تبلیغات
معلم5 فتحی - مطالب آبان 1395

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

دایره محاطی و محیطی مثلث متساوی الساقین

تاریخ:شنبه 15 آبان 1395-06:16 ق.ظ

دایره محاطی محیطی مثلث قائم الزاویه


دایره محاطی محیطی مثلث مختلف الاضلاع

دایره محاطی و محیطی مثلث متساوی الساقین

ضلع aوb  طول دوساق هستند که هم اندازه هستند. درمثلث متساوی الساقین ارتفاع وارد بر قاعده یا ضلع پای ساق  خط تقارن هم هست.
مرکز ثقل مثلث محل برخورد میانه هاست .محل برخورد یا همرسی ارتفاع ها و خطوط میانه ، وعمودمنصفها  و نیمسازها  در موقعیت ها مختلف همرس می شوند.
 در شکل چگونگی هریک ارتفاع ها و خطوط میانه ، وعمودمنصفها  و نیمسازها ارائه شده

.

Isosceles triangle, perimeter and area
محیط p, مساحت A
Isosceles triangle, sides and angles
       ضلع ها وزاویه ها
Isosceles triangle, heights
            ارتفاع ها 

Isosceles triangle, median lines and centroid
همرسی میانه ها ومرکزثقل
Isosceles triangle, perpendicular bisectors and circumcircle
عمود منصف ها ودایره محیطی
Isosceles triangle, bisecting lines and incircle
رسم نیمسازها ودایره محاطی
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

زیر مجموعه2عضوی3عضوی

تاریخ:پنجشنبه 13 آبان 1395-06:17 ق.ظمجموعه ی محض :

 تمام زیر مجموعه های هر مجموعه به غیر از خودش زیر مجموعه ی محض آن مجموعه نامیده می شود.

تعداد زیر مجموعه های محض برابر است با  2n و n تعداد عضو های مجموعه است .

 

:مثال تعداد زیر مجموعه های محض یک مجموعه ی10 عضوی برابر است با:                              1023 = 1-1024 = 1-210


  

6)تعداد زیر مجموعه های :

الف: تعداد زیر مجموعه های یک عضوی از یک مجموعه ی  n عضوی ، n تا می باشد .


 

ب: تعداد زیر مجموعه های دو عضوی از یک مجموعه ی n عضوی ،     اگر      (2 n )      n(n-1)
         2

ج: تعداد زیر مجموعه های سه عضوی از یک مجموعه ی n عضوی ، (3 n )


     n(n-1)(n-2)
         6

مثال مجموعه ی{ A= { a,b,c,d  را در نظر بگیرید.

 

تعداد زیر مجموعه های یک عضوی از مجموعه ی A برابر است با 4

 

تعداد زیر مجموعه های دو عضوی از مجموعه ی A برابر است با 6   

 6=
     4(4-1)
         2

تعداد زیر مجموعه های سه عضوی از مجموعه ی A برابر است با 4   
 4= 
  24 
  6  
 = 
     4(4-2)(4-1)
    6


 در حالت کلی تعداد زیر مجموعه های k عضوی یک مجموعه ی n عضوی را با نماد
 

 = 
          !n
!(n-K) !K
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

واج هجا

تاریخ:پنجشنبه 13 آبان 1395-05:55 ق.ظ

واج و هجا:

زبان فارسی 29 واج دارد که 23تا صامت و 6 تا مصوِّت هستند. مصوّ ت ها عبارتد از: ــَــِـُـ  ا ، و ، ی        حروف الفبای فارسی همراه با   ( ء )صامت هستند. (به جز  الف)

در واج آرایی به نکات زیر باید توجه کرد:

1-    برای واج آرایی مصوِّت های کوتاه ــَــِـُـ  گذاشته شود.

2-    در واج آرایی به شکل مکتوب کلمات کاری نداریم همان گونه که  تلفّظ می شوند می نویسم و بعد واج آرایی می کنیم. مانند: خویش (خیش) /خ/ی/ش/        خواهر(خاهر) خ/ا/ه/-َ/ر/

3-    کلماتی که در در ظاهر با الف آغاز می شوند همیشه قبل از (ا) یک همزه ( ء ) وجود دارد و آن  الف ( ا ) حرکت همزه است. مانند: از   به بدین صورت واج آرایی می شود /ء/-َ /ز/     یا آب   /ء / ا / ب/

4-    حروف  و ، ا ، ی  اگر دوّمین حرف هجا باشند مصوّت بلند محسوب می شوند.کار، شیر ، بود

5-    حروف مشدّد دوبار نوشته می شوند.   مدّت       مددت

هجا

از کنار هم قرار گرفتن چند واج ،هجا به وجود می آید.

برای شناخت هجا به نکات زیر باید توجه کرد:

1-    هجاهای زبان فارسی حداقل 2 و حداکثر چهار واج دارند. مانند : تو /ت / ــُـ/   دَر /د/ــَـ/ر/   کارد /ک/ا/ر/د/

2-    اگر کلمه ای بیشتر از چهار واج داشته باشدفارسی نیست و واژه ی دخیل در فارسی محسوب می شود پس بهتر است آن واژه را دو هجایی تلفظ کنیم. مانند: تراکت که باید گفت: تِراکت

3-    هرهجا فقط یک مصوِّت کوتاه یا بلند دارد. دِل ، کار

4-    مصوّت همیشه دوّمین حرف هجاست. مانند:    دلدار  دِل/دار

5-    در زبان فارسی هیچ هجایی با مصوّت آغاز نمی شود.

الگوهای هجایی عبارتند از:

1-    صامت +مصوّت                  تو ،پا             

2-    صامت +مصوّت+ صامت        در

3-    صامت +مصوّت+ صامت +صامت    دوست

در رشته های ادبیات فارسی

1-    صامت +مصوّت( کوتاه) مانند:   تو    هجای کوتاه ( υ )

2-    صامت +مصوّت( بلند) مانند:  تا        هجای بلند  (ـــ )

3-    صامت +مصوّت( کوتاه) +صامت   مانند: در                 هجای بلند ( ـــ )

4-    صامت +مصوّت( بلند) +صامت   مانند  داد                  هجای کشیده ( ـــ υ)

5-    صامت +مصوّت( کوتاه) +صامت +صامت   مانند: برد    هجای کشیده ( ـــ υ)

http://www.iraj22.loxblog.com ایرج شهرامی پور

 هجا:
هجا یا بخش، یک واحد گفتار است که با هر ضربه ی هوای ریه به بیرون رانده می شود. در زبان فارسی هر هجا دارای یک حرف صدادار است که دومین حرف هجاست. از این رو در هر گفته به تعداد حرف های صدادار هجا وجود دارد. مثلن کلمه ی (پر) یک هجایی و کلمه ی (پر-- وا) دو هجایی و کلمه ی (پر -- وا -- نه) سه هجایی و کلمه ی ( آ – زا – دِ -- گی) چهار هجایی است.
انواع هجا:
در وزن شعر فارسی انواع هجا سه دسته هستند: کوتاه، بلند و کشیده.

1)- هجای کوتاه:
دارای دو حرف است و با علامت
U نشان داده می شود. مانند کلمات: نه (نَ ) و تو (تُ )

2)- هجای بلند:
دارای سه حرف است و با علامت __  نشان داده می شود. مانند کلمات: نر، پا.

?)- هجای کشیده:
دارای چهار یا پنج حرف است و با علامت
__ U نشان داده می شود. مانند کلمات: نرم، پارس.

متوجه باشید که یک یا دو حرف آخر هر هجای کشیده، هجای کوتاه نیست بلکه از نظر امتداد هجاها، در حکم یک هجای کوتاه است، زیرا هر هجای فارسی باید دارای یک حرف صدادار باشد.

