آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

تمرین عددهای صحیح جذر توان

تاریخ:یکشنبه 23 اسفند 1394-10:09 ق.ظ

توجه :  علامت ( .) یعنی صرب
علامت   (  : ) بعنی تقسیم

1-اعداد صحیح زیر را مرتب کنید از کوچک به بزرگ:قرینه هر یک وقدر مطلق

8, 6-, 5, 3, 2-, 4, 4-, 0, 7

2 -اعداد زیر را روی محور نشان دهید و قرینه هریک را بنویسید  هم چنین قدر مطلق.

4-, 6, 2-, 1, 5, 0, 9

3حاصل هر تمرین چقدر؟:

1 -                     3 × 2 + 3 ×(−5) =

    2                     (−2) × 12 + (−2)× (−6) =

   3           8× 5 + 8 = 8 × (5 + 1) =

4              (−3) × (−2) + (−3) × (−5) =

4 پاسخ دهید:

1                        (3 − 8) + [5 − (−2)] =

2                        5 − [6 − 2 − (1 − 8) − 3 + 6] + 5 =

3                         9 : [6 : (− 2)] =

4                         [(−2)5 − (−3)3]2 =

5                        (5 + 3 · 2 : 6 − 4 ) · (4 : 2 − 3 + 6) : (7 − 8 : 2 − 2)2 =

6               [(17 − 15)3 + (7 − 12)2] : [(6 − 7) · (12 − 23)] =

5  حاصل هر تمرین چقدر؟:

1                 (7 − 2 + 4) − (2 − 5) =

2                          1 − (5 − 3 + 2) − [5 − (6 − 3 + 1) − 2]=

3 −12 · 3 + 18 : (−12 : 6 + 8) =

6-حاصل هر تمرین چقدر:

1 Radical Integer

2 Radical Integer

3 Radical Integer

4 raíz

5 Radical Integer

6 Radical Integer

7- حاصل هر تمرین چقدر:

1                  (−2)2 · (−2)3 · (−2)4 =

2                        (−8) · (−2)2 · (−2)0 (−2) =

3                             (−2)−2 · (−2)3 · (−2)4 =

4                            2−2 · 2−3 · 24 =

5                                  22      : 23 =

  6                       2−2 : 23 =

7                        22 : 2−3 =

8                          2−2 : 2−3 =

9                       [(−2)− 2] 3 · (−2)3 · (−2)4 =

    10              [(−2)6 : (−2)3 ]3 · (−2) · (−2)−4 =

8 -حاصل هر تمرین چقدر:

 1                (−3)1 · (−3)3 · (−3)4 =

2        (−27) · (−3) · (−3)2 · (−3)0=

3        (−3)2 · (−3)3 · (−3)−4 =

 4              3−2 · 3−4 · 34 =

5                    52 : 53 =

6                       5−2 : 53 =

7                     52 : 5 −3 =

8                       5−2 : 5−3 =

9                  (−3)1 · [(−3)3]2 · (−3)−4 =

10                 [(−3)6 : (−3)3] 3 · (−3)0 · (−3)−4 =

پاسخ تمرین ها

1

1-اعداد صحیح زیر را مرتب کنید از کوچک به بزرگ:روی محور

:

8, −6, −5, 3, − 2, 4, −4, 0, 7

− 6 < − 5 < − 4 < − 2 < 0 < 3 < 4 < 7 < 8      

Representation of Integers

o:(−6) = −(−6) = 6 |−6| = 6

o:(−5) = −(−5) = 5    |−5| = 5

o:(−4) = −(−4) = 4    |−4| = 4

o:(−2) = −(−2) = 2   |−2| = 2

o:(0) = 0    |0| = 0

o:(3) = −3     |3| = 3

o:(4) = −4    |4| = 4

o:(7) = −7    |7| = 7

o:(8) = −8    |8| = 8


2

اعداد زیر را روی محور نشان دهید و قرینه هریک را بنویسید  هم چنین قدر مطلق.

Representation of Integers

o:(−4) = −(−4) = 4    |−4| = 4

o:(6) = −6   |6| = 6

o:(−2) = −(−2) = 2   |−2| = 2

o:(1) = − 1    |1| = 1

o:(−5) = −(−5) = 5    |−5| = 5

o:(0) = 0    |0| = 0

o:(9) = −9   |9| = 9


3

حاصل:

1.                     3 · 2 + 3 · (−5) =

 =  -9


2.              (−2) · 12 + (−2) · (−6) =

 = 12-


.= 8 · (5 + 1) =

= 8 · 6 = 48


4.(−3) · (−2) + (−3) · (−5) =

= (−3) · [(−2) + (−5)] = (−3) · (−2 − 5) = (− 3) · (−7) = 21


4

حاصل:

1       (3 − 8) + [5 − (−2)] = −5 + (5 + 2) = −5 + 7= 2


2                  5 − [6 − 2 − (1 − 8) − 3 + 6] + 5 =

= 5 − [6 − 2 − (−7) − 3 + 6] + 5 =

= 5 − [6 − 2 + 7 − 3 + 6] + 5 =

= 5 − 14 + 5 = −4


3                                    9   : [6 : (−2)] = 9 : (−3) = −3


4                 [(−2)5 − (−3)3]2 =

= [− 32 − (−27)] = (−32 + 27)2 =

= (−5)2 = 25


5                 (5 + 3 · 2 : 6 − 4 ) · (4 : 2 − 3 + 6) : (7 − 8 : 2 − 2)2 =

= (5 + 6 : 6 − 4 ) · (4 : 2 − 3 + 6) : (7 − 8 : 2 − 2)2 =

= (5 + 1 − 4 ) · (2 − 3 + 6) : (7 − 4 − 2)2 =

= 2 · 5 : 12 =

= 2 · 5 : 1 = 10 : 1 = 10


6              [(17 − 15)3 + (7 − 12)2] : [(6 − 7) · (12 − 23)] =

= [(2)3 + (−5)2] : [(−1) · (−11)] =

= (8 + 25) : [(−1) · (−11)] =

= (8 + 25) : 11 =

= 33: 11 = 3


5

حاصل:

                          1 (7 − 2 + 4) − (2 − 5) = 9 − (−3) = 9 + 3 =12


       2                        1 − (5 − 3 + 2) − [5 − (6 − 3 + 1) − 2] =

= 1 − (4) − [5 − (4) − 2] =

= 1 − (4) − (5 − 4 − 2)=

= 1 − (4) − (−1) =

= 1 − 4 + 1 = −2


  3                   −12 · 3 + 18 : (−12 : 6 + 8) =

= −12 · 3 + 18 : (−12 : 6 + 8) =

− 12 · 3 + 18 : (−2 + 8) =

= −12 · 3 + 18 : 6 =

= −36 + 3 = −33


4                        2 · [( −12 + 36) : 6 + (8 − 5) : (−3)] − 6 =

= 2 · [24 : 6 +3 : (−3)] − 6 =

= 2 · [ 4 + (−1)] − 6 =

2 · 3 − 6 = 6 − 6 = 0


5                      [(−2)5 · (−3)2] : (−2)2 =

(−32 · 9) : 4 = −288 : 4 = −72


6                           6 + {4 − [(17 − (4 · 4)] + 3} − 5 =

= 6 + {4 − [(17 − (4 · 4)] + 3} − 5 =

6 + [4 − (17 − 16) + 3] − 5 =

= 6 + (4 − 1 + 3) − 5 =

6 + 6 − 5 = 7


6

حاصل:

1Integer Operations


2 Radical Integerجذر ندارد


3Radical Integerجذر ندارد


4Integer Operations


 5    Radical Integerجذر ندارد


6Integer Operations


7

7 Calculateحاصل:

(−2)2 · (−2)3 · (−2)4 = (−2)9 = −512


2                  (−8) · (−2)2 · (−2)0 (−2) =

= (−2)3 · (−2)2 · (−2)0 · (−2) = (−2)6 = 64


      3                      (−2)−2 · (−2)3 · (−2)4 = (−2)5 = −32


4                               2−2 · 2−3 · 24 = 2−1 = 1/2


      5                     22 : 23 = 2−1 = 1/2


6                          2−2 : 23 = 2−5 = (1/2)5 = 1/32


    7                            22   : 2−3 = 25 = 32


8                            2−2 : 2−3 = 2


9                            [( −2 )− 2] 3 · (−2)3 · (−2)4 =

= (−2)−6 · (−2)3 · (−2)4 = −2


 10                        [(−2) 6 : (−2)3] 3 · (−2) · (−2)−4 =

[(−2)3] 3 · (−2) · (−2)−4 =

= (−2)9 · (−2) · (−2)−4 = (−2)6 = 64


8

حاصل:

1                        (−3)1 · (−3)3 · (−3)4 = (−3)8 = 6561


2                               (−27) · (−3) · (−3)2 · (−3)0=

(−3)3 · (−3) · (−3)2 · (−3)0 = (−3)6 = 729


3                      (−3)2 · (−3)3 · (−3)−4 = −3


4         3−2 · 3−4 · 34 = 3−2 = (1/3)2 = 1/9


5                         52 : 53 = 5−1 = 1/5


 6                       5−2 : 53 = 5−5 = (1/5)5 = 1/3125


7                       52 : 5−3 = 55 = 3125


8                             5−2 : 5−3 = 5


9                        (−3)1 · [(−3)3]2 · (−3)−4 =

(−3)1 · (−3)6· (−3)−4 = (−3)3 = −27


10                               [(−3)6 : (−3)3]3 · (−3)0 · (−3)−4 =

[(−3)3]3 · (−3)0· (−3)−4 =

(−3)9 · (−3)0 · (−3)−4 = (−3)5 = −243

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
جمعه 13 فروردین 1395 10:12 ق.ظ
سمت راست حاصل عبارت 288×729×625 چند صفر دارد ؟
راه حل بدید ممنون میشم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 131220000=288×729×625
25دوصفر میگیردویکان زوج که 8 هسن در2تا5 ضرب شدهم دوصفر میگیرد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر