تبلیغات
معلم5 فتحی - نمایش آرشیو ها

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی
ضرب چند جمله ای ها
ضرب چند جمله ای
جمع وتفریق عبارت های جبری
عبارت جبری درجه
عبارات جبری -تعداد جمله
فرق مبالغه ، اغراق و غلو چیست ؟
شعر نیمایی
گسترده منشور 5 پهلو و مخروط
گسترده کره
تفریق عبارت های جبری
مساحت مثلث به روش مختصاتی
چند ضلعی ها و اطراف شما
طرح های ماندالا
گسترده استوانه وحجم هرم انیمیشن
مساحت مستطیل و دایره
بدل در ادبیات
فرمول حجمها ومساحتها
مساحت اشکال هندسی
مساحت دایره
قانونها درکسر
واحدهای اندازه گیری تبدیل
خواص مثلث قائم الزاویه
پیکو چه واحدی است؟
مجموعه 6عضوی حداقل چند زیر مجموعه 3 عضوی دارد
تقارن محوری -تقارن مرکزی - محور تقارن
معلوم ومجهول
مِلک، مُلک، مَلَک، مَلِک
نکات تقارن مختصات
حکایت درخت علم فارسی ششم
مجاز استعاره کنایه
علامت های نگارشی
صفت
بن فعل
هم خانواده
مصوت صامت
یک جمله ای وشرایط
عدد مقلوب
جناس در ادبیات
مسند چیست
مفعول وراه شناخت
بخش پذیری
هم خانواده نمونه
کلمات هم آوا
مرکز تقارن
میلاد حضرت رسول اکرم
مسائل کار وکارگر
کاشی کاری در ریاضی
کاشی کاری ریاضی هشتم
دوران شکل
عدد فیب وزکند چیست؟


  • تعداد صفحات :34
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...