تبلیغات
معلم5 فتحی - درصد- تخفیف- سود

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

درصد- تخفیف- سود

تاریخ:پنجشنبه 30 مرداد 1393-07:02 ب.ظ

تسهیم به نسبت

درصد تخفیف سود

نسبت -تناسب درصد

 برای اطلاع بیشترروی لینکها کلیک کنید
دانش آموزان باید اول                     ضرب عدددر10 یا 100       را بدانند

همچنین 

ضرب عدد در 10 یا

 5.   درصد یعنی چه؟
 
  محاسبه مقداری از هر چندتا  100.
 

100% , منظور 100 در 100, یعنی همه آن  100% از 12 هست 12.

00% 1   از 80 هست
100  × 80 = 80

50% یعنی نصف  50% منظور50 ازهر 100تایعنی نصف.  50% از 12 مساوی 6.

       

50% از 80 هست
50  × 80 = 40
100
5% از 80 هست
5  × 80 = 4
100

یک درصد یعنی ازهر100تا یک واحد.

  

مثال 1.   ما 100 مربع کوچک داریم, و32 تا رنگ شده.

   25 تا از100تا رنگ شده که 25٪= (25 درصد)

 25% از 80   یعنی:

25% =   25
100
و 
25  × 80 = 20
100

پس 25%از 80 = 20

مثال: 15% از 200 سیب  خراب شد یعنی?

15% =   15
100
و 
15  × 200  =  15 ×  200   =  15 × 2  =  30 سیب
100 100

30سیب خراب شد

مثال: اگر  10  تا از 200 تا خراب باشد  یعنی چند درصد?

به کسر, 10/200 = 0.05

s: (10/200) x 100 = 5%

5% خراب

فروشنده ای 25 ٪تخفیف میدهد برای خرید یک مداد120 تومانی چقدر تخفیف وچقدر می پردازیم:

25% =   25
100
و 
25  × تومان120 =  تومان30
 100

90=120-30                       90 پرداخت و 30 تومان تخفیف

 
نصف یعنی...  
   
به درصد:
50%
به اعشار:
0.5
به کسر:
1/2

math

چندرصد رنگ شده ؟

پاسخ.   32% -- 32 تا ازهر 100تا     یا 0.32  سی ودو صدم( عددهای اعشاری گستردهجدول ارزش مکانی  )

  0.01=100÷1                 0.32=100÷32

درصد  عددی یا مساوی صد یا کمترازصد یا بیشتر از 100  می شود . 

وقتی می گوییم 200٪   یعنی برای هر100تا 200 تا یعنی 100 ما 2برابرشده  یا مقدارعددی ما 2برابرشده

مثال:

200% از 12 می شود 24

مثال 2.   100نفر دریک بررسی آماری شرکت کردند و65 نفرجواب آری دادند.

جواب.   65% -- 65 نفراز 100نفر

مثال 3.   ا 30 دانش آموز هر30 نفر سواراتوبوس شدند یعنی چند درصد؟

جواب.   100%.  100% همه افراد.

 6.   محاسبه کنید. 1% هرعدد?
 
1% از 200تومان?
 
 یک درصد 100   ؟اگر100به قسمت 100شود یکی از آنها می شود1یا   یک صدم0.01
 
  math
 
  زیرا 1% می شود یک صدم از 100%.
100%
 اما یک درصد 200تا یعنی2

مثال 4.

1% از200 تومان می شود 2تومان  2.00 2=100÷200  
 
1% از  250 تومن می شود 2.50 2.5=100÷250
 
1% از6 تومن می شود 0.06   
     0.06=100÷6
 
  یا به کسر 6/100
 
 نتیجه: یک درصد1٪ هر عدد؟    مقدار عددبر100 تقسیم کن

 هرعددبر100تقسیم شد به تعدادصفرها ممیز می گیرد. اطلاع بیشتر
1% از تومن1,200 می شود تومان12.00      بر 100تقسیم کنیم دورقم ممیز می گیرد 
12=100÷1200

مثال 5.   چقدر می شود 1%از تومن400?جواب.   1% از تومن400 می شود 4.00.  بر100 تقسیم کنید.

                                            4.00=100÷400

  چقدر می شود 2% از تومن400? 

                            تومان 8=2×4   و        4.00=100÷400

1٪شد4 پس 2٪ می شود8= 4×2

می توانید از جدول تناسب استفاده کنید.2٪ به کسری 2/100   وارد جدول کردیم.

 8 2
 400 100

چقدر می شود  3%  از400   ? 

 12 3
 400 100

  چقدر می شود 9%     از400?

 36 9
 400 100

      

مثال 6.    چقدر می شود 8%     از600تومان

         1٪      600مساوی 6       6=100÷600

      8٪مساوی         48=6×8

   یا

 48 8
 600 100

مثال 7.  چقدر می شود 2%     از325تومان? راه حل تناسب:

 6.5 2
 325 100

چقدر می شود 3%     از975تومان?  راه حل 1           29.25=3×9.25           9.75=100÷975

راه حل تناسب:

 29.25 3
 975 100

میتوانید : راه حل طرفین وسطین         29.25=100÷2925                2925=975×3

 7.  چقدر می شود 10%     از600تومان? 
                                
 60 10
 600 100
                           60=6×10         6=100÷600
  عدد 100 را 10 قسمت کن یک قسمت =10٪ با یکدهم
 
  math
 مثال 8.

چقدر می شود 10%     از625تومان?      62.5=6.25× 10  درضرب عدددر10 یک رقم ممیز به سمت راست میرویم.     6.25  =100÷625
درتقسیم عددبر100، ماعددرا نوشتیم ودو رقم ممیز به سمت چپ می رویم.
 62.5 10
 625 100

راه طرفین وسطین                                          62.50=100÷6250                6250=625×10

20٪ از 625 چقدر؟

30٪ از 625 چقدر؟      80٪ از 625 چقدر؟         90٪ از 625 چقدر؟ 

از راه جدول حل کنید. به جای 10 ما 20 یا30 یا...................


مثال 9.   ما 20٪   از 250000 تومان  را حساب می کنیم.

 50000 20
 250000 100

1.

تا اینجا یادگرفتیم که درصد یک عدد را حساب کنیم . یعنی درصد یک عدد یعنی بر100 تقسیم کنیم ویا راه حل از راه تناسب که 100در سمت چپ جدول در پایین قرار گیرد.

یا کلا درصد را واردجدل کنیم   :20٪ از 2500
 
 20
 2500 100
مثال: درصد نوع دوم

درصد نوع : کل  را باید حساب کنیم
درصدی از عددرا دارید با ید کل عدد را حساب کنی.

یعنی مثلا 15٪ چه عددی، 30هست؟
 30
 15
 n 100


 


  n×15٪ =30


عددما n  = = جواب ("چه عددی")
30 = 15% × n
30 = 0.15 × n   
تغییر دهید  15%را به عدداعشاار0.15
0.15÷30 = n  
کل عددرابر 0.15   تقسیم کن
200 = n
n
= 200

درحقیقت  15٪عددما 30 هست .کل عدد چقدر!

3.

درصد نوع سوم:درصد را   ندارید باید حساب کنید
مقداری از کل عدد را دارید . باید ببینید آن مقدار چند ٪  هست.

مثال: 3 چند درصد 12 هست ?
3رادر 100 ضرب میکنیم بر12 تقسیم می کنیم.

راه جدول تناسب: به زبان دیگر

3دوازدهم یعنی چند درصد؟   25=12÷(3×100)

 x 3
 100 12

راه دوم:
یعنی چند درصد= x%  x
به زبان ریاضی          
x% x ×12=3

درصد را به کسری بنویسید:   3=12×  x/100
       3=100/ 12x

300=x  = 25                   12 x 

به این صورت:

 
پاسخ=25%.


 

درصد را کسری بنویسید .   100/x

 

 

 

 


حل مسئله درصد

مثال:

در یک گل فروشی 120 شاخه گل هست که 75٪ آنها قرمزاست .چند شاخه گل قرمز هست؟

 x 75
 120 100


اگر x = قرمز 75٪ از 120        
x = 0.75 × 120
x = 90

مثال:

اکبر 6تا از 92 سوال را پاسخ نداده .تقریبا چند درصد را نادرست حل کرده و چند درصد درست؟

راه جدول:          نادرست  6٪= 92÷ (6×100)  

          درست     94٪=100-6

 x  6
 100 92

راهای دیگر                              6/92 را کسری نوشته در100 ضرب کنید.

افزایش وکاهش درصد یا سودوتخفیف درصد:

1.

سال گذشته نان 450 تومان بود امسال 7٪ افزایش قیمت داشتیم  قیمت نان امسال چقدر است؟

راه حل:
 r  7
 450 100
داریم 7% افزایش.

  r = افزایش
r = 7% × 450
r = 0.07 × 450
تغییر دهید   7%   را به اعشار=0.07
r = 31.5 
افزایش 31.50تومان
افزایش + قیمت= تومن450 + تومن31.50
پاسخ تومن481.50

 

2.

قیمت یک CD 270 توان بود ما آنرا با 20٪ تخفیف خریدیم. چقدر پرداختیم؟

راه حل:
 x  20
 270 100

اول مقدار تخفیف را محاسبه کن

تخفیف = 20% قیمت.
  x =
تخفیف.
x = 20% × 270
x = 0.20 × 270
x = 54
تخفیف = 54تومن

تخفیف را از کل قیمت کم کردیم.تومن54 - تومن270
مساوی تومن216 برای پرداخت.

 

3-   به 20لیتر الکل 90درصدی، چند لیتر آب اضافه کنیم تا الکل 25درصدی به دست آید:

 x  90
 20 100
x=18

 18
  25
 x 100
                            لیتر اضافه شود  52=72-20                    x=72
x
 

4.

دبستانی سال گذشته 560 دانش آموز داشت. امسال 48 دانش آموز کم شد . یعنی چند درصد?
راه حل:
 x  48
 100 560
= 560÷(100×48)

48  =  چند درصد 560.

  x
= درصد کاهش
تقریبا:  8.6%


2.

٣٠٠ لیتر آب نمك داریم به غلظت ٤٠٪ اگر بخواهیم غلظت محلول را ٦٠٪ كنیم چند لیتر به محلول اضافه میشود


 x  40
 300 100
=120

100=300-200

 120
  60
 200 
100علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
حمید
جمعه 12 خرداد 1396 05:57 ب.ظ
به ۱۵۰ لیتر الکل ۸۰ درجه چند لیتر اب اضافه گنیم تا الکل ۶۰ درجه بدست آید. خواهشا روشی که حل می کنید را هم بنویسید خیلی لازممه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 8%×15=120
120 همان 60٪ بگیرید درجدول تناسب 60=120
100=؟
200
که 50 لیتر دیگر می خواهد
فریده
شنبه 6 خرداد 1396 07:05 ق.ظ
از چه روشی مساله ی 4 درصد چه عددی برابر با 24 میلیون به نحوی که 96 درصد براب 15 میلیون می شود رو به دست آوردید؟
سپاسگزارم
Arman
جمعه 5 خرداد 1396 03:51 ب.ظ
دستمزد یک فوتبالیست در سال1368حدود سیصد هزار تومان بود.در سال 1392 دستمزد ان ها به یک میلیلرد تومان رسیده است.دستمزد ان ها چند درصد افزایش یافته؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 1000 در 100
جمعه 5 خرداد 1396 11:42 ق.ظ
با سلام درصد سه پنجم چقدر می شود؟
با تشکر
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 60
بهرام
دوشنبه 1 خرداد 1396 05:44 ب.ظ
4 درصد چ عددی برابر با 24 میلیون میشود ب نحوه ی ک 96 درصد ان عدد برابر با 15 میلیون باشد؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : الف=600000
توضیح سوال اشکال دارد
ب15625
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 05:35 ب.ظ
دریک امتحان ریاضی 25فیصدشاگرد هیچ هیچ جواب داده نتوانسته.150نفر کمی جواب داده توانسته.معلوم کنید در امتحان چند نفر اشتراک کرده است؟ کاربر عزیز پاسخ این سوال را نوشتی ممنون میشم.
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : قسمت اول را متوجه نشدم
پگاه
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 04:20 ب.ظ
سلام امیدوارم بتونید کمکم کنید.
ما اگر 87000 بطر نوشیدنی را با تخفیف20% تا الان فروختیم
14500 بطر دیگر با چه تخفیفی ارائه کنیم که تخفیف کل 23% بیشتر نشود.
ممنون می شم فرمول محاسبه آن را اعلام نمایید.
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 101500=14500+87000

87000 ×20٪ - 101500 ×23٪=14500×...٪
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:47 ق.ظ
اگرقیمت پرداختی یک لباس با تخفیف ۳۵٪ ۷۰۰۰۰‌تومان باشد حساب کنید قیمت اولیه لباس چقدر بوده است؟باراه حل ممنون میشم.
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : تقریبا= بخش پذیر نیست
100-35=65درجدول 65% بگذار وجلوی65 عدد 70000
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:47 ق.ظ
با راه حل ممنون میشم
farhood
جمعه 22 اردیبهشت 1396 10:45 ق.ظ
چگونه مبلغ کلایی را که داریم و بخواهیم آن را با 17% سود بفروشیم مبلغ فروش را با یک عمل ریاضی حساب کنیم.
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 117٪× مبلع کالا=فروش
مسئله ریاضی
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 09:00 ب.ظ
جواب این سوال چی میشه؟؟
نیلوفر دو جلد کتاب به قیمت ۱۹۶ تومان خرید.اگر قیمت اصلی کتاب ها ۲۸۰ تومان باشد او با چند درصد تخفیف خرید کرده؟؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 30
mehdi
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 06:56 ب.ظ
یک یخچال به قیمت 2730 با 30 درصد سود فروخته شده اگر این یخچال با 10 درصد سود فروخته شود قیمت آن چقدر است ؟؟؟لطفا راه حلشم بنویید...
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : http://fathi5.mihanblog.com/post/1958
علی
دوشنبه 28 فروردین 1396 05:26 ب.ظ
سوال بالا 21 درصد درست است!
الهام
جمعه 25 فروردین 1396 09:23 ب.ظ
یک سوال داشتم این جوابش چی میشه
مهدی در ازمون ریاضی از 50 سوال 30درصد انرا غلط داده
چغدر انرا پاسخ درست داده
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 15
فاطمه
پنجشنبه 24 فروردین 1396 04:24 ب.ظ
50لیتر الکل 20%را با 200 لیتر الکل 30% مخلوط می کنیم غلظت الکل حاصل چند درصد است؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : = (200+50 ) ÷(50×20٪)+(200×30٪)
چهارشنبه 23 فروردین 1396 11:15 ق.ظ
۲۰ درصد تخفیف یعنی چه قدر سریع جواب بده
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : جنس 100 تومانی را 80 تومن بخری
سه شنبه 22 فروردین 1396 10:15 ب.ظ
30درصد عدد 75 چه عددی می شود سریع بگو
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 22.5
manicure
جمعه 18 فروردین 1396 04:18 ب.ظ
great points altogether, you simply won a brand new reader.

What could you suggest in regards to your publish that you made a few days in the past?
Any sure?
پنجشنبه 17 فروردین 1396 04:42 ب.ظ
غزل
پنجشنبه 17 فروردین 1396 04:40 ب.ظ
150 درصدیعنی چه خواهش میکنم سریع جواب بدهید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : معامی مختلف دارند مثال بزنید
پنجشنبه 17 فروردین 1396 04:36 ب.ظ
استاد 150 درصدیعنی چه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : اگر150٪ سود باشد یعنی فروش250
معانی مختلف است تا چگونه در مسئله بیاید
مرتضی
دوشنبه 14 فروردین 1396 03:01 ب.ظ
با دورد. به یک کالا نسبت به 80درصد قیمت آن 120 درصد سود تعلق میگیرید، افزایش قیمت با محاسبه سود چقدر است؟ از چه فرمولی حل میشه.
سپاسگزارم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 100+120=220
درجدول 80 ٪ را بنویسید و در مقابل 80 عدد220 بنویس جواب=275
که 175 تا افزایش دارد
حجت فدایی
دوشنبه 14 فروردین 1396 01:46 ق.ظ
تعداد یک حیوان تو سال های متفاوت :
۱۹۸۰=۱۷میلیون
۲۰۰۵=۷۶میلیون
۲۰۱۰=x
چند فیصد افزایش بین سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵ ؟
اگر ۶% افزایش رو هرسال درنظر بگیریم ،تقریبا چقدر حیوان تا سال ۲۰۱۰ ؟
ممنون
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 76-17=59 میلیون افزایشدرجدول تناسب =382٪ افزایش
یکشنبه 13 فروردین 1396 10:21 ب.ظ
ممنون
آرتین
چهارشنبه 9 فروردین 1396 02:47 ب.ظ
ببخشید 20 نفر به یه تولد دعوت شدن 4 نفرشون نیومدن...... دقیقا چند درصد میشن اون چهار نفر؟؟؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 20٪
طاها جلیلی
شنبه 5 فروردین 1396 11:25 ق.ظ
سلام ، اگر یک بلورفروش هر 3 بشقاب را 450 تومن بفروشد 1800 تومن ضرر میکند. اگر هر 2 بشقاب را 380 تومن بفروشد، 2400 سود میبرد. تعدا بشقاب ها چند تاست؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 105
مجید
جمعه 27 اسفند 1395 02:26 ق.ظ
یک جنس رو ۵۰۰۰ تومان میخریم و ۱۰۰۰۰ میفروشیم (یعنی ۱۰۰ درصد افزایش و ۵۰ درصد سود) تصمیم میگیریم ۴۰ درصد تخفیف بدیم جنس ۱۰۰۰۰ تومانی تبدیل میشه به ۶۰۰۰ تومان (یعنی هزار تومان سود، چون ۵۰۰۰ تومان خریده شده بود)
مگر نه اینکه بعد از ۴۰ درصد تخفیف باید ۱۰ درصد سود میکردیم(سود کل ۵۰ درصد بود)
ولی ۱۰۰۰ تومان از ۶۰۰۰ میشه ۱۶ درصد!!
سوالم اینه که فرمولی برای بدست آوردن درصد سود بعد از تخفیف وجود داره؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 100% افزایش همان سود است نه 50٪
در قسمت دوم بعد از 40 درصد تخفیف ۱۰۰۰۰ تومانی تبدیل میشه به ۶۰۰۰ تومان شد که 1000تومان سود یعنی20٪ سود
هدیه
پنجشنبه 26 اسفند 1395 02:48 ب.ظ
سلام

میانگین از دست رفتن ارزش یه ماشین بعد از یک سال 24 %
قیمتش هم بعد یک سال به ۱۸۹۵۰ یورو میرسه
حالا قیمت ماشین از اول چند بود ؟
و در سال های بعدی فقط ۶%ارزششو از دست میده
حالا بعد از چند سال قیمت ماشین به ۱۰۰۰۰۰ یورو میرسه ؟
لطفا جواب بدین .
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : قیمت اصلی=تقریبا24934
قیمت بعداز 6٪= تقریبا23437
رضا سلمانیان
دوشنبه 16 اسفند 1395 09:07 ب.ظ
هر سال10% تورم داریم.1000 تومان بعد از 2 سال چه ارزشی می یابد؟
لطفا ایمیل کنید.
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :
1210 تومان می شود
علی نقی زاده
شنبه 14 اسفند 1395 09:35 ب.ظ
به ده لیتر الكل %40 چند لیتر آب اضافه كنیم؛ تا الكل %20 به دست آید؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 10 لیترد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30