آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی
جمله معترضه
مناظره ارایه
جان بخشی
انواع تا
حاصل ضرب شمارنده های عدد
تعداد شمارنده های زوج وفرد یک عدد
به گیتی، به از راستی، پیشه نیست ارایه
مفعول وراه تشخیص
قافیه
تعداد جمله
تعداد شمارنده های غیر اول یا مرکب
شمارنده های یک عدد
تشخیص اول یا مرکب بودن یک عدد
نهاد و گزاره تشخیص نهاد
دوعدد گنگ وگویا
زوج و فرد
الگوی ...,1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,5
تعدادرقم 1تا500
اثبات تعداد مقسوم علیه یک عدد
اعداد مستطیلی
زیر مجموعه تعداد
جمله
آرایه تشبیه
دوران چرخشی
غربال کردن وچندمین عدد
حجم ومساحت 20 ضلعی
12 وجهی مساحت وحجم
قطرمکعب
هلال بقراط
مساحت برگ داخل دایره
کلمات هم آوامعنی
تضاد و پارادوکس
کسر مولداعشاری متناوب ساده یا مرکب فرمول
کارهایی که یک معلم باید در کلاس از آنها پرهیز نماید
قوانین مهم کلاس️
درس هنر و کلاس
زندگی ریاضی است.
علل و راه‏های درمان درس نخواندن و انجام ندادن تکالیف کودکان چیست؟
رقم یکان دراعداد زوج وفرد
ارتفاع وارد بر وتر
تعداد زاویه ها
تعداد زاویه ها با داشتن تعداد ضلع چند تاست
تعداد قطرهای چندضلعی ها:
لیست عددهایی که مثلث فیثاغورث را می سازند.
ارزش هر عدد .مکانی و مطلق
درجه دقیقه چیستوتبدیل درجه به دقیقه
تعیین تعداد عددهای صحیح یک مجموعه‏ ی اعداد متوالی
تعداد یک رقم در یک مجموعه‏ ی اعداد متوالی
مبالغه
نهاد وگزاره


  • تعداد صفحات :35
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...