تبلیغات
معلم5 فتحی - علامتها در ریاضی - کاربرد

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

علامتها در ریاضی - کاربرد

تاریخ:جمعه 25 مهر 1393-09:06 ب.ظ


علامت ها ی اصلی در ریاضی

علامت نام
معنی / تعریف مثال
= مساوی
تساوی
5 = 2+3
نامساوی نابرابر 5 ≠ 4
> بزرگتر بزرگتراز ....
5 > 4
< کوچکتر
کمتراز... 4 < 5
نامساوی بزرگتر یا مساوی
5 ≥ 4
نابرابر کمتر یا مساوی
4 ≤ 5
( ) پرانتز اولویت محاسبه داخل پرانتز 2 × (3+5) = 16
[ ] قلاب یا کروشه
اولویت محاسبه داخل کروشه [(1+2)*(1+5)] = 18
+ جمع
مجموع 1 + 1 = 2
منها
اختلاف 1 − 2 = 1
± مثبت - منفی( کاربرد  تقدم در عددهای صحیح و...
3 ± 5 = 8 و -2
منفی - مثبت کاربرد تقدم در عددهای صحیح و... 35 = -2 و8
* ستاره
ضرب 2 * 3 = 6
× ضرب
ضرب کردن
2 × 3 = 6
∙  نقطه
علامت ضرب
2 ∙ 3 = 6
÷ تقسیم
تقسیم کردن
2 ÷6 = 3
/ اسلاش
تقسیم کردن 2 / 6 = 3
خط  افقی کسری
تقسیم  کردن/  خط کسر \frac{6}{2}=3
باقی مانده

باقی مانده
 باقی مانده 7بر 2 = 1
. ممیز جدا کننده عددصحیح از دهمها و...
2.56 = 2+56/100
ab توان عددبه تعدادنما در خودش ضرب شود
23 = 8
a^b توان عددبه تعدادنما در خودش ضرب شود 3 ^ 2 = 8
a ریشه دوم-رادیکال

a · a  = a

9 = ±3
a  3√a ریشه سوم
a  3√a · 3a  · 3a  = a 83 = 2
a  4√a ریشه چهارم
a a  4√a.a  4√a . 4√a. 4√a = a 416 = ±2
na (رادیکال)ریشه  رادیکال n  ام
برای n=3, n8 = 2
% درصد
1% = 1/100 10% × 30 = 3
‰ 1 یک  هزارم

1‰ = 1/1000 = 0.1% 10‰ × 30 = 0.3
ppm
یک  میلیونیم
1ppm = 1/1000000 10ppm × 30 = 0.0003
ppb یک بیلیونیم
1ppb = 1/1000000000 10ppb × 30 = 3×10-7
ppt یک تریلیونیم
1ppt = 10-12 10ppt × 30 = 3×10-10

∈                    عضویت

∩                                  اشتراک

∪                                  اجتماع

{…}                        برای نمایش مجموعه

    ℕ                   عددهای طبیعی

  |…|                            قدر مطلق

∅                                 تهی

→                                 فلش - نمایش تابع


علامتها در هندسه

علامت نام معنی / تعریف مثال
زاویه برخورددونیم خط
ABC = 30º
اندازه زاویه
  ABC = 30º
زاویه کروی(دایره)
  AOB = 30º
زاویه راست
= 90º α = 90º
º درجه  اندازه 1دور گردش(تمام صفحه) = 360º α = 60º
´ دقیقه 1º = 60´ α = 60º59'
´´ ثانیه 1´ = 60´´ α = 60º59'59''
خطAB دوطرف تا بی نهایت
 
AB پاره خطAB سرنقطه A به نقطه B  
نیم خط
یک نقطهA   در یک طرف خط ویک سر آزاد
 
کمان قسمتی از محیط دایره کمان A تا کمان B = 60º
| عمود زاویه خطACبر BCخط عمود است.
  (90º زاویه)
  AC | BC
|| دوخط موازی
خط  های موازی AB || CD
تشابه   وتساوی
اندازه وتساوی بین شکلها
∆ABC ∆XYZ
~ همانند -تشابه
همان شکل , نه همان اندازه
∆ABC ~ ∆XYZ
Δ مثلث شکل مثلث
ΔABC ΔBCD
|x-y| فاصله فاصله بین نقطه x و y | x-y | = 5
π pi عددپی π = 3.141592654...عددپی

نسبت بین محیط دایره به قط دایره 

c = π·d = 2·π·r
rad رادیان رادیان، واحد اندازه گیری زاویه
360º = 2π rad
grad گراد گراد، واحد اندازه گیری زاویه
360º = 400 grad

علامت ها در جبر وهندسه

علامت نام معنی / تعریف مثال
x x متغیر باید مقدار آن را حساب کنیم.
وقتی 2x = 4, پس x = 2
تساوی وهم ارزی
مشابه  
مساوی با
مساوی با  
:= مساوی با مساوی با  
~ تقریبا نزدیک
تقریب 11 ~ 10
تقریبا مساوی
تقریبا مساوی sin(0.01) ≈ 0.01
متناسب با
متناسب با

f(x) g(x

بی نهایت

 
خیلی بیشتر از
خیلی بیشتر از 1 1000000
خیلی بزرگتر از خیلی بزرگتر از 1000000 1
( ) پرانتز درمحاسبه اول ازهمه حساب شود 2 × (3+5) = 16
[ ] کروشه درمحاسبه اول ازهمه حساب شود [(1+2)×(1+5)] = 18
{ } اکولاد مجموعه داخل این علامت قرار دارد.
 
x کف کروشه
گردکردن عدد به عدد پایینتر
4.3= 4
x سقف کروشه
گردکردن عدد به عدد بالاتر 4.3= 5
x! مثل علامت تعجب!
فاکتوریل
!4 = 1×2×3×4 = 24
| x | قدر مطلق قدر مطلق
| 5- | = 5
f (x) تابعx ارزش x به( f(x f (x) = 3x+5
( fg) ترکیب تابع

(f g) (x) = f (g(x))

f (x)=3x, g(x)=x-1 ( fg)(x)=3(x-1) 
(a,b)
(a,b) = {x | a < x < b}              ( x (2,6  
[a,b]
[a,b] = {x | axb}               [ x [2,6
دلتا تغییر / تفاوت t ∆= t1 - t0

Δ = b2 - 4ac  
سیگما مجموع همه اعداد یک مجموعه
xi= x1+x2+...+xn

حاصل ضرب سری
xi=x1∙x2∙...∙xn
e  / Euler's عدد اولر
e = 2.718281828... e = lim (1+1/x)x , x→∞
γ
γ = 0.527721566...  
φ نسبت طلایی
عدد طلایی
 
π pi  پی
π = 3.141592654...


c

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
علی
شنبه 28 مرداد 1396 09:58 ب.ظ
سلام لطفاً علامتی که شبیه حرف E میباشد ولی گرد است و معنی عضویت را میدهد را اضافه کنید.
رسول صفری
پنجشنبه 5 مرداد 1396 03:48 ب.ظ
سلام معلم فتحی من تیزهوشان درس میخونم تو کتاب تکمیلیمون یه صفحه اومده توی فصل جبر علامتای خاصی داده علامت عمود بودن با همون علامت وارونه شبیه حرف تی اینا چه معنی میدن؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بین ABوBC باشد از چپ یعنی BC بر AB عمود است.
fh
چهارشنبه 4 مرداد 1396 12:24 ب.ظ
ببخشید در علامت عمودبودن علامت اول بر دوم است یا علامت دوم بر اول
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : از چپ اول بر دوم
fh
سه شنبه 3 مرداد 1396 11:05 ب.ظ
ببخشیدعلامت عموددرهندسه یعنی علامت اولی بر دومی عمود است یا علامت دوم بر اول
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : از چپ به راست
ماهک
چهارشنبه 14 تیر 1396 05:00 ب.ظ
سلام
علامت q در هندسه به چه معناست؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : قدر نسبت
خسروی
چهارشنبه 7 تیر 1396 09:06 ق.ظ
علامت T برعکس درریاضی چیه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : عمود
فرهاد
شنبه 27 خرداد 1396 02:22 ب.ظ
سلام ≤ ، ≥ ببخشید این دوتا علامت معنیشون چیه؟لطفا مثالم بزنین...
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بزرگتر یا مساوی
کوچکتر یا مساوی
2 ≤ x یعنی خود 2 را حساب کن و به بالا 2و3و4و...
مرتضی
شنبه 13 خرداد 1396 01:25 ب.ظ
نقطه را بصورت Ā نوشتن به چه معناست؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : یابردار است درفیزیک
یا در منطقی به نام مکمل
احسان
یکشنبه 7 خرداد 1396 02:55 ق.ظ
Hدر ریاضی به چه معناس
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ارتفاع
علیرضا
جمعه 22 اردیبهشت 1396 04:01 ب.ظ
سلام....
علامت | در ریاضی به چه معنا ست
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : به ازای -به قسمیکه
yasin
دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 03:59 ب.ظ
سلام علامت 3 برعکس درآمار یعنی چی؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : متعلق بودن به یک مجموعه
گلاویژ الیاسی
سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 03:11 ب.ظ
سلام و خسته نباشید معنی
فردین
چهارشنبه 25 اسفند 1395 04:30 ب.ظ
سلام، نماد اعداد اول چیه؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : P>1
محمد
چهارشنبه 27 بهمن 1395 08:18 ب.ظ
راستی اون اقا اسد که پرسیدن علامت ضربدر که چهار تا نقطه اطرافش هس به معنای (تناقض(هس که کتاب جبر هس مثلا اگه مایه چیزی رو میخوایم به روش برهان خلف اثبات کنیم و به تناقض با فرض خلف یا اصول اولیه ریاضی برسیم اون علامت رو میزاریم
محمد
چهارشنبه 27 بهمن 1395 08:13 ب.ظ
In یعنی چه مثلامشتق Inx برابر با x/1
دوشنبه 25 بهمن 1395 12:20 ق.ظ
معنی این علامت چیه???? * با توضیح مثال 2*4=12
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ضرب
ساناز
سه شنبه 19 بهمن 1395 06:40 ب.ظ
سلام T برعکس درجبر به چه معناست
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : خط عمود
S
سه شنبه 19 بهمن 1395 05:42 ب.ظ
عالی
مهسا
سه شنبه 5 بهمن 1395 09:31 ب.ظ
سلام D در عبارت های جبری به چه معناست؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : فاصله
عرشیا
سه شنبه 5 بهمن 1395 06:25 ب.ظ
P به چه معنا است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : محیط
رضا
دوشنبه 4 بهمن 1395 08:54 ب.ظ
سلام علامت t بر عکس توی هندسه به چه معنی هستش؟
امیر
پنجشنبه 30 دی 1395 10:45 ب.ظ
سلام s,t یعنی چی؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ثانیه
Asm
پنجشنبه 23 دی 1395 09:38 ق.ظ
سلام ببخشید cبرحسبxیعنی چی?یعنی تقسیم?
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : به ازای
Asd
دوشنبه 20 دی 1395 10:45 ق.ظ
سلام
علامت ضربدر که ۴تا نقطه اطرافشه یعنی چه؟؟؟؟
و نقطه روی یک تابع مثلا (G(x? مشتقه؟؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : توضیح کامل نیست دومی بله
محمدتقی باقری فر
دوشنبه 13 دی 1395 09:36 ب.ظ
سلام ببخشیدعلامت مدروی علامت مساوی در ریاضی به چه معناست=~علامت مد روی مساوی قراردارد دردرس زاویه ها
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : تشابه و مساوی
اسرا
جمعه 10 دی 1395 07:53 ب.ظ
ببخشید میشه نمونه سعالات ترم هفتم رو هم بدید و یا نمونه سعالات صحیح یا غلت چهار جوابی وجای خالی و نکته های مهم باتشکر
مبینا
دوشنبه 6 دی 1395 05:32 ب.ظ
علامت محیط چیه؟؟؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : p
رحیم
دوشنبه 8 آذر 1395 11:10 ق.ظ
سلام علامت v برعکس در این جا چی معنی میدهد.
نظریه اعداد
a:b v b:c =>a:c
ببخشید سه نقطه که معنای قابل تقسیم را میدهد نوشته نتوانستم بخاطر همین از دو نقطه استفاده کردم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : یا منطقی یعنی یااین یا اون
زری
شنبه 6 آذر 1395 07:12 ب.ظ
سلام یه همچین عبارتی یعنی چی:
{{1،5{3،5}}} دو عضو داره؟ 3 عضوش هست؟ نیست؟ چه جوریه؟ ضروریه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : اگر یک کاما باشد بین 1و5 دو عضو
مجتبی
سه شنبه 18 آبان 1395 02:12 ب.ظ
با سلام
علامت دلتای بزرگی که برعکس هست ، در ریاضی به چه معناست؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=78685&consultationid=662719
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30