آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

علامتها در ریاضی - کاربرد

تاریخ:جمعه 25 مهر 1393-09:06 ب.ظ


علامت ها ی اصلی در ریاضی

علامت نام
معنی / تعریف مثال
= مساوی
تساوی
5 = 2+3
نامساوی نابرابر 5 ≠ 4
> بزرگتر بزرگتراز ....
5 > 4
< کوچکتر
کمتراز... 4 < 5
نامساوی بزرگتر یا مساوی
5 ≥ 4
نابرابر کمتر یا مساوی
4 ≤ 5
( ) پرانتز اولویت محاسبه داخل پرانتز 2 × (3+5) = 16
[ ] قلاب یا کروشه
اولویت محاسبه داخل کروشه [(1+2)*(1+5)] = 18
+ جمع
مجموع 1 + 1 = 2
منها
اختلاف 1 − 2 = 1
± مثبت - منفی( کاربرد  تقدم در عددهای صحیح و...
3 ± 5 = 8 و -2
منفی - مثبت کاربرد تقدم در عددهای صحیح و... 35 = -2 و8
* ستاره
ضرب 2 * 3 = 6
× ضرب
ضرب کردن
2 × 3 = 6
∙  نقطه
علامت ضرب
2 ∙ 3 = 6
÷ تقسیم
تقسیم کردن
2 ÷6 = 3
/ اسلاش
تقسیم کردن 2 / 6 = 3
خط  افقی کسری
تقسیم  کردن/  خط کسر \frac{6}{2}=3
باقی مانده

باقی مانده
 باقی مانده 7بر 2 = 1
. ممیز جدا کننده عددصحیح از دهمها و...
2.56 = 2+56/100
ab توان عددبه تعدادنما در خودش ضرب شود
23 = 8
a^b توان عددبه تعدادنما در خودش ضرب شود 3 ^ 2 = 8
a ریشه دوم-رادیکال

a · a  = a

9 = ±3
a  3√a ریشه سوم
a  3√a · 3a  · 3a  = a 83 = 2
a  4√a ریشه چهارم
a a  4√a.a  4√a . 4√a. 4√a = a 416 = ±2
na (رادیکال)ریشه  رادیکال n  ام
برای n=3, n8 = 2
% درصد
1% = 1/100 10% × 30 = 3
‰ 1 یک  هزارم

1‰ = 1/1000 = 0.1% 10‰ × 30 = 0.3
ppm
یک  میلیونیم
1ppm = 1/1000000 10ppm × 30 = 0.0003
ppb یک بیلیونیم
1ppb = 1/1000000000 10ppb × 30 = 3×10-7
ppt یک تریلیونیم
1ppt = 10-12 10ppt × 30 = 3×10-10

∈                    عضویت

∩                                  اشتراک

∪                                  اجتماع

{…}                        برای نمایش مجموعه

    ℕ                   عددهای طبیعی

  |…|                            قدر مطلق

∅                                 تهی

→                                 فلش - نمایش تابع


علامتها در هندسه

علامت نام معنی / تعریف مثال
زاویه برخورددونیم خط
ABC = 30º
اندازه زاویه
  ABC = 30º
زاویه کروی(دایره)
  AOB = 30º
زاویه راست
= 90º α = 90º
º درجه  اندازه 1دور گردش(تمام صفحه) = 360º α = 60º
´ دقیقه 1º = 60´ α = 60º59'
´´ ثانیه 1´ = 60´´ α = 60º59'59''
خطAB دوطرف تا بی نهایت
 
AB پاره خطAB سرنقطه A به نقطه B  
نیم خط
یک نقطهA   در یک طرف خط ویک سر آزاد
 
کمان قسمتی از محیط دایره کمان A تا کمان B = 60º
| عمود زاویه خطACبر BCخط عمود است.
  (90º زاویه)
  AC | BC
|| دوخط موازی
خط  های موازی AB || CD
تشابه   وتساوی
اندازه وتساوی بین شکلها
∆ABC ∆XYZ
~ همانند -تشابه
همان شکل , نه همان اندازه
∆ABC ~ ∆XYZ
Δ مثلث شکل مثلث
ΔABC ΔBCD
|x-y| فاصله فاصله بین نقطه x و y | x-y | = 5
π pi عددپی π = 3.141592654...عددپی

نسبت بین محیط دایره به قط دایره 

c = π·d = 2·π·r
rad رادیان رادیان، واحد اندازه گیری زاویه
360º = 2π rad
grad گراد گراد، واحد اندازه گیری زاویه
360º = 400 grad

علامت ها در جبر وهندسه

علامت نام معنی / تعریف مثال
x x متغیر باید مقدار آن را حساب کنیم.
وقتی 2x = 4, پس x = 2
تساوی وهم ارزی
مشابه  
مساوی با
مساوی با  
:= مساوی با مساوی با  
~ تقریبا نزدیک
تقریب 11 ~ 10
تقریبا مساوی
تقریبا مساوی sin(0.01) ≈ 0.01
متناسب با
متناسب با

f(x) g(x

بی نهایت

 
خیلی بیشتر از
خیلی بیشتر از 1 1000000
خیلی بزرگتر از خیلی بزرگتر از 1000000 1
( ) پرانتز درمحاسبه اول ازهمه حساب شود 2 × (3+5) = 16
[ ] کروشه درمحاسبه اول ازهمه حساب شود [(1+2)×(1+5)] = 18
{ } اکولاد مجموعه داخل این علامت قرار دارد.
 
x کف کروشه
گردکردن عدد به عدد پایینتر
4.3= 4
x سقف کروشه
گردکردن عدد به عدد بالاتر 4.3= 5
x! مثل علامت تعجب!
فاکتوریل
!4 = 1×2×3×4 = 24
| x | قدر مطلق قدر مطلق
| 5- | = 5
f (x) تابعx ارزش x به( f(x f (x) = 3x+5
( fg) ترکیب تابع

(f g) (x) = f (g(x))

f (x)=3x, g(x)=x-1 ( fg)(x)=3(x-1) 
(a,b)
(a,b) = {x | a < x < b}              ( x (2,6  
[a,b]
[a,b] = {x | axb}               [ x [2,6
دلتا تغییر / تفاوت t ∆= t1 - t0

Δ = b2 - 4ac  
سیگما مجموع همه اعداد یک مجموعه
xi= x1+x2+...+xn

حاصل ضرب سری
xi=x1∙x2∙...∙xn
e  / Euler's عدد اولر
e = 2.718281828... e = lim (1+1/x)x , x→∞
γ
γ = 0.527721566...  
φ نسبت طلایی
عدد طلایی
 
π pi  پی
π = 3.141592654...


c

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
hsnifeh
جمعه 21 اردیبهشت 1397 01:51 ب.ظ
معنی علامت ~ روی حروف انگلیسی در ریاضی چیه؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : تشابه
هلیا
سه شنبه 3 بهمن 1396 04:20 ب.ظ
سلام ببخشید معنی قاعده چیه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : پایه ، اساس
Alistar
پنجشنبه 16 آذر 1396 03:02 ب.ظ
علامت|یعنی (به طوری که)
Alistar
پنجشنبه 16 آذر 1396 03:02 ب.ظ
علامت|یعنی (به طوری که)
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:55 ق.ظ
سلام .....
این علامت رو حرفای انگلیسی میاد ینی چی
^این
به معنی زاویس؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : توان
امیرحسین
دوشنبه 13 آذر 1396 09:19 ب.ظ
vدرعبارت جبری یعنی چه سلام=
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : یک جمله
جمعه 26 آبان 1396 02:46 ق.ظ
سلام ببخشید I معنیش چیه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : حسابی
نرگس
جمعه 19 آبان 1396 10:16 ق.ظ
سلام علامت aبه چه معناست در جبری؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : علامت خاصی نیست
مرتضی
چهارشنبه 17 آبان 1396 11:35 ق.ظ
با سلام
کاربرد علامت دو خط موازی و انتهاشون علامت کوچکتر یا بزرگتر چیه؟؟
منظورم این دو علامت نیست:
>= یا <=
منظورم علامت پیکان از نوع دوخطش هست
با تشکر

پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : حاصل عملیات سمت چپ همان جواب سمت راست است
سحر جعفری
سه شنبه 9 آبان 1396 04:37 ب.ظ
ببخشی کابرد علامت کروشه در ریاضی چیست
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ترتیب عملیات
فاطمه
یکشنبه 7 آبان 1396 09:26 ق.ظ
اسم علامت حاصل ضرب سریП چیه؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : این علامت ب.م.م
Reyhan
پنجشنبه 27 مهر 1396 08:02 ب.ظ
در ریاضی(!) یعنی چی؟؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : فاکتوریل
محمد
دوشنبه 24 مهر 1396 03:04 ق.ظ
سلام
ببخشید علامتی شبیه ۷ و A برعکس و E
برعکس به چه معناست؟؟پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : درهندسه علامت زاویه ودر محاسبات توان
یکشنبه 9 مهر 1396 12:10 ب.ظ
سلام ببخشید معنی این علامت چیه ۸

این عدد۸ نیست میدونم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : توان
آرام
سه شنبه 4 مهر 1396 11:36 ب.ظ
سلام معنی علامت عضویت یعنی چی؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : http://fathi5.mihanblog.com/post/1590
علی
شنبه 28 مرداد 1396 09:58 ب.ظ
سلام لطفاً علامتی که شبیه حرف E میباشد ولی گرد است و معنی عضویت را میدهد را اضافه کنید.
رسول صفری
پنجشنبه 5 مرداد 1396 03:48 ب.ظ
سلام معلم فتحی من تیزهوشان درس میخونم تو کتاب تکمیلیمون یه صفحه اومده توی فصل جبر علامتای خاصی داده علامت عمود بودن با همون علامت وارونه شبیه حرف تی اینا چه معنی میدن؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بین ABوBC باشد از چپ یعنی BC بر AB عمود است.
fh
چهارشنبه 4 مرداد 1396 12:24 ب.ظ
ببخشید در علامت عمودبودن علامت اول بر دوم است یا علامت دوم بر اول
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : از چپ اول بر دوم
fh
سه شنبه 3 مرداد 1396 11:05 ب.ظ
ببخشیدعلامت عموددرهندسه یعنی علامت اولی بر دومی عمود است یا علامت دوم بر اول
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : از چپ به راست
ماهک
چهارشنبه 14 تیر 1396 05:00 ب.ظ
سلام
علامت q در هندسه به چه معناست؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : قدر نسبت
خسروی
چهارشنبه 7 تیر 1396 09:06 ق.ظ
علامت T برعکس درریاضی چیه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : عمود
فرهاد
شنبه 27 خرداد 1396 02:22 ب.ظ
سلام ≤ ، ≥ ببخشید این دوتا علامت معنیشون چیه؟لطفا مثالم بزنین...
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بزرگتر یا مساوی
کوچکتر یا مساوی
2 ≤ x یعنی خود 2 را حساب کن و به بالا 2و3و4و...
مرتضی
شنبه 13 خرداد 1396 01:25 ب.ظ
نقطه را بصورت Ā نوشتن به چه معناست؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : یابردار است درفیزیک
یا در منطقی به نام مکمل
احسان
یکشنبه 7 خرداد 1396 02:55 ق.ظ
Hدر ریاضی به چه معناس
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ارتفاع
علیرضا
جمعه 22 اردیبهشت 1396 04:01 ب.ظ
سلام....
علامت | در ریاضی به چه معنا ست
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : به ازای -به قسمیکه
yasin
دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 03:59 ب.ظ
سلام علامت 3 برعکس درآمار یعنی چی؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : متعلق بودن به یک مجموعه
گلاویژ الیاسی
سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 03:11 ب.ظ
سلام و خسته نباشید معنی
فردین
چهارشنبه 25 اسفند 1395 04:30 ب.ظ
سلام، نماد اعداد اول چیه؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : P>1
محمد
چهارشنبه 27 بهمن 1395 08:18 ب.ظ
راستی اون اقا اسد که پرسیدن علامت ضربدر که چهار تا نقطه اطرافش هس به معنای (تناقض(هس که کتاب جبر هس مثلا اگه مایه چیزی رو میخوایم به روش برهان خلف اثبات کنیم و به تناقض با فرض خلف یا اصول اولیه ریاضی برسیم اون علامت رو میزاریم
محمد
چهارشنبه 27 بهمن 1395 08:13 ب.ظ
In یعنی چه مثلامشتق Inx برابر با x/1
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30