آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

علوم پنجم سوال 4گزینه وتشریحی

تاریخ:دوشنبه 7 فروردین 1391-09:08 ب.ظ

)به قسمتی که در گیا هان به ان ساقه گفته می شود در قارچ خوراکی چه نامیده می شود؟

)گیاخاک                                                         1)کلاهک

)پایه                             )ریشه

21)میکروب ها چه هستند ؟وشامل کدام گروه از جانداران هستند؟

22) در تجزیه نور  به وسیله منشور3رنگ اخر از پایین کدامند؟

)ابی-نیلی-بنفش                                               -زرد –سبز-ابی
)قرمز –ابی  -نیلی             -قرمز-ابی-سبز

23)کدام بیماری به دستگاه عصبی اسیب میزند؟

)کچلی                                         )سرخک                        )ابله                   )فلج اطفال

24)عامل کدام بیماری قارچ میباشد؟

4)کچلی                     3)فلج اطفال                2)ابله                           1)سرخک

25)سددفاعی بدن در مقابل میکروبها کدامند؟

4)......            3)..............                                                2).....                      1)...............

26)راه های انتقال بیماری را نام ببرید

27)نام کشف کننده ی انتی بیوتیک چه بود؟

..................................................

28)وقتی فسیل ماهی پیدا می کنیم یعنی قبلا انجا ................بوده

29)عامل بیماری ...................قارچ است
)بیماری مالاریا از راه .....................انتقال پیدا میکند

31)برای جلوگیری از بیماریها سه راه پیشنهاد کنید

32)اعصاب کدام حس در کل بدن پراکنده شده  ؟

..................................

33)به نقطه ای که انجا نور در یک جا متمرکزمیشود....................میگویند

34)ازمایشی برای نشاندادن جنبش مولکولی طراحی کنید..................................................................................................................................................... 35)یک زنجیره غذایی طراحی کنید نشان دهدکه کدام جانداران باید اولین وآخرین حلقه باشند  

۳۵-ازترکیب شدن کدام یک از عنصرهای زیر با اکسیژن اکسیدی حاصل می شود که درشرایط عادی به هرسه حالت یافت می شود؟

  ۱)نیتروژن                   ۲)کربن                      ۳)هیدروژن                    ۴)کلر

۳۶-کدام یک از موارد زیر تغییر فیزیکی است؟

  ۱)سوختن چوب          ۲)تشکیل باران          ۳)تغییر رنگ برگ درختان    ۴)تغییر رنگ فیلم عکاسی

۳۷-هردوقسمت هسته ی زمین از چه فلزاتی ساخته شده است؟

  ۱)آهن وآلومینیوم        ۲)آهن ونیکل              ۳)روی ونیکل                     ۴)روی وآهن

۳۸-کدام یک از نورهای زیر توسط منشور تجزیه می شود؟

  ۱)نور آبی                  ۲)نور  زرد                   ۳)نور  سفید                     ۴)نور  قرمز

۳۹-از کدام موجود ز یر فسیل بهتری درست می شود؟

  ۱)پروانه                      ۲)کرم خاکی              ۳)جلبک                         ۴)حلزون

۴۰-سه نوع مواد اصلی درکدام دسته آمده است؟

  ۱)مس و قندو اکسیژن                                  ۲)نقره .آهن وآب

  ۳)دی اکسید کربن وهوا وخاک                        ۴)جیوه وآب وهوا

۴۱-شرایط بدنی کدام یک برای فسیل شدن بهتر است؟

  ۱)حلزون بی صدف           ۲)ستاره ی دریایی      ۳)زنبور                           ۴)کرم شب تاب

۴۲-درکدام وسیله موتور الکتریکی به کار نرفته است؟

  ۱)سشوار برقی              ۲)آب میوه گیری          ۳)سماور برقی                 ۴)ماشین لباس شویی

۴۳-در تبدیل انگور به سرکه کدام جاندار نقش دارد؟

  ۱)باکتری                      ۲)قارچ                        ۳)جلبک                         ۴)ویروس

۴۴-کدام یک از موارد زیر در خرابی حاصل از زمین لرزه نقشی ندارد؟

  ۱)استحکام زمین          ۲)زمان ووقوع زمین لرزه   ۳)شدت زمین لرزه          ۴)استحکام ساختمان

۴۵-کدام یک از شرایط زیر برای رویش هاگ قارچ مناسب نیست؟

  ۱)رطوبت                      ۲)گرما                          ۳)نورزیاد                      ۴)دمای مناسب

۴۶- پیدایش کدام  جاندران با رویش گیاهان ارتباط  داشت؟

  ۱)تک سلولی هاوبی مهره ها وماهی ها              ۲)خزندگان وپرندگان وپستانداران

  ۳)بی مهره ها وپرندگان وپستانداران                     ۴)ماهی ها وپرندگان وپستانداران

سوالهای علوم  کلاس پنجم(4گزینه وتشریحی)

1-درچه مهارتهایی از کتاب وروزنامه واینترنت کمک می گیریم؟

الف-مشاهده کردن                 ب0 ساختن فرضیه               ج-دادن نظریه                د-جمع اوری اطلاعات

2-این جمله کدام حالت ماده را بیان می کند(شکل ثابتی ندارد ولی حجم ثابت دارد)

الف-جامد                                ب-مایع                                            ج-گاز                                د- عنصر

3-سرسره بازی روی برف به جنبش مولکولی کدام حالت ماده شیبه است/؟

الف-الکل                                  آهن                        ج- اکسیژن                د- بخار اب

4- کدام جمله صحیح  نیست؟

الف-تا کنون 109   اتم  شناخته شده است.         ب- مولکول اکسیژن از دو اتم یکسان  ساخته شده است.

ج-مولکولهای هر ماده یکدیگر را می ربایند                      

    د- متفاوت بودن خاصیت های موادبه دلیل متفاوت بودن اتم هاست

5-در کدام مورد خاصیت های مواد تغییر نمی کند؟

الف-مخلوط  آب والکل                                  ب-تهیه ماست از شیر

ج-درست کردن کوکوی تخم مرغ                د-مخلوط سرکه وجوش شیرین

6-کدام ماده در هوای مرطوب زنگ می زند؟

الف-تراشه چوب                        ب-حصیر پلاستیکی                     ج-براده اهن                د- مهره شیشه ای

7-- کدام ماشینهای زیر پیچیده است؟

الف-چاقو                              ب-اهرم                       ج-دوچرخه                د-دستگیره در

8- کدام جمله غلط است؟

الف-وقتی جسمی را می کشیم یا هل می دهیم  به ان نیرو وارد کرده ایم.

ب- اگر نیرو نداشته باشیم نمی توانیم اجسام را به حرکت در اوریم.

ج-به کمک اهرم اجسام ر ا جابه جا می کنیم
د-هرچه طول سطح شیبداربیشتر باشد برای جابجایی اجسام نیروی بیشتری لازم است
-کدام جمله صحیح است؟

الف-هر چه دمای محیط کمتر باشد سرعت تغییر شیمیایی بیشتر است

ب-درتغییرات شیمیایی ماده ای به ماده دیگر تبدیل نمی شود

ج-درتغییرات فیزیکی ماده ای به ماده دیگر تبدیل می شود

د-اگر مواد را هرچه ریز تر کنیم سرعت تغییر شیمیایی بیشر است

10- در کدا م وسایل برقی زیر موتور الکتریکی استفاده نمی شود؟

الف-پنکه                            ب-سشوار                      ج-چرخ گوشت برقی             د-لامپ روشنایی

11- کدام جمله غلط است/؟

 الف-گاهی نیروی لازم برای انجام کار از نیروی ماهیچه ما بسیار زیاد است.

ب-مدت طولانی نمی توانیم از نیروی ماهیچه استفاده کنیم.

ج-ما برای انجام همه کارها از انرژی ماهیچه استفاده  می کنیم.

د-با انرژی الکتریکی علاوه بر انرژی حرکتی  انرژی های دیگر هم ایجاد می شود.

/12-  برای انکه جسمی را به وسیله اهرم راحت تر بلند کنیم بهتر است.....

        الف- نیرو را به تکیه گاه نزدیک کنیم .                        ب-جسم به تکیه گاه نزدیک شود .

 ج-جسم از تکیه گاه دور شود                                  د- تکیه گاه وجسم را از نیرو دور کنیم

13-در کدام ماشین های زیر تکیه گاه بین نیرو وجسم نیست؟

الف-ترازوی دو کفه                            ب- در نوشابه بازکن                    ج- قیچ    د-   انبردست

14-هر ماشینی ...

 الف-نیروی مارا زیاد می کند                                 ب-کار را سریع می کند         

      ج-انجام کارها را اسان می کند                    د-  مدت انجام کار را زیاد می کند

15-از تغییرات زیرکدام تغییر فیزیکی است؟

الف-سوختن چوب          ب-تشکیل باران         ج-تغییر رنگ برگ درختان    د-  بی رنگ شدن رنگ پرده

16-از مواد زیرکدام ترکیب است؟

الف-گوگرد                              ب-ییدروژن                     ج-   دی اکسید کربن            د-   مس

17-چه عاملی باعث می شود که ما بوی غذای گرم را حس کنیم؟

الف-ترکیب مولکولها             ب-ربایش مولکولها           ج-جنبش مولکولها     د- نوع مولکولها

18)3شکل اصلی باکتری ها کدام است؟

1)کروی –پادتن –لوله ای   2) کروی- لوله ای -حلقوی

3)کروی– میله ای– خمیده 3)خمیده-حلقوی-لوله ای

19)واکسن کدام است؟

13)پادتن              )میکروب کشته شده       2)میکروب ضعیف شده           4)3و2   

 


30
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
ایدا
جمعه 22 آبان 1394 01:23 ب.ظ
مرسی خانم فتحی خیلی خوب بود مرسی
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر