تبلیغات
معلم5 فتحی - کسر ، نسبت و اعشار

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

کسر ، نسبت و اعشار

تاریخ:سه شنبه 12 دی 1391-10:27 ق.ظ

کسر ، نسبت و اعشار

 منبع:ریاضی شانه ای- با کمی تغییر

در طول روز به صورت عملی از کسرهای متعارفی استفاده می کنیم بدون آنکه به صورت عمیق به مفهوم کسر توجه داشته باشیم. زمانی که یک کیک را به قسمت های مساوی تقسیم می کنیم یا یک سیب را به صورت مساوی بین دو نفر تقسیم می کنیم از مفهوم کسر استفاده کرده ایم.

Image result for ‫کسر‬‎

Image result for ‫کسر‬‎

2

8

 ×  

3

5

  =  

2 × 3

8 × 5

 = 

6

40

 = 

3

20


 

ç معکوس یک کسر:

معکوس به معنی واژگونه و وارونه است و اگر جای صورت و مخرج یک کسر را عوض کنیم معکوس آن بدست می آید.

مثال: معکوس

20

3

         معکوس           

3

20


است.

 

 ç نسبت ( ratio):

نسبت به معنی پیوستگی، ارتباط، اتصال، خویشاوندی و رابطه میان دو شخص یا دو شیء می باشد و در ریاضی ارتباط دقیق و مشخص است و به کمک اعداد بیان می شود.

 

 ç تناسب (proportion):

تناسب به معنی با هم نسبت داشتن، وجود داشتن رابطه و نسبت میان دو شخص یا دو شیء می باشد و در ریاضی بیان تساوی دو نسبت را «تناسب» نامند.

 

آب لـــیـــــوان

1

2

3

4

5

?

?

مایـع شـربـت

2

4

6

?

?

12

14

 

تـیـم فوتسـال

1

2

3

4

5

?

?

بازیکن اصلی

5

10

15

?

?

30

35

 

شــمـاره آمار

1

2

3

4

5

6

7

نـــــــــــــــمره

17

20

14

10

13/5

16

?

 

با توجه به جدول بالا:

1- نسبت آب لیوان به شربت      1/2 یا 1 به 2 است، یعنی میان آب لیوان به شربت یک ارتباط مشخص وجود دارد، به طوریکه در برابر هر لیوان آب 2 قاشق مایع شربت لازم است.

 

2- نسبت هر تیم فوتسال به تعداد بازکنان اصلی آن  1/5  یا 1 به 5 است، یعنی میان تیم فوتسال و تعداد بازیکنان آن رابطه و ارتباط مشخصی وجود دارد، به طوریکه هر تیم فوتسال 5 بازیکن اصلی دارد.


 

3- بین شماره آمار دانش آموزان و نمره آنان ارتباط مشخص وجود ندارد و برای این موضوع نسبت مشخصی نمی توان یافت.

4- تساوی

6

10

  =  

3

5

   را یک تناسب می نامیم و می خوانیم : 3 به 5 مثل 6 است به 10.

4

20

  =  

1

5

   را یک تناسب می نامیم و می خوانیم : 1 به 5 مثل 4 است به20.

 

 

ç تسهیم به نسبت: تسهیم به معنی سهم دادن ، سهم بندی کردن ، جزو جزو کردن می باشد. و در ریاضی بررسی نسبت یک مقدار به کل را « تسهیم به نسبت » می گوییم.

مثال: در شکل زیر نسبت قسمت رنگ شده به کل شکل چقدر است؟

Image result for ‫کسر‬‎

 

ç اعشار ، ممیز (decimal point):

ممیز به معنی تمییز دهنده و جدا کننده می باشد و در عدد اعشاری علامتی است به شکل «/» یا  «0»  که برای جدا کردن قسمت کسری از جزء صحیح به کار می رود.

مثال: 57/3 (سه و پنجاه و هفت صدم) عدد اعشاری است که 3 جزء صحیح و 57/0 قسمت کسری آن          می باشد. این دو قسمت به کمک علامت « / » از هم جدا شده اند.

 

 


خواص تناسب:

1. طرفین وسطین کردن   

   


   d×a=c×b ,     

c

d

 = 

a

b


جای طرفین عوض کنیم 


  aمخالف صفر  

c

a

  =  

  d

 b

    ,     

c

d

 = 

a

b


جای وسطین عوض کنیم 

  cمخالف صفر  

b

a

  =  

  d

c

    ,     

c

d

 = 

a

b


2. جمع صورت ها و جمع مخرجها 


 

5. می توانیم تناسب را معکوس کنیم  

  aمخالف صفر  

d

c

  =  

  b

 a

    ,     

c

d

 = 

a

b


6. ترکیب نسبت در صورت     

    

c+d

a

  =  

  a+b

 b

    ,     

c

d

 = 

a

b


7. ترکیب نسبت در مخرج      

  ر  

c

c+d

  =  

  a

 a+b

    ,     

c

d

 = 

a

b


8. تفضیل نسبت در صورت     

  aمخالف صفر  

c-d

a

  =  

  a-b

 b

    ,     

c

d

 = 

a

b9. تفضیل نسبت در مخرج  

c

d-c

  =  

  a

 b-a

    ,     

c

d

 = 

a

b


10. تفضیل نسبت در صورت و ترکیب نسبت در مخرج


c-d

d+c

  =  

  a-b

 b+a

    ,     

c

d

 = 

a

b


11. اگر علی کاری را در a روز و بهرام همان کار را در b روز به تنهایی انجام دهند، این دو نفر با هم کار را در چند روز انجام می دهند.

 

  پاسخ معکوس شود 

b + a

b × a

 = 

1

b

 +

1

a


مثال: علی کاری را در 10 روز و بهرام کار را 15 روز انجام می دهند، اگر هر دو با هم کار کنند، کار چند روزه تمام می شود؟

(راه تستی)

b × a

b + a

 = 

      راه حل 6 روز =  

150

25

  =  

15 × 10

15 + 10

 =      یا
12. اگر m لیتر اسید n% را بر روی  p لیتر اسید  q% بریزیم، درصد اسید حاصل از دستور زیر بدست می آید:  =  

×p +m×n٪0

n + m

 =      یا

 

مثال: اگر 100 لیتر الکل ٩۶% را با 140 لیتر الکل ۷۲% مخلوط کنیم درجه الکل حاصل چقدر خواهد شد؟

 82٪ =  

19680

240

  =  

72٪×140 +100×96٪0

140 + 100

 =      یا

حل:

13. کسر بین دوکسر

5

6

  و  

1

6

  =  

, ٣ کسر دیگر بنویسید. اگر مخرج مساوی بود ومیشد تعداد کسر را نوشت که راحت می نویسیم     4/6 و 3/6و  2/6

توجه: میتوان اگرمخرج مشترک هست صورت ومخرج هر کسر را در یکی بیشتر از تعداد خواسته شده ضرب کرد.

14. اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را در عددی (بجز صفر) ضرب کنیم، خارج قسمت تغییر    نمی کند، ولی با قیمانده در عدد ضرب می شود.

                          باقیمانده= 3        4=  5÷23

مقسوم ومقسوم علیه در 3 ضرب شود

                     باقیمانده=9              4=15÷69

خارج قسمت در هر دو  تقسیم عدد 4 می باشد که تغییری نمی کند ولی باقیمانده 3 برابر شده است.

15. اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را بر عددی (بجز صفر) تقسیم کنیم خارج قسمت تغییر نمی کند ولی باقیمانده بر آن عدد تقسیم می شود.


16. بعضی از واحد های طول به صورت زیر است.

1 میکرون

هر میلیمتر=1000 میکرون

سانتیمتر

متر

1 میلی متر

ـــــ1 سانتی متر

10 میلی متر

ـــــ


1 اینج

25/4 میلی متر

2/54 سانتی متر

0/254 متر

1 فوت

305 میلی متر

30/5 سانتی متر

0/305 متر

1 یارد

914 میلی متر

91/4 سانتی متر

0/914 متر

1 ذرع

1045 میلی متر

104/5 سانتی متر

1/045 متر

1 کلیومتر

1000000 میلی متر

100000 سانتی متر

1000 متر

1 مایل رسمی

1609000 میلی متر

160900 سانتی متر

1609 متر

1 مایل دریایی

1852000 میلی متر

185200 سانتی متر

1852 متر

 

 

 

 : تست1þ 

1. معکوس مجذور عدد 5 کدام گزینه می باشد؟

د) 1/25

ج) 

ب) 25

الف) 04/0

 

 


 

: تست3 þ  

3. دانش آموزی   2/5 کتابش را در ماه اول و   1/2 بقیه را در ماه دوم مطالعه کرد ، چه کسری از کتابش مطالعه نشده است؟

د) 9/10

ج) 1/10

ب) 1/6

الف)  5/6

 


 

 : تست4þ 

4.چند درصد اعد اد یک رقمی اول هستند؟

د) %5/22

ج) %10

ب) %25

الف) %40

 


 

 : تست5 þ 

5. سیصد میکرون چند سانتی متراست؟

د) 0.03

ج) 3000 سانتی متر

ب)0.003

الف) 0.3 سانتی متر

 


 

  : تست6 þ 

6. شیر A مخزنی را در 3 ساعت و شیر B همان مخزن را در 9 ساعت پر می کند ، اگر هر دو شیر باز باشند ، مخزن در چند ساعت پر می شود؟

د) 6 ساعت

ج) 25/2  ساعت

ب) 5/2 ساعت

الف) 2 ساعت

 


 

 : تست7 þ 

7. کدام یک از کسرهای زیر بین دو کسر     1/2و   1/3 قرار دارد؟

د)  1/6

ج)  5/2

ب)  5/12

الف)  1/4

 


 

 : تست8 þ 

8. نسبت 5 به 8 مانند 30 است به ...

د)48

ج)32

ب)24

الف)40

 


 

: تست9 þ  

9. مبلغ 4500 تومان را بین 3 نفر تقسیم کرده ایم . به اولی   1/2 دومی و به دومی   3/4 سومی رسید، سهم نفر اول چند تومان بوده است؟

د)1000

ج)2000

ب)3000

الف)4000

 


 

 : تست10 þ 

10. به 30 لیتر الکل %85 چقدر آب اضافه کنیم تا الکل %34 بدست آید.

د)38 لیتر

ج)5/42 لیتر

ب)40 لیتر

الف)45 لیتر

 


 

 : تست11 þ 

11. نسبت دو عدد  3/4 است. اگر عد کوچکتر12 باشد ، عدد دیگر کدام است؟

د)20

ج)16

ب)8

الف)24

 


 

: تست12 þ  

12. 10% پولی را خرج کرده ایم ، 45 تومان باقی مانده است ، کل پول چقدر است؟

د)50

ج)60

ب)150

الف)140

 


 

: تست13 þ 

13. در عدد 3 چند تا 6/0 وجود دارد؟

د)8

ج)15

ب)5

الف)4

 


 

: تست14 þ 

14. کتابی که 400 صفحه دارد ، 5/2 cm ضخامت دارد، ضخامت یک برگ آن کدام است؟

د)08/0

ج)05/0

ب)0125/0

الف)008/0

 
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
نادیا رخشانی
شنبه 18 مهر 1394 04:59 ب.ظ
ببخشید ولی تمام سوالات کسر هایش ناتفوند بود و معلوم نمی شد
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : چشم درست می کنم
صفا
دوشنبه 7 بهمن 1392 04:01 ب.ظ
عالیه واقعاعالیه
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر