آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

عمود منصف پاره خط- نیمساز زاویه

تاریخ:پنجشنبه 29 آبان 1393-06:40 ب.ظ

 

زاویه مثلث تمرین

وتر کمان

دوخط موازی مورب ارزشیابی

کمان دایره

زاویه مرکزی محاطی ظلی

مثلث مختلف الاضلاع

دایره زاویه محاطی مرکزی تمرین

 


توجه
در رابطه با دانلود فیلم:

 در این صفحه دو فیلم  هست رسم عمود منصف پاره خط

ورسم نیم ساز زاویه

 فیلم را دانلود کنید وتا پایان دانلود صبور باشید.

 

کاربرد پرگار وخط کش وگونیا!

 

رسم عمود منصف پاره خط.

 

رسم عمود منصف  پاره خط در حقیقت همان رسم خط عمود است.)

داده ها:  ( یک پاره خط  رسم کنید ABآنرا بنامید)
تمرین وفعالیت:  عمود منصف پاره خط .

دستورالعمل:

1.   پرگاررا به اندازه بیش از نصف پاره خط باز کنیدونوک سوزن پرگار را روی نقطه  Aقراردهید.
2.  یک کمان به اندازه  نیم دایره رسم کنید  
  

3.بدون آن که دهانه پرگار را تغییر دهید. سوزن پرگار را روی   B قرار دهید. یک کمان به اندازه  نیم دایره رسم کنید.    طوری که دو کمان  در دو   نقطه  بالا وپایین پاره خط    همدیگر را قطع کنند.            

  4.  با خط کش  محل برخورد دو کمان  رابا خطی راست عمود بر پاره خط به  هم وصل کنید.                      

                                                                    .
5.  این خط عمود منصف پاره خط . است.  محل برخورد خط عمود با پاره خط   را
Cمی نامیم.

این دو پاره خطAC=CB                                                 

  AC = CB.  , .)                                              

(جالب : وقتی دوکمان را رسم می کنید تقریبا شبیه بدن ماهی است.)

توضیح بهتر است :  محل برخورد دو کمان ، در بالا ی پاره خط( AB ) را   D   بنامیم محل برخور د 2کمان  در پایین را      Eبنامیم  و نقطه  Dو  Eرا به دوسر پاره وصل کنید  4 ضلعی ایجاد شده که هر چهار ضلع با هم مساویندAD   =,DB=BE=,EA.

و .  هم اندازه اند.  , DA = DB و EA = EB

حالا,نتیجه می گیریم که فاصله هر نقطه روی عمود منصف  پاره خط از 2سر پاره خط یکسان است


  فیلم زیر را دانلود کنید.

رسم نیمساز زاویه

انچه داریم :زاویه ABC: 
فعالیت:  رسم نیمساز .

دستوالعمل:                                                                                

1.  پرگار رابه اندازه نصف ضلع  باز کنید نوک سوزن پرگار را روی راس زاویه (نقطهA).قرار دهید
2.  ویک کمان رسم کنید که  دو ضلع  را قطع کند.
3.  
.  محل برخورد کمان را روی دوضلع E , D   بنامید .
4
حالا سوزن پرگار را روی نقطه D که روی ضلع AB واقع شده ، قرار دهید ویک کمان داخل زاویه رسم کنید  .


5.  بدون تغییر اندازه پرگار ، آنرا روی نقطه E که روی ضلع Ac واقع شده قرار داده
ویک کمان  داخل زاویه رسم کنید تا همدیگر را قطع کنند و F بنامید.

6.  نقطه   
را با خط کش به راس زاویه A  وصل کنید  وزاویه به دوقسمت مساوی تقسیم شده که هر یک نصف زاویه اصل است.)
       نیم خط
AF   نیمساز زاویه   ABC  نام دارد.زاویه به دوقسمت مساوی تقسیم کرده

شرح ادامه کار:  نقطه  D. روی ضلع زاویه را به نقطه F روی نیمساز وصل کنید  و نقطه  E  را روی ضلع  AC   به نقطه   F    روی نیمساز وصل کنید .                                                                                                      
4 ضلعی ایجاد شده که هر 4 ضلع با هم مساویند.                                                                                       


AD = AE                    و               DF = EF     و    
AF = AF                                           

نتیجه :  فاصله هر نقطه  روی نیمساز تا 2 ضلع زاویه  به یک اندازه است.                                                  
                            

 

نکته ها:
دو خط در صورتی در یک صفحه متقاطع اند - که یک نقطه ی مشترک داشته -باشند.
دو خط متقاطع چهار زاویه درست می کنند - که کمتر از 180 درجه و4 زاویه می سلزد که  مساوی 180 درجه

و اگر زوایای آنها با هم مساوی نباشد دو زاویه ی-تند و دو زاویه ی باز می سازند.

