آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

درصد- تخفیف- سود

تاریخ:پنجشنبه 30 مرداد 1393-06:02 ب.ظ

تسهیم به نسبت

درصد تخفیف سود

نسبت -تناسب درصد

 برای اطلاع بیشترروی لینکها کلیک کنید
دانش آموزان باید اول                     ضرب عدددر10 یا 100       را بدانند

همچنین 

ضرب عدد در 10 یا

 5.   درصد یعنی چه؟
 
  محاسبه مقداری از هر چندتا  100.
 

100% , منظور 100 در 100, یعنی همه آن  100% از 12 هست 12.

00% 1   از 80 هست
100  × 80 = 80

50% یعنی نصف  50% منظور50 ازهر 100تایعنی نصف.  50% از 12 مساوی 6.

       

50% از 80 هست
50  × 80 = 40
100
5% از 80 هست
5  × 80 = 4
100

یک درصد یعنی ازهر100تا یک واحد.

  

مثال 1.   ما 100 مربع کوچک داریم, و32 تا رنگ شده.

   25 تا از100تا رنگ شده که 25٪= (25 درصد)

 25% از 80   یعنی:

25% =   25
100
و 
25  × 80 = 20
100

پس 25%از 80 = 20

مثال: 15% از 200 سیب  خراب شد یعنی?

15% =   15
100
و 
15  × 200  =  15 ×  200   =  15 × 2  =  30 سیب
100 100

30سیب خراب شد

مثال: اگر  10  تا از 200 تا خراب باشد  یعنی چند درصد?

به کسر, 10/200 = 0.05

s: (10/200) x 100 = 5%

5% خراب

فروشنده ای 25 ٪تخفیف میدهد برای خرید یک مداد120 تومانی چقدر تخفیف وچقدر می پردازیم:

25% =   25
100
و 
25  × تومان120 =  تومان30
 100

90=120-30                       90 پرداخت و 30 تومان تخفیف

 
نصف یعنی...  
   
به درصد:
50%
به اعشار:
0.5
به کسر:
1/2

math

چندرصد رنگ شده ؟

پاسخ.   32% -- 32 تا ازهر 100تا     یا 0.32  سی ودو صدم( عددهای اعشاری گستردهجدول ارزش مکانی  )

  0.01=100÷1                 0.32=100÷32

درصد  عددی یا مساوی صد یا کمترازصد یا بیشتر از 100  می شود . 

وقتی می گوییم 200٪   یعنی برای هر100تا 200 تا یعنی 100 ما 2برابرشده  یا مقدارعددی ما 2برابرشده

مثال:

200% از 12 می شود 24

مثال 2.   100نفر دریک بررسی آماری شرکت کردند و65 نفرجواب آری دادند.

جواب.   65% -- 65 نفراز 100نفر

مثال 3.   ا 30 دانش آموز هر30 نفر سواراتوبوس شدند یعنی چند درصد؟

جواب.   100%.  100% همه افراد.

 6.   محاسبه کنید. 1% هرعدد?
 
1% از 200تومان?
 
 یک درصد 100   ؟اگر100به قسمت 100شود یکی از آنها می شود1یا   یک صدم0.01
 
  math
 
  زیرا 1% می شود یک صدم از 100%.
100%
 اما یک درصد 200تا یعنی2

مثال 4.

1% از200 تومان می شود 2تومان  2.00 2=100÷200  
 
1% از  250 تومن می شود 2.50 2.5=100÷250
 
1% از6 تومن می شود 0.06   
     0.06=100÷6
 
  یا به کسر 6/100
 
 نتیجه: یک درصد1٪ هر عدد؟    مقدار عددبر100 تقسیم کن

 هرعددبر100تقسیم شد به تعدادصفرها ممیز می گیرد. اطلاع بیشتر
1% از تومن1,200 می شود تومان12.00      بر 100تقسیم کنیم دورقم ممیز می گیرد 
12=100÷1200

مثال 5.   چقدر می شود 1%از تومن400?جواب.   1% از تومن400 می شود 4.00.  بر100 تقسیم کنید.

                                            4.00=100÷400

  چقدر می شود 2% از تومن400? 

                            تومان 8=2×4   و        4.00=100÷400

1٪شد4 پس 2٪ می شود8= 4×2

می توانید از جدول تناسب استفاده کنید.2٪ به کسری 2/100   وارد جدول کردیم.

 8 2
 400 100

چقدر می شود  3%  از400   ? 

 12 3
 400 100

  چقدر می شود 9%     از400?

 36 9
 400 100

      

مثال 6.    چقدر می شود 8%     از600تومان

         1٪      600مساوی 6       6=100÷600

      8٪مساوی         48=6×8

   یا

 48 8
 600 100

مثال 7.  چقدر می شود 2%     از325تومان? راه حل تناسب:

 6.5 2
 325 100

چقدر می شود 3%     از975تومان?  راه حل 1           29.25=3×9.25           9.75=100÷975

راه حل تناسب:

 29.25 3
 975 100

میتوانید : راه حل طرفین وسطین         29.25=100÷2925                2925=975×3

 7.  چقدر می شود 10%     از600تومان? 
                                
 60 10
 600 100
                           60=6×10         6=100÷600
  عدد 100 را 10 قسمت کن یک قسمت =10٪ با یکدهم
 
  math
 مثال 8.

چقدر می شود 10%     از625تومان?      62.5=6.25× 10  درضرب عدددر10 یک رقم ممیز به سمت راست میرویم.     6.25  =100÷625
درتقسیم عددبر100، ماعددرا نوشتیم ودو رقم ممیز به سمت چپ می رویم.
 62.5 10
 625 100

راه طرفین وسطین                                          62.50=100÷6250                6250=625×10

20٪ از 625 چقدر؟

30٪ از 625 چقدر؟      80٪ از 625 چقدر؟         90٪ از 625 چقدر؟ 

از راه جدول حل کنید. به جای 10 ما 20 یا30 یا...................


مثال 9.   ما 20٪   از 250000 تومان  را حساب می کنیم.

 50000 20
 250000 100

1.

تا اینجا یادگرفتیم که درصد یک عدد را حساب کنیم . یعنی درصد یک عدد یعنی بر100 تقسیم کنیم ویا راه حل از راه تناسب که 100در سمت چپ جدول در پایین قرار گیرد.

یا کلا درصد را واردجدل کنیم   :20٪ از 2500
 
 20
 2500 100
مثال: درصد نوع دوم

درصد نوع : کل  را باید حساب کنیم
درصدی از عددرا دارید با ید کل عدد را حساب کنی.

یعنی مثلا 15٪ چه عددی، 30هست؟
 30
 15
 n 100


 


  n×15٪ =30


عددما n  = = جواب ("چه عددی")
30 = 15% × n
30 = 0.15 × n   
تغییر دهید  15%را به عدداعشاار0.15
0.15÷30 = n  
کل عددرابر 0.15   تقسیم کن
200 = n
n
= 200

درحقیقت  15٪عددما 30 هست .کل عدد چقدر!

3.

درصد نوع سوم:درصد را   ندارید باید حساب کنید
مقداری از کل عدد را دارید . باید ببینید آن مقدار چند ٪  هست.

مثال: 3 چند درصد 12 هست ?
3رادر 100 ضرب میکنیم بر12 تقسیم می کنیم.

راه جدول تناسب: به زبان دیگر

3دوازدهم یعنی چند درصد؟   25=12÷(3×100)

 x 3
 100 12

راه دوم:
یعنی چند درصد= x%  x
به زبان ریاضی          
x% x ×12=3

درصد را به کسری بنویسید:   3=12×  x/100
       3=100/ 12x

300=x  = 25                   12 x 

به این صورت:

 
پاسخ=25%.


 

درصد را کسری بنویسید .   100/x

 

 

 

 


حل مسئله درصد

مثال:

در یک گل فروشی 120 شاخه گل هست که 75٪ آنها قرمزاست .چند شاخه گل قرمز هست؟

 x 75
 120 100


اگر x = قرمز 75٪ از 120        
x = 0.75 × 120
x = 90

مثال:

اکبر 6تا از 92 سوال را پاسخ نداده .تقریبا چند درصد را نادرست حل کرده و چند درصد درست؟

راه جدول:          نادرست  6٪= 92÷ (6×100)  

          درست     94٪=100-6

 x  6
 100 92

راهای دیگر                              6/92 را کسری نوشته در100 ضرب کنید.

افزایش وکاهش درصد یا سودوتخفیف درصد:

1.

سال گذشته نان 450 تومان بود امسال 7٪ افزایش قیمت داشتیم  قیمت نان امسال چقدر است؟

راه حل:
 r  7
 450 100
داریم 7% افزایش.

  r = افزایش
r = 7% × 450
r = 0.07 × 450
تغییر دهید   7%   را به اعشار=0.07
r = 31.5 
افزایش 31.50تومان
افزایش + قیمت= تومن450 + تومن31.50
پاسخ تومن481.50

 

2.

قیمت یک CD 270 توان بود ما آنرا با 20٪ تخفیف خریدیم. چقدر پرداختیم؟

راه حل:
 x  20
 270 100

اول مقدار تخفیف را محاسبه کن

تخفیف = 20% قیمت.
  x =
تخفیف.
x = 20% × 270
x = 0.20 × 270
x = 54
تخفیف = 54تومن

تخفیف را از کل قیمت کم کردیم.تومن54 - تومن270
مساوی تومن216 برای پرداخت.

 

3-   به 20لیتر الکل 90درصدی، چند لیتر آب اضافه کنیم تا الکل 25درصدی به دست آید:

 x  90
 20 100
x=18

 18
  25
 x 100
                            لیتر اضافه شود  52=72-20                    x=72
x
 

4.

دبستانی سال گذشته 560 دانش آموز داشت. امسال 48 دانش آموز کم شد . یعنی چند درصد?
راه حل:
 x  48
 100 560
= 560÷(100×48)

48  =  چند درصد 560.

  x
= درصد کاهش
تقریبا:  8.6%


2.

٣٠٠ لیتر آب نمك داریم به غلظت ٤٠٪ اگر بخواهیم غلظت محلول را ٦٠٪ كنیم چند لیتر به محلول اضافه میشود


 x  40
 300 100
=120

100=300-200

 120
  60
 200 
100علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
سینا
یکشنبه 3 بهمن 1395 05:04 ب.ظ
ببخشید جوابم رو میدید؟
کوروش
یکشنبه 3 بهمن 1395 04:59 ب.ظ
شما سایت خوبی داری از الان من هم عضو
سینا
یکشنبه 3 بهمن 1395 04:54 ب.ظ
من جواب مساله سه پنجم از سه چهارم عددی چند درصد آن است ؟ رو می خواستم فقط اگه میشه زودتر
محمد امین
یکشنبه 3 بهمن 1395 04:48 ب.ظ
خیلی ممنونم با تشکر فراوان
محمد امین
یکشنبه 3 بهمن 1395 04:47 ب.ظ
ببخشید جواب من رو ندادیت کی میتونید جواب من رو بدید ؟
محمد امین
شنبه 2 بهمن 1395 08:06 ب.ظ
سلام من جواب مساله دوسوم از ۳۰ درصد عددی ۱۸ می باشد آن عدد چیست؟ رو می خواستم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 90
سیدمحمدطاهاشمی
جمعه 1 بهمن 1395 04:53 ب.ظ
قیمت یک کالاهرسال 10درصد افزوده می شود بعدازسه سال چنددرصد افزایش دارد؟
لطف کنید باراه حل
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 110 ٪ ×110٪×110٪=1331٪
که به درصد می شود133.1
و33٪ افزوده شده
سیدمحمدطاهاشمی
جمعه 1 بهمن 1395 04:51 ب.ظ
قیمت جنسی هرسال به اندازه ثلث قیمت سال قبل افزوده میشوداگرقیمت درسالجاری 540تومان باشدبعدازسه سال قیمت دفترچندبرابرخواهدشدباراه حل لطف کنید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : هرسال می شود4سوم یا 4/3
4/3×4/3×4/3=64 بیست وهفتم
در جدول بگذار یا × 540=1280


سپیده
پنجشنبه 30 دی 1395 09:38 ق.ظ
سلام من یه سوال داشتم من کالایی رو به مبلغ 147300000 ریال ابتدا خریدم دوباره یه کبار دیگخ اون کالا رو 150200000 خریدم میخام بدونم چند درصد سود کردم چطور درصد سودش محاسبه میشه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : سوال نامفهوم
سارا
یکشنبه 26 دی 1395 09:43 ب.ظ
با سلام این سؤال چطور حل میشه؟ برای تولید ۱ کیلوگرم پنیر ،۱۸ درصد هر لیتر شیر استفاده می شود برای تولید ۳۶۰۰ کیلو گرم پنیر چند لیتر شیر استفاده می شود؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 3600
مبینا علیدوستی
شنبه 25 دی 1395 02:37 ب.ظ
اگراز۱۹سوال ۱۴ درست و۲غلط و۳نزده داشته باشم چنددرصددرست زده ام؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : چون ضریب اعلام نشده فقط 74 ٪ بدون نمره منفی
سعید ایدر
جمعه 24 دی 1395 03:03 ب.ظ
سلام و احترام
كتابی تا تخفیف ١٠٪‏ مبلغ ٦٣٠٠ تومان خریداری شده قیمت اولیه این كتاب چند تومان بوده است ؟ لطفا روش رو توضیح بدین سپاسگزارم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 100-10=90
90٪×6300
یا درجدول بنویس 90 صدم و مقابل 90عدد 6300

