آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

درصد- تخفیف- سود

تاریخ:پنجشنبه 30 مرداد 1393-07:02 ب.ظ

تسهیم به نسبت

درصد تخفیف سود

نسبت -تناسب درصد

 برای اطلاع بیشترروی لینکها کلیک کنید
دانش آموزان باید اول                     ضرب عدددر10 یا 100       را بدانند

همچنین 

ضرب عدد در 10 یا

 5.   درصد یعنی چه؟
 
  محاسبه مقداری از هر چندتا  100.
 

100% , منظور 100 در 100, یعنی همه آن  100% از 12 هست 12.

00% 1   از 80 هست
100  × 80 = 80

50% یعنی نصف  50% منظور50 ازهر 100تایعنی نصف.  50% از 12 مساوی 6.

       

50% از 80 هست
50  × 80 = 40
100
5% از 80 هست
5  × 80 = 4
100

یک درصد یعنی ازهر100تا یک واحد.

  

مثال 1.   ما 100 مربع کوچک داریم, و32 تا رنگ شده.

   25 تا از100تا رنگ شده که 25٪= (25 درصد)

 25% از 80   یعنی:

25% =   25
100
و 
25  × 80 = 20
100

پس 25%از 80 = 20

مثال: 15% از 200 سیب  خراب شد یعنی?

15% =   15
100
و 
15  × 200  =  15 ×  200   =  15 × 2  =  30 سیب
100 100

30سیب خراب شد

مثال: اگر  10  تا از 200 تا خراب باشد  یعنی چند درصد?

به کسر, 10/200 = 0.05

s: (10/200) x 100 = 5%

5% خراب

فروشنده ای 25 ٪تخفیف میدهد برای خرید یک مداد120 تومانی چقدر تخفیف وچقدر می پردازیم:

25% =   25
100
و 
25  × تومان120 =  تومان30
 100

90=120-30                       90 پرداخت و 30 تومان تخفیف

 
نصف یعنی...  
   
به درصد:
50%
به اعشار:
0.5
به کسر:
1/2

math

چندرصد رنگ شده ؟

پاسخ.   32% -- 32 تا ازهر 100تا     یا 0.32  سی ودو صدم( عددهای اعشاری گستردهجدول ارزش مکانی  )

  0.01=100÷1                 0.32=100÷32

درصد  عددی یا مساوی صد یا کمترازصد یا بیشتر از 100  می شود . 

وقتی می گوییم 200٪   یعنی برای هر100تا 200 تا یعنی 100 ما 2برابرشده  یا مقدارعددی ما 2برابرشده

مثال:

200% از 12 می شود 24

مثال 2.   100نفر دریک بررسی آماری شرکت کردند و65 نفرجواب آری دادند.

جواب.   65% -- 65 نفراز 100نفر

مثال 3.   ا 30 دانش آموز هر30 نفر سواراتوبوس شدند یعنی چند درصد؟

جواب.   100%.  100% همه افراد.

 6.   محاسبه کنید. 1% هرعدد?
 
1% از 200تومان?
 
 یک درصد 100   ؟اگر100به قسمت 100شود یکی از آنها می شود1یا   یک صدم0.01
 
  math
 
  زیرا 1% می شود یک صدم از 100%.
100%
 اما یک درصد 200تا یعنی2

مثال 4.

1% از200 تومان می شود 2تومان  2.00 2=100÷200  
 
1% از  250 تومن می شود 2.50 2.5=100÷250
 
1% از6 تومن می شود 0.06   
     0.06=100÷6
 
  یا به کسر 6/100
 
 نتیجه: یک درصد1٪ هر عدد؟    مقدار عددبر100 تقسیم کن

 هرعددبر100تقسیم شد به تعدادصفرها ممیز می گیرد. اطلاع بیشتر
1% از تومن1,200 می شود تومان12.00      بر 100تقسیم کنیم دورقم ممیز می گیرد 
12=100÷1200

مثال 5.   چقدر می شود 1%از تومن400?جواب.   1% از تومن400 می شود 4.00.  بر100 تقسیم کنید.

                                            4.00=100÷400

  چقدر می شود 2% از تومن400? 

                            تومان 8=2×4   و        4.00=100÷400

1٪شد4 پس 2٪ می شود8= 4×2

می توانید از جدول تناسب استفاده کنید.2٪ به کسری 2/100   وارد جدول کردیم.

 8 2
 400 100

چقدر می شود  3%  از400   ? 

 12 3
 400 100

  چقدر می شود 9%     از400?

 36 9
 400 100

      

مثال 6.    چقدر می شود 8%     از600تومان

         1٪      600مساوی 6       6=100÷600

      8٪مساوی         48=6×8

   یا

 48 8
 600 100

مثال 7.  چقدر می شود 2%     از325تومان? راه حل تناسب:

 6.5 2
 325 100

چقدر می شود 3%     از975تومان?  راه حل 1           29.25=3×9.25           9.75=100÷975

راه حل تناسب:

 29.25 3
 975 100

میتوانید : راه حل طرفین وسطین         29.25=100÷2925                2925=975×3

 7.  چقدر می شود 10%     از600تومان? 
                                
 60 10
 600 100
                           60=6×10         6=100÷600
  عدد 100 را 10 قسمت کن یک قسمت =10٪ با یکدهم
 
  math
 مثال 8.

چقدر می شود 10%     از625تومان?      62.5=6.25× 10  درضرب عدددر10 یک رقم ممیز به سمت راست میرویم.     6.25  =100÷625
درتقسیم عددبر100، ماعددرا نوشتیم ودو رقم ممیز به سمت چپ می رویم.
 62.5 10
 625 100

راه طرفین وسطین                                          62.50=100÷6250                6250=625×10

20٪ از 625 چقدر؟

30٪ از 625 چقدر؟      80٪ از 625 چقدر؟         90٪ از 625 چقدر؟ 

از راه جدول حل کنید. به جای 10 ما 20 یا30 یا...................


مثال 9.   ما 20٪   از 250000 تومان  را حساب می کنیم.

 50000 20
 250000 100

1.

تا اینجا یادگرفتیم که درصد یک عدد را حساب کنیم . یعنی درصد یک عدد یعنی بر100 تقسیم کنیم ویا راه حل از راه تناسب که 100در سمت چپ جدول در پایین قرار گیرد.

یا کلا درصد را واردجدل کنیم   :20٪ از 2500
 
 20
 2500 100
مثال: درصد نوع دوم

درصد نوع : کل  را باید حساب کنیم
درصدی از عددرا دارید با ید کل عدد را حساب کنی.

یعنی مثلا 15٪ چه عددی، 30هست؟
 30
 15
 n 100


 


  n×15٪ =30


عددما n  = = جواب ("چه عددی")
30 = 15% × n
30 = 0.15 × n   
تغییر دهید  15%را به عدداعشاار0.15
0.15÷30 = n  
کل عددرابر 0.15   تقسیم کن
200 = n
n
= 200

درحقیقت  15٪عددما 30 هست .کل عدد چقدر!

3.

درصد نوع سوم:درصد را   ندارید باید حساب کنید
مقداری از کل عدد را دارید . باید ببینید آن مقدار چند ٪  هست.

مثال: 3 چند درصد 12 هست ?
3رادر 100 ضرب میکنیم بر12 تقسیم می کنیم.

راه جدول تناسب: به زبان دیگر

3دوازدهم یعنی چند درصد؟   25=12÷(3×100)

 x 3
 100 12

راه دوم:
یعنی چند درصد= x%  x
به زبان ریاضی          
x% x ×12=3

درصد را به کسری بنویسید:   3=12×  x/100
       3=100/ 12x

300=x  = 25                   12 x 

به این صورت:

 
پاسخ=25%.


 

درصد را کسری بنویسید .   100/x

 

 

 

 


حل مسئله درصد

مثال:

در یک گل فروشی 120 شاخه گل هست که 75٪ آنها قرمزاست .چند شاخه گل قرمز هست؟

 x 75
 120 100


اگر x = قرمز 75٪ از 120        
x = 0.75 × 120
x = 90

مثال:

اکبر 6تا از 92 سوال را پاسخ نداده .تقریبا چند درصد را نادرست حل کرده و چند درصد درست؟

راه جدول:          نادرست  6٪= 92÷ (6×100)  

          درست     94٪=100-6

 x  6
 100 92

راهای دیگر                              6/92 را کسری نوشته در100 ضرب کنید.

افزایش وکاهش درصد یا سودوتخفیف درصد:

1.

سال گذشته نان 450 تومان بود امسال 7٪ افزایش قیمت داشتیم  قیمت نان امسال چقدر است؟

راه حل:
 r  7
 450 100
داریم 7% افزایش.

  r = افزایش
r = 7% × 450
r = 0.07 × 450
تغییر دهید   7%   را به اعشار=0.07
r = 31.5 
افزایش 31.50تومان
افزایش + قیمت= تومن450 + تومن31.50
پاسخ تومن481.50

 

2.

قیمت یک CD 270 توان بود ما آنرا با 20٪ تخفیف خریدیم. چقدر پرداختیم؟

راه حل:
 x  20
 270 100

اول مقدار تخفیف را محاسبه کن

تخفیف = 20% قیمت.
  x =
تخفیف.
x = 20% × 270
x = 0.20 × 270
x = 54
تخفیف = 54تومن

تخفیف را از کل قیمت کم کردیم.تومن54 - تومن270
مساوی تومن216 برای پرداخت.

 

3-   به 20لیتر الکل 90درصدی، چند لیتر آب اضافه کنیم تا الکل 25درصدی به دست آید:

 x  90
 20 100
x=18

 18
  25
 x 100
                            لیتر اضافه شود  52=72-20                    x=72
x
 

4.

دبستانی سال گذشته 560 دانش آموز داشت. امسال 48 دانش آموز کم شد . یعنی چند درصد?
راه حل:
 x  48
 100 560
= 560÷(100×48)

48  =  چند درصد 560.

  x
= درصد کاهش
تقریبا:  8.6%


2.

٣٠٠ لیتر آب نمك داریم به غلظت ٤٠٪ اگر بخواهیم غلظت محلول را ٦٠٪ كنیم چند لیتر به محلول اضافه میشود


 x  40
 300 100
=120

100=300-200

 120
  60
 200 
100علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
طاها جلیلی
شنبه 5 فروردین 1396 11:25 ق.ظ
سلام ، اگر یک بلورفروش هر 3 بشقاب را 450 تومن بفروشد 1800 تومن ضرر میکند. اگر هر 2 بشقاب را 380 تومن بفروشد، 2400 سود میبرد. تعدا بشقاب ها چند تاست؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 105
مجید
جمعه 27 اسفند 1395 02:26 ق.ظ
یک جنس رو ۵۰۰۰ تومان میخریم و ۱۰۰۰۰ میفروشیم (یعنی ۱۰۰ درصد افزایش و ۵۰ درصد سود) تصمیم میگیریم ۴۰ درصد تخفیف بدیم جنس ۱۰۰۰۰ تومانی تبدیل میشه به ۶۰۰۰ تومان (یعنی هزار تومان سود، چون ۵۰۰۰ تومان خریده شده بود)
مگر نه اینکه بعد از ۴۰ درصد تخفیف باید ۱۰ درصد سود میکردیم(سود کل ۵۰ درصد بود)
ولی ۱۰۰۰ تومان از ۶۰۰۰ میشه ۱۶ درصد!!
سوالم اینه که فرمولی برای بدست آوردن درصد سود بعد از تخفیف وجود داره؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 100% افزایش همان سود است نه 50٪
در قسمت دوم بعد از 40 درصد تخفیف ۱۰۰۰۰ تومانی تبدیل میشه به ۶۰۰۰ تومان شد که 1000تومان سود یعنی20٪ سود
هدیه
پنجشنبه 26 اسفند 1395 02:48 ب.ظ
سلام

میانگین از دست رفتن ارزش یه ماشین بعد از یک سال 24 %
قیمتش هم بعد یک سال به ۱۸۹۵۰ یورو میرسه
حالا قیمت ماشین از اول چند بود ؟
و در سال های بعدی فقط ۶%ارزششو از دست میده
حالا بعد از چند سال قیمت ماشین به ۱۰۰۰۰۰ یورو میرسه ؟
لطفا جواب بدین .
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : قیمت اصلی=تقریبا24934
قیمت بعداز 6٪= تقریبا23437
رضا سلمانیان
دوشنبه 16 اسفند 1395 09:07 ب.ظ
هر سال10% تورم داریم.1000 تومان بعد از 2 سال چه ارزشی می یابد؟
لطفا ایمیل کنید.
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :
1210 تومان می شود
علی نقی زاده
شنبه 14 اسفند 1395 09:35 ب.ظ
به ده لیتر الكل %40 چند لیتر آب اضافه كنیم؛ تا الكل %20 به دست آید؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 10 لیترد
Zahra
جمعه 13 اسفند 1395 03:51 ب.ظ
سلام
آیا‌ امکان است 20 درصد قیمت یک لباس با 50 درصد یک کفش برابر باشد؟
ممنون میشم هر چه سریعتر پاسخ دهید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بله
شنبه 7 اسفند 1395 08:21 ب.ظ
پاسخ 80%عددى 20است آن عدد كل25 است
شنبه 7 اسفند 1395 08:16 ب.ظ
پاسخ 80%عددى 20است آن عدد كل25 است
یاشار
چهارشنبه 4 اسفند 1395 12:12 ق.ظ
سلام.میخام برام یه فرمول بدید.
چگونه محاسبه کنیم یک عدد چه درصدی از عدد دیگس.البته با ماشین حساب.
مثلا 108500 چه درصدی از 190000 هستش.ممنونم میشم اگه پاسخمو بدید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ساده کنید و طرفین وسطین و تقریب بگیرید
Zohre
سه شنبه 3 اسفند 1395 10:52 ب.ظ
طول ضلع مستطیلی 50 درصد افزایش یافته با چند درصد میشه محیط مستطیل رو افزایش بدیم؟میشه سریع جواب بدین ضروریه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : درمحیط همانقدر افزایش
آرش
شنبه 30 بهمن 1395 04:28 ب.ظ
روزنامه دیواری به شکل مستطیل به طول چهارودوچهارم وعرض آن پنج و یک وچهارم مساحت. نقریبی آن چقدر است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : تقریبا24
آرش
پنجشنبه 28 بهمن 1395 12:21 ب.ظ
قیمت لباس ۲۰۰۰۰تومان است ۱۵۰۰۰خریدیم چند درصد تخفیف گرفتیم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 25
چهارشنبه 27 بهمن 1395 03:36 ب.ظ
۲۰ درصد از یک کلاس ۶۴ نفره چند نفر میشه؟؟؟ اگه میشه خیلی زود جواب بدید ممنون میشم!
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : تقریبا12
خلیل
یکشنبه 24 بهمن 1395 09:05 ب.ظ
قیمت کالایی با25 درصد تخفیف 600000تومان شده است. قیمت اولیه کالاچقدر بوده است؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 800000
رضا
پنجشنبه 21 بهمن 1395 06:19 ق.ظ
سلام استاد من یک وام به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰گرفتم سود این وام مباغ ۲۰۰۰۰۰۰تومان هستش میخواستم بدونم وامم چند درصد هست .
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : سود تقریبا14٪
شنبه 16 بهمن 1395 08:38 ب.ظ
چهل درصد از چهل عدد بیست و چهار است ان عدد چند است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : نامفهوم
شنبه 16 بهمن 1395 08:35 ب.ظ
رضا پس از ده درصد تخفیفی که بابت خرید دو دستگاه دوچرخه دریافت کرد مبلغ ۳۶۰۰۰تومان به فروشنده دارد
قیمت یک دوچرخه قبل از تخفیف چقدر بوده است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 20000
شنبه 16 بهمن 1395 08:30 ب.ظ
جواب سوال
افزایش متوالی ۲بار ده درصد معادل با چند است

الف) بیست درصد
ب) بیست و یک درصد
ج) نوزده درصد
د) هجده درصدلطفا با راه حل
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 19
بهرام
دوشنبه 11 بهمن 1395 09:49 ب.ظ
لطفا راه حل مسئله رو هم بگیید واقعا ممنون
بهرام
دوشنبه 11 بهمن 1395 09:48 ب.ظ
لطفا راه حل مسئله رو هم بگیید واقعا ممنون
بهرام
دوشنبه 11 بهمن 1395 09:46 ب.ظ
سلام
وقتتون بخیر
ما در 100 گرم تره 0.009گرم آهن داریم میخواستم ببینم برحسب درصد این مقدار در 100 درصد چقدر میشود ؟؟؟
یعنی برحسب درصد در 100 گرم چند درصد آهن داریم ؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : متوجه نشدم
بهمنی
یکشنبه 10 بهمن 1395 05:17 ب.ظ
اگر یک جنس 1200تومانی ،تبدیل به 1400شده باشد ،چتد درصد رشد کرده است؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 16٪
ی
جمعه 8 بهمن 1395 01:31 ب.ظ
زوایای مثلثی به نسبت 1،2،3می باشداندازه کوچکترین زاویه چنددرصداست،نام مثلث
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مثلث قائم الزاویه 30 در جه از جدول تناسب استفاده کن با 180 درجه
نانا
پنجشنبه 7 بهمن 1395 12:57 ب.ظ
ده درصد از پول ایمان برایش باقی مانده است،اگر سی درصد از این مقدار را به برادرش بدهد،چند درصد از كل پولش را به برادرش داده است؟
ممنون از سایت خوبتون
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 3%
البرز
دوشنبه 4 بهمن 1395 02:58 ب.ظ
اگر عدد اول ۱۲۵ درصد عدد دوم باشد عدد دوم چند درصد عدد اول است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 80٪
سینا
یکشنبه 3 بهمن 1395 05:04 ب.ظ
ببخشید جوابم رو میدید؟
کوروش
یکشنبه 3 بهمن 1395 04:59 ب.ظ
شما سایت خوبی داری از الان من هم عضو
سینا
یکشنبه 3 بهمن 1395 04:54 ب.ظ
من جواب مساله سه پنجم از سه چهارم عددی چند درصد آن است ؟ رو می خواستم فقط اگه میشه زودتر
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 45٪
محمد امین
یکشنبه 3 بهمن 1395 04:48 ب.ظ
خیلی ممنونم با تشکر فراوان
محمد امین
شنبه 2 بهمن 1395 08:06 ب.ظ
سلام من جواب مساله دوسوم از ۳۰ درصد عددی ۱۸ می باشد آن عدد چیست؟ رو می خواستم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 90
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30