آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

مثلث محیط مساحت

تاریخ:یکشنبه 8 آذر 1394-12:32 ب.ظ


مساحت ومحیط یک مثلث

محیط مثلث

   مثلث متساوی الالضلاع               مثلث متساوی الساقین               
مثلث مختلف الاضلاع
3×یک ضلع
p=3×L
p=2×L+b


p=a+b+c
Equilateral Triangle Isosceles Triangle Scalene Triangle

مساحت مثلث                                                                                

Area of Triangle

Formula for Area of a Triangle

مساحت مثلث =قاعده×ارتفاع÷2

A=b×h÷2

مثال

 محاسبه کن  و مساحت محیط مثلث متساوی الساقین به اضلاع 11سانتیمتر و7.5 سانتیمتر و11 سانتیمتر:

Area of a Triangle

P = 2 × 11 + 7.5 = 29.5 cm            محیط

    38.5 سانتیمتر مربع   =2÷11×7    مساحت

Triangle Operations


مشاحت مثلث متساوی الاضلاع
Area of an Equilateral Triangle

3     

2

×  ضلع=h  ارتفاع

3     

4

  ×  مجذور ضلع=A مساحت مثلث متساوی الاضلاع

Height of an Equilateral Triangle Formula

Area of an Equilateral Triangle Formula

مثال

مساحت مثلثی متساوی الاضلاعرا حساب کن که ضلع 10 سانتیمتر باشد..

3     

4

  ×  مجذور ضلع=A مساحت مثلث متساوی الاضلاع


3     

4

  ×  102=A مساحت مثلث متساوی الاضلاع

 43.30 سانتیمتر مربع=A                                                                                                                                                   


مساحت مثلث قائم الزاویه


مساحت مثلث قائم الزاویه = ارتفاع × قاعده ÷2Area of a Right TriangleFormula for the Area of a Right Triangle

b×c     

2

   =A مساحت

مثال

مساحت مثلث قائم الزاویه را حساب کنید که ارتفاع وقاعده 3 و 4 cmباشد.

Area of a Right TriangleTriangle Operations

3×4     

2

   =A مساحت


6 سانتیمتر مربع=A                                                                                                                            

مساحت مثلث با داشتن 3 ضلع چگونه حساب کنیم؟

 

الف: اول نصف مجموع 3 ضلع را حساب کن ( نصف محیط):

        a+b+c    

2

   =S  نصف محیط مثلث


فرمول هرون    ) زمانی به کار می بریم که فقط 3 ضلع مثلث را داریم  :                                                                                                                                                               

2-  نصف محیط را در فرمول هرون بگذاریم:

    (  S(  S-a)( S-b)(S-c  √=مساحت مثلث بدون داشتن ارتفاع


                                          

Heron's Formula

مثال

مساحت مثلثی را حساب کنید که سه ضلع ان  3, 4 و 5 cmباشد.

Triangle Operations

6 سانتیمتر= 

3+4+5

2

 =S

'نصف محیط

 

Triangle Operations


    6(  6-3)( 6-4)(6-5  √=مساحت مثلث فرمول هرون
6 سانتیمتر مربع=A       

مساحت مثلثی که درون دایره محاط شده دایره محیطی اطراف مثلث

Circumscribed Circle in a Triangle


مساحت مثلثی که درون دایره محاط شده

b×c×a     

4R

   =A مساحت

R = شعاع دایره.

مساحت مثلثی که دایره محاطی درون ان است.

در هندسه دایره محاطی داخلی یک مثلث بزرگترین دایره ای است که آن مثلث می‌تواند در بر بگیرد. دایره محاطی داخلی را دایره داخلی مثلث و دایره محاطی خارجی را دایره خارجی مثلث نیز می نامند. هر مثلث یک دایره داخلی و سه دایره خارجی دارد.

Inscribed circle in a Triangle

A=r×s

r =شعاع دایره.

s = نصف مجموع محیط مثلث


        a+b+c    

2

   =S  نصف محیط مثلث

مساحت مثلث با داشتن  2 ضلع وزاویه بین

Area of a Triangle

Area of a Triangle Formula

b×c×a     


   sinC×(b×a)÷2=A 
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات