آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

تجزیه چند جمله ای ها

تاریخ:دوشنبه 21 مهر 1393-07:26 ب.ظ


قبل از مطالعه تجزیه  این  تمرینات به لینک زیر بروید توضیح کامل داده شده است.

فاکتور گیری تجزیه عبارت جبری


الف-   چند جمله ای ها را  تجزیه کنید:    x2 + 5x + 6  اول به صورت دو حاصل ضرب دو پرانتز می نویسیم:(          x       )(x  )


بینیم حاصل ضرب چه عددهایی در هم   6  می شوندو مجموع آندو 5 شود.

(x + 2)(x + 3)

`پاسخ=   ( 
x2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)


نکته :  گاهی  در 3 جمله ای همه علامتها جمع هستند:پس: 
حاصلضرب دوعددمساوی جمله سوم شود.ومجموع آن دو عدد مساوی ضریب جمله وسطی
x2 + 5x + 6 = x2 + 3x + 2x + 6
      = (x
2 + 3x) + (2x + 6)
      = x(x + 3) + 2(x + 3)

      = (x + 3)(x + 2)

2-   چند جمله ای ها را  تجزیه کنید:   x2 + 7x + 6
 
باید دوعدد پیدا کنید کهحاصلضرب دوعددمساوی جمله سوم=(6) شود.ومجموع آن دو عدد
 مساوی ضریب جمله وسطی=(7)

  x2 + 7x + 6 = (x + 1)(x + 6)    

  3- چند جمله ای ها را  تجزیه کنید:  x2 – 5x + 6 

  اگر جمله وسطی منفی باشد بایدپس باید دوعددپیدا کنیم که :
  حاصل ضرب آنهامساوی جمله سوم  با علامت(+)شود واختلاف آندو مساوی منفی  ضریب جمله وسطی شود. دراین صورت علامت دو عدد باید منفی با شد مثال:

                         

   x2 – 5x + 6 = (x – 2)(x – 3)

  4- چند جمله ای ها را  تجزیه کنید:     x2 – 7x + 6

      

   x2 – 7x + 6 = (x – 1)(x – 6)

   5-  چند جمله ای ها را  تجزیه کنید:    

      x – 2)(x + 3)= x2 + x – 6

   اگر جمله سوم منفی باشد بایدپس باید دوعددپیدا کنیم که :
   حاصل ضرب آنهامساوی  جمله سوم با علامت منفی شود شود واختلاف آندو مساوی ضریب جمله وسطی با علامت مثبت  شود.

    یعنی حاصلضرب دوعدد 6- شود   واختلاف آندو  عدد

ضریب عددوسطی  شود یعنی ضریبx+   یک است.     (x – 2)(x + 3 =x2+x-6

   در این صورت باید عدد کوچکتر را منفی  بگیرید.
    

    x2 + x – 6 =).

    6- چند جمله ای ها را  تجزیه کنید:  x2 – 5x – 6 

                     اگر جمله دوم وسوم منفی با شد باید باید دوعددپیدا کنیم که :

  حاصل ضرب آنهامساوی  جمله سوم با علامت منفی شود شود واختلاف آندو مساوی ضریب جمله وسطی با علامت منفی شود. در    در این صورت باید عدد بزرگتر را منفی  بگیرید.   

   x2 – 5x – 6 = (x – 6)(x + 1)

   7- چند جمله ای ها را  تجزیه کنید:  x2 + 7x – 6

   تجزیه نخواهد شد. امتحان کنید.


   

    a2b2, : مراحل

    (         )(        )

   الف-...دو پرانتز:

    (      a      )(a   )

   ب-...:

    (a    b)(a     b)

   د...:

    (ab)(a + b)

 


 •    به مثالها توجه کنید.تجزیه به مقسوم علیه ها  :   x2 – 16

   x2 – 42, :قدم به قدم

   x2 – 16 = x2 – 42 = (x – 4)(x + 4

 • تجزیه به مقسوم علیه ها  : 4x2 – 25

   2x)2 – 52,):

   4x2 – 25 = (2x)2 – 52 = (2x – 5)(2x + 5)

 • تجزیه به مقسوم علیه ها  : 9x6 y8

   3x3)2 – (y4)2,) :

   9x6y8 = (3x3)2 – (y4)2 = (3x3y4)(3x3 + y4)

 • تجزیه به مقسوم علیه ها  : x4 – 1 Copyright © Elizabeth Stapel 2000-2011 All Rights Reserved

   x2)2 – 12,) :

   x4 – 1 = (x2)2 – 12 = (x2 – 1)(x2 + 1)

   x2 – 1 =

   x2 – 1 = (x – 1)(x + 1), :

   x4 – 1 = (x2)2 – 12 = (x2 – 1)(x2 + 1)

             = ((x)2 – (1)2)(x2 + 1)

             = (x 1)(x + 1)(x2 + 1)

             
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات