آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

تمرین عددهای صحیح جذر توان

تاریخ:یکشنبه 23 اسفند 1394-10:09 ق.ظ

توجه :  علامت ( .) یعنی صرب
علامت   (  : ) بعنی تقسیم

1-اعداد صحیح زیر را مرتب کنید از کوچک به بزرگ:قرینه هر یک وقدر مطلق

8, 6-, 5, 3, 2-, 4, 4-, 0, 7

2 -اعداد زیر را روی محور نشان دهید و قرینه هریک را بنویسید  هم چنین قدر مطلق.

4-, 6, 2-, 1, 5, 0, 9

3حاصل هر تمرین چقدر؟:

1 -                     3 × 2 + 3 ×(−5) =

    2                     (−2) × 12 + (−2)× (−6) =

   3           8× 5 + 8 = 8 × (5 + 1) =

4              (−3) × (−2) + (−3) × (−5) =

4 پاسخ دهید:

1                        (3 − 8) + [5 − (−2)] =

2                        5 − [6 − 2 − (1 − 8) − 3 + 6] + 5 =

3                         9 : [6 : (− 2)] =

4                         [(−2)5 − (−3)3]2 =

5                        (5 + 3 · 2 : 6 − 4 ) · (4 : 2 − 3 + 6) : (7 − 8 : 2 − 2)2 =

6               [(17 − 15)3 + (7 − 12)2] : [(6 − 7) · (12 − 23)] =

5  حاصل هر تمرین چقدر؟:

1                 (7 − 2 + 4) − (2 − 5) =

2                          1 − (5 − 3 + 2) − [5 − (6 − 3 + 1) − 2]=

3 −12 · 3 + 18 : (−12 : 6 + 8) =

6-حاصل هر تمرین چقدر:

1 Radical Integer

2 Radical Integer

3 Radical Integer

4 raíz

5 Radical Integer

6 Radical Integer

7- حاصل هر تمرین چقدر:

1                  (−2)2 · (−2)3 · (−2)4 =

2                        (−8) · (−2)2 · (−2)0 (−2) =

3                             (−2)−2 · (−2)3 · (−2)4 =

4                            2−2 · 2−3 · 24 =

5                                  22      : 23 =

  6                       2−2 : 23 =

7                        22 : 2−3 =

8                          2−2 : 2−3 =

9                       [(−2)− 2] 3 · (−2)3 · (−2)4 =

    10              [(−2)6 : (−2)3 ]3 · (−2) · (−2)−4 =

8 -حاصل هر تمرین چقدر:

 1                (−3)1 · (−3)3 · (−3)4 =

2        (−27) · (−3) · (−3)2 · (−3)0=

3        (−3)2 · (−3)3 · (−3)−4 =

 4              3−2 · 3−4 · 34 =

5                    52 : 53 =

6                       5−2 : 53 =

7                     52 : 5 −3 =

8                       5−2 : 5−3 =

9                  (−3)1 · [(−3)3]2 · (−3)−4 =

10                 [(−3)6 : (−3)3] 3 · (−3)0 · (−3)−4 =

پاسخ تمرین ها

1

1-اعداد صحیح زیر را مرتب کنید از کوچک به بزرگ:روی محور

:

8, −6, −5, 3, − 2, 4, −4, 0, 7

− 6 < − 5 < − 4 < − 2 < 0 < 3 < 4 < 7 < 8      

Representation of Integers

o:(−6) = −(−6) = 6 |−6| = 6

o:(−5) = −(−5) = 5    |−5| = 5

o:(−4) = −(−4) = 4    |−4| = 4

o:(−2) = −(−2) = 2   |−2| = 2

o:(0) = 0    |0| = 0

o:(3) = −3     |3| = 3

o:(4) = −4    |4| = 4

o:(7) = −7    |7| = 7

o:(8) = −8    |8| = 8


2

اعداد زیر را روی محور نشان دهید و قرینه هریک را بنویسید  هم چنین قدر مطلق.

Representation of Integers

o:(−4) = −(−4) = 4    |−4| = 4

o:(6) = −6   |6| = 6

o:(−2) = −(−2) = 2   |−2| = 2

o:(1) = − 1    |1| = 1

o:(−5) = −(−5) = 5    |−5| = 5

o:(0) = 0    |0| = 0

o:(9) = −9   |9| = 9


3

حاصل:

1.                     3 · 2 + 3 · (−5) =

 =  -9


2.              (−2) · 12 + (−2) · (−6) =

 = 12-


.= 8 · (5 + 1) =

= 8 · 6 = 48


4.(−3) · (−2) + (−3) · (−5) =

= (−3) · [(−2) + (−5)] = (−3) · (−2 − 5) = (− 3) · (−7) = 21


4

حاصل:

1       (3 − 8) + [5 − (−2)] = −5 + (5 + 2) = −5 + 7= 2


2                  5 − [6 − 2 − (1 − 8) − 3 + 6] + 5 =

= 5 − [6 − 2 − (−7) − 3 + 6] + 5 =

= 5 − [6 − 2 + 7 − 3 + 6] + 5 =

= 5 − 14 + 5 = −4


3                                    9   : [6 : (−2)] = 9 : (−3) = −3


4                 [(−2)5 − (−3)3]2 =

= [− 32 − (−27)] = (−32 + 27)2 =

= (−5)2 = 25


5                 (5 + 3 · 2 : 6 − 4 ) · (4 : 2 − 3 + 6) : (7 − 8 : 2 − 2)2 =

= (5 + 6 : 6 − 4 ) · (4 : 2 − 3 + 6) : (7 − 8 : 2 − 2)2 =

= (5 + 1 − 4 ) · (2 − 3 + 6) : (7 − 4 − 2)2 =

= 2 · 5 : 12 =

= 2 · 5 : 1 = 10 : 1 = 10


6              [(17 − 15)3 + (7 − 12)2] : [(6 − 7) · (12 − 23)] =

= [(2)3 + (−5)2] : [(−1) · (−11)] =

= (8 + 25) : [(−1) · (−11)] =

= (8 + 25) : 11 =

= 33: 11 = 3


5

حاصل:

                          1 (7 − 2 + 4) − (2 − 5) = 9 − (−3) = 9 + 3 =12


       2                        1 − (5 − 3 + 2) − [5 − (6 − 3 + 1) − 2] =

= 1 − (4) − [5 − (4) − 2] =

= 1 − (4) − (5 − 4 − 2)=

= 1 − (4) − (−1) =

= 1 − 4 + 1 = −2


  3                   −12 · 3 + 18 : (−12 : 6 + 8) =

= −12 · 3 + 18 : (−12 : 6 + 8) =

− 12 · 3 + 18 : (−2 + 8) =

= −12 · 3 + 18 : 6 =

= −36 + 3 = −33


4                        2 · [( −12 + 36) : 6 + (8 − 5) : (−3)] − 6 =

= 2 · [24 : 6 +3 : (−3)] − 6 =

= 2 · [ 4 + (−1)] − 6 =

2 · 3 − 6 = 6 − 6 = 0


5                      [(−2)5 · (−3)2] : (−2)2 =

(−32 · 9) : 4 = −288 : 4 = −72


6                           6 + {4 − [(17 − (4 · 4)] + 3} − 5 =

= 6 + {4 − [(17 − (4 · 4)] + 3} − 5 =

6 + [4 − (17 − 16) + 3] − 5 =

= 6 + (4 − 1 + 3) − 5 =

6 + 6 − 5 = 7


6

حاصل:

1Integer Operations


2 Radical Integerجذر ندارد


3Radical Integerجذر ندارد


4Integer Operations


 5    Radical Integerجذر ندارد


6Integer Operations


7

7 Calculateحاصل:

(−2)2 · (−2)3 · (−2)4 = (−2)9 = −512


2                  (−8) · (−2)2 · (−2)0 (−2) =

= (−2)3 · (−2)2 · (−2)0 · (−2) = (−2)6 = 64


      3                      (−2)−2 · (−2)3 · (−2)4 = (−2)5 = −32


4                               2−2 · 2−3 · 24 = 2−1 = 1/2


      5                     22 : 23 = 2−1 = 1/2


6                          2−2 : 23 = 2−5 = (1/2)5 = 1/32


    7                            22   : 2−3 = 25 = 32


8                            2−2 : 2−3 = 2


9                            [( −2 )− 2] 3 · (−2)3 · (−2)4 =

= (−2)−6 · (−2)3 · (−2)4 = −2


 10                        [(−2) 6 : (−2)3] 3 · (−2) · (−2)−4 =

[(−2)3] 3 · (−2) · (−2)−4 =

= (−2)9 · (−2) · (−2)−4 = (−2)6 = 64


8

حاصل:

1                        (−3)1 · (−3)3 · (−3)4 = (−3)8 = 6561


2                               (−27) · (−3) · (−3)2 · (−3)0=

(−3)3 · (−3) · (−3)2 · (−3)0 = (−3)6 = 729


3                      (−3)2 · (−3)3 · (−3)−4 = −3


4         3−2 · 3−4 · 34 = 3−2 = (1/3)2 = 1/9


5                         52 : 53 = 5−1 = 1/5


 6                       5−2 : 53 = 5−5 = (1/5)5 = 1/3125


7                       52 : 5−3 = 55 = 3125


8                             5−2 : 5−3 = 5


9                        (−3)1 · [(−3)3]2 · (−3)−4 =

(−3)1 · (−3)6· (−3)−4 = (−3)3 = −27


10                               [(−3)6 : (−3)3]3 · (−3)0 · (−3)−4 =

[(−3)3]3 · (−3)0· (−3)−4 =

(−3)9 · (−3)0 · (−3)−4 = (−3)5 = −243

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مختصات نقطه

تاریخ:یکشنبه 23 اسفند 1394-09:55 ق.ظ

محور های مختصات نقطه یابی


بردار هاومحور های مختصات

    

مکان همه نقاط یک صفحه را میتوان با دو محور عمود بر هم مشخص کرد..

محور مختصات وخانه های شطرنجی

با کمک خانه های شطرنجی به راحتی مختصات نقطه را می توان پیداکرد.:

محورهای مختصات از دو محور عمود برهم درست شده که محور عمودی ،محور عرضها( y)
ومحور افقی ، محورطولها( x)
به دو عددی که با آن مکان نقطه را پیداکنیم ،مولفه افقی ومولفه عمودی گوییم.
مختصات نقطه را به صورت   [ ]  نشان می دهیم.که مولفه افقی در بالا ومولفه عمودی در پایین
یا داخل پرانتز  (    عرض   و   طول    )نشان می دهیم.

graph with point (12,5)
مختصات نقطه  (12,5)روی محور طولها  12 واحد,  وروی محور عرضها واحد5.

X و Y محور مختصات

x axis وقتی از مبدا از چپ به راست  مستقیم حرکت می کنیم  (افقی)  به ان محور Xمی گوییم.
y axis از پایین به بالا حرکت می کنیم (عمودی) ،آنرا محور  Yمی نامیم.

حالا هردو محور را رسم می کنیم ...

... اماده شد

در محل برخورد دو محور  "0" نقطه مبدا نام دارد وحرکت از این نقطه آغاز می شود.,
برای نشان دادن مختصات نقطه شروع از مبدا است واول به سمت راست یا چپ وبعد روبه بالا
.

 • محور X محوری که  افقی از صفر شروع شده
 • The Y محور محوری که عمودی است واز صفر روبه بالا شورع شدو

مجور:

 

مثال:

نقطه (6,4)    را یعنی 6 واحد  از صفر به سمت راست  روی محور x حرکت کرده و4واحد روبه بالا yحرکت کردیم ومحل برخورد را نام نقطه را می نویسیم.


 

پس (6,4) منظور:

برو 6  واحد به راست وبعد 4 واحد برو بالا وهمانجا نقطه بگذار  ".


x محور طولها ست,.  روی  دو موضوع زیر کلیک کنید وبازی با محور هارا ببینید.

interactive-cartesian-coordinates  

روی آن کلیک کنیدبازی با محورها !

محور مختصات

.

عددهای صحیح ومحورها.

Two Number Lines

مسیر حرکت

وقتی از مبدا, به سمت راست محورافقی حرکت کنیم. x مثبت.
وقتی از مبدا, به سمت چپ محورافقی حرکت کنیم. x منفی.

  وقتی از مبدا, به سمت بالای محورعمودی حرکت کنیم. y مثبت.
وقتی از مبدا, به سمت پایین محورعمودی حرکت کنیم. y منفی.

نوشتن مختصات


 • اول مختصات طولها ( افقی),
 • وبعد مختصات عرضها( عمودی).

به آنها زوج مرتب گوییم)

البته به خاطر داشته باشید که بین دو عدد داخل پرانتز یک ویرگول( ,  )  یا(    و)    می گذاریم:

(3,2)

مثال: (3,2) یعنی حرکت  3 واحد به راست, و 2 واحد به بالا

مثال: (0,5) یعنی 0 واحد به راست, و5 واحد رو به بالا که البته نقطه روی محور عرضهاست.

به زبان دیگر , فقط 5 واحد به بالا برویم.

مبدا مختصات

نقطه (0,0) نامی مخصوص دارد  "مبدا", وبا حرف "O"نشان داده می شود.

عرض و طول

وقتی می گوییم  " مختصات طول " و "مختصات عرض" ... یعنی ارزش x و y :

 • مختصات طولها:  روی محورافقی ("x") ارزش عددی طولها به  راست یا چپ را نشان داده:
 • مختصات عرض: روی محور عرضها ("y")از پایین به بالا  یا از بال به پایین ارزش عددی را نشان می دهیم. 

عددهای منفی ومثبت روی محور  X و Y?

از عددهای صحیح مثبت ومنفی روی محور ها کمک می گیریم.

عددهای منفی: از مبدا شروع می شود  قرینه طول مثبت به طرف چپ ، وقرینه عرض مثبت به پایین حرکت میکنیم :

 • منفی x از مبدا به سمت چپ  است.
 • منفی  y از مبدا به پایین حرکت می کنیم.

پس, برای عددهای منفی :

 • برو سمت چپ برای محور طولها ( x)
 • برو پایین برای y


برای مثال (6,4-) منظور:
برو سمت چپ 6   واحدروی محورx (طول)    بعد برو

4واحد رو به بالا.


و (4-,6-) منظور:

برو سمت چپ 6واحدروی محور  x     و 4 واحد پایین روی محور عرضها.

 

 

محور های مختصات 4 ربع( 4 قسمت) دارد.

ربع Iو IIو III و IV

                ربع اول    (  +  و  +  )    =    1

=ربع دوم= (  +  و  -   )=      11

111= (  -  و  -  ) ربع سوم

1V= (  -  و  +  ) ربع چهارم

Quadrants

درربع اول Iهردو x و yمثبت, اما ...

 • درربعII دوم    x منفی (y مثبت),
 • در ربع III هردو x و y منفی, ودرربعIV  چهارمx مثبت,  y منفی.

تصویر:

ربع X
(افقی)
Y
(عمودی)
مثال
I مثبت مثبت (3,2)
II منفی مثبت  
III منفی منفی (2-,1-)
IV مثبت منفی  

مثال: مختصات "A" (3,2)      یعنی3 واحد به راست, و2 واحد به بالا

هردو x و y مثبت هستند, بنابراین مکان  در  "ربع اول I" قرار دارد.

مثال: مختصات "C" (-2,-1     دو واحد به چپ , و 1 واحد به پایین  (  ).

هردو x و yمنفی هستند, پس مکان نقطه در "ربع III" قرار دارد.

نکته: ربع یعنی یک چهارم از کل شکل 4 قسمتی. که هر قسمت را یک ربع گوییم.

ابعاد: 1, 2, 3 وبیشتر ...

فکر کنید:

1

عددهای صحیح مثبت ومنفی روی محور فقط چپ وراست نو شته می شوند 

 • چپ-راست
2

اما روی دومحور افقی وعمودی مختصات ::

 • چپ-راست, و
 • بالا-پایین
3

 اما شکلهایی هستند که  روی محور مختصات3 بعدی هستند:

 • چپ-راست,
 • بالا-پایین, و
 • ارتفاع-عمق,

اعداد,  3 سه بعدی!

شکلهای 3 بعدی روی محور مختصات


اینجا مختصات 3 بعدی (2, 4, 5) را نشان می دهد.علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

نوروز وبرنامه ریزی

تاریخ:سه شنبه 11 اسفند 1394-06:32 ق.ظ


عید برای درس خوانها تعطیل نیست!
با آغاز تعطیلات نوروزی ،حساس‌ترین دوره آمادگی برای ازمونها ی ورودی شروع می شود. مسائل موجود در این دوره مانند تعطیل شدن کلاس‌های مدرسه، جبران عقب‌ماندگی‌های درسی و
برنامه ریزی عید را از سایر دوره‌ها متمایز می‌کند. امسال به شکل دیگری به استقبال بهار می‌رویم  . خانه‌ی داوطلبان شرکت در ازمونهای وروذی بوی همیشگی عید را ندارد، بویی از جنس  ازمونهای وروذیدارد امسال نوروز تعطیل نیست امسال سال شماست . باید حانه تکانی کنید اما از نوعازمونهای وروذی  آن. باید اوضاع را مرتب کنید. اضافه‌ها را از ذهن دور بریزید، داشته‌ها را گردگیری و تمیز کرده و به طور منظم در جای مناسبی قرار دهید. برای داوطلبان شرکتازمونهای وروذی بهار فصل رویشی دوباره است.

اهمیت تعطیلات عید برای داوطلبان
این دوره از چند جهت اهمیت دارد:
بسیاری از دانش آموزان با تعطیل شدن مدرسه ها ،فرصتی طلایی و استثنایی بدست می آورند و آزاد می شوند.حالا آنها می توانند بسیار بیشتر از گذشته درس بخوانند . تجربه هم نشان داده است که خیلی از دانش آموزان در دوران بعد از عید نسبت به فارغ التحصیلان پیشرفت بیشتری داشته اند.
در اواخر فروردین ماه آزمون های جامع شروع می شود . شما تنها یک ماه فرصت دارید تا :دروس خوانده نشده را بخوانید دروس قبلی را مرور کنید و نقاط ضعف خود را برطرف سازید. انجام این همه کار در این فرصت کوتاه ،نیاز به برنامه دقیقی دارد بدون برنامه حساب شده این کار انجام شدنی نیست .

در ایام عید برنامه های عمومی خانواده مانند دید و بازدید مهمانیها سفرها و
با فعالیت درسی شما طلاقی پیدا می کند . هماهنگی این برنامه ها با برنامه های درسی شما اهمیت زیادی دارد.
به هر حال این ایام نقطه عطفی در آمادگی درسی شماست و سرنوشت بسیاری از
داوطلبان شرکتازمونهای وروذی در مدت این بیست روز رقم می خورد.هرچند نباید انتظار داشت که در این مدت معجزه ای روی می دهد ولی این که چگونه و با چه برنامه ای از آن استفاده شود قطعا نقش مهمی در نتیجه کارتان خواهد داشت تعطیلات عید را جدی بگیرید.

نحوه‌ی عملکرد دانش آموزان

با فرا رسیدن فصل بهار ، سه نوع رفتار و برنامه ریزی عمده در بین دانش آموزان دیده می شود:

بعضی ها از این فرصت برای رفع خستگی و تجدید قوا استفاده می کنند.

عده دیگری عقیب ماندگی  های درسی خود را جبران می کنند.

گروهی دیگر دروسی را که قبلا آموخته اند دوره و جمع بندی می کنند.

در این دوره که اکثرا دانش آموزان با شتاب و جدیت بیشتری درس می‌خوانند ،اگر به هر دلیل و بهانه‌ای نتوانید از وقت خود استفاده کنید، از دیگران عقب خواهید ماند. پس دیگر رفتن به مسافرت معنایی ندارد. حتی اگر فکر می‌کنید که با همراه بردن کتاب در مسافرت می‌توانید درس بخوانید ،سخت در اشتباهید! تجربه می‌گوید ،چنین اتفاقی نادر است. البته اگر واقعا خسته هستید و به تغییر محیط و آب و هوا احتیاج دارید، چاره‌ای نیست، به یک مسافرت کوتاه دو تا سه روزه بروید. در شرایطی که سخت مشغول کار هستید رفتن به یک مسافرت غیر ضروری، فعالیت شما دچار وقفه و سکته می کند.در این صورت، تمرکز و شتاب درس خواندن شما مختل می‌شود

استراحت در عید
مطالعه‌ی جدی این ایام، اصلا به معنای آن نیست که صبح تا شب فقط درس بخوانید. می‌توانید در این ایام به شیوه‌های مناسب ،تفریح و استراحت کنید.

دلسردی و یاس
در این دوره دلسردی و نا امیدی گریبان گیر بسیاری از
داوطلبان شرکتازمونهای وروذی می‌شود.در کنار داوطلبان ضعیف‌تر ،عده‌ای از داوطلبان کوشا و قوی هستند که از نتایج آزمون های آزمایشی  که معلمان گرفته اند راضی نیستند نگران کسب رتبه ی نا مطلوب هستند و یا حجم مطالب باقیمانده آنها را نگران و مایوس کرده است دیگر مثل روزهای اول درس نمی خوانند،کند پیش می روند ،ساعات مطالعه آنها کاهش یافته و زودتر از قبل خسته می شوند.

ساعات خواب در ایام نوروز
یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه داشته ساعات خواب و بیداری در ایام نوروز است در ایام عید معمولا به دلیل تعطیلی مدارس، بیدار شدن دانش آموزان چند ساعت عقب می افتد این مسئله دو اشکال دارد اول اینکه چند ساعت از ساعات شبانه روز است بهترین بهره را ببرید اگر از حساسیت فصلی که موجب خواب آلودگی و سستی می شود رنج می برید، با مشورت پزشک زودتر به پیشگیری آن بپردازید،داشتن ورزش و تحرک در برنامه روزانه یکی از تکنیک های کنترل خواب بهاری است کافی است ۳۰ دقیقه مقاومت کنید.

تغذیه در ایام نوروز
از مسایل مهم دیگر در طول عید
  نوروز ، تغذیه مناسب است که هم بر میزان راندمان شما در مطالعه و هم بر میزان خواب شما در شبانه روز تاثیر می گذارد .سعی کنید از خوردن بیش از حد آجیل و شیرینی خودداری کنید. غذای پرحجم و چرب نخورید و به جای آن از غذای کم حجم و پرکالری استفاده کنید و در نهایت یک توصیه مهم :صبحانه را به هیچ قیمتی فراموش نکنید.

تلویزیون و تلفن در ایام نوروز
یکی ازمهم‌ترین آفت‌های عید تماشای بدون برنامه تلوزیون است. پس سعی کنید به هیچ وجه تلوزیون را بدون هدف روشن نکنید و بعد ا ز اتمام برنامه ی مورد نظر خود (که آن« هم یک یا دو برنامه انتخاب شده از بین برنامه هاست)به سرعت تلوزیون را خاموش کنید و به محل مطالعه خود برگردید در این فصل از سال ،برخی از دوستان شما ،که خود بنا به دلایلی مطالعه نمی کنند برای کاهش اضطراب خود سعی می کنند زمان شما را با کشاندن شما به پای تلفن تلف کنند پس مواظب تلفن باشید.)بهتر است از دیدن برنامه های هیجان انگیز یا سریال های دنباله دار بپرهیزید و به برنامه های کوتاه طنز با توجه به نکات ذکر شده بالا بپردازید.

اصول و تکنیک‌های برنامه ریزی در ایام نوروز
حتما سعی کنید برای هر روز خود یک برنامه ی بدون مدون داشته باشید به دلیل اهمیت فراوان این موضوع ،دوباره تکرار می کنم
  . ما برای هر روز خود برنامه ای داشته باشید  سعی کنید برنامه با توانایی های شما منطبق باشد مهمترین مسئله این است که شما با توجه به توانایی های خود برنامه بنویسید چرا که اگر در برنامه ی خود اصل واقع گرایی را درنظر نگیرید ممکن است اصلا آن را اجرا نکنید از قدیم گفته اند که سنگ بزرگ نشانه نزدن است پس بعد از بررسی توانایی های خود یک برنامه منطقی و واقع گرایانه تهیه کنید و خود را حتما ملزم به اجرای آن کنید چرا که داشتن برنامه موجب می  شود که شما نسبت به عملکرد خود یک دید کلی داشته باشید و از چهارچوب درست خارج نشوید و زمان خود را به بهترین شکل مدیریت کنید در این دو هفته درس هایی را که نقاط ضعفتان هستند در برنامه بگنجانید بطوریکه اگر قرار باشد بعدازعیدازدروس پایه  آزمون گرفته شود آمادگی شما بیش از ۷۰درصد باشد اگر تا به حال به دروس عمومی توجه نداشتید آنها را هم در برنامه خود بگنجانید.


سعی کنید بعد از هر چند روزمطالعه،آموخته های خود را در آزمون‌های تستی  محک بزنیدتا مطمئن شوید که ضعف شما در آن مبحث برطرف شده و اگر هنوز ضعفی باقی مانده است از آن آگاه شوید و در صدد رفع آن برآیید. باز هم تاکید می کنم ،ایام عید بهترین زمان برای برطرف کردن ضعف های شماست.

 

یکی از دلایل موفقیت داوطلبان موفق این است که در زمانهایی که دوره‌ها ی تعطیلی است. دیگران درس نمی خوانند به شدت درس می‌خوانند. دوران عید یکی از همین دلیل این دوره را دوره طلایی نامیده ایم. در این دوره کوتاه شما می‌ توانید جهش قابل ملاحظه ای به پیش داشته باشید به شرط آنکه به دو راهنمایی زیر دقیقا توجه کنید:

اولاً:
زیاد زحمت بکشید ، تفریحات، دید و بازدیدها، مسافرت و تلویزیون را کنار بگذارید و فقط دو روز از عید را به خودتان مرخصی بدهید،و در روزهای قبل و بعد تا آنجا که می‌توانید درس بخوانید. افرادی که اراده ضعیفی دارند مطمئناً پیشرفت خوبی نخواهند کرد. ما به این گونه داوطلبان توصیه می‌نماییم خودشان به پدر و مادرشان مراجعه کنند و از آنها بخواهند تا بر کارشان نظارت نمایند.

ثانیاً:

با یک نقشه دقیق و طبق یک برنامه جامع درس بخوانید. تا بازده مطالعه شما چند برابر شود. فقط باید یکی دو ساعت وقت صرف کنید و “برنامه جامع” را برای خودتان تنظیم نمائید و سپس با نظم و دقت “برنامه جامع” را اجرا نمائید. آنگاه خواهید دید که سه یا چهار هفته در ایام نوروز برای شما ارزش چند ماه را خواهد داشت و شما جهش بزرگی به جلو خواهید داشت. برنامه جامع را در داخل جداول یک برگ کاغذ A3 بنویسید. آنرا روی یک مقوای بزرگ بچسبانید و به دیوار مقابل میز تحریر خود نصب کنید تا همواره در مقابل چشمانتان باشد. برنامه جامع جایگزین دفتر برنامه ریزی نمی شود و به عنوان مکمل آن استفاده می‌شود. روی مقوای بزرگ علاوه بر جدول برنامه جامع یک برگ کاغذ A4 که روی آن برنامه هفته را نوشته اید نصب می‌نمائید. در پایان هر هفته برگه مربوط به هفته قبل را بردارید و پس از جمع بندی کامل از کارهای انجام شده و کارهای انجام نشده، برگه مربوط به هفته بعد را نصب نمائید

برنامه جامع چیست و در چه مواقعی تنظیم می‌شود؟

هرگاه بخواهید یک مجموعه کار آموزشی را به صورت کامل انجام دهید یا یک مجموعه درسی را به طور کامل یا نسبتاً کامل دوره نمائید، برنامه جامع تنظیم می‌نمائید. توصیه ما این است که برنامه جامع را هیچ گاه برای کمتر از دو هفته و یا بیشتر از چهار هفته طراحی نکنید. در هنگام اجرا و در پایان برنامه جامع، باید کارهای انجام شده و انجام نشده را بررسی و ارزیابی نمائید. حداقل یک بار دیگر می‌توانید برنامه جامع تنظیم نمائید و آن هم در یک ماهه قبل از برگزاری ازمون است. 

برنامه جامع چه اجزایی دارد

برنامه جامع شامل ده ستون می‌باشد، عنوان های این ستونها به ترتیب عبارتند از: نام درس- تابلوی آموزشی- برنامه آزمون- تصمیمات و اهداف- منابع مطالعاتی پیشنهادی- سایر منابع اطلاعاتی- زمان برای سه هفته- زمان برای هفته اول- زمان برای هفته دوم- زمان برای هفته سوم در اینجا قسمت هایی را که نیاز به توضیح بیشتر دارند معرفی می‌نمائیم. 

1- تابلوی آموزشی- تشخیص وضعیت:

در ستون تابلوی آموزشی، ارزیابی خود را درباره وضعیت آموزشی تان در هر درس می‌نویسید.

الف- میانگین نمرات تراز خود را ( ازمونهای مبتکران یا هر....    )در هر درس یادداشت نمائید مثلا بنویسید میانگین نمره تراز من در درس ریاضی 5700 بوده است.

ب- به برنامه آزمون های دوره نوروز نگاه کنید. اکنون تشخیص دهید که در کدام فصل‌ها قوی هستید و در کدام فصل‌ها ضعف دارید. نقاط قوت و ضعف خود را به طور جداگانه مشخص کنید. 

2- تصمیمات و اهداف + منابع مطالعاتی:

 در ستون چهارم با توجه به وضعیت درسی خود و با توجه به برنامه آزمونها تصمیماتی اتخاذ می‌نمایید. دقت کنید که این تصمیمات قابل اجرا باشند مثلاً یکباره تصمیم نگیرید که طی سه هفته دو بار کتابی را دوره نمائید و تمام مسائل آنرا حل کنید و به چند صد تست هم پاسخ دهید! (مطمئناً تصمیمات غیر واقعی قابل اجرا نخواهند بود.) منابع مطالعاتی خود را نیز دقیقا مشخص کنید. برای مطالعه دروس و یادگیری مطالب حتما از کتاب درسی بهره بگیرید. البته ممکن است در یک درس تسلط کافی داشته باشید و نیازی به مطالعه تشریحی آن درس نباشد. مرور یادداشت‌ها و مقداری تمرین و تست زدن برایتان کافی است در این صورت منابع تستی و تمرین را مشخص کنید. تمرین های کتاب درسی، آزمونهای قبلی منابع مفیدی برای تمرین می‌باشند. سایر منابع دلخواه خودتان را در ستون ششم اضافه کنید تعداد صفحاتی را که می‌خواهید مطالعه کنید، تعداد مسائل و تعداد تست‌ها را هم بنویسید. پیش از آنکه به فکر تمرین تست های جدید باشید به تمرین و مرور و حل مسائل و تست هایی بپردازید که قبلا آنها را مطالعه نموده اید. باید آنچه را قبلا فراگرفته اید در ذهنتان تثبیت نمائید و آنگاه به مطالب جدید بپردازید.

 

3- تخمین و تقسیم زمان:

 پیش بینی کنید که اساسا در ایام نوروز چند ساعت وقت برای مطالعه دارید و برای مطالعه هر درس چند ساعت می‌توانید اختصاص دهید. آن دسته از داوطلبانی که تا کنون برنامه متعادل (نرمال) نوشته اند این موضوع را بهتر می‌توانند پیش بینی نمایند. اگر دانش آموز هستید و تا روزهای آخر اسفند به مدرسه می‌روید توجه کنید که زمان مطاله شما قبل از شروع تعطیلات کمتر است و همچنین اگر می‌خواهید دو روز اول عید را تعطیل کنید این مدت را هم در نظر بگیرید سعی کنید تخمین دقیقی از ساعات مطالعه خود بزنید. مثلا بگویید من در هفته اول می‌توانم پنجاه ساعت درس بخوانم سپس این پنجاه ساعت را بین دروس مختلف تقسیم کنید. به اهمیت هر درس و وضعیت خود در هر یک از دروس توجه کنید. اگر هنگام تنظیم برنامه رویاپردازی کنید و تصمیمات بلند پروازانه بگیرید نه تنها نتیجه بهتری کسب نخواهید کرد بلکه تمام زحمتی که برای تنظیم برنامه کشیده اید به هدر خواهد رفت.

      

    

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

سوالات آزمون تیزهوشان سالهای قبل

تاریخ:دوشنبه 10 اسفند 1394-09:11 ب.ظ

 برای دانلود دفترچه سوالات بر روی عنوانش در زیر کلیک کنید .

ازمون تیزهوشان سال تحصیلی 1394- 1395

برای پاسخنامه بر روی همین جمله کلیک کنند

ازمون تیزهوشان سال تحصیلی 1394-1393علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان سال تحصیلی 96-1395

تاریخ:شنبه 8 اسفند 1394-04:33 ب.ظ

به اطلاع می رساند امکان ثبت نام در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان از روز شنبه هشتم اسفند ماه 94 لغایت پایان وقت اداری پنج شنبه بیستم اسفند ماه در سامانه فعال می باشد.
دانش آموزان علاقمند شرکت در آزمون ورودی میتوانند از طریق آدرس زیر بصورت انفرادی اقدام به ثبت نام نمایند
چون تعدادی تماس گرفته و اظهار کرده اند نمی توانند از سامانه دانلود کنند در اینجا روی کلمه   دفترچه راهنما     کلیک کنند تا دانلود بشه اگر نتوانستند بگویند تا تصویرش را برایشان بگذارم . در هر صورت باید از کسیکه وارد است به اینترنت کمک بگیرید و خود کار ثبت نامتان را در  ادرس بالا انجام دهید. - فتحی

منبع:سامانه دانش آموزیعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

تناسب معکوس

تاریخ:پنجشنبه 6 اسفند 1394-07:09 ب.ظ

نسبت: رابطه ی بین دو کمیت را نسبت می گویند 

تناسب: تساوی بین دو نسبت را تناسب می گویند

الف) تناسب مستقیم:

در تناسب مستقیم دو مقدار به گونه‌ای می‌باشند که اگر یکی را n برابر کنیم دیگری نیز  nبرابر می‌شود.

 نسبت: رابطه ی بین دو کمیت را نسبت می گویند 

تناسب: تساوی بین دو نسبت را تناسب می گویند

الف) تناسب مستقیم:

در تناسب مستقیم دو مقدار به گونه‌ای می‌باشند که اگر یکی را n برابر کنیم دیگری نیز  nبرابر می‌شود.

مثال: کارگری برای 8 ساعت کار 4800تومان مزد دریافت می کند . او برای 240ساعت کار، چند تومان مزد دریافت می کند؟

حل)

ب)تناسب معکوس:

در تناسب معکوس اگر یکی از دو مقدار  mبرابر شود دیگری بر m تقسیم می شود.

مثال:8 نفر کاریرا در12 روز انجام می دهند. 4نفرهمان کار را در چند روز انجام می دهند؟

 x× 6= 12×8

ج) تناسب معکوس شکسته:

در تناسب معکوس شکسته یک از کمیتها بعد از مدتی تغییر می کند که برای حل باید تناسب معکوس را برای آن کمیت تغییر یافته نوشته تا به جواب اصلی مساله برسیم.

مثال: 15نفر کاری را در 10 روز انجام می دهند . اگر پس از 2 روز از انجام کار 3 نفر سر کار حاضر نشوندبقیه کار چند روزه تمام میشود؟کل کار در چند روز به اتمام می رسد؟

حل)  مساله را بدین گونه با تغییراتی که انجام شده بیان میکنیم:

15نفر کار را در 8 روز(روزهای باقی مانده)تمام می کنند. 12نفر(چون 3نفر کم شده)در چند روز؟که مانند تناسب معکوس خواهیم داشت:

 x 12=15×8

 

تعداد روزهایی که لازم است برای بقیه کار=10

12  =10 +2=کل روزهایی که لازم است برای انجام کار         

د)تناسب مرکب:

در تناسب مرکب بیش از دو مقدار متناسب وجود دارد .

مثال : 5نفر زمینی به مساحت 63 متر را در 14روز خاک برداری می کنند، 12نفر در چند روز زمینی به مساحت 54 متر را خاک برداری می کنند ؟

حل )ابتدا ببینیم 5 نفر زمینی به مساحت 54 متر را درچند روز خاک برداری می کنند ؟تا بعد بگوییم  آن زمین54 متری را اگر 5 کارگر در 14 روز تمام کنند .12 کارگر در چند روز تمام می کنند؟

ابتدا می گوییم 5نفر 63متر در 14 روز.5نفر 54متر را در چند روز.(تناسب مستقیم)

حال می گوییم 5 نفر 54متر را در 14 روز. 12نفر 54 متر را در چند روز. (تناسب شکسته)                                                                     

                                                                                                                         5 ×14=x×12

رابطه انجام یک کار مشخص با نفرات مشخص با سرعت های مختلف:

اگرعلی کاری در   mساعت ،حسن در nساعت وحسین در  pساعت انجام دهند هر سه در ساعت انجام می دهند.

مثال : استخری توسط سه شیر پر می می شود.شیر اولی در 9ساعت شیر دومی در 12و شیر سومی در 15 ساعت پر می‌کنند. اگر سه شیر هم زمان باز باشند استخر در چند ساعته پر می‌شود؟

نسبت ( ratio):

نسبت به معنی پیوستگی، ارتباط، اتصال، خویشاوندی و رابطه میان دو شخص یا دو شیء می باشد و در ریاضی ارتباط دقیق و مشخص است و به کمک اعداد بیان می شود.

 ç تناسب (proportion):

تناسب به معنی با هم نسبت داشتن، وجود داشتن رابطه و نسبت میان دو شخص یا دو شیء می باشد و در ریاضی بیان تساوی دو نسبت را «تناسب» نامند.

مثال:دربرخی مسایل اگردوکمیت وجودداشته باشد،باافزایش یاکاهش یکی،دیگری  

نیزافزایش یا کاهش می یابد.این مسایل را ازطریق تناسب مستقیم حل می نماییم.

مثال:اگر5کیلوسیب رابه قیمت 1000تومان خریده باشیم.بابت 9کیلوسیب 

                  چه مقدار پول بایدبدهیم؟     

          5×؟=9×1000

                                                1800 =

مثال:دربرخی مسایل افزایش یک کمیت باعث کاهش دیگری شده یاکاهش یکی باعث

افزایش دیگری می شود.این مسایل راازطریق تناسب معکوس حل می نماییم.

مثال:3کارگرکاری رادر24روزانجام میدهند. 6کارگرهمان کار را چندروزه انجام
می دهند؟

6×? = 3×24

12=               

                        کار همزمان دودستگاه یا دونفر

هرگاه یک نفرکاری را در aواحدونفر دوم همان کاررادرbواحدانجام

دهند.درصورتی که هردو با هم اقدام به انجام همان کار کنند؛کل کار از رابطه

زیربدست  می آید.      ( a×b) ÷(a+b)

مثال:یک برنامه نویس کامپیوتربرنامه ای را 6روزه وبرنامه نویس دیگر همان

کاررا 3روزه انجام می دهد،اگر هردو با هم اقدام به انجام این کارکنند،کل

کار   چندروزه انجام خواهد گرفت؟                            (a×b)÷(a+b)
=(6+3)÷(6×3)

9÷18=
2=

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

ثبت نام تیزهوشان سال 96 -95

تاریخ:دوشنبه 3 اسفند 1394-07:30 ب.ظ

با اتکال به الطاف بیکران الهی و به منظور شرکت دانش‎آموزان پایه ششم و پایه نهم در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان ، دستورالعمل آزمون ورودی دبیرستان‎های استعدادهای درخشان (دوره اول و دوره دوم متوسطه) با شماره 460/ 245740 مورخ 94/12/3 به ادارات کل آموزش و پرورش استان‎ها ابلاغ شد. علاقمندان و متقاضیان شرکت در آزمون مزبور می توانند جهت اطلاع از کیفیت اجرای آزمون و ثبت نام ، از تاریخ 94/12/8 به پایگاه اینترنتی www.sanaad.medu.ir مراجعه نمایند.

آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخه 1395/02/23 همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
آزمون ورودی پایه دهم دبیرستانهای استعدادهای درخشان راس ساعت 9 صبح جمعه 1395/02/24  در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
کارت ورود به جلسه و اطلاعات در مورد محل آزمون از ده روز قبل از آزمون بهمراه نشانی دقیق حوزه برگزاری آزمون از طریق سامانه دانش آموزی به ادرسwww.sanaad.medu.ir در اختیار داوطلبین قرار خواهد گرفت.

جزئیات بیشتر در سایت سامانه دانش آموزی   www.sanaad.medu.ir  


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

آرایه استعاره

تاریخ:دوشنبه 3 اسفند 1394-06:42 ق.ظ

منبع: جام ادب

استعاره:

استعاره نوعی تشبیه است كه در آن دو چیز را به یکدیگر تشبیه می کنند، آن گاه «مشبه» را حذف و «مشبه به» را به جای آن به کار می برند.

 به مثال زیر دقت کنید:

 «عَمرو مانند کوه آهنین به میدان جنگ آمد.»

در این مثال، عمرو (پهلوان معروف عرب) مشبه است که به کوه آهنین (مشبه به) تشبیه شده است؛ اما در بیت زیر مشبه (عمرو) حذف شده است و مشبه به (کوه آهنین) در جایش قرار گرفته؛ بنابراین در بیت زیر کوه آهنین، استعاره از عمرو است:

جو آن «آهنین کوه» آمد به دشت                  همه رزمگه کوه فولاد گشت

 

مثال دیگر:

غمی بود رستم بیازید چنگ                        گرفت آن بَر و یال جنگی پلنگ

پلنگ (مشبه به) استعاره از پهلوان (سهراب) است.

در این بیت، شاعر ابتدا، پهلوان (سهراب) را در ذهنش به پلنگ تشبیه کرده است؛ اما در مرحله ی سرودن شعر، مشبه به (پلنگ) را به جای مشبه (پهلوان=سهراب) قرار داده است؛ یعنی آرایه ی استعاره را خلق کرده است.

توجّه   به استعاره ای که «مشبه به» حاضر است و «مشبه» در آن حذف می شود، استعاره «مُصرَّحه» می گویند.

تست:

در کدام گزینه آرایه ی استعاره، بیشتر به کار رفته است؟

 1)به جز بازوی دین و شیر خدا                      که شد طالب رزم آن اژدها

 2)شمس و قمرم آمد، سَمع و بَصرم آمد         و آن سیم بَرَم آمد، و آن کانِ زَرم آمد

 3)فلک باخت از سَهم آن جنگ رنگ               بود سهمگین جنگ شیر و پلنگ

 4)هزاران نرگس از چرخ جهان گرد                  فرو شد تا بر آمد یک گل زرد    

 

پاسخ: گزینه ی2

نکته 1

گاهی در استعاره، «مشبه » جای «مشبه به» قرار می گیرد؛ یعنی « مشبه به » حذف می شود و مشبه باقی می ماند، علاوه بر این یکی از نشانه های مشبه به هم در جمله باقی می ماند(به این استعاره، مکنیّه می گویند.) مانند:

 «باد چنگ می انداخت و می خواست زمین را از جا بکند.»

در این مثال با دقت در می یابیم که باد چنگ ندارد و نمی تواند با دست هایش زمین را از جا بکند؛ اما نویسنده باد را به موجود زنده (انسان) تشبیه کرده است و آن گاه چنگ (دست) را که از اندام های آن موجود زنده است در جمله آورده است. موجود زنده (انسان) که مشبه به است از جمله حذف شد و باد (مشبه) و چنگ (نشانه ی مشبه به) در جمله باقی مانده اند.  

نکته 2 

آرایه ی «تشخیص (آدم نمایی)» از همین نوع استعاره است، یعنی در آرایه ی تشخیص، مشبه باقی می ماند و مشبه به حذف می شود و نشانه های مشبه به در جمله باقی می ماند. 

نکته 3

هر گاه به غیر انسان، حالات و رفتار انسان را نسبت بدهیم، آرایه ی تشخیص به وجود می آید.

نکته 4 

به آرایه ی تشخیص، استعاره هم می گویند.

 

*پرسش: در کدام یک از جمله های زیر آرایه ی تشخیص (آدم نمایی یا انسان پنداری) وجود دارد؟

 الف) به صحرا شدم عشق باریدن گرفت                  ب) چاه با حضرت علی گفتگو می کرد.

 

 پاسخ: در هر دو جمله، استعاره از نوع مشبه (مکنیّه) است. در جمله ی «الف» عشق به باران تشبیه شد که می بارد، اما باران (مشبه به) حذف شد. این استعاره نمی تواند «تشخیص» باشد چون که مشبه به محذوف، انسان نیست؛ بنابراین در جمله ی «الف» تشخیص وجود ندارد.

در جمله ی «ب» استعاره از نوع تشخیص است؛ زیرا، چاه به انسانی تشبیه شده است که با حضرت علی (ع) در حال گفت و گو است؛ اما مشبه به (انسان) حذف شد و یکی از نشانه ی آن (گفت و گو کردن) در جمله باقی مانده است.    

نکته 5

هر گاه، نشانه های مشبه به  به وسیله ی کسره به مشبه پیوند داده شوند، «اضافی استعاره» به وجود می آید؛ مانند: دستِ خرد، دیده ی عقل، پایِ اوهام، دستِ اجل، زمام امور، گردنِ خشم، کنگره ی عرش، دست روزگار، پیشگاه خرد.

توجّه :  در اضافه ی استعاری، هرگاه مشبه به محذوف انسان باشد، آرایه ی تشخیص شکل می گیرد؛ یعنی به این نوع اضافه ی استعاری تشخیص هم می گویند.

 

تست:

در کدام گزینه آرایه ی تشخیص وجود ندارد؟

 1)خلنگ های خشک از دست باد رانده می شدند.

 2)در آفاق گشاده است ولیکن بسته است.

 3)پرید از رخ کفر در هند رنگ

 4)درختان کهن به جان یکدیگر افتاده بودند.

 

پاسخ: گزینه ی2. در آفاق اضافه ی استعاری است، اما از نوع تشخیص نیست.

 

نکته 6

گاهی به اضافه ای (ترکیب اضافی) برخورد می کنیم که به ظاهر، اضافه ی استعاری است، اما با کمی دقت متوجه می شویم که اضافه ی استعاری (آرایه ی استعاره) نیست؛ مانند:

 «پایِ ارادت، سرِ تسلیم، زانوی تَعبّد، پایِ بُطلان، گردنِ استکبار، دستِ دوستی، دستِ اتّحاد» در اینگونه موارد، بر خلاف اضافه ی استعاری، مضاف، واقعیت دارد و نحوه ی عملش طوری است که مضاف الیه را به همراه دارد؛ مثلا، با چشم ادب به پدر نگاه کن؛ یعنی با چشم همراه با ادب به پدر نگاه کن، پس چشم در این جمله، واقعا وجود دارد؛ بنابراین «چشم ادب» اضافه ی استعاری نیست. 

نکته 7

اگر کلماتِ «به قصد» یا «همراه» را بین دو کلمه ی این نوع اضافه ها قرار بدهیم و با هم معنی بدهند، دیگر اضافه ی استعاری نیستند؛ مانند:

دست ادب - دست به قصدِ ادب، یا - دستِ همراهِ ادب؛ بنابراین «دست ادب» اضافه ی استعاری نیست.

دست روزگار - دست به قصد روزگار، یا - دستِ همراهِ روزگار، معنی نمی دهد، پس «دست روزگار» اضافه ی استعاری است.

 

پرسش: آیا در جمله ی «به چشم حقارت در او نگاه مکن» آرایه ی استعاره وجود دارد؟

 پاسخ: خیر؛ زیرا چشم حقارت، با همان روش بالا معنی می دهد، یعنی می توان گفت: چشم به قصد حقارت یا چشم همراه حقارت (حقارت یعنی کوچک شمردن)

 

 تست:

در کدام گزینه، استعاره وجود دارد؟

 1)اشکِ حسرت            2)دستِ گدایی             3)انگشتِ تعجب            4)چشم دل

 

پاسخ: گزینه ی4

 
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات()