آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

مسائل کلاس ششم

تاریخ:جمعه 19 دی 1393-08:35 ق.ظ


تمرین 1- زمینی به شکل مستطیل به ابعاد  84 متر و 40 متر است می خواهیم این زمین را به مربع های مساوی افراز کنیم طول ضلع بزرگترین مربعی که با آن می توان زمین را افراز کرد چه قدر است ؟ مساحت این زمین چند برابر آن مربع است ؟

2-دو ظرف یکی با گنجایش 12 لیت و دیگری با گنجایش 18 لیتر داریم . می خواهیم فقط با یک  پیمانه هر دو ظرف را پر کنیم .از کدام پیمانه های {1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11و12و13و14و15و16و17و18} لیتری استفاده کنیم

3-از یک قطعه چوب به شکل مکعب مستطیل به ابعاد 120 و 150 و 180 سانتی متری می خواهیم مکعب های هم اندازه ببریم بزرگترین ضلع مکعبی کهمی توانیم ببریم چند سانتی متر باشد و از این مکعب چند عدد می توان برید ؟

1 - حمید ربع پول خود را خرج کرد ، نصف بقیه را به برادرش علی داد و 240 تومان برایش باقی ماند . کل پول او چقدر بوده است ؟

2 – تعداد قطرهای یک 10 ضلعی را به دست آورید .

3 – چهار برابر عددی را با 2 جمع کردیم ، حاصل 30 شد . آن عدد چیست ؟

4 – اگر 19 را 57 بار در خودش ضرب کنیم عدد حاصل به چه رقمی ختم می شود ؟

5 – مکمل زاویه ی 40 درجه از متمم زاویه 50 درجه چند درجه بیشتر است ؟
زیر مسئله 1 :
زیر مسئله 2 :

6 – ظرفیت یک آسانسور 15 نفر کودک یا 9 نفر بزرگسال است . اگر 10 نفر کودک داخل آسانسور باشند چند نفر بزرگسال می توانند وارد آسانسور شوند ؟ (راهنمایی :با روش  زیر مسئله حل کنید . )

7 – هیجده دستگاه اتومبیل و موتور سیکلت در یک نمایشگاه قرار دارند . اگر تعداد کل چرخ های آنها 58 عدد باشد . چند عدد موتور سیکلت و چند عدد اتومبیل در نمایشگاه وجود دارد ؟ ( راهنمایی : با روش حدس و آزمایش حل کنید . )

8 – در یک محوطه از باغ وحش 20 تا شتر مرغ و شتر نگهداری می شوند . تعداد پاهای آن ها روی هم 52 عدد است . چه تعداد شتر و چه تعداد شتر مرغ در این محوطه وجود دارد ؟ ( راهنمایی : با روش حدس و آزمایش حل کنید . )

9 – سه عدد بعدی الگوهای زیر را بنویسید . رابطه ی بین عددها را توضیح دهید .
 ... و ... و ... و 13 و 8 و 5 و 3 و 2 و 1 و 1 ( الف
... و ... و ... و 41 و 21 و 11 و 6 (ب
... و ... و ... و 35 و 25 و 16 و 8 و 1 (ج

 10 – در الگوی مقابل کسر دوازدهم را بنویسید .

11 – آقا سیروس 3 فرزند دارد که حاصل ضرب سن آن ها 72 است و حاصل جمع سن آن ها 19 می باشد . سن بزرگ ترین فرزند آقا سیروس چند سال است ؟ (راهنمایی : با روش حذف حالتهای نامطلوب حل کنید . )

12 – با سکه های 50 و 100 تومانی به چند حالت می توان 450 تومان را درست کرد ؟

13 – با انگشتان یک دست به چند روش می توان عدد 3 را نشان داد ؟

14 – حلزونی پایین درخت 8 متری قرار دارد . هر روز 2 متر به طرف بالا حرکت می کند ولی هنگام شب 5/0 متر به سمت پایین لیز می خورد . چند روز طول می کشد تا این حلزون به بالای درخت برسد ؟

15 – استخر مستطیل شکلی به ابعاد 13 و 9 متر داریم . می خواهیم دور این استخر را به فاصله ی 2 متری از لبه ها طناب کشی کنیم . چند متر طناب استفاده خواهد شد ؟

