تبلیغات
معلم5 فتحی - مطالب بهمن 1393

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

قرینه نسبت به خط

تاریخ:پنجشنبه 30 بهمن 1393-08:49 ب.ظ
        

قرینه شکل نسبت به خط k به طرف دیگر(خط rk) انتقال می یابد .

یعنی هر نقطه از شکل اصلی مثلc تا خط همان اندازه فاصله دارد که نقطه قرینهc' ( طرف دیگرخط ) تا خط همان اندازه فاصله دارد.

اندازه قرینه شکل نسبت به خط تغییر نمی کند.

اما جهت شکل تغییر کرده

قرینه مثلث ABCثلث'A'B'C 

 
توجه با رسم  قرینه هر نقطه  نسبت به خط  می بینیم که  خط تقارن عمود بر تمام فاصله هر نقطه تا نقطه قرینه است.


شکل به یک اندازه

(ایزومتریک- داراى‌ یك‌ میزان‌، هم‌ اندازه‌   )انتقال یافته

اما جهت تغییر کرده.

خصوصییات شکل قرینه شده در تقارن نسبت به خط ( :
1.  فاصله (طولهای پاره خط راس تا خط =فاصله خط تا راس قرینه نظیر)
2.  اندازه زاویه  ها (همان اندازه)
3.  قرینه  خطوط موازی (درقرینه هم همان خطوط موازیند.)
4.  جهت  شکل (در تقارن نسبت به خط  برگردان شده)
6. حروف علامت گذاری ( در قرینه از همان حروف شکل اصلی می توان استفاده کرد. )
 


مشخصات:  شکلی که نسبت به یک خط P قرینه شود فاصله راس A  تا  خط  P مساوی فاصله خطP تا نقطه قرینه  A' وخط Pوسط A' Aهست    .


قسمتI (قرینه نقطه "P" که بالای خط قرار دارد را ببینید):  در اینجا خط l ونقطه  P را داریم که روی خط نیست  l.   توجه کنید که قرینه نقطه P باهمان فاصله در طرف دیگر خط P'نام گرفته  که   rl(P)=P(فاصله)'.    فاصله نقطه P به نقطه P'عمود بر خط تقارن شده است.
 


قسمت2 (قرینه نقطه "P" که روی خط قرار دارد را ببینید):

قرینه هر نقطه روی خط خود نقطه است.


 

قرینه شکل روی سطح محور های مختصات:

قرینه شکل یا نقطه نسبت به   محور- x:افقی
(
محور- x خط تقا رن  است.)

هرنقطه که نسبت به محور افقی xقرینه شود،مختصات طول تغییر نمی کند. اما مختصات  yتغییر می کند.یعنی علامت تغییر می کند
 

مختصات نقطه (x, y) نسبت به  محور  x( افقی) x تغییر نکرده اما علامت y تغییر کرده

(x, -y).

        

به شکل توجه کنید:

توجه: اگر چگونگی قانون قرینه شکل ها روی محور ها را فراموش کرده باشید،

فاصله هر نقطه تا محورx را بشمارید وبه همان فاصله در طرف دیگر محورx قرینه نقطه را قراردهید.

مثال فاصله  نقطه B  تا محورx  چهارواحد است.در طرف دیگر  ازمحورx  چهار واحد می شماریم ونقطهB'  را می نویسیم.


 

قرینه شکل یا نقطه نسبت به   محور- y:عمودی
(
محور- y خط تقا رن  است.)

هرنقطه که نسبت به محور عمودی yقرینه شود،مختصات عرض تغییر نمی کند. اما مختصات  xتغییر می کند.یعنی

علامت آن تغییر می کند. 

قرینه نقطه (x, y)نسبت به محور  y-عرضها می شود: (x, y-).
    or    


 

قرینه نسبت به خطی که از مبدا بگذرد. جای y و x جا به جا می شود. یعنی عدد طول به جای عرض وعدد عرض به جای طول نوشته می شود.
 y = x یا y = -x:
(خط y = x یا y = -x         اگر فاصله هر نقطه تا محورهای مختصات یک اندازه باشد     )


وقتی   یک نقطه نسبت به خطیy = x  که از مبدا گذشته قرینه شود،

مختصات  y-ومختصاتx.  جابه جا می شوند.همچنینی مختصات   نقطه ای که نسبت به خط   y = -x,  مختصات y و    مختصات  xجابه جا می شوند ( علامت هر عددهم تغییر می کندوقرینه می شود.). 

قرینه هر نقطه( x, y)  نسبت به خط( y = x  مساوی (y, x).
      یا    


قرینه هر نقطه (x, y) نسبت به خط  y = -x  مساوی (y, -x-).
   یا   

 

قرینه نسبت به خط موازی محورعمودی:

هر نقطه از هر تصویر نسبت به خط با همان فاصله تا خط در طرف دیگر قرینه می شود.در حقیقت خط بین تصویر و قرینه قرار می گیرد.وفاصله هر نقطه از تصویرتا قرینه اش عمود بر خط تقارن می شود.

 ونکته جالب این است که:اگر تصویر نسبت به خط موازی عرضها قرینه شود مختصات عرضها بدون تغییر می مانند

به تصویر توجه کنید.
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

فعل تام و ربطی مسندومسندالیه

تاریخ:پنجشنبه 30 بهمن 1393-07:19 ب.ظ

فعل تام و ربطی

فعل تام: بیشتر فعل هایی که در زبان به کار می بریم مانند خوردن، رفتن، دیدن و جز آن ها بر وقوع کاری مخصوص یا داشتن حالتی مخصوص دلالت می کنند را فعل تام یا خاص گویند.

 

فعل ربطی یا عام: فعل هایی هستند که معنی کامل ندارند و فقط برای “نسبت دادن چیزی به چیزی” به کار می روند و معنای آن ها با آوردن صفت یا کلمه ای دیگر کامل می شود مانند “است” .

  هوا روشن است.

  هنوز هوا باز نشده.   باز معنی فعل “نشده” را کامل کرده است.

معروف ترین فعل های ربطی بود ، شد ، و است و مشتقات آن. گشت  و گردید  هم اگر به معنای شدن به کار رود ربطی است:

  راه علی آباد هنوز آسفالت نگردیده.

نهاد به دو نوع تقسیم می‌شود:

الف- فاعل: نهادی است که کاری انجام داده است.  علی (فاعل)      رفت(فعل).
ب- مسندالیه: نهادی است که به آن صفت یا حالتی را نسبت می‌دهیم.

   هوا (مسندالیه) سرد (مسند) است (فعل).

2- مسند: صفت یا حالتی است که به نهاد نسبت می‌دهیم.

3- مفعول: واژه‌ای است که نتیجه عمل فاعل بر آن واقع می‌شود.

علی (فاعل) نامه را (مفعول) نوشت (فعل).      

علی (فاعل) غذا (مفعول) خورد (فعل).

وقتی مفعول برای خواننده و شنونده شناخته شده باشد با "را" همراه است.

را: نشانه مفعول است.


نهاد فاعلی یعنی کاری انجام داده: مریم اکرم را دید.
نهاد زمانی که فاعل نباشد وحالتی را نشان دهدمسند الیه گوییم.  هوا   ( نهاد،   مسند الیه )           سرد مسند  )     است (فعل ربطی
                                                                                                                

مسند الیه به کلمه ای گوییم که خبری را برساند
مسند: به صفت یا حالتی که به مسند الیه نسبت دهیم.
هر فاعلی مسندالیه می شود اما هر مسندالیهی فاعل نیست.

برای پیدا کردن مسند از کلمه چگونه یا چی استفاده کنید.
باقر خسته است. باقر چگونه است؟ خسته:مسند
مسند

در جمله ای که با فعل گذرا به مسند ساخته می شود کلمه یا گروهی از کلمات به کمک یکی از فعل های ربطی را اثبات به نهاد نسبت داده می شود

. فعل های ربطی عبارتند از : بود ، است ، باشد ، شد ، شود ، می شود ، گشت و گردید ، می گردد ، خواهد بود ، خواهد شد و هست و نیست .

کلمه  «یعنی»  نیز می تواند بین مسند و نهاد رابطه برقرار کند :  محبت یعنی دوستی =  محبت ، دوستی است.

  پس فعل گذرا به مسند جز نهاد به مسند نیاز دارد .

مسند ، ویژگی یا صفت و حالت و یا تعلّق یا نامی را به نهاد نسبت می دهد .

  یا پیدا شدن ویژگی و یا حالت یا صفتی را در نهاد بیان می دارد .

 یا بودن در حالی یا در حالتی را می رساند و یا تشبیه را بیان می کند : گل سرخ زیباست.

1-  نهاد  2- مسند  3- فعل ربطی

چنان که می بینیم مسند ، اسم خاص یا اسم عام یا گروه اسمی است یا از کلمه هایی است که معمولاً بصورت صفت برای اسم نیز بکار می رود .

در مسند های « چون برگ گل » و « از من » یک حرف اضافه با یک اسم یا یک ضمیر یا یک گروه اسمی آمده است و ظاهر آن شبیه متمّم فعل است . ممکن است فرض کنیم این جمله ها در اصل به صورت زیر بوده اند :  چهره ای چون برگ گل لطیف است .

  در این صورت در حقیقت کلمه « لطیف » مسند است  

و « چون برگ گل » متمم اخباری جمله اند .

چون در جمله های داخل جدول خود مسند حذف شضده ، این متمم ها جانشین آن شده اند  و جای ان را گرفته اند .


منبع: دستور زبان فارسی اندیشمندعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

فعل معلوم و مجهول

تاریخ:پنجشنبه 30 بهمن 1393-07:18 ب.ظ

فعل معلوم و مجهول

فعل معلوم: فعلی که فاعل آن معلوم باشد:

  شاگردان آمدند.

  شاگردان معلم را در خیابان دیدند.

 

فعل مجهول: فعلی که فاعل آن معلوم نباشد:

  شاگردان معلم را در خیابان دیدند  = معلم در خیابان دیده شد.

 

فعل مجهول از صفت مفعولیِ فعل اصلی (بن ماضی + ه یا ﻪ) و ساختهای فعل معین “شدن” ساخته می شود.

  دیده شوم – دیده شوی – دیده شوند ...

  خورده شوند .....

  دیده خواهم شد.
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

فعل لازم ومتعدی

تاریخ:پنجشنبه 30 بهمن 1393-07:13 ب.ظ

فعل لازم و متعدّی

فعل لازم: فعلی که بدون مفعول معنی جمله را تمام کند و یا مفعول نیاز نداشته باشد:

  سعید آمد.

  سیب از درخت افتاد.

  بچه ها در کلاس سر جای خود نشستند.

 

فعل متعدی: فعلی که بی مفعول معنی جمله را تمام نمی کند و یا مفعول نیاز داشته باشد:

  سعید کتاب را آورد.   سعید آورد ( سعید چه چیز را آورد؟)

  نسرین نامه را نوشت. نسرین نامه نوشت.  را نشانه مفعول است که می توان حذف شود.

  کشاورزان گندم را کاشتند

گفتیم فعلی که بی مفعول ، معنی جمله را تمام نمی کند ، به عبارت دیگر فعلی که به مفعول نیاز دارد تا معنی خود را کامل کند و از فاعل به مفعول برسد فعل متعدی یا گذرا نامیده می شود .

مانند : مریم غذا را آورد .

در جمله بالا مفعول وجود دارد و اگر مفعول ( غذا ) یا نشانه مفعول ( را ) را از جمله حذف کنیم ، جمله ما معنی کامل خود را از دست می دهد .

وقتی می گوئیم مریم آورد . شنونده می پرسد : مریم چه چیزی را آورد ؟

بعضی از فعلها هم به صورت لازم و هم به صورت متعدی به کار می روند .

مانند :


باران بارید. (لازم)  / کودک از دیده اشک بارید. (متعدّی)

  آب ریخت. (لازم)  /  او آبرا به زمین ریخت. (متعدّی)


بارید در جمله اول ما لازم ( ناگذر ) است و در جمله دوم ما متعدی ( گذرا ) است .

به ( بارید ) و اینگونه فعلها ، فعلهای دو وجهی یا دوگانه ( ذو وجهین ) می گوئیم . اگر به بن مضارع بعضی از فعلها اندن یا انیدن اضافه کنیم فعل به متعدی تبدیل می شود .

مانند :

لرز ( بن مضارع از لرزیدن ) + اندن = لرزاندن

لرز ( بن مضارع از لرزاندن ) + انیدن = لرزانیدن

...

فعل متعدی را می توانیم به این ترتنیب دوباره متعدی کنیم که در این صورت فعل به متتم تازه احتیاج خواهد داشت . به عبارت دیگر فعل هم متمم و هم مفعول خواهد گرفت و بدون مفعول و متمم معنی آن کامل نخواهد شد .

مانند :

مادر غذا را به کودک خورانید

مادر غذا را به کودک خوراند .

در جمله های بالا غذا ( مفعول ) است و  کودک ( متمم ) است .به این نوع فعل که دوباره متمم شده است فعل سببی می گوئیم .

بعضی از فعلهای متعدی بدون اینکه دوباره با اندن متعدی شده باشند ، علاوه بر مفعول به متمم نیز احتیاج دارند .

مانند :

علی کتاب را به حسن داد .

بعضی از فعلهای متعدی ، مانند فعلهای دو وجهی به دو صورت به کار می روند یک بار فقط مفعول می گیرند و یک بار هم مفعول و هم متمم می گیرند .

مانند :

شاگرد درس را یاد گرفت . ( در این جمله فعل فقط مفعول دارد . )

معلم درس را به شاگرد یاد داد . ( در این جمله فعل هم مفعول و هم متمم دارد . )

همه فعلها چه لازم و چه متعدی ممکن است یک یا چند متمم داشته باشند . به مثالهای زیر توجه کنید :

علی رفت . ( فعل لازم ، بدون متمم )

علی به مدرسه رفت . ( فعل لازم ، یک متمم )

علی با تاکسی به مدرسه رفت . ( فعل لازم ، دو متمم )

احمد خواهرش را برد . ( فعل متعدی ، بدون متمم )

احمد خواهرش را از خانه با اتوبوس به مدرسه برد . ( فعل متعدی ، سه متمم )  

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

اسب بخار چیست

تاریخ:پنجشنبه 30 بهمن 1393-01:26 ب.ظ


اسب بخار
اسب بخار (Horsepower) که با hp نشان داده می‌شود، نام چند یکای توان است که میزان کار انجام شده را می‌سنجد.

 عبارت اسب بخار توسط جیمز وات(١۸١٩- ١۷٣۶) ابداع شد. بیشتر شهرت او به خاطر کارهایش برای بهبود ماشین بخار است.همچنین ما هر وقت از لامپ های ١۰۰ واتی حرف می زنیم به یاد او می افتیم.

 داستان از آن جا شروع شد که وات در یک معدن زغال سنگ با اسب هایی که زغال سنگ بلند می کردند کار می کرد و راهی می خواست تا بتواند در باره ی توان هر یک از این اسب ها صحبت کند.او دریافت که به طور میانگین، یک اسب معدن می تواند ۲۲۰۰۰ پوند-فوت (حدود ٣۰ کیلوژول) کار را در یک دقیقه انجام دهد.سپس او این عدد را ۵۰ درصد افزایش داد و اسب بخار را ٣٣۰۰۰ پوند-فوت (حدود ٤۵ کیلوژول) انرژی در یک دقیقه قرار داد.این یک واحد دلخواه بود که پس از گذشت قرن ها،امروزه در خودرو ها،ماشین ها ی چمن زنی ، اره برقی ها و در بعضی جارو برقی ها به کار می رود.

مفهوم اسب بخار این است: به نظر وات،یک اسب می تواند در هر دقیقه ٣٣۰۰۰ پوند-فوت کار انجام دهد.پس اسبی را در نظر بگیرید که مانند شکل بالا در حال بالا کشیدن زغال از معدن است.اسبی که یک اسب بخار توان دارد می تواند ٣٣۰ پوند(١۵۰ کیلوگرم) زغال را در مدت یک دقیقه ١۰۰ فوت(٣۰ متر) بالا بکشد.و یا ٣٣ پوند(١۵ کیلوگرم) را در یک دقیقه ١۰۰۰ فوت(٣۰۰ متر) و...

شما می توانید ترکیب های متفاوتی از وزن و جابه جایی در یک دقیقه را در نظر بگیرید و تا زمانی که حاصل ضرب آنها ٣٣۰۰۰ شود،یک اسب بخار خواهید داشت.

ممکن است فکر کنید نمی توان ٣٣۰۰۰ پوند(١۵ تن) زغال را در یک سطل ریخت و از اسب خواست آن را در مدت یک دقیقه،١ فوت (٣۰ سانتی متر) جا به جا  کند چون اسب نمی تواند چنین بار سنگینی را تکان دهد.همچنین ممکن است فکر کنید نمی توان ١ پوند(٤۵۰ گرم) زغال را در یک سطل گذاشت و از اسب خواست در مدت یک دقیقه آن را ٣٣۰۰۰ فوت(١۰ کیلومتر) جا به جا کند،زیرا در این حالت سرعت اسب باید ٣۷۵ مایل در ساعت(۶۰٣ کیلومتر در ساعت) باشد که ممکن نیست.اگر مطلب قرقره و طناب چگونه کار می کند را خوانده باشید،می دانید که با یک مجموعه از قرقره ها می توان نسبت جا به جایی و وزن را عوض کرد.پس می توان آرایشی از قرقره ها را درست کرد به نحوی که با سرعت و بار مناسب اسب هماهنگ باشد و مهم نیست چه باری در سطل است.

اسب بخار می تواند به واحد های دیگر هم تبدیل شود:

●یک اسب بخار برابر با ۷٤۶ وات است.پس اگر یک اسب را به چرخی وصل کنیم تا آن را بچرخاند با آن چرخ می توان مولد برقی را به کار انداخت که ۷۶ وات توان تولید می کند.

●انرژی حاصل از یک اسب بخار در مدت یک ساعت برابر  ۲۵٤۵BTU است که هر BTU انرژی مورد نیاز برای بالا بردن دمای یک پوند  آب به اندازه ی یک درجه ی فارنهایت است.

●یک BTU برابر ١۰۵۵ ژول،یا ۲۵۲ گرم-کالری ویا ۲۵۲/۰ کالری غذایی است.یک اسب احتمالا ۶٤١ کالری غذایی را در یک ساعت می سوزاند.

 

اندازه گیری اسب بخار:

اگر بخواهید توان یک موتور را بدانید،باید موتور را به یک توان سنج (Dynamometer) وصل کنید. توان سنج باری را روی موتور قرار می دهد و توانی را که موتور در برابر بار تولید می کند را اندازه می گیرد.

منبع :پارسی خودرو


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

حجم های هندسی

تاریخ:چهارشنبه 29 بهمن 1393-05:48 ب.ظاجسام منتظم (چند وجهی منتظم, یا حجم های هندسی شکل های مشخص وتعریف شده ای دارند.) اجسام منتظم ابعاد مساوی ، زاویه های راس مساوی دارند مثل مکعب که 6 وجه مساوی با ابعاد مساوی و اندازه یالها مساوی هستندو محل برخورد وجه را یال گوییم.
  5 چند وجهی داریم که دارای این شرایط هستند.
پایه

عامل‌ اصلى‌ محیط‌ طبیعى‌ هم 5 تاست: آب ، آتش ،هوا ،خاک ، جهان

 شناسایی چندوجهی ها درعلم شیمی، کریستالها، معدن اهمیت فراوان دارد.

 

چهار وجهی منتظم 6یال و4وجه و4 گوشه دارد. وجه ها از مثلث متساوی الاضلاع درست شده اند.
مجموع زاویه های  واقع در هر راس = 180 درجه
دربین این 5تا چند وجهی منتظم کمترین حجم را و سطح کل دارد.

نماد آتش است.

هشت وجهی منتظم:
از 8 مثلث متساوی الاضلاع درست شده
دارای 8 وجه و6 راس و12 یال دارد.
مجموع زاویه ها  در هر راس 240 درجه است. درهر راس 4وجه یکدیگر را ملاقات می کنند.

نماد هوا است.
20 وجهی منتظم:

از 20 مثلث متساوی الاضلاع درست شده
دارای 20 وجه و12 راس
مجموع زاویه ها  در هر راس
(300°) درجه است.
درهر راس 5وجه یکدیگر را ملاقات می کنند.درهر راس 5وجه یکدیگر را ملاقات می کنند.).
دربین این 5تا چند وجهی منتظم بیشترین حجم و سطح کل را دارد.
نماد آب است.

مکعب:
از 6 سطح مربع شکل درست شده
دارای 6 وجه و8راس و12 یال است.
مجموع زاویه ها  در هر راس
(270°) درجه است.

درهر راس 3وجه یکدیگر را ملاقات می کنند.
 روی یک وجه می ایستد. 
نماد خاک ( زمین )12 وجهی:
از 12 سطح 5 ضلعی شکل درست شده
دارای 12 وجه و20راس و12 یال است.
مجموع زاویه ها  در هر راس
(324 °) درجه است.

درهر راس 3وجه یکدیگر را ملاقات می کنند.
 روی یک وجه می ایستد. 


 
نماد جهان ( عالم ) دارای 12 ماه (برج)درسال.

نکته جالب:

یک توپ فوتبال از ترکیبی از وجه های 5 ضلعی درست شده

این توپ توسط ریچارد باک منیستر فولر اختراع شد .

البته هروجه  حالت پف کرده دارد و به اندازه مناسب از هوا پر شده .


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

حجم چند پهلو

تاریخ:چهارشنبه 29 بهمن 1393-05:39 ب.ظ

سطح و حجم اجسام 3بعدی

حجم مساحت محیط اشکال هندسی فرمول

حجم ومساحت کل کاربرگ

حجم ومساحت کل کاربرگ

هشت وجهی مساحت حجم

واحد حجم وسطح وزن

اندازه گیری حجم احجام هندسی - انیمیشن

حجم مساحت کره

مخروط ناقص وهرم ناقص اطلاعات حجم ومساحتمنشور مثلثی( قاعده مثلث)3 پهلو

منشور ها شکلها واجسام 3 بعدی هستند.

یک منشور  همیشه دو وجه موازی دارد.ه به این دو وجه قاعده  می گوییم. , به هر ضلع قاعده یک وجه متصل شده که

وجه های جانبی نام دارند..  وجهای جانبی منشو مستطیل شکل هستند.

در منشور قائم وجه ها عمود بر وجه قاعده هستند و یالها باهم موازی هستند.

منشورهایی که قاعده 4 ضلعی  مربعی دارند مکعب هم می گویند


منشور قائم قاعده مربع( مکعب مستطیل)


منشور مایل قاعده مثلثی3 پهلو

 

منشور متوازی السطوح

منشوری که قاعده ها شکل متوازی الضلاع و موازی  هم هستند.
همه وجه ها با هم موازیند..

 

منشور قاعده 5 ضلعی( 5 پهلو)

وجه های جانبی متشابه و موازییند. وج های جانبی مستطیل شکلند.  


سطح جانبی ویالها:
5وجه مستطیلی شکل جانبی دارد ومحل برخورد وجها یالها هستند که همه موازیهم هستند..

 


 حجم یک منشور= مساحت قاعده× ارتفاع .

V = Bh
(مساحت قاعده=v               :  B = حجم منشور,  h = ارتفاع)

h = ارتفاع= فاصله دوقاعده منشور
B
= مساحت قاعده

 


 سطح کلیک منشور=

مجموع مساحت های جانبی + مساحت دوقاعده 

به زبان ساده مجموع تمام سطوح

 
مساحت کل, S,  فرمول S = 2B + ph.
B = مساحت قاعده,

p = محیط قاعده,

h = ارتفاع.

 
گسترده منشور 3 پهلو.نکته: 
 
!

اگر مساحت دو منشور 3پهلو و4 پهلو مساوی باشند ،دارای حجم های مساوی هم هستند.

دو جسمی که دارای دوقاعده موازی وارتفاع مساوی داشته

ومساحت قاعده ها یشان مساوی وارتفاع مساوی داشته باشن حجم آنها هم مساوی است.  


قضیه کاوالری:  دو جسمی که دارای دوقاعده موازی

ومساحت قاعده ها یشان مساوی وارتفاع مساوی داشته باشند، حجم آنها هم مساوی است.

l.

 عکس قضیه:

" دو جسم که دارای حجم مساوی هستند ،پس مساحت قاعده و ارتفاع آنها هم مساوی است.."

 

منشور وکاربرد در شکست نور


جسمی است از جنس بلور یا جنسی دیگر که نور پس از عبور از آن تجزیه می‌شود. از نگاهی دیگر، منشور محیط شفافی است که به دو سطح صاف و شفاف غیر موازی ختم می‌گردد که از یک طرف همدیگر را قطع نموده، تشکیل رأس منشور را می‌دهند و در طرف دیگر قاعدهٔ منشور را می‌سازند. منشور از اصطلاحات معروف هندسه است

نوری که از شیشه منشور می‌گذرد، به لحاظ بستگی ضریب شکست به طول موج و یا پاشندگی مواد، به رنگهای تشکیل دهنده آن تجزیه می‌شود (تجزیه نور سفید). مثلاً نور سفید به طیف وسیع هفت رنگ( رنگین کمان) خود تجزیه می‌گردد.این نوع منشور قاعده مثلث است و 3وجه جانبی مستطیل شکل دارد..

s.

 = 3.141592654, با تقریب کمتر از 0.01
1. منشوری قاعده مثلث داریم که طول هر ضلع مثلث 3و4و5 سانتیمتر وارتفاع منشور8 سانتیمتر است.چند سانتیمتر مربع مقوا الازم است تا آنرا بسازیم.
 

 

2.

حجم هرم قاعده مثلث قائم الزاویه به ابعاد   3 cm , 4 cm , 5 cm وارتفاع 10  cmچقدر؟


 

 

3.


اگر مساحت قاعده این بستنی مخروطی 25.12سانتیمتر مربع باشد وارتفاع ان15 سانتمتر   حجم بستنی درون آن چقدر است؟.
هرم قاعده مربع داریم به ضلع5 سانتیمتر وارتفاع 3 سانتیمتر حجم چقدر؟

 

 


 


 

5.

یک استوانه ویک مخروط هریک به شعاع  قاعده
3 cmوارتفاع8 cmداریم.

نسبت حجم مخروط به حجم استوانه چقدر؟ 

گزینه::

  Vمخروط : Vاستوانه = 1 : 2
 
Vمخروط : Vاستوانه = 1 : 3
 
Vمخروط : Vاستوانه = 1 :
 
Vمخروط : Vاستوانه = 1 : 1

 

  

 

6.

درراس هر  مکعب  3 زاویه هست.هر زاویه  چند درجه است.

گزینه::


45°   
60° 
90° 

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

عددبین دوعدد تواندار

تاریخ:یکشنبه 26 بهمن 1393-07:37 ب.ظ


1-عدد 537×1611 یک عدد چند رقمی است؟

          37تا صفر      .. 000  128   = 1037   ×   128=    1037×  27=537  ×237×  27=  537  ×   244  =    537×1611     

    2- یک عدد بین              7900×7901       باشد که بر 6و7 بخش پذیر باشد  .
پاسخ:    7900×6
 
    3- دو عدد بین              7501×  250 49     باشد که بر3 بخش پذیر باشد  . 
 آیا تفاضل آنها بر6 بخشپذیراست؟   نشان دهید که مجموع دو عدد بر 2و4و7و8 بخش پذیر است.

                        7500 =   250(72) =   250 49
       پاسخ:               آن دو عددبین = 7500× 3 و 7500×6
 تفاضل:  بر6 بخش پذیرشد.       7500×6= 7500-7500×7= 7500-7501=   49250 -7501
مجموع:  بر2و4و7و8 بخش پذیرشد.                       7500×8= 7500+7500×7= =   49250 +7501 
 

                   
        

 علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

روش‌های کم کردن استرس

تاریخ:یکشنبه 26 بهمن 1393-08:21 ق.ظ


استرس در امتحان تحصیل,درس خواندن,مطالعه

روش‌های,کاهش,استرس,در,هنگام,مطالعه,قبل,امتحان,آکاایران,امتحان,استرس,استرس و فشار روانی در زمان,استرس و فشار روانی در زمان,خاص,دوره,مربوط,امتحان می تواند موجب بروز,امتحان,استرس


استرس و فشار روانی در زمان امتحان مسئله ای است که مربوط به سن خاصی نیست. در هر دوره ای از زندگی گذراندن امتحان می تواند موجب بروز استرس شود...

افزایش مراجعه دانشجویان به درمانگاه در دوران امتحانات پایان ترم مبین شیوع این مسئله در بین دانشجویان است.

استرس یا فشار روانی چیست

استرس به خودی خود نه مثبت است نه منفی و در حقیقت پاسخ طبیعی بدن در بحث ها، جدل ها، تهدیدها و تحریک ها است. پاسخ بدن به فشار روانی و استرس زمانی موجب ناراحتی می شود که:
۱- مدت استرس طولانی باشد.۲- به دفعات زیاد تکرار شود.۳- همراه با فشار و تحریک باشد.ترشح هورمونی به نام آدرنالین در بدن در زمان وقوع حوادث به منظور تسریع در انجام، و بهتر انجام شدن کارها صورت می گیرد.
تغییرات فیزیکی بدن در نتیجه ترشح این هورمون در بدن شامل: ۱- عرق کردن کف دست۲،- افزایش ضربان قلب۳،- احساس دلشوره داشتن۴،- برافروخته شدن صورت ۵،- بی اشتهایی ۶،- سردرد۷،- بی خوابی ۸،- از دست دادن تمرکز ۹،- حملات ترس۱۰،- اشکال در تنفس ۱۱،- سرگیجه.
الزاماً تمام علائم فوق با هم در شخصی که استرس دارد دیده نمی شود اما به طور خلاصه در صورتی که علائم سرگیجه و تپش قلب ظاهر شد نیاز به مراجعه به مراکز درمانی جهت کنترل آن است. غالب اوقات علائم استرس یا به صورت فیزیکی و یا به صورت روحی ظاهر می شود.بنابراین اشتباه است که سعی در درمان استرس نماییم و یا آن را به طور کامل از بین ببریم.چراکه: وجود آن لازم و ضروری است تا بتوانید با حداکثر انرژی تلاش نمایید. اما برای اینکه بتوانید از آن بهتر نتیجه بگیرید باید:
۱- یاد بگیرید اتفاقاتی که در بدن شما می افتد از قبیل افزایش ضربان قلب و عرق کردن کف دست و دلشوره داشتن امری طبیعی است و آن را مثبت تلقی نمایید.۲- بدانید در چه سطحی از این امر باعث تحریک بیشتر می شود و در چه سطحی شما را منفعل می کند. (تست آلبرت و هابرت به منظور تعیین سطح اضطراب تهیه شده و در درمانگاه موجود است). با پاسخ دادن به سئوالات آزمون و ارائه آن به درمانگاه می توانید سطح اضطراب خود را مشخص کنید.۳- اگر متوجه شدید میزان استرس در شما زیاد است و شما را منفعل می کند، آن را در حد قابل قبول پائین بیاورید.

چگونه استرس را کنترل نماییم

با توجه به این که استرس و فشار روانی دو جزء فیزیولوژیک و روانی دارد می توان به طرق گوناگون استرس منفعل کننده را به استرس محرک و انرژی زا تبدیل کرد: ۱- خود را باور داشته باشید: اگر شما استحقاق تحصیل در این رشته را نداشتید مجوز ورود شما به این رشته برای شما صادر نمی شد. پس اگر خود را برای امتحان به طور کامل آماده نمایید و از فرصت ها استفاده نمایید دلیلی برای نگرانی ها و دلواپسی ها در مورد توانایی های خود نباید داشته باشید.۲- سعی نکنید همیشه نفر اول باشید: این عالی و ایده آل است که موفق باشید و به عنوان ستاره معرفی شوید اما سعی کنید همه چیز را در حد اعتدال نگه دارید. مثلاً اگر فکر کنید کمتر از بیست برای شما به معنی مردود شدن است این به این معنی است که شما به دست خودتان بار زیادی از استرس و فشار روانی برای خود ایجاد کرده اید. باید سعی شما بر این باشد که همه چیز را به بهترین نحو انجام دهید. اما این را بدانید که هیچ کدام از ما نمی تواند همیشه اول بماند. این مسئله با مسئله پیشرفت در درس اشتباه نشود. اما ما معتقدیم که جهش ناگهانی از یک سطح به سطح دیگر بدون برنامه ریزی منظم غیر معقول است. مثلاً اگر شما در درس ریاضی معمولاً نمره ۱۵ می آورید برای رسیدن به نمره ۱۹ باید به تدریج نمره را ارتقا دهید. ابتدا از ۱۵ به ۵/۱۶ به ۵/۱۷ و آنگاه به ۵/۱۸ و نهایتاً به ۱۹ برسید. اگر چنین عمل کنید شما قطعاً موفق خواهید شد و استرس زیاد شما را منفعل نخواهد کرد.۳- هرگز خودتان را با دیگری مقایسه نکنید، استرس های منفعل کننده و مخرب اغلب به وسیله مقایسه نمرات خود یا نحوه مطالعه خود با دیگر همکلاسی ها ایجاد می شود.

برای کم کردن اضطراب چه کاری باید انجام دهیم

این باید با برنامه ریزی و با استفاده از توانایی ها و در نظر گرفتن ضعف ها و قوت های خود به عنوان معیار مهم در رسیدن به هدف باشد. وقتی در برنامه ریزی به موفقیت های دیگران تکیه می کنید بیشتر مواقع ممکن است انتظارات نامعقولی ایجاد شود که یا بیش از توانایی شما است و یا کمتر از آن. لیستی از کسانی که کارهای خود را با آنها مقایسه می کنید تهیه نمایید و سعی کنید در آینده آگاهانه در مقابل مقایسه خود با آنها مقاومت کنید و از این کار اجتناب نمایید.۴- کنترل فشارهای خارجی: اغلب ممکن است انتظارات و توقعات نابجا از طرف دیگران خصوصاً والدین موجب ایجاد استرس شود. در این صورت لازم است عملکرد خود را بازبینی نمایید زیرا خود بهترین قاضی موفقیت های خود هستید و براساس موفقیت های خود برنامه ریزی نمایید.۵- اداره کردن شرایط حاد در رقابت های سنگین: این موارد از موارد شایع است که استرس می تواند فرد را منفعل کند. امتحانات آخر ترم دانشجویان و دانش آموزان و یا امتحانات ورودی به مقاطع بالاتر در این گروه قرار دارد. به کرات دیده شده است بسیاری از مردم فرصت های زیادی را به این دلیل از دست می دهند. در این مورد هم باید استراتژی گام به گام در رسیدن به هدف به کار برد و انتظار جهش زیاد و خارج از توانایی خود نداشته باشید و علاوه بر این راه های دیگر رسیدن به هدف را مد نظر داشته باشید.
۶- قضاوت مثبت نسبت به خود داشته باشید: از راه هایی که می تواند موجب تشدید استرس شود فکر یا نجوایی است که انسان با خود می کند. اگر در امتحان گذشته ناموفق بوده اید و به خود چنین بگویید: «چون در امتحان گذشته ناموفق بوده ام پس در این امتحان هم ناموفق خواهم بود»، تکرار جمله فوق استرس را تشدید می کند. در این شرایط باید نظر خود را نسبت به خود عوض نمایید و به جای جمله قبلی، این جمله را تکرار کنید: خب، درست است که من در آن امتحان ناموفق بوده ام این به این معنی نیست که در این امتحان هم ناموفق باشم و بهتر است خودم را بهتر آماده و یا راه بهتری پیدا کنم.
۷- خود خوری نکنید و همه مسائل را در بیرون خود جمع ننمایید: به کسی اعتماد کنید. در این صورت او می تواند شما را حمایت کند و این بهترین راهی است که می تواند موجب تخفیف استرس در شما شود.
۸- زمانی را برای مرور درس ها بگذارید: این عمل در تقویت اعتماد به نفس شما نقش موثری دارد و استرس قبل از امتحان را کاهش می دهد چرا که می توانید بفهمید که آمادگی لازم برای امتحان را دارید.
۹- به مقدار کافی بخوابید: شش ساعت خواب در شب برای حفظ آمادگی بدن و تخفیف استرس و فشار روانی مورد نیاز است. درصورت به هم خوردن نظم خواب و یا کم خوابی، کارایی مغز کاهش می یابد و موجب افزایش استرس می شود.
۱۰- عضلات بدن را با تمرین شل کنید: انقباض عضلات که در صورت تداوم می تواند موجب بروز خستگی و ناراحتی شود از علائم فیزیکی استرس است. تمرین شل کردن عضلات می تواند به شما در زمانی که فشار روانی زیاد است کمک کند و نهایتاً موجب کاهش استرس می شود. این مهارت را می توانید با انجام دادن دو بار در روز به مدت سه ماه به دست آورید.

• نحوه انجام کار

روزی دو بار در محلی راحت بنشینید یا دراز بکشید، عضلات را به ترتیب از انگشتان پا تا سر یا برعکس، برای مدت ده ثانیه منقبض نمایید و سپس شل کنید.
۱۱- اگر مضطرب هستید یا هراس دارید سعی کنید آن را از خود دور نمایید: تکنیک های ایجاد تمرکز، علاوه بر کمک به تمرکز می تواند به طبیعی شدن ضربان قلب نیز کمک نماید.

• طرق تمرین تمرکز

الف: از ۱۰۰ تا صفر، ۷ تا ۷ تا به عقب برگردید. مثلاً ۱۰۰-۹۳-۸۶-۷۹-۷۲-۶۵-۰۰۰
ب: با سه شماره نفس عمیق بکشید و تا سه شماره نفس خود را نگه دارید و آنگاه با سه شماره عمل بازدم انجام دهید و هوا را بیرون دهید. هر کدام از این روش ها را انتخاب کردید به دفعات آن را تکرار کنید.
۱۲- غذای مناسب بخورید: تعداد وعده های غذایی خود را افزوده و مقدار هر وعده غذایی را کاهش دهید. این امر موجب تنظیم قند خون می شود (می دانید که مغز انرژی مورد نیاز خود را صرفاً از گلوکز تامین می کند.)
بعضی از غذاها آرامش بخش تر از بقیه هستند. شیر و موز، سیب زمینی پخته، حبوبات پخته، نان، کاهو و دیگر سبزیجات خام از این گروه است، قند در رأس این گروه قرار دارد اگرچه قند می تواند انرژی خوبی را در دسترس بدن قرار دهد اما می تواند در عصبی شدن شما نقش موثری داشته باشد. شکلات از این قاعده مستثنی است و وجود ماده ای به نام تئوروبین در آن اثر آرام بخش دارد و اثر نامطلوب قند موجود در آن را خنثی می کند، اگر مقید هستید در طول امتحانات شیرینی مصرف کنید بهتر است شکلات را انتخاب نمایید. سبزیجات، ویتامین ها و املاح ازجمله موادی هستند که مصرف آنها در شرایط استرس بالا می رود و نیاز بدن به آنها افزایش می یابد. اینها شامل ویتامین های گروه B و املاح گروه معدنی به خصوص منیزیم و پتاسیم و فسفر است. علاوه بر آن نیاز به ویتامین ث نیز افزایش می یابد. مضاف براینکه مواد معدنی فوق در عملکرد سیستم عصبی موثر است و ممکن است مصرف آنها در زمانی که علائم انقباض عضلانی، اضطراب، عصبی شدن، خستگی و عدم تمرکز وجود دارد مفید باشد. برای مثال:
جوی دو سر ازجمله خوراکی هایی است که در زمان ناتوانی و ضعف و افسردگی کاربرد دارد. در تخفیف استرس، اضطراب خفیف و خستگی موثر است. جوی دو سر سرشار از ویتامین و املاح معدنی مذکور است که تمام اینها برای فعالیت مغز ضروری است.
۱۳- تنش های عصبی را با ورزش از خود دور نمایید: ورزش موجب افزایش گردش خون در بدن ازجمله مغز می شود، و موجبات دفع مواد استرس زا را از بدن فراهم می کند و به همین دلیل به شما امکان بهتر فکر کردن را می دهد، نوع ورزش مهم نیست دوومیدانی، دوچرخه سواری، شنا کردن، تنیس، بوکس و هر ورزش دیگری که موجب تحرک بدنی شما شود مفید است. شطرنج از این قاعده مستثنی است و تاثیری ندارد. سعی کنید ۳۰ دقیقه در روز در هوای آزاد قدم بزنید، افرادی که به طور منظم این کار را انجام می دهند متوجه می شوند بعد از قدم زدن راحت تر می توانند فکر کنند.
پرهیز از نوشیدنی های استرس زا کافئین موجود در قهوه ماده پر قدرتی است که مستقیم روی سیستم عصبی مرکزی اثر می گذارد و موجب تحریک عصبی می شود. شما به اندازه کافی به علت شرایط امتحان و قبل از امتحان تحریک عصبی شده اید و به نظر می رسد این ایده غلطی است که با یک دارویی دیگر آن را بیشتر تحریک کنیم.
۱۴- به مقدار کافی آب بنوشید: کم شدن آب بدن می تواند تاثیر نامطلوبی در کارایی مغز داشته باشد و علاوه بر آن نوشیدن مایعات به مقدار کافی دفع مواد استرس زا را تسهیل می کند.بیشتر مواقع دیده شده است که تعدادی از دانشجویان به رغم آمادگی قابل توجه برای امتحان به دلیل استرس فراوان در جلسه امتحان قادر به پاسخ دادن نیستند و نمره آنها برخلاف انتظار افت شدید پیدا می کند.علاوه بر نکاتی که در روزهای قبل از امتحان باید به منظور کاهش استرس انجام داد، حضور در جلسه امتحان نیز نیاز به رعایت پاره ای نکات دارد تا بتوان با حداکثر موفقیت جلسه را ترک گفت. در این فرصت کوتاه، اهم نکات لازم را به اختصار بیان می کنم.

• به طور کلی

سعی کنید زودتر از موعد مقرر در محل امتحان حاضر شوید، مطمئن باشید وسائل مورد نیاز لازم را به همراه دارید، قبل از خواندن ورقه سئوالات، یک نفس عمیق بکشید، ابتدا یک بار سئوالات را بخوانید. بدون اینکه تصمیم بگیرید به کدامیک ابتدا پاسخ دهید. زمان لازم برای پاسخ دهی به هر سئوال را برنامه ریزی نمایید، از سئوالاتی که پاسخ به آن شما را دلگرم می کند آغاز کنید. اگر احساس می کنید مضطرب هستید نفس عمیق اما آهسته انجام دهید. با این کار خون رسانی به مغز افزایش می یابد، از اضطراب پرهیز کنید.
این طبیعی است که قبل از شروع پاسخ دادن کمی عصبی باشید اما زمانی بیشتر عصبی می شوید که نتوانید به درستی و روشنی فکر کنید، طبیعتاً اضطراب و ترس می تواند آن را تشدید کند.سریع ترین و موثرترین راه کاهش اضطراب و ترس:
-چشمان خود را ببندید و چندین بار عمیق و آرام نفس بکشید این عمل موجب آرام شدن تحریکات عصبی در شما می شود.
- بعد از امتحان هرگز خود را به خاطر پاسخ های غلط و یا احتمالاً سئوالاتی که پاسخ نداده اید. سرزنش و تنبیه نکنید. چرا که غالب موارد قضاوت ما در مورد امتحان و پاسخ های ما با واقعیت فاصله دارد.
- به خودتان درباره پاسخ های درست تبریک بگویید. و آنگاه به مواردی بپردازید که در آینده بهتر است آن را در خود جمع نکنید و با دوستان و آشنایان خود مطرح کنید.
- بعد از امتحان خصوصاً اگر امتحان آخر نباشد جشن نگیرید و الکل مصرف نکنید.
- دستورالعمل نحوه پاسخ دادن به سئوالات را که معمولاً بالای برگه سئوالات نوشته می شود به دقت بخوانید و مطمئن شوید که آن را فهمیده اید.
- خوش خط و خوانا بنویسید.

• انواع امتحان

به طور کلی امتحان به دو گروه تستی و تشریحی تقسیم می شود. تستی خود به زیر گروه های دیگری تقسیم می شود که شامل تست های صحیح یا غلط، انتخاب پاسخ صحیح از بین چند جواب، پرکردن جاهای خالی و یا مطابقت دادن چند جمله است.

• امتحان تشریحی

شخص باید مطالب مهم را همراه با جزئیات آنها به یاد بیاورد و آنها را در ذهن خود سازماندهی کند. جواب سئوالات تشریحی غالباً کوتاه است که در یک جمله یا دو جمله خلاصه می شود. اما گاه لازم نیست در پاسخ به یک سئوال تشریحی پاسخی طولانی داد.
اگر امتحان به صورت تستی است به خاطر بسپارید که:
الف- گزینه ها مطلقاً یا غلط است یا صحیح.
ب- به کلمات کلیدی در سئوال دقت نمایید. همه، بیشتر، بعضی، هیچ، هرگز، کمترین، همیشه، مساوی، حداکثر، بزرگ ترین، کمتر، بالاترین، پائین ترین و بیشترین در یک جمله کلمات کلیدی محسوب می شوند و در صورتی که بدون توجه به آن گزینه صحیح را انتخاب کنید احتمال اشتباه زیاد است. در تست هایی که باید دوبه دو جملات را با هم مطابقت داد (match) ابتدا تمام جملات را بخوانید تا بتوانید تمام احتمالات را در نظر بگیرید. در سئوالاتی که باید جای خالی را پر کنید این سئوال ها بیشتر به سئوالات تستی شبیه هستند تا تشریحی و غالب اوقات استاد چیزهای خاصی در ذهن دارد و سعی کنید با شناختی که از استاد دارید و با در نظر گرفتن آن جواب دهید.برای تغییر دادن جواب های تست محافظه کار باشید چرا که تجربه نشان داده است که معمولاً اولین جواب صحیح ترین جواب است.در امتحان تشریحی به سئوالات پاسخ روشن و واضح دهید. از لفاظی بپرهیزید و مستقیماً به جواب بپردازید. از ارائه اطلاعات نامربوط هرچند علمی، در صورتی که ارتباطی با سئوال ندارد بپرهیزید. ارائه اطلاعات نامربوط موجب ضعیف شدن جواب شما می شود صرفاً به آنچه صورت مسئله از شما می خواهد بپردازید.
جواب ها را با دلیل ثابت کنید.
بعضی از سئوال های تشریحی از شما دلیل می خواهد در این صورت ممکن است راه های متنوعی برای اثبات وجود داشته باشد. اگر نمی دانید سئوالی نیاز به اثبات دارد از استاد راهنمایی بخواهید. در سئوالات تشریحی نیز به کلمات کلیدی توجه کنید: از شما می خواهند شباهت ها، تفاوت ها و غیره را توضیح دهید. درس خواندن و مرور درس ها را چند ساعت قبل از شروع امتحان متوقف کنید چرا که در آن زمان امکان یادگیری وجود ندارد و علاوه برآن ممکن است به نکته ای برخورد کنید که آن را نمی دانید و در نتیجه بر استرس شما افزوده شود.
با دوستان خود قبل از شروع امتحان راجع به امتحان صحبت نکنید چرا که آنها هم چون شما اضطراب دارند و اضطراب می تواند مسری باشد!!!
لباس مناسب بپوشید. اگر از وضعیت سالن امتحان خبر دارید، لباس مناسب با شرایط آب و هوایی سالن بپوشید و اگر فکر می کنید سرد است جوراب کلفت بپوشید. 
 درس خواندن و تحصیل و کنکور - روزنامه شرق

برای مطالعه بیشتر بر روی این جملات در پائین کلیک کنید:

چگونه استرس امتحانات فرزندمان را کاهش دهیم

چگونه درس بخوانیم؟ چگونه امتحان دهیم؟

با این7 پیشنهاد به استرس امتحان پایان دهید
 
 
هرچنداضطراب به میزان جزیی قادر است افراد را به جلو هل بدهد و باعث پیشرفت و ترقی‌شان باشد، اما اضطراب مزمن از مخرب‌ترین احساسات بشری است که تمام توانایی و قدرت آدم را هدف می‌گیرد‌ و حتی روی قدرت سیستم ایمنی بدن هم تاثیر منفی دارد؛ تا حدی که افراد مضطرب، بیشتر از سایرین بیمار می‌شوند. اما این مشکل هم مثل هر مشکل دیگری، راه حل دارد.

پیشنهاد اول: برنامه‌ریزی
 
در یک جدول زمان‌بندی صحیح باید دقت کافی به استراحت و تفریح هم داده شود. در چنین برنامه‌ای مواردی که باید روز قبل از امتحان دوره شوند، به دقت نوشته می‌شوند و سپس بر اساس شدت سختی مرتب می‌شوند.

پیشنهاد دوم :استراحت
 
در برنامه‌ریزی برای درس خواندن در روز قبل از امتحان باید فاصله‌های زمانی خاصی برای استراحت کردن در نظر گرفته شود. نکته مهم این است که استراحت کردن نباید با فعالیت‌ها پر سر و صدا همراه باشد. در واقع تماشای تلویزیون یا گوش دادن به موسیقی با صدای بلند به‌جای آرامش باعث حواس‌پرتی شما می‌شوند.

 پیشنهاد سوم :خواب‌ راحت
 
7 ساعت خواب کامل برای فعالیت مناسب بدن امری حیاتی است.  مهم این است که وقتی می‌خواهید مطالب درسی را دوره کنید کاملا هوشیار باشید و تمرکز کافی داشته باشید.
در ضمن بهتر است به عضلات خود هم استراحت بدهید و فعالیت بدنی شدید هم نکنید. داشتن خواب کافی یکی از مهم‌ترین فاکتورها در کنترل اضطراب قبل از امتحان است.

 پیشنهاد چهارم:تغذیه سالم
 
غذاهای مملو از ویتامین و پروتئین همیشه بهترین انتخاب هستند. مصرف میوه و سبزیجات تازه ذهن را فعال نگه می‌دارد و همین مساله باعث یادگیری بهتر و کاهش اضطراب می‌شود. در ضمن بهتر است دور قهوه، چای و نوشابه‌های گازدار را هم خط بکشید. کافئین موجود در این نوشیدنی‌ها شما را بیدار نگه می‌دارد ولی قدرت به خاطر آوردن مطالب را از شما می‌گیرند.

پیشنهاد پنجم: تمرکز فکری
 
روز قبل از امتحان هر چیز را که باعث حواس‌پرتی می‌شود کاملا کنار بگذارید. توجه به هر اتفاق بزرگی در اطراف باعث از بین رفتن تمرکز شما می‌شود. وقتی تمرکزی روی درس وجود ندارد اضطراب خود به خود به وجود می‌آید.
 
 پیشنهادششم: مثبت‌اندیشی
 
وقت خود را با افرادی بگذرانید که به شما روحیه می‌دهند یا به قولی انرژی مثبتی به شما می‌دهند. اصولا هر وقت فکری منفی به سراغ شما آمد فورا همان فکر را به شکل مثبت تغییر دهید و با صدای بلند برای خود تکرار کنید.

 پیشنهاد هفتم: آرامش

قبل از دوره کردن هر مطلب جدید نفس عمیق بکشید و سعی کنید ذهن خود را از هر فکر دیگری پاک کنید. در ضمن در پایان جدول زمان‌بندی که برای خود تهیه کرده‌اید زمانی را برای قدم زدن در هوای آزاد در نظر بگیرید. این کار باعث می‌شود  قبل از امتحان فردا احساس آرامش عمیقی به شما دست دهد.
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

چگونه استرس امتحانات فرزندمان را کاهش دهیم

تاریخ:یکشنبه 26 بهمن 1393-08:11 ق.ظ

 کاهش استرس

فصل امتحانات برای کودکان و همچنین والدین آنها همواره استرس زیادی به همراه دارد.

در این مواقع هرچه دانش‌آموزان و والدین آنها برای بهتر شدن نتیجه امتحان بیشتر عصبی‌ و بی‌برنامه باشند به استرس هردوی آنها افزوده می‌شود.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته می‌توان این استرس را با کمک راهکارها و ترفندهای زیر در دانش‌آموزان و والدین آنها کاهش داد.
۱- آمادگی قبل از امتحان: هیچ احساسی در سر جلسه امتحان بهتر از آماده بودن از قبل برای پاسخ دادن به سوالات آزمون نیست. پس مطمئن شوید که فرزندتان مطالعه منظمی داشته و در این کار با او همکاری کنید.

۲- پرهیز از افراط در یادگیری: ۲۰ دقیقه مطالعه‌ منقطع بسیار بهتر و موثرتر از ساعت‌ها مطالعه‌ پشت‌سرهم است. در برنامه مطالعه‌ فرزندتان برای او حتما زمان تفریح و استراحت نیز لحاظ کنید.

۳- ورزش و تحرک بدنی: ورزش و هوای آزاد به باز شدن ذهن و بهبود عملکرد آن و نیز حفظ سلامتی کمک می‌کند. پس فرزندتان را تشویق به این فعالیت‌ها در زمان‌های تفریح و اضافی کنید.

۴- تفکیک مطالب: بهترین راه برای درک مطالب، تقسیم‌بندی آنها است. به فرزندتان بیاموزید بخشی از مطالب را روی کارت‌هایی بنویسند تا بتوانند آنها را همراه داشته باشند و مرور کنند. این روش از دو جهت دارای اهمیت است:
– تکمیل کردن روند سه مرحله‌ای خواندن و درک و خلاصه کردن مطالب
– سهولت در مرور مطالب و دریافت اطلاعات کلیدی
۵- خواب کافی: از خواب شبانه کافیِ فرزندتان مطمئن شوید. خستگی در واقع عامل افزایش استرس و عملکرد نامناسب ذهن است. پس بازی‌های وقت‌گیر کامپیوتری را پیش از خواب رها کرده و زمان مناسبی را برای استراحت آنها قبل از رفتن به رختخواب فراهم کنید.

۶- ایجاد ارتباط خوب با فرزندان: از احساس فرزندتان در درباره امتحانات و نگرانی‌هایشان در این دوره مطلع باشید و آنها را تشویق به بیان احساساتشان کنید. این کار می‌تواند شما را از فشارهای روانی آنان آگاه کرده و در نتیجه مساعدت شما را برای فروکش کردن استرس در آن‌ها به همراه داشته باشد.

۷- تغذیه مناسب برای مغز: از تغذیه سالم کودکتان در زمان امتحانات مطمئن شوید و از تدارک دیدن غذاهای با قند بالا برای آنها بپرهیزید چرا که عملکرد ذهنی را با مشکل روبرو می‌کند.

۸- کمک گرفتن از برادر و خواهر بزرگتر: خواهر و برادر بزرگتر در نقش راهنما می‌توانند به فرزند کوچکتر کمک کنند. در واقع این کمک به دلیل تجارب مشترک مفیدتر خواهد بود.

۹- جایزه دادن: به فرزندتان در رابطه با موفقیت در آزمون‌ها که وابسته به میزان تلاش و نمره آن‌هاست، خبرهای خوب بدهید. این شیوه در واقع پیامی را برای آن‌ها می‌فرستد که در صورت کسب بهترین عملکرد، بهترین پاداش را خواهند گرفت.

 استرس ازمون دادن

۱۰- داشتن توقعات معقول: انتظار یک نتیجه خوب مهم است اما توقعات بیش از حد از فرزندان استرس بیشتری را به آنها تحمیل می‌کند و با توجه به ترس‌های بوجود آمده، عملکرد نامطلوب‌تری را همراه خواهد داشت. از فرزندتان انتظار موفقیت داشته باشید اما به او بگویید که در صورت عدم دستیابی به نتایج متناسب با توقعاتش، دنیا به پایان نخواهد رسید و می‌تواند بازهم تلاش کند.

منبع:ردمستر

برای مطالعه بیشتر بر روی این جملات در پائین کلیک کنید:

روش‌های کم کردن استرس

چگونه درس بخوانیم؟ چگونه امتحان دهیم؟

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

چگونه درس بخوانیم؟ چگونه امتحان دهیم؟

تاریخ:یکشنبه 26 بهمن 1393-07:10 ق.ظ اضطراب ازمون آزمون دادن ترفندهای آزمونمطالعه


مساله بهره وری و استفاده ی صحیح از وقت و انرژی‌ای كه برای مطالعه می‌گذاریم مساله بسیار با اهمیتی است كه بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان از آن غافل اند.

به طوری كه گاه بسیاری از دانش آموزان را می‌بینیم كه بارها وبارها كتابی را می‌خوانند و پس از صرف وقت زیاد بدون اینكه اطلاعات قابل ملاحظه‌ای از كتاب را درك كرده باشند، خسته و كوفته كتاب را به كناری می‌گذارند و ادعا می‌كنند كه مطالب كتاب حجیم و سنگین است ومغز ما توانایی درك آنها را ندارد همچنین با دانش آموزانی مواجه می‌شویم كه مطالب درسی را خوب می‌خوانند وبه خاطر می‌سپارند، ولی در جلسه‌ی امتحان دچار فراموشی شده و هرچه فكر می‌كنند نمی‌توانند مطالب فراگرفته شده را به خاطر بیاورند!  این دانش‌آموزان هم وقت خود و هم انرژی خود رابه هدر می‌دهند. چرا كه مطالعه كردن نیز مانند بسیاری از فعالیت‌های زندگی دارای فنون و مهارت‌هایی است كه به كارگیری آنها باعث می‌شود كه با تلاش كمتر بهره‌ای بیشتر از كارمان ببریم وبیهوده انرژی‌مان را هدر ندهیم.

فنون و مهارت های مطالعه:

۱-ـمهم ترین و اصلی ترین نكته در مطالعه برنامه ریزی است. روز و ساعتی كه می‌خواهید یك مطلب را مطالعه كنید از قبل تعیین كنید وبعد به سراغ كتاب بروید.

۲ـ زمان مطالعه تان را بین ساعت ۷ صبح تا ۱۰ شب قرار دهید و تا نیم ساعت پس از بیدار شدن از خواب نیز مطالعه نكنید.

۳ـ خود را به مكان خاصی برای مطالعه كردن محدود نكنید سعی كنید با تمرین كردن در همه‌ی مكان‌ها حتی مكان‌های شلوغ هم مطالعه كنید. بهترین مكان برای مطالعه خانه است زیرا همیشه در دسترس می‌باشد.

۴ـ ورزش كردن و داشتن تحرك جسمانی در  فراگیری بهتر به شما كمك می كند روزانه حد اقل ۳۰ دقیقه ورزش كنید.

۵ـ كتاب را در ۳ مرحله بخوانید. در مرحله اول بصورت سریع و كلی و روزنامه وار به مطالب كتاب نگاهی بیندازید و از خود سوال كنید. در مرحله دوم به صورت عمیق و دقیق مطالب را خوانده و ضمن مطالعه نكات مهم را در آورده و آنها را بصورت طرح شبكه ای از كل به جزء سازماندهی كرده و در كاغذی یادداشت كنید. چرا كه با سازمان‌دهی اطلاعات مطالب كتاب در مغز شما به صورت منظم هر یك درجای خود قرار می‌گیرند و بازیابی آن راحت انجام می‌شود.در مرحله‌ی سوم كتاب را مرور كرده واز خود بپرسید و پس از پایان مطالعه كتاب با دوستتان در باره‌ی مباحث آن مباحثه كنید.

۶ـ پس از نیم ساعت مطالعه پنج دقیقه استراحت كنید و به خود پاداشی بدهید تا به مطالعه علاقه پیدا كنید(مانند خوردن خوراكی مورد علاقه)

۷ـ هنگامی كه احساس خستگی می‌كنید می‌توانید با تنفس عمیق و شل و سفت كردن اندام‌هایتان انرژی از دست رفته را جبران كنید.

۸ـ همزمان با مطالعه كار دیگری انجام ندهید (مانند تماشای تلویزیون) تا تمركز شما به حد اكثر برسد.

۹ـ همیشه به یك صورت و در یك حال مطالعه نكنید. بلكه مقداری راه بروید. مقداری روی صندلی بنشینید و...

۱۰ـ همه جای كتاب را مطالعه كنید جدول ها نمودارها عكس هاو... . هیچ جای كتاب را بدون مطالعه نگذارید.

۱۱ـ برای فراگیری بهترمطالب را در ذهنتان بصورت زنده و مصور تجسم كنید.

۱۲ـ برخی از مطالب درسی را به صورت داستان در بیاورید تا بهتر آنهارا درك كنید و فراموش نكنید.

۱۳ـ برای جلو گیری از فراموش كردن اعداد آنهارا به صورت كلمات رمز در بیاورید و حفظ كنید مثلا" عدد ۹۱ را بصورت  كلمه ی نی در بیاورید و حفظ كنید كه حرف اول نه و یك است.

۱۴ـ برخی از واژه های سخت و مشكل لاتین را به نمونه ی مشابه آن در فارسی تبدیل كنید تا راحت‌تر بتوانید آن را به خاطر بسپارید. مثلا" كلمه ی آندره مارلو(نویسنده كتاب ضد خاطرات) را می توانید به كلمه‌ی فارسی «آن دره مال رو»  تبدیل كنید و به خاطر بسپارید.

15ـ یكی از روش‌های جلوگیری از فراموشی داده‌ها استفاده از گره‌ی مكانی است. در این روش شما مطلب درسی را با یك مكان واقعی پیوند می‌زنید. مثلا" برای به خاطر سپردن نام «بل» مخترع تلفن می‌توانید این گونه برای خود تصویر سازی كنید: در اتاق خوابم دراز كشیده بودم كه ناگهان تلفن زنگ زد. فورا" گوشی را برداشتم و دوستم بل بود كه می گفت: الو.الو صدا میاد؟

16ـ مطالب شبیه به هم را بهتر است طبقه بندی كنید.تا فراموش نشوند مانند طبقه بندی زیر:

گروه اول:كتاب-روزنامه-مجله

گروه دوم: میز- صندلی-كاناپه

گروه سوم:خودكار-جوهر-مداد

17ـ برخی از مطالب را اگر بصورت شعر در بیاورید، بهتر یاد می‌گیرید مانند شعر زیر كه برای درك یكی از فرمول‌های ریاضی به كار می‌رود:

سینوس چوبر فرق كسینوس نشیند

تانژانت پدید آید و برعكس كتانژانت

18ـ  برخی از درس ها را اگر بصورت آهنگین و و موسیقایی حفظ كنید بهتر فرا می‌گیرید مخصوصا" كودكان به مطالب آهنگین بیشتر علاقه نشان می‌دهند.

19ـ استفاده از حرف اول كلمات نیز روش مناسبی است كه برای یادگیری مطالب فرار و شبیه هم می توان از آن استفاده كرد. مثلا" برای به خاطر سپردن آثار نظامی می توان از كلمه ی (ملخها) استفاده كرد كه حرف اول كلمات: مخزن الاسرار  لیلی و مجنون  خسرو و شیرین  هفت پیكر   و اسكندر نامه  می‌باشد.

20ـ می‌توانید از طریق تصویرسازی ذهنی مطالب درسی را با حیوانات و اشیاء جاندار مربوط كنید و آن‌ها را راحت‌تر به خاطر بسپارید.برای نمونه می‌توان  برای یاد گرفتن حرف F انگلیسی آن را به آچار فرانسه تشبیه كرد و به خاطر سپرد.

21ـ پس از خواندن كتاب آن را به كناری نگذارید چرا كه پس از یك روز 70 درصد مطالب فراموش می‌شوند  .به منظورجلوگیری از فراموشی و صرفه جویی در وقت و زمان مطالب كتاب را به ترتیب زمانی زیر مرور كنید:

مرور اول:یك روز پس از مطالعه

مرور دوم:ده روز پس ازمرور اول

مرور سوم:یك ماه پس از مرور دوم

مرور چهارم:? ماه پس از مرور سوم

مرور پنجم:یك سال پس از مرور چهارم

 ترفند های امتحان دادن:

1ـ شب امتحان زود بخوابید و از خوردن زیاد موادی كه دارای كافئین می باشند خودداری كنید(مانند چای و قهوه)

2ـ دوساعت قبل از امتحان كتاب را كنار بگذارید و مطالبی را كه فرا گرفته اید به صورت بحث گروهی با دوستانتان مباحثه كنید و اشكالاتتان را از یكدیگر بپرسید.

3ـ حداقل یك ربع زودتر در جلسه امتحان حاضر شوید و مجهز باشید یعنی وسایل لازم را همراه خود بیاورید و پس از نشستن روی صندلی نفس عمیقی بكشید و با یاد خدای بزرگ امتحان را شروع كنید.

4ـ پس از گرفتن برگه‌ی امتحان  و نوشتن مشخصات خود روی آن ابتدا همه ی سوالات را با دقت بخوانید و اگر به سوال ساده ای رسیدید فوراَ جوابش را بدهید. سؤالاتی را كه جوابشان را نمیدانید كنارشان علامت  -  بزنید  و سوالاتی را كه جوابشان را می‌دانید ولی وقت زیادی می گیرند كنارشان علامت  +  بگذارید تا بعداَ دوباره به سراغشان بیایید و جواب بدهید.

5ـ سعی كنید به همه‌ی سؤالات پاسخ دهید، حتی اگر جواب سؤالی را نمی‌دانید سعی كنید از خودتان چیزی بنویسید. (فقط در مورد سؤالات غیر گزینه‌ای - توضیح از سایت كلاس كنكور)

6ـ پس از پاسخ به همه‌ی سؤالات برگردید و یك بار دیگر سؤالات را با دقت بخوانید و پاسخ‌هایتان را مرور كنید تا احیاناَ اشتباهی رخ نداده باشد.

7ـ در امتحانات تستی (مخصوصا" امتحان آزمون دانشگاه‌ها) ما اگر جواب نیمی از پرسش‌ها را بدانیم با استفاده از مهارت‌های تست زدن می‌توانیم جواب بقیه‌ی سؤالات را نیز پیدا كنیم. برای نمونه در امتحانات تستی مطابق آمار اثبات شده است كه به طور كلی جواب هر سوال قبل و بعدش متفاوت است. پس برای مثال اگر پاسخ پرسش 1 گزینه ـ الف ـ  باشد و پاسخ پرسش 2 را ندانیم و پاسخ پرسش 3 گزینه ی ـ ب ـ باشد به احتمال قریب به یقین پاسخ پرسش 2 گزینه ی   ج  و  دال است. ما برای پیدا كردن جواب بین دو گزینه ی   ج  و  دال باید به قانون دیگری عمل كنیم كه می‌گوید در مجموعه ی پنج تایی سوالات چهار گزینه‌ی جواب (الف ـ ب ـ ج ـ د) همیشه وجود دارند پس مطابق این قانون ما به جواب‌های چهار پرسش مجاور سوال 2 نگاه می كنیم تا ببینیم كه كدام یك از گزینه های (ج و د) در جواب این پرسش‌ها نیست. هر یك كه نباشد جواب پرسش ماست.برای نمونه اگر:

پاسخ سوال1: گزینه‌ی الف

پاسخ سوال 2: نمی‌دانیم

پاسخ سوال 3: گزینه‌ی ب

پاسخ سوال 4:گزینه‌ی ج

و پاسخ سوال 5: گزینه‌ی الف باشد...

پاسخ سوال 2 گزینه ی (دال) است زیرا هم با جواب سوال یك و سه متفاوت است  هم این كه در این دسته پنج تایی گزینه ی (دال) وجود ندارد.

8ـ در اكثر موارد در سؤالات تستی گزینه‌ای كه می‌گوید «همه ی موارد ذكر شده صحیح است» گزینه‌ی جواب می‌باشد.

 9ـ پس از دادن امتحان فوراَ سراغ امتحان بعدی نروید. بلكه جند ساعت استراحت كنید و تفریح مورد علاقه‌ی خود را انجام دهید و زمانی را برای ورزش در نظر بگیرید.

10ـ پس از دادن برگه ی امتحان با دیگران دنبال جواب سوالات نگردید چرا كه وقتی نتیجه داده شد، می‌توانید مطلع شوید. ( وقت و انرژی خود را به جای پیدا كردن جواب سؤالات امتحان قبل روی امتحان بعدی بگذارید.)

چگونه بی‌دقتی در امتحانات را کاهش دهیم؟

بارها اتفاق افتاده است که دانش‏ آموزها به ‏دلیل بی‏دقتی (با وجود داشتن اطلاعات بالا) در امتحان‏ ها، نمره از دست داده ‏اند. و بعد از امتحان، دچارناراحتی شدند که با وجودی که پاسخ‏ها را می‏دانستند، به ‏دلیل ”بی‏دقتی“ نتوانستند به سؤال‏ها پاسخ صحیح دهند. البته بی‏دقتی انواع متفاوتی دارد: ندیدن قسمت‏هایی از صورت سؤال، اشتباه‏ های محاسبات و... برخی از انواع بی‏دقتی است.

برای کاهش بی‌دقتی در آزمون می توان از راهکار های زیر استفاده کرد:

1-در شروع کار، کاهش سرعت در حین مطالعه و آزمون دادن موجب افزایش دقت شما خواهد شد؛ یعنی در قدم اول، دقت بر سرعت‏ عمل ترجیح دارد. بعد از تمرین کافی می‏توانید به سرعت خود نیز بیفزایید.

2-از راهکارهای بسیار مهمی که تأثیر زیادی در کاستن بی‏دقتی‏ ها دارد، بحث ارزیابی و تحلیل جدی آزمون‏ها است. بهتر است بلافاصله بعد از هر آزمون (از عصر آزمون تا دو روز بعد آن، به عنوان بهترین زمان)، دفترچه‏ ی آزمون و پاسخ‏نامه ‏ی تشریحی باکتاب درسی، جزوه و منابع تستی کارشده را مقایسه و بررسی کنید تا علت اصلی اشتباهات و پاسخ ندادن به سؤالات مشخص شود.

3-شباهت‏ ها و موارد حفظی، از عمده مواردی است که دانش‏ آموز را دچار اشتباه و بی‏دقتی در جلسه‏ ی آزمون می‏کند. طبقه ‏بندی صحیح اطلاعات و خلاصه‌نویسی می‏تواند بسیار مفید باشد.

4-هنگام وارد کردن گزینه ‏ی صحیح در پاسخ ‏برگ، ابتدابه ترتیب، شماره‏ ی سؤال و شماره‏ ی گزینه‏ ی صحیح را خوانده و به همان ترتیب، در پاسخ ‏برگ هم شماره‏ ی سؤال و شماره ‏ی گزینه ‏ی صحیح را تکرار کنید تا خطایی در پر کردن گزینه‏ های صحیح نداشته باشید.

5-قبل از شروع حل کردن سؤالات آزمون، یک بارکل دفترچه، تعداد سؤالات و زمان پاسخ‏دهی آن‏ها را بررسی کنید؛ زیراممکن است به خاطر چینش خاص سؤالات و صفحه‏ بندی، تمام سؤالات را نبینید.

6-بهتر است حین محاسبات ذهنی، برای جلوگیری از اشتباهات احتمالی، بخشی از مراحل حل‌شده ‏ی سؤال را یادداشت کنید تا در صورت نیاز به بازبینی و کنترل، به مشکلی برنخورید. در ضمن، این کار دقت شما را هم افزایش می‏دهد.

برای مطالعه بیشتر بر روی این جملات در پائین کلیک کنید:

چگونه استرس امتحانات فرزندمان را کاهش دهیم

چگونه درس بخوانیم؟ چگونه امتحان دهیم؟

منبع:طراحان و کانون


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مساحت جانبی سطح کل حجم باعبارت جبری

تاریخ:شنبه 18 بهمن 1393-03:34 ب.ظ

سطح جانبی وسطح کل وحجم اشکال 3بعدی

حجم وسطح کل :

مکعب حجم مکعب  =ضلع×ضلع× ضلع= x³
سطح جانبی مکعب =   مساحت یک وجه ×4
سطح کل  مکعب=مساحت یک وجه ×
6= 6x²
مکعب مستطیل
حجم مکعب مستطیل  =طول ×عرض ×ارتفاع= xyz
سطح کل مکعب مستطیل = 2xy + 2xz + 2yz
=2برابرطول×عرض+2برابرعرض×ارتفاع+2برابرطول ×ارتفاع

استوانه حجم  استوانه=مساحت قاعده×ارتفاع = π r²h
سطح جانبی استوانه =محیط دایره×ارتفاع= 2π rh
مساحت کف( دایره) = π r²
سطح کل استوانه=سطح جانبی+مساحت2قاعده
 = 2π rh + 2π r²
منشور 5ضلعی
منشور دووجه موازی دارد هریک به نام قاعده است=A
وجه های جانبی ویالهای منشور که محل تلاقی وجه های
جانبی هستند یالهای جانبی گویند

ارتفاع پاره خطی که دو قاعده را به هم وصل کنند.= l
حجم منشور  = مساحت قاعده  × ارتفاع  = A l

مثال1

 مسئله(a)

حجم   مکعب مستطیل به ابعاد 5و18و4 متر چند متر مکعب   و ؟.

حجم  = 4 × 18 × 5 = 360 m³
 مسئله(b)

سطح کل  مکعب مستطیل به ابعاد مسئله ( a  ).

سطح کل
= (2 × 4 × 18) + (2 × 4 × 5) + (2 × 5 × 18)

= 144 + 40 + 180

= 364 m²

مثال 2

حجم وسطح کل استوانه به ارتفاع 6سانتیمتروقاعده به شعاع 4سانتیمتر چقدر؟.π=3.14

حجم  =  π r²h  =  π × 4² × 6 = 96 π

 =  301.44 cm³

 =  301 cm³ ( تقریب کمتر از 1)
سطح جانبی =محیط دایره ×ارتفاع
 =  2π rh  =  2 × π × 4 × 6

 =  48π

 =  150.72 cm²
مساحت یک قاعده (دایره
 =  π r²  =  π × 4²

 =  16π

 =  50.04 cm²
مساحت کل استوانه=سطح جانبی+مساحت 2قاعده
 =  150.72 + (2 × 50.04)

 =  250.80 cm²

 =  251 cm² (تقریب کمتر از1)

توجه : اگر بدون محاسبه عدد پی( π  ) با شد می توانید فقط16π×2و     48π   را باهم جمع کنید:

48π + (2 × 16π) = 80π = 251. cm²

= 251 cm² (تقریب کمتراز1)

مثال 3

حجم منشور مثلثی به ارتفاع 10 سانتیمتر و  قاعده وارتفاع  کف(مثلث) به ترتیب8 و6 سانتیمتر  چقدر؟

یک قاعده مثلثی= قاعده× ارتفاع÷2
 =  2 ÷ 8 × 6

 =  24 cm²
حجم  منشور =مساحت قاعده(مثلث)×ارتفاع =  24 × 10

 =  240 cm³

تمرین:بیشتر فرمول های قراردادی با حروف


حجم (V) سطح کل (SA) فرمول  ها:

مکعب مستطیلh=ارتفاع
w=عرض     l=عرض

V=lwh

SA=2lh + 2hw + 2lw
2برابرطول×عرض+2برابرعرض×ارتفاع+2برابرطول ×ارتفاع

به شکل توجه کنید..

استوانه
               v= 
πr2h

SA=2πrh+2πr2

(فرمول قراردادی)

کره
v=4/3
πr3                        

SA=4πr2d2

r=شعاع          قطر = d =                 عددپی= π

(فرمول  اختیاری)

مخروط
                        v=1/3 πr2h             حجم مخروط= ثلث(مساحت قاعده×ارتفاع) 

SA=s πr  +πr2 سطح کل   

 

به بعضی نکات  مهم در مسایل زیر توجه کنید:

π = 3.14عددپی

1. استوانه  به ارتفاع16 واحد وقطر کف=12واحد حجم وسطح کل:
ما دراین مسئله به شعاع نیاز داریم.
 

    

a.  حجم چقدر؟                             .

b.  سطح کل چقدر؟.

c. اگر این استوانه فقط لوله  دوطرف باز باشد  مساحت لوله چقدر؟?                     

a.  وقتی به شعاع نیاز داریم باید اول مطمئن شویم ,  پس قطر را نصف کنید.  12" نصف شد (شعاع = 6").

حجم استوانه =مساحت دایره ×ارتفاع

v=  πr2h=62×π×16
v=1808.64واحدمکعب
b.  سطح کل استوانه=سطح جانبی+2برابرمساحت دایره

زیرا کف وبالای  استوانه دودایره هست.

سطح جانبی استوانه = محیط دایره ×ارتفاع

سطح جانبی=3.14×6×2×16 =602.88

مساحت کف=3.14×6×6=113.04

سطج کلSA=2πrh+2πr2

سطح کل =113.04×2+602.88

توجه مساحت لوله همان مساحت جانبی است.=602.88

 

2.  به نکته درون مسئله توجه کنید که گام به گام حل کنید..

یک تاس مکعبی شکل  از جنس پلاستیک  به ابعاد 1.5  سانتیمتر است ما 100تا تاس  از این نوع مکعبی داریم  ما چه   حجمی   از این تاسها داریم  ؟ با تقریب

دقت کنید که اول باید حجم یک تاس را محاسبه کنید: وبعد حجم 100 تا تاس را.

حجم مکعب =ضلع×ضلع×ضلع

حجم یک تاس =سانتیمتر مکعب     3.375 = (1.5)(1.5)(1.5) 
برای 100 تاس = (3.375)(100) = 337.5 =
338 سانتیمتر مکعب

  
3.

توجه به واحد ها در مسئله زیر اهمیت دارد.

یک سیمان کار کف حیاط را   3.87 مترمکعب سیمان ریخت اگر ضخامت سیمان 8سانتیمتر وعرض حیاط35 دسیمتر باشد ،طول حیاط چند دسیمتر است  ؟ با تقریب کمترازیک

توجه کنید  گفته طول چند دسیمتر؟که اول باید 3.87 متر مکعب را به دسیمتر مکعب تبدیل کنید.   1متر=10 دسیمتر

 امتر مکعب=1000 دسیمتر مکعب
 (3.87×1000=
3870 دسیمتر مکعب )

یک دسیمتر =10 سانتیمتر

8سانتیمتر  =0.8دسیمتر ارتفاع

V = lwh

V=ارتفاع×عرض×طول
3870 =  (x)(35)(0.8)
طول = 134.6 
= 35 1دسیمتر

 
4. توجه به گسترده استوانه وتصوری ازاستوانه. با تقریب کمتراز0.01

به گسترده استوانه که نگاه کنید یک مستطیلABCD می بینید ودودایره. هریک به شعاع3.1  سانتیمتر

a. عرض مستطیل=ارتفاع AB =  12"


AD=طول مستطیل =محیط دایره

محیط دایره= AD= 2πr 

محیط=2×3.1×3.14=19.468=19.47

c. سطح کل=سطح جانبی+مساحت دو دایره

مساحت دایره=πr2

3.14×3.1×3.1=30.1754=30.18

سطج کلSA=2πrh+2πr2

 294.04=( 30.18×2 )+(19.47×12)
= 294.04 سانتیمترمربع.

 

a.  پیدا کنید عرض گسترده  AB
b.  پیداکنید طول AD
c.  سطح کل چقدر؟.علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

ثبت نام فرزانگان - ضرایب و شرایط ازمون تیزهوشان سال 1394

تاریخ:سه شنبه 14 بهمن 1393-10:57 ق.ظ

ازمون استعداد های درخشان سال 94

جهت مشاهده متن اصلی دستورالعمل  وزارت اموزش وپرورش(سمپاد)  بر روی همین جمله کلیک تا دانلود شود

در صورتیکه با جمله بالا باز نشد بر روی جمله زیر کلیک کنید

دفترچه راهنمای ثبت نام فرزانگان

 برای ورود به سایت ثبت نام الکترونیکی آزمون مدارس تیزهوشان در مرورگر اینترنت اکسپلورر

این ادرس را  مورد استفاده قرار دهید

http://reg.teo.ir/


سامانه ثبت نام الکترونیکی آزمون  ورودی مدارس استعدادهای درخشان


 عجله نکنید صبر کنید تا از اموزش و پرورش شهرتون بخشنامه اش برای مدرسه تون بیاد. و برای اینکه اشتباه ثبت نام نکنید از مربیان مدرسه تون کمک بگیرید و من فقط اطلاع رسانی  کلی کرده ام


تاریخ آزمون تیزهوشان سال 95-94

 ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی پایۀ هفتم مدارس استعدادهای درخشان، از روز شنبه مورّخ25/11/1393 تا تاریخ07/12/1393 انجام خواهد شد.  آزمون ورودی پایۀ هفتم دبیرستان‌های دورۀ اوّل استعدادهای درخشان، رأس ساعت 9 صبح روز جمعه مورّخ 25/02/1394 در سراسر کشور به صورت هم‌زمان برگزار می شود .

ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی رشتۀ ادبیّات و علوم انسانی (پایۀ دوّم دورۀ دوّم متوسّطه) مدارس استعدادهای درخشان نیز، از روز شنبه مورّخ 02/03/1394 تا تاریخ 21/03/1394 انجام خواهد شد. اینآزمون،رأس ساعت 9 صبح روز پنج‌شنبه مورّخ 01/05/1394 در سراسر کشور به صورت هم‌زمان برگزار می‌شود.

ضوابط و شرایظ ثبت نام در آزمون تیزهوشان سال 94 دوره اول متوسطه ( پایه هفتم) به شرح ذیل می باشد
1 - داشتن تابعیت ایرانی
تبصره : ثبت نام اتباع غیر ایرانی تابع بخشنامه مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور می باشد
2 - کسب مقیاس خیلی خوب در تمام دروس و یا کسب مقیاس خوب در حداکثر یک درس و خیلی خوب در سایر دروس در نوبت دوم پایه پنجم سال تحصیلی 93-92
بطور خلاصه : نمرات نوبت دوم داوطلب در پایه پنجم سال گذشته باید همه خیلی خوب باشد و استثنائا اگر یک درس خوب باشد مشکلی نخواهد داشت
تبصره مهم : چون مراحل ثبت نام اینترنتی می باشد مسئولیت ثبت و صحت مندرجات در فرم ثبت نام به عهده داوطلب است و در صورت عدم احراز شرایط ثبت نام در آزمون ، در صورت شرکت و یا حتی قبولی در آزمون ، قبولی داوطلب لغو و بی اثر خواهد بود1 - ورازیز مبلغ 12000 تومان ( یکصدو بیست هزار ریال تمام ) به حسابی که از طریق اداره کل آموزش و پرورش هر استان اعلام می گردد
2 - ارائه فایل عکس داوطلب جهت صدور کارت ورود به جلسه آزمون
3 - تکمیل فرم اینترنتی تقاضا نامه ثبت ناممنابع ، مواد درسی ، ضریب و تعداد سوالات آزمون ورودی پایه هفتم دوره اول متوسطه و مدت زمان پاسخگویی به آنها به شرح ذیل می باشد
 

منابع مواد و تعداد سوالات آزمون تیزهوشان پایه هفتم 94
ردیف ماده درسی تعداد سوال ضریب زمان پاسخگویی منابع طرح سوال
1 آموزش قرآن و هدیه آسمان 10 2 100 دقیقه

کتابهای درسی

پای ششم

سال 93/94

2 فارسی خواندن و نوشتن 15 2
3 مطالعات اجتماعی 5 1
4 تفکر و پژوهش 5 1
5 علوم تجربی 15 2
6 ریاضی 20 3
جمع 70  
1 - سوالات آزمون به شیوه 4 گزینه ای ( فقط با یک پاسخ درست ) در سطح محتوای کتاب های درسی با تاکید بر سطوح بالای شناختی و ..... می باشد
2- سوالات درس قرآن و هدیه های آسمان از محتوای مشترک داوطلبان اهل تشیع و تسنن طراحی می شود اما داوطلبان مسیحی ، کلیمی و زرتشتی به سوالات مشترک اقلیت های دینی پاسخ خواهند داد
3 - به ازای هر پاسخ صحیح 3 امتیاز مثبت و به ازای هر پاسخ غلط 1 امتیاز منفی تعلق می گیرد و سوالات بدون پاسخ امتیازی نخواهند داشت
تبصره : چنانجه داوطلب در هر سوال بیش از یک گزینه راعلامت بزند یک امتیاز منفی برای او در نظر گرفته می شود

زمان و نحوۀ ثبت نام دانش آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور درآزمون ورودی استعدادهای درخشان سال تحصیلی 95-1394

براساس دستورالعمل ابلاغی آزمون ورودی دبیرستان‌های دورۀ اوّل و رشتۀ ادبیات و علوم انسانی پایۀ دوّم دبیرستان‌های دورۀ دوّم استعدادهای درخشان، دانش‌آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور جهت ورود به دبیرستان‌های دورۀ اوّل استعدادهای درخشان، باید در آزمون جداگانه‌ای که هم‌زمان با برگزاری آزمون ورودی رشتۀ ادبیّات و علوم انسانی (پایۀ دوّم متوسطه) دبیرستان‌های دورۀ دوّم استعدادهای درخشان در تاریخ 01/05/1394 برگزار می‌شود شرکت نمایند. مراحل ثبت نام، برگزاری آزمون، تصحیح و اعلام نتیجۀ این دانش‌آموزان، با هماهنگی مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور انجام خواهد شد.
منبع: مرکز سمپاد

راهنمایی های قبل از آزمون

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

عددهای رومی آموزش

تاریخ:یکشنبه 12 بهمن 1393-06:54 ق.ظ


اعداد  ریاضی رومی با علامت های زیر :

  - -
  علامت نشانه رومی

   

  ارزش

  I (یا i)

   

  1

  V (یا v)

   

  5

  X (یا x)

   

  10

  L (یا l)

   

  50

  C (یا c)

   

  100

  D (or d)

   

  500

  M (or m)

   

  1,000

اعداد ن رومی وشته‌ شده‌ ...و  ‏V‏I، ‏I‏I‏I، ‏I‏I ، ‏I ،، حرف‌ یا نشانه‌ كه‌ یك‌ عدد را نشان‌ مى‌دهد،(  ...و4و3و2و1)  "نشانه" و "اعداد"? "نشانه ها" هریک ارزش "عددی دارند"  "عدد1 با یک خط وعدد2 با دوخط"  "3". را با 3 خط    نشانه گذاری کردند.                                                        .

قدم به قدم با اعدادرومیاشنا شویم: اغلب روی ساعت های دیواری این شماره ها را شم دیده اید.


توجه

 


مااعداد را با  "یک ",شروع می کنیم.  زیرا در انزمان هنوز   متوجه  "صفر"),  نشدند.:

  I = 1
  II = 1 + 1 = 2

  III = 1 + 1 + 1 = 3


عددبعدی  4, که= 1 + 1 + 1 + 1, اما به کاربردن   4 تا   I برای "4" نامناسب است  به طور مثال به یک نفر 4دلار بدهکاریم  (با 4 تا یک دلاری باید بپردازی زیرا

( 1+ 1 + 1 + 1 = 4) اگر 4تا یک دلاری نداریم چه کنیم؟ می توانیم 5 دلار بدهیم orو یک دلار پس بگیریم.   (s    :     5 – 1 = 4).

"کم کردن 1 واحد از5 می شود 4" در اعدادرومی 5 را با نشانه " Vقرار دادند " از 5 با گذاشتن  I "   قبل از  V   یک واحد از 5 کم می شودومساویIV "می شود "چهار"  "یک واحد جلویV بگذارید  VI=6    که  یک واحد اضافه می شود ".

  IV = (5 – 1) = 4

اعداد 5و6و7و8 به ترتیب عباتند از: Copyright © Elizabeth Stapel 2011 All Rights Reserved

  V = 5
  VI = 5 + 1 = 6
  VII = 5 + 1 + 1 = 7
  VIII = 5 + 1 + 1 + 1 = 8


دراعداد رومی عدد10 را با حرف  X   نشانه گذاری کردند, , که میتوان 8 را با گذاشتن دوتا  II قبل از  X   عدد 8 را به دست آورد. ممکن است تعجب کنید.

که در حقیقت رومی ها8 =  را از چپ می نوشتند( 2 از ده=8 )

 "IIX = 10 – 1 – 1 = 8". اما برای عدد"9", که می توانیم درحالت  "یک , از 10,  "   را 1 واحد قبل   از    X بنویسند: IX = "9" .

  IX = (10 – 1) = 9

     ادامه اعداد رومی با نشانه ها:

  X = 10
  XI = 10 + 1 = 11
  XII = 10 + 1 + 1 = 12
  XIII = 10 + 1 + 1 + 1 = 13

برای شماره   14   رومی ها, 10 را قبل از 4 اضافه می کردند ,  "4" نوشته می شود "یک از 5  می شودIV=  4 "           

            : XIV = "14"

دراین  حالت "عدد10 , قبلا از 4 اضافه شده".

XIV = 10 + (5 – 1) = 10 + 4 = 14

  ادامه اعداد رومی با نشانه ها::

  XV = 10 + 5 = 15
  XVI = 10 + 5 + 1 = 16
  XVII = 10 + 5 + 1 + 1 = 17
  XVIII = 10 + 5 + 1 + 1 + 1 = 18
  XIX = 10 + (10 – 1) = 10 + 9 = 19
  XX = 10 + 10 = 20

با مثالها واعداد ونشانه های دیگر اشنا شویم.

 • میخواهیم    453  را به عدد رومی بنویسیم. .
 • نشانه قراردادی  Cبرای کوچکترین عدد3رقمی  یعنی عدد100 = یک قرن ( century )هست اما  برای عدد400 نمی توانC CC Cنوشت .
 •  ,  علامت قراردادی 500  را  (  D)  قرار دادند , که ما باید  100 از 500 کم کنیم  : CD = 500 – 100 = 400. 
 • Lعلامت  قراردادی50 و        .II I= 3, . :


             III=3                 L=50            C=100               CD=400

   453 = CDLIII

 • عدد 1989  را به عدد رومی بنویس .

 

مراحل کار:

 


به مراحل قدم به قدم توجه کن.

  1000کوچکترین عدد 4 رقمی یعنی   = 1000: M. دقت کنید که

  برای عدد900 ما 100( C ) تا از 1000 برداریم CM=900 .

  پس:  900 = CM.

  عددبعدی  80 هست ;  Lبرای  50.    وسه تا X برای 30 : 80 = LXXX.  

  "یک از10 =9   "= IX. :

   1989=(1-10)+  50+30+( 1000-100)+1000

           1989=  MCMLXXXIX

 • حالا شما پیداکنید که این نشانه چه عدد رومی است؟ "MDCCCXCVII".
 •  قدم به قدم با ما باشید..
 • 1000=M
  500=D
 • 300= CCC
 • DCCC=800
 • یعنی 10 تا کمتراز100=90     XC  
 •  هم که مساوی  =  7          =  1 + 1 + 5  =VII
  • s:                              1,000 + 500 + 300 + 90 + 7 = 1897=MDCCCXCVII

 • عدد 499به عدد رومی :
 •                   9  + 90  +  400 =  (   10-1)  + ( 100-10  )+(100- 500 )=   CDXCIX       

   CDXCIX=499


مرو راعداد:

نشانه قرارداد رومی

 

عددها 

 

علامت مجاز که قبل از نشانه هست یعنی اختلاف دوعدد

 

اعداد

I

 

1

 

IV

 

1 – 5 = 4

V

 

5

 

IX

 

1 – 10 = 9

X

 

10

 

XL

 

10 – 50 = 40

L

 

50

 

XC

 

10 – 100 = 90

C

 

100

 

CD

 

500 – 100 = 400

D

 

500

 

CM

 

100 – 0 100 = 900

M

 

1,000

 

 

 

 

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

نیرووانرژی

تاریخ:جمعه 10 بهمن 1393-11:00 ق.ظ

برای اطلاع بیشتر روی موضوعها کلیک کنید.

نیروی گریز از مرکز

فاصله جسم رها شده از ارتفاع

نیروی گرانشی زمین(جاذبه) -ارتفاع

شتاب ناشی از جاذبه زمین

نیروی وزن

سرعت متوسط

اگر نیروها جفت ومخالف هم هستند چرا هر چیزی میتواند حرکت کند؟

قانون سوم نیوتن - عمل وعکس العمل - کنش و واکنش

قانون دوم نیوتن :شتاب

قانون اول نیوتن

چهار نیرویی که باعث پرواز می شوند
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


 • تعداد صفحات :2
 • 1  
 • 2