تبلیغات
معلم5 فتحی - مطالب بهمن 1394

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

کسر بین دو کسر

تاریخ:جمعه 2 بهمن 1394-08:07 ق.ظسه راه برای یافتن كسری بین دو عدد كسری

بین هر دو عدد کسری ، هر قدر هم به هم نزدیک نه تنها یک عدد کسری بلکه بی شمار عدد کسری وجود دارد.

راه اول برای پیدا نمودن یک عدد کسری بین دو کسر،باید کسری را تشکیل دهیم که صورت آن مجموع صورت های دو کسر و مخرج آن نیز مجموع مخرج های دو کسر باشند.

راه دوم:معدل یا میانگین دو عدد کسری نیز بین آن ها قرار دارد. (دو کسر را با هم جمع کرده و تقسیم بر دو می کنیم)

راه سوم: بین دو کسر  مخرج مشترک می گیریم و در صورت لزوم مضارب مشترک دیگری به عنوان مخرج انتخاب می کنیم.


 برای به دست آوردن چند کسر بین دوکسر ،ابتدا دوکسر را هم مخرج می کنیم بعد از آن اگر ۲ کسر بین آن دورامی خواستیم آن ها را در عدد ۳ ضرب می کنیم و اگر ۳ کسر بین آن ها رامی خواستیم آن هارا در عدد ۴ ضرب می کنیم و.... بعنوان مثال:

۱ ،  ۱
۲،   ۳ 
 
 ابتدا برای آنها دوکسر مساوی، با مخرج مشترک می نویسیم . مخرج ۶ را انتخاب می کنیم.
 
۳،  ۲
۶،  ۶          
 
 سپس آنها رادر عدد ۳ ضرب می کنیم . همان طور که مشاهده می کنیم دو کسر بین آن ها قرار می گیرد.
 
 ۹  ،  ۸  ، ۷  ،  ۶
۱۸ ، ۱۸ ، ۱۸ ،  ۱۸ 
 
اگر ۳ کسر بین آن ها را می خواستیم ؛ آن دو را در عدد ۴ ضرب می کنیم .

4 کسر بین : 1 ,  1

56

روش اول :  مخرج کسر ها را جمع می کنیم  سپس صورت کسر ها را جمع می کنیم   و کسر حاصل را بین

دوکسر می نویسیم.                            

2 ,  
11

باز دو باره جمع مخرج و صورت کسرها ی کنار همدیگر را ادامه می دهیم و الی اخر

،  2    ،   ،     1
5 ، ۱1 ،   ،       6   

روش دوم :    مخرج مشترک را با ساختن کسر مساوی انجام می دهیم.                           

 6  ،  ...  ، ...  ،  5
30 ، ... ، ... ،  30

سپس کسر های ساخته شده را در یک عدد بالاتر  از تعداد کسرهای خواسته شده در5 ضرب می کنیم 

مثال :            30        ،      29        ،      28    ،     27    ،     26    ،   25

                  150           150             150          150      150        150              
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

هندسه - آموزش با انیمیشن

تاریخ:جمعه 2 بهمن 1394-07:43 ق.ظ

برای دیدن هر کدام از انیمیشن های مورد نظرتان بر روی عنوانش در زیر کلیک کنید تا باز شوند

ساخت مثلث با انیمیشن                                            جمع دوضلع مثلث با ضلع سوم نادرست

جمع دوضلع مثلث با ضلع سوم درست                       اثبات قانون فیثاغورث1                            

اثبات قانون فیثاغورث2                                               بررسی زاویه ها در خطوط متقاطع

کار با نقاله 1                                                             کار با نقاله 2

زاویه های مجاور مکمل هم میتوانند باشند

کاربرد خط کش و گونیا -خطوط موازی

کاربرد خط کش و گونیا ترسیم خطوط موازی

زاویه های داخلی مثلث                                             زاویه های خارجی مثلث

زاویه های خارجی                                               

رسم زاویه 60 درجه با خط کش و گونیا

نشان دادن اندازه های زاویه های مختلف با چرخش

مجموع زاویه های خارجی چند ضلعی

ترسیم مثلث با خط کش و پرگار

ترسیم دو خط عمود برهم با گونیا و خط کش
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

جمع تفریق ضرب تقسیم کسر آموزش با انیمیشن

تاریخ:جمعه 2 بهمن 1394-06:58 ق.ظ

برای دیدن هر کدام از انیمیشن های زیر بر روی عنوانش کلیک کنید تا باز شود

محور ها جمع کسر                                                                     محور ها 

جمع کسر باشکل های مدور-عدد های مخلوط

تقسیم کسر روی محور                                                              تقسیم کسر با شکل دایره ای2

  تقسیم کسر با شکل دایره ای1                                                ضرب کسر روی محور 1

ضرب کسر روی محور2                                                              ضرب کسر با اشکال دایره ای

عدد های مخلوط                                                                        درک مفاهیم کسر های سادهعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

واحد های اندازه گیری

تاریخ:پنجشنبه 1 بهمن 1394-04:39 ب.ظ

مقیاس حجم:
یک متر مکعب = 1000 لیتر

ییک سی سی = 30 قطره
یک متر مکعب = 1000000 سانتی متر مکعب
 یک لیتر = 1000 سانتی متر مکعب( سی سی ) سانتی مترمکعب=1000میلیمترمکعب
دسیمتر مکعب=100سانتیمتر مکعب=1000000میلیمتر مکعب
متر مکعب = یک استر= 1000دسیمتر مکعب =1000000000میلیمتر مکعب
اینچ مکعب = 386/16 سانتیمتر مکعب
یارد مکعب = 764/0متر مکعب
حجم مایعات:

سانتی لیتر=10میلی لیتر
دسی لیتر =10سانتی لیتر= 100میلی لیتر
لیتر =10دسی لیتر= 100 سانتی لیتر= 1000میلی لیتر
دکا لیتر =10لیتر= 100دسی لیتر
هکتو لیتر= 10 دکا لیتر =100 لیتر
کیلو لیتر= 10هکتولیتر= 1000لیتر
یک بشکه= 919/4 هکتو لیتر
یک لیتر معادل با حجم یک کیلوگرم آب خالص در شرایط استاندارد میباشد واین حجم تقریبا معادل 1000 سانتیمترمکعب ویا یک دسی متر مکعب است
متر مکعب = 10هکتولیتر =1000 لیتر
 واحد های طول شامل:میلیمتر< سانتیمتر< دسیمتر

یک متر = 10 دسی متر
یک متر = 100سانتی متر
یک متر = 1000 میلی متر
یک دسی متر = 10 سانتی متر
یک دسی متر = 100 میلی متر
یک سانتی متر = 10 میلی متر

یک کیلومتر = 1000 متر

یک متر = 100سانتی مترمتریك جهانی

 واحد های  دیگر(استفاده در بعضی كشورها)

5/2   سانتیمتر   cm

 

1 اینچ

3048  /0متر   m

  12   اینچ     in

1فوت

9164 /0متر    m

3 فوت      ft

1یارد

6063    /0   كیلومتر  km

1760 یارد   yd

1مایل

835   /1كیلومتر    km

4/ 2025    یارد

1مایل دریایی

واحد سطح:


سانتیمتر مربع=100میلیمتر مربع
دسیمتر مربع=100سانتیمتر مربع
متر مربع=10000سانتیمتر مربع
آر=100متر مربع
جریب=1000ذرع
هکتار=100آر=10000متر مربع
کیلومتر مربع=100هکتار=1000000متر مربع
یارد مربع=836/0 متر مربع
اینچ مربع=51/6 سانتیمتر مربع

متریك

واحد های دیگر(استفاده در بعضی كشورها)

4516  /6 cm2   سانتی مر مربع

 

1 انیچ مربع [in2]

929   /0    متر مربع       m2

144 اینچ مربع      in2

1فوت مربع [ft2]

8361   /0 متر مربع      m2

9فوت مربع       ft2

1یارد مربع [yd2]

9   /4046 مترمربع        m2

4840یارد مربع  yd2 

1    اكر acre

  59   / 2کیلومتر مربع        km2

640  اكر    acres 

1 مایل مربع [mile2]هر سانتیمتر = 10 میلیمتر = 01/ 0 متر است

هر دسی متر =100 میلیمتر = 1/ 0 متر است .

هر یارد = 90 سانتیمتر = 3 فوت است

هر متر = 10 دسی متر = 100 سانتیمتر = 1000 میلی متر است

هر سانتیمتر مربع = 100 میلیمتر مربع است .

هر دسی متر مربع 100 سانتیمتر مربع است .

هر متر مربع =10000 سانتیمتر مربع است .

یک متر مکعب = 10 هکتومتر = 1000 لیتر است

یک لیتر حجمی معادل یک کیلوگرم آب خالص تحت شرایط استاندارد است .

هر لیتر = 1000 سی سی

هر دکا متر = 10 متر = 1000 سانتیمتر است

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


  • تعداد صفحات :3
  • 1  
  • 2  
  • 3