3- اگر زوایای آنها با هم مساوی باشد چهار -زاویه ی قائمه می سازند .که به آن دو خط -عمود بر هم می گوئیم.
از یک نقطه ی خارج یک خط ..فقط یک -

خط عمودو از یک نقطه ی روی یک خط هم فقط یک خط عمودبر آن می توان رسم کرد.

5- فاصله ی یک نقطه از یک خط برابر است با کوتا ه ترین فاصله ی آن نقطه از خط و آن طول پاره خطی است که برآن عمود شده -باشد.
نیمساز نیم خطی است که زاویه را به -دو قسمت مساوی تقسیم می کند.
هر گاه خطی بر یک پاره خط عمود باشد و -آن را نصف کند عمود منصف آن پاره خط -می گوئیم.(عمود منصف خطی است که بر

وسط آن پاره خط عمود است.)
هر پاره خط یک عمود منصف دارد.چون یک -نقطه ی وسط دارد.
خط و نیم خط عمود منصف ندارند چون -نقطه ی وسط ندارند.
.
دو یا چند خط عمود بر یک خط-همیشه با هم موازیند
اگر خطی یکی از خط های موازی را قطع -کند خط های دیگر را هم قطع می کند.

اگر خطی بر یکی از چند خط موازی عمود باشد بر -خط های دیگر هم عمود است
 هر نقطه روی عمود منصف تا دو سر پاره خط به یک فاصله است .

2-   اگر فاصله ی نقطه ای تا دو سر پاره خط به یک اندازه باشد آن نقطه حتما روی عمود منصف پاره خط قرار دارد .

برای تعیین فاصله ی یک نقطه از یک خط ابتدا ازآن نقطه خطی عمود می کنیم.

اندازه ی این پاره خط همان فاصله ی نقطه تا خط راست است که با گونیا انجام می شو
معنی لغت عمود منصف:

   کلمه ی عمود یعنی ستون و پایه.

2-معنی لغت منصف:


  کلمه ی منصف یعنی نصف کننده.

3-یک پاره خط چند عمود منصف دارد:

   یک پاره خط،یک عمود منصف دارد.

4-یک پاره خط چند عمود دارد:

   یک پاره خط،بی شمار عمود دارد. یا بیشمار منصف

5-یک پاره خط با یک نقطه ی مشخص شده چند عمود دارد:

  
یک پاره خط با یک نقطه ی مشخص شده یک عمود دار
هر نقطه روی عمود منصف یک پاره خط از دو سر آن پاره خط به یک فاصله است.
٢. هر نقطه از دو سر پاره خط به یک فاصله باشد، روی عمود منصف آن پاره خط واقع است.


٣. دو خط عمود بر یک خط موازیند.
٤. شرط اینکه با سه پاره خط به طولی های c , b, a بتوان مثلث رسم کرد آن است که b+c>a , a+c>b , a+b>c باشد.
٥. از هر نقطه روی یک خط و یا خارج از آن فقط یک خط می توان بر آن عمود رسم کرد.
دو خط در صورتی که نقطه ی مشترک -نداشته باشندو فاصله ی آنها همیشه به یک اندازه باشد دو خط موازی می گویند.

فاصله ی دو خط موازی برابر است با -فاصله ی یک نقطه از یکی از آن دو خط-تا خط دیگراگر طول دو خط موازی را تغییر-دهیم یعنی کوتاه یا بلند کنیم در فاصله -

تغییری حاصل نمی شود
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
جمعه 9 شهریور 1397 12:58 ق.ظ
چه زمان می گیم عمود و چه زمان عمود منصف
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : اگرخطی بر وسط پاره خط فرود اید عمود منصف
اگر خطی بر خط دیگر عمود شد فقط عمود یا از نقطه ای خارج خط
حسین
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 10:18 ب.ظ
عمود منصف یعنی چی؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : عمودمنصف خطی است که به یک پاره‌خط عمود است و آن را نصف می‌کن
دوشنبه 13 فروردین 1397 10:27 ق.ظ
از یک نقطه خارج از خط چند عمود بر خط میتوان رسم کرد؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : یک خط
ناشناس
جمعه 20 بهمن 1396 09:49 ب.ظ
خخییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی عالیی بود بی نهایت
ناشناس
جمعه 20 بهمن 1396 09:48 ب.ظ
خیلی عالی بود
سه شنبه 11 آبان 1395 07:28 ب.ظ
ممنون
امین
پنجشنبه 6 آبان 1395 08:23 ب.ظ
ایول دمتون گرم عالی بود
سه شنبه 24 آذر 1394 05:01 ب.ظ
خیلی عالی
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :
الهه
جمعه 22 اسفند 1393 07:46 ب.ظ
عاااااالی بود!!!!
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic