آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

زاویه مثلث تمرین

تاریخ:یکشنبه 30 آذر 1393-07:22 ب.ظ
اندازه ها ی یگ مثلث ABC, m<A = 48°, و m<C = 24°.   باتوجه به اندازه ها مثلث ABC چه نوع مثلثی هست  ?        مثلث حاده زاویه         قائم الزاویه                          منفرجه الزاویه           
 

 

2. نسبت زاویه های یک مثلث 1و3و5بود.  بزرگترین زاویه چند درجه هست؟
                 
60°     20°      100°

 

 

3. اندازه زاویه راس یم مثلث متساوی الساقین 8برابر زاویه پای ساق ( مجاور قاعده)هست.زاویه پای ساق چند درجه؟

18°           36°               144°

 

 

4. در مثلث  اندازه ها به  این شرح : DEF, m<D = 37° وm<F = 56°. پیداکنید اندازه زاویه خارجی زاویه  Eرا

143°      93°
                
    
87°

    

 

 

5. در مثلث   زاویه خارجی <QRS را پیداکنید اگر اندازه دوزاویه داخلی غیر مجاور 78و x-3  باشدوزاویه خارجی  4xباشد .
  84°              100°
25°

 

 

6. کدام مثلث 3زاویه مساوی دارد؟ ?
متساوی الساقین     متساوی الاضلاع     مختلف الاضلاع


 


        

 

 

7. با کمک فرمول هرون مساحت مثلث به ابعاد4و6و8س را محاسبه کنید  راهنما لینک زیر.
 

مساحت هر نوع مثلث بدون دانستن ارتفاع فرمول هرون

9.7    سانتیمترمربع            11.6   سانتیمترمربع           12.4  سانتیمترمربع     

         

 

8. زاویه چند درجه؟

25°                125°
155°                                  
مثال1

BCD زاویه نیم صفحه

باتوجه به شکل اندازه هر زاویه را حساب کن.

c + 180° = 180° (BCD  زاویه نیم صفحه)
c = 180° – 100°
c = 80°
همچنین b = c, زیرا مثلث متساوی الساقین, پس b = 80°.
a + b + c = 180° (مجموع  زاویه های داخلی مثلث= 180°)
پس:
a =  (80° + 80°)-180
پس a = 20°

مثال 2

خطی مورب دوخط موازی را قطع کرده a = 65°, باتوجه به شکل اندازه هر زاویه را حساب کن..

b = 180° – a (وb, aمکمل هستند.
مجموع دوزاویه مکمل  180°)
b = 180° – 65°
b = 115°
c = a = 65° (دوزاویه متقابل به راس هستند.)
d = b = 115° (زاویه های متشابه یا نظیر, چون دوخط موازی هستند.)
e = a = 65° (زاویه های متشابه یا نظیر)
f = a = 65° ( زاویه های متناوب)

مثال 3

اگر   روی شکل بالا هر 10 سانتیمتر را100 متر  فرض بگیرید

1 cm ≡ 10 m.

فاصله  ABرا تخمین بزنید:

اندازه ها به این صورت:

m100 ≡ 10 cm, 80 m ≡ 8 cm, 60 m ≡ 6 cm

روی جدول شطرنجی رسم کردیم:

درحقیقت   رو جدول, AB = 11.7 cm, ماداریم AB = 117 m.

تمرین

سوال

باتوجه به شکل ها اندازه هر زاویه چند درجه؟

(a)
 
c = 180° – 63°   (زاویه های مکمل)

= 117°
a = 63°   (متقابل, زاویه های متشابه)
b = 180° – a   (مکمل)

= 180° – 63°

= 117°

(b)

a = 48°   (متقابل, زاویه های متشابه)
b = a   (متقابل به راس)

= 48°
c = 180° – 48°   (مجاور متشابه c
ومکمل 48°)

= 132°

سوال

اندازه هر زاویه چند درجه؟:

                                                                    b=             c=                     d=             e=        =a
سوال

BCDE iذوزنقه است. اندازه هر زاویه چند درجه؟

p=               q=          s=      r=           x=     y=     =z
سوال
(a)

ساعت 3 هست زاویه بین دو عقربه چند درجه؟


 
زاویه بین دوعقربه ساعت در 1و35 دقیقه چند درجه است؟فرمول:(5.5×دقیقه)-(30×ساعت)

(a)

کدام زاویه ها مساوی هستند؟?

 

سوال

شکل از 3 لوزی سفید و3لوزی ساه درشت شده  ضلعها همه مساوی  وموازی هستند. یکی از زاویه ها ی لوزی=70 درجه 

(a)

اندازه  زاویه k    زاویه مجاور 70 درجه چند درجه؟

      ...=k
(b)

زاویه  mچند درجه؟       m =


سوال

       زاویه های خارجی   a,b,cاین مثلث را باتوجه به اندازه  های داده شده حساب کنید.

(a)


a

مایک لوزی رسم کردیم ویکی از زاویه های خارجی را 50 درجه قراردادیم دو زاویه مجاورهم داخلی لوزی   d وeهر یک چند درجه؟

            e=          =d

سوال

به مثلث توجه کنید:

ضلع AB مساوی AC.
ضلع BD iمساوی BC.
اندازه زاویه  x=

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic