آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

جدول ارزش مکانی اعشار -عدد اعشاری مقدمه- - کلاس ششم

تاریخ:جمعه 19 اردیبهشت 1393-10:19 ق.ظ

ضرب یا تقسیم بر 10 یا100 و.... 
تقسیم اعشاری1
ضرب عددهای اعشاری2
ضرب عددهای اعشاری 1
جمع وتفریق عددهای اعشاری2[جدول ارزش مکانی در عدد های اعشاری  رقم صدم   و صدم وهزارم  را بررسی کنید.(نقطه   ممیز است)
هزارم
 صدم دهم
یکان
5 2 8 . 0

 

0.825 = 8 × 1

10
 +  2 × 1

100
 +  5 × 1

1000
گسترده ها را تکمیل کنید.

a.

هزارم صدم دهم
یکان
6 0 9 . 0

=

906

1000

 

    = 9 × 1

10
 +  0 × 1

100
 +  6 × 1

1000

b.

هزارم  صدم دهم
یکان
4 4 2 . 0

=

 

    =        × 1

10
 +        × 1

100
 +        × 1

1000

c.

هزارم صدم
دهم
یکان
5 5 6 . 0

=

 

    =       × 1

10
+....

d.

صدم  دهم
یکان
8 1 . 0  

=

 

    =تساوی گسترده را بنویس

e.

هزارم صدم
دهم
یکان
2 0 8 . 0

=

 

    =       × 1

10
+

f.

هزارم صدم
دهم
یکان
1 1 7 . 0

=

 

    =

2

. با توجه به ارزش مکانی عددها،دهم،صدم ،هزارم ، گسترده ها را تکمیل کنید.
    مثال:

a.

هزارم صدم  دهم یکان
دهگان صدگان
6 2 9 3 6
 =  6 × 10  +  3 × 1  +  9 ×  1

10
  +  2 × 1

100
  +  6 × 1

1000

b.

هزارم صدم  دهم
یکان دهگان
8 8 7 . 4 2
 =        × 10  +        × 1  +        ×  1

10
  +        × 1

100
  +        × 1

1000

c.

هزارم صدم  دهم
یکان دهگان
2
0 9 . 4
 =        × 1  + .............

d.

صدم دهم   یکان
دهکان صدگان
2 7 . 4 7  
 = .........

e.

هزارم صدم دهم   یکان دهگان صدگان


9 . 1  5 1
 = .............       × 100  + ..........


هزارم صدم دهم   یکان دهگان صدگان
7 6 5 . 2 4 4
 = ...............       × 100  +...............

 

شکل گسترده این عدد های اعشاری را بنویسید
a. 0.95  =

    b. 1.405  =

    c. 244.781 =

    d. 65.05  =

    e. 20.214


نمایش عدد های اعشاری روی محور ها :روی محور دوعدد نشان دادیم آنرا بخوانید.

 0.052, 0.145, 0.228,  0.304 عدد های ذکر شده را روی محور  نشان دهید

توجه عدد صفر در آخر عدد اعشاری بعد از ممیز بی ارزش است

هزارم  صدم دهم
یکان


7  .  0

0 7 . 0
0 0 7 . 0
 
0.7 = 0.70 = 0.700
 
هفت دهم
= 70 هفتادصدم = 700 هفتصدهزارم
 
7

10
 =   70

100
 =   700

1000

5.

6. روی محور ها دقت کنید وهر حرف چه عددی را نشان داده است؟.

   

    a. ____________    b. ____________    c. ____________    d. ____________    e. ____________

 
7. عدد های ذکر شده را روی این محور نشان دهید.: 0.187, 0.205, 0.252, 0.301,  0.314.

   8. عدداعشاری هر کسر زیر را بنویسید..

a. 

3

1000

=
b. 

12

1000

=
c. 

319

1000

=
d. 

50

1000

=
e.  4

34

1000

=
f.  2

4

1000

=
g.  3

3

100

=
h.  1

80

100

=
i.  17

3

1000

=
j. 

649

1000

=
k.  9

1

100

=
l.  50

619

1000

=

9. هر عدد اعشاری را به کسر بنویسید.

a.  0.048  b.  3.902 c.  3.005 d.  6.7
e.  10.06 f.  12.060 g. 7.90 h.  0.429
i.  505.5 j.  4.789 k. 0.091 l.  5.42

10. هر تساوی   گسترده  را به  عدداعشاری بنویسیدl.

a. 

3

1000

+

2

10

+

7

100

 =
b. 

8

10

+ 1 + 

9

100

 =
c. 

2

10

+ 7 +

3

1000

 =
d. 

5

10

+ 90 + 

2

100

 =

8

1000

 =
e. 

1

10

+ 7 +

8

1000

 + 10 =
f.   200 + 

8

1000

 + 5 =

11. هر عدد اعشاری که در 10 ضرب شود  ،ممیزدر حاصل ضرب یک قدم به سمت راست حرکت می کند.: 10 × 0.1 = 1. (نکته:
       “اگر در 100 ضرب شد،
ممیزدر حاصل ضرب دو قدم به سمت راست حرکت می کند.

اگر در0 100 ضرب شد،ممیزدر حاصل ضرب سه قدم به سمت راست حرکت می کند.

به طور کلی هرعدد در 10 یا 100 یا1000 یا ............... ضرب شود ،ممیزدر حاصل ضرب به تعداد صفرها  به سمت راست حرکت می کند.

 چند تمرین   ضرب عدد در 10 یا 100 یا........ مثال بزنیدکه:

  a. ________ هزارم ها به صدم تبدیل شده. _______ × _______ = _______
  b. ________ صدم به دهم تبدیل شده. _______ × _______ = _______
  c. ________ هزارم به دهم تبدیل شده. _______ × _______ = _______
  d. ________ صدم به واحد.تبدیل شده _______ × _______ = _______

به سوال ها پاسخ دهید.  و   عددی بنویسید که...
a.  
هزارم  صدم دهم
یکان
5 8 2 . 0

یکدهم بیشتراز 0.285    باشد        _________

یکصدم بیشتراز 0.285    _________

یک هزارم بیشتر از 0.285   _________

b.  
هزارم صدم
دهم
یکان
 
   .  

یک دهم بیشتر از 0.016            _________

یکصدم بیشتراز 0.016    _________

یک هزارم بیشتر از 0.016   _________

c.  
صدم دهم
یکان
 
.
   

یک دهم بیشتر از 1.07            _________

یکصدم بشتراز 1.07    _________

یک هزارم بیشتر از 1.07   _________

d.  
دهم  
یکان دهگان صدگان
  .      

یک دهم بیشتراز 0.9            _________

یکصدم بشتراز 0.9    _________

یک هزارم بیشتر از 0.9   _________

e.  
هزارم صدم
دهم
یکان
 
   .  

پنجدهم بیشتراز 2.316           _________

ششصدم بشتراز 2.316     _________

دوهزارم بیشتراز 2.316   _________

f.  
صدم دهم   یکان دهگان صدگان
    .      

ده تا بشتر از 1.08            _________

یکصدم بشتراز 1.08    _________

نه هزارم بیشتراز 1.08   _________

 

13. جدول را کامل کنید.خانه های خالی را رنگ کنید
 

      افقی:

      a. دو وچهل ونه هزارم

      c.دو وهفت صدم

      d. پنج صدم

      e. هفتادویک هزارم

      f. سیصد ونود ودو هزارم

عمودی:

a.دو ونه صدم

b. سه وهفتاد نه هزارم

c. دو وپنج دهم

d. سه هزارم

e. دو دهم
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic