آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

مختصات مساحت

تاریخ:چهارشنبه 8 بهمن 1393-07:49 ب.ظ


1.مساحتABCچقدر؟


گزینه:


بارسم یک 3ضلعی به مختصات زیرمساحت چقدر؟

( 1- و4-  )=ّ  A

( 3 و2- )=ّ  B

و ( 1-و4  )=ّC 

 40 واحد مربع
 
32 واحد مربع
  16 واحد مربع
 8 واحد مربع
  

 

 

2.

گزینه:

 بارسم یک 4ضلعی به مختصات زیرمساحت چقدر؟

( 1- و4-  )=ّ  A

( 3 و2- )=ّ  B

و ( 3و2  )=ّC 

( 1- و4 )=ّ  D

24واحد مربع

 
32 واحد مربع
  48 واحد مربع
  64 واحد مربع

  

 

 

3.

گزینه:


بارسم یک 3ضلعی به مختصات
زیرمساحت چقدر؟

( 4 و1-  )=ّ  E

( 2 و3 )=ّ  F

و ( 2-و4-  )=ّD 

 42واحد مربع

 
27 واحد مربع

 15 واحد مربع

 9 واحد مربع
  

 

 

 
4.

گزینه:


بارسم یک 4ضلعی به مختصات
زیرمساحت چقدر؟

( 4 و3-  )=ّ  A

( 2- و4- )=ّ  M

و ( 1-و4  )=ّH 

( 3و2 )=ّ  T


 48
واحد مربع

 
32 واحد مربع

 
32.5 واحد مربع

 15.5
واحد مربع

می خواهیم مساحت چند ضلعی رسم شده روی محور مختصات را حساب کنیم..  

دراینجا با دو مسئله برخورد می کنیم:


یا اضلاع موازی محورهاهستند.

اگر اضلاع شکل رسم شده  موازی محورها بود که با شمارش عددهای روی محور ها اندازه اضلاع به دست می اید واگر روی صفحه شطرنجی رسم شده با شمارش مربعها  ابعاد یا  طول وعرض را حساب می کنند.


یااضلا ع موازی محورها نیستند..

اگر اضلاع شکل رسم شده  موازی محورها نبود, شما باید شکل را

"قسمت بندی جعبه ای" کنید . یعنی اطراف شکل یک مربع رسم کنید وبع مربع را قسمت بندی کنید.یا روی صفحه شطرنجی هم قسمت بندی کرده  وبرای مساحت تعداد مربع ها را بشمارید..

 

اضلاع موازی محورهاهستند:

باشمارش
ابعاد مورد نیاز  مثلث با مختصات زیر را را پیدا کنید..


( 1 و2-  )=ّ  A 

( 4 و2  )=ّ  B و ( 1 و4  )=ّ  C

در مثال روی شکل  بعد از نقطه یابی ،اندازه قاعده مثلث 6واحد مربع شمارش شده  وارتفاع مثلث 3 واحد مربع  .

مساحت مثلث =
 نصف حاصلضرب قاعده در ارتفاع

9=2÷(6×3)

چون اضلاع موازی با محور هاست می توانید با شمارش فاصله
A تا C یا کم کردن         s:                4-(-2) = 6

برای اندازه ارتفاع هم  می توانیداز  اندازه محور y  یک واحد کم کنید.
  3 =1- 4

مساحت شکل 9 واحد مربع.
 

 

اضلا ع موازی محورها نیستند...


 ** پیداکنید"مساحت جعبه را"  باشمارش مربع ها

** پیداکنید مساحت مثلث   xرا

با"روشقسمت بندی
مساحت را پیدا کنید..
در این مثال اضلاع مثلث موازی با محور ها نیست:

مختصات مثلث:

( 1 و3-  )=ّ  A

( 3 و1  )=ّ  B و ( 2- و3  )=ّ  C

1.  مثلث را نقطه یابی کنیداطراف مثلث را  "جعبه ای مربع شکل" طوری رسم کنید که حتی الامکان از راس های مثلث بگذرد. مطمئن شوید که اضلاع مربع روی خطوط شطرنجی باشد..

2.  حالا مربع را قسمت بندی کرده وهر قسمت را شماره بگذارید ). 

3. "مساحت هر قسمت را با شمارش مربع های شطرنجی محاسبه کنید. مساحت مجموع تما م قسمتها باید مساوی مساحت مربع جعبه ای باشد.".

مساحت جعبه=A1+ A2+ A3+A4       30=9+x+5+4

30=x+18

x=12     
    

 
 
      
   مساحت مثلث 12 واحد مربع.

 
 

 چگونگی قسمت بندی، زمانی که بارسم جعبه مربعی نتوان همه راس هارا لمس کرد   .
دراین جا ما بارسم یک 4ضلعی به مختصات

( 1 و3-  )=ّ  A

( 2 و2- )=ّ  B و ( 4و2  )=ّC 

( 3- و4 )=ّ  D

   

بعداز رسم 4 ضلعی باید یک (جعبه مربع شکل) که ضلعها یش موازی دومحور مختصات باشد،اطراف این 4 ضلعی رسم کنید که ازراسها بگذرد  . اما می بینیم که از یک راس عبور نمیکند .میتوانید با رسم یک مربع کوچک ( سبز) ان راس را وصل کنید حالا مربع جعبه ای بزرگرا به قسمتهای مختلف قسمت بندی کنید  دراینجا 7 قسمت شده

  "مساحت جعبهA( مربع بزرگ)=

A1+ A2+ A3+A4+A5+ A6=

56=4+4+7+x+4+4

x+23=56

  x=33مساحت 4 صلعی

  


اسان بود , اما من خسته شدم !

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
پنجشنبه 23 دی 1395 12:15 ب.ظ
خیلی خیلی ممنونم مطالب شماهمیشه آموزنده ومفید هستند.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic