معلم5 فتحی در این وبلاگ مطالبی و اطلاعاتی بروز علمی در حیطه آموزش کلاس های پنجم تا سوم راهنمایی قرار داده شده است و همچنین سوال ، تست ،مطالب آموزنده علمی و مذهبی و نرم افزار وجود دارد اگر مطلبی هم دارید میتوانید به ایمیل من بفرستید با نام خودتان ثبت می کنم fathi5@chmail.ir http://fathi5.mihanblog.com 2017-04-22T14:40:01+01:00 text/html 2017-04-22T05:35:43+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی ششم مسئله http://fathi5.mihanblog.com/post/1958 <br><br>1-فردی کتابی را با ۲۰ در صد مالیات و ۳۰ درصد سود ۴۰ هزارتومان فروخت، قیمت اصلی کتاب چقدر است؟؟؟<br><br>120&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156<br>-----×------=-------<br>100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100<br><br><br>156&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40000<br>-----=--------<br>100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; @=<br>2- محیط بخش فلزی چرخ یک کامیون را اندازه گرفتیم. حاصل را بر محیط قسمت لاستیکی آن تقسیم کردیم. عدد (دو سوم) بدست آمد.نسبت شعاع های این دو قسمت کدام است؟<br>ال<font color="#FF0000">ف)دو سوم</font>2/3<br>ب)پنج ششم<br>ج)سه چهارم<br>د)چهار هفتم<br>&nbsp; 3-کدام جفت از اعداد زیر کمتر از نصف هستند‌؟<br>ا<font color="#FF0000">لف)</font>۰/۰۰۰۶ و ۰/۴۶۰<br>ب)(۰/۴+۰/۱۹) و ۰/۴۷۹<br>ج)۰/۰۵۳ و ( ۲×۰/۴)<br>د) (۰/۲+۰/۳۲۵) و (۰/۰۱+۰/۴۹۱)<br><br>4-توپی پس از رها شدن از ارتفاعی ۰/۹ ارتفاع قبلی خود بالا می آید. اگر این توپ را از ارتفاع ۱متری رها کنیم، پس از ۲بار زمین خوردن چند متر را طی می کند؟<br><br>الف) ۱/۹۰<br>ب)۲/۸۰<br>ج)۲/۷۱<br>د)3.61<br>حل:یک متر برابر است با 100 سانتی متر<br>0.9×100=90<br>سانتیمتر بعد از برخورد اول 90 س میاد بالا و 90 س میاد پایین <br>در برخورد دوم <br>90×0.9=81<br>81 س بالا میاد<br>100+90+90+81=361<br>361÷100=3.61<br>متر <br>گزینه د<br>5-نسبت دوزاویه ی متمم ۲ به۳ است،هرکدام چنددرجه است؟<br><br>6- حوضی با دو شیر اب پر می شود. اولی&nbsp;&nbsp; حوض را در6 ساعت ودومی در12 ساعت پر می کند اگر هم زمان باز باشند چه مدت حوض پر می شود؟<br>در یک ساعت اولی یک ششم&nbsp; و دومی در یک ساعت یک دوازدهم <br>1/6 + 1/12=3/12<br>در یک ساعت 3/12 حوض پر میشود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; تمام حوض &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4&nbsp; = 3/12 ÷&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 12/12 <br><br><br>-برای پیدا كردن&nbsp; مجموع زوایای داخلی یك nضلعی از روش زیر استفاده می كنیم: <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (n-2)× 180<br><br>مثال۱:مجموع زاویه های داخلی یک هشت ضلعی منتظم&nbsp; چند درجه است؟&nbsp; <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جواب:&nbsp;&nbsp; 1080=180×(2-8)<br><br>مثال۲:اگرمجموع زاویه های داخلی یک nضلعی ۱۴۴۰ درجه باشد&nbsp; تعداد ضلع های این nضلعی چندتاست؟<br><br>۱۴۴۰÷۱۸۰=۸<br><br>۸+۲=۱۰<br><br>۱۰ضلعی<br><br>۲-مجموع زاویه های خارجی هر nضلعی محدب برابربا ۳۶۰ درجه می باشد.<br><br>نکته:زاویه خارجی زاویه ای است که از امتدادیک ضلع باضلع دیگر ایجاد می شود. <br><br>۳-اندازه هر زاویه داخلی یک nضلعی منتظم از دستور زیر به دست می آید:<br><br>(n-2)×180÷n<br><br>مثال۱:اندازه هر زاویه داخلی یک ۹ضلعی منتظم چند درجه است؟<br><br>(۹-۲)×۱۸۰ ÷۹=۱۴۰ <br><br>نکته:هردو زاویه داخلی و خارجی مجاور به هم با هم مکملند.<br><br>مثال۲:اگر اندازه هر زاویه داخلی یکnضلعی منتظم ۱۵۶درجه باشد تعداد ضلع های این nضلعی منتظم چندتاست؟<br><br>۱۸۰ - ۱۵۶=۲۴<br><br>اندازه هر زاویه خارجی= ۲۴درجه<br><br>۳۶۰ ÷ ۲۴=۱۵<br><br>۱۵ضلعی منتظم<br><br>مثال۴:در کدام چند ضلعی مجموع زاویه های داخلی ۴برابر مجموع زاویه های خارجی است؟<br><br>(n-۲)×۱۸۰=۴×۳۶۰=۱۴۴۰<br><br>۱۴۴۰÷۱۸۰=۸<br><br>۸+۲=۱۰<br><br>۱۰ضلعی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>مثال۳:اگراندازه هر زاویه خارجی یک nضلعی منتظم ۳۶ درجه باشد تعدادضلع های این nضلعی منتظم چند تاست؟<br><br>۳۶۰ ÷ ۳۶=۱۰<br><br>۴-برای پیدا كردن تعداد زاویه های شکلی که ازچند زاویه با رأس مشترک تشکیل می شود از دستور زیر استفاده می كنیم:&nbsp; <br><br>&nbsp;2÷(تعداد خط×تعداد فاصله)<br><br>---برای پیدا كردن تعداد پاره خط معمولا"باتوجه به نوع سوال<br><br>از روش:حاصل جمع قسمتها ... <br><br>&nbsp;ویا ازفرمول: تعداد پاره خط ها روی خط<br><br>&nbsp;2÷(تعداد فاصله ها ×تعدادنقطه ها)<br><br>مثال۱: بر روی یک خط راست ۶نقطه در نظر می گیریم , چند پاره خط می توان مشخص کرد؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (۶×۵)÷۲=۱۵<br><br>۱۵پاره خط <br><br>مثال۲:اگر بر روی خط راستی ۲۱ پاره خط وجود داشته باشد , چند نقطه روی این خط وجود دارد؟<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2÷(تعداد فاصله ها ×تعدادنقطه ها)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21×۲=۴۲<br><br>۴۲= (1n(n-)<br><br>۴۲=۷(۷-۱)<br><br>۷نقطه<br><br>۶-تعداد قطرهای یك nضلعی محدب را چگونه به دست آوریم؟&nbsp;&nbsp; <br>تعداد قطر=2÷ (3n(n-)<br><br>سوال:یک ۶ضلعی محدب چند&nbsp; قطر دارد؟<br><br>&nbsp; ۶(۶-۳)÷۲=۶×۳÷۲=۹قطر دارد<br><br>۷-برای جمع بستن اعداد متوالی از ۱ تا n از دستور زیر استفاده می كنیم:2÷ n(1+n)<br><br>مثال: اگر تمام اعدادطبیعی متوالی از 1 تا 20 را جمع كنیم ، حاصل جمع را حساب كنید.<br><br>جواب:&nbsp; 210=2÷ 20×(20+1 <br><br>۸-برای به دست آوردن تعداد اعداد متوالی(پشت سر هم)&nbsp; راه حل زیر مناسب است. <br><br>1+فاصله÷(عدد اول – عدد آخر)<br><br>مثال: از عدد 10 تا 20 چند عدد به كار رفته است؟<br><br>11=1+1÷(20-10)&nbsp;&nbsp;&nbsp; جواب<br><br>مثال:تعداد اعداد الگوی زیر چندتاست؟۳۰عدد<br><br>۲&nbsp; ,&nbsp; ۵ ,&nbsp; ۸&nbsp; ,&nbsp; ۱۱&nbsp; ,&nbsp; ...&nbsp; ,&nbsp; ۸۹<br><br>&nbsp; 30&nbsp; =&nbsp; 2+ 3×(۸۹-۲)<br><br>البته می توان جمله nام را تشکیل داد سپس مقدارn را که همان تعداد جملات می باشد را تعیین کرد:<br><br>1n -3=۸۹<br><br>۳0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; n=۸۹+۱&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =۹۰<br><br>۳۰عدد<br><br>۹-برای به دست آوردن مجموع اعداد متوالی با فاصله های ثابت<br><br>ابتدا تعداد اعداد را مشخص می کنیم سپس در میانگین دو عدد اولی و آخری ضرب می کنیم.<br><br>مثال:حاصل عبارت زیر را به دست آورید.<br><br>۵+۹+۱۳+۱۷+...+۸۱=<br><br>(۸۱-۵)÷۴+۱=۲۰<br><br>تعداد اعداد در این مجموع ۲۰تاست<br><br>(۸۱+۵)÷۲=۴۳<br><br>میانگین دو عدد اولی و آخری <br><br>۲۰×۴۳=۸۶۰&nbsp;&nbsp; <br><br>۸۶۰مجموع اعداد بالا<br><br>۱۰-برای شماره گذاری صفحات كتاب از روش زیر استفاده می شود:<br><br>برای اعداد یك رقمی:&nbsp; 1-1×(1+صفحه)<br><br>برای اعداد دو رقمی:&nbsp; 11-2×(1+صفحه)<br><br>برای اعدد سه رقمی:&nbsp; 111-3×(1+صفحه)<br><br>مثال: كتابی 160 صفحه دارد. برای شماره گذاری این كتاب چند رقم به كار رفته است؟<br><br>جواب: 372=111-3×(1+160)<br><br>8-برای محاسبه ی زمان كار انجام شده دو نفر ، از فرمول زیر استفاده می كنیم:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مجموع كار÷ حاصل ضرب كار<br><br>مثال: علی كاری را 6 روز و حسین همان كار را در 4 روز انجام می دهد. اگر این دو باهم كار كنند، این كار را چند روزه انجام می دهند؟<br><br>جواب:&nbsp;&nbsp; 2/4 =(4+6)÷(4×6) <br><br>۱۱-اگر ساعتی در هر شبانه روز چند دقیقه جلو یا عقب كار كند،برای محاسبه ی این كه پس از چه مدتی وقت درست را نشان می دهد ، از فرمول زیر استفاده می كنی<br><br>مقدارعقب مانده ,جلوافتاده÷۶۰×۱۲<br><br>مثال: ساعتی در هر شبانه روز 5 دقیقه جلو می افتد، این ساعت پس از چند شبانه روز وقت درست را نشان می دهد؟<br><br>جواب: 144=5÷60×12<br><br>۱۲-برای محاسبه ی زاویه ی بین دو عقربه ی ساعت از این روش استفاده می كنیم:<br><br>زاویه ی بین دو عقربه=(ساعت×30)-(دقیقه×5/5)<br><br>مثال: ساعت 4:30 چه زاویه ای را نشان می دهد؟جواب:45=(4×30)-(30×5/57<p></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2017-04-21T10:56:10+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی عددمرکب http://fathi5.mihanblog.com/post/1956 <br><p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 12pt; color: red; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">عدداول</span><span style="font-size: 12pt; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">: دسته ای از اعدا طبیعی بزرگتر از یک که جزء به یک و خودشان بر هیچ عددی بخش پذیر نباشند(اعداد که 2 مقسوم علیه داشته با شند) مانند :<span>&nbsp;&nbsp;</span>2،3،5،7،11،13،17،19،23و ...</span></p><p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 12pt; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">با اعداد اول می توان اعداددیگر را تولیدکردبه همین دلیل به اعداداول&nbsp;<strong><u>عامل اعداد</u></strong>&nbsp;گفته و با حرف&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; "><font face="Times New Roman"><span>&nbsp;</span>P</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">که اول کلمه</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; " lang="FA"><span><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></span><u><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; "><font face="Times New Roman">prime</font></span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">میباشد نشان می دهیم.</span></p><p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 12pt; color: green; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">نکته1</span><span style="font-size: 12pt; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">: تنها دو عدد اول متوالی 2و3 پی در پی هم آمده اند.</span></p><p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 12pt; color: green; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">نکته2:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">به اعداد اولی که اختلاف آنها دو باشد&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; color: black; " lang="FA"><font face="Times New Roman">،</font></span><strong><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">اعداد اول<u>&nbsp;دوقلو</u>&nbsp;می گویند.</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">مانند 5و7</span></p><p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 12pt; color: green; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">نکته3</span><span style="font-size: 12pt; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">: اگر&nbsp;</span><u><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; "><font face="Times New Roman"><span>&nbsp;</span>A</font></span></u><u><span style="font-size: 12pt; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">عددی اول</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">&nbsp;باشدآنگاه این عدد اول&nbsp;<u>یک مقسوم علیه</u>&nbsp;اول کوچکتر یا مساوی&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; "><font face="Times New Roman"><span>&nbsp;</span>A</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">وجود دارد .</span></p><p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 12pt; color: green; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">نکته4</span><span style="font-size: 12pt; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">: تنها عدد زوج و اول عدد 2 است.</span></p><p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 12pt; color: green; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">نکته5</span><span style="font-size: 12pt; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">: همه اعداد اول اعدادی فرداند به جزء 2 .</span></p><p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 12pt; color: green; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">نکته6</span><span style="font-size: 12pt; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">: مجموع(وتفاضل) دو عدد اول زوج می شود(چون فرداند) مگر اینکه یکی از اعداد 2 باشد.</span></p><p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 12pt; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">مثال<span style="color: navy; ">:مجموع دو عدد اول&nbsp;<u>21</u>&nbsp;است عدد بزرگتر چند است؟</span></span></p><p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 12pt; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">جواب) چون مجموع دو عدد اول عددی فرد چون 21 شده پس یکی از آن دوعدد2و دیگری19 (19=2-21) می شود.</span></p><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); "></span><p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 12pt; color: red; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">اعداد مرکب:</span><strong>هر عدد طبیعی بزرگتر از یک بیش از دومقسوم علیه داشته باشد مرکب می گویند</strong></p><p class=" " dir="rtl"><strong></strong><strong>:</strong><strong>به عدد مرکب عدد تجزیه پذیر نیز می گویند</strong><strong><br></strong></p><p class=" " dir="rtl"><strong></strong><strong></strong><strong>:</strong><strong>عدد یک نه اول است نه مرکب زیرا عددی در درون ان وجود ندارد</strong><strong>.</strong> </p><p><strong>نکته</strong><strong>:</strong><strong>از تعریف عدد مرکب متوجه می شویم که اعداد منفی هیچ وقت مرکب نمی شوند</strong><strong>.</strong></p><p class=" " dir="rtl"><br><strong></strong><strong></strong></p><p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 12pt; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA"><span>&nbsp;&nbsp;</span>به اعداد طبیعی که بیش از دو مقسوم علیه داشته با شند مانند</span><span style="font-size: 12pt; " lang="FA"><font face="Times New Roman">:&nbsp;</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">4،6،8،9،10،12،14و...</span></p><p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 12pt; color: green; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">نکته:</span><span style="font-size: 12pt; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">&nbsp;هر عدد مرکب را می توان به صورت حاصل ضرب چند عدد طبیعی به غیر از یک نوشت و تجزیه کرد.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>5<sup>2<span>&nbsp;&nbsp;</span></sup>×3×2<sup>2</sup>=300</span></p><p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 12pt; color: green; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">نکته:</span><span style="font-size: 12pt; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">&nbsp;عدد یک تنها عددی است که اول یا مرکب نمی باشد.</span></p><p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 12pt; color: red; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">تعیین اول یا مرکب بودن یک عدد:</span></p><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><p class=" " dir="rtl"><span style="font-size: 12pt; font-family: '0 Koodak Bold'; " lang="FA">1)روش بخش پذیری: اگر عددی به یکی از اعداد2،3،5،7،11،13،17،19،23و...(اعداد اول) بخش پذیر بود مرکب در غیر این صورت اول است.</span></p></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); "></span><p><br></p><p>منبع وبلاگ راهنمایی امام جعفر صادق</p><br> text/html 2017-04-21T10:44:53+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی اضافه تشبیهی http://fathi5.mihanblog.com/post/1955 <br>اضافه ی تشبیهی :<br><br><br>تشبیهی است که در آن " مشبه " و "مشبه به"<br>به هم اضافه شده باشند و در این صورت ادات تشبیه و وجه شبه ، محذوف است . به این گونه تشبیه در علم بیان ، تشبیه بلیغ می گویند .<br>اضافه ی تشبیهی، یک ترکیب اضافی( مضاف + نقش نمای اضافه + مضاف الیه ) است که در آن رابطه ی شباهت و همانندی وجود دارد.<br>مثال :<br>قد سرو : قد مانند سرو ، بلند است.<br>لعل لب&nbsp; : لب مانند لعل ، سرخ است .<br><br>هست " طومار دل " من&nbsp; به درازای ابد<br>برنوشته ز سرش تا سوی پایان : " تو مرو "<br>مولانا<br><br>طومار دل : اسم + نقش نمای اضافه + اسم<br>بنابراین ترکیب اضافی داریم. <br>دل : مشبه&nbsp;&nbsp; <br>طومار : مشبه به<br>دل همچون طومار است ، بنابراین اضافه ی تشبیهی داریم.<br><br>"درخت دوستی" بنشان که کام دل به بار آرد <br>"نهال دشمنی" برکن که رنج بی شمار آرد<br>حافظ<br><br>درخت دوستی : ترکیب اضافی <br>دوستی : مشبه&nbsp; ، درخت : مشبه به<br>درخت دوستی : اضافه ی تشبیهی <br>نهال دشمنی : ترکیب اضافی <br>دشمنی : مشبه&nbsp; ، نهال : مشبه به<br>نهال دشمنی : اضافه ی تشبیهی<br><br>صفت ها عبارتند از .<br>1.تمام رنگ ها سبز آبی نیلی ...درختان سبز .ترکیب وصفی<br>2ِ. تمام اعداد براساس پسوندomوomen. چهارم ششم.دوازدهم...کلاس ششم ترکیب وصفی...اعداد پیش از اسم .ترکیب وصفی مانند صد گیاه. یک دسته ....<br>3.تمام مشاغل ..رفتگر.بنا نجار.....مردهیزم شکن .وصفی <br>4. تمام جنس ها.چوبی فلزی .شیشه ای پلاستیکی سفالی کاغذی..&nbsp; مداد چوبی .کوزه ی سفالی ..تر کیب وصفی.<br>نکته ی مهم .اسم +ی=صفت <br>مانند بهار+ی =بهاری ..صفت<br>باد بهاری...وصفی <br>صفت+ی=اسم <br>خوب +ی=خوبی.اسم<br>جوان +ی=جوانی .اسم <br>چراخوبی وجوانی اسم میشن <br>زیرا می توانیم جمع ببندیم <br>خوبی ها جوانی ها<br>دوران جوانی ترکیب اضافی. <br>صفت به تنهایی معنا نمیدهد<br><br>سرخ است ---- در این جا سرخی را به سیب نسبت داده ایم.<br>نکته : به ترکیبی که اسم با صفت خود می سازد ، ترکیب وصفی می گویند<br><br>نکته بسیار مهم :<br>در زبان فارسی موصوف چه مفرد باشد چه جمع ، صفت آن همیشه به صورت مفرد می آید .<br>تمامی رنگ ها صفت هستند .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> text/html 2017-04-21T10:28:24+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی ترکیب وصفی واضافی http://fathi5.mihanblog.com/post/1954 <br><br>ترکیب ها دو نوع میباشند<br>1) ترکیب وصفی ( اسم + صفت ) <br><br>2) ترکیب اضافی ( اسم + اسم یا اسم + صمیرمنفصل من،تو،او،ما،شما،ایشان )<br><br><br>عزیزان قبل از این که بچه ها مستقیم ترکیب اضافی یا وصفی را بدانند اول&nbsp; باید اسم و صفت را تشخیص دهند <br><br>اسم:کلمه ای که برای نامیدن انسان،حیوان و اشیا بکار برده میشود<br><br>صفت:ویژگی یک چیز و نشان میدهد<br>یکی از مهمترین نشانه های تشخیص صفت استفاده از پسوند های&nbsp; ( تر یا ترین ) به آخر کلمه است<br><br><br>نکته:زمانی که دو اسم کنار هم یا اسم و صفت کنار هم قرار بگیرد. و وسط آنها کسره قرار بگیرد یک ترکیب را میسازند.<br><br><br>برای تشخیص ترکیب وصفی از اضافی راهایی وجود دارد که در اینجا به سه روش اشاره میکنیم که خیلی مهم هستند.<br><br>1) به آخر ترکیب تر یا ترین اضافه میکنیم اگر معنی دهد وصفی در غیر این صورت اضافی<br><br>مثال:کتاب خوب + تر یا ترین<br>کتاب خوب تر یا خوب ترین کتاب پس ترکیب وصفی است<br>دست پدر + تر یا ترین معنی نمیدهد پس ترکیب اضافی<br><br>2) به اول ترکیب ( این ) و وسط ترکیب ویرگول و آخر ترکیب است اضافه میکنیم اگر معنی دهد وصفی در غیر این صورت اضافی<br><br>مثال:کوه بلند : این کوه،بلند است ترکیب وصفی<br><br>3) وسط ترکیب ( خیلی یا بسیار ) اضافه میکنیم در صورت معنی وصفی&nbsp; غیر این صورت اضافی<br><br>مثال: مداد علی : مداد خیلی علی،چون معنی نمیدهد اضافی است.<br><br><br>✍چگونه ترکیبات وصفی و اضافی را از هم تشخیص دهیم؟<br><br>1⃣ در بین موصوف و صفت می توانیم حرف" ی" بیاوریم . مانند: درخت زیبا که می توان گفت: درختی&nbsp; زیبا. در بین مضاف و مضاف الیه نمی توانیم" ی "بیاوریم .مانند :" دفتر امین " ؛ در اینجا نمی توان گفت: "دفتری امین."<br><br><br>2⃣ در بین مضاف و مضاف الیه می توان « این » و آن » اضافه کرد مانند : "برگ&nbsp; درخت" :"برگ این درخت"&nbsp; یا "مدیر آن مدرسه. " اما در بین صفت و موصوف نمی توانیم صفت اشاره « این » و « آن » اضافه کنیم .<br>مانند :" درخت زیبا "که نمی توانیم بگوییم:" درخت این زیبا یا درخت آن زیبا "<br><br><br>3⃣ اگر به صفت ،"تر" اضافه کنیم کلمه ی جدید معنی دار خواهد بود مانند : <br>"دانش آموز کوشا" که اگر به آن تر اضافه کنیم می شود:<br>" دانش آموز کوشاتر" که معنی می دهد. درحالی که اگر" تر" به مضاف الیه بپیوندد ، معنی نخواهد داشت. <br>مانند:" درکلاس تر "که معنی نمی دهد.<br><br><br>4⃣اگر کسره صفت و موصوف را برداریم و فعل "است" را به آن اضافه کنیم جمله ای معنی دار ساخته می شود. مانند : آموزگار مهربان+ است که می شود: "آموزگار ,مهربان است." اما مضاف و مضاف الیه چنین نیست . مانند "کفش فاطمه + است" که می شود :"کفش, فاطمه است" و جمله ما در این شکل درست نیست.<br><br> text/html 2017-04-20T09:34:54+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی وتر http://fathi5.mihanblog.com/post/1953 &nbsp;&nbsp; <br><br><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Rtriangle.svg/220px-Rtriangle.svg.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><p>دو نوع مثلث قائم‌الزاویه وجود دارد:</p> <ol><li><b>قائم‌الزاویه متساوی الساقین</b>: دو ضلع زاویه قائمه با یکدیگر برابر هستند.</li><li><b>قائم‌الزاویه مختلف الاضلاع</b>: هر سه ضلع مثلث، طول‌های گوناگونی دارند</li><li>وتر،&nbsp;&nbsp; ABبه ضلع روبرو به زاویهٔ ۹۰ درجه می‌گویند. بزرگ‌ترین ضلع در مثلث قائم‌الزاویه وتر است.</li><li>در مثلث قائم‌الزاویه ضلع روبرو به زاویهٔ ۶۰ درجه برابر رادیکال سه دوم وتر</li><li>&nbsp;و ضلع روبرو به زاویهٔ ۳۰ درجه برابر نصف وتر می‌باشد.</li><li>اگر یکی از زوایا ۴۵ درجه باشد، ضلع مقابل آن زاویه رادیکال یک دوم مجذور وتر است.</li><li>در مثلث قائم‌الزاویه‌ای با زوایای ۱۵ درجه و ۷۵ درجه، ارتفاع وارد بر وتر، یک چهارم وتر است</li><li>در مثلث قائم‌الزاویه، مجموع مربع‌های طول دو ضلع، برابر با مربع طول وتر است. این قضیه در ریاضیات به نام کسی که اولین بار آن را ثابت کرد، یعنی <a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/426" target="" title="">فیثاغورس</a>، به ثبت رسیده و شناخته شده‌است. به بیان دیگر، اگر روی اضلاع مثلث قائم‌الزاویه، مربع و یا نیم‌دایره تشکیل دهیم، مساحت شکلی که بر روی وتر ساخته می‌شود، برابر مجموع مساحت‌هایی است که روی دو ضلع دیگر تشکیل شده‌است.</li><li>در مثلث قائم‌الزاویه، میانه وارد بر وتر نصف وتر است.</li><li>در مثلث قائم الزاویه، حاصل ضرب اضلاع قائم برابر وتر در ارتفاع وارد بر آن می‌باشد.</li><li>شعاع <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C" title="دایره محیطی">دایره محیطی</a> هر مثلث قائم‌الزاویه نصف وتر است. دایره محیطی دایره‌ای است که محیط آن بر روی رئوس (گوشه‌های) مثلث قرار می‌گیرد.</li><li>مجموع مساحت‌های هلالین بقراط با مساحت مثلث قائم‌الزاویه برابر است.</li><li>&nbsp;منبع : ویکی پدیا</li></ol><p><br></p><b>به لینکها برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید<br>http://fathi5.mihanblog.com/post/1924<br><br></b> text/html 2017-04-19T21:19:37+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی ترتیب عملیات ریاضی http://fathi5.mihanblog.com/post/1946 <br><br><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><font color="#cc0000"><span lang="AR-IQ">1</span>-</font><font color="#1e623d"> </font><font color="#008000"><span lang="ar-iq">ترتیب عملیات :</span></font></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">در عبارتهای که از پرانتز ، توان ، ضرب و تقسیم ، جمع و تفریق استفاده شده است ، ترتیب عملیات در محاسبه ی عبارت عددی به ترتیب زیر است : </span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font color="#cc0000">الف)</font> کروشه یا پرانتز <font color="#cc0000">(</font>حاصل آن را از داخلی ترین پرانتز بدست می آوریم .<font color="#cc0000">)</font></span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font color="#cc0000">ب)</font> توان </span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font color="#cc0000">ج)</font> ضرب و تقسیم <font color="#cc0000">(</font>از چپ به راست عمل مربوطه را محاسبه کنید<font color="#cc0000">)</font> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font color="#cc0000">د)</font> جمع و تفریق <font color="#cc0000">(</font>از چپ به راست عمل مربوطه را محاسبه کنید<font color="#cc0000">)</font></span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000">:</font><span lang="AR-IQ"><font color="#486599">مثال</font></span></span><span lang="AR-IQ"> حاصل عبارت مقابل را بدست آورید .&nbsp; </span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: left;" align="right"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">&nbsp;<font color="#cc0000">=</font> 11 <font color="#cc0000">÷ (</font>3<font color="#cc0000">+(</font>5<sup>2</sup>-6<font color="#cc0000">))</font> 4 <font color="#cc0000">+</font> 7</span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font color="#cc0000">حل :&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>15<font color="#cc0000">=</font> 8<font color="#cc0000">+</font>7 و 8<font color="#cc0000">=</font> 11 <font color="#cc0000">÷</font> 88&nbsp; و 88 <font color="#cc0000">= </font>4 <font color="#cc0000">×</font> 22&nbsp; و 22 <font color="#cc0000">=</font> 3<font color="#cc0000">+</font>19&nbsp; و 19 <font color="#cc0000">=</font> 6<font color="#cc0000">-</font>25 <font color="#cc0000">=</font> 6<font color="#cc0000">-</font>5<sup>2</sup></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: left;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><sup><br></sup></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font color="#cc0000">2-</font><font color="#1e623d"> </font><font color="#008000">اصل ضرب :</font></span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">&nbsp;اگر عملی به </span><span dir="ltr">a</span><span lang="AR-IQ"> طریق و عمل دیگری به </span><span dir="ltr">b</span><span lang="AR-IQ"> طریق و.... انجام پذیر باشند ، همه این اعمال با هم به </span><span dir="ltr">a<font color="#cc0000">×</font>b<font color="#cc0000">×</font>….</span><span lang="AR-IQ"> طریق امکان پذیر است این موضوع اصل ضرب نامیده می شود .</span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000">:</font><span lang="AR-IQ"><font color="#486599">مثال</font></span></span><span lang="AR-IQ"> برای رفتن از شهر </span><span dir="ltr">A</span><span lang="AR-IQ"> به شهر </span><span dir="ltr">B</span><span lang="AR-IQ"> سه راه وجود دارد . از شهر </span><span dir="ltr">B</span><span lang="AR-IQ"> به شهر </span><span dir="ltr">C</span><span lang="AR-IQ"> نیز 2 مسیر مختلف وجود دارد حساب کنید برای رفتن از شهر </span><span dir="ltr">A</span><span lang="AR-IQ"> به شهر </span><span dir="ltr">C</span><span lang="AR-IQ"> چند مسیر وجود دارد ؟</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 100px -7px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed;" align="right"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="ar-sa"><font color="#800000"><strong>حل:</strong></font> <font color="#336699">6</font><font color="#808000">=</font><font color="#336699">2</font><font color="#808000">×</font><font color="#336699">3</font></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><br></span></font></p> <div class="Sid"> <div id="Sidebar"> <div class="TopSid"><div class="TopSid2"> <b>لینک دوستان</b></div></div> <div class="CenterSid"><div class="li-Sid"> <a target="_blank" href="http://template.pichak.net/">قالب بلاگ اسکای</a></div><div class="li-Sid"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.maths1.blogfa.com/">ریاضیات دوره دبیرستان</a></div><div class="li-Sid"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tajrobi.blogsky.com/">علوم تجربی دوره راهنمایی</a></div><div class="li-Sid"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://andarz.blogfa.com/">جملات زیبا</a></div><div class="li-Sid"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://hessekhooob.loxblog.com/">خـنده بــا ▒ ^حــــسـ☺خـــــوبـــــ^ ▒</a></div><div class="li-Sid"> <a target="_blank" href="http://pichak.net/">قالب وبلاگ</a></div> <div class="li-Sid"> <a target="_blank" href="http://pichak.net/fun">سرگرمی</a></div></div> <div class="TopSid"><div class="TopSid2"> <b>آخرین مطالب</b></div></div> <div class="CenterSid"> <div class="li-Sid"> <a href="http://www.maths7.blogsky.com/1393/04/20/post-78/" title="جمعه 20 تیر‌ماه سال 1393">[ بدون عنوان ]</a></div> <div class="li-Sid"> <a href="http://www.maths7.blogsky.com/1392/07/27/post-77/" title="شنبه 27 مهر‌ماه سال 1392">[ بدون عنوان ]</a></div> <div class="li-Sid"> <a href="http://www.maths7.blogsky.com/1391/12/21/post-76/" title="دوشنبه 21 اسفند‌ماه سال 1391">[ بدون عنوان ]</a></div> <div class="li-Sid"> <a href="http://www.maths7.blogsky.com/1391/08/03/post-75/" title="چهارشنبه 3 آبان‌ماه سال 1391">دریافت کتاب راهنمای معلم درس ریاضی پایه ی سوم راهنمایی</a></div> <div class="li-Sid"> <a href="http://www.maths7.blogsky.com/1391/02/29/post-74/" title="جمعه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1391">[ بدون عنوان ]</a></div> <div class="li-Sid"> <a href="http://www.maths7.blogsky.com/1391/01/30/post-73/" title="چهارشنبه 30 فروردین‌ماه سال 1391">[ بدون عنوان ]</a></div> <div class="li-Sid"> <a href="http://www.maths7.blogsky.com/1391/01/11/post-71/" title="جمعه 11 فروردین‌ماه سال 1391">آزمون شماره 9</a></div> <div class="li-Sid"> <a href="http://www.maths7.blogsky.com/1391/01/11/post-70/" title="جمعه 11 فروردین‌ماه سال 1391">آزمون شماره 8</a></div> <div class="li-Sid"> <a href="http://www.maths7.blogsky.com/1391/01/11/post-69/" title="جمعه 11 فروردین‌ماه سال 1391">آزمون شماره 7</a></div> <div class="li-Sid"> <a href="http://www.maths7.blogsky.com/1391/01/11/post-68/" title="جمعه 11 فروردین‌ماه سال 1391">آزمون شماره 6</a></div></div> <div class="TopSid"><div class="TopSid2"> <b>لینک های مفید</b></div></div> <div class="CenterSid"> <div class="li-Sid"><a rel="nofollow" title="خرید از اینترنت" href="http://pichak.net/shop">خرید از اینترنت</a></div> <div class="li-Sid"><i><a rel="nofollow" href="http://pichak.net/hafez">فال حافظ</a></i> </div> <div class="li-Sid"><b><i><a rel="follow" title="Fall Roozaneh" href="http://pichak.net/roozanehfall">فال روزانه</a></i></b> </div> <div class="li-Sid"><a href="http://jedi.ir/">جدی</a> </div> <div class="li-Sid"><a title="ارسال اس ام اس تبلیغاتی" href="http://www.payam-resan.com/">ارسال اس ام اس تبلیغاتی</a></div> </div> </div> </div> <div class="TopPost"> <div class="TopPost2"><div class="Post-title"><a href="http://www.maths7.blogsky.com/1390/12/17/post-4/">عدد صحیح ، اصل ضرب،درصد و تناسب</a></div></div> <div class="t-date">تاریخ : چهارشنبه 17 اسفند‌ماه سال 1390 | 11:58 | نویسنده : <a href="http://www.maths7.blogsky.com/profile/6914406436">سعید حقیقی</a></div> </div> <p> </p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><strong><font color="#486599">عدد صحیح:</font></strong><font color="#486599"> </font>(</span><span dir="ltr">integer</span><span lang="AR-IQ">) صحیح به معنی تندرست ، سالم و درست می باشد و هر یک از اعداد</span> 0 , 1 ± , 2 ± , ...</font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">را یک عدد صحیح می نامیم .</span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><strong><font color="#486599">مجموعه عدد های صحیح:</font></strong> مجموعه ای است شامل تمام عدد های صحیح این مجموعه را با حرف </span><span dir="ltr">Z</span><span lang="AR-IQ"> که از کلمه آلمانی </span><span dir="ltr">zahlen</span><span lang="AR-IQ"> به معنی عدد صحیح گرفته شده است ، نمایش می دهند .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: left;"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALoAAAAMCAIAAABa/zDOAAAOOElEQVRYhZWY+bNV1ZXH+Uv693R3pboqnVRXutMxnYQ2EQdQAcNkUGbFKBDBNjgFHJ8DKuDEEEQEQlAQJyQIiogi+oLM8kDeA+FN995zzzl7WHuvT/+wz728TF30q123zj1v33PW/u7v+q7v2sNsYNqtCx7seGFRx/NLV/7hpVe2XXnDlAUPdFjwECIxeNQScySjGMCWNAsEFCMeLNpP36neuxet+uHPj3/+aR9ciCKAEUqLtSCoB/GuiMGC/PUIYtKFalCicaUSfXBKVKJE78QqMahI9OmmD06gGcgh8xhwUEYCBFCiIsblhckUrHcKXrEwaDFgIBMsGMUoAUqnCgpAjHjvIaawm80GoOCF3FSvqDe9KhIAQvCttSAxACHaIAY86iD9NzonCqoEJSsICoozFsWUeWv5BAiKVxycH/QWLJTgIEYA8QSwUKSFKDn0Giw4MKIKGgVEfNkGOQar0f1f+AeHF7zHe0wdyoO7373vJ1fc9Z1/58gRisYwB+s3b08BnenzG7buHjfl9v6cXJA2cmUDU0ea+CZFjhNKcTaW3oGlPMexA0u+9S+vXT/x5J8ODEIGAbBCIycIxBh8DB5iEOdsiQaI4q2zJcSyaEKEGKNEQmJDe1hv0kVeNtNFIpMS64Vb99qu3oI8sPntvQO5vr1zz0AjL73zwSmiiBIVjLNpG/JIrpzPZNnqDRYKZdt7Hx482tUiGUXpRSIX/1okCGqd9g7kr219L03ODZqeDjFGkBBtm3AQgxhrMvDWZCDe28S5wiDK+t/vOHGyXyMoKLEiXAyRqBSGbe/sOdrV7+BEz8DKVzdZKDQC1gSUALv3dW7Z/qGB4+eynfsP9RX69q6PSyVUlI3pgRA1ShCXMC+LZsLfO/OX+DsrjTrNJtETy0BJyOnqmfvt713Yvp2yMazuuJBJyrav+8x/j5zw6cHTDoISA3hFovb34nJsk8FesgZWpHBG1AFYzp987bYZL/z7D3n/I5r1jDgYgrEeLzhPRCtAGboNceiOAOB9SGgGjQoSU+6R5c2hX9MEJ94HEZg4bf69j640MGHqvLd27Js97zeHjp5MG+/EqoZ6fbDNFQ8WDHzcefzykb/Ys//wuYHi9nkLN772pguIoiDh4obnea4avLchhCQtZ872j7h67P4vTgjY0FYynHiI3lsFgWaRZ3mjndNBDETnHEqMFV3m3vnQ6pe3igclSoCoGlQ1xLRGpsyYd+/iZ5qOja/vmDR1dlIXFO8UxUc2vf7ulNl3ftnVu2rDm7f8+t6N2/74yNPPSyVObYoQI6qEoEPx//OUALDWxxiVGBCPzUIjp8gGu+n55rfDrzi5bStZ/7BElG8acrbmxk25fdWr2xxIxBnw4KFRbF62bH3HY5sef/SNJU++8tBDPQc6EQQs+OYAjYENk8Y//q/fo+ccYi2k3EcE701WRgVFoci9gnicr6oFSv9AhhJiNUfBB0mckKBtfhSlVfASm0WulQzYAB3PvDJizKyrRs/40eVjf/Lz0WPG3dw32AwQUSc2AZHmC5hAHjFwvuGvuG7CT0eMnjxjzlWjxh08ctqFauMVUBr1ok0aiSFqxQwPV1z9i+07P0ma0/6VsZ4UM7jYeg4RpMizKsXBeXUBgTJw34PL7pj32zTVW5fmiEhrydx196PXXHvzzTPnXz9u2tKX1lpwSl44FFUCnPy6/7Lho26aNX/4NeN/fOWY0ZOmL1+5XiArXSt2ysIntBXyplMIgnXaxnxgsJmuNVYo5T55CG+waM5gc+G/XXb41VcpGsOaUEABS1etnz3//oZDUuoHcFBETDy+Y9fZDz48t/P9rnff7frjrvpXXepo2pAFIVq3Y8fKn1/5xPd/wNFjFKW2Eg4RtRbFeFQr6Q4gQoCQgNaLn1kWVJM/SETC+You6U5UJNDWGIVGLvsPnh1+1U0LFy3ff7B77ca39n76ZYDSCOC9t9aHoFFJUQk4ODtgTWT+wkfm3/Pw4o5lW97cWWUkFKUkuqQa4X1oszOZG4Hpt9z5xNJVDtouIICLVag2IJCVpmnKiAYV1WrvUhhWqjDWbtw+ftJslOBpTSHJWDI3r23ZNW7ibXff83jH0yubnuSAUngxkmg3acrtN06ft+T5dR98enjtH96qGwRyE4rSeh/qtVyVRh5VsfJnaDv3N/CPkbLwKGgAaeb92IJTfa//YuYbcxZwomtYDmcz+8EXR6+fNP3I6QsWcotqS1oc1Ir316zbsuTZt55+ducLL21fserEx/uJFZ0w5eNXXX3fP337jzNu4fwFrAdKExRiFIg33TTr5ql3NJoEJSjWc/JU36jrblx472NZjnEEpX/Q7/v0yJgbpry48tWk+V6quqCQF04Cg7VmpdKxYpJ1McBAznd/cE3DUivILQGMQVOBb5W8EDE2tPfJQma5+/7Hlzy3JuFrBOMJ0MiMQjOzbUuhYJ3UmmVim408+PjyJ5etbtPFw2CjDInNLVJOnjpj9h1z8sK0s1yhNBJgoOHTb7e9t3/U2KmqlLlLWtTf31+V40BQdn94cMrU+aJV2A0XJMmkJ0YKi8CiR5c9v+oPyXoOmiqkANbF9KhZs+aNnzhzsB7a+Pecy669/pd33f1QPdPSEpSBmrTxL0oPNGp1xILHlHT18cXpe/7jxw9ePWpYFjHw02tGf3LweCbV+3p6BomQonCRrMBYypKyoMgx3mXOWQ2A9589vWTFiKtWXH4FXacxHtoVPVpvxk+6eeIvZ6ZuolkSoL9mR1434c67HgitmaJ8tO9Pw3826rkX1ya6xFZhksDvN22xrZ5l+3u75sxdMHPWr2bMvG3R4kf3f34094yZ+KvdHx9tI6VKX39j9aq16RFl4bdsfXvO3AXTZt4+e86CabPnd/fmAus2vrn4kWfbuhLg3IX6xo1bk8KFyMtr1t80edqts++YMnXmoocf+6a3lrRkcceyhYueaNPly2OnPty7P4C0rIzAyOvHjho9JhXQ9JnWcqDzcOehrtS/fPDJ8RGjblStrKsxbvPmzSGoQozEwMFDPWNvmBWUwpCZKFC4sPWNdwYHiqQHRuh4ZsWDHc9lljKknoim1Z2795746rT3wdgwbdpt146eVMskQL0ZkkMfed2EOb++x8eLa9/7ycHhPxu1/KU1Fhric28DMZcmvqQ33zTplodGXnfqzTeG5cKsO+Y/8tSyJHcCTcO6Da9XdUzACSJYizXYElMSYqWMEe3vp1F7ecK4337r25zqoXQSVKDwMRCd+lqzrGUucUKUAL0D+UDd+IgVAjRySRF3nxso7EVRSQJTb5TTZ8zOmjbdbNejEPFCAKuMHDt998eHBUpLYVHl6LGu++5dVOSumZmqbBc+gI+4WMnJM8tXL1m6unBVGM0y7v2k8+GHn/K+YmrWMFVRh3rTBqgXIvDkspUPP7k80cVGNm15+4UVa1yo6GIFpxjRgUZVxRpZ3l7UA4s7tr2z20HTcehk7/ARY7VV+Lq7z86dO7cojPOabh76smfktZPzktByTjbEadNvPf9NzRi8Jyhr1m15uGN5EbCKA68E+M3CBzr/dNj7yp5/3dMXqmJaAd5fK0tHYf8S/8zHZE4sOGKJQQr6yocuG3Fo/QbqfcOWPrdi9A0Tn1r6/O/WbXrkiWdXvrzhsaeW/eb+xRf7AwWNqKAe9a5sEKNmoZJ17ykG1twybel3/5OPOjGS+eCgmVp/YhiSvpcyWq6luvjq5Jlx43/54Z5PhlqWiy0SFI5pty7Y99mx1Kd4D0rnF4evu3Zs5xeHUIrcJeal3idR1kdWrH51xeoNKcNEMYYdO/aMGTuhfyAbysvUzQfITUjF6ImlLz774u8SXUph5csbxo67MbTiCS2RG2qc2y5+3vx77n+wI2XmngNHxkycbi0ozsZDh45Mnjx5z569aaoI3WfqY8dMKQucq37eP1C7csSod95+v1YzSWDWrt/S8dTzhUOgnldoj58wee0rG0Ri27Rd4hAwUA++DCEQAx7bpHtw0Y9GHH9jK645DOVM9/n0UOMRaJS+FP3zc5woREEC4tSiVHQpwDnKC7uee+LRf/zOe5Nn1459VR1/xdS8NJQYKtJcyifGhqF0UTh0+MTf5ErbvW5+8/2ElGrl+ctC+nprVdPhNM1slpIamUSRg4dPHDx8sv011aBTp8+2lUDB2JDoolA6Ta/bd+DLw11ft81EgK9O9aQ8btejv6ZL1igVBmv5QN0kL3K+Znbv66wmANDd3Z3y05RBlbLk9xvfUa1iUwgaU8umWnUMx77q/uyLY9JSjjS+PnMuRAAf5JKRj2l1JSqppcoa4HElh76+9/s/PfPedlw2rI19SsEAtdy0LWE6pTBgiIZoEIdElGasThCDQE1Odb502eVPfu+/jn/0cQE1G9MrvSsUCUggXtpnNNa3/Wxpqq6ybWX+Jl2aVtOuKzgbh84wpSS6uIgRTWgmLobYds2JGbH9rraupFYzbaEEvCKQGUlZVIomDmnr6ExaPZ1e5MDF787GdsxJnOqFU4gBY5yItHrpiKZLnIEIinPS7sbb+GjLF/tYbZ/zWm8UQ+dcMvISiEoMIRDTUYrHmtpnB7bPXnjLP/yz+7wTmw+zpdAqG1r1hNViElEKyKsRC6JBbJCWC4YoSg3ppbuXA8dx0oC+3Ak4Y5NjCf+PEZ0PQ/mRxKYo/d+jS+onAxhp/SaCYgovTlMViFr1tzKkOR860s28cG1piVq9tD0pTTMt3XVKOqkrfURJp23OCX+fLnnTorjIYKOUllPOC9c6N3PpoM+33FMUiJhSUUQERIJxXq3TxPWhGvwXoyht0NiS9kvFXxEiNAvqOdbjfP7p5/v/57F89et804vJ/xdtnAoNdzNWpQAAAABJRU5ErkJggg=="></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: left;"><br></p><p align="center"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt;" face="Tahoma" color="#333333"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt;" face="Tahoma" color="#333333"><a href="http://parsskin.com/" target="_blank"><img src="file:///D:/Downloads/circle/%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD%20%D8%8C%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%20%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20-%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_files/68.gif" width="393" height="40" border="0"></a></font></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="5"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">نکته:</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><br></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><font color="#cc0000"><span lang="AR-IQ">1</span>-</font><font color="#1e623d"> </font><font color="#008000"><span lang="ar-iq">ترتیب عملیات :</span></font></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">در عبارتهای که از پرانتز ، توان ، ضرب و تقسیم ، جمع و تفریق استفاده شده است ، ترتیب عملیات در محاسبه ی عبارت عددی به ترتیب زیر است : </span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font color="#cc0000">الف)</font> کروشه یا پرانتز <font color="#cc0000">(</font>حاصل آن را از داخلی ترین پرانتز بدست می آوریم .<font color="#cc0000">)</font></span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font color="#cc0000">ب)</font> توان </span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font color="#cc0000">ج)</font> ضرب و تقسیم <font color="#cc0000">(</font>از چپ به راست عمل مربوطه را محاسبه کنید<font color="#cc0000">)</font> </span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font color="#cc0000">د)</font> جمع و تفریق <font color="#cc0000">(</font>از چپ به راست عمل مربوطه را محاسبه کنید<font color="#cc0000">)</font></span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000">:</font><span lang="AR-IQ"><font color="#486599">مثال</font></span></span><span lang="AR-IQ"> حاصل عبارت مقابل را بدست آورید .&nbsp; </span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: left;" align="right"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">&nbsp;<font color="#cc0000">=</font> 11 <font color="#cc0000">÷ (</font>3<font color="#cc0000">+(</font>5<sup>2</sup>-6<font color="#cc0000">))</font> 4 <font color="#cc0000">+</font> 7</span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font color="#cc0000">حل :&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>15<font color="#cc0000">=</font> 8<font color="#cc0000">+</font>7 و 8<font color="#cc0000">=</font> 11 <font color="#cc0000">÷</font> 88&nbsp; و 88 <font color="#cc0000">= </font>4 <font color="#cc0000">×</font> 22&nbsp; و 22 <font color="#cc0000">=</font> 3<font color="#cc0000">+</font>19&nbsp; و 19 <font color="#cc0000">=</font> 6<font color="#cc0000">-</font>25 <font color="#cc0000">=</font> 6<font color="#cc0000">-</font>5<sup>2</sup></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: left;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><sup><br></sup></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font color="#cc0000">2-</font><font color="#1e623d"> </font><font color="#008000">اصل ضرب :</font></span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">&nbsp;اگر عملی به </span><span dir="ltr">a</span><span lang="AR-IQ"> طریق و عمل دیگری به </span><span dir="ltr">b</span><span lang="AR-IQ"> طریق و.... انجام پذیر باشند ، همه این اعمال با هم به </span><span dir="ltr">a<font color="#cc0000">×</font>b<font color="#cc0000">×</font>….</span><span lang="AR-IQ"> طریق امکان پذیر است این موضوع اصل ضرب نامیده می شود .</span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000">:</font><span lang="AR-IQ"><font color="#486599">مثال</font></span></span><span lang="AR-IQ"> برای رفتن از شهر </span><span dir="ltr">A</span><span lang="AR-IQ"> به شهر </span><span dir="ltr">B</span><span lang="AR-IQ"> سه راه وجود دارد . از شهر </span><span dir="ltr">B</span><span lang="AR-IQ"> به شهر </span><span dir="ltr">C</span><span lang="AR-IQ"> نیز 2 مسیر مختلف وجود دارد حساب کنید برای رفتن از شهر </span><span dir="ltr">A</span><span lang="AR-IQ"> به شهر </span><span dir="ltr">C</span><span lang="AR-IQ"> چند مسیر وجود دارد ؟</span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed;" align="center"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAWIAAAAsCAIAAADQGyWFAAAgAElEQVR4nOy9abBcR3YeiH8zERMzERMhyR7JVtsKaWxLjgnPEiPPxGg8DoWskWwrFHK0rGm11c2dAFdw3/cFIAgCxEaAIEAQCwluIAFiJ4iNBLFwJwgSINYHPOBtVXXvzfXkOZn5zY+sV3hYyCa7G+oluuKLjPvq3Vt1K2+eLzNPnvPluJBiSJGiUBQv7IXL8VeBY+AY5IxXEknC6IGlCx/RIHTgOwgdhAahQdAQDbE52ZwogmL35HKhT8HCnwuPUOBAJjuTnQV5hBhjjgkpI+UkMbJIYAmcY+q9Pxbl/SRxLCJLOSj/HXvt2HfGonwRU5DAvQtTSiIiKcacEnJCjjlxlCDMUc6HQMlTcueCz4voo4TIItL9BJ/EJ7FZDMRAbBabe09K+Gsf5U8Om0MHoQ1fI2gEnwLHEFkyC0LKIeUAYZDAJtgEk+GQHWK5T49MQABMYkGOAIAkkZ0X6+EFMSEFJJeSjdGIaBEdk03ZBVYx2QQf4TiZEDXDRbgIE6EilKDhXHOuQ6pCqgTNeRFGQbku8KnyqRJohur9GdAIdAbFyJETcwxBKEjgSDFRzpSzRfaAAwyggQZJp+g4AACQc2bmYjAhhBijiMRYfjRSSsxMxD0LIgFF2ASbk0ZqIB1IB6GF0EIYRhiCbyPYdNrcxtpg1yrHvIrlfttHzFEkxXE9migc8ZPTRO+mufzOHAy8QTAINheIzeJT8qlLEz2mYIFPYnPwKZSyB0VGB2vYWfEFJpGLZAMRh54dxpwykAFJUVIsJkocHHlH3npXDvyYq8qZZ53vA4295Lznl5MLyiU+UKlDG8gGchy8MOckyOevzxR89ucFpfOAoy9GmFkKWVDs0kRhitG6FZ8uLEF0+5UkBkHDl4dbnlSXoSSxpF4zoAgS+AhCNokNk4vsIuvgrQTOyXGw3hlniUMetZwQPCfnk/ZJczIZPmcXg2JbgRRIgwyChTewCqrKVStWQ6kehGrBtOAbhAZiEQ1cDdc5T2k6sC3YCr4D3yDUCBrcZN2Ga4MUREEsuIFv4JqgdfCUpGveGUjIIUVGZmSPpFLoBNthZxAJoBxtoNrojmpsoAhEQJC7rSVQr2lJihGgCD8GhSZsTqUb0AgFoz1u8PEMi/v7o4mvZwqOQeQMmhhtEN1m0bN8ErAgsyCEPNq4e+1bRi+h2APKQWniZzV0Q94GKvfWu2cX2SNZsM7URFeLrcU20ZXjJjqVvM5kEBzEQTxiISyDoDPpTCr5gnJVuaRcVUBIhOQRLbhcVU6u2FRsmujK51twgYc4sEmkoy+wOTjwKEX+aPTu8Fz4JAgCl0CpdNcyWofdxpSTyd3j0fHaBaQJjpI5ZA6RhaPYLBrSQGpIjdQgaZR7SCIpB0ROEbDiLTuOwQenVK1UTeSs1RyDIFlwS8wQq+Fs2/CDsT4lraHQalLD8ABBLEwDa6EMKo2WxkCNo0PYewR79g2t3XJi1fr9z7+2Z96zmx6bueLuB5dMvGPhNTcuuOqmBVffcFY5/+obnrvhjqU33/nSnQ+uenDym4/Pemf2/D3zl3ywcOnJtZs7W3bED/bhYB9OtjFcY1ih3YAZMaTg2OlglXeKvKZgtK21rZVvbLQMFojPvmalki9NyEE6QY+4uk2qE7RJ5MAeYnNQ4kbbSWq6gEb3UfqUWJKIjA7TykgjgAKC9MYdY7rb0/Z4Znf+Y9IERxl31ozjR4KZmIlHX0E4FJri6CV6yQVOshMEzvAMNwrP8JyJU2AJzMyBoxd2MbpYyvIhp9H78JQQYy4D+gKRFDgqcXVyTXRN9gbBQhzEovRyQWdqsm+i64ip2LRZl/9asAEbBAXSmRRIJd9kX44NggGXcyo2HTG12Do5lbzuWix7RI9ESOW76uRqsRWbhq0SZxJ1bT6Rjr68cy5cpNGKjaUcrQd2MZrEJp1ReomZInzMFBNFCZFHa77UXg9j6vAbPdYfD8xcnm8mZmYXWWeuwW1wG1yBa0Sd2cUYhCVECezImmCJvSQGUkHOMSNxDMprRcZDCMkjGfgIBgggZMq27hw7fHD3zo/Xr181+6kXH3ls3g23Tr14/BM/uOKpy65dfN1tL95y79tPPr1z7qKPn3v58Iq1I5ve9bs+xqeH8MVRHDiBA33nKT87gk8PhPf2Ne+8N7jxnWNvbPzylbVfvLRy28wFayZNW3zTPTMuu3rKf7niiYuufGr8jU/feNtrs+esX7rkw40bTn36iT95Ak0Fb0AWQl0EB69hGziVg3ViS4/S63IIqfRGDkKIHtLrWmqxKrPKrFM0iV2MXjhwZGYJnInPsCbL8Bw4O4EbtTsveazV8BkvCkLh2z7iQhNjOcJxKOPkr28ZZ3CE8OgXj2mmkk3MJmYvOVHM1KWGgkIQzNy96VjGn91RqJcYOPfAoYvIYErkhJxEnxLlHCAhJsSAEDIRiBF89pZNQ40T65Lz0ZX3GRwhAjFBa9aWjY3WR9cd3oPKJ1DyLjkn1kZr2RgxEcJgRhj7XyNG+UazLt9SzqfkGUGTsl450sQ2iPt6MFPX7H3OdLpMFBNlCVHCGSWfwchddhhLqcxRQkwUM3Wp5Ns2i2+FIFxacJf0R98vj9IkMumM0kViphSJgml0R/mGQCqaQTXcUENscwqQAOfQKLQrDFd25yfHXlm/8ZEZsy+//uHvXTL9yuuXPzxlwzOL9m5869CePSOHD1GnBXYAdyEEJgQCOZCHt3AWzoB8952zSiawR/AgC2+z08nqZBWrOjuNyEiMyNE0emRI9/X1vbVl/4uvbX3yqRfvuG/+1TfMm3D9wutuXnLTHbvmPXti7Zv44hCGK4zUGGxjpIYlSCjeA0pek2pcbdkwggnaibVsLBtKPkICgglWmFKgFDgFksDC1LOX8xvdqK05yWd2Et0HFOTsa7/1Ix5LE4UjfiRTnPcre2OBgnLfvVsf7STHfE4kH8mVMjlXynIQo0ln94pd2yAufgLmmCQnyZkFnmAtjIG1IAIRrM1KwXs4B+dgLbTOSmWlUtMgBBB1/1su1Bpaw5juhzgH70GEEMAc6zo1TWqarBS0hrXlnKwUjOl9PoyB9xAGJENSDkFcYEtsWRxHz4UXziyFqdjzeQmCOXLIYbQMnM87cBhbS3/PNOGlNwY8gzKESZhK9+WjM4kUXA2ns+PoUyQO1tmGgwUEkBQchBAClHHHThza8s6Guc8+ffPdU344YeXtj7w/Y1Gz4V0cOImWg2KYAONBhBhyIsu6RZ0B3xqSqg2ts+u2peROO3pARsy5UNE4UA9jXeYBQmCdbBWatq86VDeiYzBQClWDRqNqMNxC3wns/zJ++tmny1/aOH3G09ffMOXvLpp1xYRVD0/6/MVXhrbvSCdOpeEWjAUFeA+tYQ2YkBiQmMiRtmwEzGDLRtil4FJwwq5Xh0FoDPmySawz6xR1Om1rY62mDEjHUvlPQhNBeNxZQ4kfyRTnUlrv1sega+o6xTbiCGILsYU4OhAlVRxQ2ZnsXCrdvvXRumRrUDmt6p7MNVhlNogqs0pBZ3ZIDlEJea1gGG2HIYVhjY5Hw2gYdcCQwqkKfcM42I99R/ij/XbPXr3rk0MrNx5aufHL19YfWLHui1fW7Hvpjb3LVxZ89uKqfS+98cUraw6sWHfw9Q2HVm48vOpNvesTu2cvf7Qf+47gYD/6hnGqwmDT/aJm9NsHG4wYKB9NY4IiMWW1gpIjMU5MiNZHe07peiRb6q08fpVZ5ViDa8RqtKwQVY5e4rljirEji3MmbheUI8p9Rp2ii5GZU2B46oJcCo7F+ug0rIJVsLWvtKuiOCQGM4ZbOH4K/UOfvPLGyslPTr/iuhnjJ66b9lT/lndx9CRGalQaxsEHeIJzXTPzlq3iYFMOGRIhZdAXEJz4AsvOsjPBFvCZ6wA9WHZj/eJWvIvkIikyhp1PgREFiREDJGQiqmOoETWyRbZIBqwQGmSH0IhpRd3ynYHDn33wxktL5j10/5yrbpp78XWLr71j59zFetcnGKxQW1QqtlogBzAnZ0QbOA1XJ61gdQ/ZjUFxlp22rx5KzzqK02Y4likKWfykNHEWR3wNyos4EAfHwUrQ8TywEqyIjtLJMoKC0ELowFfZV7BNtk22KhudjI3GRmOTskk5sWNBbIltYCvRc7AcrLATdmSaamSw6uvr2/bulys37Frw/JrHZ71w18NPT7x9+mXXTvrBFZP+y+WPXTT+ycuvm3PNzc/edPeyux56+b7Jrz70+NbZC7c+9ezbc597Z/6Snc8s271o+XuLXnxv8UvvLXpx96Lluxe+8O6CZe/MW7xt7qKtsxdunr3gtYemvvzAYy/c9fCzt9wz95pbpl9x3eMXTZj0gyse/f5lUy+9eu41tzx3230rHnx808z5Hyx++dPX1hzcvfvIZ592TvRJU4EJkRE8nDkvEhknXkd/2pOafZN9lX2VfQe+A98aLVvwVfY6BsfiWKx0y6/HN3+yPwashCZJlUVFsVKah4/k02jHnMjEYDiYwIZEMStEhlYwBtoMfPDxa9NnP3ntTTOvvXnHgmWnNr+L/hY0o3EY6qDdgAJioOTL+NxJd2Yn4Ajh6B3pMr/j6IM4H0wZsheE03PW7gD2PEjhvKDM5aCwRmEQnayB0zAKuoFSWamsdFI6qUZqk3WAI1gXlZWGskEitA36K+w9/OUra5ff/cjjl14947qblz0y5ciOXerIUWgNcrAaZMGOg9FJNVAqm9NIViXb9ax37Ut6sCKjtnZ+M3TctdaxZvst7L3QxNhljh/pmDhrNHHWUKJ7W5Epx5CZohCH3hJjd4EwEmUO3fAH2yStYT28g9cwnhs0NaoGykBbNBrtGoMj6B88umnrx6+8vnbGnAW33/3EhGunXn7VjKuuf/LGm5fOmPHyc89uWb3qk507ju3b2zp+zLeGk27OF3vxU4UzoWrXJ0/0f7n/wIfv79m6+c3XV6xZsuSN6XNevG/SU1ffXKhkxviJS29/4LVHnnh3/tIDr693732G48MY1mhbtB0aF1XNYjNCQiAxLqgQLYO4TI2yM9m6ZHUyOhmVbDvaCtwgNpA6UsWuYqeEAhLnFISNs957EWFma+0Fn3RwiIDjoMgFwOYwYqpGtI3WBcXBIAYEi6YD1cAROtRs2bPywanTr7hu2QOT9r+5JZ4ahHNwY+vWdid33rrkalDB6CC0i7GeYDc6je0OyC8UujE7pjsQdsX/5eOos6k7lzwNRA92IAtyEIa1tu94/3sfrpo5d/YNt0297JoVD089tmoTPj2E/gqaYZoSGyLRBDaedYg2gkzQPjrKHCA2i0lss1COguwj2UAusgACOMSG/dgBxU84mji90vFj0IQ/c7IUAJ+EcoxIPrh21dK6AZJICMGHEGIsnm2J4r1TiS0SIVIONpgO6bJGTbAWR/r639yybe4zy+66b/bV10+/fMK0y8ZvnD5rz6KlJ9e/lT/5HP1DaCt0NOomWeWjjcWuxGhqLDUmqK8Y5P/USuPrxlXG15Z1BAkCJ5esQmfM3KdlcWSAP9pf7/hw/6trdzy95KV7J828cuKUH46fNf6Gpbc/8Opj03evfmPfru3to4dgOhCCWDgNW0ndSqoF1yAosAVrkI5BdYLuwGskh+iQPCQAgtRuauO0D+S9LbUdYxzrVrwQCMIiQuQkRctuWHdUssXjzwgZnMW51jC8BdHw+x++OnnqQ9/9wcZJM5u3P0B/Cx0NbREIMQh3K7aHEK1LToGqUZzFFGMJwsfiB6HzTYF/mihtfqyvbaybsLhmet56ZjLZKViVjY0mggBG8KhrWEJHo2+weueDHXMWLb72joVX3rz8jof2rlnX2v8FdAOr0TSwBs6wqpAlp+C80lZZdj4Fk9iwM06LhIwUsyhn27pR5DzS2Lv1Pz80UdlGkSnr4YUOkFibysBrBAux8CZo7xqQBQc4giE0FsM1DhwbXr9tx4z5z99+3y1/8zeTrr/6lVnTP924tt7/GYZOom5BdVC30LShOtAVTA1ddQ/ExxwyOOZQXINlvnpel+FPscxgSSTRc/Qph5hDYOudgjVdb+hZ6HlMrc1KmcHBkwcOHHn//Xeef3719OlP3XjzIxdfPOWK8csefGDP88uPb92CgUGMDENpWAPrYA2UhqqRJYG1VY3ueG9ZHJHTpkpJMiQjCbhEbXWHzRd4NJGRGt1RpsmQDGlMe6QzEKI1upPIIJEb6F+96NkHJkxY+NDDh3fsgLXwHsbkuobWCAHes6pTcEGcya6Ga8ENwZ2CG4SrQGq0Mz+rhzzLLMcutH/zV9fn+s3AzOd6f0aXHrv+47FgZifdYDkTtPWKxSEzsiAJAsF7MIMCqtoe79cHDm2bu3DpzXfPGX/9uidmtd99D4MtaA/j0TQwCmQRAyACtuIbVwOS2VtTG1sTe0FkxC6J/Axp4pwFju7DE6SIlJG8M7pqsarhLMgJ28CGghbSXV+yMai12rv/o1dWLb3z/icuuvKZCTdunzZ3ZO3W/Ml+kEN08A1MJ+s2Srwdl2C/BrZKpp1MO9tOCRHWpmNc04P1KoiLZaHhQqJ8hQ+mB+uV8k3I5LP30dloy3JpyBQQIoRATqzPvri1fXTB1BgcwkgbykAZ9J8a2bl7z/PLV0+fMeWK8VMvHz/rmuuX3n3f9vkLB7a+jf4BWIfhNqoaxiGEbthdCAgukg1sTNAdqlqhHklNC7aGM4m+VbP4doiUISzWkyKvEpmyfFgG2O+uX3f/DddNuf3WXWtXp5EhMIFcEOcRyhp2LsscOTivgjiXnM6ugmvBDcKdghsC6XxGw/uqfnvscvu3wrmf8DWQwGUN0p+JsxbvewgcLTufPSP46EzQyjealAm6tlU5LsscESKJompgGJVD3+DJTdtffODRRy+5YsmDkz7f8BZGOtAGRPAuqTrpBomROFSdbDQkIAuQJLFlp8icRRNnWe6Fp4muj71LE6NL4kSZtVXWNciCKCCCMd0hQ21RGdQGx08d2bzthclT7rnokqfuvmftc4tOfPQxlAIzOECr2FTZNzloiO2OqZNHcohWRMdoUrIpu5gsi6bQuKAYHJBKmEovnOm8sUw/XShxBTp6BybEgBSQdCaN0AviarKv2LSC6gRdRauSN2AH0QhNdMo3SAwhlKUAZxA8mLqlVnzqZP/HH7278vWl056YdP31d3z/716979FPn13Ou/aibwiDNYbaaCwCwVtm5ZJVcBXCENwJuJMwCheQJoKQJ+VcB5kQLI8Mwjt98OCL06Zf/Vf/af2iRXxqAN7DakTKiSrTbnNTIzSII3D9VPVTNZxtBe7NKXqziTKPKMOEHsZywdiB7Vnd2DfHt3oF4a9fkD4LXqLhboTl6TCq0QjgEmplEEpcps4UMsHq7oK9tQgMH45/8P7KefMeHD/hqTvu2rRw0ch7H6LWMIRK43g/iMs6a1RNsCqwDUIllWE0VuU8lvv3RxNjJoHkIrWaNpCQRXQTRkbgPAKjVhgYUdt2vvn4jOmXT5h6+VWrps0c+eAjEMFbREJi5OBJNa6y0Qg4g1OkQMbZxrrGusaRdmJ9dEaMCqoKTc1KJesQCFIH07At1DA2LPpC00T5ohJhWQdTkS4oceK9UG6DQN1gzW77KP8trSQg+WA86UBG2JUwPvHG6xoxgD28zUZno7sxHcbVuz/8YvnrK+59dPolE6ZfdvWKRx/fv2aD/nw/rIFV2TeBlYlNHetObpoLPJpgJgQDcVAdjAwe37Nnzu13Tr/x5v6du+EJWqFpQA6Ruq4HBAupQCUbcDQwObVBJUnDJPIlBCtQJoKnszjiLHYojbBMScrcZKzv4EdirDF8w/JbfX5xK5pEpYmW9unADhKQDELFphBESSOoSGtSGQyw0R3XtCGESAgOTU1Hju5bt+H5Rx6ddtU1Lz7w8PC2HTAOQ8NoFIJABJEz+xhZEF2k0cC20XnHz5YmihuJo0fm6I00NZjh/OdvbZ195113XXzR8mlT+nbvQD0CdjA1VCvqFkgFVxlbedaMIBAH0qx9cMwsKWZgNE8GhNyw15kdsgUs0CC2M42wJWTOqfcrHAdDXnt34WyjV1elunrR7yHFstbQSz8rGWjWO2W0D8RRStooRylvVlqZRCr5QnPFj91dz/eGyEUJOQmiIITkvTiNTBANX8M3aA8d/2DP2mfmz7711vt/8MMl996/f+VqHD6G2qA2aNeoVaYLSBOZCCcHoM3BdesmX3H5qlmz6s/3pcGT8AqmQTAgK06JNxCK4j3pytRlcUSQbaDGGutdWZc511PA3XD+00FlvQCBElykciyBG6MoLoxvQ/djVkm+STlqft8UEQjCjnx3MZJ8yQ80zjoOnFNJe1PO2kCC5MEtX7V8RSV2U4ynGiBkB99Ad6CrOHTywDtblk2dfOclF21cvPiLbW/LwCCYEUIwjbNNEDd6qz8lmiCUuTR5YeLQc8aMjeEpj6cb9TVmBFGIPxPBEbRBo9GYzr4Dy2fMvv2yy5+dNn340EE4DdNJqpNMBTaIDmyEmkBaoos5SCLLxgRtxYfMMSeJucRc2sA2sGHWUUyKjXAVqB18h6mTWCE7oNw2EflAzMxRYoySuk7+C1fGGGNOKSVJUURoNKIkSZTA5Lwz1lvHFHJMyOi2ewpjc88TckCyiCZxw74OTpEzTI6D9JLQQwieylUiwYgx2REo5pBKP1O8m5VuPvxsxzNLn7nulqnfu2TpdbcfXvY6DvRB2W40qnPwLgcnTEG6zb34BUszYmY+M8rzzHCd8sRdEFciBXNwsHb7s0se/v4PX398OobbsBaqRqRoq8TWk+Li643e2SaQAxIze++dc0TU8w5klq+aUJxLDWMJooca5eDHpIlvBZPduaVJ5yldpJJkzMwl7ZWjiEgGcs6OfFmxTikFYSLywjpTDacRik5CAPloXai9r4QasEHUZc4KquGqnZvWL3ryiQcnTlz42JRje94HMYLkTgV3+lmPEtzYaOnT0ZzlYOyk6azAPIoyzqA2qF2yPhKTJAIc4EAdjwStPAPDxnVyHgHaQBvSgNrc1L5GFhBjRGHYoq8++Nzri664bfFN93+xfiu8B5L1SphycJnGhr1QCeaVbhYZjU0nC+d7EZ+N0pn3jJPp7LI0tb/n8uuc5BTOxbm/rvfqzYfP/JzYS9Wn06mBiSXlmJIP0B6G0Hjz+ZHtzy2fN/H2R//6e6/ccffhV17Hvv1odaAVnOZgNOxw1i2QQiLAkRcbEKG1EGASOkGGiTpZDFAjjEhDoAiXYw2qUA18uOb1O3/w/QNb37Z9J0ARlqRRmSgnCcH7M03Ln05y+0ofwblv+m88zj9rqfLHmHd8i4FkpHPLMXlJp8uxP/kblqOMzGMXerkbkWHD6Hq8y9plbbJuh3aEA+m9b7658OY751858fOFL+PwMAYaKILzrCrj6wD24DqZoojRCLejV0g1YguhRmTA2cQe7JEBG2LHGAFcZJ9knEXHonJZ+0iBkhCyQ3bwipJkEbGBAuABC4wIDXFtEAScxaFp0LjOux+teuCJGX931Z65S3FoCCaBEjdKWxUg7hwL/3p8hXzLLzzGqlp8E5zf5caxzEmKdoNJ0BkNUPKOHTJFkVDymBMooFJQOr7//rbZs2ZNuGrKlZe/NGXywbe35dYg2CFzWUsL1iBGcCLlkOFCbhnnAQMYxOGgTqnBCGLfaZ/4Erbdt+vt2bfd8PbiBVCVHxqCJGREFmstcQgplii7s2INLvQ08JcDY/lrlEC7/WgQ56NzyZnsuqHcsATS0mFfQwiO0Dfwwfylsy++as4lV7+36AWcHEIgRDKmVbuWjUYb53wISB6iEfrsUL8d8YD2nBMQ4U0yln2ESWwQXGRKYVzMDScVxHlhy9lEmAgTcwCMaBdVguZYqeqU18Mx1AC12ydhG5D/4PVVT1x30/OPTzvy4YfI4pIb9p0RqpS4GBnOB60pfZ2AwrnohS3/hOjpR/yc4Kfyo3QMJQRbS1JRqiydLEUZrANvIR5Bk2pUy5sK4pEpqEHEGtCA8Z2Tn27b+NJjU2ZeOuGFq2499PRyfHAYAwYVwTOyAJKsgviYvICHzZCUJO5I8ATlcbR/yU13vPLAIzg5gIFTYIZIBjjDsegQXIyUs0/pvDlpzBc8Fe0XGmdxq++Fh5w59C4JdT4Si2NVZd8ENg3VQ3ZkxLYkOkRGq9rzwqtTLx7/+CXjdy17ESOtbtSbDeCUyDR6sLIDAh1hBL4ydcwpRXDInlgABRniurgdx0FsFMfMTnITc51RIdfg451+Q8PIHcQW+j+HHUY9jM4gTvaB7JZlS+/64Q82LHgGI8MgE9iMSD0IO4TQBitIgCBGpOQi9TQdvklZVB5+8rLoTfz8lN+8Br6mHiyYcheu+w4ZkAGNhr07hk/wMWuiWtlhD12hMxKHqzjCuUYy8A6Nxb4jh55+/qXLb3z+yhu3z5x/4u137akT8B3EJo0chRqAb0O1cbIP/f3oNDh0fNGNdyy57f607zCMwAT4lCsVPGlPhk4TRHEk9RIWezTRdXj9rE3x5xm9hZtRf8E5ebdjSmZOgSAC4ZjIgiqEDqgN24hCCtAajjHUfnfJCw9cfNkz994/8MGHUB6WYBsEhc4JmBGMnMTJoxCHzEY3OeeUUkSqQO1sfHQS/TgwZQ6Bo4moUvE+ZAUCHPQp6P5m04p5f/7H9/7j31zxR/8Gq9cfnDN/9hUTtj7zDLxGaFpDx1zoWGkE5LPTpJRvdLAN207Qw7bqSbZ9w7IMq35VFrWLs0rLJrBhVgWBVZC6QJIKUhNXkhRgAYNsY9YaTYPaxMpzxVwLVezaZEacGkLSSIaHju9Z+eri++5ddNttr095+OSeDTB9aB1fd8kls3//f3v1//z3fbc80n5q6VM/vJwPH01ka9tkwNYGjYCAkEIQkZSBlGEDK6LCFPq02/t0LuPP3BR/nlF0fQlMtXwAACAASURBVEYdsWfTRAqcKI4tJbDW2pEtowwi54MJmQJEZxfAmpp2awDBItDIBx89P+mxOy6++NXZM3HkADrtzux5S/71/zPrd//V6v/8A3z2GUhHWwk7Ukq4G9kRxEXx4xA4s3jJOqIzShMmUfYVOidw8su5/++/eeKf/vaCf/hbr/7Gd5b9o/8xL3kFB46h1rAawYAVXIXkctWCqmEdrIey2TrkCKSi5/ItYO1PBz33/s8JvP92OP/nWDgDp0ZRw9WwNVwN0iAFauAqNMOpM4CmBVKxG8YaumItXsPV2XYAk3Id7BDcMEID2+DQofamdSsevH7x+L9e8Z/+YuY/+M6rv/77z4z7zRf/8R9+cfU9GOygGrGQAYQjQVkACbHmoo5RNEI9sfZkRTxw1sJEjy9+5aT4kTTRi0w/Myy9qyQyFswxApwTU4gl1jcEZ/VwM6zgWknXsAQGONsanTaaBuw+XLvq6YnXvHLxJcv+2f/66q/98xf+699e+D/8/vprr8PwCSSTog9VjQQX2WYJQiJhHDhGTp7Ro4k6wwsjEkb6ceCzO77zj57+zu+s+s6/2PQbv7v8v/8nh+95ZO+MuTsmTX3jzns2PvLY9ukzN0998s3HZ+ya8+zWJ+e9+ficNx+fs+XJZ7bOWLBh6tOrJ83e8MTcDU889c2xZdaCX0psnb3wW2H7U4vOh4Vvz5n/zpx5786e9+7seTtnzds5a96umfN3zpq/fers7dPmvDt7/s6nn33n6YWbZ8/bMnfB2888t/2pRdtnLdz25IK3p83fMf3pXTMXvDdn4Yfznts+bdaeec/sXvDMljkz3po1ffv8WTsWPrVr3rSjz836+K4b1v3Jnzz7G/9k9a//wYr/7p8v/gf/U+v+JzHcga8PdY4PQE4BX7iOARRH5byhYChoT4qoTD0o568KVfyZm+LPM87KWxul1LGRnfksaOWZJEckicETOR9jzEhFFCtkCtFS0MIWySF5O3wKwaDvcGfhc8t/61++8V99563/5vfe+O3/5bF//X/h+CEkkxPBOAiUC4qjl8hRxkE4shSaqCKqjDrBSY5GwWkMDzz6f/zh5N/5vWe+888W/re/+fK//EN5ZeXAypXV+jfV5q2DazcMrt0wvOGt46vX9a95s3/d5v61W/vXbu1fvXVgzbbhNTtGNuw4tX77iY3b+zd807Jv7ZZj67b85OWxNZuPrt3881MeXf3WkTVvffPyyBubDq/edFZ55I2NB1euObhyzeHX1xx5bc2x19b0rVjTt2Jd34p1g2s2H3117Zcvv3Fo5fqjazd/uWbTvlXr972+7ujKTcdWbDz66oZjKzaeWLnpxMqNfa+vPfrKysE1G4+++vrBl1/uW73y+LqVX658ef+qF0+sennkhYWnpk5++d/+8azf+t15v/Z7z//eH075rT84OXUeOg3qVoYbzqoFXyMdqYY8oKJYZIusU3TIAfApVdae5ZLoZUP9yjfxI5niHJxHPrKnDhcFErJzZKwvQVxBOEhXTDCzj95Er0EWQWdbgxl1dWTTxk133TXp177z8j/8/RW//i9m/NrvPHvxReAGyTlnoBmCYWUtYCJ8xDhkGR4akAgb4YHnV7/VFhiAIuAtTNW/+c27//RPrv39P5j5x/9u3XU3vHDnbaiH4SrUAwg1ko56GKFGUEl1wAHM6FRoDJxAu66kFxN8SbkPICdNdcH1IH5ZQRqkz9ZlsBbWdZMvIyOGSFaYkBIaA+VhHKwFOSSPqJlagAG1ITV8C+0TqAfRf0Rv3bT8ysvX3XgDNm9+6dJLb/pX//Mt//sfLrli/PM33DT/uuu/XLcGpga72IwkUoB3YqvsOxCFVIMr8bV4F5lzEpFIITrKluAYFEEJnJl/9qb484zzplbqzA4YjT9ONWKFWCNpoO0sZwigiBpvPZIgUdkwhTySIAS0K2gP5dP+o8/f8+iUq65/fua0wQ/eObJ00eQ/+qOJ3/mnM777V0NffBDhWr7xEqGT6FwBLaDNIGAcwICkDCd4bd32//jXl7245m1bxIwjkCLYyakTONWPwUE0nZH9n0y89G9nPHwXfBu+5dQAYIirVtWfQS7U7c4gwMjs2y1ftZ1vLGsXlPK18bUTI9kz6ELrQfyylmXZvBezVIQSmQlIQUh7Z9jZLE2kFpm20yXRBpCAoLLpSFPnxsHUbjDHko3Zin3733p61rwbrlk95VGcPIWTJ2E1nNKHPs/DJ8Aa1TB9uf/1J6dNvuyyVdOn2c8/gzewDXRbEnW8qsgKUgSM003TBHJl4wVwRGCQwPmknG/0r2ji6zlibMaKl9Oxki0ynUQKsYa0Mw2KHYquykEAQdbB6+AdoodoMp1OCynBenfiJEYqjFR7Xn591sRb599yj//gYD46ADaAgR/B8FEMHYNpeZhjbrhCbig3p8xbG3Y+sWT5jBUrX9709q5PD47ToYqQ4U7FGU/MWvxnf3Hx9TdPbjVoDJSB0qQbgwTEBBaQC7YFUSc+fe/ha8bPv/tOu+9zWAPvkCgm62Ga1HSo8tEWpWOJvqfRQMFYrwLbBL7QehC/rGUJ1D83c2mk3TLOlkSSlGEo2MAJWaKvm5GWHvEIHtyIsq6DaBEcWsN9G99cfMedc2++ce/qlWgNwNfNwCkyuijZEtsMbrUHgLLRhEHTPrZt87J775k54cqPnnsO7Q4sgQUuyEgrdRpIiezymaikISWwIAWIRyT8yoX5Y9AE6UweSYE7yVXZWySLpMANW9VU9fCwtTojRSRlKrYKImjVGGj3bd7x7D0PPz7xli2vrKhO9kvVoE3wOYGr0DFmEFyBVfSNQmoBIwlLX17z2EMzDuw7ccLIYRte37zz0VkLxrVcO0CaIIf7hqc88dzd9875sz+75JNPhnLJu0rggCQYGWpFLlvmEdhACKrRn+9f/MDD826/6+SuPQjkh06xrTLIRtPh2iE0SYdMRYo+gROY2H5Dcfpf4Vz4UeXxc2SUYwQyYIxpmsYZKyVRgkNdDRe+tqoNb8AMpU7s2Ln8/kdmTrj+zelPpc8PoqqhG7CDUAQIONGpK+QGOGmVBTqhsdQkUtAddIbRaeHQlx8vXjzziisX3nrXwfWboQIswwRoB0cwBtYIaUe65qYjqpXVMEz7Qutf/OJjLE2MTjrIJNLR16xartP2HRUal2zRZEYKRXiCOi0YDWYMjhzc/Paz9zw8ZcLE12fO7ew/GOs6WBUhgoiITNGwC2CAsm+SqlOgE1qNAKve3nPl9Xc27YiEEoargM27PhlnQBqBgEUvrNz+zoG9e9t/+R8nTH10iSjoYUgNeIAhHQtBVg4SszNk66YeQSJftQY//3zZlCdmTbx1YPtuNAZaIToHfxzVqbJYF0xFWkc/dkesC53o/cuLWNTWx2RAsc7c8cYEG4RSLPuKcHcfikxRd1DXqLTd/t6b905ZduWtK++c1Oz6GCM1GsWtEYhAJI+0pdUc3Ne3ZNmqF1duenHjthkvvLS7r+9g06kQfZIoZWMLD3ZgA1LoDPPe/eunzJj0vUufv/OBoW270WmgPaoOnEV0AAeQBVewI7AtWJ1/RRNfj7EZsexiEft12tYpd7c1AtWiRuBqZEdcNZ2TUDVqfWrdlsXX3DrnkqvXTpox8v4nYAZEs1agKtphXxOSSWwl6GC9K8LFBJtBQEbb4bsXX7VywztKZWRwxkitG8oNY5xHOqU6A7W9auK9738y8One6tJLHvjzP720biEHSJk6JCQfEBNVtRlpISdJLIiCpE2FJKhr+/nB1dPmzLrmhneWvoCRYWRSsTEIBCFEk6hsh1Xy7X/WlvaLC+61IdOliVEpV3YxB0DAviu0pxo0NTrDh3fteO3x6XPGX7/2nsnNurfR10HHY7AN6xBFJEhg8QQSCMDYsumj7198w0jArkMnrn5o0pV332MAAXJMyXtWte4Mq2rQUoVMqCoYgqHW7g+ef2Tyw1eMf2nqtL7du1FX0DVcI662rmOpclkHnJED9iucizNHi+wjBXHCFmAEDdWCGoGtu0nlzTCrgV1b1s6667bHLr98y5Oz8Ol+NA61gSMEp3xTRe27+k5iEpVt8WIOEIK2qCwqQp2GBoxP+KvvX/nOh/sD0FgCYL0rMrzjBAjAhq17Hpg8b+lL2xcu2/bwtJf+7b+/dN7z6zSggSHvO2KqqMvWSBHJkffeA1B1gyhIyVdtRAH5cLJ/83NLHrt8wprHnsRnX6I2vt0JKRbxZe1dEWUw5H/mz+MXEUG4xNgUnUUvvTxCJ9El1vAKzkDVfOjQvjdWr546ffJFF695Ytqpd3fi1ElUbalb0WtkBlJHVxSl6yTnQEBLB13j4P723/zttcdHuEp4Y9ueB6Y91XbJmBgZiEgSBZmQDFIrKoYLobJqKNo2ogPp/Tu2LZs65cHxVy6d9OjeNWvikSPQBtahUag6KfyKJr4SLrJJUafcC0Ur6aE5WNgGdQvVCJo2TvUPbt/yxmOTJl/0g+nXTdi06Jn6wF6YNnwHrp1CDTZgp9pDRXTTdyrbakMSO0vBGNewdDdSCsJNEAd4oL+O//d/+M/rd354UhuVQgR71gC8D+MMCSXceOsDJ0dC28ACR1v4s/9v/L/760tOBTTAKSYFKMhgqBp4h+RidD5IiJkFGcNDA0BiJg42WQVmVKbvjbdW3HL//CtuPLx9Z3PiBJyDMVE1kIDE7OzYHY1KSvyo3/4r04rPK+b3bUXNLjR+7Nd5f+PYRGmTOAjDE1zZL8fBO5CDd93FZqfbBw+sW7L48ZtumH7TjW89++zgrt3oNGjVUA3EAWzha7gGoSOGAB1D29nR9F/WgGTsee/oX373SgJOdtKjTy7YumuvjYgR3mVnRSIo50rCcPJthAbOwXk4yoZCE30DthCC0UMffbzx6QWzb7hl9rU3vjljrtn9MTRDl3BSgnNly59MlIJLgVjcaB4k+Ti6mvMVz91/RYL5hW4S5Xu/nsrPBJ2Lr9w0JHblFEquVwrl+Vo4nVvDx97b9ca8udMmXjf1qgkrp04dfudttFtot2AasAbXLnRUqiwsIYRokQXeStVAEiRl7cEs7ACOyTe603aNQWyAkYRBnw1w39Q5dzw61QJDVisyIVOtGgDjfMT02fP/+nuXzFvwPAEBeGnVW9+75Oo//g/fnTxj3v6+UwQQ0PZUswSgF5Z/VnUQhyAUI0MYnrIyudNgoLVu6pNPXT7h5Xvur3btRruD1gjqFtiDFKLN8JKtE2NE++wEnFIKQbwlIk4JOYMlOR96Iaq97EMrYpiLcAsRhRBijCVxRUTKO2OFG861xp/E7FNKReGeiPyYF1JOEplC8BQ8RZaiY9WTloksSWJkKecg5cgSPIUQJMWYkxdW5Br2FbtKfA3WyAqokWwOyVQIFt6gacpWJvXHe3ctf3XmTbc/cvV1M+++9+2VK5uTJ5EEMaSyPYSnFLqk3NM+OzeGx6SuRPz23Yf+4rtXLHh+3V0Pz7p/ylO7Pj7YUHej6MAom9mOblN2WhbhtDgCkzBF51DCh22wR/o/XrPpuQenPPjDK5bddu+HC5bI+5+hVUMTGoVGw2l4i2iRvCRluG5CS8XGwllviDjGHBMkZi/RsRjm09OuKE2SOnIduRG23gVPRfhnbD2XP8/FV0rpjl7ekwsJnojISzSpu4ltSXUrt1SebS+iLATxPnjvA1sWK9HF5CW6Ak4ulpgA1iHakH3I3rI2uoPgYVRXjX1w6Ni7O1+bPWfyxImTJ05cPmPWvm3b/Yn+7iaVxsDbIjWUguPRNPOxi+XMdIYUmBQWtmVvke62JinqlG2Gjnh/78GLrrz+6ederj0EGGipSvla0zgGlE+acpmEaModHUxAbUVTNgGl9BE+woT0VfG23d16hIvYnA2kvWNVQ2kMDKl3d6567LHHrrhsyUMPHNr6Fp88BnZwta8HnR5mVhEuRK18XTUd4lAW9nwg7R1FKZpoIcWuhl3wVkLZy4RzKl9XbqCc0FgjKfa0HsZy2bcdB34VfVjvStAbRxmrald0mWKMhUe890qpqqoAAIgxhhC89+WcDNSq8pEiEkNq2zS67m3VnZKUfB7qaiCZYBqYCvVIOHZo37o1i++7f9Klly+758GPlr+KQydwfACVKimDyjRt15hE32oB0glGLN7fP/i9S24yCR749MuBP//L73/8RZ9jOIFneMndwOExNNrr7c+Qe/E+WJdtkbOJqD0GKnx+aP9Lry6++Y5Hvv93M6++btPcuafe3ZmPH4Wq0YxAt0EVsgMMkhFqkFNksdpYa4vuUwRCij6JT2KzGIhFNIgG0SIKcoyRiJxz1loiEpGUkrXWOVdqvnQeIiIi8StevfNDCOW0nHMGbCBFrnamslo529UZAwz50gJLe0jIGYhIPlorjQ6VpSqwitEwK/a1rYejrRAMgoXTcLr4hsPhLw9u2vjK1CmPXTV+8vgJrzw+9cjW7Th5Kg8Oo6pRZMk9iXeBHLE/7zjrK9HdrNeO2bK3G+WpKVrOAhw4fOrhybNuvPXBaTOfXf7K+mUvrnrhlVXjnCBk+IjGcUf7xrETUIIAPkJT1BR7f1bGfw1N9JjitI0Fn0ghGYQGuoVquPXZp6vnPvXgZZfdd/Glb8x7uj74JZggFHUnkUJXor84PsUhmOwa0Soo5RvLRhJlSFc3zStlKpOoaDEYlP1qEyF5xLHCub2FlR9DSvebqJ5Z8TrY2qnKNuXriui2SeQhXcXtUcVUk0iJKxqqGsFAKtBIVFXUDhRzEKep1YK2aDUYUWgEtWBAx3c/O7Ri/QtTH39w4jX3Xzth1YKn23s/w3ALIzVaNUwACTghppQSxa79fEuayCpiz+f9f/W3E6qAJqDj8Kd/8TefHTxxHprodp7np4kISIrBk1gPG0AJAeCUjcq+QtBwVX2y78Ntby6eOf2hidfcM/7KhQ89uOfV1zoff4wTA2h1UBsYB60gVCLEygbFzisKpmwLaIIumwbbaG20Jp+WsS7VTkVVMVHvz7EK7F+DcmbvedXBdLyqnUrgMqsHpCzwN67u6DaBLLzJTiVbi65YdUSNSK3ACtTAGBiGBwhBQ1UIBEfoKBw56d754NMFL7w48a5Hv/t3M2+8acWcWYe2b8v9J7pjikajbsACIlgn1gZPpc6/iXjt+WjCuXNk7yxnTbHVeAEam73g4NHhkYpNgOU8TgAGTEiNCyF3K6BxoTKkSSxnTVLboDz7CAG+Jntn7B7FXSHZzCpqLXWth72vkCmpDuoOAqHV2rth49x77r3vyivn3X//zlUrO18eQN1GIoiNtiLdFlcn1lmMiAZ8GtXdJ1GcTIKPYI9QRKuLFE3Rre4E3RWDGdXIN6O62z9dmiibTQZIgDAiI5pEBkVAWWwOTXQV6ZZvlLgmOh29QdFijx7iERpXeW5iskgObOBLILbHcCt/eaRv7VtrH5o66wfjZ/7t5atue2j304sHPvrIDJ0oGtwI/39xV/4ddbHl/SvnnBn1uTxlU5EjD2VcjvJcAOHJ9hBClD0KGFZJwCeigmGJLIISUFYNS9Lp7u9S661bVZ/5ob7ddEKCkxnmzDn31KH7m4Suurc+XXXr1udjUK3tGVKFQqh6I88axI4AC9SNmC5MSOD00M0nZswbKb0Fjgycmzn31Vv3GpqhGS1Zivsw0eatnAATpdXaUQgBIYI8pOVMqCwzsArWpoNSJ7RuwiqwRaOZXRo607u/Z9H7K2e+3PXi/MMfrDqzZUd2acjeHoYsQQZGQQk4A7ZwBqRbpipj48EaXLJukmiaMnMyjXlOMnOycKrtBRVJoaLteLAtWZfBJG8acKJBJ7BmaVyhbKZsZmzuWCBN/mjglafSm8InEQmvEW1RjErViCwRDHRRDN+6efbHi98c2bn8o3Wvvb7kmRnLn5m1950lN3r7cOkGmgrGgCS0hBLQIjGYwlpfFq4orRRkNQefKMJKO21q6PEBfB8mGqViQFKQhEJ7Buo5uYi0aHgsE1paogDrg6J04Y+141RdZThqx4aj9UG7IO2U6NXJ0H0fKQIxAqeLHEExHMNlspHlNSDpvljU6vWzF09/1tvz5nsrnp194O0Pzm/Yqo6dxq27yASEgtYgjbIBnQVXuFAqlAXypm80uGm8ItbOG+eNDaa6FRcTvc84q55Os6LJTWHsjWNNFa2vcqx9sIkB2AZjnVJOGpLGaw7WoRLOTh/SR3IgQ5KyBqRFQ+BuHZevjRw9dnLj1p5F7656ed7imbPWvfF6X/eGq8e/t8O3oEuQgikpH0O0CI6Kpm6OwWp456QEO0QAMOykcwpRIuaOpgcT3mc2fLzl8397akb39i9Wdm38cM36336/R4Bm6PvqNQ+DiUoFzirpLLHzPgmGB3gAoUlFzWUNV5RREiiAojNRCyiFPMdYhnqOkSxe/f3escHLe/p7Fr7VNWfeymdmrps1d9+ixec29dzpP5J9dwJ36xhpYKSB0SZqGWoZxnJkZdTCeO0jeXBMGuJOSRIBzqHyDrHWrAzJ5KNJ2+QjDtZ4nbyprSipaPosQ64hCTpCRy6DbMSshnoNeQ6pUWpkCsM1DN3A2Uv1Q9//srn3y7eXrXlu7uInnl/zwvzepSuObtp+Y+BUdvUapIB3iC44ZXRhTcm6JNlkkce0DWGKpJ2UiAEhckik9l4GrxBN4qqcJlJ02H3tMg9kQpeaPCA0c4QHcmGtB4X4mAcUWWGsYceAi8Gwt55zqXIppK22XowoLeVSPAQmJuXyb4gifdPmJJskkkQFgXOVaZXDKBDBOAiLWoHhWvntieuf9R76+5INM19c9dcZW177z6Pr1v+0fy/u3Ub9HkQdVCDIiqgxJh4HqoTtE02DNUleJwaqZPuiTTJcysmHzPyHGLuJbQzpZNK03/FswHYqggkaGwtZBimT0FExPHxlcPDswUP7/76kZ+7f1j49a+ML8478Y831vv7i7Hl9ZQjNBkiANYKEza0cdaYZggCcI6lV4SidaQUOTqgyl8IEdogyuMKRCF4DGnG6MFGTSgN1bUeFsoABxoQayUvNcVKYeHDTkWDCIhKC9Zz4o7VUbKxzzqfv5KCVqzCUnWYjERneQWtYC8cghtQYa6KUqDdxdwTXbqgfz/66d/+/Vq7ueeOt9x9/csWzz296ZcGXHyw91b3x2t4DY0e/bw6ekTduybt3fbMJpUAEZjgHayFEtYZPXCTGwNokPza5tZ2YaFDSm0xwJXyBUMJmsRi1924V1y4Xly7+9vVX53fsPPzRym0LFnbNeKHruTlb5szb8fLCkx923diyj4//hBs1NAwKQqFRKjSbUCJ4Y7xqUDZKzQaEBDGoumblLVlJVifxXaGkMloxCU8lu4Jd5eL/IUz4CSaMMxzTykCRH6lnDGgXFDnD7jHDjqKj4G0gRVaSsj4JgwSKLrXC6FwVSV5hGjHnSDERULJL1cQUfNLLDt7FwNXS0WoYCatAGiSrtbfOITI0a/mVoV8OH/rm040rXnhpzZy53XPn73pj0cDqrjv7DuPMJdy4hzsl7knUNMYUagJ1gUxCaJQllIikfDAWRkIXUea+THeopmuJ1LizNbY0TjhWLmj2mrwiJ6EEahlGBZoWTYt7BX4dtoO/NL8bHNpx4Ng/N/a8tuijp+cse3LmJ3MX9i9ZPfBpT+2nC/L36ygyqAJFhqIOLeA12EI2XX00lPV0GQKsnWhEZyxJIuM8SVINUZTc5jSOpWfhWUe4lFqi6e1dtXcEjJaFikEjGsACmVIMjOeM6NTOnBwmVGQNb6NPUulJpoDJqSyLSoM9QgCR04qNZmfzvKmt8pEdWHsrndbeOhBRAS8QZKCcyhqVNSTphaihs+zuzasXfxw40rfv881b163atHzJhgVvrp/ztxXPvLD08eeX/2XWutnzt7/6zp53Pvx+zac/fLz5dHfP+S1fXPp8/9Xdh24dOPLHwRb1wQN2Y9+/fuvtv7h9z+nunqMrN/QtXrX77aW73nj/81de3zL7lX8+NXP5vz+97Iln1856adOrr/csevfr7k8Gdu4YOnpkdOiiG7kNlcFJcFKNNVAGQqEoURQQAkYjMoIjp4h1Egd0cCaaXGWalUfwCMZbYbQwWpE17AlIVU4WECE2LTW0mj5MJPfFCTCRS+WBUps7ozUPuIjW4sBoNo9pNpV+jNPtlLuw0gZSTrefajaSlOYpy6ImTWFq71uJz+gDjLKRAgKc1IFcYuInpzQrEaSAElBFKIpQSF9YLp0rYUuIHHmGUqKe48Ydd+rC7739J5av3/3ym588/eLq/5i5/rl5ny94p3/J6hPd24f29P/x7cDo4HncGYkjNWQZpIBRIB3TOWL7Cvb/sjUaSoSsWdy9fefy0M+nTpz86vCxPXv7V63vXfRh90uvLXt69vK/zFo7Z/6O1987sHjluc27bvUd9eeuYLiOMYW6wphCrlze1FT6YNLNixCtZ+1ZsxUIFtHB26BKFjmsQuTgnfeOQxLG8gZBRJd7WwQuPaeyHOWCouoodrpMMIVRGo6AMVlYROFJMSmmP4WJdk1BxeOIoCKXbEu22lfnX0QEm9Z9FtoEYwJZz8TBeQQNVwZTwgqwgM9BjSgFtIAoYykgFKSClFGUvkgM9CZURl64IEESTYG6QsOgrnAnw9Xb/twVcerC7f7vbh785uruQz/v2H92084furZ+v+bTI6s2fLOi6+uVXQ+2P3y8+UT39vNbvrjc2zfc9+3Yd6fVyQt+8BIuXMfQH7g5hlGBpkFukEvkJZSEVWAVguKoDKQIZekFRZt2xMk4VC8NyfSSWGsrpC7SOwklFRvFxoQqEWsCmxAUsyASRMoFG2AAmr5/x6ufjnNoohfygPVhtFFnRGG0DUTRPcbBcUgHva1byZ46X06sDJk2dFUqrEyRKVbFD9VBrjU+KbvrDLoB3YDOoUtoEbWMFTGk45Z4jNHQGkpDZFhcNAAABHFJREFUakgNkf5RlrV7f1wZunhy4Hjfwb5t2z5buXrje4tXzlvw0ex5y56ds+TJGR89Nbtr5ivb5725a+G7X76/4sslq75atvbIqg3H12460b39zMYdZ7bsurBt97ltvec27xrctGPwk88GNmw7sX7r8fVbvlq29uDS1fvf/ceOtz7YtuDtDS8vXDd7/uqZ85Y+/vyHT81a9deXuua+tvON9w8tX3uya9tgT++VHwauXTjfvHXTZQ0kdVGjocTkcGMV8X/3PEV3lN+05uREkZtU5Nsx4NMWetIpGf7gfz3ZkvUhMDGBhamz9mlCAUt7GdKpMSPaRehRV8n5UOWYOnNG7CoL1A6SR/Q1MGmrVBV7ydR9kaTOygUZtYhaxMREaNuWpEMnZMcnVlg9dGvQsRZI7FXTJgQbT37VwYs1RVWY88Th/x4mOpWa2x8u9S3dfktj12J3TOM4eZA9uL7S3hJYwciobNARhOjgLJRCIZErNDVqEsNN/HoXP13Hj1eKY2ca354e/XpguO/b63u/urzzy4vb9/y0tffi9j0/9+z95bN9QzsOXNl18Lfe/qu7D13bc7h25ET96Kni+Flz+udw/ldcuonfbuPaXTQM6ho1iZESIyVGBWoSueIiU7awJMir9mbEsnxw2+JYEevW3PATWhG8iBNbGZxz7VIZ177cMZ6T1rsKkWOw02aL0u0zs/FgMVX4Eo+DiUmRYoLuzlSP/lRup7NSo1NPvENk1DrWk24SH03L+sEp8JDeiehK2LylotyJFGlUO2dWi1y/czAnAkSb6q6aU9NnKh/PlDcVTNiJMOFjaFciEbs/laWx0zHnmTkwB8fBhCBjKBDyyrgAC7AJ7Dx7rlJH6Ycdh86ySxWDjEHGIBBES5+2QBBg6bSwpVC5MqUlyU57I70soxRQCrqV4Eybw1JCGejJLC9QlCgFhIRUULp6v82+m/JYziVxionJsDbPbapTiy4hoWMdvA2RPBv2ZmLL5Kr+ot0mIa/UGg8T7rfWB2b2jpnHucMETmPlOKQB9y5ECt6F6bpsnDpbsil/OFgfJo2NVPv0oKVqqE5TkVWsnrZjphJASn1sxUNn19oWKUQKaFl07JkmGedH1DpPEtwRfkGgikwVgwn3g7Ydw1UBWKubrUnB3rFPmVpqKbgZhq2c2/bvfesYgc5BmPaU7BjPyiaZ5uPOsjj4CiY6axbTg0cFE6kz1lcY0UCoI9QQ6uBGCyaiYxiGJmgGhVTwnVTwbKr+jJAteasm0KxkCpEjeASAI1xs171EF7wFOAbyVpEqnRbRGURGZLKSrHSkPJvgbQyE6NJvTRAtTknY5Pf28aclaazQpmwfi7Z/ID1Nf5ydbv/9ZJ7NZEbMgVv9bfe6bdaPM1eFyLhI6nR/Zwz9P8LEVEiR5oxoWSdSdGJEVR+ZutkxIGl8fIdFQkw5vXTHmkJ0Uw31IzAbqEBo3A8/JKEkAagAU/no/udkTl9yVfddNSM6AMJ0mGYYBk2BFI/Iv9OFiQQO/wV9ZIUpWqQt+AAAAABJRU5ErkJggg=="></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed;" align="center">&nbsp;</p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 100px -7px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed;" align="right"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="ar-sa"><font color="#800000"><strong>حل:</strong></font> <font color="#336699">6</font><font color="#808000">=</font><font color="#336699">2</font><font color="#808000">×</font><font color="#336699">3</font></span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 100px -7px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed;" align="right">&nbsp;</p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed;" align="center"> </p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000">:</font><span lang="AR-IQ"><font color="#486599">مثال</font></span></span><span lang="AR-IQ"> زهرا نقاشی مقابل را کشیده است&nbsp; او می خواهد شلوار پسرک را سبز ، قرمز ، آبی&nbsp; یا بنفش و پیراهن او را سبز ، زرد ، یا قرمز رنگ کند او به چند صورت می تواند این نقاشی را رنگ کند ؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12=4×3</span></font></p> text/html 2017-04-11T10:26:19+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی ﭼﺮﺍ ﺑﺮﮒ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻧﻤﯽ‌ﺳﻮﺯﻧﺪ؟ http://fathi5.mihanblog.com/post/1943 <br>ﭼﺮﺍ ﺑﺮﮒ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻧﻤﯽ‌ﺳﻮﺯﻧﺪ؟<br><br>ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ&nbsp; ﺗﮑﻪ‌ﺍﯼ ﻓﻠﺰ ﯾﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ، ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮔﺮﻡ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮒ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ، ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﯿﺪ. ﮔﺮﻡ ﻧﺸﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ. ﻋﻠﺖ ﺧﻨﮏ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻭﺯﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﺯﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﺭﯾﺰ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﮒ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ‌ﺁﯾﻨﺪ ﻭ ﺑﺨﺎﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺩﺭ ﺍﺻﻄﻼ‌ﺡ ﺗﻌﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﺩﻣﺎﯼ ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻨﮏ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.<br><br> text/html 2017-04-04T10:58:02+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی 2به توان 300 بزرگتر یا 3 به توان200 http://fathi5.mihanblog.com/post/1942 <br><br><span class="st"><font size="4">2<sup>300</sup></font><font size="3">=<sup>100</sup>(2</font><font size="3"><sup>3</sup></font><font size="3">)</font><font size="3">=8</font><font size="3"><sup>100</sup></font><font size="3">.</font><font size="3"><br></font><font size="3">&nbsp;3</font><font size="3"><sup>200</sup></font><font size="3">= <sup>100</sup>(3</font><font size="3"><sup>2</sup></font><font size="3">)</font><font size="3">=9</font><font size="3"><sup>100</sup></font><font size="3">.</font><font size="3"><br></font><font size="3">&nbsp;</font><font size="3"><br></font><font size="3">&nbsp;8</font><font size="3"><sup>100</sup></font><font size="3">&lt;9</font><font size="3"><sup>100</sup></font><font size="3"> پس </font><font size="3"><em>2<sup>300</sup></em></font><font size="3">&lt;</font><font size="4"><em>3<sup>200</sup></em></font></span><br> text/html 2017-03-28T01:25:35+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی جذرتقریبی http://fathi5.mihanblog.com/post/1941 <br><br><br>ریشه دوم مثبت (جذر عدد)را با علامت&nbsp; <font color="#FF0000"><span class="show"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;">...&nbsp; </span></span><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√</span></span><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"></span></span></span> =</font>نشان می دهیم.<br>&nbsp;هر عدد&nbsp; مثبت دو ریشه دارد، مثبت و منفی&nbsp;&nbsp;&nbsp; ریشه منفی عدد&nbsp; ،علامت در چپ رادیکال قرار می گیرد.<font color="#FF0000"><span class="show"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;">&nbsp; 64</span></span><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√</span></span><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">-</span></span></span></font><br>&nbsp;اعداد&nbsp; منفی ریشه دوم ندارند مثل :<font color="#FF0000"><span class="show"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;">16-</span></span><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√<br><font color="#6600CC">ریشه دوم عدد 1 وصفر با خودشان مساوی است.</font><font color="#6600CC"><br>&nbsp;اگر عدد بین صفر و1 داشتیم جذر ان از خودشان بیشتر است.مثل:<br></font></span></span></span></font><font color="#6600CC"><br></font><font color="#FF0000"><span class="show"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font color="#FF0000"><font size="2" color="#6600CC"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">0.6&nbsp; =</span></span></font><font color="#6600CC"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"> <font size="2">0.36</font></span></span></font><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font color="#6600CC">√</font> <br></span></span></font></font>حاصل عبارات زیر :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></span></span></font><br><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"> 1.3-&nbsp; =</span></span></font><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"> <font size="2">1.69 </font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"> 8-&nbsp; =</span></span></font><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"> <font size="2">64&nbsp; </font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"> 5&nbsp; =</span></span></font><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"> <font size="2">25&nbsp; </font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√</span></span></font></font>&nbsp; &nbsp; <br>&nbsp; گاهی یه عدد جذر دقیق ندارد ویا چند رقم اعشار دارد دراین صورت جذر تقریبی را <br>حساب می کنیم:<br>مثال- جذر تقریبی 75 <br><font color="#000000">&nbsp;&nbsp; گام اول= ابتدا&nbsp; اعداد صحیح که قبل وبعداز این عدد جذر دارند را پیدا می کنیم <br></font></span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">&nbsp;</span></span></font><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"><font size="2">81 </font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√&gt;&nbsp;&nbsp;</span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">&nbsp;</span></span></font><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"> <font size="2">75&nbsp; </font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√&nbsp; &gt; </span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"></span></span></font></font>&nbsp; </span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"></span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">&nbsp;</span></span></font><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"> <font size="2">64&nbsp; </font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√<br>`پس جذر 75 بین عدد 9و8 هست.<br></span></span></font></font></span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font color="#000000">گام دوم =&nbsp; عددبین 8و9 را&nbsp; برای راحتی کار 8.5 انتخاب می کنیم : در خودش ضرب می کنیم:<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 75 &gt; 72.25=8.5×8.5<br><br>حالا جذر را بین عدد 8.5 و9 پیدا می کنیم 8.6 را انتخاب کردیم <br>&nbsp;بارسم جدول <br></font></span></span></font></font><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="443" height="33" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;">&nbsp;<b>8.8</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;"><font color="#CC0000"><b>&nbsp;8.7</b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;"><b>&nbsp;8.6</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;"><b>&nbsp;8.5</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;">&nbsp;<font color="#CC0000"><b>عدد </b></font><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;"><font color="#CC0000"><b>&nbsp;75.69=8.7×8.7</b><br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;"><b>&nbsp;73.96=8.6×8.6</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;"><b>&nbsp;72.25=8.5×8.5</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;">&nbsp;<b><font color="#6600CC">مجذر</font></b></td></tr></tbody></table><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font color="#000000">می بینیم <font color="#CC0000"><b>که </b></font></font></span></span></font></font><font color="#CC0000"><b><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"> 75 به عدد&nbsp; 75.69=8.7× 8.7&nbsp; نزدیکتر است پس جذر تقریبا8.7<br></span></span></font></b></font><font color="#CC0000"><b><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"> </span></span></font></font></span></span></font></b></font><font color="#CC0000"><b><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">&nbsp; &nbsp;</span></span></font></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></font></font></span></span></font></b></font><font color="#CC0000"><b><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font color="#CC0000"><b><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"> </span></span></font></font>8.7</span></span></font></b></font>-&nbsp; =</span></span></font><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"> <font size="2">75&nbsp; </font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√- &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></font></font></span></span></font></b></font><font color="#CC0000"><b><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font color="#CC0000"><b><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"> </span></span></font></font>8.7</span></span></font></b></font>&nbsp; =</span></span></font><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"> <font size="2">75&nbsp; </font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√&nbsp; <br><br><font color="#3333FF">مثال 2-جذر&nbsp;&nbsp; </font></span></span></font></font></span></span></font></b></font><font color="#CC0000"><b><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font color="#3333FF"><font color="#FF0000"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"><font size="2">200</font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√</span></span></font></font> چه عددی است؟ رسم جدول : ابتدا&nbsp; ببینیم بین کدام<br>&nbsp;درعدد قرار دارد&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15×15=225&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196 =14×14<br></font></span></span></font></font></span></span></font></b></font><br><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"></span></span></font><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"><font size="2">225 </font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√&gt;&nbsp;&nbsp;</span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">&nbsp;</span></span></font><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"> <font size="2">200 </font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√&nbsp; &gt; </span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"></span></span></font></font>&nbsp; </span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"></span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">&nbsp;</span></span></font><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"> 196<font size="2">&nbsp; </font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√<br></span></span></font></font></span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"></span></span>15<span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">&gt;&nbsp;&nbsp;</span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">&nbsp;</span></span></font><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"> <font size="2">75&nbsp; </font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√&nbsp; &gt; </span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"></span></span></font></font>&nbsp; </span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"></span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">14 <br></span></span>&nbsp;جذر عدد&nbsp; را از&nbsp; </font></font></span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font color="#FF0000"><font size="2"><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font color="#FF0000"><font size="2">14.1 شروع میکنیم-</font></font></span></span></font></font> &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14.5&nbsp;&nbsp; = 2 &nbsp; ÷ 14+15 = 2&nbsp; ÷ مجموع دوعد&nbsp; <span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><br>&nbsp;شروع در جدول می گذاریم<br></span></span></font></font></span></span></font></font><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="443" height="33" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;">&nbsp;<b>8.8</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;"><font color="#CC0000"><b>&nbsp;14.3</b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;"><b>&nbsp;14.2</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;"><b>&nbsp;14.1</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;">&nbsp;<font color="#CC0000"><b>عدد </b></font><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;"><font color="#CC0000"><b>&nbsp;204.49=14.3×14.3</b><br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;"><b>&nbsp;</b><b><b> 201.64=14.2×14.2</b></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;"><b>&nbsp;198.81=14.1×14.1</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;">&nbsp;<b><font color="#6600CC">مجذر</font></b></td></tr></tbody></table>پس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">14.3&nbsp; =</span></span></font><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"> <font size="2">200 </font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√<br>مثال3-<br><font color="#339999">&nbsp;</font></span></span></font></font><font size="2" color="#339999"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><b><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">2-جذر&nbsp;&nbsp; </span></span></font></span></span></font></b><b><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"><font size="2">385</font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√</span></span></font> چه عددی است؟ رسم جدول : ابتدا&nbsp; ببینیم بین کدام<br>&nbsp;درعدد قرار دارد&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19×19=361 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 =20×20<br></span></span></font></span></span></font></b><br><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"></span></span></font><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"><font size="2">400 </font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√&gt;&nbsp;&nbsp;</span></span></font><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">&nbsp;</span></span></font><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"> <font size="2">385 </font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√&nbsp; &gt; </span></span></font><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"></span></span></font>&nbsp; </span></span></font><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"></span></span></font><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">&nbsp;</span></span></font><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"> 361<font size="2">&nbsp; </font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√<br></span></span></font></span></span></font><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"></span></span>20<span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">&gt;&nbsp;&nbsp;</span></span></font><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">&nbsp;</span></span></font><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"> <font size="2">385&nbsp; </font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√&nbsp; &gt; </span></span></font><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"></span></span></font>&nbsp; </span></span></font><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"></span></span></font><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">19 <br></span></span>&nbsp;جذر عدد&nbsp; را از&nbsp; 19.5</font></span></span></font><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font size="2"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font size="2"> شروع میکنیم-</font></span></span></font> &nbsp;&nbsp; زیرا &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19.5&nbsp; =2 ÷19+20= 2&nbsp; ÷ مجموع دوعد&nbsp; <span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><br>&nbsp;شروع در جدول می گذاریم<br></span></span></font></span></span></font></span></span></font><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="443" height="33" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;"><font color="#339999">&nbsp;<b>8.8</b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;"><font color="#339999"><b>&nbsp;19.7</b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;"><font color="#339999"><b>&nbsp;19.6</b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;"><font color="#339999"><b>&nbsp;19.5</b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;"><font color="#339999">&nbsp;<b>عدد </b><br></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;"><font color="#339999">&nbsp;</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;"><font color="#339999"><b>&nbsp;388.09=19.7819.7</b><br></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;"><font color="#339999"><b>&nbsp;</b><b><b>&nbsp;</b></b></font><font color="#339999"><b> <font color="#CC0000">384.16=19.6×</font><font color="#990000">19.6</font></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;"><font color="#339999"><b>&nbsp;370.5=19.5×19.5</b></font><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 20%;"><font color="#339999">&nbsp;<b>مجذر</b></font></td></tr></tbody></table><font color="#339999">پس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">19.6&nbsp; =</span></span></font><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"> <font size="2">385</font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√</span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"> <br></span></span></font></font><br><br> text/html 2017-03-28T00:52:10+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی نمادعلمی eو تقریب زدن http://fathi5.mihanblog.com/post/1940 <br><div class="dablink">با <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_e" title="عدد e">عدد e</a>&nbsp;اشتباه نشود.<br>0.00000000008736 ، 214590000000000 <br>آیا می‌توانید عددهای مقابل را بخوانید: <br><table align="left"> <tbody><tr> <td> 0.00000000008736 ، 214590000000000 </td> </tr> </tbody></table><br><br> <br>مسلما این امر کار دشواری است، ولی در بررسی‌های علمی ، اغلب عددهایی مشابه این اعداد استفاده می‌شود. ارقامی که یا بسیار بزرگ هستند، یا بسیار کوچک. برای مثال ، <a title="سرعت نور" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA+%D9%86%D9%88%D8%B1" class="daneshnameh">سرعت نور</a> در خلا 29979000000 سانتیمتر بر ثانیه و فاصله بین مراکز دو اتم هیدروژن در مولکول هیدروژن برابر 0.0000000075 سانتیمتر است.<br><br> <br>در خواندن چنین اعدادی به دلیل احتمال خطا در شمردن صفرها ، امکان اشتباه زیاد است. لذا برای ساده کردن چنین عملیات پر زحمتی از <i>نمادگذاری علمی</i> استفاده می‌شود.<br>برای نوشتن یک عدد به صورت علمی آن را به فرم می‌نویسیم که در آن a یک عدد اعشاری است که در سمت چپ ممیز آن فقط یک رقم وجود خواهد داشت و n می‌تواند <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>عدد صحیح</u></a> مثبت ، منفی و یا صفر باشد. <br><br>برای تبدیل یک عدد با ارقام زیاد به نماد علمی آن ، جای ممیز را آنقدر تغییر می‌دهیم تا فقط یک رقم در سمت چپ آن به صورت عدد صحیح باقی بماند. به ازای هر رقمی که جای این ممیز را به سمت چپ می‌بریم، n را یک واحد افزایش می‌دهیم و به ازای هر رقمی که آن را به سمت راست می‌بریم، n را یک واحد کاهش می‌دهیم.<br><br>به عبارت ساده‌تر ، همیشه برای تبدیل یک عدد به نماد علمی آن ، بعد از اولین رقم غیرصفری که در سمت چپ وجود دارد، یک ممیز می‌زنیم. حال اگر عدد اولیه ما اعشاری بوده باشد، تعداد ارقام بین دو ممیز را با علامت منفی در بالای 10 می‌نویسیم و اگر عدد اولیه غیر اعشاری باشد، تعداد ارقام بعد از ممیز را شمرده و با علامت مثبت به عنوان توان 10 منظور می‌کنیم. با این توضیحات اعداد موجود در مقدمه با استفاده از نمادگزاری علمی به صورت زیر تغییر خواهند کرد:<br><br><font size="3">10<sup>14</sup>&nbsp; × 2.1459= 21459000000000</font><br></div> <p><sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </sup><font size="3">10<sup>-11</sup>&nbsp;&nbsp; × 80735= 0.00000000008736</font><br></p><p><b>نماد علمی</b> روشی ست برای نوشتن اعدادی که خیلی بزرگ یا خیلی کوچکند و نمی‌توان به سادگی آن‌ها را در نماد ده‌دهی نوشت. این نماد به صورت دیجیتال معمولاً با e نمایش داده می‌شود. استفاده از نماد علمی در ماشین‌حساب‌های علمی و توسط دانشمندان، ریاضی‌دانان، متخصصین سلامت و مهندسان رایج است.</p> <p>در نماد علمی، کلیهٔ اعداد به شکل:</p> <dl><dd style="direction: ltr; padding: 1em 0px;"><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <semantics> <mrow> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>a</mi> <mo>×</mo> <msup> <mn>10</mn> <mrow> <mi>b</mi> </mrow> </msup> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle a\times 10^{b}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/00bffcb05749c6c6664ac3d35232c21006baaaa7" class="mwe-math-fallback-image-inline" style="vertical-align: -0.338ex; width:7.382ex; height:2.676ex;" alt="a\times 10^{b}"></span></dd></dl> (آ ضربدر ۱۰ به توان ب) نوشته می‌شوند؛ که در آن توان b یک عدد صحیح، و ضریب a یک عدد حقیقی است<div class="output pnt" id="scannerresult_0100_1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><div dir="ltr" class="mw-content-ltr"> <p>3.0E−9 &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 3.0e−9</p><p>3.0 × 10<sup>−9</sup></p> </div> <p>نماد E یا e که معادل «ضربدر ۱۰ به توانِ» است هنگامی به کار می‌رود که نوشتن توان به صورت بالانویس مقدور نیست، مثلاً در ماشین‌حساب‌های علمی. در علوم کامپیوتر و برنامه‌نویسی، برای نمایش اعداد بزرگ همچون <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87_%DB%B6" title="پروتکل اینترنت نسخه ۶">آی‌پی نسخه ۶</a> که عددی ۱۲۸ بیتی‌ست از اعداد در مبنای ۱۶ استفاده می‌شود اما در مباحث به ویژه داده‌ها گاهی از نماد علمی e نیز استفاده می‌شود.</p> <p>استفاده از این نماد معمولاً توصیه نمی‌شودو این نماد را نباید با <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_e" title="عدد e">عدد e</a> اشتباه گرفت.</p><br>&nbsp;&nbsp; <font size="4">1.560e05 -</font>&nbsp; =<img src="http://www4c.wolframalpha.com/Calculate/MSP/MSP22361ha33e30f61b3gi300006ae8e70f9b1b0iae?MSPStoreType=image/gif&amp;s=40&amp;w=86.&amp;h=22." id="i_0100_1" alt="-(1.56×10^5)" title="-(1.56×10^5)" data-attribution="" width="86." height="22."><br><font size="4">&nbsp;&nbsp; 0.0000156=1.560e-05=1.56×10<sup>-5</sup></font><div class="output pnt" id="scannerresult_0100_1"><br> </div><br><br><div class="output pnt" id="scannerresult_0100_1"> <font size="4">&nbsp; =156000=1.560e05=1.56×10<sup>5</sup></font><div class="output pnt" id="scannerresult_0100_1"> <img src="http://www4f.wolframalpha.com/Calculate/MSP/MSP17431c78134053784eg000001hg2ii8a114h2143?MSPStoreType=image/gif&amp;s=57&amp;w=66.&amp;h=18." id="i_0100_1" alt="1.56×10^5" title="1.56×10^5" data-attribution="" width="66." height="18."> </div><div class="output pnt" id="scannerresult_0200_1"><br><div class="output pnt" id="scannerresult_0100_1">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <font size="4">0.0000156 - =( 10<sup>-5</sup> ×&nbsp; 1.56 ) -=1.560e-05-</font> </div> </div><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <font size="4"><br>1.560e-05 &nbsp; = &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.56×10<sup>-5</sup>=0.0000156<br><br></font>منظور ما از نوشتن اعداد به صورت نماد علمی ، کوتاه و خلاصه کردن آن است که محاسبات را تسهیل می‌کند، ولی گاهی حتی بعد از نمادگزاری علمی به روشی که توضیح داده شد، ظاهر عدد کوتاه‌تر که نمی‌شود هیچ، بلکه با افزده شدن <img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/5cdfa3e90af01e54993f095ad9a2fe61.png"> طولانی‌تر هم می‌گردد. در این موارد از روش <i>گرد کردن</i> استفاده می‌شود. گرد کردن یک نوع <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>تقریب</u></a> است که محاسبات را راحت‌تر می‌کند و به شرطی مورد استفاده قرار می‌گیرد که محاسبات بسیار دقیق مدنظر نباشد، چرا که این صورت تقریب ، ما را از نتیجه واقعی دور می‌کند. <br><h2>طریقه گرد کردن اعداد </h2>برای گرد کردن یک عدد به طریق زیر عمل می‌کنیم:<br><br> <br><ul><li>اگر رقم بعد از آخرین عددی که باید نگه داشته شود، <b>کمتر از 5</b> باشد، تمام ارقام بعدی حذف می‌شوند و آخرین عدد بدون تغییر باقی می‌ماند.<br><br> <ul><li>مثلا می‌خواهیم عدد 6.3849 را با دقت 0.01 گرد کنیم، لذا باید دو رقم بعد از ممیز وجود داشته باشد، چون عدد بعد از آخرین رقم باقیمانده 4 است که کوچکترین از 5 می‌باشد، لذا 4 و 9 هر دو حذف می‌شوند و عدد گرد شده به صورت 6.38 باقی می‌ماند.<br><br> </li></ul></li><li>اگر رقم بعد از آخرین عددی که باید نگه داشته شود، <b>بیشتر از 5</b> یا <b>5 با ارقامی پس از آن</b> باشد، به آخرین رقم یک واحد اضافه می‌شود و بقیه اعداد حذف می‌شوند.<br><br> <ul><li>مثلا عدد 9.6547 با دقت 0.001 به صورت 9.655 گرد می‌شود.<br><br> </li><li>همچنین عدد 0.2501 با دقت 0.1 به صورت 0.3 گرد می‌گردد.<br><br> </li></ul></li><li>اگر رقم بعد از آخرین عددی که باید نگه داشته شود، <b>5</b> باشد و ارقام دیگری وجود نداشته باشد، یا فقط <b>صفر بعد از 5</b> باشد، 5 حذف می‌شود و آخرین رقم اگر <span style="color:violet;">فرد</span> باشد، یک واحد به آن اضافه می‌شود و اگر <span style="color:violet;">زوج</span> باشد، تغییری نمی‌کند.<br><br> <ul><li>مثلا : 2.850 با دقت 0.1 به صورت 2.8 تغییر می‌کند.<br><br> </li><li>9.015 با دقت 0.01 به صورت 9.02 نوشته می‌شود.<br><br> </li><li>4.8405 با دقت 0.001 به صورت 4.840 گرد می‌شود.</li><li><br></li></ul></li></ul>&nbsp;&nbsp; <font size="3">مثال= 2.9979×&nbsp; 10<sup>10 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; یا &nbsp; &nbsp; &nbsp; </sup>10</font><sup><font size="3">10 × 3</font><br><br><br></sup>&nbsp; <br><h1>اعمال ریاضی روی اعداد با نماد علمی </h1>اعمال ریاضی بر روی اعدادی که با نمادگذاری علمی نوشته شده‌اند، به روشهای زیر انجام می‌شود:<br><br> <br><b>ضرب و تقسیم :</b><br><br>قسمتهای اعشاری در هم ضرب یا بر هم تقسیم می‌شوند. در ضرب توانهای 10 با هم جمع می‌شوند و در تقسیم از هم کم می‌گردند.<br><br><br><br>108<font size="3">× 3.25= <sup>( 5+3 )</sup> 10 ×&nbsp; (1.3×2.5 )&nbsp; = (&nbsp; 10<sup>3</sup>× 1.3&nbsp;&nbsp; ) ×&nbsp; (&nbsp;&nbsp; 10<sup>5</sup> × 2.5)<br></font><br><ol><li><b>جمع و تفریق :</b><br><br><span style="color:orange;">در جمع و تفریق باید توان 10 در تمام اعداد یکسان باشد</span> و فقط قسمتهای اعشاری جمع یا تفریق می‌شوند.<br><br> </li></ol><table align="left"> <tbody><tr> <td> <img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/3a8fa70b812d64345081df2f497f078f.png"> </td> </tr> </tbody></table><br><br> <br><ol><li><b>ریشه گرفتن :</b><br><br>برای گرفتن ریشه دوم (<a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>جذر</u></a>) باید عدد به صورتی نوشته شود که توان 10 بر 2 بخشپذیر باشد. سپس ریشه دوم قسمت اعشاری را نوشته و توان 10 را تقسیم بر 2 می‌کنیم.<br><br> </li></ol><table align="left"> <tbody><tr> <td> <img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/81482de649bda238499414d7497ccd2d.png"> </td> </tr> </tbody></table><br><br> <br>در مورد <a title="کعب"><font color="#008040"><u>ریشه سوم</u></font></a> هم باید توان 10 را بر 3 تقسیم کرده و ریشه سوم قسمت اعشاری را نوشت.<br><br> <br><table align="left"> <tbody><tr> <td> <img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/b5d0362eaca9cfe9b80f22a0959feb9b.png"> </td> </tr> </tbody></table><br><br> <br><ol><li><b><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>به توان رساندن</u></a> :</b><br><br>در این عمل قسمت اعشاری را به توان مربوط رسانده و توان 10 را در عدد مورد نظر ضرب می‌کنیم.<br><br> </li></ol><table align="left"> <tbody><tr> <td> <img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/491d5a772de718d4d61883b6f8839a7d.png"> </td> </tr> </tbody></table> <br><br> <br>بطور کلی<br><br><div align="center"><img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/225f0dafbb19ccaf8a7d395d9f665a52.png"></div> منبع: سایت رشد http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=نمادگذاری+علمی&amp;SSOReturnPage=Check&amp;Rand=0<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div></div> text/html 2017-03-27T23:00:28+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی ثابت کنید قطرهای متوازی الاضلاع همدیگرا نصف می کنند. http://fathi5.mihanblog.com/post/1939 <br><br>ثابت کنید قطرهای متوازی الاضلاع همدیگرا نصف می کنند. . <div class="ImageBlock ImageBlockRight"><a href="http://www.math-only-math.com/images/asa-congruence.png" rel="gallery[pageGallery]" title="ASA Congruence"><img src="http://www.math-only-math.com/images/xasa-congruence.png.pagespeed.ic.VlUTdbgsqq.png" alt="ASA Congruence" title="ASA Congruence" data-pin-media="http://www.math-only-math.com/images/asa-congruence.png" width="353"></a><div class="pinit"> </div></div> <p style="text-align: justify;">در متوازی الاضلاع JKLM, قطر&nbsp; JL و KM&nbsp;&nbsp; در نقطه&nbsp; O هم دیگر را قطع کردند<br></p> <p style="text-align: justify;">اثابات کنید &nbsp;&nbsp; JO = OL و&nbsp; KO = OM</p> <p style="text-align: justify;">اثبات :&nbsp; ∆JOM و ∆KOL</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:10.0pt;">OJM </span><span style="font-size:10.0pt;"><span style="font-size:10.0pt;">∠</span>= ∠OLK&nbsp;&nbsp;&nbsp; زیرا&nbsp; [وقتی&nbsp;&nbsp; , JM ∥ KL و JL خط موربی&nbsp; است که دو خط موازی را قطع کرده ]</span></p><p> </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;JM = KL [ضلع های مقابل باهم مساویند]</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:10.0pt;">OMJ </span><span style="font-size:10.0pt;"><span style="font-size:10.0pt;">∠</span>= ∠OKL [چون , JM ∥ KL وKM </span><span style="font-size:10.0pt;"><span style="font-size:10.0pt;">خط موربی&nbsp; است که دو خط موازی را قطع کرده </span>]</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:10.0pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; , </span>∆JOM و ∆KOL [<span style="color: rgb(21, 125, 236);background: none repeat scroll 0% 0% white;font-size: 16.6px;font-family: georgia,serif;"> باحالت زاویه وضلع وزاویه هم نهشتند&nbsp;</span> ]</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:10.0pt;">پس&nbsp;&nbsp;&nbsp; , JO = OL و KO = OM [اضلا ع دو مثلث ]</span></p> <p style="text-align: justify;"><br></p><br> text/html 2017-03-18T23:34:37+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی سوالهای تست ریاضی http://fathi5.mihanblog.com/post/1938 <br> <p style="margin-top:2px; margin-bottom:2px"> <font size="2"> <br></font></p> <p style="margin-top:2px"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font color="#008000">محاسبه ی درصد : </font></span></font> </p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">اگر </span><span dir="ltr">m</span><span lang="AR-IQ"> لیتر اسید</span> <span lang="AR-IQ">%</span><span dir="ltr">n</span><span lang="AR-IQ"> را به روی </span><span dir="ltr">p</span><span lang="AR-IQ"> لیتر اسید</span> <span lang="AR-IQ">%</span><span dir="ltr">q</span><span lang="AR-IQ"> بریزیم ، درصد اسید حاصل از دستور زیر بدست می آید .</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2">m*n%+p*q%</font><br></p> <p style="margin-top:2px; margin-bottom:2px"> <font size="2"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="91" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; m+n</font><br></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><br></span></font></p><br><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"></span></font><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"><div align="center"><table id="table32" width="550" height="15" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td dir="rtl" valign="center" align="right"><br></td><td dir="rtl" valign="center" align="right"><br></td><td dir="rtl" valign="center" align="right"><br></td><td dir="rtl" valign="center" align="right"></td></tr></tbody></table></div></span></font> <p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" ">1-&nbsp;<font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"> اگر 20 لیتر اسید</span> <span lang="AR-IQ">%90 را بروی 30 لیتر اسید</span> <span lang="AR-IQ">%80 بریزیم ، در صد اسید حاصل را حساب کنید . <br></span></font></p><p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><br></span></font></p><table id="table163" cellspacing="0" cellpadding="2" border="0"><tbody><tr><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><br></p> <p style="margin-top:2px; margin-bottom:2px"> <font size="2"> <br></font></p> <p style="margin-top:2px"><br></p></td><td>&nbsp;84 <font size="2">=&nbsp; </font></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font size="2">20×90٪)+(30×80٪)</font></p> <p style="margin-top:2px; margin-bottom:2px"> <font size="2"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="93" height="3"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font size="2">20+30</font></p></td></tr></tbody></table><p style="direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><b><span lang="ar-iq"><font size="2" face="Tahoma">بنابراین: 50 لیتر اسید %84 خواهیم داشت.</font></span></b></p><p style="direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">2_با ارقام 1،2،3،4،5 چند عدد سه رقمی بدون تکرار ارقام می توان نوشت </span><span lang="ar-iq">؟</span></font></p><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"> <div align="center"> <table id="table33" width="550" height="15" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">د)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font color="#FF0000"><b>60</b></font> </span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ج)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">100 </span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ب)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">81</span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">الف)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">25</span></font></p></td></tr></tbody></table></div></span></font> <p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" "> </p><p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl" class=" "><br></p><p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl" class=" "><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">3_حاصل عبارت مقابل کدام است ؟ </span><span dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#cc0000">?</font></span><span dir="rtl" lang="AR-IQ"><font color="#cc0000"> =</font> 144 <font color="#cc0000">+</font> .....<font color="#cc0000"> +</font> 16 <font color="#cc0000">+</font> 12 <font color="#cc0000">+</font> 8 <font color="#cc0000">+</font> 4</span></font><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"> </span></font></p><div align="center"><font size="2" face="Tahoma"> <table id="table38" width="550" height="15" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">د)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">2680</span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ج)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">2674</span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ب)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">2654</span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">الف)</span> </font><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">2664</span></font></b></font></p></td></tr></tbody></table></font></div> <p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><br></p><p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" ">مجموع= تعداد× میانگین=&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 2664 =&nbsp; 74×36<br></p><p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" ">بافاصله منظم&nbsp; تعداد=1+فاصله÷(آخری-اولی)=36<br></p><p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" ">&nbsp;میانگین= آخری+ اولی )÷2=74 <br></p><p style="direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">4_تعداد کل مقسوم علیه های عدد 1380 چند تا است ؟ </span></font></p><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"> <div align="center"> <table id="table40" width="550" height="15" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">د)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">23</span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ج)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">32 </span></font></td> <td dir="rtl" width="141" valign="center" align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ب)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">42</span></font></td> <td dir="rtl" width="141" valign="center" align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">الف)</span> </font><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">24</span></font></b></font></td></tr></tbody></table></div></span></font> <p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" ">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" ">تجزیه&nbsp; به عاملهای اول =3×2<sup>2</sup>×5×23</p><p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" ">به هر توانی یک واحد اضافه کنید وتوانها را درهم ضرب کنید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24 = 2×2×3×2<br></p><p style="direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">5_یک کارگر کاری را در 8 ساعت و کارگر دیگر همان کار را در 12 ساعت انجام می دهد اگر هر دو با هم کار کنند ، این کار در چند ساعت تمام می شود؟ </span></font></p><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"> <div align="center"> <table id="table42" width="550" height="15" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" width="132" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">د )</span></font><font size="2" face="Tahoma"> 4/5</font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ج)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">5</span></font></p></td> <td dir="rtl" width="143" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ب)</span></font><font size="2" face="Tahoma"> <font color="#CC0000"><b>4/8</b></font></font></p></td> <td dir="rtl" width="151" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">الف)</span> </font><font size="2" face="Tahoma">5/4</font></p></td></tr></tbody></table></div></span></font> <p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" ">&nbsp;</p><table id="table163" cellspacing="0" cellpadding="2" border="0"><tbody><tr><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font size="2">5</font></p> <p style="margin-top:2px; margin-bottom:2px"> <font size="2"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font size="2">24</font></p></td><td>&nbsp; <font size="2">=&nbsp; </font></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font size="2">1</font></p> <p style="margin-top:2px; margin-bottom:2px"> <font size="2"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font size="2">12</font></p></td><td>&nbsp; <font size="2">+&nbsp; </font></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font size="2">1</font></p> <p style="margin-top:2px; margin-bottom:2px"> <font size="2"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font size="2">8</font></p></td></tr></tbody></table><p style="direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5÷24=4/8<br></span></font></p><p style="direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">6-کالایی را</span> <span lang="AR-IQ">با دو تخفیف متوالی%10 و</span> <span lang="AR-IQ">% 15 خریده ایم . مجموعاً چند درصد تخفیف گرفته ایم ؟</span></font></p><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"> <div align="center"> <table id="table44" width="550" height="15" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><span lang="ar-iq"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000">د) </font><font size="2" face="Tahoma">% <b><font color="#CC0000">23/5</font></b></font></span></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ج)</span></font><font size="2" face="Tahoma"> <span lang="ar-sa">% 24</span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><span lang="ar-iq"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000">ب) </font><font size="2" face="Tahoma">% 5/24</font></span></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">الف)</span></font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"> % 25</span></font></td></tr></tbody></table></div></span></font> <p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" ">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" ">90٪×85٪=76.5٪</p><p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" ">23.5=100-76.5<br></p><p style="direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">7_کتابی را با %15 تخفیف 340 تومان خریده ایم. اگر آنرا با %20 تخفیف می خریدیم ، چند تومان می پرداختیم؟</span></font></p><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"> <div align="center"> <table id="table45" width="550" height="15" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">د)</span></font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">330</span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ج)</span> </font><font color="#CC0000"><b><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">320</span></font></b></font></p></td> <td dir="rtl" width="137" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ب)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">310</span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">الف)</span></font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"> 300</span></font></p></td></tr></tbody></table></div></span></font> <p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="rtl" class=" ">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" ">&nbsp;</p><p style="direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">8_ اگر 100 لیتر الکل % 72 را با 140 لیتر الکل % 96 مخلوط کنیم ، درصد الکل حاصل چقدر خواهد شد ؟</span></font></p><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"> <div align="center"> <table id="table48" width="550" height="15" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><span lang="ar-iq"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000">د) </font><font size="2" face="Tahoma">% <font color="#CC0000"><b>86</b></font></font></span></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ج)</span></font><font size="2"> %<span lang="ar-sa"> 85</span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ب) </span></font><font size="2" face="Tahoma">%<span lang="ar-sa"> 84</span></font></p></td> <td dir="rtl" width="153" valign="center" align="center"><span lang="ar-iq"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000">الف) </font><font size="2" face="Tahoma">% 81</font></span></td></tr></tbody></table>&nbsp; <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><br></p></div></span></font><br><p> </p> <font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">علی کاری را در 6 ساعت انجام می دهد حسن همان کار را در 4 ساعت انجام می دهد . اگر هر دو با هم کار کنند ، آن کار در چند ساعت تمام می شود ؟</span></font><br><table id="table163" cellspacing="0" cellpadding="2" border="0"><tbody><tr><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font size="2">5</font></p> <p style="margin-top:2px; margin-bottom:2px"> <font size="2"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font size="2">12</font></p></td><td>&nbsp; <font size="2">=&nbsp; </font></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font size="2">1</font></p> <p style="margin-top:2px; margin-bottom:2px"> <font size="2"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font size="2">4</font></p></td><td>&nbsp; <font size="2">+&nbsp; </font></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font size="2">1</font></p> <p style="margin-top:2px; margin-bottom:2px"> <font size="2"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font size="2">6</font></p></td></tr></tbody></table>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.4=5÷12<br> text/html 2017-03-13T11:25:27+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی فارسی حرف ی http://fathi5.mihanblog.com/post/1936 <br><br>در دستور زبان فارسی حرف «ی» انواع مختلفی دارد که به برخی از پرکاربردترین<br><br>آن ها اشاره می شود:<br><br>۱- پسوند نسبت که خود برمعانی متفاوتی دلالت می کند. مانند:<br><br>الف) نسبت به مکان. مانند: شیرازی٬ اصفهانی و ...<br><br>&nbsp; ب) نسبت به چیز. مانند:ارغوانی٬پرنیانی٬زعفرانی و ...<br><br>&nbsp; ج) نسبت به شخص. مانند: محمدی٬ابراهیمی٬سجادی و ...<br><br>&nbsp;&nbsp; نکته:<br><br>&nbsp; این حرف با اضافه شدن به کلمات غیر فارسی معمولا به صورت «وی» در می آید<br><br>&nbsp; مانند: علوی(منسوب به علی) عیسوی(منسوب به عیسی) همچنین است کلماتی<br><br>&nbsp;چون: موسوی٬ رضوی٬ نبوی و ...<br><br>&nbsp; توجه: گاه به اشتباه کلمه ی «گنجه» بر اساس قاعده ای که گفته شد٬ به صورت<br><br>&nbsp; «گنجوی» تلفظ می شود و مثلاً می گویند نظامی گنجوی. این درحالی است که کلمه<br><br>&nbsp;کاملاً فارسی است و قاعده ی مذکور درمورد آن صدق نمی کند.<br><br>د) پسوند شغلی. مانند: کبابی٬ کله پزی٬ سمساری و...<br><br>ه) پسوند دارندگی: نامی (نامور)&nbsp; ٬ هنری(هنرمند)<br><br>و) پسوند مفعولی: زندانی(به زندان انداخته شده) ٬ نهانی( پنهان شده)<br><br>۲- ی لیاقت: به آخر مصدر افزوده شده و صفت لیاقت می سازد.<br><br>مانند: دیدنی٬ رفتنی٬ خواندنی٬مردنی و...<br><br>۳- ی نکره. به آخر کلمه افزوده می شود. مانند:«پادشاهی به کشتن اسیری اشارت کرد»<br><br>۴- شناسه فعل دوم شخص مفرد ماضی و مضارع.مانند: دیدی٬ خواندی٬ می نویسی و...<br><br>۵- ی وحدت.(بر یک نفر یا یک چیز یا مقدار دلالت دارد) مانند:نصیحتی کنمت یعنی یک نصیحت<br><br>یا مثلا پسته کیلویی(؟!) یعنی هر یک کیلو&nbsp; ...<br><br>۶- ی حاصل مصدری (معنای مصدری می دهد) . مانند:مردی نبود فتاده را پای زدن (یعنی مرد<br><br>&nbsp;بودن آن نیست که ...)<br><br>&nbsp;مسلمانی (مسلمان بودن)&nbsp; مطربی(مطرب بودن)<br><br>نکته ی پایانی:<br><br>&nbsp; در پایان این مبحث لازم به ذکر است که آنچه در مورد انواع حرف«ی» ذکر شد٬ موارد پرکاربرد و رایج<br><br>در زبان نظم و نثر پارسی است و موارد دیگر نیز برای آن می توان برشمرد.هم چنین در برخی موارد<br><br>&nbsp;ممکن است حرف «ی» بر دو یا چند معنا قابل تأویل باشد. مثلاً در جمله ی مردی را دیدم. حرف «ی»<br><br>&nbsp;هم می تواند از نوع نکره باشد و هم وحدت. حتی بسته به نوع جمله می تواند معنی<br><br>&nbsp;مصدری هم داشته باشد.(مرد بودن را هم دیدم) <br> text/html 2017-03-11T23:59:47+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی پرگاروزاویه - انواع زاویه روشی جالب بدون نقاله http://fathi5.mihanblog.com/post/1935 <br><br><br>زاویه های مختلف با کمک خطکش وپرگار.<br><h2><font color="red">1. رسم زاویه&nbsp; 60° با پرگار<br></font></h2><i>مراحل:</i><br> <blockquote><b>(i)</b> رسم کنید خط OA.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br> <b>(ii)</b> با پرگار&nbsp; به مرکز&nbsp;&nbsp; Oوشعاع دلخواه کمانی رسم کنید که خط&nbsp; OA را در نقطه B قطع کند.<br><br><b>(iii)</b> به مرکز B&nbsp; وهمان شعاع پرگار قبل کمانی دیگر&nbsp; رسم کنید تا دو کمان در نقطهC&nbsp; بهم برخورد کنند وسپس خطی از نقطه oبه نقطه cبا خطکش متصل کنید&nbsp; امتحان کنید زاویه 60 درجه هست.<br><br><b>(iv)</b>خطOC را تا نقطه&nbsp; Dادامه دهید.<br></blockquote><br><br> <p align="center"><img src="http://www.math-only-math.com/images/xconstruction-of-an-angle-of-60-degree-by-using-compass.jpg.pagespeed.ic.om6oihPQjr.jpg" data-pin-media="http://www.math-only-math.com/images/construction-of-an-angle-of-60-degree-by-using-compass.jpg" width="374"></p>پس <b>AOD</b><b><b>∠</b> = 60°</b>.<br><h2><font color="red">2. </font><font color="red">رسم زاویه&nbsp; درجه120 با پرگار</font></h2><i>گامها :</i><br> <blockquote><b>(i)</b> خط&nbsp; OA را رسم کنید.<br><br><b>(ii)</b> به مرکزO شعاع دلخواه کمانی رسم کنی تا&nbsp; OAرا درنقطه&nbsp; B قطع کند.<br><br><br> <b>(iii)</b> با مرکز&nbsp; B&nbsp; وهمان شعاع کمانی رسم کنید تا کمان قبل را درنقطه&nbsp;&nbsp; C قطع کند. حالا به مرکزC&nbsp; وهمان شعاع کمانی دیگر رسنید تا درنقطه&nbsp; D&nbsp;&nbsp; کمان قبل را قطع کند. خط OD&nbsp; را رسم کنید. تا&nbsp; E.</blockquote>پس, <b>AOE</b><b><b>∠</b> = 120°</b>.<br><br> <p align="center"><img src="http://www.math-only-math.com/images/xconstruction-of-an-angle-of-120-degree-by-using-compass.jpg.pagespeed.ic.1FzrlWpeX_.jpg" data-pin-media="http://www.math-only-math.com/images/construction-of-an-angle-of-120-degree-by-using-compass.jpg" width="410"></p> <p>پس, <b>AOE</b><b><b>∠</b> = 120°</b>.<br><br> </p><h2><font color="red">3. رسم زاویه&nbsp; 30درجه با پرگار</font></h2><i>Step of Construction:</i><br><br> <blockquote><b>(i)</b> روش رسم زاویه&nbsp; ∠AOD = 60° را دوباره انجام دهید.<br><br><b>(ii)</b> رسم کنید نیمساز OE زاویه&nbsp;&nbsp; ∠AOD.</blockquote><br><br> <p align="center"><img src="http://www.math-only-math.com/images/xconstruction-of-an-angle-of-30-degree-by-using-compass.jpg.pagespeed.ic.QbHSJB0lCH.jpg" data-pin-media="http://www.math-only-math.com/images/construction-of-an-angle-of-30-degree-by-using-compass.jpg" width="370"></p> <p><br>پس, <b>∠AOD = 30°</b>.<br> </p><h2><font color="red">4. رسم زاویه 90 درجه با پرگار وخطکش<br></font></h2><i>قدمها:</i><br><br><blockquote><b>(i)</b> خط&nbsp; OA را رسم کنید..<br><br><b>(ii)</b> با پرگار&nbsp; به مرکز&nbsp;&nbsp; Oوشعاع دلخواه کمانی رسم کنید که خط&nbsp; OA را در نقطه B قطع کند.<br><b>(iii)</b> با مرکز&nbsp; B&nbsp; وهمان شعاع کمانی رسم کنید تا کمان قبل را درنقطه&nbsp;&nbsp; C قطع کند.<br><br><b>(iv)</b>&nbsp; حالا به مرکزC&nbsp; وهمان شعاع کمانی دیگر رسنید تا درنقطه&nbsp; D&nbsp;&nbsp; کمان قبل را قطع کند. خط OD&nbsp; را رسم کنید. .<br><br><br><b>(v)</b> به مرکز های&nbsp; Cو&nbsp;&nbsp; D&nbsp; ونصف شعاع دلخواه قبلی دوکمان رسم کنید تا همدیگر را در نقطه&nbsp;&nbsp; E&nbsp; قطع کنند خط&nbsp; OE را رسم کنید..</blockquote>, <b>∠EOA = 90°</b><br><br> <p align="center"><img src="http://www.math-only-math.com/images/xconstruction-of-an-angle-of-90-degree-by-using-compass.jpg.pagespeed.ic.S_kEMN7oy-.jpg" data-pin-media="http://www.math-only-math.com/images/construction-of-an-angle-of-90-degree-by-using-compass.jpg" width="394"></p> <p>.<br><br></p><h2><font color="red">5. رسم زاویه 75 درجه با پرگار وخطکش</font></h2><i>گامها:</i><br><br><blockquote><b>(i)</b> خط&nbsp; OA را رسم کنید...<br><br><b>(ii)</b> با پرگار&nbsp; به مرکز&nbsp;&nbsp; Oوشعاع دلخواه کمانی رسم کنید که خط&nbsp; OA را در نقطه C قطع کند..<br><br><b>(iii)</b> با مرکز&nbsp; C&nbsp; وهمان شعاع کمانی رسم کنید تا کمان قبل را درنقطه&nbsp; M قطع کند..<br>.<br><b>(iv)</b> با مرکز&nbsp; M وهمان شعاع کمانی رسم کنید تا کمان قبل را درنقطه&nbsp; L قطع کند.<br><br><b>(v)</b>با مرکزهای&nbsp; L , M و شعاع نصف قبلی کمانهایی&nbsp; رسم کنید تاهمدیگر را&nbsp; درنقطه&nbsp; B قطع کنند. اگرخط OB را رسم کنی درنقطه N&nbsp; , B&nbsp; برخورد دارد وزاویه 90 درجه ایجاد می شود.<br>&nbsp;<br><b>(vi)</b> حالا با مرکزهای M&nbsp; , N&nbsp; دوکمان رسم کنید تا در نقطه P همدیگر را قطع کنندو .<br><br><b>(vii)</b> رسم کنید خط OP.</blockquote>, <b>∠POA = 75°</b><br><br> <p align="center"><img src="http://www.math-only-math.com/images/construction-of-an-angle-of-75-degree-by-using-compass.jpg" data-pin-media="http://www.math-only-math.com/images/construction-of-an-angle-of-75-degree-by-using-compass.jpg" width="446"></p> <p><br><br><br></p><h2><font color="red">6. رسم زاویه 105 درجه با پرگار وخطکش</font></h2><i>قدمها:</i><br><br><blockquote><b>(i)</b> بعد از رسم&nbsp; مراحل زاویه 90 درجه &nbsp; در بالا&nbsp; به مرکز های&nbsp; L &nbsp; و&nbsp; N&nbsp; دوکمان رسم کنید تا در نقطه&nbsp; S&nbsp;&nbsp; همدیگر را قطع کنند. .<br><br> <b>(ii)</b> رسم کنید SOرا <br>&nbsp;<b>∠SOA = 105°</b></blockquote> <br><br> <p align="center"><img src="http://www.math-only-math.com/images/construction-of-an-angle-of-105-degree-by-using-compass.jpg" data-pin-media="http://www.math-only-math.com/images/construction-of-an-angle-of-105-degree-by-using-compass.jpg" width="398"></p> <p><br></p><h2><font color="red">7. رسم زاویه 135 درجه با پرگار وخطکش</font></h2><blockquote><i>قدمها:</i><br><br><b>(i)</b> با توجه به&nbsp; مراحل رسم زاویه 90 درجه در بالا &nbsp; ∠AOD = 90°<br><br><b>(ii)</b>&nbsp; AO به B ادامه دهید<br><br><b>(iii)</b> نیمساز&nbsp; OE رادر زاویه ∠DOB رسم کنید. با کمک مراحل شرح داده شده<br></blockquote><br><br>∠DOE = 45°<br><br>∠EOA = 45° + 90° = 135°<br><br> <p align="center"><img src="http://www.math-only-math.com/images/construction-of-an-angle-of-135-degree-by-using-compass.jpg" data-pin-media="http://www.math-only-math.com/images/construction-of-an-angle-of-135-degree-by-using-compass.jpg" width="390"></p> <p><br><br>, <b>∠EOA = 135°</b>.<br><br><br><br></p><h2><font color="red">8. رسم زاویه 150 درجه با پرگار وخطکش</font></h2><i>قدمها:</i><br><br><blockquote><b>(i)</b> زاویه 120 درجه را با کمک<font color="#FF0000"><b> مراحل شماره2</b></font> ادامه دهید ∠AOC = 120°<br><br><b>(ii)</b> Produce ∠AO to B.<br><br><b>(iii)</b> نیمساز&nbsp; OD از زاویه&nbsp; ∠COB را رسم کنید<br></blockquote><br><br><br>&nbsp;∠COD = 30°<br><br>پس, ∠AOD = 120° + 30° = 150°<br><br> <p align="center"><img src="http://www.math-only-math.com/images/construction-of-an-angle-of-150-degree-by-using-compass.jpg" data-pin-media="http://www.math-only-math.com/images/construction-of-an-angle-of-150-degree-by-using-compass.jpg" width="439"></p> <br><br>&nbsp;<b>∠AOD = 150°</b>.<br><br><br><br> text/html 2017-03-07T22:57:19+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی سوال وحل1 http://fathi5.mihanblog.com/post/1934 <br><p class="western"> <font size="4" face="Arial" color="#000000">1)&nbsp; قطرهردایره2سانتیمتراست مساحت رنگی چقدر؟. </font></p><p style="margin-bottom: 0in"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://mathtop10.com/images/6th/4_circles.gif" border="0"></p><p class="western"> <font size="4" face="Arial" color="#000000">-2)&nbsp; مساحت مربع100 سانتیمترمربع است. مساحت دایره چقدر؟<br></font></p><p class="western"><br></p><p style="margin-bottom: 0in"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://mathtop10.com/images/6th/circle_in_square.gif" border="0"></p><p style="margin-bottom: 0in"><br></p> <p style="margin-bottom: 0in">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0in" align="center"> &nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0in"><font size="4" face="Tahoma" color="#000000">-3) قطر دایره ها 3&nbsp; سانتیمتر .مساحت رنگی چقدر؟<br></font></p><p style="margin-bottom: 0in"><br></p><p style="margin-bottom: 0in"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://mathtop10.com/images/6th/4circles_red.gif" border="0"></p> <p style="margin-bottom: 0in"><font size="4" face="Arial" color="#000000"> <br></font></p> <p style="margin-bottom: 0in">&nbsp;</p><p class="western"> <font size="4" face="Arial" color="#000000">-4) قطر نمیدایره 12 سانتیمتر است. مساحت رنگی چقدر؟</font><font size="5" color="#000000"><br></font></p><p class="western"><font size="5" color="#000000">&nbsp;</font><br></p><p style="margin-bottom: 0in"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://mathtop10.com/images/6th/half_circle.gif" border="0"></p><p class="western"> <font size="4" face="Arial" color="#000000">7-5)&nbsp; کوچکترین کسر کدام است؟ </font></p><p style="margin-bottom: 0in">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://mathtop10.com/images/6th/3_5.gif" border="0">&nbsp; <img src="http://mathtop10.com/images/6th/10_17.gif" border="0">&nbsp; <img src="http://mathtop10.com/images/6th/15_22.gif" border="0">&nbsp; <img src="http://mathtop10.com/images/6th/30_54.gif" border="0">&nbsp; <img src="http://mathtop10.com/images/6th/60_121.gif" border="0"></p><p style="margin-bottom: 0in">&nbsp;</p><p style="margin-bottom: 0in"><font face="Kristen ITC"> <br></font></p>`پاسخ ها<br>&nbsp;&nbsp; 1- &nbsp; &nbsp; <font size="4" face="Tahoma" color="#000000">سانتیمترمربع</font> &nbsp;&nbsp; -<font size="4" face="Tahoma" color="#000000">3.44 <br></font><font color="#000000"><font style="font-size: 15pt" size="4" face="Arial">78.5 </font></font><font size="4" face="Tahoma" color="#000000">سانتیمترمربع</font> <br><font color="#000000"><font style="font-size: 15pt" size="4" face="Arial"><font size="4" face="Tahoma" color="#000000">3-سانتیمترمربع</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></font><font color="#000000"><font style="font-size: 15pt" size="4" face="Arial"><font size="4" face="Arial" color="#000000">&nbsp;</font> 3× 3=9&nbsp; </font></font><p style="margin-bottom: 0in">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://mathtop10.com/images/6th/4circles_red.gif" border="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://mathtop10.com/images/6th/4circles_red_answer.gif" border="0"></p><font color="#000000"><font style="font-size: 15pt" size="4" face="Arial">4-&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font><font size="4" face="Arial" color="#000000">6 *6=36<br><br>5-روش اول<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</font><font size="5" face="Arial" color="#000000">&nbsp; </font> <img src="http://mathtop10.com/images/6th/60_121.gif" border="0"><p style="margin-bottom: 0in"> <font size="4" face="Arial" color="#000000">حل&nbsp; کسر کوچکتراز یک #1: </font> <font size="4" face="Arial" color="#000000">&nbsp; </font></p> <p style="margin-bottom: 0in"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://mathtop10.com/images/6th/60_121.gif" border="0"><font size="4" color="#000000"> کوچکتراز 1/2. پس کوچکترین است.</font></p> <p style="margin-bottom: 0in"> </p> <p style="margin-bottom: 0in"> <font size="4" face="Arial" color="#000000">روش دوم #2: صورت ها را یکسان کنید. اگر صورت ها مساوی بود&nbsp; کسری کوچکتراست که&nbsp; مخرج بزرگتر دارد..</font><br></p><br><table width="50%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td width="32"><img src="http://mathtop10.com/images/6th/3_5.gif" border="0"></td><td width="12"><font size="4">=</font></td><td width="52"><img src="http://mathtop10.com/images/6th/60_100.gif" border="0"></td><td width="16">,</td><td width="44"><img src="http://mathtop10.com/images/6th/10_17.gif" border="0"></td><td width="14"><font size="4">=</font></td><td width="52"><img src="http://mathtop10.com/images/6th/60_102.gif" border="0"></td><td width="17">,</td><td width="42"><img src="http://mathtop10.com/images/6th/15_22.gif" border="0"></td><td width="11"><font size="4">=</font></td><td width="54"><img src="http://mathtop10.com/images/6th/60_88.gif" border="0"></td><td width="15">,</td><td width="42"><img src="http://mathtop10.com/images/6th/30_54.gif" border="0"></td><td width="15"><font size="4">=</font></td><td width="52"><img src="http://mathtop10.com/images/6th/60_108.gif" border="0"></td></tr></tbody></table><br><br><br><br><br> text/html 2017-03-04T23:19:08+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی ثبت‌نام آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی http://fathi5.mihanblog.com/post/1933 <div align="center"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUSExIVFhUXGB4WGBcYGB0XGhgYGBcYGhcaGBgYHyggGholGxgXITEiJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGy0mICYrLS0tLS0tLS0tLSstLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLSstLf/AABEIAL4BCQMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAwEBAQEAAAAAAAAAAAAEBQIDBgcBAAj/xABFEAABAwIDBAcEBwYFAwUAAAABAgMRACEEEjEFQVFhBhMicYGRoTKxwdEUI0JSYuHwBxVygpKiM1Oy0vEWVMIkQ3OT4v/EABoBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAAMEBQb/xAApEQACAgICAgICAgEFAAAAAAAAAQIRAyESMQRBE1EiMnGRFGGBobHx/9oADAMBAAIRAxEAPwBz0pTmwa+TYP8AQZ/8a5/g8mftHskETG+K6Rj0ZmXEfhUPMGuW5rab59KszL8iHvRVYb2swRvJTP8AEgium4wdpVcn2eSnaGHUAYDiJIFhJi53f811nGe2f1uq3D+jRC9qvkHXvr5oWHdXuU3MGOMW865zHRJRqVUmSR+t1WzUIU/e/W+qgL1IKuf1vqIN6VhQag3ogKoUGr2EqUcqQSeAogLguphdeP4Rxv2k+V/dVQVUaoUIzV4VVUZrwqqEPnVWNCg1a4q1DpNKEIcPZoFZop5XZNAKVQYSKq9m9VlVfZr0oQ9k0a2aXMqo1pVWIVhiTUpqpBqwU6Qp8amioVY3TNBRcBVgFRTVgqplqPhXsV8E1ICoGyBFfVOK8pgGWWbKGsb+IjWuVLbMkQSZhIG8zYV0vCuyrNuMA+Nqns9wMOgLQtcK7JlIFxIVEC4Fta1dlJT0V6LnDIWp9SpdghsWyRpmUNVaSNLVfjkQcwkjS+oPA1ok7TaX2c2VR0CrT3HQnxpRiVpzqTqIvTRlxABMLECdIk+VL8R0tewwIVlVJMNlICSnSEEXHC+p3VclwELaJgoOVXcRKT3EEeRoPD7ICTJJcOYGDAA5njVTg10PGUfYFtbb77OIOSckJUEZQUkEXk6625VpkOZgFcaS7T2YHnUw266U2lpClADgsgEC9fbTG0UT1GBWoADLLapVxm4peNtokmlFOhulXaPdXk0v2A7iXkkv4N9haTlIU2sA80ki4o1QI1BHeCPfVLTQyYUFU9TtPD7OaC8U8hpThhIUb90cBqToN5qrYGBgdcoSTZA96j8KJ2h0MwuIeOJfbLiyhKAFKISlKZsAOJJJmr4QpcmI2E4jFpWnMkhQUJBBkEHeCNRSLFOBPbgkCSQkSq3AbzTLDdH2WEqQ1nQkkqy5syQTrlB0nhNL8QwpMpPGQeMfo00tgFeH2mHVBSCSi9yCO/WrX9qsoMKcSCedLekmPDDCikAKUIHKSBMeNY7GvZyMiVKMScqSY74Fqz5L7Q8UrpnQ2cc25IQtKrXg1LMBXNsBiySQkKJV2BY6qNhyNqMyPIWQtpwhMKUJiEqMAzN78KquX0Pwj9m22njFJZU40RmTF4mLiT3xRmyk9a0lzEDMspEwYjgbb4rN7N2uUYdwuH6tJyswQZMXCiNLzVuzNu/VJOYgxBEif5h3zWvHjpb2USyJLegnEWXlF72430p/gui615SpeUm5ETA7+NS2OhhTaHw0nOAZUoSoFMyATz99N8U6XWFZApGdBTKvaEpIBjvND4VFvl39DRlySa6FW1MA22mG1BWU3NiZ5kVTs3BrcuBCR9o6eHGkmycI59IU2i6ICDCSm4gn41sn9u4TD/UKcAVuEE74kkCBehGKlvoaUadCzFupaCQo3UrKLEid0ndU+tAihNpYtJ7N41PzpedqoCxnVlvAzWmN486kq6FUW+h9nSLqUEjiam06k+yQQbg8RUcLgU4lpKiTkJC0kCCY0iee+mbGz22UBKUgDzOs3Ubk03FkTVWUtndVwoRtCQuRYkQeHKjAKplGh4vR8BXinANTVzTc60LtIQgxoBe1/OrFifsDkXivopKztQBlJBlSiQO4E391ffSXeflS0GxBszDblE2MkxAt37h8ap2rhXMYVN4c+xELSYhWouaTbY2yFtjDsyCoArIFwJsnmTFzwHOvei+K6lwtie0Ae8jefA1s4fjZhfkL5FGI6w/RXaCm8rmIw4JGhSpSgd0lMD31enAvMf4o4SueyYG49w760OGfNlTwnwrEdMdsF7FBgGzIChv7ZnNP8py/zGs+Saxxs2YoPJLiIl4specfbWVZjBUojtcISTERw0rWdD9lO4p3Mpc4ZAkkSAtf3E8hqbcBNJegXRoYt9ecHqWlEr4qOYhKRw0meA512NttLaQhCQlKRCUgQAOAFNxalfoTHJSh1sk2hLaQlIAA0At6CoLeqt5yhHXKcIWrE1Up4nfQeavkrpAHrj6mlBftJ3zu4X4UNjOmaG3MjjDoQbhwZVAjjlBzRuO/lRWfdqKT7R2ZnSpsXBu3OqFcP4TQbfoaFXsdKxSXEhaVBSVCQQbHmKWuOZ1AHdPmD8qzvRbHq6txo5gUKkBVozSCPNPrT7AjtTw95qJ2gSXFnPelWHd62ercWyr2VJSVAJJzJFgdNKz/AFzrK15JQDB7xwMxlNdI65eGxK2wtWRf1iL2AJunvB91Iv2qYcu4VGICjmbWEkjXKu0Hlmy+ZpJQ3plsMsZptrZiWtpBI609YDmBJChvJi3n3Uze6StlLgUsEEJA+sKle0CQMyb76yeGwuYozBRSVAE/KKcJ6Nt5lJ6zQBQ7XEkEExwFBpFdhP0pKsAEtupBQtaygxJC3DlgDfBB8au2HtPDtJQh4D2pcUARCYJm2/QeJrOuYBKUhYF86kzO4aWp50VwZexLSXEgoKSpVtQmJmTyirVNRVlWTHzpVZ0/GY4JYCWWlXAWlM7oEGVHuo3o90jWW0IxbeTOcraiQCUgauR7J1g77aVyfpLtfFdcqXOyVABO5ITom263jWjWt19vM482ClA6wkdkZhMWMCl8RKcb9vbf/QPNnLDO/wDaK/qzprziSQE6JUNPAzO+st0o2O4+stiC2sybKzWmwKRoCTvq7ogotNdTiFJK1LPVkSewUjKFTvF/CKs2ztjKtTba77yFXB3wB3VocFk0iS8j4VylrRbs7o0vq8hJiAM6uA0sbmmeE6M4Zv61aOsUkQCu4HcnSvtn7bD7OYHtJOVQ/EmL+OtXYp46ySLGJsKr+FKVtbGjm5RtPTCmtps58hcAUDlCQD7QHa3RbSKvxT6VCxBH68q5p0ieAfcQpRRkWXEEG6s0KEedfbM21iCrKW1H8UgA8jxpFO3RfLGlFNGkx2MyqGXjb/im2y3XlJHWpCFqvl3oRxVwUeG6qdhYAE/SHEkKBhIPvvwvHeatRigVwRmK1G34U8TuE60YYm5cmJaSpDRDoI7IMcYsfPWqMQq16JSvNuqnHGEE8xVrQhlSwOvSlKezMxwveOVN+sPCsZ0x2iG3sOUm+Yk8wEn5x407/wCpmvvetCMaVifKuTi/RzPHYwLAQkJ7HsqjtfiuL60VsHEFWIQeRB74/L1rNupdbMEA8wcw7iaa7JYUlaFhQMEKI0Ot9bHzq1vVGHjU+R17DtLW32SJtrw4W3xXKGh9cV7ypflmn4inW0OnK2QWcLlK1JhS1D2DEW4keVY3YLqy8pK1TCZA8ROnKub5e4Omd7w01JN9M7n+znB5MMtze66pfgITHmk1pHjFZ3YO0Oqw7DATLmSTO4kz5iRRv0hRmda1Y2+Kv6M00k3X2EOrqhShQ7r8UOt2i2Iw4i1UlVLMTiXgJbVpciJkVbs7aacR2T2XRePvcxSWAKU7FB7TeOQqBum48KIWNRvFBP3BB0NvOgMgFpgZziBYOp7f/wAiTe34gQfOnGFkIB4nN4aAecUv2CgOM5Ffen+k/KaNxu00NNqdKVFKVZAExO7SbbzfvpktaBKXtmX/AGlufR2WXQo9aFkQNYWmb8pSKwDvSbEPfUurlsi6MogwZF9dRuNaX9om3G38NCUdWrrUqGYiSAlWaSCb39RXPWDxIkeyBeZMRPzqPXYISUlcTV4d/AtNhbilhUxkAKrcQQL91aFeyWiA4hoKzAGQTcajTvrluJJKzm3buFdW6Fv9Zg2t+UFB70n5RVcojmZ2hhC0xlLEkK9q83UY9DFFbB65OIBDRTMaiIRmSV+cR4Vp9pbP6xJSSqD6b5pHjy60takrkpaJ7V5vzpJJyi4lkJuIn6Vs/WARq4TOt8pP5UDhtsP4aVA9kKuk3ExBkEXgRqN9H7RZdefSjMAZMQYjsX+NqW7W2YcqUNrS4olYUkapXmukzvhEzRwY3jjxfZMs1kkn6+jf9HOkbz6HHSlCEtpjPkCSSoQAnLrYzu9oCg9poW6mACN+onvIoPDbcThtlMJW2oLWvIRoewq6yN8AC3GKebC2I/iUB1pKsihIUuEA8IJm3cK6GOUYaOP5WLLmfJLSM/0d2hisNiUhTSyweytWVR19kzxHuJrqeBdDg4i4kcjv4UJh+j2JS0AsshQFwlSokmSZKQTb3UVimw0AlPGVHeTETWbJnqVUbsWLjjVsltHZCHAkwCoQAZA5ammWzdmIZFgCqLq+A4CsbtfG2gWP2oJg3tA9aedGNr9awZXmWhWU8QIBSDxsdaeEG482V/5EXkeNehvinSCgHeojzSYrOLxKkOKUlUFKSgixvnKrzyI86avoKspJvmB8AY+NJtv4dSgtxoS63Z1A1WkaKT+IDdvijO+OjTjavYlc6ZYoOKR2hH2whJHjaqMJ0wxTrqWw4l0TdGVIjmSkW8aAwmJU5mAE5vtaRxEGn2wdmhBsO+s6Un2XZOK6M30nxaPpS23QCsBOTMkiEqSCSkm1ySJ5Up65PD+5PzrcftLwKXcBmI+saWkoVvhSsqkk8IVPekVyX93n7/rV3yTWkYH42KbbldjBhl9uRnEGLLEnhxsauZSJ3hXFsApnmkE1e1gCodrtxoF38TKjFo31Bb6WyEusoykwFD7J3XFwKuRim05Uv+ChGHzuZkQokQoJ48Y1E/CjOi2BKtptoUmxTnUOKUAqP+mPGh8cnKbLW0rcrUEbgeNW9EMS7+88MpxebMHGwq0EFpYAt+KNeNZcnjrm5fZ1PG8xvGofR2jYOH+rL5MqcNuSQTHzotLXOqej65w4EewtaPAKJT/aRVzxq0saA3USZ8qEcRfWvX3YMTVYNVsUklPOqMXgErOdKsqwZBHGr1CqFhXOgQIw+N6xPaELTZXPn3GhsSmFDhPpS95wocCvvdk/D9c6JexA6hSj9gE+ABNAgP0dxWVrN+NZH9SoqnpyhacJ1zaTAM5Z7KSpXaKt6tTHCq9lApYaBF4k8ibkeZrSjDh5hTKjCVpKZ4Tv8DTwlTEyx5RaOH7ZbK2goxmz3H8SfyFD4PAxc6Ux6UYNeEQtCgOtSsAnUEHQidxFxWew21nQoCU3O8fnS5029CeFSx0/ss2iB1y+8f6RW7/ZjiPqX2p9lwLHcpAHvTWAdWSpRVe9aX9nWJy4laCf8Ru3Mpv7s1CtF77Oll/nS3aPbQpFu0Inh50UpFUvMSKUhltp7Pl9tWYhRJVaBBSJt3zS3CYYJWHSoyt1wkmLQXLjnWpfwfaBKZI0PfrSNvZxUWGVJuorEd8nd31NsNhLe1WW3mV4jDjENtpHZUQIV9+CClR3wbV1/o30qw2NQVsODs+0hXZUiOKdyeelcT2lhwFKSDICiAeIFhSPYriklRE7xbgddN1aJ1ZlxNtM72emLDmmcJ3Ky2PPWRSvbG0BlzJIVwvY+O4Vn8A+g4cERePIibevlSXFYgpxKkhR6owqOBCRYTp+dYsVzmuT9l2ZNY2490FYpxZP+ISrUhIASPQ+pobYu2lYfFIStXYe+rKjaFXyTpN7aD2qabNwiVjMoQgXP4jwk6022vsZxTYBYBaIBEAK7jOqTXVm1+qON48ZRfysfs4iRr3T6UHillGKzpPamVXgZTIIPPQ0vwjxSB1qV2tOUkqju305adQ8lTicwkGQUkGO4iarujrQuUeSLX9hNrIebgTe3smdSOBr5ltKRyFp48TU8Q5laQ0gx1lz/BvPjYedZDpX0ubw2naI7KED7R3lXBIt8KrdXofo96d7UQtAwyYzKOZQO5IByk8yYIrk30rlTnA7VS4tTryiXFqzGBI5WFxGgHKjv/ScHP8A61/Klnj5JUZ4+RxlK0fHGyIQU+JFvWle0XgtOUrWqderBI/M13Nt8jQAdyQPKjE4lUWUR3D5mrJTtAxeGoO2z8/4VeIAyJwzq2hYBTa1EcO0E+ldB6G9D0hxp7EIhaTmQ0D7JiZXGptp50c90gW644palJS0tSQAogKUmbQInST3ir9h7XCsWyknWR4lCvjbxpsUXKNsXM4QypR79mq2Wzk65HBebzTE/wBteY3cf1pFEB9IW4kmDAPhJ3+IqnGIzAR3/lSM6AmxDYC8u8bpHC/rxqaUxz7qsxOHKlwkWgG2psKihgjUAePvqpiEwnkai4juq9KDEWobG41llOZ55CB+JQTfgJNzyFAgm2wjsHiNPh60EXgpjk4APBaflNDdI+lLQbUGRnMe0QQnvvc+lU7EzHD4fPEhAJA4kfmfOhY1UNiqVJHj6x8K0WDMAVmcMZcPK36860WH9moBiX9o/RhWOwxLIHXoggG3WJBnLP3tYniRXG0dHcUlQJZNjeFIVHeEKJr9FsOGfCsj052TlUMSiwWYXwC9yvH3gcaXJJpWthxRi3RxeSFqHM+EHfRWyMX1OIZd+6sT/CbK/tJq3pKCMQSLSlMmNTEe4ClC1jUnUU0XcbBJU6O+dXUAjcZpT0X2mH8K2ue0E5FD8SLHzsfGmS121oWA+cYHOgHFdXiWFACR1mugOUAHvorr+dUvO86lhM1icOksKcvmDiwO7OR40v6JbNS4Sb2QNDfMozPkKc4N+MM4DIIQ6oyOOc0RgcKMO22nSW0EnnlE+tTn9gUKdoW7awLobLbQK1ynLlgGcxkxMTE0pw21HGlBrEtnMBOVUZgORGop2l/Ni1GdGgB3lVZTb4H0swCIT66HwmhCC6DKTWzd7ExDjgAStC2kgq1MpGsFIBvunTurpuycSQ2lMiwtzHGvzyl1TKQ8glKtTA7OtuVavo3016yGlfVmIBTOQk/6RWluo8ZdlMFFtyidiUtSMqQ2Ms8LQTw4matewyFAiAg8QkT61gv3g+Mv1hABnUKChw10NFDpArSAJMknnrNt9K99Nf2WU72NOk+MaUlTSEDN96Igi4g8Jrn+J2cwoplkLNpUuVEmLk3pptbpCmQ2ClazFkSspJt24EISB+rUEhc99ZfLm4pJFuCF22Sw2z2U+yy2O5Iq/KPup/pT8qrSuKj1vOsDyZPtl/xwfaR0AC1elet7AeOnCqs3H3Us2tjFAWVZNyOOsJ799dhK3RjnNRVsw3SXFgLcyyEocCiOalKLnmSfIUHsrHFGIZXPsupnwUk/PzqhK+tL4P2gT4gz+u+lOCeIJQfaTB7wLfKtnWjlfs3I7ptY/WLhObsG2u9N4377Vj+lDeIUA6w4YWmVAKI7QsSI4xWrbxAUUublt5rfiRmoHEBJbtHtHT8QmfOazTWjsY5bMNg1Y37Ty1T+IyPGZobHbWeRIzL8VHWtThWj1oSLgz5Af8edZrbzP1h4TWOUmjWoJ9GaxO1Hlqhx5wJ/CT6zNRwKUlfYSVHetUkx3m9N0NiYKRHPSrUuoFgB4UrnoCx0yD+HkBA+0oJPdIKv7Qa1LLoEDlpwFZ7DqlUi53cudN8O1l1MmrMapFOR2xrgRHeb+daPBq7NZzDHStDgDanKmFIcq99tDramliUrEHx394MHwoEmKLw7go0Kc1R0SZU4svpWVpUUEZilJCSYMC9wQdeFOsNsthAhLDYGnsD3kU/6Q4aQHU6iyu7cfh5UkBPKkSrQzduybLYR2UoCRqAAAPIVYRVDmfURbv8AGpNuqPD1qEPVNGq3cMavJVxHl+dVgnSahBFt9oow7yhF0FJ/mt8ag2jEPZS8hCAkZQEqmwEXtyo3bmHU6ypCSJJTrawUCfQGrTm1vUaDZnWcGhT2IzaJKEjviaRbbIOLcCRMNJSPBKSfj50zxRV1OIdBP+MdOAEUo2O2tanngqC2lJIInMFag3tYTTQ0CasYbO2e240EKSTPtGSDOu7Sk21NnpafabbkZiPtHj+VbDOlCewAZuCBAvv91ZxTWfHtpV9lJUf6DHqRW2cVSOThyS5yd6pleLfeR/7i4/iJtS5OOWoe0rxJFPdpsFZyjQ28Bc0G7gYE0k8Ke0jTi8ppK2D7IcUp9vtKMrSNZHtCbitqpyLzqfH9a+VZLY+z0/SGVAQQsab/AArQOOaSa5vkQVpHSxZOSsMXiZ86p+kCg1KJOUCTuAq/93Yj/LHmPnVCwSf6oeWeEXUmkdFxz8AXKlmQhPsgkDfyHdWbfK0s/WKlaiSd0ToB3ACs9t/pV1eNbUn2EGCkH7JSU2PcTUtodIm3DZXON19L128Kicny3P8AWtC7Z7kOKHEEUpeVlcCuB9DYj4+FGJdheYUBtZQCiSaaT0U41+VHZOh+LDmHZJI7ALZ/pOX0VHhVi2ozAmMxB5CNPC5rHfsm2oFHqDfMbA6SgzHihxX9FbTGpgxKuEESfOL1VPezfjdJf6AJwpbVnJAjheZ+FZ7aGGJVOpJ8ydBWobVIyK/lJ3HgeVUs4YZ5V9n3/wDAms2SCfZsxzd0c92rs7Ek/ZbToLyTxv30Ixsd4XKs365TXQMeUFsLNyoW5CZPr7qD2djGlgaA8NCO8Vlba6LZJC7ZmHyImNOF6JQqnGIZAQpQg28aSirsU3JOzNkVPQ1whrQ7KMyOVZzDGnWzl3qwQYlNet2NWFNDYh4jhTCEtouwyviRlE8T+iaQISrlVeK2p15BT7KVZU/i3FXn6d9XMFQpZBXRIINRQ3cidKLbPI1F1UXjv+FKEpCOdVKaokqMaDzqpSzwFQhVkBqDjYF/GvHXSOFUPOqIIJ1Efq9Cw0Lui+HJw6Vye2pao71ETS3YOEUt/HEQR1gQZ3wk01weH6pIQhRCRYDWBSXoqs5sScxAL5Ft5A/OimGhhgOjzqJTnSUj2QQQQOBMxWScxikYx5fV3AyFJV7Og1GunrXRMMTPtKrBbL2MvGPYl1L3VlLmsTMzz4D1p45pFL8fHbddhmDK1gLIERYaakGbmrBhFuHIhJUo6Ab6l+4XsOC45iEKQBpBTrGkGPCqE7WdZIdbSIGubUjfF7e+tscl47RgngazKPoiUKwziFuoUhIUCSQQIMix0OtTw7yXClKVJk78wNtSqNwAvWi2Z0jaxQgmFH2m1ECZ8CFAcQO8UA3sdrPmDaBOoQIC4NiqLZQbwNd9YVH5clM35Jf4+JtMm0+GrtLaj/MUlRKuQVIHgK+/fqv85r+hX++p4t6DlQtoK0zZQpQ/gSB6k+FV9S5/3b/9Df8AsrpKFKonClLm7k/7/wDDJYTDh96FCSBJ8f160c7sIhJMZQNIGvzNL+i+ITnVnVEnMpXICwro+z2kOtkieAJ08qoxpNG7yMk4zOW51pJABPhVKit5aUJSStRgDT310PC4ADEobeHYclu1rn2Zj8WXzrKKwZw+0EpvCXkweRUI9/pSzVI04JRmuQ72TsR3BZH+sSShaFlKQbQe12ibjKpQ0vXVNqI7R5Gsm+zmSpJuFAg9xF60zjucBR+0AfMVXGVqjSltsWvVXiHfq1KntJgRvUDI84tVr/CvtlqHWZVaKBHpI9RQkrVFkZcXZnMWwS042sXbvrqgzEeM1LZLDqlla1hYShKSR2ZOogpF7bzrO6tBhtnt4lCoMEKKSRqQItPcRUsey2w2GWwEpAjv4k86yuPGzXaaTEOIfVOXcfOqQi9TdVKu4GrG0TVmFfjZlyu2XsmnOyFyqKTotV7aiCCDB405Wa/EuJQLmsD0i211qlMo9hPtkfaM2RPCde+OND9JdvqnqELJcI7Sv8sf7vd5UjwjYVCAYbTdR+8d/hVuOPtmPycvFcUa7YrI+jgggzmIP8x+VOmWxE2g0J0dbT9HQYB9rduzK1plhGkQbDskjw3e+qpdl+L9F/B8hI41U8kRrRvZjSPSqHlDd/xSssFwcHHSvFEEflVi1Qe+3jVal0AlDiLUKobov8KMUqqVj0pWMgRSDwrP9DBLTpj2nln1FaR89knkT5Cs/wBCDGEB4rWf7z8qi6COlOlCSY0BMk8BNIf2eoP0d1du08b9yU/E03207GHdVwQr3UD0FATg0DeSpXfKjf0o+iexh0gbzYczFiD6x8axm0DmQrugczwroG0G87K07ykx36j3Vz1ZlSeV604H+LiYvJVZFIQOMLRdQ056d1OcHt5xKEh4qLa7hQPaIBKTP3rpIve2+htrHsnxrzZ4DiWxFkIKb7ypa1E/3elRJqWh5TUsVzHrG10JUAz2xNyRA7hvnvpp+9/wH+v/APNZDFbOKTmZJngfgfhQ/wBNf+7/AGn51d8rWmjJ/i48iuLKNjoHWAKsCfMcK7FsiEoSkC8WHLee6uUYvCkQoaj9WrqfQ9BWw28oEZgIBsVACJ/hkEg75qiGXjF/Ztn43y5FfQTtHZxUAZ7QMgxYEGRbX1rMdL9lOKfTiG0FQGVRgTBCgQY1jXSth0he6tEjXhv8KyWC6R5iJJKQYO7Lx8vjVSzSdp7NL8aCX4qh6XRTbB4gFtPKR5H5Uj2mwhuFTAO6YjwrGbU24pp5JYfSpCxdAIWEqECeUiNPumjjdizXA6a4JpeuUqkVmNn9Nsn+Oi330ajvQdfA+FaIY9t9sOMrC0mxI3d83FWSVCKSktBuw8T1S1o3Kgg84uPKPKqdtLJVzoE2EeI76sU6l0ZgoEiyoMwfhx8aoyx1o0Y53opGF+1591EpTAnWoYfFhAjfWf6RYnFpTLCrAElIQCqN8Eg6Wt8jSYJ74sTMqXIfvuhIzKISkalRCQPE1nNqdKwfq8Pc6FyLD+EHU8yIrCoecfVmWtSyN6lFUT305wGDJsBWlRsyZcnFBWEwpUYG8ypR3nfPGnOUIhpPtG6uQ/OvrMpAAlZ0HDmaK2dhcslV1E3Ou6tCRyck+Ttmm2QopZSAlW/QWNzvq5D6wsgJVcA7u47+6vcCn6pCSd0+d/jUsUfZM6GPMR7wKyS7Z2cSqC/g+GIX9wnvj51BbqvueoqZURxqK3KVlhQtSlD2R4n8q8bUpQuB51YVVUlUKPPSgQkpKvw+tVGeI8vnVyjVcTUCB4lgwQFEBQIOm8RNK9k7IUw2lvPmAnS2pJ+NPV6VSTUCIOlKcuEd1uMup3mrej+HjDM2+wD53+NC9PXYwhG8qA95p9hW8iEJ+6kDyAqVoJY3HAVktqYQNOqG4mU9x/RHhWtURqCJ99JekbedKVJvlkK5VZhdSKPIjyh/BidsHsnvovYjA6sHiJpdtdVo/X6tWhwbeVtKeAE+VaMf7tmXM2sSS9nqG78t1C/RR90UwSpNewOVX6MUZNegdWFG+OAGk8o1rpDcN4VtRupCU6amBoBv4VtWcM2j2W0J/hSlPuFY/pVs5eZTiTKDfINRxgfnXOlhaWj0MJqzJ47aqVnMXROosRHpS5biFqIVlvqo2Mc1C9E4jKbpTJ3yIPiIoN94pSoAolVoIJPcL/CqFFo0WgpYU4UJC+yYSFa20zDcdQaY7N/Z9g0x1hddjcpQSnwDYB8zVOEZlw5BDQMoERlBg5Y/CTHhWrwJJtWjEuJlyy5M9wXRvCI9jDtA8SkKPmqTVHTDZZVg3i2VJWhBcRlMEFHagRxAI8aesNmiMoNiLGx7t9abtFdH57GMfcjO6sj+KnHQDF5XHUH2XRI/iTcehPkKW7fZ+juvMaKQst+EmD4pg+NRbUWUJKbLBCv6TN+RNu4VXNKqRTCbjK2bHEuwakH8wHdHrelDmPS6ApJgET3Df4zarsO//wAVVgxVLkwefm/DgvZF3ZaVLKhZR9r8XzP6M0ZhkBAIAv6146RM6VDHqVlC282dJHsiSQbEAGx434VrTo5TcpaYXh8KES44RJ1J3chU04xC83VmSB4eB40CjZyHYWtx1yROVRAjkQAKtLqUZsqYCEm3ODPuot0hFC3rbNJs7GgsNEmT1aJsdcompvOgpIAMxwOu6g9guzhmCdeqR/oFH1hs75BjEZgDfwFW5vwn0+dU4UQCOBPlREUCEFTw9areComBOutEEVBUTUCVAkgaV71Z4+lfJsY3H9GrKhClTM7zQ7rPAqnv9KOia8LFGiGG6aAK+jov2nLyZ3pHxNahIG6g9sbAU68y6lYTkVJBBN5BEeVMEYGNZNQJ8VVRiLg8CII4jlzossAUI45FAhzbbWCjEBhCsxkJBNpJA14CTWt2bj3cOpLOKGVSrocB7CxwnQK3VnWnQ5tHPqEqUvwEgf8AjWsxGMafSWXBKTu4HcQdxp2rDBUNxiCR7XhwqP0g8qx7WNVhVZHFFxk2Q7vTyI4focA0/e7X/cNf1VmlBplycWdrIoDE4UndVI6RNZy3lXIUUzA1TM7+VBq6YMH7Dt05tE6W/FreulyRlR5itjIUO0AaX/uBsHsoAptg9vNPOBsJWCTEkCL6aGnQwopWkw2ZrDbFA3Wpnh8CE7qbhoV8UChSBYE3h+Z8LVelkVeQAJirEppgWcL/AGu7D6vaLbyU9h9sKJH32uyr+3q6xr7s3/Ufr3V3r9qGEBwYeOrDqViN4WoNqT/cD/KK4QpI6wmSTNifiN5FIVZHb2HbGYhsydTmjgNw958RRDL8GKEQq2+oJdM0ydGaS5ttmgQ+N/CrcOuDyNKyqwNXod0puRQ4aKnsScM4BJ6td/4b3E8t1ODgkKyxcai/HjxpZjUBaFZtwJHlHlVvRB4lspJnKogTuEmp7A4/hyXfs12Cw6QhASIAEACwAGlFA8aqw7hCUgAaVPtcvM1kl2deH6q/o+QrtG/P4VYVUKQrMk9kTbQmiksk6q8gPjQGJAivstRQmd5t+t1TSgcPU1CFbzUd4v8Arwrwr5jzFWFpI3VUEiSIEa+f/FQh6lxPEHuv7qs64RoT/Ka8FehVqgSpbhv2D5gV428o2KbjWT+VWqXVDjtp4VCFpCuKR6/Khsc1Da1EiySbADQTXqn6UdIsUfo7n8MeZj41CGN6J4bO+6vLISkDxUR/tNOXsMmZyxfibH5UH0Gs26repceSZ/8AI1pCkKsaLChANmrUCC4I+6UT53qj/pdP+afL860nVZTGoiRXmQULYaR//9k=" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br>ثبت نام داوطلبان آزمون از روز شنبه 14 اسفند ماه 1395 شروع می شود و تا روز شنبه 19 فروردین ماه 1396 ادامه خواهد داشت و از طریق سایت (tehranedu.ir) قابل انجام است.<br> آزمون ورودی دبیرستانهای نمونه دولتی دوره‌های اول و دوم متوسطه و هنرستانهای نمونه دولتی راس ساعت 9 صبح روز جمعه 9تیرماه سال 96 ( اولین جمعه بعد از ماه مبارک رمضان) در سراسر کشور به صورت هم زمان برگزار خواهد شد.<br> ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان بر اساس دستورالعمل ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی به این شرح است:<br> -داشتن تابعیت ایرانی (ثبت نام اتباع غیرایرانی تابع بخشنامه تیرماه 1395 مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور است)<br> -ملاک ثبت نام دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در آزمون ورودی دبیرستانهای نمونه دولتی دوره اول متوسطه کسب مقیاس "خیلی خوب" در تمام دروس و یا مقیاس "خوب" در یک درس و "خیلی خوب" در سایر دروس در نوبت اول در سال تحصیلی 96-1395 است.<br> - ملاک ثبت نام دانش آموزان پایه نهم در آزمون ورودی دبیرستانهای نمونه دولتی دوره دوم و هنرستان های فنی و حرفه‌ای نمونه دولتی کسب حداقل معدل 17 در نوبت اول در سال تحصیلی 96-1395 است.<br> -در محدوده‌هایی که امکان ثبت نام در دو واحد آموزشی (دبیرستانهای نمونه دولتی دوره اول و دوم متوسطه)،&nbsp; وجود داشته باشد دانش آموزان می توانند در فرم تقاضانامه ثبت نام، هر یک از دو اولویت (اول و دوم) را انتخاب کنند.<br> -رقابت علمی برای ورود به هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی در بین دانش آموزان شهر و شهرستان بدون لحاظ کردن منطقه یا ناحیه خواهد بود.<br> -ثبت نام دانش آموزان ایرانی خارج از کشور با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل و سایر مدارک مورد نیاز، می تواند توسط وکیل آنها در استان محل سکونت متقاضیان انجام پذیرد.در این خصوص ضروری است&nbsp; ادارات آموزش و پرورش مناطق&nbsp; و نواحی همکاری&nbsp; و مساعدت لازم را با دانش آموزان ایرانی مدارس خارج از شور داشته باشند.<br>&nbsp; کارت ورود به جلسه امتحانات پس از صدور از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان،&nbsp; بایداز سوی ادارات تابعه در اختیار مدارس ابتدایی و متوسطه دوره اول ودوم محل تحصیل دانش آموز قرار بگیرد و تا سه روز قبل از برگزاری آزمون به دانش آموزان تحویل شود. همچنین اعلام اسامی پذیرفته شدگان و شروع ثبت نام با درنظر گرفتن سهمیه های تعیین شده&nbsp; برای هر واحد، حداکثر تا دوهفته پس از برگزاری آزمون اعلام می شود.<br><div align="center"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUSEhIVFRUVFhUVGRcYGBgfFRUXGBcYGRkbIB0ZHSggIB0lHRYbIjEhMSorLi4uGB8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGi8lICAvLS0tLS0tLS0tLS0rLS0tLS0tLS0tLS0tLTctLS0tNS0tLS0tLS0tLS0tLS0rLS0tK//AABEIAIwA1wMBIgACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIEBQYDB//EAEEQAAIBAwIDBgMGBQEFCQAAAAECEQADIQQSBTFBBhMiUWFxMoGRFEJyobHBIzNSYtGCFlOS4fAHFTRDVKKy0tP/xAAaAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAAABAIDBQEG/8QAJxEAAgIBBAEEAwADAAAAAAAAAAECAxEEEiExQRMiMlEFgaEUI2H/2gAMAwEAAhEDEQA/APcaKKKACiiigAopCajavWpbEs0enU/Kg42l2SSaKzuo7Qn7iAep/wACoF3il4/fI9sVaqJsolqYLrk2E0TWHa+55s3/ABGmGfOasWmf2VPWL6N3upu4edYRyAJMADmTyFPs6O9cEqgtqfvXJ5dDsEH5ErVVsYVLM5E4Xzs+MTc7h50TWNXhA3BX1FwsQW2oFQbQQCRgtzYfe611Tgtno14+vev+xFIy1dK6y/0NKM34/prZo3CsmeBJ0e+p8xdf9yRUe/w7VJm1qDcH9F3DHl8NxIA9ip9xXYaumXbwDjNeDbUVg9LxF23AtcR0MOjE7kPMTnkRyPI1JXXXR/5jfWtCNG5bkxV6lJ4aNmDRNZBeKXh98/OK6pxu8Oqn3H+DQ9PI6tVA1QNLWfs9of6kPuD/AJqy03FbT4DZ8jiq5Vyj2i2NsJdMnUU0NTqgWBRRRQAlLRRQAUUUUAFIaWq7U6h2ZltkKq/FcIBC+YUHBI6k4HrkUAcuL8UFsQI3H6L71k72vQtL3Uk+brP605+KaFd166rOrW1NtrilrjuWv8gRtyLY24Aq20faDQsAUt7UKs5Y2dttVVQ3iYqBkHHnB8quhYo+Beyl2PllWhB5EEeYOKdS8I1mh1ZAGmKm6SUdUZZTarSXVVAPiiJJEU/X8OfTsoLm5acwrGN6NzCtAEg9DzxBnnV0L1J4YtPTOKyjnRFLQBTBRgkcK0u9u8bkpIQdJGC/vOB5QT1qw4heZLVx0Xcyo7KPNgpIHzIiovB74FhZMeJlM9G3kR9etLruN2UVTvDbw20r4h4YkwudqkiYyK8nqZTsubfh9G5VBQgsFY/CrtoWzprtxrrEy90bkUO1tnnlt+DCgdTy5hnc663bdjqWud2xO37P4nGeUOSwEyBEnbHlU6xxdTZBdzZJB8boVhUgliLuQM7ZbmT6inWuPWFVe8uhTtBO4+XXdAXkQfQMuBIrmZdYJkK9e1bo12xcbZbVNqvZIe+yliwgwQCCq8skGIxTtJf1VzU7gj2rQInepHeW1Vow0FHLMZEcgPnG7OcT091k3XRcvldxBu7u73DkF5TEyQBjrkVN/wBrNODtYneN4IXxAMnxDcPDMeICZjNdkmuEgOnaDTw1q8PiDC0f7keYHyaCPc+dcal8ccEW7fVnD+wQTP1K/Wogra/F7vQ5MzWY9TgKYxOAoLMcBVEsT7eQ6nkKefP/AKFWXDrRt2Rd7m5de+MBNsqhHhEsQAIyT5mnbbNiKaqt7I2l4O9w7X1CITPhtBXcRzlmkCJA+H51O/2UT/1N/wB5tf8A51VcK4n3Npha0x3Im1iSBvumFtpnxSXO3oBJmDgJquKa5XawumVrlxWvDxhlER4SsiFJAG6fvGJik3ZJ+R5UwXSL61w7U2hFrVd4P6b6An2DW9hH0auh4ybcDU2+66d4Dusz6tA2/wCoAZ51AHaG8FZrulayFAO92UW5Zwg3HMKJ3EnkJxiumk4revPsW1auWQwt3LoeUPgBcKsZALRz6MDkGoFiWDQq806qTQ2jp7y2R/JuAm2P9065KD+wjIHQqw5EAXdABRRRQAUUUUARuIX9lt3GSqMwHmQpP7VG1HDg2mfTho323t7vVlILe8mal6y0royN8LKyt+Egg/kaotDxfvAlu5d7q6MEELF4CMqWkGRzAyN3LlXcHMroma+yFKXSjXHQbQF+ESMttJieYBPKYxNN1GlsC0EF3agZbsl924WmDMCWJkQufKq+5wJtReu99dv92qpbQAhQwgObgZACSWJBER4Vp47PuIW2bYXYLZ373ZAHcypkSWDCQeqjnXDpPu8WtW7ZOFC7wB4VWLZ8Rk+ED1rn2q/8Mw67rUee7vFP7frVTreCaC2D9pYsDIW212425TEjuwckkZABmBUXXcU702wqNsUfw7Ygu8CNzZgADAkwJyZgVOEcshN8YQ6iKj3tU1sbr1m5bT+s7WRfxbCSo9SI9akoQc/pyp+Mk+jPcHHs4WzdtOXs7SGy9piYYjG5WjwtHPmDA5c67WeIWxdN17N5WKIkd2HC7S5kG3Jz3mfYU+ilLtDVZLd02Xw1E4rBw113S3mUt9pSQbZIW7bVlaWZWkCRifPnUezqOG96bp1WmJaJFw2pCgQiqGgoBAzEk8zgAce0dsmyAMTdsj2D3FRo/wBLGrQgcvyxOKXf41dRky1ap4zgceN8P2m39o0xUjbtVkMry2wvP2plrX6dU7vT6css7o7spa3TMzcABz5A08e9JRD8VBfKTB6qT6RyG5mNy4QXIAx8KqJhROYzJPMnOOQfFOrk99AYLLPlIn6VpRjGEUlwhSW6TyR+KEizdPlbf/4mt8bqKu4kBVEzOAoHOfKKxD6hRzDwR/u7kfUrEVz0vaH7OBbW9auJKotu4YdSxAVQVztzABUx51TfHdymX0Nw4aL3tBxTSJbKOyncwAVWAO5T3gMqZABG7EnBwa46ftNZ7m3dd0DXCqEmVDHE5j7pcDMAGeVQ73G33C+LNssqm2v8SRLMMCE+IkAc6mWuL21JbuXdiqqzoQykiSQu9gSoLGCMGltkvoY3x+zlotctiyfDvc7QbCjZbtqylyIYmAFksxM46YFTOAces37hWw6G2oPhVY28snPnPQcxUU8ZszK6K7I3GNtpQS+GJ/iRnqYqPd4peaRbVNOGOSoDXT5mY2qfXxV1Vyfg47YLyaHUOHv20XPdk3HI+7KlVB9TuJjyBq0qj7MgC2VA5MSSSSxJAySck+vpV2KjJbXhkoyUllC0UUVwkFBooNAELi1zbaY+kfWshcthhBAI8iAa0vaJ4tgebD8s1nKc08fbkR1D9xyXTgctw9FZgPyNRvtTPcFq6zk7FC+NhuKYPIwSV2t6y3kangVzv6VHguobaQyyMqw5EetWSrT5Ixm+in4srA7dNCMAyuYXb4lMBiRJM5gGRzPrY8NAtoQnIlj6wSSq+ygwKqtVdIt2z52w5/EWc3PzQCl0mqKKwOdrAnz2Mckeok/Q1n2zcng1qKlGOfJp21qojO5hVEk9AOp9vOoI04tXQiYt3FLqvRHUjco/tIYEDoQ3sOV/UKLbKTO9GUKMlyVOAOtPtq5ZLbKB9nO2dwJeUhYj+0gn2qVDe5YK9SlglgUtFLWiZmCv12u2sLezcW+Hou/JCny8Ks0/2+orjJLozzZPjD4m4pZbbKowVHhkZnPQ1PsafcO8IOXZlgjBUqk567V+e405bAIgzEyQ2d3qT1pG21t4RoVUpLJTWuLPa2C/DB7aNuXJDG3JUKMscSfxfS5095XUMjBlPIjIMVyu6VNu1k8OxkgQVUHp58yTIqNpbYS94AFR0KxBHjQgyATABBOB5etTpuedrK7tOktyLFlkEcpxI5j29ahcE1Rt3nts9sACDNwAgnKhUgdCCWM88dYniuehto9y8GCsV7tYIBIEM058y3/tqzUfEr0/yLMPOZ+c/vVJ2iCPaZLi71bwwep6Z6GYzUjXaG0gV0tqrd5ayBBjvFnl5iRVX2rUlFI/qB55JBBEesgflSPRoI48C4cq2bKKT3dneoHVmDEAmAMATj+6rqKruzo/g45b3z7MR/171ZmtOv4oybfkxhFJT6QiplWC07O3IuFf6h+laMVkeFvtuofWPritctI3r3jmnfswLRRRVIwFIaWg0AUPaU/APxfsKpat+0R8a/h/f/lVTFPUfBCFvzYopRSClNXEEivv2Ek2mEB9xQ9JPxr7/eHnLeVZ9tSttjPjIkQucHBBPKPf6VrNRp1uKyOJVhB9JnPofWszxWy7qpKjcDtc4A3KYJjpME9BnnWfqK9ryjU0luVtO3AP5kkSZaefgKmBzHJgfPPPPS+1VzbqFWMXLYb2KFgfcQVHzFQeGtNtSKsuID+SeoeB+FlO4fkD8hUKpYmWaiCcDpFLTooFaRmoh3NV3dm6x+C3cIHPMqCwAGT4yag9meJtft73nxQQGUKVkSVgeWPXPWK7o6XLaWZBZbtw3V6hdznxDyaV95pdTdsWLe0PbtbcqGYLkZ6+fI8+dZlj9zNGtcI66t8gfOoKajdqLKDot5j8gFHylqaNat1SbR3buRAO2feI/wCU104CgZ7l0ZiLKjyQAEt/qJB9lU9alQszC94hgtbshSRzgx7xiqTsvaLPdC3XKHu2LKbcligBztkAlTjE5MVf1F0mqS1cuJci2XdWRjhGXYqhQeQYMD4cfEDmaZv5iKUfIj8b0i7QCbzeIZDXGIIkjwgwcgDIjOaodXqI04SA1xWYBFMyd25Rk+01oOP8YTT2zcYjoAARJJ5dRj1rz7Rdoh9q737OxkqDkwAWEsBt59ceWaXrqlPlLgbbwj0Phml7q0lvHhEGPPmT9ZqSaS1cVlDKQynII5EU6K0EsLBltPPI2KKWiK6RaEQwQfIg/QzW0QzWLrX6JpRT/aP0pTULov077R3ooopYaCg0UUAZ3tB/MH4f3NVcVa9oB41/D+5qsFP0/BCNi97EilApQKUVYCQBawvGeLs9xjaIRNxVyCYfa21iW2kKYXpkiPIVstfJC21JBuNtkc1UCXIPQwIB6Eg1hW0Nu7aNq6kpL7QuIgtgR5dKzPyOo9NJePJpaGje2x/2e6D4Xvr1lWJKx1Ae+AfYiKl6PjOotsrX9zndBJtjcFJMhSjbBAAMAeLlkxWe7Ocf00G2Wu2iAsC8zncI55mM+UVf6u4WX+HkgC4IIyVIYCeUkrz9Ky/8iyqzGOP2aTohZDOeTbowIBBkESCORB5GnAVA4RcXxIvwDZdtjytXQWUfIhx8hXXWuGJQ/Cql7g6lZO1fZip+Skda9D6i2bjE9P3bUYXVcaZLw2LtNtiLty20NfUlmEkiNp3YkEiTETVP9oQy11Ltx2klg8cz5sk/nUjiuse9du3DAJf2ACwAMcgNv5VW3dSokkW/+MR+grEsunOT4PVafS1V1xk3htEnS6q3bdyyXO7ZCCC0Nv6NuUACBiZHMzNaX/s/4kS9yzddmYrb275JldwKz5RJHz6DGKfxA7U6fdNuT9DMVb9n0ZtQqSRvUCf6WUjY3uCT+nnVtNrjNZF9Xpa3TKUeeuT1K+W8KLhnYID5Tlmg+SgkDqYFZnjti+Lzae2SVuKWCLcUu6oPEz99gTMYIBgetXmqZnsK8eJdlxghIaUYFwhGZIDAcvI0uosKH320UJ3bRcES5fbtz8RG2TJrRusaafgwqoro801mqYZdQCm5Cu1V2hQxCgJ4enTnPPNdtDYZ5M7YMGOePUZjrPrTNcN2ovfjx7gAD9Kmdm+Ei93i97ctqiNcZVPibYIKr7QPqOdacZ7aVLwXSeEWXB91q9b2sSHbayE/FuOWAbJIMGfKa2hFYvg/AbZiLvjeCCjs1y0TOxixndn0zBrTcF1jXEIugC7bY27gAxuHUeh/z5Ut6ik+BGxqXKJpFNroRTSK6UtDK1fCv5SewrKmtVwwRaT2pfUdIsoXuZLooopQaCkNLQaAKLtEnwN7j9DVTFabimn3oQOYyPlWZApyiWY4FrY4lkcKUCkFKKvIJZKzimp7t95+7p9Sw917pv0FU/ZThgv/AMJnKhE3DaJJKQrZb35x51O7ZyNO1wCdoZWjnsuDax+WD8utRuy/EbemuB7pIUJcGBJyQQAB7Vja6Kd0VLpmrpZONMmn0ZnsLqL2p15tauxctLdQm24UBgFhgrEqZw0+k1rO0nBvs91Vt3GIdGfxBSJBC9AMZ/Ost2s7Vmxrbeqs3Hc27jD7M48GwgAuG6Agx1IM9Km2e3S8SurNg2XtW2mXDBg7KRHI/d/Ol9TCKqbS5RPT3N2pZ7NN2cHht8pFg2zHL+HdYL8smpGuDK7E23dLiW1lBLIyM3MSCVIcZEwQcZqF2RcN3hBBCfw8Hqz3HP5Mn51aca1hs2Ll0RKKSD69K1KkpULP0LSX+14+zyjVC0O+NxS5uXXtWbYX7wcs7GYjDKKr/CrMdqlVVRtCjbO4CfXJPyiov/ezI8lziD5/GAzEDo09fWn8R3C0bo8CFl3dRlANvXyJ9KojJxXtwsr+jmyM5vfzj+JFpr7rbhaWxbkIxhEJNsIJfEkEgTk+YqT2b3jUW/C7MykhQPEQdrL6AeuBTuzfFrHcOBfC6h0FsEj+Um4l1QOckkjPqPKuHFr6rqVawNotd38MjxW0WcT5rkepqqVMoNSmMR1ELFKuvhYPXNHbKoFMTkmOUkyflJqk43a1Fu0y6cqVQbtpEuiFiIUyN0GSAfbyrR1WcU0neMUDEC5adWUR4ghkCYkfGRitGxLbn6MiHDPKLbOQzBhBJJYc8s0mZq67LawpqbbHrctq3lDt3Tz6QQ0elRuM8PvWbvej+IryGU4bdkkwBHmeQ6+dcOGky0K24zCqrEiIjp5/rTkLYWVYTLWsrk9N0ehSzfNgGEMMhGILF/AAP6Ssg+p9aj6aPtt8qZV7dq5PnuH+d5+dRNXcv6lmNrSiyjncXvgbohY8KmQQQSAJEs2RJq20Gh7sEs2922gsQBhRCqAMKoHT9aSqjJSyxTao5JJqNqtZbtzvcLA3QecTA/PFdNU5CwsBiQoPlJifWBmPSqDiVh7++18fdlmWYB3KV2zEY3b1I8pg4q9ywV7fsvtLcFxVZMhoj5n9ZrZWUgAeQj6VlexvZ7uRvZmPPapJKLk5E9YME9YrWik7p7mXVxxyLRRRVRYFFFFACEVVcQ4XuO5MHy86tqQiuxk49HHFMydy0VwwINNFay5bBEEA+4qHd4ZbPSD6UzHUfaK/TMhxlztVVUMxdTB5bFYFz9PzIrA67RAZR3t215AGVC8ozyHzivQe0GxL6opZotX92MKSbBAkdYP51neF6YtqbQIBDXSsHkSFYg+oBE59+mVrmrJ8jdS21v8A6Y252aW4Qz6ndCx4dpz5Dn5DNLo+B2bDsFF0scMSWGJmDgV7eeH3B0HnzHOvOeKuofcwLMXuQoicOQeeIEflXLIRiu8nKUt3CwaLs9YVXuFVCh7emYgRG7+MDyxyC1O4xojesXLIIBdCATMAxiY6TUXsm7XUuPsYMLgUgwSIRNvLnIM/M1dmy39LfQ01DGxIg/keBangiFil8XEuWyA2zawUgAZU56TI5irdzZ+yXkdw4wRbfw7igYKwnMyRj2r1DjvCrVw2zdsoxLhdz21LAEECCwP3oxWGtcP0iXc2m2TkgFVMTIlIExkdCYFKSg1LGRlTi/clh+TAX9KjoEtu5AM7O5yDEEhlxn15Vd8F01zUXEBkDcFZsnaTA24+JoBEciecV6fr+yWlW2zCyfDtYkm442qys/hJIPhnz/zQWktopW2pO5l2bQQWIIKhORJJAyMAGfIGVu5pRl0grsjBuUXyzc6bUq67lnmVIIgggwQQetc7rAXrRIwwuW/9TAMB89prpwrh11LYDhi5yxzz9zzgQKdxfQlrL7gygDduAllK+IMIzIIn5Uy2nHAp5Mn2p021ldie7UktjCkiAx8lHI4xM1admtAETvSPFcGP7bfNVHv8RP8AdVVreOd9aW4zKFZTu2rJYiVf4sBTnEEkfSrXsNfa8DZzstqux2y22SNhg5iMHyHplelxjLktsT25Lmm1dJwlerE1It6C2Pu/WmXfHwLbDN3dC90bUJUyDuAnaQZB8pqdwTs4tkS7b2MZjoOQxzyWPuxq/ApYqmVrZJQQgWnUUVUSCiiigBtLNMc4qps8Qc3WTEATy9YquU1FpHcF1RTFpamjg6kNNoroGY7WdnDem7aJFzG4A7d0YkGcNGM4YAA8gRnOB8Iazqbd66WUWyTuuPuJBUggBcdRJxyr0o1Gu6RDJAhj1ETXCSk0sDLXFrDcrq49Y/WvJOPXE+13mZwS1xltqDmMcoBMkyetepNwxTzZvon/ANa5powrDJOQchfP0UUNBGWHkh9gtFtsNcIYG6+6GBBAVVQcwDnbMx1rT01etLQjjeWUPbS+F0pBHxsigzATxA7ifIRXnHC7SajUpa74FC8vBUAKsn3zAHPFew6hAQVYAgiCCJBHlWZ13C7C3Nq2rYEDGxfX09KDqlhFvf4xp0wbi+wMj2qLwThejV2uWLYDTMkHG7+mcAH0qCeF2QCwtqCI5Kv7Crrgn8sZOCQM8gK6RLOqrtPY36a6m7buXbuwQAecgssgjBEjBNWdBoA8ls9mn5tenc24kKSY6wpcDI5EkxjnFb3sxb09tDbsyGnc26N7mANxj0EekdKZxTRWwVhEG7dPgQ8vda4gBIIVJGQdiAj5qBQSc2zTzS1E0GoLiTHyqTQRHUU2igB1FNooAdRTaKAP/9k=" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-02-27T23:19:27+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی شگفتیها دراعداد گنگ http://fathi5.mihanblog.com/post/1932 <br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><br></strong></font> <p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">اینکه می گوییم <img src="http://www.sinuous83.com/images/Mathpic/shegefti/f1/29/image001.png" align="absMiddle"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">عددی گنگ است یعنی چه ؟ آیا به این معنی است که <img src="http://www.sinuous83.com/images/Mathpic/shegefti/f1/29/image001.png" align="absMiddle"></span></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">قادر به صحبت نیست ؟ !!! مسلما ً این گونه نیست. در ریاضیات به اعدادی که گویا نباشند، اعداد گنگ ( اصم ) می گویند. </span></span></span></strong></font></p> <p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">اعداد گویا چه نوع اعدادی هستند؟ آیا این اعداد نیز اعداد <font color="#ff0000">«</font> <font color="#0000ff">سخن گو</font> <font color="#ff0000">»</font> هستند؟ خیر ؛ به عددی که بتوان آن را با یک کسر معمولی بیان کنیم ، یک <font color="#ff0000">«</font> <font color="#0000ff">عدد گویا</font> <font color="#ff0000">»</font> می گوییم.</span></span></span></span></strong></font></p> <p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><img src="http://www.sinuous83.com/images/Mathpic/shegefti/f1/29/image001.png" align="absMiddle"> عددی گنگ است زیرا هیچ کسری به صورت <img src="http://www.sinuous83.com/images/Mathpic/shegefti/f1/29/image002.png" align="absMiddle"> </span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">وجود ندارد که برابر با <img src="http://www.sinuous83.com/images/Mathpic/shegefti/f1/29/image001.png" align="absMiddle"> </span></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">باشد. اگر <img src="http://www.sinuous83.com/images/Mathpic/shegefti/f1/29/image001.png" align="absMiddle"> </span></span></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">را محاسبه کنیم خواهیم داشت :</span></span></span></span></strong></font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><img src="http://www.sinuous83.com/images/Mathpic/shegefti/f1/29/image003.png" align="absMiddle"></span></span></span></span></strong></font></p> <p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">( در پایان این قسمت اثبات خواهیم کرد که <img src="http://www.sinuous83.com/images/Mathpic/shegefti/f1/29/image001.png" align="absMiddle"> </span></span></span></span></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">عددی گنگ است. )</span></span></span></span></span></span></strong></font></p> <p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">دقت کنید که در ارقام ِ <img src="http://www.sinuous83.com/images/Mathpic/shegefti/f1/29/image001.png" align="absMiddle"></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">هیچ الگویی وجود ندارد و هیچ گروهی از ارقامش تکرار نمی شوند.</span></span></span></span></span></span></span></span></strong></font></p> <p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">بنابراین این سوال پیش می آید که آیا همه ی اعداد گویا ، در نمایش اعشاری ، یک گروه از ارقامشان دوره ای هستند و تکرار می شوند؟</span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></font></p> <p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">برای مشخص شدن مطلب ، اجازه دهید چند کسر را ارزیابی کنیم :</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><img src="http://www.sinuous83.com/images/Mathpic/shegefti/f1/29/image004.png" align="absMiddle"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></font></p> <p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">که این عدد را می توان به صورت <img src="http://www.sinuous83.com/images/Mathpic/shegefti/f1/29/image005.png" align="absMiddle"> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">نوشت. که دارای یک گروه شش رقمی تکراری است یا به عبارتی دوره ی گردش ِ <img src="http://www.sinuous83.com/images/Mathpic/shegefti/f1/29/image006.png" align="absMiddle"> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">، شش رقمی است و آن ارقامی که بالای آن ها خط کشیده ایم از ابتدای خط تا انتهای آن به ترتیب تکرار می شوند.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></font></p> <p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">اما مقدار کسر ِ <img src="http://www.sinuous83.com/images/Mathpic/shegefti/f1/29/image007.png" align="absMiddle"> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">را ببینید : </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><img src="http://www.sinuous83.com/images/Mathpic/shegefti/f1/29/image008.png" align="absMiddle"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></font></p> <p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">چنانچه ملاحظه نمودید ما این کسر را تا بیش از 100 رقم اعشار محاسبه نمودیم اما هیچ دوره ی گردشی مشاهده نمی کنیم. آیا می توانیم نتیجه بگیریم که <img src="http://www.sinuous83.com/images/Mathpic/shegefti/f1/29/image007.png" align="absMiddle"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">عددی گنگ است ؟ اگر چنین باشد که تعریف قبلی ما برای اعداد گنگ باطل می شود !!!... </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></font></p> <p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">آیا اگر مقدار <img src="http://www.sinuous83.com/images/Mathpic/shegefti/f1/29/image007.png" align="absMiddle"> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">را کمی بیشتر محاسبه کنیم، اتفاق خاصی نخواهد افتاد؟ ببینیم اگر 10 رقم اعشار جلوتر رویم چه می شود :</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><img src="http://www.sinuous83.com/images/Mathpic/shegefti/f1/29/image009.png" align="absMiddle"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></font></p> <p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">به نظر می رسد یک الگوی تکراری شروع شود و آغاز آن 0091 باشد. محاسبات را بیشتر می کنیم( بیش از 200 رقم ) ، آیا حدس ما درست خواهد بود ؟ ببینید :</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><img src="http://www.sinuous83.com/images/Mathpic/shegefti/f1/29/image010.png" align="absMiddle"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></font></p> <p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">اگر محاسبات را تا 332 رقم&nbsp; اعشار ادامه دهیم ، الگو واضح خواهد شد :</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><img src="http://www.sinuous83.com/images/Mathpic/shegefti/f1/29/image011.png" width="316" height="333" align="absMiddle"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></font></p> <p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">پس می توانیم این محاسبات را متوقف کنیم و نتیجه بگیریم ( البته بدون اثبات) که « نمایش یک کسر معمولی به صورت عدد اعشاری ، همواره یک دوره ارقام چرخشی دارد. » البته بعضی از این کسر ها در این نمایش، دوره ی چرخش کوتاهی دارند : مثلا ً <img src="http://www.sinuous83.com/images/Mathpic/shegefti/f1/29/image012.png" align="absMiddle"> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">دوره ی چرخش یک رقمی<span> </span>یا <img src="http://www.sinuous83.com/images/Mathpic/shegefti/f1/29/image013.png" align="absMiddle"> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">یک دوره ی چرخشی 6 رقمی دارد و بعضی ها مانند <img src="http://www.sinuous83.com/images/Mathpic/shegefti/f1/29/image007.png" align="absMiddle"> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">که دوره ی 108 رقمی دارد، دوره ی طولانی تری دارند.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></font></p> <p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">این ، گواهی بر آن است که یک کسر دارای نمایش ِ اعشاری متناوب است ولی اعداد گنگ چنین نیستند.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></font></p>منبع:http://pouyesh8.blogfa.com/post/48/<br> text/html 2017-02-19T00:04:02+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی قطر مربع وضلع http://fathi5.mihanblog.com/post/1930 <br><br><br><br><br><img class="rg_ic rg_i" data-sz="f" name="TfjVAlJpj7BEIM:" alt="Image result for ‫قطر مربع‬‎" style="width:210px;height:207px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:-10px" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAOIAAADfCAMAAADcKv+WAAABR1BMVEX///+IABUAAACLABWOABa6urpsbGzW1tapqalcXFxdAA4UAAN0dHSZKZpSAA16ABPbn75VAA26V6KaL5uioqJ1ABLYzvRJSUnq6uohAAWlpaUbAAQjAAVPT0/d3d3k//8iMsn69voyAAjElMTm0+ZBQUGsX6xwXsz4//85OTnext4sAAezz/f23d6rj9UhLdD/5vDt6vuAbM8AF8YVIce5nNp6juPX2fD/8+0dHR3WwOSUo+bq8/1Ued/y6fLDqNtmh+E3UNFHQsmkxvU7Nce4y/OgPZ6hWLbJf6/JnMi7crCbRqztytSxesDqwta0itKlR6GeTrepN5m8YqjlssaaPq7StdvMu+rRibGndMmpWaqwRp2masK6gLvZrcyzW6W8o9w+WdNeS8na7f6TquyQgdRLad1ynuqTdM66vOnN7f03WdfBy/DWYVpRAAAFPklEQVR4nO3d+1caRxTA8QG0mra0lLGJTRuzNAaVqlCDxSQKQc0ixah5mRRrHqZJa9r//+fO7IrR+GCBO3PvzrnfcwLkHM6e/TB3Hz/kZIXgOI7jOI7jOI7jOI7jOI7jOI7jOI7jOM6lckHYe2G0TFqm0+lHv2Lvx6ly1WoVbmsZf7/ZfC0blBYys5NO+4twm5NX1euGfAG2xYHLyMZuYU+CGUPipvwDaoMDt+S3ltXrkz+hNhgS52QDaoMDtyXn9Rvcwdghqt9s4voodslRvUdvwHQniM/kthDDSfy+0PsSEIFXcempfh1O3v0as2shcVMGR+FeexmK6Lfb7Z3gbDOcvAK00b4aP1pF8VrWhHgJdwJ81c7n8+17+iMucSKZ/PnLgDi3o+5GZMPE3QgqcUQJh0KiyL3a3981ci+CSVRr+EsqdUQ0FyJRC4cSLhP1lKYSLhMnQqHDxHBKXSYeTanDxE9CV4nHU+osMbjiJ1wmnphSR4nBPU3CZeKpKXWSqITJRMJlohZ+n3KZqI7D5Lcpl1fx7Bo6R5w5K3SMeOPMlLpGvHHOGrpFvHKu0CXi+WvoEvHaecehU8SL1tAd4sVCV4i3L5pSZ4iXrKEjxEuFThAvPJc6Q+widIB4+ZS6QDz3ztsp4mVXCzeIXac09sTuUxp34kwUYayJkdYw1sSIwhgTI5xLY07sdk8Tf2LUKY0vMfoaxpUY+TiMLbGHKY0psZcppUSseXfqDyNtMNo9DT1iofygMuW9i/DNHteQDnG++FHsFteO/nZ4+J8QucNKTr8fHk6f+GLPQjLEWnlWvFF/dNX19Xrxw3Sp/LZe91YO6t6/n4y9Tikhonhff7/+V/hxavWdmF+fLXnq/cBbEwvebOdbva8hHWJ14e39g5Xgn6aXVj+oKV0WJW9lWkwVb4r5Y2I/QjLEf9SpplD8W3+saqJKEcVpYk9XfHLEKe+jqHoP9MfcQf2mmLy/fIbYn5AMsaYuGgvl8Iy6WPytMnVn7XNiX1NKiCherHrHl/7aurf6UJTK+lgsK2JRE/tcQ0LEbvVxtYgZsd8pjQ9RCb8Z6q6JMXFmAGE8iLcHEcaCOMiUxoM4OpgwBsRBhfSJAwvJEwcXUicCCIkTIYS0iSBC0kQYIWUikJAwEUpIl3gdSkiWCLaGZImAQqJEuCmlSgQVkiRCTilNIuwaUiQq4XeQQnpE6DWkR4QXUiOOQU8pOeIY/BoSIxqYUmJEE1NKi2hISIgIfj0kRzS1hnSI5oRUiAaFRIgmhTSIRoUkiGaFFIiGhQSIpoX4RONCdKJ5ITbRghCZaEOIS7QiRCWOffYftrlHVMIfzAMxiUr4ow0hHtGaEI04YmlK8Yjj1tYQi2hTiEMctzelSES7Qgyi1SlFIVpeQwSiEv5kVWidaHtK7RMRhJaJ9qfUNtH6mcY6EWNK7RJRptQqEUtoj4g0pRaJaGtojYgotETEm1JbxBzK9dA8sfP42OHkzF28KTVJXErL59MhUT9KB7Mj4mQQIPGZbPuVDvEr3ELintRPJ2xBPWJSiGxjy9/uELELrszZ1m6hsOGDPWNyTi6KveAXGx/BbyIkBk/tBSNmZEW8pPTk5c4qpq8CbW5JrWCO0pOXVdngSaGPoI7FTd9Xm9t5Tuk56NlWYXIy4zemu381ShvyVrPZ/N2vwWwOpGxL/+BPZQVka0tPHuu3OfkYZHMwBcS5nRbMZG3lwxPNRh7mJwMp6+tjUW5j74fBmrd097B3g+M4juM4juM4juM4juM4juM4juM4juM4juNc7n8nncKhkeRvbAAAAABJRU5ErkJggg=="><br><br>&nbsp; اگر قطر مربع 8س باشد ضلع چقدر است؟<span class="grnBold"><font size="2" color="#FF0000"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"> 2</span></span><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√a</span></span></font></span> =&nbsp; قطر<br>&nbsp;&nbsp; <br><span class="grnBold"><font size="2" color="#FF0000"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"> 2</span></span><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√a<sup>2</sup>+a<sup>2</sup>=2a<sup>2</sup>=a</span></span></font></span> =&nbsp; <br>جواب&nbsp; 8<sup>2</sup>=2a<sup>2</sup><br><br>a<sup>2</sup>=32<br><br><font color="#FF0000"><font size="2"><font color="#FF0000"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"> <font size="2">2 </font></span></span><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√4&nbsp; = </span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"></span></span></font></font>&nbsp; </span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"></span></span></font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">a </span></span></font></font></span></span></font></font></font></font><span class="grnBold"><font size="2" color="#FF0000"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"></span></span></font></span><br><img src="http://img1.tebyan.net/Consultation/230209.jpg" alt="" width="333" vspace="0" hspace="0" height="257" border="0" align="bottom"><br><br><br><br><font style="font-size: 15pt" face="Arial" color="#1c1c1c"><font style="font-size: 8pt" face="Tahoma" color="#1c1c1c"><font color="#1c1c1c"><font color="#1c1c1c"><font color="#1c1c1c"><font color="#1c1c1c"><font size="2"><strong style="color: rgb(255, 0, 51);">مساحت مربع</strong></font><p><font size="3">مساحت مربع را با داشتن یك ضلع ویا داشتن یك قطر می توان بدست آورد</font></p><p style="text-align: left;"><strong><font size="2">2/(قطر*قطر)=یك ضلع ضرب در خودش=مساحت مربع</font></strong></p><p style="text-align: right;"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><em><strong><span style="color: rgb(255, 51, 153);">مثال:مساحت مربعی كه قطر آن <font color="#1c1c1c">20</font> متر است را حساب كنید؟</span></strong></em></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);">2<font color="#1c1c1c">÷</font>(<font color="#1c1c1c">20×2</font>0)=<font color="#1c1c1c">200</font></p></font></font></font></font></font></font><br> text/html 2017-02-15T23:24:09+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی دو قطر 4 ضلعی بر هم عمودونامساویندثابت کنید 4 ضلعی لوزی است ونه مربع.. http://fathi5.mihanblog.com/post/1929 <br><br>دو قطر در یک 4 ضلعی نامساوی و بر هم عمودند . <b>ثابت کنید 4 ضلعی لوزی است ونه مربع..</b> <div class="ImageBlock ImageBlockRight"><a href="http://www.math-only-math.com/images/sas-congruent-triangles.png" rel="gallery[pageGallery]" title="SAS Congruent Triangles"><img src="http://www.math-only-math.com/images/sas-congruent-triangles.png" alt="SAS Congruent Triangles" title="SAS Congruent Triangles" data-pin-media="http://www.math-only-math.com/images/sas-congruent-triangles.png" width="327"></a><div class="pinit"> </div></div> <p style="text-align: justify;"><b>حل:</b></p> <p style="text-align: justify;">دوقطر&nbsp; PRو QS در &nbsp; 4 ضلعی&nbsp; S PQR&nbsp; همدیگر را در نقطه&nbsp; O&nbsp;&nbsp; نصف کردند.<br></p> <p style="text-align: justify;">PO = OR; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; QO = OS; PR ≠ QS و &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; PR ⊥ QS.</p> <p style="text-align: justify;">ثابت کنید PQRS&nbsp;&nbsp; لوزی است.</p> <p style="text-align: justify;"><b>اثبات:</b> قطرهای 4 ضلعی&nbsp; PQRSهمدیگر را نصف کردند.</p> <p style="text-align: justify;">پس, PQRS متوازی الاضلاع است.</p> <p style="text-align: justify;">در ∆POSو ∆ROD,دوباره</p> <p style="text-align: justify;">PO = OR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [فرض]</p> <p style="text-align: justify;">OS = OS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; [ضلع مشترک]</p> <p style="text-align: justify;">و POs∠ = ∠ROS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [وقتی&nbsp; PR ⊥ QS]</p> <p style="text-align: justify;">پس, POS∆ ≅ ∆ROD,&nbsp; [<span style="font-size:9.0pt;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">با حالت </span><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"> <span style="font-size: 13pt;font-family: georgia,serif;color: rgb(21, 125, 236);">ضلع زاویه ضلع (ض ز ض)هم نهشت هستند</span></span>]</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:9.0pt;">پس, PS = RS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [اضلاع نظیر باهم مشابهند]</span></p><p> </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:9.0pt;">ثابت شد که PS = SR = RQ = QP</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:9.0pt;">بنابراین, 4 ضلعی PQRS متوازی الاضلاعی هست 4 ضلع مساوی دارد که قطرها باهم نامساویند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:9.0pt;">پس, PQRS لوزی است, نمی تواند مربع باشد زیرا تمام شرایط مربع را ندارد.</span></p><br> text/html 2017-02-15T22:56:50+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی رسم قطرهادر ذوزنقه متساوی الساقین زاویه ها چه تغییری میکند http://fathi5.mihanblog.com/post/1928 <br><br><br>رسم قطرهادر ذوزنقه متساوی الساقین زاویه ها چه تغییری میکند<br>دومثلث با مساحت مساوی ایجاد می شود. و زاویه ها واضلاع هرکدام با دیگری مساوی است <br><p dir="rtl">خصوصیات ذوزنقه ی متساوی الساقین:</p> <p dir="rtl">1-&nbsp; زاویه های مجاور به هر ساق مکمل یکدیگرند.</p> <p dir="rtl">2-&nbsp; &nbsp;زاویه های مجاور به هر قاعده با هم مساوی اند.</p> <p dir="rtl">3-&nbsp; &nbsp;در ذوزنقه ی مستاوی الساقین قطرها با هم مساوی اند.</p><br><img src="https://cdn.geogebra.org/material/PPZdEVFwAqNSh1krxheR9aQXZXgwf1ku/material-WyMbM8jb.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br> text/html 2017-02-13T23:28:30+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی ثابت کنید در مثلث متساوی الساقین نیمساز راس مثلث را نصف کرده http://fathi5.mihanblog.com/post/1927 <br><br>ثابت کنید در مثلث متساوی الساقین&nbsp;&nbsp; نیمساز راس بر قاعده پای دو ساق عمود شده و نصف می کند.. <div class="ImageBlock ImageBlockRight"><a href="http://www.math-only-math.com/images/congruence-with-sas.png" rel="gallery[pageGallery]" title="Congruence with SAS"><img src="http://www.math-only-math.com/images/congruence-with-sas.png" alt="Congruence with SAS" title="Congruence with SAS" data-pin-media="http://www.math-only-math.com/images/congruence-with-sas.png" width="270"></a></div> <p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><b>حل: </b></p> <p style="text-align: justify;"><b>داده ها:</b> ∆PQRمثلث متساوی الساقین است, و&nbsp; نیمساز PO از &nbsp; ∠ Pعمود شده بر ضلع QR<br></p><p style="text-align: justify;"><b>اثبات:</b> در ∆POQ و ∆POR</p> <p style="text-align: justify;">PQ = PR &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; (مثلث متساوی الساقین)</p><p> </p><p style="text-align: justify;">∠QPO = ∠RPO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (POنیمساز راس زاویه&nbsp; ∠P)</p> <p style="text-align: justify;">PO = PO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ضلع مشترک )</p> <p style="text-align: justify;">پس, ∆ POQ ≅ ∆ POR&nbsp; (با حالت ضلع زاویه ضلع .)</p> <p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">پس, ∠POQ = ∠POR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( <span style="font-size: 13pt;font-family: georgia,serif;color: rgb(21, 125, 236);">ضلع زاویه ضلع (ض ز ض)هم نهشت هستند</span>)</p><br> text/html 2017-02-13T23:26:53+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی ثایت کنید در مستطیل دوقطر باهم مساویند. http://fathi5.mihanblog.com/post/1926 <br><br><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"> ثایت کنید در مستطیل دوقطر باهم مساویند.</span> <div class="ImageBlock ImageBlockRight"><a href="http://www.math-only-math.com/images/diagonals-of-a-rectangle-are-equal.png" rel="gallery[pageGallery]" title="Diagonals of a Rectangle are Equal"><img src="http://www.math-only-math.com/images/diagonals-of-a-rectangle-are-equal.png" alt="Diagonals of a Rectangle are Equal" title="Diagonals of a Rectangle are Equal" data-pin-media="http://www.math-only-math.com/images/diagonals-of-a-rectangle-are-equal.png" width="314"></a></div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b>5.</b> ثایت کنید در مستطیل دوقطر باهم مساویند.<br></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b>حل : <br></b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b>در مستطیل&nbsp; </b></span><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">JKLM</span>دوپاره خط&nbsp; &nbsp; </b></span><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">JL</span> و&nbsp;&nbsp; </b></span><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">KM</span>&nbsp; دو قطر مستطیل هستند.&nbsp; <br></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><br><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"></span></p><p> </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">ثابت کنید&nbsp;&nbsp; JL = KM.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b>اثبات :</b></span><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"> در ∆JKL و∆KLM</span> </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">JK = ML [دو ضلع مقابل هم وموازی هم ]</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">KL = KL&nbsp; [ضلع مشترک دو مثلث]</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">∠JKL = ∠KLM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [هردو زاویه راستند.]</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">پس, JKL</span><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">∆</span> ≅ ∆KLM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [با حالت ضلع زاویه ضلع&nbsp; همنهشتند.]</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">پس, JL = KM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [قسمتهای نظیر به نظیر متشابه هستند.]</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>نکته : پس با این شرط ها&nbsp; </b></span>قطرهای مربع هم باهم مساویند .</span></p><br> text/html 2017-02-13T23:26:53+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی ثایت کنید در مستطیل دوقطر باهم مساویند. http://fathi5.mihanblog.com/post/1925 <br><br><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"> ثایت کنید در مستطیل دوقطر باهم مساویند.</span> <div class="ImageBlock ImageBlockRight"><a href="http://www.math-only-math.com/images/diagonals-of-a-rectangle-are-equal.png" rel="gallery[pageGallery]" title="Diagonals of a Rectangle are Equal"><img src="http://www.math-only-math.com/images/diagonals-of-a-rectangle-are-equal.png" alt="Diagonals of a Rectangle are Equal" title="Diagonals of a Rectangle are Equal" data-pin-media="http://www.math-only-math.com/images/diagonals-of-a-rectangle-are-equal.png" width="314"></a></div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b>5.</b> ثایت کنید در مستطیل دوقطر باهم مساویند.<br></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b>حل : <br></b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b>در مستطیل&nbsp; </b></span><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">JKLM</span>دوپاره خط&nbsp; &nbsp; </b></span><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">JL</span> و&nbsp;&nbsp; </b></span><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">KM</span>&nbsp; دو قطر مستطیل هستند.&nbsp; <br></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><br><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"></span></p><p> </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">ثابت کنید&nbsp;&nbsp; JL = KM.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b>اثبات :</b></span><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"> در ∆JKL و∆KLM</span> </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">JK = ML [دو ضلع مقابل هم وموازی هم ]</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">KL = KL&nbsp; [ضلع مشترک دو مثلث]</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">∠JKL = ∠KLM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [هردو زاویه راستند.]</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">پس, JKL</span><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">∆</span> ≅ ∆KLM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [با حالت ضلع زاویه ضلع&nbsp; همنهشتند.]</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">پس, JL = KM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [قسمتهای نظیر به نظیر متشابه هستند.]</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>نکته : پس با این شرط ها&nbsp; </b></span>قطرهای مربع هم باهم مساویند .</span></p><br> text/html 2017-02-13T22:33:03+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی ثابت کنید همنهشتی مثلث قائم الزاویه http://fathi5.mihanblog.com/post/1924 شرایط برای حالت زاویه راست. وتر. ضلع - یا (ز. وتر&nbsp; .ض)<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:10.0pt;"></span><span style="font-size:10.0pt;">دومثلث قائم الزاویه&nbsp; همنهشتند اگر وتر ویک ضلع&nbsp; از مثلث با وتر ویک ضلع&nbsp; از مثلث دیگر مساوی باشند.<br></span></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b><span style="font-size:10.0pt;">اثبات همنهشتی&nbsp; دومثلث قائم الزاویه:( وتر ویک ضلع)</span></b></span> </p> <div class="ImageBlock ImageBlockCenter"><a href="http://www.math-only-math.com/images/right-angle-hypotenuse-side-congruence.png" rel="gallery[pageGallery]" title="Right Angle Hypotenuse Side congruence"><img src="http://www.math-only-math.com/images/xright-angle-hypotenuse-side-congruence.png.pagespeed.ic.m6DIW-t_lK.png" alt="Right Angle Hypotenuse Side congruence" title="Right Angle Hypotenuse Side congruence" data-pin-media="http://www.math-only-math.com/images/right-angle-hypotenuse-side-congruence.png" width="404"></a><div class="pinit"> </div></div> <p style="text-align: justify;">رسم کنید &nbsp;&nbsp; یک مثلث&nbsp; ∆LMN با شرایط &nbsp; &nbsp;&nbsp; <span style="font-size:10.0pt;">∠M</span> = 9<b>0°</b>, LM = 3cm LN = 5 cm,</p> <p style="text-align: justify;">رسم کنید &nbsp;&nbsp; یک مثلث ∆XYZ با شرایط &nbsp; &nbsp; <span style="font-size:10.0pt;">∠</span>Y = 90 °, XY = 3cm و XZ = 5cm.</p><p> </p><p style="text-align: justify;">می بینیم که &nbsp; &nbsp; <span style="font-size:10.0pt;">∠M </span>= <span style="font-size:10.0pt;">∠Y</span>, LM = XY و &nbsp; LN = XZ.</p> <p style="text-align: justify;">یک کپی از مثلث &nbsp;&nbsp; ∆XYZ&nbsp; تهیه کنید&nbsp; بر روی مثلث&nbsp; ∆LMN بگذارید &nbsp; X روی&nbsp; Lو Y روی&nbsp; Mو Z روی&nbsp; N. </p> <p style="text-align: justify;">مشاهده کنید که : دقیقا بر هم منطبق هستند..</p> <p style="text-align: justify;">پس, LMN∆ <span style="font-size:10.0pt;">≅</span> ∆XYZ</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16.6px;color: rgb(21, 125, 236);font-family: georgia,serif;"><span style="color: rgb(21, 125, 236);background: none repeat scroll 0% 0% white;font-size: 16.6px;font-family: georgia,serif;">حل تمرین&nbsp; هم نهشتی دومثلث قائم الزاویه باحالت وتر وضلع&nbsp;&nbsp; (وتر ویک ضلع):</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><b>1.</b> ∆PQR یک مثلث متساوی الساقین است که PQ = PR, ثابت کنید که ارتفاع&nbsp; POاز&nbsp; Pروی&nbsp; QR&nbsp; عمود شده&nbsp; که &nbsp; PQ.&nbsp; را نصف کرده&nbsp; &nbsp; <br></p> <div class="ImageBlock ImageBlockRight"><a href="http://www.math-only-math.com/images/hl-postulate.png" rel="gallery[pageGallery]" title="HL Postulate"><img src="http://www.math-only-math.com/images/xhl-postulate.png.pagespeed.ic.tQ29kZmD4Q.png" alt="HL Postulate" title="HL Postulate" data-pin-media="http://www.math-only-math.com/images/hl-postulate.png" width="246"></a></div> <p style="text-align: justify;"><b>حل : </b></p> <p style="text-align: justify;">درمثلث&nbsp; های قائم الزاویه های&nbsp; POQو POR,</p> <p style="text-align: justify;">POQ<span style="font-size:10.0pt;">∠</span> = <span style="font-size:10.0pt;">∠</span>POR = 90°</p> <p style="text-align: justify;">PQ = PR &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [چون , ∆PQRمتساوی الساقین است. داریم&nbsp; PQ = PR]</p> <p style="text-align: justify;">PO = OP &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [ضلع مشترک ]</p> <p style="text-align: justify;">T: &nbsp; &nbsp; ∆ POQ <span style="font-size:10.0pt;">≅</span> ∆ POR با حالت وترو ضلع متشابهند.<br></p><p> </p><p style="text-align: justify;">پس, QO = RO (اجزای نظیر هم درمثلث مشابهند)</p> <p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><b>2.</b> ∆XYZ یک مثلث متساوی الساقین است که XY = XZ, ثابت کنید ارتفاع&nbsp; XOاز Xروی&nbsp; YZ عمود شده که YZ را نصف کرده <br></p> <div class="ImageBlock ImageBlockRight"><a href="http://www.math-only-math.com/images/conditions-for-the-rhs.png" rel="gallery[pageGallery]" title="Conditions for the RHS"><img src="http://www.math-only-math.com/images/conditions-for-the-rhs.png.pagespeed.ce.nDW0B_UxdJ.png" alt="Conditions for the RHS" title="Conditions for the RHS" data-pin-media="http://www.math-only-math.com/images/conditions-for-the-rhs.png" width="271"></a></div> <p style="text-align: justify;"><b>حل: </b></p> <p style="text-align: justify;">در مثلث های&nbsp; XOY و XOZ,</p> <p style="text-align: justify;">XOY<span style="font-size:10.0pt;">∠</span> = <span style="font-size:10.0pt;">∠</span>XOZ = 90°</p> <p style="text-align: justify;">XY = XZ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [وقتی , ∆XYZ متساوی الساقین است . داریم XY = XZ]</p> <p style="text-align: justify;">XO = OX &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [ضلع مشترک]</p><p> </p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">پس&nbsp; XOY∆ <span style="font-size:10.0pt;">≅</span> ∆ XOZ با حالت<b>&nbsp; وتر وضلع</b>&nbsp; متشابهند.<br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">پس, YO = ZO (اجزای مثلث ها هم مشابهند)</p> <p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><b>3.</b> درشکل زیر, داریم&nbsp; AB = BC&nbsp;&nbsp;&nbsp; , YB = BZ, &nbsp; BA <span style="font-size:10.0pt;">⊥ XY و &nbsp;&nbsp; BC ⊥ XZ. ثابت کنید&nbsp; XY = XZ</span></p> <div class="ImageBlock ImageBlockRight"><a href="http://www.math-only-math.com/images/right-angle-hypotenuse-side-congruence-triangles.png" rel="gallery[pageGallery]" title="Right Angle Hypotenuse side Congruence Triangles"><img src="http://www.math-only-math.com/images/right-angle-hypotenuse-side-congruence-triangles.png.pagespeed.ce.dlJ8VTc6Db.png" alt="Right Angle Hypotenuse side Congruence Triangles" title="Right Angle Hypotenuse side Congruence Triangles" data-pin-media="http://www.math-only-math.com/images/right-angle-hypotenuse-side-congruence-triangles.png" width="286"></a></div> <p style="text-align: justify;"><b>حل: </b></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در مثلث های YAB و BCZ ما داریم&nbsp; ,درمثلث <br></p> <p style="text-align: justify;">YB = BZ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [داریم]</p> <p style="text-align: justify;">AB = BC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [داریم ]</p><p> </p><p style="text-align: justify;">پس, با حالت وتر ویک ضلع&nbsp; مشابهند.<br></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;YAB∆ <span style="font-size:10.0pt;">≅ </span>∆ BCZ</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:10.0pt;">Y </span><span style="font-size:10.0pt;"><span style="font-size:10.0pt;">∠</span>= ∠Z (چون&nbsp; اجزای نظیر به نظیر&nbsp; مشابهند </span>)</p> <p style="text-align: justify;">XZ = XY (اضلاع مقابل به زاویه های مساوی ،&nbsp; با هم برابرند.)</p><br> text/html 2017-02-13T22:31:51+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی تابت کنیدهمنهشتی با حالت زاویه زاویه ضلع http://fathi5.mihanblog.com/post/1923 <br><p>شرایط برای حالت ز ز ض - یا زاویه.زاویه ضلع<br></p>اگر2 زاویه وضلع&nbsp;&nbsp; از یک مثلث با 2 زاویه وضلع&nbsp; از مثلث دیگر باهم مساوی باشند ان دو مثلث به حالت ز ز ض هم نهشتند.<p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b><span style="font-size:10.0pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>اثبات هم نهشتی دو مثلث با حالت ز زض</b></span></b></span>:</span></b></span></p> <p>رسم کنید ∆LMN&nbsp; را با &nbsp;&nbsp; شرایط&nbsp; <span style="font-size:10.0pt;">∠</span>M = 4<b>0°</b>, <span style="font-size:10.0pt;">∠</span>N = 70°, LN = 3 cm.</p><p> </p><p>همچنین مثلثی ∆XYZرسم کنید &nbsp; &nbsp;&nbsp; با شرایط&nbsp; با &nbsp; &nbsp; <span style="font-size:10.0pt;">∠</span>Y = 40°, <span style="font-size:10.0pt;">∠</span>Z = 70°, XZ = 3cm.</p> <div class="ImageBlock ImageBlockCenter"><a href="http://www.math-only-math.com/images/angle-angle-side-congruence.png" rel="gallery[pageGallery]" title="Angle Angle Side Congruence"><img src="http://www.math-only-math.com/images/xangle-angle-side-congruence.png.pagespeed.ic.j3P5C5IeCw.png" alt="Angle Angle Side Congruence" title="Angle Angle Side Congruence" data-pin-media="http://www.math-only-math.com/images/angle-angle-side-congruence.png" width="469"></a><div class="pinit"> </div></div> <p>می بینیم که &nbsp; <span style="font-size:10.0pt;"></span>M <span style="font-size:10.0pt;">∠</span> = <span style="font-size:10.0pt;">∠</span>Y, <span style="font-size:10.0pt;">∠</span>N = <span style="font-size:10.0pt;">∠</span>Z و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و &nbsp; &nbsp;&nbsp; LN = XZ</p><p> </p><p>یک کپی از مثلث&nbsp; ∆XYZ ان را برمثلث&nbsp; LMN&nbsp;&nbsp; منطبق کنید با توجه به این که&nbsp; &nbsp; X رویL&nbsp; منطبق شود &nbsp; Yروی&nbsp; M و Z روی&nbsp; N. منطبق شوند.</p> <p>پس &nbsp;&nbsp; LMN∆ <span style="font-size:10.0pt;">≅</span> ∆XYZ</p> <p>نکته : </p> <p><b>زاویه .زاویه. ضلع&nbsp; </b>کنار&nbsp; (ز.ز.ض ) و <b>زاویه .ضلع بین . زاویه </b>(ز.ض.ز) از نظر اثبات&nbsp; تقریبا مثل همند وهمنهشتند.</p> <p><br></p><p><span style="font-size: 16.6px;color: rgb(21, 125, 236);font-family: georgia,serif;"><span style="color: rgb(21, 125, 236);background: none repeat scroll 0% 0% white;font-size: 16.6px;font-family: georgia,serif;">حل تمرین باحالت زاویه و زاویه وضلع کنار&nbsp; (ز&nbsp; ز</span></span><span style="font-size: 16.6px;color: rgb(21, 125, 236);font-family: georgia,serif;"><span style="color: rgb(21, 125, 236);background: none repeat scroll 0% 0% white;font-size: 16.6px;font-family: georgia,serif;"><span style="font-size: 16.6px;color: rgb(21, 125, 236);font-family: georgia,serif;"><span style="color: rgb(21, 125, 236);background: none repeat scroll 0% 0% white;font-size: 16.6px;font-family: georgia,serif;">ض</span></span>)</span>:</span></p> <p><b>1.</b> OB نیمساز زاویه&nbsp;&nbsp;<span style="font-size:10.0pt;"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-size:10.0pt;">AOC∠</span>&nbsp; و PM ┴ OA و PN ┴ OC. اثبات کنید که&nbsp; MPO∆ <span style="font-size:10.0pt;">≅</span> ∆NPO.</p> <div class="ImageBlock ImageBlockRight"><a href="http://www.math-only-math.com/images/angle-angle-side-congruence-triangles.png" rel="gallery[pageGallery]" title="Angle Angle Side Congruence Triangles"><img src="http://www.math-only-math.com/images/angle-angle-side-congruence-triangles.png.pagespeed.ce.djm2q_h7Va.png" alt="Angle Angle Side Congruence Triangles" title="Angle Angle Side Congruence Triangles" data-pin-media="http://www.math-only-math.com/images/angle-angle-side-congruence-triangles.png" width="313"></a></div> <p><b>حل :در مثلث <br></b></p> <p>&nbsp;∆MPO و ∆NPO</p> <p>PM ┴ OM و PN ┴ ON</p><p> </p><p>T: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="font-size:10.0pt;">∠</span>PMO = <span style="font-size:10.0pt;">∠</span>PNO = 90°</p> <p>همچنین , OB نیمساز&nbsp; <span style="font-size:10.0pt;">∠</span>AOC</p> <p>T: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <span style="font-size:10.0pt;">∠</span>MOP = <span style="font-size:10.0pt;">∠</span>NOP</p> <p>OP = OP ضلع مشترک<br></p> <p><br></p><p>پس ,MPO ∆ <span style="font-size:10.0pt;">≅</span> ∆NPO&nbsp;<span style="font-size: 16.6px;color: rgb(21, 125, 236);font-family: georgia,serif;"><span style="color: rgb(21, 125, 236);background: none repeat scroll 0% 0% white;font-size: 16.6px;font-family: georgia,serif;"> باحالت زاویه و زاویه وضلع کنار&nbsp; (ز&nbsp; ز</span></span><span style="font-size: 16.6px;color: rgb(21, 125, 236);font-family: georgia,serif;"><span style="color: rgb(21, 125, 236);background: none repeat scroll 0% 0% white;font-size: 16.6px;font-family: georgia,serif;"><span style="font-size: 16.6px;color: rgb(21, 125, 236);font-family: georgia,serif;"><span style="color: rgb(21, 125, 236);background: none repeat scroll 0% 0% white;font-size: 16.6px;font-family: georgia,serif;">ض</span></span>)</span></span></p><br>