آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

درصد- تخفیف- سود

تاریخ:پنجشنبه 30 مرداد 1393-07:02 ب.ظ

تسهیم به نسبت

درصد تخفیف سود

نسبت -تناسب درصد

 برای اطلاع بیشترروی لینکها کلیک کنید
دانش آموزان باید اول                     ضرب عدددر10 یا 100       را بدانند

همچنین 

ضرب عدد در 10 یا

 5.   درصد یعنی چه؟
 
  محاسبه مقداری از هر چندتا  100.
 

100% , منظور 100 در 100, یعنی همه آن  100% از 12 هست 12.

00% 1   از 80 هست
100  × 80 = 80

50% یعنی نصف  50% منظور50 ازهر 100تایعنی نصف.  50% از 12 مساوی 6.

       

50% از 80 هست
50  × 80 = 40
100
5% از 80 هست
5  × 80 = 4
100

یک درصد یعنی ازهر100تا یک واحد.

  

مثال 1.   ما 100 مربع کوچک داریم, و32 تا رنگ شده.

   25 تا از100تا رنگ شده که 25٪= (25 درصد)

 25% از 80   یعنی:

25% =   25
100
و 
25  × 80 = 20
100

پس 25%از 80 = 20

مثال: 15% از 200 سیب  خراب شد یعنی?

15% =   15
100
و 
15  × 200  =  15 ×  200   =  15 × 2  =  30 سیب
100 100

30سیب خراب شد

مثال: اگر  10  تا از 200 تا خراب باشد  یعنی چند درصد?

به کسر, 10/200 = 0.05

s: (10/200) x 100 = 5%

5% خراب

فروشنده ای 25 ٪تخفیف میدهد برای خرید یک مداد120 تومانی چقدر تخفیف وچقدر می پردازیم:

25% =   25
100
و 
25  × تومان120 =  تومان30
 100

90=120-30                       90 پرداخت و 30 تومان تخفیف

 
نصف یعنی...  
   
به درصد:
50%
به اعشار:
0.5
به کسر:
1/2

math

چندرصد رنگ شده ؟

پاسخ.   32% -- 32 تا ازهر 100تا     یا 0.32  سی ودو صدم( عددهای اعشاری گستردهجدول ارزش مکانی  )

  0.01=100÷1                 0.32=100÷32

درصد  عددی یا مساوی صد یا کمترازصد یا بیشتر از 100  می شود . 

وقتی می گوییم 200٪   یعنی برای هر100تا 200 تا یعنی 100 ما 2برابرشده  یا مقدارعددی ما 2برابرشده

مثال:

200% از 12 می شود 24

مثال 2.   100نفر دریک بررسی آماری شرکت کردند و65 نفرجواب آری دادند.

جواب.   65% -- 65 نفراز 100نفر

مثال 3.   ا 30 دانش آموز هر30 نفر سواراتوبوس شدند یعنی چند درصد؟

جواب.   100%.  100% همه افراد.

 6.   محاسبه کنید. 1% هرعدد?
 
1% از 200تومان?
 
 یک درصد 100   ؟اگر100به قسمت 100شود یکی از آنها می شود1یا   یک صدم0.01
 
  math
 
  زیرا 1% می شود یک صدم از 100%.
100%
 اما یک درصد 200تا یعنی2

مثال 4.

1% از200 تومان می شود 2تومان  2.00 2=100÷200  
 
1% از  250 تومن می شود 2.50 2.5=100÷250
 
1% از6 تومن می شود 0.06   
     0.06=100÷6
 
  یا به کسر 6/100
 
 نتیجه: یک درصد1٪ هر عدد؟    مقدار عددبر100 تقسیم کن

 هرعددبر100تقسیم شد به تعدادصفرها ممیز می گیرد. اطلاع بیشتر
1% از تومن1,200 می شود تومان12.00      بر 100تقسیم کنیم دورقم ممیز می گیرد 
12=100÷1200

مثال 5.   چقدر می شود 1%از تومن400?جواب.   1% از تومن400 می شود 4.00.  بر100 تقسیم کنید.

                                            4.00=100÷400

  چقدر می شود 2% از تومن400? 

                            تومان 8=2×4   و        4.00=100÷400

1٪شد4 پس 2٪ می شود8= 4×2

می توانید از جدول تناسب استفاده کنید.2٪ به کسری 2/100   وارد جدول کردیم.

 8 2
 400 100

چقدر می شود  3%  از400   ? 

 12 3
 400 100

  چقدر می شود 9%     از400?

 36 9
 400 100

      

مثال 6.    چقدر می شود 8%     از600تومان

         1٪      600مساوی 6       6=100÷600

      8٪مساوی         48=6×8

   یا

 48 8
 600 100

مثال 7.  چقدر می شود 2%     از325تومان? راه حل تناسب:

 6.5 2
 325 100

چقدر می شود 3%     از975تومان?  راه حل 1           29.25=3×9.25           9.75=100÷975

راه حل تناسب:

 29.25 3
 975 100

میتوانید : راه حل طرفین وسطین         29.25=100÷2925                2925=975×3

 7.  چقدر می شود 10%     از600تومان? 
                                
 60 10
 600 100
                           60=6×10         6=100÷600
  عدد 100 را 10 قسمت کن یک قسمت =10٪ با یکدهم
 
  math
 مثال 8.

چقدر می شود 10%     از625تومان?      62.5=6.25× 10  درضرب عدددر10 یک رقم ممیز به سمت راست میرویم.     6.25  =100÷625
درتقسیم عددبر100، ماعددرا نوشتیم ودو رقم ممیز به سمت چپ می رویم.
 62.5 10
 625 100

راه طرفین وسطین                                          62.50=100÷6250                6250=625×10

20٪ از 625 چقدر؟

30٪ از 625 چقدر؟      80٪ از 625 چقدر؟         90٪ از 625 چقدر؟ 

از راه جدول حل کنید. به جای 10 ما 20 یا30 یا...................


مثال 9.   ما 20٪   از 250000 تومان  را حساب می کنیم.

 50000 20
 250000 100

1.

تا اینجا یادگرفتیم که درصد یک عدد را حساب کنیم . یعنی درصد یک عدد یعنی بر100 تقسیم کنیم ویا راه حل از راه تناسب که 100در سمت چپ جدول در پایین قرار گیرد.

یا کلا درصد را واردجدل کنیم   :20٪ از 2500
 
 20
 2500 100
مثال: درصد نوع دوم

درصد نوع : کل  را باید حساب کنیم
درصدی از عددرا دارید با ید کل عدد را حساب کنی.

یعنی مثلا 15٪ چه عددی، 30هست؟
 30
 15
 n 100


 


  n×15٪ =30


عددما n  = = جواب ("چه عددی")
30 = 15% × n
30 = 0.15 × n   
تغییر دهید  15%را به عدداعشاار0.15
0.15÷30 = n  
کل عددرابر 0.15   تقسیم کن
200 = n
n
= 200

درحقیقت  15٪عددما 30 هست .کل عدد چقدر!

3.

درصد نوع سوم:درصد را   ندارید باید حساب کنید
مقداری از کل عدد را دارید . باید ببینید آن مقدار چند ٪  هست.

مثال: 3 چند درصد 12 هست ?
3رادر 100 ضرب میکنیم بر12 تقسیم می کنیم.

راه جدول تناسب: به زبان دیگر

3دوازدهم یعنی چند درصد؟   25=12÷(3×100)

 x 3
 100 12

راه دوم:
یعنی چند درصد= x%  x
به زبان ریاضی          
x% x ×12=3

درصد را به کسری بنویسید:   3=12×  x/100
       3=100/ 12x

300=x  = 25                   12 x 

به این صورت:

 
پاسخ=25%.


 

درصد را کسری بنویسید .   100/x

 

 

 

 


حل مسئله درصد

مثال:

در یک گل فروشی 120 شاخه گل هست که 75٪ آنها قرمزاست .چند شاخه گل قرمز هست؟

 x 75
 120 100


اگر x = قرمز 75٪ از 120        
x = 0.75 × 120
x = 90

مثال:

اکبر 6تا از 92 سوال را پاسخ نداده .تقریبا چند درصد را نادرست حل کرده و چند درصد درست؟

راه جدول:          نادرست  6٪= 92÷ (6×100)  

          درست     94٪=100-6

 x  6
 100 92

راهای دیگر                              6/92 را کسری نوشته در100 ضرب کنید.

افزایش وکاهش درصد یا سودوتخفیف درصد:

1.

سال گذشته نان 450 تومان بود امسال 7٪ افزایش قیمت داشتیم  قیمت نان امسال چقدر است؟

راه حل:
 r  7
 450 100
داریم 7% افزایش.

  r = افزایش
r = 7% × 450
r = 0.07 × 450
تغییر دهید   7%   را به اعشار=0.07
r = 31.5 
افزایش 31.50تومان
افزایش + قیمت= تومن450 + تومن31.50
پاسخ تومن481.50

 

2.

قیمت یک CD 270 توان بود ما آنرا با 20٪ تخفیف خریدیم. چقدر پرداختیم؟

راه حل:
 x  20
 270 100

اول مقدار تخفیف را محاسبه کن

تخفیف = 20% قیمت.
  x =
تخفیف.
x = 20% × 270
x = 0.20 × 270
x = 54
تخفیف = 54تومن

تخفیف را از کل قیمت کم کردیم.تومن54 - تومن270
مساوی تومن216 برای پرداخت.

 

3-   به 20لیتر الکل 90درصدی، چند لیتر آب اضافه کنیم تا الکل 25درصدی به دست آید:

 x  90
 20 100
x=18

 18
  25
 x 100
                            لیتر اضافه شود  52=72-20                    x=72
x
 

4.

دبستانی سال گذشته 560 دانش آموز داشت. امسال 48 دانش آموز کم شد . یعنی چند درصد?
راه حل:
 x  48
 100 560
= 560÷(100×48)

48  =  چند درصد 560.

  x
= درصد کاهش
تقریبا:  8.6%


2.

٣٠٠ لیتر آب نمك داریم به غلظت ٤٠٪ اگر بخواهیم غلظت محلول را ٦٠٪ كنیم چند لیتر به محلول اضافه میشود


 x  40
 300 100
=120

100=300-200

 120
  60
 200 
100علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
جمعه 6 تیر 1399 03:48 ب.ظ
3.16از 200 به صورت درصدی چند است؟
یکشنبه 11 خرداد 1399 06:11 ب.ظ
خانم فتحی
در ریاضی( از ، در)به چه معناست
حرف اضافه ی (به) که نشانه ی تقسیمه
ولی من از و در رو نمییدونم
Heliya
جمعه 26 اردیبهشت 1399 04:25 ب.ظ
کتابی که به قیمت ۳۰۰۰۰ خریداری شده با ۱۰ درصد سود ۳۳۰۰۰ خریده ایم. مقدار سود حاصل از فروش ۲۰ تا از همین کتاب چقدر میشود
A..
چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 10:38 ب.ظ
ببخشید چرا جواب سوال منو ندادید
چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 07:17 ب.ظ
سلام یه سئوال داشتم
نرخ تاکسی ۲۰۰۰ تومان بوده
و از ۲۰۰۰تومان به ۲۵۰۰تومان افزایش داشته
نرخ تاکسی چند درصد افزایش داشته؟
شنبه 20 اردیبهشت 1399 03:38 ب.ظ
یه سوال داشتم
علی
شنبه 20 اردیبهشت 1399 01:32 ب.ظ
سلام یک روزما50هزارسال آن دنیاست یک ساعت ویک دقیقه ما چه مقدارآن دنیاست
درسوره معارج آیه4
سارا
یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 05:45 ب.ظ
ایا ممکن است 20%قیمت یک لباس با 50%قیمت یک کفش برابر باشد؟ توضیح دهید.
شنبه 13 اردیبهشت 1399 07:11 ب.ظ
قیمت اولیه کتابی 48000تومان میباشد اگر سالانه به این کتاب 20%تخفیف بخورد قیمت بعد از سهسال چند تومان است با راه حل
شنبه 13 اردیبهشت 1399 04:58 ب.ظ
30درصد 360 چند میشود ؟
شنبه 13 اردیبهشت 1399 04:58 ب.ظ
30درصد 360 چند میشود ؟
شنبه 13 اردیبهشت 1399 04:56 ب.ظ
39 درصد 360 چه میشود لطفا جواب بدید
اگر قیمت یک کفش ورزشی از 8000 تومان به 20000 تومان افزایش یابد درصد افزایش قیمت چقدر است
شنبه 6 اردیبهشت 1399 01:36 ب.ظ
جواب این سوال
Mahdie
پنجشنبه 4 اردیبهشت 1399 06:58 ب.ظ
جواب لطفا
پنجشنبه 4 اردیبهشت 1399 11:44 ق.ظ
50درصد از 40درصد یعنی...... چند درصد
Mahdie
پنجشنبه 4 اردیبهشت 1399 01:21 ق.ظ
۳۰ درصد از ۵۰۰ تومان، چند درصد از هزار تومان است؟
چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399 11:43 ق.ظ
جواب بدین لطفن
چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399 11:34 ق.ظ
لطفن جواب
چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399 11:31 ق.ظ
من تو این سوال گیر کردم قیمت یک کتاب داستان ۲۰ هزار تومان است آن را
با ۲۵% تخفیف آن را خریدیم کتاب را چند خریدیم؟؟
Atena
سه شنبه 2 اردیبهشت 1399 10:00 ب.ظ
۱۵۰درصدیعنی چه؟بایک مثال توضیح دهید
دوشنبه 1 اردیبهشت 1399 05:00 ب.ظ
میشه هرچه سریعتر جواب این سوالام رو بدید،بیسکویتی رابه قیمت ۱۳۰۰تومان خریدیم اگر ان را با ۲۰ درصد سود بفروشیم قیمت فروش ما چقدر است❓ من کلاس ششم هستم از راحل کلاس ششم برید لطفا
دوشنبه 1 اردیبهشت 1399 04:59 ب.ظ
میشه هرچه سریعتر جواب این سوالام رو بدید،بیسکویتی رابه قیمت ۱۳۰۰تومان خریدیم اگر ان را با ۲۰ درصد سود بفروشیم قیمت فروش ما چقدر است❓ من کلاس ششم هستم از راحل کلاس ششم برید لطفا
هستی
دوشنبه 1 اردیبهشت 1399 02:24 ب.ظ
اگر۵را۵برابرکنیم چنددرصد به آن اضافه کرده ایم؟
سحر
چهارشنبه 27 فروردین 1399 01:20 ب.ظ
قیمت خودروی پراید با ۳ درصد مالیات ۵۵۴۵۰۰۰۰تومان شده است قیمت قبل از مالیات چه مقدار بوده است؟
سه شنبه 26 فروردین 1399 10:06 ب.ظ
سلام ببخشید من در یک سوال گیر کردم . سوال این است . پریوش یک مانتو را با ۱۵% تخفیف به مبلق ۶۸۰۰۰ تومان خریده است.
الف) قیمت اولیه ی این مانتو چند تومان بوده است ؟

ب) چه مبلغی را بایت تخفیف پرداخت نکرده است ؟
سه شنبه 26 فروردین 1399 10:02 ب.ظ
سلام ببخشید من در یک سوال گیر کردم . سوال این است . پریوش یک مانتو را با ۱۵% تخفیف به مبلق ۶۸۰۰۰ تومان خریده است.
الف) قیمت اولیه ی این مانتو چند تومان بوده است ؟

ب) چه مبلغی را بایت تخفیف پرداخت نکرده است ؟
دوشنبه 25 فروردین 1399 12:35 ب.ظ
سلام من در یک سوال گیر کردم سوال این است 5 درصد از 25 درصد 4000تومان چند می شود
علی اکبر سلمانیان
پنجشنبه 21 فروردین 1399 01:27 ب.ظ
میوه فروشی سیب های مغازه اش را را به این ترتیب فروخت 30 درصد انرابا30درصد سودو20درصد انرا با20درصد ضرر فروخت وبقیه را هم به قیمت خریدش فروخت اوبه طور کامل ضرر کرده یا سود کرده چقدر ؟
تشکر
پنجشنبه 21 فروردین 1399 10:27 ق.ظ
سلام خواب سوال کالایی با 20% تخفیف به قیمت 3000تومان فروخته شده است قیمت اولیه کالا چقدر است؟
پنجشنبه 21 فروردین 1399 10:27 ق.ظ
سلام خواب سوال کالایی با 20% تخفیف به قیمت 3000تومان فروخته شده است قیمت اولیه کالا چقدر است؟


نمایش نظرات 1 تا 30
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic