تبلیغات
معلم5 فتحی - نمایش آرشیو ها

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی
انواع املا
مِلک، مُلک، مَلَک، مَلِک
نکات تقارن مختصات
حکایت درخت علم فارسی ششم
مجاز استعاره کنایه
علامت های نگارشی
صفت
بن فعل
هم خانواده
مصوت صامت
شروط یک جمله ای وچند جمله ای
عدد مقلوب
جناس در ادبیات
مسند چیست
مفعول وراه شناخت
بخش پذیری
هم خانواده نمونه
کلمات هم آوا
مرکز تقارن
میلاد حضرت رسول اکرم
مسائل کار وکارگر
کاشی کاری در ریاضی
کاشی کاری ریاضی هشتم
دوران شکل
عدد فیب وزکند چیست؟
زاویه بین دو قطر 5 ضلعی منتظم
حاصل ضرب شمارنده های طبیعی یک عدد
قرینه ودوران
فعل مرکب
عددهای مسدسی یا 6 ضلعی
دایره محاطی لوزی
ذوزنقه ودایره محیطی
مجموع فاکتوریل کسرهای 1تا 12 با صورت یک
کسر بزرگتر ازواحدوعددمخلوط روی محور
دایره محاطی محیطی مثلث قائم الزاویه
دایره محاطی محیطی مثلث مختلف الاضلاع
دایره محاطی و محیطی مثلث متساوی الساقین
زیر مجموعه2عضوی3عضوی
واج هجا
اثبات کسربین دو کسر
مجموع تفریق ضرب تقسیم گنگ وگویا
واحدشمارش
عدد های مخمسی
روش های مطالعه دروس
اثبات تفاضل یا مجموع فواصل هر نقطه روی امتداد قاعده مثلث متساوی الساقین تا دو ساق
جمله nام
تعداد مجموعه 3 عضوی از یک مجموعهnعضو
کاربرد تئوری فیثاغورت درحل مسائل
ارتفاع در چند ضلعی ها
عمود منصف


  • تعداد صفحات :35
  • ...  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • ...