معلم5 فتحی در این وبلاگ مطالبی و اطلاعاتی بروز علمی در حیطه آموزش کلاس های پنجم تا سوم راهنمایی قرار داده شده است و همچنین سوال ، تست ،مطالب آموزنده علمی و مذهبی و نرم افزار وجود دارد اگر مطلبی هم دارید میتوانید به ایمیل من بفرستید با نام خودتان ثبت می کنم efat.fathi@chmail.ir http://fathi5.mihanblog.com 2020-08-15T12:48:18+01:00 text/html 2020-01-15T07:32:40+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی مجموع زوایای خارجی چند ضلعی=360 درجه http://fathi5.mihanblog.com/post/2123 <div><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:21.25pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:black;mso-themecolor:text1" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:21.25pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:black;mso-themecolor:text1" lang="FA">قانون کلی به جدول زیر توجه کنید هر بار یک ضلع به شکلها اضافه میکنیم. 180 درجه به مجموع اضافه میشود</span></p> <div align="right"> <table class="MsoTableGrid" dir="rtl" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt: solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-table-dir:bidi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes"> <td style="width:54.95pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="73" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="FA">نام شکل</span></p> </td> <td style="width:2.0cm;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="76" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA">تعدادضلع</span></p> </td> <td style="width:3.0cm;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="113" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA">مجموع زاویه های</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>داخلی</span></p> </td> <td style="width:92.15pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="123" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA">هر یک زاویه</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1"> <td style="width:54.95pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="73" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA">مثلث</span></p> </td> <td style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor: text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt;mso-border-right-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="76" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA">3</span></p> </td> <td style="width:3.0cm;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor: text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt;mso-border-right-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="113" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>180<b>°</b></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA"></span></p> </td> <td style="width:92.15pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="123" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>60<b>°</b></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2"> <td style="width:54.95pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="73" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red" lang="FA"><span dir="RTL"></span>4ضلعی</span></p> </td> <td style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor: text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt;mso-border-right-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="76" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA">4</span></p> </td> <td style="width:3.0cm;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor: text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt;mso-border-right-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="113" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>360<b>°</b></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA"></span></p> </td> <td style="width:92.15pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="123" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>90<b>°</b></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3"> <td style="width:54.95pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="73" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red" lang="FA"><span dir="RTL"></span>5ضلعی</span></p> </td> <td style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor: text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt;mso-border-right-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="76" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA">5</span></p> </td> <td style="width:3.0cm;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor: text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt;mso-border-right-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="113" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>540<b>°</b></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA"></span></p> </td> <td style="width:92.15pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="123" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>108<b>°</b></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4"> <td style="width:54.95pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="73" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red" lang="FA"><span dir="RTL"></span>6ضلعی</span></p> </td> <td style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor: text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt;mso-border-right-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="76" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA">6</span></p> </td> <td style="width:3.0cm;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor: text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt;mso-border-right-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="113" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>720<b>°</b></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA"></span></p> </td> <td style="width:92.15pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="123" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>120<b>°</b></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5"> <td style="width:54.95pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="73" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red" lang="FA"><span dir="RTL"></span>7ضلعی</span></p> </td> <td style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor: text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt;mso-border-right-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="76" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA">7</span></p> </td> <td style="width:3.0cm;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor: text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt;mso-border-right-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="113" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>900<b>°</b></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA"></span></p> </td> <td style="width:92.15pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="123" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>128.57...<b>°</b></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6"> <td style="width:54.95pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="73" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red" lang="FA"><span dir="RTL"></span>8ضلعی</span></p> </td> <td style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor: text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt;mso-border-right-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="76" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA">8</span></p> </td> <td style="width:3.0cm;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor: text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt;mso-border-right-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="113" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>1080<b>°</b></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA"></span></p> </td> <td style="width:92.15pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="123" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>135<b>°</b></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:7"> <td style="width:54.95pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="73" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red" lang="FA"><span dir="RTL"></span>...</span></p> </td> <td style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor: text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt;mso-border-right-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="76" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA">...</span></p> </td> <td style="width:3.0cm;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor: text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt;mso-border-right-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="113" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA">...</span></p> </td> <td style="width:92.15pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="123" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA">...</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:8;mso-yfti-lastrow:yes"> <td style="width:54.95pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="73" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA">چند ضلعی</span></p> </td> <td style="width:2.0cm;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor: text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt;mso-border-right-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="76" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><b><span dir="LTR">n</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; color:red" lang="FA"></span></p> </td> <td style="width:3.0cm;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor: text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt;mso-border-right-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="113" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>(<b>n</b>-2) × 180<b>°</b></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red" lang="FA"></span></p> </td> <td style="width:92.15pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="123" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>(<b>n</b>-2) × 180<b>°</b> / <b>n</b></span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red" lang="FA"></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:21.25pt"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi" lang="FA">باتوجه به جدول <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>اگر<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>2 را از<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>تعداد ضلع<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><b><span dir="LTR">n</span></b><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi" lang="FA"><span dir="RTL"></span> کم کنیم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>تعداد مثلت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>داخل </span><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/338" target="" title="">چند ضلعی</a><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi" lang="FA"> به دست می آید. که تعداد </span><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/424" target="" title="">مثلث </a><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi" lang="FA">را در 180 درجه ضرب کنیم .چرا عدد 2 را کم کنیم ؟زیرا با 2ضلع مثلث نمی سازیم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>.مثال:مجموع </span><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/337" target="" title="">زاویه های داخلی</a><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi" lang="FA"> یک 10 ضلعی چند درجه است؟ وهریک زاویه چند درجه است؟</span></p></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">مجموع زاویهای داخلی چند ضلعی= &nbsp;&nbsp; n-2) × 180°&nbsp; )</font></b></div><b><font size="3">&nbsp;(n-2) × </font></b><font size="3"><b>180&nbsp;&nbsp; حالا پاسخ را بر تعداد ضلع تقسیم کن یک زاویه داخلی می شود<br>&nbsp; اگر پاسخ را از 180 کم کنی یک زاویه خارجی می شود<br></b></font>&nbsp;<font size="3">باتوجه به جدول&nbsp; اگر&nbsp; 2 را از&nbsp; تعداد ضلع&nbsp; n کم کنیم&nbsp; تعداد <a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/423" target="" title=""><b>مثلت&nbsp;</b></a> داخل چند ضلعی به دست می آید. که تعداد مثلث را در 180 درجه ضرب کنیم .چرا عدد 2 را کم کنیم ؟زیرا با 2ضلع مثلث نمی سازیم&nbsp; .مثال:مجموع زاویه های داخلی یک 10 ضلعی چند درجه است؟ وهریک زاویه چند درجه است؟<br>(<b>n-2) × 180°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = (10-2)×180° = 8×180° = 1440°&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =<br>مجموع زاویه ها1440 درجه است. و1440 را بر10 تقسیم می کنیم تا یک زاویه به دست آید.<br>1440°/10 = 144°&nbsp;&nbsp;&nbsp; که یک زاویه 144 درجه است</font><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/file.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2019-10-19T08:15:54+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی ریاضی ششم فصل3 http://fathi5.mihanblog.com/post/2120 <font size="3">درسنامه فصل سوم (ریاضی کلاس ششم): اعداد اعشاری<br>1-عددهای اعشاری نمایشی از عددهای کسری یا مخلوط هستند که مخرجشان 10 یا 100 یا … میباشد.<br>2-برای تبدیل کسر به اعشار دو راه داریم:<br>الف) مخرج را به 10 یا 100 یا 1000 یا … برسانیم.<br>ب) صورت را بر مخرج تقسیم میکنیم.<br>3-برای خواندن عدد اعشاری ابتدا قسمت عدد صحیح را میخوانیم، بعد قسمت اعشاری را میخوانیم و بعد آخرین مرتبه اعشاری را میخوانیم.<br>مثلاً اگر سه رقم اعشار داشته باشیم، میگوییم هزارم.<br>4-اگر یکان عدد صحیح صفر بود، بعد از خواندن قسمت عدد صحیح میگوییم: «عدد صحیح و»<br>مثال: عدد مقابل را بخوانید: 20/05 میخوانیم بیست عدد صحیح و پنج صدم.<br>5-صفرهای جلوی عدد اعشاری خوانده نمیشود.<br>6-برای مقایسه دو عدد اعشاری ابتدا نگاه به عدد صحیح میکنیم اگر برابر بود به ترتیب به دهم، صدم، … نگاه میکنیم، هر کدام بزرگتر بود آن عدد بزرگتر است.<br>7-در جمع و تفریق دو عدد اعشاری باید دقت کرد ممیز زیر ممیز باشد و هر مرتبه حتماً زیر مرتبه خود نوشته شود و هنگام جمع یا تفریق در جواب به ممیز میرسیم، ممیز می‌زنیم.<br>8-در ضرب اعشار به ممیز توجه نمیکنیم، ضرب را انجام میدهیم، وقتی پاسخ به دست آمد به تعداد رقمهای اعشاری از سمت راست میشماریم و ممیز میزنیم.<br>9-در ضرب و تقسیم بر (10 و 100 و 1000 و …):<br>الف) در ضرب به تعداد صفرها ممیز به جلو میرود.<br>ب) در تقسیم به تعداد صفرها ممیز به عقب میرود.<br>10-در تقسیم اعشاری به ممیز میرسیم ابتدا خط ممیز را ادامه میدهیم و یک ممیز در خارج قسمت میزنیم، بعد تقسیم را ادامه میدهیم.<br>11-در تقسیم نوع اول یعنی مقسوم علیه عدد صحیح می‌باشد، تعداد رقمهای اعشاری مقسوم و باقیمانده برابر است.<br>12-تعداد دور × محیط = مسافت پیموده شده<br>13-اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را در عددی غیر از صفر ضرب کنیم خارج قسمت تغییر نمیکند ولی باقیمانده در همان عدد ضرب میشود.<br>14-وقتی بخواهیم تقسیم نوع دوم (مقسوم علیه اعشاری باشد) را حل کنیم ابتدا آن را در 10 یا 100 یا … ضرب میکنیم، که بستگی به تعداد رقمهای اعشاری مقسوم علیه دارد، مثلاً اگر یک رقم اعشار دارد در ده ضرب میکنیم تا ممیز از بین برود و تقسیم را انجام میدهیم و خارج قسمت را مینویسیم و باقیمانده را بر همان عدد تقسیم میکنیم.</font> text/html 2019-10-19T08:10:01+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی ریاضی ششم فصل2 http://fathi5.mihanblog.com/post/2119 <font size="3">درسنامه فصل دوم (ریاضی کلاس ششم): کسر<br>1-برای جمع یا تفریق کسر ابتدا باید مخرج مشترک بگیریم.<br>2-برای ساختن کسرهای مساوی: صورت و مخرج را در یک عدد غیر از صفر ضرب میکنیم.<br>3-راههای مخرج مشترک: <br>الف) اگر به هم بخشپذیرند مخرج بزرگتر را می‌گیریم.<br>ب) اگر به هم بخشپذیر نیستند و به یک عدد مشترک هم بخشپذیر نیستند در هم ضرب میکنیم.<br>ج) اگر به یک عدد مشترک بخشپذیرند از کوچکترین مضرب مشترک استفاده میکنیم.<br>4-برای کوچکترین مضرب مشترک:<br>الف) مضربهای دو عدد را مینویسیم و اولین مضرب مشترک را انتخاب میکنیم.<br>ب) بزرگترین عامل مشترک بین دو عدد را پیدا کرده و به صورت تساوی ضرب مینویسیم و یک عدد مشترک را خط میزنیم. مثال: بین 36 و 27</font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#FF0000">108</font>&nbsp; و81 و54و <font color="#FF0000">27</font>&nbsp; الف مضربها<br></font></p><p><font size="3">144 و<font color="#FF0000">108</font> و72و <font color="#FF0000">36</font> <br></font></p><p><font size="3">کوچکترین مضرب مشترک27 و36= &nbsp;&nbsp; 108 =9×4×9× 3</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">5-ضرب کسر: صورت × صورت میشود صورت می‌نویسیم و مخرج × مخرج میشود در مخرج مینویسیم.<br>6-در ضرب کسر قبل از ضرب کردن اگر ساده میشود بهتر است ساده کنیم بعد ضرب کنیم.<br>7-برای معکوس کردن کسر جای صورت و مخرج را عوض میکنیم.<br>8-هر گاه حاصل ضرب دو عدد برابر 1 باشد، آن دو عدد را «معکوس» یکدیگر مینامند، همه اعداد به جز صفر معکوس دارند.<br>9-به طور کلی در تساوی دو کسر مانند ، از رابطه زیر به دست میآید.<br>10-برای تقسیم دو کسر با مخرجهای برابر کافی است صورتهای آنها را بر یکدیگر تقسیم کنیم.<br>11-برای تقسیم دو کسر کافی است که کسر اول را در معکوس کسر دوم ضرب کنیم.<br>12-در کسرهای ترکیبی ابتدا تساویهای صورت و مخرج را حل میکنیم سپس صورت را بر مخرج تقسیم میکنیم.<br>13-برای مقایسه دو عدد مخلوط ابتدا عددهای صحیح و سپس کسرها را مقایسه میکنیم.<br>14-برای تقسیم کردن کسر میتوان از دور×دور = صورت، نزدیک × نزدیک = مخرج استفاده کرد.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">&nbsp;</font></p> text/html 2019-10-19T08:06:51+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی اعداد زوج وفرد http://fathi5.mihanblog.com/post/2118 <div id="siteSub" class="noprint">از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد</div> <p>اعداد صحیح با توجه به بخش‌پذیری‌شان به عدد دو، به دو بخش <b>زوج</b> و <b>فرد</b> تقسیم می‌شوند. اعداد فرد به اعداد صحیحی گفته می‌شوند که بر دو بخش پذیر نباشند. (حاصل تقسیم آنها به دو نیمه یک عدد صحیح و باقی‌مانده <span class="mw-redirect">یک</span> باشد. اعداد فرد در ریاضی در مقابل <span class="mw-redirect">اعداد زوج</span> قرار دارند و مضرب دو نیستند. یک و منفی سه از اعداد فرد هستند. كه فرمول اعداد فرد میشود 2n-1صفر، چهار و منفی دو از اعداد زوج هستند. به ازای هر عدد صحیح مانند n هر عدد k زوج است اگر و تنها اگر k=۲n باشد یا عدد صحیحی که ۲ را عاد کند زوج است (در حالت کلی تر اگر عددی، عدد زوجی را عاد کند زوج است) به ازای هر عدد صحیح مانند n هر عدد p فرد است اگر و تنها اگر p=۲n-۱ باشد یا عدد صحیحی که ۲ را عاد نکند فرد است (در حالت کلی تر اگر این عدد صحیح هیچ عدد زوجی را عاد نکند فرد است) به عبارت دیگر برای اثبات زوج بودن یک عدد کافی است ثابت کنیم از یک عدد فرد یک واحد کمتر است (یا بیشتر است) به همین صورت برای اثبات فرد بودن یک عدد کافی است ثابت کنیم از یک عدد زوج یک واد بیشتر (یا کمتر) است </p> <ul><li>اعداد -۱ و -۳ و … فرد هستند</li><li>اعداد -۲ و -۴ و … زوج هستند</li><li>عدد صفر عددی زوج است</li></ul> <p>چون که هر عددی را که بر دو تقسیم کنیم و حاصل عددی صحیح باشد زوج محسوب می‌شود. عدد صفر از این امتحان سربلند بیرون می‌آید، چرا که اگر آن را تقسیم بر دو کنید نتیجه می‌شود صفر که خود عددی صحیح است. <br></p><ul><li>حاصل جمع دو عدد زوج، زوج است.</li><li>حاصل جمع دو عدد فرد، زوج است.</li><li>حاصل جمع یک عدد زوج با یک عدد فرد، فرد است</li><li>حاصل ضرب یک عدد فرد در هر عدد فردی، فرد است.</li><li>حاصل ضرب یک عدد زوج در هر <span class="new">عددصحیح</span>، زوج است.</li><li>جمع سه عدد فرد،فرد است.</li><li>جمع دو تا عدد زوج و یک عدد فرد،فرد است.</li></ul> text/html 2019-10-19T08:05:12+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی ریاضی ششم فصل 1 http://fathi5.mihanblog.com/post/2117 <font size="3">درسنامه فصل اول (ریاضی کلاس ششم) : الگوهای عددی<br>1-به اعداد … و … و 10 و 8 و 6 و 4 و 2 اعداد زوج یا مضربهای عدد 2 میگویند.<br>2-به اعداد … و … و 11 و 9 و 7 و 5 و 3 و 1 اعداد فرد میگویند.<br>3-حاصل جمع دو عدد زوج، عددی زوج است.<br>حاصل جمع دو عدد فرد، عددی زوج است.<br>حاصل جمع عددی زوج با عددی فرد عددی فرد است.<br>4-اگر بخواهیم مضرب عددی را به دست آوریم آن عدد را به ترتیب در (1 و 2 و 3 و …) ضرب میکنیم.<br>5-برای تشخیص اعداد زوج و فرد باید به رقم یکان آن‌ها توجه کرد اگر یکان آنها (0، 2، 4، 6 و 8) باشد زوج و اگر</font><font size="3"> </font><p><font size="3">(1 و 3 و 5 و 7و 9) باشد فرد است.<br>6-اگر به مقدار مساوی اضافه شد شماره ی2 × مقدار اضافه شدن سپس + یا منها میکنیم. تا شکل دو به دست آید بعد شماره دو را بر میداریم و الگوی خواسته شده را میگذاریم.<br>7-نفر در صف: اگر عدد وسطی بود × 2 سپس منهای یک، اگر از دو طرف دو عدد دادند دو عدد را با هم جمع میکنیم سپس منهای یک میکنیم.<br>8-برای مقایسه دو عدد ابتدا رقمها را میشماریم هر کدام بیشتر بود بزرگتر است اگر تعداد برابر بود به رقمهای سمت چپ هر عدد نگاه میکنیم. سپس به رقمهای بعدی نگاه می‌کنیم.<br>9-اگر عددی را بر عدد دیگر تقسیم کنیم و باقی مانده صفر شود میگوییم بخشپذیر است.<br>10-عددی بر 2 بخشپذیر است که رقم یکانش 0، 2، 4، 6 یا 8 باشد.<br>11-عددی بر 5 بخشپذیر است که رقم یکانش 0 یا 5 باشد.<br>12-عددی بر 3 بخشپذیر است که جمع رقمهایش بر 3 بخشپذیر باشد و عددی بر 9 بخشپذیر است که جمع رقمهایش بر 9 بخشپذیر باشد.<br>13-قرینه ی هر عدد با عوض کردن علامت به دست می‌آید.<br>14-در مقایسه ی دو عدد منفی: عددی که به صفر نزدیک‌تر است بزرگتر است یا عددی که ظاهرش بزرگتر است کوچکتر است.</font></p> text/html 2019-02-06T06:29:17+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی قطر مستطیل http://fathi5.mihanblog.com/post/2116 <div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/zb10.png"></div><div><ul><li>هر مستطیل دارای دو قطر است که اندازه این قطرها از فرمول زیر محاسبه می‌شود:(a طول مستطیل وb عرض آن است) </li></ul> <img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/2ca360d78c0a3daefc49d062eb9c1f90.png"><p><br></p><p>اندازه قطر مستطیل برابر است با مجذورِ مجموعِ مربعِ طول و مربعِ عرض.</p> <p style="text-align: center;">(²عرض+²طول)√ = قطر</p> <p>مثال: مستطیلی با ابعاد 12 سانتی‌متر و 5 سانتی‌متر داریم. اندازه قطر آن چقدر است؟</p> <p dir="ltr" style="text-align: center;">√(5<sup>2</sup>&nbsp;+ 12<sup>2</sup>) = √(25 + 144) = √169 =&nbsp;<b>13 cm</b></p></div> text/html 2019-02-01T04:42:18+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی قطر اشکال هندسی یعنی چه http://fathi5.mihanblog.com/post/2114 <div> در هندسه پاره‌خطی‌ست که هر دو رأس غیر مجاور یک چندضلعی یا چندوجهی را به هم متصل کند. درمربع قطرAC<br></div><div><br></div><div><br></div><div><img class="rg_ic rg_i" data-sz="f" name="TfjVAlJpj7BEIM:" alt="Image result for ‫قطر مربع‬‎" style="width:210px;height:207px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:-10px" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAOIAAADfCAMAAADcKv+WAAABR1BMVEX///+IABUAAACLABWOABa6urpsbGzW1tapqalcXFxdAA4UAAN0dHSZKZpSAA16ABPbn75VAA26V6KaL5uioqJ1ABLYzvRJSUnq6uohAAWlpaUbAAQjAAVPT0/d3d3k//8iMsn69voyAAjElMTm0+ZBQUGsX6xwXsz4//85OTnext4sAAezz/f23d6rj9UhLdD/5vDt6vuAbM8AF8YVIce5nNp6juPX2fD/8+0dHR3WwOSUo+bq8/1Ued/y6fLDqNtmh+E3UNFHQsmkxvU7Nce4y/OgPZ6hWLbJf6/JnMi7crCbRqztytSxesDqwta0itKlR6GeTrepN5m8YqjlssaaPq7StdvMu+rRibGndMmpWaqwRp2masK6gLvZrcyzW6W8o9w+WdNeS8na7f6TquyQgdRLad1ynuqTdM66vOnN7f03WdfBy/DWYVpRAAAFPklEQVR4nO3d+1caRxTA8QG0mra0lLGJTRuzNAaVqlCDxSQKQc0ixah5mRRrHqZJa9r//+fO7IrR+GCBO3PvzrnfcwLkHM6e/TB3Hz/kZIXgOI7jOI7jOI7jOI7jOI7jOI7jOI7jOM6lckHYe2G0TFqm0+lHv2Lvx6ly1WoVbmsZf7/ZfC0blBYys5NO+4twm5NX1euGfAG2xYHLyMZuYU+CGUPipvwDaoMDt+S3ltXrkz+hNhgS52QDaoMDtyXn9Rvcwdghqt9s4voodslRvUdvwHQniM/kthDDSfy+0PsSEIFXcempfh1O3v0as2shcVMGR+FeexmK6Lfb7Z3gbDOcvAK00b4aP1pF8VrWhHgJdwJ81c7n8+17+iMucSKZ/PnLgDi3o+5GZMPE3QgqcUQJh0KiyL3a3981ci+CSVRr+EsqdUQ0FyJRC4cSLhP1lKYSLhMnQqHDxHBKXSYeTanDxE9CV4nHU+osMbjiJ1wmnphSR4nBPU3CZeKpKXWSqITJRMJlohZ+n3KZqI7D5Lcpl1fx7Bo6R5w5K3SMeOPMlLpGvHHOGrpFvHKu0CXi+WvoEvHaecehU8SL1tAd4sVCV4i3L5pSZ4iXrKEjxEuFThAvPJc6Q+widIB4+ZS6QDz3ztsp4mVXCzeIXac09sTuUxp34kwUYayJkdYw1sSIwhgTI5xLY07sdk8Tf2LUKY0vMfoaxpUY+TiMLbGHKY0psZcppUSseXfqDyNtMNo9DT1iofygMuW9i/DNHteQDnG++FHsFteO/nZ4+J8QucNKTr8fHk6f+GLPQjLEWnlWvFF/dNX19Xrxw3Sp/LZe91YO6t6/n4y9Tikhonhff7/+V/hxavWdmF+fLXnq/cBbEwvebOdbva8hHWJ14e39g5Xgn6aXVj+oKV0WJW9lWkwVb4r5Y2I/QjLEf9SpplD8W3+saqJKEcVpYk9XfHLEKe+jqHoP9MfcQf2mmLy/fIbYn5AMsaYuGgvl8Iy6WPytMnVn7XNiX1NKiCherHrHl/7aurf6UJTK+lgsK2JRE/tcQ0LEbvVxtYgZsd8pjQ9RCb8Z6q6JMXFmAGE8iLcHEcaCOMiUxoM4OpgwBsRBhfSJAwvJEwcXUicCCIkTIYS0iSBC0kQYIWUikJAwEUpIl3gdSkiWCLaGZImAQqJEuCmlSgQVkiRCTilNIuwaUiQq4XeQQnpE6DWkR4QXUiOOQU8pOeIY/BoSIxqYUmJEE1NKi2hISIgIfj0kRzS1hnSI5oRUiAaFRIgmhTSIRoUkiGaFFIiGhQSIpoX4RONCdKJ5ITbRghCZaEOIS7QiRCWOffYftrlHVMIfzAMxiUr4ow0hHtGaEI04YmlK8Yjj1tYQi2hTiEMctzelSES7Qgyi1SlFIVpeQwSiEv5kVWidaHtK7RMRhJaJ9qfUNtH6mcY6EWNK7RJRptQqEUtoj4g0pRaJaGtojYgotETEm1JbxBzK9dA8sfP42OHkzF28KTVJXErL59MhUT9KB7Mj4mQQIPGZbPuVDvEr3ELintRPJ2xBPWJSiGxjy9/uELELrszZ1m6hsOGDPWNyTi6KveAXGx/BbyIkBk/tBSNmZEW8pPTk5c4qpq8CbW5JrWCO0pOXVdngSaGPoI7FTd9Xm9t5Tuk56NlWYXIy4zemu381ShvyVrPZ/N2vwWwOpGxL/+BPZQVka0tPHuu3OfkYZHMwBcS5nRbMZG3lwxPNRh7mJwMp6+tjUW5j74fBmrd097B3g+M4juM4juM4juM4juM4juM4juM4juM4juNc7n8nncKhkeRvbAAAAABJRU5ErkJggg==">&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.mathopenref.com/images/polygons/diagsillusion.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="https://img.tebyan.net/big/1387/08/1771957112324213516714112419666129118189151.gif" class=" lazyloaded" alt="چهارضلعی ها" data-src="https://img.tebyan.net/big/1387/08/1771957112324213516714112419666129118189151.gif" align="middle//"></div><div><p>از آنجا که قطر رئوس غیر مجاور را متصل می‌کند، یک مثلث نمی‌تواند قطر داشته باشد و یک چهارضلعی (مربع یا مستطیل) دو قطر دارد. تمام قطرهای یک <a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1280" target="" title="">چندضلعی کوژ</a> درون آن هستند، اما چند قطر یک <a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1280" target="" title="">چندضلعی کاو</a> بیرون از آن قرار می‌گیرد. تعداد قطرهای یک n-ضلعی (n ≥ ۳) کوژ یا کاو از این رابطه بدست می‌آید: </p><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><semantics><mrow><mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"><mrow><mfrac><mrow><msup><mi>n</mi> <mrow> <mn>2</mn> </mrow> </msup> <mo>−</mo> <mn>3</mn> <mi>n</mi> </mrow> <mn>2</mn> </mfrac> </mrow> <mspace width="thinmathspace"></mspace> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\frac {n^{2}-3n}{2}}\,}</annotation>&nbsp;</semantics></math></span></span> <dl><dd style="direction: ltr; padding: 1em 0px;"><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <semantics> <mrow> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow> <mfrac> <mrow> <mi>n</mi> <mo stretchy="false">(</mo> <mi>n</mi> <mo>−</mo> <mn>3</mn> <mo stretchy="false">)</mo> </mrow> <mn>2</mn> </mfrac> </mrow> <mspace width="thinmathspace"></mspace> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\frac {n(n-3)}{2}}\,}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/aa532853e8a15eb3ba5d7c89308eeb082990da48" class="mwe-math-fallback-image-inline" style="vertical-align: -1.838ex; width:9.825ex; height:5.676ex;" alt="{\frac {n(n-3)}{2}}\,"></span></dd></dl><ul><li style="text-align: justify;">یک مربع (یا هر چهارضلعی) دارای 2 = 2 / (3-4) 4 قطر می‌باشد.</li><li style="text-align: justify;">یک هشت ضلعی دارای 20 = 2 / (3-8) 8 قطر می‌باشد.</li><li style="text-align: justify;">یک مثلث دارای 0 = 2 / (3-3) 3 قطر می‌باشد.</li></ul> <p style="text-align: justify;">در چندضلعی‌های مقعر، قطر می‌تواند از خارج از هندسه نیز عبور کند؛ مثالی از این حالت در شکل زیر نمایش داده شده است.</p> <p><img class="alignnone size-full wp-image-369869" src="https://blog.faradars.org/wp-content/uploads/2018/02/asasasas.jpg" alt="" width="664" height="356"></p><dl><dt><img class="rg_ic rg_i" data-src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSG-M-SpRjK7lIfNZjX_qUXN0v9YRg0thXRrtQN1sVMsHyM3nLs" alt="Image result for ‫قطر یعنی چه‬‎" style="width: 223px; height: 179px; margin-left: 2px; margin-right: 2px; margin-top: -6px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSG-M-SpRjK7lIfNZjX_qUXN0v9YRg0thXRrtQN1sVMsHyM3nLs"></dt></dl></div> text/html 2019-01-18T12:01:19+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی زاویه های داخلی و خارجی چند ضلعی ها http://fathi5.mihanblog.com/post/2113 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><font color="#FF0000"><b>زاویه داخلی </b></font><br><div>در یک چند ضلعی هر دو ضلع در یک نقطه به هم می رسند. زاویه بین هر دو ضلع که داخل چند ضلعی قرار بگیرد ، زاویه داخلی نام دارد.</div><div> به شکل ها دقت کنید. <br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/zb1.png"></div><div>زاویه های داخلی به رنگ آبی نشان داده شده اند. روابطی که در ادامه خواهیم گفت، مربوط به زاویه های داخلی در چند ضلعی های منتظم است.</div>مجموع زاویه های داخلی در چند ضلعی های منتظم<br><br><b>مجموع زاویه های داخلی یک چند ضلعی منتظم چند است؟</b><br><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/zb2.png"></div><div>در هر کدام از چند ضلعی های منتظم ، یک راس را به سایر راس ها وصل کرده ایم. با این کار چند ضلعی به تعدادی مثلث جدا از هم تقسیم میشوند. از&nbsp; میدانیم مجموع زاویه های داخلی یک مثلث ۱۸۰ درجه است. پس از برای بدست آوردن مجموع زاویه های داخلی در چند ضلعی های منتظم کافی است:</div><div>تعداد مثلث های بوجود امده را در عدد ۱۸۰ ضرب کنیم.</div><div>&nbsp;همیشه تعداد مثلث های جدا از هم که بوجود می ایند، دو تا از تعداد ضلع های چند ضلعی کمترند. <br></div><div>۱۸۰) ×&nbsp;( ۲ –&nbsp;تعداد اضلاع&nbsp;) = مجموع زاویه های داخلی در چند ضلعی های منتظم<br>اندازه هر زاویه داخلی در چند ضلعی های منتظم<br>چون در چند ضلعی های منتظم همه زاویه ها با هم مساوی است، پس با تقسیم مجموع زاویه ها بر تعداد آن ها، اندازه هر زاویه داخلی</div><div> بدست می اید. یعنی :<br><font color="#993399"><b>&nbsp;تعداد اضلاع /&nbsp;۱۸۰ ×&nbsp;( ۲ –&nbsp;تعداد اضلاع&nbsp;) = اندازه هر&nbsp;زاویه داخلی در چند ضلعی های منتظم</b></font><br>مجموع زاویه های داخلی 15 ضلعی چند درجه<br></div><div><span dir="LTR">13=۱۵-۲<br>مجموع زاویه های داخلی ۲۳۴۰=۱۳×۱۸۰ یک پانزده ضلعی<br><b>زاویه خارجی <br></b></span><br><span dir="LTR"><img class="rg_ic rg_i" data-src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQMlmjbLuklrfCOClQPTzhkFAI4FEXqpm8NE5_t0UjYyWBwYJEA" alt="Image result for ‫زاویه های خارجی‬‎" style="width: 147px; height: 161px; margin-left: 26px; margin-right: 27px; margin-top: 0px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQMlmjbLuklrfCOClQPTzhkFAI4FEXqpm8NE5_t0UjYyWBwYJEA">در این درس میخواهیم زاویه های خارجی در چند ضلعی های منتظم را معرفی کنیم. یک چند ضلعی محدب را در نظر بگیرید. توی هر گوشه دوتا خط به هم میرسند تا یک زاویه بوجود بیاید. این زاویه که بین ضلع های زاویه تشکیل شده رو زاویه داخلی میگویند <br></span></div><div><span dir="LTR"> حالا اگه یکی از ضلع های زاویه رو به صورت خط راست ادامه بدیم، زاویه ای که بین این امتداد و ضلع دیگه زاویه تشکیل میشو، زداویه خارجی گفته میشود. در شکل زاویه خارجی با رنگ آبی مشخص شده است.<br></span><br><span dir="LTR"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/zb3.jpg" width="468" height="261"> <br><b>رابطه بین زاویه داخلی و خارجی در هر گوشه</b><br></span><br><span dir="LTR"><img class="rg_ic rg_i" data-src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQaY-YEfERycv5JMWyz1lNdHjONSTOQRP8MI72nsxrjD_QVO_Xi" alt="Image result for ‫زاویه های خارجی‬‎" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 40px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQaY-YEfERycv5JMWyz1lNdHjONSTOQRP8MI72nsxrjD_QVO_Xi" width="476" height="114">رد تعریف گفتیم که ضلع زاویه را باید به صورت خط راست ادامه بدهیم . اگه به شکل زیر دقت کنید کاملا واضح است که توی هر گوشه زاویه داخلی و خارجی مکمل هم هستند و یا به عبارتی <br></span>&nbsp;در هر گوشه جمع زاویه داخلی و خارجی مساوی ۱۸۰ است.<br><font color="#CC0000"><b>محاسبه زاویه های خارجی در چند ضلعی های منتظم</b></font><br>میدانیم&nbsp; از تعداد اضلاع ۲ تا کم کنیم و جوابش را در ۱۸۰ ضرب کنیم، مجموع زاویه های داخلی چند ضلعی منتظم بدست میاید.<br>میدانیم مجموع زاویه داخلی و خارجی در هر گوشه هم برابر ۱۸۰ میشود. پس مجموع زاویه های &nbsp;داخلی و خارجی کل شکل را اگه بخواهیم باید تعداد گوشه ها را در ۱۸۰ ضرب کنیم<br>با دانستن این دو مورد ستون سوم و چهارم جدول رو کامل میکنیم. حالا برای پرکردن ستون آخر باید ستون سوم رو از ستون چهارم کم کنیم. اگه دقت کنید این اختلاف&nbsp; همه شکل ها ۳۶۰=۱۸۰×۲ بدست امده. از این تمرین نتیجه میگیریم که :<br>مجموع زاویه های خارجی همیشه مساوی ۳۶۰ است.<br>محاسبه هر زاویه خارجی یک چند ضلعی منتظم<br>در چند ضلعی های منتظم تمام ضلع ها با هم و تمام زاویه های هم با هم مساوی است. این مطلب برای زاویه های خارجی هم صادق است. یعنی تمام زاویه های خارجی هم باهم مساوی هستند. پس برای پیدا کردن اندازه هر زاویه خارجی در یک چند ضلعی منتظم به صورت زیر عمل می کنیم:<br>اندازه هر زاویه خارجی در چند ضلعی منتظم مساوی ۳۶۰ تقسیم بر تعداد اضلاع <br>البته میدونیم که تعداد اضلاع و تعداد زاویه ها باهم برابره !<br>&nbsp;<br><font size="4" color="#6600CC"><b>اثبات اینکه چرا مجموع زاویه های خارجی هر nضلعی برابر ۳۶۰ میشود</b></font><br>در ابتدای درس گفتیم که در هر گوشه از یک چندضلعی جمع زاویه داخلی با زاویه خارجی مساوی با ۱۸۰ میشود یک nضلعی دارای nگوشه است بنابراین جمع همه زاویه های داخلی با همه زاویه های خارجی مساوی با&nbsp; n×۱۸۰&nbsp; هست. از طرفی میدنیم که جمع همه زاویه های داخلی به تنهایی</div><div> از فرمول ۱۸۰×(n -2) بدست میاید. در نتیجه اگه فرمول اولی رو منهای دومی کنیم، عبارت باقی مانده برابر با مجموع همه زاویه های خارجی خواهد بود.<br><font size="3" color="#993399"><b>n×۱۸۰ – (n-2)×۱۸۰ = ۱۸۰×n – n×۱۸۰ + ۲×۱۸۰ = ۱۸۰n – 180n + 360 = 360</b></font><br><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> text/html 2019-01-16T07:34:50+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی تشخیص عدد اول یا مرکب http://fathi5.mihanblog.com/post/2112 1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;تشخیص عدد اول یا مرکب <br>2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;بعد از اینکه روش غربال رو یاد گرفتیم ، نوبت این است که تشخیص بدهیم این عدد اول&nbsp;هست یا نه . <br><div>3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;برای تشخیص اول یا مرکب بودن یک عدد ، باید عدد داده شده&nbsp; بر تک تک اعداد اول&nbsp; یعنی ۲ و ۳ و ۵ و … به ترتیب تقسیم کنیم. اگر عدد داده بر هیچ کدام از اعداد اول تقسیم نشد ، عدد داده شده اول است. <br></div><div>اما اگرحتی به یکی از اعداد اول بخش پذیر باشد ، ان وقت&nbsp; عدد اول نیست بلکه مرکب هست.</div>4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;سوال اصلی اینجاست که خب همه میدانیم اعداد اول تعدادشان بینهایت هست ، ما از کجا بدانیم تقسیم کردن ها را تا کدام عدد اول باید ادامه بدهیم ؟؟؟<br>5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;ابتدا راه کاری که توی کتاب درسی هست . اما بعد یه روش خیلی آسان تر&nbsp; یاد میدهیم. پس تا آخر این درس با من همراه باشید.<br>6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;اولین کاری که باید بکنیم این که جذر تقریبی اآن عدد را بگیریم. حالا عدد داده شده رو بر تمام اعداد اول که کوچکتر یا مساوی جذر تقریبی هستند ، تقسیم میکنیم. اگر به هیچ کدم تقسیم نشد، یعنی ان عدد اول هست. تمام شد و رفت !<br>7.&nbsp;&nbsp; &nbsp;برای جذر تقریبی گرفتن ، لازم است که توان دوم اعداد طبیعی رو بلد باشیم. به جواب توان دوم میگنویند مجذور . مثلا عدد ۱۶ مجذور عدد ۴ و عدد ۲۵ مجذور عدد ۵ هست.<br>8.&nbsp;&nbsp; &nbsp;۱²=۱ &nbsp;, &nbsp;۲²=۴ &nbsp;, &nbsp;۳²=۹ &nbsp;, &nbsp;۴²=۱۶ &nbsp;, &nbsp;۵²=۲۵<br>9.&nbsp;&nbsp; &nbsp;۶²=۳۶ &nbsp;, &nbsp;۷²=۴۹ &nbsp;, &nbsp;۸²=۶۴ &nbsp;, &nbsp;۹²=۸۱ &nbsp;, &nbsp;۱۰²=۱۰۰<br>10.&nbsp;&nbsp; &nbsp;۱۱²=۱۲۱ &nbsp;, &nbsp;۱۲²=۱۴۴ &nbsp;, ۱۳²=۱۶۹ &nbsp;, &nbsp;۱۴²=۱۹۶ &nbsp;, &nbsp;۱۵²=۲۲۵ &nbsp;, …<br>11.&nbsp;&nbsp; &nbsp;مثلا جذر تقریبی عدد ۴۰ رو میخوام الان حساب کنم. میگم ۴۰ بین کدام دو مجذور پشت سرهم قرار میگیره؟ معلومه بین ۳۶ و ۴۹ هست !&nbsp;&nbsp; این یعنی که جذرش هم بین ۶ و ۷ درمیاید. پس جذر تقریبی عدد ۴۰ میشود ۶ و خرده ای!<br>12.&nbsp;&nbsp; &nbsp;۳۶&nbsp;&lt; 40&nbsp;&lt; 49 &nbsp; &nbsp;⇒ &nbsp; √۳۶&nbsp;&lt;&nbsp;√۴۰&nbsp;&lt;&nbsp;√۴۹ &nbsp; &nbsp; ⇒ &nbsp;۶ &lt;&nbsp;√۴۰&nbsp;&lt; 7 &nbsp;&nbsp;⇒ &nbsp;√۴۰ ≈ ۶٫<br>13.&nbsp;&nbsp; &nbsp;حالا مثال بزنیم&nbsp; :<br>14.&nbsp;&nbsp; &nbsp;مثال : آیا عدد ۱۳۷ اول است یا مرکب ؟<br><div>15.&nbsp;&nbsp; &nbsp;جذر تقریبی ۱۳۷ رو به روشی که توضیح دادم می گیریم. عدد ۱۳۷ بین کدام دو مجذور پشت سر هم هست؟&nbsp; بین ۱۲۱ و ۱۴۴ هست. <br></div><div>بنابراین جذرش بین ۱۱ و ۱۲ میشه. یعنی جذر تقریبیش میشه ۱۱ و خرده ای.</div>16.&nbsp;&nbsp; &nbsp;۱۲۱&nbsp;&lt; 137&nbsp;&lt; 144&nbsp; &nbsp; ⇒ &nbsp; √۱۲۱ &lt;&nbsp;√۱۳۷ &lt;&nbsp;√۱۴۴&nbsp; &nbsp; &nbsp;⇒ &nbsp;۱۱&nbsp;&lt;&nbsp;√۱۳۷ &lt; 12&nbsp; &nbsp;⇒ &nbsp;√۱۳۷ ≈ ۱۱٫<br>17.&nbsp;&nbsp; &nbsp;خب حالا عدد ۱۳۷ رو باید بر اعداد اول ۲ و ۳ و ۵ و ۷ و ۱۱ تقسیم کنیم. اگه حتی به یکی از این ها بخش پذیر باشد دیگر اول نیست.<br>18.&nbsp;&nbsp; &nbsp;۱۳۷ تقسیم بر ۲ : خارج قسمت ۷۸ و باقی مانده ۱ میشود.&nbsp;⇐ بر ۲ بخش پذیر نیست<br>19.&nbsp;&nbsp; &nbsp;۱۳۷ تقسیم بر ۳ :&nbsp;خارج قسمت ۴۵&nbsp;و باقی مانده ۲&nbsp;میشود.&nbsp;⇐ بر ۳&nbsp;بخش پذیر نیست<br>20.&nbsp;&nbsp; &nbsp;۱۳۷ تقسیم بر ۵&nbsp;:&nbsp;خارج قسمت ۲۷&nbsp;و باقی مانده ۲&nbsp;میشود.&nbsp;⇐ بر ۵&nbsp;بخش پذیر نیست<br>21.&nbsp;&nbsp; &nbsp;۱۳۷ تقسیم بر ۷&nbsp;:&nbsp;خارج قسمت ۱۹&nbsp;و باقی مانده ۴&nbsp;میشود.&nbsp;⇐ بر ۷&nbsp;بخش پذیر نیست<br>22.&nbsp;&nbsp; &nbsp;۱۳۷ تقسیم بر ۱۱&nbsp;:&nbsp;خارج قسمت ۱۲&nbsp;و باقی مانده ۵&nbsp;میشود.&nbsp;⇐ بر ۱۱&nbsp;بخش پذیر نیست<br>23.&nbsp;&nbsp; &nbsp;چون ۱۳۷ بر هیچ کدوم از اعداد ۲ و ۳ و ۵ و ۷ و ۱۱ بخش پذیر نیست، بنابراین عددی اول است.<br>24.&nbsp;&nbsp; &nbsp; <br>25.&nbsp;&nbsp; &nbsp;روش آسان تر، شما لازم نیست جذر بگیرید. از همان اول شروع کنید به تقسیم کردن عدد داده شده بر اعداد اول ۲ و ۳ و ۵ و ۷ و … به ترتیب. فقط حواستان باشد اگه مجذور عدد اول از عدد داده شده بزرگتر شد، دیگر تقسیم بر ان عدد اول و عددهای اول بعد از ان رو لازم نیست بررسی کنیم.<br>26.&nbsp;&nbsp; &nbsp;مثال : بررسی کنید که آیا ۱۰۷ اول است یا مرکب ؟<br>27.&nbsp;&nbsp; &nbsp;مجذور ۲ مساوی ۴ است ( ۱۰۷&nbsp;&gt; 4 ) بررسی بخش پذیری بر ۲&nbsp;لازم است: (خارج قسمت ۵۳&nbsp;و باقی مانده ۲ ) ⇐ بخش پذیر نیست<br>28.&nbsp;&nbsp; &nbsp;مجذور ۳&nbsp;مساوی ۹&nbsp;است ( ۱۰۷&nbsp;&gt; 9&nbsp;) بررسی بخش پذیری بر ۳&nbsp;لازم است: (خارج قسمت ۳۵&nbsp;و باقی مانده ۲ ) ⇐ &nbsp;بخش پذیر نیست<br><div>29.&nbsp;&nbsp; &nbsp;مجذور ۵&nbsp;مساوی ۲۵&nbsp;است ( ۱۰۷&nbsp;&gt; 25&nbsp;) بررسی بخش پذیری بر ۵&nbsp;لازم است: (خارج قسمت ۲۱&nbsp;و باقی مانده ۲) ⇐ بخش پذیر نیست</div><div>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; مجذور ۷&nbsp;مساوی ۴۹&nbsp;است ( ۱۰۷&nbsp;&gt; 49&nbsp;) بررسی بخش پذیری بر ۷&nbsp;لازم است: (خارج قسمت ۱۵&nbsp;و باقی مانده ۲)&nbsp;⇐ بخش پذیر نیست<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; مجذور ۱۱&nbsp;مساوی ۱۲۱&nbsp;است ( ۱۰۷ &lt;&nbsp;۱۲۱&nbsp;) بررسی بخش پذیری بر ۷ و اعداد اول بیشتری لازم نیست<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; چون ۱۰۷&nbsp;بر هیچ کدوم از اعداد ۲ و ۳ و ۵ و ۷&nbsp;بخش پذیر نیست، بنابراین عددی اول است.<br></div><div><br></div> text/html 2019-01-16T07:31:54+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی عدداول http://fathi5.mihanblog.com/post/2111 <div>1از تا60<br></div><div>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; اولین عددی که خط میخورد چیست ؟&nbsp;⇐ عدد یک<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; آخرین عددی که خط میخورد ؟&nbsp;⇐ عدد ۴۹<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; عدد ۳۰&nbsp;چند بار خط میخورد ؟&nbsp;⇐ سه بار ، چون ۳۰=۵×۳×۲ یعنی مضرب ۲ و ۳ و ۵ است.<br>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; خط زدن مضرب های کدام&nbsp;اعداد اول نیاز بود ؟&nbsp;⇐ &nbsp;اعداد اول ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۷<br>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; آخرین مضرب ۱۱ که خط میخورد چند است ؟&nbsp;⇐ کلا نیازی به خط زدن مضرب های ۱۱ نیست !<br>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; عدد ۱۵ زودتر خط میخورد یا ۱۶ ؟&nbsp;⇐ عدد ۱۶ چون مضرب ۲ است ولی ۱۵ مضرب ۳ .&nbsp; مضرب های ۲ زودتر از مضرب های ۳ خط میخورند.<br>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; کدام مضرب ۵ است که برای اولین بار در زمان خط زدن مضرب های ۵ خط میخورد و قبلا خط نخورده بوده؟&nbsp;⇐ عدد ۲۵<br></div> text/html 2019-01-16T06:56:21+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی اعداد اول به روش غربال http://fathi5.mihanblog.com/post/2110 <b>تعیین اعداد اول به روش غربال چگونه است ؟<br><br>مثال&nbsp; : اعداد اول بین ۱ تا ۶۰ را به روش غربال پیدا کنید.<br><br>پاسخ : ابتدا اعداد رو از ۱ تا ۶۰ به صورت مرتب مینویسیم. برای تعیین اعداد اول به روش غربال ، طی چند مرحله که الان کامل براتون توضیح میدم شروع میکنیم به خط زدن مضرب های عددهای اول معروف یعنی همون ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۷&nbsp; ، ۱۱ ، ۱۳ ، ۱۷ ، ۱۹ ‌و … که در واقع عددهایی که خط میزنیم اول نیستن و آخر کار هرچی که خط نخورده باقی میمونه عدد اول هست. مراحل کار رو به ترتیب باهم دنبال میکنیم :<br><br>۱ ) اول از همه عدد ۱ رو خط میزنیم چون این عدد نه اول هست و نه مرکب. پس همیشه خطش میزنیم.<br><br><strike>&nbsp;۱</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۲&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۳&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۴&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۵&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۶&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۷&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۸&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۹&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۰<br><br>۱۱&nbsp;&nbsp; ۱۲&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۳&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۴&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۵&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۶&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۷&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۸&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۹&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۲۰<br><br>۲۱&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۲۲&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۲۳&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۲۴&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۲۵&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۲۶&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۲۷&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۲۸&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۲۹&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۳۰<br><br>۳۱&nbsp;&nbsp; ۳۲&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۳۳&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۳۴&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۳۵&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۳۶&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۳۷&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۳۸&nbsp;&nbsp; ۳۹&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۴۰<br><br>۴۱&nbsp;&nbsp; ۴۲&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۴۳&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۴۴&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۴۵&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۴۶&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۴۷&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۴۸&nbsp;&nbsp; ۴۹&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۵۰<br><br>۵۱&nbsp;&nbsp; ۵۲&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۵۳&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۵۴&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۵۵&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۵۶&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۵۷&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۵۸&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۵۹&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۶۰<br><br>۲ ) بعد میریم به سراغ خط زدن مضرب های عدد ۲ که در واقع همون اعداد زوج هستن. هرچی عدد زوج داریم خط میزنیم. یادتون باشه که خود عدد ۲ رو خط نزنید ها ! اون یه عدد اول خودش.<br><br>&nbsp;<strike>۱</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۲&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۳&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۴&nbsp;</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۵&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۶</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۷&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۸&nbsp;</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۹&nbsp;&nbsp; <strike>۱۰</strike> <br><br>۱۱&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۱۲</strike>&nbsp;&nbsp; ۱۳&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۱۴</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۵&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۱۶</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۷&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۱۸</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۹&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۲۰ </strike><br><br>۲۱&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strike> ۲۲&nbsp;&nbsp;</strike>&nbsp; ۲۳&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strike> ۲۴</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۲۵&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۲۶&nbsp;</strike>&nbsp;&nbsp; ۲۷&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۲۸</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۲۹&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۳۰</strike> <br><br>۳۱&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strike> ۳۲&nbsp;</strike>&nbsp;&nbsp; ۳۳&nbsp;&nbsp; ۳<strike>۴</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۳۵&nbsp; <strike>۳۶</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۳۷&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۳۸</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۳۹&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۴</strike>۰ <br><br>۴۱&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strike> ۴۲</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۴۳&nbsp;&nbsp; <strike>۴۴</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۴۵&nbsp; <strike>۴۶</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۴۷&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۴۸</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۴۹&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۵۰</strike> <br><br>۵۱&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۵۲&nbsp;</strike>&nbsp;&nbsp; ۵۳&nbsp;&nbsp; <strike>۵۴</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۵۵&nbsp; <strike>۵۶</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۵۷&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۵۸&nbsp;</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۵۹&nbsp;&nbsp;<strike>&nbsp; ۶۰</strike> <br><br>۳ ) بریم سراغ مضرب های عدد ۳ که الان باید خط بخورند ، البته همه بجز خود عدد ۳ ، چون ۳ یک عدد اول هست. همه اعدادی که مجموع رقم ها بر ۳ بخش پذیر هست رو خط میزنم . چون شرط بخش پذیری بر ۳ ،که مجموع رقم های عدد بر ۳ بخش پذیر باشد.&nbsp; هر عددی که بر ۳ بخش پذیر باشدیعنی اینکه مضرب ۳ هستد.<br><br></b><div><b>&nbsp;مضرب های ۳ ، سه تا سه تا به جلو&nbsp; برو. پس ما برای خط زدن از عدد ۳ شروع میکنیم سه تا سه تا میشماریم&nbsp; جلو رفته و عددها را خط میزنیم. اگربه عددی رسیدیم که قبلا خط خورده مشکلی پیش نمیاید ما به شمردن خود ادامه میدیم.</b></div><div><b><br></b></div><br><b><b><strike>۱</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۲&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۳&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۴&nbsp;</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۵&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۶</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۷&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۸&nbsp;</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u><font color="#FF0000">۹</font></u>&nbsp;&nbsp; <strike>۱۰</strike> <br><br>۱۱&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۱۲</strike>&nbsp;&nbsp; ۱۳&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۱۴</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike><font color="#FF0000">۱۵</font>&nbsp;</strike>&nbsp;&nbsp; <strike>۱۶</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۷&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۱۸</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۹&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۲۰ </strike><br><br><strike><font color="#CC0000">۲۱</font></strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strike> ۲۲&nbsp;&nbsp;</strike>&nbsp; ۲۳&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strike> ۲۴</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۲۵&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۲۶&nbsp;</strike>&nbsp;&nbsp; <strike><font color="#FF0000">۲۷</font></strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۲۸</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۲۹&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۳۰</strike> <br><br>۳۱&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strike> ۳۲&nbsp;</strike>&nbsp;&nbsp; <strike><font color="#CC0000">۳۳</font></strike>&nbsp;&nbsp; ۳<strike>۴</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۳۵&nbsp; <strike>۳۶</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۳۷&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۳۸</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike><font color="#FF0000">۳۹</font></strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۴</strike>۰ <br><br>۴۱&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strike> ۴۲</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۴۳&nbsp;&nbsp; <strike>۴۴</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike><font color="#FF0000">۴۵</font></strike>&nbsp; <strike>۴۶</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۴۷&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۴۸</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۴۹&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۵۰</strike> <br><br></b></b><div><b><b><strike><font color="#FF0000">۵۱</font></strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۵۲&nbsp;</strike>&nbsp;&nbsp; ۵۳&nbsp;&nbsp; <strike>۵۴</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۵۵&nbsp; <strike>۵۶</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike><font color="#FF0000">۵۷</font></strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۵۸&nbsp;</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۵۹&nbsp;&nbsp;<strike>&nbsp; ۶۰</strike> <br></b></b></div><div><b><b> </b></b><br></div><b>۴ ) برویم سراغ مضرب های عدد ۵ که الان باید خط بخورند بجز خود عدد ۵ ، چون ۵ یک عدد اول هست. همه اعدادی که رقم یکان آنها صفر یا ۵ باشه خط میزنم . چون شرط بخش پذیری بر ۵ .&nbsp; هر عددی که بر ۵ بخش پذیر باشد یعنی اینکه مضرب ۵ هست.&nbsp; مضرب های ۵ ، پنج تا پنج تا&nbsp; جلو&nbsp; برو. پس ما برای خط زدن از عدد ۵ شروع میکنیم پنج تا پنج تا میشماریم و عددها رو خط میزنیم.&nbsp; اگر به عددی رسیدیم که قبلا خط خورده مشکلی پیش نمیاید ما به شمردن خود ادامه میدهیم.<br></b><br><b><br><b><b><strike>۱</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۲&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۳&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۴&nbsp;</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۵&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۶</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۷&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۸&nbsp;</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u><font color="#FF0000">۹</font></u>&nbsp;&nbsp; <strike>۱۰</strike> <br><br>۱۱&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۱۲</strike>&nbsp;&nbsp; ۱۳&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۱۴</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike><font color="#FF0000">۱۵</font>&nbsp;</strike>&nbsp;&nbsp; <strike>۱۶</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۷&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۱۸</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۹&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۲۰ </strike><br><br><strike><font color="#CC0000">۲۱</font></strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strike> ۲۲&nbsp;&nbsp;</strike>&nbsp; ۲۳&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strike> ۲۴</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#3366FF"><strike>۲۵</strike></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۲۶&nbsp;</strike>&nbsp;&nbsp; <strike><font color="#FF0000">۲۷</font></strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۲۸</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۲۹&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۳۰</strike> <br><br>۳۱&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strike> ۳۲&nbsp;</strike>&nbsp;&nbsp; <strike><font color="#CC0000">۳۳</font></strike>&nbsp;&nbsp; ۳<strike>۴</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike><font color="#3366FF">۳۵</font></strike>&nbsp; <strike>۳۶</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۳۷&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۳۸</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike><font color="#FF0000">۳۹</font></strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۴</strike>۰ <br><br>۴۱&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strike> ۴۲</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۴۳&nbsp;&nbsp; <strike>۴۴</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike><font color="#FF0000">۴۵</font></strike>&nbsp; <strike>۴۶</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۴۷&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۴۸</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۴۹&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۵۰</strike> <br><br></b></b><b><b><strike><font color="#FF0000">۵۱</font></strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۵۲&nbsp;</strike>&nbsp;&nbsp; ۵۳&nbsp;&nbsp; <strike>۵۴</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#3333FF"><strike>۵۵</strike></font>&nbsp; <strike>۵۶</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike><font color="#FF0000">۵۷</font></strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۵۸&nbsp;</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۵۹&nbsp;&nbsp;<strike>&nbsp; ۶۰</strike> </b></b></b><b><br>۵ )&nbsp; موضوعی هست که ما تا کی باید این خط زدن ها رو ادامه بدیم ؟؟؟ قطعا اینطوری نیست که تا هرجا دلمان خواست خط بزنیم، هر وقت خسته شدیم دیگه خط نزنیم. یه راهکاری دارد.&nbsp; اگریه عدد اول رو در خودش ضرب کردیم و دیدیم که جواب از آخرین عدد کوچکتر است، یعنی مضرب های ان عدد اول راباید خط بزنیم. اگر هم که حاصلضرب عدد اول در خودش بیشتر از عدد آخری شد یعنی کار غربال کردن تمام شده و هرچه عدد خط نخورده داریم عدد اول هستش.<br><br>واسه این مثال که داشتیم حل میکردیم :<br><br>۲ × ۲ = ۴ &lt; 60&nbsp;&nbsp; ⇒&nbsp; مضرب های ۲ باید خط بخورند<br><br>۳ × ۳ = ۹ &lt; 60&nbsp;&nbsp; ⇒&nbsp; مضرب های ۳ باید خط بخورند<br><br>۵ × ۵ = ۲۵ &lt; 60&nbsp;&nbsp; ⇒&nbsp; مضرب های ۵ باید خط بخورند<br><br>۷ × ۷ = ۴۹ &lt; 60&nbsp;&nbsp; ⇒&nbsp; مضرب های ۷ باید خط بخورند<br><br>۱۱ × ۱۱ = ۱۲۱ &gt; 60&nbsp;&nbsp; ⇒&nbsp; نیاز به خط زدن مضرب های ۱۱ نیست و کار غربال تمام است<br><br>پس لازمه که مضرب های ۷ راهم خط برنیم. از ۷ شروع به شمردن میکنیم، هفت تا هفت تا جلو میریوم و خط میزنیم. اگه قبلا خط خورده بود اشکالی پیش نمیاید.</b><br><b><b>&nbsp;</b></b><b><b><b><br><b><b><strike>۱</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#33FFFF">۲&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۳&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۴&nbsp;</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#99FFFF"> ۵</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۶</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#33FFFF">۷&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۸&nbsp;</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike><u><font color="#FF0000">۹</font></u></strike>&nbsp;&nbsp; <strike>۱۰</strike> <br><br><font color="#33FFFF">۱۱</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۱۲</strike>&nbsp;&nbsp; <font color="#99FFFF">۱۳</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۱۴</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike><font color="#FF0000">۱۵</font>&nbsp;</strike>&nbsp;&nbsp; <strike>۱۶</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#99FFFF">۱۷</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۱۸</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#99FFFF">۱۹</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۲۰ </strike><br><br><strike><font color="#CC0000">۲۱</font></strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strike> ۲۲&nbsp;&nbsp;</strike>&nbsp; <font color="#99FFFF">۲۳&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><strike><font color="#99FFFF"> </font>۲۴</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#3366FF"><strike>۲۵</strike></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۲۶&nbsp;</strike>&nbsp;&nbsp; <strike><font color="#FF0000">۲۷</font></strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۲۸</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#99FFFF">۲۹</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۳۰</strike> <br><br><font color="#33FFFF">۳۱</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strike> ۳۲&nbsp;</strike>&nbsp;&nbsp; <strike><font color="#CC0000">۳۳</font></strike>&nbsp;&nbsp; ۳<strike>۴</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike><font color="#3366FF">۳۵</font></strike>&nbsp; <strike>۳۶</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#33FFFF">۳۷&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp; <strike>۳۸</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike><font color="#FF0000">۳۹</font></strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۴</strike>۰ <br><br><font color="#33FFFF">۴۱</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strike> ۴۲</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#33FFFF">۴۳</font>&nbsp;&nbsp; <strike>۴۴</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike><font color="#FF0000">۴۵</font></strike>&nbsp; <strike>۴۶</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#99FFFF">۴۷</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۴۸</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۴۹</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۵۰</strike> <br><br></b></b><b><b><strike><font color="#FF0000">۵۱</font></strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۵۲&nbsp;</strike>&nbsp;&nbsp; <font color="#99FFFF">۵۳</font>&nbsp;&nbsp; <strike>۵۴</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#3333FF"><strike>۵۵</strike></font>&nbsp; <strike>۵۶</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike><font color="#FF0000">۵۷</font></strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strike>۵۸&nbsp;</strike>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#99FFFF">۵۹</font>&nbsp;&nbsp;<strike>&nbsp; ۶۰</strike> </b></b></b><b><br></b></b><br></b><b><br>اعدادی که خط نخورده باقی مونده رو به رنگ ابی نشان دادیم. ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۷ ، ۱۱ ، ۱۳ ، ۱۷ ، ۱۹ ، ۲۳ ، ۲۹ ، ۳۱ ، ۳۷ ، ۴۱ ، ۴۳ ، ۴۷ ، ۵۳ ، ۵۹ اعداد اول هستند</b><br> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"B Zar";} </style> <![endif]--> text/html 2019-01-12T00:01:53+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی تعداد صفحه تقارن در مکعب http://fathi5.mihanblog.com/post/2108 <div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/zb.png"> <br></div><div>&nbsp;مکعب دارای 9 صفحه تقارن است.</div><div><br></div> text/html 2018-10-30T13:58:04+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی اعداد متداخل ومتباین ومتوافق از1تا 10 http://fathi5.mihanblog.com/post/2107 <div id="system-message-container"> </div> <h2> <a href="http://akbarahmadi.ir/index.php/2012-07-15-13-39-56/2012-07-15-13-40-16/84-2012-07-16-10-18-42"> </a> </h2> <p dir="RTL">رابطه بین اعداد</p> <p dir="RTL">از نظر محاسبات ارث ، دو عدد یا متساوی و متماثل هستند و یا اینکه مختلف هستند و دو عدد مختلف یا متداخل هستند و یا متوافقند و یا متباین هستند .</p> <p dir="RTL">فرض تماثل و تساوی که واضح است مثل 2 و 2 .</p><p dir="RTL"> در صورتی که عدد بزرگتر مضربی از عدد کوچکتر باشد دو عدد <b>متداخل</b> هستند مثل 4و12 ، 3و9 .</p><p dir="RTL"> و در صورتی که دو عدد مضرب مشترکی غیر از عدد یک داشته باشند آن دو عدد <b>متوافق</b> هستند مثل 10و8 ، 6و9 .</p><p dir="RTL"> و در غیر این صورت عددها<b> متباین</b> خواهند بود مثل 5و7 ، 3و10 .</p> <p dir="RTL">نکته : در صورتی که دو عدد دارای مضربهای مشترک متعددی هستند مضرب بزرگتر را ملاک قرار می دهیم مثل 12 و 18 که دارای مضرب مشترک 2 ، 3 و 6 هستند و ملاک محاسبات عدد 6 می باشد .</p><p dir="RTL">منبع:سایت دکتراکبراحمدی<br></p> text/html 2018-07-24T01:47:26+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی 1,11,21,1211,111221 http://fathi5.mihanblog.com/post/2106 <div><font size="3"><b>عدد بعدی این دنباله چیست؟...,1,11,21,1211,111221 <br></b></font></div><div><font size="3"><b>انچه می بینی به ترتیب<br>اولی یک<br>دومی ۱۱ هست، یعنی دو تا دونه ۱ که می شود 21<br></b></font></div><div><font size="3"><b>&nbsp;سومی ۲۱ هست، یعنی یک دونه دو و یک دونه یک که </b></font><font size="3"><b><font size="3"><b>می شود</b></font> ۱۲۱۱<br>&nbsp;چهارمی ۱۲۱۱ هست یعنی یکی یک، یکی دو، دوتا یک که </b></font><font size="3"><b><font size="3"><b>می شود</b></font> ۱۱۱۲۲۱<br>پنجمی ۱۱۱۲۲۱ هست، یعنی ۳ تا یک، دوتا دو، یکی یک یعنی </b></font><font size="3"><b><font size="3"><b>می شود</b></font> ۳۱۲۲۱۱<br>پس جواب مسئله ۳۱۲۲۱۱ هست :)<br></b></font></div> text/html 2018-07-03T04:34:02+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی وند ها http://fathi5.mihanblog.com/post/2105 <div><br></div><div>"وند" چیست؟ وند تكواژیست كه معنی مستقل ندارد و در ساخت واژه یا صرف آن به كار می‌رود (وند صرفی واژه نمی‌سازد بلكه شكل صرفی واژه را تغییر می‌دهد. مانند نشانه‌های جمع در "مردان" و "درخت‌ها" یا "ی" نكره در "كتابی خرید؟" &nbsp;یا تكواژ تفضیل در "خوب‌تر".)</div><div>انواع وند <br>وند از نظر جای آن نسبت به پایه بر سه گونه است: <br>پیشوند، پسوند، میانوند. <br>پیشوند آنست كه در آغاز پایه می‌آید: هم‌سفر، نادرست، بی‌هوش. <br>پسوند آنست كه در پایان پایه می‌آید :گلزار، دردمند. <br>میانوند آنست كه به درون پایه افزوده می‌گردد: سرتاپا، رنگ‌وارنگ <br></div><div><br></div><div> <p class="MsoNormalCxSpFirst" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri" lang="FA">مهمترین_وند_ها</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri" lang="FA">پر کاربرد ترین پیشوند ها: </span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri" lang="FA"><font color="#6600CC">با ( با هنر ) – بی ( بی عقل ) – باز ( بازپرس ) – هم ( همراه ) – بر ( بر گشت ) – نا ( نا سپاس ) – نَ (نَسوز )</font> </span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri" lang="FA">پر کاربردترین پسوند ها: </span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><font color="#6633FF"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri" lang="FA">بان ( دروازه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>بان) – دان ( قلم دان) – ستان ( بیمارستان ) – سار ( چشمه سار ) – زار ( لاله زار ) – گر ( کوزه گر) – گری ( یاغی گری) – گاه ( آزمایش گاه) - ــِـ ش ( دانش ) – وار ( امیدوار، دیوانه وار) – چه ( کتابچه) – گین ( اندوهگین) – ناک ( سوزناک) – مند ( اندیش مند) – گار ( آموزگار) - ــَــنده ( دونده) – ان (به غیر از نشانه جمع مثلا گریان، کوهان) – انه ( روزانه) – ار ( دیدار) –<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>ا ( بینا و شنوا) -<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>ه ( نوشته ، هفته ) – ی ( به غیر از ی نکره ، مثلا آهنی ) – ور ( هنرور) -<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>ــــَک ( عروسک)</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></font></p><font color="#6633FF"> </font><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font color="#6633FF">میانوندها: </font><br></span></p><div dir="rtl" style="text-align: center;"> <font size="3" face="Times New Roman" color="#333399"><strong><font color="#333399"><font size="3" face="Times New Roman" color="#333399"><strong><font size="3" face="Times New Roman" color="#333399"><strong>ا</strong></font></strong></font><br> <font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099">این میانوند در ترکیب با واژه‌ای دیگر گاه بر معنای «ترتیب» و گاه بر معنای «همگی» دلالت می‌کند وپیوسته با واژ<font size="3">ه ی </font>قبل و بعد خود نوشته می‌شود:</font><br> <br> <font size="3" color="#FF0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تنگاتنگ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دمادم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دوشادوش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br> &nbsp;رویاروی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">سراپا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; سراسر</font></font></font></strong></font></div> <br> <br> <font size="3"><font face="Times New Roman" color="#333300"><font size="3" color="#333300"><font color="#006600"><font size="3" face="Times New Roman" color="#333399"><strong><font size="3" face="Times New Roman" color="#333399"><strong><font size="3" face="Times New Roman" color="#333399"><strong><font size="3" face="Times New Roman" color="#333399"><strong>به</strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></font></font></font></font><br> <font color="#000099"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">این میانوند برای نشان دادن ترتیب به کار می رود وهمواره با یک فاصله از واژه ی قبل وبعد خود نوشته می شود:</font></b></font><br> <b><font color="#FF0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جابه جا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; رخ به رخ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رو به رو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زبان به زبان&nbsp;</font><font color="#FF0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br> <br> سینه به سینه &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; لنگه به لنگه &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; مو به مو &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; یک به یک </font></b><br> <br> <br> <font size="3" face="Times New Roman" color="#333399"><strong><font size="3" face="Times New Roman" color="#333399"><strong><font size="3" face="Times New Roman" color="#333399"><strong>تا</strong></font></strong></font></strong></font><br> <font color="#000099"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">این میانوند در ترکیب با واژه ای بر معنای همگی وکلی دلالت می کند و همواره با یک فاصله از واژه ی قبل وبعد خود نوشته می شود:</font></b></font><br> <br> <font color="#FF0000"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سر تا پا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سر تاسر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گوش تا گوش </font></b></font><br> <br> &nbsp; <font size="3" face="Times New Roman" color="#333399"><strong>و</strong></font><br> <font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#000099"><b><font size="3">این میانوند برای ترکیب دو واژه که با هم بر یک معنای مشترک دلالت می‌کنند به کار می‌رود و همواره با یک فاصله از واژه ی قبل و بعد خود نوشته می‌شود:</font></b></font><br> <br> <font color="#FF0000"><b><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شست وشو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پرس وجو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جست وجو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br> &nbsp;رُفت وروب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; کندوکاو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; گفت وگو</font></b></font></font></font> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> text/html 2018-07-03T04:23:07+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی میوه هنر فارسی ششم http://fathi5.mihanblog.com/post/2104 <br><div>تحلیل ابیات درس" میوه ی هنر" ،بیت اول<br><br>آن قصه شنیدید که در باغ یکی روز<br><br>از جور تبر زار بنالید سپیدار<br><br>معنی:حتما شما آن داستان را<br><br>&nbsp;شنیده اید که یک روز<br><br>&nbsp;،درباغ،درخت سپیداری از ظلم<br><br>&nbsp;وستم تبر، ناله وزاری می کرد.<br><br>تعداد جمله ها...دوجمله( دو فعل موجود..شنیدید،بنالید)<br><br>شما.....نهاد محذوف جمله ی اول<br><br>سپیدار....نهاد جمله ی دوم<br><br>آن قصه..... مفعول<br><br>یک روز،درباغ،زار.....قید<br><br>جورتبر....متمم وترکیب اضافی<br><br>آرایه‌ها:<br><br>باغ،تبر ،سپیدار.....تناسب<br><br>شاعر درخت سپیدار راجانداری مانند انسان می داند که ازظلم وستم می نالد.(تشخیص)<br><br>سپیدار....قافیه<br>تحلیل ابیات درس" میوه ی هنر" ،بیت دوم<br><br>کزمن نه دگر بیخ وبنی ماندو نه شاخی<br><br>از تیشه ی هیزم شکن واره ی نجار<br><br>معنی:<br><br>سپیدار گفت:که ازدست تیشه ی<br><br>&nbsp;هیزم شکن واره ی نجار،دیگر برای<br><br>&nbsp;من ریشه وشاخه ای نمانده است.<br><br>تعداد جمله ها..دوجمله(یک فعل موجودِماند ویک فعل محذوفِ ِ...ماند)<br><br>بیخ وبن.....نهاد جمله ی اول<br><br>شاخی......نهاد جمله ی دوم<br><br>کز....مخفف(که از)<br><br>گر....مخف(اگر)<br><br>من،تیشه ی هیزم شکن....متمم<br><br>تیشه ی هیزم شکن واره ی نجار....ترکیبات اضافی<br><br>آرایه‌ها:<br><br>سخن گفتن سپیدار.....تشخیص<br><br>بیخ ،بن، شاخه/تیشه،هیزم<br>شکن،اره،نجار...&nbsp; تناسب<br><br>نجار.....قافیه<br>تحلیل ابیات درس" میوه ی هنر" ،بیت سوم<br><br>گفتش تبر آهسته که جرم تو همین بس<br><br>کاین موسم حاصل بوَدو نیست تورابار<br><br>معنی:تبر آهسته به سپیدار<br><br>&nbsp;گفت:گناه تو این است که الان<br><br>&nbsp;فصل میوه دادن است،ولی تومیوه وثمری نداده ای.<br><br>تعداد جمله ها:چهار جمله(سه فعلِ<br><br>&nbsp;موجودِ....گفت،بوَد،نیست...ویک<br><br>&nbsp;فعلِ حذفیِ....است، درپایان مصراع اول ) <br><br>تبر.....نهاد جمله ی اول<br><br>جرمِ تو.....نهاد جمله ی دوم<br><br>این.....نهادجمله ی سوم<br><br>بار....نهاد جمله ی چهارم<br><br>ش...درفعل گفتش.. متمم<br><br>تو....مضاف الیه درمصراع اول<br><br>تو....متمم در مصراع دوم<br><br>جرمِ تو همین بس....مفعول برای فعل گفت<br><br>کاین....مخفف(که این)<br><br>آهسته...&nbsp; .قید<br><br>جرم تو،موسم حاصل....ترکیبات اضافی<br><br>آرایه ها:<br><br>سخن گفتن تبر باسپیدار......تشخیص<br><br>بار....قافیه<br><br>مفهوم بیت...توصیه به ثمردهی وپربار بودن می کند.<br>تحلیل ابیات درس" میوه ی هنر" ،بیت چهارم<br><br>تا شام، نیفتاد صدای تبر از گوش<br><br>شد توده در آن باغ،سحر،هیمه ی بسیار<br><br>معنی:تاهنگام شب صدای تبر<br><br>&nbsp;شنیده می شدوهنگام سحر،هیزم<br><br>&nbsp;بسیاری در آن باغ روی هم ریخته شد<br><br>تعداد جمله ها:دوجمله(دوفعلِ موجودِ....نیفتاد،توده شد)<br><br>صدای تبر.....نهاد جمله ی اول<br><br>هیمه ی بسیار.....نهاد جمله ی دوم<br><br>شام ،سحر...&nbsp; قید زمان<br><br>شام ،گوش،درآن باغ.....متمم<br><br>صدای تبر... ترکیب اضافی<br><br>هیمه ی بسیار....ترکیب وصفی<br><br>آرایه ها:<br><br>صدای چیزی از گوش نیفتادن..<br><br>&nbsp;کنایه ازقطع نشدن صدای آن(ادامه داشتن حرکت وفعالیت آن چیز)<br><br>شام وسحر......تضاد<br><br>هیمه ،باغ،تبر.....تناسب<br><br>بسیار.....قافیه<br><br>تحلیل ابیات درس "میوه ی هنر" ،بیت پنجم<br><br>(ابیات پنجم وششم موقوف المعانی هستند)<br><br>دهقان چوتنورِخود از این هیمه بر افروخت<br><br>بگریست سپیداروچنین گفت دگر بار<br><br>معنی:وقتی که کشاورز تنورِخودرابا<br><br>&nbsp;این هیزم روشن کردسپیدار گریه<br><br>&nbsp;کردودوباره چنین گفت.<br><br>تعداد جمله ها....سه جمله(سه فعلِ موجودِ<br>...برافروخت،بگریست،گفت)<br><br>دهقان.....نهاد جمله ی اول<br><br>سپیدار....نهاد جمله ی دوم<br>&nbsp;ونهادِمحذوفِ جمله ی سوم<br><br>تنورِ خود....مفعول<br><br>هیمه.....متمم<br><br>چو،چنین،دگربار.....قید<br><br>تنورِ خود.....ترکیب اضافی<br><br>آرایه ها:<br><br>گریستن وسخن گفتنِ سپیدار....تشخیص<br><br>بار....قافیه<br>تحلیل ابیات درس" میوه ی هنر" ،بیت ششم<br><br>آوخ که شدم هیزم و،آتشگر گیتی<br><br>اندام مرا سوخت چنین زآتش اِدبار<br><br>معنی:سپیدار گفت افسوس که به<br><br>&nbsp;هیزم تبدیل شدم وجهان<br><br>&nbsp;مانندآتشگری اعضای بدن مرا با<br><br>&nbsp;آتش بدبختی سوزاند.<br><br>تعداد جمله ها....سه جمله(یک شبه جمله(اصوات...آوخ)و...دوفعلِ موجودِ....شدم ،سوخت)<br><br>آوَخ.... شبه جمله(اصوات)...جمله ی اول<br><br>من (سپیدار)... .نهاد محذوفِ جمله ی دوم<br><br>آتشگر گیتی.....نهاد جمله ی سوم<br><br>اندامِ مرا.....مفعول<br><br>چنین.....قید<br>آتش ادبار.....متمم<br><br>آتشگر گیتی،اندامِ من،آتشِ<br>&nbsp;ادبار...ترکیب اضافی<br><br>آرایه ها:<br><br>سخن گفتن سپیدار....تشخیص<br><br>آتشگر،سوخت،آتش....تناسب<br><br>آتشگر گیتی....تشبیه<br>گیتی(مشبه)به آتشگر(مشبه به)<br><br>آتش ادبار....تشبیه<br>ادبار(مشبه)وآتش(مشبه به)<br><br>ادبار......قافیه<br>ابیات درس" میوه ی هنر" ،بیت هفتم<br><br>خندید براوشعله ،که از دست ِکه نالی؟<br><br>ناچیزیِ تو، کرد بدین گونه تورا خوار<br><br>معنی:شعله به این حرف سپیدار<br><br>&nbsp;خندیدوگفت،یعنی این که&nbsp; تو از<br><br>&nbsp;دست چه کسی شکایت می کنی؟<br><br>بی ارزشی وبی حاصلی تواین گونه<br><br>&nbsp;توراخواروحقیر کرده است.<br><br>تعداد جمله ها:سه جمله(سه فعلِ موجودِ...خندید،نالی،کرد)<br>&nbsp;<br>شعله... .نهاد جمله ی اول<br><br>تو..... نهادِمحذوف ِجمله ی دوم<br>&nbsp;فعلِ...نالی<br><br>ناچیزیِ تو......نهاد جمله ی سوم<br><br>که(اولی) درمصراع اول....حرف ربط<br><br>که(دومی)در مصراع اول....به معنای چه کسی....مضاف الیه<br><br>تو(اولی)..در مصراع دوم...مضاف الیه<br><br>تو(دومی)....در مصراع دوم...مفعول<br><br>دست ِکه،ناچیزی ِتو... ترکیبات اضافی<br><br>آرایه ها:<br><br>خندیدن شعله...تشخیص<br><br>خندیدن ونالیدن...تضاد<br><br>خوار.... قافیه<br><br>مفهوم بیت...بی ارزشی وکم قدری باعث ِپستی وخواری می شود.<br>تحلیل ابیات درس" میوه ی هنر" ،بیت هشتم<br><br>آن شاخ که سر برکشدو میوه نیارد<br><br>فرجام، به جز سوختنش نیست سزاوار<br><br>معنی:آن شاخه ای که رشد<br><br>&nbsp;کندوبزرگ شود&nbsp; ومیوه ای ندهد<br><br>،سرانجام فقط سزاوارِسوختن ونابودی است.<br><br>تعداد جمله ها:سه جمله(سه فعلِ موجودِ...برکشد،نیارد،نیست)<br><br>آن شاخ....نهادِجمله ی اول<br>&nbsp;ونهادِمحذوفِ جمله یِ دوم وسوم<br><br>میوه.....مفعول<br><br>فرجام.....قید<br><br>آرایه ها:<br><br>شاخ ،میوه......تناسب<br><br>سربر کشیدن...کنایه از رشد کردن است.<br><br>مصراع اول....تشخیص.زیرا سربر کشیدن کارِانسان است دراین جا به شاخه نسبت داده است.<br><br>سزاوار.....قافیه<br><br>مفهوم بیت...سزای بی ثمری سوختن است.<br>ابیات درس "میوه ی هنر" ،بیت نهم<br><br>جز دانش وحکمت نبوَد میوه ی انسان<br><br>ای میوه فروشِ هنر،این دکه بازار<br><br>معنی:ای کسی که ادعای فضل وهنر<br><br>&nbsp; داری ثمره ی انسان چیزی به جز<br><br>&nbsp;دانش وحکمت نیست.اگرآماده<br><br>&nbsp;ی قدم نهادن در این راه هستی بسم الله.<br><br>تعداد جمله ها:سه جمله(یک فعلِ موجودِ....نبود<br><br>میوه ی فروش هنر..&nbsp; منادا<br><br>وفعل محذوفِ...است)<br><br>(البته چهار جمله هم می توان محسوب کرد.<br><br>جز دانش وحکمت نبود میوه ی انسان...&nbsp; جمله ی اول<br><br>ای میوه فروش هنر....جمله ی دوم<br><br>این دکه( است)....جمله ی سوم<br><br>و(این)..... بازار (است)<br><br>میوه ی انسان....نهاد جمله ی اول<br><br>میوه.فروش ....منادا..جمله ی دوم<br><br>این..... نها دِ جمله ی سوم<br><br>میوه ی انسان ،میوه فروشِ هنر.... ترکیبات اضافی<br><br>آرایه ها:<br><br>ضرب المثل..مصراع دوم باضرب المثلِ"این گوی واین میدان"ارتباط معنایی دارد.<br><br><br>دکه،بازارِمیوه،میوه فروش/دانش،حکمت،هنر....تناسب<br><br>هنر(مشبه)میوه(مشبه به)<br><br>( وحکمت(مشبه)ومیوه ی انسان(مشبه به)تشبیه شده<br>&nbsp;است. <br><br>(اگر انسان را مانند یک درخت در نظر بگیرم ،حکمت ودانش انسان.میوه ی این درخت است.)<br><br>بازار.....قافیه<br><br>ابیات درس "میوه ی هنر" ،بیت دهم<br><br>از گفته ی ناکرده و بیهوده چه حاصل؟<br><br>کردار نکو کن که نه سودی است زگفتار<br><br>معنی:از گفتاربدون عمل وبیهوده<br><br>&nbsp;چه سودی می بری؟کردارت را نکو<br><br>&nbsp;گردان؛زیراگفتار بدون عمل فایده ای ندارد.<br>.<br>تعداد جمله ها:سه جمله(یک فعل ِ حذفی درمصراع اول<br><br>ودوفعلِ موجودِ....کن،است درمصراع دوم)<br><br>چه حاصل....نهاد جمله ی اول<br><br>تو ...نهاد محذوف ِدر&nbsp; جمله دوم <br><br>سودی....نهاد جمله ی سوم<br><br>گفته ی ناکرده،گفته ی بیهوده،کردارِنکو....ترکیبات وصفی<br><br>گفته ی ناکرده،گفتار....متمم<br><br>کردار......مفعول<br><br>آرایه ها :<br><br>این بیت باضرب المثلِ"دوصد گفته چون نیم کردار نیست."ارتباط معنایی دارد.<br><br>کرداروگفتار....تضاد<br><br>کردار،گفتار،گفته/سود،حاصل....تناسب<br><br>گفتار....قافیه<br><br>مفهوم بیت...تأکید بر اعمال ِنیکو بهتر از گفتار بدون&nbsp; عمل است.<br>ابیات درس "میوه ی هنر" ،بیت یازدهم<br><br>آسان گذرد گر شب وروز ومه وسالت<br><br>روزِعمل ومزد بوَد کارِتودشوار<br><br>معنی:اگر شب وروز وماه وسالِ<br><br>&nbsp;خودرابا تن پروری وبیکاری،به<br><br>&nbsp;آسانی سپری کنی،در روزِحسابِ<br><br>&nbsp;اعمال (روزقیامت)هیچ مزدی<br><br>&nbsp;دریافت نخواهی کردو کارِ تو دشوار خواهد شد.<br><br>تعداد جمله ها:دوجمله(دوفعلِ موجودِ....گذرد،بوَد)<br><br>شب وروز ومه وسالت.....نهاد جمله ی اول <br><br>کارِ تو....نهادجمله ی دوم<br><br>آسان،روزِ عمل ومزد.... .قید<br><br>سالت،روزِعمل،روزِمزد،کارِتو.....<br>ترکیبات اضافی<br><br>دشوار.....مسند<br><br>آرایه ها:<br><br>شب وروز/آسان ودشوار....تضاد<br><br>شب وروز ومه وسال..کنایه از<br><br>&nbsp;روزگار عمر(گاهی دو واژه ی<br><br>&nbsp;مخالف،معنی کنایی"همه<br><br>&nbsp;وهمیشه"رادارد؛مثال:شب وروز کار<br><br>&nbsp;می کنم ،کنایه از این که ،همیشه کار می کنم)<br><br>بین واژه های (شب،روز،مه،سال)...تناسب وجود دارد.<br><br>روز عمل ومزد،اشاره به روز قیامت...آرایه ی تلمیح دارد.<br><br>دشوار....قافیه<br><br>مفهوم بیت،تأکیدبر کنار گذاشتن تنبلی است.<br></div> text/html 2018-07-03T02:13:53+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی عمر گران مایه فارسی ششم http://fathi5.mihanblog.com/post/2102 <div><font size="2"><br></font></div><font size="2">عمر گران مایه<br><br>«گلستان، شیخ مصلح الدّین سعدی شیرازی»<br><br>دو برادر، یکی خدمت سلطان کردی و دیگری به زورِ بازو، نان خوردی.<br><br>باری، توانگر گفت درویش را که: چرا خدمت نکنی تا از مشقّتِ کار کردن برهی؟<br><br>گفت: تو چرا کار نکنی تا از مذلّتِ خدمت، رهایی یابی که خردمندان گفته اند: نانِ خود خوردن و نشستن بِه، که کمر زرّین بستن و به خدمت ایستادن.<br><br>معنی:<br><br>دو برادر بودند که یکی به سلطان خدمت می کرد و دیگری با کار و تلاش خود روزی به دست می آورد. یک بار<br><br>&nbsp;&nbsp; برادر تنگ­دست گفت: تو چر اکار نمی کنی تا از خواری و پستی خدمت کردن به سلطان رها شوی؟ زیرا دانایان گفته اند: از دست­­رنج خود خوردن و (آسوده) نشستن بهتر است از کمربند طلا داشتن و در خدمت کسی سرِ پا ایستادن.<br><br>به دست آهنِ تفته کردن خمیر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>به از دست بر سینه، پیشِ امیر<br><br>معنی:<br><br>آهن گداخته و داغ را با دست خود گداخته وخمیر کردن بهتر از دست بر سینه ایستادن در خدمت پادشاه است.<br><br>عمرِ گران­مایه در این صرف شد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>تا چه خورم صَیف و چه پوشم شِتا<br><br>معنی:<br><br>عمر ارزشمند و گران بهای خود را با فکر کردن به این که در تابستان چه بخورم و در زمستان چه بپوشم، هدر دادم.<br><br>ای شکم خیره، به نانی بساز<br><br>تا نکنی پشت به خدمت، دوتا<br><br>معنی:<br><br>ای شکم گستاخ به تکّه نانی قانع باش تا مجبور نباشی برای خدمت کردن به این و آن خم شوی و تعظیم کنی.<br><br>پیام داستان:<br>&nbsp;&nbsp; اگر انسان کارش را خودش انجام دهد و از بقیه کمکی نخواهد، بهتر است. زیرا ممکن است کسانی باشند که در کار او مشکل ایجاد کنند و او را فریب دهند تا به مقصدش نرسد. (کمک گرفتن از دیگران فقط زمانی مفید است که انسان به فرد مقابل اعتماد داشته باشد.)</font><br> text/html 2018-06-10T07:38:57+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی آزمون تیز هوشان 98-97 و دفترچه آزمون و نتایج http://fathi5.mihanblog.com/post/2100 <div> سلام دوستان و فرزندان گلم...آزمون امسال بر طبق بخشنامه رسمی مرکز ازمونها مندرج در سایت http://sampad.medu.ir/&nbsp; <br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/a1.jpg" alt="" width="641" vspace="0" hspace="0" height="505" border="0" align="bottom"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/a2.jpg" alt="" width="621" vspace="0" hspace="0" height="291" border="0" align="bottom"></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/a3.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><a href="http://hoosh.medu.ir/serveFile?code=b64b38410f025bb8b29ea21528558382" target="" title="">برای دریافت دفترچه راهنمای چگونگی ثبت نام و آزمون بر روی این جمله کلیک کنید و دانلود کنید</a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">همانگونه که از تصاویر سایت مشخص است عمل نموده و یا خود به ادرس سایت رسمی سمپاد مراجعه و عمل نمائید..و از تلفن هایی که با 9 شروع شده و وابسته به سمپاد نیستند استفاده نکنید چون برای هر دقیقه مکالمه با این تلفن ها چند هزار تومان هزینه برای تلفنتان خواهد آمد.</div> text/html 2018-05-25T06:09:33+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی رسم متوازی الاضلاع با پرگار http://fathi5.mihanblog.com/post/2099 <div><br></div><div>فرض کنید زاویه ی AOB )به رأس O( مفروض است. می خواهیم نیمساز این زاویه را رسم کنیم. ابتدا به<br>مرکز O و شعاعی دلخواه کمانی می زنیم تا ضلع های OA و OB را به ترتیب در نقطه های A1 و B1 قطع<br>کند. در این صورت OA1=OB1 . اکنون به مرکز A1 و شعاعی بیش تر از نصف A1B1 کمانی بزنید و<br>به همین شعاع و مرکز B1 کمانی دیگر بزنید. محل برخورد این دو کمان را K بنامید</div><div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/00013.png" width="573" height="164"></div> text/html 2018-05-21T01:45:12+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی هم نهشت دو شکل هندسی http://fathi5.mihanblog.com/post/2098 <div><br></div><div><font color="#993399"><b>در هندسه دو شکل هم‌نهشت هستند اگر هم شکل و هم‌اندازه باشن</b></font>د. <br></div><div><img crossorigin="anonymous" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Congruentie.svg/594px-Congruentie.svg.png" class="mw-mmv-final-image svg mw-mmv-dialog-is-open" alt="" width="307" height="97"></div><div><font color="#FF0000"><b>دو شکل سمت چپ هم‌نهشت‌اند در حالی که با شکل سوم تشابه دارد و</b></font></div><div><font color="#FF0000"><b> شکل چهارم با هیچ یک از اشکال دیگر متشابه یا هم‌نهشت نیست.</b></font></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">هرگاه دو مثلث بر هم منطبق شوند می گوییم آن دو همنهشت هستند. مثلث ها در <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">سه حالت &nbsp;"ض ض ض" ، "ض ز ض" و "ز ض ز" با هم همنهشت هستند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/00010.jpg" width="509" height="163"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-.15pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1-اگر سه ضلع یک مثلث با سه ضلع مثلث دیگر دو به دو مساوی باشند،آن دو مثلث همنهشتند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-.15pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#CC0000"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">(ض ض ض)</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-.15pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">AB=BD&nbsp;&nbsp;&nbsp; ,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BE=BC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AE=CD=2cm<br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-.15pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">پس: دو مثلث </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA">همنهشتند.</span> ABE </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><u>~</u> BCD<br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-.15pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">2- اگر دو ضلع و زاویه بین آن ها از یک مثلث با دو ضلع و زاویه بین آن ها از یک مثلث دیگر دو به دو مساوی باشند آن دو مثلث همنهشتند. <font color="#CC0000">(ض ز ض)</font></span><br><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">AB=BD&nbsp;&nbsp;&nbsp; ,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BE=BC&nbsp;&nbsp;&nbsp; وB1=B2= دوزاویه متقابل به راس</span></span><br><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">پس: دو مثلث </span></span></span><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><font color="#CC0000">(ض ز ض)</font></span></span></span></span><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><font color="#CC0000"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA">همنهشتند.</span></font></span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-.15pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">ABE </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><u>~</u> BCD</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-.15pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">3- اگر دو زاویه و ضلع بین آن ها از یک مثلث با دو زاویه و ضلع بین آن ها از یک مثلث دیگر دو به دو مساوی باشند آن دو مثلث همنهشتند.(ز ض ز)</span><br><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">B1=B2= دوزاویه متقابل به راس&nbsp; ,</span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-.15pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">C=E=90<sup>0</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ,&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">&nbsp; <br></span></span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-.15pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">BE=BC</span></span></span></span></span><br><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">پس: دو مثلث </span></span></span></span></span></span><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">(ز ض ز)</span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA">همنهشتند.</span> ABE </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><u>~</u> BCD</span></span></span></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA">دو مثلث قائم الزاویه علاوه بر سه حالت فوق در دو حالت زیر نیز همنهشت می شوند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA">1- اگر وتر و یک زاویه تند از یک مثلث قائم الزاویه با وتر و یک زاویه تند از مثلث قائم الزاویه دیگر دو به دو مساوی باشند آن دو مثلث همنهشتند.(وز)وتر ویک زاویه</span><br><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">C=E=90<sup>0&nbsp;&nbsp;&nbsp; و</sup></span></span></span></span><br><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><sup><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">B1=B2= دوزاویه متقابل به راس&nbsp;&nbsp; و</span></span></sup></span></span></span></span><br><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><sup><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">AB=BD </span></span></span></sup></span></span></span></span><br><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><sup><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">پس: دو مثلث </span></span></span></span></span></span><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">(و ز)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></sup></span></span></span></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><sup><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA">همنهشتند.</span> ABE </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><u>~</u> BCD</span></span></span></span></span></span></span></span></span></sup></span></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: -0.15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA">2- اگر وتر و یک ضلع دیگر از یک مثلث قائم الزاویه با وتر و یک ضلع دیگر از مثلث قائم الزاویه دیگر دو به دو مساوی باشند آن دو مثلث همنهشتند.(وض)وتر ویک ضلع</span><br><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">C=E=90<sup>0&nbsp;&nbsp;&nbsp; و</sup></span></span></span></span></span><br><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><sup><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">&nbsp; </span></span></span></span></span></span></span></sup></span></span></span></span></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><sup><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">BE=BC</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></sup></span></span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><sup><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"></span></span></span></span></span> وAB=BD</span></span></span></span></span></span></span></sup></span></span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><sup><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><sup><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">پس: دو مثلث </span></span></span></span></span></span><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">(و ض)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></sup></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></sup></span></span></span></span></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><sup><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><sup><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA">همنهشتند.</span> ABE </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><u>~</u> BCD</span></span></span></span></span></span></span></span></span></sup></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></sup></span></span></span></span></span></p></div> text/html 2018-05-21T00:35:15+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی شکل های هندسی-متشابه http://fathi5.mihanblog.com/post/2097 <p class="actividades_r"><br></p><p class="actividades_r">دومثلث با هم متشابه هستند اگر هم شکل اما در اندازه متفاوت هستند.</p><ul class="UnorderListType" dir="rtl"><li>دو مثلث را متشابه گویند، اگر زاویه های نظیر در آنها برابر و ضلع های نظیر متناسب باشند.</li><li>2- اگر دو زاویه از یک مثلث با دو زاویه از مثلث دیگر برابر باشند, آن دو مثلث متشابه اند.</li><li>3- اگر یک زاویه از یک مثلث با یک زاویه از مثلث دیگر برابر و ضلع ها ی نظیر این زاویه ها متناسب باشند، دو مثلث متشابه اند.</li></ul> <p style="margin-left:-2%;"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/293.gif" alt="Similar Triangles" height="125"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/294.gif" alt="Similar Triangles" style="margin-left:10%;" width="269"></p><br><table class="tbl8"><tbody><tr><td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>c</i></u><br>'c</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td> <td class="doc14"><u><i>b</i></u><br>'b</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td> <td class="doc14"><u><i>a</i></u><br>'a<br></td> <td class="doc">&nbsp;&nbsp; <br></td></tr></tbody></table><div><br></div><div>نسبت محیط و مساحت دو شکل متشابه به ترتیب برابر نسبت تشابه و مجذور نسبت تشابه است.</div> <table class="tbl8"><tbody><tr><td class="doc">&nbsp;<table class="tbl8"><tbody><tr><td class="doc">&nbsp;&nbsp; r</td><td class="doc14"><br><br></td><td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>p</i></u><br>'p</td><td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>a+b+c</i></u><br>'a'+'b+c<br></td><td class="doc">&nbsp;&nbsp; <br></td></tr></tbody></table>&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>c</i></u><br>'c</td><td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>b</i></u><br>'b</td><td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>a</i></u><br>'a<br></td><td class="doc">&nbsp;&nbsp; <br></td></tr></tbody></table><p class="actividades_g">نسبت مساحتهایشان= مجذور نسبت تشابه<br></p><table class="tbl8"><tbody><tr><td class="doc14"><table class="tbl8"><tbody><tr><td class="doc">&nbsp; <sup>2</sup> r</td><td class="doc14"><br><br></td><td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>s</i></u><br>'s</td><td class="doc">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <table class="tbl8"><tbody><tr><td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>c</i></u><br>'c<br></td></tr></tbody></table>= <br></td></tr></tbody></table></td><td class="doc"><br></td><td class="doc14"><u><i>b</i></u><br>'b</td><td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>a</i></u><br>'a<br></td><td class="doc">&nbsp;<br></td></tr></tbody></table><p class="actividades_2_v_ir">&nbsp;&nbsp; <b><font color="#3333FF">C'=C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 'B=B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A'=A</font></b><br></p><p class="actividades_g"><span class="numero_v">1. </span>مسئله</p><p class="actividades_g">ارتفاع ساختمانی را حساب کنید که طول سایه روی زمین 6.5 متر که درهمان زمان&nbsp; وهمان مکان ارتفاع درختی 4.5 متر و طول سایه 0.90 متر هست.<br></p> <p class="actividades_2"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/304.gif" alt="Triangle Word Problems"></p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><table class="tbl8"><tbody><tr><td class="doc">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32.5m= &nbsp;</td><td class="doc14"><u><i>6.5×4.5</i></u><br>0.9 <br></td><td class="doc">&nbsp; =x=&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>4.5</i></u><br>x</td><td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>0.9</i></u><br>6.5<br></td><td class="doc">&nbsp;&nbsp; <br></td></tr></tbody></table><p class="actividades_g">ارتفاع دومثلث قائم الزاویه هریک24 m و 10 m هست و وترهای هریک52m و 26m &nbsp; می باشد اندازه قاعده های متشابه را حساب کنید.<br></p><div class="principal"> <div class="left"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/306.gif" alt="Similar Triangles"></div> <div style="margin-left:35%;"> <p class="av"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/305.gif" alt="Triangle Operations"></p> <p class="ar"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/301.gif" alt="Triangle Operations"></p> <p class="av"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/302.gif" alt="Triangle Operations"></p> </div> </div> <table id="table539" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48m = 'b &nbsp;&nbsp;&nbsp; = <br></td> <td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">24</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px">'b<br></p></td> <td>&nbsp;= <br></td> <td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">26</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">52</font></p></td> <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></td></tr></tbody></table> <table id="table539" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20m=&nbsp; 'C &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = <br></td> <td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">10</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">'<font size="3"><b>c</b></font></font></p></td> <td>&nbsp;= <br></td> <td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">26</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">52</font></p></td> <td>&nbsp;</td></tr></tbody></table><h2 class="r">قانونهای مثلث های متشابه<br></h2> <p class="actividades_g"><span class="numero_r">&nbsp;ویژگی1&nbsp; دوزاویه متشابه</span>.</p><p class="actividades_g"><br> </p><p class="actividades"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/307.gif" alt="Similar Triangles" height="103"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/308.gif" alt="Similar Triangles" width="225"></p> <p class="actividades_2_v_ir"><font color="#CC0000"><b>A='A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B='B</b></font><br></p> <p>&nbsp;<span class="numero_r">ویژگی2&nbsp;&nbsp; ضلع های متناسب متشابه</span>.</p> <p class="actividades_g"><span class="numero_r"><br></span></p> <p class="actividades"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/293.gif" alt="Similar Triangles" height="125"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/294.gif" alt="Similar Triangles" style="margin-left:3%;" width="269"></p><br> <p class="actividades_2_v_ir"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/310.gif" alt="Triangle Ratios"></p> <p>&nbsp;</p><table id="table539" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td>&nbsp;c/'c= <br></td> <td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">b</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">'b</font></p></td> <td>&nbsp;= <br></td> <td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">a</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">'a</font></p></td> <td>&nbsp;</td></tr></tbody></table> <p class="actividades_g"><span class="numero_r">ویژگی 3 دوضلع وزاویه بین از یک مثلث با دوضلع وزاویه بین از مثلث دیگر باهم متناسب باشند<br></span></p> <p class="actividades"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/312.gif" alt="Similar Triangles" height="119"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/311.gif" alt="Similar Triangles" width="199"></p> B='Bزاویه <br> <br><table id="table539" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td>&nbsp;= <br></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px">c<br></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">'c</font></p></td><td>&nbsp;= <br></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">a</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">'a</font></p></td><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table> <h4 class="t">مثال</h4> <p class="actividades_g">ببینینی بین اضلاع تناسب وجود دارد:دو مثلث متشابه اند<br></p> <p style="margin-left:0;"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/0_13.gif" alt="Similar Triangles" height="120"><span class="r"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/0_14.gif" alt="Similar Triangles" style="margin-left:10%;" width="354"></span></p> <p class="actividades_2_r_ir"><br></p><table class="tbl8"><tbody><tr><td class="doc14"><u><i>15</i></u><br>22.5</td><td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>12</i></u><br>18</td><td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>10</i></u><br>15<br></td><td class="doc">&nbsp;&nbsp; <br></td></tr></tbody></table><p class="actividades_2_r_ir"><br></p> <p class="actividades_2_v_ir"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/0_16.gif" alt="Triangle Operations"></p> <p class="actividades_2_r_ir"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/0_17.gif" alt="Triangle Operations"></p> <p class="actividades_2_r_ir">دومثلث زیر متشابه اند زیرا زاویه های مساوی دارند<br></p> <br> <img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/0_18.gif" alt="Similar Triangles" height="150"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/0_19.gif" alt="Similar Triangles" width="316"><br> <p class="actividades_2_r_ir">180º − 100º − 60º = 20º</p> <p class="actividades_2_v_ir">دو مثلث زیر متشابه اند با قانون دوضلع وزاویه بین<br></p> <br> <p class="actividades"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/0_20.gif" alt="Similar Triangles" height="125"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/0_21.gif" alt="Similar Triangles" width="162"><br><br></p><table class="tbl8"><tbody><tr><td class="doc14"><br><br></td><td class="doc">&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>8</i></u><br>7</td><td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>20</i></u><br>17.5<br></td><td class="doc">&nbsp;&nbsp; <br></td></tr></tbody></table> <p class="actividades_2_v_ir"><font size="3"><span class="actividades_g">8×17.5=20×7.</span></font></p> 140=140<br> <h2 class="r">قانون&nbsp; تشابه مثلث ها قائم الزاویه<br></h2> <p class="actividades_g"><span class="numero_r">دومثلث قائم الزاویه زیر متشابه اند . هردو زاویه های C&nbsp;&nbsp; 'Cحاده مساویند<br></span></p> <p class="actividades_2"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/314.gif" alt="Simlar Right Triangles" height="150"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/315.gif" alt="Simlar Right Triangles" width="85"></p> <p class="actividades_2_v_ir"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/316.gif" alt="Angle Ratios"></p> <span class="numero_r">دومثلث قائم الزاویه زیر متشابه انددوضلع وزاویه بین مساوی دارند.ونسبت بین اضلاع وجود دارد</span> <p class="actividades_2"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/317.gif" alt="Similar Right Triangles" height="150"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/319.gif" alt="Similar Right Triangles" width="71"></p> <table id="table539" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td>&nbsp; <br></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px">c<br></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">'c</font></p></td><td>&nbsp;= <br></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">b</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">'b</font></p></td><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table> <p class="actividades_g"><span class="numero_r">دومثلث قائم الزاویه زیر متشابه انداگر وترها وضلع ها متناسب باشند<br></span></p> <p class="actividades_2"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/321.gif" alt="Simlar Right Triangles" height="150"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/318.gif" alt="Simlar Right Triangles" width="63"></p> <table class="tbl8"><tbody><tr><td class="doc"><br></td><td class="doc14"><br></td><td class="doc"><br></td><td class="doc14"><u><i>b</i></u><br>'b</td><td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>a</i></u><br>'a<br></td><td class="doc">&nbsp;&nbsp; <br></td></tr></tbody></table> text/html 2018-05-20T01:19:16+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی ویژگی دومثلث متشابه http://fathi5.mihanblog.com/post/2096 <br><br><br><div><br></div><div><br></div><div><h3>ویژگی های دومثلث متشابه<br></h3> <p>-دو مثلث را زمانی متتشابه می گویند:</p> <ul><li> انها همشکل هستند اما نه هم اندازه.</li><li>دوزاویه مساوی داشته باشند.</li><li>&nbsp; دومثلث دارای اضلاع متناسب باشند یعنی یک تناسب بین اضلاع آن ها برقرار باشد با هم متشابه خواهند بود .</li></ul><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/00014.png"> <p> براساس قانوهای زیر دومثلث متشابه اند.<br> 1. <b>ز،ز (دوزاویه :ض،ض)</b><br> دوزاویه از یک مثلث با دو زاویه از مثلث دیگر مساوی باشند (<br> 2. <b>ض،ز،ض (ضلع ، زاویه ،ضلع)دوضلع ویک زاویه بین از یک مثلث با </b><b>دوضلع ویک زاویه بین ازمثلث دیگر باهم مساوی باشند.</b>.)<br> 3. <b>ض،ض،ض (</b><b><b>ضلع</b>-</b><b><b>ضلع</b>-</b><b><b>ضلع</b>)</b><br>3ضلع از یک مثلث با 3ضلع از مثلث دیگر مساوی باشند.</p> </div><div><h3 id="aa"><b>قانون ز،ز (دوزاویه :ز،ز)</b></h3> <p class="highlight-subheading"><strong><em>دوزاویه از یک مثلث با دو زاویه از مثلث دیگر مساوی باشند ان دو مثلث متشابه اند.</em></strong></p> <blockquote> <table width="95%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="0"> <tbody><tr valign="bottom"> <td><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAOsAAABuAgMAAAC7GQwtAAAACVBMVEWBgYEAAP8AmQA9O65sAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAbRJREFUWMPlmDFuwzAMRcmCAYxOHNLdY9BT8Ahach8fJXNP2doG6tSwJf4vZKoAB4iRL73PkJRlkdcO9Q5t8FrrWNetA5nXmiitLSJssOZFnUZeLxKZNazCa1fcYJEfNy5YM+1t4IJ1/bmGkTMcq5YxvKw3TFR2zMjyzmXWgjpQmXVZPkcqO1bSicqO2E+DIj/nJorMaWP/T3PIaLC88g3bDgyves6wVyKH7mBBI0PBKs3J6lVPBsvqaYYh5w2r8FpL3ksiZ4OlzZps9FbScKSDkHWmPHJOG+D900aFBcuRjMmiKY+cMOwd2qCmbSE3g+V4wuVOBwFXfdaw8zNrB5VR1XneqJLB0o6ka1aK8cgVsHaRqbyiuAvfVDKN0LDempo/teEE37tPDF87tLk90tBG1XKWfZ4IGvlwjSTyoWHv0KYf25RHPlgFeMR1rLdWDSNHCeWR94ax91sdp58dZIG0Rh+cdj/vOaEWUOs08h8t/AbCaOTPh9LI07QF6wpq354Mo+89hs0wHOVx06DIs18lkeXrV3QRZjhe9bvsCEqrPPK6pHdog9Q6jzwH6+POjiL/bHwDPTstyXrv5JYAAAAASUVORK5CYII=" alt="AA big"></td> <td><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAKMAAABZAgMAAAAvC3xsAAAACVBMVEWBgYEAAP8AmQA9O65sAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAU1JREFUSMfdlzFuxDAMBJeCDKRk4fRGqjyDT1CT/+gpVwZ5ZYqLjbvEEie4VBHgSmsvlxLJtfTwMsfQoMAFIx2zR6WCZBBZMbJR8SbJIfn1ATmiSIuvCBA5k+Qq/YIkhXTZCNIkbZ1IWq9IY1fzhUgySXolyCpJGznPJkkdnJJJUhE4pXr/TnI7WH3G6Utn5XsaSEKeION7GqY5QpLqMJTTAyJImzHMtozlaCrJgiJrxjHeqLi5G8vRBLniERIg8iGVsxwNxTfIM9AZmChw8I6nb52X7zx6x8h49Nb85Frx7cZ1YLSwZ5Udot3C5+U7RNY/aWq8Ud5tLrhNO279AWdZNsyMTpNbZKOuNbURDslvAIk3+OiV5aiUI7wl4X46vpUZk+2AZGan78gsR6Xs4tcM+b5/DTlnbF0VvzLO2IwbNvjwR8Sk5ze2mv7d+gSiNiLaGzptQAAAAABJRU5ErkJggg==" alt="AA small"></td> </tr> </tbody></table> </blockquote><p>گاهی حتی 3زاویه ازمثلث با 3زاویه از مثلث دیگر برابر باشند متشابه اند<br></p> <p><span class="highlight-example">مثال 1:</span>باکمک نسبت ها ضلع های دومثلث ضلع&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>s</i>&nbsp; را پیدا کنید <br></p><p><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/00015.png"></p> <p class="highlight-example">حل:<br></p> <p><span class="highlight-step">قدم 1:</span> با قانون دو زاویه دو مثلث متشابه اند.<br></p> <p><span class="highlight-step">قدم 2:</span> نسبت اضلاع مساوی را می نویسیم.</p> <blockquote> <table id="table539" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td>&nbsp;= <br></td> <td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">9</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">s</font></p></td> <td>&nbsp;= <br></td> <td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">6</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">2</font></p></td> <td>&nbsp;</td></tr></tbody></table> </blockquote> <p><span class="highlight-step">طرفین وسطین&nbsp; می کنیم&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Symbol;"></span> <i>s</i> = 3</p> <h3 id="rar"><b>ض،ز،ض (ضلع ، زاویه ،ضلع)دوضلع ویک زاویه بین از یک مثلث با </b><b>دوضلع ویک زاویه بین ازمثلث دیگر باهم مساوی باشند. دومثلث متشابه اند. <br></b></h3><div>دومثلث دارای اضلاع متناسب باشند یعنی یک تناسب بین اضلاع آن ها برقرار باشد با هم متشابه خواهند بود</div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/00016.png"> <p><span class="highlight-example">مثال 2:</span> باکمک نسبت&nbsp; ضلع های دومثلث ضلع&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>s</i>&nbsp; را پیدا کنید&nbsp;</p><p><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/00017.png"><br><i></i></p> <p class="highlight-example">حل:</p> <p><span class="highlight-step">گام 1:</span> با قانون ض،ز،ض دو مثلث متشابه اند.<br></p> <p><span class="highlight-step">گام 2:</span> نسبت ضلع ها مساویندl.</p><table id="table539" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td>&nbsp;= <br></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">6</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">s</font></p></td><td>&nbsp;= <br></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">4</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">2</font></p></td><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table><p>4s=12</p><p>s=3<br></p>در مثلث های متشابه اگر فقط دراندازه متفاوت باشن می توان هرمثلث را چرخاند وزاویه شبیه هم&nbsp; برهم منطبق هستند.<br> <p align="center">همه مثلث های زیر متشابه اند.:</p><p align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/00018.gif" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/00018.gif"></p> <p align="center">(زاویه های مشابه کمانهای مشابه دارند) </p> <p>شکل زیر دومثلث متشابه اند وبا چرخشی هر زاویه مساوی بر دیگری منطبق هست..&nbsp; </p><p>دومثلث متشابه:</p> <p class="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/00019.png"><br>زاویه های متشابه باهم مساویند.<br></p><i>و</i>نسبت اضلاع با هم متناسبند.<p class="center">ضلع هایمتناظر&nbsp; روبرو به زاویه های مشابه هم مشابه هستند&nbsp; مثلاضلع روبرو به زاویه های مشابه&nbsp; روبروی کمانهای مشابه هستند</p><h2>اضلاع متناظر</h2><div>در مثلث های متشابه، اضلاع متناظر همیشه با هم متناسب اند<br></div> <p>مثال:</p><p><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/00020.gif"></p><p align="center"><br></p> <p>دو مثلث متشابه اند. زاویه های مساوی با علامت 1کمان و2کمان و3 کمان منایش داده<br></p><p>مثلث&nbsp; <b>R</b> و مثلث&nbsp; <b>S</b></p><p><b></b> متشابه اند.زاویه های&nbsp; مساوی با همان اندازه کمان های روبرو<br></p> <p>چگونه وچرا?</p> <ul><li>طول 7 و a متناظرند. هر یک&nbsp; کمان علامت گذاری شده.<br></li><li>طول 8 و 6.4 متناظرند. هر یک&nbsp; با2کمان علامت گذاری شده..</li><li>طول 6 وb متناظرند.هر یک&nbsp; با 3 کمان علامت گذاری شده..</li></ul> <h2>محاسبه ضلع های متناظر<br></h2> <p>گاهی می توان ادندازه طولهایی که نداریم به دست اوریم. </p> <ul><li>گام 1: نسبت ضلع ها را بنویسیم<br></li><li>گام 2: اندازه هایی که داریم جایگزین کنیم.<br></li></ul> <h3>مثال: پیدا کنید طول&nbsp; a وb&nbsp; را از مثلث <br></h3><h3>S</h3><h3><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/00020.gif"></h3><h3>گام 1: نسبت ها را بنویس<br></h3> <p class="indent50px"><b>همه اندازه های اضلاع&nbsp; مثلث</b><b><b>R</b>را داریم </b>,و <br> یک ضلع مثلث&nbsp; <b>6.4</b>&nbsp; <b>را درمثلث&nbsp; <font size="3">s</font> </b><br><b><b></b></b></p><p class="indent50px">ضلع 6.4 روبروی زاویه ای با دوکمان هست درمثلث <b>R</b>دیگر 8 روبروی زاویه با دوکمان هست. نسبت انها مساوی:<br></p> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">6.4</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">8</font> <br></p> <h3>'گام 2: نوشتن نسبتها<br></h3><div>&nbsp;a&nbsp; روبروی زاویه ای با یک کمان هست.درمثلث <b>R</b>دیگر 7 روبروی زاویه با 1کمان هست. نسبت انها مساوی:</div> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">a</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <font style="font-size: 9pt">7</font><table id="table539" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td>&nbsp;= <br></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">a</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">7</font></p></td><td>&nbsp;= <br></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">6.4</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">8</font></p></td><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table> <div class="so"><b>a</b> = (6.4/8) × 7 = 5.6</div> <p><b>b</b> روبروی زاویه ای با3 کمان هست.درمثلث <b>R</b>دیگر 6 روبروی زاویه با 3کمان هست. نسبت&nbsp; را می نویسیم مساوی:</p> <div class="so"><b>b</b> = (6.4/8) × 6 = 4.8</div> <p>&nbsp;</p></div> text/html 2018-05-16T02:18:06+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی حجم نیمکره http://fathi5.mihanblog.com/post/2095 <div><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1982">مساحت نیم کره</a></h2><div><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/298">حجم مساحت کره</a></h2></div><div><img src="http://www.vitutor.us/geometry/solid/images/58.gif" alt="Components of a Sphere" width="191" height="200"></div></div><div><br></div><div>-حجم کره ای با شعاع R از رابطه زیر بدست می آید:&nbsp; <div><table id="table2" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td>3.14×R<sup>3</sup> × &nbsp; </td> <td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font size="2">4</font></p> <p style="margin-top:2px; margin-bottom:2px"><font size="2"><img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font size="2">3</font></p></td> <td>&nbsp; =V </td></tr></tbody></table><b>حجم نیم کره:</b></div><div><br><b><img src="https://d2gne97vdumgn3.cloudfront.net/api/file/czmKXzCT6684ZZi1ZwjU" alt="" width="208" vspace="0" hspace="0" height="157" border="0" align="bottom"></b><p>&nbsp;حجم نیمی از کره برابر با <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <semantics> <mrow> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mspace width="negativethinmathspace"></mspace> <mi>V</mi> <mo>=</mo> <mrow> <mfrac> <mn>2</mn> <mn>3</mn> </mfrac> </mrow> <mi>π</mi> <msup> <mi>r</mi> <mrow> <mn>3</mn> </mrow> </msup> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \!V={\frac {2}{3}}\pi r^{3}}</annotation>&nbsp;</semantics></math></span></span> است</p><br><table id="table2" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td>3.14×R<sup>3</sup> × &nbsp; </td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font size="2">2</font></p> <p style="margin-top:2px; margin-bottom:2px"><font size="2"><img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font size="2">3</font></p></td><td>&nbsp; =V </td></tr></tbody></table></div></div> text/html 2018-05-13T14:27:33+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی محاسبه ارتفاع مثلث متساوی الاضلاع با داشتن ضلع http://fathi5.mihanblog.com/post/2094 <div><br></div><div><br></div><div><img src="http://www.purplemath.com/modules/trig/trig01.gif" alt="equilateral triangle, having sides of length 2" width="148" height="126">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.purplemath.com/modules/trig/trig02.gif" alt="equilateral triangle split in half by dropping a vertical line from the peak angle down to the middle of the base; each new peak angle is labelled as beta, and each base angle is labelled as alpha; the two halves of the original base are labelled 1; the altitude is labelled sqrt[3]; and the sides (now hypotenuses) are still labelled 2" width="148" height="126">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.purplemath.com/modules/trig/trig03.gif" alt="60° triangle, with alpha at the lower left-hand corner, the base (the adjacent side) having length 1, the altitude (the opposite side, on the right) having length sqrt[3], and the hypotenuse having length 2" width="75" height="126"></div><div>درمثلث متساوی الاضلاع هر زاویه 60 درجه هست <br></div><div>&nbsp;ارتفاع مثلث متساوی الاضلاع= ضلع=a</div><div><br></div><div>ضلع&nbsp; × &nbsp;&nbsp; <font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000">2/ <font size="2" color="#FF0000"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;">3</span></span><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√</span></span></font>&nbsp; = ارتفاع</font></font></div><div><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000">&nbsp;دراینجا اگر ضلع مثلث متساوی الاضلاع2 باشد ارتفاع=</font></font></div><div><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000">&nbsp;جالب بداننید فرمول اندازه ارتفاع ومیانه ونیمساز دراین مثلث یکی است<br></font></font></div><div><br><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000">&nbsp;ارتفاع &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></font><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"> <font size="2" color="#FF0000"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;">3</span></span><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√</span></span></font></font></font></font></font>=2&nbsp; × &nbsp;&nbsp; <font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000">2/ <font size="2" color="#FF0000"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;">3</span></span><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√</span></span></font>&nbsp; = ارتفاع</font></font></font></font></div><div><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000">&nbsp;<br></font></font></font></font></div> text/html 2018-05-07T15:17:32+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی مثلث قائم الزاویه با زاویه 15 درجه http://fathi5.mihanblog.com/post/2093 <div><br></div><div><br></div><div>مثلث قائم الزاویه با زاویه 15 درجه<br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/0006.png"></div><div>زاویه ی حاد هی دیگر این مثلث 75 درجه است. در<br>اینگونه مثلث ها، طول ارتفاعh وارد بر وتر، یك چهارم طول وتر است.<br>&nbsp;: پس در شكل مقابل، داریم</div><div>h=&nbsp; ربع وتر<br><br></div>