آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی
سه تا هرم کنارهم یک مکعب می سازد
صلوات2
تقریب به روش قطع کردن
زاویه ها
دو خط عمود
پاره خط
نقطه خط سطح
متمم اجباری
مثلث های هم نهشت
مربع
مثلث قائم الزاویه
6ضلعی مساحت
ضرب کسر روی محوز- مساحتی
ضرب دو عدد روی محوز
تمرین ششم
مثلث محیط مساحت
چند ضلعی محیطی-محاطی
چند ضلعی نامنظم
چندضلعی منتظم
مساحت ومحیط چند ضلعی ها
زاویه های چند ضلعی
میانه یک مثلث
تعدادقطرها ی چندضلعی
تعدادضلع در چند ضلعی ها
چند ضلعی
اعدادخیلی بزرگ وخیلی کوچک
چرا آب نمی سوزد؟
چگونه قبل از امتحان درس بخوانیم
مثلث متساوی الاضلاع
ضرب مساحتی دوعدد اعشاری
زیر مجموعه
برنامه ازمون تیز هوشان و نمونه
هندسه زندگی
سری بین
دنباله-الگوهای منظم
محدوده یک دنباله
Nامین عضو-دنباله ها
دنباله های هندسی
دنباله های حسابی
دنباله- الگوا
داستان تاسیس دانشگاه استانفورد
مساحت حلقه بقراط-هلال ماه
محیط دایره
قطاع
دایره- مساحت
هندسه-تعاریف
عددهای موهومی مختلط
اعداد مختلط
اعداد موهومی
کار و فناوری(اجرای آزمایشی)پنجم


  • تعداد صفحات :34
  • ...  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • 11  
  • ...