16 – رویا برای خرید 3 مداد و 2 کتاب یک اسکناس 10000 تومانی به فروشنده داد و 100 تومان پس گرفت . اگر قیمت هر مداد 300 تومان باشد ، قیمت هر کتاب چند تومان است ؟یک گروه بیگانه در یک موشک سفر میکردند. هرکدام از آن ها لباس های پرش پوشیده بودند هر بیگانه که لباس سبز داشت2شاخک و هرکدام که لباس نارنجی پوشیده بودند 3 شاخک و هر کدام که لباس آبی پوشیده بودند 5 شاخک. تعداد سبز پوشان با نارنجی پوشان برابر بوده و تعداد آبی پوشان 10 تا از سبز پوشان بیشتر بود. همه ی بیگانگان روی هم 250 شاخک داشتند چند بیگانه لباس آبی داشتند

تعداد صفحات کتاب :درشماره گذاری صفحه های یک کتاب 888 مرتبه رقم 1 به کار رفته است، این کتاب چند صفحه دارد؟  


8 کارگر کاری را در6 روز تمام می کنند0 پس از اینکه نصف کار انجام شد ، 2 کارگر بر سر کار حاضر نشدند تمام کار چند روزه تمام می شود   ؟
الف ) 4روز           ب) 7روز          ج) 12روز        د) هیچکدام
2-          طول سایه شخصی که قد  وی 160 سانتی متر است برابر 5 دسی متر شده است در صورتی که طول سایه درختی در همان حال برابر 5/2 متر باشد ارتفاع آ ن درخت چند متر است ؟
الف) 2/3           ب)8           ج) 16           د)2/6
3-          نسبت دو عدد دوسوم و یکی از آنها 18 است عدد دیگر کدام است ؟
الف)6               ب) 15                ج) 9               د) 27
4-          جنسی را بعد از % 15 تخفیف 1700 ریال فروختند قیمت اصلی آن جنس برابر است با :
الف ) 2200 ریال                    ب)2000 ریال
ج) 2500 ریال                       د) 1800 ریال
5- دریک پادگان غذای ماهانه 200 نفر را آماده کردند بعد از 10 روز 50 نفر به جمع آنها اضافه شد غذای ماهانه تهیه شده چند روزه تمام خواهد شد ؟
الف) 20روز             ب) 16 روز             ج) 26روز        د)50روز
6-  چهار راس مربعی روی یک دایره قرار دارند و شعاع دایره برابر با 5 است 0 مساحت این مربع برابر با کدام عدد است ؟
الف ) 75              ب) 25            ج) 50         د) 100
7- خط(الف) به فاصله 3 سانتی متر از دایره (س) به مرکز (ب) وشعاع 2 سانتی متر قرار دارد چند نقطه از دایره وجود دارد که تا خط (الف) به فاصله 7 سانتی متر می باشد ؟
الف ) هیچ نقطه           ب)2نقطه        ج) 1 نقطه      د) چهارنقطه
8- محیط یک لوزی 40 سانتی متر و قطر بزرگ 16 سانتی متر است مساحت لوزی عبارت است از :
الف) 96 سانتی متر                   ب) 192 سا نتی متر مربع
ج) 320 سانتی متر                     د) 240 سانتی متر
9- اگر مربعی روی وتر یک مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین بسازیم مساحت مربع چند برابر مساحت مثلث است ؟
الف) 2           ب) 4          ج) 3            د)دو یک دوم
10- اگر از 4 برابرعددی نصف آن را کم کنیم باقی مانده 14 می شود آن عدد کدام است؟
الف) 4            ب) 2        ج)10       د)7
11- 3 نفر برای انجام کاری 80 ساعت وقت نیاز دارند پس از آنکه سه چهارم کار انجام شد 1 نفر به آنها اضافه شد تمام کار در چند ساعت انجام می شود ؟
الف)‌                ب) 60          ج) 70             د)72
12- اختلاف دو عدد 51 می باشد در صورتی که عدد بزرگ سه دوم عدد کوچک باشد آن دو عدد عبا رتند از :
الف)76،25      ب) 102 ،51         ج) 153 ،102   د) 204و153
13- نصف عددی به اضافه ثلث آن عدد به اضافه ربع آن عدد مساوی است با (2- A 5 ) در صورتی که 3= A باشد مقدار آن عدد مساوی است با00
الف )‌13         ب) 15           ج) 16          د) 12
14- یک قوطی مقوایی به شکل مکعب مستطیل به طول 6 سانتی متر و عرض 5 سانتی متر و ارتفاع 8 سانتی متر می باشد سطح کل آن چند سانتی متر مربع می باشد ؟
الف) 176        ب) 206           ج) 236           د) 240
15- تفاضل دو عدد 199 است چون بر هم تقسیم کنیم خارج قسمت 4 باقیمانده 10 می شود عدد بزرگتر برابر است با :
الف) 409    ب) 136           ج) 189              د) 262
16- حلزونی هر روز صبح 3 متر جلو و عصر همان روز 2 متر به عقب بر می گردد در صبح روز دهم این حلزون چقدر راه رفته است
الف)50 متر      ب) 12 متر        ج) 48متر           د) 10متر
17- سعید 120 بشقاب خرید دانه ای 20 ریال یک چهارم آنها شکست بقیه را دانه ای چند بفروشد تا1200 ریال سود ببرد ؟
الف) 40           ب)35           ج) 30          د)3/33
18- در کدام شکل قطر ها نیمساز زاویه ها هستند ؟
الف ) ذوزنقه      ب) متوازی الا ضلاع   
ج) مستطیل         د) لوزی
19- قطر های یک لوزی 32و24 سانیمتر است محیط آن چقدر است
الف) 40            ب) 80           ج)‌          د) 160
20- مجموع سه عدد فرد متوالی 153 می باشد عدد بزرگتر کدام است ؟
الف)57                  ب) 55            ج)53             د) 51
21- هواپیمایی در ارتفاع 300 متری پرواز می کند و یک زیر دریایی درعمق 30متری هواپیما حرکت می کند میانگین فاصله آن دوچقدر بالاتر است ؟
الف) 135متر         ب) 165 متر       ج) 155 متر    د) 175 متر
22- با توجه به ترتیب اعداد نوشته شده عدد پنجم کدام است ؟
؟ و000 و 9و18و36
الف)‌/1             ب) 25/2               ج) 3         د) 5/4
23- متوازی الاضلاع کدام یک از خا صیتها ی زیر را دارد ؟
الف) دوقطر آن باهم مساوی است      ب) دوقطر آن برهم عمودند
ج) دوقطر دیگر را نصف می کند د) زاویه های روبرو همیشه مکلمند
24- نقطه a  به فاصله 5 سانتی متر از مرکز دایره (s ) قرار دارد طول پاره خط ab برابر4 سانتی متر است اندازه شعاع دایره چند سانتی متر است ؟( نقطه  bنقطه تماس است )
الف) 4/6          ب) 2           ج)3             د) 9
25- لاله به دوستش گفت که سن پدرش هنگام تولد او28 سال بوده است و حالا سن پدرش 3 برابر سن اواست لاله چند سال دارد ؟
الف) 42       ب) 24              ج) 14      د) 7
26- سارا می خواهد برای هر کدام از دوستانش یک مداد هدیه بخرد اگر مداد 15 ریالی بخرد 20 ریال زیاد می آورد اگر مداد 5/17 ریال بخرد 10 ریال کم می آورد دوستانش چند نفرند ؟
الف) 8            ب) 10           ج) 12           د) 14
27- مجموع دو زاویه متقابل به راس 150 درجه است مکمل هر یک از زاویه ها چند درجه است؟
الف) 30           ب) 105             ج) 15            د) 40
28- کارگری کاری را2 روزه انجام می دهد کارگر دیگری همان کار را 3 روزه انجام می دهد اگر هر دو با هم کار کنند در یک روز چه مقدارا ز کار را انجام می دهند ؟
الف)‌دوششم        ب) پنج ششم      ج) یک دوم   د) تمام کار
29- کدام جمله درست است ؟
الف) درهر متوازی الاضلاع دوقطر باهم مساوی است
ب) دربعضی لوزی ها دو قطر با هم مساویند
ج) درمستطیل دو قطر برهم عمودند
د) درهر ذوزنقه دوقطر با هم مساوی است
30- دو سال پیش سن پدری 7 برابر سن پسرش بود سه سال دیگر سن پدر 4 برابرسن پسرش خواهد بود سن فعلی پدر چند سال بیشتر از سن فعلی پسرش است ؟
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الف) 7          ب) 27      ج) 30             د) 37
31- چهارپنجم پول احمد برابر چهارنهم پول مصطفی است اگر مصطفی 16 ریال بیشتر از احمد پول داشته باشد احمد چند ریال دارد الف) 45            ب) 81         ج) 20            د) 72
32-  اگر میا نگین 8 درس دانش آموزی 5/17 باشد و نمره 3 درس او 15، 17 ، 5/15 باشد و در دروس دیگر نمرات یکسان داشته باشد نمره هر یک از دروس دیگر را حساب کنید ؟
الف) 18             ب) 17          ج) 5/17        د)5/18
33- اگر ساعت 4و5 دقیقه باشد زاویه بین عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار چند درجه است ؟
الف) 30            ب) 60            ج) 5/92       د) 120
34- یک کارگر با تجربه کاری را در 20 روز و یک کارگر بی تجربه همان کار را در 30 روز انجام می دهد اگر هر دو با هم کار کنند آن کار چند روزه تمام می شود ؟
الف) 12روز       ب) 15 روز        ج) 50روز       د) 10روز
35- از تبخیر 15 کیلو گرم آب دریاچه ای 900 گرم نمک به دست آمده است چند درصد آب آن دریاچه نمک است ؟
الف) % 5/13    ب) %9               ج) %6              د) %60
36- کدام گزینه صحیح است ؟
الف) متوازی الاضلاع نوعی لوزی است
ب ) متوازی الا ضلاع دارای یک محور تقارن بیشتر نیست
ج) لوزی مربعی است که قطر های آن نا مساوی است
د) مجموع زاویه های یک شش ضلعی 720 درجه است
37- اندازه اضلاع قائمه مثلث قائم الزاویه ای 5 و 12 است مقدار تقریبی ارتفاع وارد بر وتر آن کدام گزینه است ؟
الف) 2/5      ب)5          ج)6/4           د)1/4
38- دو زاویه یک مثلث 45و 60 درجه است دو زاویه یک مثلث دیگر 75و60 درجه است کدام گزینه صحیح است ؟
الف) دومثلث متشابه نیستند        ب) دومثلث متشابه هستند
ج) شاید دو مثلث متشابه باشند   د) بعید است دو مثلث متشابه باشد
39- با پمپ ( آ ) در 10 ساعت آب استخر تخلیه می شود با پمپ ( ب) در 6 ساعت آب استخر تخلیه می شود اگر هر دو پمپ با هم کار کنند آب استخر در چند دقیقه تخلیه می شود ؟
الف) 150         ب) 160             ج)225       د)480
40- دانش آموزان دو کلاس در یک آزمون شرکت کرده اند معدل  نمر ه های کلا سی که 20 دانش آموزداشت 18 ومعدل نمره های کلاس دیگر که 30 دانش آموز داشت 16 شد معدل نمر ه های دانش آموزان دو کلاس با کدام گزینه برابر است ؟
الف) 5/16         ب) 6/16          ج) 7/16   د)8/16علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
پارمیدا
سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 12:50 ب.ظ
سوال 1
پارمیدا
سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 12:49 ب.ظ
سلام سوال ۱ میشه چی
Sh
جمعه 29 فروردین 1399 04:10 ق.ظ
سوال 4 چند میشه؟؟
یکشنبه 28 آبان 1396 10:18 ب.ظ
۱۱ چی میشه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 20
مریم
شنبه 20 آبان 1396 01:05 ب.ظ
میشه جواب سوال 6که مربوط به اسانسور هست رو بزارین
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : هر 5 کودک=3 بزرگ
10کودک=6 بزرگ
امیر
سه شنبه 8 دی 1394 02:56 ب.ظ
لطفا با راه حل
امیر
سه شنبه 24 آذر 1394 08:33 ب.ظ
بچه ها جواب این سوال رو بگین دوبرابر ثلث پول سعید 640تومان است سه برابر ربع پول او چقدر است .
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 720
فاطمه
جمعه 10 مهر 1394 12:43 ب.ظ
سلام جواب سوال 11 از بالا میشه 1 و 6 و12
هکر
چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 10:59 ق.ظ
جوابشون رو ندارید؟؟؟؟؟


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic