آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

ارزش مکانی عدد-کلاس چهارم پنجم ششم

تاریخ:جمعه 21 خرداد 1395-07:17 ق.ظعددها با واحد 1000
درس برای کلاس 4و5و6

روی محور عددها را 1000تا1000 تا 15000 نشان دادیم..

3 رقم زرد درخانه یکیها هستند.

ازسمت راست 3تا3تا رقمها را جدا کرده .از سمت چپ شروع به خواندن می کنیم ارقام قرمز درمکان هزارتایی قراردارند کلمه “هزار” را به دنبال عدد می گوییم .

یعنی هرتعداد رقم که در مکان هزار قرار دارد باهم می خوانیم.

دقت  در عدد1000,000درخانه عددی نیست اما در فق عدد1 درخانه میلیونهاست میگوییم یک هزار هزار یا نام  : یک میلیون.


0 0 0 ,87   بخوانید:  78 هزار
0 0 0, 53 1   بخوانید:  153 هزار
0 0 0,  802   بخوانید802 هزار
0 0 0, 990   بخوانید990 هزار
0 0 0,  999   بخوانید999 هزار
00 0, 00 0 1  

هزارهزاریا

    = 1 میلیون


 


4 5 , 17   می خوانیم:  17 هزار وپانصدوچهل وچهار
6 0 9, 609   می خوانیم:  609 هزار ونهصدوشش
0 8  70,0   می خوانیم70 هزار وهشتاد
5 0 0, 902   می خوانیم902 هزاروپنج

1. با توجه به اعداد زیرجای خالی عدد مناسب بنویس وبخوان .

a.  1 6 4 0 0 0

______ هزار

b.  9 2 0 0 0

______ هزار

c.  3 0 9 0 0 0

______ هزار

d.  3 4 0 0 0

______ هزار

2. باتوجه به مثال زیر اعدادرا درجای خالی به طور مناسب بنویس وبخوان

a.  1 6 4,4 5 3

 164  هزار و 453

b.  9 2 9 0 8

______ هزار و______

c.  3 2 9 0 3 3

______ هزارو ______

e.  5 5 0 0 5 3

______ هزار و ______

f.  7 2 0 0 1

______ هزار و ______

g.  8 0 0 0 0 4

______ هزار و ______

3. عددهارا بخوانید.

    a. 456,098  

    e. 78,304  

b.  950,050

f.  266,894

c. 23,090

g. 1,000,000

d. 560,008

h. 306,7004. مجموع اعداد زیر را به دست آورید به مثال توجه کن!

  a.  30,000 + 5,000 =
        ذهنی: 30 هزار + 5 هزار=35هزار
b.  200,000 + 1,000 =
  c.  400,000 + 30,000 = d.  710,000 + 40,000 =
  e.  300,000 + 700,000 = f.  700,000 + 70,000 =

5. جمع یا تفریق کنید و ذهنی اعدادرا با واحد هزار بخوانید

مثال: 35هزار+5هزار آسان جمع می شود .

 a.  35,000 + 5,000 = b.  711,000 + 10,000 =
 c.  420,000 + 30,000 = d.  700,000 –  70,000 =
 e.  300,000 –  60,000 = f.  1,000,000 – 200,000 =
 g.  30,000 – 5,000 = h.  200,000 –  6,000 =
 i.  723,000 – 400,000 = j.  500,000 – 1,000 =

 
6. عدد, 510,000 وعدد 520,000 هم را (روی  “واحد”)به ترتیب نشان دادیم 
    نشانه های آبی رنگ چه عددهای را نشان می دهند.

    

7.  در دفترتان یک محور رسم کنید و 320,000 تا 340,000 روی نشان دهید .
    تقسیم بندی مناسب انجام دهید و اعداد زیر را روی ان نشان دهید :
    323,000   328,000   335,000  329,000 
330,000


درجدول ارزش مکانی اعدد طبقه طبقه گرده بندی می شوند هر طبقه از 3 خانه درست شده و هر خانه ارزشی خاص دارد

 طبقه ها:. عددها از چپ   ونام هر طبقه خوانده می شوند………. یکیها ………. هزارها ……….. میلیونها ……….. میلیاردها.

به جدول ارزش مکانی زیر توجه کنید.:100,000 = 100 هزار
1,000,000 = 1 میلیون
10,000,000 = 10 میلیون
100,000,000 = 100 میلیون

بهتراست تا اشنایی کامل ،عددها را با کمک جدول ارزش مکانی بخوانیم.

عددهارا هر3 رقم ازسمت راست جدا می کنیم .                                                                   
عدد 702845 و 360400295 در جدول ارزش مکانی جا می دهیم    از سمت چپ با توجه به طبقه اش بخوانیم.                                                      

.

702,845= 702 هزار , 845
360 میلیون و400 هزار و295 = 4360,400,295

به گسترده نویسی  همان دو عدد می پردازیم :

702845 = 7 × 100000 + 2 × 1000 + 8 × 100 + 4 × 10 + 5 × 1
360400295 = 3 × 100000000 + 6 × 10000000 + 4 × 100000 + 2 × 100 + 9 × 10 + 5 ×
1

درعدد 702845:
ارزش مکانی  7  صد هزار  هست 7 × 100000 = 700000 هفت صدگان هزار.
ارزش مکانی 2   یعنی 2 × 1000 = 2000و ارزش مکانی یکان هزار است.
ارزش مکانی 8 یعنی 8 × 100 = 800 وارزش مکانی صدگان دارد
ارزش مکانی  4 یعنی 4 × 10 = 40 وارزش مکانی دهگان.
ارزشمکانی  5 یعنی 5 × 1 = 5 وارزش مکانی یکان
درعدد 360400295:
ارزش مکانی 3 یعنی 3 × 100000000 = 300000000 و ارزش مکانی صدگان میلیون .
ارزش مکانی  6 یعنی 6 × 10000000 = 60000000 وارزش مکانی دهگان میلیون.
رزش مکانی 4 یعنی 4 × 100000 = 400000 وارزش مکانی صدگان هزار.
رزش مکانی2 یعنی 2 × 100 = 200 وارزش مکانی صدگان.
رزش مکانی 9 یعنی 9 × 10 = 90 وارزش مکانی دهکان.
رزش مکانی 5  یعنی5×1 =5 ارزش مکانی یکان

نکته:
ارزش مکانی عدد0 در هر مکانی همان 0 است.

پس با حروف اعداد زیر را بخوانیم :

218705 –      218هزار و  705.
  به این صورت   218,705 (اول از سمت راس 3 رقم 3 رقم جدا کرده و کاما(  ,  )  می گذاریم).

42156 –  42هزارو 156.
به این صورت 3تا 3تا جدا می کنیم 42,156 (اول از سمت راس 3 رقم 3 رقم جدا کرده و کاما(  ,  )  می گذاریم).

25374821 –  25میلیون و 374 هزارو 821.
به صورت     25,374,821 (اول از سمت راس 3 رقم 3 رقم جدا کرده و کاما(  ,  )  می گذاریم).

مکان, ارزش مکان و ومرتبه:

  یک عدد از یک یا چند رقم یا رقمهای مختلف تشکیل شده.
●    هر رقم جایگاه ومرتبه خاص قرار  می گیرد

هر رقم با توجه به جایگاه خود در جدول ارزش مکانی و طبقه  ان عدد خوانده می شود.

● مرتبه جایی است که عدد دران مکان هست.
 


1. توضیح

(i) ارزش مکانی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 و 9 به ترتیب  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 و 9 هستند.

(ii) ارزشم کانی (0) همیشه 0هست. درهرمکانی باشد , همیشه همان  0.

همچنین, در   عدهای    105, 350, 42017, 90218 ارزش مکان  0 در هر کدام  0.

2. در هر مکانی ارزش هر عدد سمت  چپی 10 برابر عدد سمت راستی است., درعدد دورقمی سمت چپ 10 برابریکان است 

مثل, درعدد 58, ارزش 5 یعنی 5 × 10 = 50 ارزش مکانی  8 یعنی 8 × 1= 8که اارزش مکانی 5 10 برابر ارزش مکانی8 هست.


3. درعدد 475, رقم 5 درمکانی یکان است, رقم 7 در مکان دهگان و4 در مکان صدگان قرار دارد. .

پس, ارزش مکان 5 = 5, ارزش مکان  7 = 7 × 10 = 70, وارزش مکان  4    یعنی 4 × 100 = 400.

ارزش مکان = رقم × ارزش مکانی رقم.


برای مثال:

در 768;
ارزش مکان  8 = 8 × 1 = 8
ارزش مکان 6 = 6 × 10 = 60 ارزش مکان  7 یعنی 7 × 100 = 700.

 


مثال:

(i) در عدد 4129;

ارزش مکان 9       چون در خانه یکان  9 × 1 = 9 .

رزش مکان 2  چون در خانه دهگان            2 × 10 = 20  .
ارزش مکان  1   صدگان         1 × 100 = 100        .
ارزش مکانی 4  یکان هزار  4 × 1000 = 4000 .


(ii) درعدد 3720,ارزش مکان

3 هست 3 × 1000 = 3000

7 هست 7 × 100 = 700

2 هست 2 × 10 = 20

0 هست 0 × 1 = 0

3 در مکان یکان هزار 

7 درمکان صدگان

2 درمکان دهگان

0 در مکان یکان اما نامی نمی گیرد.


(iii) ارزش مکان  3702 در زیر نشان داده:

Place Value of the Digits 3702


(iv) در زی ارزش مکان صفر  0 همیشه صفر است, هر چند که در موقعیت  هر مکانی باشد..

Place Value of the Digit 0
.


However, suggestions for further improvement, from all quarters would be greatly appreciated.

orked-out problems related to place value of digits in a numeral.

ارزش هر عدد متفاوت  است با ارزش هر عدددر مکان  :
تفاوت ارزش مکانی عدد  6  وارزش  خود عدد6در عدد  2960543.

نتیجه:
ارزش مکان  6 در عدد 2960543 = 60000
ارزش خود عدد به تنهایی 6 در عدد  2960543 = 6
تفاوت را ببینید !!!!!!! = 60000 - 6 = 59994

2.  حاصل ضرب ارزش مکانی دو تا 4 در عدد  30426451.

نتیجه:

ارزش مکانی  4 صدگان  = 400
ارزش مکانی  4 در مکان صدگان هزار = 400000
حاصل = 400000 × 400 = 160000000

3.  هر کدام عدد را بنویسید

کوچک ترین عدد 5 رقمی بنویسید .
(a) ارقام متفاوت باشند.
(b) در یکان هزار8 باشد.
(c) در یکان عدد9 باشد.

نتیجه
(a) کوچکترین عدد 5 رقمی از ارقام  متفاووت می توان  0, 1, 2, 3,  4
بنابراین , عدد ما = 10234

(b) کوچکترین عدد5 رقمی که رقم یکان هزار 8 باشد= 18023.

(c) کوچکترین عدد5 رقمی که رقم یکان 9باشد 10239.

4. بزرگترین عدد 4 رقمی بنویسید:
(a) ارقام متفاوت باشند.
(b) دهگان رقم3 باشد.
(c) صدگان رقم 5 باشد.

نتیجه:

(a)  بزرگترین عدد 4 رقمی از ارقام  9, 8, 7, 6.
پس می شود = 9876

(b) بزرگترین عدد 4رقمی  ارقام متفاوت که دهگان3 باشد = 9837

c) بزرگترین عدد 4رقمی  ارقام متفاوت که صدگان5 باشد = 958c) بزرگترین عدد 4رقمی  ارقام متفاوت که صدگان5 باشد = 958
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
زهراحسینی
دوشنبه 19 خرداد 1399 12:28 ق.ظ
خوب بود
محمدرضا
جمعه 2 خرداد 1399 04:22 ب.ظ
خیلی خوبه
عابدین
دوشنبه 23 بهمن 1396 01:23 ب.ظ
درعدد34379ارزش مکانی عدد9ازهمه بیش تر است؟ درست. نادرست
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 3 بیشتراست
پاسخ خانم فاطمه ح.پ.
شنبه 23 مرداد 1395 07:07 ق.ظ
درعدد564032798 عدد 8 کمترین ارزش مکانی وعدد 5 بیشترین ارزش مکانی را دارد
اگر سوال شد بزرگترین رقم چه ارزش مکانی دارد؟ جواب9 که ارزش مکانی دهگان دارد
اگر سوال شد کوچکترین رقم چه ارزش مکانی دارد پاسخ:صفر در ارزش مکانی صدگان ههزار
پاسخ خانم فاطمه ح.پ.
شنبه 23 مرداد 1395 07:06 ق.ظ
درعدد564032798 عدد 8 کمترین ارزش مکانی وعدد 5 بیشترین ارزش مکانی را دارد
اگر سوال شد بزرگترین رقم چه ارزش مکانی دارد؟ جواب9 که ارزش مکانی دهگان دارد
اگر سوال شد کوچکترین رقم چه ارزش مکانی دارد پاسخ:صفر در ارزش مکانی صدگان ههزار


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic