معلم5 فتحی در این وبلاگ مطالبی و اطلاعاتی بروز علمی در حیطه آموزش کلاس های پنجم تا سوم راهنمایی قرار داده شده است و همچنین سوال ، تست ،مطالب آموزنده علمی و مذهبی و نرم افزار وجود دارد اگر مطلبی هم دارید میتوانید به ایمیل من بفرستید با نام خودتان ثبت می کنم efat.fathi@chmail.ir http://fathi5.mihanblog.com 2017-10-21T05:03:17+01:00 text/html 2017-10-16T23:41:45+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی الگوی ...,1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,5 http://fathi5.mihanblog.com/post/2047 <br><br>سری اعداد&nbsp; 1,&nbsp; (2,2), (3,3,3), (4,4,4,4), ...<br><br><b>1اولین عضو</b> : 1<br>دومین, <b>سومین عضو</b> : 2<br>چهارمین, پنجمین, <b>ششمین</b> : 3<br>هفتمین -هشتمین -نهمین -دهمین :&nbsp; 4<br>یازدهمین-دوازدهمین- سیزدهمین چهاردهمین - پنزدهمین : 5<br>همان اعداد مثلثی&nbsp; 1,3,6,10,15, ...<br>فرمول&nbsp; <span class="MathJax_Preview" style="color: inherit;"></span><span id="MathJax-Element-1-Frame" class="mjx-chtml MathJax_CHTML" tabindex="0" style="font-size: 113%; position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><mstyle displaystyle=&quot;true&quot; scriptlevel=&quot;0&quot;><mfrac><mrow><mi>n</mi><mo stretchy=&quot;false&quot;>(</mo><mi>n</mi><mo>+</mo><mn>1</mn><mo stretchy=&quot;false&quot;>)</mo></mrow><mn>2</mn></mfrac></mstyle></math>" role="presentation"><span id="MJXc-Node-1" class="mjx-math" role="math"><span id="MJXc-Node-2" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-3" class="mjx-mstyle"><span id="MJXc-Node-4" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-5" class="mjx-mfrac"><span class="mjx-box MJXc-stacked" style="width: 3.9em; padding: 0px 0.12em;"><span class="mjx-numerator" style="width: 3.9em; top: -1.533em;"><span id="MJXc-Node-6" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-7" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.224em; padding-bottom: 0.279em;">n</span></span><span id="MJXc-Node-8" class="mjx-mo"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.445em; padding-bottom: 0.611em;">(</span></span><span id="MJXc-Node-9" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.224em; padding-bottom: 0.279em;">n</span></span><span id="MJXc-Node-10" class="mjx-mo MJXc-space2"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.279em; padding-bottom: 0.445em;">+</span></span><span id="MJXc-Node-11" class="mjx-mn MJXc-space2"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.335em;">1</span></span><span id="MJXc-Node-12" class="mjx-mo"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.445em; padding-bottom: 0.611em;">)/</span></span></span></span><span class="mjx-denominator" style="width: 3.9em; bottom: -0.711em;"><span id="MJXc-Node-13" class="mjx-mn"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.335em;">2=6</span></span></span><span style="border-bottom: 1.3px solid; top: -0.285em; width: 3.9em;" class="mjx-line"></span></span><span style="height: 2.244em; vertical-align: -0.711em;" class="mjx-vsize"></span></span></span></span></span></span></span> جایی که &nbsp; n=1,2,3,...<br>=6.<br><br><br>اگر,n=7. <br><span class="MathJax_Preview" style="color: inherit;"></span><span id="MathJax-Element-2-Frame" class="mjx-chtml MathJax_CHTML" tabindex="0" style="font-size: 113%; position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><mstyle displaystyle=&quot;true&quot; scriptlevel=&quot;0&quot;><mfrac><mrow><mn>7</mn><mo>&amp;#xD7;</mo><mn>8</mn></mrow><mn>2</mn></mfrac></mstyle><mo>=</mo><mn>28</mn></math>" role="presentation"><span id="MJXc-Node-14" class="mjx-math" role="math"><span id="MJXc-Node-15" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-16" class="mjx-mstyle"><span id="MJXc-Node-17" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-18" class="mjx-mfrac"><span class="mjx-box MJXc-stacked" style="width: 2.422em; padding: 0px 0.12em;"><span class="mjx-numerator" style="width: 2.422em; top: -1.378em;"><span id="MJXc-Node-19" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-20" class="mjx-mn"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.39em;">2 / 7</span></span><span id="MJXc-Node-21" class="mjx-mo MJXc-space2"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.224em; padding-bottom: 0.335em;">×</span></span><span id="MJXc-Node-22" class="mjx-mn MJXc-space2"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.39em;">8</span></span></span></span><span style="border-bottom: 1.3px solid; top: -0.285em; width: 2.422em;" class="mjx-line"></span></span><span style="height: 2.088em; vertical-align: -0.711em;" class="mjx-vsize"></span></span></span></span><span id="MJXc-Node-24" class="mjx-mo MJXc-space3"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.058em; padding-bottom: 0.335em;">=</span></span><span id="MJXc-Node-25" class="mjx-mn MJXc-space3"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.39em;">بیست و هشتمین است=</span></span></span></span></span> 7 <br>از 22 تا 28 عدد 7 دارد <br><br><br>پیدا کنی بزرگترین عدد را بین 100و200<br><span class="MathJax_Preview" style="color: inherit;"></span><span id="MathJax-Element-3-Frame" class="mjx-chtml MathJax_CHTML" tabindex="0" style="font-size: 113%; width: 100%; min-width: 6.974em; position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><mstyle displaystyle=&quot;true&quot; scriptlevel=&quot;0&quot;><mfrac><mrow><mi>n</mi><mo stretchy=&quot;false&quot;>(</mo><mi>n</mi><mo>+</mo><mn>1</mn><mo stretchy=&quot;false&quot;>)</mo></mrow><mn>2</mn></mfrac></mstyle><mo>&amp;#x003C;</mo><mn>100</mn><mspace linebreak=&quot;newline&quot; /><mi>n</mi><mo stretchy=&quot;false&quot;>(</mo><mi>n</mi><mo>+</mo><mn>1</mn><mo stretchy=&quot;false&quot;>)</mo><mo>&amp;#x003C;</mo><mn>200</mn></math>" role="presentation"><span id="MJXc-Node-26" class="mjx-math" style="width: 100%;" role="math"><span id="MJXc-Node-27" class="mjx-mrow" style="width: 100%;"><span class="mjx-stack" style="width: 100%; vertical-align: -1.928em;"><span class="mjx-block"><span class="mjx-box"><span id="MJXc-Node-28" class="mjx-mstyle"><span id="MJXc-Node-29" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-30" class="mjx-mfrac"><span class="mjx-box MJXc-stacked" style="width: 3.9em; padding: 0px 0.12em;"><span class="mjx-numerator" style="width: 3.9em; top: -1.533em;"><span id="MJXc-Node-31" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-32" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.224em; padding-bottom: 0.279em;">n</span></span><span id="MJXc-Node-33" class="mjx-mo"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.445em; padding-bottom: 0.611em;">(</span></span><span id="MJXc-Node-34" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.224em; padding-bottom: 0.279em;">n</span></span><span id="MJXc-Node-35" class="mjx-mo MJXc-space2"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.279em; padding-bottom: 0.445em;">+</span></span><span id="MJXc-Node-36" class="mjx-mn MJXc-space2"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.335em;">1</span></span><span id="MJXc-Node-37" class="mjx-mo"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.445em; padding-bottom: 0.611em;">)</span></span></span></span><span class="mjx-denominator" style="width: 3.9em; bottom: -0.711em;"><span id="MJXc-Node-38" class="mjx-mn"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.335em;">2</span></span></span><span style="border-bottom: 1.3px solid; top: -0.285em; width: 3.9em;" class="mjx-line"></span></span><span style="height: 2.244em; vertical-align: -0.711em;" class="mjx-vsize"></span></span></span></span><span id="MJXc-Node-39" class="mjx-mo MJXc-space3"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.279em; padding-bottom: 0.39em;">&lt;</span></span><span id="MJXc-Node-40" class="mjx-mn MJXc-space3"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.39em;">100</span></span></span></span><span class="mjx-block" style="padding-top: 0.442em;"><span class="mjx-box"><span id="MJXc-Node-41" class="mjx-mspace" style="width: 0px; height: 0px;"></span><span id="MJXc-Node-42" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.224em; padding-bottom: 0.279em;">n</span></span><span id="MJXc-Node-43" class="mjx-mo"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.445em; padding-bottom: 0.611em;">(</span></span><span id="MJXc-Node-44" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.224em; padding-bottom: 0.279em;">n</span></span><span id="MJXc-Node-45" class="mjx-mo MJXc-space2"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.279em; padding-bottom: 0.445em;">+</span></span><span id="MJXc-Node-46" class="mjx-mn MJXc-space2"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.335em;">1</span></span><span id="MJXc-Node-47" class="mjx-mo"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.445em; padding-bottom: 0.611em;">)</span></span><span id="MJXc-Node-48" class="mjx-mo MJXc-space3"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.279em; padding-bottom: 0.39em;">&lt;</span></span><span id="MJXc-Node-49" class="mjx-mn MJXc-space3"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.39em;">200</span></span></span></span></span></span></span></span><br><br><br>= 13<br><i>(زیرا 13×14=182 &lt; 200 واگرn=14, 14×15 بزرگتراز200)</i><br><br>پس &nbsp; &nbsp; &nbsp; : &nbsp; &nbsp; &nbsp; n=13, <span class="MathJax_Preview" style="color: inherit;"></span><span id="MathJax-Element-4-Frame" class="mjx-chtml MathJax_CHTML" tabindex="0" style="font-size: 113%; position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><mstyle displaystyle=&quot;true&quot; scriptlevel=&quot;0&quot;><mfrac><mrow><mi>n</mi><mo stretchy=&quot;false&quot;>(</mo><mi>n</mi><mo>+</mo><mn>1</mn><mo stretchy=&quot;false&quot;>)</mo></mrow><mn>2</mn></mfrac></mstyle><mo>=</mo><mstyle displaystyle=&quot;true&quot; scriptlevel=&quot;0&quot;><mfrac><mrow><mn>13</mn><mo>&amp;#xD7;</mo><mn>14</mn></mrow><mn>2</mn></mfrac></mstyle><mo>=</mo><mn>91</mn></math>" role="presentation"><span id="MJXc-Node-50" class="mjx-math" role="math"><span id="MJXc-Node-51" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-52" class="mjx-mstyle"><span id="MJXc-Node-53" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-54" class="mjx-mfrac"><span class="mjx-box MJXc-stacked" style="width: 3.9em; padding: 0px 0.12em;"><span class="mjx-numerator" style="width: 3.9em; top: -1.533em;"><span id="MJXc-Node-55" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-56" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.224em; padding-bottom: 0.279em;">n</span></span><span id="MJXc-Node-57" class="mjx-mo"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.445em; padding-bottom: 0.611em;">(</span></span><span id="MJXc-Node-58" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.224em; padding-bottom: 0.279em;">n</span></span><span id="MJXc-Node-59" class="mjx-mo MJXc-space2"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.279em; padding-bottom: 0.445em;">+</span></span><span id="MJXc-Node-60" class="mjx-mn MJXc-space2"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.335em;">1</span></span><span id="MJXc-Node-61" class="mjx-mo"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.445em; padding-bottom: 0.611em;">)</span></span></span></span><span class="mjx-denominator" style="width: 3.9em; bottom: -0.711em;"><span id="MJXc-Node-62" class="mjx-mn"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.335em;">/2</span></span></span><span style="border-bottom: 1.3px solid; top: -0.285em; width: 3.9em;" class="mjx-line"></span></span><span style="height: 2.244em; vertical-align: -0.711em;" class="mjx-vsize"></span></span></span></span><span id="MJXc-Node-63" class="mjx-mo MJXc-space3"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.058em; padding-bottom: 0.335em;">=</span></span><span id="MJXc-Node-64" class="mjx-mstyle MJXc-space3"><span id="MJXc-Node-65" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-66" class="mjx-mfrac"><span class="mjx-box MJXc-stacked" style="width: 3.422em; padding: 0px 0.12em;"><span class="mjx-numerator" style="width: 3.422em; top: -1.379em;"><span id="MJXc-Node-67" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-68" class="mjx-mn"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.39em;">13</span></span><span id="MJXc-Node-69" class="mjx-mo MJXc-space2"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.224em; padding-bottom: 0.335em;">×</span></span><span id="MJXc-Node-70" class="mjx-mn MJXc-space2"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.335em;">14/</span></span></span></span><span class="mjx-denominator" style="width: 3.422em; bottom: -0.711em;"><span id="MJXc-Node-71" class="mjx-mn"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.335em;">2</span></span></span><span style="border-bottom: 1.3px solid; top: -0.285em; width: 3.422em;" class="mjx-line"></span></span><span style="height: 2.089em; vertical-align: -0.711em;" class="mjx-vsize"></span></span></span></span><span id="MJXc-Node-72" class="mjx-mo MJXc-space3"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.058em; padding-bottom: 0.335em;">=</span></span><span id="MJXc-Node-73" class="mjx-mn MJXc-space3"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.39em;">91</span></span></span></span></span><br>نودویکمین عدد 13<br><br>نودودومین عدد 14 <br>=&gt; نودودومین عدد14 هست تا&nbsp; 105&nbsp; <br><br>پس:صدمین عدد= 14 <br><br> text/html 2017-10-13T09:36:16+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی تعدادرقم 1تا500 http://fathi5.mihanblog.com/post/2046 <font size="3"><b><br>1تا500 چند رقم دارد؟<br>&nbsp;3 رقمی ها &nbsp; &nbsp; &nbsp; 401=500-99<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تعداد رقم &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1392= ( 1×9)+&nbsp; (2×90)+(3×401 &nbsp; )<br></b></font><br><br> text/html 2017-10-13T09:10:49+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی اثبات تعداد مقسوم علیه یک عدد http://fathi5.mihanblog.com/post/2045 <h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/2043">زیر مجموعه تعداد</a></h2><p dir="rtl">نحوه پیدا کردن <strong><em><span style="text-decoration: underline;">تعداد مقسوم علیه های یک عدد</span></em> و <em>همچنین روش&nbsp;تعیین&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">مجموع مقسوم علیه های یک عدد</span></em></strong> <strong>"با استفاده از تجزیه ی اعداد به حاصل ضرب عوامل اول"</strong> از جمله روابطی هستند که معمولا در کتب مختلف ویژه مقطع راهنمایی بدون کمترین توضیحی بیان شده است.به همین جهت مناسب دیدم با ذکر چند مثال<strong><em> "در راستای یافتن روابط مورد نظر توسط خود دانش آموزان "</em></strong>تا حدودی به توضیح مطلب پرداخته شود.</p> <p dir="rtl"><strong>مثال1-</strong>الف) مجموعه ی مقسوم علیه های عدد 8 را بنویسید<strong>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {8 , 4&nbsp; ,2&nbsp; &nbsp;,1}</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب) عدد 8&nbsp; را به صورت حاصل ضرب عامل های اول آن بنویسید.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<strong>2<sup>3</sup>=8</strong></p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج) هر یک از مقادیر<strong> 2<sup>0</sup>&nbsp; , 2<sup>1</sup>&nbsp; , 2<sup>2</sup>&nbsp; و 2<sup>3</sup></strong> را حساب کنید.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;1=2<sup>0</sup>&nbsp; ,&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;2=2<sup>1</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ,&nbsp;&nbsp; 4=2<sup>2</sup>&nbsp; ,&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;8=2<sup>3</sup></strong></p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>آیا &nbsp;2<sup>0</sup>&nbsp; , 2<sup>1</sup>&nbsp; , 2<sup>2</sup>&nbsp; و 2<sup>3</sup></strong><sup>&nbsp; </sup>همه ی مقسوم علیه های <strong>عدد 2<sup>3</sup>&nbsp; نیستند؟</strong></p> <p dir="rtl">آیا بدون نوشتن مقسوم علیه های&nbsp; عدد &nbsp;2<sup>3</sup>&nbsp; می توانستید تعداد مقسوم علیه ها را پیش بینی کنید؟چگونه؟</p> <p dir="rtl"><strong>عدد 7<sup>2</sup>=49 چند مقسوم علیه دارد؟</strong></p> <p dir="rtl">پاسخ: به جهت اینکه علاوه بر<strong> 7<sup>1</sup> &nbsp;و 7<sup>2</sup>&nbsp; <sup>&nbsp;</sup>عدد 7<sup>0</sup>&nbsp; نیز یک مقسوم علیه 7<sup>2</sup></strong>&nbsp; می باشد</p> <p dir="rtl"><strong>&nbsp;پس عدد&nbsp; 7<sup>2</sup>=49دارای (1+2) مقسوم علیه می باشد.</strong></p> <p dir="rtl"><strong>پرسش1-</strong> هر یک از اعداد زیر چند مقسوم علیه دارد؟</p> <p dir="rtl"><strong>: 16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 27&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 5<sup>9</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 7<sup>5</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 3<sup>1</sup></strong></p> <p dir="rtl"><strong>&nbsp;مثال2-</strong>عدد<strong> 7×2<sup>3</sup> =56</strong> چند مقسوم علیه دارد؟</p> <p dir="rtl">مقسوم علیه های عدد 2<sup>3</sup> عبارتند از مجموعه ی <strong>4</strong> عضوی:&nbsp;<strong>&nbsp;{2<sup>0</sup>&nbsp; , 2<sup>1</sup>&nbsp; , 2<sup>2</sup>&nbsp; و 2<sup>3</sup>}=</strong><strong>A</strong><strong>&nbsp;&nbsp; </strong></p> <p dir="rtl">و مقسوم علیه های عدد 7 هم عبارت است از:&nbsp;مجموعه ی <strong>2</strong> عضوی: از<strong>:{7 و1}=</strong><strong>B</strong></p> <p dir="rtl"><strong>اگر هر یک اعداد مجموعه ی </strong><strong>B</strong><strong> &nbsp;را در اعضای مجموعه ی &nbsp;</strong><strong>A</strong><strong> ضرب کنیم</strong> اعداد زیر</p> <p dir="rtl">&nbsp;بدست می آید. &nbsp;2<sup>0</sup> ×1 ,2<sup>1</sup> ×1 , 2<sup>2</sup> ×1 , 2<sup>3 </sup>×1و 2<sup>0</sup> ×7 ,2<sup>1</sup> ×7 , 2<sup>2</sup> ×7 , 2<sup>3 </sup>×7 و به</p> <p dir="rtl">مجموعه ی&nbsp;مقابل می رسیم که "<strong>هشت"</strong>عضو دارد.<strong>{1 , 2 , 4 , 8 , 7 , 14 , 28 , 56}</strong></p> <p dir="rtl"><strong>آیا مجموعه ی بدست آمده</strong> همان مجموعه ی مقسوم علیه های عدد<strong> 7×2<sup>3</sup> =56</strong> نیست؟</p> <p dir="rtl">آیا می توانستیم تعداد مقسوم علیه ای عدد <strong>7<sup>1</sup>×2<sup>3&nbsp; </sup></strong>را پیش بینی کنیم؟ <strong>چگونه؟</strong></p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; <strong>عدد 3<sup>7</sup>×5<sup>2</sup> چند مقسوم علیه دارد؟</strong></p> <p dir="rtl">پاسخ: طبق آنچه گفته شد عدد <strong>3<sup>7</sup></strong> دارای <strong>8</strong> مقسوم علیه و عدد <strong>5<sup>2</sup></strong> دارای <strong>3</strong> مقسوم علیه است. بنابراین<strong> </strong>&nbsp;عدد &nbsp;<strong>3<sup>7</sup>×5<sup>2</sup></strong> دارای <strong>(24=8×3)</strong> مقسوم علیه خواهد بود.</p> <p dir="rtl"><strong>پرسش2</strong>-&nbsp; هر کدام از اعداد زیر چند مقسوم علیه دارد؟</p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>: 3<sup>4</sup>×7<sup>2</sup>×5×2<sup>4</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 17<sup>10</sup>×3<sup>8</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 5<sup>2</sup>×2<sup>5</sup></strong></p> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 48×3<sup>5</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : </strong><br> text/html 2017-10-05T23:59:32+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی زیر مجموعه تعداد http://fathi5.mihanblog.com/post/2043 <br><br><font size="6">تعداد زیر مجموعه= 2<sup>n</sup></font><br>پایه استقرا:&nbsp;&nbsp; رابطه <span class="MathJax" id="MathJax-Element-2-Frame" tabindex="0" style="position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><msup><mn>2</mn><mrow class=&quot;MJX-TeXAtom-ORD&quot;><mi>n</mi></mrow></msup></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-8" style="width: 1.173em; display: inline-block;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 0.985em; height: 0px; font-size: 116%;"><span style="position: absolute; clip: rect(0.095em, 1000.98em, 1.17em, -1000em); top: -0.985em; left: 0em;"><span class="mrow" id="MathJax-Span-9"><span class="msubsup" id="MathJax-Span-10"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 0.999em; height: 0px;"><span style="position: absolute; clip: rect(3.152em, 1000.45em, 4.187em, -1000em); top: -4.002em; left: 0em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-11" style="font-family: MathJax_Main;">2</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.002em;"></span></span><span style="position: absolute; top: -4.395em; left: 0.5em;"><span class="texatom" id="MathJax-Span-12"><span class="mrow" id="MathJax-Span-13"><span class="mi" id="MathJax-Span-14" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Math; font-style: italic;">n</span></span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.002em;"></span></span></span></span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 0.985em;"></span></span></span><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: -0.071em; border-left: 0px solid; width: 0px; height: 0.961em;"></span></span></nobr></span> برای یک مجموعه صفر عنصری هم برقراراست. یه مجموعه صفر عنصری همون مجموعه تهی هست که فقط دارای یک زیر مجموعه هست(تهی زیر مجموعه هر مجموعه ای است). از طرفی <span class="MathJax" id="MathJax-Element-3-Frame" tabindex="0" style="position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><msup><mn>2</mn><mrow class=&quot;MJX-TeXAtom-ORD&quot;><mn>0</mn></mrow></msup><mo>=</mo><mn>1</mn></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-15" style="width: 3.143em; display: inline-block;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 2.709em; height: 0px; font-size: 116%;"><span style="position: absolute; clip: rect(1.107em, 1002.64em, 2.34em, -1000em); top: -2.155em; left: 0em;"><span class="mrow" id="MathJax-Span-16"><span class="msubsup" id="MathJax-Span-17"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 0.929em; height: 0px;"><span style="position: absolute; clip: rect(3.152em, 1000.45em, 4.187em, -1000em); top: -4.002em; left: 0em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-18" style="font-family: MathJax_Main;">2</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.002em;"></span></span><span style="position: absolute; top: -4.395em; left: 0.5em;"><span class="texatom" id="MathJax-Span-19"><span class="mrow" id="MathJax-Span-20"><span class="mn" id="MathJax-Span-21" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Main;">0</span></span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.002em;"></span></span></span></span><span class="mo" id="MathJax-Span-22" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">=</span><span class="mn" id="MathJax-Span-23" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">1</span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 2.155em;"></span></span></span><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: -0.071em; border-left: 0px solid; width: 0px; height: 1.145em;"></span></span></nobr></span>. پس پایه استقرا برقرار.<br> <br> فرض استقرا: فرض می کنیم برای یک مجموعه n-1 عنصری تعداد زیر مجموعه های اون برابر با <span class="MathJax" id="MathJax-Element-4-Frame" tabindex="0" style="position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><msup><mn>2</mn><mrow class=&quot;MJX-TeXAtom-ORD&quot;><mi>n</mi><mo>&amp;#x2212;</mo><mn>1</mn></mrow></msup></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-24" style="width: 2.22em; display: inline-block;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 1.909em; height: 0px; font-size: 116%;"><span style="position: absolute; clip: rect(-0.063em, 1001.91em, 1.17em, -1000em); top: -0.985em; left: 0em;"><span class="mrow" id="MathJax-Span-25"><span class="msubsup" id="MathJax-Span-26"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 1.903em; height: 0px;"><span style="position: absolute; clip: rect(3.152em, 1000.45em, 4.187em, -1000em); top: -4.002em; left: 0em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-27" style="font-family: MathJax_Main;">2</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.002em;"></span></span><span style="position: absolute; top: -4.395em; left: 0.5em;"><span class="texatom" id="MathJax-Span-28"><span class="mrow" id="MathJax-Span-29"><span class="mi" id="MathJax-Span-30" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Math; font-style: italic;">n</span><span class="mo" id="MathJax-Span-31" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Main;">−</span><span class="mn" id="MathJax-Span-32" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Main;">1</span></span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.002em;"></span></span></span></span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 0.985em;"></span></span></span><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: -0.071em; border-left: 0px solid; width: 0px; height: 1.145em;"></span></span></nobr></span> باشه.<br> <br> گام استقرا: باید نشون بدیم که تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه n عنصری برابر با <span class="MathJax" id="MathJax-Element-5-Frame" tabindex="0" style="position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><msup><mn>2</mn><mrow class=&quot;MJX-TeXAtom-ORD&quot;><mi>n</mi></mrow></msup></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-33" style="width: 1.173em; display: inline-block;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 0.985em; height: 0px; font-size: 116%;"><span style="position: absolute; clip: rect(0.095em, 1000.98em, 1.17em, -1000em); top: -0.985em; left: 0em;"><span class="mrow" id="MathJax-Span-34"><span class="msubsup" id="MathJax-Span-35"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 0.999em; height: 0px;"><span style="position: absolute; clip: rect(3.152em, 1000.45em, 4.187em, -1000em); top: -4.002em; left: 0em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-36" style="font-family: MathJax_Main;">2</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.002em;"></span></span><span style="position: absolute; top: -4.395em; left: 0.5em;"><span class="texatom" id="MathJax-Span-37"><span class="mrow" id="MathJax-Span-38"><span class="mi" id="MathJax-Span-39" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Math; font-style: italic;">n</span></span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.002em;"></span></span></span></span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 0.985em;"></span></span></span><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: -0.071em; border-left: 0px solid; width: 0px; height: 0.961em;"></span></span></nobr></span> هست.<br>&nbsp; طبق فرض استقرا یک مجموعه n-1 عنصری دارای <span class="MathJax" id="MathJax-Element-6-Frame" tabindex="0" style="position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><msup><mn>2</mn><mrow class=&quot;MJX-TeXAtom-ORD&quot;><mi>n</mi><mo>&amp;#x2212;</mo><mn>1</mn></mrow></msup></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-40" style="width: 2.22em; display: inline-block;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 1.909em; height: 0px; font-size: 116%;"><span style="position: absolute; clip: rect(-0.063em, 1001.91em, 1.17em, -1000em); top: -0.985em; left: 0em;"><span class="mrow" id="MathJax-Span-41"><span class="msubsup" id="MathJax-Span-42"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 1.903em; height: 0px;"><span style="position: absolute; clip: rect(3.152em, 1000.45em, 4.187em, -1000em); top: -4.002em; left: 0em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-43" style="font-family: MathJax_Main;">2</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.002em;"></span></span><span style="position: absolute; top: -4.395em; left: 0.5em;"><span class="texatom" id="MathJax-Span-44"><span class="mrow" id="MathJax-Span-45"><span class="mi" id="MathJax-Span-46" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Math; font-style: italic;">n</span><span class="mo" id="MathJax-Span-47" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Main;">−</span><span class="mn" id="MathJax-Span-48" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Main;">1</span></span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.002em;"></span></span></span></span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 0.985em;"></span></span></span><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: -0.071em; border-left: 0px solid; width: 0px; height: 1.145em;"></span></span></nobr></span> عنصر هست. حالا اگر به مجموعه اولیه یک عنصر جدید اضافه بشه طبیعتا تعداد زیر مجموعه ها افزایش پیدا خواهد کرد. تعداد زیر مجموعه های اضافه شده برابر با <span class="MathJax" id="MathJax-Element-7-Frame" tabindex="0" style="position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><msup><mn>2</mn><mrow class=&quot;MJX-TeXAtom-ORD&quot;><mi>n</mi><mo>&amp;#x2212;</mo><mn>1</mn></mrow></msup></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-49" style="width: 2.22em; display: inline-block;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 1.909em; height: 0px; font-size: 116%;"><span style="position: absolute; clip: rect(-0.063em, 1001.91em, 1.17em, -1000em); top: -0.985em; left: 0em;"><span class="mrow" id="MathJax-Span-50"><span class="msubsup" id="MathJax-Span-51"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 1.903em; height: 0px;"><span style="position: absolute; clip: rect(3.152em, 1000.45em, 4.187em, -1000em); top: -4.002em; left: 0em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-52" style="font-family: MathJax_Main;">2</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.002em;"></span></span><span style="position: absolute; top: -4.395em; left: 0.5em;"><span class="texatom" id="MathJax-Span-53"><span class="mrow" id="MathJax-Span-54"><span class="mi" id="MathJax-Span-55" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Math; font-style: italic;">n</span><span class="mo" id="MathJax-Span-56" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Main;">−</span><span class="mn" id="MathJax-Span-57" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Main;">1</span></span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.002em;"></span></span></span></span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 0.985em;"></span></span></span><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: -0.071em; border-left: 0px solid; width: 0px; height: 1.145em;"></span></span></nobr></span> خواهد بود(کافیه به هر کدوم از زیرمجموعه های مجموعه n-1 عنصری عضو جدید رو اضافه کنیم.) یعنی حالا تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه n عنصری برابر هست با <span class="MathJax" id="MathJax-Element-8-Frame" tabindex="0" style="position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><msup><mn>2</mn><mrow class=&quot;MJX-TeXAtom-ORD&quot;><mi>n</mi><mo>&amp;#x2212;</mo><mn>1</mn></mrow></msup><msup><mn>2</mn><mrow class=&quot;MJX-TeXAtom-ORD&quot;><mi>n</mi><mo>&amp;#x2212;</mo><mn>1</mn></mrow></msup><mo>=</mo><mn>2</mn><mo>&amp;#x2217;</mo><msup><mn>2</mn><mrow class=&quot;MJX-TeXAtom-ORD&quot;><mi>n</mi><mo>&amp;#x2212;</mo><mn>1</mn></mrow></msup><mo>=</mo><msup><mn>2</mn><mrow class=&quot;MJX-TeXAtom-ORD&quot;><mi>n</mi></mrow></msup></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-58" style="width: 12.442em; display: inline-block;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 10.714em; height: 0px; font-size: 116%;"><span style="position: absolute; clip: rect(1.599em, 1010.71em, 2.833em, -1000em); top: -2.648em; left: 0em;"><span class="mrow" id="MathJax-Span-59"><span class="msubsup" id="MathJax-Span-60"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 1.903em; height: 0px;"><span style="position: absolute; clip: rect(3.152em, 1000.45em, 4.187em, -1000em); top: -4.002em; left: 0em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-61" style="font-family: MathJax_Main;">2</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.002em;"></span></span><span style="position: absolute; top: -4.395em; left: 0.5em;"><span class="texatom" id="MathJax-Span-62"><span class="mrow" id="MathJax-Span-63"><span class="mi" id="MathJax-Span-64" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Math; font-style: italic;">n</span><span class="mo" id="MathJax-Span-65" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Main;">−</span><span class="mn" id="MathJax-Span-66" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Main;">1</span></span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.002em;"></span></span></span></span><span class="msubsup" id="MathJax-Span-67"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 1.903em; height: 0px;"><span style="position: absolute; clip: rect(3.152em, 1000.45em, 4.187em, -1000em); top: -4.002em; left: 0em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-68" style="font-family: MathJax_Main;">2</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.002em;"></span></span><span style="position: absolute; top: -4.395em; left: 0.5em;"><span class="texatom" id="MathJax-Span-69"><span class="mrow" id="MathJax-Span-70"><span class="mi" id="MathJax-Span-71" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Math; font-style: italic;">n</span><span class="mo" id="MathJax-Span-72" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Main;">−</span><span class="mn" id="MathJax-Span-73" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Main;">1</span></span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.002em;"></span></span></span></span><span class="mo" id="MathJax-Span-74" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">=</span><span class="mn" id="MathJax-Span-75" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">2</span><span class="mo" id="MathJax-Span-76" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.222em;">∗</span><span class="msubsup" id="MathJax-Span-77" style="padding-left: 0.222em;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 1.903em; height: 0px;"><span style="position: absolute; clip: rect(3.152em, 1000.45em, 4.187em, -1000em); top: -4.002em; left: 0em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-78" style="font-family: MathJax_Main;">2</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.002em;"></span></span><span style="position: absolute; top: -4.395em; left: 0.5em;"><span class="texatom" id="MathJax-Span-79"><span class="mrow" id="MathJax-Span-80"><span class="mi" id="MathJax-Span-81" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Math; font-style: italic;">n</span><span class="mo" id="MathJax-Span-82" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Main;">−</span><span class="mn" id="MathJax-Span-83" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Main;">1</span></span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.002em;"></span></span></span></span><span class="mo" id="MathJax-Span-84" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">=</span><span class="msubsup" id="MathJax-Span-85" style="padding-left: 0.278em;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 0.999em; height: 0px;"><span style="position: absolute; clip: rect(3.152em, 1000.45em, 4.187em, -1000em); top: -4.002em; left: 0em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-86" style="font-family: MathJax_Main;">2</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.002em;"></span></span><span style="position: absolute; top: -4.395em; left: 0.5em;"><span class="texatom" id="MathJax-Span-87"><span class="mrow" id="MathJax-Span-88"><span class="mi" id="MathJax-Span-89" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Math; font-style: italic;">n</span></span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.002em;"></span></span></span></span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 2.648em;"></span></span></span><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: -0.071em; border-left: 0px solid; width: 0px; height: 1.145em;"></span></span></nobr></span><br> <br><font size="6">n=تعداد عضوها</font><br>1-وقتی از اعضای یک مجموعه دوتا کم میشود ۳۸۴ تا زیر مجموعه کم می شود چطور معادله ای را که توان آن مجهول است حل کنیم <br>&nbsp;<br><br><font size="3">2<sup>n-2</sup>=2<sup>n</sup>-384<br>384=2<sup>7</sup>×3<br></font><br><font size="3">2<sup>n-2</sup>=2<sup>n</sup>-</font><font size="3">2<sup>7</sup>×3<br>مجهولها یکطرف</font><br><br><font size="3"><font size="3">2<sup>7</sup>×3=2<sup>n</sup>-2<sup>n</sup>×1/2<sup>2</sup></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; وبا فاکتور وساده شده n=9<br><br>2-<b>تعداد زیر مجموعه های rعضوی از یک مجموعه nعضوی کلی :</b><b><br></b></font><b><br></b><table border="0"><tbody><tr><td rowspan="2"><b>[ n]<br>&nbsp;r &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; :&nbsp;</b></td><td><b><br></b></td><td rowspan="2"><b>&nbsp; = <br></b></td><td><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; !n<br></b></td></tr><tr><td style="border-top: 1px solid black;" align="center"><b><br></b></td><td style="border-top: 1px solid black;" align="center"><b>r!× (n-r)! &nbsp; </b><font color="#FFFFFF" size="1">n</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br></td></tr></tbody></table><br><br>3-اختلاف تعداد زیر مجموعه3عضوی و 4عضوی مجموعه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A={&nbsp; a,b,c,d,e,fچقدر؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>5تا</b><br><br><table border="0"><tbody><tr><td rowspan="2"><b>[ n]<br>&nbsp;r &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; :&nbsp;</b></td><td><b><br></b></td><td rowspan="2"><b>&nbsp; = <br></b></td><td><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; !n<br></b></td></tr><tr><td style="border-top: 1px solid black;" align="center"><b><br></b></td><td style="border-top: 1px solid black;" align="center"><b>r!× (n-r)! &nbsp; </b><font color="#FFFFFF" size="1">n</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br></td></tr></tbody></table>با کمک فرمول بالا هریک را حساب کرده کم می کنیم<br><br><table border="0"><tbody><tr><td rowspan="2"><b>[ n]<br>&nbsp;r &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; :&nbsp;</b></td><td><b><br></b></td><td rowspan="2"><b>&nbsp;20 = <br></b></td><td><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; !6<br></b></td></tr><tr><td style="border-top: 1px solid black;" align="center"><b><br></b></td><td style="border-top: 1px solid black;" align="center"><b>3!× (6-3)! &nbsp; </b><font color="#FFFFFF" size="1">n</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br></td></tr></tbody></table><br><br><table border="0"><tbody><tr><td rowspan="2"><b>[ n]<br>&nbsp;r &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; :&nbsp;</b></td><td><b><br></b></td><td rowspan="2"><b>&nbsp;15 = <br></b></td><td><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; !6<br></b></td></tr><tr><td style="border-top: 1px solid black;" align="center"><b><br></b></td><td style="border-top: 1px solid black;" align="center"><b>4!× (6-4)! &nbsp; </b><font color="#FFFFFF" size="1">n</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br></td></tr></tbody></table>20-15=5<br><br><br>4- به عضوهای 40 عضوی چند عضو اضافه کنیم تا تعداد زیر مجموعه 8 برابر شود؟<br>2<sup>n</sup>=8<br><font color="#CC0000"><b>n=3</b></font><br><br>5<font size="3">-تعداد زیر مجموعه یک مجموعه 3+k عضوی برابر 64 میباشد. مقدار k را تعیین کنید.<br>2<sup>n+3=</sup>64<br>2<sup>6</sup>=2<sup>k</sup>×2<sup>3</sup><br></font><br><font size="3"><b><font color="#FF0000">k=3</font></b><br>6-</font><br><font face="Tahoma" size="2"><span lang="AR-IQ"><font color="#cc0000">)</font><font color="#008000">تعداد زیر مجموعه های</font></span><font color="#008000"> : </font></font> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px -5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="2"><span lang="AR-IQ"><font color="#cc0000">الف:</font> تعداد زیر مجموعه های یک عضوی از یک مجموعه ی&nbsp; </span><span dir="ltr">n</span><span lang="AR-IQ"> عضوی ، </span><span dir="ltr">n</span><span lang="AR-IQ"> تا می باشد .</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px -5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="2"><span lang="AR-IQ"><br></span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px -5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">&nbsp;</p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px -5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="2"><span lang="AR-IQ"><font color="#cc0000">ب:</font> تعداد زیر مجموعه های دو عضوی از یک مجموعه ی </span>n<span lang="AR-IQ"> عضوی ،&nbsp; </span></font>.....<font face="Tahoma" size="2"><span lang="AR-IQ">&nbsp; می باشد .&nbsp;&nbsp; <br></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px -5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="2"><span lang="AR-IQ">&nbsp;&nbsp; </span><span lang="ar-iq">(</span>2 </font><font face="Tw Cen MT Condensed Extra Bold" size="2"><font color="#cc0000">≤</font> </font><font face="Tahoma" size="2">n<span lang="ar-iq"> )</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px -5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: left;"><font face="Tahoma" size="2"><span lang="ar-iq"><br></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px -5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">&nbsp;</p><table border="0"><tbody><tr><td rowspan="2"><b><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </b><br></td><td><b><br></b></td><td rowspan="2"><b>&nbsp; = &nbsp;&nbsp; <br></b></td><td><b>&nbsp; (n-1) n<br></b></td></tr><tr><td style="border-top: 1px solid black;" align="center"><b><br></b></td><td style="border-top: 1px solid black;" align="center"><b>2 &nbsp;</b>&nbsp;&nbsp; <br><br></td></tr></tbody></table> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px -5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="2"><span lang="AR-IQ"><font color="#cc0000">ج:</font> تعداد زیر مجموعه های سه عضوی از یک مجموعه ی </span>n <span lang="AR-IQ">عضوی ،</span></font>.....<font face="Tahoma" size="2"><span lang="AR-IQ">، می باشد. (3</span><font color="#cc0000"> </font></font><font face="Tw Cen MT Condensed Extra Bold" color="#cc0000" size="2">≤</font><font face="Tahoma" size="2"> n<span lang="ar-iq"> )</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px -5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="2"><span lang="ar-iq"><br></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px -5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: left;"><br></p><table border="0"><tbody><tr><td><b>&nbsp; </b><b><b>(n-2)</b>(n-1) n<br></b></td></tr><tr><td style="border-top: 1px solid black;" align="center"><b>2 &nbsp;</b>&nbsp;&nbsp; <br><br></td></tr></tbody></table><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px -5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font face="Tahoma" size="2"><span dir="ltr"><span lang="AR-IQ"> <font color="#486599">مثال</font></span></span><span lang="AR-IQ"> مجموعه ی<font style="color: rgb(204, 0, 0);" size="2">{</font> </span><span dir="ltr">A<font color="#cc0000">=<strong> {</strong></font> </span></font><font style="font-size: 9pt;" face="Tahoma">a<font color="#cc0000">,</font>b<font color="#cc0000">,</font>c<font color="#cc0000">,</font>d</font><font face="Tahoma" size="2">&nbsp;<span lang="AR-IQ"> را در نظر بگیرید. </span></font> </p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px -10px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="2"><span lang="AR-IQ">تعداد زیر مجموعه های یک عضوی از مجموعه ی </span><span dir="ltr">A</span><span lang="AR-IQ"> برابر است با 4</span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">&nbsp;</p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="2"><span lang="AR-IQ">تعداد زیر مجموعه های دو عضوی از مجموعه ی </span><span dir="ltr">A</span><span lang="AR-IQ"> برابر است با 6</span> <br></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="2"><span lang="ar-sa"></span></font><br></p> <table border="0"><tbody><tr><td rowspan="2"><b><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </b><br></td><td><b><br></b></td><td rowspan="2"><b>&nbsp; 6= &nbsp;&nbsp; <br></b></td><td><b>&nbsp; (4-1) 4<br></b></td></tr><tr><td style="border-top: 1px solid black;" align="center"><b><br></b></td><td style="border-top: 1px solid black;" align="center"><b>2 &nbsp;</b>&nbsp;&nbsp; <br><br></td></tr></tbody></table> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font face="Tahoma" size="2"><span lang="AR-IQ">تعداد زیر مجموعه های سه عضوی از مجموعه ی </span><span dir="ltr">A</span><span lang="AR-IQ"> برابر است با 4</span>&nbsp;&nbsp;</font></p><table border="0"><tbody><tr><td rowspan="2"><b><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </b><br></td><td><b><br></b></td><td rowspan="2"><b>&nbsp;4 = &nbsp;&nbsp; <br></b></td><td><b><b> (4-2)</b>&nbsp; (4-1) 4<br></b></td></tr><tr><td style="border-top: 1px solid black;" align="center"><b><br></b></td><td style="border-top: 1px solid black;" align="center"><b>2 &nbsp;</b>&nbsp;&nbsp; <br><br></td></tr></tbody></table><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">تعدادزیر مجموعه های Kعضوی از یک مجموعه n عضوی با نماد<br></p><table border="0"><tbody><tr><td rowspan="2"><b>[ n]<br>&nbsp;r &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; نشان دادیم</b><b>&nbsp; </b><b><br></b></td></tr></tbody></table><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><br></p> text/html 2017-09-22T00:17:17+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی جمله http://fathi5.mihanblog.com/post/2042 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>اگر هر فعل را یک جمله در نظر بگیریم . مثلاً ، علی به مدرسه رفت و درسش را خواند . ( دارای دو فعل پس دو جمله است. )<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>باید مواظب فعل هایی که به قرینه حذف می شوند هم باشیم . </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">مثلاً ، رزمندگان در جبهه دعا می خواندند و قرآن. ( می خواندند) او به مدرسه آمده ( است ) و سپس درس خوانده است<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">نظر شما را به این نکته جلب می نمایم .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">که نباید مصدر ها را به عنوان فعل در نظر گرفت زیرامصدرها نه زمان دارند و نه شخص </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">( ویژگی های فعل را دارا نیستند ) مثلاً ، خوردن و آشامیدن زیاد انسان را بیمار می کند . ( یک جمله است .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">اگر هر شبه جمله را به عنوان یک جمله در نظر می گیریم .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">در تعریف شبه جمله می گوییم : « واژه هایی که بدون همراهی با فعل ، معنای کاملی دارند . </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">چون از نظر معنایی شبیه یک جمله هستند . » پس از نظر ساختار مانند جمله نیستند ولی از نظر معنی شبیه جمله اند .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">شبه جمله ها بر سه نوع اند </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">-1 <b>صوت</b> : واژه هایی که برای بیان عواطف و احساسات در موقعیّت های مختلف از جمله خشم ، شگفتی ، اعتراض ، بیان درد و نظایر آن به کار می روند و معمولاً عبارتند از : آخ ، دِ ، وای ، وه ، آوخ . . .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">2-<b> غیر صوت</b> : واژه ی معمولی زبان است که کار یک جمله را انجام می دهد . <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">در غیر صوت ما نه تنها روی صوت تأکید نمی کنیم بلکه به معنی و مفهوم و پیام بیشتر می پردازیم <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">. مانند : سلام ، درود ، آفرین ، افسوس ، عجب ، ساکت ، یواش ، خفه ، هشدار ، زینهار ، کاش ، حمله و . . .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">3- <b>منادا </b>: چه با نقش نمای ندا و چه بدون آن ، جمله به حساب می آید .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">مانند : قصّه وا<b>گفت</b> و حدیث اژدها ( <b>گفت</b> )<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><b>گفت</b><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>برخرسی <b>منه </b>دل ، <b>ابلها</b> ( منادا ) پنج جمله</span></p> <span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><b>کاش</b> ( غیر صوت ) روزی به کام خود <b>برسید</b><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span><b>بچّه ها</b> ( منادا ) آرزوی من این<b> است</b> چهار جمله<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> text/html 2017-09-21T00:25:50+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی آرایه تشبیه http://fathi5.mihanblog.com/post/2041 <br><br><div><span class="MathJax" id="MathJax-Element-1-Frame" tabindex="0" style="position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><mn>1</mn><mfrac><mn>1</mn><mn>4</mn></mfrac><mo>+</mo><mn>1</mn><mfrac><mn>3</mn><mn>4</mn></mfrac><mo>=</mo><mo>?</mo></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-1" style="width: 6.991em; display: inline-block;">تشبیه چیست ؟</span></nobr></span></div><div><span class="MathJax" id="MathJax-Element-1-Frame" tabindex="0" style="position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><mn>1</mn><mfrac><mn>1</mn><mn>4</mn></mfrac><mo>+</mo><mn>1</mn><mfrac><mn>3</mn><mn>4</mn></mfrac><mo>=</mo><mo>?</mo></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-1" style="width: 6.991em; display: inline-block;"><br></span></nobr></span></div><div><span class="MathJax" id="MathJax-Element-1-Frame" tabindex="0" style="position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><mn>1</mn><mfrac><mn>1</mn><mn>4</mn></mfrac><mo>+</mo><mn>1</mn><mfrac><mn>3</mn><mn>4</mn></mfrac><mo>=</mo><mo>?</mo></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-1" style="width: 6.991em; display: inline-block;"></span></nobr></span></div><div><nobr><br></nobr></div><div><nobr><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></nobr> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">تشبیه : تشبیه ادّعای همسانی&nbsp; یا همانندی است . اگردو یا چند پدیده را که به نوعی ویژگی ها و صفات مشترکی داشته باشند به همدیگر مانند کنیم ،از آرایه ی تشبیه استفاده کرده ایم .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"> تشبیه یکی از پر کاربردترین آرایه های ادبی می باشد. <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">هر تشبیه از چهار رکن تشکیل می یابد. ارکان تشبیه عبارتند از :</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">.مشبّه: چیزی ادّعای تشبیه در آن می شود ، یعنی کلمه ای را که می خواهیم مورد تشبیه قرار دهیم.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">مشبّه.به: کلمه ای است که مشبه را به آن تشبیه می کنیم . و از نظر داشتن صفات از مشبه برتر است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">ادات تشبیه: کلماتی که به وسیله آن ها به وجود تشبیه در جمله پی می بریم . از قبیل: مثل ، مانند، چو، شبیه، و ...</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">وجه.شبه : صفات<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و ویژگی های مشترک بین مشبه و مشبه به را می گویند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>نکته : مشبه و مشبه به را طرفین تشبیه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>می گویند<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>که باید در تمام تشبیه ها حضور داشته باشند ، امّا ادات تشبیه و وجه شبه می توانند از تشبیه حذف شوند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مثال :<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>دانا چو طبله ی عطّار است ، خاموش و هنر نمای<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>دانا ( مشبه) طبله ی عطّار ( مشبه به) چو ( ادات تشبیه) خاموش وهنر<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>نمای<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>( وجه شبه )<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مثا ل دیگر:<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تو<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>همچون<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>گل<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>ز خندیدن لبت با هم نمی آید<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روا داری که من بلبل چو بوتیمار بنشینم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>مشبه&nbsp;&nbsp; ادات<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>مشبه به<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>وجه شبه</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">انواع تشبیه :</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">تشبیه.بلیغ : اگر در یک تشبیه فقط مشبه و مشبه به ذکر شود ، تشبیه بلیغ می گویند. ادات تشبیه و وجه شبه در آن ذکر نمی شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">تشبیه بلیغ زیباترین و رساترین<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>نوع تشبیه است . مثل : شهدا خورشیدند.<br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">مثال :</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>چو دریای خون شد همه دشت و راغ<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>جهان چون شب و تیغ ها چون چراغ</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تو سرو جویباری ، تو لاله ی بهاری<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تو یار غمگساری ، تو حور دلربایی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>دست ازمس وجود چو مردان ره بشوی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تا کیمیای عشق یابی و زر شوی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">تشبیه بلیغ گاهی به صورت اضافه ی تشبیهی می آید.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مثال:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">درختِ دوستی ( مشبه به ، مشبه)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>کتابِ عمر ( مشبه به ،مشبه)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>لب ِ لعل ( مشبه ، مشبه به)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">قامت ِ سرو ( مشبه ،مشبه به)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">تشبیه مفرد : تشبیهی است که مشبه به آن یک چیز است و صفت یا صفات وجه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>شبه از همان یک چیز استنباط می شود . مانند صبح درمثال زیر :</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>تو همچو صبحی ومن شمع خلوت سحرم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تبسّمی کن و جان بین که<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>چون همی سپرم</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">تشبیه مرکّب: تشبیهی است که وجه شبه در آن از دو یا چند چیز که به هم آمیخته است، گرفته می شود.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>به عبارتی مشبه و مشبه به در آن بیش از یک کلمه بوده و گروهی از کلمات به گروهی دیگر ی از کلمات تشبیه می شود .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">مثال:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>دیده ی اهل طمع به نعمت دنیا</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>پرنشود همچنان چاه با شبنم </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">بر گل سرخ از نم افتــاده لآلی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>همچون عرق برعذار شاهد غضبان</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">قرار در کف ازادگان نگیرد مال</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>چوصبردردل عاشق چو آب در غربال</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">آن شاخه های نارنج اندر میان ابر</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>چون پاره های اخگر اندر میان دود</span></p> <nobr><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><br></nobr></div><span class="MathJax" id="MathJax-Element-1-Frame" tabindex="0" style="position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><mn>1</mn><mfrac><mn>1</mn><mn>4</mn></mfrac><mo>+</mo><mn>1</mn><mfrac><mn>3</mn><mn>4</mn></mfrac><mo>=</mo><mo>?</mo></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-1" style="width: 6.991em; display: inline-block;"><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: -0.568em; border-left: 0px solid; width: 0px; height: 1.811em;"><span class="MathJax" id="MathJax-Element-2-Frame" tabindex="0" style="position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><mn>1</mn><mfrac><mn>1</mn><mn>4</mn></mfrac><mo>+</mo><mn>1</mn><mfrac><mn>3</mn><mn>4</mn></mfrac><mo>=</mo><mo stretchy=&quot;false&quot;>(</mo><mn>1</mn><mo>+</mo><mn>1</mn><mo stretchy=&quot;false&quot;>)</mo><mo>+</mo><mo stretchy=&quot;false&quot;>(</mo><mfrac><mn>1</mn><mn>4</mn></mfrac><mo>+</mo><mfrac><mn>3</mn><mn>4</mn></mfrac><mo stretchy=&quot;false&quot;>)</mo><mo>=</mo><mn>2</mn><mo>+</mo><mfrac><mn>4</mn><mn>4</mn></mfrac><mo>=</mo><mn>2</mn><mo>+</mo><mn>1</mn><mo>=</mo><mn>3</mn></math>" role="presentation"><span class="math" id="MathJax-Span-14" style="width: 28.769em; display: inline-block;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 21.296em; height: 0px; font-size: 135%;"><span style="position: absolute; clip: rect(1.064em, 1021.25em, 2.75em, -1000em); top: -2.16em; left: 0em;"><span class="mrow" id="MathJax-Span-15"><span class="mn" id="MathJax-Span-16" style="font-family: MathJax_Main;">1</span><span class="mfrac" id="MathJax-Span-17"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 0.474em; height: 0px; margin-right: 0.12em; margin-left: 0.12em;"><span style="position: absolute; clip: rect(3.356em, 1000.3em, 4.198em, -1000em); top: -4.438em; left: 50%; margin-left: -0.177em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-18" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Main;">1</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.012em;"></span></span><span style="position: absolute; clip: rect(3.348em, 1000.33em, 4.198em, -1000em); top: -3.608em; left: 50%; margin-left: -0.177em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-19" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Main;">4</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.012em;"></span></span><span style="position: absolute; clip: rect(0.787em, 1000.47em, 1.235em, -1000em); top: -1.269em; left: 0em;"><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: 0em; border-top: 1.3px solid; width: 0.474em; height: 0px;"></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 1.049em;"></span></span></span></span><span class="mo" id="MathJax-Span-20" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.222em;">+</span><span class="mn" id="MathJax-Span-21" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.222em;">1</span><span class="mfrac" id="MathJax-Span-22"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 0.474em; height: 0px; margin-right: 0.12em; margin-left: 0.12em;"><span style="position: absolute; clip: rect(3.357em, 1000.32em, 4.213em, -1000em); top: -4.454em; left: 50%; margin-left: -0.177em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-23" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Main;">3</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.012em;"></span></span><span style="position: absolute; clip: rect(3.348em, 1000.33em, 4.198em, -1000em); top: -3.608em; left: 50%; margin-left: -0.177em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-24" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Main;">4</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.012em;"></span></span><span style="position: absolute; clip: rect(0.787em, 1000.47em, 1.235em, -1000em); top: -1.269em; left: 0em;"><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: 0em; border-top: 1.3px solid; width: 0.474em; height: 0px;"></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 1.049em;"></span></span></span></span><span class="mo" id="MathJax-Span-25" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">=</span><span class="mo" id="MathJax-Span-26" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">(</span><span class="mn" id="MathJax-Span-27" style="font-family: MathJax_Main;">1</span><span class="mo" id="MathJax-Span-28" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.222em;">+</span><span class="mn" id="MathJax-Span-29" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.222em;">1</span><span class="mo" id="MathJax-Span-30" style="font-family: MathJax_Main;">)</span><span class="mo" id="MathJax-Span-31" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.222em;">+</span><span class="mo" id="MathJax-Span-32" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.222em;">(</span><span class="mfrac" id="MathJax-Span-33"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 0.474em; height: 0px; margin-right: 0.12em; margin-left: 0.12em;"><span style="position: absolute; clip: rect(3.356em, 1000.3em, 4.198em, -1000em); top: -4.438em; left: 50%; margin-left: -0.177em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-34" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Main;">1</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.012em;"></span></span><span style="position: absolute; clip: rect(3.348em, 1000.33em, 4.198em, -1000em); top: -3.608em; left: 50%; margin-left: -0.177em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-35" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Main;">4</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.012em;"></span></span><span style="position: absolute; clip: rect(0.787em, 1000.47em, 1.235em, -1000em); top: -1.269em; left: 0em;"><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: 0em; border-top: 1.3px solid; width: 0.474em; height: 0px;"></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 1.049em;"></span></span></span></span><span class="mo" id="MathJax-Span-36" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.222em;">+</span><span class="mfrac" id="MathJax-Span-37" style="padding-left: 0.222em;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 0.474em; height: 0px; margin-right: 0.12em; margin-left: 0.12em;"><span style="position: absolute; clip: rect(3.357em, 1000.32em, 4.213em, -1000em); top: -4.454em; left: 50%; margin-left: -0.177em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-38" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Main;">3</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.012em;"></span></span><span style="position: absolute; clip: rect(3.348em, 1000.33em, 4.198em, -1000em); top: -3.608em; left: 50%; margin-left: -0.177em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-39" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Main;">4</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.012em;"></span></span><span style="position: absolute; clip: rect(0.787em, 1000.47em, 1.235em, -1000em); top: -1.269em; left: 0em;"><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: 0em; border-top: 1.3px solid; width: 0.474em; height: 0px;"></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 1.049em;"></span></span></span></span><span class="mo" id="MathJax-Span-40" style="font-family: MathJax_Main;">)</span><span class="mo" id="MathJax-Span-41" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">=</span><span class="mn" id="MathJax-Span-42" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">2</span><span class="mo" id="MathJax-Span-43" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.222em;">+</span><span class="mfrac" id="MathJax-Span-44" style="padding-left: 0.222em;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 0.474em; height: 0px; margin-right: 0.12em; margin-left: 0.12em;"><span style="position: absolute; clip: rect(3.348em, 1000.33em, 4.198em, -1000em); top: -4.438em; left: 50%; margin-left: -0.177em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-45" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Main;">4</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.012em;"></span></span><span style="position: absolute; clip: rect(3.348em, 1000.33em, 4.198em, -1000em); top: -3.608em; left: 50%; margin-left: -0.177em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-46" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Main;">4</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.012em;"></span></span><span style="position: absolute; clip: rect(0.787em, 1000.47em, 1.235em, -1000em); top: -1.269em; left: 0em;"><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: 0em; border-top: 1.3px solid; width: 0.474em; height: 0px;"></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 1.049em;"></span></span></span></span><span class="mo" id="MathJax-Span-47" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">=</span><span class="mn" id="MathJax-Span-48" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">2</span><span class="mo" id="MathJax-Span-49" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.222em;">+</span><span class="mn" id="MathJax-Span-50" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.222em;">1</span><span class="mo" id="MathJax-Span-51" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">=</span><span class="mn" id="MathJax-Span-52" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">3</span></span></span></span></span></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></nobr></span> text/html 2017-09-19T22:40:54+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی دوران چرخشی http://fathi5.mihanblog.com/post/2040 <h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1476">قرینه تقارن</a></h2><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1843">دوران شکل</a></h2>روی لینکها کلیک کنید<br><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1447">تقارن محوری</a></h2><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1478">تقارن مرکزی</a></h2><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">دوران چرخشی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">بعضی شکل ها با دوران غیر از 180 درجه حول نقطه </span><span dir="LTR">o</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span> برخودشان منطبق می شوند که به ان دوران چرخشی می گوییم.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;" lang="FA">الف-مثلث متساوی الاضلاع حول نقطه </span><span dir="LTR">o</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">به اندازه 120 درجه دوران دهیم دوباره برخودش منطبق می شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ب-5 ضلعی منتظم حول نقطه </span><span dir="LTR">o</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">به اندازه 72 درجه دوران دهیم دوباره برخودش منطبق می شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">ج- مثلث متساوی الاضلاع حول نقطه </span><span dir="LTR">o</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">به اندازه 120 درجه دوران دهیم دوباره برخودش منطبق می شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">د- مربع حول نقطه </span><span dir="LTR">o</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">به اندازه 90 درجه دوران دهیم دوباره برخودش منطبق می شود.</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><br> text/html 2017-09-01T00:30:50+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی غربال کردن وچندمین عدد http://fathi5.mihanblog.com/post/2039 <br>اعداد 1 تا 160 را غربال کردیم. <p>الف)عدد 27 چندمین عددی است که خط میخورد؟</p> <p>ب)50 امین عددی که خط میخورد چند است؟</p> <p>ج)سومین مضرب 5 که خط میخورد چند است؟</p>ه فرمول کلی برای مضارب 2 و مضارب 3 میتوانیم بنویسیم. <p>اگر اعداد 1 تا <span class="MathJax" id="MathJax-Element-4-Frame" tabindex="0" style="position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><mi>n</mi></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-14" style="width: 0.747em; display: inline-block;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 0.595em; height: 0px; font-size: 126%;"><span style="position: absolute; clip: rect(1.79em, 1000.58em, 2.541em, -1000em); top: -2.381em; left: 0em;"><span class="mrow" id="MathJax-Span-15"><span class="mi" id="MathJax-Span-16" style="font-family: MathJax_Math; font-style: italic;">n</span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 2.381em;"></span></span></span><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: -0.076em; border-left: 0px solid; width: 0px; height: 0.696em;"></span></span></nobr></span></p> نوشته شده باشد و عددی مضرب 2 مانند <span class="MathJax" id="MathJax-Element-5-Frame" tabindex="0" style="position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><mi>x</mi></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-17" style="width: 0.747em; display: inline-block;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 0.595em; height: 0px; font-size: 126%;"><span style="position: absolute; clip: rect(1.79em, 1000.54em, 2.541em, -1000em); top: -2.381em; left: 0em;"><span class="mrow" id="MathJax-Span-18"><span class="mi" id="MathJax-Span-19" style="font-family: MathJax_Math; font-style: italic;">x</span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 2.381em;"></span></span></span><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: -0.076em; border-left: 0px solid; width: 0px; height: 0.696em;"></span></span></nobr></span>داده شده باشد این عدد عدد شماره ی <span class="MathJax" id="MathJax-Element-6-Frame" tabindex="0" style="position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><mfrac><mi>x</mi><mn>2</mn></mfrac></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-20" style="width: 0.945em; display: inline-block;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 0.744em; height: 0px; font-size: 126%;"><span style="position: absolute; clip: rect(1.41em, 1000.74em, 2.804em, -1000em); top: -2.282em; left: 0em;"><span class="mrow" id="MathJax-Span-21"><span class="mfrac" id="MathJax-Span-22"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 0.524em; height: 0px; margin-right: 0.12em; margin-left: 0.12em;"><span style="position: absolute; clip: rect(3.557em, 1000.37em, 4.174em, -1000em); top: -4.429em; left: 50%; margin-left: -0.202em;"><span class="mi" id="MathJax-Span-23" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Math; font-style: italic;">x</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.018em;"></span></span><span style="position: absolute; clip: rect(3.398em, 1000.32em, 4.167em, -1000em); top: -3.644em; left: 50%; margin-left: -0.177em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-24" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Main;">2</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.018em;"></span></span><span style="position: absolute; clip: rect(0.831em, 1000.52em, 1.19em, -1000em); top: -1.262em; left: 0em;"><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: 0em; border-top: 1.3px solid; width: 0.524em; height: 0px;"></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 1.042em;"></span></span></span></span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 2.282em;"></span></span></span><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: -0.534em; border-left: 0px solid; width: 0px; height: 1.508em;"></span></span></nobr></span><p> است که حذف شده است. ,&nbsp; مضرب2 حذف می شود<br></p> <p>برعکس اگر عدد شماره <span class="MathJax" id="MathJax-Element-7-Frame" tabindex="0" style="position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><mi>x</mi></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-25" style="width: 0.747em; display: inline-block;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 0.595em; height: 0px; font-size: 126%;"><span style="position: absolute; clip: rect(1.79em, 1000.54em, 2.541em, -1000em); top: -2.381em; left: 0em;"><span class="mrow" id="MathJax-Span-26"><span class="mi" id="MathJax-Span-27" style="font-family: MathJax_Math; font-style: italic;">x</span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 2.381em;"></span></span></span><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: -0.076em; border-left: 0px solid; width: 0px; height: 0.696em;"></span></span></nobr></span></p> ام داده شده باشد و بگویند چه عددی بوده که حذف شده. اگر شماره عدد کمتر از <span class="MathJax" id="MathJax-Element-8-Frame" tabindex="0" style="position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><mfrac><mi>n</mi><mn>2</mn></mfrac></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-28" style="width: 0.995em; display: inline-block;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 0.794em; height: 0px; font-size: 126%;"><span style="position: absolute; clip: rect(1.41em, 1000.79em, 2.804em, -1000em); top: -2.282em; left: 0em;"><span class="mrow" id="MathJax-Span-29"><span class="mfrac" id="MathJax-Span-30"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 0.544em; height: 0px; margin-right: 0.12em; margin-left: 0.12em;"><span style="position: absolute; clip: rect(3.557em, 1000.41em, 4.174em, -1000em); top: -4.429em; left: 50%; margin-left: -0.212em;"><span class="mi" id="MathJax-Span-31" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Math; font-style: italic;">n</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.018em;"></span></span><span style="position: absolute; clip: rect(3.398em, 1000.32em, 4.167em, -1000em); top: -3.644em; left: 50%; margin-left: -0.177em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-32" style="font-size: 70.7%; font-family: MathJax_Main;">2</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.018em;"></span></span><span style="position: absolute; clip: rect(0.831em, 1000.54em, 1.19em, -1000em); top: -1.262em; left: 0em;"><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: 0em; border-top: 1.3px solid; width: 0.544em; height: 0px;"></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 1.042em;"></span></span></span></span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 2.282em;"></span></span></span><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: -0.534em; border-left: 0px solid; width: 0px; height: 1.508em;"></span></span></nobr></span> بوده باشد عدد برابر خواهد بود با <span class="MathJax" id="MathJax-Element-9-Frame" tabindex="0" style="position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><mn>2</mn><mo>&amp;#x00D7;</mo><mi>x</mi></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-33" style="width: 2.879em; display: inline-block;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 2.282em; height: 0px; font-size: 126%;"><span style="position: absolute; clip: rect(1.566em, 1002.23em, 2.541em, -1000em); top: -2.381em; left: 0em;"><span class="mrow" id="MathJax-Span-34"><span class="mn" id="MathJax-Span-35" style="font-family: MathJax_Main;">2</span><span class="mo" id="MathJax-Span-36" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.222em;">×</span><span class="mi" id="MathJax-Span-37" style="font-family: MathJax_Math; font-style: italic; padding-left: 0.222em;">x</span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 2.381em;"></span></span></span><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: -0.076em; border-left: 0px solid; width: 0px; height: 0.978em;"></span></span></nobr></span> <p>برای مضارب 3 که مضرب 2 نیستند اگر عدد <span class="MathJax" id="MathJax-Element-10-Frame" tabindex="0" style="position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><mi>x</mi></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-38" style="width: 0.747em; display: inline-block;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 0.595em; height: 0px; font-size: 126%;"><span style="position: absolute; clip: rect(1.79em, 1000.54em, 2.541em, -1000em); top: -2.381em; left: 0em;"><span class="mrow" id="MathJax-Span-39"><span class="mi" id="MathJax-Span-40" style="font-family: MathJax_Math; font-style: italic;">x</span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 2.381em;"></span></span></span><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: -0.076em; border-left: 0px solid; width: 0px; height: 0.696em;"></span></span></nobr></span></p><p> داده شده باشد و بگویند این عدد چندمین عددی است که خط حورده است شماره آن برابر خواهد بود با </p><div class="MathJax_Display" style="text-align: center;"><span class="MathJax" id="MathJax-Element-11-Frame" tabindex="0" style="text-align: center; position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot; display=&quot;block&quot;><mo stretchy=&quot;false&quot;>[</mo><mfrac><mi>n</mi><mn>2</mn></mfrac><mo stretchy=&quot;false&quot;>]</mo><mo>+</mo><mfrac><mrow><mi>x</mi><mo>&amp;#x2212;</mo><mn>3</mn></mrow><mn>6</mn></mfrac></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-41" style="width: 6.848em; display: inline-block;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 5.407em; height: 0px; font-size: 126%;"><span style="position: absolute; clip: rect(0.841em, 1005.41em, 3.188em, -1000em); top: -2.331em; left: 0em;"><span class="mrow" id="MathJax-Span-42"><span class="mo" id="MathJax-Span-43" style="font-family: MathJax_Main;">[</span><span class="mfrac" id="MathJax-Span-44"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 0.72em; height: 0px; margin-right: 0.12em; margin-left: 0.12em;"><span style="position: absolute; clip: rect(3.427em, 1000.58em, 4.178em, -1000em); top: -4.694em; left: 50%; margin-left: -0.3em;"><span class="mi" id="MathJax-Span-45" style="font-family: MathJax_Math; font-style: italic;">n</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.018em;"></span></span><span style="position: absolute; clip: rect(3.203em, 1000.45em, 4.167em, -1000em); top: -3.332em; left: 50%; margin-left: -0.25em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-46" style="font-family: MathJax_Main;">2</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.018em;"></span></span><span style="position: absolute; clip: rect(0.831em, 1000.72em, 1.19em, -1000em); top: -1.262em; left: 0em;"><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: 0em; border-top: 1.3px solid; width: 0.72em; height: 0px;"></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 1.042em;"></span></span></span></span><span class="mo" id="MathJax-Span-47" style="font-family: MathJax_Main;">]</span><span class="mo" id="MathJax-Span-48" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.222em;">+</span><span class="mfrac" id="MathJax-Span-49" style="padding-left: 0.222em;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 2.414em; height: 0px; margin-right: 0.12em; margin-left: 0.12em;"><span style="position: absolute; clip: rect(3.204em, 1002.25em, 4.249em, -1000em); top: -4.694em; left: 50%; margin-left: -1.147em;"><span class="mrow" id="MathJax-Span-50"><span class="mi" id="MathJax-Span-51" style="font-family: MathJax_Math; font-style: italic;">x</span><span class="mo" id="MathJax-Span-52" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.222em;">−</span><span class="mn" id="MathJax-Span-53" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.222em;">3</span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.018em;"></span></span><span style="position: absolute; clip: rect(3.203em, 1000.46em, 4.189em, -1000em); top: -3.332em; left: 50%; margin-left: -0.25em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-54" style="font-family: MathJax_Main;">6</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.018em;"></span></span><span style="position: absolute; clip: rect(0.831em, 1002.41em, 1.19em, -1000em); top: -1.262em; left: 0em;"><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: 0em; border-top: 1.3px solid; width: 2.414em; height: 0px;"></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 1.042em;"></span></span></span></span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 2.331em;"></span></span></span><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: -0.955em; border-left: 0px solid; width: 0px; height: 2.707em;"></span></span></nobr></span></div> <p>در این سوال <span class="MathJax" id="MathJax-Element-12-Frame" tabindex="0" style="position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><mi>n</mi><mo>=</mo><mn>160</mn></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-55" style="width: 4.318em; display: inline-block;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 3.423em; height: 0px; font-size: 126%;"><span style="position: absolute; clip: rect(1.566em, 1003.38em, 2.552em, -1000em); top: -2.381em; left: 0em;"><span class="mrow" id="MathJax-Span-56"><span class="mi" id="MathJax-Span-57" style="font-family: MathJax_Math; font-style: italic;">n</span><span class="mo" id="MathJax-Span-58" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">=</span><span class="mn" id="MathJax-Span-59" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">160</span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 2.381em;"></span></span></span><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: -0.09em; border-left: 0px solid; width: 0px; height: 0.992em;"></span></span></nobr></span></p> و <span class="MathJax" id="MathJax-Element-13-Frame" tabindex="0" style="position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><mi>x</mi><mo>=</mo><mn>27</mn></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-60" style="width: 3.723em; display: inline-block;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 2.927em; height: 0px; font-size: 126%;"><span style="position: absolute; clip: rect(1.556em, 1002.91em, 2.552em, -1000em); top: -2.381em; left: 0em;"><span class="mrow" id="MathJax-Span-61"><span class="mi" id="MathJax-Span-62" style="font-family: MathJax_Math; font-style: italic;">x</span><span class="mo" id="MathJax-Span-63" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">=</span><span class="mn" id="MathJax-Span-64" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">27</span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 2.381em;"></span></span></span><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: -0.09em; border-left: 0px solid; width: 0px; height: 1.004em;"></span></span></nobr></span><p> پس شماره آن برابر است با </p><div class="MathJax_Display" style="text-align: center;"><span class="MathJax" id="MathJax-Element-14-Frame" tabindex="0" style="text-align: center; position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot; display=&quot;block&quot;><mfrac><mn>160</mn><mn>2</mn></mfrac><mo>+</mo><mfrac><mrow><mn>27</mn><mo>&amp;#x2212;</mo><mn>3</mn></mrow><mn>6</mn></mfrac><mo>=</mo><mn>80</mn><mo>+</mo><mn>4</mn><mo>=</mo><mn>84</mn></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-65" style="width: 15.826em; display: inline-block;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 12.55em; height: 0px; font-size: 126%;"><span style="position: absolute; clip: rect(0.83em, 1012.52em, 3.188em, -1000em); top: -2.331em; left: 0em;"><span class="mrow" id="MathJax-Span-66"><span class="mfrac" id="MathJax-Span-67"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 1.62em; height: 0px; margin-right: 0.12em; margin-left: 0.12em;"><span style="position: absolute; clip: rect(3.203em, 1001.46em, 4.189em, -1000em); top: -4.694em; left: 50%; margin-left: -0.75em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-68" style="font-family: MathJax_Main;">160</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.018em;"></span></span><span style="position: absolute; clip: rect(3.203em, 1000.45em, 4.167em, -1000em); top: -3.332em; left: 50%; margin-left: -0.25em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-69" style="font-family: MathJax_Main;">2</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.018em;"></span></span><span style="position: absolute; clip: rect(0.831em, 1001.62em, 1.19em, -1000em); top: -1.262em; left: 0em;"><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: 0em; border-top: 1.3px solid; width: 1.62em; height: 0px;"></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 1.042em;"></span></span></span></span><span class="mo" id="MathJax-Span-70" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.222em;">+</span><span class="mfrac" id="MathJax-Span-71" style="padding-left: 0.222em;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 2.842em; height: 0px; margin-right: 0.12em; margin-left: 0.12em;"><span style="position: absolute; clip: rect(3.193em, 1002.68em, 4.249em, -1000em); top: -4.694em; left: 50%; margin-left: -1.361em;"><span class="mrow" id="MathJax-Span-72"><span class="mn" id="MathJax-Span-73" style="font-family: MathJax_Main;">27</span><span class="mo" id="MathJax-Span-74" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.222em;">−</span><span class="mn" id="MathJax-Span-75" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.222em;">3</span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.018em;"></span></span><span style="position: absolute; clip: rect(3.203em, 1000.46em, 4.189em, -1000em); top: -3.332em; left: 50%; margin-left: -0.25em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-76" style="font-family: MathJax_Main;">6</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 4.018em;"></span></span><span style="position: absolute; clip: rect(0.831em, 1002.84em, 1.19em, -1000em); top: -1.262em; left: 0em;"><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: 0em; border-top: 1.3px solid; width: 2.842em; height: 0px;"></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 1.042em;"></span></span></span></span><span class="mo" id="MathJax-Span-77" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">=</span><span class="mn" id="MathJax-Span-78" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">80</span><span class="mo" id="MathJax-Span-79" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.222em;">+</span><span class="mn" id="MathJax-Span-80" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.222em;">4</span><span class="mo" id="MathJax-Span-81" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">=</span><font color="#FF0000"><span class="mn" id="MathJax-Span-82" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">84</span></font></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 2.331em;"></span></span></span><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: -0.955em; border-left: 0px solid; width: 0px; height: 2.721em;"><br><br><br></span></span></nobr></span></div> <p>ویا 80 تا مضرب 2 خط خورده ونوبت مضرب 3 هست که به ترتیب9و15و21و<b><font color="#FF0000">27</font></b>و33و... که چهارمی است وبا 80 می شود 84<br></p><p>برای سوال آخر باید مضاربی از 5 را بیابیم که مضرب 2 یا 3 نباشند(چون قبلا حذف شده اند) اولین عددی که مضرب 2 یا 3 نیست برابر است با 5 پس اولین عدد مضرب 5 که حذف می شود برابر <span class="MathJax" id="MathJax-Element-15-Frame" tabindex="0" style="position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><mn>5</mn><mo>&amp;#x00D7;</mo><mn>5</mn><mo>=</mo><mn>25</mn></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-83" style="width: 5.756em; display: inline-block;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 4.563em; height: 0px; font-size: 126%;"><span style="position: absolute; clip: rect(1.517em, 1004.51em, 2.502em, -1000em); top: -2.331em; left: 0em;"><span class="mrow" id="MathJax-Span-84"><span class="mn" id="MathJax-Span-85" style="font-family: MathJax_Main;">5</span><span class="mo" id="MathJax-Span-86" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.222em;">×</span><span class="mn" id="MathJax-Span-87" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.222em;">5</span><span class="mo" id="MathJax-Span-88" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">=</span><span class="mn" id="MathJax-Span-89" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">25</span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 2.331em;"></span></span></span><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: -0.09em; border-left: 0px solid; width: 0px; height: 0.992em;"></span></span></nobr></span></p> است عدد بعدی 7 است لذا دومین عدد <span class="MathJax" id="MathJax-Element-16-Frame" tabindex="0" style="position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><mn>7</mn><mo>&amp;#x00D7;</mo><mn>5</mn><mo>=</mo><mn>35</mn></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-90" style="width: 5.756em; display: inline-block;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 4.563em; height: 0px; font-size: 126%;"><span style="position: absolute; clip: rect(1.507em, 1004.51em, 2.502em, -1000em); top: -2.331em; left: 0em;"><span class="mrow" id="MathJax-Span-91"><span class="mn" id="MathJax-Span-92" style="font-family: MathJax_Main;">7</span><span class="mo" id="MathJax-Span-93" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.222em;">×</span><span class="mn" id="MathJax-Span-94" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.222em;">5</span><span class="mo" id="MathJax-Span-95" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">=</span><span class="mn" id="MathJax-Span-96" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">35</span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 2.331em;"></span></span></span><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: -0.09em; border-left: 0px solid; width: 0px; height: 1.004em;"></span></span></nobr></span> و سومین عدد برابر است با <span class="MathJax" id="MathJax-Element-17-Frame" tabindex="0" style="position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><mn>11</mn></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-97" style="width: 1.292em; display: inline-block;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 0.992em; height: 0px; font-size: 126%;"><span style="position: absolute; clip: rect(1.517em, 1000.92em, 2.48em, -1000em); top: -2.331em; left: 0em;"><span class="mrow" id="MathJax-Span-98"><span class="mn" id="MathJax-Span-99" style="font-family: MathJax_Main;">11</span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 2.331em;"></span></span></span><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: -0.063em; border-left: 0px solid; width: 0px; height: 0.964em;"></span></span></nobr></span> لذا سومین مضرب 5 برابر است با <span class="MathJax" id="MathJax-Element-18-Frame" tabindex="0" style="position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot;><mn>5</mn><mo>&amp;#x00D7;</mo><mn>11</mn><mo>=</mo><mn>55</mn></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-100" style="width: 6.401em; display: inline-block;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 5.06em; height: 0px; font-size: 126%;"><span style="position: absolute; clip: rect(1.517em, 1005.01em, 2.502em, -1000em); top: -2.331em; left: 0em;"><span class="mrow" id="MathJax-Span-101"><span class="mn" id="MathJax-Span-102" style="font-family: MathJax_Main;">5</span><span class="mo" id="MathJax-Span-103" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.222em;">×</span><span class="mn" id="MathJax-Span-104" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.222em;">11</span><span class="mo" id="MathJax-Span-105" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">=</span><span class="mn" id="MathJax-Span-106" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">55</span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 2.331em;"></span></span></span><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: -0.09em; border-left: 0px solid; width: 0px; height: 0.992em;"></span></span></nobr></span><div class="qa-a-item-content"><div class="entry-content"> </div> </div> <div class="qa-a-item-buttons"> </div> <div class="qa-a-item-buttons"> </div>مضربهای3 که بعد از 2 خط می خورند به ترتیب 3و9و15و21و27و33و...<br>مضرب 5 که اولین بار خط می خورد 25 و بعدی به ترتیب 35و45 و 55 و 65 و105و...<br>مضارب2=n/2<br><br>مضارب 2و3=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>n/2+( x-3)/6<br><br>&nbsp;&nbsp; 120=&nbsp; 6/(125-3)+ 200/2<br>در&nbsp;تعیین اعداد اول به روش غربال از بین اعداد ۱ تا ۶۰ به سوالات زیر پاسخ دهید : <ol><li>اولین عددی که خط میخورد چیست ؟&nbsp;⇐ عدد یک</li><li>آخرین عددی که خط میخورد ؟&nbsp;⇐ عدد ۴۹</li><li>عدد ۳۰&nbsp;چند بار خط میخورد ؟&nbsp;⇐ سه بار ، چون ۳۰=۵×۳×۲ یعنی مضرب ۲ و ۳ و ۵ است.</li><li>خط زدن مضرب های کدام&nbsp;اعداد اول نیاز بود ؟&nbsp;⇐ &nbsp;اعداد اول ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۷</li><li>آخرین مضرب ۱۱ که خط میخورد چند است ؟&nbsp;⇐ کلا نیازی به خط زدن مضرب های ۱۱ نیست !</li><li><b>مضربهای 11 در هنگام خط زدن مضرب 2 همه خط می خورند</b><br></li><li>عدد ۱۵ زودتر خط میخورد یا ۱۶ ؟&nbsp;⇐ عدد ۱۶ چون مضرب ۲ است ولی ۱۵ مضرب ۳ . کلا مضرب های ۲ زودتر از مضرب های ۳ خط میخورند.</li><li>کدام مضرب ۵ است که برای اولین بار در زمان خط زدن مضرب های ۵ خط میخورد و قبلا خط نخورده بوده؟&nbsp;⇐ عدد ۲۵</li></ol>-<b>1-در تعیین اعداد اول از یک تا صد، پنجاه و سومین عددی که خط می خورد کدام است؟</b><br><b> </b><span id="reply_text_1437107">از یک تا100 که50 تا مضرب 2 هست <br> 3و 9 و15 که پنجاه و سومین عدد15 هست<br>2-</span><b>در غربال 1 تا 400 ، دویست وششمین عددی که خط می خوذد کدام است؟</b><br><br>ازیک تا 400&nbsp; که 200 تا مضرب2 هست<br>حالا مضرب 3 که خط نخوردن= 3و9و15و21و27 و33<br>&nbsp;که 33 می شود دویست وششمین عدد<br><br> text/html 2017-08-30T23:11:44+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی حجم ومساحت 20 ضلعی http://fathi5.mihanblog.com/post/2038 <div><br></div><div><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1815">ap)ارتفاع در چند ضلعی ها</a></h2></div><div><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/2037">12 وجهی مساحت وحجم</a></h2></div><div><h1>20 ضلعی منتظم.</h1><section> <p><img src="http://www.vitutor.us/geometry/solid/images/6.gif" alt="Regular Icosahedron"></p> <h3 class="v" style="clear:left; text-align:left; margin-left:5%;">گسترده 20 ضلعی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></h3> <div class="principal"> <p class="left" style="margin-left:3%; padding:30px;"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/solid/images/0_34.gif" alt="Surface Area of a Regular Icosahedron"></p> </div> </section> <section id="am"> <h3 class="r" style="clear:left; text-align:left; margin-left:5%;">مشخصات:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></h3> <p class="actividades_2_v_ir"><strong>تعدادوجه: <span class="sol">20</span></strong>.</p> <p class="actividades_2_g_ir"><strong>تعداد راس: <span class="sol">12</span>.</strong></p> <p class="actividades_2_v_ir"><strong>تعداد یال: <span class="sol">30</span></strong>.</p> <p class="actividades_2_g_ir"><strong></strong><br></p> <h3 class="v" style="clear:left; text-align:left; margin-left:5%;">مساحت کل <strong>20 ضلعی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></strong></h3><h3 class="r" style="clear:left; text-align:left; margin-left:5%;"><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"></span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">&nbsp;</span></span></font><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"><font size="2"> 3</font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√&nbsp; ×&nbsp; مجذور یک ضلع×5)=A</span></span></font></font></h3><h3 class="v" style="clear:left; text-align:left; margin-left:5%;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></h3> <p class="actividades_2_r_ir"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/solid/images/39_0.gif" alt="Surface Area of a Regular Icosahedron Formula"></p> <h3 class="r" style="clear:left; text-align:left; margin-left:5%;">حجم&nbsp; =&nbsp; مکعب <sub>یک ضلع×</sub>(&nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"></span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">&nbsp;</span></span></font><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"><font size="2"> 5</font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√ +3)<sup>5</sup>/12))=حجم</span></span></font></font></h3> <p class="actividades_2_v_ir"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/solid/images/39_1.gif" alt="Volume of a Regular Icosahedron Formula"></p><br> <h4 class="t">مثال: اگر یک یال 20 ضلعی 5 سانتی متر باشدحجم و مساحت کل چقدر؟<br></h4> <p class="actividades_g">.</p><h3 class="v" style="clear:left; text-align:left; margin-left:5%;">مساحت کل <strong>20 ضلعی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></strong></h3><h3 class="r" style="clear:left; text-align:left; margin-left:5%;"><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"></span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">&nbsp;</span></span></font><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"><font size="2"> 3</font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√&nbsp; ×&nbsp; مجذور یک ضلع×5)=A</span></span></font></font></h3><h3 class="r" style="clear:left; text-align:left; margin-left:5%;"><font color="#FF0000"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"><font size="2"> 3</font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√&nbsp; ×&nbsp; 5<sup>2</sup>×5)=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216.51&nbsp; cm<sup>2</sup><br></span></span></font></font></h3> <h3 class="r" style="clear:left; text-align:left; margin-left:5%;">حجم&nbsp; =&nbsp; <sub>5<sup>3</sup>×</sub>(&nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"></span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">&nbsp;</span></span></font><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"><font size="2"> 5</font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√ +3)<sup>5</sup>/<sub>12</sub>))=272.71&nbsp;&nbsp; </span></span></font></font><br></h3><h3 class="r" style="clear:left; text-align:left; margin-left:5%;"><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"> cm<sup>3</sup></span></span></font></font></h3> <p class="actividades_2_r"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/solid/images/0_69.gif" alt="Icosahedron Solution"></p> </section></div> text/html 2017-08-28T22:44:57+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی 12 وجهی مساحت وحجم http://fathi5.mihanblog.com/post/2037 <br><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1815">ap)ارتفاع در چند ضلعی ها</a></h2><br><br><header id="to"> <div id="headerwrap"> <div id="header"> <div id="logo" style="float:left;"> <a href="http://www.vitutor.com/" title="Inicio. Index"> <br> </a> </div> <div id="idiom-search-wrap"> <div id="change-idiom"> <a href="http://www.vitutor.com/maths.html"> <br> </a> </div> <div id="google-search"> <form action="http://www.google.es" id="cse-search-box"> <div> <br> </div></form></div></div></div></div></header><header id="to"><div id="headerwrap"><div id="header"><div id="idiom-search-wrap"><div id="google-search"><form action="http://www.google.es" id="cse-search-box"></form> </div> </div> </div> </div> </header> <div id="title-mainmenu-wrap"> <h1>12 وجهی<br></h1> </div> <section> <div id="com_r_i" style="margin-left:32.5%; margin-top:0.5em;"><br></div><section> <div id="com_r_i" style="margin-left:32.5%; margin-top:0.5em;"> </div> <div id="com320"> </div> <p class="av"><br></p> <p><img src="http://www.vitutor.us/geometry/solid/images/4.gif" alt="Regular Dodecahedron"></p> <h3 class="v" style="clear:left; text-align:left; margin-left:5%;">گسترده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></h3> <div class="principal"> <p class="left" style="margin-left:3%; padding:30px;"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/solid/images/0_33.gif" alt="Surface Area of a Regular Dodecahedron"></p> </div> </section> <section id="am"> <h3 class="r" style="clear:left; text-align:left; margin-left:5%;">مشخصات&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></h3> <p class="actividades_2_v_ir"><strong>تعادوجه: <span class="sol">12</span></strong>.</p> <p class="actividades_2_g_ir"><strong>تعدادراس: <span class="sol">20</span>.</strong></p> <p class="actividades_2_v_ir"><strong>تعدادیال: <span class="sol">30</span></strong>.</p> <p class="actividades_2_g_ir"><strong>ابعاد 3 بعدی: <span class="sol">3</span></strong>.</p> <h3 class="v" style="clear:left; text-align:left; margin-left:5%;">سطح کل&nbsp; = ارتفاع یک وجه × یک ضلع وجه&nbsp; × 30 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></h3> <p class="actividades_2_r_ir"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/solid/images/40.gif" alt="Surface Area of a Regular Dodecahedron Formula"></p><h4 class="t">مثال</h4> <p class="actividades_g">ارتفاع 5 ضلعی حساب کن به ضلع 6 cm.</p> <div class="left" style="margin-left:3%; padding:30px;"><span class="left" style="margin-left:3%; padding:30px;"><span class="left" style="margin-left:3%; padding:30px;"><span class="left" style="margin-left:3%; padding:30px;"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/205.gif" alt="Apothem and Radius of a Pentagon"></span></span></span></div><font size="5">5<sup>2</sup>=a<sup>2</sup>+3<sup>2</sup></font><br><br> <p class="av" style="margin-left:40%;"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/206_2.gif" alt="Apothem of a Regular Pentagon"></p> <h3 class="r" style="clear:left; text-align:left; margin-left:5%;">حجم&nbsp; =&nbsp; مکعب ارتفاع یک وجه ×<sup>1</sup>/<sub>4</sub>(&nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"></span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">&nbsp;</span></span></font><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"><font size="2"> 5</font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√ 7 +15)=حجم</span></span></font></font> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </h3> <p class="actividades_2_v_ir"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/solid/images/40_1.gif" alt="Volume of a Regular Dodecahedron Formula"></p> <br> <h4 class="t">مثال: اگر یک یال12 وجهی10 س باشد وارتفاع یک وجه 6.88 باشد .حجم ومساحت کل چقدر؟<br></h4> <p class="actividades_g">&nbsp;&nbsp; سانتیمتر مربع&nbsp;&nbsp; 2.064=6.88× 10 × 30= سطح کل</p><p class="actividades_g"><br></p><h3 class="r" style="clear:left; text-align:left; margin-left:5%;">7663.12سانتیمتر مکعب =&nbsp; 10<sup>3</sup> ×<sup>1</sup>/<sub>4</sub>(&nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"></span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">&nbsp;</span></span></font><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"><font size="2"> 5</font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√ 7 +15)=حجم</span></span></font></font> </h3> <p class="actividades_2_v"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/solid/images/0_70.gif" alt="Regular Dodecahedron Exercise"></p> <p class="actividades_2_r"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/solid/images/0_71.gif" alt="Regular Dodecahedron Solution"></p> </section> <h3 class="v" style="clear:left; text-align:left; margin-left:5%;" align="right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> </section> text/html 2017-08-28T22:31:13+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی قطرمکعب http://fathi5.mihanblog.com/post/2036 <br><br><h1>مکعب <br></h1> <div id="com_r_i" style="margin-left:32.5%; margin-top:0.5em;"> </div> <div id="com320"> </div> <p class="actividades_g">منشور 4 پهلو&nbsp; همه وجها مساوی است.<br></p> <p><img src="http://www.vitutor.us/geometry/solid/images/5.gif" alt="Regular Hexahedron and Cube"></p> <h3 class="v" style="clear:left; text-align:left; margin-left:5%;">گسترده مکعب<br></h3> <p><img src="http://www.vitutor.us/geometry/solid/images/0_30.gif" alt="Surface Area of a Regular Hexahedron of Cube"></p> <h3 class="r" style="clear:left; text-align:left; margin-left:5%;">مشخصات&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></h3> <p class="actividades_2_v_ir"><strong>تعدادوجه <span class="sol">6</span></strong>.</p> <p class="actividades_2_g_ir"><strong>تعداد راس: <span class="sol">8</span>.</strong></p> <p class="actividades_2_v_ir"><strong>تعدادیال: <span class="sol">12</span></strong>.</p> <p class="actividades_2_g_ir"><strong>تعداد بعد: <span class="sol">3</span></strong>.</p> <h3 class="v" style="clear:left; text-align:left; margin-left:5%;">سطح جانبی=&nbsp; مساحت یک وجه ×4 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></h3> <p class="actividades_2_v_ir"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/solid/images/43_2.gif" alt="Surface Area of a Cube Formula"></p> <p class="actividades_2_r_ir"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/solid/images/43_3.gif" alt="Surface Area of a Cube Formula"></p> <h3 class="r" style="clear:left; text-align:left; margin-left:5%;">حجم=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مکعب یک ضلع<br></h3> <p class="actividades_2_v_ir"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/solid/images/43_4.gif" alt="Volume of a Cube Formula"></p> <h3 class="v" style="clear:left; text-align:left; margin-left:5%;">قطر مکعب&nbsp;&nbsp;&nbsp; از یک راس قاعده بالا به را س مقابل در قاعده پایین متصل می شود.</h3><h3 class="v" style="clear:left; text-align:left; margin-left:5%;">برای محاسبه ضلع از را قطر <br></h3><h3 class="v" style="clear:left; text-align:left; margin-left:5%;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></h3> <div class="principal"> <div class="left" style="margin-left:7.5%; padding:30px;"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/solid/images/42.gif" alt="Diagonal of a Cube"> &nbsp;&nbsp; =ضلع× <font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"></span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">&nbsp;</span></span></font><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"><font size="2"> 3</font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√&nbsp; =قطرD</span></span></font></font></div> <p style="margin-left:50%;" class="ar"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/solid/images/43_1.gif" alt="Diagonal of a Cube Formula"></p> </div><br><br> text/html 2017-08-27T00:29:49+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی هلال بقراط http://fathi5.mihanblog.com/post/2035 <div><br></div><div><p style="margin-top: 6; margin-bottom: 6; line-height: 120%;" align="justify"> <br></p> <p style="margin-top: 6; margin-bottom: 6" align="justify"> <font size="2" face="Arial"><br> </font>&nbsp;</p> <p style="margin-top: 6; margin-bottom: 6" align="center"> <br></p></div><div><br></div><div><span data-mce-style="color: #ffff00;" style="color: rgb(255, 255, 0);">.)</span>&nbsp; <strong><em>تئوری تالس می گوید:</em></strong>: <p data-mce-style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;" style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> A, B و Cنقاطی روی دایره هستند. </p> <p data-mce-style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;" style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> اگرپاره&nbsp; خط AB قطر دایره باشد , </p> <p data-mce-style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;" style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> پس زاویه&nbsp; C همیشه زاویه راست=90 درجه. </p><div id="cc-m-12707918222" class="j-module n j-imageSubtitle "><figure class="cc-imagewrapper cc-m-image-align-3"> <a rel="lightbox" data-href="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=origxorig:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/i74dec504415a0561/version/1452238862/pythagorean-theorem-right-angle.jpg" data-index="0"><img id="cc-m-imagesubtitle-image-12707918222" src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=297x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/i74dec504415a0561/version/1452238862/pythagorean-theorem-right-angle.jpg" alt="Pythagorean theorem, right angle" class="" data-src-width="584" data-src-height="552" data-src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=297x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/i74dec504415a0561/version/1452238862/pythagorean-theorem-right-angle.jpg" data-image-id="8185866522"></a>&nbsp; </figure></div><div id="cc-m-12693014622" class="j-module n j-text "> <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <span style="color: #ffff00;">2.)</span> <br></p><p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><span style="font-weight: normal;"></span> <em><b>ثانیا طبق تئوری فیثاغورث</b></em><span style="font-weight: normal;">:</span></p><p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><span style="font-weight: normal;">مجذور وتر= مجذور یکصلع قائم + مجذور ضلع قائم دیگریا <br></span></p><p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><span style="font-weight: normal;">&nbsp;مساحت مریع روی وتر= محت مربع روی یک ضلع قائم+ مساحت مربع روی ضلع قائم دیگر<br></span></p>=روی شکل زیر نشان دادیم<br></div><div id="cc-m-12712566222" class="j-module n j-imageSubtitle "><figure class="cc-imagewrapper cc-m-image-align-3"> <a rel="lightbox" data-href="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=origxorig:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/ic4a69e854c700eff/version/1452238873/pythagorean-theorem.jpg" data-index="0"><img id="cc-m-imagesubtitle-image-12712566222" src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=281x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/ic4a69e854c700eff/version/1452238873/pythagorean-theorem.jpg" alt="Pythagorean theorem" class="" data-src-width="474" data-src-height="531" data-src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=281x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/ic4a69e854c700eff/version/1452238873/pythagorean-theorem.jpg" data-image-id="8188087122"></a> </figure> </div><div id="cc-m-12693023922" class="j-module n j-text "><p style="margin-bottom: 0cm;"> &nbsp; </p> <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <span style="color: #ffff00;">3.)</span> شکل دیگ داریم به&nbsp; <em><b>هلال بقراط معروف است.,</b></em></p><p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><em><b>منظور بقراط پزشک نیست او در 450 بیش از میلاد می زیست.</b></em></p><p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><em><b><font color="#FF0000">&nbsp;به هلال ال هازن یا ابن هیثم&nbsp; هم معروف بود</font></b></em></p><p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><em><b><font color="#FF0000">&nbsp;ریاضی دان&nbsp; و منجم مسلمان&nbsp; مبتکر نورشناسی &nbsp; بین قرن 10و11 میلادی</font><br></b></em> </p><br>اگر مثلث قائم الزاویه ای داشته باشیم<br> <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> بزرگترین نیم دایره وتر را می پوشاند, </p> <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> دومقطع دایره ظاهر شده روی دوضلع دیگ مثلث قائم الزاویه (Axو Ay) که دولبه دونیمدایره قراردارند. </p> <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> ودوقطعه نیم دایره&nbsp; (Ax<span style="font-size: 11px;">1</span>و Ay<span style="font-size: 11px;">2</span>), را جدا کرده است&nbsp; و دوهلال(Ax<span style="font-size: 11px;">1</span>و Ay<span style="font-size: 11px;">2</span>)را ایجاد کرده است.<br></p> <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> مساحت دوهلال&nbsp; (Ax<span style="font-size: 11px;">1</span>و Ay<span style="font-size: 11px;">2</span>)= مساحت مثلث قائم الزاویه ABC. </p></div><div id="cc-m-12712572922" class="j-module n j-imageSubtitle "><figure class="cc-imagewrapper cc-m-image-align-3"> <a rel="lightbox" data-href="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=origxorig:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/i6e345393717ce1bc/version/1460709776/markus-heiss-w%C3%BCrzburg-lunes-of-hippocrates-or-alhazen-squaring-the-circle.jpg" data-index="0"><img id="cc-m-imagesubtitle-image-12712572922" src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=327x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/i6e345393717ce1bc/version/1460709776/markus-heiss-w%C3%BCrzburg-lunes-of-hippocrates-or-alhazen-squaring-the-circle.jpg" alt="Markus Heiss Würzburg Lunes of Hippocrates or Alhazen, squaring the circle" class="" data-src-width="516" data-src-height="350" data-src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=327x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/i6e345393717ce1bc/version/1460709776/markus-heiss-w%C3%BCrzburg-lunes-of-hippocrates-or-alhazen-squaring-the-circle.jpg" data-image-id="8188088422"></a> </figure> </div><div id="cc-m-12693027022" class="j-module n j-text "><p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> &nbsp; </p> <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <span style="color: #ffff00;">4.)</span> در شکل بعدی شما یک قضیه جالب را می بینید: </p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; text-align: center;"> اگر مثلث قائم الزاویه&nbsp; ABCیک مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین باشد, </p> <p style="text-align: center;">مساحت هلال A1=نصف مساحت مثلثABC که یعنی= مساحت AMC<br></p> <p style="text-align: center;">نتیجه مساحت این هلال = ربع مساحت مربع<br></p><br> </div><div id="cc-m-12693057622" class="j-module n j-imageSubtitle "><figure class="cc-imagewrapper cc-m-image-align-3"> <a rel="lightbox" data-href="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=origxorig:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/i88531d704babffad/version/1452238891/lune-of-hippocrates-squarable-squaring-the-circle.jpg" data-index="0"><img id="cc-m-imagesubtitle-image-12693057622" src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=381x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/i88531d704babffad/version/1452238891/lune-of-hippocrates-squarable-squaring-the-circle.jpg" alt="Lune of Hippocrates, squarable, squaring the circle" class="" data-src-width="606" data-src-height="579" data-src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=381x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/i88531d704babffad/version/1452238891/lune-of-hippocrates-squarable-squaring-the-circle.jpg" data-image-id="8177645922"></a> </figure> </div><div id="cc-m-12693029622" class="j-module n j-text "><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> &nbsp;<br> </p> <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> <span data-mce-style="color: #ffff00;" style="color: rgb(255, 255, 0);">5.)</span> <strong><em>درسال</em></strong> 1687 کشف شد که اگر خطی از مرکز Mرسم کنید و هلال روی یک ضلع مربع&nbsp; را به دوقسمت نامساوی تقسیم کنید باز <br></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">= همان ربع مساحت مربع: </p>.<br> </div><div id="cc-m-12693058822" class="j-module n j-imageSubtitle "><figure class="cc-imagewrapper cc-m-image-align-3"> <a rel="lightbox" data-href="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=origxorig:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/ie644c7c603adf4c1/version/1452238899/lune-of-hippocrates-two-squarable-parts.jpg" data-index="0"><img id="cc-m-imagesubtitle-image-12693058822" src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=315x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/ie644c7c603adf4c1/version/1452238899/lune-of-hippocrates-two-squarable-parts.jpg" alt="Lune of Hippocrates, two squarable parts" class="" data-src-width="410" data-src-height="570" data-src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=315x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/ie644c7c603adf4c1/version/1452238899/lune-of-hippocrates-two-squarable-parts.jpg" data-image-id="8177647722"></a> </figure> </div><div id="cc-m-12693037822" class="j-module n j-text "><p data-mce-style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;" style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> مارکوس&nbsp; هیس درسال2013&nbsp; به قضایای دیگری رسید.</p><p data-mce-style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;" style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <br data-mce-bogus="1"> </p> <p data-mce-style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;" style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <span data-mce-style="color: #ffff00;" style="color: rgb(255, 255, 0);">6.</span><br></p><p data-mce-style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;" style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><span style="font-weight: normal"></span> <br></p></div><div id="cc-m-12731935722" class="j-module n j-imageSubtitle "><figure class="cc-imagewrapper cc-m-image-align-3"> <a rel="lightbox" data-href="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=origxorig:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/i697d339c923ec372/version/1456218424/lune-of-hippocrates-squarable-parts-squaring-the-circle-markus-heiss-w%C3%BCrzburg.jpg" data-index="0"><img id="cc-m-imagesubtitle-image-12731935722" src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=592x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/i697d339c923ec372/version/1456218424/lune-of-hippocrates-squarable-parts-squaring-the-circle-markus-heiss-w%C3%BCrzburg.jpg" alt="lune of Hippocrates, squarable parts, squaring the circle, Markus Heiss, Würzburg" class="" data-src-width="752" data-src-height="556" data-src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=592x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/i697d339c923ec372/version/1456218424/lune-of-hippocrates-squarable-parts-squaring-the-circle-markus-heiss-w%C3%BCrzburg.jpg" data-image-id="8195903522"></a> </figure> </div><div id="cc-m-12693039422" class="j-module n j-text "><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> &nbsp;<br> </p> <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> <span data-mce-style="color: #ffff00;" style="color: rgb(255, 255, 0);">7.)</span> همچنین مدل چرخ بال که به نتایج جالبی دست یافت که مشاهده می کنید <br></p></div><div id="cc-m-12693070822" class="j-module n j-imageSubtitle "><figure class="cc-imagewrapper cc-m-image-align-3"> <a rel="lightbox" data-href="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=origxorig:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/i47226e324e97744f/version/1495012676/lune-of-hippocrates-squarable-parts-wind-wheel-markus-heiss-w%C3%BCrzburg.jpg" data-index="0"><img id="cc-m-imagesubtitle-image-12693070822" src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=591x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/i47226e324e97744f/version/1495012676/lune-of-hippocrates-squarable-parts-wind-wheel-markus-heiss-w%C3%BCrzburg.jpg" alt="Lune of Hippocrates, squarable parts, wind wheel, Markus Heiss, Würzburg" class="" data-src-width="751" data-src-height="573" data-src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=591x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/i47226e324e97744f/version/1495012676/lune-of-hippocrates-squarable-parts-wind-wheel-markus-heiss-w%C3%BCrzburg.jpg" data-image-id="8177653522"></a> </figure> </div><div id="cc-m-12693041622" class="j-module n j-text "><p style="text-align: center;"> &nbsp; </p> <p style="text-align: center;"> <span style="color: #ffff00;">8.)</span> <br></p></div><div id="cc-m-12712579022" class="j-module n j-imageSubtitle "><figure class="cc-imagewrapper cc-m-image-align-3"> <a rel="lightbox" data-href="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=origxorig:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/i2110813f72120aba/version/1457512660/markus-heiss-heisss-w%C3%BCrzburg.jpg" data-index="0"><img id="cc-m-imagesubtitle-image-12712579022" src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=377x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/i2110813f72120aba/version/1457512660/markus-heiss-heisss-w%C3%BCrzburg.jpg" alt="Markus Heiss Heisss Würzburg" class="" data-src-width="558" data-src-height="535" data-src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=377x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/i2110813f72120aba/version/1457512660/markus-heiss-heisss-w%C3%BCrzburg.jpg" data-image-id="8188090422"></a><strong><em></em></strong></figure></div><div id="cc-m-12693043422" class="j-module n j-text "><div id="cc-m-12712584622" class="j-module n j-imageSubtitle "><figure class="cc-imagewrapper cc-m-image-align-3"> <a rel="lightbox" data-href="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=origxorig:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/if2f5f00ac7d0d1eb/version/1456218469/lune-of-hippocrates-squarable-wedge-squaring-the-circle-markus-heiss-w%C3%BCrzburg.jpg" data-index="0"><img id="cc-m-imagesubtitle-image-12712584622" src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=396x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/if2f5f00ac7d0d1eb/version/1456218469/lune-of-hippocrates-squarable-wedge-squaring-the-circle-markus-heiss-w%C3%BCrzburg.jpg" alt="lune of Hippocrates, squarable wedge, squaring the circle, Markus Heiss, Würzburg" class="" data-src-width="509" data-src-height="552" data-src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=396x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/if2f5f00ac7d0d1eb/version/1456218469/lune-of-hippocrates-squarable-wedge-squaring-the-circle-markus-heiss-w%C3%BCrzburg.jpg" data-image-id="8188093722"></a> </figure> </div><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><strong><em>eiss</em></strong>.)<br> </p></div><div id="cc-m-12712584622" class="j-module n j-imageSubtitle "><figure class="cc-imagewrapper cc-m-image-align-3"> <a rel="lightbox" data-href="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=origxorig:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/if2f5f00ac7d0d1eb/version/1456218469/lune-of-hippocrates-squarable-wedge-squaring-the-circle-markus-heiss-w%C3%BCrzburg.jpg" data-index="0"><img id="cc-m-imagesubtitle-image-12712584622" src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=396x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/if2f5f00ac7d0d1eb/version/1456218469/lune-of-hippocrates-squarable-wedge-squaring-the-circle-markus-heiss-w%C3%BCrzburg.jpg" alt="lune of Hippocrates, squarable wedge, squaring the circle, Markus Heiss, Würzburg" class="" data-src-width="509" data-src-height="552" data-src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=396x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/if2f5f00ac7d0d1eb/version/1456218469/lune-of-hippocrates-squarable-wedge-squaring-the-circle-markus-heiss-w%C3%BCrzburg.jpg" data-image-id="8188093722"></a> </figure> </div><div id="cc-m-12693080022" class="j-module n j-text "><p style="text-align: center;"> &nbsp; </p> <p style="text-align: center;"> <span style="color: #ffff00;">10) <span style="color: #ffffff;">Just for completeness:</span></span> </p> <p style="text-align: center;"> <cite><span style="font-style: normal;"><span style="font-weight: normal;">Nikolai Chebotaryov و Anatoly Dorodnov درسال 1947,</span></span></cite> </p> <p style="text-align: center;"> <cite><span style="font-style: normal;"><span style="font-weight: normal;">اعلام شد که با 5 هلال میتوان به نتلیج جالبی دست یافت <br></span></span></cite></p><p style="text-align: center;"><cite><span style="font-style: normal;"><span style="font-weight: normal;">که 3 هلال ان توسط بقراط اعلام شد و دوتای دیگر <br></span></span></cite></p><p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><cite><span style="font-style: normal;"><span style="font-weight: normal;">درسال1766 مارتین جان والنیوس..</span></span></cite> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> &nbsp; <br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <br><cite><span style="font-style: normal;"><span style="font-weight: normal;"><br></span></span></cite> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <cite><span style="font-style: normal;"><span style="font-weight: normal;">&nbsp;</span></span></cite> </p></div><div id="cc-m-14520766722" class="j-module n j-imageSubtitle "><figure class="cc-imagewrapper cc-m-image-align-3"> <img id="cc-m-imagesubtitle-image-14520766722" src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=350x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/i9c2984eda152f375/version/1502360707/5-squarable-lunes-of-hippocrates-markus-heiss-heisss-w%C3%BCrzburg.jpg" alt="5 squarable lunes of Hippocrates Markus Heiss Heisss Würzburg" class="" data-src-width="593" data-src-height="551" data-src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=350x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/i9c2984eda152f375/version/1502360707/5-squarable-lunes-of-hippocrates-markus-heiss-heisss-w%C3%BCrzburg.jpg" data-image-id="9089413822"> </figure> </div><div id="cc-m-14520770922" class="j-module n j-imageSubtitle "><figure class="cc-imagewrapper cc-m-image-align-3"> <img id="cc-m-imagesubtitle-image-14520770922" src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=350x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/i81e48dc1148f8b7b/version/1502270529/five-squarable-lunes-markus-heiss-w%C3%BCrzburg-f%C3%BCnf-quadrierbare-m%C3%B6ndchen-des-hippokrates.jpg" alt="five squarable lunes Markus Heiss Würzburg fünf quadrierbare Möndchen des Hippokrates" class="" data-src-width="541" data-src-height="575" data-src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=350x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/i81e48dc1148f8b7b/version/1502270529/five-squarable-lunes-markus-heiss-w%C3%BCrzburg-f%C3%BCnf-quadrierbare-m%C3%B6ndchen-des-hippokrates.jpg" data-image-id="9089415022"> </figure> </div><div id="cc-m-14520771922" class="j-module n j-imageSubtitle "><figure class="cc-imagewrapper cc-m-image-align-3"> <img id="cc-m-imagesubtitle-image-14520771922" src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=350x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/i72dd47724cba5ebb/version/1502270019/image.jpg" alt="" class="" data-src-width="678" data-src-height="550" data-src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=350x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/i72dd47724cba5ebb/version/1502270019/image.jpg" data-image-id="9089415922"> </figure> </div><div id="cc-m-14520773522" class="j-module n j-imageSubtitle "><figure class="cc-imagewrapper cc-m-image-align-3"> <img id="cc-m-imagesubtitle-image-14520773522" src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=350x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/ibcce4c05d806085c/version/1502360746/5-squarable-lunes-markus-heiss-heisss-w%C3%BCrzburg.jpg" alt="5 squarable Lunes Markus Heiss Heisss Würzburg" class="" data-src-width="516" data-src-height="576" data-src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=350x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/ibcce4c05d806085c/version/1502360746/5-squarable-lunes-markus-heiss-heisss-w%C3%BCrzburg.jpg" data-image-id="9089416522"> </figure> </div><div id="cc-m-14520773922" class="j-module n j-imageSubtitle "><figure class="cc-imagewrapper cc-m-image-align-3"> <img id="cc-m-imagesubtitle-image-14520773922" src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=350x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/ie2af2dcbd1746b16/version/1502270633/5-sqaurable-lunes-area-formula-markus-heiss-w%C3%BCrzburg.jpg" alt="5 sqaurable lunes area formula Markus Heiss Würzburg" class="" data-src-width="668" data-src-height="559" data-src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=350x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/ie2af2dcbd1746b16/version/1502270633/5-sqaurable-lunes-area-formula-markus-heiss-w%C3%BCrzburg.jpg" data-image-id="9089416922"> </figure> </div><div id="cc-m-14520775022" class="j-module n j-imageSubtitle "><figure class="cc-imagewrapper cc-m-image-align-3"> <img id="cc-m-imagesubtitle-image-14520775022" src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=597x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/i7b48d751047a3d99/version/1502270685/5-squarable-lunes-formula-area-hippocrates.jpg" alt="5 squarable lunes formula area Hippocrates" class="" data-src-width="733" data-src-height="529" data-src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=597x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/i7b48d751047a3d99/version/1502270685/5-squarable-lunes-formula-area-hippocrates.jpg" data-image-id="9089417922"> </figure> </div><div id="cc-m-14524182622" class="j-module n j-text "><p style="text-align: center;"> &nbsp; </p> <p style="text-align: center;"> <span style="color: #ffff00;">1</span></p></div><div id="cc-m-14524186322" class="j-module n j-imageSubtitle "><figure class="cc-imagewrapper cc-m-image-align-3"> <img id="cc-m-imagesubtitle-image-14524186322" src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=453x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/ia6d2fc55703e07e3/version/1502442688/lune-hippocrates-squarable-5-five-lunes.jpg" alt="lune Hippocrates squarable 5 five lunes" class="" data-src-width="655" data-src-height="559" data-src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=453x10000:format=jpg/path/sc1e7326dd4401de5/image/ia6d2fc55703e07e3/version/1502442688/lune-hippocrates-squarable-5-five-lunes.jpg" data-image-id="9091272122"> </figure> </div><div id="cc-m-14520812522" class="j-module n j-text "><p style="text-align: center;"> &nbsp; </p> <p style="text-align: center;"> <br></p></div></div> text/html 2017-08-26T22:31:09+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی مساحت برگ داخل دایره http://fathi5.mihanblog.com/post/2034 <div><br></div><div><h1>مساحت برگ&nbsp; داخل دایره<br></h1> <section> <div id="com_r_i" style="margin-left:32.5%; margin-top:0.5em;"> </div> <div id="com320"> </div> <div class="principal"> <div class="left" style="margin-left:7.5%; padding:30px;"> <img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/121.gif" alt="Circular Segment"> </div> <p class="av" style="margin-left:35%;">مساحت قسمتی از دایره بین وتر وکمان دایره ( قسمتی از محیط دایره).=</p><p class="av" style="margin-left:35%;"><font size="3">مساحت قطاع دایره AOB-مساحت مثلث AOB</font></p><h1><br></h1> </div><br><div class="principal"> <div class="left" style="margin-left:7.5%; padding:30px;"> <img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/154.gif" alt="Area of a Circular Segment"></div></div> </section> <h4 class="t">مثال: دایره ای به شعاع4 س دایریم که قطاع دایره ای به اندازه زاویه 60 درجه ایجاد کردیم . <br></h4><h4 class="t">مساحت رنگی بین&nbsp; وتر وکمان روبرو به زاویه 60 درجه چقدر؟<br></h4> <table id="table239" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td align="center"><p style="margin-bottom:2px"><font color="#990000"><b><font size="3"><u>28</u></font></b></font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"><font size="2"><img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" height="1" width="11"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font color="#990000"><b><font size="3">111</font></b></font></p></td><td align="center" width="20">=</td><td align="center"><p style="margin-bottom:2px"><font color="#990000"><b><font size="3"><u>60×4×4×3.14</u></font></b></font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"><font size="2"><img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" height="1" width="11"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font color="#990000"><font size="3"><b>360</b></font></font><br></p></td><td align="center">&nbsp;مساحت قطاع<br></td></tr></tbody></table> <div class="principal"> <p class="left"><br></p><p class="left"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/253.gif" alt="Circular Segment"></p><p class="left">مساحت&nbsp; قطاع= <br></p><table id="table239" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td align="center"><p style="margin-bottom:2px"><br></p><br></td><td align="center" width="20">8.38=</td><td align="center"><p style="margin-bottom:2px"><font color="#990000"><b><font size="3"><u>60×4×4×3.14</u></font></b></font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"><font size="2"><img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" height="1" width="11"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font color="#990000"><font size="3"><b>360</b></font></font><br></p></td><td align="center">&nbsp;مساحت قطاع سانتیمتر مربع<br></td></tr></tbody></table> <p class="ar" style="margin-left:40%;">&nbsp;اندازه طول ارتفاع&nbsp; مثلث=&nbsp; سانتیمتر مربع &nbsp;&nbsp; 3.46 &nbsp;&nbsp; = <font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"></span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">&nbsp;</span></span></font><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"> 2<sup>2</sup>-<font size="2">4<sup>2</sup> </font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√&nbsp; =h</span></span></font></font> </p> <table id="table239" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td align="center" width="20">6.93=</td><td align="center"><p style="margin-bottom:2px"><font color="#990000"><b><font size="3"><u>3.46×4</u></font></b></font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"><font size="2"><img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" height="1" width="11"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font color="#990000"><font size="3"><b>360</b></font></font><br></p></td><td align="center">&nbsp;مساحت مثلث سانتیمتر مربع<br></td></tr></tbody></table> <p class="ar" style="margin-left:40%;"><font size="3">مساحت بین وتر وکمان= </font><font size="3">سانتیمتر مربع &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.45=6.93-8.38</font><br></p> <p class="av" style="margin-left:40%;"><br></p> <font size="4"><b>مساحت برگ:راه اول:</b></font></div><div class="principal"><font size="4"><b>&nbsp;<br>مساحت برگ<br>مریم دوتا ربع دایره رابا شعاع برابر&nbsp; مثل شکل زیر ( چپ)&nbsp; چرخاند و روی هم قرار داد تا به شکل مربع درامد. ضلع مربع همان شعاع دایره می شود. وتشکیل یک برگ را می دهد/ برای محاسبه مساحت&nbsp; برگ چند راه هست.<br><br></b></font><br><font size="4"><b><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/05.jpg"><br>1-&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مساحت مربع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; مساحت نیم دایره&nbsp;&nbsp;&nbsp; = مساحت گلبرگ <br><br>شعاع یا ضلع مربع=4 س مساحت گلبرگ چقدر؟<br></b></font><br><font size="4"><b><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/06.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9.12&nbsp; =&nbsp;&nbsp; (4×4) - (2÷ (4×4×3.14))<br></b></font></div><div class="principal"><br><font size="4"><b>2-&nbsp;&nbsp; اگر قطر مربع رسم شود دومثلث قائم الزاویه به وجود می اید . مساحت یک مثلث قائم الزاویه را از ربع&nbsp; دایره کم کنید نصف برگ به دست می اید. که حاصل را در 2 ضرب کنید مساحت برگ به دست می اید.<br></b></font></div><div class="principal"><font size="4"><b> </b></font><p class="actividades_g">مساحت رنگی داخل مربع &nbsp; ABCD اگر&nbsp; AB = 10 cm, و APC, AQC از مرکز دایره کمانهایی روبروی &nbsp; B و D&nbsp; به هم وصل شده .</p> <p class="actividades_2"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/175.gif" alt="Circular Segment Problem" height="150" width="154"></p> <p class="actividades_r">برگ را دوقسمت کنیم هرقسمت همان مساحت بین وتر .کمان را که در بالا اشاره کردم&nbsp;&nbsp; را نشان می دهد.</p> <p class="actividades_2"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/176.gif" alt="Circular Segment Problem" style="margin-right:10%;" height="150" width="151"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/177.gif" alt="Circular Segment Problem" style="vertical-align:bottom; margin-right:10%;" height="150" width="152"></p><br> <p class="actividades_v_ir"><font color="#3333FF" size="2"><b>مساحت برگ = مساحت قطاع 90 درجه − مساحت مثلث متساوی الساقین که ساق ها&nbsp; همان شعاع دایره اند .</b></font></p><table id="table302" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td><font size="3"><b>&nbsp;&nbsp; سانتیمتر مربع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78.5=&nbsp; &nbsp;</b></font></td><td style="margin-bottom:2px; margin-top:2px" align="center"><p style="margin-bottom:2px"> <b><sup>3.14×10×10×90</sup></b></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font size="3"><b> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" height="1" width="81"></b></font></p> <p style="margin-bottom:2px"> <font size="3"><b><sup>360</sup></b></font></p></td><td> &nbsp; = &nbsp;</td><td style="margin-bottom:2px; margin-top:2px" align="center"><font size="2">مساحت قطاع 90 درجه<br></font><p style="margin-top:2px"><br></p></td></tr></tbody></table> <table id="table302" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td><font size="3"><b>&nbsp;&nbsp; سانتیمتر مربع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50=&nbsp; &nbsp;</b></font></td><td style="margin-bottom:2px; margin-top:2px" align="center"><p style="margin-bottom:2px"> <b><sup>10×10</sup></b></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font size="3"><b> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" height="1" width="81"></b></font></p> <p style="margin-bottom:2px"> <font size="3"><b><sup>2</sup></b></font></p></td><td> &nbsp; = &nbsp;</td><td style="margin-bottom:2px; margin-top:2px" align="center"><font size="2">مساحت مثلث<br></font><p style="margin-top:2px"><br></p></td></tr></tbody></table> <p class="actividades_2_v">مساحت بین وتر وکمان&nbsp;&nbsp; یا نصف برگ=&nbsp;&nbsp; <font size="3"><b>سانتیمتر مربع 28.5=50- 78.5</b></font> &nbsp;&nbsp; </p> &nbsp;<font color="#990000"><b>مساحت دوقسمت برگ</b></font>=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><b>سانتیمتر مربع &nbsp; 57=2×28.5</b></font> </div> <p class="actividades_r"><font size="4"><b>3-اگر مساحت ربع دایره را از مساحت مربع کم کنید&nbsp; قسمت سفید به دست می اید که ان را دوبرابرکنید و از مساحت مربع کم کنید، مساحت گلبرگ می شود..<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مساحت سفید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.44=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4÷ (4×4×3.14)) -(4×4)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مساحت&nbsp; 2 برابر سفید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.44*2=6.88<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16-6.88=9.12</b></font></p> <p class="actividades_2"><font size="4"><b><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/06.jpg"><br></b></font></p><p class="actividades_2"><font size="4"><b>4- اگر شعاع دایره1 سانتیمتر باشد مساحت برگ=0.57 سانتیمترمربع است که میتوان کوتاهترین راه را برای مساحت برگ حساب کرد <br></b></font></p><p class="actividades_2"><font size="4"><b>&nbsp;مساحت برگ= مساحت مربع × 0.57<br></b></font></p><p class="actividades_2"><font size="4"><b>مساحت برگ= 4×4×0.57=9.12<br></b></font></p><br></div><div><br></div><div><h1>دایره های متحدالمرکز<br></h1> <section> <div id="com_r_i" style="margin-left:32.5%; margin-top:0.5em;"> </div> <div id="com320"> </div> <div class="principal"> <div class="left" style="margin-left:7.5%; padding:30px;"> <img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/127.gif" alt="Concentric Circles"> </div> <p class="av" style="margin-left:35%;"><br></p> </div> <h4 class="te" id="acc">مساحت بین دودایره هم مرکز متداخل: اختلاف دوشعاع×3.14<br></h4> <div class="principal"> <div class="left" style="margin-left:7.5%; padding:30px;"> <img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/152.gif" alt="Area Enclosed between Two Concentric Circles"></div><p class="av" style="margin-left:35%;"><font size="4"><b>A= 3.14*(R<sup>2</sup>-r<sup>2</sup>)</b></font><br></p> </div> <h3 class="r" style="clear:left; text-align:left; margin-left:5%;" id="ct"><br></h3> <div class="principal"> <div class="left" style="margin-left:7.5%; padding:30px;"> <img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/circular_trapezoid.gif" alt="Circular Trapezoid"> </div> <p class="av" style="margin-left:35%;">اگر مساحت قسمتی از بین دودایره هم مرکز را بخواهیم: مساحت بین را در نسبت زاویه به 360 ضرب کنید<br></p><p class="av" style="margin-left:35%;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 360/زاویه × &nbsp;&nbsp; <font size="4"><b>A= 3.14×(R<sup>2</sup>-r<sup>2</sup>)</b></font></p> </div> <div class="principal"> <div class="left" style="margin-left:7.5%; padding:30px;"> <img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/153.gif" alt="Area of a Circular Trapezoid"></div><p class="av" style="margin-left:35%;"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/114.gif" alt="Area of a Circular Trapezoid Formula"></p> </div> <div class="in_m_e"> <ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-format="fluid" data-ad-layout="in-article" data-ad-client="ca-pub-9406468284585792" data-ad-slot="9556863771"></ins> </div> </section> <section id="am"> <h4 class="t">مثال: استخری دایره شکل به شعاع 5 متر در وسط زمین دایره شکل به شعاع 700 متر ایجاد شد&nbsp; وبقیه زمین پارک تبدیل شد <br></h4><h4 class="t">مساحت پارک چقدر؟<br></h4> <div class="principal"> <p class="left"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/181.gif" alt="Concentric Circles Problem"></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <font size="4"><b>A= 3.14×(R<sup>2</sup>-r<sup>2</sup>) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; متر مربع &nbsp;&nbsp; 1538521.5 =3.14 ×( 5<sup>2</sup>-700<sup>2</sup>)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b></font> <p class="av" style="margin-left:35%;"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/182.gif" alt="Concentric Circles Example"></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; مربعی توسط دایره ای محاط شده است.مساحت دایره محیطی چقدر؟ اگر ضلع مربع=8 متر باشد =25.13<br> </div> <p class="actividades_g"><br></p> <div class="principal"> <p class="actividades_2"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/335.gif" alt="Concentric Circles Problem"></p> <p class="actividades_2_r">شعاع=4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قطر=8<br></p> <p class="actividades_2_r"><br></p> <p class="actividades_2_v"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/255_2_1.gif" alt="Concentric Circles Operations"></p> <p class="actividades_2_r"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/255_3_1.gif" alt="Concentric Circles Operations"></p> <p class="actividades_2_v"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/255_4.gif" alt="Concentric Circles Solution"></p> </div><br><p class="actividades_g" style="margin-top:30px;"><span class="actividades_g" style="margin-top:30px;">یک 6 ضلعی به طول ضلع 4 سانتیمتر&nbsp; دایره ای را احاطه کرده وهمین 6 ضلعی توسط یک دایره محاط شده است.مساحت بین دودایره هم مرکز چقدر؟<br></span></p> <div class="principal"> <p class="left"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/275.gif" alt="Concentric Circles Problem"></p> <p class="av" style="margin-left:40%;"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/276_1.gif" alt="Concentric Circles Example"></p> <p class="ar" style="margin-left:40%;"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/276_2.gif" alt="Concentric Circles Operations"></p> <p class="av" style="margin-left:40%;"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/276_3.gif" alt="Concentric Circles Solution"></p> دودایره به شعاع های 5و8 هم مرکز شدند اکر قطاعی به اندازه زاویه 60 درجه رسم کنیم مساحت بین دودایره هم مرکز با زاویه 60 درجه چقدر؟<br> </div> <p class="actividades_g"><br></p> <div class="principal"> <p class="left"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/168.gif" alt="Circular Trapezoid Problem"></p><br> <br> <p class="av" style="margin-left:35%;"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/169.gif" alt="Concentric Circles Example"></p> </div> </section></div> text/html 2017-08-26T10:53:08+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی کلمات هم آوامعنی http://fathi5.mihanblog.com/post/2033 <font size="3"><br> </font><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:red" lang="AR-SA">نمونه هایی از <br></span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">خوار = کم ارزش و کوچک</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">خار = تیغ گل یا خاشاک</span></strong><strong><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue"></span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">سد = دیواری برای جمع کردن آب</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">صد = عددی در ریاضی</span></strong><strong><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue"></span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">ثری = خاک و زمین</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">سرا = خانه</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">خیش = گاو آهن</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">خویش = خود ، فامیل</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">خاست = بلند شد</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">خواست = میل ، آرزو ، طلب</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">ثواب = پاداش اخروی</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">صواب = ذرست</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">غازی = جنگجو</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">قاضی = قضاوت کننده</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">علَم = پرچم</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">اَلَم =درد و رنج</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">حاسد = حسود</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">حاصد = درو کننده</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">غریب = بیگانه</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">قریب = نزدیک</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">نواحی = ناحیه ها</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">نواهی = نهی شده ها</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">آری = بله</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">عاری = بدون چیز</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">قوس = کمان</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">غوث =فریاد</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">غوص = فرو رفتن در آب</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">عرض = پهنا</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">ارض = زمین</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">ارز = پول خارجی</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">نصر = پیروزی</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">نسر = کرکس</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">نثر = نوشته ای که شعر نیست</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">غزا = جنگ</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">قضا = تقدیر الهی</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">غذا = خوردنی</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">سیف = شمشیر</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">صیف= تابستان</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">عمارت = آبادانی</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">امارت =فرمان روایی</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">حیات = زندگی</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">حیاط = زمین با حد و حدود ،حصار</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">اساس = بنیاد و پایه</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">اثاث =لوازم خانه</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">خان = سرور ، رئیس</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">خوان = سفره</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">راضی = خشنود ، قانع</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">رازی = نام دانشمند ایرانی ، چیز پنهانی</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">حال = چگونگی ، کیفیّت</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">حوال = حائل میان دو چیز</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">خـُرد =<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>کوچک که در مقابل بزرگ است</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">خورد=<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>خوراک</span></strong><strong><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;;color:blue"></span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">باز= دوباره</span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><font size="3"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA">باز= باز کردن (مثلا دفتر</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; color:blue"><span dir="LTR"></span></span></strong><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA"></span></strong></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue" lang="AR-SA"><font size="3">باز=نوعی پرند</font>ه</span></strong></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></strong></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue">&nbsp;</span></strong></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue">&nbsp;</span></strong></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><br> text/html 2017-08-26T10:47:33+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی تضاد و پارادوکس http://fathi5.mihanblog.com/post/2032 <br><br><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong><span style="color: red;" lang="FA">تفاوت پارادوکس<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>با تضاد </span></strong><strong><span style="color: blue;" lang="FA">تفاوت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>دارد<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>در پارادوكس<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>تضاد در یك امر وجود دارد نه در دو امر<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>ولی تضاد<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>آوردن دو امر متضاد است<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>بدون آنكه همدیگر را نقض كنند</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; color:blue;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span style="color: blue;" lang="FA"></span></strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong><span style="color: blue;" lang="FA">در پارادوكس آشتی بین دو امر متناقض وجود دارد</span></strong></font></p><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><font size="3">تضاد یا طباق یعنی این*که سخنور <u><u>واژگانی </u></u>را که در معنی با هم ناسازی و ناسازگاری دارند، در سخن بیاورد برای مثال، وقتی بگوییم «بعضی از بچه*ها خواب و بعضی بیدار بودند»،* بین «خواب» و «بیدار» آرایة تضاد است اما پارادوکس، جمع دو<u> امر </u>متضاد با هم است؛ مثلاً اگر بخواهیم از همان تضاد بالا پارادوکس بسازیم</font></font></p><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><font size="3"><strong><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue;mso-bidi-language: FA" lang="FA"> </span></strong><strong><span style="color: blue;" lang="FA"></span></strong></font></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong><span style="color: blue;" lang="FA">مثال</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; color:blue;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span> </span></strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong><span style="color: blue;" lang="FA">شولای عریانی بر تن دارد</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; color:blue;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span style="color: blue;" lang="FA"></span></strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong><span style="color: blue;" lang="FA">سلطنت فقر را می پسندم</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; color:blue;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span style="color: blue;" lang="FA"></span></strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong><span style="color: blue;" lang="FA">ما با توایم و باتو نه ایم اینت بلعجب</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:blue;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span style="color: blue;" lang="FA"></span></strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <strong><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; color: blue;" lang="FA">باغ بی برگی<br></span></strong></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><font size="3">؛ بدین گونه است: خفتگان بیدار(برای اصحاب کهف) یا آن*ها خفتگانی بیدار بودند. به طور کلی، پارادوکس را می*توان بهترین و هنری*ترین نوع تضاد دانست.نمونه هایی از پارادوکس:<br> به پاس یک دل ابری دو چشم بارانی پر است خلوتم از یک حضور نورانی<br> (عبارت پر بودن خلوت)<br> هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم / در حضیض هم می*توان عزیز بود<br> (عبارت رفیع بودن گودال)<br> جیب*هایم پر از خالی است</font></font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><br> text/html 2017-08-19T22:52:37+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی کسر مولداعشاری متناوب ساده یا مرکب فرمول http://fathi5.mihanblog.com/post/2031 توضیح کامل در این صفحه&nbsp; لینک کلیک کن<br><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1130">تبدیل اعشار متناوب به کسر </a></h2><br><p><span style="font-size: 9pt;"><p dir="rtl" style="margin: 0px 4px; text-align: justify; line-height: 25px; unicode-bidi: embed;"><font size="2" color="#6600CC" face="Tahoma"><strong><span lang="en-us">- </span>عدد اعشاری مختوم:</strong></font></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 4px; text-align: justify; line-height: 25px; unicode-bidi: embed;"><br></p></span></p><p style="text-align: justify;">دسته ای از کسرها&nbsp; که مخرج آنها عاملهای ۲و۵ باشد بعد از تقسیم صورت به مخرج&nbsp; ، پس از تعدادی اعشاری وپیشروی در تقسیم ،باقیمانده به صفر می رسد.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;به این کسر ها تحویل پذیر گوییم. گاهی لازم است کسر را ساده کنید بعد صورت رابه مخرج تقسیم کنید. مثل کسر&nbsp;&nbsp; ۲/۸&nbsp; که ساده شد به&nbsp;&nbsp; ۱/۴</p><p><span style="font-size: 9pt;"> <p dir="rtl" style="margin: 0px 4px; text-align: justify; line-height: 25px; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="Tahoma">اگر در هنگام تقسیم صورت بر مخرج <span lang="ar-iq">به باقیمانده</span> صفر <span lang="ar-iq">بر</span>سیم، عدد اعشاری ایجاد شده مختوم است. عدد اعشاری مختوم به صورت دهم ، صدم ، هزارم و ... بیان می شوند و خیلی ساده می توان آن ها <span lang="ar-iq">را</span> به صورت كسر تبدیل كرد مانند:</font></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 4px; text-align: justify; line-height: 25px; unicode-bidi: embed;"><br></p></span></p><table id="table239" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td align="center"><p style="margin-bottom:2px"><font size="2">5</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"><font size="2"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font size="2">10</font></p></td><td>&nbsp; =0.5</td></tr></tbody></table><br><font size="3">=2/5<br></font><br><font size="3"><span style="font-size: 9pt;"><p dir="rtl" style="margin: 0px 4px; text-align: justify; line-height: 25px; unicode-bidi: embed;"><font color="#3333FF"><strong><font size="2" face="Tahoma"><span lang="en-us">- </span>عدد اعشاری متناوب:</font></strong></font></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 4px; text-align: justify; line-height: 25px; unicode-bidi: embed;"><br>دسته دوم که مخرج آنها&nbsp; فقط&nbsp; عاملهایی&nbsp;&nbsp; اول( عدد اول) غیر ار از ۲و۵&nbsp; باشد ، در تقسیم صورت به مخرج هیچگاه باقیمانده به صفر نمی رسد. ودر خارج قسمت مرتب رقم یا ارقامی تکرار می شود.&nbsp; مثل یک سوم= ۰٫۶۶۶۶۶۶ </p></span></font><p style="text-align: justify;">این نماد اعشاری که مرتب تکرار شود&nbsp; عدداعشای متناوب ساده گوییم.&nbsp; ارقام تکراری را دوره ی گردش آن عدد اعشاری متناوب ساده می گوییم.</p><font size="3"><span style="font-size: 9pt;"> <p dir="rtl" style="margin: 0px 4px; text-align: justify; line-height: 25px; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="Tahoma">اگر در تقسیم صورت بر مخرج كسری به باقی مانده صفر نرسیم و مرتبا عددی در خارج قسمت تكرار شود، این عدد ، عدد اعشاری متناوب نام دارد.</font></p></span>کسر مولدهر عدداعشاری متناوب ساده&nbsp; &nbsp; عدد واحد سر جایش، عدد گردشی صورت و<br>&nbsp;به تعداد ارقام گردشی 9 در مخرج می گذاریم به صورت زیر عمل می کنیم:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> = &nbsp;&nbsp;&nbsp; ... &nbsp; a/bcdbcd</font><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><table id="table239" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td align="center"><br></td> <td width="20" align="center"><br></td> <td align="center"><br></td> <td align="center"><br></td> <td align="center"><br></td> <td><br></td> <td align="center"><p style="margin-bottom:2px"><font size="2">bcd</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"><font size="2"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font size="2">999</font></p></td> <td>&nbsp; =a</td></tr></tbody></table>&nbsp;<br><font size="3"><br></font><br><p style="text-align: justify;"><font size="3">دسته سوم :اگر مخرج کسرها را به عددهای اول تجزیه کنید در مخرج آنها علاوه بر ۲ و۵&nbsp; عاملهای دیگر اول&nbsp; هم وجود دارد. اگر صورت بر مخرج تقسیم شود.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">وپیشروی کنیم، باقیمانده هیچ گاه به صفر نمی رسدو خارج قسمت&nbsp; همیشه تقریبی است. مثل&nbsp; <a href="http://www.cofelink.com/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%af%d9%88%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84/" target="_blank">۰</a>٫۸۳۳۳۳۳۳=۵/۶</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">به این دسته کسرها نماداعشاری متناوب مرکب&nbsp; گوییم زیرا غیر از ارقام دوره ی&nbsp; گردش اعشاری ارقام غیردوره&nbsp; گردش&nbsp; هم دارد. در&nbsp; مثال قبل کسر ۵/۶ عدد۸ رقم غیر گردش وعدد ۳ رقم دوره ی گردش است.</font></p><font size="3">اگر در تجزیه مخرج کسری تحویل نا پذیر&nbsp;&nbsp; a/b&nbsp;&nbsp;&nbsp; هم عاملهای اول 2یا 5وهم عاملهای اول دیگر داشته باشد. <br>پس از تقسیم صورت بر مخرج عدداعشاری متناوب به وجود می اید.<br>عدداعشاری متناوب مرکب :عددی که بعد از ممیز ابتدا یک یا چند رقم غیر گردشی دارد و سپس یک یا چند رقم گردشی&nbsp; هست.<br>&nbsp;مثال: </font><br><font size="3"><font size="3">:... 3.17<b>268268268</b></font><br>کسر مولد هرعدداعشاری متناوب مرکب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; &nbsp; ...bc &nbsp; &nbsp; ارقام غیر گردشی&nbsp; <br>...def &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ارقام گردشی &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>= &nbsp;&nbsp;&nbsp; ... &nbsp; a/bc...def<br><br></font><br><table id="table239" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td align="center"><p style="margin-bottom:2px"><font color="#990000"><b><font size="3"><u>ارقام غیر گردشی-کل عدد گردشی وغیر گردشی بدون ممیز</u><br></font></b></font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font color="#990000"><b><font size="3"><img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></b></font></p> <p style="margin-top:2px"><font color="#990000"><b><font size="3">00 ( صفربه تعداد غیرگردش) 9 ( به تعداد گردش)<br></font></b></font></p></td><td><font color="#990000"><b><font size="3">&nbsp;&nbsp; a عدد واحد &nbsp; </font></b></font></td></tr></tbody></table><br><br><font size="3"><br>کسر مولد اعشاری متناوب مرکب&nbsp;&nbsp; ... 0.715<b>323232</b>&nbsp;&nbsp; <br>715&nbsp;&nbsp;&nbsp; ارقام غیر گردش<br>32 ارقام غیر گردش<br><br></font><br><table id="table239" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td align="center"><p style="margin-bottom:2px"><font color="#990000"><b><font size="3"><u>70817</u></font></b></font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"><font size="2"><img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="11" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font color="#990000"><b><font size="3">99000</font></b></font></p></td><td width="20" align="center">=</td><td align="center"><p style="margin-bottom:2px"><font color="#990000"><b><font size="3"><u>71532-715</u></font></b></font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"><font size="2"><img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="11" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font color="#990000"><b><font size="3">99000</font></b></font></p></td><td align="center">&nbsp; <font color="#990000"><b><font size="3">0</font></b></font>&nbsp; </td><td align="center"><br></td></tr></tbody></table><br><br><font size="3">مثال:... 3.17<b>268268268</b></font><br><table id="table239" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td align="center"><p style="margin-bottom:2px"><font color="#990000"><b><font size="3"><u>17251</u></font></b></font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"><font size="2"><img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="11" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font color="#990000"><b><font size="3">99900</font></b></font></p></td><td width="20" align="center">=</td><td align="center"><p style="margin-bottom:2px"><font color="#990000"><b><font size="3"><u>17268-17</u></font></b></font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"><font size="2"><img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="11" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font color="#990000"><b><font size="3">99900</font></b></font></p></td><td align="center">&nbsp; <font color="#990000"><b><font size="3">3</font></b></font>&nbsp; </td><td align="center"><br></td></tr></tbody></table><br>&nbsp;<font size="3"><b><font color="#336666">در صورت امکان حتما&nbsp; کسر را ساده کنید.</font></b><br>مثال کسر مولد &nbsp; &nbsp;&nbsp; ... 0.<b>252252</b><br></font><br><table id="table239" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td align="center"><p style="margin-bottom:2px"><font color="#990000"><b><font size="3"><u>28</u></font></b></font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"><font size="2"><img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="11" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font color="#990000"><b><font size="3">111</font></b></font></p></td><td width="20" align="center">=</td><td align="center"><p style="margin-bottom:2px"><font color="#990000"><b><font size="3"><u>9÷252</u></font></b></font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"><font size="2"><img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="11" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font color="#990000"><font size="3"><b>9÷999</b></font></font><br></p></td><td align="center">&nbsp; <font color="#990000"><b><font size="3">0</font></b></font>&nbsp; </td><td align="center"><br></td></tr></tbody></table><font size="4"><b>در اعداد زیر خط&nbsp; /&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نشانه خط کسری</b></font><br><p style="text-align: justify;">ب<font size="3">ه مثال های دیگر توجه کنید:<br> ارقام دوره گردش&nbsp;در تقسیم&nbsp; بعضی عدد بر۹ و۹۹و۹۹۹ را ببینید :<br> ۰٫۲۲۲۲۲۲۲۲٫٫٫ = ۲/۹<br> ۰٫۵۴۵۴۵۴۵۴٫٫٫ = ۵۴/۹۹<br> ۰٫۲۹۸۲۹۸۲۹۸٫٫٫ = ۲۹۸/۹۹۹</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">ارقام دوره گردش&nbsp;در تقسیم&nbsp; بعضی عدد هابر۹۰ و۹۹۰۰۰و۹۹۹۰۰ را ببینید:<br> ۰٫۰۲۲۲۲۲۲۲۲٫٫٫ = ۲/۹۰<br> ۰٫۰۰۰۵۴۵۴۵۴۵۴٫٫٫ = ۵۴/۹۹۰۰۰<br> ۰٫۰۰۲۹۸۲۹۸۲۹۸٫٫٫ = ۲۹۸/۹۹۹۰۰<br> دقت کردید که در خارج قسمت تقسیم بر ۹۰ یا۹۹۰۰۰ و…. بعداز ممیز به تعداد صفرها در خارج قسمت صفر می گیرد.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">گاهی در تقسیم&nbsp; صورت به مخرج در خارج قسمت بعداز ممیز رقم های غیر دوره گردش (تکرار)&nbsp;شروع وبعد دوره گردش ارقام شروع می شود&nbsp; که گفتیم به آنها نماد&nbsp;اعشاری متناوی مرکب&nbsp; می گوییم, مثل: &nbsp;&nbsp; ….. ۰٫۲۱۴۵۶۴۵۶۴۵۶۴۵۶۴۵</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">تبدیل&nbsp; عدداعشاری&nbsp;&nbsp; متناوب مرکب به کسر<br> تبدیل&nbsp; عدداعشاری ۰٫۲۱۴۵۶۴۵۶۴۵۶۴۵۶۴۵۶ به کسر در حقیقت&nbsp; به شکل زیر است.<br> ۱-&nbsp;&nbsp; کسر&nbsp; &nbsp; مساوی&nbsp; x &nbsp; قرار دهید;&nbsp; &nbsp; &nbsp; وبعد =عدداعشاری &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ۰٫۲۱۴۵۶۴۵۶۴۵۶۴۵۶۴۵۶&nbsp; =&nbsp; x<br> ۲- طرفین تساوی ر<a href="http://www.cofelink.com/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%88-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81/" target="_blank">ا </a>در&nbsp; ۱۰ به توان (تعداد ار قام غیر گردش )&nbsp;در اینجا ۱۰به توان ۲&nbsp;&nbsp; ضرب کنید<br> تعداد ارقار م غیر دوره گردش ( ۰٫۲۱)&nbsp; دورقم &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : این چنین:<br> ۰٫۲۱۴۵۶۴۵۶۴۵۶۴۵۶۴۵۶&nbsp; =&nbsp; x<br> ۱۰۰x =&nbsp; &nbsp;&nbsp; ۲۱٫۴۵۶<br> ۳- حالا دوباره طرفین را در&nbsp; ۱۰ به توان&nbsp;تعداد ارقام دوره ی گردشی&nbsp;&nbsp;در این جا ۱۰ به توان ۳ بعنی ۱۰۰۰ ضرب کنید.(۴۵۶ عدد دوره&nbsp; ی گردشی است)<br> ….۱۰۰x =&nbsp; &nbsp;&nbsp; ۲۱٫۴۵۶<br> ….۱۰۰۰۰۰x =&nbsp; &nbsp;&nbsp; ۲۱۴۵۶<br> دو تساوی را از هم کم می کنیم</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">…۲۱٫۴۵۶- ۲۱۴۵۶= &nbsp; &nbsp; ۱۰۰۰۰۰x-&nbsp; ۱۰۰x<br> پاسخ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۲۱۴۳۵=۹۹۹۰۰x<br> ۴-معلوم برمجهول تقسیم شود.<br> ۲۱۴۳۵/۹۹۹۰۰&nbsp; =x<br> ۲۱۴۳۵/۹۹۹۰۰<br> دراخر ساده کنید&nbsp; کسر ما درست شد:<br> ۱۴۲۹/۶۶۶۰اگر صورت رابر مخرج تقسیم کردید پاسخ می شود:<br> = ۰٫۲۱۴۵۶۴۵۶۴۵٫٫٫</font></p><font size="3"><br><br><br><br></font><br><br> text/html 2017-07-27T21:59:19+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی کارهایی که یک معلم باید در کلاس از آنها پرهیز نماید http://fathi5.mihanblog.com/post/2030 <br><br><br><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormalCxSpFirst" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><b><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;color:red" lang="FA">کارهایی که یک معلم باید در کلاس از آنها پرهیز نماید</span></b></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">1- دوست شدن افراطی با شاگردان وقتی که در کلاس هستید :</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">رفتار دوستانه لازمه ی تدریس موفق در کلاس است اما دوستی با شاگردان یک بده بستان پایاپای را می طلبد که این برای یک معلم صورت خوشی نخواهد داشت و شما را در شرایط سختی قرار خواهد داد.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">2-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>توقف درس و درگیر کردن دانش آموزان به مسائل کم اهمیت :</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">هنگامی که دانش آموزان روی مسایل کم اهمیت با هم در گیر می شوند دیگر جایی برای رقابت سالم باقی نخواهد ماند.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">3-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تحقیر دانش آموزان و وادار آنان به کاری که شما از او می خواهید:</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">تحقیر تکنیک فوق العاده وحشتناک وزشتی است که یک معلم می تواندانجام دهد.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">ممکن است به قدری ناراحت وعصبانی شوند تادر جستجوی راه هایی برای تلافی کردن برآیند و این اعتماد آنان را به شما کم خواهد کرد.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">4-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>فریاد زدن در کلاس:</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">وقتی فریادمی کشید شما مبارزه را باخته اید. این بدان معنا نیست که شما نباید گاهگاهی صدای خود را بلند کنید. اما معلمانی که مکرراً فریاد می زنند هرگز نخواهند توانست کلاس خود را به خوبی اداره کنند.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">5-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>برخورد متفاوت با شاگردان:</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">عدالت در کلاس از اهم موضوعات تدریس و کلاسداریست. سعی کنید در کلاس نسبت به همه ی دانش آموزان نظر یکسان و عدالت محور داشته باشید ، هستند ، کودکانی وجود دارند که شما آن ها رابیش از دیگران دوست دارید اما باید سعی کنید هرگز این حالت درکلاس رخ ندهد.همه ی دانش آموزان را یکسان صدا بزنید. مجازات شاگردانی راکه دوست دارید کاهش ندهید .</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">6-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>وضع قوانینی که اساساً ناعادلانه هستند:</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">بعضی وقت ها قوانین خود به خود می توانندشمارادرموقعیت های بدی قراردهند، مثلاً، اگر یک معلم قانونی وضع کند که براساس آن پس از زنگ هیچ کاری برای انجام دادن وجود نداشته باشد این قانون می تواند یک موقعیت مشکلی راایجاد کند حال اگریک شاگرددلیل منطقی داشته باشد چه می شود؟ از این گونه موقعیت ها باید به شدت پرهیز کرد.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">7-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>سپردن کنترل خود به دست شاگردان:</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>هرتصمیمی درکلاس باید به دلایلی توسط شخص شما اتخاذ شود . به طور مثال شاگردان سعی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>می کنند ازدست امتحان رهاشوند.اما شمانباید بگذارید که چنین اتفاقی بیافتد مگر اینکه دلیل منطقی وجود داشته باشد.اگر شما به همه ی تقاضا ها جواب مثبت دهید وتسلیم شوید به راحتی کنترل کلاس را از دست خواهید داد.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">8-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>غیبت و شکوه از همکاران و معلمان دیگر نزد دانش آموزان:</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">اغلب اتفاق می افتدکه شمامطالبی رااز شاگردان می شنوید درباره ی معلمانی که فکر می کنید تدریس خوبی ندارند اما شما باید ازبحث دراین مورد پرهیزکنید وایده های خود را به خود معلمان یا به مدیر انتقال دهید.آنچه که به شاگردانتان می گویید محرمانه نیست و پخش می شود.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">9-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>نمره دادن بدون استدلال منطقی:</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">اطمینان حاصل کنید که قوانین هماهنگی برای نمره دادن دارید.اجازه ندهید شاگردان پس ازپایان کلاس جهت گرفتن نمره کامل شمارا به چالش بکشند زیرا این کارمشوق لازم (انگیزه لازم) رابرای انجام دادن کاری به موقع ازبین می برد. هنگام نمره دادن به تکالیف ازشیوه های عینی استفاده کنید این کاربه شما کمک می کند که دلایل منطقی برای نمرات دانش آموزان داشته باشید.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">10-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>رفتن به کلاس بدون طرح درس و برنامه ی قبلی:</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">در حقیقت بهترین شیوه برای انجام تدریس شروع آن درذهن وسپس مروری برشیوه های گوناگون تدریس جهت گرفتن اطلاعات لازم می باشد. این کارفقط باداشتن طرح درس قبل ازکلاس انجام پذیر است.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">11-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>استفاده از یک شیوه ی تکراری تدریس:</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">دانش آموزان این حالت راکسل کننده وخسته کننده می یابند به علاوه شمااحتمالاً دانش آموزانی را که می توانند از دیگرشیوه های تدریس بهره ببرند محروم می کنید </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> </p><p class="MsoNormalCxSpFirst" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">این دست بازخوردها به پیشرفت ها تأکید دارند و معلم کوچک ترین پیشرفت دانش آموز را<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>بزرگ کرده و او را تشویق می نماید به ویژه این شیوه برای دانش آموزان ضعیف نقش معجزه آسایی را داراست .</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>مثلا دانش آموزی که به تعبیری عام شلوغ است و همواره مزاحمتی برای کلاس دارد همین که<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>در انجام تکلیفی یا ... هنجار کلاس را رعایت نمود، معلم نباید از این فرصت غفلت کند و سریع و به هنگام بازخورد دهد که مثلا<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>« افرین پسرم چه خوب و آرام تکلیفت را انجام میدهی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و.... منو خوشحال کردی ». </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">برای این که این رفتار در کودک بماند و تقویت شود<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>معلم این رفتار دانش آموز را برای دیگران نیز بازگو نماید . مثلا<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>برای مدیر مدرسه، اولیاء، همسالان دانش آموز و... </span></p> <p></p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormalCxSpFirst" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">ویژگیهای باز خوردهای<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>فرآیندی</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>1- در آنها نقاط قوت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>دانش آموز، بزرگ نمایی شده </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>2- نقاط ضعف دانش آموزان ، با احتیاط بیان گردیده </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>3- رهنمود های عملی متناسب با تفاوت های فردی دانش آموز ، ارائه گردیده است<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>.</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2017-07-27T21:54:32+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی قوانین مهم کلاس️ http://fathi5.mihanblog.com/post/2029 <br><br>&nbsp;رعایت قوانین کلاس&nbsp; در حقیقت&nbsp; به نفع خود دانش اموز است .&nbsp; و100٪&nbsp;&nbsp; موجب پیشرفت دانش اموز است . همواره بچه هایی که قوانین را رعایت می کنند در ردیف&nbsp; بچه های موفق هستند .<br><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormalCxSpFirst" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri">️</span><b><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;color:red" lang="FA">قوانین مهم کلاس</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;; color:red" lang="FA">️</span></b></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">1 ـ همیشه زودتر از معلم در کلاس درس حاضر شوم.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">2 ـ درکلاس نظم رارعایت کرده وهنگامی که دبیر یا هرکدام از همکلاسی ها سخن می گویند ساکت بمانم وبه آنها خوب گوش کنم.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">3 ـ با همکلاسی ها وبه ویژه با دبیر خود باا حترام رفتار کنم.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">4 </span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">–</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"> هیچ وقت میان حرف معلم نپرم .</span><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">5 ـ با علاقه وجدّیت در بحث های کلاسی بارعایت حقوق واحترام دیگران مشارکت کنم.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">6-آدامس جویدن و خوردن<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>هرگونه غذا در کلاس ممنوع است .</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">7-.بعداز هرسه درس یاهر ماه یه امتحان خواهیم داشت.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">8- بهداشت فردی را رعایت می کنم ودر نظافت وبهداشت کلاس با دیگران همکاری می کنم.</span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">9- برای پاسخ گوی به سوالات معلم نوبت را رعایت می کنم.</span><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">10 ـ هنگام صحبت ازواژه های مناسب ودرخورکلاس استفاده خواهم کرد .</span><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">11- به دوستانم سلام می کنم و با احترام وگشاده رویی با آنها بر خورد می کنم.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">12-هنگا می که معلم تدریس می کندبا دقت گوش می دهم وبی مورد با دیگران صحبت نمی کنم.</span><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">13- در ساعات کلاسی بجز موارد اضطراری برای بیرون رفتن از کلاس اجازه نمی گیرم.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">14- خوش خطی وزیبا نویسی را در نوشته هایم رعایت می کنم.</span><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">15-از وسایل کلاسی به خوبی استفاده می کنم وبه آن ها صدمه نمی زنم.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">16-از شکایت های بی مورد پرهیز می کنم.</span><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">17- برای ورود وخروج از کلاس وصبحت با دیگران از معلم اجازه می گیرم.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">18- درکارهای گروهی ودر فعالیت های خارج از کلاس با معلم ودوستانم همکاری می کنم.و وسایل ولوازم مورد نیاز را تهیه می کنم.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">19 ـ ازشیطنت های بیهوده پرهیز می کنم .</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">20- از به کار بردن الفا ظ وکلمات نا شایست در کلاس دوری می کنم.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">21 ـ ازهرگونه شوخی بی جا ودرگیری اعم ازلفظی وفیزیکی اجتناب می کنم .</span><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">22 ـ هر جلسه درس پرسیده می شود و شما در طول ترم فقط یک بار میتوانیداجازه بگیرید که ازشمادرس پرسیده نشود، اونهم قبل از حضور وغیاب دانش آموزان ،پس سعی کنید این یک فرصتُ را برای روز مبادا نگه دارید.</span><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">23 ـ انجام به موقع تکالیفی که دبیر مربوطه برای یادگیری بهتر به ما می گوید.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">24- به صحبت های معلم با دقت گوش دهیم .( اول اجازه، بعد حرف تازه.)</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">25- برای برگزاری هرچه بهتر کلاس با کمک ومشاورت معلم اقدام وتلاش مضاعف کنیم .</span><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">26ـ ازنوشتن روی میز ،صندلی ودیوار ها پرهیز کنیم.</span><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">27 ـ<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>همیشه راست گو باشیم.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">28 ـ هر گز یکدیگر رامسخره نکنیم .(موقع لزوم باهم دیگر بخندیم به همدیگر نخندیم )</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">29 ـ سعی کنیم همیشه، با همدیگر مهربان باشیم.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">30 ـ سر امتحان تقلب نکنیم وهیچ وقت هم به کسی تقلب نرسانیم</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">31 ـ رازداروامانتدار باشیم بحث های کلاسی در درون کلاس بماند .</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">32 ـ به تفکّرات ، اعتقادات ،فرهنگ ، قومیّت ،علایق ،سلایق ،ملیّت ،زبا ن و......یکدیگر احترام بگذاریم .</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">33 ـ مؤدبانه ومطابق با هنجارهای کلاسی درکلاس درس بنشینیم .</span><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">34 ـ درصورت بروز هرگونه خطا واشتباه معذرت خواهی وتقاضای عفووگذشت رافراموش نکنیم .</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">35 ـ باهمدیگر دوست باشیم ودر حفظ دوستی کوشا باشیم .</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">36 ـ بایکدیگراعتماد داشته باشیم وهرگز از موقعیت های یکدیگر سؤءاستفاده نکنیم</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">37 ـ متعهد می شویم که همیشه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>به وظایف خود عمل کنیم.</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2017-07-27T21:51:16+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی درس هنر و کلاس http://fathi5.mihanblog.com/post/2028 <br><br><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormalCxSpFirst" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">&nbsp;فعالیت هایی که می تونیم در ساعات هنر انجام بدیم.</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">1-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>نقاشی با موضوع معین</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">2-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>نقاشی با حروف الفبا و اعداد و نام خودشان</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">3-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>نقاشی خط خطی و یافتن تصویر</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">4-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>چسباندن تکه کاغذ و کامل کردن آن</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">5-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>نقاشی ناتمام با کامل کردن خطوطش</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">6-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>چاپ انگشتی با رنگ گواش</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">7-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>کشیدن طرح با پاکن روی کاغذی که با مداد سیاه شده است</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">8-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>نقاشی با موضوع درسی </span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">9-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>چاپ با مواد طبیعی مانند پیاز و سیب زمینی و ..</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">10-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>نمایش و کشیدن صحنه های نمایش</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">11- کاردستی با موضوع درسی مثل پوشش بدن جانوران</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">12-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>نقاشی با مداد رنگی و طراحی به وسیله ی یک وسیله نوک تیزروی سطح آن</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">13- حجم سازی با کاغذ یعنی مچاله کردن کاغذ در اندازه های کوچک وچسباندن روی کاغذ</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">14-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>رنگ کردن انواع سنگ ها و کشیدن طرح های مختلف روی آن </span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">15-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>نقاشی با نقطه ( درس ریاضی )</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">16-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>کاردستی برش کاغذ</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">17-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>نمایش از موضوعات درسی</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">18- کامل کردن نقاشی ناقص</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">19-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>چسباند کاغذ روی یک سطح برجسته و رنگ کردن آن</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">20-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>تا کردن کاغذ و برش آن به صورت اشکال تزیینی</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">21-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>درست کردن کار ت پستال های تزیینی</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">22-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>نقاشی با کمک جوهر و نخ در کاغذ تا شده</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">23- کاردستی با کمک خرده تراش</span><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">24-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>نقاشی آزاد</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">25-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>نقاشی با کمک مسواک و آبرنگ</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">26-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>گردش در طبیعت</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">27-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>کاردستی با وسایل دور ریختنی</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">28-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>رنگ کردن تخم مرغ</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">29-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>رنگ کردن وسایلی که با گل ساخته اند</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">30-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>قصه گویی</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">31-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>قصه خوانی</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">32-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>موسیقی</span><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">33- حجم سازی با گل</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">34- کاردستی با نایلون و پنبه و نخ و ساخت سیر</span><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">35- نقاشی با مداد شمعی</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><br> text/html 2017-07-27T21:49:30+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی زندگی ریاضی است. http://fathi5.mihanblog.com/post/2027 <br><br><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormalCxSpFirst" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><b><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;color:red" lang="FA">زندگی ریاضی است</span></b><b><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; color:red" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">سخت و شیرین </span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">زندگی نموداری سینوسی است.(~)</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">ما وقتی در سرازیری به زیر صفر میرسیم</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">قهر و غصه و دلخوری ،</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">وقتی هم نمودار در مثبت و بالای صفر میرود</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">عشق میکنیم و شادی ...</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">غافل از اینکه در اوج ، هنوز مثبت یک ایستاده و پس از آن شروعِ پایین آمدن است و در قعر، منفی یک و پس از آن صعود دوباره ...</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">پس از این مثبت و منفی ها و بالا و پایین ها دلخور نشو!</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">آن گاه ، در اوج آماده سرسره بازی هستی</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">و در قعر میدانی که باید از پلکان سرسره بعد بالا روی</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">پس بخند و بتاب ...</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">که باید از بالا و پایین رفتن زندگی لذت برد و سرسره بازی کرد.</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><br> text/html 2017-07-27T21:47:25+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی علل و راه‏های درمان درس نخواندن و انجام ندادن تکالیف کودکان چیست؟ http://fathi5.mihanblog.com/post/2026 <br><br><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormalCxSpFirst" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">علل و راه‏های درمان درس نخواندن و انجام ندادن تکالیف کودکان چیست؟</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">شما باید برای رفع این مشکل، از روش حل مسأله استفاده کنید بدین معنا که علل احتمالی را در نظر گرفته، در پی از بین بردن آن باشید. </span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">علل گوناگون مشکلات درسی کودکان چنین است:</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">1. مشکلات جسمی: ممکن است فرزند شما در بینایی یا شنوایی ضعف داشته یا به بیماری مزمنی مبتلا باشد. مراجعه به متخصص، نگرانی شما را از این جهت از بین می‏برد. </span><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">2. مشکلات روحی: فشارهای روحی ناشی از اختلاف پدر و مادر، حسادت به فرزند تازه متولد شده، تبعیض و مقایسه‏ی کودک با دیگران، سرزنش و توبیخ و... به طور قطع در رشد تحصیلی او اثر منفی دارد و او را از انجام امور درسی باز خواهد داشت. </span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">3. اختلال در یادگیری: اختلال در یادگیری (</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;">Learning disorder</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>) یا ناتوانایی‏های یادگیری (</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;">Learning disability</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>) که 80 درصد به صورت اختلال در خواندن خود را نشان می‏دهد، یکی از عوامل مشکلات درسی و عدم انجام تکالیف است. </span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">کودکان مبتلا به این اختلال از جهت هوش بهر، متوسط رو به بالا هستند؛ پس برخلاف تصور برخی، اختلال در یادگیری، به معنای عقب‏ماندگی ذهنی نیست. </span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">مشکلات این گونه کودکان، مربوط به ادراک، تمیز، حافظه و توالی دیداری و شنیداری است و به طور معمول در تشخیص کلمات مشابه چون دوز و زود و غاز و زاغ، روز و زور، و... مشکل دارند. </span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">4. خستگی: بازی و فعالیت‏های فیزیکی بیش از حد، سبب خستگی فراوان و در نتیجه، عدم انجام تکالیف خواهد شد؛ پس این گونه فعالیت‏ها نیز باید حساب شده و براساس برنامه باشد. </span><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">5. حواس‏پرتی: برخی کودکان، وقتی تنها هستند، حواسشان پرت می‏شود؛ پس باید زمینه‏ای فراهم شود که یا مادر در اتاق کودک باشد یا کودک در محل فعالیت مادر (آشپزخانه) به تکالیفش برسد تا در صورت حواس‏پرتی، مادر به او کمک کند. </span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA">6. هوش فوق‏ العاده: در مواردی (گرچه اندک)، هوش بهر بالای کودک، مانع از انجام تکالیف است؛ زیرا از دید او، انجام تکالیف، بسیار بچگانه است. برای چنین کودکی می‏توانید با هماهنگی با معلم، برنامه ‏ی ویژ ه ‏ای را ترتیب دهید.</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;MS Gothic&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;" lang="FA"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><br><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">اما آیا هیچیک از این روش ها به کودکتان انگیزه ی درس خواندن را داده است؟ </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">ممکن است شما با انجام این کارها بتوانید او را مجبور کنید تا تکالیفش را بنویسد و درس هایش را بخواند اما رفتار او در برابر انجام وظیفه ای که بر عهده او گذاشته شده است را اصلاح نمی کنید</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">. روشتان را تغییر بدهید و نقش خودتان را از یک ناظر به یک همراه تغییر دهید.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">. برای فرزندتان مکانی ایده آل و مناسب برای انجام تکالیفش فراهم کنید.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">کودک را از محیطی پر از وسایل بازی و تحریک کننده دور کنید،</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">اتاقی که او درس می خواند نباید شلوغ و پر رفت و آمد باشد. هر چیزی که او را وسوسه می کند را دور کنید</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">. اگر صدای تلویزیون حواس کودک را پرت می کند برای مدتی تلویزیون را خاموش کنید.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">البته این نکته را فراموش نکنید که کودک باید یاد بگیرد در شرایط متفاوت و حتی گاهی نامناسب درسش را بخواند اما برای شروع و برای ایجاد انگیزه این روش ها مناسب و ضروری هستند.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">. سعی کنید تمام ابزارها و وسایل آموزشی که کودک برای انجام تکالیفش لازم دارد را در اختیارش بگذارید، </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">خودکار و مداد، دفتر و یا کاغذ وکتاب و یا هر چیز دیگری که نیاز دارد را فراهم کنید </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">پیش از شروع درس خواندن یا مشق نوشتن چند دقیقه ای کنارش بنشینید تا مطمئن شوید که هیچ مشکل یا بهانه ای وجود ندارد. </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri"><span dir="LTR"></span></span><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">اگر او برای انجام تحقیقی و یا مسئله ای احتیاج به اطلاعاتی دارد حتما همراهیش کنید و اگر خودتان آن اطلاعات را ندارید می توانید از دوست و یا آشنایی بپرسید و یا در اینترنت آن را جستجو کنید.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">هرگز کودک را رها نکنید او برای تحقیق و پژوهش نیاز به کمک دارد</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;mso-add-space:auto;line-height:normal"><span style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">با پرسیدن «درستو خوندی؟ ریاضیتو حل کردی» خیال خودتان را راحت نکنید. در شنیدن جزئیات مشتاق باشید و به او مشورت بدهید</span></p> text/html 2017-07-25T22:09:16+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی رقم یکان دراعداد زوج وفرد http://fathi5.mihanblog.com/post/2025 <br><br><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red" lang="FA">رقم یکان</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">1- هرگاه چند عدد زوج را با هم جمع کنیم رقم یکان حاصل جمع،حتماً زوج خواهد شد.</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">2- هرگاه چند عدد فرد را با هم جمع کنیم رقم یکان حاصل جمع،ممکن است زوج باشد یا فرد.</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">اگر تعداد اعداد،فرد باشد رقم یکان حاصل جمع،فرد می‏شود و بلعکس </span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">3-هرگاه عدد زوجی را هرچند بار در خودش ضرب کنیم رقم یکان حاصل ضرب،حتماً زوج خواهد بود.<br><br></span></b><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><br><p>اعداد صحیح با توجه به بخش‌پذیریشان به عدد دو به دو بخش زوج و فرد تقسیم می‌شوند. اعداد فرد به <span class="mw-redirect">اعداد صحیحی</span> گفته می‌شوند که بر دو بخش پذیر نباشند.(حاصل تقسیم آنها به دو نیمه یک عدد صحیح و باقی‌مانده <span class="mw-redirect">یک</span> باشد. اعداد فرد(Odd number) در ریاضی در مقابل <span class="mw-redirect">اعداد زوج</span> قرار دارند و مضرب دو نیستند. یک و منفی سه از اعداد فرد هستند. صفر، چهار و منفی دو از اعداد زوج هستند. به ازای هر عدد صحیح مانند n هر عدد k زوج است اگر و تنها اگر k=2n باشد یا عدد صحیحی که ۲ را عاد کند زوج است (در حالت کلی تر اگر عددی، عدد زوجی را عاد کند زوج است) به ازای هر عدد صحیح مانند n هر عدد p فرد است اگر و تنها اگر p=2n-۱ باشد یا عدد صحیحی که ۲ را عاد نکند فرد است (در حالت کلی تر اگر این عدد صحیح هیچ عدد زوجی را عاد نکند فرد است) به عبارت دیگر برای اثبات زوج بودن یک عدد کافی است ثابت کنیم از یک عدد فرد یک واحد کمتر است (یا بیشتر است) به همین صورت برای اثبات فرد بودن یک عدد کافی است ثابت کنیم از یک عدد زوج یک واد بیشتر (یا کمتر) است</p> <ul><li>عدد صفر زوج است</li><li>اعداد -۱ و -۳ و ... فرد هستند</li><li>اعداد -۲ و -۴ و ... زوج هستند</li><li>اعداد نا صحیح نه زوج هستند و نه فرد</li><li>حاصل جمع دو عدد زوج، زوج است.</li><li>حاصل جمع دو عدد فرد، زوج است.</li><li>حاصل جمع یک عدد زوج با یک عدد فرد، فرد است</li><li>حاصل ضرب یک عدد فرد در هر عدد فردی، فرد است.</li><li>حاصل ضرب یک عدد زوج در هر <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C" title="عدد طبیعی">عدد طبیعی</a>، زوج است.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ویکی پدیا<br></li></ul> text/html 2017-07-25T22:05:33+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی ارتفاع وارد بر وتر http://fathi5.mihanblog.com/post/2024 <br><br><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red" lang="FA">ارتفاع وارد بر وتر:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">برای محاسبه ارتفاع وارد بر وتر ، می توانیم از فرمول زیر استفاده کنیم. </span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وتر ÷ حاصل ضرب دو ضلع زاویه‏ی قائمه= ارتفاع واردبر وتر</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مثال : اگر دو ضلع زاویه‏ی قائمه مثلث قائم الزاویه‏ای 5 و 12 س باشدووتر آن 15 س باشد.طول ارتفاع وارد بر وتر آن چقدر است؟<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 4&nbsp; =&nbsp; 15 ÷&nbsp; 12×5 </span></b><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><br> text/html 2017-07-25T22:04:01+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی تعداد زاویه ها http://fathi5.mihanblog.com/post/2023 <br><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red" lang="FA">تعداد زاویه ها:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">هرگاه در چند زاویه ی مجاور که دارای راس مشترک هستند ، بخواهیم تعداد زاویه ها را تعیین کنیم ، از فرمول زیر استفاده می کنیم.</span></b><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 ÷ (تعداد فاصله ها× تعداد نیم خط ها ) = تعداد زاویه ها</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">توجه : تعداد فاصله ها،از تعداد نیم خط ها یکی کم تر است.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><br><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><br> text/html 2017-07-25T22:04:01+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی تعداد زاویه ها با داشتن تعداد ضلع چند تاست http://fathi5.mihanblog.com/post/2022 <br><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red" lang="FA">تعداد زاویه ها:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">هرگاه در چند زاویه ی مجاور که دارای راس مشترک هستند ، بخواهیم تعداد زاویه ها را تعیین کنیم ، از فرمول زیر استفاده می کنیم.</span></b><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 ÷ (تعداد فاصله ها× تعداد نیم خط ها ) = تعداد زاویه ها</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">توجه : تعداد فاصله ها،از تعداد نیم خط ها یکی کم تر است.</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><br>