آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

قانون سینوس وکسینوس

تاریخ:یکشنبه 27 دی 1394-08:12 ق.ظقانون سینوس وکسینوس


قانون سینوس

نسبت هر ضلع به سینوس زاویه مقابل


: 2R= c  = 
b   = 
  a
sinc sinb sina


 

قانون کسینوس

دریک  مثلث متساوی الاضلاع که ارتفاع رسم شود مثلث قائم الزاویه ایجاد شد 


Cosine Law

قانون تانژانت

Law of Tangents

مساحت مثلث : نصف حاصلضزب قاعده در ارتفاع


Area of a Triangle

مساحت مثلث  نصف ارتفاع × قاعده ×sinC

Area of a Triangle

Area of a Triangle

Area of a Triangle

فرمول هرون:مساحت مثلث بدن داشتن ارتفاع وداشتن 3 ضلع a ،b، c

.

Area of a Triangle

نصف محیط مثلث

Semiperimeter

فرمول هرون:

Heron's Formula

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

محاسبه نسبتهای مثلثاتی 30 و60 درجه

تاریخ:یکشنبه 27 دی 1394-08:10 ق.ظ


دایره مثلثاتی


محاسبه نسبتهای مثلثاتی 30 و60 درجه

سینوس, کسینوس و تانژانت 30º و 60º

با رسم مثلث متساوی الاضلاع به اضلاع  L ورسم ارتفاع h مثلث  ;که مثلث به دومثلث قائم الزاویه تقسیم شده با کمک قضیه فیثاغورث

اندازه ارتفاع محاسبه می شود :

Equilateral Triangle Height

30º Sine Ratio

30º Cosine Ratio

30º Tangent Ratio

Triangle

سینوس, کسینوس و تانژانت 45º

Diagonal of a Square

45º Sine Ratio

45º Cosine Ratio

45º Tangent Ratio

Diagonal of a Square

جدول نسبتهای مثلثاتی 30 و60 و45 و90 و180 و270 درجه

Table of Trigonometric Values

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

دایره واحد- مثلثاتی-جدول

تاریخ:یکشنبه 27 دی 1394-08:06 ق.ظ


دایره مثلثاتی


دایره مثلثات

دایره مثلثات 

دایره مثلثات به مرکز (0, 0) وشعاع1.

 دایره مثلثاتی دایره ای جهت دار است که جهت حرکت خلاف عقربه شاعت  ونقطه(0  ، 1 )به عنوان مبدا کمان  حرکتی اختیار کردیم.

توضیح:

دایره ای را روی محور مختصات  x وy به مرکز o که مبدا مختصات است وشعاع 1 در نظر بگیرید.. نقاط (x,y)به فاصله 1واحد محل برخورد دایره با محورهای مختصات است.

یک نقطه  (محل فلش )روی محیط را انتخاب کرده  با رسم شعاع که

با محور  زاویه θ می سازد. این نقطه روی محیط حرکت کرده وزاوبه های مختلف می سازد.


Unit CircleTrigonometric Ratios

Trigonometric Ratios

Trigonometric Ratios

مکان نسبتها روی محور مختصات:

Unit Circle Ratios

-1 ≤ sen α ≤ 1

-1 ≤ cos α ≤ 1

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

نسبت های مثلثات

تاریخ:یکشنبه 27 دی 1394-08:04 ق.ظ


نسبت مثلثاتی

Trigonometric Ratios

با توجه به مثلث قائم الزاویه نسبت ها معرفی می شوند:

سینوس

سینوس ( sine )زاویه B نسبت بین طول ضلع مقابل به وتر مثلث

    b

a

  =  

طول ضلع مقابل به زاویه

طول وتر

 =sinB


   

کسینوس:

کسینوس ( cos B )زاویه B نسبت بین طول ضلع مجاور به وتر مثلث


    c

a

  =  

طول ضلع مجاور به زاویه

طول وتر

 =cos B

تانژانت

 تانژانت(  tan B )زاویه B نسبت بین طول ضلع مقابل به ضلع مجاور


b

c

  =  

طول ضلع مقابل به زاویه

طول ضلع مجاور به زاویه

  =  

sinB

cos B

 
  =tan B 
 


کسکانت

کسکانت زاویه   B معکوس  sine  B.


a

b

  =  

        وتر                 

طول ضلع مقابل به زاویه

  =  

   1    

sinB

 
  =csc B 
 


سکانت:
سکانت زاویه   B معکوس  cosine  B

a

c

  =  

        وتر                 

طول ضلع مجاور به زاویه

  =  

   1    

cosB

 
  =sec B 
 

کتانژانت:

کتانژانت زاویه      معکوس تانژانت B.
c

b

  =  

       طول ضلع مجاور           

طول ضلع مقابل به زاویه

 = 

cos B

sin B

 = 

   1   

tanB

 =cot B


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

واحداندازه گیری زاویه

تاریخ:یکشنبه 27 دی 1394-08:00 ق.ظ


زاویه مرکزی محاطی ظلی


رادیان چه واحدی است؟

اندازه گیری واحد زاویه

زاویه یا گوشه یکی از مفاهیم هندسه است و به ناحیه‌ای از صفحه گفته می‌شود که بین دو نیم‌خط که سر مشترک دارند محصور شده‌است. به سر مشترک این دو نیم‌خط راس زاویه یا گوشه می‌گویند. بزرگی یک زاویه «مقدار چرخشی» (دورانی) است که دو نیم‌خط از گوشهٔ زاویه نسبت به یکدیگر دارند، با بدست آوردن طول کمانی تولید شده در اثر چرخش می‌توان اندازهٔ زاویه را بدست آورد.


چرخش یا دوران :زاویه ها براساس حرکت عقربه ساعت یا خلاف حرکت عقربه ساعت براساس مرکز دوران کنند  . زاویه معکوس  عکس عقربه ساعت دوران می کند..

واحدهای اندازه گیری زاویه:

1.درجه 60تایی (°)

اگر محیط دایره را به 360 قسمت مساوی تقسیم کنید زاویه مرکزی هریک= (1°).=1درجه
(1°).

یک درجه  60 دقیقه (' ) و یک دقیقه 60 ثانیه ( '').

2. رادیان (rad)

اندازه  زاویه ای که یک رایان است.کمان دایره‌ای که طول کمان با شعاع دایره برابر است.

یک دور برابر است با ۲π رادیان و یک رادیان خود ۵۷٫۲۹۵۸ درجه یا    نسبت 180 به  پی     \frac{180}{\pi}. درجه‌است

2pi rad = 360°    

 pi rad = 180°

30ºflecha rad

Raidan Conversion

pi/3 rad flecha º


Degree Conversion

Radian

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

خط بریل

تاریخ:چهارشنبه 23 دی 1394-06:27 ب.ظ
یکصد و پنجاه سال پیش به نظر غیر ممکن می رسید که روزی نابینایان نیز همانند سایرین قادر به خواندن و نوشتن باشند ، اما لویی بریل که در زمان حیات خود از نعمت بینایی محروم شد دست به ابتکاری زد که بعدها به نام خود وی به ثبت رسید . ابتکار او نه تنها نابینایان را قادر به خواندن و نوشتن کرد بلکه حتی عده ای از آنان را به کسب مدارج عالی تحصیلی ، علمی و نیز به موقعیتهای شغلی بالا رساند ، شاهکاری که زندگی آنان را دگرگون و میل به حیات را در آنان دو چندان کرد .

علی رغم آسان بودن فراگیری الفبای خط بریل ، اکثر نابینایان در انتقال حس بینایی به حس لامسه دچار مشکل اند و به راحتی قادر نیستند آن چیزی را که لمس می کنند درک کنند . با این همه ، کارشناسان معتقدند الفبای بریل بهترین امکانی است که در دسترس نابینایان قرار گرفته تا بتوانند حداقل نیازهای خواندن و نوشتن خود را رفع کنند .

نخستین ابتکار در به کارگیری نوشته های برجسته نابینایان در قرن چهاردهم میلادی در ایران آغاز شد و چهارصد سال پس از آن " والنین هوی " فرانسوی ، اولین مدرسه نابینایان را در پاریس تاسیس کرد که در آن کلماتی بسیار ساده و ابتدایی با حروف برجسته روی کاغذ چاپ و به نابینایان آموزش داده می شد . آنان با این روش تنها قادر به خواندن بودند ، بدون آنکه بتوانند بنویسند .

در نهایت " لویی بریل " موفق به ابداع روشی شد که بر اساس آن شش نقطه در دو ستون موازی روی سه خط افقی بیانگر 63 حرف ، عدد و علامت بودند و به گفته انجمن نابینایان هیچ زبان شناخته شده ای در دنیا نیست که مدعی شود قادر به اجرای این روش در زبان خود نیست.

" لویی " حدود سال 1809 در فرانسه متولد شد . وی در سن سه سالگی در اثر برخورد شی ء تیز به چشمانش در کارگاه پدرش ، نابینا گشت . وی دوران دبستان را در مدارس عادی روستای خود به اتمام رسانید و با حمایت پدر و مادر در شناخت استعدادهای بالقوه اش ، موفق به فراگیری چندین آلت موسیقی نیز شد .

" بریل " در سن 11 سالگی در پی آشنایی با یک افسر ارتش به نام " نیکلاس ماری " اولین گام را در جهت ابداع روش خود برداشت . و در سن 16 سالگی موفق به ابداع زبان شش نقطه ای خود شد اما بدون این که اوج موفقیت خود را لمس کند در سن 43 سالگی بر اثر بیماری سل ، دیده از دنیا فرو بست .

پس از مرگ " بریل " چهار مرد نابینا به رهبری دکتر " توماس آرمیتاژ " بر اهمیت این اختراع وقوف یافتند و انجمنی ایجاد کردند که سرانجام به موسسه ملی سلطنتی نابینایان مبدل گردید .

 در نهایت ،50 سال قبل خدمات " لویی بریل " در فرانسه مورد شناسایی رسمی قرار گرفت و سال 1925 پیکر او را به پاریس انتقال دادند و در پانتئون ، گورستان قهرمانان ملی فرانسه به خاک سپردند . 

  منبع تبیان

انواع حروف به خط بریل

حروف لاتین


حروف فارسی
 حروف فارسی

                                      
اطلاعات کاملترhttp://blind.vcp.ir/2/علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

رادیکال حل تمرین

تاریخ:جمعه 18 دی 1394-08:55 ق.ظ

توان - رادیکالها


جمع رادیکالها

رادیکال ها

تقسیم رادیکالها


گویاکردن رادیکالها2

گویا کردن -رادیکال ها

ضرب رادیکالها


حل تمرین رادیکالها


شماره1:

Radical Exercise

Radical Exercise

Radical Exercise

Radical Exercise

2شماره:

Radical Exercise

Radical Exercise

Radical Exercise

Radical Exercise

3 شماره:

Radical Exercise

4شماره:

Radical Exercise

5شماره:

Radical Exercise

Radical Exercise

6 شماره:

Radical Exercise

Radical Exercise

Radical Exercise

Radical Exercise

7شماره:

Radical Exercise

8شماره :

Radical Exercise

9 شماره:

Radical Exercise

پاسخ  های تمرین های بالا

1پاسخ  های تمرین

شماره:

Radical Exercise

Radical Solution

Radical Exercise

Radical Operations

Radical Solution

Radical Exercise

Radical Operations

Radical Solution

Radical Exercise

Radical Operations

Radical Solution


2پاسخ  های تمرین

شماره2:

Radical Exercise

Radical Operations

Radical Solution

Radical Exercise

Radical Operations

Radical Solution

Radical Exercise

Radical Solution

Radical Exercise

Radical Operations

Radical Operations

Radical Solution


3پاسخ  های تمرین

شماره:

Radical Exercise

Radical Solution


4 پاسخ  های تمرین

شماره:

Radical Exercise

Radical Solution


5 پاسخ  های تمرین

شماره:

Radical Exercise

Radical Solution

Radical Exercise

operaciones

Radical Solution


6 پاسخ  های تمرین

شماره:

Radical Exercise

Radical Solution

Radical Exercise

Radical Solution

Radical Exercise

Radical Operations

Radical Solution

Radical Exercise

Radical Operations

Radical Solution7 پاسخ  های تمرین

شماره:

Radical Exercise

Radical Operations

Radical Operations

Radical Solution8 پاسخ  های تمرین

شماره:

Radical Exercise

Radical Solution


9 پاسخ  های تمرین

شماره:

Radical Exercise

Radical Operations

Radical Operations

Radical Operations

Radical Operations

Radical Operations

Radical Solution

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

گویاکردن رادیکالها

تاریخ:جمعه 18 دی 1394-08:52 ق.ظ

گویا کردن -رادیکال ها

گویا کردن -رادیکال ها


رادیکال حل تمرین

توان - رادیکالها


جمع رادیکالها

رادیکال ها

تقسیم رادیکالها


گویاکردن رادیکالها2

گویا کردن -رادیکال ها

ضرب رادیکالها

رادیکال-ضرب کردن رادیکال -تقسیم کردن رادیکال -گویا کردن رادیکال

گویا کردن  انواع رادیکالها

گویا گردن  انواع دیگر:اگر در مخرج رادیکال باشد صورت ومخرج در مزدوج مخرج ضرب می کنیم

وقتی دورادیکال درهم ضرب شدند، رادیکال ها ناپدید می شوند. به این صورت  که     2 √× 2 √=2
نکته=برای حل این تمرین ها باید مخرج را گویا کنیم در جمله ایی ضرب کنیم که رادیکال مخرج ساده شود  وهمان جمله که در مخرج ضرب شده در صورت هم ضرب می شود.مخرج رادر جفت خودش × کنید ولی با علامت مخالف. تا ساده شود.  مثال:از اتحادها  به خصوص دراینجا مزدوج کمک می گیریم و

1 گویا کردن شماره 1 Rationalization

صورت ومخرج  ضرب کنید در  c√c.و مراحل را بررسی کنید

Rationalizing Operations

Rationalizing Operations

Rationalizing Operations

Rationalizing Operations

Rationalizing Operations

Rationalizing Solution

2 گویا کردن شماره2


Rationalizing Solution

2 توجه کنی برای گویا کردن این نمونه Rationalization Type

صورت ومخرج در این  Radicalضرب کنید به توان های فرجه وعدد زیر رادیکال توجه کنید

Radical Operations

Radical Operations

3 گویا کردن این نمونه 3  باید صورت ومخرج  Rationalization Typeرا در مزدوج مخرج ضرب کنید.

نمونه مزدوجها را در زیر مشاهده کنید:

Conjugate of a Binomial

Conjugate of a Binomial

همچنین این مورد : "اتحاد مزدوج اصلی".

Sum by Difference

Rationalizing Operations

Rationalizing Operations

Rationalizing Operations

Rationalizing Operations

Rationalizing Operations

Rationalizing Operations

Rationalizing Operations

Rationalizing Solution

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

شعر ریاضی

تاریخ:جمعه 18 دی 1394-08:51 ق.ظنگهدار حریم علم و دانش

شنو از دانشی که بی کران است                 شگفتی ها دراین دریا نهان است

 

ریاضی مثل یک قوی سبکبار                       به نرمی بر روی هستی روان است

 

درخشنده تر از یک قرص خورشید                  فروغش بین دانش ها عیان است

 

دونده همچو آهوی سبک پی                        به باغ علم و دانش او دوان است

 

هماره غرق گلهای بهاری                          علوم پایه را بی او، خزان است

 

نگهدار حریم علم و دانش                           علوم پایه گله، او شبان است

 

حسابان درگلستان ریاضی                        بسی خرم چو یک سرو چمان است

 

مکان هندسی بسیار زیباست                    تو گویی باغ زیبای جنان است

 

عروسی همچو مشتق در حسابان             به مثل دلبری ابرو کمان است
مجله پویا

شعری زیبا از مرحوم پروفسور هشترودی، ریاضیدان شهیر ایرانی، که در آن به زیبایی، مضامین رایج در شعر کلاسیک فارسی را با اصطلاحات رایج ریاضی تلفیق کرده است:منحنی قامتم، قامت ابروی توست

خط مجانب بر آن، سلسله گیسوی توست

حد رسیدن به او، مبهم و بی انتهاست

بازه تعریف دل، در حرم کوی توست

چون به عدد یک تویی من همه صفرها

آن چه که معنی دهد قامت دلجوی توست

پرتوی خورشید شد مشتق از آن روی تو

گرمی جان بخش او جزئی از آن خوی توست

بی تو وجودم بود یک سری واگرا

ناحیه همگراش دایره روی توست

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

توان - رادیکالهافرجه متفاوت

تاریخ:جمعه 18 دی 1394-08:51 ق.ظ


رادیکال حل تمرین

توان - رادیکالها


جمع رادیکالها

رادیکال ها

تقسیم رادیکالها


گویاکردن رادیکالها2

گویا کردن -رادیکال ها

ضرب رادیکالها


به توان رساندن رادیکالها

به مثال ها توجه کنیدو

Power of Radicals

Power of Radicals

Power of Radicals

Power of Radicals

Power of Radical Operations

Power of Radical Operations

Power of Radicals Solution

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

تقسیم رادیکالهابا فرجه متفاوت

تاریخ:جمعه 18 دی 1394-08:48 ق.ظ

رادیکال حل تمرین

توان - رادیکالها


جمع رادیکالها

رادیکال ها

تقسیم رادیکالها


گویاکردن رادیکالها2

گویا کردن -رادیکال ها

ضرب رادیکالها

تقسیم رادیکالها

رادیکال ها با فرجه مساوی

صورت ومخرج با هم به صورت کسری زیر یک رادیکال قرار می گیرند. مثال:


Division with the Same Index

Dividing Radicals

Dividing Radicals

 تقسیم رادیکال با فرجه نامساوی

ک.م.م فرجه ها تعیین کنید  فرجه ها را  در عددی ضرب کنید تا به  ک.م.م برسانبد

دراین صورت توان هر عدد زیر رادیکال درهمان عدد ضرب می شودو

Division with a Different Index

مثال:2

Dividing Radicals

 مثال3 :Dividing Radicals

Dividing Radicals

Dividing Radicals

Dividing Radicals
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

ضرب رادیکالهابا فرجه متفاوت

تاریخ:جمعه 18 دی 1394-08:48 ق.ظ

رادیکال حل تمرین

توان - رادیکالها


جمع رادیکالها

رادیکال ها

تقسیم رادیکالها


گویاکردن رادیکالها2

گویا کردن -رادیکال ها

ضرب رادیکالها


ضرب رادیکالها
 

در ضرب رادیکالها  با فرجه مشابه : اعداد زیر رادیکال درهم ضرب می شوند وزیر یک رلادیکال قرار می گیرند:

b×a           =  a

Multipliying Radicals


  مثال:    

12   = 6√×2


  3√2=   3×22 √  = 12 =    6  ×2

ضرب رادیکالها با فرجه متفاوت

اول  برای فرجه ها را   ک.م.م    می گیریم . فرجه  را در  عددی  ضرب می کنید  تا به ک.م.م برسد

دراین صورت توان عدد زیر رادیکال هم درهمان عدد ضرب می شود.: مثال

27 4  × 93×3

ک.م.م فرجه ها ( 2و3و4)=12

                      31112 3=  323)12 =   39×38×36 12  = 3( 33)12 ×    4(32)12  ×3612

مثال2:

  = 363×12

ک.م.م  فرجه ها( 2و3)=6

                3×246 6= 37× 2106 =   24×34×33×26 6  =  2(32× 22)3( 3×23)6 =    362)6  ×1236

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

ضرب رادیکالها با فرجه متفاوت

تاریخ:جمعه 18 دی 1394-08:43 ق.ظ

رادیکال حل تمرین

توان - رادیکالها


جمع رادیکالها

رادیکال ها

تقسیم رادیکالها


گویاکردن رادیکالها2

گویا کردن -رادیکال ها

ضرب رادیکالها


رادیکالها

Radical   این علامت رادیکال است که می خوانیم: ریشه nام  عددa
aکه nعضو عددهای طبیعی   nPerteneceNatural Number    N
و aعضو عددهای حقیقی Real Number   Pertenecea
a-  ریشه حقیقی ندارد وناید n    فرد باشد.

     3 2  5=                  که عدد5 ضریب رادیکال    -     عدد2    فرجه     -           

   ریشه دوم ندارد:    36-  .                     

             64  =8+


2 =  3

2-=  8 - 3


توان ورادیکال  یک عدد با توان کسری را می توان با رادیکال نوشت وبه عکس رادیکال را با عددبه توان کسری 

اگر عدد با  توان کسری  داریم مخرج کسر در فرجه  رادیکال می نشیند

وعدد با توان صورت کسربه زیر رادیکال رفته

Radical-Exponent

                16=   24=   28/228    = 256 


  رادیکالهای  مشابه

Equivalent Radicals

رادیکالهایی که عددهای زیر رادیکال را تجزیه کرده  یا به صورت عددهای تواندار یا  به صورت ضرب عددهای توان دار نوشتیم و  توانها را با فرجه  ساده می کنیم : به نمونه ها توجه کنید:

   24  328  6  = 256  6

ساده کردن رادیکالها.

√=   3×2 232×22  4  = 36  4

چگونه رادیکالهایی که فرجه متفاوت دارند را فرجه مشترک  بگیریم: در مثال زیر 3 رادیکال با فرجه های متفاوت داریم اول ک.م.م هر 3 فرجه را پیدا می کنیم . وبعد  هر  فرجه را در عددی ضرب می کنیم که به  ک.م.م  برسد دراین صورت توانهای هر عدد زیر رادیکال هم به در همان عدد ضرب می کنیم : به نمونه تمرین توجه کن:

                       

   33 ×22 4                                        32 ×22   3                     


ک.م.م هر3 فرجه (4و3و2)=12

3(3 3)×3(22) 12                                        4(2 3)×4(22)  12                      26  12

9 3×26 12                                        88 2 12                      26  12


تجزیه عدهای زیر رادیکال و خارج کردن عدد از زیر رادیکال

  الف- اگر توان یک عدد زیررادیکال کمتر از فرجه بود زیر رادیکال می ماند


  2×3=   6

  323=   9 3

ب-   اگر توان یک عدد زیررادیکال مساوی فرجه بود  از زیر رادیکال بدون توان خارج شده وضریب رادیکال می شود.

 3   2    3 ×22     =    12 


                              2=      23   3   =    3

ج-   اگر توان بزرگتراز فرجه بود توان عدد بر فرجه تقسیم می شود  وعدد با توان خارج قسمت جدید، خارج می شود. عدد بدون توان زیر رادیکال می ماند.


مثال: رادیکالی که فرجه ندارد 2 فرجه ان است.

3   22    3 ×24     =    48

Extraction of Factors

Extraction of Factors

     2×5   52 ×  3     =    55×32×2

32×23 4 5× 33 ×  3     =    54×314×27 4

اشنایی با فاکتورها

Introduction of Factors

3√2


12       3 ×22   =    3 √2


64  =33×22

313×29 4      3 ×2×312×28 4  =       3×2 ×4( 334(22) 4علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

جمع رادیکالها

تاریخ:سه شنبه 15 دی 1394-06:35 ق.ظ

توان - رادیکالها

جمع رادیکالها

رادیکال ها

تقسیم رادیکالها

گویاکردن رادیکالها2

گویا کردن -رادیکال ها

ضرب رادیکالها

رادیکال حل تمرین 

Equivalent Radicals

جمع با تفریق رادیکالهای مشابه   یکی از مشابه ها را انتخاب کرده  جلوی تساوی می نویسیم ضریب هارا به ترتیب علامت ها جمع با تفریق می کنیم

مثال

                                                                     

2   ـ=    2 √( 2-4+1  )=   2 √+  2 4 - 2 √2
  مثال2   :
0=    5 4( 1-2-3  )=   5 4-  5 4  2- 5 4 2  

مثال3- نمونه زیر  عددهای زیر رادیکال را به عدد تواندار  می نویسیم   توانها با فرجه ساده شدند:  
           
=   64 12-  8 6  + 4 4  
2 2 √- 2 +2 =   26 12-  23 6  + 22 4  

مثال4:                 
 
:=   3×52 2+ 33  -3×22 =   75 √ 2+  3 √  3- 12  
                       
3 √9 =   3 √ 10+  3 √  3- 3 √2 علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

تشبیه یعنی چه

تاریخ:یکشنبه 6 دی 1394-06:39 ق.ظ

شهید چون چراغی است که در خانه ما می سوزد.

شهید

چون

چراغ

نور روشنایی  سوختن

مشبه

ادات

مشبه به

وجه شباهت

یعنی مانند کردن چیزی به چیز دیگر که به جهت داشتن صفت یا صفاتی با هم مشترک باشند.
هر تشبیه دارای چهار رکن یا پایه است :

 1- مشبه : کلمه ای که آن را به کلمه ای دیگر تشبیه می کنیم . 2
2- مشبه به : کلمه ای که کلمه ی دیگر به آن تشبیه می شود
. 3- ادات تشبیه : کلمات یا واژه هایی هستند که نشان دهنده ی پیوند شباهت می باشند و عبارتنداز : همچون ، چون ، مثل ، مانند ، به سان ، شبیه ، نظیر ، همانند ، به کردار ،پنداری، گویی، به رنگ، به شکل، به اسلوب و....)
 4- وجه شبه : صفت یا ویژگی مشترک بیت مشبه و مشبه به می باشد . ( دلیل شباهت ) مثال : علی مانند شیر شجاع است .
مشبه -ادات مشبه به -وجه شبه -
نکته : « مشبه » و « مشبه به » طرفین تشبیه نام دارند . که در تمام تشبیهات حضور دارند اما « ادات تشبیه » و « وجه شبه » می توانند در یک تشبیه حذف شوند. که در این صورت تشبیه با داشتن دو رکن « مشبه » و « مشبه به » بر قرار است . مثال : دل همچو سنگت ، ای دوست به آب چشم سعدی عجـب اسـت اگـر نگـردد که بگردد آسیابی
توضیح : دل به سنگ تشبیه شده است اما وجه شبه « سختی » در این بیت نیامده است . ن
کته : در تشبیـه وقتی که « وجـه شبه » و « ادات تشبیه » حـذف شود ، به آن « تشبیه بلیغ » می گویند . ( تشبیه بلیغ زیباترین و رساترین تشبیه است . ) مثال : دلش سنگ است . مشبه مشبه به
نکته 1 : در تشبیه همیشه وجود وجه شبه در « مشبه به » قویتر و بارز تر است که ما « مشبه » را در داشتن وجه شبه به آن تشبیه می کنیم .
نکته 2 : هر چه ارکان تشبیه کمتر باشد تشبیه ادبی تر است . ( البته داشتن مشبه و مشبه به الزامی است )
نکته 3 : هرگاه در تشبیه بلیغ ، یکی از طرفین تشبیه ( مشبه یا مشبه به ) به دیگری اضافه ( مضاف الیه) شود . به آن « اضافه ی تشبیهی »
 یا « تشبیه بلیغ اضافی » می گویند . در غیر این صورت ، تشبیه بلیغ اضافی است . توجه : این نوع تشبیه در کتاب های درسی بیشترین کاربرد را دارد . مثال : صبح امید که بد معتکف پرده ی غیب گـو بـرون آی که کـار شب تـار آخـر شد
اضافه ی تشبیهی اضافه ی تشبیهی
توضیح : امید به صبح تشبیه شده و غیب به پرده . ترکیباتی مثل : درخت دوستی ، همای رحمت ، لب لعل ، کیمیای عشق ، خانه ی دنیا ، فرعون تخیل ، نخل ولایت و … اضافه ی تشبیهی محسوب می شوند .
انواع تشبیه 1- تشبیه مفرد : تشبیهی که هر یک از « مشبه » یا « مشبه به » آن ، یک ، چیز است و « وجه شبه» آن از همان یک چیز گرفته می شود . ( شباهت آن ها فقط در یک چیز است )
 مثال : دانش اندر دل چراغ روشن است . مشبه مشبه به وجه شبه توضیح : در این مثال وجه شبه ( روشنی از یک کلمه چراغ ) استخراج شده است . یادآوری : تمامی مثالهایی که تاکنون برای شما ذکر کردیم ، از همین نوع تشبیه می باشند .
 2- تشبیه مرکب : آن است که هریک از « مشبه » یا « مشبه به » دو یا چند چیز هستند و وجه شبه نیز از دو یا چند چیز گرفته می شود . مثال : دیـده ی اهـل طمـع به نعمـت دنیـا پـر نشـود همچنـانکه چـاه به شبنـم
مشبه وجه شبه مشبه به توضیح : « مشبه » ترکیبی از دو چیز است ( دیده ی اهل طمع و نعمت دنیا ) و « مشبه به » نیز دو چیز است ( چاه و شبنم ) به این معنی : همانطور که چاه با شبنم پر نمی شود ، چشم حریصان نیز با نعمت دنیا سیر نمی شود .
 نکته : در تشبیه مرکب در حقیقت یک شکل کلی به شکل کلی دیگر همانند می شود

منبع :
http://taftclass6.blogfa.com/post/67

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2