آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی
ریاضی وهنر
آموزش عدد های صحیح و مختصات نقطه با انیمیشن
آموزش عدد اعشاری با انیمیشن
سنگ و آتش فشان با انیمیشن
آموزش چند مولکول و اتم با انیمیشن
آموزش انرژی با انیمیشن
هندسه محیط - آموزش با انیمیشن
هندسه سطوح - آموزش باانیمیشن
هندسه احجام -آموزش با انیمیشن
کسر بین دو کسر
هندسه - آموزش با انیمیشن
جمع تفریق ضرب تقسیم کسر آموزش با انیمیشن
واحد های اندازه گیری
قانون سینوس وکسینوس
محاسبه نسبتهای مثلثاتی 30 و60 درجه
دایره واحد- مثلثاتی-جدول
نسبت های مثلثات
واحداندازه گیری زاویه
خط بریل
رادیکال حل تمرین
گویاکردن رادیکالها
شعر ریاضی
توان - رادیکالهافرجه متفاوت
تقسیم رادیکالهابا فرجه متفاوت
ضرب رادیکالهابا فرجه متفاوت
ضرب رادیکالها با فرجه متفاوت
جمع رادیکالها
تشبیه یعنی چه
مجموع اعداد متوالی در شماره گذاری کتاب
ولادت نبی اکرم(ص) و هفته وحدت
عددهای اول کمتر از 1000
ذوزنقه-محیط مساحت
کاربرد تئوری فیثاغوزث در هندسه
مرکز مرکز ثقل در مثلث ها
چند ضلعی محاطی
مرکز دایره
چند ضلعی ستاره
اعداد خیلی بزرگ
تقریب به روش قطع کردن و گرد کردن - تمرین2
مضاف ومضاف الیه وصفت وموصوف را چگونه تشخیص دهیم؟
مساحت مثلثی که درون دایره محاط شده
مساحت مثلث با داشتن 3 ضلع چگونه حساب کنیم؟
سه تا هرم کنارهم یک مکعب می سازد
صلوات2
تقریب به روش قطع کردن
زاویه ها
دو خط عمود
پاره خط
نقطه خط سطح
متمم اجباری


  • تعداد صفحات :35
  • ...  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • 11  
  • ...