آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

تمرین عددهای صحیح جذر توان

تاریخ:یکشنبه 23 اسفند 1394-11:09 ق.ظ

توجه :  علامت ( .) یعنی صرب
علامت   (  : ) بعنی تقسیم

1-اعداد صحیح زیر را مرتب کنید از کوچک به بزرگ:قرینه هر یک وقدر مطلق

8, 6-, 5, 3, 2-, 4, 4-, 0, 7

2 -اعداد زیر را روی محور نشان دهید و قرینه هریک را بنویسید  هم چنین قدر مطلق.

4-, 6, 2-, 1, 5, 0, 9

3حاصل هر تمرین چقدر؟:

1 -                     3 × 2 + 3 ×(−5) =

    2                     (−2) × 12 + (−2)× (−6) =

   3           8× 5 + 8 = 8 × (5 + 1) =

4              (−3) × (−2) + (−3) × (−5) =

4 پاسخ دهید:

1                        (3 − 8) + [5 − (−2)] =

2                        5 − [6 − 2 − (1 − 8) − 3 + 6] + 5 =

3                         9 : [6 : (− 2)] =

4                         [(−2)5 − (−3)3]2 =

5                        (5 + 3 · 2 : 6 − 4 ) · (4 : 2 − 3 + 6) : (7 − 8 : 2 − 2)2 =

6               [(17 − 15)3 + (7 − 12)2] : [(6 − 7) · (12 − 23)] =

5  حاصل هر تمرین چقدر؟:

1                 (7 − 2 + 4) − (2 − 5) =

2                          1 − (5 − 3 + 2) − [5 − (6 − 3 + 1) − 2]=

3 −12 · 3 + 18 : (−12 : 6 + 8) =

6-حاصل هر تمرین چقدر:

1 Radical Integer

2 Radical Integer

3 Radical Integer

4 raíz

5 Radical Integer

6 Radical Integer

7- حاصل هر تمرین چقدر:

1                  (−2)2 · (−2)3 · (−2)4 =

2                        (−8) · (−2)2 · (−2)0 (−2) =

3                             (−2)−2 · (−2)3 · (−2)4 =

4                            2−2 · 2−3 · 24 =

5                                  22      : 23 =

  6                       2−2 : 23 =

7                        22 : 2−3 =

8                          2−2 : 2−3 =

9                       [(−2)− 2] 3 · (−2)3 · (−2)4 =

    10              [(−2)6 : (−2)3 ]3 · (−2) · (−2)−4 =

8 -حاصل هر تمرین چقدر:

 1                (−3)1 · (−3)3 · (−3)4 =

2        (−27) · (−3) · (−3)2 · (−3)0=

3        (−3)2 · (−3)3 · (−3)−4 =

 4              3−2 · 3−4 · 34 =

5                    52 : 53 =

6                       5−2 : 53 =

7                     52 : 5 −3 =

8                       5−2 : 5−3 =

9                  (−3)1 · [(−3)3]2 · (−3)−4 =

10                 [(−3)6 : (−3)3] 3 · (−3)0 · (−3)−4 =

پاسخ تمرین ها

1

1-اعداد صحیح زیر را مرتب کنید از کوچک به بزرگ:روی محور

:

8, −6, −5, 3, − 2, 4, −4, 0, 7

− 6 < − 5 < − 4 < − 2 < 0 < 3 < 4 < 7 < 8      

Representation of Integers

o:(−6) = −(−6) = 6 |−6| = 6

o:(−5) = −(−5) = 5    |−5| = 5

o:(−4) = −(−4) = 4    |−4| = 4

o:(−2) = −(−2) = 2   |−2| = 2

o:(0) = 0    |0| = 0

o:(3) = −3     |3| = 3

o:(4) = −4    |4| = 4

o:(7) = −7    |7| = 7

o:(8) = −8    |8| = 8


2

اعداد زیر را روی محور نشان دهید و قرینه هریک را بنویسید  هم چنین قدر مطلق.

Representation of Integers

o:(−4) = −(−4) = 4    |−4| = 4

o:(6) = −6   |6| = 6

o:(−2) = −(−2) = 2   |−2| = 2

o:(1) = − 1    |1| = 1

o:(−5) = −(−5) = 5    |−5| = 5

o:(0) = 0    |0| = 0

o:(9) = −9   |9| = 9


3

حاصل:

1.                     3 · 2 + 3 · (−5) =

 =  -9


2.              (−2) · 12 + (−2) · (−6) =

 = 12-


.= 8 · (5 + 1) =

= 8 · 6 = 48


4.(−3) · (−2) + (−3) · (−5) =

= (−3) · [(−2) + (−5)] = (−3) · (−2 − 5) = (− 3) · (−7) = 21


4

حاصل:

1       (3 − 8) + [5 − (−2)] = −5 + (5 + 2) = −5 + 7= 2


2                  5 − [6 − 2 − (1 − 8) − 3 + 6] + 5 =

= 5 − [6 − 2 − (−7) − 3 + 6] + 5 =

= 5 − [6 − 2 + 7 − 3 + 6] + 5 =

= 5 − 14 + 5 = −4


3                                    9   : [6 : (−2)] = 9 : (−3) = −3


4                 [(−2)5 − (−3)3]2 =

= [− 32 − (−27)] = (−32 + 27)2 =

= (−5)2 = 25


5                 (5 + 3 · 2 : 6 − 4 ) · (4 : 2 − 3 + 6) : (7 − 8 : 2 − 2)2 =

= (5 + 6 : 6 − 4 ) · (4 : 2 − 3 + 6) : (7 − 8 : 2 − 2)2 =

= (5 + 1 − 4 ) · (2 − 3 + 6) : (7 − 4 − 2)2 =

= 2 · 5 : 12 =

= 2 · 5 : 1 = 10 : 1 = 10


6              [(17 − 15)3 + (7 − 12)2] : [(6 − 7) · (12 − 23)] =

= [(2)3 + (−5)2] : [(−1) · (−11)] =

= (8 + 25) : [(−1) · (−11)] =

= (8 + 25) : 11 =

= 33: 11 = 3


5

حاصل:

                          1 (7 − 2 + 4) − (2 − 5) = 9 − (−3) = 9 + 3 =12


       2                        1 − (5 − 3 + 2) − [5 − (6 − 3 + 1) − 2] =

= 1 − (4) − [5 − (4) − 2] =

= 1 − (4) − (5 − 4 − 2)=

= 1 − (4) − (−1) =

= 1 − 4 + 1 = −2


  3                   −12 · 3 + 18 : (−12 : 6 + 8) =

= −12 · 3 + 18 : (−12 : 6 + 8) =

− 12 · 3 + 18 : (−2 + 8) =

= −12 · 3 + 18 : 6 =

= −36 + 3 = −33


4                        2 · [( −12 + 36) : 6 + (8 − 5) : (−3)] − 6 =

= 2 · [24 : 6 +3 : (−3)] − 6 =

= 2 · [ 4 + (−1)] − 6 =

2 · 3 − 6 = 6 − 6 = 0


5                      [(−2)5 · (−3)2] : (−2)2 =

(−32 · 9) : 4 = −288 : 4 = −72


6                           6 + {4 − [(17 − (4 · 4)] + 3} − 5 =

= 6 + {4 − [(17 − (4 · 4)] + 3} − 5 =

6 + [4 − (17 − 16) + 3] − 5 =

= 6 + (4 − 1 + 3) − 5 =

6 + 6 − 5 = 7


6

حاصل:

1Integer Operations


2 Radical Integerجذر ندارد


3Radical Integerجذر ندارد


4Integer Operations


 5    Radical Integerجذر ندارد


6Integer Operations


7

7 Calculateحاصل:

(−2)2 · (−2)3 · (−2)4 = (−2)9 = −512


2                  (−8) · (−2)2 · (−2)0 (−2) =

= (−2)3 · (−2)2 · (−2)0 · (−2) = (−2)6 = 64


      3                      (−2)−2 · (−2)3 · (−2)4 = (−2)5 = −32


4                               2−2 · 2−3 · 24 = 2−1 = 1/2


      5                     22 : 23 = 2−1 = 1/2


6                          2−2 : 23 = 2−5 = (1/2)5 = 1/32


    7                            22   : 2−3 = 25 = 32


8                            2−2 : 2−3 = 2


9                            [( −2 )− 2] 3 · (−2)3 · (−2)4 =

= (−2)−6 · (−2)3 · (−2)4 = −2


 10                        [(−2) 6 : (−2)3] 3 · (−2) · (−2)−4 =

[(−2)3] 3 · (−2) · (−2)−4 =

= (−2)9 · (−2) · (−2)−4 = (−2)6 = 64


8

حاصل:

1                        (−3)1 · (−3)3 · (−3)4 = (−3)8 = 6561


2                               (−27) · (−3) · (−3)2 · (−3)0=

(−3)3 · (−3) · (−3)2 · (−3)0 = (−3)6 = 729


3                      (−3)2 · (−3)3 · (−3)−4 = −3


4         3−2 · 3−4 · 34 = 3−2 = (1/3)2 = 1/9


5                         52 : 53 = 5−1 = 1/5


 6                       5−2 : 53 = 5−5 = (1/5)5 = 1/3125


7                       52 : 5−3 = 55 = 3125


8                             5−2 : 5−3 = 5


9                        (−3)1 · [(−3)3]2 · (−3)−4 =

(−3)1 · (−3)6· (−3)−4 = (−3)3 = −27


10                               [(−3)6 : (−3)3]3 · (−3)0 · (−3)−4 =

[(−3)3]3 · (−3)0· (−3)−4 =

(−3)9 · (−3)0 · (−3)−4 = (−3)5 = −243

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
mobina
پنجشنبه 11 خرداد 1396 01:14 ب.ظ
ازاین همه مطلب خوب متشکرم
mobina
پنجشنبه 11 خرداد 1396 01:13 ب.ظ
از این همه مطلب خوب متشکرم
manicure
جمعه 18 فروردین 1396 04:25 ب.ظ
Hello there, I discovered your blog by means of Google while looking for a related matter, your website got here up,
it appears great. I've bookmarked it in my google bookmarks.

Hi there, simply become alert to your weblog via Google, and found that it's truly
informative. I am going to be careful for brussels.
I will appreciate if you happen to proceed this in future.

Lots of other people will likely be benefited from your writing.
Cheers!
جمعه 13 فروردین 1395 11:12 ق.ظ
سمت راست حاصل عبارت 288×729×625 چند صفر دارد ؟
راه حل بدید ممنون میشم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 131220000=288×729×625
25دوصفر میگیردویکان زوج که 8 هسن در2تا5 ضرب شدهم دوصفر میگیرد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر