آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

عددهای اول کمتر از 1000

تاریخ:دوشنبه 30 آذر 1394-02:39 ب.ظ


منبع:http://amirreza256.ir/post/519

فهرست اعداد اول تا قبل از عدد 1000

         2         3       5      7       11      13    17         19     23                 29       

31      37      41      43       47       53        59        61         67     71

73       79      83      89        97       101      103     107        109    113

127     131    137     139      149     151     157       163        167    173

179     181    191     193      197     199    211      223        227    229

233     239    241    251      257      263     269      271       277    281

283     293    307    311      313     317     331      337       347    349

353     359    367     373      379     383    389      397       401    409

419     421    431     433      439     443    449      457       461    463

467     479    487    491      499     503     509      521       523    541

547     557    563     569     571     577     587      593       599    601

607     613    617     619     631     641     643      647       653    659

661     673    677     683     691     701     709      719       727    733

739     743    751     757     761     769     773      787       797    809

811     821    823     827     829     839     853      857       859    863

877     881     883    887     907     911     919      929       937    941

947    953      967    971     977     983     991      997علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

ذوزنقه-محیط مساحت

تاریخ:جمعه 27 آذر 1394-11:00 ق.ظذوزنقه

چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی دارد.

انواع ذوزنقه

ذوزنقه راست

ذوزنقه راست دو زاویه راست دارد.

.

Right Trapezoid

ذوزنقه متساوی الساقین:

دو ساق مساویی هستند اما موازی نیستند. و دوضلع موازی دارد.


Isosceles Trapezoid

ذوزنقه مختلف الاضلاع

هیچ کدام از ضلعها با هم مساوی نیستند. وزاویه هاهم مساوی نیستند.

Scalene Trapezoid


مساحت ذوزنقه

مجموع دو قاعده × ارتفاع÷2.

Area of a Trapezoid  =  

(B+b)×h

 2

 =Aمیتوان مساحت ذوزنقه راست را دو قسمت مستطیل ومثلث  کرد وتر مثلث را از را ه قضیه فیثاغورث حساب کرد 

Oblique Side of the Right Trapezoid
  که    قاعده مثلث است b و  Bدو قاعده ذوزنقه    n=B-b

Oblique Side of a Right Trapezoid

         h2+n2  √=  ,وتر  

Oblique Side of the Right Trapezoid Formula

ارتفاع ذوزنقه متساوی الساقین
Isosceles Trapezoid Height


  =  

B - b

 2

 =n


Height of an Isosceles Trapezoid Formula

        l-  n2  √=  ,ارتفاع  

مثال

مساحت ذوزنقه را حساب کن که ساق 5 سانتیمتر و قاعده کوچک وبزرگ 4 و10 سانتیمتر وارتفاع 4 سانتیمتر:

Isosceles Trapezoid
  28 سانتیمتر مربع=  

10+40) × 4

 2

 =A


ساق مورب  ذوزنقه راست  را حساب کن که   قاعده  8  سانتیمتر وارتفاع 6 سانتیمتر و قاعده مثلث کناری 2 سانتیمتر:

Right Trapezoid
        h2+n2  √=  ,وتر  


       6-  22  √=  وتر

Trapezoid Operations

   6.32 سانتیمتر= وتر

ارتفاع ذوزنقه متساوی الساقین که ساق 5 سانتیمتر و طول دو قاعده 4 و10 سانتیمتر:

Isosceles Trapezoid


       2 3   -   h2 = 52

      16 = ارتفاع


سانتیمتر  4= ارتفاع

محیط ذوزنقه متساوی الساقین110 سانتیمتر که  طول دو قاعده 04 و30 سانتیمتر مساحت و طول ساق چقدر؟:

Isosceles Trapezoid

2L+30 +40=110

    

طول ساق  سانتیمترL=20


     5-  202  √=  ارتفاع


سانتیمتر  19.36= ارتفاع  677.77 سانتیمتر مربع  677.77 =  

30+40) × 19.36

 2

 =A

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

کاربرد تئوری فیثاغوزث در هندسه

تاریخ:جمعه 27 آذر 1394-10:51 ق.ظ

میانه بین دوضلع مثلث کلاس ششم

مثلث های هم نهشت


مساحت مثلث با داشتن 3 ضلع چگونه حساب کنیم؟

میانه ارتفاع نیمساز عمود منصف مثلث

زاویه ها

دو خط عمود

پاره خط

نقطه خط سطح

مساحت 6 ضلعی

ذوزنقه


کاربرد تئوری فیثاغورث در هندسه

مثلث قائم الزاویه داریم یک زاویه  (90º) و دو زاویه حاده .

Right Triangle


بزرگترین ضلع  وتر نام دارد که مقابل زاویه 90 درجه قرار دارد.

دوضلع دیگر ( قاعده یا ارتفاع   )که کوچکترند هر یک مقابل زاویه کوچکترند.


تئوری فیثاغورث

درمثلث قائم الزاویه  مجذور وتر= مجموع مجذور دو ضلع دیگر.

Pythagorean Theorem


a2 = b2 + c2

     a=   b2+c2 

Formula of Pythagorean Theorem


مثال

در مثلث زیر با اندازه های داده شده   درستی را بررسی کنیم:

Right Triangle


  25=25                     42+32=52

1-طول وتر   مثلث قائم الزاویه چند سانتیمتر است اگر دوضلع دیگر مثلث3و4 سانتیمتر باشد.?

Right Triangle

Right Triangle Operations                

a2 = b2 + c2

a2 = 32 + 42


  سانتیمتر5= 42+32    =a

2-اگر وتر مثلث قائم الزاویه ای 5 سانتیمتر ویک ضلع دیگر 3 سانتیمتر باشد طول ضلع سوم چقدر؟


Right Triangle

52 = 32 + c2

سانتیمتر4= 32 -  52    =c

تمرین                                                                                                   

3-نردبانی به طول 10 متر کنار دیواری تکیه داده.فصله پای نردبان تا دیوار6 متر است. بلندی دیوار چند متر؟                                                                                      

Right Triangle

    بلندی دیوارمتر8= 62 -  102    =c


4-مساحت مثلث متساوی الاضلاع که یک ضلع 10 سانتیمتر باشد داریم.ارتفاع چقدر ؟مساحت چقدر؟


Equilateral Triangle


102 = h2 + 52

    ارتفاع سانتیمتر8.66= 52 -  102    =h


                         


   سانتیمتر43.30=  

(10)×8.66

 2

 =مساحتA

5-قطر مربعی به ضلع 5 سانتیمتر چقدر؟:

Diagonal of a Square

                d2 = 52 + 52

           قطزسانتیمتر7.07= 52 +  52    =d

6-قطر مستطیل به طول وعرض 10 س و6 سانتیمتر چقدر؟::

Diagonal of a Rectangle

      d2 = 102 + 62     

      قطزسانتیمتر11.66= 62 +  102    =d

7-محیط  و مساحت دوزنقه قائم الزاویه محاسبه کنید  که از مستطیل به ابعاد 6 و8 سانتیمتر و

مثلث قائم الزاویه کوچک به قاعده 2 سانتیمتر تشکیل شده.


Right Trapezoid

     L2 = 22 + 62     

      وتر یا ساق سانتیمتر6.32= 62 +  22    =d


P = 8 + 6 + 12 + 6.32 = 32.32 cmمحیط


   سانتیمتر54 مربع=  

(10+8)×6

 2

 =مساحتA
8-محیط ذوزنقه متساوی الساقین 110 سانتیمتر است. طول قاعده ها 30 س و40 سانتیمتر. ارتفاع ذوزنقه چقدر؟

Isosceles Trapezoid


                             110 = 40 + 30 + 2L

                              L=20 سانتیمترطول ساق

    h2 = 202 - 52     

      ارتفاع سانتیمتر19.36= 52 -  202    =h


   سانتیمتر مربع677.77=  

(40+30)×19.36

 2

 =مساحتA

9-مساحت 6 ضلعی چقدر اگر طول ضلع 6 سانتیمتر باشد.:از مرکز 6ضلعی خطی عمود بر وسط ضلع رسم کنید  و از راس هم به مرکز وصل کنی کع مساوی طول ضلع شده  (مثلث  قائم الزاویه  ایجاد شده قاعده نصف ضلع=3   و وتر=6   )طول ارتفاع این مثلث یا ارتفاع 6 ضلعی چقدر؟

Regular Pentagon

Polygon Operations

   شa2 + 32 = 52     

      ارتفاع سانتیمتر4= 32 -  52    =a

   سانتیمتر مربع60=  

(4)×30

 2

 =مساحتA

10--مساحت مربع محاطی را حساب کنید که محیط  دایره محیطی 18.84 سانتیمتر است.

Square Inscribed in a Circle


      محیط دایره = شعاع ×2×3.14

   18.84 = شعاع ×2×3.14

   سانتیمتر 3=  

18.84

2×3.14

 =شعاع


ش32 + 32 = L2     

       سانتیمتر18= 32+  32    =وترL یا ضلع مربع


  سانتیمترمربع  18=18×( 18 ) =مساحت
در دایره زیر  وتر48 سانتیمتر که فاصله وتر تا مرکز دایره7 سانتیمتر است.
 مساحت دایره چقدر؟


Chord of a Circle


     سانتیمتر25= 72+  242    =شعاع


سانتیمترمربع  1963.50=25×25×3.14 =مساحت دایره
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مرکز مرکز ثقل در مثلث ها

تاریخ:جمعه 27 آذر 1394-10:47 ق.ظ

میانه ارتفاع نیمساز عمود منصف مثلث

میانه بین دوضلع مثلث کلاس ششم

مثلث های هم نهشت


زاویه ها

دو خط عمود

پاره خط

نقطه خط سطح

مساحت 6 ضلعی

نقطه همرسی 3 ارتفاع, مرکز ثقل, و مر کز دایره محاطی، میانه مثلث

نقطه همرسی 3 ارتفاع

نقطه همرسی 3 ارتفاع نقطه ای است که 3 ارتفاع یک مثلث به هم برخوردکنند. که در  هر نوع مثلث  متفاوت است. 

Orthocenter

ارتفاع ها درمثلث منفرجه الزاویه را روی شکل ببینید.

ارتفاع :خط ی    ، که از راس مثلث به ضلع مقابل عمود شود( یا بر ادامه ضلع مقابل که دراین صورت ارتفاع درخارج مثلث رسم خواهد شد.)

 هم رسی میانه ها                                                                    

Centroid

همرسی میانه ها نقطه ای که هر3 میانه مثلث به هم برخورد کنند.

میانه خط راستی که از  هر راس به وسط ضلع مقابل وصل شود.


- هر دو راس مثلث از میانه نظیر ضلع سوم به یک فاصله‌اند.

۳- میانه وارد بر هر ضلع از نصف مجموع دو ضلع دیگر کوچک‌تر است و از نصف تفاضل ان دو ضلع بزرگ‌تر است.

۴- میانه های یک مثلث به نسبت یک به دو همدیگر را قطع می کنند.

۵- نقطه تلاقی سه میانه (همرسی) مرکز ثقل مثلث است.

6- در هر مثلت، هر میانه از مجموع دو میانه دیگر کوچک تر است.

 هرمیانه با میانه دیگر که برخورد کرد به دوقسمت  به نسبت 2به 1 تقسیم می شود  :   

درشکل

BG = 2GA


هم رسی عمود منصف های یک مثلث منفرجه الزاویه محاطی در مرکز دایره است:                                              

Circumcenter

 محل برخورد عمود منصف ها ی هر ضلع در مثلث محاطی

هر عمود منصف  هر ضلع به وسط هر ضلع عمود شده


هم رسی عمود منصف های یک مثلث محاطی در مرکز دایره محیطی است:                                       

عمود منصف در مثلث بر یک ضلع عمود است و آن را نصف می‌کند.

ویژگی های عمود منصف در مثلث:

 • سه عمود منصف هر مثلث هم‌رأسند، یعنی عمود منصف‌های ضلع‌های مثلث در یک نقطه مشترکند.
 • فاصله هر نقطه روی عمود منصف از دو رأس مجاورش به یک اندازه است.مرکز دایره محاطی                                                                         

Incenter

مرکز دایره مخاطی نقطه ای که 3 نیمساز همرسی شوند.

نیمسازهای زوایای  یک مثلث هر زاویه  را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.


خط اولر                                                                     


Line of Euler


خط اولر                                                                                                

توضیح  به لینک مراجعه کنید .http://fathi5.mihanblog.com/post/1338


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

چند ضلعی محاطی

تاریخ:جمعه 27 آذر 1394-10:40 ق.ظ

میانه ارتفاع نیمساز عمود منصف مثلث

میانه بین دوضلع مثلث کلاس ششم

مثلث های هم نهشت


زاویه ها

دو خط عمود

پاره خط

نقطه خط سطح

مساحت 6 ضلعی

چند ضلعی های محاطی

چند ضلعی هایی که درو ن دایره رسم شدند و راسهای انها روی محیط دایره باشد وضلع هایشان وتر دایره باشد


Inscribed Polygon

همه چند ضلعی ها می توانند درون دایره محاط شوند.

مرکز چند ضلعیها همان مرکز دایره محیطی است.

شعاع انها هم اندازه  شعاع های دایره محیطی

 محاسبه هر ضلع مثلث متساوی الاضلاع محاطی

مثال:

محاسبه کنی طول ضلع یک مثلث محاطی در یک دایره به شعاع 10 cm .

Inscribed Equilateral Triangle

formulas

formulas

formulas

محاسبه هر ضلع مربع محاطی

محاسبه

محاسبه کنی طول ضلع یک مربع محاطی در یک دایره به شعاع 5 cm ..

اول مربع را به 4 قسمت تقسیم کنید:

Inscribed Square
                                   52+52=L2
         7.07=L

operaciones

ارتفاع در 6 ضلعی محاطی

 در 6 ضلعی محاطی  ارتفاع را حساب کن که شعاع دایره محیطی =4 سانتیمتر

Inscribed Hexagon


    42-22=a2

    3.46=a


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مرکز دایره

تاریخ:جمعه 27 آذر 1394-10:09 ق.ظ

میانه ارتفاع نیمساز عمود منصف مثلث

میانه بین دوضلع مثلث کلاس ششم

مثلث های هم نهشت


زاویه ها

دو خط عمود

پاره خط

نقطه خط سطح

مساحت 6 ضلعی

میانه ارتفاع نیمساز عمود منصف مثلث


یافتن مرکز دایره : رسم دایره محیطی مثلث

Circumcenter

مرکز تقاطع 3 عمود منصف    مثلث محاطی می تواند مرکز دایره با شد .

ویژگی های عمود منصف در مثلث:

 • سه عمود منصف هر مثلث هم‌رأسند، یعنی عمود منصف‌های ضلع‌های مثلث در یک نقطه مشترکند.
 • فاصله هر نقطه روی عمود منصف از دو رأس مجاورش به یک اندازه است.


این مساله در واقع رسم دایره محیطی یک مثلث است که به راحتی با رسم عمود منصف دو ضلع، مرکز دایره، که همان محل تقاطع دو عمود منصف است، به دست می آید. علت آن این است که چون همه نقاط روی عمود منصف، فاصله یکسان از دو سر آن دارند، پس محل تقاطع آن دو، فاصله برابری از هر سه راس دارد. بنابراین روش رسم آن اینگونه خواهد بود:

به مرکز یکی از رئوس یک دایره می زنیم، بدون تغییر شعاع به مرکز راسی دیگر دایره ای دیگر رسم می کنیم، حال خط واصل دو محل تقاطع دو دایره، عمود منصف ضلعی است که آن دو راس، دو سر آن اند. به همین روش عمود منصف ضلعی دیگر را رسم می کنیم. حال نوک تیز پرگار را روی محل تقاطع دو عمود منصف و نوک دیگر آن را روی یکی از رئوس می گذاریم و دایره مطلوب را رسم می کنیم.

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

چند ضلعی ستاره

تاریخ:جمعه 27 آذر 1394-06:58 ق.ظ

یک زاویه های داخلی چند ضلعی

ذوزنقه

میانه ارتفاع نیمساز عمود منصف مثلث

مرکز دایره

مساحت مثلثی که درون دایره محاط شده

سه تا هرم کنارهم یک مکعب می سازد

زاویه ها

عمود و عمود منصف

پاره خط

چند ضلعی های ستاره

یک چندضلعی ستاره‌ای منظم، درگروه چند ضلعی های مقعر هستند .

  اضلاع آن یکدیگر را قطع می‌کنند، اندازه اضلاع و زوایای داخلی آن برابر بوده و با اتصال یک رأس یک چندضلعی p-وجهی منتظم ساده به یک رأس غیرمجاور و ادامه‌دادن این روند تا رسیدن دوباره به همان رأس ایجاد می‌شود. p و q، این چندضلعی می‌تواند با اتصال هر نقطهٔ qام از p نقطه که به فاصله یکسان بر روی یک دایره قرار گرفته‌اند، ایجاد شود. در 5 ضلعی  هر رأس به دو رأس متفاوت با پنج‌ضلعی متصل شده است.
  تعداد راس  یا ضلع ها ی  چند ضلعی= p
 
چنین چندضلعی {p/q} کسری  بوده که معادل {p/p-q} است. چندضلعی‌های ستاره‌ای منتظم زمانی ایجاد خواهند شد که p و q متباین باشند

ساره 5 ضلعی

5/2Regular Star Pentagon

ستاره 7ضلعی

7/2Regular Star Heptagon

7/3Regular Star Heptagons

ستاره 8ضلعی

8/3Regular Star Octagon

ستاره 9ضلعی

9/2Regular Star Enneagon

9/4 Regular Star Enneagon

ستاره 7ضلعی

10/3Regular Star Decagon


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

اعداد خیلی بزرگ

تاریخ:دوشنبه 23 آذر 1394-08:09 ب.ظ

برای کیلومثال2= كیف شما روی ترازو2000گرم است ساده می گوییم 2كیلوگرم2 kg.مثال3=دكتر به شما 5هزارم لیتر دارو میدهد به ساده میگوییم 5 میلی لیتر-كلمه های (كیلو)-مگا- میلیون و.....با پیشوند اعداد استفاده می شوند. به جدول

علامت اختصاری

پیشوند

عدد

نام

T

 یك ترا

1,000,000,000,000

ترلیون

G

 یك گیگا

1,000,000,000

بیلیون یا میلیارد

M

 یك مگا

1,000,000

میلیون

k

 یك كیلو

1,000

هزار

h

 یك هكتو

100

صد

da

دكا

10

ده

 

 

1

یك(واحد)

d

دسی

1/O

دهم

c

سنتی

0/01

صدم

m

میلی

0/001

هزارم

µ

میكرو

0/000001

میلیونیوم

n

نانو

0/000000001

بیلیونیم

p

پیكو

  1 00000000000  /0

تریلیونیم

توجه كنید كه اعداد بزرگ بالا را برای راحتر بودن  با توان مینویسند در بخش جدولها در زیربه شما نشان میدهیم.

اعداد بزرگ را در ریاضی معمولا به صورت توان مینویسند تا خواندن آنهاآاسانتر باشد.

  اولین عددرا 10به توان1 مینویسیم یعنی 10 را نوشته وبه تعدادصفر عدد 1 بالای 10 میگذاریم .

به جدول توجه كنید ادامه مطلب

دهدهی

10 به توان.....

نام

10

101

ده

100

102

صد

1000

103

هزار

1000000

106

ملیون

1,000,000,000

109

بیلیون-میلیارد

1,000,000,000,000

  12  10

تریلیون

 

1015

كارد لیون

 

1018

كویینتلیون

 

1021

سكتلیون

 

1024

سپتلیون

 

1027

اكتلیون

 

1030

نونلیون

 

1033

دسیلیون

 

1036

اندسلیون

 

1039

دودسلیون

 

1042

تردسلیون

 

1045

كواتوردسلیون

 

1048

كوییندسلیون

 

1051

سكدسلیون

 

1054

سپتسلیون

 

1057

اكتودسلیون

 

1060

 


كاربرد اعداد  و طولها ازخیلی كوچك به خیلی بزرگ با كمك جدول پیشوندی (8)

جهان ماچیزهای خیلی كوچك دارد(مثل اتم

وچیزهای خیلی بزرگ(مثل فواصل كهكشانها-ستارگان)

كه برای اندازه گیری از واحد های پیشوندی میلی وكیلو استفاده می شود.(به جدول پیشوندی   مراجعه كنید)

مثال فاصله بین شهر تهران تا شهر پاریس در فرانسه در حدود560000 متر است ولی اگر واحد اسانتری مثل كیلومتر به كار ببریم.می گوییم5600 كیلومتر.علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

تقریب به روش قطع کردن و گرد کردن - تمرین2

تاریخ:دوشنبه 23 آذر 1394-03:20 ب.ظ

فرزندان گلم برای دانلود روی نام هر تمرین  در زیر این جمله کلیک کنید

تمرین یک

تمرین دو

برای کسانیکه موفق نشدند دانلود کنند تصاویرشان را در اینجا گذاشته امعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مضاف ومضاف الیه وصفت وموصوف را چگونه تشخیص دهیم؟

تاریخ:یکشنبه 22 آذر 1394-10:05 ق.ظ • در بین موصوف و صفت  می توانیم حرف ی  بیاوریم

 مانند :گل زیبا که می توان گفت: گلی زیبا.

 در بین مضاف و مضاف الیه نمی توانیم ی بیاوریم .

 مانند : کفش ستاره؛در اینجا نمی توان گفت کفشی ستاره  .

 •  در بین مضاف و مضاف الیه می توان « این » و « آن » اضافه کرد

 مانند : ساحل دریا:ساحل این دریا            یا         صاحب آن مغازه

 در بین صفت و موصوف نمی توانیم صفت اشاره « این » و « آن » اضافه کنیم .

مانند :گل زیبا که نمی توانیم بگوئیم:  گل این زیبا     یا     گل آن زیبا 

 • اگر کسره صفت و موصوف را برداریم و فعل است را به آن  اضافه کنیم جمله ای معنی دار ساخته می شود.

 مانند : مادر مهربان+ است که می شود مادر ,مهربان است.

 اما مضاف و مضاف الیه چنین نیست .

 مانند کیف سارا + است  که می شود کیف, سارا است و جمله  ما در این شکل درست نیست.

 • همچنین اگر به صفت ، تر اضافه کنیم کلمه ی جدید معنی دار خواهد بود 

مانند : کوه بلند که اگر به آن تر اضافه کنیم میشود کوه بلند تر که معنی می دهد. درحالی که اگر تر به مضاف الیه بپیوندد ، معنی نخواهد داشت ماننددرکلاس تر که معنی نمی دهد

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مساحت مثلثی که درون دایره محاط شده

تاریخ:پنجشنبه 19 آذر 1394-07:16 ق.ظ


میانه ارتفاع نیمساز عمود منصف مثلث

میانه بین دوضلع مثلث کلاس ششم

مثلث های هم نهشت


زاویه ها

دو خط عمود

پاره خط

نقطه خط سطح

مساحت 6 ضلعی


مساحت مثلثی که درون دایره محاط شده دایره محیطی اطراف مثلث

Circumscribed Circle in a Triangle


مساحت مثلثی که درون دایره محاط شده) (    طول اضلاع ،a,  b, c

b×c×a     

4R

   =A مساحت
R = شعاع دایره.


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مساحت مثلث با داشتن 3 ضلع چگونه حساب کنیم؟

تاریخ:پنجشنبه 19 آذر 1394-07:15 ق.ظ
مساحت مثلث با داشتن 3 ضلع چگونه حساب کنیم؟

 

الف: اول نصف مجموع 3 ضلع را حساب کن ( نصف محیط):

        a+b+c    

2

   =S  نصف محیط مثلث


فرمول هرون    ) زمانی به کار می بریم که فقط 3 ضلع مثلث را داریم  :                                                                                                                                                               

2-  نصف محیط را در فرمول هرون بگذاریم:

    (  S(  S-a)( S-b)(S-c  √=مساحت مثلث بدون داشتن ارتفاع


                                          

Heron's Formula

مثال

مساحت مثلثی را حساب کنید که سه ضلع ان  3, 4 و 5 cmباشد.

Triangle Operations

6 سانتیمتر= 

3+4+5

2

 =S

'نصف محیط

 

Triangle Operations


    6(  6-3)( 6-4)(6-5  √=مساحت مثلث فرمول هرون
6 سانتیمتر مربع=A       علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

سه تا هرم کنارهم یک مکعب می سازد

تاریخ:چهارشنبه 18 آذر 1394-06:59 ب.ظحجم 3تا مخروط با شعاع وارتفاع مساوی با استوانه مساوی است.
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

صلوات2

تاریخ:چهارشنبه 18 آذر 1394-06:32 ب.ظ

لطفاً برای اطلاع از مطالب گذشته به فهرست ها و یا آرشیو  مطالب قبلی مراجعه نمائید


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

تقریب به روش قطع کردن

تاریخ:چهارشنبه 18 آذر 1394-04:01 ب.ظ


برای دانلود روی همین جمله کلیک کنید
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


 • تعداد صفحات :3
 • 1  
 • 2  
 • 3