=7000
ثنا
جمعه 24 دی 1395 12:27 ب.ظ
سلام خانوم فتحی.خواستم بدونم ضرر همون تخفیفه یا نه.چون توی تخفیف ۲۰ درصد ما ۸۰ درصد میگیریم ولی اگه کالایی با ۲۰ درصد ضر باشه اون چطور حل میشه .همون مثل تخفیف یا نه.ممنون میشم زودتر جواب منو بدید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ضرر همان تخفیف
صهبا
چهارشنبه 22 دی 1395 06:42 ب.ظ
80%عددی20 است ان عدد چیست
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 16
سلام
چهارشنبه 22 دی 1395 02:48 ب.ظ
سلام
۳۰ درصد دانشجویان یک کلاس ۴۰ نفره چند نفر می شود
لطفا با راه حل.
ممنون
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : جدول تناسب بزن 30 صدم را در ان بنویس و40 را سمت راست 100 بنویس=12 نفر
مریم
سه شنبه 21 دی 1395 11:51 ق.ظ
فروشنده ای هرسه بشقاب را چهارصدوپنجاه تومان بفروشد هزاروهشتصد تومان ضرر میدهد اگر دو بشقاب را سیصدوهشتاد تومان بفروشد دویست وچهل تومان ضرر میدهد تعداد بشقابهای او چند تا است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 39
سیدمحمدطاهاهاشمی
جمعه 17 دی 1395 08:57 ب.ظ
فروشنده ای جنسی رابا۱۰ درصد تخفیف خرید با ۱۰ درصد سود فروخت سود کرد یا نه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : یک درصد ضرر
چهارشنبه 15 دی 1395 01:55 ب.ظ
اگر شعاع دایره ای 100 درصد افزایش یابد مساحت دایره چقدر است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 300
سلام
دوشنبه 13 دی 1395 08:34 ب.ظ
سلام
۳۰ درصد دانشجویان یک کلاس ۴۰ نفره چند نفر می شود
لطفا با راه حل.
ممنون
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 30درصد×40
Omid268
چهارشنبه 8 دی 1395 12:57 ب.ظ
با سلام
ایکس یک مساوی ۱.۲ برابر ایکس دو
ایکس یک چند درصد ایکس دو هست؟
با تشکر
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : واضح نیست
سه شنبه 7 دی 1395 07:18 ب.ظ
دوسوم از سه پنجم عددی چند درصد از آن عدد میشود
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 40٪
پانیذ
چهارشنبه 17 آذر 1395 08:38 ب.ظ
با مثلث و دایره و مربع فرقی نمی کند ؟ همه همین فرمول است؟
پانیذ
چهارشنبه 17 آذر 1395 08:29 ب.ظ
می شود اثباتش هم بکنید خیلی سریع
محسن ذوالفقاری
چهارشنبه 17 آذر 1395 01:25 ب.ظ
باسلام و خسته نباشید . ما یک فاکتور داریم که جمع کل با ارزش افزوده 9 درصد 320700000 ریال می باشد عدد قبل از ارزش افزوده رو چطور محاسبه کنیم ؟ اگر ما این عدد رودر 9 درصد ضرب کنیم عدد 28863000 ریال بدست میاد که از عدد کلی کم کنیم عدد 291837000 بدست میاد که اگربا 9 درصد جمع کنیم درست میشه ولی اگر عدد 291837000 رو به اضافه 9 درصد کنیم عدد 318102330 ریال بدست میاد . میشه توضیح بدهبد ممنون
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : جدول تناسب بزنید و109 صدم را ببرید در جدول و روبروی 109 عدد 320700000 بنویسید
یا عدد را در 100 ضرب کنید و بر 109 تقسیم کنید=294220183
مهدی
سه شنبه 16 آذر 1395 10:11 ق.ظ
سللم ببخشید 300درصد عدد 10چقدر میشه. ممنون از شما
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 10
پانیذ
یکشنبه 14 آذر 1395 10:18 ب.ظ
با 2دایره حداکثر3ناحیه محدود می توان ساخت با 3 دایره حداکثر چند ناحیه می توان ساخت؟جواب7ناحیه اگر همین سوال را بامثلث ومربع بدهد فرمول واثباتش را می شود خیلی سریع بگویید...ممنون
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 1+ 2/ (n+1)n
فائزه
یکشنبه 14 آذر 1395 09:37 ب.ظ
ببخشید من هم می خواهم عضو سایتتان بشوم باید چه کار کنم؟ واقعا سایت خوبی دارید.
شنبه 13 آذر 1395 02:08 ب.ظ
من می خواهم درصد این عددرابدانم (2090000000 ) چند در صد می شود
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : دوتا صفر ازیبن برود
کامیار
دوشنبه 8 آذر 1395 10:08 ب.ظ
باسلام، من تو نمایشگاه کتاب یه بن 100 تومنی با تخفیف 20درصد خریدم یعنی 80دادم، حالا من 100تومن دارم، توی غرفه ای هم که خودش 25درصد تخفیف میداد میخواستم کتاب بگیرم، حالا یعنی این غرفه به اندازه ی 100تومن کتاب که من بن دارم از من 75 درصد پول رو میگیره، بافرض اینکه 100تومن کتاب رو بگیریم x و بگیم که معادله ی 100تومن بن برابر است با 0/75x جواب x تواین معادله یه چیز غیرمتطقی به دست میاد که بیشتر ازون چیزی که باید تخفیف بدن از ما میگیرن! چطور میشه؟
جمعه 28 آبان 1395 12:17 ق.ظ
25صدم درصد یعنی چه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 0/0025
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30