تبلیغات
معلم5 فتحی - نمایش آرشیو ها

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی
مجموع تفریق ضرب تقسیم گنگ وگویا
واحدشمارش
عدد های مخمسی
روش های مطالعه دروس
اثبات تفاضل یا مجموع فواصل هر نقطه روی امتداد قاعده مثلث متساوی الساقین تا دو ساق
جمله nام
تعداد مجموعه 3 عضوی از یک مجموعهnعضو
کاربرد تئوری فیثاغورت درحل مسائل
ارتفاع در چند ضلعی ها
عمود منصف
شمارش جمله
کسرهای مسلسل
چند عدد سه رقمی زوج وجود دارد که مجموع اعداد آن نیز زوج باشد
حل انواع دستگاه دومعادله دومجهولی
دستگاه دو معادله دومجهولی
سوال نسبتهای مثلثاتی
متمم قیدی اسمی فعلی
سوال نسبت های مثلثات
تصاعد هندسی
مجموع مقسوم علیه هایا شمارنده های یک عدد
تعداد مقسوم علیه یا شمارنده های یک عدد
سیاه چاله های اعداد
الگوی عددی
مجموع دوعدد گنگ یا ضرب دوعددگنگ
چگونه درس بخوانیم؟
تابستان
1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,...1395
تابستان وبرنامه
حجم جرم مواد
مواد در اطراف
آهنربا چیست؟
مقام پدر و مادر در اسلام
حجم هرم ناقص یا منشور ناقص
حجم هرم ناقص ی منشور ناقص
بزرگی و عظمت خداوند را ببینید
انتقال انرژی
نتایج آزمون نمونه سال96-95
نتایج آزمون تیز هوشان سال 96-95
نور
میلاد حضرت امام حسن (ع)
سوالات و نتایج آزمون نمونه دولتی 96-95
صدا چگونه تولید می شود؟
انرژی چیست
مقایسه اعداد تا میلیون کلاس ششم
عدد1,000,000,000
تفریق عددهای صحیح
عددهای صحیح
عددهای اعشاری دهم صدم
مرتب کردن اعداد کلاس 4و5و6
گسترده نویسی ومقایسه عدد


  • تعداد صفحات :35
  • ...  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • ...