آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

مساحت ومحیط چند ضلعی ها

تاریخ:جمعه 6 آذر 1394-10:40 ق.ظ


محیط

محیط یک چند ضلعی= مجموع اضلاع.

مساحت

اندازه سطح یک چند ضلعی با توجه به اضلاع.

محیط مثلث

   مثلث متساوی الالضلاع               مثلث متساوی الساقین               
مثلث مختلف الاضلاع
3×یک ضلع
p=3×L
p=2×L+b


p=a+b+c
Equilateral Triangle Isosceles Triangle Scalene Triangle

مساحت مثلث                                                                                

Area of Triangle

Formula for Area of a Triangle

مساحت مثلث =قاعده×ارتفاع÷2

A=b×h÷2

مثال

 محاسبه کن  و مساحت محیط مثلث متساوی الساقین به اضلاع 11سانتیمتر و7.5 سانتیمتر و11 سانتیمتر:

Area of a Triangle

P = 2 × 11 + 7.5 = 29.5 cm            محیط

    38.5 سانتیمتر مربع   =2÷11×7    مساحت

Triangle Operations

مربع                                                                                        

Square

p=4×L  محیط = 4×یک صلع

A=L2مساحت = مجذوریک ضلع


مثال

محاسبه کن  و مساحت  ومحیط مربع به ضلع 5 سانتیمتر:

Square
محیط=4×5=20 سانتیمتر

A = 52 = 25 cm2

مستطیل                                                                         

p=2×(b+h     محیط=(  طول+عرض)×2
Rectangle

 مساحت= طول×عرض    A=h×b

مثال

محیط ومساحت مستطیل را حساب کنید که عرض 6 سانتیمتر و طول10 سانتیمتر

Rectangle

P = 2 × (10 + 6) = 32 cm

A = 10 × 6 = 60 cm2

لوزی                                                                               

Rhombus


     محیط=  طول یک ضلع×4     p=4×L


 مساحت= 2÷قطرکوچک ×قطر بزرگ       2÷( A=(D×d

مثال:محیط ومساحت لوزی را حساب کنید   به ضلع 17 سانتیمتر که قطربزرگ 30 سانتیمتر و قطر کوچک16 سانتیمتر باشد.


Area of a Rhombus

P = 4 · 17 = 68 cm   محیط


 A=مساحت240 سانتیمتر مربع= 2÷16 ×30

Rhombus Operations

متوازی الاضلاع                                                                     

Rhomboid

P = 2 · (a + b محیط=(ضلع کوچک+ضلع بزرگ)×2

A = b · h  مساحت =قاعده ×ارتفاع

مثال=

محیط ومساحت لوزی را حساب کنید   به ضلع  های 4.5  سانتیمتر و    4سانتیمتر و ارتفاع 4 سانتیمتر باشد


Rhomboid

   محیطP = 2 · (4.5 + 4) = 17 cm

     مساحت    A = 4 · 4 = 16 cm2

مساحت ذوزنقه                                                                  

Area of a Trapezoid

Formula for Area of a Trapezoid

مساحت = ( قاعده کوچک+ قاعده بزرگ)×ارتفاع ÷2                 A=(B+b)×h÷2

مثال:

مساحت ذوزنقه را حساب کنید   به قاعده ها  10  سانتیمتر و    4سانتیمتر و ارتفاع 4 سانتیمتر وطول ساق5 سانتیمتر باشد

مساحت=28 سانتیمتر مربعArea of a Trapezoid

Trapezoid Operations


مساحت یک چند ضلعی منتظم ( اینجا 6 ضلعی                                     

Area of a Regular Polygon


n = تعداد یک ضلع           p=n×L

= محیط=تعداد ضلع ×طول یک ضلع   

=مساحت = محیط × ارتفاع÷2

مثال:مساحت ومحیط یک 5 ضلعی منتظم را به ضلع 6 سانتیمتر  حساب کنید

ابتدا خطی از مرکز به وسط ضلع رسم کنی تا ارتفاع ایجاد شود .

Area of a Regular Polygon

:با کمک قضیه فیثاغورث ارتفاع مثلث قائم الزاویه   را حساب می کنیم:

a2+32=52

a = √16=4    سانتیمتر

30×4     

2

  =A مساحت

مساحت=60 سانتیمتر مربع

مثال:مساحت ومحیط یک 6 ضلعی منتظم  زیرارا  که در  دایره  محاط شده به شعاع 4 سانتیمتر  حساب کنید:

ابتدا از مرکز به وسط ضلع 6ضلعی عمود کنید وبا رسم شعاع به راس همان ضلع، مثلث قائم الزاویه ایجاد کن

Area of a Regular Hexagon

ضلع= شعاع =4

ارتفاع از مرکزتا وسط ضلع= a

a2+32=42

3.46 سانتیمتر= a

محیط  P = 6 · 4 = 24 cm

مساحت =  محیط 6ضلعی ×ارتفاع÷2

    سانتی متر مربع   41.52=  2  ÷   24 ×3.46

مساحت یک چند ضلعی                                                                               

Area of an Irregular Polygon

ابتدا شکل را به قسمتهای مختلف تقسیم کنیدو .بعد مساحت هر قسمت را محاسبه کنید وجمع کنید. شک را ما به چند مثلث تقسیم کردیم:

A = T1 + T2 + T3 + T4

مثال

مساحت شکل زیر را حساب کن:

Area of a Polygon

P = 11 · 2 + 5 + 13 + 12 = 52 cm

AD = BC; AB = DC flecha متوازی الاضلاع

A = AR + AT

A = 11 · 12 + (12 · 5 ) : 2 = 162 cm2

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
نینا
پنجشنبه 22 خرداد 1399 04:03 ب.ظ
سلام چطور باید مساحت جانبی یک پنج ضلعی رو حساب کرد
ارغوان
چهارشنبه 7 خرداد 1399 03:41 ب.ظ
سلام.ببخشیدمساحت شیش ضلعی چی میشه؟
بهار
شنبه 27 اردیبهشت 1399 01:59 ق.ظ
خب ارتفاع ۵ ضلعی؟؟؟
پریناز
یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 09:59 ب.ظ
خوب بود کمکم کرد
چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 10:32 ق.ظ
ببخشید مساحت پنج ضلعی چیه؟
یکشنبه 17 فروردین 1399 05:11 ب.ظ
گاهیدی بابا

شنبه 6 بهمن 1397 07:03 ب.ظ
مجیط پنج ضلعی با ضلع2/23چی میشه؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ×5
ریحانه
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 05:34 ب.ظ
مساحت جانبی یک هرم شش ضلعی منتظم گستره.اندازه ضلع مثلث ۲۰ اندازه یک ضلع شش ضلعی ۱۰
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 20×10÷2=100
100×6
شنبه 22 اردیبهشت 1397 10:23 ب.ظ
هر سانتی متر مکعب معادل یک سی است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بله
شنبه 22 اردیبهشت 1397 10:22 ب.ظ
اگر گلدانی بیست گل داشته باشد و هشت گل آن رز باشد میگوییم. هشت درصد گل ها رز است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 40٪
شنبه 22 اردیبهشت 1397 10:21 ب.ظ
تقارن نسبت به یک خط را تقارن مرکزی میگویند
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : غلط
شنبه 22 اردیبهشت 1397 09:32 ب.ظ
اگر هشت درصد قیمت کالایی را نپردازیم میگوییم نود و دو درصد آن را پرداخت کرده ایم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بله
شنبه 22 اردیبهشت 1397 09:31 ب.ظ
نسبت یک سوم به پنج به صورت عدد طبیعی ۳ به ۵ است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 1به15
شنبه 22 اردیبهشت 1397 09:30 ب.ظ
نسبت دو زاویه ی مکمل ۴ به ۵ است اندازه ی هر زاویه را حساب کنید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 100و80
شنبه 22 اردیبهشت 1397 09:30 ب.ظ
زمانی که عقربه های ساعت سه و بیست دیقه را نشان بدهد زاویه بین عقربه ها جای خالی درجه است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 3×30)-(20×5.5)
شنبه 22 اردیبهشت 1397 09:29 ب.ظ
شصت درصد دایره چند درجه است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 216
شنبه 22 اردیبهشت 1397 09:28 ب.ظ
دو زاویه ی متقابل و به راس متمم یکدیگر ند مکمل هر زاویه را بگو
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 135
180-45=
شنبه 22 اردیبهشت 1397 09:27 ب.ظ
حجم مکعبی با ابعاد چهار سانتی متر جای خالی سانتی متر مکعب است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 64
شنبه 22 اردیبهشت 1397 09:26 ب.ظ
نسبت عدد های زوج یک رقمی طبیعی به عدد های زوج دو رقمی را بگو
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 9/45=1/5
شنبه 22 اردیبهشت 1397 09:25 ب.ظ
نسبت دو زاویه ی متمم دو به پنج است . اندازه ی هر یک از زاویه ها را حساب کنید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 2+5=7
90÷7=12.8
12.8×2=
12.8×5=
شنبه 22 اردیبهشت 1397 09:24 ب.ظ
چرخی در یک ساعت ۸۰۰ دور میزند. در شش دیقه چند دور میزند ؟در یک ساعت و سی دیقه چند دور میزند
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 80
1200
شنبه 22 اردیبهشت 1397 09:23 ب.ظ
نسبت پول امین به علی یک به پنج ششم است. اگر مجموع پول آنها ۶۶۰۰۰ هزار تومان باشد پول هر یک چقدر است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : یک به پنج ششم=6به5
در جدول تناسب 3خانه هریک=66000÷11=6000
5×6000=
6×6000=
شنبه 22 اردیبهشت 1397 09:20 ب.ظ
در مثلث متساوی الاضلاع اندازه ی هر زاویه شصت درجه است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بله
شنبه 22 اردیبهشت 1397 09:19 ب.ظ
مکمل زاویه ی قاعمه نود درجه است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بله
شنبه 22 اردیبهشت 1397 09:18 ب.ظ
یک میلی لیتر برابر یک هزارم لیتر است
شنبه 22 اردیبهشت 1397 09:17 ب.ظ
نسبت طول ضلع لوزی به محیط ان
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 1به4
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:02 ق.ظ
سلام چطور باید مساحت چند ضلعی ها رو به روش فیثاغورس به دست بیاوریم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : نمونه همین صفحه مطالعه کن
حسین
چهارشنبه 8 فروردین 1397 02:39 ب.ظ
محیط5عددپنج ضلعی منتظم17هس محیط 15عددمنتظم باهمین شکل چندمیشه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 51
D
دوشنبه 14 اسفند 1396 07:34 ب.ظ
مساحت پنج ضلعی چیست ؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : همین صفحه را با دقت بخوان توضیح دادم
محیط× ارتفاع ÷2=مساحت
نازنین
جمعه 20 بهمن 1396 07:20 ب.ظ
مساحت‌جانبی‌یک‌منشورکه‌قاعده‌اش‌یک‌پنج‌ضلعی‌نامنتظم‌به‌اضلاع‌۲-۵-۷-۷-۸.۵‌‌‌‌ و‌ارتفاع‌منشور‌۸سانتی‌متره‌چنده؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : اعداد نامنظم


نمایش نظرات 1 تا 30
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic