آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

سوالهای علوم پنجم تا زمین نا ارام3

تاریخ:جمعه 16 دی 1390-07:20 ب.ظ

جمع آوری اطّلاعات در باره ی محیط اطراف با استفاده از حواس مختلف را چه می گویند ؟ (5/)

الف) نظریّه        ب)   آزمایش                            ج)   طبقه بندی                                  د) مشاهده

 2- سو ختن و بریدن چوب به ترتیب چه نوع تغییری است ؟ (5/)

1) فیزیكی ، شیمیا یی                                          2)  شیمیایی ، فیزیكی                                        

       3 )  فیزیكی ، فیزیكی                                       4) شیمیایی ، شیمیایی

 3- خطر نا كترین پیامد فعالیت آتش فشانی كدام است ؟ (5/)

1) خاج شدن مواد مذاب                                                                            2) خروج مواد جامد وگا ز

2) آزاد شدن مواد سمّی                                                                        4)خروج مواد جامد دانه ریز (خاكستر)

4- آهن ونیكل در كدام لایه زمین وجود دارد ؟ (5/)

1) گوشته      2) هسته درونی وبیرونی              3)    پوسته وگوشته                4) هسته بیرونی وگوشته 

5- به نظر شما قرقره پرچم به كدام یك از ماشین های زیر شبیه تراست ؟ (5/)

1) الاكلنگ                                  2) دیلم                                   3) قیچی                4) گزینه 1و3

6-جای خالی کلمات مناسب بنویسید

    - هر چه طول سطح شیب دار کم تر باشد، برای بالا بردن جسم نیروی ......نیاز داریم.
- ما از انرژی ........ برای تولید نور و گرما و حرکت استفاده می کنیم.
- همه وسایل الکتریکی دارای موتور....... نیستند.
- از موتورهای الکتریکی ساده می توان به....... اشاره کرد.

-- زندگی برروی خشكی با پیدا شدن ................... آغاز شد  . (5/)

1) گیاهان            2) جانوران                     3  ) تك سلولی ها                                       4) مهره داران

-- در آزمایشگاه ، نور را با وسیله ای به نام ................می توان تجزیه كرد .(5/)

خاك رو اهمیّت دارد ، زیرا دارای  ................ است .(5/)

- نام علمی زنگ آهن را ............... می گویند.(5/)

7- در چه مناطقی از كشورمان كوه آتش فشان وجود دارد .(3مورد)   (5/1)

8- بامطا لعه ی سنگها ی رسوبی چه نوع اطّلاعاتی به دست می آید ؟سه مورد بنویسید؟ (5/1)

9- رنگین کمان چگونه به وجود می آید توضیح دهید . ( 1)

 

                                                           10-   سؤال های درست ونادرست  (5/1)

- راه پلّه ی ساختمان یك سطح شیبدار است  .                                                                                    

- ماه چشمه ی نور مصنوعی است .                                                                                                    

-  خاك از خرد شدن سنگ ها ایجاد نمی شود


11- در چه صورت جسمی که ساکن است حرکت می کند؟

  12- ماشین چیست؟
  13- اهرم چیست و از چه قسمت هایی ساخته شده است؟
14- کدام قسمت از بدن ما مانند اهرم کار می کند؟2مورد چگونه؟
 15- سطح شیب دار چگونه حرکت دادن اجسام را آسان می کند؟

16- ماشین های ساده را نام ببرید؟
  17- در ساختمان ماشین های پیچیده چه چیزهایی استفاده می شود؟

  18- موتورهای الکتریکی را شرح دهید؟
   19- در چه صورت می توانیم موتور الکتریکی قوی تری بسازیم؟

1. هر یک از تغییر های فیزیکی و شیمیایی زیر را مشخص کنید.

الف.تبخیر الکل(.............)                   ب.پختن شیرینی(..............)            ج.انجماد یخ(.............)          د.سوختن چوب(............)  ذوب شمع(....)

 

20- خاک زندگی بخش  یعنی چه ؟

21- برای تشکیل خاک چه عواملی مؤثر است؟

22- گیاخاک چیست؟

23-اکسید اهن چگونه تشکیل می شودوخاکی که دارای اکسید آهن است چه رنگی است؟

24- حاصلخیزی خاک چیست؟
25- حاصلخیزی خاک به چه عواملی بستگی دارد؟

26- شرایط دیدن یک جسم چیست؟

27- ویژگی های سنگ های رسوبی را بنویسید


28- تغییرات شیمیایی سنگها در هوا زدگی را  تعریف کنیدومثال بزنید
29- هوا زدگی فیزیکی  سنگهادر تبد یل به حاک را تعریف کنید؟

30-لایه های زمین را روی شکل نشان دهید.

31-اتشفشانها از نظر فعالیت  در کشور ما چگونه هستند/

32-برگهای پاییزی درختان چه می شوند؟

33-فرسایش خاک یعنی چه؟وچه عواملی موجب ان می شود؟

34-چگونه جانداران در تشکیل خاک موثرند یا  در فرسایش خاک  اثر می گذارند/
35- چه عواملی  گاه باعث  فرسایش روی آثار باستانی  میشود/؟

الف) گزینه ی صحیح را باعلامت ضربدر(×)مشخص كنید .( هر مورد 5/0نمره)

1-     ده مولكول ئیدروژن و ده مولكول اكسیژن تشكیل چند مولكول آب می دهد ؟

الف) 10 مولكول            ب)  20مولكول                        ج)  5 مولكول                  د) 15  مولكول 

2- كدام عامل در بوجود آمدن تغییرات شیمیایی تأثیری ندارد ؟

الف) رطوبت                    ب) گرما                                  ج)جرم                              د) زما ن 

 3- كدام نوع اهرم از نظرقرار گرفتن تكیّه گاه با بقیّه فرق دارد؟  

الف) قیچی                       ب) سیم چین                         ج)در نوشابه باز كن             د)ا لّاكلنگ

 4- كدام یك چشمه نور طبیعی است ؟

الف) لامپ روشن                 ب) ما ه   ج) آتش                د) كرم شب تاب 

 5- كدام جانور قبل از بقیّه زندگی می كرده است ؟

الف ) اردك ماهی                ب) قور باغه                    ج) خفّاش                             د ) تمساح   

 6- چرا پوشش گیاهی مانع فرسایش خاك می شود ؟

الف) زیرا گیاه از حجم آب ذخیره شده در خاك می كاهد .              

ب) زیرا گیاه جهت وزش باد را تغییر می دهد .

ج) زیرا گیاه با عث كاهش سرعت نفوذ آب در خاك  می شود .

د) زیرا ریشه ی گیاهان موجب چسبندگی ذرّ ات خاك می شود .  

7- هسته درونی وبیرونی زمین در كدام مورد شباهت بیشتری با هم دارند ؟

 الف ) ضخامت                  ب) فشا ر     ج) جنس                                   د) دما   

 8)- كدام عامل تولید مثل قارچهارا زیاد میکند ؟(با توجه به آزمایش نان  کفک زده دربخش تغییر شیمیایی

موارد درست را انتخاب کنید(رطوبت-غذای کافی  تاریکی- نور- گرما)

ب)نقطه چین ها را كامل كنید .( هرمورد 5/0نمره)

9 -حمل رسوبات همراه آب ، ته نشین شدن و فشرده شدن رسوبات از مراحل تشكیل ......................  است .

10-  فکر می کنیدخاکی به قطر 4 سانتی متر در مدت چند سال تقریبا درست شده است؟..................

چه وظیفه ای در مقابل خاک ارزشمند داریم؟

 11- نور سفید را به وسیله ی ....................... می توان تجزیه كرد .

 12- جادّه ی كوهستانی مارپیچ مانند .................................... عمل می كند .

 ج) جملات زیر را باكلمات مناسب كامل كنید . ( هر مورد5/0نمره )

                                        (گیاهان ، فیزیكی ، زما ن ، تركیب ، تك سلولی )

 13- در خرابی های حاصل از زمین لرزه  ......................... بی تأ ثیر است .

14 – با پیدا شدن ................. زندگی روی خشكی آ غا ز شد .

 15- بیشتر مواد اطراف ما به صورت ..................  هستند .

 16- ذوب پارافین شمع یك تغییر ........................ است .

  د) به سؤالات زیر پاسخ كوتاه بدهید . ( هر مورد 5/0نمره )

 17- یک آزمایش طراحی کنید که بفهمیم در خاک چه چیز هایی هست؟

 18- نام علمی زنگ آهن چیست ؟

 19 – به وسیله ای كه انرژی الكتریكی را به انرژی حركتی تبدیل می كند چه می گویند ؟

 20- چگونه می توانید یک نمونه فسیل بسازید/آزمایشی طرااحی کنید

و- پاسخ سؤالات زیر را به طور كامل بنویسید . ( هر مورد 1نمره )

 21- زمین شناسان با مطالعه ی سنگ های رسوبی چه اطّلاعاتی به دست می آورند ؟

 22 – رنگین كمان چگونه بوجود می آید ؟

 23 -  تغییر فیزیكی وشیمیایی را تعریف كنید.( باذكر مثال)

24- جمع آوری اطّلاعات در باره ی محیط اطراف با استفاده از حواس مختلف را چه می گویند ؟ (5/)

الف) نظریّه        ب)   آزمایش                            ج)   طبقه بندی                                  د) مشاهده

25- سو ختن و بریدن چوب به ترتیب چه نوع تغییری است ؟ (5/)

1) فیزیكی ، شیمیا یی                                          2)  شیمیایی ، فیزیكی                                        

       3 )  فیزیكی ، فیزیكی                                       4) شیمیایی ، شیمیایی 

26- بامطا لعه ی سنگها ی رسوبی چه نوع اطّلاعاتی به دست می آید ؟سه مورد بنویسید؟ (5/1)

27- زندگی برروی خشكی با پیدا شدن ................... آغاز شد  . (5/)

1) گیاهان            2) جانوران                     3  ) تك سلولی ها                     4) مهره داران

28- در آزمایشگاه ، نور را با وسیله ای به نام ................می توان تجزیه كرد .(5/)

29- خاك رو اهمیّت دارد ، زیرا دارای  ................ است .

30- در چه مناطقی از كشورمان كوه آتش فشان وجود دارد .(3مورد) 

31- خطر نا كترین پیامد فعالیت آتش فشانی كدام است ؟ (5/)

1) خاج شدن مواد مذاب                               2) خروج مواد جامد وگا ز

2) آزاد شدن مواد سمّی                                      4)خروج مواد جامد دانه ریز (خاكستر)

32- آهن ونیكل در كدام لایه زمین وجود دارد ؟ (5/)

1) گوشته      2) هسته درونی وبیرونی              3)    پوسته وگوشته                4) هسته بیرونی وگوشته

پرسش های بخش 7

 -    هر دو قسمت هسته از --------------------  و---------------------- ساخته شده اند. ( 5/.)
2-    مواد مذاب خارج شده از آتشفشان مربوط به لایه ی ----------------  است . ( 5/.)
3-    نام  لایه های زمین ...........................و   .....................   و--------------- می باشد . ( 5/.)
4-    در قسمت میانی گوشته مواد به حالت -----------------   هستند. ( 5/.)
5-    مواد جامد دانه ریز خارج شده از آتشفشان را ------------------- می گویند . (5 /.)
6-    از دهانه کوه آتشفشانی -------------------  گاه گاهی بخارهایی خارج می شود. ( 5/.)
7-    مهمترین لایه زمین لایه ----------------   است . ( 5 /.)
8- ضخیم ترین لایه ی زمین کدام لایه است ؟ ( 5/.)
9 -   در اثر سرد شدن مواد مذاب آتشفشان کدام سنگ بوجود می آید ؟ ( 5/.)
10 – هر چه در اعماق زمین پایین تر برویم چه چیزی افزایش می یابد ؟ ( 1 )
11-  عنصر مس در کدام لایه به فراوانی وجود دارد ( 5/.)
        گوشته                          هسته درونی                        هسته بیرونی                  پوسته      
12-   در هنگام وقوع زلزله در کدامیک از نقاط زیر نباید پناه گرفت .  ( 5/.)
الف ) داخل راهروهایی باریک            ب)      کنار درب خروجی ساختمان
ج)  زیر میز نهار خوری                         د)   زیر چهار چوب دراتاق خواب
13- کدام مورد شباهث هسته درونی وبیرونی است . ( 5 /.)

الف ) دما             ب)    حالت                   ج)   ضخامت             د)   جنس             
14 – عامل اصلی تخریب در مناطق روستایی در هنگام وقوع زلزله کدام است ؟ ( 5 /.)
الف)    نوع ساختمان                شدت زلزله            جمعیت زیاد              عدم آشنایی با مکان امن 
15-کدام لایه زمین برای ما مهم است ؟ چرا ( 5/ 1 )

16- آتشفشان چگونه بوجود می آید ؟  ( 1 )


16- سه عامل موثر در میزان خرابی حاصل از زلزله را بنویسید ؟ ( 5/ 1)


17- مواد خروجی از آتشفشان به سه دسته تقسیم می شوند آنها را نام ببزید . ( 5 /1)

18 درهنگام وقوع زلزله در داخل ساختمان به چه جاهایی باید پناه برد چهار مورد را بنویسید (2)
 
 
19- خطر زمین لرزه در کجاهای زمین وجود دارد؟ ( 5/.)
الف ) در بعضی نقاط زمین                ب)   در تمام نقاط زمین         

1- كدام لایه زمین كم ترین ضخامت را دارد؟

1- گوشته
2- پوسته
3- هسته
  2- منابع معدنی را در كدام لایه زمین می توان یافت؟
1- پوسته
2- گوشته
3- هسته
 

  3- كدام لایه زمین از مواد نیمه جامد تشكیل یافته است؟
1- پوسته
2- گوشته
3- هسته
  4- هر دو قسمت از آهن و نیكل ساخته شده اند؟
1- پوسته
2- گوشته
3- هسته
  سؤالات تشریحی
1- چرا در زمین چاه می كنند؟
برای رسیدن به آب و نفت در زمین چاه می كنند.
 
  2- مواد كافی، نفت، آب و ذغال سنگ در كدام قسمت زمین قرار دارند؟

در قسمت پوسته
 


  3- پوسته زمین با گوشته چه تفاوتی دارد؟

پوسته نازك تر است و گوشته گرمای بسیار زیادتری از پوسته دارد. سنگ ها در گوشته به حالت مذاب و خمیری هستند.
 


  4- هسته در كدام قسمت زمین است؟ جنس آن از چیست؟

در قسمت مركزی زمین و جنس آن از آهن و نیكل است.
 


  5- آتشفشان ها چگونه ایجاد می شوند؟

وقتی گرمای مواد مذاب زمین زیاد شود حجم بیشتری پیدا می كنند. ناگزیر برای خروج از زمین از قسمت هایی كه احتمالاً پوسته نازك تر است، خارج می شوند.
 


  6- ازدهانه آتشفشان ها چه چیزهایی خارج می شود؟

مواد مذاب، جامد، گاز، گاهی مواد جامد آن قدر ریز هستند كه به آنها خاكستر می گویند. گازها نیز ممكن است سمی و كشنده باشند.
 


  7- زمین لرزه چگونه ایجاد می شود؟

وقتی در بین سنگ های زمین شكاف ایجاد می شود، سنگ ها به یكدیگر ساییده می شوند و در اثر این ساییدگی مایه درونی زمین لرزش پیدا می كند و به صورت حركت موجی، درون زمین مسیری را می پیماید و در نتیجه موجب لرزش زمین و شكستگی پوسته زمین و زمین لرزه می شود.
 


  8- زمین لرزه در چه جاهائی خرابی بیشتری به بار می آورد؟

در جایی كه خانه ها گلی و سست باشند.

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
سهیل
جمعه 24 بهمن 1393 06:11 ب.ظ
جمعه 24 بهمن 1393 06:09 ب.ظ
من هستی هستم ازاستان اصفهان لطفاازآتش فشان بذارید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : منهم فتحی هستم از اصفهان
دخترم به این ادرس برو برات نوشتم بخوانش
http://fathi5.mihanblog.com/post/614
دوشنبه 13 بهمن 1393 07:39 ب.ظ
asma
دوشنبه 13 بهمن 1393 07:35 ب.ظ
اون سوالی روكه میخواستم نبود[]اون سوالی روكه میخواستم نبوداون سوالی روكه میخواستم نبود[]اون سوالی روكه میخواستم نبود
شنبه 11 بهمن 1393 04:40 ب.ظ
زهرا زنجانی
یکشنبه 5 بهمن 1393 07:47 ب.ظ
سلام من از مدرسه ی نوید هستم. از سوالات شما خیلی خوشم آمد .
ممنون
زهرا زنجانی 11 ساله مدرسه ی نوید از اصفهان
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : منم همنونم همشهری
جمعه 3 بهمن 1393 09:44 ق.ظ
میلاد
دوشنبه 29 دی 1393 07:50 ب.ظ
سوال ها بسیار خوب بود ولی اگر جواب بود خیلی بهتر میشد
منا
شنبه 27 دی 1393 06:24 ب.ظ
الیا
شنبه 27 دی 1393 12:44 ب.ظ
همه چیز داشت جز اتش فشان اه چ بد بقیه چیزا خوب بود
Mobina
چهارشنبه 24 دی 1393 11:14 ب.ظ
لطفا جواب سوالات را بدهید .
چهارشنبه 24 دی 1393 11:14 ق.ظ
خوب بود
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :
یکشنبه 21 دی 1393 05:34 ب.ظ
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : منظور؟
nazanin
یکشنبه 14 دی 1393 10:39 ب.ظ
منم مثل هلیا کلاس پنجم هستم لطفا از زمین ناآرام هم بگذارید مرسییییییییییی
nazanin
یکشنبه 14 دی 1393 10:34 ب.ظ
لطفا جواب ها رو بذارید از سایت خوبتون ممنون
مهیا
یکشنبه 14 دی 1393 06:14 ب.ظ
اگه کسی ایجا کسی روبنام امید میشناسه به من بگه
مهیا
یکشنبه 14 دی 1393 06:12 ب.ظ
همه چیز داشت بجز اتش فشان
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : تا زمین نا ارام شما http://fathi5.mihanblog.com/post/614
جمعه 12 دی 1393 05:27 ب.ظ
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :
فاطمه
یکشنبه 7 دی 1393 09:10 ب.ظ
ممنون مفید بودن
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :
سه شنبه 18 آذر 1393 06:43 ب.ظ
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :
سارا
دوشنبه 21 بهمن 1392 01:13 ق.ظ
انگار همه ی شما باهم فامیل و دخترخاله ایدانگار همه ی شما باهم فامیل و دخترخاله ایدانگار همه ی شما باهم فامیل و دخترخاله اید
زهرا دختر خاله ی نگار
شنبه 12 بهمن 1392 03:08 ب.ظ
فقط.............................................................................!!!!!!!!!هیچی بابا شوخی کردم.!!
نگار
شنبه 12 بهمن 1392 03:08 ب.ظ
فقط.............................................................................!!!!!!!!!هیچی بابا شوخی کردم.!!
شنبه 12 بهمن 1392 03:07 ب.ظ
فقط.............................................................................!!!!!!!!!هیچی بابا شوخی کردم.!!
شنبه 12 بهمن 1392 03:06 ب.ظ
فقط.............................................................................!!!!!!!!!هیچی بابا شوخی کردم
شنبه 12 بهمن 1392 03:04 ب.ظ
نتیجه ی تمام نظر ها مخصوصامنظور کیمیارو
سپید
جمعه 11 بهمن 1392 06:30 ب.ظ
[قهقهه]سلام سوال ها خیلی خوب بود لطفا از زمین ناارام هم بگذار
سپید
جمعه 11 بهمن 1392 06:29 ب.ظ
[قهقهه]سلام سوال ها خیلی خوب بود لطفا از زمین ناارام هم بگذار
فاطمه
دوشنبه 7 بهمن 1392 08:39 ب.ظ
سلام خیلی عالی بودسوال ها فقط از اتش فشان نداشت
سارا
دوشنبه 7 بهمن 1392 08:24 ب.ظ
اتش فشانش کو
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30