آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی
خط بریل
رادیکال حل تمرین
گویاکردن رادیکالها
شعر ریاضی
توان - رادیکالهافرجه متفاوت
تقسیم رادیکالهابا فرجه متفاوت
ضرب رادیکالهابا فرجه متفاوت
ضرب رادیکالها با فرجه متفاوت
جمع رادیکالها
تشبیه یعنی چه
مجموع اعداد متوالی در شماره گذاری کتاب
ولادت نبی اکرم(ص) و هفته وحدت
عددهای اول کمتر از 1000
ذوزنقه-محیط مساحت
کاربرد تئوری فیثاغوزث در هندسه
مرکز مرکز ثقل در مثلث ها
چند ضلعی محاطی
مرکز دایره
چند ضلعی ستاره
اعداد خیلی بزرگ
تقریب به روش قطع کردن و گرد کردن - تمرین2
مضاف ومضاف الیه وصفت وموصوف را چگونه تشخیص دهیم؟
مساحت مثلثی که درون دایره محاط شده
مساحت مثلث با داشتن 3 ضلع چگونه حساب کنیم؟
سه تا هرم کنارهم یک مکعب می سازد
صلوات2
تقریب به روش قطع کردن
زاویه ها
دو خط عمود
پاره خط
نقطه خط سطح
متمم اجباری
مثلث های هم نهشت
مربع
مثلث قائم الزاویه
6ضلعی مساحت
ضرب کسر روی محوز- مساحتی
ضرب دو عدد روی محوز
تمرین ششم
مثلث محیط مساحت
چند ضلعی محیطی-محاطی
چند ضلعی نامنظم
چندضلعی منتظم
مساحت ومحیط چند ضلعی ها
زاویه های چند ضلعی
میانه یک مثلث
تعدادقطرها ی چندضلعی
تعدادضلع در چند ضلعی ها
چند ضلعی
اعدادخیلی بزرگ وخیلی کوچک


  • تعداد صفحات :35
  • ...  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • 11  
  • ...