آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

اعشاری - جمع وتفریق

تاریخ:جمعه 19 اردیبهشت 1393-09:17 ب.ظ

اعداد اعشاری جدول ارزش مکانی 

ضرب یا تقسیم بر 10 یا100 و.... 
تقسیم اعشاری1
ضرب عددهای اعشاری2
ضرب عددهای اعشاری 1
جمع وتفریق عددهای اعشاری2
تمرینات روبرو را، از راه کسری حل کنید.   به مثال توجه کنید وجای خالی را عدد مناسب بنویسید.
a. 0.05  +  0.04

=

 
 

5

100

+

4

100

 =0.09
b. 0.07  +  0.04

=

 
 100

+100

 =  
c. 0.37  – 0.06

=

 
 100100

=
d. 0.45  +  0.65

=

 
 100

+100

=
e. 3.25  – 1.08

=

 
 

3100

1100
=
 

شما در این گونه جمع وتفریقها که تعداد اعشاری مساوی دارند واحدها و صدم ها را جدا باهم جمع یا تفریق کنید

0.11  +  0.09

=

0.20

11 صدم

+

9 صدم

= 20 صدم

1.07  –  2.90

=

1.83

1 و
7
صدم

2 و
90
صدم

= 1 و
8
3 صدم

2. جمع یا تفریق کنید صدومها باهم وواحدها باهم

a. 

0.03 + 0.09           = ______

2.03 + 2.09 = ______

b.

0.52  +  0.43 = ______

1.55  +  1.25 = ______

c.

0.03  –  1.03 = ______

2.01  –  4.03 = ______

d.

0.08 – 0.10 = ______

1.03 – 20.06 = ______

 

گاه هنگام جمع کرد ن صدومها ،یک واحد میسازند که  به خانه یک ها میرود.

0.90  +  0.11

=

1.01

90 صدم

+

11 صدم

= 101 صدم

0.20  –  1.12

=

0.92

20 صدم

112 صدم

= 92 صدم

گاه اگر تعداد رقمهای بعد از اعشاری هردو عددمساوی بود مثل تمرین بالا که هردو صدم هستند ، میتوان بدون اعشاری جمع یا تفریق کنید ودر پاسخ  ممیز صدم را بگذارید ).

3. جمع یا تفریق کنید  این تمرین ها باجمع صدومها واحد درست می شود.

a. 

0.97 + 0.04        = ______

2.96 + 0.06         = ______

b. 

0.95 + 0.11           = ______

8.91 + 0.11          = ______

c. 

1.03  –  0.04         = ______

7.01  –  0.05         = ______

d. 

1.12  –  0.16            = ______

4.01  –  0.50             = ______به این تمرین ها توجه کنید که اعشار ها مساوی نیستند.چه می کنید!

 0.2  +  0.05  = _______  0.7  +  0.04  = _______  0.12  +  0.5  = _______

  0.2 + 0.05 = _____   

اگر  با توجه به این محوراز 0.2 شما 0.05 به سمت راست بروید به چه عددی می رسید?

2

10

+

5

100

  


 ↓      

20

100

+

5

100

 = 

25

100

 

0.2

 + 

0.05

 


     

0.20

 + 

0.05

 =

0.25

   یک راه  اینکه اول بهتراست به کسر بنویسید که با مخرج متفاوت 10 و100 نوشتیم ).

بهتر است اول هم مخرج کنید.  

راه دوم اینکه سمت راست 0.2 یک صفر بگذارید تا اعشارها مساوی شود). 2دهم =20صدم
  2/10 = 20/100. 

یک بار دیگر یک نمونه تمرین دیگر را امتحان کنید  وبا توجه به محور زیر   0.7 را =0.70  قراردهید.

0.7

 + 

0.04

 


  دراینجا دقت کنید که با گذاشتن صفر در سمت راست عددبعداز اعشاری
از نظر تعداد اعشاری مساوی شدند.
       

0.70

 + 

0.04

 =

______

 

 

0.12

 + 

0.5

 


  با توجه به محور  باز این تمرین را حل کنید 0.5=0.50 
       

0.12

 + 

0.50

 =

______

 

دقت کنید که 0.2و0.20 باهم برابرند

2 .  0   =   0 2  . 0
دهم.
یکان
صدم
دهم .
یکان

.


4. جمع عددهای اعشاری را محاسبه کنید.توجه کنید که قبلا باگذاشتن صفر در سمت راست عددی که یک رقم اعشار دارد، اعشارها را مساوی کنید .
    بعد از راه کسری ومخرج مساوی کردن پاسخ خودرا برسی کنید..

a. 0.10  +  0.05

=

0.15
 
=

10

100

+

5

100

  =   15

100
b. 0.04  +  0.4

=

______
 
=

 

100

+

 

100

  =    

100
c. 0.6  +  0.09

=

______
 
=

 

100

+

 

100

  =    

100

5. جمع عددهای اعشاری را محاسبه کنید.توجه کنید که قبلا باگذاشتن صفر در سمت راست عدد ی که یک رقم اعشاردارد، اعشارها را مساوی کنید

a. 0.11  +  0.5  = _______ b. 0.24  +  0.2  = _______  c. 0.3  +  0.39  = _______
d. 0.22  +  0.7  = _______ e. 0.2  +  0.41  = _______  f. 0.27  +  0.8  = _______

6. جای خالی چه عدد های بنویسیم تاحاصل مساوی عدد بالای هر گروه تساوی شود؟

a.  0.91

...+ 0.02  = _____

...+ 0.03  = _____

...+ 0.04  = _____

...+ 0.05  = _____

...+ 0.06  = _____

....+ 0.07  = _____

b.  0.80

 0.01 -... = _____

 0.02 -... = _____

 0.03 -... = _____

 0.04 -... = _____

 0.05 -... = _____

 0.06 -... = _____

c.  2.90

...+ 0.06  = _____

...+ 0.09  = _____

...+ 0.07  = _____

...+ 0.05  = _____

...+ 0.02  = _____

...+ 0.01  = _____

d.  1.77

...+ 0.12  = _____

...+ 0.13  = _____

...+ 0.17  = _____

..+ 0.19  = _____

..+ 0.15  = _____

...+ 0.11  = _____

7. جای خالی عدد مناسب بگذارید تا تساوی برقرار شود  توجه:0.5 = 0.50.

a.  0.47  + _____ = 0.5

b.  0.55  + _____ = 0.6

c.  0.06 + _____ = 0.1

d.  0.32  + _____ = 0.4

  0.88 + _____ = ______

  0.97 + _____ = ______

8. توضیح دهید چرا تساوی های زیر اشتباه  هستند.؟

    a.  0.99 + 0.1 = 1 b.  0.43 + 0.59 = 0.102

9.   عددهای اعشاری را از  عددهای واحد کم کنید.                                                                                                                                             

a.   0.6 –  1  = _____

0.67  –  1 =  _____

b.   0.6  –  2  = _____

0.57  –  2  =  _____

c.   0.23  –  4  = _____

0.13  –  4  =  _____یک سانتیمتر=10 میلیمتر=10m
1میلیمتر=m 1
توجه?
100یک متر = cm 100.

پس,یک سانتی متر =1 cm =یکصدم متر.

, 1 cm = 0.01 m.

5 cm = 0.05 m

64 cm = 0.64 m

2 m 12 cm = 2.12 m

10.   با توجه به پرسش ها  به متروسانتی متر و میلیمتر تبدیل کنید. .

a.   0.73 m = __________ cm

b.   2.82 m = __________ cm

c.   _________ m = 9 m 80 cm

d.   _________ m = 306 cm

e

  قد یک پسر1.15متر( m  )وبلندی یک درخت156 سانتیمتر(   cm ) است کدام بلندتر؟چقدر؟
 

f.  .

  طول میز 2.40 m  وعرض میز0.90   m محیط میز چند m   است؟

g. 

  عرض یک در 90 cm   بود اگر یک تخته به  پهنای1.25 m   باشد.چقدر از تخته ببریم تابرای در اماده شود؟
 

h.  

  بلندی یک اتاق 2.25m   است.شخصی به بلندی             186 سانتیمتر باشد چقدر با سقف فاصله دارد؟

11. جمع  یا تفریق عددهای اعشاری را محاسبه کنید.توجه کنید که قبلا باگذاشتن صفر در سمت راست عدد ی که یک رقم اعشاردارد، اعشارها را مساوی کنید.

a. 0.04  +  0.1  = _______

    0.14  +  0.1  = _______

b. 0.28  +  0.1   = _______

    0.25  +  0.5   = _______

c. 2.04  +  0.1   = _______

   3.08  +  0.6   = _______

d. 13.53  +  0.4   = _______

    5.03  +  2.25   = _______

e. 0.3  +  0.05  = _______

    0.03  +  0.5   = _______

f. 0.8  –  0.09   = _______

    0.9  –  0.90   = _______

g. 1.3  –  0.07   = _______

     1.3  –  1.7    = _______

h. 6.2  –  1.2   = _______

    6.2  –  6.25  = _______

i. 2   –  0.1    = _______

   0.08   –  3  = _______

12. الگوی عدد ها را پیدا کند.با چه عددی جمع شده اند؟


+  

    

+  

    

+  

    

+  

    

+  

    

+  

    

+  

    

+  

    


1.65

1.5

1.44

1.37 1.2 1.19 1.11 1.06 1.00

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic