تبلیغات
معلم5 فتحی - درصد- تخفیف- سود

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

درصد- تخفیف- سود

تاریخ:پنجشنبه 30 مرداد 1393-07:02 ب.ظ

تسهیم به نسبت

درصد تخفیف سود

نسبت -تناسب درصد

 برای اطلاع بیشترروی لینکها کلیک کنید
دانش آموزان باید اول                     ضرب عدددر10 یا 100       را بدانند

همچنین 

ضرب عدد در 10 یا

 5.   درصد یعنی چه؟
 
  محاسبه مقداری از هر چندتا  100.
 

100% , منظور 100 در 100, یعنی همه آن  100% از 12 هست 12.

00% 1   از 80 هست
100  × 80 = 80

50% یعنی نصف  50% منظور50 ازهر 100تایعنی نصف.  50% از 12 مساوی 6.

       

50% از 80 هست
50  × 80 = 40
100
5% از 80 هست
5  × 80 = 4
100

یک درصد یعنی ازهر100تا یک واحد.

  

مثال 1.   ما 100 مربع کوچک داریم, و32 تا رنگ شده.

   25 تا از100تا رنگ شده که 25٪= (25 درصد)

 25% از 80   یعنی:

25% =   25
100
و 
25  × 80 = 20
100

پس 25%از 80 = 20

مثال: 15% از 200 سیب  خراب شد یعنی?

15% =   15
100
و 
15  × 200  =  15 ×  200   =  15 × 2  =  30 سیب
100 100

30سیب خراب شد

مثال: اگر  10  تا از 200 تا خراب باشد  یعنی چند درصد?

به کسر, 10/200 = 0.05

s: (10/200) x 100 = 5%

5% خراب

فروشنده ای 25 ٪تخفیف میدهد برای خرید یک مداد120 تومانی چقدر تخفیف وچقدر می پردازیم:

25% =   25
100
و 
25  × تومان120 =  تومان30
 100

90=120-30                       90 پرداخت و 30 تومان تخفیف

 
نصف یعنی...  
   
به درصد:
50%
به اعشار:
0.5
به کسر:
1/2

math

چندرصد رنگ شده ؟

پاسخ.   32% -- 32 تا ازهر 100تا     یا 0.32  سی ودو صدم( عددهای اعشاری گستردهجدول ارزش مکانی  )

  0.01=100÷1                 0.32=100÷32

درصد  عددی یا مساوی صد یا کمترازصد یا بیشتر از 100  می شود . 

وقتی می گوییم 200٪   یعنی برای هر100تا 200 تا یعنی 100 ما 2برابرشده  یا مقدارعددی ما 2برابرشده

مثال:

200% از 12 می شود 24

مثال 2.   100نفر دریک بررسی آماری شرکت کردند و65 نفرجواب آری دادند.

جواب.   65% -- 65 نفراز 100نفر

مثال 3.   ا 30 دانش آموز هر30 نفر سواراتوبوس شدند یعنی چند درصد؟

جواب.   100%.  100% همه افراد.

 6.   محاسبه کنید. 1% هرعدد?
 
1% از 200تومان?
 
 یک درصد 100   ؟اگر100به قسمت 100شود یکی از آنها می شود1یا   یک صدم0.01
 
  math
 
  زیرا 1% می شود یک صدم از 100%.
100%
 اما یک درصد 200تا یعنی2

مثال 4.

1% از200 تومان می شود 2تومان  2.00 2=100÷200  
 
1% از  250 تومن می شود 2.50 2.5=100÷250
 
1% از6 تومن می شود 0.06   
     0.06=100÷6
 
  یا به کسر 6/100
 
 نتیجه: یک درصد1٪ هر عدد؟    مقدار عددبر100 تقسیم کن

 هرعددبر100تقسیم شد به تعدادصفرها ممیز می گیرد. اطلاع بیشتر
1% از تومن1,200 می شود تومان12.00      بر 100تقسیم کنیم دورقم ممیز می گیرد 
12=100÷1200

مثال 5.   چقدر می شود 1%از تومن400?جواب.   1% از تومن400 می شود 4.00.  بر100 تقسیم کنید.

                                            4.00=100÷400

  چقدر می شود 2% از تومن400? 

                            تومان 8=2×4   و        4.00=100÷400

1٪شد4 پس 2٪ می شود8= 4×2

می توانید از جدول تناسب استفاده کنید.2٪ به کسری 2/100   وارد جدول کردیم.

 8 2
 400 100

چقدر می شود  3%  از400   ? 

 12 3
 400 100

  چقدر می شود 9%     از400?

 36 9
 400 100

      

مثال 6.    چقدر می شود 8%     از600تومان

         1٪      600مساوی 6       6=100÷600

      8٪مساوی         48=6×8

   یا

 48 8
 600 100

مثال 7.  چقدر می شود 2%     از325تومان? راه حل تناسب:

 6.5 2
 325 100

چقدر می شود 3%     از975تومان?  راه حل 1           29.25=3×9.25           9.75=100÷975

راه حل تناسب:

 29.25 3
 975 100

میتوانید : راه حل طرفین وسطین         29.25=100÷2925                2925=975×3

 7.  چقدر می شود 10%     از600تومان? 
                                
 60 10
 600 100
                           60=6×10         6=100÷600
  عدد 100 را 10 قسمت کن یک قسمت =10٪ با یکدهم
 
  math
 مثال 8.

چقدر می شود 10%     از625تومان?      62.5=6.25× 10  درضرب عدددر10 یک رقم ممیز به سمت راست میرویم.     6.25  =100÷625
درتقسیم عددبر100، ماعددرا نوشتیم ودو رقم ممیز به سمت چپ می رویم.
 62.5 10
 625 100

راه طرفین وسطین                                          62.50=100÷6250                6250=625×10

20٪ از 625 چقدر؟

30٪ از 625 چقدر؟      80٪ از 625 چقدر؟         90٪ از 625 چقدر؟ 

از راه جدول حل کنید. به جای 10 ما 20 یا30 یا...................


مثال 9.   ما 20٪   از 250000 تومان  را حساب می کنیم.

 50000 20
 250000 100

1.

تا اینجا یادگرفتیم که درصد یک عدد را حساب کنیم . یعنی درصد یک عدد یعنی بر100 تقسیم کنیم ویا راه حل از راه تناسب که 100در سمت چپ جدول در پایین قرار گیرد.

یا کلا درصد را واردجدل کنیم   :20٪ از 2500
 
 20
 2500 100
مثال: درصد نوع دوم

درصد نوع : کل  را باید حساب کنیم
درصدی از عددرا دارید با ید کل عدد را حساب کنی.

یعنی مثلا 15٪ چه عددی، 30هست؟
 30
 15
 n 100


 


  n×15٪ =30


عددما n  = = جواب ("چه عددی")
30 = 15% × n
30 = 0.15 × n   
تغییر دهید  15%را به عدداعشاار0.15
0.15÷30 = n  
کل عددرابر 0.15   تقسیم کن
200 = n
n
= 200

درحقیقت  15٪عددما 30 هست .کل عدد چقدر!

3.

درصد نوع سوم:درصد را   ندارید باید حساب کنید
مقداری از کل عدد را دارید . باید ببینید آن مقدار چند ٪  هست.

مثال: 3 چند درصد 12 هست ?
3رادر 100 ضرب میکنیم بر12 تقسیم می کنیم.

راه جدول تناسب: به زبان دیگر

3دوازدهم یعنی چند درصد؟   25=12÷(3×100)

 x 3
 100 12

راه دوم:
یعنی چند درصد= x%  x
به زبان ریاضی          
x% x ×12=3

درصد را به کسری بنویسید:   3=12×  x/100
       3=100/ 12x

300=x  = 25                   12 x 

به این صورت:

 
پاسخ=25%.


 

درصد را کسری بنویسید .   100/x

 

 

 

 


حل مسئله درصد

مثال:

در یک گل فروشی 120 شاخه گل هست که 75٪ آنها قرمزاست .چند شاخه گل قرمز هست؟

 x 75
 120 100


اگر x = قرمز 75٪ از 120        
x = 0.75 × 120
x = 90

مثال:

اکبر 6تا از 92 سوال را پاسخ نداده .تقریبا چند درصد را نادرست حل کرده و چند درصد درست؟

راه جدول:          نادرست  6٪= 92÷ (6×100)  

          درست     94٪=100-6

 x  6
 100 92

راهای دیگر                              6/92 را کسری نوشته در100 ضرب کنید.

افزایش وکاهش درصد یا سودوتخفیف درصد:

1.

سال گذشته نان 450 تومان بود امسال 7٪ افزایش قیمت داشتیم  قیمت نان امسال چقدر است؟

راه حل:
 r  7
 450 100
داریم 7% افزایش.

  r = افزایش
r = 7% × 450
r = 0.07 × 450
تغییر دهید   7%   را به اعشار=0.07
r = 31.5 
افزایش 31.50تومان
افزایش + قیمت= تومن450 + تومن31.50
پاسخ تومن481.50

 

2.

قیمت یک CD 270 توان بود ما آنرا با 20٪ تخفیف خریدیم. چقدر پرداختیم؟

راه حل:
 x  20
 270 100

اول مقدار تخفیف را محاسبه کن

تخفیف = 20% قیمت.
  x =
تخفیف.
x = 20% × 270
x = 0.20 × 270
x = 54
تخفیف = 54تومن

تخفیف را از کل قیمت کم کردیم.تومن54 - تومن270
مساوی تومن216 برای پرداخت.

 

3-   به 20لیتر الکل 90درصدی، چند لیتر آب اضافه کنیم تا الکل 25درصدی به دست آید:

 x  90
 20 100
x=18

 18
  25
 x 100
                            لیتر اضافه شود  52=72-20                    x=72
x
 

4.

دبستانی سال گذشته 560 دانش آموز داشت. امسال 48 دانش آموز کم شد . یعنی چند درصد?
راه حل:
 x  48
 100 560
= 560÷(100×48)

48  =  چند درصد 560.

  x
= درصد کاهش
تقریبا:  8.6%


2.

٣٠٠ لیتر آب نمك داریم به غلظت ٤٠٪ اگر بخواهیم غلظت محلول را ٦٠٪ كنیم چند لیتر به محلول اضافه میشود


 x  40
 300 100
=120

100=300-200

 120
  60
 200 
100علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
Cialis prices
جمعه 3 فروردین 1397 01:13 ب.ظ

You actually suggested this very well.
buy cialis online legal click now cialis from canada cialis kaufen cialis baratos compran uk cialis professional from usa cialis 30 day trial coupon acheter cialis meilleur pri generic cialis pro cialis side effects buying cialis in colombia
فردین
شنبه 19 اسفند 1396 05:21 ب.ظ
اگه زمان ساخت یک پروژه ۳۰۰ روز باشه ۳۰۰ درصد سرعت ساخت را افزایش دهیم زمان چه تغییری میکند
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 100روز
محیا
سه شنبه 15 اسفند 1396 08:49 ب.ظ
سلام ببخشید. قیمت کالایی نسبت به ماه گذشته 30درصد کاهش داشته اگرقیمت کالا دردو ماه گذشته560تومان باشدقیمت کنونی ان چندتومان است؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 800
مهشید
سه شنبه 15 اسفند 1396 02:53 ب.ظ
شخصی به جای یک کالای 90000 تومانی مبلغ 73000 تومان پرداخته است. این شخص چه مقدار تخفیف گرفته است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : تقریبا18٪
یکشنبه 13 اسفند 1396 11:03 ب.ظ
برای 5 بسته یک بسته اشانتیون.
یعنی 6 بسته داریم و یک بسته تخفیف داده ایم.
بنابراین تخفیف یک ششم است به عبارت 16 درصد
هانیه
یکشنبه 13 اسفند 1396 06:34 ب.ظ
ببخشید میشه 7مسئله درمورد سود بگید
7تا هم درمورد تخفیف
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : رضا از نمایشگاه كتاب یك كتاب را با تخفیف خرید و 9600ریال به فروشنده پرداخت . قیمت كتاب بدون تخفیف چند ریال بوده است ؟
یك جفت كفش را با سود به قیمت 48000تومان خریدیم . قیمت اولیه چند تومان بوده است ؟
كتابی را كه 2500 تومان قیمت داشت را 2250تومان خریدیم . چند درصد تخفیف گرفته ایم ؟
مجید با @پول خود كتابی به قیمت 2800تومان خرید . كل پول مجید چقدر بوده است ؟
ریحانه
شنبه 12 اسفند 1396 12:25 ق.ظ
سلام
۴۰ درصد عددی ۸ است آن عدد چنده میشه بگین
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 20
علی
جمعه 11 اسفند 1396 03:29 ب.ظ
سحربا ۳۰٪از ۴۰۰۰تومان پولش یک جلد دفتر خرید فاطمه هم با ۲۰٪از ۳۰۰۰تومان پولش یک مداد خرید کدامیک پول بیشتری خرج کرده اند؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : سجر=1200 تومان
فاطمه 600 تومان
رضا
پنجشنبه 10 اسفند 1396 06:29 ب.ظ
فاطمه 30% کتابی را خوانده است.اما هنوز 210 صفحه ی آن باقی مانده است. کل کتاب چند صفحه بوده است
خواهش میکنم سریع جواب بدید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 70٪=210 تا
کل کتاب=300 صفحه
مهشید
پنجشنبه 10 اسفند 1396 06:26 ب.ظ
عدد، 30 چهل درصد چه عددی است؟
خواهش میکنم. التماس میکنم.
سریع جواب بدید مهلت ندارم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 40٪÷30=75
پنجشنبه 10 اسفند 1396 06:24 ب.ظ
عدد 30، چهل درصد چه عددی است.
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 75
محمد
جمعه 4 اسفند 1396 07:10 ق.ظ
سلام مجدد خدمت شما پس حاصل ضرب 200میلیون تومان در 80میلیون میشه 16 کوادریلیون بعد این واحد بعد از تریلیون هست یا بعد از بریلیون؟؟ چون من میخواستم که از نظر اقتصادی نفتی این موضوع رو بگم که یعنی اکه بخواییم به هر ایرانی بودجه 200میلیون تومانی وانهم یکبار از نفت در نظر بگیریم و 200میلیون تومان هم از استخراج گاز وانهم یکبار باشه فکر نمیکنم که نشدنی باشه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : هزار تریلیون =کادریلیون
محمد
پنجشنبه 3 اسفند 1396 03:34 ق.ظ
سلام سوال داشتم حاصل ضرب 200میلیون تومان در 80میلیون نفر چقدر میشه؟؟با تشکر
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 16 کوادریلیون
شاهرخ
سه شنبه 1 اسفند 1396 04:47 ب.ظ
قیمت مانتویی75000تومان است آن را با10%تخفیف بفروشیم چقدر باید پول بگیریم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 67500
Zakiye
شنبه 28 بهمن 1396 04:06 ب.ظ
سلام
اگر کتابفروشی کتاب های خود را 100 تومان بفروشد 70 تومان ضرر میکند و اگر 105 تومان بفروشد 80 تومان سود میکند تعداد کتاب ها چندتاست؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 30
عادل
جمعه 27 بهمن 1396 02:35 ق.ظ
سپرده گزاری در بانک 46000000 تومان پول دارد هرماه 900000تومان سود دریافت میکند به این شخص چند درصد سود تعلق گرفته
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : تقریبا 2٪
معصومه
پنجشنبه 26 بهمن 1396 03:21 ب.ظ
یک کتاب فروش کتابی را که قیمت روی جلد ان 8000 تومان بوده با 10 درصد تخفیف فروخت او چند تومان دریافت کرده است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 7200
عسل
پنجشنبه 26 بهمن 1396 03:08 ق.ظ
یکبار 60 درصد از پولی را خرج کردیم و دوباره 60 درصد ان پول را خرج کردیم 2400 تومان پول باقی ماند کل پول چند تومان است؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مسئله اشکال دارد و کلمه ای جا افتاده
راژیا
شنبه 14 بهمن 1396 03:05 ب.ظ
سلام
با خرید هر 13 کارتن کالا ایکس , 3 عدد کالای ایکس رایگان.
یعنی چند درصد تخفیف ؟
روش محاسباتیتش چ جوریه ؟
ممنون از وب سایت عالیتون .
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 3/13×100=تقریبا 23٪
بهار
پنجشنبه 5 بهمن 1396 07:17 ب.ظ
40 درصد از ربع پولی خرج شده اگر باقی مانده 450هزار تومان باشد تمام پول چقدر است؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 500
اروین
شنبه 23 دی 1396 01:38 ب.ظ
سلام وقتی کالایی رو به یه مبلغ خریدم و بعدش اون کالا رو گرون تر فروختم میخواستم بدونم چند درصد سود کردم چطور محاسبه کنم مرسی
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : درجد.ل قیمت اویله پایین و فروش بالا وروبوری اولیه 100
جمعه 22 دی 1396 12:10 ب.ظ
یک مغازه داری جنس خود را که در قیمت کارخانه ۵۰۰ هزار تومن تعیین شده بوو با ۲۰% تخفیف خریده بود سپس با ۲۰% سود به مشتری فروخت.مغازه دار چقدر سود کرده است؟مشتری چقدر پرداخته است؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مغازه دار80 توامان سود
مشتری 480
جمعه 22 دی 1396 11:49 ق.ظ
از ۴۰ نفر دانش اموزان پنچم ۱۴ نفر در فوتبال شرکت کردند چند درصد در فوتبال شرکت کردند؟
لطفا سریع جواب بدید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 35 درصد
شنبه 9 دی 1396 03:02 ب.ظ
چند درصد اعداد بین 20 تا ۳۱ اولندراه حل بدیدلطفل
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 23,29
دودهم =20 درصد
Hamed
یکشنبه 5 آذر 1396 09:58 ب.ظ
30 درصد از40درصد عددی 36 است ان عدد چند است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 30%*40%=12%
12٪=36
عدد=300
محسن
سه شنبه 30 آبان 1396 01:59 ق.ظ
سلام به عنوان مثال به یک عددی 38 درصد اضافه شده ، اگر ما بخوایم به عدد اول قبل از اضافه شدن 38 درصد برسیم باید چکارکنیم؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 138/100=100 بهx
پروین
جمعه 26 آبان 1396 10:07 ب.ظ
با سلام
نیم درصد یعنی 0.5 یا 0.05؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 5هزارم
برغمدی
پنجشنبه 25 آبان 1396 02:47 ب.ظ
سلام،
چرا وقتی یک عددی رو بعلاوه یا ضرب در xدرصد میکنیم، جواب فرق میکنه با زمانی که یه درصد یک عدد رو از اون کم میکنیم.بیشتر تو چک این اتفاق میوفته.
مرسی
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : انجا عددی اضافه می کنید
دردومی یک در صد عددی را کم می کنید
علی
شنبه 20 آبان 1396 10:50 ق.ظ
سلام
خسته نباشین
اگه از 40% دانشجویان 25% روی یک موضوعی کار کنند، از 100% چند درصد روی موضوع کار میکنند ؟
ممنون
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 61.5
حمید
سه شنبه 16 آبان 1396 01:17 ب.ظ
با افزایش 20 درصد،قیمت یک نوع کالا کیلویی 96 ریال است.افزایش قیمت نیم تن از این کالا چند ریال است؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 600
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30