تبلیغات
معلم5 فتحی - نمایش آرشیو ها

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی
سوال وحل1
ثبت‌نام آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی
شگفتیها دراعداد گنگ
قطر مربع وضلع
دو قطر 4 ضلعی بر هم عمودونامساویندثابت کنید 4 ضلعی لوزی است ونه مربع..
رسم قطرهادر ذوزنقه متساوی الساقین زاویه ها چه تغییری میکند
ثابت کنید در مثلث متساوی الساقین نیمساز راس مثلث را نصف کرده
ثایت کنید در مستطیل دوقطر باهم مساویند.
ثایت کنید در مستطیل دوقطر باهم مساویند.
ثابت کنید همنهشتی مثلث قائم الزاویه
تابت کنیدهمنهشتی با حالت زاویه زاویه ضلع
ثابت کنیدتشابه با حالت زاویه ضلع زاویه
ثابت کنیدقطرهای لوزی یا مربع برهم عمودند.
ثابت کنید که 4 ضلعی متوازی الاضلاع است
همنهشتی با حالت ض ز ض
هم نهشتی مثلث با حالت3ضلع
ادبیات نشانه( ان)
زاویه ها ودوخط موازی
دوخط موازی وزاویه ها
متقابل به راس
دوزاویه مجاور
زاویه متمم و مکمل
دوزاویه مکمل
دوزاویه متمم
زاویه
اتحاد مکعب2 جمله ای
اتحاد مکعب 3جمله ای
اتحاد مکعب تفاضل دوجمله ای
اتحاد مربع 3جمله ای
اتحاد یک جمله مشترک
اتحاد مزدوج
اتحاد مربع اختلاف2جمله ای
اتحاد مربع مجموع دو جمله ای
تقسیم عبارت های جبری
ضرب چند جمله ای ها
ضرب چند جمله ای
جمع وتفریق عبارت های جبری
عبارت جبری درجه
عبارات جبری -تعداد جمله
فرق مبالغه ، اغراق و غلو چیست ؟
شعر نیمایی
گسترده منشور 5 پهلو و مخروط
گسترده کره
تفریق عبارت های جبری
مساحت مثلث به روش مختصاتی
چند ضلعی ها و اطراف شما
طرح های ماندالا
گسترده استوانه وحجم هرم انیمیشن
مساحت مستطیل و دایره
بدل در ادبیات


  • تعداد صفحات :35
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...