تبلیغات
معلم5 فتحی - نمایش آرشیو ها

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی
آزمون تیز هوشان 98-97 و دفترچه آزمون و نتایج
رسم متوازی الاضلاع با پرگار
هم نهشت دو شکل هندسی
شکل های هندسی-متشابه
ویژگی دومثلث متشابه
حجم نیمکره
محاسبه ارتفاع مثلث متساوی الاضلاع با داشتن ضلع
مثلث قائم الزاویه با زاویه 15 درجه
4- در مثلث قائم الزاویه ضلع مقابل به زاویه 45 در جه رادیکال دو دوم اندازه وتر است .
مثلث قائم زاویه ضلع روبرو به زاویه ی 30 درجه رادیکال نصف وتر است
درصدهای مالی
مساحت و محیط ربع دایره
مسئله
معما کیسه تیله
تفاوت تقارن مرکزی ومرکز تقارن
مقایسه اعداد توان دار
مقایسه اعداد توان دار
سوال ریاضی 6
معادله کسری3
معادله کسری2
معادله کسری1
ساعت واعشاری
ساعت در اینه
حسن تعلیل
متناقض‌نما (پارادوکس)-تضاد
تلمیح
واج آرایی
معرفت کردگار فارسی ششم
ستایش فارسی ششم
صفر ودلیل زوج بودن
تقویت مهارت خواندن
راه‌های آموزش و تقویت املا در دوره‌ی ابتدایی به خصوص پایه‌ی اوّل:
چگونه به فرزندمان در انجام تكالیف كمك كنیم؟
جمله معترضه
مناظره ارایه
جان بخشی
انواع تا
حاصل ضرب شمارنده های عدد
تعداد شمارنده های زوج وفرد یک عدد
به گیتی، به از راستی، پیشه نیست ارایه
مفعول وراه تشخیص
قافیه
تعداد جمله
تعداد شمارنده های غیر اول یا مرکب
شمارنده های یک عدد
تشخیص اول یا مرکب بودن یک عدد
نهاد و گزاره تشخیص نهاد
دوعدد گنگ وگویا
زوج و فرد
الگوی ...,1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,5


  • تعداد صفحات :35
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...