معلم5 فتحی در این وبلاگ مطالبی و اطلاعاتی بروز علمی در حیطه آموزش کلاس های پنجم تا سوم راهنمایی قرار داده شده است و همچنین سوال ، تست ،مطالب آموزنده علمی و مذهبی و نرم افزار وجود دارد اگر مطلبی هم دارید میتوانید به ایمیل من بفرستید با نام خودتان ثبت می کنم efat.fathi@chmail.ir tag:http://fathi5.mihanblog.com 2017-05-26T08:49:05+01:00 mihanblog.com مخرج مشترک معادلات کسری 2 2017-05-24T10:05:49+01:00 2017-05-24T10:05:49+01:00 tag:http://fathi5.mihanblog.com/post/1988 عفت فتحی باغبادرانی معادلات کسری2معادلات کسری 1مقدمهمخرج مشترک معادلات کسری 1مقدمهحتما قسمت مخرج مشترک 1 مقدمه را بخوانید قدم به قدم سوال 8.مخرج مشترک بگیریدک.م.م در معادلات کسری با داشتن مخرج های متفاوت: الف باید مخرج مشترک بگیرید : درحقیقت کوچکترین مخرج مشترک چند کسر  ابتدا هر كدام از عبارات را تجزیه می كنیم، سپس از میان عبارات تجزیه شده، عاملهای مشترك با توان بزرگ تر ضربدرعاملهای غیر مشترك را به عنوان كوچك ترین مضرب مشترك جمله ها معرفی می كنیم در تمرین های زیر از ساده شروع می کنیم:

معادلات کسری2


معادلات کسری 1مقدمه

مخرج مشترک معادلات کسری 1مقدمه

حتما قسمت مخرج مشترک 1 مقدمه را بخوانید

قدم به قدم

سوال 8.مخرج مشترک بگیرید


ک.م.م در معادلات کسری با داشتن مخرج های متفاوت:

الف باید مخرج مشترک بگیرید :

 درحقیقت کوچکترین مخرج مشترک چند کسر  ابتدا هر كدام از عبارات را تجزیه می كنیم، سپس از میان عبارات تجزیه شده، عاملهای مشترك با توان بزرگ تر ضربدرعاملهای غیر مشترك را به عنوان كوچك ترین مضرب مشترك جمله ها معرفی می كنیم

 در تمرین های زیر از ساده شروع می کنیم:

ب- انتخاب عامل های مشترک وغیر مشترک


  a)    1
x
 +    2 
3x
 =   3 + 2
  3x
 =    5 
3x
    b)     4
2x2
 −    3
2x
 =   3x − 4
   2x2
  c)         1     
2(x + 1)
  +       2    
(x + 1)
  =   1 + 2(x + 1)
   2(x + 1)
  =   1 + 2x + 2
   2(x + 1)
 =    2x + 3 
2(x + 1)
  d)         6     
x(x − 1)
 +        2     
x(x − 2)
  =   6(x − 2) + 2(x − 1)
   x(x − 1)(x − 2)
 
    =   6x − 12 + 2x − 2
  x(x − 1)(x − 2)
 
    =       _8x − 14_   
x(x − 1)(x − 2)
  مثال 7.   حل معادله    
     4     
x2 − 25
 −           3        
x2 − 6x + 5

     4     
x 2 − 25
 −           3        
x2 − 6x + 5
  =           _4_       
(x + 5)(x − 5)
 −           _3_       
(x − 5)(x − 1)
 
    =    4(x − 1) − 3(x + 5) 
(x + 5)(x − 5)(x − 1)
 
    =   _4x − 4 − 3x − 15_
(x + 5)(x − 5)(x − 1)
 
    =          __x − 19__      
(x + 5)(x − 5)(x − 1)

مثال 9.   حل معادله .   مخرج مشترک بگیرید:

  a)    x
2
 +    _5_  
2x + 2
  =   x
2
 +     _5_   
2(x + 1)
 
    =   x(x + 1) + 5
   2(x + 1)
 
    =   x2 + x + 5
 2(x + 1)
  b)        1   
x2x
 +   2
x
  =      _1_   
x(x − 1)
 +  2
x
 
    =   1 + 2(x − 1)
  x(x − 1)
 
    =   1 + 2x − 2
  x(x − 1)
 
    =    2x − 1 
x(x − 1)
  c)       2   
x + 3
 +      12   
x2 − 9
  =      2   
x + 3
 +      __12__    
(x + 3)(x − 3)
 
    =   2(x − 3) + 12
(x + 3)(x − 3)
 
    =     2x − 6 + 12  
 (x + 3)(x − 3)
 
    =   ___2x + 6___
 (x + 3)(x − 3)
 
    =   __ 2(x + 3) __
 (x + 3)(x − 3)
 
    =     _2_  
 x − 3
  d)      ___6___  
x2 + 5x + 6
 +    ___2___ 
x2x − 6
  =       ___6___    
(x + 2)(x + 3 )
 +     ___ 2___   
(x + 2)(x − 3)
 
    =    6(x − 3) + 2(x + 3) 
(x + 2)(x + 3)(x − 3)
 
    =   _ 6x − 18 + 2x + 6 _
(x + 2)(x + 3)(x − 3)
 
    =   _____8x − 12_____
(x + 2)(x + 3)(x − 3)
 
    =     ___ 4(2x − 3) ___  
(x + 2)(x + 3)(x − 3)

مخرج مشترک بگیرید

  e)      ___3___  
x2 − 7x + 10
 −    __2__ 
x2 − 25
  =       ___3___    
(x − 2)(x − 5)
 −     ___ 2___   
(x + 5)(x − 5)
 
    =    3(x + 5) − 2(x − 2) 
(x − 2)(x − 5)(x + 5)
 
    =   _ 3x + 15 − 2x + 4 _
(x − 2)(x − 5)(x + 5)
 
    =   ___ __x + 19__ ___
(x − 2)(x − 5)(x + 5)
   f)       ___7___   
3x2 − 5x + 2
 −     ___4___  
3x2 + x − 2
  =       ___7___    
(3x − 2)(x − 1)
 −      ___ 4___    
(3x − 2)(x + 1)
 
    =     7(x + 1) − 4(x − 1)  
(3x − 2)(x − 1)(x + 1)
 
    =    _ 7x + 7 − 4x + 4_  
(3x − 2)(x − 1)(x + 1)
 
    =   ___ __3x + 11__ ___
(3x − 2)(x − 1)(x + 1)

مثال 8.   مخرج مشترک  فقط d:

a + b + c
      d
a
d
+ b
d
+ c
d
.

سوال 10.   مروری بر کسرهای دوره  ابتدایی پنجم وششم وکمک در حل معادله

  a)    1 + 2 + 3
      6
= 1
6
+ 2
6
+ 3
6
= 1
6
+ 1
3
+ 1
2
  b)    2n2 − 4n + 1
      n2
= 2n2
 n2
4n
n2
+  1 
n2
= 2 4
n
+  1 
n2
  c)    x³ + 4x2 + 2
       2x5
=  x³ 
2x5
+ 4x2
2x5
+  2 
2x5
=  1 
2x2
+  2 
x3
+  1 
x5
  d)    x − 1
x + 1
=    x   
x + 1
   1   
x + 1
  مثال 9.   ساده تر کنید  
add fractions
  حل.     add fractions   =   add fractions
 
 دور در دور نزدیک در نزدیک
یا صورت برمخرج تقسیم شود.
  =   c×
   ab   
b + a
  
 
    =     cab  
b + a
  یا 
  abc  
a + b

سوال 11.  حل معادله.

  a)   add fractions   =  
add fractions
  =   1
6
×
 1 
10
  =    1 
60
  b)   add fractions   =  
add fractions
  =  z×
  xy  
y + x
 =    zxy  
y + x
add fractions   =   x − (x + h)
  (x + h)x
×
1
h
    =   xxh
  (x + h)x
×
1
h
    =       −h    
(x + h)x
×
1
h
    =          1 -   
(x + h)x
, دو کسر ساده شده  h'.


  d)    add fractions   =  
add fractions
  =   (x + 1)(x − 1)
         x2
×   x  
x − 1
  =   x + 1
   x

در ضربها می توان جمله های مشابه  صورت ومخرج را ساده کرد:

  add fractions   =   add fractions   =  1 +  1
x
 =   x + 1
   x
 e)    add fractions   =  
add fractions
 
    =   (a + b)(ab)
        ba
·    ba  
a + b
 
    =   ab


]]>
مخرج مشترک معادلات کسری مقدمه 2017-05-24T10:04:13+01:00 2017-05-24T10:04:13+01:00 tag:http://fathi5.mihanblog.com/post/1987 عفت فتحی باغبادرانی معادلات کسری 1مقدمهمعادلات کسری2در اینجا ما سه کسر داریم با مخرج مساوی پس که ک.م.م همان مخرج است :ک.م.م ( کوچکترین مخرج مشترک)=Cدر اینجا مخرج مشترک را cمی نویسیم وصورتها باهم جمع می شوندذ.جواب هر معادله با رنگ قرمز داده شده   ac  +   bc  =   a + b   c ک.م.م سوال زیر=5 .   مثال 1.    &

معادلات کسری 1مقدمه


معادلات کسری2

در اینجا ما سه کسر داریم با مخرج مساوی پس که ک.م.م همان مخرج است :

ک.م.م ( کوچکترین مخرج مشترک)=C

در اینجا مخرج مشترک را cمی نویسیم وصورتها باهم جمع می شوندذ.

جواب هر معادله با رنگ قرمز داده شده

 

a
c
 +   b
c
 =   a + b
   c

ک.م.م سوال زیر=5

.
  مثال 1.      6x + 3
    5
 +   4x − 1
    5
 =   10x + 2
     5

وتفریق زیر اگر ک.م.م 5 انتخاب شود  علامت منفی  در (4x - 1  ) ضرب  می شود :

  مثال 2.      4x - 1
     5
 −   6x + 3
    5

.

4x - 1
     5
 −   6x + 3
    5
 =   6x + 3 − 4x + 1
          5
 =   2x + 4
    5

نمونه 1.

دقت کنید که معالات زیر را ک.م.م.  یا کوچکترین مخرج مشترک گرفتیم: جواب با قرمز

  a)    x
3
 +   y
3
 =   x + y
   3
    b)    5
x
 −   2
x
 =   3
x
  c)       x   
x − 1
 +   x + 1
x − 1
 =   2x + 1
 x − 1
    d)    3x − 4
 x − 4
 +   x − 5
x − 4
 =   4x − 9
 x − 4
  e)  منفی وسط در کسر بعدی تاثیر دارد   
4x + 5
 x − 3
    6x + 1
 x − 3
 =   6x + 1 − 4x − 5
       x − 3
 =   2x − 4
 x − 3
  f)    x − 4
 x − 2
    2x − 3
x − 2
 =   2x − 3 − x + 4
       x − 2
 =   x + 1
x − 2

ک.م.م در معادلات کسری با داشتن مخرج های متفاوت:

الف باید مخرج مشترک بگیرید :

 درحقیقت کوچکترین مخرج مشترک چند کسر  ابتدا هر كدام از عبارات را تجزیه می كنیم، سپس از میان عبارات تجزیه شده، عاملهای مشترك با توان بزرگ تر ضربدرعاملهای غیر مشترك را به عنوان كوچك ترین مضرب مشترك جمله ها معرفی می كنیم

 در تمرین های زیر از ساده شروع می کنیم:

ب- انتخاب عامل های مشترک وغیر مشترک

مثالب, معادله 3 عضوی : ک.م.م. را پیدا کن

pq   pr   ps

شروع ک.م.م جمله اول

ک.م.م = pq

جمله دوم   pr   هست که p   را دارد و تکرار است  پس به r  نیاز داریم

ک.م.م.تا جمله دوم  = pqr

جمله سوم   ps   هست که p   را دارد و تکرار است  پس به s  نیاز داریم

;.ک.م.م تا جمله سوم = pqrs.


مثال 3.   ک.م.م.3 جمله :  x,  x2,  x3.

حل.   ک.م.م.    x  هست زیرا عامل مشترک هست وعامل غیر مشترک ندارد.

ک.م.م     جمله اول= x

می دانیم که  x2 -- یعنی  که  x ·x.  :

ک.م.م جمله دوم  = x2

ک.م.م جمله سوم  = x3.

پس باید جمله ای انتخاب شود که برهر3 بخش پذیر باشد.x3بر x,  x2,  و  x3 بخش پذیر است.

پس می بینیم که ک م.م.  در جمله های توان دار،عوامل مشترک با بزرگترین توان انتخاب شده

مثال 2. ک.م.م جملات زیررا پیدا کنید:     جواب با قرمز.

   a)   ab,  bc,  cd.   abcd   b)   pqr,  qrs,  rst pqrst
 
   c)   a,  a2,  a3,  a4.   a4   d)   a2b,  ab2.   a2b2

 e)   ab,  cd.    abcd

حالا وارد مرحله بعدی می شویم.

 البته  مراحل مختلف را توضیح می دهیم :
  مثال 4.   مجموع این معادله را حساب کنید:      3 
ab
 +    4 
bc
 +    5 
cd

حل.   اول مخرج مشترک بگیرید. کوچکترین مخرج مشترک .  با انتخاب abcd.   که برهر مخرج تقسیم کنیده ودرصورت ضرب می کنیم    abcd.

   یک مخرج بنویسید یا هربار  را در هر کسر ضرب کنید و با مخرج ساده کنید وپاسخ را صورت بنویسید


 
ab
 +    4 
bc
 +    5 
cd
  =   3cd + 4ad + 5ab
       abcd
 گام اول =با کسر   
 3 
ab
 را ضرب در   abcd می کنیم ,وقتی ضرب می شود

ab را ازدست میدهد(ساده شد   ) ,  می ماند cd.  پس, ما باید 3 در  cd.  ضرب کنیم .
3cd

گام دوم= کسر   
 
bc
 را ضرب در   abcd   می کنیم ,وقتی ضرب می شود

bc را ازدست میدهد(ساده می شود   ) ,  adمی ماند .  پس, ما باید4  صورت را در  ad.  ضرب کنیم .


گام سوم کسر   
 
cd
 را ضرب در   abcd   می کنیم ,وقتی ضرب می شود
cd را ازدست میدهد(ساده می شود   ) ,  abمی ماند .  پس, ما باید5  صورت را در  ab  ضرب کنیم .سوال بعد مخرج مشترک بگیرید . راه حل 

  a)     5 
ab
 +    6 
ac
 =   5c + 6b
   abc
  b)     2 
pq
 +    3 
qr
 +    4 
rs
 =   2rs + 3ps + 4pq
       pqrs
  c)     7 
ab
 +    8 
bc
 +     9  
abc
 =   7c + 8a + 9
      abc
  d)    1
a
 +    2 
a2
 +    3 
a3
 =   a2 + 2a + 3
      a3
  e)     3 
a2b
 +    4 
ab2
 =   3b + 4a
   a2b2
  f)     5 
ab
 +    6 
cd
 =   5cd + 6ab
   abcd
  g)        _2_   
x(x + 2)
 +         __3__      
(x + 2)(x − 3)
  =    2(x − 3) + 3x 
x(x + 2)(x − 3)
 
    =   _ 2x − 6 + 3x_
x(x + 2)(x − 3)
 
    =        _5x − 6_    
x(x + 2)(x − 3)

سطح دوم :

  سوال 4.   مخرج مشترک بگیرید:    1 −  1
a
 +   c + 1
  ab
.  

1 − را جدا کرده وبین دوکسر مخرج مشترک می گیریم.

1 −  1
a
 +   c + 1
  ab
 =  1 − ( 1
a
 −   c + 1
  ab
)  =  1 −  b − (c + 1)
ab      
 =  1 −  bc − 1
ab      

مثال 5.   مخرج مشترک .

 a 
m
 +   b
n

ک.م.م   =, mn.

 a 
m
 +   b
n
 =   an + bm
   mn


an + bm


  مثال 6.        1  
x
 −   2
x-1

حل.   مخرج مشترک ما ضرب دو عامل   x و x − 1.  می باشد.  .

   1  
x
 −   2
x-1
 =   2x − (x − 1)
   (x − 1)x
 =   2xx + 1
   (x − 1)x
 =   _x + 1_
(x − 1)x

نکته:  دقت کنید که علامت منفی بین دوکسر در صورت کسر بعدی تاثیر می گذار وضرب می شود.

سوال 5. مخرج مشترک بگیرید:

  a)    x
a
 +   y
b
 =   xb + ya
    ab
    b)    x
5
 +   3x
 2
 =   2x + 15x
    10
 =   17x
 10
  c)       6   
x − 1
 +      3   
x + 1
  =   6(x + 1) + 3(x − 1)
    (x + 1)(x − 1)
 
    =   6x + 6 + 3x − 3
  (x + 1)(x − 1)
 
    =      _9x + 3_   
(x + 1)(x − 1)
  d)       6   
x − 1
 −      3   
x + 1
  =   6(x + 1) − 3(x − 1)
    (x + 1)(x − 1)
 
    =   6x + 6 − 3x + 3
  (x + 1)(x − 1)
 
    =      _3x + 9_   
(x + 1)(x − 1)
  e)       2  
x
 −   3     
x − 3
  =   3x − 2(x − 3)
   (x − 3)x
 
    =   3x − 2x + 6
   (x − 3)x
 
    =     x + 6  
(x − 3)x
  f)       1  
x
 −   3   
x − 3
  =   3x − (x − 3)
   (x − 3)x
 
    =   3xx + 3
   (x − 3)x
 
    =     2x + 3 
(x − 3)x
  g)    1
x
 +   2
y
 +   3
z
  =   yz + 2xz + 3xy
       xyz
  مثال 7.   مخرج مشترک بگیرید:   a b
c
.

حل=ک.م.م= c   

a  = ac
 c
 

پس:,

a b
c
 =   ac + b
    c
.

سوال 6.

  الف:   r + p
q
 + 
  =   p + qr
   q
    b)    1
x
 −  1   =   1 − x
   x
     ج:   x 
1
x
- x=   x2 − 1
   x
  د:           
 1 
x2
 +1=   x2 + 1
   x2
  ن:    
   1   
x + 1
- 1=   x + 1 − 1
   x + 1
 =      x   
x + 1
  و:    
   2   
x + 1
 3+=   3x + 3 + 2
    x + 1
 =   3x + 5
 x + 1
  سوال 7. به یاد مخرج مشترک در ابتدایی   
1
2
  +   1
3
.

1
2
  +   1
3
  =   3 + 2
   6
  =   5
6
موفق باشید مقدمه 
6
5
.
 حتما این قسمت ها را مطالعه کنید:

مخرج مشترک معادلات کسری مقدمه

معادلات کسری 1مقدمه

معادلات کسری2


]]>
معادلات کسری2 2017-05-24T09:56:42+01:00 2017-05-24T09:56:42+01:00 tag:http://fathi5.mihanblog.com/post/1986 عفت فتحی باغبادرانی معادلات کسری 1مقدمهمخرج مشترک معادلات کسری 1مقدمهمخرج مشترک معادلات کسری 2لطفا اول قسمت اول را مطالعه کنیدقسمت دومبرای حل این معادله اول ک.م.م می گیریم طرفین هر کسر را در ک.م.م   ضرب میکنیم هر  مخرج را با ک.م. م ساده کرده  انچه می ماند در صورت ضرب می شود. ومخرج حذف می شود. 2a  +   3b  +   4c -- راه اول  : ک.م.م   سه کسر  abc. مخرج مشترک گرفته  معادلات کسری 1مقدمه

مخرج مشترک معادلات کسری 1مقدمه

مخرج مشترک معادلات کسری 2

لطفا اول قسمت اول را مطالعه کنید
قسمت دوم
برای حل این معادله اول ک.م.م می گیریم طرفین هر کسر را در ک.م.م   ضرب میکنیم هر  مخرج را با ک.م. م ساده کرده  انچه می ماند در صورت ضرب می شود. ومخرج حذف می شود.
2
a
 +   3
b
 +   4
c

-- راه اول  : ک.م.م   سه کسر  abc. مخرج مشترک گرفته 

2
a
 +   3
b
 +   4
c
  =   2bc + 3ac + 4ab
        abc


 یا دراین مرحله در مراحل زیر می بینیم هر  مخرج را با ک.م. م ساده کرده  انچه می ماند در 2و3و4  صورتها  ضرب می شود. ومخرج حذف می شود. که مخرج از بین رفت.:

2
a
 +   3
b
 =  4
c
 
2bc + 3ac  = 4ab


مثال 1.   محاسبه  x:

 1 
2x
 +     1   
x − 1
 =       1     
2(x − 1)
 
 حل.   ک.م.م   3 کسر=  2x(x −1).
 
      ک.م.م  را در هرکسر ضرب کنید با مخرج ساده کنید انچه ماند در صورت ضرب کنید مخرج حذف شده :
 
              x − 1 + 2x  = x.
 
      حالا عبارتهای مشابه را به طرفین تساوی می بریم:
 
                        2x  = 1
 
                          x  = 1
2

نمونه بعدی  حل معادل با 3 کسر .

مثال 9.   محاسبه  x:

                                    9  
                            3x − 5
 +     _1_  
x + 2
 =     4  
x − 2
 
      برای حل این معادل دوباره ک.م.م در مخرج میگیریم  که هر 3 مخرج ک.م.م انتخاب می شود:

 هرمرحله با رنگ نشان دادیم: ک.م.م  ، مخرج هر کسر را ساده کرده ودرصورت ضرب شده
 در گام بعدی  (   ) ها درهم ضرب می شوند. سپس عبارت مشابه به طرفین تساوی می روند.

 
9(x + 2)(x − 2) + (3x − 5)(x − 2)    
 =  4(3x − 5)(x + 2)
 
9(x² − 4) + 3x² − 11x + 10      
 =  4(3x² + x − 10)
 
9x² − 36 + 3x² − 11x + 10  =  12x² + 4x − 40
 
12x² + − 11x − 26  =  12x² + 4x − 40
 
                                                 - 11x − 4x  =  −40 + 26
 
                                                 - 15x  =  −14
 
                                                        x  =  14
15

 .

مثال 10.   محاسبه x:

                                          1
                                         x
  +     1   
x − 1
 =    1 
8x
 +     _1_   
8(x − 1)
 
       ک.م.م هر4 کسر  8x(x − 1).   =:
 
                              8(x − 1) +   8x  =  x − 1 + x
 
                                        8x − 8 + 8x  =  2x − 1
 
                                        16x − 2x  =  −1 + 8
 
                                              14x  =  7
 
                                                    x  =  1
2

مثال 11.   مخرج ها را به کمک ک.م.م حذف کرده ومحاسبه  x:

   _1_   
x² − 2x
       _8_       
3x² − 5x − 2
=    _4_   
3x² + x
   _1_   
x(x − 2)
        _8_        
(3x + 1)(x − 2)
=     _4_    
x(3x + 1)

ک.م.م  هر3 کسر  x(x − 2)(3x + 1).   :

3x + 1 − 8x = 4(x − 2)
 
       1 −    5x = 4x − 8
 
−5x − 4x = −8 − 1
 
−9x = −9
 
                   x = 1

مثال12.   مخرج ها را به کمک ک.م.م حذف کرده ومحاسبه   x:

 x + 6 
x² − 9
  +        x − 9     
x² − 4x + 3
 =      _2x − 1_  
x² + 2 x − 3
  __x + 6__  
(x + 3)(x − 3)
  +         x − 9      
(x − 1)(x − 3)
 =       _2x − 1_   
(x + 3)(x − 1)

ک.م.م =  (x + 3)(x − 3)(x − 1).   :

(x + 6)(x − 1) + (x − 9)(x + 3) = (2x − 1)(x − 3)
 
x² + 5x − 6 + x² − 6x − 27 = 2x² − 7x + 3
 
                       2x² − x − 33 = 2x² − 7x + 3
 
                                  -  x + 7x = 3 + 33
 
                                    6x = 36
                                         x = 6
  مثال 2.میتوان طرفین وسطین کنید و x را حساب کنید بدون ک.م.م
ax
 b
  =    c 
d


  x   =    bc 
ad

میتوان مثل تناسب  مجهولxرا بنویسید وطرفین درهم× کنید وبردیگری تقسیم کنید.

  مثال 3نمونه
2s
3t
 =   pq
rx

 وسپس بر ضریب xتقسیم کنید  x  =   3tpq
2sr

نمونه 13.   برای محاسبه x:اگر حتی یک کسر راهم جا به جا کنید  اشکالی ندارد

ab
cd
 =   mx 
npq
 
mx
npq
 =  ab
cd
   تغییرجا.
 
x  =  npqab
 mcd 

نمونه 14.   محاسبه x:

ab
c  
 =      _st_    
u(v + w)x
 
x  =    __cst__  
abu(v + w)

محاسبه کن x.

   نمونه 15. طرفین در2 ضرب شد
A  =  ½Bx
 
  2A  =  Bx
 
  x  =  2A
 B
   نمونه 16.طرفین در2 ضرب شد
         s  =  ½(x + w)t
 
  (x + w)t  =  2s
 
  xt + wt  =  2s
 
         xt  =  2swt
 
         x  =  2swt
    t
   نمونه 17.  s  =  sx
  at
 
  sat  =  sx
 
  x  =  ssat
   نمونه 18. طرفین را در (2-x  ) ضرب می کنیم.
A  =  B(   2x  
x − 2
 
  A(x − 2)  =  2Bx
 
  Ax − 2A  =  2Bx
 
  Ax − 2Bx  =  2A
 
  x(A − 2B)  =  2A
 
            x  =     2A   
A − 2B

مثال 4.  درمثال زیر یک راه ک.م.م گرفت وبا کمک انحذف مخرج  و ادامه

  1
3
  +   1
x
 =   1
2


   وگاه می توان مجهول را جدا کنید و مشابه ها را جدا حل کنید
1
x
, .

داریم:

  1
3
  +   1
x
  =   1
2
 
          جدا حل شود مجهول یک طرف و جملات مشابه طرف دیگر
 
                                              1
                                            x
  =   1
2
 −   1
3
 
    =  3 − 2
   6
 
1
 x
        =   1
 6
 
         
 
                                                         x   =  6.
.
  مثال دیگر 19. 1
r
  +   1
p
 =   1
x
 
  p + r
pr   
 =  1
x
 
  x  =     pr  
p + r
  مثال 20. 1
a
 =  1
x
1
b
 
  1
a
 −  1
b
 =  1
x
 
  ba
ab   
 =  1
x
 
         x  =     ab  
ba


]]>
معادلات کسری 1مقدمه 2017-05-24T09:55:56+01:00 2017-05-24T09:55:56+01:00 tag:http://fathi5.mihanblog.com/post/1985 عفت فتحی باغبادرانی معادلات کسری2مخرج مشترک معادلات کسری 1مقدمهمخرج مشترک معادلات کسری2 مثال 1.   چقدر؟ x: x3   +   x − 2   5  =  6 راه حل.   اول حذف مخرج کسرها با مخرج مشترک:  چگونه؟//// با ک.م.م یا کوچکترین مخرج مشترک 3و5=15پس طرفین را در15 ضرب می کنیم . البته صورت هرکسر را را در 15 ضرب کنید:  مخرج هر کسر با 15 ساده می شود  &nb

معادلات کسری2


مخرج مشترک معادلات کسری 1مقدمه

مخرج مشترک معادلات کسری2

مثال 1.   چقدر؟ x:

x
3
  +   x − 2
   5
 =  6

راه حل.   اول حذف مخرج کسرها با مخرج مشترک:  چگونه؟//// با ک.م.م یا کوچکترین مخرج مشترک 3و5=15

پس طرفین را در15 ضرب می کنیم . البته صورت هرکسر را را در 15 ضرب کنید:  مخرج هر کسر با 15 ساده می شود    وخارج قسمت تقسیم در صورت هرکسر ضرب می شود: 

15×
x
3
  +   15×
x − 2
   5
 = 15× 6

که مخرج کسر ازبین می رود.:

5x + 3(x − 2)  =  90.
 
      ساده شد حالا مرحله بعدی :عددها یکطرف و xها یک طرف تساوی
 
5x + 3x −6
 =  90
 
8x  =90
 +6
طرفین بر8 تقسیم شود.
x  =  96
 8
 
   x 12.

مثال 2.   مخرج مشترک بگیرید و تا مخرج ازبین برود ومحاسبه کنید  x  را:

5x
6
 −   x
 2
 =   1
9

حل.   ک.م.م  2, 6, و9  می شود 18. (هر کسر را در 18 ضرب کنید ومخرج ها  از بین برود..

9x − 15x  =  2.

میبینیم که    18 با مخرج کسر  x/2  ساده شده 9 میشود ودرصورت ضرب می شود  = 9x

میبینیم که    18 با مخرج کسر  5x/6  ساده شده 3 میشود ودرصورت ضرب می شود

s             : 3× −5x = −15x.

بلاخره که    18 با مخرج کسر  1/9  ساده شده 2 میشود ودرصورت ضرب می شود

 2 · 1 = 2.

نتیجه  معادله  :

9x − 15x = 2
 
−6x = 2
 
x =   2  
−6
 
x =
1−
3

مثال 3.   حساب کنید  x:

½(5x − 2) = 2x + 4.

نتیجه.   اینجا فقط یک کسر هست با مخرج 2که . مخرج مشترک2 هست ودر طرفین ضرب می شود.:

5x − 2 = 4x + 8
 
5x − 4x = 8 + 2
 

x= 10.

  مثال: 1. x
5
  −  x
2
 =  3
 
       ک.م.م این دو کسر= 10.   که در طرفین 10 ضرب می شود. و مخرج حذف شده:
 
  2x   − 5x  =  30
 
  3x  =  30
 
 
  x 10.

  مثال 2. x
6
 =    1 
12
  +   x
8
    ک.م.م این دو کسر= 24   که در طرفین 24 ضرب می شود. و مخرج حذف شده:
      
 
  4x  =   2 + 3x
 
  4x − 3x  =   2
 
 
  x=   2
  مثال 3. x − 2
5   
  +  x
3
 =  x
2
 
         ک.م.م این دو کسر= 30   که در طرفین30 ضرب می شود. و مخرج حذف شده::
 
  6(x − 2) + 10x   =  15x
 
  6x − 12 + 10x   =  15x
 
  16x − 15x   =  12
 
 
  x=  12.

مثال 4.  معادله کسر= کسر.

                                           x − 1  
                                                 4
 =  x
7
 
        ک.م.م این دو کسر= 28   که در طرفین28 ضرب می شود. و مخرج حذف شده:::
 

  7(x − 1) 4x
 

  7x − 7 4x
 

  7x − 4x=   7
 

  3x=   7
 

  x=   7
3

اکر دومعادله کسری مساوی هم باشند می توان طرفین وسطیم درهم ضرب کنید بدون مخرج مشترک."

اگر  
  a
b
 =   c
d
پس  
  ad  =  bc.
  مثال نمونه سوال 5. x − 3
3   
 =  x − 5
   2
 

 
  2(x − 3)  =  3(x − 5)
 
  2x − 6  =  3x − 15
 
  2x − 3x  =  − 15 + 6
 
  x  =   −9
 
  x  =   9
  نمونه سوال دیگر x − 3
x − 1
 =  x + 1
x + 2
 
        طرفین ووسطین:
 
  (x − 3)(x + 2)  =  (x − 1)(x + 1)
 
  x² −x − 6  =  x² − 1
 
  x  =  −1 + 6
 
  x  =   5
 
  x  =   −5.
  نمونه  دیگر          . 2x − 3
9    
 +   x + 1
   2
 =  x − 4
 
       ک.م.م= 18  طرفین در 18 ضرب شود:
 
  4x − 6 + 9x + 9  =  18x − 72
 
  13x + 3  =  18x − 72
 
  13x − 18x  =  − 72 − 3
 
  −5x  =  −75
 
  x  =  15.
  نمونه                      
2
x
 −   3 
8x
 =  1
4
 
       ک.م.م= 8x. نمونه دیگر  :
 
  16 − 3  =  2x
 
  2x  =  13
 
  x  =  13
 2


]]>
دایره-اجزا 2017-05-22T21:41:12+01:00 2017-05-22T21:41:12+01:00 tag:http://fathi5.mihanblog.com/post/1983 عفت فتحی باغبادرانی مثلثها - مثلث قائم الزاویه ومثلث فیثاغورث دایرهخط منحنی بسته  که فاصله هر نقطه روی محیط دایره تا مرکز(c )همه یک اندازه هستند.:فاصله هرنقطه از محیط دایره تا مرکز شعاع نام دارد. مرکز: وسط دایره که فاصله ان نقطه مرکز تا همه نقاط روی دایره  یکسان است. شعاع: فاصله مرکز تا دایره وتر پاره خط  فاصله بین دونقطه از روی دایره قطر همان وتر دایره که ازمرکز بگذرد. مثلثها - مثلث قائم الزاویه ومثلث فیثاغورث

دایره


خط منحنی بسته  که فاصله هر نقطه روی محیط دایره تا مرکز(c )همه یک اندازه هستند.:
فاصله هرنقطه از محیط دایره تا مرکز شعاع نام دارد.


Circle

مرکز: وسط دایره که فاصله ان نقطه مرکز تا همه نقاط روی دایره  یکسان است.

شعاع: فاصله مرکز تا دایره

وتر

Chord

پاره خط  فاصله بین دونقطه از روی دایره

قطر

Diameter of a Circle

همان وتر دایره که ازمرکز بگذرد.

کمان

Arc of a Circle

 قسمتی ازمحیط   دایره که توسط وتر تقسیم شده  که معمولا وتر بزرگ وکوچک است  که بیشتر کوچکتر را در نظر می گیرند.


نیم دایره :قطر دایره را دوقسمت مساوی تقسیم کرده هر قسمت را نیم دایره گوییم

Semicircle


مساحت دایره : شعاع ×شعاع×3.14                                                          

Area of a Circle

Area of a Circle Formula

مثالها- میزی مربع شکل به ضلع یک متر داریم که دوطرف عرص  ان دونیمدایره  چسبیده  مساحت میز چقدر؟

مساحت مربع+ مساحت یک دایره

مساحت مربع=1×1=1 متر مربع

Square and Circle Area Problem

شعاع=1/2 متر      مساحت میز   مترمربع    1.785=1+ (1/2×1/2×3.14)

-2- صفحه  فلزی دایره ای به شعاع 6 سانتیمتر داریم . که 4 دایره کوچکتر به شعاع 2 س از درون ان برداشتیم مساحت باقیمانده چقدر؟
 مساحت باقیمانده=62.8 سانتیمتر مربع

Area of a Circle Problem


Circle Operations

Circle Operations

Circle Solution

4-پارک دایره ای به شعاع250 m داریم . که 7 حوض کوچکتر به شعاع 1 m ایجاد شده وبقیه زمین چمن کاری شده  مساحت چمن کاری چقدر؟
پاسخ=196327.55مترمربع

Area of a Circle Problem


Circle Operations

5- طول وتر دایره ای 48 cmوفاصله وتر تا مرکز    7 cm   است مساحت دایره چقدر؟

ازرا ه فیثاغورث:a2 + b2 = c2


Area of a Circle Problem

r2=242+72

شعاع=25

25×25×3.14=

Circle Operations

Circle Solution

6- مربعی داریم به ضلع    6 cm      که دایره ای به شعاع 3 cm   ازدرون ان خارج کردیم مساحت مانده چقدر؟
Area of a Circle Problem

Circle Operations

Circle Operations

Circle Solution


]]>
مساحت نیم کره 2017-05-21T10:53:47+01:00 2017-05-21T10:53:47+01:00 tag:http://fathi5.mihanblog.com/post/1982 عفت فتحی باغبادرانی حجم مساحت کرهمساحت کره:4× شعا8شعاع× عددپیA=4πr2 مساحت نیم کره  1/2 نصف مساحت کره : 4πr22→2πr2 اگر شعاع=5 باشد: H=2π52             H=50π                H=2π⋅25 مثال2: مساحت نیم کره به شعاع 8.3 cm. بدون کف. حل: r = 8.3 cm مساحت نیم کره =2πr2 SA = 2 × π × r2 SA = 2 × π × 8.32 SA = 432.62 مساحت نیم کره= 432.62 cm2.

حجم مساحت کره


مساحت کره:4× شعا8شعاع× عددپی

A=4πr2

مساحت نیم کره  1/2 نصف مساحت کره :

4πr222πr2

اگر شعاع=5 باشد:

H=2π52

            H=50π                H=2π25


مثال2: مساحت نیم کره به شعاع 8.3 cm. بدون کف.
حل:
r = 8.3 cm

مساحت نیم کره =

2πr2
SA = 2 × π × r2
SA = 2 × π × 8.32
SA = 432.62
مساحت نیم کره= 432.62 cm2.

]]>
اثبات جبری مجموع دوعدد زوج وفرد 2017-05-20T21:19:59+01:00 2017-05-20T21:19:59+01:00 tag:http://fathi5.mihanblog.com/post/1981 عفت فتحی باغبادرانی مجموع دوعدد زوج وفرد ، عددی فرد می شود: اثبات:حل= a,b دوعدد داریم که a فرداست وb زوج باشد اگر      ' a=2k   و   b=2k+1مجموع انها  :   b=2k+1   ,     ' a=  2k                =   (  'a+b=2k+1+( 2k                   (k'+k)1+2=اگرعبارت  (k'+k)  را   " k    بنامیم حاصل جمع&n  اثبات:
حل= a,b دوعدد داریم که a فرداست وb زوج باشد اگر
     ' a=2k   و  
b=2k+1
مجموع انها  :  
b=2k+1   ,     ' a=  2k   

            =   (  'a+b=2k+1+( 2k                  
(k'+k)1+2=
اگرعبارت 
(k'+k)  را   " k    بنامیم حاصل جمع  دوعدد a+b برابر    2k"+1  می شود .پس:
که حاصل جمع دو عدد a,bزوج وفرد  عددی فرد می شود.


]]>
کلید اولیه آزمون تیزهوشان هفتم و نهم 2017-05-14T22:56:10+01:00 2017-05-14T22:56:10+01:00 tag:http://fathi5.mihanblog.com/post/1980 عفت فتحی باغبادرانی كلید اولیّۀ آزمون ورودی دبیرستان‌های دورۀ اوّل و دوم استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی ۹7-1396 از سوی مركز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان منتشر شد. معلّمان و صاحب‌نظران گرامی و دیگر علاقمندان می‌توانند نظرات و پیشنهادهای خود را جهت بررسی، در قالب نمون‌برگ‌های پیوست

كلید اولیّۀ آزمون ورودی دبیرستان‌های دورۀ اوّل و دوم استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی ۹7-1396 از سوی مركز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان منتشر شد.


معلّمان و صاحب‌نظران گرامی و دیگر علاقمندان می‌توانند نظرات و پیشنهادهای خود را جهت بررسی، در قالب نمون‌برگ‌های پیوست (نمون‌برگ دریافت نظرات و پیشنهادها در خصوص كلید اوّلیّۀ آزمون ورودی) تنظیم و حدّاكثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه دوم خرداد ماه ۱۳۹6، از طریق رایانامه به نشانی sampad@medu.ir ارسال نمایند. لازم به ذكر است، نظرات و پیشنهادهای مربوط به هر سؤال می‌بایست در یك نمون‌برگ جداگانه نوشته شود. به نظرات و پیشنهادهایی كه در قالب نمون برگ پیوست نباشد هیچ‌گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

گفتنی است آزمون ورودی دبیرستان‌های دورۀ اوّل و دوم استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی ۹7-۱۳۹6 روزهای پنج‌شنبه و جمعه 14 و 15 اردیبهشت ماه 1396در سراسر كشور برگزار گردید. نتایج این آزمون در اوایل تیرماه (بعد از آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی)  اعلام خواهد شد. برای دریافت فایل مورد نظرتان بر روی جمللات زیر کلیک کنید

كلید اوّلیة آزمون ورودی دبیرستان‌های دورة اوّل

نمون برگ دریافت نظرات و پیشنهاد‌های آزمون‌ ورودی دبیرستان‌های دورة اوّل

 

كلید اوّلیة آزمون ورودی دبیرستان‌های دورة دوم

نمون‌برگ دریافت نظرات و پیشنهاد‌های آزمون‌ ورودی دبیرستان‌های دورة دوم

 منبع:مرکز ملی استعدادهای درخشان ایران


]]>
تصویر درآینه مقعر 2017-05-12T22:03:53+01:00 2017-05-12T22:03:53+01:00 tag:http://fathi5.mihanblog.com/post/1979 عفت فتحی باغبادرانی    منبع :http://elearning.roshd.ir/samirayan/ketab1/html/k1-f4-046.htm چگونگی تشكیل تصویر در آینه مقعر 2- جسم خارج از C    
منبع :http://elearning.roshd.ir/samirayan/ketab1/html/k1-f4-046.htm

چگونگی تشكیل تصویر در آینه مقعر

2- جسم خارج از C       P>C

تصویر بین F و و   

كوچكتر از جسم- معكوس- حقیقی   q< p  و q >0

 

1- جسم در بی‌نهایت

تصویر در كانون كوچكتر از جسم q=f

حقیقی- معكوس q< p  و q >0

چون پرتوها از بی‌نهایت می‌تابد پس تصویر در F تشكیل می‌شود

4- جسم بین F و C   و  q >0

تصویر خارج از C   

بزرگتر از جسم   q >C

معكوس- حقیقی 

3- جسم روی مركز C 

تصویر برابر جسم حقیقی- معكوس

 

 

6- جسم بین F و آینه

تصویر پشت آینه p<f بزرگتر از جسم و مجازی

و مستقیم   q>p

 

5- جسم روی كانون   

تصویر در بی‌نهایت p=4

بزرگتر از جسم 

حقیقی- معكوس 

فعالیت تحقیقی

یك شمع را بین آینه تا فاصله بی‌نهایت از آینه مقعر دور كنید چگونگی بزرگی و مكان تصویر و جسم را مقایسه كنید.

در یك آینه مقعر

اكر جسم بین F و C جابجا شود تصویر بین C و بی نهایت جابجا می شود.

 اگر جسمی بینC و بی نهایت جابجا شود تصویر بین C و F جابجا می شود.

اگر جسمی بین F و بی نهایت جابجا شود تصویر بین بی نهایت و F جابجا می شود.

اگر جسمی بین F و C با سرعت V جابجا شود، تصویرش بین بی نهایت و C با سرعت َV جابجا می‌شود كه

اگر جسمی بین C و بی نهایت با سرعت  V جابجا شود، و تصویرش بین  C و F با سرعت َV جابجا می‌شود كه

كاربرد آینه‌ها

2- فرستنده در كانون  (گیرنده در ماهواره)

1- تصویر ستارگان و سیارات پس از برخورد به آینه‌های مقعر در كانون قابل رصد است.

4- آینه‌های قابل استفاده در خودروها آینه راننده در بالای فرمان و آینه بغل (آینه محدب)

3- آینه‌های دندانپزشكی (آینه مقعر) تصویر مجازی و مستقیم

دندان بیمار در آینه‌های دندانپزشكی در فاصله كانونی آینه قرار دارد تصویر آن توسط پزشك قابل رویت است.

6- آینه مقعر در لامپ چراغ

5- آینه در جاده‌ها (محدب)

  8- آینه‌های مورد استفاده در آرایشگاهها (آینه تخت)

7- پریسكوپ در زیر  دریایی‌ها و جبهه‌های جنگ (آینه تخت)

آینه‌های محدب

اگر سطح بیرونی كره‌ای آینه باشدآن را آینه محدب می‌گویند. حال به بررسی چند نقطه مهم در مورد یك آینه كروی محدب می‌پردازیم.

كانون آینه محدب: اگر چند پرتو، به طور موازی به یك آینه محدب بتابد پرتوهای بازتاب از هم دور می شوند و امتداد آنها همدیگر را در نقطه ای پشت آینه قطع می كنند به آن نقطه كانون آینه محدب گویند.

مركز انحنای آینه:  مركز كره ای كه آینه از آن جدا شده مركز انحنای آینه محدب می‌گویند كه پشت آینه واقع است.

 شعاع انحنای آینه: شعاع كره ای  كه آینه از آن جدا شده، شعاع انحنای آینه محدب می‌گویند.

 مـحور اصـلی: به خطی كه مركز انحنای آینه را به كانون آینه وصل می‌كند محور اصلی می‌گویند.

 رأس آینه : محل تقاطع محور اصـلی و آینـه را رأس آیـنه می‌گوینـد. در شـكل مقابـل نقاط فوق نشان داده شده، رابطه زیر در آینه محدب نیز صادق است.

در آینه محدب نیز مانند آینه مقعر پرتوهایی هستند كه موقع تشكیل تصویر از آنها استفاده می كنیم. به جدول زیر توجه كنید.

2) اگر پرتوی موازی با محور اصلی بتابد طوری بازتاب می كند كه امتداد پرتو بازتاب از كانون عبور می‌كند.

1) اگر پرتوی طوری بتابد كه امتداد آن از كانون عبور كند به طور موازی با محور اصلی بازتاب می كند.

4) اگر پرتوی به راس طوری بتابد كه با محور اصلی زاویه

بسازد در طرف دیگر طوری بازتاب می كند كه با محور زاویه بسازد.

3) اگر پرتوی طوری بتابد كه امتداد آن از مركز انحنا بگذرد بر روی خود بازتاب می كند.

 

بدین ترتیب می توان به كمك پرتوهای فوق تصویر جسمی را كه در مقابل آینه واقع شده است تشكیل داد.

تصویر در آینه‌های محدب

شمعی به طول AB را در مقابل آینه محدب قرار می‌دهیم از نقطه A در راس شمع

 1)یك پرتو موازی با محور اصلی به آینه می‌تابانیم امتداد بازتاب آن در پشت آینه در كانون مجازی جمع می‌شود. (عبور می‌كند)

 2) یك پرتو از راس جسم و مركز آینه محدب عبور می‌دهیم این دو پرتو همدیگر را در هر جایی كه قطع كنند محل قطع پرتوها محل تشكیل تصویر مجازی است.


]]>
نیم دایره 2017-05-11T23:03:10+01:00 2017-05-11T23:03:10+01:00 tag:http://fathi5.mihanblog.com/post/1978 عفت فتحی باغبادرانی قطاعها ی دایره:&nbsp;&nbsp; قسمتی از دایره را قطاع گویند.یک قطاع بارسم وتر(پاره خطی که از یک نقطه روی محیط به یک نقطه دیگر روی محیط وصل&nbsp; شود.) یا رسم&nbsp; دو یا چند شعاع ایجاد می شودشکلها ی زیر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قطاع-نیم دایره&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قطاع-یک چهارم دایره &nbsp;در شکل های بالا&nbsp;&nbsp; نیم دایره ویک چهارم دایره&nbsp;&nbsp; هم قطاع&nbsp; های دایره هستند.مساحت&nbsp; یک قطاع دایره:شما&nbsp;&nbsp; با توجه به شکل&nbsp; می ت قطاعها ی دایره:   قسمتی از دایره را قطاع گویند.
یک قطاع بارسم وتر(پاره خطی که از یک نقطه روی محیط به یک نقطه دیگر روی محیط وصل  شود.) یا رسم  دو یا چند شعاع ایجاد می شودشکلها ی زیر
     قطاع-نیم دایره            قطاع-یک چهارم دایره
 در شکل های بالا   نیم دایره ویک چهارم دایره   هم قطاع  های دایره هستند.
مساحت  یک قطاع دایره:شما   با توجه به شکل  می توانید مساحت یک دایره  را به دست آورید مساحت قطاع را با مقایسه اندازه زاویه قطاع و زاویه کل دایره  محاسبه کنیم

   نیم دایره ای به قطر 400 سانتی متر داریم . محیط آن را حساب کنید؟

 محیط=2÷ (قطر×3.14)+ قطر

400×3.14=1256

12.56÷2=628                       628+400=1028 محیط نیم دایره

1-      راه بدست آوردن محیط دایره را به طور کامل با رسم شکل بیان کنید؟


 

 مساحت دایره= شعاع ×شعاع×3.14 = πR2, اگر  R شعاع باشد.π عددپی

پس مساحت نیم دایره:  نصف مساحت دایره است.

مساحت نیم دایره =
π
R2

2
پس:
R  =شعاع
π = عددپی, تقریبا 3.142

مثال 1:

مساحت نیم دایره به شعاع 7 cm.                                                        

حل:                                        

مساحت نیم دایره =نصف مساحت دایره  = (1/2) Π r²

   r= 7 cm     و    Π = 3.14

   cm²      76.93  =  (1/2)×  (3.14)× 7×7                                

    

          


مثال 2:

مساحت نیم دایره به شعاع3.5 cm.                                                        

حل:

مساحت نیم دایره =نصف مساحت دایره  = (1/2) Π r²

                             شعاع r = 3.5 cm  و                       Π = 3.14                         cm²              19.2325  =  (1/2)×  (3.14)×3.5×3.5                                                                              

                


حالا محیط نیم دایره.

محیط  دایره =  3.14 ×قطر

محیط نیم دایره = محیط نصف دایره +قطر

مثال 1 :

محیط نیم دایره به قطر  7 cm.                                                                         

r شعاع = نصف قطر

r = 7/2

r = 3.5

می توان عدد پی را 22/7 بگیریم=3.14                                                                            

محیط نیم دایره = محیط نصف دایره +قطر

                                                          10.99+7=17.99         10.99=2÷(3.5×2×3.14 )  


              شعاعr = 3.5    و Π = 3.14

          شعاع, قطر, کمان و محیط (واحد. متر), مساحت (. واحد مترمربع).Semicircle, radius
شعاع دایره
Semicircle, diameter
قطر دایره

Semicircle, arc length
کمان دایره
Semicircle, perimeter and area
محیط نیم دایره p( زرد   ), مساحت ( خاکستریA


 

29.6 =محیط نیم دایره +4+8.4+4=


 

4-      نسبت محیط یک مربع به محیط یک دایره 1 به 2 است اگر قطر دایره 16 سانتی متر باشد مساحت مربع را حساب کنید؟

 

5-      شعاع دایره ای 25/ 0 است محیط آن را حساب کنید؟

 

6-      25%ار یک دایره به شعاع 200 سانتی متر را رنگ زده ایم محیط قسمت رنگ زده را حساب کنید؟

 

7-      اگر محیط یک میدان به شکل دایره 70/15 متر باشد . فکر می کنید شعاع دایره چند متر باشد؟

 

8-      اگر 10 سانتی متر به قطر دایره ای افزوده شود . چند سانتی متر به محیط آن افزوده می شود؟

 

9-      در داخل یک دایره به قطر 400 سانتی متر یک مربع به ضلع 20 سانتی متر رنگ شده است . محیط شکل را حساب کنید؟

10-  محیط دایره ای با محیط مربعی برابر است . اگر شعاع دایره 200 متر باشد . محیط مربع را حساب کنید؟

 

11-  یک مثلث متساوی الاضلاع  داریم که محیط آن 30 سانتی متراست. با کمک هر ضلع  این مثلث نیم دایره ای رسم کنید . اکنون محیط کل شکل را حساب کنید ؟(هر ضلع مثلث قطر دایره می شود)

 
]]>
11 گسترده مکعب 2017-05-10T21:39:50+01:00 2017-05-10T21:39:50+01:00 tag:http://fathi5.mihanblog.com/post/1977 عفت فتحی باغبادرانی گسترده مکعبمکعب از 6 وجه تشکیل می شود که این وجه ها به صورتهای مختلف کنارهم قرار می گیرند. 11مورد گسترده میتواند ایجاد شود که شرایط ایجاد یک مکعب را فراهم کند

گسترده مکعب

مکعب از 6 وجه تشکیل می شود که این وجه ها به صورتهای مختلف کنارهم قرار می گیرند.

11مورد گسترده میتواند ایجاد شود که شرایط ایجاد یک مکعب را فراهم کند


nets of cubes


]]>
منشور 2017-05-09T21:47:12+01:00 2017-05-09T21:47:12+01:00 tag:http://fathi5.mihanblog.com/post/1976 عفت فتحی باغبادرانی منشور ها جسمی 3 بعدی هستند . منشورها:دوقاعده موازی ومساوی دارند. با نام تعداد پهلو ( ازروی تعداد ضلع قاعده) نام گذاری می شوند مثلا منشور 3 پهلو دارای قاعده 3 ضلعی است.سطوح جانبی هریک مستطیل شکل هستند . منشور زیر سمت راست منشور 4پهلو و سمت چپ 3 پهلو نام دارند. منشور قائم&nbsp; قاعده عمود بر سطوح جانبی&nbsp; هستند . اما اگر عمود نباشند منشور مایل نام دارد.اگر برش مقطعی یک منشور را ببینیم متوجه می شویم که قاعده همان اندازه است. مثال: حجم منشور قائم=مساحت قاعده × ارتفاع ح
Image result for ‫منشور مایل‬‎

منشور ها جسمی 3 بعدی هستند .

منشورها:دوقاعده موازی ومساوی دارند. با نام تعداد پهلو ( ازروی تعداد ضلع قاعده) نام گذاری می شوند مثلا منشور 3 پهلو دارای قاعده 3 ضلعی است.

سطوح جانبی هریک مستطیل شکل هستند . منشور زیر سمت راست منشور 4پهلو و سمت چپ 3 پهلو نام دارند.

منشور قائم  قاعده عمود بر سطوح جانبی  هستند . اما اگر عمود نباشند منشور مایل نام دارد.

Image result for ‫منشور مایل‬‎

اگر برش مقطعی یک منشور را ببینیم متوجه می شویم که قاعده همان اندازه است.

مثال:حجم منشور قائم=مساحت قاعده × ارتفاع

حجم = مساحت قاعده × ارتفاع = Ah

پس Aمساحت قاعده و hارتفاع منشور.


مثال:

حجم منشور قائم زیر چقدر؟.

حل:

حجم = Ah
= 25 cm2 × 9 cm
= 225 cm3

مثال:

حجم منشور قائم زیر چقدر؟.

 

حل:

اول مساحت مثلث  را حساب کن.وچون ارتفاع را نداریم از فرمول فیثاغورث استفاده می کنیم

 


h 2 + 32 = 52

  ارتفاع=4
مساحت =
= × 6 × 4
= 12 cm2


حجم منشور = Ah
= 12 cm2× 8 cm
= 96 cm3

]]>
حجم شکلهای هندسی 2017-05-06T23:02:00+01:00 2017-05-06T23:02:00+01:00 tag:http://fathi5.mihanblog.com/post/1975 عفت فتحی باغبادرانی گسترده مکعب. مکعب یک نوع منشور است . زیرا دو قاعد ه مساوی دارد.&nbsp;مکعب دارای 6 وجه و3 بعد دارد 4قطر و12 یال و 8 گوشه. به تصویر توجه کنید. اگر یک ضلع مکعب را ْ sبنامیم &nbsp; &nbsp;&nbsp; حجم مکعب=&nbsp; s × s × s حجم مکعب&nbsp; = s3 میتوان گفت مساحت قاعده ×ارتفاع s2. یا مساحت یک وجه × 6, s2×6= مساحت کل م
cube net of cube net of cube

مکعب یک نوع منشور است . زیرا دو قاعد ه مساوی دارد.

 مکعب دارای 6 وجه و3 بعد دارد 4قطر و12 یال و 8 گوشه.

cube

به تصویر توجه کنید.

اگر یک ضلع مکعب را ْ sبنامیم      حجم مکعب=  s × s × s

حجم مکعب  = s3

میتوان گفت مساحت قاعده ×ارتفاع s2. یا مساحت یک وجه × 6,

s2×6= مساحت کل مکعب

مساحت جانبی مکعب= 4s2


تمرین?

طول ضلع مکعب یک واحد باشدحجم چقدر؟.


 

The volume of a unit cube
=  1واحد × 1 واحد ×1 واحد
= 1واحد3 ( می خوانیم یک واحد مکعب )

اگر طول ضلع یک سانتیمتر باشد=  cm 1× 1 cm × 1 cm1

 

حجم = 1 cm1 × 1 cm × 1 cm = 1 cm3 ( می خوانیم یک سانتیمتر مکعب )

یک سانتیمتر مکعب: = یک سی سی=1000 میلی متر مکعب
  cm3 1= 1,000 mm3
یک مترمکعب =  1000000 سانتی متر مکعب                    = 
m3 1= 1,000, 000 cm3


به مکعب مکعب مستطیل هم می گوییم اما به مکعب مستطیل نمیتوان مکعب گفت.

منشور یا مکعب مستطیل

مکعی مستطیل یک نوع 3 بعدی است که طول، عرض، ارتفاع متفاوت دارد..

طول= L                           عرض= w                 ارتفاع=h

rectangular solid

حجم مکعب مستطیل= طول×عرض×ارتفاع

حجم مکعب مستطیل =lwh

مساحت کل قدم به قدم=

مجموع مساحت بالا وپایین    یا 2 برابر مساحت کف  lw + lw = 2lw
مجموع مساحت جلو وعقب   یا 2 برابر مساحت جلو lh + lh = 2lh
مجموع مساحت های دو پهلو   یا 2 برابر مساحت یک پهلو     wh + wh = 2wh
مساحت کل = مجموع مساحتهای بالا    = 2lw + 2lh + 2wh = 2(lw + lh + wh)

حجم مکعی مستطیل یا منشور4 پهلو چقدر؟.

حل:

حجم = l × w × h

= 6 cm × 3 cm × 4 cm

= 72 cm3

منشور 3 پهلو یا 5 پهلو:

منشور 3 پهلو از دوقاعده 3ضلعی درست شده و منشور5 پهلو از دوقاعده 5ضلعی درست شده و فاصله دو قاعده را ارتفاع گوییم.


triangle base pentagon base
منشور 3 پهلوبا قاعده مثلث
منشور5 پهلوبا قاعده 5ضلعی

منشورها با توجه به تعدا دضلع قاعده  .نامگذاری می شوند منشور 3 پهلو که مستطیل شکل هستند= 3 سطح جانی ودوقاعده مثلثی دارد .

توجه کنید که هر پهلو در منشو شکل مستطیل دارد.


حجم منشور  = مساحت قاعده × ارتفاع

سطح جانبی=.محیط قاعده × ارتفاع

مساحت کل منشور = 2 × مساحت قاعده + محیط قاعده × ارتفاع


یک استوانه دوقاعده دایره شکل دارد. وسطح جانبی مستطیل شکل است. که اطراف قاعده دایره شکل قرار می گیرد

cylinder

شعاع دایره روی شکل را   r     مینامیم و ارتفاع را h  

حجم استوانه=مساحت قاعده×ارتفاع


Tگسترده استوانه را مشاهده کنید..

مساحت جانبی وسطح کل

گسترد استوانه  از دوقاعده و یک مستطیل که اطراف قاعده قرار می گیرد.

طول مستطیل همان محیط قاعده وعرض مستطیل همان فاصله دوقاعده یا ارتفاع است.

 سطح جانبی= محیط قاعده×ارتفاع

سطح کل= سطح جانبی+ مساحت دوقاعده

مساحت کل    = 2πr 2 + 2πrh = 2πr (r + h)

کره: جسمی که فاصله هرنقطه تا مرکز یکسان باشد.


sphere
حجم کره =  4/3× مکعب شعاع× عددپی
مساحت کره = 4× عددپی× مجذور شعاع
مخروط
 دارای قاعده دایره شکل


مخروط یکی از گونه‌های هرم است که قاعدهٔ آن دایره است.

یک مخروط یک شکل هندسی سه‌بُعدی است که از پایهٔ تختش (سطح مقطع مخروط) به آرامی یا به سرعت (به سطح قاعده و ارتفاع بستگی دارد) تا راس باریک می‌شود. به طور جزئی‌تر شکلی جامد است که به یک صفحهٔ پایه (سطح مقطع مخروط)، محدود می‌شود و سطح جانبی آن نیز مکان هندسی خطوط راستی است که نوک مخروط را به نقاط پیرامون پایه (سطح مقطع) پیوند می‌زنند. واژهٔ مخروط گاهی به رویهٔ این جسم توپر گفته می‌شود و گاه تنها به رویهٔ پهلویی آن.

مخروط‌ها می‌توانند به صورت قائم و یا اریب باشند. لازم است ذکر شود که حجم یک مخروط اریب با مساحت سطح مقطع معین و ارتفاع مشخص، با حجم یک مخروط قائم با همان مساحت و ارتفاع معین، برابر است.

حجم V یک مخروط جامد یک سوم مساحت سطح پایهb ضرب در ارتفاعh است.

{\displaystyle V={\frac {1}{3}}bh}


cone


حجم مخروط  = 1/3 × مساحت قاعده × ارتفاع

گسترده مخروط  ازقسمتی از دایره یا قطاع دایره  و قاعد دایره شکل

مساحت = مساحت قطاع دایره + مساحت دایره

= πrs + πr2 = πr(r + s)

مخروطی که در آن فاصلهٔ همهٔ نقاط دایرهٔ قائده از راس مخروط یکسان باشد، مخروط قائم نامیده می‌شود. در واقع در مخروط قائم، اگر خطی عمود از مرکز قائدهٔ دایره‌ای شکل رسم کنیم، به راس مخروط خواهیم رسید. حجم مخروط قائم، برابر با ۱/۳ حجم استوانه‌ای است که با همان قائده و ارتفاع می‌توان ساخت؛ بنابراین حجم مخروط قائم به شعاع r و ارتفاع h از رابطهٔ زیر به دست می‌آید.

{\displaystyle V={\frac {1}{3}}\pi r^{2}h}

surface area of cone


سطح کل مخروط = مساحت قطاع + مساحت دایره

مثال:

مخروطی با شعاع قاعده 10 cm وارتفاع  30 cm. مساحت کل چقدر؟.

حل:

مساحت = πr(r + s)

=

= 1,257.14 cm2

هرم: جسمی با قاعده چند ضلعی کی دارای سطح جانبی  به تعداد ضلعهای قاعده دارد و تمام هرم ها هر سطح جانبی هرکدام مثلثی هستندکه همه درراس به هم میرسند.
 هرم مربعی قاعده مربع شکل و سطوح جانبی هرکدام مثلثی شکل دارند.

pyramid

حجم هرم  = 1/3 × مساحت قاعده × ارتفاع


فرمولها:

حجم منشور واستوانه = مساحت قاعده × ارتفاع?

حجم هرم ومخروط = 1/3 × مساحت قاعده × ارتفاع

]]>
دفترچه سوالهای تیز هوشان ورودی نهم به دهم 97-96 2017-05-06T22:19:24+01:00 2017-05-06T22:19:24+01:00 tag:http://fathi5.mihanblog.com/post/1974 عفت فتحی باغبادرانی دفترچه سوالهای تیز هوشان ورودی نهم به دهم 97-96

دفترچه سوالهای تیز هوشان ورودی نهم به دهم 97-96

]]>
استوانه حجم ومساحت 2017-05-06T21:41:50+01:00 2017-05-06T21:41:50+01:00 tag:http://fathi5.mihanblog.com/post/1973 عفت فتحی باغبادرانی یک استوانه دوقاعده دایره شکل دارد. وسطح جانبی مستطیل شکل است. که اطراف قاعده دایره شکل قرار می گیرد &nbsp;&nbsp; شعاع دایره روی شکل را &nbsp; r &nbsp; &nbsp; مینامیم و ارتفاع را h&nbsp;&nbsp; حجم استوانه=مساحت قاعده×ارتفاعگاهی درون&nbsp; استوانه&nbsp;&nbsp; یک استوانه دیگر وجود دارد مثل یک لوله&nbsp;اول مساحت حلقه را حساب کنید یعنی مساحت دایره بزرگتر- مساحت دایره کوچکتر حجم استوانه&nbsp; سوراخ دار: = πR2 h – πr 2 h = πh (R2– r2) مثال: &nbsp;استوانه

یک استوانه دوقاعده دایره شکل دارد. وسطح جانبی مستطیل شکل است. که اطراف قاعده دایره شکل قرار می گیرد

cylinder   surface area of cylinder

شعاع دایره روی شکل را   r     مینامیم و ارتفاع را h  

حجم استوانه=مساحت قاعده×ارتفاع

گاهی درون  استوانه   یک استوانه دیگر وجود دارد مثل یک لوله

 اول مساحت حلقه را حساب کنید یعنی مساحت دایره بزرگتر- مساحت دایره کوچکتر

volune hollow cylinder

حجم استوانه  سوراخ دار:
= πR2 h – πr 2 h
= πh (R2r2)

مثال:

 استوانه سوراخ داری داریم که شکل نی مانند تو خالی  است.شعاع دایره درونی=2سانتیمتروشعاع دایره خارجی=2.4 سانتیمتر

ارتفاع نی 10 سانتیمتر حجم نی چقدر است؟

 

حل:

قاعده شکل یک حلقه است: π =عددپی
مساحت حلقه = [ π (2.4)2– π (2)2]= 1.76× π ×cm2

حجم =  π×1.76 × 10 = 55.3 cm3
حجم نی = 55.3 cm3

مساحت جانبی وسطح کل

گسترد استوانه  از دوقاعده و یک مستطیل که اطراف قاعده قرار می گیرد.

طول مستطیل همان محیط قاعده وعرض مستطیل همان فاصله دوقاعده یا ارتفاع است.

 سطح جانبی= محیط قاعده×ارتفاع

سطح کل= سطح جانبی+ مساحت دوقاعده


surface area of cylinder

به زبان دیگر:   شعاع=r           ارتفاع=h          عددپی=π
سطح کل = 2 × مساحت دایره + مساحت مستطیل
مساحت کل   = 2πr 2 + 2πrh = 2πr(r + h)
شعاع r است hارتفاع.

قطر قاعده استوانه12 cm وارتفاع 8 cm. مساحت استوانه چقدر؟.

حل:   مساحت کل= جانبی+ مساحت دو قاعده

جانبی= محیط قاعده× ارتفاع

یا راه دوم

شعاع = 6 cm
سطح کل    = 2πr (r + h)

22/7×6×(8+6)
=
= 528 cm2


]]>
نوشتن علائم نگارشی در word 2017-05-06T21:34:38+01:00 2017-05-06T21:34:38+01:00 tag:http://fathi5.mihanblog.com/post/1972 عفت فتحی باغبادرانی نگارش ویرگول ( ، ): Shift+Tنگارش نقطه ویرگول ( ؛ ): Shift+Yنگارش ( [ ): Shift+Oنگارش ( ] ): Shift+Iنگارش گیومه ( « ): Shift+Kنگارش گیومه ( » ):&nbsp; Shift+L&nbsp;حرکت گذاری (اعراب گذاری) در wordنگارش ( ژ ): Shift+Cنگارش تشدید ( اّ ): Shift+Fنگارش فتحه ( اَ ): Shift+Aنگارش کسره ( اِ ): Shift+Dنگارش ضمه (اُ): Shift+Sنگارش تنوین (اً): Shift+Qنگارش تنوین ( اٍ ): Shift+Eنگارش تنوین ( اٌ ): Shift+Wنگارش همزه ( ۀ ): Shift+Gنگارش همزه ( أ ): Shift+Nنگارش همزه ( إ ): Shift+Bنگارش همزه ( ؤ ): Shift+Vنگ
نگارش ویرگول ( ، ): Shift+T
نگارش نقطه ویرگول ( ؛ ): Shift+Y
نگارش ( [ ): Shift+O
نگارش ( ] ): Shift+I
نگارش گیومه ( « ): Shift+K
نگارش گیومه ( » ):  Shift+L

 حرکت گذاری (اعراب گذاری) در word
نگارش ( ژ ): Shift+C
نگارش تشدید ( اّ ): Shift+F
نگارش فتحه ( اَ ): Shift+A
نگارش کسره ( اِ ): Shift+D
نگارش ضمه (اُ): Shift+S
نگارش تنوین (اً): Shift+Q
نگارش تنوین ( اٍ ): Shift+E
نگارش تنوین ( اٌ ): Shift+W
نگارش همزه ( ۀ ): Shift+G
نگارش همزه ( أ ): Shift+N
نگارش همزه ( إ ): Shift+B
نگارش همزه ( ؤ ): Shift+V
نگارش همزه ( ء یا ئ ): Shift+M
]]>
شکلهای هندسی- و محیطمساحت رنگی 2017-05-04T22:00:17+01:00 2017-05-04T22:00:17+01:00 tag:http://fathi5.mihanblog.com/post/1971 عفت فتحی باغبادرانی چگونه مساحت رنگی را محاسبه کنید؟ گام 1: محاسبه شکل درونی گام 2: محاسبه شکل بیرونی گام 3: مساحت رنگی = مساحت شکل کل یا بیرونی –مساحت شکل درونی مثال: مساحت رنگی چقدر؟: راه حل: گام 1: محاسبه شکل درونی یا مربع = 2 cm × 2 cm = 4 cm2 گام 2: محاسبه شکل بیرونی = (2 cm × 3 cm) + (10 cm × 3 cm) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n چگونه مساحت رنگی را محاسبه کنید؟
گام 1: محاسبه شکل درونی
گام 2: محاسبه شکل بیرونی
گام 3: مساحت رنگی = مساحت شکل کل یا بیرونی –مساحت شکل درونی

مثال:

مساحت رنگی چقدر؟:

area of shaded region

راه حل:
گام 1: محاسبه شکل درونی یا مربع = 2 cm × 2 cm = 4 cm2

گام 2: محاسبه شکل بیرونی = (2 cm × 3 cm) + (10 cm × 3 cm)
                                                        = 6 cm2 + 30 cm2
                                                        = 36 cm2

گام 3:  مساحت رنگی = مساحت شکل کل یا بیرونی – مساحت شکل درونی
                                = 36 cm2 – 4 cm2
                                = 32 cm2


مساحت رنگی چقدر؟:
area of shaded region

مثال دیگر:  اگر دقت کنید  اندازه میط یا طول کمانNM = زاویه مرکزی A=درجه45


 arc of circle, angle

اندازه مساحت رنگی یا قطاع دایره   = مساحت دایره× نسبت اندازه زاویه به 360

area sectorarea of sector

اندازه مساحت رنگی دایره ( قطاع دایره) با شعاع 5 سانتیمتربا زاویه 60 درجه=

اندازه  =

=13.09 cm2

مثال:


اندازه مساحت ( قطاع دایره) با شعاع6 سانتیمتر=35.4 سانتیمتر مربع اندازه زاویه مرکزی یا قطاع دایره چند درجه است؟

. (عددپی را =  π = 3.142).

حل:


    
 

  مساحت دایره×   

زاویه مرکزی  

  360

  =  مساحت قطاع.

زاویه  =

= 112.67°

calculate arc length

محیط دایره54 cm, طول کمان ABCچقدر ؟

نتیجه:

محیط = 2πr = 54
زاویه 120 درجه به 360 درجه=یک سوم محیط
پس محیط را دریک سوم ضرب کنید.

arc length


]]>
سوالهای ازمون ورودی هفتم تیزهوشان با پاسخ 96-97 2017-05-04T11:45:16+01:00 2017-05-04T11:45:16+01:00 tag:http://fathi5.mihanblog.com/post/1970 عفت فتحی باغبادرانی &nbsp;سوالها ی ازمون ورودی&nbsp; هفتم تیزهوشان &nbsp; &nbsp; با پاسخ تشریحی&nbsp; 97 - &nbsp; 96&nbsp; نحوه محاسبه امتیاز :-فارسی ،هدیه ،علوم درست در ۳ ضرب کن منهای غلط حاصل را در دوسوم ضرب کن -مطالعات وتفکر درست در ۳ ضرب میشه واز غلط کم میشه حاصل در یک سوم ضرب-ریاضی در سه ضرب منهای غلط-استعداد تحلیلی در ۳ ضرب منهای غلط در شش دهم ضربتاارسال كلید نهایی از سوی سمپاد نیز صبور باشید

 سوالها ی ازمون ورودی  هفتم تیزهوشان     با پاسخ تشریحی  97 -   96 


نحوه محاسبه امتیاز :

-فارسی ،هدیه ،علوم درست در ۳ ضرب کن منهای غلط حاصل را در دوسوم ضرب کن

-مطالعات وتفکر درست در ۳ ضرب میشه واز غلط کم میشه حاصل در یک سوم ضرب

-ریاضی در سه ضرب منهای غلط

-استعداد تحلیلی در ۳ ضرب منهای غلط در شش دهم ضرب
تاارسال كلید نهایی از سوی سمپاد نیز صبور باشید
]]>
دفترچه آزمون سوالات تیزهوشان سال 97-96 2017-05-04T11:43:25+01:00 2017-05-04T11:43:25+01:00 tag:http://fathi5.mihanblog.com/post/1969 عفت فتحی باغبادرانی مطابق مفادّ دستورالعمل اجرایی آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان ، دفترچۀ سؤالات آزمون ورودی دبیرستان‌های دورة اوّل و دوم استعدادهای درخشان سال تحصیلی 97-1396 به پیوست منتشر می‌شود و «کلید اوّلیّۀ تصحیح آزمون» نیز تا اواخر هفتۀ جاری بر روی همین پایگاه اینترنتی انتشار خواهد یافت. جهت دریافت دفترچۀ سؤالات آزمون دوره اول&nbsp; كلیك كنید . جهت دریافت دفترچۀ سؤالات آزمون دوره دوم&nbsp; كلیك كنید .سوالها ی ازمون ورودی&nbsp; هفتم تیزهوشان &nbsp; &nbsp; با پاسخ تشریحی&nbsp; 97 - &nb

مطابق مفادّ دستورالعمل اجرایی آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان ، دفترچۀ سؤالات آزمون ورودی دبیرستان‌های دورة اوّل و دوم استعدادهای درخشان سال تحصیلی 97-1396 به پیوست منتشر می‌شود و «کلید اوّلیّۀ تصحیح آزمون» نیز تا اواخر هفتۀ جاری بر روی همین پایگاه اینترنتی انتشار خواهد یافت.

جهت دریافت دفترچۀ سؤالات آزمون دوره اول  كلیك كنید .

جهت دریافت دفترچۀ سؤالات آزمون دوره دوم  كلیك كنید .
سوالها ی ازمون ورودی  هفتم تیزهوشان     با پاسخ تشریحی  97 -   96 

برای دانلود دفترچه سوالات آزمون فرزانگان سال67-66 بر روی جمله زیر کلیک کنید


دفترچه آزمون تیزهوشان  67-1366 ]]>
نامه نیما یوشیج به همسرش 2017-05-02T21:48:43+01:00 2017-05-02T21:48:43+01:00 tag:http://fathi5.mihanblog.com/post/1968 عفت فتحی باغبادرانی نامه نیما یوشیج به همسرش عالیه جهان گیر مرا ببخش ! از این جرم بزرگ که دوستی است و جنایت ها به مکافات آن رخ می دهد چشم بپوشان ؟ اگر به تو «عزیزم» خطاب کرده ام ، تعجب نکن . خیلی ها هستند که با قلبشان مثل آب یا آتش رفتار می کنند . عارضات زمان ، آن ها را نمی گذارد که از قلبشان اطاعت داشته باشند و هر اراده ی طبیعی را در خودشان خاموش می سازنداما من غیر از آن ها و همه ی مردم هستم . هر چه تصادف و سرنوشت و طبیعت به من داده ، به قلبم بخشیده ام . و حالا می خواهم قلب سمج و ناشناس خود را از انزوای خود به ط
نامه نیما یوشیج به همسرش عالیه جهان گیر

مرا ببخش ! از این جرم بزرگ که دوستی است و جنایت ها به مکافات آن رخ می دهد چشم بپوشان ؟ اگر به تو «عزیزم» خطاب کرده ام ، تعجب نکن . خیلی ها هستند که با قلبشان مثل آب یا آتش رفتار می کنند . عارضات زمان ، آن ها را نمی گذارد که از قلبشان اطاعت داشته باشند و هر اراده ی طبیعی را در خودشان خاموش می سازند

اما من غیر از آن ها و همه ی مردم هستم . هر چه تصادف و سرنوشت و طبیعت به من داده ، به قلبم بخشیده ام . و حالا می خواهم قلب سمج و ناشناس خود را از انزوای خود به طرف تو پرتاب کنم و این خیال مدت ها است که ذهن مرا تسخیر کرده است.

می خواهم رنگ سرخی شده ، روی گونه های تو جا بگیرم یا رنگ سیاهی شده ، روی زلف تو بنشینم

 من یک کوه نشین غیر اهلی ، یک نویسنده ی گمنام هستم که همه چیز من با دیگران مخالف و تمام ارده ی من با خیال دهقانی تو ، که بره و مرغ نگاهداری می کنید متناسب است

 بزرگ تر از تصور تو و بهتر از احساس مردم هستم ، به تو خواهم گفت چه طور

 اما هیهات که بخت من و بیگانگی من با دنیا ، امید نوازش تو را به من نمی دهد ، آن جا در اعماق تاریکی وحشتناک خیال و گذشته است که من سرنوشت نامساعد خود را تماشا می کنم

دوست کوه نشین تو

نیما
]]>
اسم مرکب 2017-05-02T21:41:38+01:00 2017-05-02T21:41:38+01:00 tag:http://fathi5.mihanblog.com/post/1967 عفت فتحی باغبادرانی انواع اسم مرکّب :1)اسم+اسم = اسم :لاک پشت ، شاه توت ، دستمزد ، دام پزشک ،حاجی فیروز ،کارنامه ، آب گوشت ،کتاب خانه2)اسم +بن ماضی = اسم ::کارکرد ، رهاورد ، صلاحدید،دستبرد ، دستاورد3)اسم+بن مضارع= اسم : :آبکش ،خط کش ،خاک انداز ، مدادتراش ،دستبند ،گلگیر4)صفت +اسم = اسم :سیاه مشق ، نوروز ،سپیدرود ،چهارپا ،سبزقبا5)ضمیر+ بن مضارع =اسم : خودنویس ،خودتراش6)صفت +بن مضارع = اسم :زیرگذر&nbsp;&nbsp; زودپز&nbsp;&nbsp; دور نما7)صفت +اسم = اسم = بالا دست&nbsp;&nbsp; زیرزمین&nbsp;&nbsp;&nbsp; پس کوچه8)اسم + صفت انواع اسم مرکّب :

1)اسم+اسم = اسم :لاک پشت ، شاه توت ، دستمزد ، دام پزشک ،حاجی فیروز ،کارنامه ، آب گوشت ،کتاب خانه
2)اسم +بن ماضی = اسم ::کارکرد ، رهاورد ، صلاحدید،دستبرد ، دستاورد

3)اسم+بن مضارع= اسم : :آبکش ،خط کش ،خاک انداز ، مدادتراش ،دستبند ،گلگیر
4)صفت +اسم = اسم :سیاه مشق ، نوروز ،سپیدرود ،چهارپا ،سبزقبا
5)ضمیر+ بن مضارع =اسم : خودنویس ،خودتراش

6)صفت +بن مضارع = اسم :زیرگذر   زودپز   دور نما
7)صفت +اسم = اسم = بالا دست   زیرزمین    پس کوچه
8)اسم + صفت =صفت : قدبلند  ریش سفید پابرهنه

9)صفت +اسم =صفت :بدبخت  سفید پوست   بد گمان  بزرگ سال
10)اسم +بن مضارع=صفت :دروغ گو   خدا شناس  چادر نشین   محبت  آمیز
11)ضمیر +بن مضارع = صفت :خود خواه   خوددار   خویشتن شناس
وند: جزئ بی معنا

3)اسم مشتق –مرکّباسم مرکبی که وندداشته باشد آن را مشتق مرکب می نامند.

انواع اسم مشتق –مرکب:
اسم +بن مضارع +ان:آینه بندان ،عقدکنان ،
بن  +و(میانوند)+بن:سوزوگداز ،پرس وجو ،جنب وجوش   خرید و فروش

اسم +وند +بن =صفت :خدا نشناس   زبان نفهم
اسم +وند +اسم = اسم /قید/صفت : دست به دست
صفت +اسم +وند : یک شبه   هیچ کاره


]]>
اسم نکره ومعرفه درادبیات 2017-05-02T21:29:03+01:00 2017-05-02T21:29:03+01:00 tag:http://fathi5.mihanblog.com/post/1966 عفت فتحی باغبادرانی نكره در زبان فارسی&nbsp;از نظر معنایی، اسم نكره به یك یا چند فرد نامشخص&nbsp; از انسان و یا هر چیز مادی و غیر مادی اشاره می كند.-كتابی خرید.-غذایی خورد.-كتابهایی خریدم.-در اطراف جنگل، خانه هایی ساخته شد.نشانه ی نكره اسم در زبان فارسی«یا» ای است كه به آخر اسم مفرد یا جمع افزوده می شود.گاهی واژه ی «یك» پیش از اسم نكره ظاهر می شود، ولی در فارسی امروز بویژه در گفتار به معنی«چنان» به كار می رود:یك درسی به او دادم.اگر «یا» یِ نكره به همراه اسم غیر قابل شمارش&nbsp; یا مفهومی كه بر آن دلالت كند به كار ر
نكره در زبان فارسی

 از نظر معنایی، اسم نكره به یك یا چند فرد نامشخص  از انسان و یا هر چیز مادی و غیر مادی اشاره می كند.

-كتابی خرید.

-غذایی خورد.

-كتابهایی خریدم.

-در اطراف جنگل، خانه هایی ساخته شد.

نشانه ی نكره اسم در زبان فارسی«یا» ای است كه به آخر اسم مفرد یا جمع افزوده می شود.

گاهی واژه ی «یك» پیش از اسم نكره ظاهر می شود، ولی در فارسی امروز بویژه در گفتار به معنی«چنان» به كار می رود:

یك درسی به او دادم.

اگر «یا» یِ نكره به همراه اسم غیر قابل شمارش  یا مفهومی كه بر آن دلالت كند به كار رود معنی اسم را محدود می كند:

-غذایی خورد(=غذایِ كم و ناچیز)

-پولی داری به من قرض بدهی؟(=اندك ونه زیاد)

«یك» در زبان فارسی

 واژه ی «یك» از نظر دستور زبان فارسی هم اسم است و هم صفت:

-یك با دو می شود، سه.

- ده ما بر یك.

-هیچ دویی نیست كه سه نشود.

اگر «یك» پیش از اسم به كار رود در حكم صفت پیشین است:

-یك سرباز مجروح شد.

-یك دست صدا ندارد.

-یك گنجشك در دست بهتر از صد گنجشك در هوا.

-یك كتاب روی میز بود.

بنابر این«یك» تنها زمانی به كار می رود كه قصد گوینده یا نویسنده تصریح به واحد بودن اسم باشد. در نتیجه كاربرد آن به جایِ « یا» یِ نكره یا بیان اسم جنس نا درست است. چنانكه از مثالهای بالا بر می آید، گاهی «یك» را با عدد بزرگتر یا واژه ای كه معنی كثرت یا اسم جمع دارد، مقابل می كنند: یك بز گر گله ای را گر می كند.

با توجه به آنچه گفته آمد، دو جمله ی« كتابی نوشت» و «یك كتاب نوشت» از نظر معنایی یكسان نیستند. علاوه بر این، كاربرد نادرست «یای» یِ نكره و عدد«یك» در بیان اسم جنس یا اسم نكره از زبانهای بیگانه و رواج نادرست آن از گونه نوشتاری  زبان فراتر رفته و امروز حتی در زبان گفتار اغلب  گویندگان آنها را نادرست به كار می برند. به جمله های زیر توجخ كنید:

-یك سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام داشت(مبادا كه اشتباه كنید كه دو نفر بوده اند!)

-تروریست فراری دستگیر شد و به یك زندان در جنوبِ ... انتنقال داده شد(اگر بتوان كسی را در آنِ  واحد در دو زندان نگاهداشت، این جمله می تواند درست باشد!)

-یك رئیس جمهور چه خصوصیاتی دارد؟(= رئیس جمهور چه خصوصیاتی دارد؟)

-یك انسان دو سوم بدنش آب است(= دو سوم بدن انسان آب  است یا دوسوم بدن هر انسانی آب است یا دو سوم بدن انسانها آب است.)
علایم اسم معرفه:
1 -همه ی اسامی خاص معرفه هستند.

2 -اگر قبل از اسمی كلمات «این،آن،همین،همان»بیاید آن اسم معرفه است.

3 -منادا همیشه معرفه است.

4 -اسمی كه برای بار دوم در جمله تكرار شود(اگرچه در مرحله اول نكره باشد ):من اتومبیلی خریدم واتومبیل همان روز اول خراب شد.

5 -همه ضمیرهامعرفه هستند .
6 -هراسمی كه قبل از اسم معرفه یا ضمیر قرار گیردوآخرآن مكسور باشد آن اسم را به خاطر اضافه شدن به كلمه معرفه ،معرفه می گویند.:كتاب تقی--
خانه ی او
7-اگر در مورد اسم عامی حكم كلی صادر شود آن اسم عام حكم اسم جنس پیدا می كند ومعرفه است:اتاق باید بزرگ باشد .

در این قسمت باید بتوانیم قبل از آن «هر»وپس ازآن«ی»اضافه كنیم وجمله  تغییر معنی ندهد.:(هراتاقی...)    اگر آن اسم جمع باشد باید بتوانیم قبل از آن

از«هیچ»استفاده كنیم واگرجمله منفی بودبه جای«هر»از «هیچ»استفاده می كنیم.
8 -اگر بتوانیم در جمله ای به جای اسم عامی ،اسم خاص قرار دهیم یا پس از آن ضمیر یا اسم معرفه ای اضافه كنیم وهنوز جمله معنی اول خود را حفظ كرده
باشد آن اسم معرفه است..مثلاً به دوست خود می گوییم:من به خانه می روم(:به خانه خود می روم(
گفت پیغمبر به آواز بلند           با توكل زانوی اشتر ببند
پیغمبر=محمد(ص) یا=پیامبرما   ویا=پیامبراسلام
آواز بلند=آواز بلندش    **اشتر=اشترخود
9 -حرف«را»یكی ازعلایم معرفه است
10 -درگفته ها ونوشته های عامیانه امروزی حرف«و- ه »علامت معرفه است :
پسره-پسرو-آقاهه-سنگه
12 -اسم مند وب معرفه است:وامحمد - واعلی
13 -گاهی علامت جمع علامت معرفه است: دربازار عرب ها را دیدی.
تذكر:هراسمی كه هم علامت معرفه وهم علامت نكره را داشت،معرفه است.(بر اساس دستور سنتی)  :آن
پسری كه دیدی ،بردر من بود.                 
]]>
روز معلم چیست 2017-05-01T21:46:58+01:00 2017-05-01T21:46:58+01:00 tag:http://fathi5.mihanblog.com/post/1965 عفت فتحی باغبادرانی در سطح جهان و به پیشنهاد یونسکو روز ۵ اکتبر (۱۳ مهر) هر سال به عنوان روز جهانی معلم نامگذاری شده است.[۱] با این حال در بسیاری از کشورها از جمله ایران در روز متفاوتی جشن گرفته می‌شود.در ایرانقبل از انقلاب&nbsp; روز معلم در ۱۲ اردیبهشت بود و مناسبت آن، کشته شدن یکی از معلمان به نام ابوالحسن خانعلی در روز ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۴۰ در تجمع اعتراض‌آمیز معلمان در میدان بهارستان بود. پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران خبر ترور و قتل&nbsp; استاد مرتضی مطهری به دست اعضای گروه فرقان (که شب قبل اتفاق افتاده

در سطح جهان و به پیشنهاد یونسکو روز ۵ اکتبر (۱۳ مهر) هر سال به عنوان روز جهانی معلم نامگذاری شده است.[۱] با این حال در بسیاری از کشورها از جمله ایران در روز متفاوتی جشن گرفته می‌شود.

در ایران

قبل از انقلاب  روز معلم در ۱۲ اردیبهشت بود و مناسبت آن، کشته شدن یکی از معلمان به نام ابوالحسن خانعلی در روز ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۴۰ در تجمع اعتراض‌آمیز معلمان در میدان بهارستان بود.

پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران خبر ترور و قتل  استاد مرتضی مطهری به دست اعضای گروه فرقان (که شب قبل اتفاق افتاده بود) در ۱۲ اردیبهشت منتشر شد و به همین مناسبت نیز همین روز دوباره به نام روز معلم نامگذاری گردید.

سابقه نامگذاری روز معلم در ۱۲ اردیبهشت به پیش از انقلاب برمی‌گردد.

قطعنامه مهرگان

ماجرا از این قرار بود که «باشگاه مهرگان» یا همان مجمع صنفی معلمان در ۱۸ بهمن ۱۳۳۹ طی قطعنامه‌ای درخواست افزایش حقوق معلمان را مطرح کرد. ریاست این باشگاه با فردی به نام محمد درخشش بود.

در این قطعنامه آمده بود: «معلمین می‌گویند حقوق یک دبیر لیسانسه کمتر از حقوق یک مستخدم جزء در سازمان برنامه یا شرکت ملی نفت است و ما خودمان مکرر نوشتیم که حقوق یک معلم کمتر از حقوق یک راننده دولتی و به مراتب کمتر از یک راننده تاکسی است. یک لیسانسه در وزارت فرهنگ ماهی ۴۰۰ تومان می‌گیرد ولی لیسانسه دیگر با همان تحصیلات و پایه معلومات در یک سازمان دولتی دیگر ۲۵۰۰ تومان دریافت می‌کند».

در پی این قطعنامه، معلمان زیادی حمایت خود را از آن اعلام کردند.

دولت وقت در آن زمان به نخست‌وزیری جعفر شریف‌امامی تازه تشکیل شده بود. جهانشاه صالح، وزیر فرهنگ وقت، لایحه «اشل حقوقی جدید فرهنگیان» را به مجلس برده بود، اما این لایجه مورد موافقت معلمان نبود.

بنابراین، بنا به درخواست باشگاه مهرگان، معلمان از روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ دست به اعتصاب زدند و مدارس را تعطیل کردند و برای اعتراض مقابل مجلس در میدان بهارستان تجمع کردند.

خونریزی در بهارستان

مأموران انتظامی برای متفرق کردن معلمان از ماشین آب‌پاش استفاده کردند، اما معلمان با اینکه خیس شده بودند، در جای خود ماندند. گفته می‌شود ردیف اول که معلمان زن بودند، بیشتر در معرض خیس شدن بودند. بنا به روایتی، در این میان، عده‌ای از معلمان برای اینکه جلوی خیس شدن همکاران خود را بگیرند، تلاش کردند، مسیر شلنگ‌های آب‌پاش را منحرف کنند. به این ترتیب درگیری بین معلمان و مأموران شدت گرفت. مأموران با تیراندازی هوایی و استفاده از باتوم می‌خواستند معلمان را متفرق کنند، اما در این وقت، سرگرد ناصر شهرستانی، رئیس کلانتری بهارستان با شلیک تیر مستقیم، موجب تحولات بیشتری در آن ایام شد. سه نفر در اثر تیراندازی مأموران و حمله با سرنیزه یا چاقو مجروح شدند و یکی از گلوله‌های شهرستانی به پیشانی معلم جوانی به نام ابوالحسن خانعلی نشست.

خانعلی، اهل یکی از توابع تهران به نام کن بود و به عنوان دبیر فلسفه و عربی در دبیرستان‌های جامی و شریف تدریس می‌کرد. خانعلی با مدرک لیسانس معقول و منقول در سال ۱۳۳۵ به استخدام وزارت فرهنگ درآمده بود و همزمان با تدریس، دوره دکترای فلسفه را در دانشگاه تهران می‌گذراند.

گفته می‌شود که جنازه خانعلی از بیمارستان بازرگان به مسجد اسکندری منتقل شد و «یکصد معلم» دور جنازه را گرفتند تا به دست حکومت نیفتد.

بزرگترین تظاهرات بعد از کودتا

جعفر شریف‌امامی  در خاطرات خود نوشت: «وقتی خانعلی تیر خورد ساعت ۱۱/۳۰ شب به کاخ شاه احضار شدم. شاه گفت قرار است فردا شیطنت کنند و جنازه را راه بیندازند و شلوغ کنند». امامی به شاه وعده می‌دهد که جلوی اخلالگری را بگیرد. با وجود قول نخست‌وزیر به شاه، تشییع جنازه خانعلی در روز ۱۳ اردیبهشت به بزرگترین تظاهرات خیابانی بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تبدیل شد. نه تنها معلمان که گروه‌های مختلف در تشیع جنازه او حضور یافتند و او را در ابن‌بابویه (شهر ری) دفن کردند.

در پایان این تشیع جنازه باشکوه، قطعنامه‌ای قرائت شد که مهمترین بندهای آن، درخواست استعفای دولت شریف امامی، اجرای قطعنامه باشگاه مهرگان در مورد افزایش حقوق معلمان و مجازات قاتل خانعلی بود.

در پی این حوادث، شریف امامی روز ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۰ استعفای خود را به دربار تسلیم کرد و شاه، علی امینی را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد.

پایان کار

معلمان همچنان به اعتصاب و تجمع مقابل مجلس ادامه می‌دادند و دانشجویان و قشرها دیگر به آنها پیوسته بودند. امینی تلاش کرد اوضاع را آرام کند و به باشگاه مهرگان رفت تا با معلمان دیدار کند، به آنها قول داد خواست‌هایشان عملی شود اما معلمان اعلام کردند که تا زمان اجرای مطالبات دست از اعتصاب برنمی‌دارند.

معلمان معترض در شب هفت خانعلی، روز ۱۲ اردیبهشت را روز معلم نامیدند: «اجتماع عمومی معلمین پایتخت در تاریخ روز ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۰ تصویب کردند که روز دوازدهم اردیبهشت ماه به یاد بود اعتصاب موفقیت‌آمیز معلمین ایران و شهادت معلم دانشمند مرحوم دکتر خانعلی، روز معلم اعلام گردد. در این روز همه ساله کلیه مدارس و مؤسسات فرهنگی در سرتاسر کشور تعطیل رسمی خواهد بود و مراسم خاصی اجرا خواهد گردید».

امینی با درخشش، رئیس باشگاه مهرگان، دیدار کرد و علاوه پذیرفتن شرایط معلمان، گفت که قصد دارد بنا به درخواست معلمان، او را به عنوان وزیر فرهنگ به مجلس شورای ملی معرفی کند. سرگرد شهرستانی برکنار و تحویل دادگستری شد، هیئت دولت تصویب کرد که حقوق معلمان افزایش یابد و محمد درخشش به عنوان وزیر فرهنگ به کار مشغول شد.

به این ترتیب، اعتصاب معلمان بعد از دوازده روز، در روز ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۰ پایان یافت.

هجده سال بعد استاد  مرتضی مطهری در شامگاه یازده اردیبهشت ۱۳۵۸ به دست گروه فرقان کشته شد و روز ۱۲ اردیبهشت دوباره به نام روز معلم نامگذاری شد.

منبع:ویکی پدیا


]]>
راهنمایی های مفید قبل از آزمون تیزهوشان و نمونه 2017-05-01T20:10:13+01:00 2017-05-01T20:10:13+01:00 tag:http://fathi5.mihanblog.com/post/1964 عفت فتحی باغبادرانی فرزندان دلبندم من چند توصیه مهم برایتان دارم که بهتره خوب بهشان توجه کنید &nbsp; &nbsp;یکروز قبل از آزمون، استراحت کرده و دیگر مطالعه نکنید&nbsp; تا مغزتان استراحت کافی بکند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و اگر ممکن است برایتان حوزه‌ی امتحانی خود را با کمک والدینتان موردشناسایی قرار دهید تا روز آزمون دنبال ادرسش نگردید.و دچار استرس و دلشوره نشوید &nbsp; روز آزمون صبحانه مقوی و سبکی نوش

فرزندان دلبندم من چند توصیه مهم برایتان دارم که بهتره خوب بهشان توجه کنید

 

 یکروز قبل از آزمون، استراحت کرده و دیگر مطالعه نکنید  تا مغزتان استراحت کافی بکند                      و اگر ممکن است برایتان حوزه‌ی امتحانی خود را با کمک والدینتان موردشناسایی قرار دهید تا روز آزمون دنبال ادرسش نگردید.و دچار استرس و دلشوره نشوید

 

روز آزمون صبحانه مقوی و سبکی نوش جان کنید تا سر جلسه دچار گرسنگی وضعف نشوید .معمولاً به شما اجاز میدهند تا شوکلات ویا بیسکویت کوچکی همراهتان باشد.(درصورتیکه خودشان تهیه نکرده باشند.معمولاً تهیه و به موقع بهتان خواهند داد)

 

    وسایلی را که باید همراهتان باشد را از شب قبل آماده کنید و در جای مطمئنی بگذارید که عبارتند از :   3عددمداد مشکی،مداد تراش و پاک کن،سنجاق،ساعت مچی(اگر میل داشتید)، شناسنامه (کارت شناسایی عکس دار) و بطری کوچک آب.و توجه کنید که موبایل ،تبلت ، جزوه و کتاب ممنوع است این ها را همراهتان نبرید به جلسه آزمون.

 

     با رویی خندان و مصمم به جلسه بروید این آزمون هم مثل بقیه آزمون هاست شما که خوب خوانده اید پس دلهره نداشته باشید.فراموش نکنید سایر شرکت کننده ها مثل خودتان کلاس ششمی هستند و با هم فرقی نداریدجز اینکه مدرسه های تان با هم فرق میکند

 

آزمون را با نام خدا آغاز کنید و توکل تان به خدا باشد.. وقتی سوالات را دادند ارام بخوانیدشان و اگر دیدید سوالات مشکلند ، بدانید برای بقیه هم مشکل است و شما که خوانده اید  پس شروع کنید به پاسخ دادن.

 صورت سؤال ها را با دقّت و تا آخر بخوانید و در جواب دادن عجله نکنید و اگر سوالات بنظرتان سخت بود ارام باشید سوالات آسان هم هست.

سوالات را با ترتیب پاسخ دهید و اگر سوالی پیچیده بود شماره اش را کنار دفترچه یادداشت کنید ودر مقابل شماره سوال علامتی بگذارید تا بعداً سریعتر پیدایش کنیدوبروید بقیه را پاسخ دهید اما توجه کنید که پاسخ هر سوال را درجای خودش بزنید و توجه کنید که هم سوالات و هم پاسخ ها شماره دارند تا جابجا پاسخ ندهید..((این خیلی مهم است حتماً توجه داشته باشید))

 

از تکنیک ضربدر منفی حتماً استفاده کنید . یعنی کنار سوال هایی که نیاز به فکر کردن بیشتر از زمان خودش دارد یا محاسبه طولانی دارد ( همه این مراحل را به محض خواندن سوال باید تشخیص دهید ) علامت ضربدر وکنار سوال هایی که بلد نیستید علامت منفی بزنید . بعد از اینکه به بقیه سوالات در زمان خودش پاسخ دادید ودر صورتی که هنوز وقت باقی مانده است ، روی سوال ضربدر دار فکر کنید .

 

 جواب های درست را همان موقع که حل می کنید به پاسخ نامه انتقال دهید . زیرا اگر ابتدا درون دفتر چه سوالات علامت بزنید و سپس آنها را به پاسخ نامه منتقل کنید ، با کمبود وقت یا اشتباه در انتقال جواب ها به پاسخ نامه مواجه می شوید .

 

مطمئن شوید در پاسخ نامه خانه درست را پر می کنید ، مخصوصاً اگر جواب تستی ، مثلاً عدد سه باشد آن را باگزینه سوم اشتباه نگیرید . شماره سوال و گزینه درست را با خود تکرار کنید سپس وارد برگه پاسخنامه کنید .

 

 نقش زمان در تست زنی بسیار مهم است . بیشتر اوقات ، شما وقت خود را صرف تست های مشکل کرده واز پاسخ دادن به بقیه تست ها عقب می مانید . به خاطر داشته باشید ارزش سوال های ساده و دشوار یکسان است . پس با مکث طولانی روی یک سوال دشوار از پاسخ دادن به تعداد بیشتری از سوال های ساده ومتوسط باز می مانید.

 

اگر سوالی را اصلاً بلد نیستید تا پاسخ دهید ،پاسخ غلط ننویسید تا نمره منفی به شما تعلق نگیرد.فقط یادتان باشد جای پاسخ این سوال در پاسخنامه باید خالی باشد و دقت کنید پاسخ سوال بعد را در جای خودش بنویسید


اگر پاسخ سوالی را خواستید پاک کنید .خوب پاکش کنید تا اشتباه حساب نشود و برگه پاسخ هایتان را تمیز نگه دارید و تا نزنید

     هیچ عجله نکنید و دقت در خواندن صورت سوال بسیار مهم است زیرا با ارامش خواندن باعث می گردد که بفهمید منظور از سوال را .

 و تصور کنید خودتان تنهائید و حواستان فقط به خودتان باشد تا با توجه بی مورد به اطراف وقتتان تلف نشود


برای چرک نویس از کناره ها ی دفترچه سوالات هم می توانید استفاده کنید .فقط یادتون باشه شماره اون سوالاتی را که پاسخ نداده اید در چرک نویس گم نشود.

  

  توجه کنید که برگه پاسخ نامه تا نخورد و کثیف نشود و اگرپاسخ سوالی را خواستید پا ک کنید ، این کار را خوب انجام دهید تا اثری از نوشته در جایش باقی نماندو کاملاً پاک شود.


نکته مهم که باید توجه کنید اینست که پس از پاسخ مثلاً هر 10 سوال شماره سوال را با شماره پاسخنامه بررسی کنید که مثل هم باشند و جابجا نزده باشید .

در پایان اگر وقت داشتید دفترچه سوالات و پاسخنامه را  مرور کنید که تمام سوالات را پاسخ داده اید و سوالی بی پاسخ نمانده باشد. 

این کار از فراموش کردن یا ندیدن برخی از صفحات یا برخی از سوالات جلوگیری می کند .

برای مطالعه بیشتر شما....بر روی عنوان مورد نظرتان کلیک کنید

چگونه خودرا برای ازمون های تستی آماده کنیم
چگونه تمرکز داشته باشیم
چگونه مطالعه کنیم
فنون تست زدن در هر آزمون
روش‌های کم کردن استرس
چگونه استرس امتحانات فرزندمان را کاهش دهیم
چگونه درس بخوانیم؟ چگونه امتحان دهیم؟
تیزهوش کیست،انواع تیزهوشان
چگونه قبل از امتحان درس بخوانیم
چگونه خودرا برای ازمون های تستی آماده کنیم
چگونه تمرکز داشته باشیم
چگونه مطالعه کنیم

فنون تست زدن

تست زدن

]]>
دایره وخط 2017-04-29T23:18:25+01:00 2017-04-29T23:18:25+01:00 tag:http://fathi5.mihanblog.com/post/1963 عفت فتحی باغبادرانی زاویه هاودایرهدراین درسها،مروری داریم بر زاویه هایی که در دایره ایجاد می شوند. زاویه ای که از برخورد دو وتر درون دایره ایجاد شود= نصف مجموع دو کمان&nbsp; که به ضلع ها وامتداد ضلعها&nbsp; ی ان زاویه محدود باشد.زاویه های مرکزی که راس روی مرکز دایره هست= اندازه کمان روبرو.زاویه مرکزی =دوبرابر زاویه محاطی کمان مشترک.زاویه مقابل قطر= 90˚.اره خطی که دو نقطه متمایزاز دایره را به هم وصل کند وتر نام دارد.در4ضلعی های محاطی که 4 راس روی محیط دایره باشد زاویه های روبرو مکمل هم هستند.زاویه زاویه هاودایره

دراین درسها،مروری داریم بر زاویه هایی که در دایره ایجاد می شوند.
 • زاویه ای که از برخورد دو وتر درون دایره ایجاد شود= نصف مجموع دو کمان  که به ضلع ها وامتداد ضلعها  ی ان زاویه محدود باشد.
 • زاویه های مرکزی که راس روی مرکز دایره هست= اندازه کمان روبرو.
 • زاویه مرکزی =دوبرابر زاویه محاطی کمان مشترک.
 • زاویه مقابل قطر= 90˚.
 • اره خطی که دو نقطه متمایزاز دایره را به هم وصل کند وتر نام دارد.
 • در4ضلعی های محاطی که 4 راس روی محیط دایره باشد زاویه های روبرو مکمل هم هستند.
 • زاویه محاطی که یک راس روی محیط دایره باشد= نصف کمان روبرو
 • یک شعاع یا قطر که بر وتر دایره عمود باشد وتر را به قسمت مساوی تقسیم می کندو
 • اگر خط مماس بردایره شد با شعاع زاویه راست می سازد..
 • مماسهای رسم شده  از یک نقطه بر دایره باهم مساوند
 • اگر دووتر از یک دایره برابر باشند کمانهای ان دو وتر با هم مساویند..
در شکل زیر موقعیت زاویه ها را  درون دایره   نشان داده که زاویه های محاطی که روی
بروی یک کمان قرار دارند هم با هم مساویند شکل سمت چپ

x y ∠زیرا روبروی کمان  AECقرار دارند.


زاویه های مرکزی که راس روی مرکز دایره قرا ر دارند مساوی کمان روبرو

x y کمان AB = کمان CD


زاویه مرکزی = 2 برابر زاویه محاطی که روبروی کمان مشترک هستند.

موقعیت زاویه های مرکزی ومحاطی را ببینیدزاویه مقابل قطر دایره= 90°

angle semicircle

POQقطر دایره است. ∠PAQ = ∠PBQ = ∠PCQ = 90˚.

زاویه ظلی از برخورد خط مماس و یک وتر ایجاد شده.

اندازه ان = نصف کمان روبرو

alternate segment

توجه کنید  زاویه محاطی روبرو به کمان مشترک زاویه ظلی  باهم مساوندکه ∠CEA ∠= CDE

زاویه ها در 4ضلعی های محاطی

چهار ضلعی هایی که  4 راس روی محیط دایره باشند  چهار ضلعی محاطی گوییم. که زاویه های روبرو در این چهار ضلعی ها مکمل هم هستند=180°

cyclic qudrilateral

a + c = 180 ˚, b + d = 180 ˚

زاویه خارجی 4 ضلعی های محاطی = زاویه خارجی مقابل ان

cyclic quadrilateral

زاویه خارجی ∠ ADFمساوی زاویه متشابه داخلی ABC.

زاویه خارجی∠ DCE مساوی زاویه متشابه داخلی ∠ DAB.

شعاع عمود بر وتر دایره

یک شعاع یا قطر دایره که بر وتر دایره عمود باشدوتر را دو قسمت مساوی تقسیم می کند.وکمان روبرو را هم نصف می کند.

perpendicular bisector chord

اگر شعاع OB iبروتر  PQ  عمود شود ،پس PA = AQ.

خط مماس بر دایره

خط مماس بر دایره با شعاع زاویه راست می سازد..

radius tangentبرخورد دو مماس دایره:

 وقتی دو مماس در خارج دایره با هم برخورد کنند این دو مماس باهم برابرن

اگر AB وAC دو مماس دایره Oباشند ودر یک نقطه خارج به هم برخورد کنند و , پس:

 • دو مماس باهم برابرند
 • OA نیمساز زاویه BAC بین دو مماس است.
 •  هر مماس با شعاع زاویه 90 درجه می سازد
 • OA نیمساززاویه  BOC که ضلع ها دوشعاع دایره هستند.
 • مثلث AOB ومثلث AOC هردو مثلث قائم الزاویه هستند.

two tangents to a circle


]]>