آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی
تصویر درآینه مقعر
نیم دایره
11 گسترده مکعب
منشور
حجم شکلهای هندسی
دفترچه سوالهای تیز هوشان ورودی نهم به دهم 97-96
استوانه حجم ومساحت
نوشتن علائم نگارشی در word
شکلهای هندسی- و محیطمساحت رنگی
سوالهای ازمون ورودی هفتم تیزهوشان با پاسخ 96-97
دفترچه آزمون سوالات تیزهوشان سال 97-96
نامه نیما یوشیج به همسرش
اسم مرکب
اسم نکره ومعرفه درادبیات
روز معلم چیست
راهنمایی های مفید قبل از آزمون تیزهوشان و نمونه
دایره وخط
گزار،گذار
فعل ربطی
زاویه هاودایره
2+3+1^4+3^3+...100^3
ششم مسئله
عددمرکب
اضافه تشبیهی
ترکیب وصفی واضافی
وتر
ترتیب عملیات ریاضی
ﭼﺮﺍ ﺑﺮﮒ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻧﻤﯽ‌ﺳﻮﺯﻧﺪ؟
2به توان 300 بزرگتر یا 3 به توان200
جذرتقریبی
نمادعلمی eو تقریب زدن
ثابت کنید قطرهای متوازی الاضلاع همدیگرا نصف می کنند.
سوالهای تست ریاضی
فارسی حرف ی
پرگاروزاویه - انواع زاویه روشی جالب بدون نقاله
سوال وحل1
ثبت‌نام آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی
شگفتیها دراعداد گنگ
قطر مربع وضلع
دو قطر 4 ضلعی بر هم عمودونامساویندثابت کنید 4 ضلعی لوزی است ونه مربع..
رسم قطرهادر ذوزنقه متساوی الساقین زاویه ها چه تغییری میکند
ثابت کنید در مثلث متساوی الساقین نیمساز راس مثلث را نصف کرده
ثایت کنید در مستطیل دوقطر باهم مساویند.
ثایت کنید در مستطیل دوقطر باهم مساویند.
ثابت کنید همنهشتی مثلث قائم الزاویه
تابت کنیدهمنهشتی با حالت زاویه زاویه ضلع
ثابت کنیدهم نهشتی با حالت زاویه ضلع زاویه
ثابت کنیدقطرهای لوزی یا مربع برهم عمودند.
ثابت کنید که 4 ضلعی متوازی الاضلاع است
همنهشتی با حالت ضلع زاویه ضلع


  • تعداد صفحات :35
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...