آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

درصد- تخفیف- سود

تاریخ:پنجشنبه 30 مرداد 1393-06:02 ب.ظ

تسهیم به نسبت

درصد تخفیف سود

نسبت -تناسب درصد

 برای اطلاع بیشترروی لینکها کلیک کنید
دانش آموزان باید اول                     ضرب عدددر10 یا 100       را بدانند

همچنین 

ضرب عدد در 10 یا

 5.   درصد یعنی چه؟
 
  محاسبه مقداری از هر چندتا  100.
 

100% , منظور 100 در 100, یعنی همه آن  100% از 12 هست 12.

00% 1   از 80 هست
100  × 80 = 80

50% یعنی نصف  50% منظور50 ازهر 100تایعنی نصف.  50% از 12 مساوی 6.

       

50% از 80 هست
50  × 80 = 40
100
5% از 80 هست
5  × 80 = 4
100

یک درصد یعنی ازهر100تا یک واحد.

  

مثال 1.   ما 100 مربع کوچک داریم, و32 تا رنگ شده.

   25 تا از100تا رنگ شده که 25٪= (25 درصد)

 25% از 80   یعنی:

25% =   25
100
و 
25  × 80 = 20
100

پس 25%از 80 = 20

مثال: 15% از 200 سیب  خراب شد یعنی?

15% =   15
100
و 
15  × 200  =  15 ×  200   =  15 × 2  =  30 سیب
100 100

30سیب خراب شد

مثال: اگر  10  تا از 200 تا خراب باشد  یعنی چند درصد?

به کسر, 10/200 = 0.05

s: (10/200) x 100 = 5%

5% خراب

فروشنده ای 25 ٪تخفیف میدهد برای خرید یک مداد120 تومانی چقدر تخفیف وچقدر می پردازیم:

25% =   25
100
و 
25  × تومان120 =  تومان30
 100

90=120-30                       90 پرداخت و 30 تومان تخفیف

 
نصف یعنی...  
   
به درصد:
50%
به اعشار:
0.5
به کسر:
1/2

math

چندرصد رنگ شده ؟

پاسخ.   32% -- 32 تا ازهر 100تا     یا 0.32  سی ودو صدم( عددهای اعشاری گستردهجدول ارزش مکانی  )

  0.01=100÷1                 0.32=100÷32

درصد  عددی یا مساوی صد یا کمترازصد یا بیشتر از 100  می شود . 

وقتی می گوییم 200٪   یعنی برای هر100تا 200 تا یعنی 100 ما 2برابرشده  یا مقدارعددی ما 2برابرشده

مثال:

200% از 12 می شود 24

مثال 2.   100نفر دریک بررسی آماری شرکت کردند و65 نفرجواب آری دادند.

جواب.   65% -- 65 نفراز 100نفر

مثال 3.   ا 30 دانش آموز هر30 نفر سواراتوبوس شدند یعنی چند درصد؟

جواب.   100%.  100% همه افراد.

 6.   محاسبه کنید. 1% هرعدد?
 
1% از 200تومان?
 
 یک درصد 100   ؟اگر100به قسمت 100شود یکی از آنها می شود1یا   یک صدم0.01
 
  math
 
  زیرا 1% می شود یک صدم از 100%.
100%
 اما یک درصد 200تا یعنی2

مثال 4.

1% از200 تومان می شود 2تومان  2.00 2=100÷200  
 
1% از  250 تومن می شود 2.50 2.5=100÷250
 
1% از6 تومن می شود 0.06   
     0.06=100÷6
 
  یا به کسر 6/100
 
 نتیجه: یک درصد1٪ هر عدد؟    مقدار عددبر100 تقسیم کن

 هرعددبر100تقسیم شد به تعدادصفرها ممیز می گیرد. اطلاع بیشتر
1% از تومن1,200 می شود تومان12.00      بر 100تقسیم کنیم دورقم ممیز می گیرد 
12=100÷1200

مثال 5.   چقدر می شود 1%از تومن400?جواب.   1% از تومن400 می شود 4.00.  بر100 تقسیم کنید.

                                            4.00=100÷400

  چقدر می شود 2% از تومن400? 

                            تومان 8=2×4   و        4.00=100÷400

1٪شد4 پس 2٪ می شود8= 4×2

می توانید از جدول تناسب استفاده کنید.2٪ به کسری 2/100   وارد جدول کردیم.

 8 2
 400 100

چقدر می شود  3%  از400   ? 

 12 3
 400 100

  چقدر می شود 9%     از400?

 36 9
 400 100

      

مثال 6.    چقدر می شود 8%     از600تومان

         1٪      600مساوی 6       6=100÷600

      8٪مساوی         48=6×8

   یا

 48 8
 600 100

مثال 7.  چقدر می شود 2%     از325تومان? راه حل تناسب:

 6.5 2
 325 100

چقدر می شود 3%     از975تومان?  راه حل 1           29.25=3×9.25           9.75=100÷975

راه حل تناسب:

 29.25 3
 975 100

میتوانید : راه حل طرفین وسطین         29.25=100÷2925                2925=975×3

 7.  چقدر می شود 10%     از600تومان? 
                                
 60 10
 600 100
                           60=6×10         6=100÷600
  عدد 100 را 10 قسمت کن یک قسمت =10٪ با یکدهم
 
  math
 مثال 8.

چقدر می شود 10%     از625تومان?      62.5=6.25× 10  درضرب عدددر10 یک رقم ممیز به سمت راست میرویم.     6.25  =100÷625
درتقسیم عددبر100، ماعددرا نوشتیم ودو رقم ممیز به سمت چپ می رویم.
 62.5 10
 625 100

راه طرفین وسطین                                          62.50=100÷6250                6250=625×10

20٪ از 625 چقدر؟

30٪ از 625 چقدر؟      80٪ از 625 چقدر؟         90٪ از 625 چقدر؟ 

از راه جدول حل کنید. به جای 10 ما 20 یا30 یا...................


مثال 9.   ما 20٪   از 250000 تومان  را حساب می کنیم.

 50000 20
 250000 100

1.

تا اینجا یادگرفتیم که درصد یک عدد را حساب کنیم . یعنی درصد یک عدد یعنی بر100 تقسیم کنیم ویا راه حل از راه تناسب که 100در سمت چپ جدول در پایین قرار گیرد.

یا کلا درصد را واردجدل کنیم   :20٪ از 2500
 
 20
 2500 100
مثال: درصد نوع دوم

درصد نوع : کل  را باید حساب کنیم
درصدی از عددرا دارید با ید کل عدد را حساب کنی.

یعنی مثلا 15٪ چه عددی، 30هست؟
 30
 15
 n 100


 


  n×15٪ =30


عددما n  = = جواب ("چه عددی")
30 = 15% × n
30 = 0.15 × n   
تغییر دهید  15%را به عدداعشاار0.15
0.15÷30 = n  
کل عددرابر 0.15   تقسیم کن
200 = n
n
= 200

درحقیقت  15٪عددما 30 هست .کل عدد چقدر!

3.

درصد نوع سوم:درصد را   ندارید باید حساب کنید
مقداری از کل عدد را دارید . باید ببینید آن مقدار چند ٪  هست.

مثال: 3 چند درصد 12 هست ?
3رادر 100 ضرب میکنیم بر12 تقسیم می کنیم.

راه جدول تناسب: به زبان دیگر

3دوازدهم یعنی چند درصد؟   25=12÷(3×100)

 x 3
 100 12

راه دوم:
یعنی چند درصد= x%  x
به زبان ریاضی          
x% x ×12=3

درصد را به کسری بنویسید:   3=12×  x/100
       3=100/ 12x

300=x  = 25                   12 x 

به این صورت:

 
پاسخ=25%.


 

درصد را کسری بنویسید .   100/x

 

 

 

 


حل مسئله درصد

مثال:

در یک گل فروشی 120 شاخه گل هست که 75٪ آنها قرمزاست .چند شاخه گل قرمز هست؟

 x 75
 120 100


اگر x = قرمز 75٪ از 120        
x = 0.75 × 120
x = 90

مثال:

اکبر 6تا از 92 سوال را پاسخ نداده .تقریبا چند درصد را نادرست حل کرده و چند درصد درست؟

راه جدول:          نادرست  6٪= 92÷ (6×100)  

          درست     94٪=100-6

 x  6
 100 92

راهای دیگر                              6/92 را کسری نوشته در100 ضرب کنید.

افزایش وکاهش درصد یا سودوتخفیف درصد:

1.

سال گذشته نان 450 تومان بود امسال 7٪ افزایش قیمت داشتیم  قیمت نان امسال چقدر است؟

راه حل:
 r  7
 450 100
داریم 7% افزایش.

  r = افزایش
r = 7% × 450
r = 0.07 × 450
تغییر دهید   7%   را به اعشار=0.07
r = 31.5 
افزایش 31.50تومان
افزایش + قیمت= تومن450 + تومن31.50
پاسخ تومن481.50

 

2.

قیمت یک CD 270 توان بود ما آنرا با 20٪ تخفیف خریدیم. چقدر پرداختیم؟

راه حل:
 x  20
 270 100

اول مقدار تخفیف را محاسبه کن

تخفیف = 20% قیمت.
  x =
تخفیف.
x = 20% × 270
x = 0.20 × 270
x = 54
تخفیف = 54تومن

تخفیف را از کل قیمت کم کردیم.تومن54 - تومن270
مساوی تومن216 برای پرداخت.

 

3-   به 20لیتر الکل 90درصدی، چند لیتر آب اضافه کنیم تا الکل 25درصدی به دست آید:

 x  90
 20 100
x=18

 18
  25
 x 100
                            لیتر اضافه شود  52=72-20                    x=72
x
 

4.

دبستانی سال گذشته 560 دانش آموز داشت. امسال 48 دانش آموز کم شد . یعنی چند درصد?
راه حل:
 x  48
 100 560
= 560÷(100×48)

48  =  چند درصد 560.

  x
= درصد کاهش
تقریبا:  8.6%


2.

٣٠٠ لیتر آب نمك داریم به غلظت ٤٠٪ اگر بخواهیم غلظت محلول را ٦٠٪ كنیم چند لیتر به محلول اضافه میشود


 x  40
 300 100
=120

100=300-200

 120
  60
 200 
100علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
Hamed
یکشنبه 5 آذر 1396 08:58 ب.ظ
30 درصد از40درصد عددی 36 است ان عدد چند است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 30%*40%=12%
12٪=36
عدد=300
محسن
سه شنبه 30 آبان 1396 12:59 ق.ظ
سلام به عنوان مثال به یک عددی 38 درصد اضافه شده ، اگر ما بخوایم به عدد اول قبل از اضافه شدن 38 درصد برسیم باید چکارکنیم؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 138/100=100 بهx
پروین
جمعه 26 آبان 1396 09:07 ب.ظ
با سلام
نیم درصد یعنی 0.5 یا 0.05؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 5هزارم
برغمدی
پنجشنبه 25 آبان 1396 01:47 ب.ظ
سلام،
چرا وقتی یک عددی رو بعلاوه یا ضرب در xدرصد میکنیم، جواب فرق میکنه با زمانی که یه درصد یک عدد رو از اون کم میکنیم.بیشتر تو چک این اتفاق میوفته.
مرسی
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : انجا عددی اضافه می کنید
دردومی یک در صد عددی را کم می کنید
علی
شنبه 20 آبان 1396 09:50 ق.ظ
سلام
خسته نباشین
اگه از 40% دانشجویان 25% روی یک موضوعی کار کنند، از 100% چند درصد روی موضوع کار میکنند ؟
ممنون
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 61.5
حمید
سه شنبه 16 آبان 1396 12:17 ب.ظ
با افزایش 20 درصد،قیمت یک نوع کالا کیلویی 96 ریال است.افزایش قیمت نیم تن از این کالا چند ریال است؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 600
مرتضی
سه شنبه 16 آبان 1396 08:11 ق.ظ
۲۰میلیون گرفتم باسود ۲۳درصد سدش چقدر میشه لطفا با ذکرطریقه محاسبه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 6 میلیون و 600000 با جدول
Fatima
یکشنبه 30 مهر 1396 05:39 ب.ظ
پسری هر ۳ پرتقال را ۱۰ تومان میخره و ۵تا رو ۲۰ میفروشه چقد باید بفروشه تا ۱۰۰ درصد سود کنه؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 150
چهارشنبه 26 مهر 1396 03:52 ب.ظ
عدد 9 شش درصد چه عددی است، فرمول محاسبه چی می باشد؟؟؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 150
9 را تقسیم بر شش درصد
mirzaei
یکشنبه 23 مهر 1396 07:50 ب.ظ
سلام برای ۵بسته ۱ بسته اشانتیون دادهایم چند درصد. تخفیف داده ایم؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 20 %
كوروش
دوشنبه 17 مهر 1396 11:41 ب.ظ
٢١٪‏از x=٥٠ حالا ایكس را چند میشه؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 50 تقسیم بر21٪
فرانک
جمعه 14 مهر 1396 03:56 ب.ظ
به 25 لیتر اسید 25 درصد چقدر اسید خالص اضافه کنیم تا اسید 40 درصد بدست آید؟؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 25×25٪=40٪×............
جواب =15.625
25 - 15.625= 9.375=
هلیا
یکشنبه 9 مهر 1396 05:01 ب.ظ
قیمت یک کفش 250تومان است.ما ان را با 20%تخفیف خریدیم.چقدر خرید کردیم؟
لطفا سریع جواب بدید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 200
علی
شنبه 8 مهر 1396 01:48 ق.ظ
30درص50000000چند میشود ممنون
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 30% *50000000
یگانه
سه شنبه 21 شهریور 1396 03:39 ب.ظ
اگر 30 لیتر الکل 40 % را با 20 لیتر الکل 60 % مخلوط کنیم ، الکل چند درصد حاصل خواهد شد ؟
(جواب این چی میشه ؟)
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 48٪ = (20+30) ÷(20×60٪)+(30×40٪)
مهدی
دوشنبه 30 مرداد 1396 04:58 ب.ظ
60 درصد از 80 میلیون چند میلیون نفر میشه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 48
سوگند
شنبه 21 مرداد 1396 12:19 ب.ظ
(%12.06- )چه عددی میشه؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : -0.1206
نیلوفر
شنبه 7 مرداد 1396 10:50 ق.ظ
لطفا همین الان جواب بدید ضروری
11.710.446 ریال
این مبلغ با احتساب 9 درصد مالیات هست
من میخوام مبلغ اولیه این رو بدونم قبل از احتساب 9 درصد چقدر بوده؟
لطفا همین الان چواب بدید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 11710446×100 تقسیم بر 109
بهناز
چهارشنبه 21 تیر 1396 06:25 ب.ظ
قیمت قسطی یک موبایل یک میلیون و پانصد و هشتاد و چهار هزار تومان می شود. قیمت آن نهصد و پنجاه هزار تومان است . چند درصد سود دارد؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : از هم کم کنید در جدول بگذارید تقریبا 56%
مجید
چهارشنبه 21 تیر 1396 10:59 ق.ظ
سلام
بعنوان مثال اگر از یک عددی 20 درصد کسر ونتیجه عدد 80 باشد ، ما از کجا بفهمیم عددی که از آن 20 درصد کسر شده چند بوده است ؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : از اخر وارنه حل کن 20% رابا 80 جمع بزن
عددشما 80.2 بوده
عسل
سه شنبه 20 تیر 1396 04:19 ب.ظ
اگر بخوام مبلغی رو مثلا413000تومان رو 12درصد افزایش بدم باید چجوری حساب کنم؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 112% عدد 413000 را حساب کن
TAHA Taheri
چهارشنبه 14 تیر 1396 02:55 ب.ظ
من 29 هزار پول دارم با 10%مالیات پول من چه قدر میشود
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 31900
امید
دوشنبه 12 تیر 1396 09:46 ق.ظ
65% چه عددی میشه ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰لطفا نحوه محاسبه را مرقوم بفرمایید.
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : خانم فتحی مسافرتند.برگشتند ان شالله پاسختان را خواهند داد
محمد
جمعه 9 تیر 1396 05:18 ب.ظ
سلام . قیمت یک بازی 85 درصد تخفیف خورده و 2.99 دلار شده. قیمت اصلی بازی چند است؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 19.8
حمید
جمعه 12 خرداد 1396 04:57 ب.ظ
به ۱۵۰ لیتر الکل ۸۰ درجه چند لیتر اب اضافه گنیم تا الکل ۶۰ درجه بدست آید. خواهشا روشی که حل می کنید را هم بنویسید خیلی لازممه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 8%×15=120
120 همان 60٪ بگیرید درجدول تناسب 60=120
100=؟
200
که 50 لیتر دیگر می خواهد
فریده
شنبه 6 خرداد 1396 06:05 ق.ظ
از چه روشی مساله ی 4 درصد چه عددی برابر با 24 میلیون به نحوی که 96 درصد براب 15 میلیون می شود رو به دست آوردید؟
سپاسگزارم
Arman
جمعه 5 خرداد 1396 02:51 ب.ظ
دستمزد یک فوتبالیست در سال1368حدود سیصد هزار تومان بود.در سال 1392 دستمزد ان ها به یک میلیلرد تومان رسیده است.دستمزد ان ها چند درصد افزایش یافته؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 1000 در 100
جمعه 5 خرداد 1396 10:42 ق.ظ
با سلام درصد سه پنجم چقدر می شود؟
با تشکر
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 60
بهرام
دوشنبه 1 خرداد 1396 04:44 ب.ظ
4 درصد چ عددی برابر با 24 میلیون میشود ب نحوه ی ک 96 درصد ان عدد برابر با 15 میلیون باشد؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : الف=600000
توضیح سوال اشکال دارد
ب15625
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 04:35 ب.ظ
دریک امتحان ریاضی 25فیصدشاگرد هیچ هیچ جواب داده نتوانسته.150نفر کمی جواب داده توانسته.معلوم کنید در امتحان چند نفر اشتراک کرده است؟ کاربر عزیز پاسخ این سوال را نوشتی ممنون میشم.
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : قسمت اول را متوجه نشدم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30