معلم5 فتحی در این وبلاگ مطالبی و اطلاعاتی بروز علمی در حیطه آموزش کلاس های پنجم تا سوم راهنمایی قرار داده شده است و همچنین سوال ، تست ،مطالب آموزنده علمی و مذهبی و نرم افزار وجود دارد اگر مطلبی هم دارید میتوانید به ایمیل من بفرستید با نام خودتان ثبت می کنم efat.fathi@chmail.ir http://fathi5.mihanblog.com 2018-04-24T10:25:46+01:00 text/html 2018-04-08T15:00:19+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی درصدهای مالی http://fathi5.mihanblog.com/post/2090 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>مسائل افزایش درصد<br><br>افزایش درصد هایی که بیشتر در ریاضیات مالی مطرح میشود :<br><b>سود<br>مالیات بر ارزش افزوده</b></div><div><br><b><b>تورم</b></b><br><br>مثال:قیمت کالایی در سال گذشته 2400 تومان بوده است و امسال 3000 تومان شده است این کالا چند درصد گرانتر شده است؟<br>این مسائل درست مثل مسائل تخفیف انجام می شود به این ترتیب که ابتدا اختلاف دو عدد موجود در مسئله را بدست می اوریم سپس عدد کوچکتر را عدد کل یا همان معادل 100 درصد در نظر میگیریم<br><br><table width="200" height="74" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<font color="#FF0000">25</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;600 افزایش<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;100</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;2400<br></td></tr></tbody></table>&nbsp;<br>جواب میشه ٢٥٪‏<br>600 تومان افزایش قیمت داشته باید دید 600 تومان چند درصد قیمت اولیه است درسته؟<br><br>600/2400=25/100<br>پس میشه 25 درصد<br><br>حالا میریم سراغ افزایش و تخفیف های متوالی:<br><br>روش محاسبه درصد تخفیف یا سود متوالی:<br>درصدهای فروش نهایی&nbsp; رادر تخفیف از010 کم کنید ودر سود یا مالیات یا افزایش با 100 جمع کنید بصورت کسری نوشته و در هم ضرب می کنیم و سپس از یک واحد کامل کم می کنیم تا درصد تخفیف، سود، متوالی بدست بیاد<br><br>قیمت کتابی اکنون 8000 تومان است اگر هر سال قیمت ان 10 درصد افزایش یابد دو سال بعد قیمت کتاب چقدر خواهد شد؟</div><div><br></div><div><table id="table539" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td> &nbsp;&nbsp; <br></td> <td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt" color="#FF0000">121</font></p><font color="#FF0000"> </font><p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt" color="#FF0000"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p><font color="#FF0000"> </font><p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt" color="#FF0000">100</font></p></td> <td>&nbsp;= <br></td> <td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">110</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">100</font></p></td> <td>&nbsp;× <br></td> <td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">110</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">100</font></p></td> <td>&nbsp; =&nbsp; .</td></tr></tbody></table><br><table width="231" height="74" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<font color="#FF0000">9680</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;121 دو سال بعد<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;8000</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;100<br></td></tr></tbody></table></div><div><br></div><div>برای حل این سوال توجه داشته باشیم دو سال افزایش پشت سر هم را نمی توان یک مرتبه 20% در نظر گرفت چون سال دوم 10% قیمت جدید اضافه خواهد شد نه به قیمت دو سال قبل آن<br><br>نکته:برای دو افزایش قیمت متوالی می توان درصد افزایش یافته را به 100% اضافه کرد و عدد را در ان دو درصد افزایش یافته ضرب نمود<br><br>کالایی رو با 20 درصد تخفیف خریدیم و با 10 درصد سود می فروشیم.<br>قیمت نهایی چند درصد قیمت اولیه است؟؟؟<br><table id="table539" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td> &nbsp;&nbsp; <br></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt" color="#FF0000">88</font></p><font color="#FF0000"> </font><p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt" color="#FF0000"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p><font color="#FF0000"> </font><p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt" color="#FF0000">100</font></p></td><td>&nbsp;= <br></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">110</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">100</font></p></td><td>&nbsp;× <br></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">80</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">100</font></p></td><td>&nbsp; =&nbsp; .</td></tr></tbody></table><br><br>مثال:اختلاف یک تخفیف 40 درصدی با دو تخفیف متوالی 10%و30% را بدست اورید100-10=90&nbsp;&nbsp; و100=30=70<br></div><div><table id="table539" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt" color="#FF0000">63</font></p><font color="#FF0000"> </font><p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt" color="#FF0000"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p><font color="#FF0000"> </font><p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt" color="#FF0000">100</font></p></td><td>&nbsp;= <br></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">90</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">100</font></p></td><td>&nbsp;× <br></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">70</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">100</font></p></td><td>&nbsp; = فروش .</td></tr></tbody></table></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; اختلاف&nbsp; &nbsp; 3٪=&nbsp; 37٪-40٪&nbsp; &nbsp; &nbsp; 37٪ تخفیف &nbsp;&nbsp;&nbsp; 37=63-100<br></div><div><br></div><div>حالا&nbsp; اگر اول 20 درصد تخفیف بدیم و بعد 30 درصد یا اول 30 درصد تخفیف بدیم و بعد 10 درصد تاثیری در جواب نهایی داره حاصل ها متفاوتن یا نه؟<br><br>نکته:ترتیب تخفیف های متوالی تاثیری در مقدار تخفیف نهایی ندارد<br><br>مثال:قیمت کالایی را 20% کم کردیم.می خواهیم ان را به قیمت اولیه اش برگردانیم،چند درصد&nbsp; باید به قیمت فعلی اضافه کنیم؟<br><table width="184" height="74" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<font color="#FF0000">100</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;80 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;125</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;100<br></td></tr></tbody></table><br>هرگاه قیمت کالایی رو 20٪ درصد کم کنیم باید از روش زیر برای برگرداندن به مقدار اولیه استفاده کرد<br>1100-125=25٪<br><br>قیمت کالایی را 20% افزایش دادیم اما از فروش ان کم شد ناچار هستیم قیمت فعلی را به قیمت اولیه باز گردانیم،چند درصد باید از این قیمت کم کنیم؟<br><br>هرگاه قیمت کالایی رو 20٪ درصد افزایش بدیم باید از روش زیر برای برگرداندن به مقدار اولیه استفاده کرد<br><table width="231" height="74" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<font color="#FF0000">100</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;120&nbsp; <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;100<br></td></tr></tbody></table><br>شخصی دو اسب داشت که هر کدام از آنها را به مبلغ 600000 ششصد هزار تومان فروخت ...<br>روی یکی از آنها 20% بیست درصد سود کرد و روی دومی 20% بیست درصد ضرر کرد ...<br>آیا این شخص در این معامله سود برده است یا ضرر کرده است یا هیچکدام؟<br><br>حل به روش جدول تناسب:<br>اسبی که با ٪۲۰ سود فروخته شده:<br>قیمت خرید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۰۰&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ؟<br>قیمت فروش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۲۰&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۶۰۰۰۰۰<br>پس قیمت خرید:۵۰۰۰۰۰<br><br>اسبی که با ٪۲۰ ضرر فروخته شده:<br>قیمت خرید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۰۰&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ؟<br>قیمت فروش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۸۰&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۶۰۰۰۰۰<br>پس قیمت خرید این اسب: ۷۵۰۰۰۰ بوده<br>جمعبندی:<br>قیمت خرید هر دو اسب:<br>۷۵۰۰۰۰+۵۰۰۰۰۰=۱۲۵۰۰۰۰<br>قیمت فروش: ۱۲۰۰۰۰۰<br>پس ۵۰۰۰۰ ضرر کرده<br><br></div> text/html 2018-03-03T02:44:36+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی مساحت و محیط ربع دایره http://fathi5.mihanblog.com/post/2087 <h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1978">نیم دایره</a></h2><div><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/2034">مساحت برگ داخل دایره</a></h2></div><div><br></div><div>مساحت ربع دایره</div><div><img src="http://www.mathsisfun.com/geometry/images/quadrant.gif" alt="" width="104" vspace="0" hspace="0" height="120" border="0" align="bottom">یک چهارم دایره <br></div><div><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: middle; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; top: 0.05em;">مساحت ربع&nbsp; دایره =<div style="display: table-cell; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;"><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding: 0px 0.2em; vertical-align: middle; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;" class="frac"><div style="display: block; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;"><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: middle; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; top: 0.05em;"><div style="display: table-cell; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;">π</div><div style="display: table-cell; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;"><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; padding-left: 0.1em; padding-right: 0.1em;" class="exp"><div style="display: table-cell; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;">R<sup>2</sup></div><div style="display: table-cell; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: top; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; font-size: 80%; top: -1px; left: 1px;"><br></div></div></div></div></div><div style="display: block; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-top: 1px solid;">4</div></div></div></div> پس:</div><div><b>&nbsp;اگر شعاع=2 باشد</b></div><div><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: middle; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; top: 0.05em;">مساحت ربع دایره&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.14=<div style="display: table-cell; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;"><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding: 0px 0.2em; vertical-align: middle; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;" class="frac"><div style="display: block; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;"><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: middle; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; top: 0.05em;">2×2×3.14</div></div><div style="display: block; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-top: 1px solid;">4</div></div></div></div> پس:</div><div><b>اگر شعاع =10 باشد محیط ربع دایره چقدر؟</b></div><div>محیط دایره= قطر × عدد پی<br></div><div><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: middle; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; top: 0.05em;"><font color="#3333FF"><b>محیط ربع دایره&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; محیط ربع دایره +&nbsp; طول دوشعاع &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></font>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 4.71=<div style="display: table-cell; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;"><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding: 0px 0.2em; vertical-align: middle; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;" class="frac"><div style="display: block; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;"><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: middle; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; top: 0.05em;">2×3×3.14</div></div><div style="display: block; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-top: 1px solid;">4</div></div></div></div> پس:&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.71+ 6=10.71</div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/0001.jpg" width="126" height="116"></div><div><br></div><div><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: middle; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; top: 0.05em;"><font color="#3333FF"><b>محیط ربع دایره&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; محیط ربع دایره +&nbsp; طول دوشعاع &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></font>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 12.56=<div style="display: table-cell; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;"><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding: 0px 0.2em; vertical-align: middle; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;" class="frac"><div style="display: block; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;"><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: middle; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; top: 0.05em;">2×8×3.14</div></div><div style="display: block; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-top: 1px solid;">4</div></div></div></div> پس:&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12.56+16=28.56</div><div><br></div> text/html 2018-02-06T03:09:29+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی مسئله http://fathi5.mihanblog.com/post/2085 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>1-برای کشیدن خط وسط جاده ازیک غلتک که به مخزن اصلی وصل است استفاده می کننداگرشعاع غلتک۲۵ سانتی متروازارتفاع استوانه۲۰باشه پس ازاینکه ۷۵۰متر راخط کشی کردندمخزن اصلی رنگ خالی شده دراین مسیرغلتک چند دورمی زند؟عددپی 3<br></div><div>0.25×0.25×3دور×0.20=3/80</div><div>3/80÷750=20000 <br></div><div><br></div><div>2-اگرطول قطر مستطیلی ۱۲و زاویه ی بین اقطار ۴۵ باشد مساحت مستطیل <br></div><div>انرا مربع حساب کرده و راه مساحت لوزی<br></div><div>12×12÷2=72<br></div><div><br></div><div><br></div><div>3-محیط یکی از وجه های یک مکعب 48سانتی متر است محیط گسترده ی این مکعب چند سانتی متر است <br></div><div>48÷12=4</div><div>4×14=<br></div><div><br></div><div>4-مساحت کل مکعبی را 9 برابر میکنیم حجم ان چند برابر میشود؟ 3×3×3=<br></div><div><br></div><div>5-دربین عقربه های دقیقه شمارو ساعت شمار چند زاویه قائمه و چند زاویه نیم صفحه درست می شود؟ <br></div><div>44تا قائمه و22تا نیم صفحه<br></div><div><br></div><div> 6-ساقهای متساوی الساقین 15 سانتی متر است و ارتفاع قاعده 12 سانتی متر است قاعده چقدر=9<br></div><div><br></div><div><br></div><div>7-متمم زاویه ای به مکمل آن 0/1 است. این زاویه چند درجه است؟ <br></div><div>10-1=9<br>90÷9=10<br>10×10=100<br>1×10=10<br>زاویه اصلی=80</div><div><br></div><div>8-کارگر1دیواری رادر 16 ساعت می چیند.کارگر2همان کار رادر12ساعت انجام می دهد.<br> اگراین دو کارگر آن کار را در8ساعت انجام می دهد.اگر این دو در این مدت با هم حرف بزنند در هر ساعت16آجر کمتر بچینند . دیوار از چند آجر تشکیل شده است؟ <br></div><div><br></div><div><br></div><div>9-مجموع این الگو چند است؟<br> ۱۵،۲۰،۲۵،....85</div><div><b>پاسخ شما : </b><span id="reply_text_1552649">تعداد× میانگین<br> میانگین=45 نصف مجموع اولی واخری<br> تعداد=13<br> اخری-اولی ×2+1=13<br> 13×45</span></div><div><span id="reply_text_1552649"><br></span></div><div><span id="reply_text_1552649"><br></span></div><div>-10دانش آموزی فاصله ی ازخانه تا مدرسه را با سرعت 40متر در دقیقه برود،2دقیقه زودتر واگربا سرعت30متر در دقیقه برود،3دقیقه دیرتر به مدرسه میرسد. فاصله ی بین مدرسه تا خانه ی این دانش آموز چند متراست.</div><div>600 متر بوده<br></div><div><br></div><div>11-محیط یکی ازوجه های مکعبی20سانتی متر است محیط گسترده این مکعبچقدراست؟)ضلع=5</div><div>5×14=70<br></div><div><br></div><div><br></div><div> 12-اختلاف دو زاویه متمم ۲۵است اندازه دوزاویه چند است</div><div>90-26=65÷2=32.5</div><div>90-32.5=57.5</div><div><br></div><div>13-سه جعبه وجود دارد. یکی محتوی سیب،‌ یکی محتوی پرتغال و یکی محتوی سیب و پرتغال به صورت همزمان است.<br>روی هر جعبه یک برچسب (سیب، پرتغال، سیب و پرتغال) زده شده است که نشان می‌دهد درون هر جعبه چه میوه‌ای قرار دارد (از هر برچسب یکی استفاده شده است).&nbsp; میدانیم این برچسب‌ها به صورت کامل اشتباه زده شده‌اند و هیچ کدام سر جای خود نیستند. شما نمی‌توانید درون جعبه‌ها را ببینید اما میتوانید از درون آنها میوه به تعداد دلخواه خارج کنید. سوال این است که حداقل چند میوه باید به عنوان نمونه از این جعبه‌ها (آنطور که خودتان تشخیص می‌دهید) بردارید تا بتوانید برچسب‌ها را درست کنید؟<br>ز جعبه ای که نوشته سیب یکی برمی داریم<br>دو حالت پیش می آید :<br><br>1. سیب است .<br>آنگاه آن جعبه حتما هر دو میوه را دارد(چون فرض بر این است که برچسب ها نادرست نصب شده اند)&nbsp; و جعبه ای که نوشته پرتقال حتما سیب و جعبه ای که نوشته هر دو حتما پرتقال است<br><br>2 . پرتقال است .<br>آنگاه از جعبه ای که نوشته هر دو یک میوه بر میداریم اگر پرتقال باشد جعبه ای که میوه ی اول را برداشتیم حتما هردو میوه را دارد و جعبه ی آخری هم سیب است . اگر سیب باشد جعبه ی اولی حتما پرتقال و جعبه ی آخری هر دو میوه را دارد</div><div><br></div><div>14-درالگوی زیر جمله 114ام رابدست آوردید <br>5-50-48-96-98-49</div><div><br></div><div><br></div><div>15-اعداد به صورت زیر است<br><br>18 ، 21 ، 24 ، ...، 225<br>تعداد عدد چند تا؟<br>(225-18)÷3=69<br>69+1=70</div><div><br></div><div>16-مکمل مکمل متمم 50 رو حساب کنید؟؟</div><div>مکمل مکمل باهم ساده شده حذف می شوند. فقط متتم 90 حساب شود&nbsp; 40=50-90<br></div><div><br></div><div><br></div><div>17-یک منبع آب به شکل مکعب به ضلع 1 متر داریم.<br> اگر آب با سرعت 2 لیتر در دقیقه به درون آن بریزد ،ارتفاع آب در دقیقه چند سانتی متر بالا می آید ؟50</div><div><br></div><div>18- مساحت جانبی مکعبی ۳۶ ساتسی متر مربع می باشد حجم ان چیست&nbsp;&nbsp; 27</div><div><br></div><div>19-نردبانی به ارتفاع 15 متر به دیوار که به اندازه سایه آن9 متر می باشد تکیه داده شده است ارتفاع دیوار چند است ؟ 12متر</div><div><br></div><div>20-منشور 10 پهلو چند راس و چند یال و چند وجه دارد؟&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></div><div>20 راس-30 یال-12 وجه</div><div><br></div><div>21-گر کتابفروشی کتاب های خود را 100 تومان بفروشد 70 تومان ضرر میکند و اگر 105 تومان بفروشد 80 تومان سود میکند تعداد کتاب ها چندتاست؟ <br></div><div>30تا</div><div>22-گنجایش حوضی ۰/۹ متر مکعب است.اگر در هر دقیقه۷۵۰ سی سی آب وارد حوض شود چند ساعت طول می کشد تا حوض پر شود <br></div><div>750÷900000=1200دقیقه=20 ساعت</div><div>23- 1000مكعب واحد با اتصال به یكدیگر مكعبى بزرگتر به ضلع ١٠ تشكیل دادند. اگر ابتدا تمام وجه های مكعب بزرگ رنگ شود و سپس مكعب های واحد از یكدیگر جدا شوند چند مكب داریم كه حداقل دو ضلع رنگی داشته باشد؟چند مكعب داریم كه حد اكثر دو ضلع رنگی داشته باشد؟ <br></div><div><br></div><div>24-aمساوی با۱۲۵ضرب در۱۲۸حداقل درچه عددطبیعی ضرب شودکه حاصل مربع ومکعب کامل شود؟</div><div>500<br></div><div>25-فاطمه 30% کتابی را خوانده است.اما هنوز 210 صفحه ی آن باقی مانده است. کل کتاب چند صفحه بوده است</div><div><div class="clearfix"> <div class="reply" id="reply_1563113" style="display: block;"> <b>پاسخ&nbsp; : </b><span id="reply_text_1563113">70٪=210 تا</span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1563113"> کل کتاب=300 صفحه</span></div><div class="reply" style="display: block;"><br><span id="reply_text_1563113">26-عدد، 30 چهل درصد چه عددی است؟</span><br><span id="reply_text_1563113"><b> </b><span id="reply_text_1563099">40٪÷30=75</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1563113"><span id="reply_text_1563099">27-&nbsp; </span></span>۴۰ درصد عددی ۸ است آن عدد چند? 20</div><div class="reply" style="display: block;">28-نصف ثلث نسبت دو عدد هفتاد و پنج صدم است .اگر عدد بزرگتر 27 باشد عدد کوچک تر چیست؟12</div><div class="reply" style="display: block;"><br></div><div class="reply" style="display: block;">-29-می خواهیم جعبه های مکعب شکل به طول و عرض و ارتفاع 15 را در کارتنی به طول 259 عرض90 ارتفاع 81 قرار دهیم حداکثر چند جعبه درون این کارتن جای می گیرد ؟؟هریک&nbsp; از ابعاد جعبه بر 15 تقسیم کنید&nbsp; و باقی مانده&nbsp; بی ارزش&nbsp; می شود=17و5و5<br>5×5×17=&nbsp; تعداد جعبه</div><div class="reply" style="display: block;">30-قاعده منشورسه پهلومثلث قائم الزاویه ای است به ضلع8و15سانتی متراگرارتفاع آن14سانتی مترباشدحجم آن رابه دست آورید؟ا</div><div class="reply" style="display: block;"><div class="clearfix"> <div class="reply" id="reply_1564461" style="display: block;"> <b>پاسخ شما : </b><span id="reply_text_1564461">مساحت مثلث× ارتفاع</span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"> 15×8÷2=60</span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"> 60×14=</span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461">31-</span><br><span id="reply_text_1564461">دمای هوای اراک 4 درجه بالای صفر و دمای زنجان 12 درجه از اراک سرد تر است . اگر دمای هوای تهران 3 درجه از میانگین اراک و زنجان سرد تر باشد میانگین دمای هوای 3 شهر چقدر است ؟</span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461">4-12=8- زنجان<br></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"> ÷2=4- میانگین </span><br><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564461">اراک و زنجان</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461">4-&nbsp; 3-=7-&nbsp; تهران<br></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461">7- 4+&nbsp; 8-=11</span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461">11÷3= میانگین هرسه</span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><br></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461">32-</span><br><span id="reply_text_1564461">مساحت قطعه دایره به اندازه ی 60درجه و با شعاع 1سانتی متر چقد</span><br><span id="reply_text_1564461"><b>اسخ شما : </b><span id="reply_text_1564371">1×1×3.14=3.14<br> 3.14÷6=</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">33-</span></span><br><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">34-مساحت جانبی منشوری به قاعده ی شش ضلعی را بیابید به طوری که ضلع قاعده ۰/۳ وارتفاع۳/۵باشد؟</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">سطح جانبی=محیط قاعده× ارتفاع</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">0.3×6×3.5=6.3<br></span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371"> 35-قاعده یک منشور سه پهلو مثلث قائم الزامی ای با اضلاع ۸ و ۶ سانتی متر است.اگر ارتفاع منشور ۱۲ ساتی متر باشد حجم منشور را بدست اورید؟</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">حجم= مساحت قاعده× ارتفاع</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">6×8÷2=24 مساحت قاعده</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">24×12= حجم<br></span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371"> 36-اختلاف دو زاویه متمم ۲۰ است اندازه مکمل زاویه کوچکتر چند درجه است؟</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">90-20)÷2=35 زاویه کوچک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180-35=145 مکمل<br></span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371"> 37-منبع آبی به شعاع ۴ و ارتفاع ۱۲ متر داریم.میخواهیم این منبع را رنگ کنیم اگر برای هر متر مربع۰/۲ کیلوگرم رنگ لازم باشد مقدار رنگ مصرفی چقدر است؟این منبع چند لیتر گنجایش دارد؟(عدد پی=۳)</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371"><br></span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">سطح کل منبع= سطح جانبی+مساحت دو قاعده</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">سطح &nbsp; جانبی=محیط دایره کف× ارتفاع&nbsp;&nbsp; =4×2)3×12=288<br></span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">4×4×3×2=96مساحت دو دایره کف&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">96+288=384متر مربع ×0.2=76.8 کیلوگرم رنگ</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">حجم= 4×4×3×12= 576 ×1000=576000 لیتر</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">38-دو دوست که یکی 3 کیلو سیب و دیگری 2 کیلو سیب داشت باهم به کوه رفتند در وسط راه یک نفر دیگر به آنها پیوست و هر کدام&nbsp; باهم به طور مساوی از سیب ها خوردند در آخر نفر سوم 5000 تومان سهم خود را داد به هر کدام از دوستانش چه مبلغی باید بپردازد؟</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">3+2=5</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">4/3=</span></span><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">3-5/3</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">2-5/3= 1/3&nbsp; که به نسبت 4و1 تقسیم شود&nbsp; 1500÷5=300&nbsp;&nbsp; <br></span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">300×1=</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">300×4=<br></span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">40-اگر طول ضلع مکعبی را ۳برابرکنیم حجم آن .................... میشود 27 برابر</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">41-نسبت دوزاویه تند یک مثلث قائم زاویه 7 به 11 استاندازه زاویه بزرگتر کدام است</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371"><br></span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371"><br></span></span> </div> </div> </div> </div></div> text/html 2018-01-21T15:22:00+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی معما کیسه تیله http://fathi5.mihanblog.com/post/2084 <div><br></div><div><br></div><div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:13px"><span style="font-family:tahoma,arial">تعدادی بچه مشغول بازی هستند. یکی از دوستانشان در حالی که کیسه ای در دست دارد از راه می رسد.&nbsp;</span></span><span style="font-family:tahoma,arial; font-size:13px">هنگامی که سر کیسه را باز می کند، تیله های خوشرنگ از میان کیسه نمایان می شود.</span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:13px"><span style="font-family:tahoma,arial">اولین کودک، یک تیله و یک دهم تیله های باقیمانده مانده را بر می دارد.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:13px"><span style="font-family:tahoma,arial">کودک دوم، 2 تیله و یک دهم تیله های مانده را بر می دارد.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:13px"><span style="font-family:tahoma,arial">کودک سوم،&nbsp;3 تیله و یک دهم تیله های باقیمانده را برای خودش بر می دارد.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:13px"><span style="font-family:tahoma,arial">به همین ترتیب تا کودک آخر (صاحب تیله ها) هر آنچه برایش باقیمانده بود را بر می دارد.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:13px"><span style="font-family:tahoma,arial">متوجه می شویم که همه این کودکان تعداد تیله های مساوی در دست دارند. آیا می توانید بگویید در اینجا چند کودک وجود دارند و تعداد تیله ها چند تا بوده است؟</span></span></div></div><div><font color="#FF0000">حل:</font></div><div>کل تیله ها 81 عدد بوده و تعداد بچه ها با صاحب تیله ها روی هم 9 نفر بوده اند.<br>نفر اول یک تیله و یک دهم یعنی 8 تیله برمی دارد - باقیمانده 72 تیله می شود و نفر دوم دو تیله و یک دهم یعنی 7 تیله برمی دارد و همینطور تا آخر که 9 تیله ته کیسه می ماند برای صاحب تیله ها که نفر نهم است </div> text/html 2018-01-12T03:21:35+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی تفاوت تقارن مرکزی ومرکز تقارن http://fathi5.mihanblog.com/post/2083 <div><br></div><div><br></div><div>فرق تقارن مرکزی با مرکز تقارن چیست؟</div><div>درتقارن مرکزی شکل نسبت به نقطه قرینه می شود واگر شکل 180 درجه حول نقطه بچرخد وروی خودش منطبق شود تقارن مرکزی است <br></div><div><img class="rg_ic rg_i" data-src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSulKWtAm4KARWfdYb51dsiQeLNoC13IfegmHP7pFm8YdbCNaJWEg" data-sz="f" name="smoDPizabzXzuM:" alt="Image result for ‫تفاوت تقارن مرکزی ومرکز تقارن‬‎" style="width:300px;height:168px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSulKWtAm4KARWfdYb51dsiQeLNoC13IfegmHP7pFm8YdbCNaJWEg"></div><div>اگر شکل را 180 درجه حول نقطه بچرخانید وروی خودش منطبق شد این نقطه مرکز تقارن است</div><div>گاهی زاویه چرخش فرق می کند و شکل با&nbsp; 180 یا کمتر&nbsp;&nbsp; حول نقطه ای بر خودش منطبق می شود باز این نقطه مرکز تقارن است<br></div><div>بعضی شکلها مرکز تقارن ندارند</div><div><br></div> text/html 2018-01-05T04:13:27+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی مقایسه اعداد توان دار http://fathi5.mihanblog.com/post/2082 <div><br></div><div><br></div><div><p dir="rtl"><b><u>نکته1 : الف) توان در توان </u></b>:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2<sup>12</sup> = <sup>4</sup><sup>×</sup><sup>3 </sup>2 = <sup>4</sup> (2<sup>3</sup> )&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>ب<b>) توانِ توان</b>:&nbsp;&nbsp; </u>2<sup>81 </sup>= </p> <p dir="rtl">سوال : حاصل <sup>3</sup> ( <sup>2 </sup>( <sup>4 </sup>(<sup> </sup>7 ))) چند است؟&nbsp;<font color="#ff0000">۷<sup>۲۴</sup>&nbsp;= <sup>۳×۲×</sup>۷<sup>۴</sup></font></p> <p dir="rtl"><b>نکته2 :</b> <b><u>مقایسه اعداد تواندار با پایه مثبت و بزرگ تر از یک :</u></b></p> <p dir="rtl"><u>حالت اول</u> : اگر پایه های مساوی باشند عددی که توان بزگتر داشته باشد بزرگتر است&nbsp;&nbsp; <sup>5</sup>(3/2) &lt;<sup>۷</sup>(3/2)</p> <p dir="rtl"><u>حالت دوم</u> : اگر پایه های مساوی نباشند ولی توان ها مساوی باشند عددی که پایه بزگتر داشته باشد بزرگتر است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;۲<sup>۴&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup>&lt;<sup>&nbsp; </sup>۳<sup>۴</sup></p> <p dir="rtl"><u>حالت سوم</u> : توان و پایه مساوی نیستند : روش اول : با تجزیه پایه آنها را مساوی می کنیم <b>&nbsp;یا</b> روش دوم : اگر پایه ها تجزیه نشوند از ب.م.م توانها استفاده میکنیم.</p> <p dir="rtl">سوال: دو عدد 27<sup>3</sup> و 9<sup>5</sup> را مقایسه کنید(روش اول)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#ff0000">۳</font></sup><font color="#ff0000">(۳<sup>۳ </sup>)= ۳<sup>۹&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup><strong>&lt;</strong>&nbsp;۳<sup>۱۰</sup> = <sup>۵ </sup>(۳<sup>۲ </sup>).</font></p> <p dir="rtl">&nbsp;سوال: دو عدد 3<sup>39</sup> و 2<sup>52</sup>را مقایسه کنید(روش دوم)&nbsp;&nbsp;<font color="#ff0000"><sup>۱۳</sup> <sup>×</sup>۳<sup>۲ </sup>= <sup>۱۳</sup>(۳<sup>۲ </sup>) = <strong>۹<sup>۱۳&nbsp;</sup>&lt;</strong>&nbsp;<sup>۱۳× </sup>۲<sup>۴ </sup>=<sup>۱۳</sup>(۲<sup>۴&nbsp;</sup>)= <strong>۱۶<sup>۱۳</sup></strong></font>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><sup>&nbsp;</sup><b>نکته3 :</b> <strong>اگر عددی بین صفر و یک باشد ، هرچه به توان بزرگتری برسدحاصل کوچکتر میشود.</strong>&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl">1۰۰(3/۰)<sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup>&lt;&nbsp;<sup>۱۰&nbsp;</sup>(3/0)</p> <p dir="rtl"><sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup><b>نکته 4 :<u> به توان رساندن اعداد منفی</u></b>:&nbsp; </p> <p dir="rtl">اگر توان زوج باشد حاصل عدد مثبت است&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81+ = <sup>4</sup>(3-)&nbsp; و اگر توان فرد باشد حاصل عدد منفی است&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243- = <sup>5</sup>(3-)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl">سوال : دو عدد <sup>10</sup>(3-) و <sup>99</sup>(5-) را مقایسه کنید.&nbsp;&nbsp; <font color="#ff0000">(یک عددمثبت)&nbsp;<sup>10 </sup>(3-) &gt; <sup>99</sup>(5-) (یک عدد منفی)</font></p> <p dir="rtl"><b>نکته<u> 5 : توان منفی</u></b><u> :<strong>هرگاه عددی تواندار را از صورت یک کسر به مخرج آن ببریم یا برعکس،از مخرج کسر به صورت ببریم ، علامت توان &nbsp;آن قرینه می شود</strong></u><u><strong>.</strong></u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl"><b>نکته<u>6 </u></b><u>: <strong>&nbsp;هرگاه یک پرانتز دارای توان منفی بود ، می توان نمای آن را قرینه و عدد درون پرانتز را معکوس کرد&nbsp;</strong></u><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p> <p dir="rtl">&nbsp;سوال: عدد <sup>&nbsp;7</sup>(25/0) را<sup> </sup>به صورت یک عدد صحیح توان دار بنویسید </p> <p dir="rtl"><font color="#ff0000">جواب :<sup> ۷&nbsp;- </sup>4= <sup>7</sup>( ۴/۱)= <sup>۷</sup> (۲۵/۰)</font></p> <p dir="rtl"><sup>&nbsp;</sup><b>نکته<u> 7</u></b><u> :&nbsp; <strong>تعیین تعداد ارقام اعداد تواندار و تعداد صفرهای سمت راست عدد&nbsp; :</strong></u><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl">سوال : عدد 3<sup>4</sup>×۴<sup>۲</sup>×۲۵<sup>۳ </sup>چند رقمی است؟ و چند صفر در مقابل دارد ؟&nbsp; جواب : </p> <p dir="rtl"><font color="#ff0000">۷۵۰۰۰۰ =۳<sup> </sup>× ۵<sup>۲</sup> ×&nbsp;۱۰<sup>۴ </sup>= ۳<sup> </sup>× ۵<sup>۲</sup> × ۲<sup>۴ </sup>× ۵<sup>۴ </sup>=&nbsp; ۳<sup> </sup>×۲<sup>۴ </sup>× ۵<sup>۲</sup> ×۵<sup>۴ </sup>=&nbsp;۳<sup> </sup>×۲<sup>۴ </sup>× ۵<sup>۶</sup> =۳<sup> </sup>×<sup>۲ </sup>(۲<sup>۲ </sup>)×<sup>۳</sup>( ۵<sup>۲</sup> )</font></p> <p dir="rtl"><font color="#ff0000">این عدد ۶ رقمی است و دارای ۴ صفر می باشد</font></p> <p dir="rtl"><b>نکته</b><u>&nbsp;<b>۸ :</b> <strong>نماد علمی</strong></u><strong> : توجه کنید&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10<sup>4 </sup>× 5/3 =35000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <sup>5- </sup>10×5/7 =</strong> <strong>000075/0</strong></p> <p dir="rtl">سوال : نماد علمی اعداد زیر را بنویسید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =000000625/0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=32000</p> <p dir="rtl"><b>نکته<u> 11 : مربع کامل</u></b><u> : <strong>عددی مربع کامل است که در تجزیه شده ی آن تمام توان ها زوج باشند.</strong></u></p> <p dir="rtl">سوال : آیا عدد 2025 مربع کامل است؟&nbsp;&nbsp;<font color="#ff0000"> بله زیرا :&nbsp; ۳<sup>۴ </sup>×5<sup>۲ </sup>= ۲۰۲۵&nbsp; ( از راه تجزیه )</font></p> <p dir="rtl">سوال : عدد3<sup>3</sup>×2<sup>5</sup>×5<sup>4 </sup>&nbsp;را حداقل در چند ضرب کنیم تا حاصل یک عدد مربع کامل شود؟</p> <p dir="rtl">&nbsp;<font color="#ff0000">این عدد باید تمام توانهایش زوج باشد :&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#00cc33">3<sup>۱</sup>×</font> 3<sup>3</sup>×<font color="#00cc33">2<sup>۱</sup>×</font> 2<sup>5</sup>×5<sup>4</sup>&nbsp; بنابراین باید در ۲×۳ =۶ ضرب شود</font></p> <p dir="rtl"><strong>نکته12 :</strong> &nbsp;<strong><u>مکعب کامل : عددی مکعب کامل است که در تجزیه شده ی آن تمام توان هامضرب 3 باشند</u>.</strong></p> <p dir="rtl">سوال : آیا عدد 8000 مکعب کامل است؟ بله زیرا :&nbsp; <font color="#ff0000">۲<sup>۶</sup>×5<sup>۳ </sup>=&nbsp;۸۰۰۰&nbsp; ( از راه تجزیه )</font></p> <p dir="rtl">سوال : عدد3<sup>5</sup>×2<sup>1</sup>×5<sup>3 </sup>&nbsp;را حداقل در چند ضرب کنیم تا حاصل یک عدد مکعب کامل شود؟</p> <p dir="rtl">&nbsp;<font color="#ff0000">این عدد باید تمام توانهایش <u>مضرب 3&nbsp;</u> باشد :&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#00cc33">3<sup>۱</sup>×</font>3<sup>5</sup>×&nbsp;<font color="#00cc33">2<sup>۲</sup>×</font> 2<sup>1</sup>×5<sup>3&nbsp;</sup> بنابراین باید در ۲<sup>۲</sup>×۳ =۱۲ ضرب شود</font></p></div> text/html 2018-01-05T04:13:27+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی مقایسه اعداد توان دار http://fathi5.mihanblog.com/post/2081 <div><br></div><div><br></div><div><p dir="rtl"><b><u>نکته1 : الف) توان در توان </u></b>:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2<sup>12</sup> = <sup>4</sup><sup>×</sup><sup>3 </sup>2 = <sup>4</sup> (2<sup>3</sup> )&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>ب<b>) توانِ توان</b>:&nbsp;&nbsp; </u>2<sup>81 </sup>= </p> <p dir="rtl">سوال : حاصل <sup>3</sup> ( <sup>2 </sup>( <sup>4 </sup>(<sup> </sup>7 ))) چند است؟&nbsp;<font color="#ff0000">۷<sup>۲۴</sup>&nbsp;= <sup>۳×۲×</sup>۷<sup>۴</sup></font></p> <p dir="rtl"><b>نکته2 :</b> <b><u>مقایسه اعداد تواندار با پایه مثبت و بزرگ تر از یک :</u></b></p> <p dir="rtl"><u>حالت اول</u> : اگر پایه های مساوی باشند عددی که توان بزگتر داشته باشد بزرگتر است&nbsp;&nbsp; <sup>5</sup>(3/2) &lt;<sup>۷</sup>(3/2)</p> <p dir="rtl"><u>حالت دوم</u> : اگر پایه های مساوی نباشند ولی توان ها مساوی باشند عددی که پایه بزگتر داشته باشد بزرگتر است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;۲<sup>۴&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup>&lt;<sup>&nbsp; </sup>۳<sup>۴</sup></p> <p dir="rtl"><u>حالت سوم</u> : توان و پایه مساوی نیستند : روش اول : با تجزیه پایه آنها را مساوی می کنیم <b>&nbsp;یا</b> روش دوم : اگر پایه ها تجزیه نشوند از ب.م.م توانها استفاده میکنیم.</p> <p dir="rtl">سوال: دو عدد 27<sup>3</sup> و 9<sup>5</sup> را مقایسه کنید(روش اول)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#ff0000">۳</font></sup><font color="#ff0000">(۳<sup>۳ </sup>)= ۳<sup>۹&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup><strong>&lt;</strong>&nbsp;۳<sup>۱۰</sup> = <sup>۵ </sup>(۳<sup>۲ </sup>).</font></p> <p dir="rtl">&nbsp;سوال: دو عدد 3<sup>39</sup> و 2<sup>52</sup>را مقایسه کنید(روش دوم)&nbsp;&nbsp;<font color="#ff0000"><sup>۱۳</sup> <sup>×</sup>۳<sup>۲ </sup>= <sup>۱۳</sup>(۳<sup>۲ </sup>) = <strong>۹<sup>۱۳&nbsp;</sup>&lt;</strong>&nbsp;<sup>۱۳× </sup>۲<sup>۴ </sup>=<sup>۱۳</sup>(۲<sup>۴&nbsp;</sup>)= <strong>۱۶<sup>۱۳</sup></strong></font> <br></p><p dir="rtl"><font color="#993399"><b>روش 3&nbsp; مثال:2<sup>90</sup>و3<sup>75</sup>و4<sup>60</sup>و5<sup>45</sup></b></font></p><p dir="rtl"><font color="#993399"><b>ب م.م.توانها =15&nbsp;&nbsp;&nbsp; پس:&nbsp;&nbsp; <sup>15&nbsp; </sup>(۲<sup>6 </sup>)&nbsp; و&nbsp;&nbsp; <sup>15&nbsp; </sup>(3<sup>5 </sup>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و<sup>15</sup><sup>&nbsp; </sup>(4<sup>4 </sup>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و<sup>15&nbsp; </sup>(5<sup>3 </sup>)<br><sup><br></sup>پایه ها را حساب کنید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64<sup>15 &nbsp; &nbsp;&nbsp; و &nbsp; &nbsp; &nbsp;</sup> 243<sup>15</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و &nbsp; &nbsp;&nbsp; <sup>15</sup>&nbsp; 256 &nbsp; و &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125<sup>15</sup></b></font></p><p dir="rtl"><font color="#993399"><b>حالا مقایسه اسان شد</b></font><br></p> <p dir="rtl"><sup>&nbsp;</sup><b>نکته3 :</b> <strong>اگر عددی بین صفر و یک باشد ، هرچه به توان بزرگتری برسدحاصل کوچکتر میشود.</strong>&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl">1۰۰(3/۰)<sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup>&lt;&nbsp;<sup>۱۰&nbsp;</sup>(3/0)</p> <p dir="rtl"><sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup><b>نکته 4 :<u> به توان رساندن اعداد منفی</u></b>:&nbsp; </p> <p dir="rtl">اگر توان زوج باشد حاصل عدد مثبت است&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81+ = <sup>4</sup>(3-)&nbsp; و اگر توان فرد باشد حاصل عدد منفی است&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243- = <sup>5</sup>(3-)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl">سوال : دو عدد <sup>10</sup>(3-) و <sup>99</sup>(5-) را مقایسه کنید.&nbsp;&nbsp; <font color="#ff0000">(یک عددمثبت)&nbsp;<sup>10 </sup>(3-) &gt; <sup>99</sup>(5-) (یک عدد منفی)</font></p> <p dir="rtl"><b>نکته<u> 5 : توان منفی</u></b><u> :<strong>هرگاه عددی تواندار را از صورت یک کسر به مخرج آن ببریم یا برعکس،از مخرج کسر به صورت ببریم ، علامت توان &nbsp;آن قرینه می شود</strong></u><u><strong>.</strong></u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl"><b>نکته<u>6 </u></b><u>: <strong>&nbsp;هرگاه یک پرانتز دارای توان منفی بود ، می توان نمای آن را قرینه و عدد درون پرانتز را معکوس کرد&nbsp;</strong></u><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p> <p dir="rtl">&nbsp;سوال: عدد <sup>&nbsp;7</sup>(25/0) را<sup> </sup>به صورت یک عدد صحیح توان دار بنویسید </p> <p dir="rtl"><font color="#ff0000">جواب :<sup> ۷&nbsp;- </sup>4= <sup>7</sup>( ۴/۱)= <sup>۷</sup> (۲۵/۰)</font></p> <p dir="rtl"><sup>&nbsp;</sup><b>نکته<u> 7</u></b><u> :&nbsp; <strong>تعیین تعداد ارقام اعداد تواندار و تعداد صفرهای سمت راست عدد&nbsp; :</strong></u><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl">سوال : عدد 3<sup>4</sup>×۴<sup>۲</sup>×۲۵<sup>۳ </sup>چند رقمی است؟ و چند صفر در مقابل دارد ؟&nbsp; جواب : </p> <p dir="rtl"><font color="#ff0000">۷۵۰۰۰۰ =۳<sup> </sup>× ۵<sup>۲</sup> ×&nbsp;۱۰<sup>۴ </sup>= ۳<sup> </sup>× ۵<sup>۲</sup> × ۲<sup>۴ </sup>× ۵<sup>۴ </sup>=&nbsp; ۳<sup> </sup>×۲<sup>۴ </sup>× ۵<sup>۲</sup> ×۵<sup>۴ </sup>=&nbsp;۳<sup> </sup>×۲<sup>۴ </sup>× ۵<sup>۶</sup> =۳<sup> </sup>×<sup>۲ </sup>(۲<sup>۲ </sup>)×<sup>۳</sup>( ۵<sup>۲</sup> )</font></p> <p dir="rtl"><font color="#ff0000">این عدد ۶ رقمی است و دارای ۴ صفر می باشد</font></p> <p dir="rtl"><b>نکته</b><u>&nbsp;<b>۸ :</b> <strong>نماد علمی</strong></u><strong> : توجه کنید&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10<sup>4 </sup>× 5/3 =35000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <sup>5- </sup>10×5/7 =</strong> <strong>000075/0</strong></p> <p dir="rtl">سوال : نماد علمی اعداد زیر را بنویسید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =000000625/0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=32000</p> <p dir="rtl"><b>نکته<u> 11 : مربع کامل</u></b><u> : <strong>عددی مربع کامل است که در تجزیه شده ی آن تمام توان ها زوج باشند.</strong></u></p> <p dir="rtl">سوال : آیا عدد 2025 مربع کامل است؟&nbsp;&nbsp;<font color="#ff0000"> بله زیرا :&nbsp; ۳<sup>۴ </sup>×5<sup>۲ </sup>= ۲۰۲۵&nbsp; ( از راه تجزیه )</font></p> <p dir="rtl">سوال : عدد3<sup>3</sup>×2<sup>5</sup>×5<sup>4 </sup>&nbsp;را حداقل در چند ضرب کنیم تا حاصل یک عدد مربع کامل شود؟</p> <p dir="rtl">&nbsp;<font color="#ff0000">این عدد باید تمام توانهایش زوج باشد :&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#00cc33">3<sup>۱</sup>×</font> 3<sup>3</sup>×<font color="#00cc33">2<sup>۱</sup>×</font> 2<sup>5</sup>×5<sup>4</sup>&nbsp; بنابراین باید در ۲×۳ =۶ ضرب شود</font></p> <p dir="rtl"><strong>نکته12 :</strong> &nbsp;<strong><u>مکعب کامل : عددی مکعب کامل است که در تجزیه شده ی آن تمام توان هامضرب 3 باشند</u>.</strong></p> <p dir="rtl">سوال : آیا عدد 8000 مکعب کامل است؟ بله زیرا :&nbsp; <font color="#ff0000">۲<sup>۶</sup>×5<sup>۳ </sup>=&nbsp;۸۰۰۰&nbsp; ( از راه تجزیه )</font></p> <p dir="rtl">سوال : عدد3<sup>5</sup>×2<sup>1</sup>×5<sup>3 </sup>&nbsp;را حداقل در چند ضرب کنیم تا حاصل یک عدد مکعب کامل شود؟</p> <p dir="rtl">&nbsp;<font color="#ff0000">این عدد باید تمام توانهایش <u>مضرب 3&nbsp;</u> باشد :&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#00cc33">3<sup>۱</sup>×</font>3<sup>5</sup>×&nbsp;<font color="#00cc33">2<sup>۲</sup>×</font> 2<sup>1</sup>×5<sup>3&nbsp;</sup> بنابراین باید در ۲<sup>۲</sup>×۳ =۱۲ ضرب شود</font></p></div> text/html 2017-12-20T05:06:46+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی سوال ریاضی 6 http://fathi5.mihanblog.com/post/2080 <div><br></div><div><br></div><div>مجموع دو کسر 7/9 اختلاف آنها 4/18 است کسر بزرگتر کدام است. <br></div><div><br></div><div>ختلاف دو عدد +مجموع دو عدد ÷2: عدد بزرگتر</div><div>7/9+4/18=1</div><div>1÷2=1/2<br></div><div>نسبت طول و عرض مستطیلی ۵ به ۳ است اگراست اگر محیط این مستطیل ۶۴ سانتی متر باشد مساحت آن چقدر است؟</div><div>نصف محیط=32 با جدول تناسب طول وعرض= 20 و12</div><div>&nbsp;مساحت= 20×12=240<br></div><div>عددی را بر 3/2 تقسیم کردیم خارج قسمت 4 باقی مانده 0/07&nbsp; شده اند&nbsp; عدد کدام است<br><font color="#FF0000">گزینه یک&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/87</font><br>گزینه دو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/68<br>گزینه سه&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/88<br>گزینه چهار&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7</div><div><font color="#FF0000">(مقسوم علیه ×خارج قسمت )+باقیمانده =مقسوم</font></div><div>بین ۰/۲و۰/۳دو عدد دیگر بنویسید</div><div>4/15و1/5<br></div><div>قرینه ۲/۴نسبت به ۰/۴ چندمی شود. &nbsp; <br></div><div>-1/6<br></div><div>بین 1/2 و1/3 چه کسرهایی میباشد</div><div>راه اول جمع صورتها باهم وجمع مخرج ها با هم <br><br>1+1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2<br>-----=-----<br>&nbsp;2+3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5<br><br>&nbsp; 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<br>--- ،&nbsp; --- ، ---،---،---<br>&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3<br><br>راه دوم مخرج مشترک ومیانگین دوکسر<br>&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2<br>---=----&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -----=----<br>&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6<br><br>&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5<br>----+---=---<br>&nbsp;&nbsp; 6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6<br><br>&nbsp; 5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5<br>--- ÷ 2=---×----=----<br>&nbsp; 6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12<br><br><br>ابتدا دو عدد را به عاملهای اول تجزیه می کنیم سپس عاملهای مشترک با تعداد کمتر را انتخاب می کنیم.<br><br>مثال: ب م م دو عدد 18 و 24 را به دست آورید.<br><br>18= 2×3×3<br><br>24=2×2×2×3<br>با دقت در تجزیه این دو عدد می بینیم که عاملهای 2 و3 در هر دو مشترک هستند تعداد عامل 3 در عدد 24 یک بار و تعداد عامل عدد 2 در 18 یک بار آمده است.<br>پس&nbsp; ب م م این دو عدد برابر است با <br>2×3=6<br><br>2⃣استفاده از روش نردبانی یاتقسیمهای متوالی است.<br><br>مثلا برای بدست آوردن ب م م دوعدد36 و 24<br>ابتدا 36 را تقسیم بر 24 می کنیم باقی مانده 12 می شود سپس 24 را بر 12 تقسیم می کنیم<br>آنقدر این عمل را تکرار می کنیم تا باقی مانده صفر شود.<br>در تقسیمی که باقی مانده صفر شود مقسوم علیه تقسیم،ب م م آن دو عدد می شود.<br>مقسوم علیه یا شمارنده یک عدد:<br><br>اعدادی که یک عدد بر آنها بخشپذیر است مقسوم علیه یا شمارنده می گویند.<br>مانند: مقسوم علیه های 24 اعدادزیر می باشند<br>&nbsp;<br>1 ، 2، 3، 4 ، 6 ، 8 ، 12 ، 24<br><br>مقسوم علیه های 36 به صورت زیر است<br><br>1، 2 ، 3، 4 ، 6 ، 9 ، 12 ، 18 ، 36 <br><br>با کمی دقت می بینیم که <br>-بزرگترین مقسوم علیه یک عدد خود آن عدد و کوچکترین آن یک می باشد.<br><br>-تعداد مقسوم علیه های هر عدد زوج می باشد مثل 24 که هشت مقسوم علیه دارد <br><br>-عداد مقسوم علیه های اعدادی که مجذور یا مربع هستند فرد می باشد مثل 36 که 9 تا مقسوم علیه دارد.<br><br>- بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد یا ب م م :<br><br>&nbsp;بین 36 و 24 اعداد زیر مقسوم علیه های مشترک می باشد. <br>1، 2 ، 3 ، 4 ، 6 <br>&nbsp;به عدد 6&nbsp; بزرگترین مقسوم علیه مشترک می گویند<br><br>-ب م م دو عدد از خود آن دو عدد کوچکتر می باشد البته در موارد استثنا مساوی نیز می باشد.<br><br>-مضرب های یک عدد: <br><br>هر گاه عددی را در اعداد طبیعی <br>1، 2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،....<br>ضرب کنیم حاصلضرب این اعداد را مضرب های آن عدد می گوییم.<br>مانند: مضربهای عدد 7 به صورت زیر است<br><br>7&nbsp; ، 14 ، 21 ، 28 ، 35 ، ...<br>&nbsp;<br>این اعداد مضربهای 7 می باشد<br><br>با کمی دقت متوجه می شویم که <br>-بزرگترین مضرب هر عدد نا مشخص و کوچکترین مضرب هر عدد خودش می باشد.<br><br>-کوچکترین مضرب مشترک دو عدد یا ک م م<br><br>به مضربهای دو عدد 6 و 4 دقت کنید <br><br>4 =4، 8 ، <b>12</b> ، 16 ، 20 ، <b>24</b> ،...<br><br>6=6 ، <b>12</b> ، 18 ، <b>24</b> ، 30، ...<br><br>بین مضربهای دو عدد 6 و 4 اعداد 12 و 24 و اعداد دیگری مشترک هستند ولی کوچکترین آنها 12 می باشد <br><br>پس کوچکترین مضرب مشترک بین دو عدد که به ان به اختصار ک م م می گویند 12 می باشد که معمولا از خود دو عدد بزرگتر هست البته در بعضی مواقع مساوی نیز می باشد.<br><br><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">-برای رفتن از شهر </span><span dir="ltr">A</span><span lang="AR-IQ"> به شهر </span><span dir="ltr">B</span><span lang="AR-IQ"> سه راه وجود دارد . از شهر </span><span dir="ltr">B</span><span lang="AR-IQ"> به شهر </span><span dir="ltr">C</span><span lang="AR-IQ"> نیز 2 مسیر مختلف وجود دارد حساب کنید برای رفتن از شهر </span><span dir="ltr">A</span><span lang="AR-IQ"> به شهر </span><span dir="ltr">C</span><span lang="AR-IQ"> چند مسیر وجود دارد ؟</span></font></div><div><br></div><div><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 100px -7px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed;" align="right"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="ar-sa"><font color="#800000"><strong>حل:</strong></font> <font color="#336699">6</font><font color="#808000">=</font><font color="#336699">2</font><font color="#808000">×</font><font color="#336699">3</font></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 100px -7px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed;" align="right"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="ar-sa"><font color="#336699"><br></font></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 100px -7px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed;" align="right"><br></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000">:</font><span lang="AR-IQ"><font color="#486599">مثال</font></span></span><span lang="AR-IQ"> زهرا نقاشی مقابل را کشیده است&nbsp; او می خواهد شلوار پسرک را سبز ، قرمز ، آبی&nbsp; یا بنفش و پیراهن او را سبز ، زرد ، یا قرمز رنگ کند او به چند صورت می تواند این نقاشی را رنگ کند ؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12=4×3</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><br></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><font color="#cc0000">5-</font><span lang="AR-IQ"> یک نفر کاری را در </span><span dir="ltr">a</span><span lang="AR-IQ"> ساعت انجام می دهد ، نفر دوم همان کار را در </span><span dir="ltr">b</span><span lang="AR-IQ"> ساعت انجام می دهد . اگر هر دو با هم انجام دهند ، آن کار در</span></font><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAZCAIAAADfbbvGAAAF3klEQVRIiYWW+3NVVxXH7z/nL46Oj4EOtTKFQErCIwmhgYJUNAi0KoZeHglQBWmHFpsWWxm08ggU6AgCnRop5TE2NJDnvfe8z36svffHH84lE+qoZ9YPZ2av9f3u9T1rf/epgQcPAgJ2IayUxhaA1lppFyCAeE6+f+k7S9bFBaWQlzgQyyKQqrxC8+BrzxI8kxHwSZIEyHLtIEBhmE/59g+7pxqYgICDUgnwfwkWc0hAkixWYgMUxjkoLFnpDSj4wfN9My1MIC3RQoBSq2cRKkAC1Ah+EUeV5AM+gIOk0KdGP9xbH9k/fPyryVYjpZWz5Meb/vmgNbjnyKYtO/9y7mpRWu/57wQLyJXMeALVY4WzH18qNFnByJF3Dh1+VwKZZkXnT97/6NMoZeLraPnyNbdvjS+q9YsRgFp7bSGAttzOgcDj+eLPF66P/G701V8caBWklu8uWRMrSkdSMFQ/+t7oh9rIU0APvkJy4KC28Fb1ZsCABgVP4vT0+U/qx965N51eG5/o3fHrhqMV+NbS1U2hgNhz4Nhb1z77XP9H+ULUFrN9IykLdPQO3H4wmcLRU2cHdu6LoeFY0tE7/tW8gpZh287XUuvM/yBAXPuj+rCgkohX2inLiZOn16zbPPrH88dPnlnfP3hrfHI28gNbd23YuP3NY++ePXtxeqpBAI+zslDuCVWId7VnJihA8Is/SVHK9HTkHCEw8XXkAiHQbCqxiCWLFd+YwcXDAuBr3llrlBNTrftgrNUhOPAzc7NVsrJPNQw0orw6dFo5L4GAN5bg8c4bjWvPqHVKWyVe17CeQhNnlAptSFPSBK0QQWusJy5CVKIgEfTTo5qUMhdjPMaTlBihsMQpcYEylIokoSxxtnbxN0dObh6sd/S80bF+/+qe+qp1w509xzZsrq/oPtK1cbizb+8Law6t7jv80sDQj9YeWrnxaPfAwVW9Bzp63uwaGF7VN/T8mgMvrB1+cf1ba7ceXtV3aEXPoY6e/SvX11dtOLnl5xeHhmvEQsvwuMVMRCNjPmamxVyTZsz0HI2UuGQuI9K0LFMpky2mWswVRJaZnHlF0/IkZSrjScpMzlzBVMLjBlFJomteF1hFsARN0IQSnyMxPsNE2BSXU7YoI6TE5rgSX2IKTEFVK5qkhS4QjWicxmm8xubouKbxGtHYnDx2cU6iKYRckwmlpXTogNYSK5s4dGZTwRqMIIJvZol21aSLxxpX5CZVoTRYg9XoWoCsSANW+ax0qaFw7XovtD1ZibPBO7zDG7EOtOfxfDY08vuu/u0aCodUBgng4zRyeMFrXI2AF2dsoXQasBJUXERtF5qNBLSj0DiwgS/u3puemi8KL6Dh0vX7nX2DqVBZRYBHjyars2ad2IDyvkYguLZRa8kd2uFL56q9C+QaB8rSbMXvjX5w94sHzVZmAxru/Cvqfnl3SxErco0xbacsy7xqVCo3NcpWrWlbOLzy8ofTH/1qaGTnnvqN2/eTgigVB6UyR47+9sL5ywEEYs3NO1Ndm3aN/e3e6/uOD+5+49atOyKVV1cqYaDmBQLOOSDgc60mnszcm5gycPXGl51dWyTQjKR/YPurPx3s7evfPLDtZzt27Xn9YFzyaE6eW7lp7MbDSHPm3LWly16cm20R8F4C3ninndScbTtUgNKKwGxc5sLYtfFTp8c6Ol+RQDNyUWoazWTfvvqFc5eajfTL+1MGbow/7n5590yGAgNbt++8fesfSRQDxijrxFU3Wp4qnpq2wIWrN/cePH7nYWs+Zdnyjc0YF6j858SJty+PfUKgav/vd6fXbvllDmkgLnmpuz/LtVJKa13du9qq2oL/GRscNHO79+Dx0T9diQqufzb9/ed6SkECpaEVZZcvX3l49wEBLRi4eXd2WecrSSB2TEzlQ/WjgUptr1QB3uNq7b0FxCFQOM6cv76ie9u+kdMfX7r/vaW9fx27o6Wd1ZYyIAEd+PTzya6B1/p31EfePvPB2StKEAcQ/MLfif03A4562hos4oUAAAAASUVORK5CYII="><font size="2" face="Tahoma"> <span lang="ar-iq">ساعت</span> <span lang="AR-IQ">انجام می شود .a*b/a+b</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">روش دوم اول کسری ار کار را حساب کنید وسپس 1تقسیم بر کسر کار یا معکوس جواب<br></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><br></span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">&nbsp;</p><table class="tbl8"><tbody><tr><td class="doc"><br></td> <td class="doc14"><br></td> <td class="doc">&nbsp;= <br></td> <td class="doc14"><u><i>1</i></u><br>b</td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>1</i></u><br>a</td> <td class="doc">&nbsp;</td></tr></tbody></table> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000">:</font><span lang="AR-IQ"><font color="#486599">مثال</font></span></span><span lang="AR-IQ"> علی کاری را در 6 ساعت انجام می دهد حسن همان کار را در 4 ساعت انجام می دهد . اگر هر دو با هم کار کنند ، آن کار در چند ساعت تمام می شود ؟ </span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">&nbsp;</p> <font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">&nbsp;</span>2 <span lang="AR-IQ">ساعت و 24 دقیقه <br></span></font></div><div><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">&nbsp;&nbsp; </span></font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">اگر شخصی کاری را در </span><span dir="ltr">a</span><span lang="AR-IQ"> روز و نفر دیگر در </span><span dir="ltr">b</span><span lang="AR-IQ"> روز و نفر سوم&nbsp; در </span><span dir="ltr">c</span><span lang="AR-IQ"> روز انجام دهند ، سه نفر با هم در</span></font><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEwAAAAdCAIAAACPJx0uAAAQj0lEQVRYhX2Y+ZOWxbXH50+6VffXe+veVOUmuVmMmnhTZSxjTECRZRAREVE2dURZHZZhUZRVAoIooriLC4REBVQQdIaZ953tXZ69l9N9Tvf3/vAMMJpUqj71rX66n6f7Pf2e7nO6e+ARHQIhELyNTKjxDt7B+RtYD3ut7F30Lnov3ov33ntvtUGE1cROSAsEqvCIIIIP8AGaQlIoH1EpwxIde4mhKDIgAFxWKYthsd4LIhBBVrRy3sUYEMO1EX+Al+BM8Jq99qwdGxOMCUZFowKpQDqygfQEBnuwi95FR6H+2PnofLR8A3ON+tH56Lw4L459TQQ6STdEREACKuWYkRZkGQ64PDy+YvWa//7ZLya6GQPKewZKoxVZQWhnHQougq0z5J0lT45ZIkt0Xsjx1Fj/CHv2hr1mbzwbx8bKDSONkA1MUXpciDYEy2JENLMRMSIqiApSTaOMUkapQt3kp0E1iSkcQiVucHzMARUHJSCgYDRzKiK+Gpn46W9vLwMmK1tFjBcVAQQ0uh0C2rpolZkKnhBzZzLSFsEBJVPuTCXu+4NOYYS8J/aGPXlPjskKmSm8ZU/CLkgPRdGx7oIqcSqQCr6KVEVfYkrLaVrFa4bVLhGNiqaKpoqk4QlInLVABSigTayAAkiBC83Ov/3XT7KIjocCMoEGJo2b0MYCFtBAKazhq2gqsVU0KlAhqmSjYFWguma6GiHH5D157x2TY2+FLPvaQsveC3OQHhe9jdYImWA0WxOMkSkDrndXxRtqhGqXMEFfU62izlxBCJk3pXCrUp+euzCw58D2Ay9//t2EAiYNzl/t3nT7vbng1OdXVm/Z9d6ZCx0dNaCAhOKxd05t2PbCvqPHRpPJUioPX0pVUKGidnBVUCYYFfUP1ARTG2NZfqD1ImJmEenhQF5s7c3ktZUpz64tma51wfN1tGfjRNfvC3hkomlEHHDw2PGPzp47/83whoE9d8xY1EhggbEU//Hj3+3cd2L3oXcOv/bRT2+6c+uuwybiSiNZsnzNYDM7d7GxZNkTF69cTqtuBFvRhiqGC/ClzR0bOzXWdDVG/PX1pYLUy+26nV5YRHrAPnoXHLEnIcue6nLt5dO1LkQiWIKl6EwkCs7U7wcW5oCIsvRff301K4JEjLfof356x7fDplT46mLnlt/c1xzzHEAOH39y+ZZb/9xqy4yZi9MEo80qBly61BxtjKkqQxBhK2SDUPTOmjI4Ym9+oN6TClLGWIUbTDd1yl3BEj0H54PzQq4uBOf5nxHqSGLqeEKRfKSp9xFQFsYRvEdV4sgr7w9sP3jgpbduunnGN1cyZTB4Vd1866zRcbYEz/j2u/wXv7zr8qXur3919+SEiwFpAgSwi9E7sARHbMkbLeSir38Y/UAd+ypIHmM5jWraXzq18Tgvlny99V/frCtl/umW7b2wk0ASSILz7ISdeC/exQh0Ui0RxqN3wYpXTnzqIhKFn9/yp7Pnm4rRaPF//vh3rRwUoDwuDSZ3zVw0MmF/e/t9n50b4Yh2IhLhfHTsybF1RI7JO8/BC0+Fq++rESmjZJAckuNGCKiCqOALqzU7itJTb/epodRQZp0FHKDDFFZ+iOea4HnKWBJYQVdZAkYTM9LRN98+82Ij7xJOf9n8zR/mvnPmq7bBma+Gb71zzuWxQkWkhOVPbzlzYUgDM+cvXbx8bbNDBOQOOXHhnWZWQWwIOoZ/rRW4RoEVWMcpGDDiHQIDPZPGdJzTgAayEFIRda2chVB8n1JCKaHiUArXFIGLwFkICmh7nwaUwMyHlt30h1kPPrnhvXNX/v0nv+zb/vxgbk5fGfrDgsV/WrTkwb5n+vcdPN+cKIFx7f925eqcR5YveuLpp7buXP/cCxNat0innrLIZZQsci4+EVcEziL/QIvgKrGarWZr2Bq25K8RXGkrRday77FALj5xttbUU+ppUpUGuI6dhgMcYBGuYxAMQsa2jpCjZdVM1TdjnSIi8dDAhDX19HWcaxbFcJpmzDkHCyTkLUDAULt99quLFsjZlsEpsLnWs4ZMf5yOA4frSWkgCEEcxEHYO2uNijFGoIecqlTGYgGO8CE6gAEW0tcJ05he7526Dnsdg7NGAQERMUIrFyOyLMvLzDlLZIAABCLjyDhLadJBBHsyZVV/xVPpy/d6/hcEUjAldH6NErqEUtAazFEb1lbI9YCJu61qdESNNcrhoXJ4SDdH1PBV22zYZoOm4RsNajbsdUaH7eiwGRuyo0NmbMiNDyNtp99ess1G/t0g0qwYvFoMDXOrFTotM9owow03NurGRqurw358Qg2PQNvi28H8yndhopVcuqyGhvXIME+OuokmjY2Y0WHTvKqbV+3osKnH+ge1o0PcGOLGYBgZ5MYQN4Z4ZNg3GtQYdWPjVXNU8hKMHjRGzu7ds7l33jMz/rx9wYL9jz32wuLF62fMHJjXOzCvd/s0dszt3T6vd2De/K2987f29l5j7kDv3K3zZw/0zu6/795t8+dt650/MK934z2zdi5YtHvx0oF58zfNmbvh3lkD8+/fPn/Bhpn39s+avevBhzbeM2vHvPvX333PvsWPbptz/3PzHzz02Kr+mbMG5l3r85punTdny7w502um65b5czfdX2vvpvt7+++fv/H+BRsWLFw1a87WFY//9cRbvp30QFdIOsgS6AppinYbWYZCIS1ukFwjzZBmyK6RZjdqihJJiiRFpTAxiaJEUWJsHK02KoPKYLyFpEChURqMTiIt0c2RaaQKnQztFI1xlBXabSRdZCnyAkWBPEeaIkmQpVNMjVggK5AXKDIUKYoMRYaiQFGgqFBqGIesgCZw6AGMKVvRVYhkyzSQRggwTioDH7LxFgRRky8UBDA2qhKBYA2Mrpu4tAiAizatYBw8w3mIh1FSJDAKzLbTgdZwDPKUFGCAIYX2eQFtIAxrYBTIwFRwFsJSqWAdIsQYiLgshfhQFD7NwQAhEvJOCWMRCEZFVUIYEuB8JA+JbAkhWm16CC6lLKVcRaMjF951lak4Hjj66q//7469h44pRm6DAxJNNgQKzrHJqrKyZAWKYSMUwwGKwYAHKkuFVl5sBEeETpZGQICysoUmAUrjcmUFcAECZLrKTWmEKFhyKgTOKuWAtjJVREfb1BoSVqYSkQgkuX39nU9nL1w196EVhaaIoLU2ZLW2WV5GgCUayxKQlpUAPV2bEZgQ2rqoD3gEpFZUwD3zH9p35PXRRNWVg+MdBxjvIoIADFQkdUT54puR8YxyBwIowPhg2TsmZSqSUBIJMNHNBLCC0rL2sSJhIFPWiHhERmAEKxQgErmbFw4YbncvDF4lwAEUY1aV9WQph66Off0vbnr+LwwMjzY9BwHq1kITCZQVy5EkWJYeDUlIqRhaVVlw6GjbUUxAarFk5dojJz7MHTJC7pAYVB6FNj4GBrQPE1lJQKvkZU9tfP/M+VbpHFA4qYgZiEA3z6xMhdaCYumQmchAaYP2yLWr+2FAeSrJJGWqTGXIMpATf/zFl8ueXtcqbUrOhkDCzkuhqVtYAlau2/lIX39mhAEGRltJrtkDuWYBrEc3UwJUlnosMKlU6njv0WM79h8+feGbZmLrI+yd9y58/qXjE0XYtufo8y+9Opa5SmAFlTWVJQZS4+pcbMnjaz/67GIhqGdd+5Bp7WPwwGSmWyWv2/rC1hcO/u2rwcTAAamGA85duvryq29u2Lzt1RNvCOBjIGHryMc638DHX3zZ++jyzEcLZMoykBQlT2UjWLv9L32bd4+0q32Hj2/euXdoLCEgUdEBgyPtQ0ff3Hvw6CuvvdnJyp5CMNRKnurfdv67xsefX/rRL257+5PzrRIW6Nuwa+Gj67btPvbKyTOPr9v+89/c3a6kvqExHB1w+tzXx9899cHZLx9a8fS2PYdfffejNz88c3UycUBaGUWOAr4dS9dt3z/cpVfe+vTm22eeOntpIhMCnlwz8OGZC5+dv3LyvVMbNw9Ylm6e1S7XnGi//Pqb7575+5Y9B2ctWvrp+a/f/vTM2QtfMZArbQWd0o/nvm/T3gXL1m/ZfeTwiQ9W9z/3q9vuOnthkIBN2/cfef39zy8MfnT63KPL+3xAjwUGJ9OhySJz0EDfhl1rNu8vPDLC3bOX9u84ogIsMDRh7pix6Ogbp0yA4VgYl2h66diJJ9b1P7tz369+d1fvwyuf3rxj/cCu0+e+doCSSAEVx+HEDHZoQqNjsXLdzvUDByrBnkNv9m/bl2rUrvv+qdMuRBKurHFevvjy4hNrN2zYsWvOw8t+ctvta3c8v3Lt+v1HXskdlURKogEqYN2OQ7MefqrjUCfef5r78Nqte/729cjsB5abCAcowrHjbwvQoyIs8NFnl9Zs2X3w1Q9nL1y1euNeHVAxHl6xad/LH1igo5A7LH1iy3P7XjUBLqIw3gGFRyXIPFasefaDs18qoKt94eGAzHoGtKAIeOP0xS17Xtu2/8Tsh/pWb95ngUf7+ne/dKJbhXo5Fcq100yAQivPEKCgmFD8+PzlVc9uHStJA11jHZAbk5MnIBOs2X7gyS37soCEUQRs2/fasqe2rtu6/+lndylB5VA6CKAJPRY49Pr7i5avaSsY4MW/nFy4dH2di987f9XuQ+9khNRCBcyY9+i5b5pW4IHCeAtkFCwwUZplT6/7+IuvJ0pDQMkonBiG5agYL5/8ZOHj/SNpVMDG515evmZnJXhyw85lT/TXWXJaOQEUOe28IksuOIEJ6Nrw4ecXF/etyQSZl0RbB1gWBmyEitjw/MFHnhlIGApoG6xct/PYW3/d+sLRu+97iADloXjqrrin8Fi5ZvPGbXstcHVC3ffAyiUr+lsltGDOg0/uPnjSAKXHF5fH1m15cTQxhkGCvCIGlEADleDIybcvDY8l1hmg9EH7SAGWo2EsWrVm3c6DChju+rkP9z342NqScfj4h7f9/p6/fznIAAWU2pemDpviOeTKMpARLjY7h958L4/QQD0jSVFmWmdGCkH/i4cfWb2pTSgjGqmf9cCygnH+24n/veXOt059VhJyBWWjAD2lw/F3P/7Rz25dsmrNgZdPbnn+4IzZD39+sZlUWLCk7/d/nLtwad/mnfuPvPHBWFc5wPhAEtJSM+AiSi8OaHSTRJMOUIKKmAJ8BLlgBbsPHb/1zvvmLXly/yvvLFu9+Z7epecvjxOweceBP89+sO+ZTc9s2PTG2+8JkBQ5BwkBaVYJUDokFMdykzMISFVphbywAC5iPFPL1265474H5ixavnbri9v3HtEBqcHwZPX+J+dv/+Ps1WsHNg28ePKdjyY7eY8DWoVq5aZ0GO1U7cIVhFbuHVAQEiWNVjGZ6fG0cMBEN7PkI1ApQxJcQG6MBwioj4XaB+OZAc/BkvcRpUOzq5tdTUDhMZ6RYrQLJuDqeNrONAMuxNJo7Yi8CwHWujrimzozIa+CkHCA11ZVur5LQkrQQLNbNVqFAzITSwcHTKQmLXl0smhMJN1MMdCjmRkorU9KXW8DpQ31UnERteMxkCpFMbogxhgA3nvryIWoPBkRh0AxOgTLQsIRcM5ZayPgAQe0C1t5OMAEWK5T16lkYKydJFXFQEmGIc4SIjxDUzABDii9aHaVLkOk+tBbaKMkdhQroFUo5SRTpH3MlFcOPHUyBkcwQBL+HyJzPa+uDO79AAAAAElFTkSuQmCC"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"> روز انجام می دهند. </span></font> </span></font><table class="tbl8"><tbody><tr><td class="doc14"><u><i>abc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </i></u><br>ab+ac+bc</td><td class="doc">&nbsp;</td></tr></tbody></table><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><br></span></font></div><div><br><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"> مثال:فروشنده ای در ابتدا برای کالایی<font color="#cc0000">%</font>20 تخفییف داده است و پس از گذشت مدتی به منظور فروش بیشتر برروی قیمت کالا<font color="#cc0000">%</font>10 تخفیف دیگر <font color="#cc0000">(</font>برای قیمت جدید<font color="#cc0000">)</font> در نظر گرفته است. حساب کنید تخفیف های متوالی<font color="#cc0000">%</font>20 و<font color="#cc0000">%</font>10 معادل با چه تخفیفی از قیمت اولیه کالا هستند؟ <br></span></font></span></font></div><div><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">90٪&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = 90٪×80٪</span></font></span></font></div><div><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">100٪-72٪=28٪</span></font></span></font></div><div><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><br></span></font></span></font></div><div><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><br></span></font></div><div><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"><span lang="AR-IQ"><font color="#486599">مثال</font></span></span><span lang="AR-IQ">&nbsp; اگر 20 لیتر اسید</span> <span lang="AR-IQ">%90 را بروی 30 لیتر اسید</span> <span lang="AR-IQ">%80 بریزیم ، در صد اسید حاصل را حساب کنید .</span></font></span></font></div><div><br><table class="tbl8"><tbody><tr><td class="doc14"><u><i>90٪×20&nbsp; +30×80٪ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </i></u><br>20+30</td><td class="doc">&nbsp;=86٪</td></tr></tbody></table><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"></span></font></span></font></div><div><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">با ارقام 1،2،3،4،5 چند عدد سه رقمی بدون تکرار ارقام می توان نوشت </span><span lang="ar-iq">؟3×4×5</span></font><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"> <div align="center"> <table id="table33" width="550" height="15" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">د)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font color="#CC0000">60</font> </span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ج)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">100 </span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ب)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">81</span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">الف)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">25</span></font></p></td></tr></tbody></table></div></span></font> </span></font><p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" "> </p><p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl" class=" "><br></p><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">&nbsp;</span></font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">_حاصل عبارت مقابل کدام است ؟ </span><span dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#cc0000">?</font></span><span dir="rtl" lang="AR-IQ"><font color="#cc0000"> =</font> 144 <font color="#cc0000">+</font> .....<font color="#cc0000"> +</font> 16 <font color="#cc0000">+</font> 12 <font color="#cc0000">+</font> 8 <font color="#cc0000">+</font> 4</span></font><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"> </span></font></span></font><div align="center"><font size="2" face="Tahoma"> <table id="table38" width="550" height="15" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">د)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">2680</span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ج)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">2674</span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ب)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">2654</span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">الف)</span> </font><font size="2" face="Tahoma" color="#CC0000"><span lang="AR-IQ">2664</span></font></p></td></tr></tbody></table></font></div> <p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" ">فاصله منظم دارد <br></p><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مجموع= تعداد× میانگین</span></font></div><div><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">مجموع= 36×74&nbsp; <br></span></font></div><div><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">&nbsp;&nbsp; </span></font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">یک کارگر کاری را در 8 ساعت و کارگر دیگر همان کار را در 12 ساعت انجام می دهد اگر هر دو با هم کار کنند ، این کار در چند ساعت تمام می شود؟ </span></font><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"> <div align="center"> <table id="table42" width="550" height="15" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" width="132" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">د )</span></font><font size="2" face="Tahoma"> 4/5</font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ج)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">5</span></font></p></td> <td dir="rtl" width="143" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ب)</span></font><font size="2" face="Tahoma"> <font color="#FF0000">4/8</font></font></p></td> <td dir="rtl" width="151" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">الف)</span> </font><font size="2" face="Tahoma">5/4</font></p></td></tr></tbody></table></div></span></font> </span></font><p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" ">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl" class=" "><br></p><p style="direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">6_کالایی را</span> <span lang="AR-IQ">با دو تخفیف متوالی%10 و</span> <span lang="AR-IQ">% 15 خریده ایم . مجموعاً چند درصد تخفیف گرفته ایم ؟</span></font></p><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"> <div align="center"> <table id="table44" width="550" height="15" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><span lang="ar-iq"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000">د) </font><font size="2" face="Tahoma">% <font color="#FF0000">23/5</font></font></span></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ج)</span></font><font size="2" face="Tahoma"> <span lang="ar-sa">% 24</span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><span lang="ar-iq"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000">ب) </font><font size="2" face="Tahoma">% 5/24</font></span></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">الف)</span></font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"> % 25</span></font></td></tr></tbody></table></div></span></font> <p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" ">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><br></p><p style="direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">7_کتابی را با %15 تخفیف 340 تومان خریده ایم. اگر آنرا با %20 تخفیف می خریدیم ، چند تومان می پرداختیم؟</span></font></p><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"> <div align="center"> <table id="table45" width="550" height="15" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">د)</span></font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">330</span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ج)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">320</span></font></p></td> <td dir="rtl" width="137" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ب)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">310</span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">الف)</span></font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"> 300</span></font></p></td></tr></tbody></table></div></span></font> <p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="rtl" class=" "><br></p><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 100px -7px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed;" align="right"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="ar-sa"></span></font></p></div> text/html 2017-12-14T03:08:30+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی معادله کسری3 http://fathi5.mihanblog.com/post/2079 <div><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/2078">معادله کسری</a>2</h2><div><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/2077">معادله کسری</a>1</h2></div></div><div><br></div><div><p class="example">مسئله معادله<br></p> <div style="margin-left: 7%">مجموع نصف عدد با خمس عددمنهای3 مساوی ثلث 2 برابرعدد بود عدد چیست؟<br></div><p>حل معادله کسری:</p> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: .4em;"> <tbody><tr> <td class="doc14R" style="width: 200px"><u><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2</td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i> − 3</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;5</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc13"><u>2</u><i>x</i><br>3</td> <td class="doc"><br></td> </tr> </tbody></table> <p class="after">ک.م.م= 30.&nbsp;&nbsp; برای حذف مخرج کسرها&nbsp; 30 را بر مخرج هر کسر تقسیم شده در صورت ضرب می شود<br></p> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top:0;"> <tbody><tr> <td class="doc14R" style="width: 270px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15<i>x</i> + 6(<i>x</i> − 3)</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc">20<i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc14R">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15<i>x</i> + 6<i>x</i> − 18</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc">20<i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc14R">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21<i>x</i> − 20<i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc">18</td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc14R"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc">18.</td> </tr> </tbody></table>مثال2 :<p style="margin-left: 15%; margin-top: .4em">3 به علاوه یک ششم عددی و ربع عدد ونصف عدد مساوی خودعدد&nbsp; . کل عدد چه بود؟<br></p> <p class="after">&nbsp;ک.م.م 2و4و6= 12.&nbsp; <br></p> <table class="tbl8"> <tbody><tr> <td class="docR" style="width:240px"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i></u><br>2</td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i></u><br>4</td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i></u><br>6</td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;3</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12<i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc" colspan="6">6<i>x</i> + 3<i>x</i> + 2<i>x</i> + 36</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12<i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc" colspan="6">11<i>x</i> + 36</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12<i>x</i> − 11<i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc" colspan="6">36</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc" colspan="6">36</td> </tr> </tbody></table> <p class="example">مثال3: انتخاب ک.م.م در سوال زیر=?</p><p class="example"> برای حذف مخرج کسرها&nbsp; 3<i>x</i> را بر مخرج هر کسر تقسیم شده در صورت ضرب می شود</p> <table class="tbl8"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 200px">&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br><i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;1&nbsp;</u><br>3<i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14">4</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr><td colspan="6" class="doc">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با کمک ک.م.م مخرج حذف می شود&nbsp; 3<i>x</i>:</td></tr> <tr><td colspan="6" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="doc14R" colspan="3">3 + 1</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14">3<i>x</i><b>·</b>&nbsp;4</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc2">&nbsp;</td></tr> <tr><td colspan="6" class="doc">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که نتیجه:,</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="doc14R" colspan="3">12<i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14">4</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc12"><u>&nbsp;4&nbsp;</u><br>12</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp;<i>x</i>= &nbsp;</td> <td class="doc12"><u>1</u><br>3</td> </tr> </tbody></table> <div style="margin-left: 7%"><br></div> <p class="display2" style="margin-left: 17%"><br></p> <p class="after">مثال4:</p> <table class="tbl8"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 180px">&nbsp;</td> <td class="doc14R"><span class="hide"> <u><i>x</i></u><br>2&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;+&nbsp;</span></td> <td class="doc14"><span class="hide"> <u><i>x</i></u><br>3</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc14" style="width: 260px"><span class="hide"> <i>x</i> − 8</span></td> </tr><tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="6">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م=<span class="hide"> 6</span>.&nbsp; :</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 3<i>x</i> + 2<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 6<i>x</i> − 48</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 5<i>x</i> − 6<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −48</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> −<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −48</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 48</span></td> </tr> </tbody></table>مثال5 : اتنخاب ک.م.م. برای حذف مخرج ها<br><table class="tbl8"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 180px">&nbsp;</td> <td style="text-align: right"><span class="hide" style="font-size: 13pt"> <u>3</u><br>5</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> <i>x</i>&nbsp;+</span></td> <td class="doc14"><span class="hide"> 8</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc14" style="width: 260px"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> </tr><tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="6">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م <span class="hide"> 5</span>.&nbsp; :</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 3<i>x</i> + 40</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 5<i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 3<i>x</i> − 5<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −40</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> −2<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −40</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 20</span></td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="grnBold"> سوال 3.</span>&nbsp; <br></p> <p class="after">:</p> <table class="tbl8"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 180px">&nbsp;</td> <td style="text-align: right"><span class="hide" style="font-size: 14pt"> <u><i>x</i></u><br>2&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide" style="font-size: 14pt"> &nbsp;+&nbsp;</span></td> <td class="doc14"><span class="hide"> <u><i>x</i> − 2</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;5</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc14" style="width: 260px"><span class="hide"> <i>x</i> − 4</span></td> </tr><tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="6">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م= <span class="hide"> 10</span>.&nbsp; :</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 5<i>x</i> + 2<i>x</i> − 4</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 10<i>x</i> − 40</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 7<i>x</i> − 10<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −40 + 4</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -3<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −36</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 12</span></td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="grnBold"> سوال 4.</span>&nbsp;&nbsp; مریم نصف پولش را کفش وثلث پولش روسریو یک دهم پولش را کیک خرید انچه برایش ماند 12 هزار تومان بود کل پول چقدر<br><br></p> <p class="after">معادله:حل</p> <table class="tbl8"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 140px">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td style="text-align: right"><span class="hide" style="font-size: 13pt"> <u><i>x</i></u><br>2&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;+&nbsp;</span></td> <td><span class="hide" style="font-size: 13pt"> <u><i>x</i></u><br>3</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;+&nbsp;</span></td> <td><span class="hide" style="font-size: 13pt"> <u>&nbsp;<i>x</i>&nbsp;</u><br>10</span></td> <td class="doc" style="width: 200px"><span class="hide"> &nbsp;+&nbsp;12</span></td> </tr> <tr><td colspan="9" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="9">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م=<span class="hide"> 30</span>.&nbsp; ک.م.م:</td> </tr> <tr><td colspan="9" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> 30<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="6"><span class="hide"> 15<i>x</i> + 10<i>x</i> + 3<i>x</i> + 360</span></td> </tr> <tr><td colspan="9" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> 30<i>x</i> − 28<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="6"><span class="hide"> 360</span></td> </tr> <tr><td colspan="9" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> 2<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="6"><span class="hide"> 360</span></td> </tr> <tr><td colspan="92" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="6"><span class="hide"> 180</span></td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="grnBold"> سوال 5.</span>&nbsp;&nbsp; <br></p><table class="tbl8"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 180px">&nbsp;</td> <td><span class="hide" style="font-size: 14pt"> <u>1</u><br><i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;+&nbsp;</span></td> <td><span class="hide" style="font-size: 14pt"> <u>&nbsp;1&nbsp;</u><br>4<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td style="width: 260px"><span class="hide" style="font-size: 13pt"> <u>&nbsp;5&nbsp;</u><br>12</span></td> </tr><tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="6">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م= <span class="hide"> 12<i>x</i></span>.&nbsp; :</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 12 + 3</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 5<i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 5<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 15</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 3.</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 4<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 12.</span></td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="grnBold"> سوال 6</span>&nbsp;&nbsp; -نسبت 7 تابیشترازعددی&nbsp; به 9 <i>تا بیشتراز همان عدد</i>مساوی5/6<br></p><p class="after">معادله کسر:</p> <table style="border-spacing: 2px; padding: 0; margin-top: .8em"><tbody><tr> <td class="doc" style="width: 200px">&nbsp;</td> <td style="text-align: right"><span class="hide" style="font-size: 14pt"> <u>7 + <i>x</i></u><br>9 + <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>5</u><br>6</td> <td class="doc" style="width:240px">&nbsp;</td> </tr><tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; طرفین&nbsp; وسطین:</td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> (7 + <i>x</i>)6</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="2"><span class="hide"> (9 + <i>x</i>)5</span></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> 42 + 6<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="2"><span class="hide"> 45 + 5<i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> 6<i>x</i> − 5<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="2"><span class="hide"> 45 − 42</span></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="show"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="2"><span class="show"> 3</span></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-12-14T03:05:18+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی معادله کسری2 http://fathi5.mihanblog.com/post/2078 <div><br></div><div><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/2077">معادله کسری</a>1</h2></div><div><p class="Lafter">حل معادله کسری مجموع چند کسر.</p> <p class="after">کسرها را جمع کنید --</p> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: .6em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc14"><u>2</u><br><i>a</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>3</u><br><i>b</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>4</u><br><i>c</i></td> </tr> </tbody></table> <p class="Lafter">-- ک.م.م=abc.</p> <div style="margin-left: 30%"> <table class="tbl6"> <tbody><tr> <td class="doc14"><u>2</u><br><i>a</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>3</u><br><i>b</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>4</u><br><i>c</i></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>2<i>bc</i> + 3<i>ac</i> + 4<i>ab</i></u><br>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>abc</i></td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="after">abc &nbsp; را بر هرمخرج تقسیم می کنیم که حرف مخرج هر مخرج از بین رفته و در هر صورت ضرب می شود. <br></p> <p class="example1"><span class="red"> مثال 1.</span>&nbsp;&nbsp; محاسبه کنید <i>x</i>:</p> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: .8em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc14R" style="width: 220px"><span class="color1"><u>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1&nbsp; </u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2<i>x</i></span></td> <td class="doc">&nbsp;+&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 45px"><span class="color2"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i> − 1</span></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 360px"><span class="color3"><u>&nbsp; &nbsp;&nbsp; 1&nbsp; &nbsp; &nbsp;</u><br>2(<i>x</i> − 1)</span></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="5">&nbsp;<b>حل</b>.&nbsp;&nbsp; ک.م.م.= 2<i>x</i>(<i>x</i> −1). </td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="5"><br></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc6"><br></td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="color3"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i> − 1</span> + <span class="color1">2<i>x</i></span></td> <td class="doc">&nbsp;=</td> <td class="doc"><span class="color1"><i>x</i></span>.</td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc6">&nbsp;دقت کنید&nbsp; ک.م.م. بر مخرج تقسیم شده&nbsp; یا ساده وجواب در صورت هر کسر ضرب شده <br>&nbsp;حالا جملات مشابه به طرفین می روند<br></td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="5"><br></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2<i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;=</td> <td class="doc">1</td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></td> <td class="doc">&nbsp;=</td> <td class="doc13"><u>1</u><br>2</td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="grnBold"> سوال9.</span>&nbsp;&nbsp; محاسبه <i>x</i>:</p> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: .8em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc14R" style="width: 220px"><u>&nbsp;&nbsp;__&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </u><u><u>9</u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </u><br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3<i>x</i> − 5</td> <td class="doc">&nbsp; &nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;_1_&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i> + 2</td> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 250px"><u>&nbsp;&nbsp;4&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i> − 2</td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="5" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م= ضرب مخرج ها درهم :ک.م.م. در گروه کسر ضرب شده&nbsp; و ساده شده ان =<br></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="show"> 9(<i>x</i> + 2)(<i>x</i> − 2) + (3<i>x</i> − 5)(<i>x</i> − 2)</span></td> <td class="doc"><span class="show"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="show"> 4(3<i>x</i> − 5)(<i>x</i> + 2)</span></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="show"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9 (<i>x</i>² − 4) + 3<i>x</i>² − 11<i>x</i> + 10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></td> <td class="doc"><span class="show"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="show"> 4(3<i>x</i>² + <i>x</i> − 10)</span></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="show"> 9<i>x</i>² − 36 + 3<i>x</i>² − 11<i>x</i> + 10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></td> <td class="doc"><span class="show"> &nbsp;=&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></td> <td class="doc"><span class="show"> 12<i>x</i>² + 4<i>x</i> − 40</span></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="show"> 12<i>x</i>² + − 11<i>x</i> − 26&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></td> <td class="doc"><span class="show"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="show"> 12<i>x</i>² + 4<i>x</i> − 40</span></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="show">-11<i>x</i> − 4<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="show"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="show"> −40 + 26</span></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="show"> −15<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="show"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="show"> −14</span></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><font color="#CC0000"><span class="show"> <i>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </i></span><span class="show"><i><span class="show"><i>x </i></span>&nbsp; &nbsp;&nbsp; </i></span></font></td> <td class="doc"><font color="#CC0000"><span class="show"> &nbsp;=&nbsp;</span></font></td> <td class="doc"><font color="#CC0000"><span class="show" style="font-size: 13pt"> <u>14</u><br>15</span></font></td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="grnBold"> سوال 10.</span>&nbsp;&nbsp; محاسبه <i>x</i>:</p> <table class="tbl8"> <tbody><tr> <td class="doc14R" style="width: 220px"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1</u><br><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></td> <td class="doc">&nbsp; +&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i> − 1</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;1&nbsp;</u><br>8<i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;+&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 200px"><u>&nbsp; &nbsp;_1_&nbsp; &nbsp;</u><br>8(<i>x</i> − 1)</td> </tr><tr><td colspan="7" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="7" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م&nbsp; <span class="hide"> 8<i>x</i>(<i>x</i> − 1)</span>. &nbsp;&nbsp; :</td> </tr> <tr><td colspan="7" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span class="hide"><span class="hide">8(<i>x</i> − 1) +&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide"> <i>x</i> − 1 + <i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="7" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8<i>x</i> − 8 + 8<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide"> 2<i>x</i> − 1</span></td> </tr> <tr><td colspan="7" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16<i>x</i> − 2<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide"> −1 + 8</span></td> </tr> <tr><td colspan="7" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide"> 7</span></td> </tr> <tr><td colspan="7" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide" style="font-size: 13pt"> <u>1</u><br>2</span></td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="grnBold"> سوال 11.</span>&nbsp;&nbsp; محاسبه <i>x</i>:</p> <table style="border-spacing: .4em; padding: 0; margin-top: 0em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc14R"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;_1_&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i>² − 2<i>x</i></td> <td class="doc">−</td> <td class="doc14R"><u>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;_8_&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br>3<i>x</i>² − 5<i>x</i> − 2</td> <td class="doc">=</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;_4_&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br>3<i>x</i>² + <i>x</i><br></td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: .4em; padding: 0; margin-top: 0em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc14" style="text-align: right"><span class="hide"> <u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;_1_&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i>(<i>x</i> − 2)</span></td> <td class="doc"> −</td> <td class="doc14"><span class="hide"> <u>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;_8_&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</u><br>(3<i>x</i> + 1)(<i>x</i> − 2)</span></td> <td class="doc">=</td> <td class="doc14"><span class="hide"> <u>&nbsp;&nbsp; &nbsp;_4_&nbsp; &nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i>(3<i>x</i> + 1)<br></span></td> </tr> </tbody></table> <p class="after2">ک.م.م&nbsp;<span class="hide"> <i>x</i>(<i>x</i> − 2)(3<i>x</i> + 1)</span>. &nbsp;&nbsp; نتیجه:</p> <div style="margin-left: 25%"> <table style="border-spacing: 8px; padding: 0; margin-top: .2em"> <tbody><tr> <td class="docR"><span class="hide"> 3<i>x</i> + 1</span></td> <td class="docR"><span class="hide"> − 8<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 4(<i>x</i> − 2)</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="2"><span class="hide"> 1 − 5<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 4<i>x</i> − 8</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="2"><span class="hide"> −5<i>x</i> − 4<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −8 − 1</span></td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="2"><span class="hide"> −&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −9</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="2"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 1</span></td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="example"><span class="grnBold"> سوال 12.</span>&nbsp;&nbsp; محاسبه <i>x</i>: از اتحاد ها کمک گرفتیم<br></p> <div style="margin-left: 30%"> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: .4em;"> <tbody><tr> <td class="doc14R"><u>&nbsp;<i>x</i> + 6&nbsp;</u><br><i>x</i>² − 9</td> <td class="doc">&nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<i>x</i> − 9&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i>² − 4<i>x</i> + 3</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp; &nbsp;_2<i>x</i> − 1_&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i>² + 2 <i>x</i> − 3<br></td> </tr> </tbody></table> </div> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: .6em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc14R"><span class="hide"> <u>&nbsp;&nbsp;__<i>x</i> + 6__&nbsp;&nbsp;</u><br>(<i>x</i> + 3)(<i>x</i> − 3)</span></td> <td class="doc"> &nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc14"><span class="hide"> <u>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;<i>x</i> − 9&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</u><br>(<i>x</i> − 1)(<i>x</i> − 3)</span></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><span class="hide"> <u>&nbsp; &nbsp; _2<i>x</i> − 1_&nbsp; &nbsp;</u><br>(<i>x</i> + 3)(<i>x</i> − 1)<br></span></td> </tr> </tbody></table> <p class="after2">ک.م.م <span class="hide">= (<i>x</i> + 3)(<i>x</i> − 3)(<i>x</i> − 1)</span>. &nbsp; :</p> <div style="margin-left: 5%"> <table style="border-spacing: 8px; padding: 0; margin-top: .2em"> <tbody><tr> <td class="docR"><span class="hide"> (<i>x</i> + 6)(<i>x</i> − 1)</span></td> <td class="docR"><span class="hide"> + (<i>x</i> − 9)(<i>x</i> + 3)</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> (2<i>x</i> − 1)(<i>x</i> − 3)</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="2"><span class="hide"> <i>x</i>² + 5<i>x</i> − 6 + <i>x</i>² − 6<i>x</i> − 27</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 2<i>x</i>² − 7<i>x</i> + 3</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="2"><span class="hide"> 2<i>x</i>² − <i>x</i> − 33</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 2<i>x</i>² − 7<i>x</i> + 3</span></td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="2"><span class="hide"> −<i>x</i> + 7<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 3 + 33</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="2"><span class="hide"> 6<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 36</span></td> </tr> <tr> <td class="docR" colspan="2"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 6</span></td> </tr> </tbody></table> </div> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 250px"> <span class="red">&nbsp;&nbsp; انواع معادله کسری مثال 2.</span></td> <td class="doc"><u><i>ax</i></u><br>&nbsp;<i>b</i></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc"><u>&nbsp;<i>c</i>&nbsp;</u><br><i>d</i></td> </tr> </tbody></table><br><p class="left0">طرفین وسطین.</p> <table class="cell"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 257px">&nbsp;</td> <td class="doc"><i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc"><u>&nbsp;<i>bc</i>&nbsp;</u><br><i>ad</i></td> </tr> </tbody></table> <p class="after">طرف مجهول یک طرف تساوی&nbsp; وبعد معلو بر&nbsp; ضریب مجهول تقسیم شود.</p> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 250px"> <span class="red">&nbsp; مثال 3.</span></td> <td class="doc14"><u>2<i>s</i></u><br>3<i>t</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc"><u><i>pq</i></u><br><i>rx</i></td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl6"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 250px"> &nbsp;</td> <td class="doc"><i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><span class="grn">3<i>t</i></span><i>pq</i></u><br><span class="grn">2<i>s</i></span><i>r</i></td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="grnBold"> سوال 13.</span>&nbsp;&nbsp; محاسبه <i>x</i>:</p> <div style="margin-left: 40%"> <table class="tbl6"> <tbody><tr> <td class="doc14" style="text-align: right"><u><i>ab</i></u><br><i>cd</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" colspan="2"><u><i><i>&nbsp;mx&nbsp;</i></i></u><br><i>npq</i></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="hide" style="text-align: right"><u><i>mx</i></u><br><i>npq</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide"><u><i>ab</i></u><br><i>cd</i></td> <td class="hide">&nbsp;&nbsp; میتوان جابه جا کرد.</td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="hide" style="text-align: right"><i>x</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" colspan="2"><u><i>npqab</i></u><br>&nbsp;<i>mcd</i>&nbsp;</td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="example"><span class="grnBold"> سوال 14.</span>&nbsp;&nbsp; محاسبه <i>x</i>:</p> <div style="margin-left: 40%"> <table style="border-spacing: 4px; padding: 0; margin-top: .6em"> <tbody><tr> <td class="doc14" style="text-align: right"><u><i>ab</i></u><br><i>c</i>&nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" colspan="2"><u>&nbsp;&nbsp; &nbsp;_<i>st</i>_&nbsp; &nbsp;&nbsp;</u><br><i>u</i>(<i>v</i> + <i>w</i>)<i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="hide" style="text-align: right"><i>x</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide"><u>&nbsp;&nbsp;__<i>cst</i>__&nbsp;&nbsp;</u><br><i>ab</i><i>u</i>(<i>v</i> + <i>w</i>)</td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="after2">محاسبه&nbsp; <i>x</i>.</p> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width:240px"><span class="grnBold">&nbsp;&nbsp; سوال 15.</span>&nbsp;</td> <td class="doc14" style="text-align: right">A</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14">½B<i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right">2A</td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide">B<i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right"><i>x</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>2A</u><br>&nbsp;B</td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing:0; padding: 0; margin-top: .2em"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 200px"><span class="grnBold">&nbsp;&nbsp; سوال 16.</span>&nbsp;</td> <td class="doc14" style="text-align: right"><i>s</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14">½(<i>x</i> + <i>w</i>)<i>t</i></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right">(<i>x</i> + <i>w</i>)<i>t</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide">2<i>s</i></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right"><i>xt</i> + <i>wt</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt">2<i>s</i></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right"><i>xt</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt">2<i>s</i> − <i>wt</i></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right"><i>x</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>2<i>s</i> − <i>wt</i></u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>t</i></td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 220px"><span class="grnBold">&nbsp;&nbsp; سوال17.</span>&nbsp;</td> <td class="doc14" style="text-align: right"><i>s</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>s</i> − <i>x</i></u><br>&nbsp;&nbsp;<i>at</i></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right"><i>sat</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide"><i>s</i> − <i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right"><i>x</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><i>s</i> − <i>sat</i></td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 170px"><span class="grnBold">&nbsp;&nbsp; سوال 18.</span>&nbsp;</td> <td class="doc14" style="text-align: right">A</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc">B(</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;2<i>x</i>&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i> − 2</td> <td class="doc">)&nbsp;</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right">A(<i>x</i> − 2)</td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" colspan="3">2B<i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right">A<i>x</i> − 2A</td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3">2B<i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right">A<i>x</i> − 2B<i>x</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3">2A</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right"><i>x</i>(A − 2B)</td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3">2A</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right"><i>x</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3"><u>&nbsp; &nbsp;2A&nbsp; &nbsp;</u><br>A − 2B</td> </tr> </tbody></table> <p class="example" id="reciprocal"><span class="red"> مجهول یک طرف تساوی و معلوم یکطرف ببیرید.</span></p> <table class="tbl1"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 210px">&nbsp;</td> <td class="doc14" style="text-align: right"><u>1</u><br>3</td> <td class="doc">&nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br><i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br>2</td> </tr> </tbody></table> <p class="after">داریم</p> <table class="tbl0"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 200px">&nbsp;</td> <td class="doc14" style="text-align: right"><u>1</u><br>3</td> <td class="doc">&nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br><i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc14" colspan="3"><u>1</u><br>2</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr><td colspan="8" class="doc">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مجهول &nbsp; به یک طرف می بریم<br></td></tr> <tr><td colspan="8" class="doc2">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc14" style="text-align: right" colspan="4"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br>2</td> <td class="doc">&nbsp;− &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br>3</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc14" style="text-align: right" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; =&nbsp;</td> <td class="doc14" colspan="3"><u>3 − 2</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;6</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc14" style="text-align: right" colspan="4"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1</u><br><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc14" colspan="3"><u>1</u><br>6</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td colspan="8" class="doc">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; داریم نتیجه,</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc2">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4" style="text-align: right"><font color="#FF0000"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></font></td> <td class="doc"><font color="#FF0000">&nbsp; =&nbsp;</font></td> <td class="doc" colspan="3"><font color="#FF0000">6.</font></td> </tr> </tbody></table> <p class="Lafter"><br></p> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 1em"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 200px"><span class="grnBold">&nbsp; سوال 19.</span></td> <td class="doc14" style="text-align: right"><u>1</u><br><i>r</i></td> <td class="doc">&nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br><i>p</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br><i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> <u><i>p</i> + <i>r</i></u><br><i>pr</i> &nbsp;&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> <u>1</u><br><i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> <u>&nbsp;&nbsp; <i>pr</i>&nbsp;&nbsp;</u><br><i>p</i> + <i>r</i></span></td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 4px; padding: 0; margin-top: .8em"><tbody><tr> <td class="doc" style="width: 200px"><span class="grnBold">&nbsp; سوال 20.</span></td> <td class="doc14" style="text-align: right" colspan="3"><u>1</u><br><i>a</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br><i>x</i></td> <td class="doc">+&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br><i>b</i></td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> <u>1</u><br><i>a</i></span></td> <td class="hide">&nbsp;−&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> <u>1</u><br><i>b</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide"> <u>1</u><br><i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> <u><i>b</i> − <i>a</i></u><br><i>ab</i> &nbsp;&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide"> <u>1</u><br><i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="show"> <u>&nbsp;&nbsp; <i>ab</i>&nbsp;&nbsp;</u><br><i>b</i> − <i>a</i></span></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-12-14T02:58:42+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی معادله کسری1 http://fathi5.mihanblog.com/post/2077 <div><br></div><div><br></div><div><p class="first1">برای معادله کسری ابتدا باید مخرج را باکمک&nbsp; ک.م.م. حذف کنیم یعنی تمام معادله را در ک.م.م. ضرب کنید&nbsp; <br></p><p class="first1">دراین صورت ک.م.م بر مخرج&nbsp; هرکسر&nbsp; تقسیم می شود و خارج قسمت در صورت کسر ضرب می شود ومخرج از بین می رود<br></p> <p class="example" id="clear"><span class="red"> مثال 1.</span>&nbsp;&nbsp; محاسبه <i>x</i>:</p> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 0em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc14"><u><i>x</i></u><br>3</td> <td class="doc">&nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i> − 2</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;5</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;6.</td> </tr> </tbody></table> <p class="Lafter"><br></p> <p class="after">ک.م.م. مخرج معادله کسر3و5 مساوی 15 .&nbsp; طرفین تساوی در15 ضرب می شود:</p> <table class="centerTT"> <tbody><tr> <td class="doc">( <br></td> <td class="doc14"><u><i>x</i></u><br>3</td> <td class="doc">&nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i> − 2</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;5</td> <td class="doc">)×15&nbsp; =&nbsp;15<b>×</b> 6</td> </tr> </tbody></table> <p class="after">15برمخر ج 5 تقسیم یا ساده شد ودرصورتش ضرب شد و مخرج ازبین رفت : معادله زیر ایجاد شد.<br></p> <table class="tbl0"> <tbody><tr> <td class="docR" style="width: 280px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5<i>x</i> + 3(<i>x</i> − 2)</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc">90.</td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc4">&nbsp;</td></tr> <tr><td colspan="3" class="doc" style="width: 250px">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; حل معادله هم اسان شد&nbsp; جملات مشابه در طرفین تساوی میبریم:</td></tr> <tr><td colspan="3" class="doc4">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5<i>x</i> + 3<i>x</i> − 6</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc">90</td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc4">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8<i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc">90 + 6</td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc4">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>96</u><br>&nbsp;8</td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc4">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp;<i>x</i>=&nbsp;</td> <td class="doc">12.</td> </tr> </tbody></table> <p class="note"><br></p> <p class="Pnote">(درمعادله کسری زیر&nbsp; ک.م.م9و2و6 =18<br></p> <p class="example"><span class="red"> <a name="a22">مثال</a> 2.</span>&nbsp;&nbsp; محاسبه <i>x</i>:</p> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: .6em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc14"><u><i>x</i></u><br>2</td> <td class="doc">&nbsp;+&nbsp; <br></td> <td class="doc14"><u>5<i>x</i></u><br>&nbsp;6</td> <td class="doc">&nbsp;-= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br>9</td> </tr> </tbody></table> <p class="Lafter5"><b>حل</b>.&nbsp;&nbsp; ک.م.م 2, 6, و 9&nbsp; مساوی 18. <br></p><p class="Lafter5">18 -- <br></p> <p class="center2">9<i>x</i> − 15<i>x</i>&nbsp; = &nbsp;2</p><p class="center2"><br></p> <p class="after">ک.م.م 18.&nbsp; بر مخرج کسر <img src="http://www.themathpage.com/alg/alg_img/1-x-2.gif" alt="fraction" class="bott" width="15" height="30"> تقسیم یا ساده شود که 9 به دست می اید در صورت ضرب کنید.<br></p><p class="after">می شود 9<i>x</i>.</p> <p>بعد18 را , <span class="Bblue">بر6مخرج کسر</span><a href="http://www.themathpage.com/alg/equations-fractions.htm#a22" class="Bblue">&nbsp;</a> <img src="http://www.themathpage.com/alg/alg_img/1-5x-6.gif" alt="5x-6" class="bott" width="24" height="32">, تقسیم کنید&nbsp; میشود(3)&nbsp;&nbsp; 3 در صورت کسر ضرب کنید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15<i>x-&nbsp; =</i></p> <p>بالاخره 18 بر مخرج کسر&nbsp; <img src="http://www.themathpage.com/alg/alg_img/1-1-9.gif" alt="fraction" class="bott" width="15" height="30">, <i>تقسیم یاساده شد&nbsp;</i> (2) ودرصورت ضرب شد 2<b> ·</b>&nbsp;1 = 2.</p> <p>نتیجه:</p> <table style="border-spacing: 6px; padding: 0; margin-top: .8em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="docR">9<i>x</i> − 15<i>x</i></td> <td class="doc">=</td> <td class="doc" colspan="2">2</td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc4">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR">−&nbsp;&nbsp; 6<i>x</i></td> <td class="doc">=</td> <td class="doc" colspan="2">2</td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc2">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></td> <td class="doc">=</td> <td class="doc14" colspan="2"><u>&nbsp; 2 &nbsp;</u><br>−6</td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></td> <td class="doc">=</td> <td class="doc">−</td> <td class="doc14"><u>1</u><br>3</td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="red"> مثال 3.</span>&nbsp;&nbsp; محاسبهx</p> <p class="center">½(5<i>x</i> − 2) = 2<i>x</i> + 4.</p>طرفین معادله در 2 ضرب کنید : <table style="border-spacing: 4px; padding: 0; margin-top: .4em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="docR">5<i>x</i> − 2</td> <td class="doc">=</td> <td class="doc">4<i>x</i> + 8</td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc2">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR">5<i>x</i> − 4<i>x</i></td> <td class="doc">=</td> <td class="doc">8 + 2</td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc2">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><i>x</i></td> <td class="doc">=</td> <td class="doc">10.</td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl12"> <tbody><tr> <td class="doc"><span class="grnBold">&nbsp; سوال1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></td> <td class="doc14R" style="width: 100px"><u><i>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </i></u><u><i><u><i>x</i></u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </i></u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2</td> <td class="doc">&nbsp; −&nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i></u><br>5</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 200px">3</td> </tr><tr><td colspan="6" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="6" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک م.م=<span class="hide"> 10</span>.&nbsp; طرفین در10 ضرب کنید کهبر هرخرج ساده وحاصل در صورت ضرب شد مخرج ها پاک شده و :</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><font color="#FF0000"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5<i>x</i></span></font></td> <td class="doc"><font color="#FF0000"><span class="hide"> &nbsp; +</span></font></td> <td class="doc"><font color="#FF0000"><span class="hide">2<i>x</i></span></font></td> <td class="doc"><font color="#FF0000"><span class="hide">&nbsp; -=&nbsp;</span></font></td> <td class="doc"><font color="#FF0000"><span class="hide"> 30</span></font></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 30</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 10.</span></td> </tr> </tbody></table> <p class="after2" style="margin-right: 0px">جملات مشابه را به هرطرف دلخواوه می توان برد<br></p> <p style="margin-left: 28%; margin-top: .6em"><font color="#FF0000">5<i>x</i> − 2<i>x</i> &nbsp;=&nbsp; 30</font></p> <p class="left">-- فقط نباید کسر باشد.</p> <table class="tbl12"> <tbody><tr> <td class="doc"><span class="grnBold">&nbsp; سوال 2.</span></td> <td class="doc14R" style="width: 75px"><u><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;1&nbsp;</u><br>12</td> <td class="doc">&nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 260px"><u><i>x</i></u><br>8</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="6" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م= <span class="hide"> 24</span>.&nbsp; نتیجه معادله کسری مساوی :</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide">2 + 3<i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide">&nbsp;&nbsp; 4<i>x</i> − 3<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide"> 2</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide"> 2</span></td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 1.5em"> <tbody><tr> <td class="doc"><span class="grnBold">&nbsp; سوال 3.</span></td> <td class="doc14R" style="width: 100px"><u><i>x</i> − 2</u><br>5 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></td> <td class="doc">&nbsp; +&nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i></u><br>3</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 200px"><u><i>x</i></u><br>2</td> </tr><tr><td colspan="6" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="6" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م= <span class="hide"> 30</span>.&nbsp; ک.م.م بر مخرج تقسیم شود وحاصل در صورت ضرب شود<br>که مخرج از بین می رود:</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 6<i>(x</i> − 2) +&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp; =&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 15<i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6<i>x</i> − 12 + 10<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp; =&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 15<i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16<i>x</i> − 15<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp; =&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 12</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></td> <td class="docR" colspan="3"><font color="#FF0000"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>x</i></span></font></td> <td class="doc"><font color="#FF0000"><span class="hide"> &nbsp; =&nbsp;</span></font></td> <td class="doc"><font color="#FF0000"><span class="hide"> 12</span></font></td> </tr> </tbody></table> <p class="example" id="prob4"><span class="grnBold">سوال 4. معادله کسری.</span></p> <table class="tbl6"> <tbody><tr> <td class="doc14R" style="width: 280px"><u><i>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i> − 1</u><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 </td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></td> <td class="doc14" style="width: 220px"><u><i>&nbsp; x</i></u><br>7</td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="3" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م. <span class="hide"> 28</span>&nbsp; :</td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><span class="hide"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 (<i>x</i> − 1) &nbsp;&nbsp; &nbsp; <br></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 4<i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7<i>x</i> − 7</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 4<i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><span class="hide"> 7<i>x</i> − 4<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 7</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><span class="hide"> 3<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 7</span></td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td><span class="hide" style="font-size: 13pt"> <u>7</u><br>3</span></td> </tr> </tbody></table> <p class="after" id="cross">میتوان معادله کسری را طرفین وسطین کنید و جملات مشابه را یکطرف ببرید.."</p> <div class="border" style="margin: 1.2em 36%; padding-top: .4em; padding-bottom: .6em;"> <table style="border-spacing: 4px; padding: 0; margin-top: .4em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="docR">اگر</td> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="doc14" style="text-align: right"><u><i>a</i></u><br><i>b</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp;<u><i>c</i></u><br><i>d</i></td> <td class="doc" style="width: 5px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="doc">پس</td> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><i>ad</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc" colspan="2"><i>bc</i>.</td> </tr> </tbody></table> </div> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 1.2em"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 210px"><span class="grnBold">&nbsp; سوال 5.</span></td> <td class="doc14" style="text-align: right"><u><i>x</i> − 3</u><br>3 &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 220px"><u><i>x</i> − 5</u><br>&nbsp; &nbsp;2</td> </tr><tr><td colspan="4" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; را ه طرفین وسطین:</td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> 2(<i>x</i> − 3)</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 3(<i>x</i> − 5)</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> 2<i>x</i> − 6</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 3<i>x</i> − 15</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> 2<i>x</i> − 3<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> − 15 + 6</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> −<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −9</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 9</span></td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 2px; padding: 0; margin-top: 1em"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 160px"><span class="grnBold">&nbsp; سوال 6.</span></td> <td class="doc14R"><u><i>x</i> − 3</u><br><i>x</i> − 1</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width:240px"><u><i>x</i> + 1</u><br><i>x</i> + 2</td> </tr><tr><td colspan="4" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; را ه طرفین وسطین:</td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> (<i>x</i> − 3)(<i>x</i> + 2)</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> (<i>x</i> − 1)(<i>x</i> + 1)</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> <i>x</i>² −<i>x</i> − 6</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> <i>x</i>² − 1</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> −<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −1 + 6</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> −<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 5</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −5.</span></td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 1.2em"> <tbody><tr> <td class="doc"><span class="grnBold">&nbsp; سوال 7.</span></td> <td class="doc14R" style="width: 100px"><u>2<i>x</i> − 3</u><br>9 &nbsp; &nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i> + 1</u><br>&nbsp; &nbsp;2</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 200px"><i>x</i> − 4</td> </tr><tr><td colspan="6" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="6" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م= <span class="hide"> 18</span>.&nbsp; :</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4<i>x</i> − 6 + 9<i>x</i> + 9</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 18<i>x</i> − 72</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13<i>x</i> + 3</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 18<i>x</i> − 72</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13<i>x</i> − 18<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> − 72 − 3</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> −5<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −75</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 15.</span></td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 1em"><tbody><tr> <td class="doc"><span class="grnBold">&nbsp; سوال 8.</span></td> <td class="doc14R" style="width: 100px"><u>2</u><br><i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;−&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;3&nbsp;</u><br>8<i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 200px"><u>1</u><br>4</td> </tr><tr><td colspan="6" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="6" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م <span class="hide"> 8<i>x</i></span>.&nbsp; :</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 16 − 3</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 2<i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 2<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 13</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide" style="font-size: 13pt"> <u>13</u><br>&nbsp;2</span></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-12-08T05:09:20+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی ساعت واعشاری http://fathi5.mihanblog.com/post/2076 <font size="3"><font color="#CC0000">اگر ساعت را اعشاری داشتیم مثلا 8.3&nbsp; باشد&nbsp; می خوانیم هشت و سه دهم</font><br>ب<font color="#FF0000">عنی هشت وسه دهم ساعت<br>سه دهم را در 60 ضرب میکنی تا دقیقه شود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =&nbsp;&nbsp; 60&nbsp;&nbsp;&nbsp; ×&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0/3</font><font color="#FF0000"><br>پس ساعت 8&nbsp;&nbsp; و&nbsp; 18&nbsp;&nbsp; دقیفه است </font></font> text/html 2017-12-07T05:07:46+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی ساعت در اینه http://fathi5.mihanblog.com/post/2075 <br><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; color: black;" lang="AR-SA"> </span><font size="3"><font color="#CC0000">اگر عقربه های ساعت را در آینه ببینیم</font> وبخواهیم زاویه بین دو عقربه را محاسبه کنیم. اول باید بدانیم ساعت چند بوده وسپس زاویه بین را حساب کنیم.&nbsp; </font><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="3"> مثال 2-اگرعقربه های ساعت دراینه دیده شود عدد را از 12 کم می کنیم تا ساعت واقعی به دست آید<br>&nbsp;به شرطی که ساعت کمتر از 12 باشد مثلا ساعت در اینه 11و 20 دقیقه&nbsp; است&nbsp; از عدد12 کم می کنیم تا ساعت واقعی بدست اید. اگر بگوییم ساعت در آینه 13و40 دقیقه است ساعت واقعی چند است؟ ساعت از 12 بیشتر شد باید از 24 کم کنیم </font> text/html 2017-11-27T04:59:20+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی حسن تعلیل http://fathi5.mihanblog.com/post/2074 <div><br></div><div><br></div><div><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA"><br><span style="mso-tab-count:1"> </span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">هر گاه شاعر و نویسنده برای موضوعی، د<b>لیلی غیر واقعی وتخیلی، اما دلپذیر و قانع کننده ارائه دهد</b> به حسن تعلیل دست می</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family: NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">یابد.</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">تا چشم بشر نبیندت روی<span style="mso-tab-count: 2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بنهفته به ابر چهر دلبند</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">حسن تعلیل: شاعر علت ابر پوش بودن قله دماوند را بخاطر ندیده شدن آن از سوی بشر بیان کرده</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic; mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">است.</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">مثال</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">تو قلب فسردهٔ زمینی<span style="mso-tab-count: 2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>از درد ورم نموده یک چند</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">حسن تعلیل: علت برآمدگی دماوند اینگونه توجیه شده است که «دماوند» قلب زمین تصور شده است که دردگرفته و از شدت درد، ورم نموده است.</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">مثال</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">خاک بغداد به مرگ خلفا می</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family: NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">گرید<span style="mso-tab-count:2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ور نه این شط روان چیست که در بغداد است؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">حسن تعلیل: شاعر علت جاری بودن رود دجله در بغداد را گریستن خاک آن شهر به مرگ خلفا می</span><span dir="LTR" style="font-family: NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">داند و حال آنکه می</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic; mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">دانیم جاری بودن رود در بغداد امری طبیعی است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"><br></span></span></p><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">&nbsp;</span></p><br> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Malgun Gothic","sans-serif"; mso-ascii-font-family:"Malgun Gothic"; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:"Malgun Gothic"; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> text/html 2017-11-27T04:53:26+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی متناقض‌نما (پارادوکس)-تضاد http://fathi5.mihanblog.com/post/2073 <div><br></div><div><br></div><div><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">تضاد<span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">هر گاه دو واژه با معنای متضاد در یک بیت یا عبارت به کار رود آرایه تضاد پدید می</span><span dir="LTR" style="font-family: NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">آید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">در نومیدی بسی امید است پایان شب سیه سپید است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">واژه</span><span dir="LTR" style="font-family: NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">های /نومیدی/ با /امید/ و همچنین واژگان /سیه/ با /سپید/ متضاد و مخالف هستند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">متناقض</span><span dir="LTR" style="font-family: NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">نما (پارادوکس)<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">هرگاه دو مفهوم متضاد را به هم نسبت دهیم یا آن دو را در یک چیز جمع کنیم، آرایهٔ متناقض</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic; mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">نما شکل می</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family: NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">گیرد و معمولاً معنایی عمیق و پرمغز در پسِ آن نهفته</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family: NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">«جامه</span><span dir="LTR" style="font-family: NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">اش شولای عریانی است»</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">(عریانی به شولا نسبت داده شده، اما شولا نوعی جامه است و درواقع ضد عریانی است)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">مثال: جیب</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic; mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">هایم پُر از خالی است. {در عالَم واقع، جمع شدن پُر و خالی با هم غیرممکن است و هاغراق یا مبالغه از آرایه</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family: NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">های ادبی است، ادعای وجود ویژگی را گویند در کسی یا در چیزی؛ به اندازه</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic; mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">ای که به دست آوردن آن ویژگی در آن کس یا چیز به آن اندازه، ناممکن باشد.</span></p><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Malgun Gothic","sans-serif"; mso-ascii-font-family:"Malgun Gothic"; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:"Malgun Gothic"; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> text/html 2017-11-27T04:49:19+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی تلمیح http://fathi5.mihanblog.com/post/2072 <div><br></div><div><br></div><div><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><b><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic;color:red" lang="FA"><br></span></b><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>(<b>در لغت یعنی: به گوشه چشم اشاره کردن</b>) از جملهٔ صنایع معنوی بدیع است که در آن نویسنده یا گوینده در ضمن نوشتار یا گفتار خودش به آیه، حدیث، داستان، یا مثل معروفی اشاره داشته باشد</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><br><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بلبل و قمری چه خواند؟ معرفت کردگار</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><br></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">آرایه: تناسب (گل، برگ، بلبل، قمری)/ تشخیص (گل، برگ، بلبل، قمری یاد خداوندگار می کند)/ تلمیح (اشاره به آیات قرآن)</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">بیت سوم تلمیح.سوره ی جمعه آیه ی یک.و مراعات النظیر گل برگ بلبل قمری</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">مفهوم: همه ی موجودات خداوند را ستایش می کنند.</span><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA"> (صفحهٔ ۳۲۸ فنون بلاغت و صناعات ادبی، جلد دوّم.) به عنوان چند نمونه از تلمیح می</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic; mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">توان موارد زیر را بیان کرد:</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">شاه ترکان سخن مدّعیان می</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family: NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">شنود<span style="mso-tab-count:2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>شرمی از مظلمهٔ خون سیاووشش باد (حافظ)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">که اشاره</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic; mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">اش به داستان سیاووش در شاهنامهٔ فردوسی ست.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">بوی پیراهن گم</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic; mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">گشتهٔ خود می</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family: NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">شنوم<span style="mso-tab-count:2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>گر بگویم همه گویند ضلالی</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic; mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">ست قدیم (سعدی)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">که به داستان یوسف در قرآن اشاره می</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family: NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">کند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">تلمیح غیر از معنای اصلی آن که در عرصه ادبیات است در عرصه</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family: NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">های دیگر مثل موسیقی نیز به</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family: NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">کار می</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family: NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">رود. در جاز نوازنده یا خواننده در جریان بداهه</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family: NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">نوازی یا بداهه</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic; mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">خوانی به آهنگ</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family: NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">های مشهور دیگر اشاره می</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic; mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">کند و به این کار نیز تلمیح می</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic; mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">توان گفت.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">ارزش تلمیح به میزان تداعی بستگی دارد که از آن به دست می</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family: NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">آید. هر قدر اسطوره</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic; mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">ها و داستان</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family: NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">های مورد اشاره لطیف</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic; mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">تر باشد، تلمیح بلیغ</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family: NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">تر محسوب می</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic; mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">شد. لازمه بهره</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family: NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">مندی از تلمیح، آگاهی از دانسته</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family: NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">ای است که شاعر یا نویسنده بدان اشاره می</span><span dir="LTR" style="font-family: NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">کند؛ به همین سبب دریافتن تلمیح</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family: NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">هایی که یک شاعر ژاپنی در شعر خود آورده، برای خواننده فارسی</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic; mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">زبان دشوار به نظر می</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family: NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">رسد و بالعکس. تلمیح در شعر فارسی، می</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family: NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">تواند با مراعات نظیر همراه باشد.</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Malgun Gothic","sans-serif"; mso-ascii-font-family:"Malgun Gothic"; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:"Malgun Gothic"; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> text/html 2017-11-27T04:46:45+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی واج آرایی http://fathi5.mihanblog.com/post/2071 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">به آن دسته از آرایه</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic; mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">های ادبی که از تناسب</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family: NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">های آوایی و لفظی میان واژه</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family: NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">ها پدید می</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family: NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">آید می</span><span dir="LTR" style="font-family: NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">گویند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">واج</span><span dir="LTR" style="font-family: NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">آرایی (نغمهٔ حروف)</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">به تکرار <b>یک واج صامت یا مصوت</b> در یک بیت یا عبارت گفته می</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family: NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">شود به گونه</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic; mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">ای که طنین آن در گوش بر جای بماند و باعث پیدایش موسیقی آوایی در آن بخش از سخن شود.</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">مثال</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">رشتهٔ تسبیح اگر بگْسست، معذورم بدار<span style="mso-tab-count:2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>دستم اندر ساعد ساقیّ سیمین</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family: NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">ساق بود</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">(واج</span><span dir="LTR" style="font-family: NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">آرایی با تکرار صامت /<b>س</b>/)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">مثال</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">خیزید و خز آرید که هنگام خزان است<span style="mso-tab-count:2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>باد خنک از جانب خوارزم وزان است</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">(واج</span><span dir="LTR" style="font-family: NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">آرایی با تکرار صامتهای <b>/خ/ و /ز/)</b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">این دو حرف به زیبایی، بیانگر فصل خزان هستند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">قابل ذکر است که واج تکرارشونده ممکن است صامت یا مصوت باشد (البته تکرار صامت بارزتر است). برای مثال:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">مثال</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><b><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">خوابِ نوشینِ بامدادِ رحیل<span style="mso-tab-count:2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بازدارد پیاده را ز سبیل</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">که همان</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic; mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">طور که دیده می</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family: NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">شود، تکرار مصوت کوتاه <b>«اِ»</b> در مصراع نخست، تکامل</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family: NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">بخش موسیقی درونیِ شعر است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">مثال</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد<span style="mso-tab-count:2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>که تا زخال تو خاکم شود عبیر آمیز</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">مثال</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">قیامت قامت و قامت قیامت<span style="mso-tab-count:2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>قیامت می</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family: NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">کند این قد و قامت</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">مثال</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">بر او راست خم کرد و چپ کرد راست<span style="mso-tab-count:2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>خروش از خم چرخ چاچی بخاست</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">مثال</span></p> <span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">شبست و شاهد و شمع و شراب و شیرینی<span style="mso-tab-count:2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>غنیمتست چنین شب که دوستان بینی</span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Malgun Gothic","sans-serif"; mso-ascii-font-family:"Malgun Gothic"; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:"Malgun Gothic"; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> text/html 2017-11-27T04:42:15+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی معرفت کردگار فارسی ششم http://fathi5.mihanblog.com/post/2070 <div><br></div><div><br></div><div><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormalCxSpFirst" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">این همه خلق را که شما بینید بدین چندین بسیاری، این همه را خالقی است که آفریدگار ایشان است و نعمت بر ایشان از وی است.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">بند اول درس <br></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">معنی :آدم های بسیاری را که می بینید ,آفریننده ای دارندکه آن ها را آفریده است.و به همه ی آنها مال و روزی داده است</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">خلق: آفریده شده، مردم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>خالق: آفریننده<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>نعمت:عطا، بخشش، احسان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>این همه را خالقی است: خالقی برای آنها وجود دارد.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">نهاد: شما<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>مفعول: این همه خلق<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>فعل: بینید (مضارع)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>قید: بدین چندین بسیاری<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>متمم: او<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ضمیر سوم شخص مفرد: وی (او)</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">تعداد جمله: 4 جمله</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت او سپاس داری باید کردن</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">معنی: باید خداوند را ستایش کنیم و شکرگزار نعمت های او باشیم.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">نهاد: نامشخص (هرکسی می تواند باشد)</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق روشنایی افزاید اندر دل، و غفلت از این نا اندیشیدن، تاریکی افزاید اندر دل و نادانی گمراهی است.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">معنی :فکر کردن در کار خدا و آفریده هایش سبب آگاهی انسان میشود.و بی توجهی نسبت به آن سبب گمراهی و نادانی انسان ها میشود.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">نهاد: اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>مفعول: روشنایی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>فعل: افزاید (مضارع)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>قید: اندر دل</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">روشنایی افزاید اندر دل: دل را روشن می کند.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">نهاد: غفلت از این و نا اندیشیدن<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>مفعول: تاریکی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>فعل: افزاید (مضارع)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>قید: اندر دل<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>و: ربط</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">نهاد: نادانی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>فعل: است (مضارع)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">تاریکی افزاید اندر دل: باعث تاریکی دل و نادانی انسان می شود.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">غفلت: بی خبری، نادانی</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">نکته: کلمات خالق، مخلوق و خلق هم خانواده هستند.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">آرایه: تضاد (اندیشیدن و نا اندیشیدن)، تضاد (خالق و مخلوق)</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">تعداد جمله: 3 جمله<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">باد بهاری وزید از طرف مرغزار<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>باز به گردون رسید، ناله ی هر مرغ زار<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>(2 جمله)</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">قافیه: مرغزار/ مرغ زار<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>فعل: وزید/ رسید<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>نهاد: باد بهاری/ ناله ی هر مرغ زار</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">ترکیب وصفی: باد بهاری/ مرغ زار<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ترکیب وصفی: طرف مرغزار/ ناله ی مرغ</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">حرف اضافه: از، به<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>قید: باز، به گردون</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">آرایه: تشخیص (ناله ی مرغ)/ کنایه (به گردون رسید: کنایه از منتشر شدن صدا)/ تناسب (کلمات بهاری، مرغزار، گردون، مرغ زار)</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">مفهوم: آمدن بهار و آواز خواندن پرندگان</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">خیز و غنیمت شمار، جنبش باد ربیع<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ناله ی موزون مرغ، بوی خوش لاله زار (2 جمله)</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">قافیه: لاله زار<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>فعل: خیز/ غنیمت شمار (امری)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>مفعول: جنبش/ ناله/ بو</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">ترکیب اضافی: جنبش باد/ باد ربیع/ ناله ی مرغ/ بوی لاله زار<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ترکیب وصفی: ناله ی موزون/ بوی خوش</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">نهاد: برای هر دو فعل "تو" (محذوف)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">آرایه: تناسب (مرغ، ناله، ربیع، باد)</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">معنی: بلند شو و از وزش باد بهاری، صدای آهنگین پرندگان و بوی خوش لاله زار بهره ببر.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بلبل و قمری چه خواند؟ معرفت کردگار (4 جمله و یک فعل حذف شده)</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">نهاد: جمله ی اول (هر گل و برگی)/ جمله ی دوم (او)/ جمله ی سوم (بلبل و قمری)/ جمله ی چهارم (بلبل و قمری که حذف شده)</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">مفعول: یاد خدا/ یاد خداوندگار برلی فعل محذوف</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">ترکیب اضافی: یاد خدا/ یاد خداوندگار<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">آرایه: تناسب (گل، برگ، بلبل، قمری)/ تشخیص (گل، برگ، بلبل، قمری یاد خداوندگار می کند)/ تلمیح (اشاره به آیات قرآن)</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">بیت سوم تلمیح.سوره ی جمعه آیه ی یک.و مراعات النظیر گل برگ بلبل قمری</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">مفهوم: همه ی موجودات خداوند را ستایش می کنند.</span><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">برگ درختان سبز در نظر هوشیار<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار (1 جمله "است" حذف شده)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">معرفت: شناخت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>معرفت کردگار: شناخت خداوند<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>قافیه: کردگار<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">ترکیب اضافی: برگ درختان/ نظر هوشیار/ ورقش/ معرفت کردگار<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ترکیب وصفی: هر ورق/ درختان سبز</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">آرایه: تناسب (ورق، دفتر، برگ، درخت)/ تشبیه (مشبه "برگ درختان سبز"، مشبه به "دفتر معرفت"، وجه شبه "شناخت خداوند"، ادات تشبیه حذف شده)</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">معنی: هر برگی از درختان سبز در نظر انسان باهوش مانند دفتر معرفت است که سبب شناخت خداوند می شود. (با تفکر در آفرینش می توان خدا را شناخت.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> text/html 2017-11-27T04:40:24+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی ستایش فارسی ششم http://fathi5.mihanblog.com/post/2069 <div><br></div><div><br></div><div><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormalCxSpFirst" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">ستایش واژه ای از زبان فارسی می باشد در معانی :شکر ،سپاس ،مدح ،پرستش ،نیکویی گفتن </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">پس وقتی کسی را ستایش می کنیم در موردخوبیهای او صحبیت می کنیم در مورد عظمتش ،در مورد کارهایش </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">وما در شعر ستایش پروردگاررا مدح می کنیم</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">تحلیل وبررسی ابیات شعر ستایش</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">به نام آن که جان را فکرت آموخت </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">چراغ دل به نور جان بر افروخت </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">شیخ محمود شبستری می فرماید :به نام پروردگاری آغاز می کنم که به جان وروان فکر واندیشه یاد داده است و دل انسان را که همچون چراغی است با نور جان روشنی بخشیده است </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">جان :در مصراع اول منظور از جان انسان می باشد چون فکر واندیشه خاص انسان است</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">زفضلش هردوعالم ،گشت روشن </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">زفیضش خاک آدم ،گشت گلشن </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">توضیحات </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">فضل به معنی برتری و بخشش هم می تواند باشد </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">از برتری وبزرگی و بخشش وجود خداوند هردوعالم (این دنیا وجهان آخرت)نورانی شد</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">فیض :یعنی بخشش</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">از بخشش روح خودش به وجود بی ارزش انسان اوراهمچون گلستان باارزش گرداند </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">در اینجا شاعر اشاره ای هم به آفرینش اولیه انسان از خاک دارد وهمچنین دمیدن روح خداوند در وجود آدمی</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">جهان ،جمله ،فروغ نورحق دان </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">حق اندروی زپیدایی است پنهان </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">دراین بیت واژه ی (جمله )به معنی تمام وهمه می باشدو همچنین (حق )همان پروردگار </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">تمام دنیارا پرتوی ازنور خداوند بدان </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">پروردگاری که دراین دنیا به دلیل عظمت وبزرگی وکمالش وآشکاربودنش پنهان به نظر می آید</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>خداوند به خاطر عظمت وحضور درهمه جا شاید خیلی وقتا ما درک نکنیم یا از نگاه ما پنهان باشد</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">خرد را نیست تاب نور آن روی </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">برو از بهر او ،چشم دگر جوی </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">توضیحات :</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">کلید این شعر یا پیام اصلی آن دراین بیت می باشد چون مارادر ناتوانی خود دردرک خداوند آگاه می سازد</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">عقل انسان توانایی دیدن نور وعظمت الهی را ندارد یعنی خداوند در ادراک ما نمی گنجد چون ما مخلوقیم و اوخالق</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">در مصراع دوم مارا به شناخت وپی بردن پروردگار از راه دیگری توصیه می کند که اگرساده عرض کنم باید گفت خداوند را باید در دل ودرون داشت وبا قلب حسش کرد نه ازروی عقلی</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">در او هرچه بگفتند از کم وبیش </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">نشانی داده اند از دیده ی خویش</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">عزیزان معنی این بیت تکمیل کننده بیت قبلی می باشد</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">یعنی انسانها هرچه درمورد بزرگی وعظمت خداوند گفته اند قطعا براساس دیده های خودشان بوده است وانسان نمی تواند قدرت وعظمت الهی را بر اساس آنجه فقط خودش دیده است بیان کند</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">به نزد آنکه جانش در تجلی است</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">همه عالم ،کتاب حق تعالی است </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">توضیحات </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">تجلی :آشکار شدن ،پیدا شدن </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">تعالی :بلند مرتبه ،صاحب عظمت </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">در نزد انسانهایی که در حانشان وروح وروانشان نور الهی تابیده است واشکار می باشد تمام دنیارا همچون کتاب یا نشانه ای از وحود خداوند بلند مرتبه می دانند</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> text/html 2017-11-26T13:45:45+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی صفر ودلیل زوج بودن http://fathi5.mihanblog.com/post/2068 <div><br></div><div><br></div><div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">دلایل زوج بودن عدد<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>صفر:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">-عددی زوج است که اگر آن را بر ۲ تقسیم کنیم حاصل به دست آمده "عددی صحیح" باشد . صفر تقسیم بر ۲ می شود صفر . پس چون حاصل ، عدد صحیح شد پس صفر زوج است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">- صفر از هر عدد زوجی زوج تر است . چون اگر یکبار آن را تقسیم بر ۲ کنیم و باز حاصل را دوباره تقسیم بر ۲ کنیم جواب همان صفر که یک عدد صحیح هست می شود . در صورتی که این خاصیت را اعداد زوج دیگر ندارند . پس صفر زوج تر از هر زوجی است چون همواره حاصل تقسیم صفر می شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">- در مجموعه ی اعداد صحیح ، دو طرف عدد صفر، اعداد فرد یعنی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>( ۱) و (١_)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>هستند و این خود دلیل دیگری بر زوج بودن عدد صفر است.</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> text/html 2017-11-26T02:04:57+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی تقویت مهارت خواندن http://fathi5.mihanblog.com/post/2067 <div><br></div><div><br></div><div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">یکی از طرح های اجرایی در سطح استان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>تقویت مهارت خوانداری میباشد.همانطور که همکاران مستحضرند خواندن پایه یادگیری همه موضوعات درسی است</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">- تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از دانش آموزان از مهارت روخوانی برخوردارند اما در بازیابی اطلاعات ،تفسیر،تلفیق و استنباط عملکرد ضعیفی دارند</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">- دانش اموز مسئله ریاضی را میخواند<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>اما درک نمی کند که از او چه خواسته شده و یا مفاهیم علوم را درک نکرده و به حفط طوطی وار بسنده کرده و سرانجام قدرت اندیشیدن و خلاقیت را در یادگیری نادیده می گیرد و یادگیری برایش کسالت آور خواهد شد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">اما اگر متون را درک کند از کسب دانش فراتر رفته و خواندن برایش لذت بخش خواهد بود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">- مبنای علمی طرح خوانداری برپایه آزمون پرلز</span><span dir="LTR">pirls</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;"><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">می باشد و تاکیدش بر چهار مهارت درک اطلاعات صریح متن،استنباط ،تلفیق و تفسیر است</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">- خواندن بر اساس دو هدف التذاذی و کسب اطلاعات صورت می گیرد.لازم است نگرش دانش آموز به خواندن ابتدا بر اساس لذت از خواندن صورت پذیرد</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">- هدف این طرح ایجاد حساسیت در بین اموزگاران به منطور مراجعه بیشتر به کتب راهنمای معلم است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">به طور خلاصه انچه كه در خواندن مهم است رعایت سطوح ان است اولین سطح خواندن روخوانی است كه روخوانی نیز سطوحی دارد كه گام اول ان خواندن درست و روان یك متن است گام بعدی در روخوانی رعایت لحن و اهنگ متن است .سطح دوم خواندن درك متن است كه گام های فرایند درك خوانداری اول تقویت تمركز خوانداری و ایجاد عادت صامت خوانی است و گام های بعد همان چهار مهارت خواندن كه گفتیم درك اطلاعات صریح متن و استنباط و تلفیق و تفسیر اطلاعات است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">تعدادی از راهکارهای ارائه شده توسط کارشناسان و مدیران گروه تدبیرگران استان اصفهان در راستای طرح خوانداری !</span></p><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"> </span> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">در کنار<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>طرح خوانداری می بایستی نگرش مثبت به خواندن در دانش آموزان شکل بگیرد.دانش آموز باید از خواندن لدت ببرد و اعتماد به نفس خود را افزایش دهد.بعد از این مرحله و براساس اهداف خواندن باید قدرت درک مطلب را ارتقا دهیم.نگرش خانواده ها نیز در اجرای طرح خوانداری بسیار مهم است که باید در جلسات آموزش خانواده تقویت شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">تهیه متنهای روان خوانی دارای مفاهیم مناسب توسط معلم و با جملات و کلمات ملموس جهت استفاده در منزل و بعد پرسیدن برخی سوالات از متن در کلاس باعث علاقه مندی و توانمندی کودکان از اول دبستان خواهد شد.</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">تشکیل گروه خبرنگاران در مدرسه جمع آوری اخبار روز وخوا ندن آن توسط دانش آموزان</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">برای تقویت این مهارت خواندن داستانهای پر مفهوم وبیان اهداف وخلاصه ای از آنچه درک کرده میباشد که در درس فارسی پایه ششم وجود دارد</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">فعال سازی شورای معلمان با تجارب مختلف و برنامه ریزی برای این امر بسیار تاثیرگذار خواهد بود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">استفاده از داستانهای مجلات رشد وداشتن زنگ رشد بصورت هر ماه</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">در<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>هفته<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>چند دقیقه ای<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>از درس فارسی رو فقط اختصاص بدیم به خواندن مجلات رشد و کتاب داستان.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">خواندن کتاب در روزهای تعطیل وبیان خلاصه توسط دانش آموز در کلاس وسرصف صبحگاه.</span></span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">استفاده از دانش آموزان بالاخص پایه اول در صبحگاه مدرسه خواندن شعر وداستان با بیان مفهوم آن برای سایر دانش اموزان می تواند در تقویت مهارت خواندن موثر باشد</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">بردن کتاب داستان به کلاس و به تعداد شاگردان جهت مطالعه و درک مطلب</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">برگزاری دیدار و استفاده از کتابخانه های عمومی شهر و روستا و ایجاد روحیه کتابخوانی</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">برگزاری مسابقات کتابخوانی .</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"></span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">استفاده از مجلات رشد ،کتابهای داستان مرتبط با درس ،حتی ضبط صدای دانش اموزی که در خواندن مشکل داره و پخش در کلاس ،عادت نکردن به صدای معلم</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">تشویق های بیرونی کم کم باید کمرنگ شود .باید تاکیدمان بر انگیزه درونی باشد.باید دانش اموز از خواندن لدت ببرد .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">از جمله مهارتهای بسیار مهم گوش دادن است.تقویت مهارت گوش دادن بالاخص در پایه اول</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">راههای تقویت مهارت خوانداری در بیرون از مدرسه مثلا خواندن زیر نویس اخبار یا برنامه ها یا زندگینامه بعضی افراد مهم در برخی مکانها یا کم کردن صدای تلویزیون و توجه دانش اموز به صحبت های تلویزیون</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">اجرای نمایش داستانهای کتب درسی در کلاس ومراسم های خاص در درک مطلب موثراست.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">تکالیف شفاهی بر تکالیف کتبی ارجیت دارند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">ارائه تکالیف مناسب از جمله راهکارهایی هست که آموزگاران می توانند مهارت خوانداری را افزایش دهند</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">اگر دانش آموزان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>در خواندن . من.من می کنند ان وقت متاسفانه آموزگار یا والدین تقاضای رونویسی و نوشتن دارند.</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">به چنین خانواده هایی می گوییم آیا پزشک اگر گوش درد داشتید برای چشم شما دارو تجویز می نماید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">برای من. من خواندن تکلیف خوانداری می دهند نه نوشتاری!!!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">گوش دادن به صداهای طبیعی یعنی تبدیل مرحله شنیدن به گوش دادن</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">تشکیل گروه ادبیات درمدرسه وارائه برنامه ونقشه راه برگزاری همایش وجشنواره با نام بزرگان ادب پارسی از مواردی هست که میتونه تغییرنگرش رو ایجاد کنه واولیارو با اهداف ما همراه کنه</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">هنگام<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>تدریس<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>برای درس فارسی و ریاضی بخشی رو که یک دانش آموز میخواند، از بقیه بلافاصله سوال میپرسیم. چندین بار که این فعالیت انجام شود بچه ها توجه شون بیشترخواهد شد. چون میدانند که از متن خوانده شده و سوال ریاضی حتما سوال میپرسم.</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">برای دانش آموزی که<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>سر کلاس حرفی نمیزند و اصلا سر کلاس روخوانی نمی کند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">گفته شود در<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>منزل از روی درس بخوانند و صدا رو ضبط کرده به تلگرام بفرستند یا روی سی دی. یا فلش ذخیره نموده و به دبستان بیاورند. هر شب این<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>کارشود!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">بعد آن را سر کلاس پخش کنند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">این کار باعث می شود دانش آموز به حرف بیاید و هم خوانداری تقویت شد.(این تجربه شده است).</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">تکلیف شفاهی مثل گزارش فوتبالی که روز قبل دیده بودند یا کارتون و فیلم سینمایی یا برنامه ای که دوست داذند و همچنین توضیح شفاهی طرز پخت غذاهایی که دوست دارند و...</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">دانش آموزدارای<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>اختلال خواندن را<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>باید جلسات بازی درمانی به منطور رفع اختلال او در نظر گرفت.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">در سالن مدرسه ایستگاه مطالعه درنظر گرفت و مطالب مفید قرار داد که بچه ها بخونند و با هم نشست گروهی داشته باشند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">درصورت تامین بودجه کتاب هدیه داد به بچه ها.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">جلسه ای تحت عنوان تقویت مهارت خواندن برای آموزش خانواده درنظر بگیریم.</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">یک مورد درست کردن قاب تلویزیون کوچک برای اجرای گویندگی دانش آموزان که کاربرد خوبی دارد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">هم والدین علاقمند میشوند هم دانش آموزان.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">ادامه راهکارهای گروه تدبیرگران برای طرح خوانداری</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">یکی از کارها میتواند تلفیق فارسی با هنر باشد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">چون بچه ها هنر دوست دارند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">که برای نقاشی خودشون داستان بنویسند. یا حتی بیان کنند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">می توانید یكی از داستان های پرلز را به دانش اموزان بدهید تا به خانه ببرند و سپس فردا سوالات را بدعید بچه ها پاسخ دهند مطمئن باشید به خوبی پاسخ نمی دهند و با این ازمون اولیا را با پرلز و سواد خواندن و اهمیت ان اشنا كنید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">مهارتهای گفتاری و سخن گفتن را بالاببرید.بچه ها را عادت دهید عامیانه حرف نزنند.توسعه واژگان فارسی را در دستور کار قرادهید.متون ادبی مانند گلستان،شاهنامه را بچه ها بخوانند و خلاصه آن را برای معلم تعریف کنند و معلم به اقدامات اصلاحی بپردازد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;"> <span lang="FA">با یكی از داستان های بخوان و بیندیش هم می توانید این كار را انجام دهید و اولیا متوجه شوند روخوانی تنها كافی نیست.</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;"> <span lang="FA">بر ای تقویت وتشویق خواندن دانش آموزان به والدین بعضی از شبها املا بگویند و صحیح کنند.( توجه داشته باشیم که والدین به طرز عجیب املا را غلط و اشتباه ننویسند).</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">برای تقویت خوانداری در کلاس روزهایی که مجله رشد داریم.در کلاس بچه ها قسمت داستانها رو میخونن به صورت نقش خوانی کنند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">بلافاصله بعد از خواندن برای تقویت مهارت ان از بچه هاسوال از متن داستان پرسیده شود.</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">درصورت امکان گاهی متن یا تکلیفی رو به بچه ها بگیم که بصورت تایپ شده بیارند هم خوبه</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">یا حتی بریده کلمات با فونت بزرگ رو کنار هم قرار بدند و جمله بسازند</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">به اولیا پیشنهاد می دهیم وقتی روخوانی درس برای منزل داده می شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">یک خط مادر بخواند یک خط فرزند. ابتدا احساس خوب و لذت خواندن را ایجاد کنیم تا بتوانیم روی متن اورا متمرکز کنیم.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">-</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">نمایشگاهی از<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>کتب دست سازدانش آموزان برپاشود وهر پایه یک ساعت رابه مطالعه کتاب اختصاص داده و درپایان هدایایی به فعالین کتابخانه مدرسه اهدا گردد.</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--></div> text/html 2017-11-24T03:55:09+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی راه‌های آموزش و تقویت املا در دوره‌ی ابتدایی به خصوص پایه‌ی اوّل: http://fathi5.mihanblog.com/post/2066 <div><br></div><div><br></div><div>راه‌های آموزش و تقویت املا در دوره‌ی ابتدایی به خصوص پایه‌ی اوّل: <br><br>-۱- روان خوانی و درست خواندن متن دروس<br><br>-۲- یادگیری و حفظ حروف الفبای فارسی<br><br>-۳- بخش کردن و صدا کشی کلمات: این راه، کاری خسته کننده برای دانش‌آموز است. بهتر است پس از مدّتی کار با این روش، به سراغ روش‌های دیگر برویم. جدول آن نیز مفید است (همانند بنویسیم).<br><br>-4- تمرین با جدول ترکیب صامت با مصوّت: اگر با استفاده از این جدول کلمه بسازیم، خیلی عالی است.<br><br>-5- یک کلمه بنویسیم و به تعداد حرف و صدای آن، جلویش گردی بکشیم.<br><br>-6- انواع بازی: بهترین راه است. زیرا همه بازی را دوست دارند، خسته نمی‌شوند و در ذهن بهتر نقش می‌بندد.<br><br>-7- کلمه سازی: حروف الفبا را به صورت کارت‌های خیلی کوچک در‌می آوریم. بچّه‌ها را گروه‌بندی می‌کنیم و کارت‌ها را به تعداد مساوی با حروف مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌کنیم. در مدّت زمان مشخّص، هر گروهی که کلمات بیش‌تری با تعداد حروف بیش‌تر درست کند، برنده است. در این بازی حروف پرکاربرد، باید با تعداد بیش‌تری در اختیار هر گروه باشد.<br>-نکته: مهم‌ترین بخش، روش‌های ابتکاری خود همکاران عزیز می‌باشد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>-8- به کار بردن کلمه‌های درس، در جمله<br><br>-9- به کار بردن وضعیت نوشتن نقطه نسبت به شکل حروف. یعنی محل قرار گرفتن نقطه در پایین یا بالا و تعداد نقطه<br><br>-10- یادداشت کردن اشتباهات املائی دانش‌آموزان، به منظور آموزش جبرانی آن‌ها، در فرصت‌های مناسب مانند جمله‌سازی <br><br>-11- دادن تمرین‌های متفاوت جهت شمارش دندانه‌ها<br><br>-12- گفتن املاء پای تخته از کلمه‌هایی از درس که ارزش املائی دارند.<br><br>-13- پیدا کردن املای صحیح کلمه‌ها از روی کتاب توسط دانش‌آموز<br><br>-14- در صورت امکان موقع تصحیح نمودن املاء، دانش‌آموزان را انفرادی نزد خود فرا خوانده تا به غلط املائی خود توجه کنند.<br><br>-15- در قرائت املاء، جمله‌های از هم گسیخته و بی ربط (کلمه به کلمه) گفته نشود و به صورت جمله بیان شود.<br><br>-16- متن املائی را که می خواهیم به دانش‌آموز بگوییم، انتخاب می کنیم و یک بار می خوانیم تا دانش آموزان ارتباط معانی کلمه‌ها و مضمون کلی مطلب را درک کنند و برای نوشتن املاء آمادگی کامل را کسب نمایند.<br><br>-17- تقویت تندنویسی در بعضی از دانش‌آموزان <br><br>-18- افزایش گنجینه لغات&nbsp; (کلمه‌های خارج کتاب یا مثال زدن دانش‌آموزان)<br><br>-19- ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان نسبت به یادگیری درس املاء<br><br><br></div><div><br></div> text/html 2017-11-24T03:52:41+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی چگونه به فرزندمان در انجام تكالیف كمك كنیم؟ http://fathi5.mihanblog.com/post/2065 <div><br></div><div><br></div><div><br><br>- جایی مجزا، آرام، روشن، راحت برای کودکان مهیا کنید تا تکالیفشان را در آن جا تکمیل کنند. جایی دور از وسایل الکترونیک، سر و صدای ماشین‌ها، یا جایی که نتوانند صدای بازی بقیه بچه‌ها را بشنوند.<br><br>-به فرزندتان کمک کنید تکالیف زیاد یا مربوط به چند درس را به قسمت های کوچکتری تقسیم کند و پس از انجام هر قسمت از تکالیف زمان استراحتی برای او در نظر بگیرید.<br><br>&nbsp;-اگر مشکل فرزندتان در زمینه ی تکلیف نوشتن به مدت طولانی ادامه یافت با معلم او مشورت کنید . ممکن است ضعف بینایی یا مشکلات توجه و تمرکز یا یادگیری موجب عدم تمایل فرزندتان به انجام تکالیف شده باشد، که باید این موارد را پیگیری کرد.<br><br>- حواس تان به وقت کشی ها باشد. وقتی فرزندتان دور میز کارش این پا و آن پا می کند و برای انجام ندادن تکالیفش پشت سر هم برای تان دلایل بی اساس می آورد نشان دهنده این است که برای کارش نظم ندارد. او را وادار کنید برنامه اش را به طور منظم انجام بدهد.<br><br>- یک راه خوب برای اطمینان از انجام تکالیف مدرسه در زمان مشخص یک برنامه ریزی کاری خانوادگی است. وقتی در کنار فرزندتان کار می کنید می توانید در انجام تکالیف کمک کنید و همزمان کارهای خودتان را هم انجام بدهید.<br><br>- با معلمان فرزندتان و انتظارات آن ها آشنا شوید . در برنامه های مدرسه شرکت کنید و با معلم فرزندتان صحبت کنید، ببینید چه اهدافی را از انجام تکالیف دنبال می کنند و شما چگونه می توانید در برآورده شدن این اهداف سهیم باشید.<br><br>- به وسایلی برای محدود کردن مناظر اطراف فکر کنید. به گوش گیر یا گوشی هایی برای جلوگیری از شنیدن صدا، میز تحریر شیب دار یا بزرگ تر که نوشتن روی آن راحت تر باشد.<br><br>- وقتی فرزندتان نمی تواند به سوالی پاسخ بدهد، به جای جواب سوالاتی بپرسید که او را هدایت کنند «چرا این طور فکر می کنی؟»، «فکر می کنی چطور اتفاق افتاده؟»، «بعد باید چه کار کنی؟» این سوال ها باعث می شود به جای این که شما جواب بدهید فرزندتان یاد بگیرد به راه های دیگری برای حل مسئله فکر کند.<br></div> text/html 2017-11-19T04:59:35+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی جمله معترضه http://fathi5.mihanblog.com/post/2064 <div><br></div><div><br></div><div><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" color="#660000"><strong><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">جمله معترضه چیست ؟</span></strong></font></p><font size="3" color="#660000"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" color="#660000"><strong><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">جمله معترضه: جمله ای است که در ضمنِ جمله اصلی می آید و اگر آن را حذف کنیم خللی در معنا و مفهوم جمله اصلی پدید نمی آید؛ودربین دوخط تیره می آید</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"></span>-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>-</strong><strong><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"></span></strong></font></p><font size="3" color="#660000"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" color="#660000"><strong><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">جمله معترضه بر دو نوع است</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"></span> :</strong><strong><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"></span></strong></font></p><font size="3" color="#660000"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" color="#660000"><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"></span>1- </strong><strong><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">دعایی. مانند: «جواد - خدا حفظش کند - جوان مؤدّبی است». (در این عبارت، جمله «خدا حفظش کند» معترضه است</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"></span>).</strong><strong><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"></span></strong></font></p><font size="3" color="#660000"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" color="#660000"><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"></span>2- </strong><strong><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">توضیحی : سعدی - بزرگترین سجع نویس ایرانی - در قرن هفتم می زیست</span></strong></font></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" color="#660000"><strong><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">فرق جمله معترضه و بدل</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"></span> :</strong><strong><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"></span></strong></font></p><font size="3" color="#660000"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" color="#660000"><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"></span>- </strong><strong><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">جمله معترضه جمله است ولی بدل جمله نیست</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"></span> </strong><strong><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"></span></strong></font></p><font size="3" color="#660000"> <strong><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">- جمله معترضه بین دو خط فاصله می آید ولی بدل بین دو ویرگول</span></strong></font></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" color="#660000"><strong><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"></span></strong></font><br></p><p><strong>ویژگی های بدل</strong></p> <p>ویژگی های بدل که ما آنها را با عنوان « راه های تشخیص بدل » می شناسیم عبارت اند از :</p> <p>۱ – بدل و اسم قبل از آن باید در جمله ، یک نقش داشته باشند.</p> <p>2 – بدل و اسم قبل از آن باید یک چیز یا یک شخص باشند و دو چیز یا دو کس مستقل از هم نباشند .</p> <p>3 – بدل از جمله قابل حذف شدن باشد ؛بدون این که به معنی جمله آسیبی برسد .</p> <p>4 – اسم قبل از بدل نباید کسره داشته باشد .</p> <p>5 – بدل بین دو ویرگول قرار می گیرد .</p> <p>مثال : فردوسی ، حماسه سرای بزرگ ایران ، سخن را به آسمان علیین برد .</p> <p>که اگر این مثال را با روش ها یا همان ویژگی های شش گانه ی فوق بررسی کنیم ؛می بینیم که :</p> <p>۱ – حماسه سرای بزرگ ایران&nbsp; و فردوسی هر دو در جمله&nbsp; نقش نهادی دارند .</p> <p>2 – هر دو یک شخص هستند .یعنی فردوسی همان حماسه سرای بزرگ ایران&nbsp; است و این ها دو شخص مستقل از هم نیستند .</p> <p>3 – ما می توانیم بدل ( حماسه سرای بزرگ ایران ) را از جمله حذف کنیم ؛ بدون این که به معنی جمله آسیبی برسد .</p> <p>4 – بعد از بدل ( حماسه سرای بزرگ ایران ) بلافاصله فعل نیامده است .</p> <p>5 – اسم قبل از بدل ( فردوسی ) کسره ندارد .</p> <p>6 – بدل ( حماسه سرای بزرگ ایران ) بین دو ویرگول قرار گرفته است .</p> <p><strong>فرق بدل با صفت و مضاف الیه </strong></p> <p>فرق بدل با صفت ، آن است که موصوف با کسره به صفت اضافه می شود ، ولی مبدل منه ( اسم قبل از بدل ) با کسره به بدل اضافه نمی شود . ( انوری ، ۱28 )</p> <p>فرق بدل با مضاف الیه ، آن است که اولا : مضــاف با کســره به مضاف الیـــه اضـــــافه می شود ،ولی</p> <p>&nbsp;مبدل منه ( اسم قبل از بدل ) به بدل اضـــافه نمی شود .ثانیا : مضـــاف ومضاف الیه دو موجود مستقل وجداگانه اند ، در حالی که بدل و اسم قبل از آن هردو یکی هستند . ( انوری ، ۱28 )</p> <p>منابع و ماخذ</p> <p>ا – انوری، حسن ، دستور زبان فارسی&nbsp; ، جلد2 ، چاپ بیستم ، انتشارات فاطمی ،تهران ، ۱379</p> <p>2 – ناتل خانلری ، پرویز ، دستور زبان فارسی ، چاپ هجدهم، انتشارات توس ، تهران ،۱380</p> <p>3 – خیامپور ، عبدالرسول دستور زبان فارسی ، چاپ یازدهم ، انتشارات ستوده ،تبریز ، ۱382</p> <p>&nbsp;نویسنده ی مقاله : محمد حسین زاده</p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" color="#660000"><strong><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"></span></strong></font><strong><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA"></span></strong></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> text/html 2017-11-19T04:57:25+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی مناظره ارایه http://fathi5.mihanblog.com/post/2063 <div><br></div><div><br></div><div><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" color="#660000"><strong><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">مناظره</span></strong></font></p><font size="3" color="#660000"> </font><font size="3" color="#660000"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" color="#660000"><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">مناظره با هم سوال کردن است و به تعبیر دیگر مکالمه و گفت و گویی است دوطرفه که هر طرف با آوردن دلیل و ارائه ی نظرات خود سعی می کند برتری خویش را بردیگری به اثبات رساند</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"></span>.</strong><strong><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"></span></strong></font></p><font size="3" color="#660000"> </font><font size="3" color="#660000"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" color="#660000"><strong><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">شعر "نکوهش بی جا" از پروین اعتصامی" نمونه ای زیبا از یک مناظرهاست</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"></span> :</strong><strong><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"></span></strong></font></p><font size="3" color="#660000"> </font><font size="3" color="#660000"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" color="#660000"><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">نکوهش بی جا سیر،</span></strong></font><font size="3" color="#660000"><strong><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">&nbsp;</span></strong></font><font size="3" color="#660000"> </font></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" color="#660000"><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">یک روز طعنه زد به پیاز<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>که تو مسکین ، چه قدر بدبویی</span></strong></font><font size="3" color="#660000"><strong><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">&nbsp;</span></strong></font><font size="3" color="#660000"> </font></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" color="#660000"><strong><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">گفت، از عیب خویش بی خبری<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>زان ره از خلق، عیب می جویی</span></strong></font><font size="3" color="#660000"><strong><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">&nbsp;</span></strong></font><font size="3" color="#660000"> </font></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" color="#660000"><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">گفتن از زشت رویی دیگران<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>نشود باعث نکورویی</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></font></p><font size="3" color="#660000"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></strong></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div>