      21(b)

ایجادفرمول برای n امین عدد

  مثال:اگر دقت کنید مجموع اولی ودومی  =عدد سومی

ومجموع دومی وسومی= عدد چهارمی:

u3 = u2 + u1

u4 = u3 + u2

به زبان ریاضی:,

un = un-1 + un-2

سری بالا به سری فیبوناچی معروف است
مثال 2
یک سری داریم که اولین ودومین عدد 1و2 هست  بافرمول زیر  عددسومی وچهارمی وپنجمی را حساب کنید.

un = 2un-1 + un-2

اولی ودومی   به ترتیب  : u1 = 1 و u2 = 2.   جایگزین در فرمول:

u3 = 2u2 + u1

= 1 + 2 × 2

= 5
u4 = 2u3 + u2

= 2 + 5 × 2

= 12
u5 = 2u4 + u3

= 5 + 12 × 2

= 29

پس سری ما=

1, 2, 5, 12, 29

مثال3

یک سری   زیر را داریم که   بدو عدد بعدی  را حساب کنید.

6, 12, 24, 48, 96, ...

(a)

توجه کنید که هر عدد در2 ضرب شده وعددبعدی ایجاد شده است.

6    12 
 2448  
  96192  
384 
...
 
2×  2×2×   
2×  
2×   
(b)

فرمولی برای  nامین  عدد بنویسید..

هرعدد  را ببینید چه گونه ایجاد شده است گسترده بنویسید  تا در یابید.:

u1 = 6 = 3 × 2
u2 = 12 = 3 × 2 × 2 = 3 × 22
u3 = 24 = 3 × 2 × 2 × 2 = 3 × 23
u4 = 48 = 3 × 2 × 2 × 2 × 2 = 3 × 24

پس فرمول ما برای     nامین     عد  د    :    un = 3 × 2n.

فرمول عددهای توان دار.

مثال 4

سری  کسری  دنباله های زیر را داریم,

3/5, 7/8, 11/11, 15/14, 19/17, 23/20, ...

فرمولی برای  nامین  عدد بنویسید..

صورت ومخرج را جداجدا بنویسید:

اول صورت کسرهارا  بنویسید و اختلاف بین هردوعدد را حساب کنید

3  
7 11  
  15     19   

23...
4    4       4      4 


4

اختلاف عددی ثابت =4

un = 4n + a

برای محاسبه اولین عدد صورت

3 = 4 × 1 + a

a = –1

پس:    فرمول اولین عدد صورت کسر

un = 4n – 1

حالا در فرمول به جای   n  عدد 1وبعد 2 وبعد.... به ترتیب

صورت  کسرها   3       7   11    15    19        23  را می سازیم.

حالا نوبت مخرج کسرهاست
5  8    
11    14 
1720...
3   3       3     
3   3       

اختلاف عددی ثابت =3    فرمولبه شرح زیر

un = 3n + b

برای محاسبه اولین عددمخرج

5 = 3 × 1 + b

b = 2

فرمول اولین عدد مخرج کسر

un = 3n + 2

فرمول صورت ومجرج کسر ما

un = 4n - 1/3n + 2

مثال 5

فرمول  کسر  زیربرای ایجاد  یک سری عددهای دنباله دار کسری  است.

un = n – 1/n + 1

به نظر شما    n  امین کسر ،کسر ها هرچه ادامه یابند بزرگتر  خواهند شد؟

جدولی     راهبردی3  خانه رسم کنید وبحای    n  هربار از1 تا .... بنویسید

فرمول             un = n – 1/n + 1کسری  را در جدول بنویسید.

چون صورت   n – 1  هست از 1 شروع کرده وجایگزین در فرمول می کنیم.

به نظر شما چه اتفاقی می افتد   کسرها در ادامه  افزایش یا کاهش   می یابند؟

 
 nun = n – 1/n + 1                    
un  محاسبه کسر
 تا 3 رقم اعشاری

 1    0         
0
2 130.333
3 240.5
4 350.6
5 460.667
10 9110.818
20 19210.905
50 49510.961
100991010.980
5004995010.996
100099910010.998
2000199920010.999

 مقدار کسرها افزایش  یافته.

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
محمدی
دوشنبه 8 بهمن 1397 08:02 ق.ظ
سلام حاصل جمع زیر چگونه محاسبه میشود فرمولمربطه را اعلام فرمایید با تشکر
1^1.5+2^1.5+3^1.5+....+10^1.5
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مشخص نیست که کدام به توان رسیده
حامد
پنجشنبه 12 مهر 1397 09:52 ب.ظ
سلام وقت بخیر.اختلاف عدد ۱۲۲ و ۱۳۱ این رابطه چند میشه؟؟
۹ ، ۱۴ ، ۲۰
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : اصل دنباله2و5و9و14و20و
n(n+3)/2
جمعه 5 مرداد 1397 08:30 ب.ظ
برای دنباله هایی که سه تا عدد مثیت بعد سه عدد منفی چه کارکنیم؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : باید ببینید چه اتفاقی برای شماره هرعدد افتاده
مینا
پنجشنبه 28 تیر 1397 12:35 ب.ظ
سلام استاد لطفا رابطه الگو زیر بفرمایید که متوجه بشم یا فرمولشو بهم بگید فرمولش راحت تره

1_11_21_1211_111221_312211_13112221
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : انچه می بینی به ترتیب
اولی یک
دومی ۱۱ هست، یعنی دو تا دونه ۱ که می شود 21
سومی ۲۱ هست، یعنی یک دونه دو و یک دونه یک که می شود ۱۲۱۱
چهارمی ۱۲۱۱ هست یعنی یکی یک، یکی دو، دوتا یک که می شود ۱۱۱۲۲۱
پنجمی ۱۱۱۲۲۱ هست، یعنی ۳ تا یک، دوتا دو، یکی یک یعنی می شود ۳۱۲۲۱۱
پس جواب مسئله ۳۱۲۲۱۱ هست
maryam
یکشنبه 6 اسفند 1396 12:50 ق.ظ
سلام ایا اندازه هر زاویه مرکزی برابر کمان روبرویش است?این اندازه به شعاع ربطی ندارد?
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بله
مریم
چهارشنبه 11 بهمن 1396 07:57 ب.ظ
سلام ایا در ذوزنقه قطرها همدیگر رانصف میکنند?
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : قطع
مریم
شنبه 16 دی 1396 11:22 ب.ظ
ضخامت کتابی که 500 صفحه دارد1سانتی متراست.ضخامت یک برگ این کتاب چند میلی متر است?ممنون میشم توضیح بدین
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 250÷10=
مریم
شنبه 2 دی 1396 12:16 ب.ظ
سلام ایا نسبت 2به 3را میتوان به صورت دوسوم خواند و در نسبت صورت و مخرج معنی دارد?
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بله
maryam
چهارشنبه 29 آذر 1396 11:11 ب.ظ
سلام ایا نسبت 3ب4رامیتوان به صورت سه چهارم خواند
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بله
ملیح
دوشنبه 27 آذر 1396 06:59 ب.ظ
با سلام
یکی از شاگردام دنباله زیر رو داده نتونستم حل کنم
؟-36-11.5-3.5-1
جواب علامت سوال چی میشه؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : عددی جا افتاده
دوشنبه 27 آذر 1396 02:49 ب.ظ
7-9-12-16لطفا جملهnام را بنویسید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 1/2(n^2+n+12
maryam
جمعه 24 آذر 1396 03:48 ب.ظ
سلام آیا ساده کردن کسر یعنی فقط باید کسر را تقسیم کنیم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : صورت ومخرج را برعددی ثابت تقسیم کنید
maryam
یکشنبه 12 آذر 1396 05:02 ب.ظ
به چند طریق میتوان 5کتاب راکه 3تای آنها یکی هستند دریک ردیف به ترتیب تعداد صفحات انها قرارداد ممنون میشم جوابو توضیح بدین
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 12تا اما منظور صفحه نمی دانم
میلاد
چهارشنبه 8 آذر 1396 08:35 ق.ظ
سلام
جواب این سوالو میخوام استاد
ردیف بعدی اعداد در لین سری کدامیک از موارد زیر است
1-11-21-1211-111221-312211-13112221
استاد چهار گزنیه ای که فکر نکنم جا شه بنویسم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 1 11 21 1211 111221 312211 13112221 1113213211 31131211131221
maryam
چهارشنبه 1 آذر 1396 11:00 ب.ظ
یعنی خط خمیده با دو سر بسته نمیتونه پاره خط باشه?باتشکر از پاسخگوییتون
ستاره
یکشنبه 28 آبان 1396 10:01 ق.ظ
سلام
محمد
شنبه 27 آبان 1396 11:50 ب.ظ
الگوی این دنباله چیه؟
۳۰ ۲۵ ۲۲ ۱۷ ۱۴ ۹ ۶ ۳ ۱
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : اشکال عددی دارد
maryam
جمعه 26 آبان 1396 08:32 ب.ظ
یعنی خط خمیده با دو سر بسته نمیتونه پاره خط باشه?باتشکر از پاسخگوییتون
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بله
maryam
جمعه 26 آبان 1396 04:02 ب.ظ
سلام ایا پاره خط صرفا باید خط راست باشه یا هرخط منحنی که دو طرفش بسته است هم پاره خط است?ممنون
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : خیر قسمتی از خط راست
maryam
جمعه 26 آبان 1396 04:00 ب.ظ
ایا {2}همان {{{2}}}است و {{{}}}همان{{}}است?
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : اولی یک عضو ودومی{{{2}}} مجموعه توانی است
maryam
چهارشنبه 24 آبان 1396 01:21 ب.ظ
سلام میشه الگوی 5,12,31,68,...راحل کنین
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : n^3+4
یاشار
پنجشنبه 11 آبان 1396 01:51 ب.ظ
سلام جمله عمومه این دنباله رو میخواستم:
1,2,3,6,8,10,15,18,21
باتشکر
یاشار
پنجشنبه 11 آبان 1396 11:15 ق.ظ
سلام جمله عمومه این دنباله رو میخواستم:
1,2,3,6,8,10,15,18,21
باتشکر
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : متوجه نشدم
یاشار
پنجشنبه 11 آبان 1396 11:05 ق.ظ
سلام جمله عمومه این دنباله رو میخواستم:
1,2,3,6,8,10,15,18,21
باتشکر
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : فرمول طولانی
k.a
سه شنبه 9 آبان 1396 06:46 ب.ظ
برای به دست اوردن جمله عمومی هایی که دوتا در میان مثبت منفی ان چه فرمولی هست؟
مثلا
-و-و+و+و-و-و+و+...
+و+و-و-و+و+و-و-و...
+و+و-و+و+و-و...
-و-و+و-و-و+و...
برای اینا
مثه -و+و-و+ که میشه منفی یک به توان n
الناز
جمعه 5 آبان 1396 01:04 ب.ظ
عدد صدم الگوی مقابل بافرمول
۲,۴,۷,۱۱,
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 1/2(n^2+n+2
Hadi
سه شنبه 2 آبان 1396 03:56 ب.ظ
سلام ببخشید میسه جواب اینو بگین.
۱۰۰عدد اول با فاصله یکسان
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : وجود ندارد
حانیه
یکشنبه 23 مهر 1396 10:08 ب.ظ
با سلام استاد گرامی، جمله صدم این دنباله چه عددی است؟
,1,2,2,3,3,3,4,4
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 14
http://fathi5.mihanblog.com/post/2047
احسان طلایی
جمعه 21 مهر 1396 12:20 ق.ظ
سلام ...5،8،13،20،29،
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 4+n^2
آرنیکا
سه شنبه 18 مهر 1396 06:37 ق.ظ
ببخشید الگوی۷و۱۷و۳۱و۴۹ چه فرمولی داره اگه میشه واضح توضیح بدین من کلاس ششم هستم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 2n^2+4n+1
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نمایش نظرات 1 تا 30
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic