تبلیغات
معلم5 فتحی - مطالب دی 1393

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

متمم در زبان فارسی

تاریخ:سه شنبه 30 دی 1393-09:26 ق.ظ


متمم:

متمم در لغت یعنی تمام کننده ی چیزی و در دستور زبان فارسی یعنی تمام کننده ی معنی کلمه ای نظیر فعل ، صفت ، و....برای تفهیم بهتر متمم به دانش آموز می توان آن را به سه دسته تقسیم کرد :

1-      متمم فعل ( متمم اجباری )  2- متمم قیدی ( متمم اختیاری )3-متمم برای یکی از اجزای جمله به غیر از فعل

2-     متمم فعل :

برخی افعال با وجود داشتن نهاد و احیاناً مفعول و مسند معنی کامل ندارند و نقطه ی ابهامی یا بهتر بگوییم علامت سوالی در ذهن باقی می ماند . اگر جواب سوال مطرح شده در ذهن با حرف اضافه همراه باشد ، همان متممی است که باید در جمله لحاظ شود تا معنی فعل کامل گردد .

 این گونه متمم ها ، به دلیل این که تمام کننده ی معنی فعل هستند متمم فعل نامیده می شوند ، به همین دلیل در شمارش اجزای جمله بایدبه حساب بیایند ، بنا بر این متمم اجباری نامیده می شوند . به عبارت کوتاه تر :

متمم فعل : قابل حذف شدن نیست و در شمارش اجزای اصلی محسوب می شود .

 

3-     متمم قیدی:

گاهی در جمله قید به صورت حرف اضافه و متمم ظاهر می شود . به این نوع متمم ، متمم قیدی می گویند. متمم های قیدی در مفهوم اصلی جمله تاثیری ندارند  ونحوه ی تشخیص آن ها ، حذف کردنشان از جمله است ،به همین دلیل به متمّم اختیاری معروفند .متمم قیدی قابل حذف شدن است و در شمارش اجزای اصلی محسوب نمی شود .

 

4-     متمم برای یکی از کلمات جمله به غیر از فعل:

این نوع متمم با تجزیه ی کلمه در ارتباط است از این رو به انواع زیر تقسیم می شود

الف ) متمم اسم : وقتی که متمم برای یکی از نقش های نهاد ، مفعول ، مسند ، مضاف الیه و متمم بیاید

ب ) متمم صفت ) وقتی که متمم برای صفت بیاید .

ج ) متمم قید : زمانی که متمم برای نقش قید آورده شود .

د ) متمم شبه جمله : وقتی که متمم تمام کننده ی معنی شبه جمله باشد . اغلب شبه جمله نیاز به متمم دارند ؛

نظیر : احسنت بر علی ! حیف از این همه زحمت ! وای بر شما ! یا در جملات زیر کلمه ی « توجه » اسم است

 که در نقش های متعدد آمده و در تمام نقش ها احتیاج به متمم دارد :

- توجه به این مطلب پسندیده است .

- به این مطلب توجه نمایید .

- با توجه به این مطلب می توان نتیجه گرفت ...

- نظر استادان دانشگاه ، توجه به این مطلب است .

با اندک تاملی می توان دریافت که هیچ یک از این افعال نیاز به متمم ندارند ،

از سوی دیگر نمی توان گروه متممی « به این مطلب » را حذف کرد ، زیرا معنی جمله ناقص می شود ، پس :

متمم نوع سوم : نه قابل حذف شدن است و نه جزء اجزای اصلی به حساب می آید .

یاد آوری

1-      صفات تفضیلی : در هر نقشی که باشند نیاز به متمم دارند مگر این که متمم آن ها به خاطر وضوح بسیار حذف شده باشد .

-          بیشه ای انبوه تر از این  نمی توان یافت .

-          حسنک می گوید : بزرگ تر از حسین علی نیستم .

-          باید شایسته تر از این اندیشید .

-          بهتر است که ابتدا بیندیشیم ، سپس سخن بگوییم .

2-      برخی از اسم های مبهم از قبیل : بسیاری ، برخی ، بعضی و گروهی از اسم های جمع مثل عدّه ، دسته ، گروه نیز به متمم نیاز دارند .

 

 

نکاتی در تشخیص انواع متمم :

1-      وقتی در جمله متمم داریم باید ابتدا حرف اضافه و متمم را حذف کنیم .اگر در معنی اصلی جمله خللی وارد نشد ، متمم ، اختیاری است .

2-       در غیر این صورت یا متعلق به فعل است یا یکی دیگر از کلمات جمله . می توان حرف اضافه را به فعل و پس از آن به تک تک

3-      کلمات جمله اضافه کرد و با ایجاد رابطه ی معنی داری ، نوع متمم را تشخیص داد.

-          در انگلستان هدف از آموزش پیش دبستانی آشنایی کودکان با محیط مدرسه و تمرین دوری از خانواده و منزل است .

-          در انگلستان -------  متمم قیدی

       با حذف متمم ها جمله به این صورت در می آید :

-          هدف ، آشنایی کودکان و تمرین دوری است .

واضح است که چنین جمله ای معنای تمام و دقیق ندارد و این سوالات را در پی خواهد داشت : هدف از چه چیزی ؟ آشنایی با چه چیز ؟ دوری از چه چیز ؟

از سوی ذیگر می توان گفت : هدف از ، آشنایی با و دوری از . بنابراین هر سه کلمه متمم اسم می گیرند .یا مثلاً :

-          او از ترس افترا و حسد به خدا پناه برد .

-          او به خدا پناه برد .

جمله ای است با معنی کامل و در واقع متمّم حذف شده ، مفهوم قید علت دارد .و یا جمله ی او « پناه برد » معنی کامل ندارد .

در این صورت با توجه به این که « پناه » نقش مفعول دارد ، می توانیم بگوییم : « او به خدا ، پناه به خدا ، برد به خدا ،

 از میان این عبارات پناه به خدا » دارای معنی است . پس « پناه » اسم گرفته است .

4-      در تشخیص متمم باید به ساده و مرکب بودن فعل نیز توجه کرد .

-          او به قبولی اش افتخار می کند .

می توان گفت : « افتخار کردن به » و نتیجه گرفت که متمم ، اجباری است اما باید دانست که « افتخار » مفعول است و « می کند »

فعل ساده .پس  « افتخار به قبولی اش » درست است .

5-      برای دریافت بیشتر متمم باید مبحث قید و مفاهیم قیود را دقیقاً شناخت

6-      زیرا متمم های قیدی مفاهیمی از قبیل زمان ، مکان ، کیفیت و ...دارند .-

-          از فرط هیجان لکّه می دویدم . ( قید علت )

-          - جامی در خرجرد جام تولد یافت . ( قید مکان )

7-      هر فعل یک یا دو حرف اضافه ی اختصاصی دارد .ممکن است فعل در نظام معنایی زبان ، مفاهیم متعددی بگیرد .

آموختن ( یاد دادن ) -----به ؛  آموختن ( یاد گرفتن ) -----  از ؛
اندیشیدن ( فکر کردن ) ------ به ؛اندیشیدن ( ترسیدن) ---- از ؛

حروف اضافه ی اختصاصی عبارتند از : « به ، با ، از ، بر ، در » .کاربرد حروف « بر و در»  محدود است و انگشت شمار .

 « گنجیدن در ، شوریدن بر ، تاختن بر »اما حروف « به ، با ، از » برای افعال متعددی به کار می روند .

5- وقتی فعلی حرف اضافه ی اختصاصی داشته باشد ، فقط با همان حرف اضافه معنی کامل می یابد ؛ یعنی نمی توانیم حروف اضافه ی دیگری را جای گزین آن کنیم .

- او به مادرش می نازد .( معنی کامل است )

- او با مادرش می نازد  ( معنی کامل نیست ، به چه می نازد ؟ )

6- فعل هایی که متمم اجباری می گیرند ، وقتی به صورت مصدر یا اسم در جمله حضور یابند ؛ متمم نوع سوم را خواهند گرفت ،

 مگر این که متمم این کلمات به صورت مضاف الیه در جمله حضور یافته باشند .                                                

- به آینده می اندیشم ( متمم اجباری )

- اندیشیدن به آینده زبیاست .( متمم اسم )

- اندیشه به آینده زیباست . ( متمم اسم )

- انذیشه ی  آینده  را دارم .( متمم به صورت مضاف الیه آمده ، ومضاف الیه است )

- او ازتاریکی می ترسد ( متمم اجباری )

- ترس از گناه روح را متعالی می سازد . (متمم اسم )

- ترسیدن از گناه روح را متعالی می سازد ( متمم اسم )

7- افعال ربطی ( است  ، بود، شد ، گشت ، ... )متمم اجباری نمی گیرند ، مگر زمانی که مسند نداشته باشند در این صورت متمم ، کار مسند را انجام می دهد .

- او جنوبی است ( سه جزیی مسندی )

- او از اهالی جنوب است . ( سه جزیی متممی )

********

 بر اساس جانشین سازی وافزودن وکاستن متمم ، هر یک از جمله های زیر را تغییر دهید ووضعیت متمم وحرف اضافه را بررسی کنید :

- مریم از خداوند راضی است ( نیارمند ، شادمان ، رقیق،امیدوار ، بلند قد  ...)

- نمونه ------ مریم به محبت نیازمند است .( نظر ، اندیشه ، توجه، رفاقت   ....)

- اکرم با دوستش مصاحبه کرد .

- محمود به ماه نظر کرد.علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

اکالیپتوس

تاریخ:دوشنبه 29 دی 1393-07:01 ب.ظ

خواص اکالیپتوساکالیپتوساکالیپتوسخواص اکالیپتوس

نام فارسی: اکالیپتوس

نام علمی: Eucalyptus Niphophila

خانواده: Myrtaceae

توضیحات: درختی همیشه سبز و سریع الرشد ، گلهای سفید آن در تابستان و پاییز ظاهر می گردند، حداقل دمای ۵ درجه زیر صفر را تحمل می کند، به عنوان تک درخت زینتی و یا مجموعه کاری مورد استفاده قرار می گیرد.


اکالیپتوس چهارصد گونه دارد که تنها چند گونه­ی آن به ایران وارد شده است. موطن اصلی این درخت استرالیاست. اکالیپتوس درختی بزرگ و پر شاخ و برگ است که ارتفاع آن بستگی به شرایط اقلیمی محل رشد آن دارد. این درخت نیاز به جاهای مرطوب یا آب زیاد برای رشد دارد. در شمال ایران بلندی آن به بیست متر هم می‌رسد.برگ‌های جوان به شکل قلب و برگ‌های کهنه آن متناوب است و به طور کلی برگ‌های آن همیشه سبز است.­­ این گیاه دارای پیشینه ی طولانی در درمان سرماخوردگی و سینوزیت و حتی ضد عفونی هوا است ، که خاصیت ضد باکتریایی و ضد عفونی کننده دارد شاید دلیل شهرت این گیاه به همین دلایل ذکر شده است.

اکالیپتوس طبیعت گرم و خشک دارد.

قسمت مورد استفاده: برگ

برگ‌های اکالیپتوس و روغنی که از آن‌ها تولید می‌شود سبب کشتن باکتری‌ها و رفع ناراحتی‌های تنفسی افراد مبتلا به خناق، آسم و برونشیت می‌شود. اگر سابقه­ی مصرف ویکس دارید، احتمالاً خنکی و احساس سوزش ناشی از مرهم روی پوست و پاک شدن سینوس‌ها بر اثر رایحه­ی نعناعی و معطر را به یاد خواهید آورد. در واقع این اثرات روغن اصیل اکالیپتوس است. اکالیپتوس به انواع عطر، صابون، روغن شمع و برخی از مواد غذایی و نوشیدنی‌ها اضافه می‌شود. از این گیاه همچنین به عنوان عامل دفع حشرات نیز استفاده کرده، به افشانه‌های حشره‌کش می­افزایند..

خواص درمانی و روش مصرف

آلرژی(حساسیت): چند قطره روغن اصلی اکالیپتوس به مایع شست و شوی لباس‌هایتان اضافه کنید.

سرماخوردگی،‌گرفتگی بینی: مقداری برگ تازه یا خشک را در ظرفی پر از آب بریزید و آن را بجوشانید تا بخار شود. بعد دو طرف فک‌های خودتان را با آن بخور دهید و مراقب باشید هرگز به طور مستقیم تمام صورت را بخور ندهید.

دیابت: پنج گرم برگ  را با یک لیوان آب ‌جوش به مدت پانزده دقیقه دم کرده، صاف کنید و بعد از غذای صبح و عصرانه آن ‌را به جای چای میل کنید.

پایین آورنده­ی تب: ده گرم برگ را با یک لیوان آب جوش دم کنید و روزی دو تا سه بار بنوشید.

خون­ریزی ناحیه­ی دندان: یکی دو گرم برگ را کوبیده روی لثه در جای خالی دندان بگذارید و روی آن فشار بیاورید تا خون­ریزی بند آید.

‌ رفع انواع عفونت­ها: مقداری برگ را بعد از شست و شو با آب سرد چند دقیقه بجوشانید. بعد صاف کرده، محل را شست و شو دهید و روزی چند بار تا بهبودی تکرار کنید.

ضد عفونی محیط و فضای محل سکونت: مقدار زیادی برگ را با آب بجوشانید تا بخار آن فضا را فرا گیرد.

 دفع سوسک و حشرات: پارچه یا لباس­های مندرسِ خود را به چندین قطره روغن اصیل اکالیپتوس آغشته کنید و آن­ها را در کمد لباس‌هایتان بگذارید منظور دفع حشرات موزی که معروف به سوسک اساسیه هستند.به خاطر داشته باشید که روغن اکالیپتوس فوق العاده برای انسان سمی است و در مصرف آن باید دقت کنید.

ساکنین اولیه استرالیا- بومیهای استرالیایی- از برگهای اکالیپتوس برای درمان جراحات و پایین آوردن تب استفاده می کردند. آنها همچنین می دانستند اگر در منطقه بیابانی استرالیا به نام “آتبک” (Outpack) با بی آبی مواجه شوند، می توانند ریشه های اکالیپتوس را، که آکنده از آب است، از زمین برای رفع تشنگی بیرون بیاورند.

برگهای اکالیپتوس و روغنی که آنها تولید می کنند سبب کشتن باکتریها و رفع ناراحتیهای تنفسی افراد مبتلا به خناق، آسم و برونشیت میشود. اگر سابقه مصرف ویکس دارید، آنگاه احتمالاً خنکی و احساس سوزش ناشی از مرهم روی پوست و پاک شدن سینوس ها در اثر رایحه نعناعی و معطر را به یاد خواهید آورد. در واقع این اثرات روغن اصیل اکالیپتوس است.

بخور اکالیپتوس اکالیپتوس

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

زاویه حاده

تاریخ:یکشنبه 28 دی 1393-04:54 ب.ظ


زاویه ها نام های متفاوت دارند به شکلها توجه کنید


زاویه حاده (تند)کمتر از   90°   هست. همه زاویه های زیر حاده یا تند هستند

به شکل توجه کنید  زاویه کوچکتر حاده است وزاویه بزرگترمقعر(معکوس) است
برای اندازه‌گیری زاویه از وسیله‌ای بنام نقاله استفاده می‌شود. توجه داشته باشید با تغییر اندازه ضلع هر زاویه اندازه آن تغییر نمی‌کند
زاویه‌ها را با توجه به مقدارشان به این صورت طبقه بندی می‌کنند:
    زاویه تند:(acute angle) زاویه را تند یا حاده می‌گوییم هرگاه اندازه اش کمتر از ۹۰ در جه باشد.
    زاویه راست:(right angle) زاویه را راست یا قائم می‌گوییم هرگاه اندازه آن برابر ۹۰ در جه باشد.
    زاویه باز:(obtuse angle) زاویه را باز یا منفرجه می‌گوییم هرگاه بزرگتر از ۹۰ درجه و کمتر از ۱۸۰ درجه باشد.
    زاویه نیم صفحه:(straight angle) زاویه را نیم صفحه می‌گوییم هرگاه برابر ۱۸۰ درجه باشد.
    زاویه بازتاب:(reflex angle) زاویه را زاویه بازتاب می‌گوییم هرگاه بزرگتر از ۱۸۰ درجه و کمتر از ۳۶۰ درجه باشد.
    زاویه کامل:(full angle) زاویه را کامل یا تمام صفحه می‌گوییم هرگاه برابر ۳۶۰ درجه باشد

گردش زاویه ها کلیک کنید

روی موضوع کلیک کنید     زاویه          زاویه راست   فهرست اصلی

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

رصدخانه مراغه

تاریخ:یکشنبه 28 دی 1393-04:02 ب.ظ

رصدخانه مراغه یکی از یادگارهای علمی و فلكی خواجه نصیرالدین طوسی؛ فیلسوف، ریاضیدان و منجم بزرگ دوره ایلخانی و صاحب رساله مشهور اخلاق ناصری و زیج معروف ایلخانی است كه به دست او، با همراهی عده ای از فضلا و دانشمندان بنا شده. این رصدخانه زمانی از مشهورترین رصدخانه های اسلامی بوده که آوازه آن تمام جهان آن روز را فرا گرفته و تاكنون با این همه تطورات و تغییراتی كه در جهان پدید آمده  هنوز هم نام آن رصدخانه و بانی آن بر سر زبانهاست.
این رصد خانه که بزرگترین رصدخانه جهان در دوره قبل از اختراع تلسکوپ بوده است در زمانی که مراغه به پایتختی توسط هلاکو خان مغول انتخاب شده بود روی تپه‌ای در غرب مراغه ساخته شده است. این مجموعه که امروزه فقط آثار کمی از آن باقی مانده است . طبق نوشته تاریخی درسال657 ساختمان آن به دستورهلاکو نوهٔ چنگیزخان مغول و همت خواجه نصیرالدین طوسی بنا شده است و درساختمان و درتشکیل آن شخصیت هایی چون علامه قطب الدین فخرالدین مراغی،محی الدین مغربی ، علی بن محمود نجم الدین الاسـطرلابی و... شرکت داشته اند .
بنای رصـدخانه ، 15سال طول کشید . به امر هلاکو  کتب واسباب وآلات علمی ونجومی بسیارکه از فتح بغداد بدست آورده بود درآنجا متـمرکز گردید . این مجموعه تا سال 703 هجری آباد بوده لیـکن پس از آن بر اثر زلزله های سخت ، بی توجهی حکام رو به ویرانی رفت. و درحال حاضر آثاری از بناهای متعلقه آن باقی مانده است. این بنا تا زمان سلطان محمّد خدابنده مشغول به کار بوده است و ویرانی آن بطور کامل و دقیق هنوز مشخص نشده است که در چه سالی بوده است ولی در نوشته های حمدالله مستوفی در سال 720 به ویران بودن آن اشاره شده است.
.
رصدخانه مراغه 167 سال پیش از احداث رصدخانه سمرقند ساخته شد و در زمان آبادانی یکی از معتبرترین رصدخانه های جهان بوده است.در آن زمان بفرمان قوبیلای قآن امپراطور چین و برادر هلاکو خان کارشناسانی برای آموزش و الگو برداری از رصدخانه مراغه به این شهر آمده، پس از مراجعت به چین رصدخانه ای به تقلید از رصدخانه مراغه ساختند. علاوه بر رصدخانه چین همچنین رصدخانه های سمرقند، استانبول وهند از روی رصدخانه مراغه ساخته شده اند
در سال 657 هجری به دستور خواجه بزرگ طوسی؛ "فخرالدین ابوالسعادات احمد بن عثمان مراغی" معمار معروف آن عصر، ساختمان وسیع و با شكوه رصدخانه را با نقشه استاد شروع نمود. محلی كه برای رصدخانه انتخاب شده بود تپه ای است كه در شمال غربی شهر مراغه واقع شده و اینك بنام رصدخانه مراغه معروف است.
تپه‌ای که رصدخانه در آن واقع شده است به طول 510 و عرض تقریبی217 متر و به ارتفاع 110 متر می باشد که غرب مراغه واقع شده است. که قسمتهای مختلف رصدخانه بر روی آن واقع شده است این بخشها عبارتند: از برج مرکزی رصدخانه – واحدهای مدور پنجگانه – کتابخانه.
برج مرکزی
برج مرکزی که وسیعترین فضای کشف شده را تشکیل می دهد قطری به اندازه 22 متر دارد ضخامت دیوار آن 80 سانتیمتر می باشد. فضای داخلی آن شامل یک راهرو و6 اطاق می شود که 4 اطاق مستطیلی شکل و 2 اطاق دیگر که در سمت شمال و جنوب قرار گرفته‌اند شکل هندسی ندارند.
مصالحی که در برج بکار گرفته شده عبارت است از سنگ قلوه، لاشه، سنگهای تراش برای ازاره خارجی و داخلی و سنگهای تراش بزرگ برای ورودی برج آجری در سه اندازة مختلف. ملات و اندود گچ، کاشیهای بزرگ لعابدار در سه طرح و نوع مختلف سنگهای حجاری شده و نقش دار و آجرهای نقش دار تزئینی می باشد.
 رصدخانه مراغهرصدخانه مراغهبرج رصدخانه مراغهرصدخانه مراغه
واحدهای مدور پنجگانه
در قسمت جنوب و جنوب شرقی و شمال برج مرکزی رصد خانه پنج واحد مدور کشف گردیده که هریک بطور مستقیم در کار پژوهش‌های نجومی مورد استفاده داشته‌اند. در گوشه شمال غربی تپه واقع در زیر حصار شمالی محوطة رصد خانه بنای جالبی به مساحت 330 متر مربع بدست آمده که با توجه به جنبه های مختلف امر می‌توان آن را کتابخانه مجموعه دانست.
بغیر از قسمتهای ذکر شده در دامنة غربی تپه رصدخانه مراغه و مشرف به روستای طالب خان چهار مجموعه معماری و تعدادی دخمه کشف گردیده که گذشته از ارزش معماری از نظر روشن ساختن بسیاری از ویژگیهای مذهبی – اجتماعی و اوضاع و احوال خاص دوره ایلخانی به خصوص جامعه مسیحیت زمان، دارای اهمیت و اعتبار فراوان می باشد

برای كمك به رصدخانه علاوه بر كمك های مالی دولت، اوقاف سراسر كشور نیز در اختیار خواجه گذارده شده بود كه از عشر (یک دهم) آن جهت امر رصدخانه و خرید وسائل و اسباب و آلات و كتب استفاده می نمود. در نزدیكی رصدخانه، كتابخانه بزرگ و بسیار عالی ساخته شده بود كه در حدود چهارصد هزار جلد كتاب نفیس از بغداد، شام، بیروت و الجزیره تهیه و جهت استفاده دانشمندان و فضلا در آن قرار داده شده بود.


رصدخانه مراغه
ستاره‌شناسان آماتور برروی تپهٔ رصدخانهٔ مراغه در مقابل گنبدی که برای محافظت آثار تاریخی ساخته شده‌است.

در جوار رصدخانه، سرایی عالی برای استفاده خواجه و منجمین ساخته شده و مدرسه علمیه ای جهت استفاده طلاب دانشجو نیز احداث گردیده بود. این كارها مدت 13 سال به طول انجامید، تا اینكه هلاكو در سال 663 ه. ق. درگذشت. لیكن خواجه تا آخرین دقایق عمر خود مواظبت و اهتمام بسیار نمود كه آن رصدخانه و كتابخانه از بین نرود و خللی در كار آنجا رخ ندهد و تقویم و زیج ایلخانی حاصل این تلاش بی وقفه بوده است.
هم اكنون از بزرگ ترین مركز علمى منطقه، تنها قسمت هاى كوچكى بر بلنداى تپه مشرف به شهر مراغه باقیمانده است. خوشبختانه در طول دهه پنجاه با كاوش هایى كه به سرپرستى دكتر پرویز ورجاوند انجام شد باقیمانده هاى این بنا مرمت شده است. در حال حاضر، گنبدی بزرگ به جهت حفظ بناهای باقیمانده بر روی آن قرار داده شده که ظاهرا به صورت نمایشگاه نیز از آن استفاده می شود.
در سال 672 هجری قمری، خواجه نصیر که آثار مکتوبش از 50 کتاب و رساله افزون است با جمعی از شاگردان خود به بغداد رفت تا بقایای كتاب های تاراج رفته را جمع آوری و به مراغه ارسال دارد. اما اجل مهلتش نداد و در تاریخ 18 ذی الحجه سال 672 هجری قمری در بغداد دار فانی را وداع گفت. جسدش را به كاظمین انتقال داده و در جوار امامین همامین دفن نمودند.

منابع:
anobanini
شرح حال ریاضی دانان ایران و جهان/ تالیف: اكبر مرتضی پور
sharghnewspaper (dot) com
irib (dot) ir
تاریخ ادبیات ایران، ادوارد براون، جلد دوم


بزرگترین رصدخانه خورشیدی جهان

 رصدخانه نقش رستم در مرودشت استان فارس بزرگترین رصدخانه خورشیدی جهان است که قدمتی 2 هزار و 500 ساله داردعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

جواب مرور فصل 5 ریاضی هشتم

تاریخ:جمعه 26 دی 1393-03:22 ب.ظ

تمرین ترکیبی

1 عبارت جبری زیر زا ساده کنید:
(a+b)2-(a-b)2)= 4ab
مقدار عددی عبارت حاصل را به ازاء a = 2 و b = -2 به دست آورید
                              16- =  4×2×2-   =   4ab
2-- معادله ی زیر را حل کنید: مخرج مشترک بگیرید:

2+ 2x
6

  3- 3x
6
 = 
 (1 +x )
3
 - 
  ( 1- x )
    2
ازمخرج ها صرف نظر کنید: = 
 1
6

 3x-3 - 2x- 2
    6
             
3x-3- 2x-2=1

  1  = x  - 5

              x=6


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

انگستروم

تاریخ:چهارشنبه 24 دی 1393-08:11 ب.ظ

1 انگستروم= 0.00000001سانتیمتر
انگستروم (Å), واحد اندازه گیری واحد طول موج نوری, مساوی10- 10 متر, یا 0.1 نانومتر. در قرن نوزدهم توسط فیزیکدان اندرس جوناس انگستروم نام گذاری شد.

1 سانتیمتر(   )=   100,000,000 انگستروم (واحد- انگستروم)

نزدیک‌ترین واحد دستگاه بین‌المللی بدان نانومتر است (۱۰ آنگستروم = ۱ نانومتر)
نانومتر (به انگلیسی: nm : nanometer) یک واحد طول در سیستم متری برابر با ۹-۱۰ متر است=0.000000001
آنگستروم در بسیاری از متون علمی جهت اندازه‌گیری اندازهٔ اتم‌ها، مولکول‌ها، ساختارهای میکروسکوپیک زیستی و طول پیوندهای شیمیایی، فاصله اتم‌ها در کریستال‌ها، طول موج امواج الکترومغناطیسی و فاصله‌های بخش‌هایی از مدارهای مجتمع به کار می‌رود.
 انگستروم در جدول زیر قبل از نانو  قرار می گیرد.

m(میلی)10-3    k(کیلو)103
میکرو (µ)(میکرو)10-6    M(مگا)106
n(نانو)10-9    G(گیگا)109
p(پیکو)10-12    T(ترا)1012
f(فمتو)10-15    P(پتا)1015
a(اتو)10-18    E(اکسا)1018
z(زپتو)10-21    Z(زتا)1021
       Y(یوتا)1024

      
   یک سانتیمتر پهنای انگشت                                                   یک حبه قند هر بعد 1 سانتیمتر

یک میلیمتر یک قسمت از 10 قسمت سانتیمتر

میکرومتر چیست?

یک میکرون را میکرومتر گوییم,  که 1000 بار کوچکتر از میلیمتر. =1/1,000,000th (یک ملیونیوم متر). چیزی که شما نمتوانیدبا چشم ببینید .

قطر موی انسان, حدود  40-50 میکرون پهنا دارد, خیلی به سختی با ذره بین می توان مشاهده کرد.. شما با ذره بین میتوانی یک کرم پنیر را ببیند  که حدود 400 میکرو ناست.


تصویر زیر در زیر ذره بین که به اندازه قطر موی سر است. =
       اندازه قطر کرم پنیر=400 میکرونزیر ذره بین
            

چیزهایی هستند  که با چشم دیده نمی شوند وتنها با میکروسکوپ میتوان مشاهده کرد.  گلبولهای قرمز که در حدود  6-10 میکرون پهنا دارند. و باکتری هایی که  5-20 میکرون هستند

RBCs   bacteria
 گلوبول قرمز 1700X  باکتری ها زیر میکروسکوپ ##X

نانو متر چیست?

یک نانومتر 1000 برابر کوچکتراز میکرومتر است (nm) . مساوی 1/1,000,000,000 یا یک میلیاردیوم متر. که حتی با میکروسکوپهای نوری هم به سختی مشاهده می شوند. . ()

مثل: ویروس (30-50 nm), DNA (2.5 nm), مدل اتمی (~1 nmدرقطر), CNT (~1 nm قطر).

virus  DNA 
 ویروس با میکروسکوپ 20,000X  مدل DNA
 buckyball  CNT
 مدل اتمی  مدل کربن

اتم ها کوچکتراز نانومتر ند. اندازه یک اتم ~0.1-0.3 nm, .

10 atoms 
 

چیزهایی که به نانو بیان می شوند:

 • یک اینچ = 25.4 میلیون نانومتر
 • ضخامت یک برگ کاغذ 100,000نانومتر.
 • اندازه قطر  موی انسان 50,000 تا 100,000 نانومتر.
 • هر ثانیه یک نانومتر ،ناخن شما رشد می کند..علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

عددهای طبیعی

تاریخ:چهارشنبه 24 دی 1393-07:04 ب.ظ

اعداد numbers

عددهای طبیعی:

عددهای طبیعی ،اعداد صحیح مثبت هستند  که برای شمارش کاربرد دارند. دراین مجموعه صفر وجود ندارد.
مجموعه شمار نهادی (اعداد طبیعی) را با نماد (نشانه) N یا \mathbb{N} نمایش می‌دهند. این حرف از آغاز واژه انگلیسی Natural، به معنای نهادی (طبیعی)، گرفته شده است.

                    {...و N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

اعداد طبیعی  که شمارش می شوند  به صورت عددهای اصلی( یک -دو -سه ...   ) وترتیبی (اول -دوم- سوم- ... بیستم)

عددهای اصلی:

1   یک 11   یازده 10  ده 100   صد
2   دو 12   دوازده 20   بیست 200   دویست
.....
......
...........
.................

عددهای ترتیبی:

1   اول 11   یازدهمین 10   دهمین 100   صدمین
2   دوم 12   دوازدهمین 20   بیستمین 200   دویستمین

عددهای طبیعی مقایسه هم می شوند. که با علامت     <   = >نشان داده شده.

5> 3;    5 بزرگتراز 3.

3 < 5;    3کمتراز 5.

عددهای طبیعی نامحدود یا نامتناهی هستند.از 1 تا بینهایت ادامه دارند.

اعداد طبیعی را روی محور اعداد که از صفر شروع شده ( البته صفر از اعداد طبیعی نیست    ) از کوچک به بزرگتر می توان نشان داد.
اگر صفر را به  به اعداد طبیعی اضافه کنیم نام اعداد، اعداد حسابی می شود.
محور اعداد خط راستی که قسمت بندی شده  از صفر شروع به نوشتن می کنیم .(از چپ به راست)

: 1, 2, 3...

Natural Numbers

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

اصطکاک چیست

تاریخ:چهارشنبه 24 دی 1393-07:33 ق.ظ

 

اصطکاک نیرویی است که به سبب چگونگی سطح تماس دوجسم واندازه ی نیرویی که دو جسم را به هم می فشارد ایجاد می شود و با کشیده شدن آن دو روی یگدیگر مخالفت می کند.در دو وضعیت کاملا متناقض نیروی اصطکاک زیاد می شود.

الف)وقتی سطح تماس دو جسم زبر باشد.بر جستگی های یکی در فرو رفتگی های دیگری فرو می رودونیروی اصطکاک زیاد می شود.هرچه این نا همواری ها بیشتر باشد .نیروی اصطکاک نیز بیشتر می شود.مثلا دو اجر روی هم مشکل تر کشیده می شوند تا یک شیشه روی یک اجر.

ب)وقتی سطح تماس دو جسم خیلی صیقلی باشد ،طوری که مولکول های سطح تماس دو جسم به هم نزدیک شده در فاصله پیوندی(برد کوتاه )قرار گیرند نیروی چسبندگی سطحی عامل ایجاد اصطکاک خواهد بود.مثلا دوشیشه ی تخت روی یکدیگر به سختی کشیده می شوند واگر بین دو شیشه را خیس کنیم و آن دو را به هم فشار دهیم،هوااز بین دو شیشه خارج شده آب جای آن را می گیرد. بین مولکول های آب و شیشه ها پیوند مولکولی ایجاد می شودو شیشه روی یک دیگر بسیار سخت تر کشیده می شوند. ولی یک اجر روی یک شیشه راحت تر کشیده می شود.

همچنین اگر نیرویی که دو جسم را به هم می فشارد افزا یش یابد نیروی اصطکاک زیاد می شود.

ضریب اصطکاک ایستایی/ضریب اصطکاک جنبشی:

می خواهیم این دو عد ثابت را بهتر بشناسیم. به فرض جسمی روی سطح افقی قرار دارد.آن را با نیروی افقی متغیری می کشیم.فرض کنیداین نیروبه هدف ایجاد حرکت یکنواخت از صفر رو به افزایش می گذارد واگر لازم باشد کاهش نیز می یابد.ابتدا که نیرو زیاد می شود جسم حرکت نمی کند دراین حالت نیروی مذکور با نیروی اصطکاک ایستایی که مخالف حرکت است برابر است.بعد از مدتی این نیرو جسم را در آستانه ی حرکت قرار می دهد.یعنی ضربه ای کافی است تا جسم شروع به حرکت نماید.در این وضعیت نیروی مخالف یعنی اصطکاک را نیروی اصطکاک بیشینه می نامیم.داریم:

ضریب اصطکاک ایستایی=نیروی اصطکاک بیشینه تقسیم بروزن جسم

حالا اگربه جسم ضربه ای  بزنیم از دید خرد مقیاس بین نا همواری های سطح تماس جسم وزمین فاصله ای میکروسکوپی ایجاد می شود،لذا نیروی اصطکاک کم می شود،نیرو ها نابرابر می شوند وجسم از حال سکون شروع به افزایش سرعت می کند.ولی چون نیروبه هدف ایجاد حرکت یکنواخت  تغییر می کند،،نیروی محرک رو به کاهش می گذارد تا جایی که با نیروی اصطکاک جنبشی برابر شود.یعنی انتظار داریم ضریب اصطکاک جنبشی کمتر از ضریب اصطکاک ایستایی باشد.داریم:

ضریب اصطکاک جنبشی=نیروی اصطکاک جنبشی تقسیم بروزن جسم

عملا ضریب اصطکاک ایستایی از ضریب اصطکاک جنبشی بیشتر خواهد شد.
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

ثبت نام آزمون تیزهوشان سال 95-94

تاریخ:چهارشنبه 24 دی 1393-06:43 ق.ظ

معلم 5 فتحی

برای اطلاع از هرکدام از موارد زیر بر رویش کلیک کنید

تاریخ آزمون تیزهوشان سال 95-94

مدارک لازم برای ثبت نام در آزمون تیزهوشان پایه هفتم سال 95-94

منابع ، مواد درسی ، ضریب و تعداد سوالات استعدادهای درخشان سال هفتم سال 95-94

ثبت نام فرزانگان - ضرایب و شرایط ازمون تیزهوشان سال 1394

 برای ورود به سایت ثبت نام الکترونیکی آزمون مدارس تیزهوشان در مرورگر اینترنت اکسپلورر

این ادرس را  مورد استفاده قرار دهید

http://reg.teo.ir/


سامانه ثبت نام الکترونیکی آزمون  ورودی مدارس استعدادهای درخشان


 ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی پایۀ هفتم مدارس استعدادهای درخشان، از روز شنبه مورّخ25/11/1393 تا تاریخ07/12/1393 انجام خواهد شد.  آزمون ورودی پایۀ هفتم دبیرستان‌های دورۀ اوّل استعدادهای درخشان، رأس ساعت 9 صبح روز جمعه مورّخ 25/02/1394 در سراسر کشور به صورت هم‌زمان برگزار می شود .

ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی رشتۀ ادبیّات و علوم انسانی (پایۀ دوّم دورۀ دوّم متوسّطه) مدارس استعدادهای درخشان نیز، از روز شنبه مورّخ 02/03/1394 تا تاریخ 21/03/1394 انجام خواهد شد. اینآزمون،رأس ساعت 9 صبح روز پنج‌شنبه مورّخ 01/05/1394 در سراسر کشور به صورت هم‌زمان برگزار می‌شود.

برای اطلاع از مطلب زیر بر رویش کلیک نمائید

پاسخ نامه و سوالات آزمون تیزهوشان سال تحصیلی 93-94

منبع: مرکز سمپادعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

منظومه شمسی

تاریخ:یکشنبه 21 دی 1393-10:18 ق.ظ

منظومه شمسی

منظومه شمسی ما عبارت از خورشید است و هر چیزی كه دور خورشید می گردد. یعنی خورشید، سیارات و ماه هایشان، سیارک ها، ستاره های دنباله دار و شهاب سنگ ها منظومه شمسی ما را تشكیل می دهند. گرد و غبار و تكه یخ هایی كه دور خورشید می گردند هم جزو منظومه شمسی هستند.

 

خورشید یک ستاره است. خورشید بزرگ ترین چیزی است كه در منظومه شمسی ما پیدا شده. همه نور و گرمای سیاره ها از خورشید است. علاوه بر خورشید، زمین و ماه زمین، بسیاری از اشیای موجود در منظومه شمسی نیز بدون تلسكوپ قابل دیدن هستند. سیاره های تیر یا عطارد، زهره یا ناهید، مریخ، مشتری، کیوان یا زحل، سیارك های درخشان، شهاب سنگ ها و بعضی از ستاره های دنباله دار را یتوان بدون تلسكوپ مشاهده کرد. ولی اشیای خیلی بیشتری در منظومه شمسی ما هستند كه آنها را باید با تلسكوپ دید.

سیاره ها

هشت سیاره ای كه دور خورشید می گردند عبارتند از: زمین، تیر یا عطارد، زهره یا ناهید، مریخ، مشتری (بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی ما)، كیوان یا زحل (با حلقه های بزرگی كه دور آن است)، اورانوس و نپتون. تا مدت ها ستاره شناسان پلوتون را هم در زمره سیارات به حساب می آوردند ولی به تازگی آن را سیاره کوتوله در نظر می گیرند. كمربندی از سیارك ها (سیاره هایی با ابعاد كوچك كه از سنگ و فلز ساخته شده اند) نیز وجود دارند كه بین مریخ و مشتری می گردند. براساس قوانین حركت سیاره ای كه به وسیله یوهان كپلر ستاره شناس آلمانی در قرن هفدهم میلادی کشف شد، سیاره ها در مداری بیضی شکل به دور خورشید می گردند.

 

نسبت اندازه های خورشید و سیارات

 

سیاره های داخلی تر و سیاره های خارجی تر

سیاره های داخلی (سیاره هایی كه نزدیك به خورشید به دور آن می گردند) به طور کامل با سیاره های خارجی (سیاره هایی كه دور از خورشید به دور آن می گردند) متفاوتند. 

- سیاره های داخلی تر عبارتند از:تیر یا عطارد، زهره یا ناهید، زمین و مریخ. سیاره های داخلی بیشتر از سنگ و آهن تشكیل شده اند. آنها به عنوان سیاره های زمین مانند شناخته می شوند چون از نظر اندازه و تركیب تا حدودی مثل زمین هستند. این سیارات تعداد كمی ماه دارند یا اصلاً ماه ندارند. 

- سیاره های خارجی تر عبارتند از: مشتری، كیوان یا زحل، اورانوس، نپتون و سیاره کوتوله پلوتون. این اجرام به جز پلوتون جهان های بسیار بزرگی هستند كه با لایه های خارجی ضخیم و گازی محاصره شده اند. تقریباً همه جرم آنها از هیدروژن و هلیوم است. تركیبات آنها هم بیشتر به خورشید شبیه است تا به  زمین. اگر به زیر لایه ها خیارجی گازی و ضخیم آنها دست پیدا كنیم، می بینیم كه آنها در واقع  سیاره های غول آسایی هستند كه سطح خاكی ندارند. فشار ناشی از جو ضخیمی كه آنها را احاطه كرده، سطح زیر جو آنها را به مایع تبدیل كرده هر چند كه ممكن است هسته آنها از سنگ باشد. حلقه های تشكیل شده از گرد و غبار، سنگ و تكه های یخ نیز دور همه این سیاره های غول آسا را محاصره كرده. در میان آنها حلقه های زحل از همه معروف تر است. اما حلقه های باریك تری هم مشتری، اورانوس و نپتون را احاطه كرده اند. سیاره های خارجی تعداد زیادی هم ماه دارند. 

اجسام كوچك

اشیای كوچك تری هم دور خورشید می گردند كه شامل سیارك ها، شهاب سنگ ها و ستاره های دنباله دار هستند.

- سیارك ها (كه سیارات كوچك هم نامیده می شوند) اشیایی فلزی و سنگی هستند. بیشتر سیارك هایی كه دور خورشید می گردند در كمربند سیاركی بین مریخ و مشتری قرار دارند.

 

- ستاره های دنباله دار، توپ هایی هستند كه بیشتر از سنگ و یخ تشكیل شده اند و دور خورشید می گردند. آنها دنباله ها یا دم های خیلی بلندی دارند.

 

- شهاب سنگ ها قطعاتی تشکیل یافته از فلز یا سنگ هستند كه از سیارك ها كوچك ترند و در میان فضا سفر می كنند. اكثر آنها بسیار ریزند.

 

كمربند كوییپر

در دهه 1990 ستاره شناسان تعدادی شیء سنگی كوچك كشف كردند كه بالاتر از مدار نپتون و پلوتون دور خورشید می گردند. ستاره شناسان عقیده دارند كه در بخش خارجی تر منظومه شمسی، دسته هایی از مواد از جنس سنگ وجود دارد. کمربندی که این اشیاء در آن می گردند، به نام کمربند كوییپر معروف است. کوییپر نام اولین كسی است كه وجود این اشیا را پیش بینی كرد. حتی دانشمندان احتمال می دهند که پلوتون بزرگ ترین شیء كمربند كوییپر باشد.

تعریف سیاره:

یک جرم آسمانی برای آنکه سیاره باشد باید مداری به دور یک ستاره داشته باشد نه آنکه به دور یک سیاره دیگر بچرخد. عطارد یک سیاره خاکی یا صخره‌ای است. قطر آن 5600 کیلومتر است و کوچکترین عضو گروه سیارات صخره‌ای داخلی است.

ناهید یا زهره

ناهید یا زهره
قطر این سیاره خاکی 13913 کیلومتر است و به خاطر داشتن سطحی سوزان ناشی از اثر گلخانه‌ای مهارنشدنی معروف است ابرهای غلیظی تمام سطح زهره را پنهان می‌کنند.

زمین معلم 5 فتحی

زمین

 قطر کره زمین14663 کیلومتر است و بزرگترین سیاره خاکی شناخته‌شده محسوب می‌شود. برخی از ستاره‌شناسان معتقدند که دست کم یک جرم به بزرگی کره زمین ممکن است در بخش بیرونی منظومه شمسی وجود داشته باشد.

معلم 5 فتحیبهرام یا مریخ

بهرام یا مریخ
 مریخ تنها سیاره منظومه شمسی غیر از زمین است که بیشترین احتمال داشتن حیات را دارد. قطر مریخ 7801 کیلومتر است.

سرس

سرس
اولین سیارک منظومه شمسی سرس در سال 1801 کشف شد.سرس با قطر1073 کیلومتر یک پنجم قطر عطارد را دارد. تعریف  جدید پس از بیش از دویست سال دوباره عنوان سیاره را به آن می‌دهد. اتحادیه بین‌المللی ستاره‌شناسی پیشنهاد می‌کند که آن را یک سیاره کوتوله بنامند. چند سیارک دیگر ممکن است پس از پژوهش‌های بیشتر در گروه سیارات قرار گیرند.

برجیس یا مشتری

برجیس یا مشتری
مشتری بزرگنرین سیاره منظومه شمسی به غول گازی معروف است. مشتر ی با قطر 164150 کیلومتریش، 11.2 برابر قطر زمین،317.8 برابر جرم زمین را دارد. برخی سیارات به دور ستاره‌های دیگر جرمی از این هم بیشتر دارند.

کیوان یا زحل

کیوان یا زحل
این سیاره حلقه دار 138565کیلومتر قطر دارد که 9.4 برابر قطر زمین است. جرم زحل 95 برابر جرم زمین است.

اورانوس
اورانوس که معمولا در رده غول‌های گازی قرار می‌گیرد، در واقع عمدتا از گازهای منجمد تشکیل شده است.قطر اورانوس 58761 کیلومتر است که 4.1 برابر قطر کره زمین است.

نپتون

نپتون
سیاره یخ زده  نپتون با قطری برابر  56933 کیلومتر 3.9 برابر کره زمین است. تکنولوژی‌های جدید اخیرا این امکان را به ستاره‌شناسان داده است که  سیاراتی به این کوچکی را در اطراف ستاره‌های دیگر هم شناسایی کنند.

پلوتو

پلوتو
 این سیاره که آغازگر این همه بحث درباره تعریف سیاره بوده است اکنون اولین عضو گروه "پلوتینو" ، طبقه جدیدی از سیارات کوچک ماورای نپتون است که در مدارهایی غیرعادی به دور خورشید می‌چرخند. پلوتو 2645 کیلومتر قطر دارد – حدود 18 درصد قطر زمین- و جرمش تنها یک پنجم کره زمین است.

چارون

کارون
کارون که مدت‌ها قمر پلوتو شمرده می‌شد، بزرگترین قمر منظومه شمسی نسبت به جرمی ‌است که به دور آن می‌چرخد. مرکز مداری این سیستم دو جرمی - پلوتو و چارون-  در فضای بین آن دو قرار دارد، بنابراین تعریف جدید انها را یک سیستم دوسیاره‌ای می‌نامد.

زنا

اریس

این جرم که آن را زینا می‌نامیدند بعدها یک نام رسمی یافت: اریس. اریس با تعریف جدید دورترین سیاره منظومه شمسی ماست. این جرم با خطای 111 کیلومتر، 2756 کیلومتر قطر دارد که تقریب معدل قطر پلوتو است.

سیاره کوتوله اریس

ماه

ماه تنها قمر طبیعی زمین و پنجمین قمر بزرگ در سامانه خورشیدی است،‌ این کره درخشان بزرگترین قمر طبیعی نسبت به ابعاد یک سیاره در سامانه خورشیدی به شمار می‌رود.

ماه

و برای پی بردن به بزرگی جهان هستی بر روی کلمات زیر کلیک نمائید

عظمت جهان هستی و بزرگی خداوند

عظمت جهان آفرینش

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

دوران90 درجه

تاریخ:جمعه 19 دی 1393-06:25 ب.ظ

دوران 90 درجه ساعت گرد

دایره را در نظر بگیرید از نقطه صفر (ساعت 12)یک دور کامل دورن  خود نقطه صفر می شود یا شکلی 360 درجه دوران کند خود شکل است.

یك خط را به اندازه 90 در جه در جهت حركت عقربه های ساعت بچرخانید  مثلا:ساعت دوازده  باشد دوعقربه کنار هم  دوران 90 درجه دوعقربه درساعت 3  کنار هم قرار می گیرد.


دوران 90 درجه:دوران صفر:دوران 90° ازمبداصفر:  90°)

در شکل زیر نقطه(    1   وA  (   2  از مبداصفر 90 درجه دوران کرده و( 2   و  1-)= ( 'A ) نام گرفته حتی مختصات طول وعرض عوض شده

 90°       (A,B) (-B, A)

 

دوران   180°    ازمبداصفر: 

در شکل زیر نقطه(    1   وA  (   2  از مبداصفر180 درجه دوران کرده و( 1 -  و  2-)= ( 'A ) نام گرفته حتی مختصات طول وعرض ثابت اما علامت هردومنفی شده است  .

دوران 180 درجه=            (A,B) (-A, -B)

  دوران °  270    ازمبداصفر: 

در شکل زیر نقطه(    1   وA  (   2  از مبداصفر270 درجه دوران کرده و( 2 -  و 1)= ( 'A ) نام گرفته حتی جای مختصات طول وعرض جابه جا و علامت عرض منفی شده است  .

    270°   =          (A,B) (B, -A)


دوران(Pt(-2,4 با 90 درجه با عقربه ساعت?
( Pt(4,2

 

دوران  :کلیک کنید وروی دکمه آبی  کلیک کنید دوران راببیند

دوران 90 درجه    اینجا کلیک کن بعد روی دکمه آبی کلیک کنید.معلم 5 فتحی
در این چهار فایل دوران 90 درجه را بهتان معرفی می کند برای دیدنشان بر روی کلمه دانلود کلیک نمائید.

دانلودتمرین 1

دانلود2تمرین                                       

دانلود1پاسخ

دانلود2پاسخ

معلم 5 فتحی
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

بردارها

تاریخ:جمعه 19 دی 1393-03:02 ب.ظ


بردارها

این یک بردار است:

یک بردار اندازه(  magnitude) و جهت   (direction)دارد:

طول خط ،اندازه  وسر ( پیکان) جهت را نشان می دهد.

ما می توانیم دو بردار را نشان دهیم که به دنبال هم رسم شدندبه شکلی که انتهای یکی در ابتدای دیگری باشد.:

هر بردار را با حرف کوچکa  هم نشان می دهند. به دو روش دوبردار را جمع می کنند :

1- روش مثلثی                 2-  روش متوازیالاضلاع

جمع دوبردار هم جهت وبه دنبال هم :مثل اینکه شما از اصفهان به تهران رفتید وازتهران به مشهد یا به عکس  :

 

مثال دیگر: هواپیمایی به طرف شمال در پرواز بود بعد از مدتی به طوفان برخورد .مسیر  وجهت را به شرق تغییر  وبه راه ادامه داد.

.

در پرواز پرندگان هم دیده اید جهت کمک به مقاومت هوا  ، به صورت دوبردار شکل عدد8 پرواز می کنند.


تفریق دو بردار:

میتوان دو برداررا از هم کم کنیم: اول مسیررا معکوس حساب می کنیم.  ابتدای بردار -طول بردار = انتهای بردار

                       a-b=a-b

نکات:

همچنین دو بردار را با دو حرف  ابتدای بردار( tail )وانتهای بردار(  head(هم مینویسیم
بردار  AB
 


محاسبه?

دوبردار به دنبالهم  را به صورت دو قطعه جدا از هم با  xو y    نشان دادیم مثل این شکل:

بردار aشکسته وبرداردومی روبه بالا به ترتیب  به این صورت می خوانیم:    ax و   ay

جمع بردار ها
 
گاهی اوقات  دو یا چند بردار بدنبال هم رسم می شوند ,

یعنی از انتهای یکی بردار دیگری رسم می گردد ,

در این حالت اگر برداری رسم کنیم که  ابتدای اولین بردار

 را به انتهای آخرین بردار وصل کند,بردار حاصل جمع  آن

 بردارهای متوالی  را رسم کرده ایم.

جمع بردارها: در شکل ببینید گاه دوبردار هم مسیر به دنبال هم هستند.قسمت xو y را ببینید شکل سمت چپ را  در سمت را به صورت حاصل جمع نشان داده:

بردار (8,13) وبردار (26,7) مجموعا (34,20)

مثال: حاصل جمع بردار( a = (8,13) و ( b = (26,7

                                    انتها ی بردار =  طول   + ابتدای بردار            c = a + b

c = (8,13) + (26,7) = (8+26,13+7) = (34,20

تفریق بردارها :  (طول)+ ابتدا=انتها 

مثال: تفریق کنید(   k = (4,5) از v = (12,2

                           ابتدا       -   انتها       =طول بردار               a = v + −k

a = (12,2) + −(4,5) = (12,2) + (−4,−5) = (12−4,2−5) = (8,−3

اندازه یک بردار

اندازه یک بردار را بین دوعلامت خط عمود نشان می دهیم:   |a|

برای انکه با علامت قدر مطلق اشتباه نشود با دوخط عمودی در هر طرف می نویسیم.):||a||

اندازه یک بردار از فرمول فیثاغورث  استفاده می کنیم.:

                      x|a| = √( x2 + y2

مثال: اندازه     بردار ( b = (6,8   چقدر   ?

 b| = √( 62 + 82 ) = √( 36+64 ) = √100 = 10

یک بردار با اندازه 1 را بردار واحد می گوییم.

 بردار واحد   عرضها"y"      طولها"x"

اندازه بردار واحد = 1:               بردار واحد عرضها  (0,1)= i  =(1,0)                  j بردارواحدطولها

 

نشانه بردار واحد a^
  حرف کوچکaوعلامت "^",  مثل  (کلاه) روی سر a:
(تلفظ آن "a-کلاه")
یک بردار را با واحد می سنجند .  ومجموعی از مضربهای بردارهای(   بردار واحد عرضها(0,1)= i  =(1,0)                  j بردارواحدطولها  )
یعنی مثلا می گوییم بردا رa   ...... برابر a^  ( بردار واحد)است. 

بردار aنشان داده  2.5 برابر بردار واحد در همان راستای بردار واحد است. :

برداردر 2 بعدی

بردار واحد را با دو بعد نشان می دهند:         

                                  =بردار واحد  a )

بردار واحد  a مساوی 2 "x" بردار واحد و 1.3 "y" بردار واحد.

یا بردار واحد  a مساوی 2 "i" بردار واحد و 1.3 "j" بردار واحد

بردار3 بعدی


 

هر بردار را با دو عدد نمایش میدهند (  عرض  ،  طول)

بردار را با حرف درشت( بزرگ) هم نشان می دهند. ,

مثلا zیک بردار است, که  اندازه دارد و جهت که در راستای محور طولها وعرضها را نشان می دهد.

ضرب یک عدد در بردار یعنی بردار را .... برابر کردیم. یا می گوییم بردار a

  3برابر بردار   m  است.

lکه مختصات طول وعرض ، هر یک 3 برابر می کنیم.یعنی عدد را هم در طول وهم در عرض ضرب می کنیم..

مثال:(  m = (7,3 که بردار  a = 3m

(
a = 3m = (3×7,3×3) = (21,9

که بردار درهمان مسیر وراستا است ولی 3برابر شده

بردار بیشتر از 2بعد

بردار ها میتوانند علاوه بر2بعدی چندبعدی هم باشند:

مثال: جمع کنید( a = (3,7,4) و( b = (2,9,11

c = a + b

c = (3,7,4) + (2,9,11) = (3+2,7+9,4+11) = (5,16,15)

 

مثال: تفریق کنیدبردار (1,2,3,4)از (3,3,3,3)

(3,3,3,3) + −(1,2,3,4)
= (3,3,3,3) + (−1,−2,−3,−4)
= (3−1,3−2,3−3,3−4)
= (2,1,0,−1)

مثال: اندازه بردار 3 بعدی( w = (1,−2,3چقدر ?

w| = √( 12 + (−2)2 + 32 ) = √( 1+4+9 ) = √14

 

اندازه  و جهت:یک بردار اندازه(  magnitude) و جهت   (direction)دارد:

برای نوشتن مختصات بردار  روی موحور مختصات ابتدادرراستای طولها وبعد در راستای عرضها حرکت می کنیم. و اندازه حرکت را داخل   (   x,y)یا [  ] )

می نویسیم:

<=>
بردار a مختصات قطبی
( Polar Coordinates )
  برادارa روی محور مختصاتی
(Cartesian Coordinates )شکل بردارقطبی (r,θ)
به بردار مختصاتی  دکارتی (x,y)
شکل بردارمختصاتی (x,y)
به بردار قطبی (r,θ)
 • x = r × cos( θ
 • y = r × sin( θ
 • r = √ ( x2 + y
 • θ = tan-1 ( y / x

یک مثال

احمد و اکبر یک جعبه را می کشند.

 • احمد با  200 نیوتن نیرو  با زاویه 60°
 • اکبر  120 نیوتن نیروبا زاویه 45°

مجموع نیروها, در یک مسیر مستقیم چقدر?

اول در نیرو رابا بردار دنبالهم رسم کنیم:

حالا, تبدیل بردار قطبی به بردار مختصاتی  ( 2دورقم اعشار):

بردار احمد:

 • x = r × cos( θ ) = 200 × cos(60°) = 200 × 0.5 = 100
 • y = r × sin( θ ) = 200 × sin(60°) = 200 × 0.8660 = 173.21

بردار اکبر:

 • x = r × cos( θ ) = 120 × cos(-45°) = 120 × 0.7071 = 84.85
 • y = r × sin( θ ) = 120 × sin(-45°) = 120 × -0.7071 = −84.85

ببینید نتیج هرا:

به آسانی جمع می شود:

(100, 173.21) + (84.85, −84.85) = (184.85, 88.36)


 • r = √ ( x2 + y2 ) = √ ( 184.852 + 88.362 ) = 204.88
 • θ = tan-1 ( y / x ) = tan-1 ( 88.36 / 184.85 ) = 25.5°

 روش مثلث :مجموع دو بردار به دنبال هم =  بردار حاصل جمع ( بردارنارنجی):

بردار حاصل جمع ( نارنجی)از ابتدای اولین بردار به اخرین بردار وصل شده است.

حالا ببینید روش متوازی الاضلاع بردار احمد واکبر را  ( روش متوازی الاضلاع= مجموع دوبردار اضلاع= بردار قطر متوازی الاضلاع:

روش دیگری که برای جمع بردارها وجود دارد "روش متوازی الاضلاع" نام دارد. این روش كاملاً معادل روش قرار دادن بردارها به شكل پی در پی می‌باشد. در این روش بردارها طوری قرار می‌گیرند كه ابتدای آن ها بر هم منطبق باشد. سپس به كمك این دو بردار (ضلع) متوازی الاضلاعی ساخته می‌شود.

 

 

درواقع بردار برآیند برداری است كه ابتدای آن روی ابتدای دو بردار و انتهای آن بر روی قطر متوازی الاضلاع قرار دارد.

 

دقت كنید كه در انتخاب قطر متوازی الاضلاع اشتباه نكنید.

 

با دقت در دو تصویر زیر به خوبی متوجّه می‌شوید كه جمع بردارها به روش متوازی الاضلاع و مثلث معادل یكدیگرند.

 

در خاتمه بر این نكته تأكید می‌شود كه در جمع بردارها قطر متوازی الاضلاع به درستی انتخاب شود. نكته جالب این است كه اگر قطر دیگر متوازی الاضلاع را همانند شكل انتخاب كنید برداری حاصل می‌شود كه در حقیقت تفاضل دو بردار برابر:

خواهد بود. 

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مسائل کلاس ششم

تاریخ:جمعه 19 دی 1393-07:35 ق.ظ


تمرین 1- زمینی به شکل مستطیل به ابعاد  84 متر و 40 متر است می خواهیم این زمین را به مربع های مساوی افراز کنیم طول ضلع بزرگترین مربعی که با آن می توان زمین را افراز کرد چه قدر است ؟ مساحت این زمین چند برابر آن مربع است ؟

2-دو ظرف یکی با گنجایش 12 لیت و دیگری با گنجایش 18 لیتر داریم . می خواهیم فقط با یک  پیمانه هر دو ظرف را پر کنیم .از کدام پیمانه های {1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11و12و13و14و15و16و17و18} لیتری استفاده کنیم

3-از یک قطعه چوب به شکل مکعب مستطیل به ابعاد 120 و 150 و 180 سانتی متری می خواهیم مکعب های هم اندازه ببریم بزرگترین ضلع مکعبی کهمی توانیم ببریم چند سانتی متر باشد و از این مکعب چند عدد می توان برید ؟

1 - حمید ربع پول خود را خرج کرد ، نصف بقیه را به برادرش علی داد و 240 تومان برایش باقی ماند . کل پول او چقدر بوده است ؟

2 – تعداد قطرهای یک 10 ضلعی را به دست آورید .

3 – چهار برابر عددی را با 2 جمع کردیم ، حاصل 30 شد . آن عدد چیست ؟

4 – اگر 19 را 57 بار در خودش ضرب کنیم عدد حاصل به چه رقمی ختم می شود ؟

5 – مکمل زاویه ی 40 درجه از متمم زاویه 50 درجه چند درجه بیشتر است ؟
زیر مسئله 1 :
زیر مسئله 2 :

6 – ظرفیت یک آسانسور 15 نفر کودک یا 9 نفر بزرگسال است . اگر 10 نفر کودک داخل آسانسور باشند چند نفر بزرگسال می توانند وارد آسانسور شوند ؟ (راهنمایی :با روش  زیر مسئله حل کنید . )

7 – هیجده دستگاه اتومبیل و موتور سیکلت در یک نمایشگاه قرار دارند . اگر تعداد کل چرخ های آنها 58 عدد باشد . چند عدد موتور سیکلت و چند عدد اتومبیل در نمایشگاه وجود دارد ؟ ( راهنمایی : با روش حدس و آزمایش حل کنید . )

8 – در یک محوطه از باغ وحش 20 تا شتر مرغ و شتر نگهداری می شوند . تعداد پاهای آن ها روی هم 52 عدد است . چه تعداد شتر و چه تعداد شتر مرغ در این محوطه وجود دارد ؟ ( راهنمایی : با روش حدس و آزمایش حل کنید . )

9 – سه عدد بعدی الگوهای زیر را بنویسید . رابطه ی بین عددها را توضیح دهید .
 ... و ... و ... و 13 و 8 و 5 و 3 و 2 و 1 و 1 ( الف
... و ... و ... و 41 و 21 و 11 و 6 (ب
... و ... و ... و 35 و 25 و 16 و 8 و 1 (ج

 10 – در الگوی مقابل کسر دوازدهم را بنویسید .

11 – آقا سیروس 3 فرزند دارد که حاصل ضرب سن آن ها 72 است و حاصل جمع سن آن ها 19 می باشد . سن بزرگ ترین فرزند آقا سیروس چند سال است ؟ (راهنمایی : با روش حذف حالتهای نامطلوب حل کنید . )

12 – با سکه های 50 و 100 تومانی به چند حالت می توان 450 تومان را درست کرد ؟

13 – با انگشتان یک دست به چند روش می توان عدد 3 را نشان داد ؟

14 – حلزونی پایین درخت 8 متری قرار دارد . هر روز 2 متر به طرف بالا حرکت می کند ولی هنگام شب 5/0 متر به سمت پایین لیز می خورد . چند روز طول می کشد تا این حلزون به بالای درخت برسد ؟

15 – استخر مستطیل شکلی به ابعاد 13 و 9 متر داریم . می خواهیم دور این استخر را به فاصله ی 2 متری از لبه ها طناب کشی کنیم . چند متر طناب استفاده خواهد شد ؟

16 – رویا برای خرید 3 مداد و 2 کتاب یک اسکناس 10000 تومانی به فروشنده داد و 100 تومان پس گرفت . اگر قیمت هر مداد 300 تومان باشد ، قیمت هر کتاب چند تومان است ؟یک گروه بیگانه در یک موشک سفر میکردند. هرکدام از آن ها لباس های پرش پوشیده بودند هر بیگانه که لباس سبز داشت2شاخک و هرکدام که لباس نارنجی پوشیده بودند 3 شاخک و هر کدام که لباس آبی پوشیده بودند 5 شاخک. تعداد سبز پوشان با نارنجی پوشان برابر بوده و تعداد آبی پوشان 10 تا از سبز پوشان بیشتر بود. همه ی بیگانگان روی هم 250 شاخک داشتند چند بیگانه لباس آبی داشتند

تعداد صفحات کتاب :درشماره گذاری صفحه های یک کتاب 888 مرتبه رقم 1 به کار رفته است، این کتاب چند صفحه دارد؟  


8 کارگر کاری را در6 روز تمام می کنند0 پس از اینکه نصف کار انجام شد ، 2 کارگر بر سر کار حاضر نشدند تمام کار چند روزه تمام می شود   ؟
الف ) 4روز           ب) 7روز          ج) 12روز        د) هیچکدام
2-          طول سایه شخصی که قد  وی 160 سانتی متر است برابر 5 دسی متر شده است در صورتی که طول سایه درختی در همان حال برابر 5/2 متر باشد ارتفاع آ ن درخت چند متر است ؟
الف) 2/3           ب)8           ج) 16           د)2/6
3-          نسبت دو عدد دوسوم و یکی از آنها 18 است عدد دیگر کدام است ؟
الف)6               ب) 15                ج) 9               د) 27
4-          جنسی را بعد از % 15 تخفیف 1700 ریال فروختند قیمت اصلی آن جنس برابر است با :
الف ) 2200 ریال                    ب)2000 ریال
ج) 2500 ریال                       د) 1800 ریال
5- دریک پادگان غذای ماهانه 200 نفر را آماده کردند بعد از 10 روز 50 نفر به جمع آنها اضافه شد غذای ماهانه تهیه شده چند روزه تمام خواهد شد ؟
الف) 20روز             ب) 16 روز             ج) 26روز        د)50روز
6-  چهار راس مربعی روی یک دایره قرار دارند و شعاع دایره برابر با 5 است 0 مساحت این مربع برابر با کدام عدد است ؟
الف ) 75              ب) 25            ج) 50         د) 100
7- خط(الف) به فاصله 3 سانتی متر از دایره (س) به مرکز (ب) وشعاع 2 سانتی متر قرار دارد چند نقطه از دایره وجود دارد که تا خط (الف) به فاصله 7 سانتی متر می باشد ؟
الف ) هیچ نقطه           ب)2نقطه        ج) 1 نقطه      د) چهارنقطه
8- محیط یک لوزی 40 سانتی متر و قطر بزرگ 16 سانتی متر است مساحت لوزی عبارت است از :
الف) 96 سانتی متر                   ب) 192 سا نتی متر مربع
ج) 320 سانتی متر                     د) 240 سانتی متر
9- اگر مربعی روی وتر یک مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین بسازیم مساحت مربع چند برابر مساحت مثلث است ؟
الف) 2           ب) 4          ج) 3            د)دو یک دوم
10- اگر از 4 برابرعددی نصف آن را کم کنیم باقی مانده 14 می شود آن عدد کدام است؟
الف) 4            ب) 2        ج)10       د)7
11- 3 نفر برای انجام کاری 80 ساعت وقت نیاز دارند پس از آنکه سه چهارم کار انجام شد 1 نفر به آنها اضافه شد تمام کار در چند ساعت انجام می شود ؟
الف)‌                ب) 60          ج) 70             د)72
12- اختلاف دو عدد 51 می باشد در صورتی که عدد بزرگ سه دوم عدد کوچک باشد آن دو عدد عبا رتند از :
الف)76،25      ب) 102 ،51         ج) 153 ،102   د) 204و153
13- نصف عددی به اضافه ثلث آن عدد به اضافه ربع آن عدد مساوی است با (2- A 5 ) در صورتی که 3= A باشد مقدار آن عدد مساوی است با00
الف )‌13         ب) 15           ج) 16          د) 12
14- یک قوطی مقوایی به شکل مکعب مستطیل به طول 6 سانتی متر و عرض 5 سانتی متر و ارتفاع 8 سانتی متر می باشد سطح کل آن چند سانتی متر مربع می باشد ؟
الف) 176        ب) 206           ج) 236           د) 240
15- تفاضل دو عدد 199 است چون بر هم تقسیم کنیم خارج قسمت 4 باقیمانده 10 می شود عدد بزرگتر برابر است با :
الف) 409    ب) 136           ج) 189              د) 262
16- حلزونی هر روز صبح 3 متر جلو و عصر همان روز 2 متر به عقب بر می گردد در صبح روز دهم این حلزون چقدر راه رفته است
الف)50 متر      ب) 12 متر        ج) 48متر           د) 10متر
17- سعید 120 بشقاب خرید دانه ای 20 ریال یک چهارم آنها شکست بقیه را دانه ای چند بفروشد تا1200 ریال سود ببرد ؟
الف) 40           ب)35           ج) 30          د)3/33
18- در کدام شکل قطر ها نیمساز زاویه ها هستند ؟
الف ) ذوزنقه      ب) متوازی الا ضلاع   
ج) مستطیل         د) لوزی
19- قطر های یک لوزی 32و24 سانیمتر است محیط آن چقدر است
الف) 40            ب) 80           ج)‌          د) 160
20- مجموع سه عدد فرد متوالی 153 می باشد عدد بزرگتر کدام است ؟
الف)57                  ب) 55            ج)53             د) 51
21- هواپیمایی در ارتفاع 300 متری پرواز می کند و یک زیر دریایی درعمق 30متری هواپیما حرکت می کند میانگین فاصله آن دوچقدر بالاتر است ؟
الف) 135متر         ب) 165 متر       ج) 155 متر    د) 175 متر
22- با توجه به ترتیب اعداد نوشته شده عدد پنجم کدام است ؟
؟ و000 و 9و18و36
الف)‌/1             ب) 25/2               ج) 3         د) 5/4
23- متوازی الاضلاع کدام یک از خا صیتها ی زیر را دارد ؟
الف) دوقطر آن باهم مساوی است      ب) دوقطر آن برهم عمودند
ج) دوقطر دیگر را نصف می کند د) زاویه های روبرو همیشه مکلمند
24- نقطه a  به فاصله 5 سانتی متر از مرکز دایره (s ) قرار دارد طول پاره خط ab برابر4 سانتی متر است اندازه شعاع دایره چند سانتی متر است ؟( نقطه  bنقطه تماس است )
الف) 4/6          ب) 2           ج)3             د) 9
25- لاله به دوستش گفت که سن پدرش هنگام تولد او28 سال بوده است و حالا سن پدرش 3 برابر سن اواست لاله چند سال دارد ؟
الف) 42       ب) 24              ج) 14      د) 7
26- سارا می خواهد برای هر کدام از دوستانش یک مداد هدیه بخرد اگر مداد 15 ریالی بخرد 20 ریال زیاد می آورد اگر مداد 5/17 ریال بخرد 10 ریال کم می آورد دوستانش چند نفرند ؟
الف) 8            ب) 10           ج) 12           د) 14
27- مجموع دو زاویه متقابل به راس 150 درجه است مکمل هر یک از زاویه ها چند درجه است؟
الف) 30           ب) 105             ج) 15            د) 40
28- کارگری کاری را2 روزه انجام می دهد کارگر دیگری همان کار را 3 روزه انجام می دهد اگر هر دو با هم کار کنند در یک روز چه مقدارا ز کار را انجام می دهند ؟
الف)‌دوششم        ب) پنج ششم      ج) یک دوم   د) تمام کار
29- کدام جمله درست است ؟
الف) درهر متوازی الاضلاع دوقطر باهم مساوی است
ب) دربعضی لوزی ها دو قطر با هم مساویند
ج) درمستطیل دو قطر برهم عمودند
د) درهر ذوزنقه دوقطر با هم مساوی است
30- دو سال پیش سن پدری 7 برابر سن پسرش بود سه سال دیگر سن پدر 4 برابرسن پسرش خواهد بود سن فعلی پدر چند سال بیشتر از سن فعلی پسرش است ؟
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الف) 7          ب) 27      ج) 30             د) 37
31- چهارپنجم پول احمد برابر چهارنهم پول مصطفی است اگر مصطفی 16 ریال بیشتر از احمد پول داشته باشد احمد چند ریال دارد الف) 45            ب) 81         ج) 20            د) 72
32-  اگر میا نگین 8 درس دانش آموزی 5/17 باشد و نمره 3 درس او 15، 17 ، 5/15 باشد و در دروس دیگر نمرات یکسان داشته باشد نمره هر یک از دروس دیگر را حساب کنید ؟
الف) 18             ب) 17          ج) 5/17        د)5/18
33- اگر ساعت 4و5 دقیقه باشد زاویه بین عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار چند درجه است ؟
الف) 30            ب) 60            ج) 5/92       د) 120
34- یک کارگر با تجربه کاری را در 20 روز و یک کارگر بی تجربه همان کار را در 30 روز انجام می دهد اگر هر دو با هم کار کنند آن کار چند روزه تمام می شود ؟
الف) 12روز       ب) 15 روز        ج) 50روز       د) 10روز
35- از تبخیر 15 کیلو گرم آب دریاچه ای 900 گرم نمک به دست آمده است چند درصد آب آن دریاچه نمک است ؟
الف) % 5/13    ب) %9               ج) %6              د) %60
36- کدام گزینه صحیح است ؟
الف) متوازی الاضلاع نوعی لوزی است
ب ) متوازی الا ضلاع دارای یک محور تقارن بیشتر نیست
ج) لوزی مربعی است که قطر های آن نا مساوی است
د) مجموع زاویه های یک شش ضلعی 720 درجه است
37- اندازه اضلاع قائمه مثلث قائم الزاویه ای 5 و 12 است مقدار تقریبی ارتفاع وارد بر وتر آن کدام گزینه است ؟
الف) 2/5      ب)5          ج)6/4           د)1/4
38- دو زاویه یک مثلث 45و 60 درجه است دو زاویه یک مثلث دیگر 75و60 درجه است کدام گزینه صحیح است ؟
الف) دومثلث متشابه نیستند        ب) دومثلث متشابه هستند
ج) شاید دو مثلث متشابه باشند   د) بعید است دو مثلث متشابه باشد
39- با پمپ ( آ ) در 10 ساعت آب استخر تخلیه می شود با پمپ ( ب) در 6 ساعت آب استخر تخلیه می شود اگر هر دو پمپ با هم کار کنند آب استخر در چند دقیقه تخلیه می شود ؟
الف) 150         ب) 160             ج)225       د)480
40- دانش آموزان دو کلاس در یک آزمون شرکت کرده اند معدل  نمر ه های کلا سی که 20 دانش آموزداشت 18 ومعدل نمره های کلاس دیگر که 30 دانش آموز داشت 16 شد معدل نمر ه های دانش آموزان دو کلاس با کدام گزینه برابر است ؟
الف) 5/16         ب) 6/16          ج) 7/16   د)8/16علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

میانه بین دوضلع مثلث کلاس ششم

تاریخ:پنجشنبه 18 دی 1393-05:50 ب.ظ


 پاره خط DEوسط دو ضلع را به هم وصل کرده    

تعریف:پاره خط  بین دوضلع

پاره خط میانه که  وسط دوضلع(میانه دوضلع) مثلث را  به هم وصل کند   .

 

 
   

مشخصات:

1.

 

پاره خط میانه که وسط دو ضلع مثلث را به هم وصل کند با ضلع سوم موازی است.
 

2.

 

  طول پاره خط میانه که وسط دو ضلع مثلث را به هم وصل کند مساوی
نصف ضلع روبرو است .
.

 
Dوسط ضلع  AC   است و   E  وسط ضلع   CB    است .
                 DE||AB     پاره خط میانه DE است.
DE=  نصف  AB

 

مثال:

1. طولDE پاره خط میانه دو ضلع مثلث=7 سانتیمتر طول ضلع ABروبروی پاره خط میانه    پیداکنید .   حل:
گفتیم که طول پاره خط میانه دوضلع مثلث نصف ضلع سوم است .
7 ×2=14.
AB = 14.

 

     

 
2. هریک از پاره خط های DE, DF, and FE میانه ضلع های مثلث هستند و طول آن ها به ترتیب7 و8 و6 سانتیمتر است. 
طول اضلاع مثلث
ABCرا  و محیط راپیدا کنید .
  حل:
طول پاره خط میانه دوضلع مثلث نصف ضلع سوم است .
6 نصف 12 هست .پس: AC = 12
7
نصف 14 هست .پس: CB = 14
8
نصف16 هست .پس: AB = 16
محیط مثلث = مجموع 3 ضلع ABC هست:
 12 + 14 + 16 = 42.
   در شکل نقاط   D,F,E       میانه اضلاع مثلث هستند و ثابت کنید مثلث    ADE  و EFC
هم نهشت هستند.      
   

 

3.

 
عبارتها دلایل
1. نقاط   D,F,E       میانه اضلاع 1. داده ها
2. AB||EF ,  DE||BC

2. پاره خط میانه که وسط دو ضلع مثلث را به هم وصل کند با ضلع سوم موازی است.
3. c
1^ =2^
3^=2^     4^=C^
3. اگر  یک خط مورب دو خط موازی را قطع کند زاویه های متشابه ایجاد می شود..
4.
1^ =3^
4. راویه های متناوب.
5. AE~ EC
5. میانه ، هر ضلع را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.
6.    مثلث ADE  ~ EFC
6. زض ز.  اگر دوزاویه ویک ضلع از مثلثی با دو زاویه ویک ضلع مثلث دیگر مساوی باشند  ان دو مثلث هم نهشت ند..

تمرین.
1.

   اگر ضلع روبروی خط میانه دو ضلع مثلث=32 س باشد

پاره خط میانه DEچقدر؟


انتخاب گزینه:

   16     20  32


2.

D, و E نقاط میانه 2 ضلع مثلث هستند وپاره خطDE میانه دوضلع=32 .ضلع ABروبروی پاره خط میانه   چقدر؟ .

8      16   32     64

  گزینه:

     
3.

انچه داریم: AC = 42, CB = 46, AB = 48.
D,  F
, و E نقاط میانه 3 ضلع مثلث هستند.
محیط مثلث DEFچقدر؟

  گزینه:6


34              48      68     136
 
4.

, و E نقاط میانه 2 ضلع مثلث هستند.  اندازه زاویه <A.

  گزینه:


134    46      44     23 
5.


A
(-2,-4),  B(4,8), C(6,-2روی محور مختصات,
D(1,2), E(2,-3
DE||BC

DE= 1/2 BC 

.
 
.

 
6.

تمرین علمی
آنچه داریم :  A(4,4),  B(5,9), C(1,3 نقاطی که روی محور مختصات  میانه اضلاع مثلث  DEF هستند.
 

راسهای این مثلث DEFرا پیدا کنید.7.


ثابت کنید : اگر میانه های هر ضلع مثلث را به هم وصل کنید مثلث داخل آن ایجاد می شود که محیط آن نصف محیط مثلث اصلی است. .علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

سیاه چاله چیست

تاریخ:پنجشنبه 18 دی 1393-02:16 ب.ظ

سیاهچاله ناحیه ای از فضاست كه مقدار بسیار زیادی جرم در آن تمركز یافته و هیچ شیئی نمی تواند از میدان جاذبه آن خارج شود.از آنجا كه بهترین تیوری جاذبه در حال حاضر تئوری نسبیت عام انیشتن است،در مورد سیاهچاله و جزییاتش باید طبق این تئوری تحقیق و نتیجه گیری كنیم. ابتدا از مفهوم جاذبه و شرایط ساده تر آغاز می كنیم.

فرض كنید روی سطح یك سیاره ایستاده اید. یك سنگ را به سمت بالا پرتاب می كنید. با فرض اینكه آن را خیلی خیلی محكم پرتاب نكرده باشید برای مدتی به سمت بالا حركت می كند و نهایتا شتاب جاذبه باعث می شود به پایین سقوط كند. اما اگر سنگ را به اندازه ی لازم محكم پرتاب كرده باشید می توانید آن را به كل از جاذبه سیاره خارج كنید و سنگ بالا رفتن را تا ابد ادامه خواهد داد. سرعتی كه لازم است تا یك شیی را از حاذبه سیاره خارج كند سرعت فرار یا سرعت گریز نام دارد. همانطور كه انتظار می رود سرعت فرار به جرم سیاره بستگی دارد. اگر سیاره ای جرم زیادی داشته باشد كشش جاذبه آن زیاد خواهد بود و نتیجتا سرعت فرار آن بیشتر خواهد شد. سیاره سبكتر سرعت فرار كمتری خواهد داشت. همچنین سرعت فرار به فاصله از مركز سیاره نیز بستگی دارد. هر چه به مركز سیاره نزدیك تر شویم سرعت فرار نیز بیشتر می شود.

سرعت فرار زمین Km/s 11.2 یا m/h 25000 است. در حالی كه سرعت فرار در ماه فقط Km/s 2.4 یا m/h 5300 است.

حال یك جرم بسیار زیاد را كه در یك ناحیه با شعاع بسیار كوچك تمركز یافته تصور كنید. سرعت فرار چنین ناحیه ای از سرعت نور بیشتر خواهد بود و چون هیچ شییی نمی تواند سریعتر از نور سیر كند پس هیچ شییی نمی تواند از میدان جاذبه چنین ناحیه ای خارج شود ، حتی یك دسته پرتو نور.

ایده تفكر در مورد جرمی چنان چگال كه حتی نور نیز نتواند از آن خارج شود متعلق به لاپلاس در قرن هجدهم است. تقریبا بلافاصله پس از بیان نظریه نسبیت عام توسط انیشتین ، كارل شوارتز شیلد یك راه حل ریاضی برای معادلات تیوری این اجرام كشف كرد و سال ها بعد اشخاصی چون اپنیمر و ولكف واشنایدر در دهه 1930 به طور جدی درباره امكان وجود چنین نواحی در عالم به تحقیق پرداختند. این پژوهشگران نشان دادند، هنگامی كه محتویات سوخت یك ستاره پرجرم به پایان می رسد، نمی تواند در مقابل جاذبه درونی خود مقاومت كند و به صورت یك سیاهچاله در خود فرو می ریزد.

در نسبیت عام جاذبه از عوامل انحراف فضای 4 بعدی است. اشیاء بسیار پرجرم باعث

ادامه مطلب


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


 • تعداد صفحات :2
 • 1  
 • 2