معلم5 فتحی در این وبلاگ مطالبی و اطلاعاتی بروز علمی در حیطه آموزش کلاس های پنجم تا سوم راهنمایی قرار داده شده است و همچنین سوال ، تست ،مطالب آموزنده علمی و مذهبی و نرم افزار وجود دارد اگر مطلبی هم دارید میتوانید به ایمیل من بفرستید با نام خودتان ثبت می کنم efat.fathi@chmail.ir http://fathi5.mihanblog.com 2018-06-18T18:00:21+01:00 text/html 2018-06-10T07:38:57+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی آزمون تیز هوشان 98-97 و دفترچه آزمون و نتایج http://fathi5.mihanblog.com/post/2100 <div> سلام دوستان و فرزندان گلم...آزمون امسال بر طبق بخشنامه رسمی مرکز ازمونها مندرج در سایت http://sampad.medu.ir/&nbsp; <br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/a1.jpg" alt="" width="641" vspace="0" hspace="0" height="505" border="0" align="bottom"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/a2.jpg" alt="" width="621" vspace="0" hspace="0" height="291" border="0" align="bottom"></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/a3.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><a href="http://hoosh.medu.ir/serveFile?code=b64b38410f025bb8b29ea21528558382" target="" title="">برای دریافت دفترچه راهنمای چگونگی ثبت نام و آزمون بر روی این جمله کلیک کنید و دانلود کنید</a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">همانگونه که از تصاویر سایت مشخص است عمل نموده و یا خود به ادرس سایت رسمی سمپاد مراجعه و عمل نمائید..و از تلفن هایی که با 9 شروع شده و وابسته به سمپاد نیستند استفاده نکنید چون برای هر دقیقه مکالمه با این تلفن ها چند هزار تومان هزینه برای تلفنتان خواهد آمد.</div> text/html 2018-05-25T06:09:33+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی رسم متوازی الاضلاع با پرگار http://fathi5.mihanblog.com/post/2099 <div><br></div><div>فرض کنید زاویه ی AOB )به رأس O( مفروض است. می خواهیم نیمساز این زاویه را رسم کنیم. ابتدا به<br>مرکز O و شعاعی دلخواه کمانی می زنیم تا ضلع های OA و OB را به ترتیب در نقطه های A1 و B1 قطع<br>کند. در این صورت OA1=OB1 . اکنون به مرکز A1 و شعاعی بیش تر از نصف A1B1 کمانی بزنید و<br>به همین شعاع و مرکز B1 کمانی دیگر بزنید. محل برخورد این دو کمان را K بنامید</div><div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/00013.png" width="573" height="164"></div> text/html 2018-05-21T01:45:12+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی هم نهشت دو شکل هندسی http://fathi5.mihanblog.com/post/2098 <div><br></div><div><font color="#993399"><b>در هندسه دو شکل هم‌نهشت هستند اگر هم شکل و هم‌اندازه باشن</b></font>د. <br></div><div><img crossorigin="anonymous" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Congruentie.svg/594px-Congruentie.svg.png" class="mw-mmv-final-image svg mw-mmv-dialog-is-open" alt="" width="307" height="97"></div><div><font color="#FF0000"><b>دو شکل سمت چپ هم‌نهشت‌اند در حالی که با شکل سوم تشابه دارد و</b></font></div><div><font color="#FF0000"><b> شکل چهارم با هیچ یک از اشکال دیگر متشابه یا هم‌نهشت نیست.</b></font></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">هرگاه دو مثلث بر هم منطبق شوند می گوییم آن دو همنهشت هستند. مثلث ها در <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">سه حالت &nbsp;"ض ض ض" ، "ض ز ض" و "ز ض ز" با هم همنهشت هستند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/00010.jpg" width="509" height="163"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-.15pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1-اگر سه ضلع یک مثلث با سه ضلع مثلث دیگر دو به دو مساوی باشند،آن دو مثلث همنهشتند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-.15pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#CC0000"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">(ض ض ض)</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-.15pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">AB=BD&nbsp;&nbsp;&nbsp; ,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BE=BC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AE=CD=2cm<br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-.15pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">پس: دو مثلث </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA">همنهشتند.</span> ABE </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><u>~</u> BCD<br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-.15pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">2- اگر دو ضلع و زاویه بین آن ها از یک مثلث با دو ضلع و زاویه بین آن ها از یک مثلث دیگر دو به دو مساوی باشند آن دو مثلث همنهشتند. <font color="#CC0000">(ض ز ض)</font></span><br><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">AB=BD&nbsp;&nbsp;&nbsp; ,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BE=BC&nbsp;&nbsp;&nbsp; وB1=B2= دوزاویه متقابل به راس</span></span><br><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">پس: دو مثلث </span></span></span><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><font color="#CC0000">(ض ز ض)</font></span></span></span></span><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><font color="#CC0000"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA">همنهشتند.</span></font></span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-.15pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">ABE </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><u>~</u> BCD</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-.15pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">3- اگر دو زاویه و ضلع بین آن ها از یک مثلث با دو زاویه و ضلع بین آن ها از یک مثلث دیگر دو به دو مساوی باشند آن دو مثلث همنهشتند.(ز ض ز)</span><br><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">B1=B2= دوزاویه متقابل به راس&nbsp; ,</span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-.15pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">C=E=90<sup>0</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ,&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">&nbsp; <br></span></span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-.15pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">BE=BC</span></span></span></span></span><br><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">پس: دو مثلث </span></span></span></span></span></span><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">(ز ض ز)</span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA">همنهشتند.</span> ABE </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><u>~</u> BCD</span></span></span></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA">دو مثلث قائم الزاویه علاوه بر سه حالت فوق در دو حالت زیر نیز همنهشت می شوند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA">1- اگر وتر و یک زاویه تند از یک مثلث قائم الزاویه با وتر و یک زاویه تند از مثلث قائم الزاویه دیگر دو به دو مساوی باشند آن دو مثلث همنهشتند.(وز)وتر ویک زاویه</span><br><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">C=E=90<sup>0&nbsp;&nbsp;&nbsp; و</sup></span></span></span></span><br><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><sup><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">B1=B2= دوزاویه متقابل به راس&nbsp;&nbsp; و</span></span></sup></span></span></span></span><br><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><sup><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">AB=BD </span></span></span></sup></span></span></span></span><br><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><sup><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">پس: دو مثلث </span></span></span></span></span></span><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">(و ز)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></sup></span></span></span></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><sup><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA">همنهشتند.</span> ABE </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><u>~</u> BCD</span></span></span></span></span></span></span></span></span></sup></span></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: -0.15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA">2- اگر وتر و یک ضلع دیگر از یک مثلث قائم الزاویه با وتر و یک ضلع دیگر از مثلث قائم الزاویه دیگر دو به دو مساوی باشند آن دو مثلث همنهشتند.(وض)وتر ویک ضلع</span><br><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">C=E=90<sup>0&nbsp;&nbsp;&nbsp; و</sup></span></span></span></span></span><br><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><sup><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">&nbsp; </span></span></span></span></span></span></span></sup></span></span></span></span></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><sup><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">BE=BC</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></sup></span></span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><sup><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"></span></span></span></span></span> وAB=BD</span></span></span></span></span></span></span></sup></span></span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><sup><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><sup><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">پس: دو مثلث </span></span></span></span></span></span><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA">(و ض)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></sup></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></sup></span></span></span></span></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><sup><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><sup><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1; mso-bidi-language:FA" lang="FA">همنهشتند.</span> ABE </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:Mj_Ghalam-1" lang="AR-SA"><u>~</u> BCD</span></span></span></span></span></span></span></span></span></sup></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></sup></span></span></span></span></span></p></div> text/html 2018-05-21T00:35:15+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی شکل های هندسی-متشابه http://fathi5.mihanblog.com/post/2097 <p class="actividades_r"><br></p><p class="actividades_r">دومثلث با هم متشابه هستند اگر هم شکل اما در اندازه متفاوت هستند.</p><ul class="UnorderListType" dir="rtl"><li>دو مثلث را متشابه گویند، اگر زاویه های نظیر در آنها برابر و ضلع های نظیر متناسب باشند.</li><li>2- اگر دو زاویه از یک مثلث با دو زاویه از مثلث دیگر برابر باشند, آن دو مثلث متشابه اند.</li><li>3- اگر یک زاویه از یک مثلث با یک زاویه از مثلث دیگر برابر و ضلع ها ی نظیر این زاویه ها متناسب باشند، دو مثلث متشابه اند.</li></ul> <p style="margin-left:-2%;"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/293.gif" alt="Similar Triangles" height="125"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/294.gif" alt="Similar Triangles" style="margin-left:10%;" width="269"></p><br><table class="tbl8"><tbody><tr><td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>c</i></u><br>'c</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td> <td class="doc14"><u><i>b</i></u><br>'b</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td> <td class="doc14"><u><i>a</i></u><br>'a<br></td> <td class="doc">&nbsp;&nbsp; <br></td></tr></tbody></table><div><br></div><div>نسبت محیط و مساحت دو شکل متشابه به ترتیب برابر نسبت تشابه و مجذور نسبت تشابه است.</div> <table class="tbl8"><tbody><tr><td class="doc">&nbsp;<table class="tbl8"><tbody><tr><td class="doc">&nbsp;&nbsp; r</td><td class="doc14"><br><br></td><td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>p</i></u><br>'p</td><td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>a+b+c</i></u><br>'a'+'b+c<br></td><td class="doc">&nbsp;&nbsp; <br></td></tr></tbody></table>&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>c</i></u><br>'c</td><td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>b</i></u><br>'b</td><td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>a</i></u><br>'a<br></td><td class="doc">&nbsp;&nbsp; <br></td></tr></tbody></table><p class="actividades_g">نسبت مساحتهایشان= مجذور نسبت تشابه<br></p><table class="tbl8"><tbody><tr><td class="doc14"><table class="tbl8"><tbody><tr><td class="doc">&nbsp; <sup>2</sup> r</td><td class="doc14"><br><br></td><td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>s</i></u><br>'s</td><td class="doc">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <table class="tbl8"><tbody><tr><td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>c</i></u><br>'c<br></td></tr></tbody></table>= <br></td></tr></tbody></table></td><td class="doc"><br></td><td class="doc14"><u><i>b</i></u><br>'b</td><td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>a</i></u><br>'a<br></td><td class="doc">&nbsp;<br></td></tr></tbody></table><p class="actividades_2_v_ir">&nbsp;&nbsp; <b><font color="#3333FF">C'=C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 'B=B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A'=A</font></b><br></p><p class="actividades_g"><span class="numero_v">1. </span>مسئله</p><p class="actividades_g">ارتفاع ساختمانی را حساب کنید که طول سایه روی زمین 6.5 متر که درهمان زمان&nbsp; وهمان مکان ارتفاع درختی 4.5 متر و طول سایه 0.90 متر هست.<br></p> <p class="actividades_2"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/304.gif" alt="Triangle Word Problems"></p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><table class="tbl8"><tbody><tr><td class="doc">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32.5m= &nbsp;</td><td class="doc14"><u><i>6.5×4.5</i></u><br>0.9 <br></td><td class="doc">&nbsp; =x=&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>4.5</i></u><br>x</td><td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>0.9</i></u><br>6.5<br></td><td class="doc">&nbsp;&nbsp; <br></td></tr></tbody></table><p class="actividades_g">ارتفاع دومثلث قائم الزاویه هریک24 m و 10 m هست و وترهای هریک52m و 26m &nbsp; می باشد اندازه قاعده های متشابه را حساب کنید.<br></p><div class="principal"> <div class="left"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/306.gif" alt="Similar Triangles"></div> <div style="margin-left:35%;"> <p class="av"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/305.gif" alt="Triangle Operations"></p> <p class="ar"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/301.gif" alt="Triangle Operations"></p> <p class="av"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/302.gif" alt="Triangle Operations"></p> </div> </div> <table id="table539" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48m = 'b &nbsp;&nbsp;&nbsp; = <br></td> <td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">24</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px">'b<br></p></td> <td>&nbsp;= <br></td> <td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">26</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">52</font></p></td> <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></td></tr></tbody></table> <table id="table539" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20m=&nbsp; 'C &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = <br></td> <td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">10</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">'<font size="3"><b>c</b></font></font></p></td> <td>&nbsp;= <br></td> <td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">26</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">52</font></p></td> <td>&nbsp;</td></tr></tbody></table><h2 class="r">قانونهای مثلث های متشابه<br></h2> <p class="actividades_g"><span class="numero_r">&nbsp;ویژگی1&nbsp; دوزاویه متشابه</span>.</p><p class="actividades_g"><br> </p><p class="actividades"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/307.gif" alt="Similar Triangles" height="103"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/308.gif" alt="Similar Triangles" width="225"></p> <p class="actividades_2_v_ir"><font color="#CC0000"><b>A='A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B='B</b></font><br></p> <p>&nbsp;<span class="numero_r">ویژگی2&nbsp;&nbsp; ضلع های متناسب متشابه</span>.</p> <p class="actividades_g"><span class="numero_r"><br></span></p> <p class="actividades"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/293.gif" alt="Similar Triangles" height="125"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/294.gif" alt="Similar Triangles" style="margin-left:3%;" width="269"></p><br> <p class="actividades_2_v_ir"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/310.gif" alt="Triangle Ratios"></p> <p>&nbsp;</p><table id="table539" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td>&nbsp;c/'c= <br></td> <td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">b</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">'b</font></p></td> <td>&nbsp;= <br></td> <td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">a</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">'a</font></p></td> <td>&nbsp;</td></tr></tbody></table> <p class="actividades_g"><span class="numero_r">ویژگی 3 دوضلع وزاویه بین از یک مثلث با دوضلع وزاویه بین از مثلث دیگر باهم متناسب باشند<br></span></p> <p class="actividades"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/312.gif" alt="Similar Triangles" height="119"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/311.gif" alt="Similar Triangles" width="199"></p> B='Bزاویه <br> <br><table id="table539" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td>&nbsp;= <br></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px">c<br></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">'c</font></p></td><td>&nbsp;= <br></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">a</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">'a</font></p></td><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table> <h4 class="t">مثال</h4> <p class="actividades_g">ببینینی بین اضلاع تناسب وجود دارد:دو مثلث متشابه اند<br></p> <p style="margin-left:0;"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/0_13.gif" alt="Similar Triangles" height="120"><span class="r"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/0_14.gif" alt="Similar Triangles" style="margin-left:10%;" width="354"></span></p> <p class="actividades_2_r_ir"><br></p><table class="tbl8"><tbody><tr><td class="doc14"><u><i>15</i></u><br>22.5</td><td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>12</i></u><br>18</td><td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>10</i></u><br>15<br></td><td class="doc">&nbsp;&nbsp; <br></td></tr></tbody></table><p class="actividades_2_r_ir"><br></p> <p class="actividades_2_v_ir"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/0_16.gif" alt="Triangle Operations"></p> <p class="actividades_2_r_ir"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/0_17.gif" alt="Triangle Operations"></p> <p class="actividades_2_r_ir">دومثلث زیر متشابه اند زیرا زاویه های مساوی دارند<br></p> <br> <img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/0_18.gif" alt="Similar Triangles" height="150"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/0_19.gif" alt="Similar Triangles" width="316"><br> <p class="actividades_2_r_ir">180º − 100º − 60º = 20º</p> <p class="actividades_2_v_ir">دو مثلث زیر متشابه اند با قانون دوضلع وزاویه بین<br></p> <br> <p class="actividades"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/0_20.gif" alt="Similar Triangles" height="125"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/0_21.gif" alt="Similar Triangles" width="162"><br><br></p><table class="tbl8"><tbody><tr><td class="doc14"><br><br></td><td class="doc">&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>8</i></u><br>7</td><td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>20</i></u><br>17.5<br></td><td class="doc">&nbsp;&nbsp; <br></td></tr></tbody></table> <p class="actividades_2_v_ir"><font size="3"><span class="actividades_g">8×17.5=20×7.</span></font></p> 140=140<br> <h2 class="r">قانون&nbsp; تشابه مثلث ها قائم الزاویه<br></h2> <p class="actividades_g"><span class="numero_r">دومثلث قائم الزاویه زیر متشابه اند . هردو زاویه های C&nbsp;&nbsp; 'Cحاده مساویند<br></span></p> <p class="actividades_2"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/314.gif" alt="Simlar Right Triangles" height="150"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/315.gif" alt="Simlar Right Triangles" width="85"></p> <p class="actividades_2_v_ir"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/316.gif" alt="Angle Ratios"></p> <span class="numero_r">دومثلث قائم الزاویه زیر متشابه انددوضلع وزاویه بین مساوی دارند.ونسبت بین اضلاع وجود دارد</span> <p class="actividades_2"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/317.gif" alt="Similar Right Triangles" height="150"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/319.gif" alt="Similar Right Triangles" width="71"></p> <table id="table539" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td>&nbsp; <br></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px">c<br></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">'c</font></p></td><td>&nbsp;= <br></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">b</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">'b</font></p></td><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table> <p class="actividades_g"><span class="numero_r">دومثلث قائم الزاویه زیر متشابه انداگر وترها وضلع ها متناسب باشند<br></span></p> <p class="actividades_2"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/321.gif" alt="Simlar Right Triangles" height="150"><img src="https://www.vitutor.us/geometry/plane/images/318.gif" alt="Simlar Right Triangles" width="63"></p> <table class="tbl8"><tbody><tr><td class="doc"><br></td><td class="doc14"><br></td><td class="doc"><br></td><td class="doc14"><u><i>b</i></u><br>'b</td><td class="doc">&nbsp;=&nbsp; <br></td><td class="doc14"><u><i>a</i></u><br>'a<br></td><td class="doc">&nbsp;&nbsp; <br></td></tr></tbody></table> text/html 2018-05-20T01:19:16+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی ویژگی دومثلث متشابه http://fathi5.mihanblog.com/post/2096 <br><br><br><div><br></div><div><br></div><div><h3>ویژگی های دومثلث متشابه<br></h3> <p>-دو مثلث را زمانی متتشابه می گویند:</p> <ul><li> انها همشکل هستند اما نه هم اندازه.</li><li>دوزاویه مساوی داشته باشند.</li><li>&nbsp; دومثلث دارای اضلاع متناسب باشند یعنی یک تناسب بین اضلاع آن ها برقرار باشد با هم متشابه خواهند بود .</li></ul><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/00014.png"> <p> براساس قانوهای زیر دومثلث متشابه اند.<br> 1. <b>ز،ز (دوزاویه :ض،ض)</b><br> دوزاویه از یک مثلث با دو زاویه از مثلث دیگر مساوی باشند (<br> 2. <b>ض،ز،ض (ضلع ، زاویه ،ضلع)دوضلع ویک زاویه بین از یک مثلث با </b><b>دوضلع ویک زاویه بین ازمثلث دیگر باهم مساوی باشند.</b>.)<br> 3. <b>ض،ض،ض (</b><b><b>ضلع</b>-</b><b><b>ضلع</b>-</b><b><b>ضلع</b>)</b><br>3ضلع از یک مثلث با 3ضلع از مثلث دیگر مساوی باشند.</p> </div><div><h3 id="aa"><b>قانون ز،ز (دوزاویه :ز،ز)</b></h3> <p class="highlight-subheading"><strong><em>دوزاویه از یک مثلث با دو زاویه از مثلث دیگر مساوی باشند ان دو مثلث متشابه اند.</em></strong></p> <blockquote> <table width="95%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="0"> <tbody><tr valign="bottom"> <td><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAOsAAABuAgMAAAC7GQwtAAAACVBMVEWBgYEAAP8AmQA9O65sAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAbRJREFUWMPlmDFuwzAMRcmCAYxOHNLdY9BT8Ahach8fJXNP2doG6tSwJf4vZKoAB4iRL73PkJRlkdcO9Q5t8FrrWNetA5nXmiitLSJssOZFnUZeLxKZNazCa1fcYJEfNy5YM+1t4IJ1/bmGkTMcq5YxvKw3TFR2zMjyzmXWgjpQmXVZPkcqO1bSicqO2E+DIj/nJorMaWP/T3PIaLC88g3bDgyves6wVyKH7mBBI0PBKs3J6lVPBsvqaYYh5w2r8FpL3ksiZ4OlzZps9FbScKSDkHWmPHJOG+D900aFBcuRjMmiKY+cMOwd2qCmbSE3g+V4wuVOBwFXfdaw8zNrB5VR1XneqJLB0o6ka1aK8cgVsHaRqbyiuAvfVDKN0LDempo/teEE37tPDF87tLk90tBG1XKWfZ4IGvlwjSTyoWHv0KYf25RHPlgFeMR1rLdWDSNHCeWR94ax91sdp58dZIG0Rh+cdj/vOaEWUOs08h8t/AbCaOTPh9LI07QF6wpq354Mo+89hs0wHOVx06DIs18lkeXrV3QRZjhe9bvsCEqrPPK6pHdog9Q6jzwH6+POjiL/bHwDPTstyXrv5JYAAAAASUVORK5CYII=" alt="AA big"></td> <td><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAKMAAABZAgMAAAAvC3xsAAAACVBMVEWBgYEAAP8AmQA9O65sAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAU1JREFUSMfdlzFuxDAMBJeCDKRk4fRGqjyDT1CT/+gpVwZ5ZYqLjbvEEie4VBHgSmsvlxLJtfTwMsfQoMAFIx2zR6WCZBBZMbJR8SbJIfn1ATmiSIuvCBA5k+Qq/YIkhXTZCNIkbZ1IWq9IY1fzhUgySXolyCpJGznPJkkdnJJJUhE4pXr/TnI7WH3G6Utn5XsaSEKeION7GqY5QpLqMJTTAyJImzHMtozlaCrJgiJrxjHeqLi5G8vRBLniERIg8iGVsxwNxTfIM9AZmChw8I6nb52X7zx6x8h49Nb85Frx7cZ1YLSwZ5Udot3C5+U7RNY/aWq8Ud5tLrhNO279AWdZNsyMTpNbZKOuNbURDslvAIk3+OiV5aiUI7wl4X46vpUZk+2AZGan78gsR6Xs4tcM+b5/DTlnbF0VvzLO2IwbNvjwR8Sk5ze2mv7d+gSiNiLaGzptQAAAAABJRU5ErkJggg==" alt="AA small"></td> </tr> </tbody></table> </blockquote><p>گاهی حتی 3زاویه ازمثلث با 3زاویه از مثلث دیگر برابر باشند متشابه اند<br></p> <p><span class="highlight-example">مثال 1:</span>باکمک نسبت ها ضلع های دومثلث ضلع&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>s</i>&nbsp; را پیدا کنید <br></p><p><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/00015.png"></p> <p class="highlight-example">حل:<br></p> <p><span class="highlight-step">قدم 1:</span> با قانون دو زاویه دو مثلث متشابه اند.<br></p> <p><span class="highlight-step">قدم 2:</span> نسبت اضلاع مساوی را می نویسیم.</p> <blockquote> <table id="table539" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td>&nbsp;= <br></td> <td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">9</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">s</font></p></td> <td>&nbsp;= <br></td> <td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">6</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">2</font></p></td> <td>&nbsp;</td></tr></tbody></table> </blockquote> <p><span class="highlight-step">طرفین وسطین&nbsp; می کنیم&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Symbol;"></span> <i>s</i> = 3</p> <h3 id="rar"><b>ض،ز،ض (ضلع ، زاویه ،ضلع)دوضلع ویک زاویه بین از یک مثلث با </b><b>دوضلع ویک زاویه بین ازمثلث دیگر باهم مساوی باشند. دومثلث متشابه اند. <br></b></h3><div>دومثلث دارای اضلاع متناسب باشند یعنی یک تناسب بین اضلاع آن ها برقرار باشد با هم متشابه خواهند بود</div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/00016.png"> <p><span class="highlight-example">مثال 2:</span> باکمک نسبت&nbsp; ضلع های دومثلث ضلع&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>s</i>&nbsp; را پیدا کنید&nbsp;</p><p><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/00017.png"><br><i></i></p> <p class="highlight-example">حل:</p> <p><span class="highlight-step">گام 1:</span> با قانون ض،ز،ض دو مثلث متشابه اند.<br></p> <p><span class="highlight-step">گام 2:</span> نسبت ضلع ها مساویندl.</p><table id="table539" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td>&nbsp;= <br></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">6</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">s</font></p></td><td>&nbsp;= <br></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">4</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">2</font></p></td><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table><p>4s=12</p><p>s=3<br></p>در مثلث های متشابه اگر فقط دراندازه متفاوت باشن می توان هرمثلث را چرخاند وزاویه شبیه هم&nbsp; برهم منطبق هستند.<br> <p align="center">همه مثلث های زیر متشابه اند.:</p><p align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/00018.gif" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/00018.gif"></p> <p align="center">(زاویه های مشابه کمانهای مشابه دارند) </p> <p>شکل زیر دومثلث متشابه اند وبا چرخشی هر زاویه مساوی بر دیگری منطبق هست..&nbsp; </p><p>دومثلث متشابه:</p> <p class="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/00019.png"><br>زاویه های متشابه باهم مساویند.<br></p><i>و</i>نسبت اضلاع با هم متناسبند.<p class="center">ضلع هایمتناظر&nbsp; روبرو به زاویه های مشابه هم مشابه هستند&nbsp; مثلاضلع روبرو به زاویه های مشابه&nbsp; روبروی کمانهای مشابه هستند</p><h2>اضلاع متناظر</h2><div>در مثلث های متشابه، اضلاع متناظر همیشه با هم متناسب اند<br></div> <p>مثال:</p><p><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/00020.gif"></p><p align="center"><br></p> <p>دو مثلث متشابه اند. زاویه های مساوی با علامت 1کمان و2کمان و3 کمان منایش داده<br></p><p>مثلث&nbsp; <b>R</b> و مثلث&nbsp; <b>S</b></p><p><b></b> متشابه اند.زاویه های&nbsp; مساوی با همان اندازه کمان های روبرو<br></p> <p>چگونه وچرا?</p> <ul><li>طول 7 و a متناظرند. هر یک&nbsp; کمان علامت گذاری شده.<br></li><li>طول 8 و 6.4 متناظرند. هر یک&nbsp; با2کمان علامت گذاری شده..</li><li>طول 6 وb متناظرند.هر یک&nbsp; با 3 کمان علامت گذاری شده..</li></ul> <h2>محاسبه ضلع های متناظر<br></h2> <p>گاهی می توان ادندازه طولهایی که نداریم به دست اوریم. </p> <ul><li>گام 1: نسبت ضلع ها را بنویسیم<br></li><li>گام 2: اندازه هایی که داریم جایگزین کنیم.<br></li></ul> <h3>مثال: پیدا کنید طول&nbsp; a وb&nbsp; را از مثلث <br></h3><h3>S</h3><h3><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/00020.gif"></h3><h3>گام 1: نسبت ها را بنویس<br></h3> <p class="indent50px"><b>همه اندازه های اضلاع&nbsp; مثلث</b><b><b>R</b>را داریم </b>,و <br> یک ضلع مثلث&nbsp; <b>6.4</b>&nbsp; <b>را درمثلث&nbsp; <font size="3">s</font> </b><br><b><b></b></b></p><p class="indent50px">ضلع 6.4 روبروی زاویه ای با دوکمان هست درمثلث <b>R</b>دیگر 8 روبروی زاویه با دوکمان هست. نسبت انها مساوی:<br></p> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">6.4</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">8</font> <br></p> <h3>'گام 2: نوشتن نسبتها<br></h3><div>&nbsp;a&nbsp; روبروی زاویه ای با یک کمان هست.درمثلث <b>R</b>دیگر 7 روبروی زاویه با 1کمان هست. نسبت انها مساوی:</div> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">a</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <font style="font-size: 9pt">7</font><table id="table539" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td>&nbsp;= <br></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">a</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">7</font></p></td><td>&nbsp;= <br></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">6.4</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">8</font></p></td><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table> <div class="so"><b>a</b> = (6.4/8) × 7 = 5.6</div> <p><b>b</b> روبروی زاویه ای با3 کمان هست.درمثلث <b>R</b>دیگر 6 روبروی زاویه با 3کمان هست. نسبت&nbsp; را می نویسیم مساوی:</p> <div class="so"><b>b</b> = (6.4/8) × 6 = 4.8</div> <p>&nbsp;</p></div> text/html 2018-05-16T02:18:06+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی حجم نیمکره http://fathi5.mihanblog.com/post/2095 <div><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1982">مساحت نیم کره</a></h2><div><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/298">حجم مساحت کره</a></h2></div><div><img src="http://www.vitutor.us/geometry/solid/images/58.gif" alt="Components of a Sphere" width="191" height="200"></div></div><div><br></div><div>-حجم کره ای با شعاع R از رابطه زیر بدست می آید:&nbsp; <div><table id="table2" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td>3.14×R<sup>3</sup> × &nbsp; </td> <td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font size="2">4</font></p> <p style="margin-top:2px; margin-bottom:2px"><font size="2"><img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font size="2">3</font></p></td> <td>&nbsp; =V </td></tr></tbody></table><b>حجم نیم کره:</b></div><div><br><b><img src="https://d2gne97vdumgn3.cloudfront.net/api/file/czmKXzCT6684ZZi1ZwjU" alt="" width="208" vspace="0" hspace="0" height="157" border="0" align="bottom"></b><p>&nbsp;حجم نیمی از کره برابر با <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <semantics> <mrow> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mspace width="negativethinmathspace"></mspace> <mi>V</mi> <mo>=</mo> <mrow> <mfrac> <mn>2</mn> <mn>3</mn> </mfrac> </mrow> <mi>π</mi> <msup> <mi>r</mi> <mrow> <mn>3</mn> </mrow> </msup> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \!V={\frac {2}{3}}\pi r^{3}}</annotation>&nbsp;</semantics></math></span></span> است</p><br><table id="table2" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td>3.14×R<sup>3</sup> × &nbsp; </td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font size="2">2</font></p> <p style="margin-top:2px; margin-bottom:2px"><font size="2"><img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font size="2">3</font></p></td><td>&nbsp; =V </td></tr></tbody></table></div></div> text/html 2018-05-13T14:27:33+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی محاسبه ارتفاع مثلث متساوی الاضلاع با داشتن ضلع http://fathi5.mihanblog.com/post/2094 <div><br></div><div><br></div><div><img src="http://www.purplemath.com/modules/trig/trig01.gif" alt="equilateral triangle, having sides of length 2" width="148" height="126">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.purplemath.com/modules/trig/trig02.gif" alt="equilateral triangle split in half by dropping a vertical line from the peak angle down to the middle of the base; each new peak angle is labelled as beta, and each base angle is labelled as alpha; the two halves of the original base are labelled 1; the altitude is labelled sqrt[3]; and the sides (now hypotenuses) are still labelled 2" width="148" height="126">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.purplemath.com/modules/trig/trig03.gif" alt="60° triangle, with alpha at the lower left-hand corner, the base (the adjacent side) having length 1, the altitude (the opposite side, on the right) having length sqrt[3], and the hypotenuse having length 2" width="75" height="126"></div><div>درمثلث متساوی الاضلاع هر زاویه 60 درجه هست <br></div><div>&nbsp;ارتفاع مثلث متساوی الاضلاع= ضلع=a</div><div><br></div><div>ضلع&nbsp; × &nbsp;&nbsp; <font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000">2/ <font size="2" color="#FF0000"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;">3</span></span><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√</span></span></font>&nbsp; = ارتفاع</font></font></div><div><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000">&nbsp;دراینجا اگر ضلع مثلث متساوی الاضلاع2 باشد ارتفاع=</font></font></div><div><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000">&nbsp;جالب بداننید فرمول اندازه ارتفاع ومیانه ونیمساز دراین مثلث یکی است<br></font></font></div><div><br><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000">&nbsp;ارتفاع &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></font><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"> <font size="2" color="#FF0000"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;">3</span></span><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√</span></span></font></font></font></font></font>=2&nbsp; × &nbsp;&nbsp; <font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000">2/ <font size="2" color="#FF0000"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;">3</span></span><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√</span></span></font>&nbsp; = ارتفاع</font></font></font></font></div><div><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000">&nbsp;<br></font></font></font></font></div> text/html 2018-05-07T15:17:32+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی مثلث قائم الزاویه با زاویه 15 درجه http://fathi5.mihanblog.com/post/2093 <div><br></div><div><br></div><div>مثلث قائم الزاویه با زاویه 15 درجه<br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/0006.png"></div><div>زاویه ی حاد هی دیگر این مثلث 75 درجه است. در<br>اینگونه مثلث ها، طول ارتفاعh وارد بر وتر، یك چهارم طول وتر است.<br>&nbsp;: پس در شكل مقابل، داریم</div><div>h=&nbsp; ربع وتر<br><br></div> text/html 2018-05-04T04:04:16+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی 4- در مثلث قائم الزاویه ضلع مقابل به زاویه 45 در جه رادیکال دو دوم اندازه وتر است . http://fathi5.mihanblog.com/post/2092 <div><br></div><div><br></div><div><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 4px; direction: rtl; line-height: 22px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font color="#cc0000">4- </font></span><font color="#008000"><span style="line-height: 150%;" lang="FA">در مثلث&nbsp;&nbsp; قائم الزاویه ضلع مقابل به زاویه 45 در جه </span></font></font><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACIAAAAnCAIAAADl6A0mAAAFjElEQVRIia1Wa29VRRTlu4n+ARP9aBRRSDRiYnx9MBGkFEoLLbRgMG0oPlCKGAQpEYw11FDCoxQKbemLl2IkvEEFWlpQFIWo1RZFaHvvPfc8Zs7Mmcc544dVTzX29kLTZKdp7pnMmr322mvvCVzJEUOZSBvjiyDQShvjMV8bE2iFf2QUilDLKGRSyCiUURh/xXllIsIZV1IoKbWakAmGK+kxX4SaSeH6lHCmjXEooQEnnDmUWK4DsJRjB1qlPVcbo42hAacBZ1IwKZSJssMgpys/Xt26o7axpbm+saG+sWH/Z4dqd+1sam1BNLe31e2ub2ptudB1MeXY2hgmBfLgSjIpssCAHMJZfWPDqg/WtOxrr9td337wQHN72/addc3tbQcPf76rYc/upsb2gwcamvd+feH8QCoJ6kA1k4IGPHs22hjLdZZVLD9/sZMrSTgjnFmuA/ZQFZBJA265jgi1CDXhjAbcF4EvguykySjkStKA580tIJyJUGtj8Is2xiYe7nUoSXuuLwLognCG25kUHvNlFGaBoQFPe25/MlFavoRwlrTTIMFynRNnTnvMVyY619nx8289kJnHfMJZrDSoLnttwFjnpe6q6o1JO406ySg89MXhSVMmd3/3bSJtFRYv2Fa3g0nhUBLfTjjDg5D3EAwqhi4RoeZKilD7IkDWW2q3Hzt10mM+DbgykS+C67/+cv+DD0yaMrmopPjhSY9+df5c2nOViTI9dwhGmQjIDiWQoIxC6IRJ8c67K65evwYO0YyuT598euozzz83K3/O2ysqbg0OaGOSdjoLTFw016doe4D5IiCc5c0tsImHkgZacSVTjj1/YcnmbVsHrRTOg4ksMA4lUBEaxSYeepgreeOvm0UlxcpEItTgFglVvLdydeVam3ge88FndhhYk4zClGP7IoDBBFoFWp08e2ZD1cfoGBmFKA8N+OvL3lpcVgrjisueBQb2AE6YFPAl1OnTzTXQrkNJ7JJMipXvr1pduRYlvNl/Gx2aBYYrGdtwT18vpGkTj3BW/uYbPX29MB5IHA/q6O66/P0V16dgWxvTn0xkgQE/aMaWfe0XL1+CA9rEmzu/qD+ZwO3oc9iBLwLUA5ZzR9mAKPwdtFLVNZs++qTKoaSnr3fBooXQBTwK1yGh/wckigZyfYopQDgbgkFhuZI28cDPkePHypaWHz99qmbrFvxuuU6glYxCeMmIgUtxO1cS54fNRhvj+hS1iZ/z+x838gvn7W1rBfUwCHTPKFab9lw0H06CgCEYfADvuAV909PXizIk0hY8EXaZKZt4buIGSGbY00AFaoDMHEqAmnLspJ1G8WOVuz4dMSzXIZwFWrk+HUgloQ6beMMw8WdkZrlOVfXGgqLCnNmzil9dVFBU+NK0l2fMyp0+M6egqDC/cN6IkTsnb3ZBfu6cvFdyZy4uK23dvw/DdLg2ac9FB6QcG0jYNFKObRMv5djwTa5kIm05lIwYrk/BtuU6twYHHEpQ5iEYcIKZEZOD5OBm8exRJhqlNvEKIKMQc+Q/SsuknFHGHR6ONnJ9CtfJbjZ3FYm0xaQAyVjbPOa7Ph1nGCQE/wfPWArHGebfhiajEL4Cbx1PGI/5h498aRPPF0FHd9cP135CcuMMs2dv07MvvtDR3WW5TlFJ8Zba7bF2xxPmz9u37rnv3iemPjW7IP+hiY8cPXkCy+b4kzbx8cemz8yZljNjzbpKhxIYVRaYTPMjU9jEW/Ta4uqaTbAMdDf6ccQQSgolx9KepeVLKtd/yP8ZKpgjo2QzFhiuZNnS8mUVy2EncMLRSRsLjE28dRvWY5BjzNjEu6PN5q5ChPrsuW86L3Vj/Yg3xUznpVbDm82dR7yZBloBBnMz0/kxwkBaXElsoNhYYdKZYFSo/waPnF/Jtj1ybgAAAABJRU5ErkJggg=="><font size="2" face="Tahoma"><font color="#008000"><span style="line-height: 150%;" lang="FA">&nbsp; رادیکال دو دوم&nbsp; اندازه وتر است . </span></font></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 4px; direction: rtl; line-height: 22px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">&nbsp;مثلث قائم الزاویه با زاوی هی حاد ه 45 درجه: اینگونه مثلث ها، هم قائ مالزاویه هستند و هم متساو ی الساقین و<br>در آنها طول دو ضلع زاویه ی قائمه با هم برابر و هر دو2/ <font size="2" color="#FF0000"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;">2</span></span><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√</span></span></font>&nbsp; =<br>2 برابر طول وتر هستند یا به بیان دیگر، طول وتر<br>آنها 2 برابر طول هر ضلع زاوی هی قائمه است.<br>پس در شكل ، روابط زیر برقرار است</p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 4px; direction: rtl; line-height: 22px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">نکته:چون با رسم هر قطر مربع، آن مربع به دو مثلث قائم الزاویه ی متساوی الساقین تقسیم می شود، <br>یا به بیان دیگر، طول ضلع مربعی به طول ؛ d = <font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" color="#FF0000"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√2</span></span></font>&nbsp;</font></font> a برابر است با ، a پس طول قطر مربعی به طول ضلع<br>a) d برابر است :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قطر ×&nbsp; <font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" color="#FF0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000">2/ <font size="2" color="#FF0000"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;">2</span></span><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√</span></span></font>&nbsp; =</font></font></font>&nbsp; =a</font></font> <br><br>&nbsp;<img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/0002.png"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/0003.png"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/0004.png"></p></font></font></div> text/html 2018-05-04T03:50:21+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی مثلث قائم زاویه ضلع روبرو به زاویه ی 30 درجه رادیکال نصف وتر است http://fathi5.mihanblog.com/post/2091 <div>یک زاویه حاده مثلث قائم الزاویه30 درجه <br></div><div>زاویه ی حاد هی دیگر این مثلث ها 60 درجه است و در آنها:<br>-1 ضلع روبرو به زاویه ی 30 درجه (مجاور زاویه ی 60 درجه)، نصف وتر است.<br>-2 ضلع روبرو به زاویه ی 60 درجه (مجاور زاوی هی 30 درجه)، <font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000">2/ <font size="2" color="#FF0000"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;">3</span></span><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√</span></span></font> برابر وتر=</font></font><br><br>-3 ضلع روبرو به زاویه ی 60 درجه، <font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000"><font color="#FF0000">3</font><font size="2" color="#FF0000"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="text-decoration:overline;"></span></span><span style="white-space: nowrap; font-size:larger"><span style="white-space: nowrap; font-size:larger">√</span></span></font>&nbsp;&nbsp;</font></font> برابر طول ضلع روبرو به زاویه ی 30 درجه است.<br>پس در شكل ب، روابط زیر برقرار است<br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/0007.png"></div><div>ابتدا مثلثی به شکل زیر رسم می کنیم . </div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/0009.png"></div><div><br><p><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/00010.png"></p> <p>سپس طبق شکل زیر BH را که میانه است رسم می کنیم و میدانیم که میانه وارد بر وتر، نصف وتر است .</p> <p><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/00010.png"></p> <p>در این صورت ، BH , BC , CH با هم برابر هستند و مثلث CBH متساوی الاضلاع است . همچنین مثلث BHA متساوی الساقین است . پس زاویه H2 برابر با 120 درجه است و زاویه B1 برابر با 30 درجه خواهد بود .</p> <p><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/00010.png"></p> <p>پس طبق محاسبات بدست آمده ، ثابت می کنیم ضلع رو به رو به زاویه 30 درجه نصف وتر است .</p> <span class="MathJax" id="MathJax-Element-1-Frame" tabindex="0" style="text-align: center; position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot; display=&quot;block&quot;><mi>C</mi><mi>B</mi><mo>=</mo><mi>B</mi><mi>H</mi><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac><mi>C</mi><mi>A</mi></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-1" style="width: 9.772em; display: inline-block;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 8.193em; height: 0px; font-size: 119%;"><span style="position: absolute; clip: rect(1.179em, 1008.17em, 3.522em, -1000em); top: -2.679em; left: 0em;"><span class="mrow" id="MathJax-Span-2"><span class="mi" id="MathJax-Span-3" style="font-family: MathJax_Math; font-style: italic;">C<span style="display: inline-block; overflow: hidden; height: 1px; width: 0.045em;"></span></span><span class="mi" id="MathJax-Span-4" style="font-family: MathJax_Math; font-style: italic;">B</span><span class="mo" id="MathJax-Span-5" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">=</span><span class="mi" id="MathJax-Span-6" style="font-family: MathJax_Math; font-style: italic; padding-left: 0.278em;">B</span><span class="mi" id="MathJax-Span-7" style="font-family: MathJax_Math; font-style: italic;">H<span style="display: inline-block; overflow: hidden; height: 1px; width: 0.057em;"></span></span><span class="mo" id="MathJax-Span-8" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.278em;">=</span><span class="mfrac" id="MathJax-Span-9" style="padding-left: 0.278em;"><span style="display: inline-block; position: relative; width: 0.62em; height: 0px; margin-right: 0.12em; margin-left: 0.12em;"><span style="position: absolute; clip: rect(3.168em, 1000.43em, 4.149em, -1000em); top: -4.668em; left: 50%; margin-left: -0.25em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-10" style="font-family: MathJax_Main;">1</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 3.992em;"></span></span><span style="position: absolute; clip: rect(3.168em, 1000.45em, 4.149em, -1000em); top: -3.306em; left: 50%; margin-left: -0.25em;"><span class="mn" id="MathJax-Span-11" style="font-family: MathJax_Main;">2</span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 3.992em;"></span></span><span style="position: absolute; clip: rect(0.827em, 1000.62em, 1.208em, -1000em); top: -1.27em; left: 0em;"><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: 0em; border-top: 1.3px solid; width: 0.62em; height: 0px;"></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 1.05em;"></span></span></span></span><span class="mi" id="MathJax-Span-12" style="font-family: MathJax_Math; font-style: italic;">C<span style="display: inline-block; overflow: hidden; height: 1px; width: 0.045em;"></span></span><span class="mi" id="MathJax-Span-13" style="font-family: MathJax_Math; font-style: italic;">A</span></span><span style="display: inline-block; width: 0px; height: 2.679em;"></span></span></span><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: -0.879em; border-left: 0px solid; width: 0px; height: 2.539em;"><br></span></span></nobr></span></div><div><span class="MathJax" id="MathJax-Element-1-Frame" tabindex="0" style="text-align: center; position: relative;" data-mathml="<math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot; display=&quot;block&quot;><mi>C</mi><mi>B</mi><mo>=</mo><mi>B</mi><mi>H</mi><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac><mi>C</mi><mi>A</mi></math>" role="presentation"><nobr><span class="math" id="MathJax-Span-1" style="width: 9.772em; display: inline-block;"><span style="display: inline-block; overflow: hidden; vertical-align: -0.879em; border-left: 0px solid; width: 0px; height: 2.539em;">مثلث قائم الزاویه با زاویه ی حاده ی 30 درجه: زاویه ی حاد هی دیگر این مثلث ها 60 درجه است و در آنها:<br>-1 ضلع روبرو به زاویه ی 30 درجه (مجاور زاوی هی 60 درجه)، نصف وتر است.</span></span></nobr></span></div> text/html 2018-04-08T15:00:19+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی درصدهای مالی http://fathi5.mihanblog.com/post/2090 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>مسائل افزایش درصد<br><br>افزایش درصد هایی که بیشتر در ریاضیات مالی مطرح میشود :<br><b>سود<br>مالیات بر ارزش افزوده</b></div><div><br><b><b>تورم</b></b><br><br>مثال:قیمت کالایی در سال گذشته 2400 تومان بوده است و امسال 3000 تومان شده است این کالا چند درصد گرانتر شده است؟<br>این مسائل درست مثل مسائل تخفیف انجام می شود به این ترتیب که ابتدا اختلاف دو عدد موجود در مسئله را بدست می اوریم سپس عدد کوچکتر را عدد کل یا همان معادل 100 درصد در نظر میگیریم<br><br><table width="200" height="74" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<font color="#FF0000">25</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;600 افزایش<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;100</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;2400<br></td></tr></tbody></table>&nbsp;<br>جواب میشه ٢٥٪‏<br>600 تومان افزایش قیمت داشته باید دید 600 تومان چند درصد قیمت اولیه است درسته؟<br><br>600/2400=25/100<br>پس میشه 25 درصد<br><br>حالا میریم سراغ افزایش و تخفیف های متوالی:<br><br>روش محاسبه درصد تخفیف یا سود متوالی:<br>درصدهای فروش نهایی&nbsp; رادر تخفیف از010 کم کنید ودر سود یا مالیات یا افزایش با 100 جمع کنید بصورت کسری نوشته و در هم ضرب می کنیم و سپس از یک واحد کامل کم می کنیم تا درصد تخفیف، سود، متوالی بدست بیاد<br><br>قیمت کتابی اکنون 8000 تومان است اگر هر سال قیمت ان 10 درصد افزایش یابد دو سال بعد قیمت کتاب چقدر خواهد شد؟</div><div><br></div><div><table id="table539" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td> &nbsp;&nbsp; <br></td> <td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt" color="#FF0000">121</font></p><font color="#FF0000"> </font><p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt" color="#FF0000"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p><font color="#FF0000"> </font><p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt" color="#FF0000">100</font></p></td> <td>&nbsp;= <br></td> <td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">110</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">100</font></p></td> <td>&nbsp;× <br></td> <td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">110</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">100</font></p></td> <td>&nbsp; =&nbsp; .</td></tr></tbody></table><br><table width="231" height="74" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<font color="#FF0000">9680</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;121 دو سال بعد<br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;8000</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;100<br></td></tr></tbody></table></div><div><br></div><div>برای حل این سوال توجه داشته باشیم دو سال افزایش پشت سر هم را نمی توان یک مرتبه 20% در نظر گرفت چون سال دوم 10% قیمت جدید اضافه خواهد شد نه به قیمت دو سال قبل آن<br><br>نکته:برای دو افزایش قیمت متوالی می توان درصد افزایش یافته را به 100% اضافه کرد و عدد را در ان دو درصد افزایش یافته ضرب نمود<br><br>کالایی رو با 20 درصد تخفیف خریدیم و با 10 درصد سود می فروشیم.<br>قیمت نهایی چند درصد قیمت اولیه است؟؟؟<br><table id="table539" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td> &nbsp;&nbsp; <br></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt" color="#FF0000">88</font></p><font color="#FF0000"> </font><p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt" color="#FF0000"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p><font color="#FF0000"> </font><p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt" color="#FF0000">100</font></p></td><td>&nbsp;= <br></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">110</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">100</font></p></td><td>&nbsp;× <br></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">80</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">100</font></p></td><td>&nbsp; =&nbsp; .</td></tr></tbody></table><br><br>مثال:اختلاف یک تخفیف 40 درصدی با دو تخفیف متوالی 10%و30% را بدست اورید100-10=90&nbsp;&nbsp; و100=30=70<br></div><div><table id="table539" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt" color="#FF0000">63</font></p><font color="#FF0000"> </font><p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt" color="#FF0000"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p><font color="#FF0000"> </font><p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt" color="#FF0000">100</font></p></td><td>&nbsp;= <br></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">90</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="13" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">100</font></p></td><td>&nbsp;× <br></td><td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><font style="font-size: 9pt">70</font></p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <font style="font-size: 9pt"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="17" height="1"></font></p> <p style="margin-top:2px"><font style="font-size: 9pt">100</font></p></td><td>&nbsp; = فروش .</td></tr></tbody></table></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; اختلاف&nbsp; &nbsp; 3٪=&nbsp; 37٪-40٪&nbsp; &nbsp; &nbsp; 37٪ تخفیف &nbsp;&nbsp;&nbsp; 37=63-100<br></div><div><br></div><div>حالا&nbsp; اگر اول 20 درصد تخفیف بدیم و بعد 30 درصد یا اول 30 درصد تخفیف بدیم و بعد 10 درصد تاثیری در جواب نهایی داره حاصل ها متفاوتن یا نه؟<br><br>نکته:ترتیب تخفیف های متوالی تاثیری در مقدار تخفیف نهایی ندارد<br><br>مثال:قیمت کالایی را 20% کم کردیم.می خواهیم ان را به قیمت اولیه اش برگردانیم،چند درصد&nbsp; باید به قیمت فعلی اضافه کنیم؟<br><table width="184" height="74" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<font color="#FF0000">100</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;80 <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;125</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;100<br></td></tr></tbody></table><br>هرگاه قیمت کالایی رو 20٪ درصد کم کنیم باید از روش زیر برای برگرداندن به مقدار اولیه استفاده کرد<br>1100-125=25٪<br><br>قیمت کالایی را 20% افزایش دادیم اما از فروش ان کم شد ناچار هستیم قیمت فعلی را به قیمت اولیه باز گردانیم،چند درصد باید از این قیمت کم کنیم؟<br><br>هرگاه قیمت کالایی رو 20٪ درصد افزایش بدیم باید از روش زیر برای برگرداندن به مقدار اولیه استفاده کرد<br><table width="231" height="74" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<font color="#FF0000">100</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;120&nbsp; <br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;100<br></td></tr></tbody></table><br>شخصی دو اسب داشت که هر کدام از آنها را به مبلغ 600000 ششصد هزار تومان فروخت ...<br>روی یکی از آنها 20% بیست درصد سود کرد و روی دومی 20% بیست درصد ضرر کرد ...<br>آیا این شخص در این معامله سود برده است یا ضرر کرده است یا هیچکدام؟<br><br>حل به روش جدول تناسب:<br>اسبی که با ٪۲۰ سود فروخته شده:<br>قیمت خرید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۰۰&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ؟<br>قیمت فروش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۲۰&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۶۰۰۰۰۰<br>پس قیمت خرید:۵۰۰۰۰۰<br><br>اسبی که با ٪۲۰ ضرر فروخته شده:<br>قیمت خرید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۰۰&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ؟<br>قیمت فروش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۸۰&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۶۰۰۰۰۰<br>پس قیمت خرید این اسب: ۷۵۰۰۰۰ بوده<br>جمعبندی:<br>قیمت خرید هر دو اسب:<br>۷۵۰۰۰۰+۵۰۰۰۰۰=۱۲۵۰۰۰۰<br>قیمت فروش: ۱۲۰۰۰۰۰<br>پس ۵۰۰۰۰ ضرر کرده<br><br></div> text/html 2018-03-03T02:44:36+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی مساحت و محیط ربع دایره http://fathi5.mihanblog.com/post/2087 <h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1978">نیم دایره</a></h2><div><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/2034">مساحت برگ داخل دایره</a></h2></div><div><br></div><div>مساحت ربع دایره</div><div><img src="http://www.mathsisfun.com/geometry/images/quadrant.gif" alt="" width="104" vspace="0" hspace="0" height="120" border="0" align="bottom">یک چهارم دایره <br></div><div><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: middle; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; top: 0.05em;">مساحت ربع&nbsp; دایره =<div style="display: table-cell; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;"><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding: 0px 0.2em; vertical-align: middle; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;" class="frac"><div style="display: block; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;"><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: middle; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; top: 0.05em;"><div style="display: table-cell; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;">π</div><div style="display: table-cell; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;"><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; padding-left: 0.1em; padding-right: 0.1em;" class="exp"><div style="display: table-cell; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;">R<sup>2</sup></div><div style="display: table-cell; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: top; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; font-size: 80%; top: -1px; left: 1px;"><br></div></div></div></div></div><div style="display: block; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-top: 1px solid;">4</div></div></div></div> پس:</div><div><b>&nbsp;اگر شعاع=10 باشد</b></div><div><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: middle; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; top: 0.05em;">مساحت ربع دایره&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78.5=<div style="display: table-cell; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;"><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding: 0px 0.2em; vertical-align: middle; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;" class="frac"><div style="display: block; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;"><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: middle; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; top: 0.05em;">10×10×3.14</div></div><div style="display: block; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-top: 1px solid;">4</div></div></div></div> پس:</div><div><b>اگر شعاع =10 باشد محیط ربع دایره چقدر؟</b></div><div>محیط دایره= قطر × عدد پی<br></div><div><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: middle; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; top: 0.05em;"><font color="#3333FF"><b>محیط ربع دایره&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; محیط ربع دایره +&nbsp; طول دوشعاع &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></font>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 31.4=<div style="display: table-cell; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;"><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding: 0px 0.2em; vertical-align: middle; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;" class="frac"><div style="display: block; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;"><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: middle; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; top: 0.05em;">2×10×3.14</div></div><div style="display: block; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-top: 1px solid;">4</div></div></div></div> پس:&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51.4=20 +31.4</div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/0001.jpg" width="126" height="116"></div><div><br></div><div><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: middle; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; top: 0.05em;"><font color="#3333FF"><b>محیط ربع دایره&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; محیط ربع دایره +&nbsp; طول دوشعاع &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></font>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 12.56=<div style="display: table-cell; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;"><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding: 0px 0.2em; vertical-align: middle; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;" class="frac"><div style="display: block; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;"><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: middle; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; top: 0.05em;">2×8×3.14</div></div><div style="display: block; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-top: 1px solid;">4</div></div></div></div> پس:&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12.56+16=28.56</div><div>مساحت ربع دایره= 4÷(شعاع× شعاع×3.14)</div><div><br></div> text/html 2018-02-06T03:09:29+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی مسئله http://fathi5.mihanblog.com/post/2085 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>1-برای کشیدن خط وسط جاده ازیک غلتک که به مخزن اصلی وصل است استفاده می کننداگرشعاع غلتک۲۵ سانتی متروازارتفاع استوانه۲۰باشه پس ازاینکه ۷۵۰متر راخط کشی کردندمخزن اصلی رنگ خالی شده دراین مسیرغلتک چند دورمی زند؟عددپی 3<br></div><div>0.25×0.25×3دور×0.20=3/80</div><div>3/80÷750=20000 <br></div><div><br></div><div>2-اگرطول قطر مستطیلی ۱۲و زاویه ی بین اقطار ۴۵ باشد مساحت مستطیل <br></div><div>انرا مربع حساب کرده و راه مساحت لوزی<br></div><div>12×12÷2=72<br></div><div><br></div><div><br></div><div>3-محیط یکی از وجه های یک مکعب 48سانتی متر است محیط گسترده ی این مکعب چند سانتی متر است <br></div><div>48÷12=4</div><div>4×14=<br></div><div><br></div><div>4-مساحت کل مکعبی را 9 برابر میکنیم حجم ان چند برابر میشود؟ 3×3×3=<br></div><div><br></div><div>5-دربین عقربه های دقیقه شمارو ساعت شمار چند زاویه قائمه و چند زاویه نیم صفحه درست می شود؟ <br></div><div>44تا قائمه و22تا نیم صفحه<br></div><div><br></div><div> 6-ساقهای متساوی الساقین 15 سانتی متر است و ارتفاع قاعده 12 سانتی متر است قاعده چقدر=9<br></div><div><br></div><div><br></div><div>7-متمم زاویه ای به مکمل آن 0/1 است. این زاویه چند درجه است؟ <br></div><div>10-1=9<br>90÷9=10<br>10×10=100<br>1×10=10<br>زاویه اصلی=80</div><div><br></div><div>8-کارگر1دیواری رادر 16 ساعت می چیند.کارگر2همان کار رادر12ساعت انجام می دهد.<br> اگراین دو کارگر آن کار را در8ساعت انجام می دهد.اگر این دو در این مدت با هم حرف بزنند در هر ساعت16آجر کمتر بچینند . دیوار از چند آجر تشکیل شده است؟ <br></div><div><br></div><div><br></div><div>9-مجموع این الگو چند است؟<br> ۱۵،۲۰،۲۵،....85</div><div><b>پاسخ شما : </b><span id="reply_text_1552649">تعداد× میانگین<br> میانگین=45 نصف مجموع اولی واخری<br> تعداد=13<br> اخری-اولی ×2+1=13<br> 13×45</span></div><div><span id="reply_text_1552649"><br></span></div><div><span id="reply_text_1552649"><br></span></div><div>-10دانش آموزی فاصله ی ازخانه تا مدرسه را با سرعت 40متر در دقیقه برود،2دقیقه زودتر واگربا سرعت30متر در دقیقه برود،3دقیقه دیرتر به مدرسه میرسد. فاصله ی بین مدرسه تا خانه ی این دانش آموز چند متراست.</div><div>600 متر بوده<br></div><div><br></div><div>11-محیط یکی ازوجه های مکعبی20سانتی متر است محیط گسترده این مکعبچقدراست؟)ضلع=5</div><div>5×14=70<br></div><div><br></div><div><br></div><div> 12-اختلاف دو زاویه متمم ۲۵است اندازه دوزاویه چند است</div><div>90-26=65÷2=32.5</div><div>90-32.5=57.5</div><div><br></div><div>13-سه جعبه وجود دارد. یکی محتوی سیب،‌ یکی محتوی پرتغال و یکی محتوی سیب و پرتغال به صورت همزمان است.<br>روی هر جعبه یک برچسب (سیب، پرتغال، سیب و پرتغال) زده شده است که نشان می‌دهد درون هر جعبه چه میوه‌ای قرار دارد (از هر برچسب یکی استفاده شده است).&nbsp; میدانیم این برچسب‌ها به صورت کامل اشتباه زده شده‌اند و هیچ کدام سر جای خود نیستند. شما نمی‌توانید درون جعبه‌ها را ببینید اما میتوانید از درون آنها میوه به تعداد دلخواه خارج کنید. سوال این است که حداقل چند میوه باید به عنوان نمونه از این جعبه‌ها (آنطور که خودتان تشخیص می‌دهید) بردارید تا بتوانید برچسب‌ها را درست کنید؟<br>ز جعبه ای که نوشته سیب یکی برمی داریم<br>دو حالت پیش می آید :<br><br>1. سیب است .<br>آنگاه آن جعبه حتما هر دو میوه را دارد(چون فرض بر این است که برچسب ها نادرست نصب شده اند)&nbsp; و جعبه ای که نوشته پرتقال حتما سیب و جعبه ای که نوشته هر دو حتما پرتقال است<br><br>2 . پرتقال است .<br>آنگاه از جعبه ای که نوشته هر دو یک میوه بر میداریم اگر پرتقال باشد جعبه ای که میوه ی اول را برداشتیم حتما هردو میوه را دارد و جعبه ی آخری هم سیب است . اگر سیب باشد جعبه ی اولی حتما پرتقال و جعبه ی آخری هر دو میوه را دارد</div><div><br></div><div>14-درالگوی زیر جمله 114ام رابدست آوردید <br>5-50-48-96-98-49</div><div><br></div><div><br></div><div>15-اعداد به صورت زیر است<br><br>18 ، 21 ، 24 ، ...، 225<br>تعداد عدد چند تا؟<br>(225-18)÷3=69<br>69+1=70</div><div><br></div><div>16-مکمل مکمل متمم 50 رو حساب کنید؟؟</div><div>مکمل مکمل باهم ساده شده حذف می شوند. فقط متتم 90 حساب شود&nbsp; 40=50-90<br></div><div><br></div><div><br></div><div>17-یک منبع آب به شکل مکعب به ضلع 1 متر داریم.<br> اگر آب با سرعت 2 لیتر در دقیقه به درون آن بریزد ،ارتفاع آب در دقیقه چند سانتی متر بالا می آید ؟50</div><div><br></div><div>18- مساحت جانبی مکعبی ۳۶ ساتسی متر مربع می باشد حجم ان چیست&nbsp;&nbsp; 27</div><div><br></div><div>19-نردبانی به ارتفاع 15 متر به دیوار که به اندازه سایه آن9 متر می باشد تکیه داده شده است ارتفاع دیوار چند است ؟ 12متر</div><div><br></div><div>20-منشور 10 پهلو چند راس و چند یال و چند وجه دارد؟&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></div><div>20 راس-30 یال-12 وجه</div><div><br></div><div>21-گر کتابفروشی کتاب های خود را 100 تومان بفروشد 70 تومان ضرر میکند و اگر 105 تومان بفروشد 80 تومان سود میکند تعداد کتاب ها چندتاست؟ <br></div><div>30تا</div><div>22-گنجایش حوضی ۰/۹ متر مکعب است.اگر در هر دقیقه۷۵۰ سی سی آب وارد حوض شود چند ساعت طول می کشد تا حوض پر شود <br></div><div>750÷900000=1200دقیقه=20 ساعت</div><div>23- 1000مكعب واحد با اتصال به یكدیگر مكعبى بزرگتر به ضلع ١٠ تشكیل دادند. اگر ابتدا تمام وجه های مكعب بزرگ رنگ شود و سپس مكعب های واحد از یكدیگر جدا شوند چند مكب داریم كه حداقل دو ضلع رنگی داشته باشد؟چند مكعب داریم كه حد اكثر دو ضلع رنگی داشته باشد؟ <br></div><div><br></div><div>24-aمساوی با۱۲۵ضرب در۱۲۸حداقل درچه عددطبیعی ضرب شودکه حاصل مربع ومکعب کامل شود؟</div><div>500<br></div><div>25-فاطمه 30% کتابی را خوانده است.اما هنوز 210 صفحه ی آن باقی مانده است. کل کتاب چند صفحه بوده است</div><div><div class="clearfix"> <div class="reply" id="reply_1563113" style="display: block;"> <b>پاسخ&nbsp; : </b><span id="reply_text_1563113">70٪=210 تا</span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1563113"> کل کتاب=300 صفحه</span></div><div class="reply" style="display: block;"><br><span id="reply_text_1563113">26-عدد، 30 چهل درصد چه عددی است؟</span><br><span id="reply_text_1563113"><b> </b><span id="reply_text_1563099">40٪÷30=75</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1563113"><span id="reply_text_1563099">27-&nbsp; </span></span>۴۰ درصد عددی ۸ است آن عدد چند? 20</div><div class="reply" style="display: block;">28-نصف ثلث نسبت دو عدد هفتاد و پنج صدم است .اگر عدد بزرگتر 27 باشد عدد کوچک تر چیست؟12</div><div class="reply" style="display: block;"><br></div><div class="reply" style="display: block;">-29-می خواهیم جعبه های مکعب شکل به طول و عرض و ارتفاع 15 را در کارتنی به طول 259 عرض90 ارتفاع 81 قرار دهیم حداکثر چند جعبه درون این کارتن جای می گیرد ؟؟هریک&nbsp; از ابعاد جعبه بر 15 تقسیم کنید&nbsp; و باقی مانده&nbsp; بی ارزش&nbsp; می شود=17و5و5<br>5×5×17=&nbsp; تعداد جعبه</div><div class="reply" style="display: block;">30-قاعده منشورسه پهلومثلث قائم الزاویه ای است به ضلع8و15سانتی متراگرارتفاع آن14سانتی مترباشدحجم آن رابه دست آورید؟ا</div><div class="reply" style="display: block;"><div class="clearfix"> <div class="reply" id="reply_1564461" style="display: block;"> <b>پاسخ شما : </b><span id="reply_text_1564461">مساحت مثلث× ارتفاع</span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"> 15×8÷2=60</span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"> 60×14=</span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461">31-</span><br><span id="reply_text_1564461">دمای هوای اراک 4 درجه بالای صفر و دمای زنجان 12 درجه از اراک سرد تر است . اگر دمای هوای تهران 3 درجه از میانگین اراک و زنجان سرد تر باشد میانگین دمای هوای 3 شهر چقدر است ؟</span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461">4-12=8- زنجان<br></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"> ÷2=4- میانگین </span><br><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564461">اراک و زنجان</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461">4-&nbsp; 3-=7-&nbsp; تهران<br></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461">7- 4+&nbsp; 8-=11</span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461">11÷3= میانگین هرسه</span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><br></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461">32-</span><br><span id="reply_text_1564461">مساحت قطعه دایره به اندازه ی 60درجه و با شعاع 1سانتی متر چقد</span><br><span id="reply_text_1564461"><b>اسخ شما : </b><span id="reply_text_1564371">1×1×3.14=3.14<br> 3.14÷6=</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">33-</span></span><br><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">34-مساحت جانبی منشوری به قاعده ی شش ضلعی را بیابید به طوری که ضلع قاعده ۰/۳ وارتفاع۳/۵باشد؟</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">سطح جانبی=محیط قاعده× ارتفاع</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">0.3×6×3.5=6.3<br></span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371"> 35-قاعده یک منشور سه پهلو مثلث قائم الزامی ای با اضلاع ۸ و ۶ سانتی متر است.اگر ارتفاع منشور ۱۲ ساتی متر باشد حجم منشور را بدست اورید؟</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">حجم= مساحت قاعده× ارتفاع</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">6×8÷2=24 مساحت قاعده</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">24×12= حجم<br></span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371"> 36-اختلاف دو زاویه متمم ۲۰ است اندازه مکمل زاویه کوچکتر چند درجه است؟</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">90-20)÷2=35 زاویه کوچک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180-35=145 مکمل<br></span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371"> 37-منبع آبی به شعاع ۴ و ارتفاع ۱۲ متر داریم.میخواهیم این منبع را رنگ کنیم اگر برای هر متر مربع۰/۲ کیلوگرم رنگ لازم باشد مقدار رنگ مصرفی چقدر است؟این منبع چند لیتر گنجایش دارد؟(عدد پی=۳)</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371"><br></span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">سطح کل منبع= سطح جانبی+مساحت دو قاعده</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">سطح &nbsp; جانبی=محیط دایره کف× ارتفاع&nbsp;&nbsp; =4×2)3×12=288<br></span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">4×4×3×2=96مساحت دو دایره کف&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">96+288=384متر مربع ×0.2=76.8 کیلوگرم رنگ</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">حجم= 4×4×3×12= 576 ×1000=576000 لیتر</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">38-دو دوست که یکی 3 کیلو سیب و دیگری 2 کیلو سیب داشت باهم به کوه رفتند در وسط راه یک نفر دیگر به آنها پیوست و هر کدام&nbsp; باهم به طور مساوی از سیب ها خوردند در آخر نفر سوم 5000 تومان سهم خود را داد به هر کدام از دوستانش چه مبلغی باید بپردازد؟</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">3+2=5</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">4/3=</span></span><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">3-5/3</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">2-5/3= 1/3&nbsp; که به نسبت 4و1 تقسیم شود&nbsp; 1500÷5=300&nbsp;&nbsp; <br></span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">300×1=</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">300×4=<br></span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">40-اگر طول ضلع مکعبی را ۳برابرکنیم حجم آن .................... میشود 27 برابر</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371">41-نسبت دوزاویه تند یک مثلث قائم زاویه 7 به 11 استاندازه زاویه بزرگتر کدام است</span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371"><br></span></span></div><div class="reply" style="display: block;"><span id="reply_text_1564461"><span id="reply_text_1564371"><br></span></span> </div> </div> </div> </div></div> text/html 2018-01-21T15:22:00+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی معما کیسه تیله http://fathi5.mihanblog.com/post/2084 <div><br></div><div><br></div><div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:13px"><span style="font-family:tahoma,arial">تعدادی بچه مشغول بازی هستند. یکی از دوستانشان در حالی که کیسه ای در دست دارد از راه می رسد.&nbsp;</span></span><span style="font-family:tahoma,arial; font-size:13px">هنگامی که سر کیسه را باز می کند، تیله های خوشرنگ از میان کیسه نمایان می شود.</span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:13px"><span style="font-family:tahoma,arial">اولین کودک، یک تیله و یک دهم تیله های باقیمانده مانده را بر می دارد.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:13px"><span style="font-family:tahoma,arial">کودک دوم، 2 تیله و یک دهم تیله های مانده را بر می دارد.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:13px"><span style="font-family:tahoma,arial">کودک سوم،&nbsp;3 تیله و یک دهم تیله های باقیمانده را برای خودش بر می دارد.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:13px"><span style="font-family:tahoma,arial">به همین ترتیب تا کودک آخر (صاحب تیله ها) هر آنچه برایش باقیمانده بود را بر می دارد.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:13px"><span style="font-family:tahoma,arial">متوجه می شویم که همه این کودکان تعداد تیله های مساوی در دست دارند. آیا می توانید بگویید در اینجا چند کودک وجود دارند و تعداد تیله ها چند تا بوده است؟</span></span></div></div><div><font color="#FF0000">حل:</font></div><div>کل تیله ها 81 عدد بوده و تعداد بچه ها با صاحب تیله ها روی هم 9 نفر بوده اند.<br>نفر اول یک تیله و یک دهم یعنی 8 تیله برمی دارد - باقیمانده 72 تیله می شود و نفر دوم دو تیله و یک دهم یعنی 7 تیله برمی دارد و همینطور تا آخر که 9 تیله ته کیسه می ماند برای صاحب تیله ها که نفر نهم است </div> text/html 2018-01-12T03:21:35+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی تفاوت تقارن مرکزی ومرکز تقارن http://fathi5.mihanblog.com/post/2083 <div><br></div><div><br></div><div>فرق تقارن مرکزی با مرکز تقارن چیست؟</div><div>درتقارن مرکزی شکل نسبت به نقطه قرینه می شود واگر شکل 180 درجه حول نقطه بچرخد وروی خودش منطبق شود تقارن مرکزی است <br></div><div><img class="rg_ic rg_i" data-src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSulKWtAm4KARWfdYb51dsiQeLNoC13IfegmHP7pFm8YdbCNaJWEg" data-sz="f" name="smoDPizabzXzuM:" alt="Image result for ‫تفاوت تقارن مرکزی ومرکز تقارن‬‎" style="width:300px;height:168px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSulKWtAm4KARWfdYb51dsiQeLNoC13IfegmHP7pFm8YdbCNaJWEg"></div><div>اگر شکل را 180 درجه حول نقطه بچرخانید وروی خودش منطبق شد این نقطه مرکز تقارن است</div><div>گاهی زاویه چرخش فرق می کند و شکل با&nbsp; 180 یا کمتر&nbsp;&nbsp; حول نقطه ای بر خودش منطبق می شود باز این نقطه مرکز تقارن است<br></div><div>بعضی شکلها مرکز تقارن ندارند</div><div><br></div> text/html 2018-01-05T04:13:27+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی مقایسه اعداد توان دار http://fathi5.mihanblog.com/post/2082 <div><br></div><div><br></div><div><p dir="rtl"><b><u>نکته1 : الف) توان در توان </u></b>:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2<sup>12</sup> = <sup>4</sup><sup>×</sup><sup>3 </sup>2 = <sup>4</sup> (2<sup>3</sup> )&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>ب<b>) توانِ توان</b>:&nbsp;&nbsp; </u>2<sup>81 </sup>= </p> <p dir="rtl">سوال : حاصل <sup>3</sup> ( <sup>2 </sup>( <sup>4 </sup>(<sup> </sup>7 ))) چند است؟&nbsp;<font color="#ff0000">۷<sup>۲۴</sup>&nbsp;= <sup>۳×۲×</sup>۷<sup>۴</sup></font></p> <p dir="rtl"><b>نکته2 :</b> <b><u>مقایسه اعداد تواندار با پایه مثبت و بزرگ تر از یک :</u></b></p> <p dir="rtl"><u>حالت اول</u> : اگر پایه های مساوی باشند عددی که توان بزگتر داشته باشد بزرگتر است&nbsp;&nbsp; <sup>5</sup>(3/2) &lt;<sup>۷</sup>(3/2)</p> <p dir="rtl"><u>حالت دوم</u> : اگر پایه های مساوی نباشند ولی توان ها مساوی باشند عددی که پایه بزگتر داشته باشد بزرگتر است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;۲<sup>۴&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup>&lt;<sup>&nbsp; </sup>۳<sup>۴</sup></p> <p dir="rtl"><u>حالت سوم</u> : توان و پایه مساوی نیستند : روش اول : با تجزیه پایه آنها را مساوی می کنیم <b>&nbsp;یا</b> روش دوم : اگر پایه ها تجزیه نشوند از ب.م.م توانها استفاده میکنیم.</p> <p dir="rtl">سوال: دو عدد 27<sup>3</sup> و 9<sup>5</sup> را مقایسه کنید(روش اول)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#ff0000">۳</font></sup><font color="#ff0000">(۳<sup>۳ </sup>)= ۳<sup>۹&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup><strong>&lt;</strong>&nbsp;۳<sup>۱۰</sup> = <sup>۵ </sup>(۳<sup>۲ </sup>).</font></p> <p dir="rtl">&nbsp;سوال: دو عدد 3<sup>39</sup> و 2<sup>52</sup>را مقایسه کنید(روش دوم)&nbsp;&nbsp;<font color="#ff0000"><sup>۱۳</sup> <sup>×</sup>۳<sup>۲ </sup>= <sup>۱۳</sup>(۳<sup>۲ </sup>) = <strong>۹<sup>۱۳&nbsp;</sup>&lt;</strong>&nbsp;<sup>۱۳× </sup>۲<sup>۴ </sup>=<sup>۱۳</sup>(۲<sup>۴&nbsp;</sup>)= <strong>۱۶<sup>۱۳</sup></strong></font>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><sup>&nbsp;</sup><b>نکته3 :</b> <strong>اگر عددی بین صفر و یک باشد ، هرچه به توان بزرگتری برسدحاصل کوچکتر میشود.</strong>&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl">1۰۰(3/۰)<sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup>&lt;&nbsp;<sup>۱۰&nbsp;</sup>(3/0)</p> <p dir="rtl"><sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup><b>نکته 4 :<u> به توان رساندن اعداد منفی</u></b>:&nbsp; </p> <p dir="rtl">اگر توان زوج باشد حاصل عدد مثبت است&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81+ = <sup>4</sup>(3-)&nbsp; و اگر توان فرد باشد حاصل عدد منفی است&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243- = <sup>5</sup>(3-)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl">سوال : دو عدد <sup>10</sup>(3-) و <sup>99</sup>(5-) را مقایسه کنید.&nbsp;&nbsp; <font color="#ff0000">(یک عددمثبت)&nbsp;<sup>10 </sup>(3-) &gt; <sup>99</sup>(5-) (یک عدد منفی)</font></p> <p dir="rtl"><b>نکته<u> 5 : توان منفی</u></b><u> :<strong>هرگاه عددی تواندار را از صورت یک کسر به مخرج آن ببریم یا برعکس،از مخرج کسر به صورت ببریم ، علامت توان &nbsp;آن قرینه می شود</strong></u><u><strong>.</strong></u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl"><b>نکته<u>6 </u></b><u>: <strong>&nbsp;هرگاه یک پرانتز دارای توان منفی بود ، می توان نمای آن را قرینه و عدد درون پرانتز را معکوس کرد&nbsp;</strong></u><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p> <p dir="rtl">&nbsp;سوال: عدد <sup>&nbsp;7</sup>(25/0) را<sup> </sup>به صورت یک عدد صحیح توان دار بنویسید </p> <p dir="rtl"><font color="#ff0000">جواب :<sup> ۷&nbsp;- </sup>4= <sup>7</sup>( ۴/۱)= <sup>۷</sup> (۲۵/۰)</font></p> <p dir="rtl"><sup>&nbsp;</sup><b>نکته<u> 7</u></b><u> :&nbsp; <strong>تعیین تعداد ارقام اعداد تواندار و تعداد صفرهای سمت راست عدد&nbsp; :</strong></u><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl">سوال : عدد 3<sup>4</sup>×۴<sup>۲</sup>×۲۵<sup>۳ </sup>چند رقمی است؟ و چند صفر در مقابل دارد ؟&nbsp; جواب : </p> <p dir="rtl"><font color="#ff0000">۷۵۰۰۰۰ =۳<sup> </sup>× ۵<sup>۲</sup> ×&nbsp;۱۰<sup>۴ </sup>= ۳<sup> </sup>× ۵<sup>۲</sup> × ۲<sup>۴ </sup>× ۵<sup>۴ </sup>=&nbsp; ۳<sup> </sup>×۲<sup>۴ </sup>× ۵<sup>۲</sup> ×۵<sup>۴ </sup>=&nbsp;۳<sup> </sup>×۲<sup>۴ </sup>× ۵<sup>۶</sup> =۳<sup> </sup>×<sup>۲ </sup>(۲<sup>۲ </sup>)×<sup>۳</sup>( ۵<sup>۲</sup> )</font></p> <p dir="rtl"><font color="#ff0000">این عدد ۶ رقمی است و دارای ۴ صفر می باشد</font></p> <p dir="rtl"><b>نکته</b><u>&nbsp;<b>۸ :</b> <strong>نماد علمی</strong></u><strong> : توجه کنید&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10<sup>4 </sup>× 5/3 =35000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <sup>5- </sup>10×5/7 =</strong> <strong>000075/0</strong></p> <p dir="rtl">سوال : نماد علمی اعداد زیر را بنویسید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =000000625/0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=32000</p> <p dir="rtl"><b>نکته<u> 11 : مربع کامل</u></b><u> : <strong>عددی مربع کامل است که در تجزیه شده ی آن تمام توان ها زوج باشند.</strong></u></p> <p dir="rtl">سوال : آیا عدد 2025 مربع کامل است؟&nbsp;&nbsp;<font color="#ff0000"> بله زیرا :&nbsp; ۳<sup>۴ </sup>×5<sup>۲ </sup>= ۲۰۲۵&nbsp; ( از راه تجزیه )</font></p> <p dir="rtl">سوال : عدد3<sup>3</sup>×2<sup>5</sup>×5<sup>4 </sup>&nbsp;را حداقل در چند ضرب کنیم تا حاصل یک عدد مربع کامل شود؟</p> <p dir="rtl">&nbsp;<font color="#ff0000">این عدد باید تمام توانهایش زوج باشد :&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#00cc33">3<sup>۱</sup>×</font> 3<sup>3</sup>×<font color="#00cc33">2<sup>۱</sup>×</font> 2<sup>5</sup>×5<sup>4</sup>&nbsp; بنابراین باید در ۲×۳ =۶ ضرب شود</font></p> <p dir="rtl"><strong>نکته12 :</strong> &nbsp;<strong><u>مکعب کامل : عددی مکعب کامل است که در تجزیه شده ی آن تمام توان هامضرب 3 باشند</u>.</strong></p> <p dir="rtl">سوال : آیا عدد 8000 مکعب کامل است؟ بله زیرا :&nbsp; <font color="#ff0000">۲<sup>۶</sup>×5<sup>۳ </sup>=&nbsp;۸۰۰۰&nbsp; ( از راه تجزیه )</font></p> <p dir="rtl">سوال : عدد3<sup>5</sup>×2<sup>1</sup>×5<sup>3 </sup>&nbsp;را حداقل در چند ضرب کنیم تا حاصل یک عدد مکعب کامل شود؟</p> <p dir="rtl">&nbsp;<font color="#ff0000">این عدد باید تمام توانهایش <u>مضرب 3&nbsp;</u> باشد :&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#00cc33">3<sup>۱</sup>×</font>3<sup>5</sup>×&nbsp;<font color="#00cc33">2<sup>۲</sup>×</font> 2<sup>1</sup>×5<sup>3&nbsp;</sup> بنابراین باید در ۲<sup>۲</sup>×۳ =۱۲ ضرب شود</font></p></div> text/html 2018-01-05T04:13:27+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی مقایسه اعداد توان دار http://fathi5.mihanblog.com/post/2081 <div><br></div><div><br></div><div><p dir="rtl"><b><u>نکته1 : الف) توان در توان </u></b>:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2<sup>12</sup> = <sup>4</sup><sup>×</sup><sup>3 </sup>2 = <sup>4</sup> (2<sup>3</sup> )&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>ب<b>) توانِ توان</b>:&nbsp;&nbsp; </u>2<sup>81 </sup>= </p> <p dir="rtl">سوال : حاصل <sup>3</sup> ( <sup>2 </sup>( <sup>4 </sup>(<sup> </sup>7 ))) چند است؟&nbsp;<font color="#ff0000">۷<sup>۲۴</sup>&nbsp;= <sup>۳×۲×</sup>۷<sup>۴</sup></font></p> <p dir="rtl"><b>نکته2 :</b> <b><u>مقایسه اعداد تواندار با پایه مثبت و بزرگ تر از یک :</u></b></p> <p dir="rtl"><u>حالت اول</u> : اگر پایه های مساوی باشند عددی که توان بزگتر داشته باشد بزرگتر است&nbsp;&nbsp; <sup>5</sup>(3/2) &lt;<sup>۷</sup>(3/2)</p> <p dir="rtl"><u>حالت دوم</u> : اگر پایه های مساوی نباشند ولی توان ها مساوی باشند عددی که پایه بزگتر داشته باشد بزرگتر است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;۲<sup>۴&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup>&lt;<sup>&nbsp; </sup>۳<sup>۴</sup></p> <p dir="rtl"><u>حالت سوم</u> : توان و پایه مساوی نیستند : روش اول : با تجزیه پایه آنها را مساوی می کنیم <b>&nbsp;یا</b> روش دوم : اگر پایه ها تجزیه نشوند از ب.م.م توانها استفاده میکنیم.</p> <p dir="rtl">سوال: دو عدد 27<sup>3</sup> و 9<sup>5</sup> را مقایسه کنید(روش اول)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#ff0000">۳</font></sup><font color="#ff0000">(۳<sup>۳ </sup>)= ۳<sup>۹&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup><strong>&lt;</strong>&nbsp;۳<sup>۱۰</sup> = <sup>۵ </sup>(۳<sup>۲ </sup>).</font></p> <p dir="rtl">&nbsp;سوال: دو عدد 3<sup>39</sup> و 2<sup>52</sup>را مقایسه کنید(روش دوم)&nbsp;&nbsp;<font color="#ff0000"><sup>۱۳</sup> <sup>×</sup>۳<sup>۲ </sup>= <sup>۱۳</sup>(۳<sup>۲ </sup>) = <strong>۹<sup>۱۳&nbsp;</sup>&lt;</strong>&nbsp;<sup>۱۳× </sup>۲<sup>۴ </sup>=<sup>۱۳</sup>(۲<sup>۴&nbsp;</sup>)= <strong>۱۶<sup>۱۳</sup></strong></font> <br></p><p dir="rtl"><font color="#993399"><b>روش 3&nbsp; مثال:2<sup>90</sup>و3<sup>75</sup>و4<sup>60</sup>و5<sup>45</sup></b></font></p><p dir="rtl"><font color="#993399"><b>ب م.م.توانها =15&nbsp;&nbsp;&nbsp; پس:&nbsp;&nbsp; <sup>15&nbsp; </sup>(۲<sup>6 </sup>)&nbsp; و&nbsp;&nbsp; <sup>15&nbsp; </sup>(3<sup>5 </sup>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و<sup>15</sup><sup>&nbsp; </sup>(4<sup>4 </sup>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و<sup>15&nbsp; </sup>(5<sup>3 </sup>)<br><sup><br></sup>پایه ها را حساب کنید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64<sup>15 &nbsp; &nbsp;&nbsp; و &nbsp; &nbsp; &nbsp;</sup> 243<sup>15</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و &nbsp; &nbsp;&nbsp; <sup>15</sup>&nbsp; 256 &nbsp; و &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125<sup>15</sup></b></font></p><p dir="rtl"><font color="#993399"><b>حالا مقایسه اسان شد</b></font><br></p> <p dir="rtl"><sup>&nbsp;</sup><b>نکته3 :</b> <strong>اگر عددی بین صفر و یک باشد ، هرچه به توان بزرگتری برسدحاصل کوچکتر میشود.</strong>&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl">1۰۰(3/۰)<sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup>&lt;&nbsp;<sup>۱۰&nbsp;</sup>(3/0)</p> <p dir="rtl"><sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup><b>نکته 4 :<u> به توان رساندن اعداد منفی</u></b>:&nbsp; </p> <p dir="rtl">اگر توان زوج باشد حاصل عدد مثبت است&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81+ = <sup>4</sup>(3-)&nbsp; و اگر توان فرد باشد حاصل عدد منفی است&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243- = <sup>5</sup>(3-)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl">سوال : دو عدد <sup>10</sup>(3-) و <sup>99</sup>(5-) را مقایسه کنید.&nbsp;&nbsp; <font color="#ff0000">(یک عددمثبت)&nbsp;<sup>10 </sup>(3-) &gt; <sup>99</sup>(5-) (یک عدد منفی)</font></p> <p dir="rtl"><b>نکته<u> 5 : توان منفی</u></b><u> :<strong>هرگاه عددی تواندار را از صورت یک کسر به مخرج آن ببریم یا برعکس،از مخرج کسر به صورت ببریم ، علامت توان &nbsp;آن قرینه می شود</strong></u><u><strong>.</strong></u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl"><b>نکته<u>6 </u></b><u>: <strong>&nbsp;هرگاه یک پرانتز دارای توان منفی بود ، می توان نمای آن را قرینه و عدد درون پرانتز را معکوس کرد&nbsp;</strong></u><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p> <p dir="rtl">&nbsp;سوال: عدد <sup>&nbsp;7</sup>(25/0) را<sup> </sup>به صورت یک عدد صحیح توان دار بنویسید </p> <p dir="rtl"><font color="#ff0000">جواب :<sup> ۷&nbsp;- </sup>4= <sup>7</sup>( ۴/۱)= <sup>۷</sup> (۲۵/۰)</font></p> <p dir="rtl"><sup>&nbsp;</sup><b>نکته<u> 7</u></b><u> :&nbsp; <strong>تعیین تعداد ارقام اعداد تواندار و تعداد صفرهای سمت راست عدد&nbsp; :</strong></u><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl">سوال : عدد 3<sup>4</sup>×۴<sup>۲</sup>×۲۵<sup>۳ </sup>چند رقمی است؟ و چند صفر در مقابل دارد ؟&nbsp; جواب : </p> <p dir="rtl"><font color="#ff0000">۷۵۰۰۰۰ =۳<sup> </sup>× ۵<sup>۲</sup> ×&nbsp;۱۰<sup>۴ </sup>= ۳<sup> </sup>× ۵<sup>۲</sup> × ۲<sup>۴ </sup>× ۵<sup>۴ </sup>=&nbsp; ۳<sup> </sup>×۲<sup>۴ </sup>× ۵<sup>۲</sup> ×۵<sup>۴ </sup>=&nbsp;۳<sup> </sup>×۲<sup>۴ </sup>× ۵<sup>۶</sup> =۳<sup> </sup>×<sup>۲ </sup>(۲<sup>۲ </sup>)×<sup>۳</sup>( ۵<sup>۲</sup> )</font></p> <p dir="rtl"><font color="#ff0000">این عدد ۶ رقمی است و دارای ۴ صفر می باشد</font></p> <p dir="rtl"><b>نکته</b><u>&nbsp;<b>۸ :</b> <strong>نماد علمی</strong></u><strong> : توجه کنید&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10<sup>4 </sup>× 5/3 =35000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <sup>5- </sup>10×5/7 =</strong> <strong>000075/0</strong></p> <p dir="rtl">سوال : نماد علمی اعداد زیر را بنویسید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =000000625/0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=32000</p> <p dir="rtl"><b>نکته<u> 11 : مربع کامل</u></b><u> : <strong>عددی مربع کامل است که در تجزیه شده ی آن تمام توان ها زوج باشند.</strong></u></p> <p dir="rtl">سوال : آیا عدد 2025 مربع کامل است؟&nbsp;&nbsp;<font color="#ff0000"> بله زیرا :&nbsp; ۳<sup>۴ </sup>×5<sup>۲ </sup>= ۲۰۲۵&nbsp; ( از راه تجزیه )</font></p> <p dir="rtl">سوال : عدد3<sup>3</sup>×2<sup>5</sup>×5<sup>4 </sup>&nbsp;را حداقل در چند ضرب کنیم تا حاصل یک عدد مربع کامل شود؟</p> <p dir="rtl">&nbsp;<font color="#ff0000">این عدد باید تمام توانهایش زوج باشد :&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#00cc33">3<sup>۱</sup>×</font> 3<sup>3</sup>×<font color="#00cc33">2<sup>۱</sup>×</font> 2<sup>5</sup>×5<sup>4</sup>&nbsp; بنابراین باید در ۲×۳ =۶ ضرب شود</font></p> <p dir="rtl"><strong>نکته12 :</strong> &nbsp;<strong><u>مکعب کامل : عددی مکعب کامل است که در تجزیه شده ی آن تمام توان هامضرب 3 باشند</u>.</strong></p> <p dir="rtl">سوال : آیا عدد 8000 مکعب کامل است؟ بله زیرا :&nbsp; <font color="#ff0000">۲<sup>۶</sup>×5<sup>۳ </sup>=&nbsp;۸۰۰۰&nbsp; ( از راه تجزیه )</font></p> <p dir="rtl">سوال : عدد3<sup>5</sup>×2<sup>1</sup>×5<sup>3 </sup>&nbsp;را حداقل در چند ضرب کنیم تا حاصل یک عدد مکعب کامل شود؟</p> <p dir="rtl">&nbsp;<font color="#ff0000">این عدد باید تمام توانهایش <u>مضرب 3&nbsp;</u> باشد :&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#00cc33">3<sup>۱</sup>×</font>3<sup>5</sup>×&nbsp;<font color="#00cc33">2<sup>۲</sup>×</font> 2<sup>1</sup>×5<sup>3&nbsp;</sup> بنابراین باید در ۲<sup>۲</sup>×۳ =۱۲ ضرب شود</font></p></div> text/html 2017-12-20T05:06:46+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی سوال ریاضی 6 http://fathi5.mihanblog.com/post/2080 <div><br></div><div><br></div><div>مجموع دو کسر 7/9 اختلاف آنها 4/18 است کسر بزرگتر کدام است. <br></div><div><br></div><div>ختلاف دو عدد +مجموع دو عدد ÷2: عدد بزرگتر</div><div>7/9+4/18=1</div><div>1÷2=1/2<br></div><div>نسبت طول و عرض مستطیلی ۵ به ۳ است اگراست اگر محیط این مستطیل ۶۴ سانتی متر باشد مساحت آن چقدر است؟</div><div>نصف محیط=32 با جدول تناسب طول وعرض= 20 و12</div><div>&nbsp;مساحت= 20×12=240<br></div><div>عددی را بر 3/2 تقسیم کردیم خارج قسمت 4 باقی مانده 0/07&nbsp; شده اند&nbsp; عدد کدام است<br><font color="#FF0000">گزینه یک&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/87</font><br>گزینه دو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/68<br>گزینه سه&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/88<br>گزینه چهار&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7</div><div><font color="#FF0000">(مقسوم علیه ×خارج قسمت )+باقیمانده =مقسوم</font></div><div>بین ۰/۲و۰/۳دو عدد دیگر بنویسید</div><div>4/15و1/5<br></div><div>قرینه ۲/۴نسبت به ۰/۴ چندمی شود. &nbsp; <br></div><div>-1/6<br></div><div>بین 1/2 و1/3 چه کسرهایی میباشد</div><div>راه اول جمع صورتها باهم وجمع مخرج ها با هم <br><br>1+1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2<br>-----=-----<br>&nbsp;2+3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5<br><br>&nbsp; 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<br>--- ،&nbsp; --- ، ---،---،---<br>&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3<br><br>راه دوم مخرج مشترک ومیانگین دوکسر<br>&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2<br>---=----&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -----=----<br>&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6<br><br>&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5<br>----+---=---<br>&nbsp;&nbsp; 6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6<br><br>&nbsp; 5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5<br>--- ÷ 2=---×----=----<br>&nbsp; 6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12<br><br><br>ابتدا دو عدد را به عاملهای اول تجزیه می کنیم سپس عاملهای مشترک با تعداد کمتر را انتخاب می کنیم.<br><br>مثال: ب م م دو عدد 18 و 24 را به دست آورید.<br><br>18= 2×3×3<br><br>24=2×2×2×3<br>با دقت در تجزیه این دو عدد می بینیم که عاملهای 2 و3 در هر دو مشترک هستند تعداد عامل 3 در عدد 24 یک بار و تعداد عامل عدد 2 در 18 یک بار آمده است.<br>پس&nbsp; ب م م این دو عدد برابر است با <br>2×3=6<br><br>2⃣استفاده از روش نردبانی یاتقسیمهای متوالی است.<br><br>مثلا برای بدست آوردن ب م م دوعدد36 و 24<br>ابتدا 36 را تقسیم بر 24 می کنیم باقی مانده 12 می شود سپس 24 را بر 12 تقسیم می کنیم<br>آنقدر این عمل را تکرار می کنیم تا باقی مانده صفر شود.<br>در تقسیمی که باقی مانده صفر شود مقسوم علیه تقسیم،ب م م آن دو عدد می شود.<br>مقسوم علیه یا شمارنده یک عدد:<br><br>اعدادی که یک عدد بر آنها بخشپذیر است مقسوم علیه یا شمارنده می گویند.<br>مانند: مقسوم علیه های 24 اعدادزیر می باشند<br>&nbsp;<br>1 ، 2، 3، 4 ، 6 ، 8 ، 12 ، 24<br><br>مقسوم علیه های 36 به صورت زیر است<br><br>1، 2 ، 3، 4 ، 6 ، 9 ، 12 ، 18 ، 36 <br><br>با کمی دقت می بینیم که <br>-بزرگترین مقسوم علیه یک عدد خود آن عدد و کوچکترین آن یک می باشد.<br><br>-تعداد مقسوم علیه های هر عدد زوج می باشد مثل 24 که هشت مقسوم علیه دارد <br><br>-عداد مقسوم علیه های اعدادی که مجذور یا مربع هستند فرد می باشد مثل 36 که 9 تا مقسوم علیه دارد.<br><br>- بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد یا ب م م :<br><br>&nbsp;بین 36 و 24 اعداد زیر مقسوم علیه های مشترک می باشد. <br>1، 2 ، 3 ، 4 ، 6 <br>&nbsp;به عدد 6&nbsp; بزرگترین مقسوم علیه مشترک می گویند<br><br>-ب م م دو عدد از خود آن دو عدد کوچکتر می باشد البته در موارد استثنا مساوی نیز می باشد.<br><br>-مضرب های یک عدد: <br><br>هر گاه عددی را در اعداد طبیعی <br>1، 2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،....<br>ضرب کنیم حاصلضرب این اعداد را مضرب های آن عدد می گوییم.<br>مانند: مضربهای عدد 7 به صورت زیر است<br><br>7&nbsp; ، 14 ، 21 ، 28 ، 35 ، ...<br>&nbsp;<br>این اعداد مضربهای 7 می باشد<br><br>با کمی دقت متوجه می شویم که <br>-بزرگترین مضرب هر عدد نا مشخص و کوچکترین مضرب هر عدد خودش می باشد.<br><br>-کوچکترین مضرب مشترک دو عدد یا ک م م<br><br>به مضربهای دو عدد 6 و 4 دقت کنید <br><br>4 =4، 8 ، <b>12</b> ، 16 ، 20 ، <b>24</b> ،...<br><br>6=6 ، <b>12</b> ، 18 ، <b>24</b> ، 30، ...<br><br>بین مضربهای دو عدد 6 و 4 اعداد 12 و 24 و اعداد دیگری مشترک هستند ولی کوچکترین آنها 12 می باشد <br><br>پس کوچکترین مضرب مشترک بین دو عدد که به ان به اختصار ک م م می گویند 12 می باشد که معمولا از خود دو عدد بزرگتر هست البته در بعضی مواقع مساوی نیز می باشد.<br><br><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">-برای رفتن از شهر </span><span dir="ltr">A</span><span lang="AR-IQ"> به شهر </span><span dir="ltr">B</span><span lang="AR-IQ"> سه راه وجود دارد . از شهر </span><span dir="ltr">B</span><span lang="AR-IQ"> به شهر </span><span dir="ltr">C</span><span lang="AR-IQ"> نیز 2 مسیر مختلف وجود دارد حساب کنید برای رفتن از شهر </span><span dir="ltr">A</span><span lang="AR-IQ"> به شهر </span><span dir="ltr">C</span><span lang="AR-IQ"> چند مسیر وجود دارد ؟</span></font></div><div><br></div><div><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 100px -7px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed;" align="right"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="ar-sa"><font color="#800000"><strong>حل:</strong></font> <font color="#336699">6</font><font color="#808000">=</font><font color="#336699">2</font><font color="#808000">×</font><font color="#336699">3</font></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 100px -7px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed;" align="right"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="ar-sa"><font color="#336699"><br></font></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 100px -7px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed;" align="right"><br></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000">:</font><span lang="AR-IQ"><font color="#486599">مثال</font></span></span><span lang="AR-IQ"> زهرا نقاشی مقابل را کشیده است&nbsp; او می خواهد شلوار پسرک را سبز ، قرمز ، آبی&nbsp; یا بنفش و پیراهن او را سبز ، زرد ، یا قرمز رنگ کند او به چند صورت می تواند این نقاشی را رنگ کند ؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12=4×3</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><br></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><font color="#cc0000">5-</font><span lang="AR-IQ"> یک نفر کاری را در </span><span dir="ltr">a</span><span lang="AR-IQ"> ساعت انجام می دهد ، نفر دوم همان کار را در </span><span dir="ltr">b</span><span lang="AR-IQ"> ساعت انجام می دهد . اگر هر دو با هم انجام دهند ، آن کار در</span></font><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAZCAIAAADfbbvGAAAF3klEQVRIiYWW+3NVVxXH7z/nL46Oj4EOtTKFQErCIwmhgYJUNAi0KoZeHglQBWmHFpsWWxm08ggU6AgCnRop5TE2NJDnvfe8z36svffHH84lE+qoZ9YPZ2av9f3u9T1rf/epgQcPAgJ2IayUxhaA1lppFyCAeE6+f+k7S9bFBaWQlzgQyyKQqrxC8+BrzxI8kxHwSZIEyHLtIEBhmE/59g+7pxqYgICDUgnwfwkWc0hAkixWYgMUxjkoLFnpDSj4wfN9My1MIC3RQoBSq2cRKkAC1Ah+EUeV5AM+gIOk0KdGP9xbH9k/fPyryVYjpZWz5Meb/vmgNbjnyKYtO/9y7mpRWu/57wQLyJXMeALVY4WzH18qNFnByJF3Dh1+VwKZZkXnT97/6NMoZeLraPnyNbdvjS+q9YsRgFp7bSGAttzOgcDj+eLPF66P/G701V8caBWklu8uWRMrSkdSMFQ/+t7oh9rIU0APvkJy4KC28Fb1ZsCABgVP4vT0+U/qx965N51eG5/o3fHrhqMV+NbS1U2hgNhz4Nhb1z77XP9H+ULUFrN9IykLdPQO3H4wmcLRU2cHdu6LoeFY0tE7/tW8gpZh287XUuvM/yBAXPuj+rCgkohX2inLiZOn16zbPPrH88dPnlnfP3hrfHI28gNbd23YuP3NY++ePXtxeqpBAI+zslDuCVWId7VnJihA8Is/SVHK9HTkHCEw8XXkAiHQbCqxiCWLFd+YwcXDAuBr3llrlBNTrftgrNUhOPAzc7NVsrJPNQw0orw6dFo5L4GAN5bg8c4bjWvPqHVKWyVe17CeQhNnlAptSFPSBK0QQWusJy5CVKIgEfTTo5qUMhdjPMaTlBihsMQpcYEylIokoSxxtnbxN0dObh6sd/S80bF+/+qe+qp1w509xzZsrq/oPtK1cbizb+8Law6t7jv80sDQj9YeWrnxaPfAwVW9Bzp63uwaGF7VN/T8mgMvrB1+cf1ba7ceXtV3aEXPoY6e/SvX11dtOLnl5xeHhmvEQsvwuMVMRCNjPmamxVyTZsz0HI2UuGQuI9K0LFMpky2mWswVRJaZnHlF0/IkZSrjScpMzlzBVMLjBlFJomteF1hFsARN0IQSnyMxPsNE2BSXU7YoI6TE5rgSX2IKTEFVK5qkhS4QjWicxmm8xubouKbxGtHYnDx2cU6iKYRckwmlpXTogNYSK5s4dGZTwRqMIIJvZol21aSLxxpX5CZVoTRYg9XoWoCsSANW+ax0qaFw7XovtD1ZibPBO7zDG7EOtOfxfDY08vuu/u0aCodUBgng4zRyeMFrXI2AF2dsoXQasBJUXERtF5qNBLSj0DiwgS/u3puemi8KL6Dh0vX7nX2DqVBZRYBHjyars2ad2IDyvkYguLZRa8kd2uFL56q9C+QaB8rSbMXvjX5w94sHzVZmAxru/Cvqfnl3SxErco0xbacsy7xqVCo3NcpWrWlbOLzy8ofTH/1qaGTnnvqN2/eTgigVB6UyR47+9sL5ywEEYs3NO1Ndm3aN/e3e6/uOD+5+49atOyKVV1cqYaDmBQLOOSDgc60mnszcm5gycPXGl51dWyTQjKR/YPurPx3s7evfPLDtZzt27Xn9YFzyaE6eW7lp7MbDSHPm3LWly16cm20R8F4C3ninndScbTtUgNKKwGxc5sLYtfFTp8c6Ol+RQDNyUWoazWTfvvqFc5eajfTL+1MGbow/7n5590yGAgNbt++8fesfSRQDxijrxFU3Wp4qnpq2wIWrN/cePH7nYWs+Zdnyjc0YF6j858SJty+PfUKgav/vd6fXbvllDmkgLnmpuz/LtVJKa13du9qq2oL/GRscNHO79+Dx0T9diQqufzb9/ed6SkECpaEVZZcvX3l49wEBLRi4eXd2WecrSSB2TEzlQ/WjgUptr1QB3uNq7b0FxCFQOM6cv76ie9u+kdMfX7r/vaW9fx27o6Wd1ZYyIAEd+PTzya6B1/p31EfePvPB2StKEAcQ/MLfif03A4562hos4oUAAAAASUVORK5CYII="><font size="2" face="Tahoma"> <span lang="ar-iq">ساعت</span> <span lang="AR-IQ">انجام می شود .a*b/a+b</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">روش دوم اول کسری ار کار را حساب کنید وسپس 1تقسیم بر کسر کار یا معکوس جواب<br></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><br></span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">&nbsp;</p><table class="tbl8"><tbody><tr><td class="doc"><br></td> <td class="doc14"><br></td> <td class="doc">&nbsp;= <br></td> <td class="doc14"><u><i>1</i></u><br>b</td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>1</i></u><br>a</td> <td class="doc">&nbsp;</td></tr></tbody></table> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"><font size="2" face="Wingdings 3" color="#cc0000">:</font><span lang="AR-IQ"><font color="#486599">مثال</font></span></span><span lang="AR-IQ"> علی کاری را در 6 ساعت انجام می دهد حسن همان کار را در 4 ساعت انجام می دهد . اگر هر دو با هم کار کنند ، آن کار در چند ساعت تمام می شود ؟ </span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">&nbsp;</p> <font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">&nbsp;</span>2 <span lang="AR-IQ">ساعت و 24 دقیقه <br></span></font></div><div><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">&nbsp;&nbsp; </span></font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">اگر شخصی کاری را در </span><span dir="ltr">a</span><span lang="AR-IQ"> روز و نفر دیگر در </span><span dir="ltr">b</span><span lang="AR-IQ"> روز و نفر سوم&nbsp; در </span><span dir="ltr">c</span><span lang="AR-IQ"> روز انجام دهند ، سه نفر با هم در</span></font><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEwAAAAdCAIAAACPJx0uAAAQj0lEQVRYhX2Y+ZOWxbXH50+6VffXe+veVOUmuVmMmnhTZSxjTECRZRAREVE2dURZHZZhUZRVAoIooriLC4REBVQQdIaZ953tXZ69l9N9Tvf3/vAMMJpUqj71rX66n6f7Pf2e7nO6e+ARHQIhELyNTKjxDt7B+RtYD3ut7F30Lnov3ov33ntvtUGE1cROSAsEqvCIIIIP8AGaQlIoH1EpwxIde4mhKDIgAFxWKYthsd4LIhBBVrRy3sUYEMO1EX+Al+BM8Jq99qwdGxOMCUZFowKpQDqygfQEBnuwi95FR6H+2PnofLR8A3ON+tH56Lw4L459TQQ6STdEREACKuWYkRZkGQ64PDy+YvWa//7ZLya6GQPKewZKoxVZQWhnHQougq0z5J0lT45ZIkt0Xsjx1Fj/CHv2hr1mbzwbx8bKDSONkA1MUXpciDYEy2JENLMRMSIqiApSTaOMUkapQt3kp0E1iSkcQiVucHzMARUHJSCgYDRzKiK+Gpn46W9vLwMmK1tFjBcVAQQ0uh0C2rpolZkKnhBzZzLSFsEBJVPuTCXu+4NOYYS8J/aGPXlPjskKmSm8ZU/CLkgPRdGx7oIqcSqQCr6KVEVfYkrLaVrFa4bVLhGNiqaKpoqk4QlInLVABSigTayAAkiBC83Ov/3XT7KIjocCMoEGJo2b0MYCFtBAKazhq2gqsVU0KlAhqmSjYFWguma6GiHH5D157x2TY2+FLPvaQsveC3OQHhe9jdYImWA0WxOMkSkDrndXxRtqhGqXMEFfU62izlxBCJk3pXCrUp+euzCw58D2Ay9//t2EAiYNzl/t3nT7vbng1OdXVm/Z9d6ZCx0dNaCAhOKxd05t2PbCvqPHRpPJUioPX0pVUKGidnBVUCYYFfUP1ARTG2NZfqD1ImJmEenhQF5s7c3ktZUpz64tma51wfN1tGfjRNfvC3hkomlEHHDw2PGPzp47/83whoE9d8xY1EhggbEU//Hj3+3cd2L3oXcOv/bRT2+6c+uuwybiSiNZsnzNYDM7d7GxZNkTF69cTqtuBFvRhiqGC/ClzR0bOzXWdDVG/PX1pYLUy+26nV5YRHrAPnoXHLEnIcue6nLt5dO1LkQiWIKl6EwkCs7U7wcW5oCIsvRff301K4JEjLfof356x7fDplT46mLnlt/c1xzzHEAOH39y+ZZb/9xqy4yZi9MEo80qBly61BxtjKkqQxBhK2SDUPTOmjI4Ym9+oN6TClLGWIUbTDd1yl3BEj0H54PzQq4uBOf5nxHqSGLqeEKRfKSp9xFQFsYRvEdV4sgr7w9sP3jgpbduunnGN1cyZTB4Vd1866zRcbYEz/j2u/wXv7zr8qXur3919+SEiwFpAgSwi9E7sARHbMkbLeSir38Y/UAd+ypIHmM5jWraXzq18Tgvlny99V/frCtl/umW7b2wk0ASSILz7ISdeC/exQh0Ui0RxqN3wYpXTnzqIhKFn9/yp7Pnm4rRaPF//vh3rRwUoDwuDSZ3zVw0MmF/e/t9n50b4Yh2IhLhfHTsybF1RI7JO8/BC0+Fq++rESmjZJAckuNGCKiCqOALqzU7itJTb/epodRQZp0FHKDDFFZ+iOea4HnKWBJYQVdZAkYTM9LRN98+82Ij7xJOf9n8zR/mvnPmq7bBma+Gb71zzuWxQkWkhOVPbzlzYUgDM+cvXbx8bbNDBOQOOXHhnWZWQWwIOoZ/rRW4RoEVWMcpGDDiHQIDPZPGdJzTgAayEFIRda2chVB8n1JCKaHiUArXFIGLwFkICmh7nwaUwMyHlt30h1kPPrnhvXNX/v0nv+zb/vxgbk5fGfrDgsV/WrTkwb5n+vcdPN+cKIFx7f925eqcR5YveuLpp7buXP/cCxNat0innrLIZZQsci4+EVcEziL/QIvgKrGarWZr2Bq25K8RXGkrRday77FALj5xttbUU+ppUpUGuI6dhgMcYBGuYxAMQsa2jpCjZdVM1TdjnSIi8dDAhDX19HWcaxbFcJpmzDkHCyTkLUDAULt99quLFsjZlsEpsLnWs4ZMf5yOA4frSWkgCEEcxEHYO2uNijFGoIecqlTGYgGO8CE6gAEW0tcJ05he7526Dnsdg7NGAQERMUIrFyOyLMvLzDlLZIAABCLjyDhLadJBBHsyZVV/xVPpy/d6/hcEUjAldH6NErqEUtAazFEb1lbI9YCJu61qdESNNcrhoXJ4SDdH1PBV22zYZoOm4RsNajbsdUaH7eiwGRuyo0NmbMiNDyNtp99ess1G/t0g0qwYvFoMDXOrFTotM9owow03NurGRqurw358Qg2PQNvi28H8yndhopVcuqyGhvXIME+OuokmjY2Y0WHTvKqbV+3osKnH+ge1o0PcGOLGYBgZ5MYQN4Z4ZNg3GtQYdWPjVXNU8hKMHjRGzu7ds7l33jMz/rx9wYL9jz32wuLF62fMHJjXOzCvd/s0dszt3T6vd2De/K2987f29l5j7kDv3K3zZw/0zu6/795t8+dt650/MK934z2zdi5YtHvx0oF58zfNmbvh3lkD8+/fPn/Bhpn39s+avevBhzbeM2vHvPvX333PvsWPbptz/3PzHzz02Kr+mbMG5l3r85punTdny7w502um65b5czfdX2vvpvt7+++fv/H+BRsWLFw1a87WFY//9cRbvp30QFdIOsgS6AppinYbWYZCIS1ukFwjzZBmyK6RZjdqihJJiiRFpTAxiaJEUWJsHK02KoPKYLyFpEChURqMTiIt0c2RaaQKnQztFI1xlBXabSRdZCnyAkWBPEeaIkmQpVNMjVggK5AXKDIUKYoMRYaiQFGgqFBqGIesgCZw6AGMKVvRVYhkyzSQRggwTioDH7LxFgRRky8UBDA2qhKBYA2Mrpu4tAiAizatYBw8w3mIh1FSJDAKzLbTgdZwDPKUFGCAIYX2eQFtIAxrYBTIwFRwFsJSqWAdIsQYiLgshfhQFD7NwQAhEvJOCWMRCEZFVUIYEuB8JA+JbAkhWm16CC6lLKVcRaMjF951lak4Hjj66q//7469h44pRm6DAxJNNgQKzrHJqrKyZAWKYSMUwwGKwYAHKkuFVl5sBEeETpZGQICysoUmAUrjcmUFcAECZLrKTWmEKFhyKgTOKuWAtjJVREfb1BoSVqYSkQgkuX39nU9nL1w196EVhaaIoLU2ZLW2WV5GgCUayxKQlpUAPV2bEZgQ2rqoD3gEpFZUwD3zH9p35PXRRNWVg+MdBxjvIoIADFQkdUT54puR8YxyBwIowPhg2TsmZSqSUBIJMNHNBLCC0rL2sSJhIFPWiHhERmAEKxQgErmbFw4YbncvDF4lwAEUY1aV9WQph66Off0vbnr+LwwMjzY9BwHq1kITCZQVy5EkWJYeDUlIqRhaVVlw6GjbUUxAarFk5dojJz7MHTJC7pAYVB6FNj4GBrQPE1lJQKvkZU9tfP/M+VbpHFA4qYgZiEA3z6xMhdaCYumQmchAaYP2yLWr+2FAeSrJJGWqTGXIMpATf/zFl8ueXtcqbUrOhkDCzkuhqVtYAlau2/lIX39mhAEGRltJrtkDuWYBrEc3UwJUlnosMKlU6njv0WM79h8+feGbZmLrI+yd9y58/qXjE0XYtufo8y+9Opa5SmAFlTWVJQZS4+pcbMnjaz/67GIhqGdd+5Bp7WPwwGSmWyWv2/rC1hcO/u2rwcTAAamGA85duvryq29u2Lzt1RNvCOBjIGHryMc638DHX3zZ++jyzEcLZMoykBQlT2UjWLv9L32bd4+0q32Hj2/euXdoLCEgUdEBgyPtQ0ff3Hvw6CuvvdnJyp5CMNRKnurfdv67xsefX/rRL257+5PzrRIW6Nuwa+Gj67btPvbKyTOPr9v+89/c3a6kvqExHB1w+tzXx9899cHZLx9a8fS2PYdfffejNz88c3UycUBaGUWOAr4dS9dt3z/cpVfe+vTm22eeOntpIhMCnlwz8OGZC5+dv3LyvVMbNw9Ylm6e1S7XnGi//Pqb7575+5Y9B2ctWvrp+a/f/vTM2QtfMZArbQWd0o/nvm/T3gXL1m/ZfeTwiQ9W9z/3q9vuOnthkIBN2/cfef39zy8MfnT63KPL+3xAjwUGJ9OhySJz0EDfhl1rNu8vPDLC3bOX9u84ogIsMDRh7pix6Ogbp0yA4VgYl2h66diJJ9b1P7tz369+d1fvwyuf3rxj/cCu0+e+doCSSAEVx+HEDHZoQqNjsXLdzvUDByrBnkNv9m/bl2rUrvv+qdMuRBKurHFevvjy4hNrN2zYsWvOw8t+ctvta3c8v3Lt+v1HXskdlURKogEqYN2OQ7MefqrjUCfef5r78Nqte/729cjsB5abCAcowrHjbwvQoyIs8NFnl9Zs2X3w1Q9nL1y1euNeHVAxHl6xad/LH1igo5A7LH1iy3P7XjUBLqIw3gGFRyXIPFasefaDs18qoKt94eGAzHoGtKAIeOP0xS17Xtu2/8Tsh/pWb95ngUf7+ne/dKJbhXo5Fcq100yAQivPEKCgmFD8+PzlVc9uHStJA11jHZAbk5MnIBOs2X7gyS37soCEUQRs2/fasqe2rtu6/+lndylB5VA6CKAJPRY49Pr7i5avaSsY4MW/nFy4dH2di987f9XuQ+9khNRCBcyY9+i5b5pW4IHCeAtkFCwwUZplT6/7+IuvJ0pDQMkonBiG5agYL5/8ZOHj/SNpVMDG515evmZnJXhyw85lT/TXWXJaOQEUOe28IksuOIEJ6Nrw4ecXF/etyQSZl0RbB1gWBmyEitjw/MFHnhlIGApoG6xct/PYW3/d+sLRu+97iADloXjqrrin8Fi5ZvPGbXstcHVC3ffAyiUr+lsltGDOg0/uPnjSAKXHF5fH1m15cTQxhkGCvCIGlEADleDIybcvDY8l1hmg9EH7SAGWo2EsWrVm3c6DChju+rkP9z342NqScfj4h7f9/p6/fznIAAWU2pemDpviOeTKMpARLjY7h958L4/QQD0jSVFmWmdGCkH/i4cfWb2pTSgjGqmf9cCygnH+24n/veXOt059VhJyBWWjAD2lw/F3P/7Rz25dsmrNgZdPbnn+4IzZD39+sZlUWLCk7/d/nLtwad/mnfuPvPHBWFc5wPhAEtJSM+AiSi8OaHSTRJMOUIKKmAJ8BLlgBbsPHb/1zvvmLXly/yvvLFu9+Z7epecvjxOweceBP89+sO+ZTc9s2PTG2+8JkBQ5BwkBaVYJUDokFMdykzMISFVphbywAC5iPFPL1265474H5ixavnbri9v3HtEBqcHwZPX+J+dv/+Ps1WsHNg28ePKdjyY7eY8DWoVq5aZ0GO1U7cIVhFbuHVAQEiWNVjGZ6fG0cMBEN7PkI1ApQxJcQG6MBwioj4XaB+OZAc/BkvcRpUOzq5tdTUDhMZ6RYrQLJuDqeNrONAMuxNJo7Yi8CwHWujrimzozIa+CkHCA11ZVur5LQkrQQLNbNVqFAzITSwcHTKQmLXl0smhMJN1MMdCjmRkorU9KXW8DpQ31UnERteMxkCpFMbogxhgA3nvryIWoPBkRh0AxOgTLQsIRcM5ZayPgAQe0C1t5OMAEWK5T16lkYKydJFXFQEmGIc4SIjxDUzABDii9aHaVLkOk+tBbaKMkdhQroFUo5SRTpH3MlFcOPHUyBkcwQBL+HyJzPa+uDO79AAAAAElFTkSuQmCC"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"> روز انجام می دهند. </span></font> </span></font><table class="tbl8"><tbody><tr><td class="doc14"><u><i>abc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </i></u><br>ab+ac+bc</td><td class="doc">&nbsp;</td></tr></tbody></table><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><br></span></font></div><div><br><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"> مثال:فروشنده ای در ابتدا برای کالایی<font color="#cc0000">%</font>20 تخفییف داده است و پس از گذشت مدتی به منظور فروش بیشتر برروی قیمت کالا<font color="#cc0000">%</font>10 تخفیف دیگر <font color="#cc0000">(</font>برای قیمت جدید<font color="#cc0000">)</font> در نظر گرفته است. حساب کنید تخفیف های متوالی<font color="#cc0000">%</font>20 و<font color="#cc0000">%</font>10 معادل با چه تخفیفی از قیمت اولیه کالا هستند؟ <br></span></font></span></font></div><div><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">90٪&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = 90٪×80٪</span></font></span></font></div><div><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">100٪-72٪=28٪</span></font></span></font></div><div><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><br></span></font></span></font></div><div><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><br></span></font></div><div><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"><span lang="AR-IQ"><font color="#486599">مثال</font></span></span><span lang="AR-IQ">&nbsp; اگر 20 لیتر اسید</span> <span lang="AR-IQ">%90 را بروی 30 لیتر اسید</span> <span lang="AR-IQ">%80 بریزیم ، در صد اسید حاصل را حساب کنید .</span></font></span></font></div><div><br><table class="tbl8"><tbody><tr><td class="doc14"><u><i>90٪×20&nbsp; +30×80٪ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </i></u><br>20+30</td><td class="doc">&nbsp;=86٪</td></tr></tbody></table><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"></span></font></span></font></div><div><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">با ارقام 1،2،3،4،5 چند عدد سه رقمی بدون تکرار ارقام می توان نوشت </span><span lang="ar-iq">؟3×4×5</span></font><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"> <div align="center"> <table id="table33" width="550" height="15" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">د)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font color="#CC0000">60</font> </span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ج)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">100 </span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ب)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">81</span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">الف)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">25</span></font></p></td></tr></tbody></table></div></span></font> </span></font><p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" "> </p><p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl" class=" "><br></p><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">&nbsp;</span></font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">_حاصل عبارت مقابل کدام است ؟ </span><span dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#cc0000">?</font></span><span dir="rtl" lang="AR-IQ"><font color="#cc0000"> =</font> 144 <font color="#cc0000">+</font> .....<font color="#cc0000"> +</font> 16 <font color="#cc0000">+</font> 12 <font color="#cc0000">+</font> 8 <font color="#cc0000">+</font> 4</span></font><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"> </span></font></span></font><div align="center"><font size="2" face="Tahoma"> <table id="table38" width="550" height="15" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">د)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">2680</span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ج)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">2674</span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ب)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">2654</span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">الف)</span> </font><font size="2" face="Tahoma" color="#CC0000"><span lang="AR-IQ">2664</span></font></p></td></tr></tbody></table></font></div> <p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" ">فاصله منظم دارد <br></p><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مجموع= تعداد× میانگین</span></font></div><div><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">مجموع= 36×74&nbsp; <br></span></font></div><div><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">&nbsp;&nbsp; </span></font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">یک کارگر کاری را در 8 ساعت و کارگر دیگر همان کار را در 12 ساعت انجام می دهد اگر هر دو با هم کار کنند ، این کار در چند ساعت تمام می شود؟ </span></font><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"> <div align="center"> <table id="table42" width="550" height="15" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" width="132" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">د )</span></font><font size="2" face="Tahoma"> 4/5</font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ج)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">5</span></font></p></td> <td dir="rtl" width="143" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ب)</span></font><font size="2" face="Tahoma"> <font color="#FF0000">4/8</font></font></p></td> <td dir="rtl" width="151" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">الف)</span> </font><font size="2" face="Tahoma">5/4</font></p></td></tr></tbody></table></div></span></font> </span></font><p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" ">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl" class=" "><br></p><p style="direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">6_کالایی را</span> <span lang="AR-IQ">با دو تخفیف متوالی%10 و</span> <span lang="AR-IQ">% 15 خریده ایم . مجموعاً چند درصد تخفیف گرفته ایم ؟</span></font></p><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"> <div align="center"> <table id="table44" width="550" height="15" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><span lang="ar-iq"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000">د) </font><font size="2" face="Tahoma">% <font color="#FF0000">23/5</font></font></span></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ج)</span></font><font size="2" face="Tahoma"> <span lang="ar-sa">% 24</span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><span lang="ar-iq"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000">ب) </font><font size="2" face="Tahoma">% 5/24</font></span></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">الف)</span></font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"> % 25</span></font></td></tr></tbody></table></div></span></font> <p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" ">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><br></p><p style="direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">7_کتابی را با %15 تخفیف 340 تومان خریده ایم. اگر آنرا با %20 تخفیف می خریدیم ، چند تومان می پرداختیم؟</span></font></p><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr"> <div align="center"> <table id="table45" width="550" height="15" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">د)</span></font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">330</span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ج)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">320</span></font></p></td> <td dir="rtl" width="137" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">ب)</span> </font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">310</span></font></p></td> <td dir="rtl" valign="center" align="right"> <p align="center"><font size="2" face="Tahoma" color="#cc0000"><span lang="ar-iq">الف)</span></font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"> 300</span></font></p></td></tr></tbody></table></div></span></font> <p style="margin: 0px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="rtl" class=" "><br></p><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="AR-IQ"></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 100px -7px 5px; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed;" align="right"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="ar-sa"></span></font></p></div> text/html 2017-12-14T03:08:30+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی معادله کسری3 http://fathi5.mihanblog.com/post/2079 <div><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/2078">معادله کسری</a>2</h2><div><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/2077">معادله کسری</a>1</h2></div></div><div><br></div><div><p class="example">مسئله معادله<br></p> <div style="margin-left: 7%">مجموع نصف عدد با خمس عددمنهای3 مساوی ثلث 2 برابرعدد بود عدد چیست؟<br></div><p>حل معادله کسری:</p> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: .4em;"> <tbody><tr> <td class="doc14R" style="width: 200px"><u><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2</td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i> − 3</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;5</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc13"><u>2</u><i>x</i><br>3</td> <td class="doc"><br></td> </tr> </tbody></table> <p class="after">ک.م.م= 30.&nbsp;&nbsp; برای حذف مخرج کسرها&nbsp; 30 را بر مخرج هر کسر تقسیم شده در صورت ضرب می شود<br></p> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top:0;"> <tbody><tr> <td class="doc14R" style="width: 270px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15<i>x</i> + 6(<i>x</i> − 3)</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc">20<i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc14R">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15<i>x</i> + 6<i>x</i> − 18</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc">20<i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc14R">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21<i>x</i> − 20<i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc">18</td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc14R"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc">18.</td> </tr> </tbody></table>مثال2 :<p style="margin-left: 15%; margin-top: .4em">3 به علاوه یک ششم عددی و ربع عدد ونصف عدد مساوی خودعدد&nbsp; . کل عدد چه بود؟<br></p> <p class="after">&nbsp;ک.م.م 2و4و6= 12.&nbsp; <br></p> <table class="tbl8"> <tbody><tr> <td class="docR" style="width:240px"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i></u><br>2</td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i></u><br>4</td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i></u><br>6</td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;3</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12<i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc" colspan="6">6<i>x</i> + 3<i>x</i> + 2<i>x</i> + 36</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12<i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc" colspan="6">11<i>x</i> + 36</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12<i>x</i> − 11<i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc" colspan="6">36</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc" colspan="6">36</td> </tr> </tbody></table> <p class="example">مثال3: انتخاب ک.م.م در سوال زیر=?</p><p class="example"> برای حذف مخرج کسرها&nbsp; 3<i>x</i> را بر مخرج هر کسر تقسیم شده در صورت ضرب می شود</p> <table class="tbl8"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 200px">&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br><i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;1&nbsp;</u><br>3<i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14">4</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr><td colspan="6" class="doc">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با کمک ک.م.م مخرج حذف می شود&nbsp; 3<i>x</i>:</td></tr> <tr><td colspan="6" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="doc14R" colspan="3">3 + 1</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14">3<i>x</i><b>·</b>&nbsp;4</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc2">&nbsp;</td></tr> <tr><td colspan="6" class="doc">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که نتیجه:,</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="doc14R" colspan="3">12<i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14">4</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc12"><u>&nbsp;4&nbsp;</u><br>12</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp;<i>x</i>= &nbsp;</td> <td class="doc12"><u>1</u><br>3</td> </tr> </tbody></table> <div style="margin-left: 7%"><br></div> <p class="display2" style="margin-left: 17%"><br></p> <p class="after">مثال4:</p> <table class="tbl8"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 180px">&nbsp;</td> <td class="doc14R"><span class="hide"> <u><i>x</i></u><br>2&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;+&nbsp;</span></td> <td class="doc14"><span class="hide"> <u><i>x</i></u><br>3</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc14" style="width: 260px"><span class="hide"> <i>x</i> − 8</span></td> </tr><tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="6">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م=<span class="hide"> 6</span>.&nbsp; :</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 3<i>x</i> + 2<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 6<i>x</i> − 48</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 5<i>x</i> − 6<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −48</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> −<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −48</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 48</span></td> </tr> </tbody></table>مثال5 : اتنخاب ک.م.م. برای حذف مخرج ها<br><table class="tbl8"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 180px">&nbsp;</td> <td style="text-align: right"><span class="hide" style="font-size: 13pt"> <u>3</u><br>5</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> <i>x</i>&nbsp;+</span></td> <td class="doc14"><span class="hide"> 8</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc14" style="width: 260px"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> </tr><tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="6">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م <span class="hide"> 5</span>.&nbsp; :</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 3<i>x</i> + 40</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 5<i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 3<i>x</i> − 5<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −40</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> −2<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −40</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 20</span></td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="grnBold"> سوال 3.</span>&nbsp; <br></p> <p class="after">:</p> <table class="tbl8"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 180px">&nbsp;</td> <td style="text-align: right"><span class="hide" style="font-size: 14pt"> <u><i>x</i></u><br>2&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide" style="font-size: 14pt"> &nbsp;+&nbsp;</span></td> <td class="doc14"><span class="hide"> <u><i>x</i> − 2</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;5</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc14" style="width: 260px"><span class="hide"> <i>x</i> − 4</span></td> </tr><tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="6">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م= <span class="hide"> 10</span>.&nbsp; :</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 5<i>x</i> + 2<i>x</i> − 4</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 10<i>x</i> − 40</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 7<i>x</i> − 10<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −40 + 4</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -3<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −36</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 12</span></td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="grnBold"> سوال 4.</span>&nbsp;&nbsp; مریم نصف پولش را کفش وثلث پولش روسریو یک دهم پولش را کیک خرید انچه برایش ماند 12 هزار تومان بود کل پول چقدر<br><br></p> <p class="after">معادله:حل</p> <table class="tbl8"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 140px">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td style="text-align: right"><span class="hide" style="font-size: 13pt"> <u><i>x</i></u><br>2&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;+&nbsp;</span></td> <td><span class="hide" style="font-size: 13pt"> <u><i>x</i></u><br>3</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;+&nbsp;</span></td> <td><span class="hide" style="font-size: 13pt"> <u>&nbsp;<i>x</i>&nbsp;</u><br>10</span></td> <td class="doc" style="width: 200px"><span class="hide"> &nbsp;+&nbsp;12</span></td> </tr> <tr><td colspan="9" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="9">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م=<span class="hide"> 30</span>.&nbsp; ک.م.م:</td> </tr> <tr><td colspan="9" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> 30<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="6"><span class="hide"> 15<i>x</i> + 10<i>x</i> + 3<i>x</i> + 360</span></td> </tr> <tr><td colspan="9" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> 30<i>x</i> − 28<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="6"><span class="hide"> 360</span></td> </tr> <tr><td colspan="9" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> 2<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="6"><span class="hide"> 360</span></td> </tr> <tr><td colspan="92" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="6"><span class="hide"> 180</span></td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="grnBold"> سوال 5.</span>&nbsp;&nbsp; <br></p><table class="tbl8"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 180px">&nbsp;</td> <td><span class="hide" style="font-size: 14pt"> <u>1</u><br><i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;+&nbsp;</span></td> <td><span class="hide" style="font-size: 14pt"> <u>&nbsp;1&nbsp;</u><br>4<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td style="width: 260px"><span class="hide" style="font-size: 13pt"> <u>&nbsp;5&nbsp;</u><br>12</span></td> </tr><tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="6">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م= <span class="hide"> 12<i>x</i></span>.&nbsp; :</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 12 + 3</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 5<i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 5<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 15</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 3.</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 4<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 12.</span></td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="grnBold"> سوال 6</span>&nbsp;&nbsp; -نسبت 7 تابیشترازعددی&nbsp; به 9 <i>تا بیشتراز همان عدد</i>مساوی5/6<br></p><p class="after">معادله کسر:</p> <table style="border-spacing: 2px; padding: 0; margin-top: .8em"><tbody><tr> <td class="doc" style="width: 200px">&nbsp;</td> <td style="text-align: right"><span class="hide" style="font-size: 14pt"> <u>7 + <i>x</i></u><br>9 + <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>5</u><br>6</td> <td class="doc" style="width:240px">&nbsp;</td> </tr><tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; طرفین&nbsp; وسطین:</td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> (7 + <i>x</i>)6</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="2"><span class="hide"> (9 + <i>x</i>)5</span></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> 42 + 6<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="2"><span class="hide"> 45 + 5<i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> 6<i>x</i> − 5<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="2"><span class="hide"> 45 − 42</span></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="show"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="2"><span class="show"> 3</span></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-12-14T03:05:18+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی معادله کسری2 http://fathi5.mihanblog.com/post/2078 <div><br></div><div><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/2077">معادله کسری</a>1</h2></div><div><p class="Lafter">حل معادله کسری مجموع چند کسر.</p> <p class="after">کسرها را جمع کنید --</p> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: .6em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc14"><u>2</u><br><i>a</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>3</u><br><i>b</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>4</u><br><i>c</i></td> </tr> </tbody></table> <p class="Lafter">-- ک.م.م=abc.</p> <div style="margin-left: 30%"> <table class="tbl6"> <tbody><tr> <td class="doc14"><u>2</u><br><i>a</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>3</u><br><i>b</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>4</u><br><i>c</i></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>2<i>bc</i> + 3<i>ac</i> + 4<i>ab</i></u><br>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>abc</i></td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="after">abc &nbsp; را بر هرمخرج تقسیم می کنیم که حرف مخرج هر مخرج از بین رفته و در هر صورت ضرب می شود. <br></p> <p class="example1"><span class="red"> مثال 1.</span>&nbsp;&nbsp; محاسبه کنید <i>x</i>:</p> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: .8em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc14R" style="width: 220px"><span class="color1"><u>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1&nbsp; </u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2<i>x</i></span></td> <td class="doc">&nbsp;+&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 45px"><span class="color2"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i> − 1</span></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 360px"><span class="color3"><u>&nbsp; &nbsp;&nbsp; 1&nbsp; &nbsp; &nbsp;</u><br>2(<i>x</i> − 1)</span></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="5">&nbsp;<b>حل</b>.&nbsp;&nbsp; ک.م.م.= 2<i>x</i>(<i>x</i> −1). </td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="5"><br></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc6"><br></td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="color3"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i> − 1</span> + <span class="color1">2<i>x</i></span></td> <td class="doc">&nbsp;=</td> <td class="doc"><span class="color1"><i>x</i></span>.</td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc6">&nbsp;دقت کنید&nbsp; ک.م.م. بر مخرج تقسیم شده&nbsp; یا ساده وجواب در صورت هر کسر ضرب شده <br>&nbsp;حالا جملات مشابه به طرفین می روند<br></td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="5"><br></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2<i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;=</td> <td class="doc">1</td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></td> <td class="doc">&nbsp;=</td> <td class="doc13"><u>1</u><br>2</td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="grnBold"> سوال9.</span>&nbsp;&nbsp; محاسبه <i>x</i>:</p> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: .8em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc14R" style="width: 220px"><u>&nbsp;&nbsp;__&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </u><u><u>9</u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </u><br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3<i>x</i> − 5</td> <td class="doc">&nbsp; &nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;_1_&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i> + 2</td> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 250px"><u>&nbsp;&nbsp;4&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i> − 2</td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="5" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م= ضرب مخرج ها درهم :ک.م.م. در گروه کسر ضرب شده&nbsp; و ساده شده ان =<br></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="show"> 9(<i>x</i> + 2)(<i>x</i> − 2) + (3<i>x</i> − 5)(<i>x</i> − 2)</span></td> <td class="doc"><span class="show"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="show"> 4(3<i>x</i> − 5)(<i>x</i> + 2)</span></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="show"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9 (<i>x</i>² − 4) + 3<i>x</i>² − 11<i>x</i> + 10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></td> <td class="doc"><span class="show"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="show"> 4(3<i>x</i>² + <i>x</i> − 10)</span></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="show"> 9<i>x</i>² − 36 + 3<i>x</i>² − 11<i>x</i> + 10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></td> <td class="doc"><span class="show"> &nbsp;=&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></td> <td class="doc"><span class="show"> 12<i>x</i>² + 4<i>x</i> − 40</span></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="show"> 12<i>x</i>² + − 11<i>x</i> − 26&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></td> <td class="doc"><span class="show"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="show"> 12<i>x</i>² + 4<i>x</i> − 40</span></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="show">-11<i>x</i> − 4<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="show"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="show"> −40 + 26</span></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="show"> −15<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="show"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="show"> −14</span></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><font color="#CC0000"><span class="show"> <i>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </i></span><span class="show"><i><span class="show"><i>x </i></span>&nbsp; &nbsp;&nbsp; </i></span></font></td> <td class="doc"><font color="#CC0000"><span class="show"> &nbsp;=&nbsp;</span></font></td> <td class="doc"><font color="#CC0000"><span class="show" style="font-size: 13pt"> <u>14</u><br>15</span></font></td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="grnBold"> سوال 10.</span>&nbsp;&nbsp; محاسبه <i>x</i>:</p> <table class="tbl8"> <tbody><tr> <td class="doc14R" style="width: 220px"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1</u><br><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></td> <td class="doc">&nbsp; +&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i> − 1</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;1&nbsp;</u><br>8<i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;+&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 200px"><u>&nbsp; &nbsp;_1_&nbsp; &nbsp;</u><br>8(<i>x</i> − 1)</td> </tr><tr><td colspan="7" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="7" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م&nbsp; <span class="hide"> 8<i>x</i>(<i>x</i> − 1)</span>. &nbsp;&nbsp; :</td> </tr> <tr><td colspan="7" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span class="hide"><span class="hide">8(<i>x</i> − 1) +&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide"> <i>x</i> − 1 + <i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="7" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8<i>x</i> − 8 + 8<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide"> 2<i>x</i> − 1</span></td> </tr> <tr><td colspan="7" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16<i>x</i> − 2<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide"> −1 + 8</span></td> </tr> <tr><td colspan="7" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide"> 7</span></td> </tr> <tr><td colspan="7" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide" style="font-size: 13pt"> <u>1</u><br>2</span></td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="grnBold"> سوال 11.</span>&nbsp;&nbsp; محاسبه <i>x</i>:</p> <table style="border-spacing: .4em; padding: 0; margin-top: 0em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc14R"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;_1_&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i>² − 2<i>x</i></td> <td class="doc">−</td> <td class="doc14R"><u>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;_8_&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br>3<i>x</i>² − 5<i>x</i> − 2</td> <td class="doc">=</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;_4_&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br>3<i>x</i>² + <i>x</i><br></td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: .4em; padding: 0; margin-top: 0em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc14" style="text-align: right"><span class="hide"> <u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;_1_&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i>(<i>x</i> − 2)</span></td> <td class="doc"> −</td> <td class="doc14"><span class="hide"> <u>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;_8_&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</u><br>(3<i>x</i> + 1)(<i>x</i> − 2)</span></td> <td class="doc">=</td> <td class="doc14"><span class="hide"> <u>&nbsp;&nbsp; &nbsp;_4_&nbsp; &nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i>(3<i>x</i> + 1)<br></span></td> </tr> </tbody></table> <p class="after2">ک.م.م&nbsp;<span class="hide"> <i>x</i>(<i>x</i> − 2)(3<i>x</i> + 1)</span>. &nbsp;&nbsp; نتیجه:</p> <div style="margin-left: 25%"> <table style="border-spacing: 8px; padding: 0; margin-top: .2em"> <tbody><tr> <td class="docR"><span class="hide"> 3<i>x</i> + 1</span></td> <td class="docR"><span class="hide"> − 8<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 4(<i>x</i> − 2)</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="2"><span class="hide"> 1 − 5<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 4<i>x</i> − 8</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="2"><span class="hide"> −5<i>x</i> − 4<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −8 − 1</span></td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="2"><span class="hide"> −&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −9</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="2"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 1</span></td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="example"><span class="grnBold"> سوال 12.</span>&nbsp;&nbsp; محاسبه <i>x</i>: از اتحاد ها کمک گرفتیم<br></p> <div style="margin-left: 30%"> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: .4em;"> <tbody><tr> <td class="doc14R"><u>&nbsp;<i>x</i> + 6&nbsp;</u><br><i>x</i>² − 9</td> <td class="doc">&nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<i>x</i> − 9&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i>² − 4<i>x</i> + 3</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp; &nbsp;_2<i>x</i> − 1_&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i>² + 2 <i>x</i> − 3<br></td> </tr> </tbody></table> </div> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: .6em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc14R"><span class="hide"> <u>&nbsp;&nbsp;__<i>x</i> + 6__&nbsp;&nbsp;</u><br>(<i>x</i> + 3)(<i>x</i> − 3)</span></td> <td class="doc"> &nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc14"><span class="hide"> <u>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;<i>x</i> − 9&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</u><br>(<i>x</i> − 1)(<i>x</i> − 3)</span></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><span class="hide"> <u>&nbsp; &nbsp; _2<i>x</i> − 1_&nbsp; &nbsp;</u><br>(<i>x</i> + 3)(<i>x</i> − 1)<br></span></td> </tr> </tbody></table> <p class="after2">ک.م.م <span class="hide">= (<i>x</i> + 3)(<i>x</i> − 3)(<i>x</i> − 1)</span>. &nbsp; :</p> <div style="margin-left: 5%"> <table style="border-spacing: 8px; padding: 0; margin-top: .2em"> <tbody><tr> <td class="docR"><span class="hide"> (<i>x</i> + 6)(<i>x</i> − 1)</span></td> <td class="docR"><span class="hide"> + (<i>x</i> − 9)(<i>x</i> + 3)</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> (2<i>x</i> − 1)(<i>x</i> − 3)</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="2"><span class="hide"> <i>x</i>² + 5<i>x</i> − 6 + <i>x</i>² − 6<i>x</i> − 27</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 2<i>x</i>² − 7<i>x</i> + 3</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="2"><span class="hide"> 2<i>x</i>² − <i>x</i> − 33</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 2<i>x</i>² − 7<i>x</i> + 3</span></td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="2"><span class="hide"> −<i>x</i> + 7<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 3 + 33</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="2"><span class="hide"> 6<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 36</span></td> </tr> <tr> <td class="docR" colspan="2"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 6</span></td> </tr> </tbody></table> </div> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 250px"> <span class="red">&nbsp;&nbsp; انواع معادله کسری مثال 2.</span></td> <td class="doc"><u><i>ax</i></u><br>&nbsp;<i>b</i></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc"><u>&nbsp;<i>c</i>&nbsp;</u><br><i>d</i></td> </tr> </tbody></table><br><p class="left0">طرفین وسطین.</p> <table class="cell"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 257px">&nbsp;</td> <td class="doc"><i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc"><u>&nbsp;<i>bc</i>&nbsp;</u><br><i>ad</i></td> </tr> </tbody></table> <p class="after">طرف مجهول یک طرف تساوی&nbsp; وبعد معلو بر&nbsp; ضریب مجهول تقسیم شود.</p> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 250px"> <span class="red">&nbsp; مثال 3.</span></td> <td class="doc14"><u>2<i>s</i></u><br>3<i>t</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc"><u><i>pq</i></u><br><i>rx</i></td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl6"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 250px"> &nbsp;</td> <td class="doc"><i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><span class="grn">3<i>t</i></span><i>pq</i></u><br><span class="grn">2<i>s</i></span><i>r</i></td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="grnBold"> سوال 13.</span>&nbsp;&nbsp; محاسبه <i>x</i>:</p> <div style="margin-left: 40%"> <table class="tbl6"> <tbody><tr> <td class="doc14" style="text-align: right"><u><i>ab</i></u><br><i>cd</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" colspan="2"><u><i><i>&nbsp;mx&nbsp;</i></i></u><br><i>npq</i></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="hide" style="text-align: right"><u><i>mx</i></u><br><i>npq</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide"><u><i>ab</i></u><br><i>cd</i></td> <td class="hide">&nbsp;&nbsp; میتوان جابه جا کرد.</td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="hide" style="text-align: right"><i>x</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" colspan="2"><u><i>npqab</i></u><br>&nbsp;<i>mcd</i>&nbsp;</td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="example"><span class="grnBold"> سوال 14.</span>&nbsp;&nbsp; محاسبه <i>x</i>:</p> <div style="margin-left: 40%"> <table style="border-spacing: 4px; padding: 0; margin-top: .6em"> <tbody><tr> <td class="doc14" style="text-align: right"><u><i>ab</i></u><br><i>c</i>&nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" colspan="2"><u>&nbsp;&nbsp; &nbsp;_<i>st</i>_&nbsp; &nbsp;&nbsp;</u><br><i>u</i>(<i>v</i> + <i>w</i>)<i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="hide" style="text-align: right"><i>x</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide"><u>&nbsp;&nbsp;__<i>cst</i>__&nbsp;&nbsp;</u><br><i>ab</i><i>u</i>(<i>v</i> + <i>w</i>)</td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="after2">محاسبه&nbsp; <i>x</i>.</p> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width:240px"><span class="grnBold">&nbsp;&nbsp; سوال 15.</span>&nbsp;</td> <td class="doc14" style="text-align: right">A</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14">½B<i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right">2A</td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide">B<i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right"><i>x</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>2A</u><br>&nbsp;B</td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing:0; padding: 0; margin-top: .2em"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 200px"><span class="grnBold">&nbsp;&nbsp; سوال 16.</span>&nbsp;</td> <td class="doc14" style="text-align: right"><i>s</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14">½(<i>x</i> + <i>w</i>)<i>t</i></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right">(<i>x</i> + <i>w</i>)<i>t</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide">2<i>s</i></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right"><i>xt</i> + <i>wt</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt">2<i>s</i></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right"><i>xt</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt">2<i>s</i> − <i>wt</i></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right"><i>x</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>2<i>s</i> − <i>wt</i></u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>t</i></td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 220px"><span class="grnBold">&nbsp;&nbsp; سوال17.</span>&nbsp;</td> <td class="doc14" style="text-align: right"><i>s</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>s</i> − <i>x</i></u><br>&nbsp;&nbsp;<i>at</i></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right"><i>sat</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide"><i>s</i> − <i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right"><i>x</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><i>s</i> − <i>sat</i></td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 170px"><span class="grnBold">&nbsp;&nbsp; سوال 18.</span>&nbsp;</td> <td class="doc14" style="text-align: right">A</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc">B(</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;2<i>x</i>&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i> − 2</td> <td class="doc">)&nbsp;</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right">A(<i>x</i> − 2)</td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" colspan="3">2B<i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right">A<i>x</i> − 2A</td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3">2B<i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right">A<i>x</i> − 2B<i>x</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3">2A</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right"><i>x</i>(A − 2B)</td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3">2A</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right"><i>x</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3"><u>&nbsp; &nbsp;2A&nbsp; &nbsp;</u><br>A − 2B</td> </tr> </tbody></table> <p class="example" id="reciprocal"><span class="red"> مجهول یک طرف تساوی و معلوم یکطرف ببیرید.</span></p> <table class="tbl1"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 210px">&nbsp;</td> <td class="doc14" style="text-align: right"><u>1</u><br>3</td> <td class="doc">&nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br><i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br>2</td> </tr> </tbody></table> <p class="after">داریم</p> <table class="tbl0"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 200px">&nbsp;</td> <td class="doc14" style="text-align: right"><u>1</u><br>3</td> <td class="doc">&nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br><i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc14" colspan="3"><u>1</u><br>2</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr><td colspan="8" class="doc">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مجهول &nbsp; به یک طرف می بریم<br></td></tr> <tr><td colspan="8" class="doc2">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc14" style="text-align: right" colspan="4"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br>2</td> <td class="doc">&nbsp;− &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br>3</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc14" style="text-align: right" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; =&nbsp;</td> <td class="doc14" colspan="3"><u>3 − 2</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;6</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc14" style="text-align: right" colspan="4"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1</u><br><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc14" colspan="3"><u>1</u><br>6</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td colspan="8" class="doc">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; داریم نتیجه,</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc2">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4" style="text-align: right"><font color="#FF0000"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></font></td> <td class="doc"><font color="#FF0000">&nbsp; =&nbsp;</font></td> <td class="doc" colspan="3"><font color="#FF0000">6.</font></td> </tr> </tbody></table> <p class="Lafter"><br></p> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 1em"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 200px"><span class="grnBold">&nbsp; سوال 19.</span></td> <td class="doc14" style="text-align: right"><u>1</u><br><i>r</i></td> <td class="doc">&nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br><i>p</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br><i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> <u><i>p</i> + <i>r</i></u><br><i>pr</i> &nbsp;&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> <u>1</u><br><i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> <u>&nbsp;&nbsp; <i>pr</i>&nbsp;&nbsp;</u><br><i>p</i> + <i>r</i></span></td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 4px; padding: 0; margin-top: .8em"><tbody><tr> <td class="doc" style="width: 200px"><span class="grnBold">&nbsp; سوال 20.</span></td> <td class="doc14" style="text-align: right" colspan="3"><u>1</u><br><i>a</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br><i>x</i></td> <td class="doc">+&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br><i>b</i></td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> <u>1</u><br><i>a</i></span></td> <td class="hide">&nbsp;−&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> <u>1</u><br><i>b</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide"> <u>1</u><br><i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> <u><i>b</i> − <i>a</i></u><br><i>ab</i> &nbsp;&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide"> <u>1</u><br><i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="show"> <u>&nbsp;&nbsp; <i>ab</i>&nbsp;&nbsp;</u><br><i>b</i> − <i>a</i></span></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-12-14T02:58:42+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی معادله کسری1 http://fathi5.mihanblog.com/post/2077 <div><br></div><div><br></div><div><p class="first1">برای معادله کسری ابتدا باید مخرج را باکمک&nbsp; ک.م.م. حذف کنیم یعنی تمام معادله را در ک.م.م. ضرب کنید&nbsp; <br></p><p class="first1">دراین صورت ک.م.م بر مخرج&nbsp; هرکسر&nbsp; تقسیم می شود و خارج قسمت در صورت کسر ضرب می شود ومخرج از بین می رود<br></p> <p class="example" id="clear"><span class="red"> مثال 1.</span>&nbsp;&nbsp; محاسبه <i>x</i>:</p> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 0em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc14"><u><i>x</i></u><br>3</td> <td class="doc">&nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i> − 2</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;5</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;6.</td> </tr> </tbody></table> <p class="Lafter"><br></p> <p class="after">ک.م.م. مخرج معادله کسر3و5 مساوی 15 .&nbsp; طرفین تساوی در15 ضرب می شود:</p> <table class="centerTT"> <tbody><tr> <td class="doc">( <br></td> <td class="doc14"><u><i>x</i></u><br>3</td> <td class="doc">&nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i> − 2</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;5</td> <td class="doc">)×15&nbsp; =&nbsp;15<b>×</b> 6</td> </tr> </tbody></table> <p class="after">15برمخر ج 5 تقسیم یا ساده شد ودرصورتش ضرب شد و مخرج ازبین رفت : معادله زیر ایجاد شد.<br></p> <table class="tbl0"> <tbody><tr> <td class="docR" style="width: 280px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5<i>x</i> + 3(<i>x</i> − 2)</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc">90.</td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc4">&nbsp;</td></tr> <tr><td colspan="3" class="doc" style="width: 250px">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; حل معادله هم اسان شد&nbsp; جملات مشابه در طرفین تساوی میبریم:</td></tr> <tr><td colspan="3" class="doc4">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5<i>x</i> + 3<i>x</i> − 6</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc">90</td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc4">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8<i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc">90 + 6</td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc4">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>96</u><br>&nbsp;8</td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc4">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp;<i>x</i>=&nbsp;</td> <td class="doc">12.</td> </tr> </tbody></table> <p class="note"><br></p> <p class="Pnote">(درمعادله کسری زیر&nbsp; ک.م.م9و2و6 =18<br></p> <p class="example"><span class="red"> <a name="a22">مثال</a> 2.</span>&nbsp;&nbsp; محاسبه <i>x</i>:</p> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: .6em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc14"><u><i>x</i></u><br>2</td> <td class="doc">&nbsp;+&nbsp; <br></td> <td class="doc14"><u>5<i>x</i></u><br>&nbsp;6</td> <td class="doc">&nbsp;-= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br>9</td> </tr> </tbody></table> <p class="Lafter5"><b>حل</b>.&nbsp;&nbsp; ک.م.م 2, 6, و 9&nbsp; مساوی 18. <br></p><p class="Lafter5">18 -- <br></p> <p class="center2">9<i>x</i> − 15<i>x</i>&nbsp; = &nbsp;2</p><p class="center2"><br></p> <p class="after">ک.م.م 18.&nbsp; بر مخرج کسر <img src="http://www.themathpage.com/alg/alg_img/1-x-2.gif" alt="fraction" class="bott" width="15" height="30"> تقسیم یا ساده شود که 9 به دست می اید در صورت ضرب کنید.<br></p><p class="after">می شود 9<i>x</i>.</p> <p>بعد18 را , <span class="Bblue">بر6مخرج کسر</span><a href="http://www.themathpage.com/alg/equations-fractions.htm#a22" class="Bblue">&nbsp;</a> <img src="http://www.themathpage.com/alg/alg_img/1-5x-6.gif" alt="5x-6" class="bott" width="24" height="32">, تقسیم کنید&nbsp; میشود(3)&nbsp;&nbsp; 3 در صورت کسر ضرب کنید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15<i>x-&nbsp; =</i></p> <p>بالاخره 18 بر مخرج کسر&nbsp; <img src="http://www.themathpage.com/alg/alg_img/1-1-9.gif" alt="fraction" class="bott" width="15" height="30">, <i>تقسیم یاساده شد&nbsp;</i> (2) ودرصورت ضرب شد 2<b> ·</b>&nbsp;1 = 2.</p> <p>نتیجه:</p> <table style="border-spacing: 6px; padding: 0; margin-top: .8em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="docR">9<i>x</i> − 15<i>x</i></td> <td class="doc">=</td> <td class="doc" colspan="2">2</td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc4">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR">−&nbsp;&nbsp; 6<i>x</i></td> <td class="doc">=</td> <td class="doc" colspan="2">2</td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc2">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></td> <td class="doc">=</td> <td class="doc14" colspan="2"><u>&nbsp; 2 &nbsp;</u><br>−6</td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></td> <td class="doc">=</td> <td class="doc">−</td> <td class="doc14"><u>1</u><br>3</td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="red"> مثال 3.</span>&nbsp;&nbsp; محاسبهx</p> <p class="center">½(5<i>x</i> − 2) = 2<i>x</i> + 4.</p>طرفین معادله در 2 ضرب کنید : <table style="border-spacing: 4px; padding: 0; margin-top: .4em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="docR">5<i>x</i> − 2</td> <td class="doc">=</td> <td class="doc">4<i>x</i> + 8</td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc2">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR">5<i>x</i> − 4<i>x</i></td> <td class="doc">=</td> <td class="doc">8 + 2</td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc2">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><i>x</i></td> <td class="doc">=</td> <td class="doc">10.</td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl12"> <tbody><tr> <td class="doc"><span class="grnBold">&nbsp; سوال1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></td> <td class="doc14R" style="width: 100px"><u><i>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </i></u><u><i><u><i>x</i></u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </i></u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2</td> <td class="doc">&nbsp; −&nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i></u><br>5</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 200px">3</td> </tr><tr><td colspan="6" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="6" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک م.م=<span class="hide"> 10</span>.&nbsp; طرفین در10 ضرب کنید کهبر هرخرج ساده وحاصل در صورت ضرب شد مخرج ها پاک شده و :</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><font color="#FF0000"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5<i>x</i></span></font></td> <td class="doc"><font color="#FF0000"><span class="hide"> &nbsp; +</span></font></td> <td class="doc"><font color="#FF0000"><span class="hide">2<i>x</i></span></font></td> <td class="doc"><font color="#FF0000"><span class="hide">&nbsp; -=&nbsp;</span></font></td> <td class="doc"><font color="#FF0000"><span class="hide"> 30</span></font></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 30</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 10.</span></td> </tr> </tbody></table> <p class="after2" style="margin-right: 0px">جملات مشابه را به هرطرف دلخواوه می توان برد<br></p> <p style="margin-left: 28%; margin-top: .6em"><font color="#FF0000">5<i>x</i> − 2<i>x</i> &nbsp;=&nbsp; 30</font></p> <p class="left">-- فقط نباید کسر باشد.</p> <table class="tbl12"> <tbody><tr> <td class="doc"><span class="grnBold">&nbsp; سوال 2.</span></td> <td class="doc14R" style="width: 75px"><u><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;1&nbsp;</u><br>12</td> <td class="doc">&nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 260px"><u><i>x</i></u><br>8</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="6" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م= <span class="hide"> 24</span>.&nbsp; نتیجه معادله کسری مساوی :</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide">2 + 3<i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide">&nbsp;&nbsp; 4<i>x</i> − 3<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide"> 2</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide"> 2</span></td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 1.5em"> <tbody><tr> <td class="doc"><span class="grnBold">&nbsp; سوال 3.</span></td> <td class="doc14R" style="width: 100px"><u><i>x</i> − 2</u><br>5 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></td> <td class="doc">&nbsp; +&nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i></u><br>3</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 200px"><u><i>x</i></u><br>2</td> </tr><tr><td colspan="6" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="6" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م= <span class="hide"> 30</span>.&nbsp; ک.م.م بر مخرج تقسیم شود وحاصل در صورت ضرب شود<br>که مخرج از بین می رود:</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 6<i>(x</i> − 2) +&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp; =&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 15<i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6<i>x</i> − 12 + 10<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp; =&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 15<i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16<i>x</i> − 15<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp; =&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 12</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></td> <td class="docR" colspan="3"><font color="#FF0000"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>x</i></span></font></td> <td class="doc"><font color="#FF0000"><span class="hide"> &nbsp; =&nbsp;</span></font></td> <td class="doc"><font color="#FF0000"><span class="hide"> 12</span></font></td> </tr> </tbody></table> <p class="example" id="prob4"><span class="grnBold">سوال 4. معادله کسری.</span></p> <table class="tbl6"> <tbody><tr> <td class="doc14R" style="width: 280px"><u><i>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i> − 1</u><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 </td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></td> <td class="doc14" style="width: 220px"><u><i>&nbsp; x</i></u><br>7</td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="3" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م. <span class="hide"> 28</span>&nbsp; :</td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><span class="hide"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 (<i>x</i> − 1) &nbsp;&nbsp; &nbsp; <br></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 4<i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7<i>x</i> − 7</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 4<i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><span class="hide"> 7<i>x</i> − 4<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 7</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><span class="hide"> 3<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 7</span></td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td><span class="hide" style="font-size: 13pt"> <u>7</u><br>3</span></td> </tr> </tbody></table> <p class="after" id="cross">میتوان معادله کسری را طرفین وسطین کنید و جملات مشابه را یکطرف ببرید.."</p> <div class="border" style="margin: 1.2em 36%; padding-top: .4em; padding-bottom: .6em;"> <table style="border-spacing: 4px; padding: 0; margin-top: .4em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="docR">اگر</td> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="doc14" style="text-align: right"><u><i>a</i></u><br><i>b</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp;<u><i>c</i></u><br><i>d</i></td> <td class="doc" style="width: 5px">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="doc">پس</td> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><i>ad</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc" colspan="2"><i>bc</i>.</td> </tr> </tbody></table> </div> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 1.2em"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 210px"><span class="grnBold">&nbsp; سوال 5.</span></td> <td class="doc14" style="text-align: right"><u><i>x</i> − 3</u><br>3 &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 220px"><u><i>x</i> − 5</u><br>&nbsp; &nbsp;2</td> </tr><tr><td colspan="4" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; را ه طرفین وسطین:</td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> 2(<i>x</i> − 3)</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 3(<i>x</i> − 5)</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> 2<i>x</i> − 6</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 3<i>x</i> − 15</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> 2<i>x</i> − 3<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> − 15 + 6</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> −<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −9</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 9</span></td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 2px; padding: 0; margin-top: 1em"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 160px"><span class="grnBold">&nbsp; سوال 6.</span></td> <td class="doc14R"><u><i>x</i> − 3</u><br><i>x</i> − 1</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width:240px"><u><i>x</i> + 1</u><br><i>x</i> + 2</td> </tr><tr><td colspan="4" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; را ه طرفین وسطین:</td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> (<i>x</i> − 3)(<i>x</i> + 2)</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> (<i>x</i> − 1)(<i>x</i> + 1)</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> <i>x</i>² −<i>x</i> − 6</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> <i>x</i>² − 1</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> −<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −1 + 6</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> −<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 5</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −5.</span></td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 1.2em"> <tbody><tr> <td class="doc"><span class="grnBold">&nbsp; سوال 7.</span></td> <td class="doc14R" style="width: 100px"><u>2<i>x</i> − 3</u><br>9 &nbsp; &nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i> + 1</u><br>&nbsp; &nbsp;2</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 200px"><i>x</i> − 4</td> </tr><tr><td colspan="6" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="6" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م= <span class="hide"> 18</span>.&nbsp; :</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4<i>x</i> − 6 + 9<i>x</i> + 9</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 18<i>x</i> − 72</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13<i>x</i> + 3</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 18<i>x</i> − 72</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13<i>x</i> − 18<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> − 72 − 3</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> −5<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −75</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 15.</span></td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 1em"><tbody><tr> <td class="doc"><span class="grnBold">&nbsp; سوال 8.</span></td> <td class="doc14R" style="width: 100px"><u>2</u><br><i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;−&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;3&nbsp;</u><br>8<i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 200px"><u>1</u><br>4</td> </tr><tr><td colspan="6" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="6" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م <span class="hide"> 8<i>x</i></span>.&nbsp; :</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 16 − 3</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 2<i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 2<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 13</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide" style="font-size: 13pt"> <u>13</u><br>&nbsp;2</span></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-12-08T05:09:20+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی ساعت واعشاری http://fathi5.mihanblog.com/post/2076 <font size="3"><font color="#CC0000">اگر ساعت را اعشاری داشتیم مثلا 8.3&nbsp; باشد&nbsp; می خوانیم هشت و سه دهم</font><br>ب<font color="#FF0000">عنی هشت وسه دهم ساعت<br>سه دهم را در 60 ضرب میکنی تا دقیقه شود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =&nbsp;&nbsp; 60&nbsp;&nbsp;&nbsp; ×&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0/3</font><font color="#FF0000"><br>پس ساعت 8&nbsp;&nbsp; و&nbsp; 18&nbsp;&nbsp; دقیفه است </font></font> text/html 2017-12-07T05:07:46+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی ساعت در اینه http://fathi5.mihanblog.com/post/2075 <br><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; color: black;" lang="AR-SA"> </span><font size="3"><font color="#CC0000">اگر عقربه های ساعت را در آینه ببینیم</font> وبخواهیم زاویه بین دو عقربه را محاسبه کنیم. اول باید بدانیم ساعت چند بوده وسپس زاویه بین را حساب کنیم.&nbsp; </font><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="3"> مثال 2-اگرعقربه های ساعت دراینه دیده شود عدد را از 12 کم می کنیم تا ساعت واقعی به دست آید<br>&nbsp;به شرطی که ساعت کمتر از 12 باشد مثلا ساعت در اینه 11و 20 دقیقه&nbsp; است&nbsp; از عدد12 کم می کنیم تا ساعت واقعی بدست اید. اگر بگوییم ساعت در آینه 13و40 دقیقه است ساعت واقعی چند است؟ ساعت از 12 بیشتر شد باید از 24 کم کنیم </font> text/html 2017-11-27T04:59:20+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی حسن تعلیل http://fathi5.mihanblog.com/post/2074 <div><br></div><div><br></div><div><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA"><br><span style="mso-tab-count:1"> </span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">هر گاه شاعر و نویسنده برای موضوعی، د<b>لیلی غیر واقعی وتخیلی، اما دلپذیر و قانع کننده ارائه دهد</b> به حسن تعلیل دست می</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family: NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">یابد.</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">تا چشم بشر نبیندت روی<span style="mso-tab-count: 2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بنهفته به ابر چهر دلبند</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">حسن تعلیل: شاعر علت ابر پوش بودن قله دماوند را بخاطر ندیده شدن آن از سوی بشر بیان کرده</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic; mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">است.</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">مثال</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">تو قلب فسردهٔ زمینی<span style="mso-tab-count: 2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>از درد ورم نموده یک چند</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">حسن تعلیل: علت برآمدگی دماوند اینگونه توجیه شده است که «دماوند» قلب زمین تصور شده است که دردگرفته و از شدت درد، ورم نموده است.</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">&nbsp;</span> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">مثال</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">خاک بغداد به مرگ خلفا می</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family: NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">گرید<span style="mso-tab-count:2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ور نه این شط روان چیست که در بغداد است؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">حسن تعلیل: شاعر علت جاری بودن رود دجله در بغداد را گریستن خاک آن شهر به مرگ خلفا می</span><span dir="LTR" style="font-family: NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">داند و حال آنکه می</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic; mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">دانیم جاری بودن رود در بغداد امری طبیعی است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"><br></span></span></p><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">&nbsp;</span></p><br> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Malgun Gothic","sans-serif"; mso-ascii-font-family:"Malgun Gothic"; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:"Malgun Gothic"; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> text/html 2017-11-27T04:53:26+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی متناقض‌نما (پارادوکس)-تضاد http://fathi5.mihanblog.com/post/2073 <div><br></div><div><br></div><div><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">تضاد<span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">هر گاه دو واژه با معنای متضاد در یک بیت یا عبارت به کار رود آرایه تضاد پدید می</span><span dir="LTR" style="font-family: NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">آید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">در نومیدی بسی امید است پایان شب سیه سپید است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">واژه</span><span dir="LTR" style="font-family: NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">های /نومیدی/ با /امید/ و همچنین واژگان /سیه/ با /سپید/ متضاد و مخالف هستند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">متناقض</span><span dir="LTR" style="font-family: NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">نما (پارادوکس)<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">هرگاه دو مفهوم متضاد را به هم نسبت دهیم یا آن دو را در یک چیز جمع کنیم، آرایهٔ متناقض</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic; mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">نما شکل می</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family: NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">گیرد و معمولاً معنایی عمیق و پرمغز در پسِ آن نهفته</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family: NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">«جامه</span><span dir="LTR" style="font-family: NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">اش شولای عریانی است»</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">(عریانی به شولا نسبت داده شده، اما شولا نوعی جامه است و درواقع ضد عریانی است)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">مثال: جیب</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic; mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">هایم پُر از خالی است. {در عالَم واقع، جمع شدن پُر و خالی با هم غیرممکن است و هاغراق یا مبالغه از آرایه</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family: NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">های ادبی است، ادعای وجود ویژگی را گویند در کسی یا در چیزی؛ به اندازه</span><span dir="LTR" style="font-family:NanumGothic; mso-fareast-font-family:NanumGothic;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌</span><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">ای که به دست آوردن آن ویژگی در آن کس یا چیز به آن اندازه، ناممکن باشد.</span></p><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right" align="left"><span style="mso-ascii-font-family:NanumGothic;mso-fareast-font-family:NanumGothic; mso-hansi-font-family:NanumGothic" lang="FA">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Malgun Gothic","sans-serif"; mso-ascii-font-family:"Malgun Gothic"; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:"Malgun Gothic"; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div>