آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی
فعل ربطی
زاویه هاودایره
2+3+1^4+3^3+...100^3
ششم مسئله
عددمرکب
اضافه تشبیهی
ترکیب وصفی واضافی
وتر
ترتیب عملیات ریاضی
ﭼﺮﺍ ﺑﺮﮒ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻧﻤﯽ‌ﺳﻮﺯﻧﺪ؟
2به توان 300 بزرگتر یا 3 به توان200
جذرتقریبی
نمادعلمی eو تقریب زدن
ثابت کنید قطرهای متوازی الاضلاع همدیگرا نصف می کنند.
سوالهای تست ریاضی
فارسی حرف ی
پرگاروزاویه - انواع زاویه روشی جالب بدون نقاله
سوال وحل1
ثبت‌نام آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی
شگفتیها دراعداد گنگ
قطر مربع وضلع
دو قطر 4 ضلعی بر هم عمودونامساویندثابت کنید 4 ضلعی لوزی است ونه مربع..
رسم قطرهادر ذوزنقه متساوی الساقین زاویه ها چه تغییری میکند
ثابت کنید در مثلث متساوی الساقین نیمساز راس مثلث را نصف کرده
ثایت کنید در مستطیل دوقطر باهم مساویند.
ثایت کنید در مستطیل دوقطر باهم مساویند.
ثابت کنید همنهشتی مثلث قائم الزاویه
تابت کنیدهمنهشتی با حالت زاویه زاویه ضلع
ثابت کنیدهم نهشتی با حالت زاویه ضلع زاویه
ثابت کنیدقطرهای لوزی یا مربع برهم عمودند.
ثابت کنید که 4 ضلعی متوازی الاضلاع است
همنهشتی با حالت ضلع زاویه ضلع
هم نهشتی مثلث با حالت3ضلع
ادبیات نشانه( ان)
زاویه ها ودوخط موازی
دوخط موازی وزاویه ها
متقابل به راس
دوزاویه مجاور
زاویه متمم و مکمل
دوزاویه مکمل
دوزاویه متمم
زاویه
اتحاد مکعب2 جمله ای
اتحاد مکعب 3جمله ای
اتحاد مکعب تفاضل دوجمله ای
اتحاد مربع 3جمله ای
اتحاد یک جمله مشترک
اتحاد مزدوج
اتحاد مربع اختلاف2جمله ای
اتحاد مربع مجموع دو جمله ای


  • تعداد صفحات :35
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...