نکات بسیار مهم:
1- گفتیم که امتداد هر حرف صدادار بلند دو برابر حرف صدادار کوتاه است از این رو در وزن شعر فارسی هر حرف صدادار بلند دو حرفی به شمار می آید. مثلن کلمه ی (سی) سه حرفی است. هر یک از حرف های دیگر؛ چه صدادار کوتاه و چه بی صدا، یک حرف به شمار می آیند.
2- در وزن شعر، حرف "ن" پس از یک حرف صدادار بلند در یک هجا (یعنی نون ساکن)، به شمار نمی آید. مانند: برین = بری، خون = خو.
ولی اگر حرف "ن" به هجای بعد منتقل گردد، آن گاه در این هجای جدید، پس از حرف صدادار بلند قرار نمی گیرد و از این رو به شمار می آید. مثلن اگر "دوان آمد" را به صورت "دوانامد" تلفظ کنیم، یعنی حرف "ن" به صورت "نا" در هجای جدید قرار بگیرد، پس دیگر پس از حرف صدادار بلند نیست، لذا به شمار آمده و تلفظ می شود.
?-  " آ " در خط برابر است با همزه ی صدادار و حرف صدادار بلند " ا "، از این رو  سه حرف به شمار می آید. مثل: "آباد" که نخستین هجایش سه حرفی است و هجای دومش چهار حرفی.


منبعhttp://adabeyat.parsiblog.com/Posts/129علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

اثبات کسربین دو کسر

تاریخ:چهارشنبه 12 آبان 1395-06:48 ق.ظاثبات روش صورت با صورت و مخرج با مخرج را برای پیدا کردن یک عدد گویا بین دو کسر
 c
  >

d
     

a+c

b+d

 > 

a

b

    

c

d

 و 

a

b


     
    حکم      

c

d

 >  

a

b

طرفین را در bdضرب می کنیم
    

(0 > 

c

d

 
    - 

a

b

  


) bd  
              معادل فرض  ad-cd>0

حالا طرف دوم را بررسی می کنیم وبا سمت راستی اثبات می کنیم:


c

d

 > 

a+c

b+d

طرف دوم را به طرف دیگر ببرید وکوچکتر از 0 قرار دهید:

(0 > 

c

d

 
    - 

a+c

b+d

  


)       

ک م.م. دراین  نامساوی         d(b+d)   میگیریم و در داخل پرانتز ضرب می کنیم.

a+c)d-(b+d)c<0

ad+cd-bc-dc<0

ساده کردیم            حکم  معادل فرض  بالا شد:   ad-bc<0
حالا نامساوی وسطی را با سمت چپ اثبات می کنیم:


a

b

 
    < 

a+c

b+d

  


)       
طرف دوم را به طرف دیگر ببرید ,بزرگتر از 0 قرار دهید:

(0 <

a

b

 
    - 

a+c

b+d

  


)
همان مراحل بالا  ک.م.م گرفته ایم:

ab+bc-ab-ad>0 ساده کرده
     bc-ad>0
حالا اگر در منفی ضرب کنیم     
حکم  معادل فرض  بالا شد:   ad-bc<0  
پس:


c
  >

d
     

a+c

b+d

 > 

a

b

    علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مجموع تفریق ضرب تقسیم گنگ وگویا

تاریخ:چهارشنبه 12 آبان 1395-06:10 ق.ظ

اگر   a  و   b  دوعدد گنگ باشند
2√-4=b

  2√=a
 ممکن است حاصل جمع   دوعدد گنگ ، گویا  شود.

 
4   =(    2   -   n 2    +( 4 

 ممکن است حاصل ضرب دوعدد گنگ ، گویا  شود. 
 
2   =    2  ×  n 2    

 ممکن است تفریق دوعدد گنگ ، گویا  شود.
       
4 -  =(    3   +   n5 3    -( 4

ممکن است تقسیم دوعدد گنگ برهم  ، گویا  شود.
 
          5   =    10/2 n10     ÷     n 2   
 
ممکن است حاصل ضرب دوعدد گنگ و گویا  ،  گنگ شود.   
    
  2  3 =    2  × 3      
 
ممکن است مجموع  دوعدد گنگ و گویا  ،  گنگ شود.

  4   +    8  =   n8    + 4  

 ممکن است تفریق  دوعدد گنگ و گویا  ،  گنگ شود.
 
3   -    8  =   n8    - 3 
         علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

واحدشمارش

تاریخ:سه شنبه 11 آبان 1395-06:47 ق.ظواحدشمارش انسان، شتر، نخل : نفر
واحد شمارش کفش، جوراب، دستکش : جفت
واحد شمارش سیگار : نخ
واحد شمارش صابون : قالب
واحد شمارش تخم  مرغ : دانه
واحد شمارش نان : قرص
واحد شمارش گردو، مداد : دانه
واحد شمارش قرص، قند، آب نبات : حَب
واحد شمارش چند عدد گردو : فال
واحد شمارش درب و پنجره : عدد
واحد شمارش مغازه، خانه : باب
واحد شمارش کالای بسته  بندی شده : بار
واحد شمارش مغازه : دهنه
واحد شمارش قاشق، چنگال، رختخواب : دست
واحد شمارش درخت : اصله
واحد شمارش پتو، فرش : تخته
واحد شمارش پارچه : توپ و طاقه
واحد شمارش چاقو، تفنگ، مسلسل : قبضه
واحد شمارش فشنگ : تیر
واحد شمارش بسته های ۱۲تایی : دوجین
واحد شمارش توپ، تانک : عرّاده
واحد شمارش مجله، کتاب : جلد
واحد شمارش دسته کاغذ : بند
واحد شمارش کاغذ بدون جلد : برگ
واحد شمارش وسیله‌ نقلیه‌ هوایی، دریائی : فروند
واحد شمارش سگ و پلنگ : قلّاده
واحد شمارش گُل و آهن آلات : شاخه
واحد شمارش مجموع گل یا گیاه : دسته
واحد شمارش چک، سفته، گواهینامه، اسناد : فقره
واحد شمارش ماشین آلات، خودرو (اتومبیل)، تلویزیون، یخچال، دوربین، رادیو : دستگاه
واحد شمارش انواع پول فلزی : سکه
واحد شمارش مبل، ظروف : دست
واحد شمارش لامپ، شمع : شعله
واحد شمارش شیشه، آینه : جام
واحد شمارش ظروف مایعات : شیشه
واحد شمارش حیوانات اهلی : رأس
واحد شمارش پنبه : عدل
واحد شمارش حمام : واحد
واحد شمارش قنات و گردنبند : رشته
واحد شمارش باغ، عکس : قطعه
واحد شمارش فیلم، لاستیک، چاه : حلقه
واحد اندازه گیری سرما و گرما : سانتی گراد
واحد اندازه گیری حجم آب : مترمکعب
واحد اندازه گیری بنزین، نفت و گازوئیل : لیتر
واحد اندازه گیری سرعت و جهت وزش باد : گره، متر بر ثانیه و کیلومتر بر ساعت
واحد اندازه گیری سرعت باد : متر بر ثانیه
واحد شمارش دایره، جهت، زاویه : درجه
واحد اندازه گیری زمین : مترمربع
واحد اندازه گیری راه : کیلومتر
واحد اندازه  گیری ولتاژ الکتریکی: به ترتیب، مگاولتMv ، کیلوولتKv ، ولتv ، میلی ولتmv
واحد اندازه  گیری وزن سنگ های قیمتی نظیر طلا و الماس : قیراط - مثقال
واحد اندازه  گیری وزن سنگ های نسبتاً کم ارزش و یا شبیه گران بها : گرم
واحد اندازه گیری فشارخون : سیستول - دیاستول
واحد اندازه گیری در رایانه : بیت، بایت، کیلوبایت، مگابایت، گیگابایت، ترابایت، اگزابایت

 واحد اندازه گیری - واحد شمارش - واحد های اندازه گیری - واحدهای شمارش

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

عدد های مخمسی

تاریخ:جمعه 7 آبان 1395-06:46 ق.ظ


 اعداد مخمسی نیز عبارتند از:    ,..., ۱،5،12،22،35،51،70،92،117،145،176

با یک نظر به سومین سطر از جدول متوجه می شوید که اعداد مخمسی نیز عبارتند از: ۱،5،12،22،35،51،70،92،117،145،176، ... ریاضیدانان محاسبه کرده‌اند،برای به دست اوردن تعداد نقطه در هر شکل  ، تعداد نقطه های روی  یک ضلع را در خودش ضرب کنید وحاصل را با مجموع اعداد متوالی طبیعی کمتراز خودش جمع کنید
مثال شکل چهارم  تعداد نقاط=    22=(3+2+1)+( 4×4)
شکل صدم = 14950 =( 2÷99×100)+(10×100
  1+2+3+4+25، که مساوی 35 می‌شود. و هر گاه بخواهیم یک عدد مخمسی پیدا کنیم، که یک ضلع شامل 8 واحد شود، باید چنین کنیم:  1+2+3+4+5+6+7+(64)  که حاصل 92 می‌شود.


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

روش های مطالعه دروس

تاریخ:یکشنبه 2 آبان 1395-06:15 ق.ظ
روش هایی برای فراموش نکردن دروس 

1- به پیش نیاز منابعی که می خوانی توجه کن

اگر مطالب پیش زمینه اصلی را یاد نگرفته باشی حتی اگر مطالب جدید را حفظ کنی باز هم احتمال فراموشی مطلب وجود دارد؛ مثلا در درس عربی تا صرف فعل را یاد نگرفته باشی، نمی توانی فعل ماضی و مضارع بسازی .پس قبل از یادگیری درس حتما سعی کن ضعف خود را در مطالب قبلی مرتبط از بین ببری.

2- قبل از ورود به کلاس و شروع درس، حتما به پیش خوانی درس جدید اقدام کن تا با پیش زمینه فکری با درس جدید رو به رو شوی.

3- سعی کن مطالب درسی را سر کلاس یاد بگیری 

در کلاس حضور فعال داشته باش.سوال بپرس و تا درس را نفهمیده ای از کلاس خارج نشو. 

4- تمرین زیاد حل کن

تمرین باعث پر شدن شکاف های اطلاعاتی در مغزت خواهد شد .

5- مرور مطالب کلید رفع فراموشی است

هر شب در برنامه درسی خود مطالب را مرور کن.

6- سعی کن بین اطلاعات یاد گرفته شده و مطالب قبلی در ذهنت ارتباط برقرار کنی تا فراموشی آن ها کمتر شود.

7- مطالب یاد گرفته شده را دوباره در نقش معلم تدریس کن

این تدریس می تواند برای یک دوست یا شاگردان فرضی باشد.

8- سعی کن در زمان یادگیری مطلب تمرکز کامل داشته باشی و عوامل مخل تمرکز را به حداقل برسانی .

9- خلاصه برداری و یادداشت برداری حین مطالعه به رفع فراموشی کمک می کند .

  10- تحقیقات نشان داده است روش سوال گذاری در ابتدای مطالعه نیز به یاد آوری مطلب کمک خواهد کرد 

11- درکنار درس تستهای  کتاب کمکی هر فصل را بزنید.

شیوه صحیح مطالعه ،چهار مزیت عمده زیر را به دنبال دارد:

 

1- زمان مطالعه را كاهش میدهد.

2- میزان یادگیری را افزایش میدهد .

3-مدت نگهداری مطالب در حافظه را طولانی تر می كند.

4- بخاطر سپاری اطلاعات را آسانتر می سازد.

 

برای داشتن مطالعه ای فعال و پویا نوشتن نكات مهم درحین خواندن ضروری است تابرای مرور مطالب،دوباره كتاب رانخوانده و در زمانی كوتاه ازروی یادداشتهای خود مطالب را مرور كرد .

یادداشت برداری ، بخشی مهم و حساس از مطالعه است كه باید به آن توجهی خاص داشت . چون موفقیت شما را تا حدودی زیاد تضمین خواهد كرد و مدت زمان لازم برای یادگیری را كاهش خواهد داد. خواندن بدون یادداشت برداری یك علت مهم فراموشی است.

 

شش روش مطالعه :

 

خواندن بدون نوشتن خط كشیدن زیرنكات مهم حاشیه نویسی خلاصه نویسی كلید برداری خلاقیت و طرح شبكه ای مغز

 

1-خواندن بدون نوشتن: روش نادرست مطالعه است . مطالعه فرآیندی فعال و پویا است وبرای نیل به این هدف باید از تمام حواس خود برای درك صحیح مطالب استفاده كرد. باید با چشمان خود مطالب را خواند، باید در زمان مورد نیاز مطالب را بلند بلند ادا كرد و نكات مهم را یادداشت كرد تا هم با مطالب مورد مطالعه درگیر شده و حضوری فعال و همه جانبه در یادگیری داشت و هم در هنگام مورد نیاز ، خصوصا" قبل از امتحان ، بتوان از روی نوشته ها مرور كرد و خیلی سریع مطالب مهم را مجددا" به خاطر سپرد .

 

2- خط كشیدن زیر نكات مهم :این روش شاید نسبت به روش قبلی بهتر است ولی روش كاملی برای مطالعه نیست چرا كه در این روش بعضی از افراد بجای آنكه تمركز و توجه بروی یادگیری و درك مطالب داشته باشند ذهنشان معطوف به خط كشیدن زیر نكات مهم می گردد .حداقل روش صحیح خط كشیدن زیر نكات مهم به این صورت است كه ابتدا مطالب را بخوانند و مفهوم را كاملا" درك كنند و سپس زیر نكات مهم خط بكشند نه آنكه در كتاب بدنبال نكات مهم بگردند تا زیر آن را خط بكشند .

 

3- حاشیه نویسی :این روش نسبت بدو روش قبلی بهتر است ولی بازهم روشی كامل برای درك عمیق مطالب و خواندن كتب درسی نیست ولی می تواند برای یادگیری مطالبی كه از اهمیتی چندان برخوردار نیستند مورد استفاده قرار گیرد.

 

4- خلاصه نویسی : در این روش شما مطالب را میخوانید و آنچه را كه درك كرده اید بصورت خلاصه بروی دفتری یادداشت می كنید كه این روش برای مطالعه مناسب است و از روشهای قبلی بهتر می باشد چرا كه در این روش ابتدا مطالب را درك كرده سپس آنها را یادداشت می كنید اما بازهم بهترین روش برای خواندن نیست .

 

5- كلید برداری :كلید برداری روشی بسیار مناسب برای خواندن و نوشتن نكات مهم است . در این روش شما بعد از درك مطالب ، بصورت كلیدی نكات مهم را یادداشت می كنید و در واقع كلمه كلیدی كوتاهترین، راحتترین ،بهترین وپرمعنی ترین كلمه ای است كه با دیدن آن، مفهوم جمله تداعی شده و به خاطر آورده می شود .

 

6- خلاقیت و طرح شبكه ای مغز: این روش بهترین شیوه برای یادگیری خصوصا" فراگیری مطالب درسی است .در این روش شما مطالب را میخوانید بعد از درك حقیقی آنها نكات مهم را به زبان خودتان و بصورت كلیدی یادداشت می كنید و سپس كلمات كلیدی را بروی طرح شبكه ای مغز می نویسد ( در واقع نوشته های خود را به بهترین شكل ممكن سازماندهی می كنید و نكات اصلی و فرعی را مشخص می كنید)تا در دفعات بعد به جای دوباره خوانی كتاب ، فقط به طرح شبكه ای مراجعه كرده وبا دیدن كلمات كلیدی نوشته شده بروی طرح شبكه ای مغز ، آنها را خیلی سریع مرور كنید . این روش درصد موفقیت تحصیلی شما را تا حدود بسیار زیادی افزایش میدهد و درس خواندن را بسیار آسان می كند. و بازده مطالعه را افزایش میدهد.

 

شرایط مطالعه

 

((بكارگیری شرایط مطالعه یعنی بهره وری بیشتر از مطالعه ))

شرایط مطالعه ، مواردی هستند كه با دانستن ، بكارگیری و یا فراهم نمودن آنها ، می توان مطالعه ای مفیدتر با بازدهی بالاتر داشت و در واقع این شرایط به شما می آموزند كه قبل از شروع مطالعه چه اصولی را به كار گیرید ، در حین مطالعه چه مواردی را فراهم سازید و چگونه به اهداف مطالعاتی خود برسید و با دانستن آنها می توانید با آگاهی بیشتری درس خواندن را آغاز كنید و مطالعه ای فعالتر داشته باشید :

 

1- آغاز درست :برای موفقیت در مطالعه ،باید درست آغازكنید.

2- برنامه ریزی : یكی از عوامل اصلی موفقیت ، داشتن برنامه منظم است .

3- نظم و ترتیب: اساس هر سازمانی به نظم آن بستگی دارد .

4-حفظ آرامش: آرامش ضمیر ناخود آگاه را پویا و فعال میكند.

5- استفاده صحیح از وقت :بنیامین فرانكلین، ((آیا زندگی را دوست دارید؟ پس وقت را تلف نكنید زیرا زندگی از وقت تشكیل شده است .))

6- سلامتی و تندرستی: عقل سالم در بدن سالم است .

7- تغذیه مناسب: تغذیه صحیح نقش مهمی در سلامتی دارد.

9 – ورزش : ورزش كلید عمر طولانی است .

10-خواب كافی: خواب فراگیری و حافظه را تقویت می كند.

11 –درك مطلب:آنچه در حافظه بلند مدت باقی می ماند ، یعنی مطالب است .

 

چند توصیه مهم كه بایدفراگیران علم از آن مطلع باشند.

 

1- حداكثر زمانی كه افراد می توانند فكر خود را بروی موضوعی متمركز كنند بیش از 30 دقیقه نیست ، یعنی باید سعی شود حدود 30 دقیقه بروی یك مطلب تمركز نمود و یا مطالعه داشت و حدود 10 الی 15 دقیقه استراحت نمود سپس مجددا" با همین روال شروع به مطالعه كرد.

 

2- پیش از مطالعه از صرف غذاهای چرب و سنگین خودداری كنید. و چند ساعت پس از صرف غذا مطالعه نمائید چون پس از صرف غذای سنگین بیشتر جریان خون متوجه دستگاه گوارش میشود تا به هضم و جذب غذا كمك كند و لذا خونرسانی به مغز كاهش می یابد و از قدرت تفكر و تمركز كاسته میشود . از مصرف الكل و دارو هم خودداری فرمائید همچنین غذاهای آردی مثل نان و قندی قدرت ادراك و تمركز را كم می كند نوشابه های گازدارهم همینطور هستند.

 

3- ذهن آدمی با هوش است اگر یادداشت بردارید خود را راحت از حفظ و بیاد سپاری مطالب می كند و نیز همزمان نمی توانید هم مطلبی را بنویسید و هم گوش دهید . پس در حین مطالعه لطفا" یادداشت برداری نمائید

منبع koodakan.org

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2