آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

خط صفحه

تاریخ:دوشنبه 1 تیر 1394-05:51 ب.ظ


خط نقطه 1

خط و نقطه 2


سطح(تعریف نشده)

در هندسه ،سطح ضخامت ندارد.سطح را معمولا با شکل نشان میدهند مثل سطح میز ، یا سطح یک متوازی الاضلاع

 سطح هیچ حد ومرزی ندارد.در طبیعت و در پیرامون ما سطوح به اشكال متنوع وجود دارند. سطح چیزها در طبیعت گاه به صورت هموار و گاه ناهموار و دارای بافت ها  ونقش های مختلف است.

سطح را با یک حرف m) یا 3 حرف ABCمی خوانیم.(

 تصاویر زیر براساس توضیحات ارائه شده . 


 اگر خط tبرنقطه تقاطع دو خط    AB  ,CD   واقع در صفحه عمود شود    بر صفحه هم عمود شده است.

اگر خط t عمود بر خط AB واقع در صفحهL شد وt عمود برخطCD در نقطه تقاطع به هم برخوردند پس :t بر صفحه L هم عمود شده

برهر نقطه واقع بر خط راست یا خارج ان خط  یک صفحه وفقط یک صفحه عمود بران خط می شود..

درنقطه Aروی خطBC فقط صفحه Lعمود بر BC


برهر نقطه واقع بر خط راست یا خارج ان خط  یک صفحه وفقط یک صفحه عمود بران خط می شود...
درنقطه Aروی خطBC فقط صفحه Lعمود بر BC

اگر دو خط بر یک صفحه عمود باشند هردو خط در یک صفحه قرار دارند..


اگرخط ABعمود برصفحه qوخط CDعمود

بر صفحه  q باشد ،پس:

هردوخطAB وCDدر  صفحه q هستند.


اگر دو سطح ( صفحه) بر هم عمود شدند، اگر وفقط یک خط در یک صفحه باشد، این خط بر صفحه دیگر عمود است.

درشکل صفحه q  برصفحه L عمود است و

خط AB درصفحهq هست.پس:

ABعمود برصفحه L هست

.


اگر دو سطح ( صفحه) در صورتی برهم  عمود شدند، که یک خط از یکی بر دیگری عمود باشد.( هرخط که در یکی از انها بر فصل مشترک آنها عمود باشد بر صفحه دیگر عمود است.

تقاطع خط ABدر نقطه Bبا خط c در صفحه L عمود است . پس:


BCعمود برABدر نقطه Bواقع در صفحهL


اگر دو سطح ( صفحه)q,L بر هم عمود شدند،

و یک خط بریک صفحه عمود باشد، یعنی

خط ABبر صفحه L عمود باشد

پس صفحه  qعمود بر Lهست

.

اگریکی از دوصفحه موازی برصفحه ای عمود باشد ، دیگری نیز بر آن صفحه عمود است.

ویا اگر یک صفحه دو صفحه موازی را قطع کند پس دوخط محل برخورد صفحه ها  با هم موازی هستند.
در شکل اگر صفحهL موازی صفحهr باشد

پس خطوط ABموازی CD

اگر دوصفحه بریک خط عمود باشند ان دو صفحه با هم موازی هستند.

در شکل اگر صفحهL عمود بر خطCD باشد
وصفحه 1 L هم عمود بر خطCD باشد

پس صفحه  L موازی 1 L هست


تمرین ها


حل تمرین با پاسخ.

1.

دراین جعبه مکعب مستطیل شکل,
کدام دسته ضلعها در یک صفحه هستند؟

انتخاب گزینه:
پاسخ:AB,BC
EF,DA
GH,FC


 

 

2.

 وقتی دو صفحه یکدیگر را قطع کنند،دو خط ایجاد می شود.


درست یا غلط؟

انتخاب گزینه:
 
درست
 غلط

 

 

3. کدام عبارت درست است?
انتخاب گزینه:
الف-  صفحه l و q با هم موازیند.
ب-صفحه   
l و q    در خط DE  قطع شدند. 
ج-  نقطه  P در صفحه  lاست.

 

 

4.

هردو خط متقاطع یک صفحه، فقط یک صفحه را مشخص می کند. درست یا غلط؟

انتخاب گزینه:
 درست
غلط

 

 

5.

دراین مکعب مستطیل دو صفحهGHBو EFC ..............هستند.

انتخاب گزینه:

الف-  عمود
 ب- موازی
 ج- هیچکدام

 

 
6.

 

کدام عبارت درست است?

انتخاب گزینه:
الف- 
خط BC در صفحه  l قرار دارد.

ب-خط  BCوصفحه l در نقطه A همدیگر را قطع کردند.
 

ج-
صفحه  l بر خط  BCعمود است.


 

 

7. هر خط ویک نقطه خارج آن  یک صفحه را مشخص می کند.درست یا غلط?

انتخاب گزینه:
 
درست
 غلط

 

 

8.

در این مکعب مستطیل کدام صفحه شامل

D و موازی صفحه  FEG
?

انتخاب گزینه:
لف- 
صفحه DAB وGAD.
ب- صفحهDCB و FCB.
ج-  فقط صفحه DAB.

 

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
پرنیا
جمعه 22 آبان 1394 07:41 ب.ظ
سلام خانوم فتحی مجموع زوایای خارجی یه چند ضلعی مقعر چنده ؟ میشه توضیح بدید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : همه چند ضلعی ها چه محدب وچه مقعر مجموع زوایای خارجی=360 درجه
مریم
یکشنبه 8 شهریور 1394 03:55 ب.ظ
سلام عالی بود من تمام این ها را یاد دارم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic