تبلیغات
معلم5 فتحی - سوالهای ریاضی پیشرفت بنیه علمی پنجم

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

سوالهای ریاضی پیشرفت بنیه علمی پنجم

تاریخ:شنبه 28 اردیبهشت 1392-04:25 ب.ظ

١- اگر روز دوم‌ یك‌ ماه‌ سه‌ شنبه‌ باشد، كدام‌ روزهای‌ دیگر دهه‌ سوم‌ این‌ ماه‌ سه‌ شنبه‌ خواهد بود؟

الف )  22 و 29

ب )   21 و 28

ج )   23 و 30

د )   22 و 30

--------------------------------------------------

2- رابطة‌ ثانیه‌ با زمان‌، مثل‌ رابطه‌: 

الف )  مسافت‌ است‌ به‌ كیلومتر 

ب )    میلی‌ متر است‌ با طول‌ 

ج )   اتمسفر است‌ با فشار 

د )    كیلوگرم‌ است‌ با جرم‌ 

-------------------------------------------------------

 

٣-  قیمت‌ یك‌ دوربین‌ عكاسی‌ 570 تومان‌ است‌. این‌ مبلغ‌ 5 درصد از قیمت‌ خرید آن‌ كمتر است‌. مبلغ‌ خرید چند تومان‌ است‌ ؟

الف )  600 تومان‌ 

ب )     575 تومان‌ 

ج )   585 تومان‌ 

د )    595 تومان‌ 

-------------------------------------------------------

 

٤- رابطة‌ «مطلع‌» به‌ «مقطع‌»، شبیه‌ رابطة‌ : 

الف )  شاعر است‌ به‌ نویسنده‌ 

ب )    صبح‌ است‌ به‌ غروب‌ 

ج )   خورشید است‌ به‌ ماه‌ 

د )   دبستان‌ است‌ به‌ دبیرستان‌ 

-------------------------------------------------------

 

٥- چند درصد 45000 برابر با 5/4 است‌ ؟

الف ) 01/0

ب )   001/0

ج )  0001/0

د )   00001/0

-------------------------------------------------------

 

٦-  مجموع‌ سه‌ عدد فرد متوالی‌ 63 است‌. نصف‌ عدد بزرگتر كدام‌ است‌ ؟

الف )    23 

ب )   5/11

ج )     12

د )    11

-------------------------------------------------------

 

٧- سه‌ برابر پنج‌ درصد از چهار خمس‌ كدامیك‌ از اعداد ،برابر  آن‌ عدد است‌ ؟

الف )  اعداد صحیح‌ 

ب )   اعداد كسری‌ 

ج )  اعداد حقیقی‌ 

د )  همه‌ اعداد بغیر از اعداد منفی‌ 

-------------------------------------------------------

 

٨- نوشته‌ای‌ كه‌ وكیل‌ دادگستری‌ به‌ منظور دفاع‌ از موكّل‌ به‌ دادگاه‌ تقدیم‌ می‌كند: 

الف )  كیفرخواست‌ 

ب )   اقرارنامه‌ 

ج )   لایحه‌ 

د )   اخطاریه‌ 

-------------------------------------------------------

 

٩- جنسی‌ با 15% ضرر به‌ مبلغ‌ 544 ریال‌ فروخته‌ شد ؛ قیمت‌ خرید آن‌ چقدر بوده‌ است‌ ؟

الف )  610

ب )   620

ج )   630

د )   640

-------------------------------------------------------

 

١٠- اگر عددی‌ را در8 ضرب‌كنیم‌، 504 واحدبه‌ آن‌ افزوده‌ می‌شود. آن‌ عدد كدام‌ است‌؟

الف )  63

ب )   80

ج )   56

د )   72

-------------------------------------------------------

 

١١- در مجموعه‌ اعداد 128،63،32،16،8،4،2 كدام‌ عدد اشتباه‌ نوشته‌ شده‌ است‌؟

الف )  16

ب )   32

ج )   63

د )   128

-------------------------------------------------------

 

١٢- زاویه‌ بین‌ دو عقربه‌ ساعت‌ در ساعت‌ سه‌ و چهل‌ دقیقه‌ كدام‌ است‌ ؟

الف )  150 درجه‌ 

ب )   140 درجه‌ 

ج )   130 درجه‌ 

د )   125 درجه‌ 

-------------------------------------------------------

 

١٣- سن‌ امروز سوسن‌ دو برابر سن‌ 8 سال‌ قبل‌ او می‌باشد. زهره‌ 5 سال‌ از سوسن‌ بزرگتر است‌. 15 سال‌ بعد زهره‌ چند سال‌ دارد ؟

الف )  31

ب )   36

ج )   28

د )   نمی‌توان‌ تعیین‌ كرد 

-------------------------------------------------------

 

١٤- كدام‌ واژه‌ باسه‌ واژه‌ دیگر تفاوت‌ بسیار دارد ؟

الف )  برد 

ب )   برید 

ج )   برودت‌

د )   تبرید 

-------------------------------------------------------

 

١٥-  كدام‌ كلمه‌ مناسبت‌ كمتری‌ با سه‌ كلمه‌ دیگر دارد؟

الف )  ارابه‌ 

ب )   اتوبوس‌ 

ج )   كشتی‌ 

د )   هواپیما 

-------------------------------------------------------

 

١٦- كدام‌ كلمه‌ با كلمات‌ دیگر مناسبت‌ ندارد ؟

الف )  انبان‌ 

ب )   دربان‌ 

ج )   پاسبان‌ 

د )   باغبان‌ 

-------------------------------------------------------

 

١٧-  اگر در طول‌ یك‌ الوار چوبی‌ 12 متری‌، 6 برش‌ به‌ فاصله‌های‌ مساوی‌ داده‌ شده‌ باشد، الوار به‌ چند قطعه‌ تقسیم‌ می‌شود ؟

الف )  6

ب )   8

ج )   7

د )   5

-------------------------------------------------------

 

١٨-  نیاز به‌ درخواست‌، مثل‌: 

الف )  فقر است‌ به‌ دزدی‌ 

ب )   رنج‌ است‌ به‌ ناكامی‌ 

ج )   خشم‌ است‌ به‌ پرخاش‌ 

د )   ترس‌ است‌ با اضطراب‌ 

-------------------------------------------------------

 

١٩- نجاری‌ روزی‌ یك‌ صندلی‌ و شاگردش‌ در سه‌ روز یك‌ صندلی‌ می‌سازد ؛ اگر نجار و شاگردش‌ با هم‌ كار كنند، 12 صندلی‌ را چند روزه‌ می‌سازند ؟

الف )  12

ب )   9

ج )   8

د )   6

-------------------------------------------------------

 

٢٠- قهرمانهای‌ اصلی‌ بسیاری‌ از داستانها، مردان‌ و زنان‌ اهل‌ عمل‌ اند در حالی‌ كه‌ قهرمانان‌ اصلی‌ بعضی‌  داستانهای‌ دیگر بیشتر اهل‌... و... هستند.

الف )  تصورـ اندیشه

ب )   هنر ـ ادب‌

ج )   تلاش‌ ـ فعالیت‌ 

د )   بزم‌ ـ رزم‌

-------------------------------------------------------

 

٢١- 25 پول‌ بهرام‌ و 34 پول‌ شهرام‌ جمعا مساوی‌ 135 ریال‌ است‌. اگر بهرام‌ 5/1 برابر شهرام‌ پول‌ داشته‌ باشد،  نصف‌ مجموع‌ پول‌ این‌ دو نفر چند ریال‌ است‌ ؟

الف )  100

ب )   125

ج )   150

د )   250

-------------------------------------------------------

 

٢٢- كدامیك‌ از كلمات‌ زیر در ردیف‌ بقیه‌ نیست‌ ؟

الف )  مباحثه‌ 

ب )   مجادله‌ 

ج )   منازعه‌ 

د )   محاوره‌

-------------------------------------------------------

 

٢٣- اگر عبارت‌ «تمام‌ انسانها متولد شده‌اند» درست‌ باشد، كدامیك‌ از نتیجه‌ گیریهای‌ زیر منطقی‌ است‌ ؟

الف )  تمام‌ زائیده‌ شدنها انسان‌ هستند.  

ب )   اگر  x  زائیده‌ شده‌ باشد، آنگاه‌  x  یك‌ انسان‌ است‌. 

ج )   اگر  x  زائیده‌ نشده‌ باشد، آنگاه‌  x  انسان‌ نیست‌.  

د )   اگر  x  انسان‌ نباشد، آنگاه‌  x  زائیده‌ نشده‌ است‌. 

-------------------------------------------------------

 

٢٤- با توجه‌ به‌ رابطة‌ اعداد، عدد مورد نظر را مشخص‌ كنید:

  ؟و63و8و3و2

الف )  3968

ب )   2354

ج )   3682

د )   5893

-------------------------------------------------------

 

٢٥- بعضی‌ از ساكنان‌ این‌ كوی‌ ایرانی‌ هستند، احمد ساكن‌ این‌ كوی‌ است‌. احمد ایرانی‌ است‌. اگر جمله‌ سوم‌ نتیجه‌گیری‌ ازجمله‌های‌ اول‌ و دوم‌ باشد، این‌ نتیجه‌گیری‌: 

الف )  منطقی‌ است‌ 

ب )   بدیهی‌ است‌ 

ج )   نادرست‌ است‌ 

د )   ممكن‌ است‌ درست‌ باشد

-------------------------------------------------------

 

٢٦-  قیمت‌ یك‌ كلاه‌ پس‌ از 20 درصد تخفیف‌ و 140 ریال‌ تخفیف‌ مجدد 420 ریال‌ می‌باشد. قیمت‌ اصلی‌ كلاه‌ كدامست‌ ؟

الف )  560 ریال‌ 

ب )   672 ریال‌ 

ج )   840 ریال‌ 

د )   700 ریال‌ 

-------------------------------------------------------

 

٢٧-  كدام‌ كلمه‌ از باب‌ انفعال‌ نیست‌ ؟

الف )  انتقاد 

ب )   انكسار 

ج )   انجماد 

د )   انقباض‌ 

-------------------------------------------------------

 

٢٨-  اگر در یك‌ دایره‌ به‌ شعاع‌ 10 سانتی‌ متر، 3 سانتیمتر به‌ شعاع‌ افزوده‌ شده‌ باشد، چند درصد به‌ مساحتش‌ افزوده‌ می‌شود ؟

الف )  9 درصد

ب )   69 درصد 

ج )   51درصد 

د )   31 درصد

-------------------------------------------------------

 

٢٩- متضاد كلمة‌ سترون‌ كدام‌ است‌ ؟

الف )  بارور 

ب )   باردار 

ج )   عقیم‌ 

د )   نازا 

-------------------------------------------------------

 

٣٠- مساحت‌ یك‌ دایره‌ با مساحت‌ یك‌ مربع‌ برابر است‌. در این‌ صورت‌: 

الف )  محیط‌ هر دو شكل‌ با هم‌ برابر است‌.  

ب )   محیط‌ مربع‌ بیشتر است‌. 

ج )   محیط‌ دایره‌ بیشتر است‌ .

د )   مقایسه‌ دو محیط‌ بستگی‌ به‌ اندازه‌ شعاع‌ دایره‌ دارد.  

-------------------------------------------------------

 

٣١- تهدید كردن‌ به‌ ترس‌ مثل‌ ...... به‌  ..... می‌باشد. 

الف )  آرام‌ ساختن‌ - دلواپسی‌

ب )   غذا دادن‌ - گرسنگی

ج )   متعجب‌ ساختن‌ - شگفتی‌ 

د )   بیدار شدن‌ - خستگی

-------------------------------------------------------

 

٣٢- اندازه‌... مقدار... را كنترل‌ می‌كند.

الف )  روزنه‌ ـ نور

ب )   اتومبیل‌ـ سرعت‌

ج )   اطاق ـ حرارت‌

د )   حجم‌ ـ فشار

-------------------------------------------------------

 

٣٣- سه‌ دسته‌«چك‌ پول‌» 5 میلیون‌ ریالی‌ و دو دسته‌«چك‌ پول‌» یك‌ میلیون‌ ریالی‌ را كه‌ با هم‌ متفاوتند به‌ چند  طریق‌ می‌توان‌ در یك‌ قفسه‌ گاو صندوِ كنار هم‌ قرار داد به‌ نحوی‌ كه‌ چك‌ پول‌ های‌ هم‌ ارزش‌ همواره‌ در كنار هم‌ باشند ؟

الف )  12

ب )   24

ج )   60

د )   120

-------------------------------------------------------

 

٣٤-  زندانی‌ به‌ زندان‌ مثل‌: 

الف )  ساعت‌ است‌ به‌ وقت‌ 

ب )   اقیانوس‌ است‌ به‌ ساحل‌ 

ج )   ببر است‌ به‌ باغ‌ وحش

د )   پلیس‌ است‌ به‌ كارگاه‌ 

-------------------------------------------------------

 

٣٥- سن‌ پدری‌ 4 سال‌ قبل‌، از 4 برابر سن‌ فرزندش‌ 2 سال‌ بیشتر بوده‌ است‌. 6 سال‌ بعد چه‌ رابطه‌ای‌ بین‌ سن‌ پدر و فرزند وجود دارد ؟

الف )  سن‌ پدر چهار برابر سن‌ پسر است‌ 

ب )   سن‌ پدر از چهار برابر سن‌ پسر كمتر است‌ 

ج )   سن‌ پدر از چهاربرابر سن‌ پسر بیشتر است‌ 

د )   نمی‌توان‌ تعیین‌ كرد 

 

-------------------------------------------------------

 

       

 

        پاسخنامه سوالات

  

شماره سوال

الف

ب

ج

د

1

 

 

 ااااااااا

 

2

 

 ااااااااا

 

 

3

 ااااااااا

 

 

 

4

 

 ااااااااا

 

 

5

 ااااااااا

 

 

 

6

 

 ااااااااا

 

 

7

 

 

 ااااااااا

 

8

 ااااااااا

 

 

 

9

 

 

 

 ااااااااا

10

 

 

 

 ااااااااا

11

 

 

 ااااااااا

 

12

 

 

 ااااااااا

 

13

 ااااااااا

 

 

 

14

 

 ااااااااا

 

 

15

 ااااااااا

 

 

 

16

 ااااااااا

 

 

 

17

 

 

 ااااااااا

 

18

 

 

 

 ااااااااا

19

 

 ااااااااا

 

 

20

 ااااااااا

 

 

 

21

 

 ااااااااا

 

 

22

 

 

 ااااااااا

 

23

 

 

 ااااااااا

 

24

 ااااااااا

 

 

 

25

 

 

 

 ااااااااا

26

 

 

 

 ااااااااا

27

 ااااااااا

 

 

 

28

 

 ااااااااا

 

 

29

 ااااااااا

 

 

 

30

 

 ااااااااا

 

 

31

 

 

 ااااااااا

 

32

 

 

 

 ااااااااا

33

 

 ااااااااا

 

 

34

 

 

 ااااااااا

 

35

 

 ااااااااا

 

 
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر