آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

درصد- تخفیف- سود

تاریخ:پنجشنبه 30 مرداد 1393-07:02 ب.ظ

تسهیم به نسبت

درصد تخفیف سود

نسبت -تناسب درصد

 برای اطلاع بیشترروی لینکها کلیک کنید
دانش آموزان باید اول                     ضرب عدددر10 یا 100       را بدانند

همچنین 

ضرب عدد در 10 یا

 5.   درصد یعنی چه؟
 
  محاسبه مقداری از هر چندتا  100.
 

100% , منظور 100 در 100, یعنی همه آن  100% از 12 هست 12.

00% 1   از 80 هست
100  × 80 = 80

50% یعنی نصف  50% منظور50 ازهر 100تایعنی نصف.  50% از 12 مساوی 6.

       

50% از 80 هست
50  × 80 = 40
100
5% از 80 هست
5  × 80 = 4
100

یک درصد یعنی ازهر100تا یک واحد.

  

مثال 1.   ما 100 مربع کوچک داریم, و32 تا رنگ شده.

   25 تا از100تا رنگ شده که 25٪= (25 درصد)

 25% از 80   یعنی:

25% =   25
100
و 
25  × 80 = 20
100

پس 25%از 80 = 20

مثال: 15% از 200 سیب  خراب شد یعنی?

15% =   15
100
و 
15  × 200  =  15 ×  200   =  15 × 2  =  30 سیب
100 100

30سیب خراب شد

مثال: اگر  10  تا از 200 تا خراب باشد  یعنی چند درصد?

به کسر, 10/200 = 0.05

s: (10/200) x 100 = 5%

5% خراب

فروشنده ای 25 ٪تخفیف میدهد برای خرید یک مداد120 تومانی چقدر تخفیف وچقدر می پردازیم:

25% =   25
100
و 
25  × تومان120 =  تومان30
 100

90=120-30                       90 پرداخت و 30 تومان تخفیف

 
نصف یعنی...  
   
به درصد:
50%
به اعشار:
0.5
به کسر:
1/2

math

چندرصد رنگ شده ؟

پاسخ.   32% -- 32 تا ازهر 100تا     یا 0.32  سی ودو صدم( عددهای اعشاری گستردهجدول ارزش مکانی  )

  0.01=100÷1                 0.32=100÷32

درصد  عددی یا مساوی صد یا کمترازصد یا بیشتر از 100  می شود . 

وقتی می گوییم 200٪   یعنی برای هر100تا 200 تا یعنی 100 ما 2برابرشده  یا مقدارعددی ما 2برابرشده

مثال:

200% از 12 می شود 24

مثال 2.   100نفر دریک بررسی آماری شرکت کردند و65 نفرجواب آری دادند.

جواب.   65% -- 65 نفراز 100نفر

مثال 3.   ا 30 دانش آموز هر30 نفر سواراتوبوس شدند یعنی چند درصد؟

جواب.   100%.  100% همه افراد.

 6.   محاسبه کنید. 1% هرعدد?
 
1% از 200تومان?
 
 یک درصد 100   ؟اگر100به قسمت 100شود یکی از آنها می شود1یا   یک صدم0.01
 
  math
 
  زیرا 1% می شود یک صدم از 100%.
100%
 اما یک درصد 200تا یعنی2

مثال 4.

1% از200 تومان می شود 2تومان  2.00 2=100÷200  
 
1% از  250 تومن می شود 2.50 2.5=100÷250
 
1% از6 تومن می شود 0.06   
     0.06=100÷6
 
  یا به کسر 6/100
 
 نتیجه: یک درصد1٪ هر عدد؟    مقدار عددبر100 تقسیم کن

 هرعددبر100تقسیم شد به تعدادصفرها ممیز می گیرد. اطلاع بیشتر
1% از تومن1,200 می شود تومان12.00      بر 100تقسیم کنیم دورقم ممیز می گیرد 
12=100÷1200

مثال 5.   چقدر می شود 1%از تومن400?جواب.   1% از تومن400 می شود 4.00.  بر100 تقسیم کنید.

                                            4.00=100÷400

  چقدر می شود 2% از تومن400? 

                            تومان 8=2×4   و        4.00=100÷400

1٪شد4 پس 2٪ می شود8= 4×2

می توانید از جدول تناسب استفاده کنید.2٪ به کسری 2/100   وارد جدول کردیم.

 8 2
 400 100

چقدر می شود  3%  از400   ? 

 12 3
 400 100

  چقدر می شود 9%     از400?

 36 9
 400 100

      

مثال 6.    چقدر می شود 8%     از600تومان

         1٪      600مساوی 6       6=100÷600

      8٪مساوی         48=6×8

   یا

 48 8
 600 100

مثال 7.  چقدر می شود 2%     از325تومان? راه حل تناسب:

 6.5 2
 325 100

چقدر می شود 3%     از975تومان?  راه حل 1           29.25=3×9.25           9.75=100÷975

راه حل تناسب:

 29.25 3
 975 100

میتوانید : راه حل طرفین وسطین         29.25=100÷2925                2925=975×3

 7.  چقدر می شود 10%     از600تومان? 
                                
 60 10
 600 100
                           60=6×10         6=100÷600
  عدد 100 را 10 قسمت کن یک قسمت =10٪ با یکدهم
 
  math
 مثال 8.

چقدر می شود 10%     از625تومان?      62.5=6.25× 10  درضرب عدددر10 یک رقم ممیز به سمت راست میرویم.     6.25  =100÷625
درتقسیم عددبر100، ماعددرا نوشتیم ودو رقم ممیز به سمت چپ می رویم.
 62.5 10
 625 100

راه طرفین وسطین                                          62.50=100÷6250                6250=625×10

20٪ از 625 چقدر؟

30٪ از 625 چقدر؟      80٪ از 625 چقدر؟         90٪ از 625 چقدر؟ 

از راه جدول حل کنید. به جای 10 ما 20 یا30 یا...................


مثال 9.   ما 20٪   از 250000 تومان  را حساب می کنیم.

 50000 20
 250000 100

1.

تا اینجا یادگرفتیم که درصد یک عدد را حساب کنیم . یعنی درصد یک عدد یعنی بر100 تقسیم کنیم ویا راه حل از راه تناسب که 100در سمت چپ جدول در پایین قرار گیرد.

یا کلا درصد را واردجدل کنیم   :20٪ از 2500
 
 20
 2500 100
مثال: درصد نوع دوم

درصد نوع : کل  را باید حساب کنیم
درصدی از عددرا دارید با ید کل عدد را حساب کنی.

یعنی مثلا 15٪ چه عددی، 30هست؟
 30
 15
 n 100


 


  n×15٪ =30


عددما n  = = جواب ("چه عددی")
30 = 15% × n
30 = 0.15 × n   
تغییر دهید  15%را به عدداعشاار0.15
0.15÷30 = n  
کل عددرابر 0.15   تقسیم کن
200 = n
n
= 200

درحقیقت  15٪عددما 30 هست .کل عدد چقدر!

3.

درصد نوع سوم:درصد را   ندارید باید حساب کنید
مقداری از کل عدد را دارید . باید ببینید آن مقدار چند ٪  هست.

مثال: 3 چند درصد 12 هست ?
3رادر 100 ضرب میکنیم بر12 تقسیم می کنیم.

راه جدول تناسب: به زبان دیگر

3دوازدهم یعنی چند درصد؟   25=12÷(3×100)

 x 3
 100 12

راه دوم:
یعنی چند درصد= x%  x
به زبان ریاضی          
x% x ×12=3

درصد را به کسری بنویسید:   3=12×  x/100
       3=100/ 12x

300=x  = 25                   12 x 

به این صورت:

 
پاسخ=25%.


 

درصد را کسری بنویسید .   100/x

 

 

 

 


حل مسئله درصد

مثال:

در یک گل فروشی 120 شاخه گل هست که 75٪ آنها قرمزاست .چند شاخه گل قرمز هست؟

 x 75
 120 100


اگر x = قرمز 75٪ از 120        
x = 0.75 × 120
x = 90

مثال:

اکبر 6تا از 92 سوال را پاسخ نداده .تقریبا چند درصد را نادرست حل کرده و چند درصد درست؟

راه جدول:          نادرست  6٪= 92÷ (6×100)  

          درست     94٪=100-6

 x  6
 100 92

راهای دیگر                              6/92 را کسری نوشته در100 ضرب کنید.

افزایش وکاهش درصد یا سودوتخفیف درصد:

1.

سال گذشته نان 450 تومان بود امسال 7٪ افزایش قیمت داشتیم  قیمت نان امسال چقدر است؟

راه حل:
 r  7
 450 100
داریم 7% افزایش.

  r = افزایش
r = 7% × 450
r = 0.07 × 450
تغییر دهید   7%   را به اعشار=0.07
r = 31.5 
افزایش 31.50تومان
افزایش + قیمت= تومن450 + تومن31.50
پاسخ تومن481.50

 

2.

قیمت یک CD 270 توان بود ما آنرا با 20٪ تخفیف خریدیم. چقدر پرداختیم؟

راه حل:
 x  20
 270 100

اول مقدار تخفیف را محاسبه کن

تخفیف = 20% قیمت.
  x =
تخفیف.
x = 20% × 270
x = 0.20 × 270
x = 54
تخفیف = 54تومن

تخفیف را از کل قیمت کم کردیم.تومن54 - تومن270
مساوی تومن216 برای پرداخت.

 

3-   به 20لیتر الکل 90درصدی، چند لیتر آب اضافه کنیم تا الکل 25درصدی به دست آید:

 x  90
 20 100
x=18

 18
  25
 x 100
                            لیتر اضافه شود  52=72-20                    x=72
x
 

4.

دبستانی سال گذشته 560 دانش آموز داشت. امسال 48 دانش آموز کم شد . یعنی چند درصد?
راه حل:
 x  48
 100 560
= 560÷(100×48)

48  =  چند درصد 560.

  x
= درصد کاهش
تقریبا:  8.6%


2.

٣٠٠ لیتر آب نمك داریم به غلظت ٤٠٪ اگر بخواهیم غلظت محلول را ٦٠٪ كنیم چند لیتر به محلول اضافه میشود


 x  40
 300 100
=120

100=300-200

 120
  60
 200 
100علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 08:42 ب.ظ
عدد ۳ چند درصد عدد ۱۵ است؟
ایمان
جمعه 28 اردیبهشت 1397 01:18 ب.ظ
145000000به ما دادن و ۲۰ % سهم کارمزد خودشونو برداشت کردن اصل پول چقدر بوده ?
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 80٪= 145000000
کل=181250000
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 05:27 ب.ظ
فروشنده ای هرماه قیمت ۱۰ % از اجناس خود را را تتفیف میدهد اگر بهای یک کالا 4000 ریال باشد پس از ۳ ماه قیمت ان چقدر است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 90٪×90٪×90٪=729/1000
در جدول تناسب 729×4=2916
رضا صادقی
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 04:16 ب.ظ
کتابی با 10درصد تخفیف 6300تومان خریداری شده است قیمت روی جلد این کتاب چند تومان بوده است؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 7000
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 08:17 ب.ظ
فروشنده ای هرماه قیمت ۱۰ % از اجناس خود را را تتفیف میدهد اگر بهای یک کالا 4000 ریال باشد پس از ۳ ماه قیمت ان چقدر است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :
729/1000 = 90٪ ×90٪×90٪
حاصل را در جدول تناسب بگذار با4000=2916
امیرکویان
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 08:05 ب.ظ
سلام ببخشید یه سوال دارم

20% سی سی بیشتر است است یا 30% بیست
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : یکسان
علیرضا یزدانی
شنبه 15 اردیبهشت 1397 03:40 ب.ظ
قیمت یک پنیر ۴۶۰۰ تومان بوده و قیمت آن به ۵۵۰۰ رسیده چند درصد به قیمت کالا افزوده شده است؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : تقریبا 16.3
مینا
پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 09:54 ب.ظ
سلام
سوال داشتم عددایی مثل327% یا297% روچطوری بایدحساب کرد؟!
مثلا میگن 221درصد سود یعنی چقدر؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : با 100 جمع شودفروش می شود221+100=321
پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 04:10 ب.ظ
اگر عدد 5 را 5 برابر کنیم چند درصد به آن اضافه کرده ایم؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 400 برابر
ریحانه
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 01:41 ب.ظ
سلام
اگر عددی رو هفت برابر کنیم چند درصد به ان افزوده ایم؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 600٪
مهران
یکشنبه 9 اردیبهشت 1397 06:43 ب.ظ
20لیتر اب نمک 10 درصد و 30 لیتر اب نمک 60 در صد را مخلوط میکنیم محلول حاصله ابنمک چند درصد است؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 40٪
ندادربندی
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:14 ب.ظ
ایا ممکن است ۲۰%قیمت یک لباس با۵۰%قیمت یک کفش برابر باشد؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بله لباسی100تومان است20 تومان ان =نصف کفش یعنی کفش=40
شهرزاد
یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 06:16 ب.ظ
اگر عددی را سه برابر کنیم ، چند درصد به آن افزوده ایم؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 200%
پانیذ
یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 03:55 ب.ظ
سلام قیمت پایه ی بیست چیپس 500000ریال مالیات8% قیمت کل 1080000ریال فرمول قیمت کل وفرمول قیمت پایه رومیخوام
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : جمله ها را دقیق بیان کنید
شنبه 1 اردیبهشت 1397 09:35 ب.ظ
150درصد یعنی چه؟ بایک.مثال توضیح دهید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :
جنسی100 توان ارزش داشته اما با 1.5 برابر می فروشد فروش150 و50 تومان سود کرده
نرگس
جمعه 31 فروردین 1397 10:17 ب.ظ
سلام خسته نباشید یک سوال داشتم 20 درصد پولی 800 ریال است خمس این پول
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 800 زیرا 20%= یک پنجم
فاطمه
پنجشنبه 30 فروردین 1397 10:39 ب.ظ
150 درصد یعنی چه؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 1.5 برابر جنس یا 50 % بیشتر از جنس یا افزایش 50%
فاطمه
پنجشنبه 30 فروردین 1397 09:52 ق.ظ
چند درصد عدد 24 می شود 3
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 12.5٪
ملیحه
سه شنبه 28 فروردین 1397 11:10 ب.ظ
سلام
ببخشید برای فهمیدن میزان سود ناخالص فروش روزانه باید بهای تمام شده اجناس رو از مبلغ فروش کم کنیم
استفاده از این روش وقت گیر
راهی و فرمولی هست که بشه فهمید چند درصد از فروش رو سود ناخالص تشکیل میده؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : فروش-خرید=سود
نسبت سود به فروش را در100 ضرب کن درصد سود به دست اید
چهارشنبه 22 فروردین 1397 07:22 ب.ظ
سلام
وقتی عددی 500درصد می افزاییم آن عدد چند برابر میشود
وقتی عددی را5برابر کنیم چند درصد میشود
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 6 برابر
500٪ که 400٪ افزوده شد
علی
یکشنبه 19 فروردین 1397 07:32 ب.ظ
خوب بود
Mmm
چهارشنبه 15 فروردین 1397 04:38 ب.ظ
چند درصد عدد 32میشود 8 لطفا با راه حل
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 8/32=1/4=25٪
مراد
سه شنبه 14 فروردین 1397 10:04 ب.ظ
سلام. خسته نباشید. مسئله زیاد بگید⁦^_^⁩
لاله
سه شنبه 14 فروردین 1397 09:24 ب.ظ
سلام. ببخشید می توانید مسئله ای سود وتخفیف را بگید
احمد
سه شنبه 7 فروردین 1397 01:16 ق.ظ
سلام استاد گرامی شش ماهه بدون تجربه قبلی مغازه ملزومات اشپزخانه با دوستی شراکتی باز کردیم با سود ۳۵ درصد فروش و جمع در امدیک ماه را دوباره ۳۵ درصدمیگیریم و سود برداشت میکنیم تازه فهمیدم راحل برداشتمان اشتباه است سر ماه به جمع کارکرد ماه ۳۵ درصد میزنیم برداشت ما بجز سود از سرمایه اولیه هم بر داشت مکنیم لطفا رهنمای بفرمایید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : lماه اول 135٪ سرمایه را حساب کنید135٪× سرمایه= فروش وسود که اکر فروش را از سرمایه کم کنید سود ماه اول به دست اید
ماه دوم دوباره 135٪ × فروش ماه قبل و دوباره فروش جدید می شود ومنهای فروش ماه قبل 35٪ سودماه دوم به دست اید و ادامه امیدوارم مفید باشد
فردین
شنبه 19 اسفند 1396 04:21 ب.ظ
اگه زمان ساخت یک پروژه ۳۰۰ روز باشه ۳۰۰ درصد سرعت ساخت را افزایش دهیم زمان چه تغییری میکند
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 100روز
محیا
سه شنبه 15 اسفند 1396 07:49 ب.ظ
سلام ببخشید. قیمت کالایی نسبت به ماه گذشته 30درصد کاهش داشته اگرقیمت کالا دردو ماه گذشته560تومان باشدقیمت کنونی ان چندتومان است؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 800
مهشید
سه شنبه 15 اسفند 1396 01:53 ب.ظ
شخصی به جای یک کالای 90000 تومانی مبلغ 73000 تومان پرداخته است. این شخص چه مقدار تخفیف گرفته است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : تقریبا18٪
یکشنبه 13 اسفند 1396 10:03 ب.ظ
برای 5 بسته یک بسته اشانتیون.
یعنی 6 بسته داریم و یک بسته تخفیف داده ایم.
بنابراین تخفیف یک ششم است به عبارت 16 درصد
هانیه
یکشنبه 13 اسفند 1396 05:34 ب.ظ
ببخشید میشه 7مسئله درمورد سود بگید
7تا هم درمورد تخفیف
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : رضا از نمایشگاه كتاب یك كتاب را با تخفیف خرید و 9600ریال به فروشنده پرداخت . قیمت كتاب بدون تخفیف چند ریال بوده است ؟
یك جفت كفش را با سود به قیمت 48000تومان خریدیم . قیمت اولیه چند تومان بوده است ؟
كتابی را كه 2500 تومان قیمت داشت را 2250تومان خریدیم . چند درصد تخفیف گرفته ایم ؟
مجید با @پول خود كتابی به قیمت 2800تومان خرید . كل پول مجید چقدر بوده است ؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30