معلم5 فتحی در این وبلاگ مطالبی و اطلاعاتی بروز علمی در حیطه آموزش کلاس های پنجم تا سوم راهنمایی قرار داده شده است و همچنین سوال ، تست ،مطالب آموزنده علمی و مذهبی و نرم افزار وجود دارد اگر مطلبی هم دارید میتوانید به ایمیل من بفرستید با نام خودتان ثبت می کنم efat.fathi@chmail.ir http://fathi5.mihanblog.com 2017-05-26T08:28:43+01:00 text/html 2017-05-24T14:35:49+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی مخرج مشترک معادلات کسری 2 http://fathi5.mihanblog.com/post/1988 <h2><br></h2><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1986">معادلات کسری2</a></h2><br><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1985">معادلات کسری 1مقدمه</a></h2><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1987">مخرج مشترک معادلات کسری 1مقدمه</a></h2><p class="center"><font size="4"><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1987" target="" title="">حتما قسمت مخرج مشترک 1 مقدمه را بخوانید</a></font></p> <p class="example"><b>قدم به قدم </b><br><span class="grnBold"> </span></p><p class="example"><span class="grnBold">سوال 8.</span><font size="3"><b>مخرج مشترک بگیرید</b></font></p><p class="example"><br></p><p class="topic8"><a name="different"><font color="#6600CC"><b>ک.م.م در معادلات کسری با داشتن مخرج های متفاوت: <br></b></font></a></p><p class="topic8"><a name="different"><font color="#6600CC"><b>الف باید مخرج مشترک بگیرید :<br></b></font></a></p><p class="topic8"><a name="different"><font color="#6600CC"><b>&nbsp;درحقیقت کوچکترین مخرج مشترک چند کسر&nbsp; ابتدا هر كدام از عبارات را تجزیه می كنیم، سپس از میان عبارات تجزیه شده، عاملهای مشترك با توان بزرگ تر ضربدرعاملهای غیر مشترك را به عنوان كوچك ترین مضرب مشترك جمله ها معرفی می كنیم</b></font></a></p><p class="topic8"><a name="different"><font color="#6600CC"><b>&nbsp;در تمرین های زیر از ساده شروع می کنیم:</b></font><br></a></p>ب- انتخاب عامل های مشترک وغیر مشترک <p class="example"><font size="3"><b></b></font><br> </p><table class="tbl12"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;a) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br><i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;2&nbsp;</u><br>3<i>x</i></td> <td class="doc"><font color="#CC0000">&nbsp;= &nbsp;</font></td> <td class="show" style="font-size: 14pt"><font color="#CC0000"><u>3 + 2</u><br>&nbsp;&nbsp;3<i>x</i></font></td> <td class="doc"><font color="#CC0000">&nbsp;= &nbsp;</font></td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><font color="#CC0000"><u>&nbsp;5&nbsp;</u><br>3<i>x</i></font></td> <td class="doc" style="width: 80px">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;b) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;4 </u><br>2<i>x</i><sup>2</sup></td> <td class="doc">&nbsp;− &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;3 </u><br>2<i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><font color="#6600CC"><u>3<i>x</i> − 4</u><br>&nbsp; &nbsp;2<i>x</i><sup>2</sup></font></td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 2em"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;c) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;1&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</u><br><sup>2</sup>(<i>x</i> + 1)</td> <td class="doc">&nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br>(<i>x</i> + 1)</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>1 + 2(<i>x</i> + 1)</u><br>&nbsp;&nbsp; <sup>2</sup>(<i>x</i> + 1)</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>1 + 2<i>x</i> + 2</u><br>&nbsp;&nbsp; <sup>2</sup>(<i>x</i> + 1)</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp;2<i>x</i> + 3&nbsp;</u><br><sup>2</sup>(<i>x</i> + 1)</td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 2em"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;d) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;6&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i>(<i>x</i> − 1)</td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp; &nbsp; 2 &nbsp; &nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i>(<i>x</i> − 2)</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>6(<i>x</i> − 2) + 2(<i>x</i> − 1)</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>x</i>(<i>x</i> − 1)(<i>x</i> − 2)</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="show" style="font-size: 14pt"><u>6<i>x</i> − 12 + 2<i>x</i> − 2</u><br>&nbsp;&nbsp;<i>x</i>(<i>x</i> − 1)(<i>x</i> − 2)</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="show" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp;&nbsp; &nbsp;_8<i>x</i> − 14_&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i>(<i>x</i> − 1)(<i>x</i> − 2)</td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl1" id="fff"> <tbody><tr> <td class="doc"> <span class="red">&nbsp; مثال 7.</span>&nbsp;&nbsp; حل معادله&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br></td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i><sup>2</sup> − 25</td> <td class="doc">&nbsp;− &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i><sup>2</sup> − 6<i>x</i> + 5</td> </tr> </tbody></table><br><table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x </i><sup>2</sup> − 25</td> <td class="doc">&nbsp;− &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i><sup>2</sup> − 6<i>x</i> + 5</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_4_&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br>(<i>x</i> + 5)(<i>x</i> − 5)</td> <td class="doc">&nbsp;− &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_3_&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br>(<i>x</i> − 5)(<i>x</i> − 1)</td> </tr> <tr><td colspan="7" class="doc14">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="3">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc14" colspan="3"><u>&nbsp;4(<i>x</i> − 1) − 3(<i>x</i> + 5)&nbsp;</u><br>(<i>x</i> + 5)(<i>x</i> − 5)(<i>x</i> − 1)</td> </tr> <tr><td colspan="7" class="doc14">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="3">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc14" colspan="3"><u>_4<i>x</i> − 4 − 3<i>x</i> − 15_</u><br>(<i>x</i> + 5)(<i>x</i> − 5)(<i>x</i> − 1)</td> </tr> <tr><td colspan="7" class="doc14">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="3">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc14" colspan="3"><u>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;__<i>x</i> − 19__&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br>(<i>x</i> + 5)(<i>x</i> − 5)(<i>x</i> − 1)</td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="grnBold"> مثال 9.</span>&nbsp;&nbsp; حل معادله . &nbsp; مخرج مشترک بگیرید:<br></p> <table class="tbl1"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;a) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i></u><br>2</td> <td class="doc">&nbsp;+&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;_5_&nbsp;&nbsp;</u><br>2<i>x</i> + 2</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u><i>x</i></u><br>2</td> <td class="hide">&nbsp;+&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp; &nbsp;_5_&nbsp; &nbsp;</u><br>2(<i>x</i> + 1)</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3"><u><i>x</i>(<i>x</i> + 1) + 5</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2(<i>x</i> + 1)</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3"><u><i>x</i><sup>2</sup> + <i>x</i> + 5</u><br>&nbsp;2(<i>x</i> + 1)</td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 2em"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;b) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i><sup>2</sup> − <i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>2</u><br><i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp; &nbsp;_1_&nbsp; &nbsp;</u><br><i>x</i>(<i>x</i> − 1)</td> <td class="hide">&nbsp;+&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>2</u><br><i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3"><u>1 + 2(<i>x</i> − 1)</u><br>&nbsp;&nbsp;<i>x</i>(<i>x</i> − 1)</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3"><u>1 + 2<i>x</i> − 2</u><br>&nbsp;&nbsp;<i>x</i>(<i>x</i> − 1)</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3"><u>&nbsp;2<i>x</i> − 1&nbsp;</u><br><i>x</i>(<i>x</i> − 1)</td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 2em"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;c) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i> + 3</td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp; 12 &nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i><sup>2</sup> − 9</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i> + 3</td> <td class="hide">&nbsp;+&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp; &nbsp; __12__ &nbsp; &nbsp;</u><br>(<i>x</i> + 3)(<i>x</i> − 3)</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3"><u>2(<i>x</i> − 3) + 12</u><br>(<i>x</i> + 3)(<i>x</i> − 3)</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="show" style="font-size: 14pt" colspan="3"><u>&nbsp; 2<i>x</i> − 6 + 12 &nbsp;</u><br>&nbsp;(<i>x</i> + 3)(<i>x</i> − 3)</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3"><u>___2<i>x</i> + 6___</u><br>&nbsp;(<i>x</i> + 3)(<i>x</i> − 3)</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3"><u>__ 2(<i>x</i> + 3) __</u><br>&nbsp;(<i>x</i> + 3)(<i>x</i> − 3)</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3"><u>&nbsp;&nbsp;_2_&nbsp;&nbsp;</u><br>&nbsp;<i>x</i> − 3</td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 2em"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;d) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;___6___&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i><sup>2</sup> + 5<i>x</i> + 6</td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;___2___&nbsp;</u><br><i>x</i><sup>2</sup> − <i>x</i> − 6</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp; &nbsp;&nbsp;___6___ &nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br>(<i>x</i> + 2)(<i>x</i> + 3 )</td> <td class="hide">&nbsp;+&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp; &nbsp;___ 2___&nbsp; &nbsp;</u><br>(<i>x</i> + 2)(<i>x</i> − 3)</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3"><u>&nbsp;6(<i>x</i> − 3) + 2(<i>x</i> + 3)&nbsp;</u><br>(<i>x</i> + 2)(<i>x</i> + 3)(<i>x</i> − 3)</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3"><u>_ 6<i>x</i> − 18 + 2<i>x</i> + 6 _</u><br>(<i>x</i> + 2)(<i>x</i> + 3)(<i>x</i> − 3)</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3"><u>_____8<i>x</i> − 12_____</u><br>(<i>x</i> + 2)(<i>x</i> + 3)(<i>x</i> − 3) </td></tr> <tr><td colspan="8" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3"><u>&nbsp;&nbsp;___ 4(2<i>x</i> − 3) ___&nbsp;&nbsp;</u><br>(<i>x</i> + 2)(<i>x</i> + 3)(<i>x</i> − 3) </td></tr> </tbody></table> <p class="after">مخرج مشترک بگیرید</p> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 2em"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;e) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;___3___&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i><sup>2</sup> − 7<i>x</i> + 10</td> <td class="doc">&nbsp;− &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;__2__&nbsp;</u><br><i>x</i><sup>2</sup> − 25</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp; &nbsp;&nbsp;___3___ &nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br>(<i>x</i> − 2)(<i>x</i> − 5)</td> <td class="hide">&nbsp;−&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp; &nbsp;___ 2___&nbsp; &nbsp;</u><br>(<i>x</i> + 5)(<i>x</i> − 5)</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3"><u>&nbsp;3(<i>x</i> + 5) − 2(<i>x</i> − 2)&nbsp;</u><br>(<i>x</i> − 2)(<i>x</i> − 5)(<i>x</i> + 5)</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3"><u>_ 3<i>x</i> + 15 − 2<i>x</i> + 4 _</u><br>(<i>x</i> − 2)(<i>x</i> − 5)(<i>x</i> + 5)</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3"><u>___ __<i>x</i> + 19__ ___</u><br>(<i>x</i> − 2)(<i>x</i> − 5)(<i>x</i> + 5)</td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 2em"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp; f) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;___7___&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br>3<i>x</i><sup>2</sup> − 5<i>x</i> + 2</td> <td class="doc">&nbsp;− &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;___4___&nbsp;&nbsp;</u><br>3<i>x</i><sup>2</sup> + <i>x</i> − 2</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp; &nbsp;&nbsp;___7___ &nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br>(3<i>x</i> − 2)(<i>x</i> − 1)</td> <td class="hide">&nbsp;−&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp; &nbsp; ___ 4___ &nbsp; &nbsp;</u><br>(3<i>x</i> − 2)(<i>x</i> + 1)</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3"><u>&nbsp; 7(<i>x</i> + 1) − 4(<i>x</i> − 1) &nbsp;</u><br>(3<i>x</i> − 2)(<i>x</i> − 1)(<i>x</i> + 1)</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3"><u>&nbsp;_ 7<i>x</i> + 7 − 4<i>x</i> + 4_ &nbsp;</u><br>(3<i>x</i> − 2)(<i>x</i> − 1)(<i>x</i> + 1)</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3"><u>___ __3<i>x</i> + 11__ ___</u><br>(3<i>x</i> − 2)(<i>x</i> − 1)(<i>x</i> + 1)</td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="red"> مثال 8.</span>&nbsp;&nbsp; <a name="sum">مخرج مشترک&nbsp; فقط d</a>:</p> <table style="border-spacing: 4px; padding: 0; margin-top: .6em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc14"><u><i>a</i> + <i>b</i> + <i>c</i></u><br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>d</i></td> <td class="doc">=&nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>a</i></u><br><i>d</i></td> <td class="doc">+</td> <td class="doc14"><u><i>b</i></u><br><i>d</i></td> <td class="doc">+</td> <td class="doc14"><u><i>c</i></u><br><i>d</i></td> <td class="doc">.</td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="grnBold"> سوال 10.</span>&nbsp;&nbsp; <b>مروری بر کسرهای دوره&nbsp; ابتدایی پنجم وششم وکمک در حل معادله</b><br></p> <table style="border-spacing: 8px; padding: 0; margin-top: .6em"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;a) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1 + 2 + 3</u><br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;6</td> <td class="doc">=</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>1</u><br>6</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt">+</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>2</u><br>6</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt">+</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>3</u><br>6</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt">=</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>1</u><br>6</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt">+</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>1</u><br>3</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt">+</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>1</u><br>2</td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 8px; padding: 0; margin-top: 1.2em"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;b) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>2<i>n</i><sup>2</sup> − 4<i>n</i> + 1</u><br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>n</i><sup>2</sup></td> <td class="doc">=</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>2<i>n</i><sup>2</sup></u><br>&nbsp;<i>n</i><sup>2</sup></td> <td class="hide" style="font-size: 14pt">−</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>4<i>n</i></u><br><i>n</i><sup>2</sup></td> <td class="hide" style="font-size: 14pt">+</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp;1&nbsp;</u><br><i>n</i><sup>2</sup></td> <td class="hide" style="font-size: 14pt">=</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt">2</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt">−</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>4</u><br><i>n</i></td> <td class="hide" style="font-size: 14pt">+</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp;1&nbsp;</u><br><i>n</i><sup>2</sup></td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 8px; padding: 0; margin-top: 1.2em"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;c) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i>³ + 4<i>x</i><sup>2</sup> + 2</u><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;2<i>x</i><sup>5</sup></td> <td class="doc">=</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp;<i>x</i>³&nbsp;</u><br>2<i>x</i><sup>5</sup></td> <td class="hide" style="font-size: 14pt">+</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>4<i>x</i><sup>2</sup></u><br>2<i>x</i><sup>5</sup></td> <td class="hide" style="font-size: 14pt">+</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp;2&nbsp;</u><br>2<i>x</i><sup>5</sup></td> <td class="hide" style="font-size: 14pt">=</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp;1&nbsp;</u><br>2<i>x</i><sup>2</sup></td> <td class="hide" style="font-size: 14pt">+</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp;2&nbsp;</u><br><i>x</i><sup>3</sup></td> <td class="hide" style="font-size: 14pt">+</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp;1&nbsp;</u><br><i>x</i><sup>5</sup></td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 8px; padding: 0; margin-top: 1.2em"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;d) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i> − 1</u><br><i>x</i> + 1</td> <td class="doc">=</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp;&nbsp; <i>x</i> &nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i> + 1</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt">−</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp;&nbsp; 1 &nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i> + 1</td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc"> <span class="red">&nbsp; مثال 9.</span>&nbsp;&nbsp; ساده تر کنید &nbsp; <br></td> <td class="doc"><img src="http://www.themathpage.com/alg/Alg_IMG/207.gif" alt="add fractions" width="68" height="58"></td> </tr></tbody></table> <table class="tbl6"> <tbody><tr> <td class="doc"> &nbsp; <b>حل</b>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc"><img src="http://www.themathpage.com/alg/Alg_IMG/207.gif" alt="add fractions" width="68" height="58"></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc" colspan="4"><img src="http://www.themathpage.com/alg/Alg_IMG/208.gif" alt="add fractions" width="68" height="58"></td> </tr> <tr><td colspan="7" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="2">&nbsp;دور در دور نزدیک در نزدیک <br>یا صورت برمخرج تقسیم شود.<br></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc"><i>c</i><b>×</b> <br></td> <td class="doc14"><u>&nbsp; &nbsp;<i>ab</i>&nbsp; &nbsp;</u><br><i>b</i> + <i>a</i></td> <td class="doc" colspan="2">&nbsp;&nbsp; <br></td> </tr> <tr><td colspan="7" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="2">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc14" colspan="2"><u>&nbsp;&nbsp;<i>cab</i>&nbsp;&nbsp;</u><br><i>b</i> + <i>a</i></td> <td class="doc">&nbsp; یا&nbsp; <br></td> <td class="doc14" style="width: 220px"><u>&nbsp;&nbsp;<i>abc</i>&nbsp;&nbsp;</u><br><i>a</i> + <i>b</i></td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="grnBold"> سوال 11.</span>&nbsp; حل معادله.</p> <table class="tbl1"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp; a) &nbsp;</td> <td class="doc14"><img src="http://www.themathpage.com/alg/Alg_IMG/209.gif" alt="add fractions" width="72" height="73"></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc"><div class="hideGif"><img src="http://www.themathpage.com/alg/Alg_IMG/210.gif" alt="add fractions" width="72" height="73"></div></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hideGif" style="font-size: 14pt"><u>1</u><br>6</td> <td class="hideGif"><b>×</b> <br></td> <td class="hideGif" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp;1&nbsp;</u><br>10</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hideGif" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp;1&nbsp;</u><br>60</td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 2px; padding: 0; margin-top: 1em"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp; b) &nbsp;</td> <td class="doc14"><img src="http://www.themathpage.com/alg/Alg_IMG/211.gif" alt="add fractions" width="68" height="66"></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc"><div class="hideGif"><img src="http://www.themathpage.com/alg/Alg_IMG/212.gif" alt="add fractions" width="68" height="66"></div></td> <td class="hideGif">&nbsp; = &nbsp;<i>z</i><b>×</b> <br></td> <td class="hideGif" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp;&nbsp;<i>xy</i>&nbsp;&nbsp;</u><br><i>y</i> + <i>x</i></td> <td class="hideGif">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hideGif" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp;&nbsp;<i>zxy</i>&nbsp;&nbsp;</u><br><i>y</i> + <i>x</i></td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 2.2em"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 152px"><img src="http://www.themathpage.com/alg/Alg_IMG/213.gif" alt="add fractions" width="150" height="72"></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hideGif" style="font-size: 14pt" colspan="2"><u><i>x</i> − (<i>x</i> + <i>h)</i></u><br>&nbsp;&nbsp;(<i>x</i> + <i>h)<i>x</i></i></td> <td class="hideGif" style="font-size: 14pt"><b>×</b> <br></td> <td class="hideGif" style="font-size: 14pt"><u>1</u><br><i>h</i></td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl8"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 152px">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hideGif" style="font-size: 14pt" colspan="2"><u><i>x</i> − <i>x</i> − <i>h</i></u><br>&nbsp;&nbsp;(<i>x</i> + <i>h)<i>x</i></i></td> <td class="hideGif" style="font-size: 14pt"><b>×</b> <br></td> <td class="hideGif" style="font-size: 14pt"><u>1</u><br><i>h</i></td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl12"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 152px">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hideGif" style="font-size: 14pt" colspan="2"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;−<font color="#FF0000"><i>h</i></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br>(<i>x</i> + <i>h)<i>x</i></i></td> <td class="hideGif" style="font-size: 14pt"><b>×</b> <br></td> <td class="hideGif" style="font-size: 14pt"><u>1</u><br><font color="#FF0000"><i>h</i></font></td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl12"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 152px">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hideGif">&nbsp;</td> <td class="hideGif" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 - &nbsp;&nbsp; </u><br>(<i>x</i> + <i>h)<i>x</i></i></td> <td class="hideGif" colspan="2">, دو کسر ساده شده&nbsp; <i>h</i>'.</td> </tr> </tbody></table> <p class="after66"><br></p> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 1.5em"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp; d) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><img src="http://www.themathpage.com/alg/Alg_IMG/214.gif" alt="add fractions" width="91" height="78"></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc"><div class="hideGif"><img src="http://www.themathpage.com/alg/Alg_IMG/215.gif" alt="add fractions" width="75" height="78"></div></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hideGif" style="font-size: 14pt"><u>(<i>x</i> + 1)(<i>x</i> − 1)</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<i>x</i><sup>2</sup></td> <td class="hideGif"><b>×</b></td> <td class="hideGif" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp;&nbsp;<i>x</i>&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i> − 1</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hideGif" style="font-size: 14pt"><u><i>x</i> + 1</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>x</i></td> </tr> </tbody></table> <p class="after3">در ضربها می توان جمله های مشابه&nbsp; صورت ومخرج را ساده کرد:</p> <table class="tbl12"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 40px">&nbsp;</td> <td class="doc14"><img src="http://www.themathpage.com/alg/Alg_IMG/214.gif" alt="add fractions" width="91" height="78"></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc"><img src="http://www.themathpage.com/alg/Alg_IMG/216.gif" alt="add fractions" width="158" height="73"></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;1 +&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br><i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i> + 1</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>x</i></td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 1px; padding: 0; margin-top: 2em"><tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;e) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><img src="http://www.themathpage.com/alg/Alg_IMG/217.gif" alt="add fractions" width="91" height="71"></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc" colspan="3"><div class="hideGif"><img src="http://www.themathpage.com/alg/Alg_IMG/218.gif" alt="add fractions" width="101" height="76"></div></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="2">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hideGif" style="font-size: 14pt"><u>(<i>a</i> + <i>b</i>)(<i>a</i> − <i>b</i>)</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<i>ba</i></td> <td class="hideGif" style="font-size: 14pt"><b>·</b>&nbsp;</td> <td class="hideGif" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp;&nbsp;<i>ba</i>&nbsp;&nbsp;</u><br><i>a</i> + <i>b</i></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="2">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="show" colspan="3"><i>a</i> − <i>b</i></td></tr></tbody></table><br><br> text/html 2017-05-24T14:34:13+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی مخرج مشترک معادلات کسری مقدمه http://fathi5.mihanblog.com/post/1987 <br><br><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1985">معادلات کسری 1مقدمه</a></h2><br><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1986">معادلات کسری2</a></h2><h2>در اینجا ما سه کسر داریم با مخرج مساوی پس که ک.م.م همان مخرج است :</h2><h2>ک.م.م ( کوچکترین مخرج مشترک)=C<br></h2>در اینجا مخرج مشترک را cمی نویسیم وصورتها باهم جمع می شوندذ.<br><br><font color="#FF0000"><b>جواب هر معادله با رنگ قرمز داده شده </b></font><br><p class="doc1"><a name="rule">&nbsp;</a></p> <div class="border" style="margin: 1.2em 35%; padding-top: .6em; padding-bottom: .6em"> <table class="centerTT"> <tbody><tr> <td class="doc"><u><i>a</i></u><br><i>c</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc"><u><i>b</i></u><br><i>c</i></td> <td class="doc"><font color="#CC0000">&nbsp;= &nbsp;</font></td> <td class="doc"><font color="#CC0000"><u><i>a</i> + <i>b</i></u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>c</i></font></td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="emphasis2" style="margin-left: 26%; margin-top: .6em">ک.م.م سوال زیر=5 <br></p>. <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc"> <span class="red">&nbsp; مثال 1.</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>6<i>x</i> + 3</u><br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;5</td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>4<i>x</i> − 1</u><br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;5</td> <td class="doc"><b><font color="#FF0000">&nbsp;= &nbsp;</font></b></td> <td class="doc14"><b><font color="#FF0000"><u>10<i>x</i> + 2</u><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;5</font></b></td> </tr> </tbody></table> <p class="after">وتفریق زیر اگر ک.م.م 5 انتخاب شود&nbsp; علامت منفی&nbsp; در (<u>4<i>x</i> - 1</u>&nbsp; ) ضرب&nbsp; می شود :<br></p> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc"> <span class="red">&nbsp; مثال 2.</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>4<i>x</i> - 1</u><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;5</td> <td class="doc">&nbsp;− &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>6<i>x</i> + 3</u><br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;5</td> </tr> </tbody></table> <p class="after"><i>.</i></p> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 1.2em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc14"><u>4<i>x</i> - 1</u><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;5</td> <td class="doc">&nbsp;− &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>6<i>x</i> + 3</u><br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;5</td> <td class="doc"><font color="#FF0000"><b>&nbsp;= &nbsp;</b></font></td> <td class="doc"><font color="#FF0000"><b><u>6<i>x</i> + 3 − 4<i>x</i> + 1</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5</b></font></td> <td class="doc"><font color="#FF0000"><b>&nbsp;= &nbsp;</b></font></td> <td class="doc"><font color="#FF0000"><b><u>2<i>x</i> + 4</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5</b></font></td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="grnBold"> نمونه 1.</span></p> <p class="display2">دقت کنید که معالات زیر را ک.م.م.&nbsp; یا کوچکترین مخرج مشترک گرفتیم: <font color="#FF0000"><b>جواب با قرمز</b></font><br></p> <table class="tbl6"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;a) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i></u><br>3</td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>y</i></u><br>3</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><font color="#FF0000"><u><i>x</i> + <i>y</i></u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;3</font></td> <td class="doc" style="width: 140px">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;b) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>5</u><br><i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;− &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>2</u><br><i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><font color="#FF0000"><u>3</u><br><i>x</i></font></td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl12"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;c) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>x</i>&nbsp; &nbsp;</u><br><i>x</i> − 1</td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc"><u><i>x</i> + 1</u><br><i>x</i> − 1</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><font color="#FF0000"><u>2<i>x</i> + 1</u><br>&nbsp;<i>x</i> − 1</font></td> <td class="doc" style="width: 70px"><font color="#FF0000">&nbsp;</font></td> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;d) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>3<i>x</i> − 4</u><br>&nbsp;<i>x</i> − 4</td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i> − 5</u><br><i>x</i> − 4</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><font color="#CC0000"><u>4<i>x</i> − 9</u><br>&nbsp;<i>x</i> − 4</font></td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;e)&nbsp; منفی وسط در کسر بعدی تاثیر دارد&nbsp; &nbsp; <br></td> <td class="doc14"><u>4<i>x</i> + 5</u><br>&nbsp;<i>x</i> − 3</td> <td class="doc">&nbsp;<font color="#FF0000">−</font> &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>6<i>x</i> + 1</u><br>&nbsp;<i>x</i> − 3</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><font color="#FF0000"><u>6<i>x</i> + 1 − 4<i>x</i> − 5</u><br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>x</i> − 3</font></td> <td class="doc"><font color="#FF0000">&nbsp;= &nbsp;</font></td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><font color="#FF0000"><u>2<i>x</i> − 4</u><br>&nbsp;<i>x</i> − 3</font></td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;f) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i> − 4</u><br>&nbsp;<i>x</i> − 2</td> <td class="doc">&nbsp;<font color="#FF0000"><b>−</b></font> &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>2<i>x</i> − 3</u><br><i>x</i> − 2</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><font color="#FF0000"><u>2<i>x</i> − 3 − <i>x</i> + 4</u><br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>x</i> − 2</font></td> <td class="doc"><font color="#FF0000">&nbsp;= &nbsp;</font></td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><font color="#FF0000"><u><i>x</i> + 1</u><br><i>x</i> − 2</font></td> </tr> </tbody></table> <p class="topic8"><a name="different"><font color="#6600CC"><b>ک.م.م در معادلات کسری با داشتن مخرج های متفاوت: <br></b></font></a></p><p class="topic8"><a name="different"><font color="#6600CC"><b>الف باید مخرج مشترک بگیرید :<br></b></font></a></p><p class="topic8"><a name="different"><font color="#6600CC"><b>&nbsp;درحقیقت کوچکترین مخرج مشترک چند کسر&nbsp; ابتدا هر كدام از عبارات را تجزیه می كنیم، سپس از میان عبارات تجزیه شده، عاملهای مشترك با توان بزرگ تر ضربدرعاملهای غیر مشترك را به عنوان كوچك ترین مضرب مشترك جمله ها معرفی می كنیم</b></font></a></p><p class="topic8"><a name="different"><font color="#6600CC"><b>&nbsp;در تمرین های زیر از ساده شروع می کنیم:</b></font><br></a></p>ب- انتخاب عامل های مشترک وغیر مشترک <br><p class="after66">مثالب, معادله 3 عضوی : ک.م.م. را پیدا کن<br></p> <p class="center"><font size="3"><b><i>pq</i>&nbsp; &nbsp;<i>pr</i>&nbsp; &nbsp;<i>ps</i></b></font></p>شروع ک.م.م جمله اول<p style="margin-left: 36%; margin-top: .5em">ک.م.م = <b><i>pq</i></b></p> <p class="after" style="margin-right: 0px">جمله دوم&nbsp;&nbsp; <font size="3"><b><i>pr</i></b></font>&nbsp;&nbsp; هست که <font size="3"><b><i>p</i></b></font>&nbsp;&nbsp; را دارد و تکرار است&nbsp; پس به <font size="3"><b><i>r</i></b></font>&nbsp; نیاز داریم<br></p> <p style="margin-left: 36%; margin-top: .5em">ک.م.م.تا جمله دوم&nbsp; = <font size="3"><b><i>pqr</i></b></font></p> <p class="after">جمله سوم &nbsp; <font size="3"><b><i>ps</i></b></font> &nbsp; هست که <font size="3"><b><i>p</i></b></font>&nbsp;&nbsp; را دارد و تکرار است&nbsp; پس به <font size="3"><b><i>s</i></b></font>&nbsp; نیاز داریم</p> <p style="margin-left: 36%; margin-top: .5em">;.ک.م.م تا جمله سوم = <font size="3"><b><i>pqrs</i>.</b></font></p> <p class="after"><br></p> <p class="example"><span class="red"> مثال 3.</span>&nbsp;&nbsp; ک.م.م.3 جمله : &nbsp;<i>x</i>, &nbsp;<i>x</i><sup>2</sup>, &nbsp;<i>x</i><sup>3</sup>.</p> <p class="Lafter5"><b>حل</b>.&nbsp;&nbsp; ک.م.م. &nbsp;&nbsp; <i>x</i>&nbsp; هست زیرا عامل مشترک هست وعامل غیر مشترک ندارد.<br></p> <p style="margin-left: 36%; margin-top: .5em">ک.م.م&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جمله اول= <i>x</i></p> <p class="after">می دانیم که&nbsp; <i>x</i><sup>2</sup> -- یعنی&nbsp; که&nbsp; <i>x</i><b>&nbsp;·</b><i>x</i>.&nbsp; :</p> <p style="margin-left: 36%; margin-top: .5em">ک.م.م جمله دوم&nbsp; = <i>x</i><sup>2</sup></p> <p style="margin-left: 36%; margin-top: 0em">ک.م.م جمله سوم&nbsp; = <i>x</i><sup>3</sup>. <br></p><p style="margin-left: 36%; margin-top: 0em"> پس باید جمله ای انتخاب شود که برهر3 بخش پذیر باشد.<font size="2" color="#CC0000"><b><i>x</i><sup>3</sup>بر <i>x</i>, &nbsp;<i>x</i><sup>2</sup>,&nbsp; و&nbsp; <i>x</i><sup>3</sup> بخش پذیر است</b></font>.</p><p style="margin-left: 36%; margin-top: 0em"><font size="2" color="#CC0000"><b>پس می بینیم که ک م.م.&nbsp; در جمله های توان دار،عوامل مشترک با بزرگترین توان انتخاب شده<br></b></font></p><font size="2" color="#CC0000"><b> </b></font><p class="example"><span class="grnBold"> مثال 2.</span><b> ک.م.م جملات زیررا پیدا کنید</b>:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#FF0000"><b> جواب با قرمز.</b></font></p> <table class="tbl8"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp; &nbsp;a) &nbsp;</td> <td class="doc"><i>ab</i>, &nbsp;<i>bc</i>, &nbsp;<i>cd</i>.&nbsp; &nbsp;<font color="#FF0000"><b><span class="hide"><i>abcd</i></span></b></font></td> <td class="doc" style="width: 95px">&nbsp;</td> <td class="doc">b) &nbsp;</td> <td class="doc"><i>pqr</i>, &nbsp;<i>qrs</i>, &nbsp;<i>rst</i>.&nbsp; <b><font color="#CC0000">&nbsp;<span class="hide"><i>pqrst</i></span></font></b></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp; &nbsp;c) &nbsp;</td> <td class="doc"><i>a</i>, &nbsp;<i>a</i><sup>2</sup>, &nbsp;<i>a</i><sup>3</sup>, &nbsp;<i>a</i><sup>4</sup>.&nbsp; &nbsp;<font color="#FF0000"><b><span class="hide"><i>a</i><sup>4</sup></span></b></font></td> <td>&nbsp;</td> <td class="doc">d) &nbsp;</td> <td class="doc"><i>a</i><sup>2</sup><i>b</i>, &nbsp;<i>a</i><i>b</i><sup>2</sup>.&nbsp; &nbsp;<font color="#FF0000"><b><span class="hide"><i>a</i><sup>2</sup><i>b</i><sup>2</sup></span></b></font></td> </tr> </tbody></table> <p class="Lafter">&nbsp;e) &nbsp;&nbsp;<i>ab</i>, &nbsp;<i>cd</i>.&nbsp; &nbsp;<span class="hide"> <font color="#FF0000"><b><i>abcd</i></b></font></span></p> <p class="after2">حالا وارد مرحله بعدی می شویم.</p> <table class="tbl15"> <tbody><tr><td colspan="6" class="doc1"><a name="Ex 3">&nbsp;البته&nbsp; مراحل مختلف را توضیح می دهیم :<br></a></td></tr> <tr> <td class="doc"> <span class="red">&nbsp; مثال 4.</span>&nbsp;&nbsp; مجموع این معادله را حساب کنید: &nbsp; &nbsp;</td> <td class="doc"><u>&nbsp;3&nbsp;</u><br><i>ab</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc"><u>&nbsp;4&nbsp;</u><br><i>bc</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc"><u>&nbsp;5&nbsp;</u><br><i>cd</i></td> </tr> </tbody></table> <p class="Lafter"><b>حل</b>. &nbsp; اول مخرج مشترک بگیرید. کوچکترین مخرج مشترک .&nbsp; با انتخاب <i>abcd</i>. &nbsp; که برهر مخرج تقسیم کنیده ودرصورت ضرب می کنیم&nbsp; &nbsp; <i>abcd</i>.</p> <p>&nbsp;&nbsp; یک مخرج بنویسید یا هربار&nbsp; را در هر کسر ضرب کنید و با مخرج ساده کنید وپاسخ را صورت بنویسید</p><p><br></p> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: .8em; margin-left: auto; margin-right: auto;" id="denom"> <tbody><tr> <td class="doc14"><u>&nbsp;<font color="#CC0000">3&nbsp;</font></u><font color="#CC0000"><br><i><span class="color10">a</span><span class="color2">b</span></i></font></td> <td class="doc"><font color="#339999">&nbsp;+ &nbsp;</font></td> <td class="doc14"><font color="#339999"><u>&nbsp;4&nbsp;</u><br><i><span class="color2">b</span><span class="orange4">c</span></i></font></td> <td class="doc"><font color="#6600CC">&nbsp;+ &nbsp;</font></td> <td class="doc14"><font color="#6600CC"><u>&nbsp;5&nbsp;</u><br><i><span class="orange4">c</span><span class="color9">d</span></i></font></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc"><u><font color="#CC0000">3<i><span class="orange4">c</span><span class="color9">d</span></i> </font>+ <font color="#339999">4<i><span class="color10">a</span><span class="color9">d</span></i> </font>+ <font color="#000099">5<i><span class="color10">a</span><span class="color2">b</span></i></font></u><br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<i><span class="color10">a</span><span class="color2">b</span><span class="orange4">c</span><span class="color9">d</span></i></td> </tr> </tbody></table> <div style="margin-left: 7%"> <table style="border-spacing: 0; padding: 1px; margin-top: .8em"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;گام اول =با کسر&nbsp; &nbsp; <br></td> <td class="doc14"><u>&nbsp;3&nbsp;</u><br><i><span class="color10">a</span><span class="color2">b</span></i></td> <td class="doc">&nbsp;را ضرب در &nbsp; <i><span class="color10">a</span><span class="color2">b</span><span class="orange4">c</span><span class="color9">d</span></i> می کنیم ,وقتی ضرب می شود <br></td></tr></tbody></table></div><p class="left" style="margin-top: 0"><font size="2"><i><span class="color10">a</span><span class="color2">b</span></i> را ازدست میدهد(ساده شد &nbsp; ) ,&nbsp; می ماند <i><span class="orange4">c</span><span class="color9">d</span></i>.&nbsp; پس, ما باید 3 در&nbsp; <i><span class="orange4">c</span><span class="color9">d</span></i>.&nbsp; ضرب کنیم .</font><br><u><font color="#CC0000">3<i><span class="orange4">c</span><span class="color9">d</span></i></font></u></p><table><tbody><tr><td class="doc">گام دوم= کسر&nbsp; &nbsp; <br></td><td class="doc14"><u>&nbsp;</u><u>4&nbsp;</u><br><i><span class="color2">b</span><span class="orange4">c</span></i><i><span class="color2"></span></i></td><td class="doc">&nbsp;را ضرب در &nbsp; <i><span class="color10">a</span><span class="color2">b</span><span class="orange4">c</span><span class="color9">d</span></i>&nbsp;&nbsp; می کنیم ,وقتی ضرب می شود <br></td></tr></tbody></table><p class="left" style="margin-top: 0"><font size="2"><i><span class="color2">b</span><span class="orange4">c</span></i> را ازدست میدهد(ساده می شود &nbsp; ) ,&nbsp; <i><span class="color10">a</span><span class="color9">d</span></i>می ماند <i><span class="color9"></span></i>.&nbsp; پس, ما باید4&nbsp; صورت را در&nbsp; <i><span class="color10">a</span><span class="color9">d</span></i>.&nbsp; ضرب کنیم .</font></p> <div style="margin-left: 7%"><br></div> <table><tbody><tr><td class="doc">گام سوم کسر&nbsp; &nbsp; <br></td><td class="doc14"><u>&nbsp;</u><u><u>5&nbsp;</u><br><i><span class="orange4">c</span><span class="color9">d</span></i></u><i><span class="orange4"></span></i><i><span class="color2"></span></i></td><td class="doc">&nbsp;را ضرب در &nbsp; <i><span class="color10">a</span><span class="color2">b</span><span class="orange4">c</span><span class="color9">d</span></i>&nbsp;&nbsp; می کنیم ,وقتی ضرب می شود <br></td></tr></tbody></table> <div style="margin-left: 7%"> <table style="border-spacing: 0; padding: 1px; margin-top: .4em"> <tbody><tr><td valign="top"><font size="2"><i><span class="color2"><i><span class="orange4">c</span><span class="color9">d</span></i> </span></i>را ازدست میدهد(ساده می شود &nbsp; ) ,&nbsp; <i><span class="color10">a</span><span class="color9">b</span></i>می ماند <i><span class="color9"></span></i>.&nbsp; پس, ما باید5&nbsp; صورت را در&nbsp; <i><span class="color10"></span></i></font><font size="2"><i><span class="color10"><i><span class="color10">a</span><span class="color2">b</span></i></span></i>&nbsp; ضرب کنیم .</font></td><td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td></tr> </tbody></table> </div> <p class="left" style="margin-top: 0"><br></p> <p class="displ"><br></p> <p class="example"><span class="grnBold"> سوال</span> بعد <b>مخرج مشترک بگیرید</b> . راه حل&nbsp; <br></p> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;a) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;5&nbsp;</u><br><i>ab</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;6<i>&nbsp;</i></u><br><i>ac</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><font color="#FF0000"><u><i>5<i>c</i> + 6<i>b</i></i></u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>abc</i></font></td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;b) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;2&nbsp;</u><br><i>pq</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;3&nbsp;</u><br><i>qr</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;4&nbsp;</u><br><i>rs</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><font color="#FF0000"><u>2<i>rs</i> + 3<i>ps</i> + 4<i>pq</i></u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<i>pqrs</i></font></td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;c) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;7&nbsp;</u><br><i>ab</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;8&nbsp;</u><br><i>bc</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp; 9 &nbsp;</u><br><i>abc</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><font color="#FF0000"><u>7<i>c</i> + 8<i>a</i> + 9</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>abc</i></font></td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;d) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br><i>a</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;2&nbsp;</u><br><i>a</i><sup>2</sup></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;3&nbsp;</u><br><i>a</i><sup>3</sup></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><font color="#FF0000"><u><i>a</i><sup>2</sup> + 2<i>a</i> + 3</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>a</i><sup>3</sup></font></td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;e) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;3&nbsp;</u><br><i>a</i><sup>2</sup><i>b</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;4&nbsp;</u><br><i>a</i><i>b</i><sup>2</sup></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><font color="#FF0000"><u>3<i>b</i> + 4<i>a</i></u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>a</i><sup>2</sup><i>b</i><sup>2</sup></font></td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;f) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;5&nbsp;</u><br><i>ab</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;6&nbsp;</u><br><i>cd</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><font color="#FF0000"><u>5<i>cd</i> + 6<i>ab</i></u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>abcd</i></font></td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;g) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_2_&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i>(<i>x</i> + 2)</td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;__3__&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</u><br>(<i>x</i> + 2)(<i>x</i> − 3)</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><font color="#FF0000"><u>&nbsp;2(<i>x</i> − 3) + 3<i>x</i>&nbsp;</u><br><i>x</i>(<i>x</i> + 2)(<i>x</i> − 3)</font></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4"><font color="#FF0000">&nbsp;</font></td> <td class="doc"><font color="#FF0000">&nbsp; = &nbsp;</font></td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><font color="#FF0000"><u>_ 2<i>x</i> − 6 + 3<i>x</i>_</u><br><i>x</i>(<i>x</i> + 2)(<i>x</i> − 3)</font></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc12"><font color="#FF0000">&nbsp;</font></td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc"><font color="#FF0000">&nbsp; = &nbsp;</font></td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><font color="#FF0000"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_5<i>x</i> − 6_&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i>(<i>x</i> + 2)(<i>x</i> − 3)</font></td> </tr> </tbody></table> <p class="after2"><b>سطح دوم :</b><br></p> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc"> <span class="grnBold">&nbsp; سوال 4.</span>&nbsp;&nbsp; مخرج مشترک بگیرید: &nbsp; &nbsp;1 −&nbsp;</td> <td class="doc"><u>1</u><br><i>a</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc"><u><i>c</i> + 1</u><br>&nbsp; <i>ab</i></td> <td class="doc">. &nbsp; <br></td> </tr> </tbody></table> <p class="center">1 − را جدا کرده وبین دوکسر مخرج مشترک می گیریم.</p> <div style="margin-left: 2%"> <table class="tbl12"> <tbody><tr> <td class="doc">1 −&nbsp;</td> <td class="docR"><u>1</u><br><i>a</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc"><u><i>c</i> + 1</u><br>&nbsp; <i>ab</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide">1 −&nbsp;(</td> <td class="hide" style="text-align: right"><u>1</u><br><i>a</i></td> <td class="hide">&nbsp;− &nbsp;</td> <td class="hide"><u><i>c</i> + 1</u><br>&nbsp; <i>ab</i></td> <td class="hide">)</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide">1 −&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="show"> <u><i>b</i> − (<i>c</i> + 1)</u><br><i>ab</i>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide">1 −&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> <u><i>b</i> − <i>c</i> − 1</u><br><i>ab</i>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="example1"><span class="red"> مثال 5. &nbsp; مخرج مشترک .</span></p> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: .4em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc"><u><i>&nbsp;a&nbsp;</i></u><br><i>m</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc"><u><i>b</i></u><br><i>n</i></td> </tr> </tbody></table> <p class="after">ک.م.م&nbsp;&nbsp; =, <i>mn</i>.</p> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: .4em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc"><u><i><span class="color2">&nbsp;<font color="#FF0000">a</font>&nbsp;</span></i></u><br><i><span class="orange4">m</span></i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc"><font color="#6600CC"><u><i><span class="orange4">b</span></i></u></font><br><i><span class="color2">n</span></i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><font color="#FF0000"><i><span class="color2">an</span></i></font> + <font color="#6600CC"><i><span class="orange4">bm</span></i></font></u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i><span class="orange4">m</span><span class="color2">n</span></i></td> </tr> </tbody></table> <p class="after"><br></p> <p class="center"><i><span class="color2">an</span></i> + <i><span class="orange4">bm</span></i></p> <p class="after5"><br></p> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc"> <span class="red">&nbsp; مثال 6.</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc"><u>&nbsp;&nbsp; 1 &nbsp; </u><br><i>x</i> <br></td> <td class="doc">&nbsp;− &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>2</u><br><i>x-1</i></td> </tr> </tbody></table> <p class="Lafter5"><b>حل</b>.&nbsp;&nbsp; مخرج مشترک ما ضرب دو عامل &nbsp;<b> <i>x</i> و <i>x</i> − 1</b>.&nbsp; می باشد.&nbsp; .</p> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc"><u>&nbsp;&nbsp; 1 &nbsp; </u><br><i>x</i> <br></td> <td class="doc">&nbsp;− &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>2</u><br><i>x-1</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>2<i>x</i> − (<i>x</i> − 1)</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#CC0000"><b>(<i>x</i> − 1)<i>x</i></b></font></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>2<i>x</i> − <i>x</i> + 1</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;(<i>x</i> − 1)<i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>_<i>x</i> + 1_</u><br>(<i>x</i> − 1)<i>x</i></td> </tr> </tbody></table> <p class="after2"><b>نکته:</b>&nbsp; دقت کنید که علامت منفی بین دوکسر در صورت کسر بعدی تاثیر می گذار وضرب می شود.</p> <p class="example"><span class="grnBold"> <b>سوال 5. مخرج مشترک بگیرید:</b><br></span></p> <table class="tbl8"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;a) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i></u><br><i>a</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>y</i></u><br><i>b</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u><i>xb</i> + <i>ya</i></u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>ab</i></td> <td class="doc" style="width: 70px">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;b) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i></u><br>5</td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>3<i>x</i></u><br>&nbsp;2</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>2<i>x</i> + 15<i>x</i></u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>17<i>x</i></u><br>&nbsp;10</td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;c) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;6&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i> − 1</td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;3&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i> + 1</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>6(<i>x</i> + 1) + 3(<i>x</i> − 1)</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(<i>x</i> + 1)(<i>x</i> − 1)</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>6<i>x</i> + 6 + 3<i>x</i> − 3</u><br>&nbsp;&nbsp;(<i>x</i> + 1)(<i>x</i> − 1)</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp;&nbsp; _9<i>x</i> + 3_ &nbsp;&nbsp;</u><br>(<i>x</i> + 1)(<i>x</i> − 1)</td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;d) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;6&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i> − 1</td> <td class="doc">&nbsp;− &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;3&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i> + 1</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>6(<i>x</i> + 1) − 3(<i>x</i> − 1)</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(<i>x</i> + 1)(<i>x</i> − 1)</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>6<i>x</i> + 6 − 3<i>x</i> + 3</u><br>&nbsp;&nbsp;(<i>x</i> + 1)(<i>x</i> − 1)</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp;&nbsp; _3<i>x</i> + 9_ &nbsp;&nbsp;</u><br>(<i>x</i> + 1)(<i>x</i> − 1)</td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;e) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp; 2 &nbsp; </u><br><i>x</i> <br></td> <td class="doc">&nbsp;− &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </u><br><i>x</i> − 3</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>3<i>x</i> − 2(<i>x</i> − 3)</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;(<i>x</i> − 3)<i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>3<i>x</i> − 2<i>x</i> + 6</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;(<i>x</i> − 3)<i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp;&nbsp;<i>x</i> + 6&nbsp;&nbsp;</u><br>(<i>x</i> − 3)<i>x</i></td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;f) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp; 1 &nbsp; </u><br><i>x</i> <br></td> <td class="doc">&nbsp;− &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>3&nbsp;&nbsp;&nbsp; </u><br><i>x</i> − 3</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>3<i>x</i> − (<i>x</i> − 3)</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;(<i>x</i> − 3)<i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>3<i>x</i> − <i>x</i> + 3</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;(<i>x</i> − 3)<i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp;&nbsp;2<i>x</i> + 3&nbsp;</u><br>(<i>x</i> − 3)<i>x</i></td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;g) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br><i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>2</u><br><i>y</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>3</u><br><i>z</i></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u><i>yz</i> + 2<i>xz</i> + 3<i>xy</i></u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<i>xyz</i></td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc"> <span class="red">&nbsp; مثال 7.</span>&nbsp;&nbsp; مخرج مشترک بگیرید: &nbsp;&nbsp;<i>a</i> +&nbsp;</td> <td class="doc"><u><i>b</i></u><br><i>c</i></td> <td class="doc">.</td> </tr> </tbody></table> <p class="Lafter5"><b><b><i>حل=</i></b>ک.م.م= </b><b><i>c</i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></p> <div style="margin-left: 40%"> <table style="border-spacing: 8px; padding: 0; margin-top: 0"> <tbody><tr> <td class="doc"><i>a</i>&nbsp;</td> <td class="doc">=</td> <td class="doc14"><u><i>ac</i></u><br>&nbsp;<i>c</i></td> <td class="doc">&nbsp;</td> </tr> </tbody></table> </div> <p>پس:,</p> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: .6em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc"><i>a</i> +&nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>b</i></u><br><i>c</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>ac</i> + <i>b</i></u><br>&nbsp; &nbsp; <i>c</i></td> <td class="doc">.</td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="grnBold"> سوال 6.</span></p> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp; الف: &nbsp; <i>r</i> +</td> <td class="doc14"><u><i>p</i></u><br><i>q</i></td> <td class="doc">&nbsp;+&nbsp; <br></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u><i>p</i> + <i>qr</i></u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>q</i></td> <td class="doc" style="width: 90px">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp;&nbsp;b) &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br><i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;− &nbsp;1</td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="show" style="font-size: 14pt"><u>1 − <i>x</i></u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>x</i></td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp; &nbsp;&nbsp; ج: &nbsp; <i>x</i>&nbsp; <br></td> <td class="doc14"><u>1</u><br><i>x</i></td> <td class="doc">- x= &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u><i>x</i><sup>2</sup> − 1</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>x</i></td> <td class="doc" style="width: 95px">&nbsp;</td> <td class="doc">د:&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br></td> <td class="doc14"><u>&nbsp;1&nbsp;</u><br><i>x</i><sup>2</sup></td> <td class="doc">&nbsp;+1= &nbsp;</td> <td class="show" style="font-size: 14pt"><u><i>x</i><sup>2</sup> + 1</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>x</i><sup>2</sup></td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp; ن: &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i> + 1</td> <td class="doc">- 1= &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u><i>x</i> + 1 − 1</u><br>&nbsp; &nbsp;<i>x</i> + 1</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>x</i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i> + 1</td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp; و: &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i> + 1</td> <td class="doc">&nbsp;3+= &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>3<i>x</i> + 3 + 2</u><br>&nbsp; &nbsp; <i>x</i> + 1</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>3<i>x</i> + 5</u><br>&nbsp;<i>x</i> + 1</td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 1.5em"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;<span class="grnBold"> سوال 7.</span> به یاد مخرج مشترک در ابتدایی &nbsp;&nbsp; <br></td> <td class="doc13"><u>1</u><br>2</td> <td class="doc">&nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc13"><u>1</u><br>3</td> <td class="doc">.</td> </tr> </tbody></table><br><table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 1.5em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="hide" style="font-size: 13pt"><u>1</u><br>2</td> <td class="hide" style="font-size: 13pt">&nbsp; + &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 13pt"><u>1</u><br>3</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 13pt"><u>3 + 2</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;6</td> <td class="show" style="font-size: 14pt">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 13pt"><u>5</u><br>6</td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 0; padding: 1px; margin-top: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td class="doc"><span class="hide"> موفق باشید مقدمه&nbsp; <br></span></td> <td class="show" style="font-size: 13pt"><u>6</u><br>5</td> <td class="show">.</td></tr></tbody></table>&nbsp;حتما این قسمت ها را مطالعه کنید:<br><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1987">مخرج مشترک معادلات کسری مقدمه</a></h2><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1985">معادلات کسری 1مقدمه</a></h2><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1986">معادلات کسری</a>2</h2><br> text/html 2017-05-24T14:26:42+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی معادلات کسری2 http://fathi5.mihanblog.com/post/1986 <h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1985">معادلات کسری 1مقدمه</a></h2><br><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1987">مخرج مشترک معادلات کسری 1مقدمه</a></h2><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1988">مخرج مشترک معادلات کسری 2</a></h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1985" target="" title="">لطفا اول قسمت اول را مطالعه کنید</a><br>قسمت دوم<br>برای حل این معادله اول ک.م.م می گیریم طرفین هر کسر را در ک.م.م &nbsp; ضرب میکنیم هر&nbsp; مخرج را با ک.م. م ساده کرده&nbsp; انچه می ماند در صورت ضرب می شود. ومخرج حذف می شود.<br><table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: .6em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc14"><u>2</u><br><i>a</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>3</u><br><i>b</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>4</u><br><i>c</i></td> </tr> </tbody></table> <p class="Lafter">-- راه اول&nbsp; : ک.م.م &nbsp; سه کسر&nbsp; <i>abc</i>. مخرج مشترک گرفته&nbsp; <br></p> <div style="margin-left: 30%"> <table class="tbl6"> <tbody><tr> <td class="doc14"><u>2</u><br><i>a</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>3</u><br><i>b</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>4</u><br><i>c</i></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>2<i>bc</i> + 3<i>ac</i> + 4<i>ab</i></u><br>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>abc</i></td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="after"><br></p> <p>&nbsp;یا دراین مرحله در مراحل زیر می بینیم هر&nbsp; مخرج را با ک.م. م ساده کرده&nbsp; انچه می ماند در 2و3و4&nbsp; صورتها&nbsp; ضرب می شود. ومخرج حذف می شود. که مخرج از بین رفت.:</p> <div style="margin-left: 34%"> <table class="tbl6"> <tbody><tr> <td class="doc14R" style="width: 30px"><u>2</u><br><i>a</i></td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>3</u><br><i>b</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>4</u><br><i>c</i></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc14R" colspan="3"><font color="#990000">2<i>bc</i> + 3<i>ac</i></font></td> <td class="doc"><font color="#990000">&nbsp;=</font></td> <td class="doc14"><font color="#990000">4<i>ab</i><br></font></td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="Lafter" style="margin-right: 0px"><br></p><p class="example1"><span class="red"> مثال 1.</span>&nbsp;&nbsp; محاسبه&nbsp; <i>x</i>:</p> <table style="border-spacing: 0px; padding: 0px; margin-top: 0.8em; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="320" height="341"> <tbody><tr> <td class="doc14R" style="width: 220px"><span class="color1"><u>&nbsp;1&nbsp;</u><br>2<i>x</i></span></td> <td class="doc">&nbsp;+&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 45px"><span class="color2"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i> − 1</span></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 360px"><span class="color3"><u>&nbsp; &nbsp;&nbsp; 1&nbsp; &nbsp; &nbsp;</u><br>2(<i>x</i> − 1)</span></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="5">&nbsp;<b>حل</b>.&nbsp;&nbsp; ک.م.م &nbsp; 3 کسر=&nbsp; 2<i>x</i>(<i>x</i> −1). </td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م&nbsp; را در هرکسر ضرب کنید با مخرج ساده کنید انچه ماند در صورت ضرب کنید مخرج حذف شده :</td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><font color="#990000"><span class="color3"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i> − 1</span> + <span class="color1">2<i>x</i></span></font></td> <td class="doc"><font color="#990000">&nbsp;=</font></td> <td class="doc"><font color="#990000"><span class="color1"><i>x</i></span>.</font></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حالا عبارتهای مشابه را به طرفین تساوی می بریم:</td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2<i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;=</td> <td class="doc">1</td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><font color="#6600CC"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></font></td> <td class="doc"><font color="#6600CC">&nbsp;=</font></td> <td class="doc13"><font color="#6600CC"><u>1</u><br>2</font></td> </tr> </tbody></table> <p class="after66">نمونه بعدی&nbsp; حل معادل با 3 کسر .</p> <p class="example"><span class="grnBold"> مثال 9.</span>&nbsp;&nbsp; محاسبه&nbsp; <i>x</i>:</p> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: .8em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc14R" style="width: 220px"><u>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </u><u><font color="#339999"><u>9</u></font>&nbsp;&nbsp; </u><font color="#006600"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3<i>x</i> − 5</font></td> <td class="doc"><font color="#3333FF">&nbsp;+ &nbsp;</font></td> <td class="doc14"><font color="#3333FF"><u>&nbsp;&nbsp;_1_&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i> + 2</font></td> <td class="doc"><font color="#CC0000">&nbsp;= &nbsp;</font></td> <td class="doc14" style="width: 250px"><font color="#CC0000"><u>&nbsp;&nbsp;4&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i> − 2</font></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="5" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای حل این معادل دوباره ک.م.م در مخرج میگیریم&nbsp; که هر 3 مخرج ک.م.م انتخاب می شود:<br><br></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc8">&nbsp;هرمرحله با رنگ نشان دادیم: ک.م.م&nbsp; ، مخرج هر کسر را ساده کرده ودرصورت ضرب شده<br>&nbsp;در گام بعدی&nbsp; (&nbsp;&nbsp; ) ها درهم ضرب می شوند. سپس عبارت مشابه به طرفین تساوی می روند.<br><br>&nbsp;<br></td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><font color="#FF0000"><span class="hide"> <font color="#336666">9(<i>x</i> + 2)(</font><font color="#336666"><i>x</i> − 2)</font> + <font color="#6600CC">(3<i>x</i> − 5)(</font><font color="#6600CC"><i>x</i> − 2)</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></font></td> <td class="doc"><font color="#FF0000"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></font></td> <td class="doc"><font color="#FF0000"><span class="show"> 4(3<i>x</i> − 5)(<i>x</i> + 2)</span></font></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 9(<i>x</i>² − 4) + 3<i>x</i>² − 11<i>x</i> + 10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 4(3<i>x</i>² + <i>x</i> − 10)</span></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 9<i>x</i>² − 36 + 3<i>x</i>² − 11<i>x</i> + 10</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 12<i>x</i>² + 4<i>x</i> − 40</span></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 12<i>x</i>² + − 11<i>x</i> − 26</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 12<i>x</i>² + 4<i>x</i> − 40</span></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 11<i>x</i> − 4<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −40 + 26</span></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 15<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −14</span></td> </tr> <tr><td colspan="5" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><font color="#CC0000"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>x</i></span></font></td> <td class="doc"><font color="#CC0000"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></font></td> <td class="doc"><font color="#CC0000"><span class="hide" style="font-size: 13pt"> <u>14</u><br>15</span></font></td> </tr> </tbody></table> <p class="after">&nbsp;. </p> <p class="example"><span class="grnBold"> مثال 10.</span>&nbsp;&nbsp; محاسبه <i>x</i>:</p> <table class="tbl8"> <tbody><tr> <td class="doc14R" style="width: 220px"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1</u><br><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></td> <td class="doc">&nbsp; +&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i> − 1</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;1&nbsp;</u><br>8<i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;+&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 200px"><u>&nbsp; &nbsp;_1_&nbsp; &nbsp;</u><br>8(<i>x</i> − 1)</td> </tr><tr><td colspan="7" class="doc12">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="7" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م هر4 کسر&nbsp; <span class="hide"> 8<i>x</i>(<i>x</i> − 1)</span>. &nbsp; =:</td> </tr> <tr><td colspan="7" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 8(<i>x</i> − 1) +&nbsp;&nbsp; 8<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide"> <i>x</i> − 1 + <i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="7" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8<i>x</i> − 8 + 8<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide"> 2<i>x</i> − 1</span></td> </tr> <tr><td colspan="7" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16<i>x</i> − 2<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide"> −1 + 8</span></td> </tr> <tr><td colspan="7" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide"> 7</span></td> </tr> <tr><td colspan="7" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="3"><font color="#990000"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>x</i></span></font></td> <td class="doc"><font color="#990000"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></font></td> <td class="doc" colspan="3"><font color="#990000"><span class="hide" style="font-size: 13pt"> <u>1</u><br>2</span></font></td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="grnBold"> مثال 11.</span>&nbsp;&nbsp; مخرج ها را به کمک ک.م.م حذف کرده ومحاسبه&nbsp; <i>x</i>:</p> <table style="border-spacing: .4em; padding: 0; margin-top: 0em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc14R"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;_1_&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i>² − 2<i>x</i></td> <td class="doc">−</td> <td class="doc14R"><u>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;_8_&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br>3<i>x</i>² − 5<i>x</i> − 2</td> <td class="doc">=</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;_4_&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br>3<i>x</i>² + <i>x</i><br></td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: .4em; padding: 0; margin-top: 0em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc14" style="text-align: right"><span class="hide"> <u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;_1_&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i>(<i>x</i> − 2)</span></td> <td class="doc"> −</td> <td class="doc14"><span class="hide"> <u>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;_8_&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</u><br>(3<i>x</i> + 1)(<i>x</i> − 2)</span></td> <td class="doc">=</td> <td class="doc14"><span class="hide"> <u>&nbsp;&nbsp; &nbsp;_4_&nbsp; &nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i>(3<i>x</i> + 1)<br></span></td> </tr> </tbody></table> <p class="after2">ک.م.م&nbsp; هر3 کسر&nbsp;<span class="hide"> <i>x</i>(<i>x</i> − 2)(3<i>x</i> + 1)</span>. &nbsp; :</p> <div style="margin-left: 25%"> <table style="border-spacing: 8px; padding: 0; margin-top: .2em"> <tbody><tr> <td class="docR"><span class="hide"> 3<i>x</i> + 1</span></td> <td class="docR"><span class="hide"> − 8<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 4(<i>x</i> − 2)</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="2"><span class="hide"> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 −&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 4<i>x</i> − 8</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="2"><span class="hide"> −5<i>x</i> − 4<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −8 − 1</span></td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="2"><span class="hide"> −9<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −9</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="2"><font color="#CC0000"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>x</i></span></font></td> <td class="doc"><font color="#CC0000"><span class="hide"> =</span></font></td> <td class="doc"><font color="#CC0000"><span class="hide"> 1</span></font></td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="example"><span class="grnBold"> مثال12.</span>&nbsp;&nbsp; مخرج ها را به کمک ک.م.م حذف کرده ومحاسبه&nbsp;&nbsp; <i>x</i>:</p> <div style="margin-left: 30%"> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: .4em;"> <tbody><tr> <td class="doc14R"><u>&nbsp;<i>x</i> + 6&nbsp;</u><br><i>x</i>² − 9</td> <td class="doc">&nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<i>x</i> − 9&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i>² − 4<i>x</i> + 3</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp; &nbsp;_2<i>x</i> − 1_&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i>² + 2 <i>x</i> − 3<br></td> </tr> </tbody></table> </div> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: .6em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc14R"><span class="hide"> <u>&nbsp;&nbsp;__<i>x</i> + 6__&nbsp;&nbsp;</u><br>(<i>x</i> + 3)(<i>x</i> − 3)</span></td> <td class="doc"> &nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc14"><span class="hide"> <u>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;<i>x</i> − 9&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</u><br>(<i>x</i> − 1)(<i>x</i> − 3)</span></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><span class="hide"> <u>&nbsp; &nbsp; _2<i>x</i> − 1_&nbsp; &nbsp;</u><br>(<i>x</i> + 3)(<i>x</i> − 1)<br></span></td> </tr> </tbody></table> <p class="after2">ک.م.م =<span class="hide">&nbsp; (<i>x</i> + 3)(<i>x</i> − 3)(<i>x</i> − 1)</span>. &nbsp; :</p> <div style="margin-left: 5%"> <table style="border-spacing: 8px; padding: 0; margin-top: .2em"> <tbody><tr> <td class="docR"><span class="hide"> (<i>x</i> + 6)(<i>x</i> − 1)</span></td> <td class="docR"><span class="hide"> + (<i>x</i> − 9)(<i>x</i> + 3)</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="show"> (2<i>x</i> − 1)(<i>x</i> − 3)</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="2"><span class="hide"> <i>x</i>² + 5<i>x</i> − 6 + <i>x</i>² − 6<i>x</i> − 27</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 2<i>x</i>² − 7<i>x</i> + 3</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="2"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2<i>x</i>² − <i>x</i> − 33</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 2<i>x</i>² − 7<i>x</i> + 3</span></td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="2"><span class="hide"> <i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; x</i> + 7<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 3 + 33</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR" colspan="2"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> =</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 36</span></td> </tr> <tr> <td class="docR" colspan="2"><font color="#CC0000"><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>x</i></span></font></td> <td class="doc"><font color="#CC0000"><span class="hide"> =</span></font></td> <td class="doc"><font color="#CC0000"><span class="hide"> 6</span></font></td> </tr> </tbody></table> </div> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 250px"> <span class="red">&nbsp; مثال 2.میتوان طرفین وسطین کنید و x را حساب کنید بدون ک.م.م<br></span></td> <td class="doc"><u><i>ax</i></u><br>&nbsp;<i>b</i></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc"><u>&nbsp;<i>c</i>&nbsp;</u><br><i>d</i></td> </tr> </tbody></table> <p class="left0"><br></p> <table class="cell"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 257px">&nbsp;</td> <td class="doc"><i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc"><u>&nbsp;<i>bc</i>&nbsp;</u><br><i>ad</i></td> </tr> </tbody></table> <p class="after">میتوان مثل تناسب&nbsp; مجهولxرا بنویسید وطرفین درهم× کنید وبردیگری تقسیم کنید.</p> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 250px"> <span class="red">&nbsp; مثال 3نمونه <br></span></td> <td class="doc14"><u>2<i>s</i></u><br>3<i>t</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc"><u><i>pq</i></u><br><i>rx</i></td> </tr> </tbody></table> <p class="after">&nbsp;وسپس بر ضریب xتقسیم کنید<br></p> <div style="margin-left: 7%"><br></div> <p class="left0"><br></p> <table class="tbl6"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 250px"> &nbsp;</td> <td class="doc"><i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><span class="grn">3<i>t</i></span><i>pq</i></u><br><span class="grn">2<i>s</i></span><i>r</i></td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="grnBold"> نمونه 13.</span>&nbsp;&nbsp; برای محاسبه <i>x</i>:اگر حتی یک کسر راهم جا به جا کنید&nbsp; اشکالی ندارد<br></p> <div style="margin-left: 40%"> <table class="tbl6"> <tbody><tr> <td class="doc14" style="text-align: right"><u><i>ab</i></u><br><i>cd</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" colspan="2"><u><i><i>&nbsp;mx&nbsp;</i></i></u><br><i>npq</i></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="hide" style="text-align: right"><u><i>mx</i></u><br><i>npq</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide"><u><i>ab</i></u><br><i>cd</i></td> <td class="hide">&nbsp;&nbsp; تغییرجا.</td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="hide" style="text-align: right"><i>x</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" colspan="2"><u><i>npqab</i></u><br>&nbsp;<i>mcd</i>&nbsp;</td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="example"><span class="grnBold"> نمونه 14.</span>&nbsp;&nbsp; محاسبه <i>x</i>:</p> <div style="margin-left: 40%"> <table style="border-spacing: 4px; padding: 0; margin-top: .6em"> <tbody><tr> <td class="doc14" style="text-align: right"><u><i>ab</i></u><br><i>c</i>&nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" colspan="2"><u>&nbsp;&nbsp; &nbsp;_<i>st</i>_&nbsp; &nbsp;&nbsp;</u><br><i>u</i>(<i>v</i> + <i>w</i>)<i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="hide" style="text-align: right"><i>x</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide"><u>&nbsp;&nbsp;__<i>cst</i>__&nbsp;&nbsp;</u><br><i>ab</i><i>u</i>(<i>v</i> + <i>w</i>)</td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="after2">محاسبه کن <i>x</i>.</p> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width:240px"><span class="grnBold">&nbsp;&nbsp; نمونه 15.</span> طرفین در2 ضرب شد<br></td> <td class="doc14" style="text-align: right">A</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14">½B<i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right">2A</td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide">B<i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right"><i>x</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>2A</u><br>&nbsp;B</td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing:0; padding: 0; margin-top: .2em"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 200px"><span class="grnBold">&nbsp;&nbsp; نمونه 16.</span>طرفین در2 ضرب شد <br></td> <td class="doc14" style="text-align: right"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; s</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14">½(<i>x</i> + <i>w</i>)<i>t</i></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right">(<i>x</i> + <i>w</i>)<i>t</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide">2<i>s</i></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right"><i>xt</i> + <i>wt</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt">2<i>s</i></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; xt</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt">2<i>s</i> − <i>wt</i></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><u>2<i>s</i> − <i>wt</i></u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>t</i></td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 220px"><span class="grnBold">&nbsp;&nbsp; نمونه 17.</span>&nbsp;</td> <td class="doc14" style="text-align: right"><i>s</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>s</i> − <i>x</i></u><br>&nbsp;&nbsp;<i>at</i></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right"><i>sat</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide"><i>s</i> − <i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right"><i>x</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt"><i>s</i> − <i>sat</i></td> </tr> </tbody></table> <table class="tbl15"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 170px"><span class="grnBold">&nbsp;&nbsp; نمونه 18.</span> طرفین را در (2-x&nbsp; ) ضرب می کنیم.<br></td> <td class="doc14" style="text-align: right">A</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc">B(</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;&nbsp;2<i>x</i>&nbsp;&nbsp;</u><br><i>x</i> − 2</td> <td class="doc">)&nbsp;</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right">A(<i>x</i> − 2)</td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" colspan="3">2B<i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right">A<i>x</i> − 2A</td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3">2B<i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right">A<i>x</i> − 2B<i>x</i></td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3">2A</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right"><i>x</i>(A − 2B)</td> <td class="hide">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3">2A</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="hide" style="text-align: right"><font color="#CC0000"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></font></td> <td class="hide"><font color="#CC0000">&nbsp;=&nbsp;</font></td> <td class="hide" style="font-size: 14pt" colspan="3"><font color="#CC0000"><u>&nbsp; &nbsp;2A&nbsp; &nbsp;</u><br>A − 2B</font></td> </tr> </tbody></table> <p class="example" id="reciprocal"><span class="red"> مثال 4.&nbsp; درمثال زیر یک راه ک.م.م گرفت وبا کمک انحذف مخرج&nbsp; و ادامه <br></span></p> <table class="tbl1"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 210px">&nbsp;</td> <td class="doc14" style="text-align: right"><u>1</u><br>3</td> <td class="doc">&nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br><i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br>2</td> </tr> </tbody></table> <p class="after"><br></p> <table class="cell"> <tbody><tr> <td class="doc">&nbsp;&nbsp; وگاه می توان مجهول را جدا کنید و مشابه ها را جدا حل کنید <br></td> <td class="doc13"><u>1</u><br><i>x</i></td> <td class="doc">, .</td> </tr> </tbody></table> <p class="after">داریم:</p> <table class="tbl0"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 200px">&nbsp;</td> <td class="doc14" style="text-align: right"><u>1</u><br>3</td> <td class="doc">&nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br><i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc14" colspan="3"><u>1</u><br>2</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr><td colspan="8" class="doc">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جدا حل شود مجهول یک طرف و جملات مشابه طرف دیگر<br></td></tr> <tr><td colspan="8" class="doc2">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc14" style="text-align: right" colspan="4"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp; = &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br>2</td> <td class="doc">&nbsp;− &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br>3</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc14" style="text-align: right" colspan="4">&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; =&nbsp;</td> <td class="doc14" colspan="3"><u>3 − 2</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;6</td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc14" style="text-align: right" colspan="4"><font color="#CC0000"><u>1</u><br><i>&nbsp;x</i></font></td> <td class="doc"><font color="#CC0000">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; = &nbsp;</font></td> <td class="doc14" colspan="3"><font color="#CC0000"><u>1</u><br>&nbsp;6</font></td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td colspan="8" class="doc">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc2">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4" style="text-align: right"><font color="#CC0000"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x</i></font></td> <td class="doc"><font color="#CC0000">&nbsp; =&nbsp;</font></td> <td class="doc" colspan="3"><font color="#CC0000">6.</font></td> </tr> </tbody></table>. <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 1em"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 200px"><span class="grnBold">&nbsp; مثال دیگر 19.</span></td> <td class="doc14" style="text-align: right"><u>1</u><br><i>r</i></td> <td class="doc">&nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br><i>p</i></td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br><i>x</i></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> <u><i>p</i> + <i>r</i></u><br><i>pr</i> &nbsp;&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> <u>1</u><br><i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><font color="#CC0000"><b><span class="hide"> <i>x</i></span></b></font></td> <td class="doc"><font color="#CC0000"><b><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></b></font></td> <td class="doc"><font color="#CC0000"><b><span class="hide"> <u>&nbsp;&nbsp; <i>pr</i>&nbsp;&nbsp;</u><br><i>p</i> + <i>r</i></span></b></font></td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 4px; padding: 0; margin-top: .8em"><tbody><tr> <td class="doc" style="width: 200px"><span class="grnBold">&nbsp; مثال 20.</span></td> <td class="doc14" style="text-align: right" colspan="3"><u>1</u><br><i>a</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br><i>x</i></td> <td class="doc">+&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br><i>b</i></td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> <u>1</u><br><i>a</i></span></td> <td class="hide">&nbsp;−&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> <u>1</u><br><i>b</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide"> <u>1</u><br><i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="show"> <u><i>b</i> − <i>a</i></u><br><i>ab</i> &nbsp;&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide"> <u>1</u><br><i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="8" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><font color="#990000"><b><span class="hide">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>x</i></span></b></font></td> <td class="doc"><font color="#990000"><b><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></b></font></td> <td class="doc" colspan="3"><font color="#990000"><b><span class="hide"> <u>&nbsp;&nbsp; <i>ab</i>&nbsp;&nbsp;</u><br><i>b</i> − <i>a</i></span></b></font></td></tr></tbody></table><br><br> text/html 2017-05-24T14:25:56+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی معادلات کسری 1مقدمه http://fathi5.mihanblog.com/post/1985 <br><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1986">معادلات کسری2</a></h2><br><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1987">مخرج مشترک معادلات کسری 1مقدمه</a></h2><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1988">مخرج مشترک معادلات کسری2 </a></h2><p class="example" id="clear"><span class="red"> مثال 1.</span>&nbsp;&nbsp; چقدر؟ <i>x</i>:</p> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 0em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc14"><u><i>x</i></u><br>3</td> <td class="doc">&nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i> − 2</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;5</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;6</td> </tr> </tbody></table> <p class="Lafter"><b>راه حل</b>.&nbsp;&nbsp; اول حذف مخرج<font color="#CC0000"> کسرها با مخرج مشترک</font>:&nbsp; چگونه؟//// با ک.م.م یا کوچکترین مخرج مشترک 3و5=15</p><p class="Lafter">پس طرفین را در15 ضرب می کنیم . البته صورت هرکسر را را در 15 ضرب کنید:&nbsp; مخرج هر کسر با 15 ساده می شود&nbsp;&nbsp;&nbsp; وخارج قسمت تقسیم در صورت هرکسر ضرب می شود:&nbsp; <br></p><table class="centerTT"> <tbody><tr> <td class="doc">15<b>×</b> <br></td> <td class="doc14"><u><i>x</i></u><br>3</td> <td class="doc">&nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc">15<b>×</b> <br></td> <td class="doc14"><u><i>x</i> − 2</u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;5</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;15<b>×</b> 6</td> </tr> </tbody></table> <p class="after">که مخرج کسر ازبین می رود.:</p> <table class="tbl0" width="160" height="306"> <tbody><tr> <td class="docR" style="width: 280px">5<i>x</i> + 3(<i>x</i> − 2)</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc">90.</td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc4">&nbsp;</td></tr> <tr><td colspan="3" class="doc" style="width: 250px">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; ساده شد حالا مرحله بعدی :عددها یکطرف و xها یک طرف تساوی<br></td></tr> <tr><td colspan="3" class="doc4">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR">5<i>x</i> + 3<i>x</i> −6 <br></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc">90</td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc4">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><font color="#CC0000">8<i>x</i></font></td> <td class="doc"><font color="#CC0000">&nbsp;=90 <br></font></td> <td class="doc"><font color="#CC0000">&nbsp;+6 <br></font></td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc4">طرفین بر8 تقسیم شود. <br></td></tr> <tr> <td class="docR"><i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>96</u><br>&nbsp;8</td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc4">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR">&nbsp;</td> <td class="doc"><font color="#CC0000">&nbsp;<i>x</i>=&nbsp;</font></td> <td class="doc"><font color="#CC0000">12.</font></td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="red"> <a name="a22">مثال</a> 2.</span>&nbsp;&nbsp; مخرج مشترک بگیرید و تا مخرج ازبین برود ومحاسبه کنید&nbsp; <i>x</i>&nbsp; را:</p> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: .6em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="doc14"><u><i>5x</i></u><br>6</td> <td class="doc">&nbsp;− &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i></u><br>&nbsp;2</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>1</u><br>9</td> </tr> </tbody></table> <p class="Lafter5"><b>حل</b>.&nbsp;&nbsp; ک.م.م&nbsp; 2, 6, و9&nbsp; می شود 18. (هر کسر را در 18 ضرب کنید ومخرج ها&nbsp; از بین برود.. </p> <p class="center2">9<i>x</i> − 15<i>x</i>&nbsp; = &nbsp;2.</p><p class="center2">میبینیم که&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18 با مخرج کسر&nbsp; <sup>x</sup>/<sub>2</sub>&nbsp; ساده شده 9 میشود ودرصورت ضرب می شود&nbsp; = 9<i>x</i></p> <p class="after">میبینیم که&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18 با مخرج کسر&nbsp; <sup>5x</sup>/<sub>6</sub>&nbsp; ساده شده 3 میشود ودرصورت ضرب می شود <br></p> <p>s &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : 3× −5<i>x</i> = −15<i>x</i>.</p><p>بلاخره که&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18 با مخرج کسر&nbsp; <sup>1</sup>/<sub>9</sub>&nbsp; ساده شده 2 میشود ودرصورت ضرب می شود </p> <p>&nbsp;2<b> ·</b>&nbsp;1 = 2.</p> <p>نتیجه&nbsp; معادله&nbsp; :</p> <table style="border-spacing: 6px; padding: 0; margin-top: .8em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="docR">9<i>x</i> − 15<i>x</i></td> <td class="doc">=</td> <td class="doc" colspan="2">2</td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc4">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR">−6<i>x</i></td> <td class="doc">=</td> <td class="doc" colspan="2">2</td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc2">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><i>x</i></td> <td class="doc">=</td> <td class="doc14" colspan="2"><u>&nbsp; 2 &nbsp;</u><br>−6</td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><i>x</i></td> <td class="doc">=</td> <td class="doc"><br></td> <td class="doc14"><u>1−</u><br>3</td> </tr> </tbody></table> <p class="example"><span class="red"> مثال 3.</span>&nbsp;&nbsp; حساب کنید&nbsp; <i>x</i>:</p> <p class="center">½(5<i>x</i> − 2) = 2<i>x</i> + 4.</p> <p class="Lafter5"><b>نتیجه</b>.&nbsp;&nbsp; اینجا فقط یک کسر هست با مخرج 2که . مخرج مشترک2 هست ودر طرفین ضرب می شود.:</p> <table style="border-spacing: 4px; padding: 0; margin-top: .4em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="docR">5<i>x</i> − 2</td> <td class="doc">=</td> <td class="doc">4<i>x</i> + 8</td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc2">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR">5<i>x</i> − 4<i>x</i></td> <td class="doc">=</td> <td class="doc">8 + 2</td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc2">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><br></td> <td class="doc"><font color="#990000"><span class="hide"><i>x</i></span></font>=</td> <td class="doc">10.</td> </tr> </tbody></table><br><table class="tbl12" width="275" height="282"> <tbody><tr> <td class="doc"><span class="grnBold">&nbsp; مثال: 1.</span></td> <td class="doc14R" style="width: 100px"><u><i>x</i></u><br>5</td> <td class="doc">&nbsp; −&nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i></u><br>2</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 200px">3</td> </tr><tr><td colspan="6" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="6" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م این دو کسر= <span class="hide"> 10</span>. &nbsp; که در طرفین 10 ضرب می شود. و مخرج حذف شده:</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide">2<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp; −</span></td> <td class="doc"><span class="hide">5<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 30</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 3<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 30</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><font color="#CC0000"><span class="hide"> </span></font><br></td> <td class="doc"><font color="#CC0000"><span class="hide">&nbsp; </span></font><font color="#CC0000"><span class="hide"><font color="#990000"><span class="hide"><i>x</i></span></font>=&nbsp;</span></font></td> <td class="doc"><font color="#CC0000"><span class="hide"> 10.</span></font></td> </tr> </tbody></table><br><table class="tbl12"> <tbody><tr> <td class="doc"><span class="grnBold">&nbsp; مثال 2.</span></td> <td class="doc14R" style="width: 75px"><u><i>x</i></u><br>6</td> <td class="doc">&nbsp;= &nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;1&nbsp;</u><br>12</td> <td class="doc">&nbsp; + &nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 260px"><u><i>x</i></u><br>8</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م این دو کسر= 24 &nbsp; که در طرفین 24 ضرب می شود. و مخرج حذف شده:</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="6" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> 4<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide">2 + 3<i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> 4<i>x</i> − 3<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc" colspan="3"><span class="hide"> 2</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><font color="#990000"><span class="hide"> </span></font><br></td> <td class="doc"><font color="#990000"><span class="hide">&nbsp; </span></font><font color="#990000"><span class="hide"><font color="#990000"><span class="hide"><i>x</i></span></font>= &nbsp;</span></font></td> <td class="doc" colspan="3"><font color="#990000"><span class="hide"> 2</span></font></td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 1.5em"> <tbody><tr> <td class="doc"><span class="grnBold">&nbsp; مثال 3.</span></td> <td class="doc14R" style="width: 100px"><u><i>x</i> − 2</u><br>5 &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp; +&nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i></u><br>3</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 200px"><u><i>x</i></u><br>2</td> </tr><tr><td colspan="6" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="6" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م این دو کسر= 30 &nbsp; که در طرفین30 ضرب می شود. و مخرج حذف شده::</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 6<i>(x</i> − 2) + 10<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp; =&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 15<i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 6<i>x</i> − 12 + 10<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp; =&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 15<i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 16<i>x</i> − 15<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp; =&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 12</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><font color="#990000"><span class="hide"> </span><br></font></td> <td class="doc"><font color="#990000"><span class="hide"> &nbsp; x=&nbsp;</span></font></td> <td class="doc"><font color="#990000"><span class="hide"> 12.</span></font></td> </tr> </tbody></table> <p class="example" id="prob4"><span class="grnBold">مثال 4.&nbsp; معادله کسر= کسر.</span></p> <table class="tbl6"> <tbody><tr> <td class="doc14R" style="width: 280px"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </u><u><u><i>x</i> − 1</u>&nbsp;&nbsp; </u><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 220px"><u><i>x</i></u><br>7</td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="3" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م این دو کسر= 28 &nbsp; که در طرفین28 ضرب می شود. و مخرج حذف شده:::</td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc1">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><span class="hide"></span><br></td> <td class="doc"><span class="hide">&nbsp; </span><span class="hide"><span class="hide">7(<i>x</i> − 1)</span>=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 4<i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><span class="hide"></span><br></td> <td class="doc"><span class="hide">&nbsp; </span><span class="hide"><span class="hide">7<i>x</i> − 7</span>=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 4<i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><span class="hide"></span><br></td> <td class="doc"><span class="hide">&nbsp; </span><span class="hide"><span class="hide">7<i>x</i> − 4<i>x</i></span>= &nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 7</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><span class="hide"></span><br></td> <td class="doc"><span class="hide">&nbsp; </span><span class="hide"><span class="hide">3<i>x</i></span>= &nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 7</span></td> </tr> <tr><td colspan="3" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="docR"><span class="hide"> </span><br></td> <td class="doc"><font color="#6600CC"><span class="hide">&nbsp; </span><span class="hide"><span class="hide"><i>x</i></span>= &nbsp;</span></font></td> <td><font color="#6600CC"><span class="hide" style="font-size: 13pt"> <u>7</u><br>3</span></font></td> </tr> </tbody></table> <p class="after" id="cross">اکر دومعادله کسری مساوی هم باشند می توان طرفین وسطیم درهم ضرب کنید بدون مخرج مشترک."</p> <div class="border" style="margin: 1.2em 36%; padding-top: .4em; padding-bottom: .6em;"> <table style="border-spacing: 4px; padding: 0; margin-top: .4em; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody><tr> <td class="docR">اگر</td> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="doc14" style="text-align: right"><u><i>a</i></u><br><i>b</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp;<u><i>c</i></u><br><i>d</i></td> <td class="doc" style="width: 5px">,&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="doc">پس</td> <td class="doc" colspan="4">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><i>ad</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc" colspan="2"><i>bc</i>.</td> </tr> </tbody></table> </div> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 1.2em"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 210px"><span class="grnBold">&nbsp; مثال</span><span class="grnBold"> نمونه سوال 5.</span></td> <td class="doc14" style="text-align: right"><u><i>x</i> − 3</u><br>3 &nbsp;&nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 220px"><u><i>x</i> − 5</u><br>&nbsp; &nbsp;2</td> </tr><tr><td colspan="4" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4" style="width: 520px"><br></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> 2(<i>x</i> − 3)</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 3(<i>x</i> − 5)</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> 2<i>x</i> − 6</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 3<i>x</i> − 15</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> 2<i>x</i> − 3<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> − 15 + 6</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> −<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −9</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><font color="#6600CC"><span class="hide"> <i>x</i></span></font></td> <td class="doc"><font color="#6600CC"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></font></td> <td class="doc"><font color="#6600CC"><span class="hide"> 9</span></font></td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 2px; padding: 0; margin-top: 1em"> <tbody><tr> <td class="doc" style="width: 160px"><span class="grnBold">&nbsp; نمونه سوال دیگر</span></td> <td class="doc14R"><u><i>x</i> − 3</u><br><i>x</i> − 1</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width:240px"><u><i>x</i> + 1</u><br><i>x</i> + 2</td> </tr><tr><td colspan="4" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="4" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; طرفین ووسطین:</td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc6">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> (<i>x</i> − 3)(<i>x</i> + 2)</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> (<i>x</i> − 1)(<i>x</i> + 1)</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> <i>x</i>² −<i>x</i> − 6</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> <i>x</i>² − 1</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> −<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −1 + 6</span></td> </tr> <tr><td colspan="4" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> −<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 5</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;= &nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −5.</span></td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 0; padding: 0; margin-top: 1.2em"> <tbody><tr> <td class="doc"><span class="grnBold">&nbsp; نمونه&nbsp; دیگر &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; .</span></td> <td class="doc14R" style="width: 100px"><u>2<i>x</i> − 3</u><br>9 &nbsp; &nbsp;</td> <td class="doc">&nbsp;+ &nbsp;</td> <td class="doc14"><u><i>x</i> + 1</u><br>&nbsp; &nbsp;2</td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 200px"><i>x</i> − 4</td> </tr><tr><td colspan="6" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="6" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م= <span class="hide"> 18</span>&nbsp; طرفین در 18 ضرب شود:</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 4<i>x</i> − 6 + 9<i>x</i> + 9</span></td> <td class="doc"><span class="show"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 18<i>x</i> − 72</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 13<i>x</i> + 3</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 18<i>x</i> − 72</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 13<i>x</i> − 18<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> − 72 − 3</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> −5<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> −75</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 15.</span></td> </tr> </tbody></table> <table style="border-spacing: 0px; padding: 0px; margin-top: 1em;" width="245" height="213"><tbody><tr> <td class="doc"><span class="grnBold">&nbsp; نمونه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></td> <td class="doc14R" style="width: 100px"><u>2</u><br><i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;−&nbsp;</td> <td class="doc14"><u>&nbsp;3&nbsp;</u><br>8<i>x</i></td> <td class="doc">&nbsp;=&nbsp;</td> <td class="doc14" style="width: 200px"><u>1</u><br>4</td> </tr><tr><td colspan="6" class="doc8">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc" colspan="6" style="width: 520px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ک.م.م= <span class="hide"> 8<i>x</i></span>. نمونه دیگر&nbsp; :</td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 16 − 3</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 2<i>x</i></span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> 2<i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide"> 13</span></td> </tr> <tr><td colspan="6" class="doc10">&nbsp;</td></tr> <tr> <td class="doc">&nbsp;</td> <td class="docR" colspan="3"><span class="hide"> <i>x</i></span></td> <td class="doc"><span class="hide"> &nbsp;=&nbsp;</span></td> <td class="doc"><span class="hide" style="font-size: 13pt"> <u>13</u><br>&nbsp;2</span></td></tr></tbody></table><br><br> text/html 2017-05-23T02:11:12+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی دایره-اجزا http://fathi5.mihanblog.com/post/1983 <h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/426">مثلثها - مثلث قائم الزاویه ومثلث فیثاغورث </a></h2><br><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1509">دایره</a></h2><br><font color="#FF0000">خط منحنی بسته&nbsp; که فاصله</font> هر نقطه روی <font color="#CC0000">محیط دایره</font> تا <b><font color="#993399">مرکز(c</font></b> )همه یک اندازه هستند.:<br>فاصله هرنقطه از محیط دایره تا مرکز <font color="#6600CC"><b>شعاع</b></font> نام دارد.<p class="ag"><br></p> <p><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/115.gif" alt="Circle"></p> <h4 class="te" style="clear:left;" id="ce">مرکز: وسط دایره که فاصله ان نقطه مرکز تا همه نقاط روی دایره&nbsp; یکسان است.<br></h4> <h4 class="te" id="ra"><span class="te" style="clear:left;">شعاع: فاصله مرکز تا دایره<br></span></h4> <h4 class="te" id="cu">وتر</h4> <div class="principal"> <div class="left" style="margin-left:7.5%; padding:30px;"> <img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/116.gif" alt="Chord"> </div> <p class="av" style="margin-left:35%;">پاره خط&nbsp; فاصله بین دونقطه از روی دایره<br></p> </div> <h4 class="te" id="di">قطر</h4> <div class="principal"> <div class="left" style="margin-left:7.5%; padding:30px;"> <img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/117.gif" alt="Diameter of a Circle"> </div> <p class="av" style="margin-left:35%;">همان وتر دایره که ازمرکز بگذرد.</p> </div> <h4 class="te" id="ar">کمان</h4> <div class="principal"> <div class="left" style="margin-left:7.5%; padding:30px;"> <img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/118.gif" alt="Arc of a Circle"> </div> <p class="av" style="margin-left:35%;">&nbsp;قسمتی ازمحیط &nbsp; دایره که توسط وتر تقسیم شده&nbsp; که معمولا وتر بزرگ وکوچک است&nbsp; که بیشتر کوچکتر را در نظر می گیرند. <br></p> <p class="av" style="margin-left:35%;"><br></p> </div> <h4 class="te" id="sc">نیم دایره :قطر دایره را دوقسمت مساوی تقسیم کرده هر قسمت را نیم دایره گوییم<br></h4> <div class="principal"> <div class="left" style="margin-left:7.5%; padding:30px;"> <img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/119.gif" alt="Semicircle"> </div> <p class="av" style="margin-left:35%;"><br></p> </div> <h3 class="r" style="clear:left; text-align:left; margin-left:5%;">مساحت دایره : شعاع ×شعاع×3.14 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></h3> <div class="principal"> <div class="left" style="margin-left:7.5%; padding:30px;"> <img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/150.gif" alt="Area of a Circle"> </div> <p class="av" style="margin-left:35%;"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/111.gif" alt="Area of a Circle Formula"></p> </div> <div id="com320_m"> </div> <h4 class="t">مثالها- میزی مربع شکل به ضلع یک متر داریم که دوطرف عرص&nbsp; ان دونیمدایره&nbsp; چسبیده&nbsp; مساحت میز چقدر؟</h4><p>مساحت مربع+ مساحت یک دایره<br></p> <p class="actividades_g" style="margin-top:30px;">مساحت مربع=1×1=1 متر مربع<br></p> <div class="principal"> <p class="left"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/179.gif" alt="Square and Circle Area Problem"></p>شعاع=1/2 متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مساحت میز&nbsp;&nbsp; مترمربع &nbsp;&nbsp; 1.785=1+ (1/2×1/2×3.14)<br><br>-2- صفحه&nbsp; فلزی دایره ای به شعاع 6 سانتیمتر داریم . که 4 دایره کوچکتر به شعاع 2 س از درون ان برداشتیم مساحت باقیمانده چقدر؟<br>&nbsp;مساحت باقیمانده=62.8 سانتیمتر مربع<br> </div> <div class="principal"> <p class="left"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/172.gif" alt="Area of a Circle Problem"> </p><br> <p class="av" style="margin-left:40%;"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/173_1.gif" alt="Circle Operations"></p> <p class="ar" style="margin-left:40%;"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/173_2.gif" alt="Circle Operations"></p> <p class="av" style="margin-left:40%;"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/173_3.gif" alt="Circle Solution"></p> 4-پارک دایره ای به شعاع250 m داریم . که 7 حوض کوچکتر به شعاع 1 m ایجاد شده وبقیه زمین چمن کاری شده&nbsp; مساحت چمن کاری چقدر؟<br>پاسخ=196327.55مترمربع<br></div> <div class="principal"> <p class="left"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/183.gif" alt="Area of a Circle Problem"></p><br> <p class="av" style="margin-left:35%;"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/184.gif" alt="Circle Operations"></p> 5- طول وتر دایره ای 48 cmوفاصله وتر تا مرکز&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 cm&nbsp;&nbsp; است مساحت دایره چقدر؟<br> </div> <p class="actividades_g"><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/426" target="" title="">ازرا ه فیثاغورث:a<sup>2</sup> + b<sup>2</sup> = c<sup>2</sup></a></p><p class="actividades_g"><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/426" target="" title=""><sup><br></sup></a> </p> <div class="principal"> <p class="left"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/252.gif" alt="Area of a Circle Problem"></p> <p class="ar" style="margin-left:40%;"><font size="3">r<sup>2</sup>=24<sup>2</sup>+7<sup>2</sup></font><br></p><p class="ar" style="margin-left:40%;">شعاع=25 <br></p><p class="ar" style="margin-left:40%;">25×25×3.14=<br></p><p class="ar" style="margin-left:40%;"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/260_1.gif" alt="Circle Operations"></p> <p class="av" style="margin-left:40%;"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/260_2.gif" alt="Circle Solution"></p></div> 6- مربعی داریم به ضلع&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که دایره ای به شعاع 3 cm&nbsp;&nbsp; ازدرون ان خارج کردیم مساحت مانده چقدر؟<br> <div class="principal"> <div class="left" style="margin-left:7.5%; padding:30px;"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/170.gif" alt="Area of a Circle Problem"></div> <br> <p class="av" style="margin-left:40%;"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/171_1.gif" alt="Circle Operations"></p> <p class="ar" style="margin-left:40%;"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/171_2.gif" alt="Circle Operations"></p> <p class="av" style="margin-left:40%;"><img src="http://www.vitutor.us/geometry/plane/images/171_3.gif" alt="Circle Solution"></p> </div><br> text/html 2017-05-21T15:23:47+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی مساحت نیم کره http://fathi5.mihanblog.com/post/1982 <br><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/298">حجم مساحت کره</a></h2><img src="https://d2gne97vdumgn3.cloudfront.net/api/file/czmKXzCT6684ZZi1ZwjU" alt="" width="208" vspace="0" hspace="0" height="157" border="0" align="bottom"><br>مساحت کره:4× شعا8شعاع× عددپی<br><p><font size="3"><b><span id="MathJax-Element-27-Frame" class="mjx-chtml MathJax_CHTML" tabindex="0" style="font-size: 113%;"><span id="MJXc-Node-363" class="mjx-math"><span id="MJXc-Node-364" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-365" class="mjx-mstyle"><span id="MJXc-Node-366" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-367" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.501em; padding-bottom: 0.279em;">A</span></span><span id="MJXc-Node-368" class="mjx-mo" style="padding-left: 0.333em; padding-right: 0.333em;"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.058em; padding-bottom: 0.335em;">=</span></span><span id="MJXc-Node-369" class="mjx-mn"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.335em;">4</span></span><span id="MJXc-Node-370" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.224em; padding-bottom: 0.279em; padding-right: 0.003em;">π</span></span><span id="MJXc-Node-371" class="mjx-msup"><span class="mjx-base"><span id="MJXc-Node-372" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.224em; padding-bottom: 0.279em;">r</span></span></span><span class="mjx-sup" style="font-size: 70.7%; vertical-align: 0.584em; padding-left: 0px; padding-right: 0.071em;"><span id="MJXc-Node-373" class="mjx-mn" style=""><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.335em;">2</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></font></p> <p>مساحت نیم کره&nbsp; 1/2 نصف مساحت کره :</p> <p><font size="3"><span id="MathJax-Element-28-Frame" class="mjx-chtml MathJax_CHTML" tabindex="0" style="font-size: 113%;"><span id="MJXc-Node-374" class="mjx-math"><span id="MJXc-Node-375" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-376" class="mjx-mstyle"><span id="MJXc-Node-377" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-378" class="mjx-mn"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.335em;">4</span></span><span id="MJXc-Node-379" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.224em; padding-bottom: 0.279em; padding-right: 0.003em;">π</span></span><span id="MJXc-Node-380" class="mjx-mfrac"><span class="mjx-box MJXc-stacked" style="width: 1.04em; padding: 0px 0.12em;"><span class="mjx-numerator" style="width: 1.04em; top: -1.528em;"><span id="MJXc-Node-381" class="mjx-msup"><span class="mjx-base"><span id="MJXc-Node-382" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.224em; padding-bottom: 0.279em;">r</span></span></span><span class="mjx-sup" style="font-size: 70.7%; vertical-align: 0.513em; padding-left: 0px; padding-right: 0.071em;"><span id="MJXc-Node-383" class="mjx-mn" style=""><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.335em;">2</span></span></span></span></span><span class="mjx-denominator" style="width: 1.04em; bottom: -0.711em;"><span id="MJXc-Node-384" class="mjx-mn"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.335em;">2</span></span></span><span style="border-bottom: 1.3px solid; top: -0.285em; width: 1.04em;" class="mjx-line"></span></span><span style="height: 2.239em; vertical-align: -0.711em;" class="mjx-vsize"></span></span><span id="MJXc-Node-385" class="mjx-mo" style="padding-left: 0.333em; padding-right: 0.333em;"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.224em; padding-bottom: 0.335em;">→</span></span><span id="MJXc-Node-386" class="mjx-mn"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.335em;">2</span></span><span id="MJXc-Node-387" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.224em; padding-bottom: 0.279em; padding-right: 0.003em;">π</span></span><span id="MJXc-Node-388" class="mjx-msup"><span class="mjx-base"><span id="MJXc-Node-389" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.224em; padding-bottom: 0.279em;">r</span></span></span><span class="mjx-sup" style="font-size: 70.7%; vertical-align: 0.584em; padding-left: 0px; padding-right: 0.071em;"><span id="MJXc-Node-390" class="mjx-mn" style=""><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.335em;">2</span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></p> <p>اگر شعاع=5 باشد:</p> <p><span id="MathJax-Element-31-Frame" class="mjx-chtml MathJax_CHTML" tabindex="0" style="font-size: 113%;"><span id="MJXc-Node-401" class="mjx-math"><span id="MJXc-Node-402" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-403" class="mjx-mstyle"><span id="MJXc-Node-404" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-405" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.445em; padding-bottom: 0.279em; padding-right: 0.057em;">H</span></span><span id="MJXc-Node-406" class="mjx-mo" style="padding-left: 0.333em; padding-right: 0.333em;"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.058em; padding-bottom: 0.335em;">=</span></span><span id="MJXc-Node-407" class="mjx-mn"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.335em;">2</span></span><span id="MJXc-Node-408" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.224em; padding-bottom: 0.279em; padding-right: 0.003em;">π</span></span><span id="MJXc-Node-409" class="mjx-msup"><span class="mjx-base"><span id="MJXc-Node-410" class="mjx-mn"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.39em;">5</span></span></span><span class="mjx-sup" style="font-size: 70.7%; vertical-align: 0.591em; padding-left: 0px; padding-right: 0.071em;"><span id="MJXc-Node-411" class="mjx-mn" style=""><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.335em;">2</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span id="MathJax-Element-32-Frame" class="mjx-chtml MathJax_CHTML" tabindex="0" style="font-size: 113%;"><span id="MJXc-Node-412" class="mjx-math"><span id="MJXc-Node-413" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-414" class="mjx-mstyle"><span id="MJXc-Node-415" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-416" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.445em; padding-bottom: 0.279em; padding-right: 0.057em;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></span></span></span></span><span id="MathJax-Element-32-Frame" class="mjx-chtml MathJax_CHTML" tabindex="0" style="font-size: 113%;"><span id="MJXc-Node-412" class="mjx-math"><span id="MJXc-Node-413" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-414" class="mjx-mstyle"><span id="MJXc-Node-415" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-416" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.445em; padding-bottom: 0.279em; padding-right: 0.057em;"><span id="MJXc-Node-422" class="mjx-math"><span id="MJXc-Node-423" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-424" class="mjx-mstyle"><span id="MJXc-Node-425" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-426" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.445em; padding-bottom: 0.279em; padding-right: 0.057em;">H</span></span><span id="MJXc-Node-427" class="mjx-mo" style="padding-left: 0.333em; padding-right: 0.333em;"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.058em; padding-bottom: 0.335em;">=</span></span><span id="MJXc-Node-428" class="mjx-mn"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.39em;">50</span></span><span id="MJXc-Node-429" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.224em; padding-bottom: 0.279em; padding-right: 0.003em;">π</span></span></span></span></span></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; H</span></span><span id="MJXc-Node-417" class="mjx-mo" style="padding-left: 0.333em; padding-right: 0.333em;"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.058em; padding-bottom: 0.335em;">=</span></span><span id="MJXc-Node-418" class="mjx-mn"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.335em;">2</span></span><span id="MJXc-Node-419" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.224em; padding-bottom: 0.279em; padding-right: 0.003em;">π</span></span><span id="MJXc-Node-420" class="mjx-mo" style="padding-left: 0.267em; padding-right: 0.267em;"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.003em; padding-bottom: 0.335em;">⋅</span></span><span id="MJXc-Node-421" class="mjx-mn"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.39em;">25</span></span></span></span></span></span></span></p> <br><span id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder1_TextContent_lbPageContent" class="formulaCss"><b><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: 12pt">مثال2</span></b><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: 12pt">: مساحت نیم کره به شعاع 8.3 cm. بدون کف.<br> حل:<br> r = 8.3 cm<br></span><br> مساحت نیم کره =</span><br><span id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder1_TextContent_lbPageContent" class="formulaCss"><font size="3"><span id="MathJax-Element-28-Frame" class="mjx-chtml MathJax_CHTML" tabindex="0" style="font-size: 113%;"><span id="MJXc-Node-374" class="mjx-math"><span id="MJXc-Node-375" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-376" class="mjx-mstyle"><span id="MJXc-Node-377" class="mjx-mrow"><span id="MJXc-Node-385" class="mjx-mo" style="padding-left: 0.333em; padding-right: 0.333em;"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.224em; padding-bottom: 0.335em;"></span></span><span id="MJXc-Node-386" class="mjx-mn"><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.335em;">2</span></span><span id="MJXc-Node-387" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.224em; padding-bottom: 0.279em; padding-right: 0.003em;">π</span></span><span id="MJXc-Node-388" class="mjx-msup"><span class="mjx-base"><span id="MJXc-Node-389" class="mjx-mi"><span class="mjx-char MJXc-TeX-math-I" style="padding-top: 0.224em; padding-bottom: 0.279em;">r</span></span></span><span class="mjx-sup" style="font-size: 70.7%; vertical-align: 0.584em; padding-left: 0px; padding-right: 0.071em;"><span id="MJXc-Node-390" class="mjx-mn" style=""><span class="mjx-char MJXc-TeX-main-R" style="padding-top: 0.39em; padding-bottom: 0.335em;">2</span></span></span></span></span></span></span></span></span></font><br> <i><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: 12pt">SA = 2 </span></i><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: 12pt">× </span><i><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: 12pt">π </span></i><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: 12pt">×</span><i><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: 12pt"> r</span><sup><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: 12pt">2</span></sup><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: 12pt"> </span></i><br> <i><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: 12pt">SA = 2 </span></i><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: 12pt">× </span><i><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: 12pt">π </span></i><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: 12pt">×</span><i><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: 12pt"> 8.3</span><sup><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: 12pt">2</span></sup><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: 12pt"> </span></i><br> <i><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: 12pt">SA = 432.62</span></i><br> <span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: 12pt">مساحت نیم کره= 432.62 cm</span><sup><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: 12pt">2</span></sup><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: 12pt">.</span><br> </span><br> text/html 2017-05-21T01:49:59+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی اثبات جبری مجموع دوعدد زوج وفرد http://fathi5.mihanblog.com/post/1981 مجموع دوعدد زوج وفرد ، عددی فرد می شود:<br>&nbsp;<font size="2" color="#6633FF"><b>اثبات:</b></font><br><font size="2"><b>حل= a,b دوعدد داریم که a فرداست وb زوج باشد اگر <br>&nbsp; &nbsp;&nbsp; ' a=2k &nbsp; و &nbsp; <br>b=2k+1<br>مجموع انها&nbsp; :&nbsp;&nbsp; <br>b=2k+1&nbsp;&nbsp; , &nbsp;&nbsp;&nbsp; ' a=&nbsp; 2k &nbsp;&nbsp; <br><br>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = &nbsp; (&nbsp; 'a+b=2k+1+( 2k&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>(k'+k)1+2<u>=</u><br><font color="#990000">اگرعبارت&nbsp; </font></b></font><font size="2" color="#990000"><b>(k'+k)&nbsp; را&nbsp;&nbsp; " k&nbsp;&nbsp;&nbsp; بنامیم حاصل جمع&nbsp; دوعدد a+b برابر&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2k"+1&nbsp; می شود .پس:<br>که حاصل جمع دو عدد a,bزوج وفرد&nbsp; عددی فرد می شود.</b></font><font color="#990000"><br></font><u><u><br></u></u> text/html 2017-05-15T03:26:10+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی کلید اولیه آزمون تیزهوشان هفتم و نهم http://fathi5.mihanblog.com/post/1980 <div align="center"><div class="col-md-6" style="margin-top:5px;"> <img style="border: 6px solid #000;" src="http://sampad.medu.ir/portal/fileLoader.php?code=bd94de375a8d24777441801494667545" width="400"> </div></div><br><div class="news-brief">كلید اولیّۀ آزمون ورودی دبیرستان‌های دورۀ اوّل و دوم استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی ۹7-1396 از سوی مركز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان منتشر شد. </div> <div class="col-md-6" style="margin-top:5px;"> <br> </div> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <br> <h1 dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size:18px">معلّمان و صاحب‌نظران گرامی و دیگر علاقمندان می‌توانند نظرات و پیشنهادهای خود را جهت بررسی، در قالب نمون‌برگ‌های پیوست (نمون‌برگ دریافت نظرات و پیشنهادها در خصوص كلید اوّلیّۀ آزمون ورودی) تنظیم و حدّاكثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه دوم خرداد ماه ۱۳۹6، از طریق رایانامه به نشانی <a href="mailto:sampad@medu.ir"><span dir="LTR">sampad@medu.ir</span></a> ارسال نمایند. <u>لازم به ذكر است، نظرات و پیشنهادهای مربوط به هر سؤال می‌بایست در یك نمون‌برگ جداگانه نوشته شود.</u><u> به نظرات و پیشنهادهایی كه در قالب نمون برگ پیوست نباشد هیچ‌گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد. </u></span></h1> <h1 dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size:18px">گفتنی است آزمون ورودی دبیرستان‌های دورۀ اوّل و دوم استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی ۹7-۱۳۹6 روزهای پنج‌شنبه و جمعه 14 و 15 اردیبهشت ماه 1396در سراسر كشور برگزار گردید. نتایج این آزمون در اوایل تیرماه (بعد از آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی) &nbsp;اعلام خواهد شد. برای دریافت فایل مورد نظرتان بر روی جمللات زیر کلیک کنید<br></span></h1> <h1 dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size:18px"><a href="http://10.30.170.46/portal/fileLoader.php?code=ee0abc16861e8faf8903f01494667430">كلید اوّلیة آزمون ورودی دبیرستان‌های دورة اوّل </a></span></h1> <h1 dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size:18px"><a href="http://10.30.170.46/portal/fileLoader.php?code=1af8d8f9c4e2cda6ebecfe1494667478">نمون برگ دریافت نظرات و پیشنهاد‌های آزمون‌ ورودی دبیرستان‌های دورة اوّل</a></span></h1> <h1 dir="RTL" style="text-align: justify;">&nbsp;</h1> <h1 dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size:18px"><a href="http://10.30.170.46/portal/fileLoader.php?code=de612c15eb13477a3b1a881494667444">كلید اوّلیة آزمون ورودی دبیرستان‌های دورة دوم</a></span></h1> <h1 dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size:18px"><a href="http://10.30.170.46/portal/fileLoader.php?code=af9daca787d188082c6c291494667501">نمون‌برگ دریافت نظرات و پیشنهاد‌های آزمون‌ ورودی دبیرستان‌های دورة دوم</a></span></h1> <h1 style="text-align: justify;">&nbsp;<font size="2">منبع:<a href="http://sampad.medu.ir/portal/home.php?ocode=1000000813&amp;block=news&amp;id=387467" target="" title="">مرکز ملی استعدادهای درخشان ایران</a></font></h1> </div> </div><br> text/html 2017-05-13T02:33:53+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی تصویر درآینه مقعر http://fathi5.mihanblog.com/post/1979 &nbsp;&nbsp; <br><br>منبع :http://elearning.roshd.ir/samirayan/ketab1/html/k1-f4-046.htm<br><br><p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="center"><b><font color="#000080"> <span dir="RTL" style="font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> چگونگی تشكیل تصویر در آینه مقعر</span></font></b></p> <table style="border-collapse: collapse" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="15" border="0"> <tbody><tr> <td width="50%"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="center"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> 2- جسم خارج از</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="fa"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><font size="2"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="fa">&nbsp; </span>P&gt;C</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="center"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="fa"> تصویر بین</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">F<span lang="fa"> و </span>C&nbsp; <span lang="fa">و&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/image074q.gif" width="64" height="20" border="0"></span></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="center"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> كوچكتر از جسم- معكوس- حقیقی</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="fa">&nbsp; </span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">q&lt; p&nbsp; <span lang="fa">و </span>q &gt;0</span> </p><p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="center">&nbsp; </p></td> <td width="50%"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="center"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> 1- جسم در بی‌نهایت</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="fa"> <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/image059q.gif" width="41" height="17" border="0"></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="center"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> تصویر در كانون كوچكتر از جسم</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="fa"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">q=f</span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="center"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> حقیقی- معكوس </span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">q&lt; p&nbsp; <span lang="fa">و </span>q &gt;0</span> </p><p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="center"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> چون پرتوها از بی‌نهایت می‌تابد پس تصویر در</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma"> F<span lang="fa"> </span></span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> تشكیل می‌شود</span></p></td> </tr> <tr> <td width="50%"> <div align="center"> <center> <table style="border-collapse: collapse" width="27%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="3"> <tbody><tr> <td width="100%"> <p style="line-height: 200%"> <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/image068jakl.gif" width="212" height="104" border="0"></p></td> </tr> </tbody></table> </center> </div></td> <td width="50%"> <div align="center"> <center> <table style="border-collapse: collapse" width="27%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="3"> <tbody><tr> <td width="100%"> <p style="line-height: 200%"> <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/image069jakl.gif" width="181" height="110" border="0"></p></td> </tr> </tbody></table> </center> </div></td> </tr> <tr> <td width="50%"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="center"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> 4- جسم بین </span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="en-us"> F</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma"> و <span lang="en-us">C</span>&nbsp;&nbsp; و&nbsp; q &gt;0</span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="center"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> تصویر خارج از</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma"> <span lang="en-us">C</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/image087q.gif" width="39" height="21" border="0"></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="center"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> بزرگتر از جسم</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;&nbsp; <span lang="en-us">q &gt;C</span></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="center"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> معكوس- حقیقی</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp; <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/image091q.gif" width="37" height="21" border="0"></span></p></td> <td width="50%"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="center"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> 3- جسم روی مركز</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma"> <span lang="en-us">C</span>&nbsp; <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/image080q.gif" width="68" height="20" border="0"></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="center"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> تصویر برابر جسم </span> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">–<span dir="RTL" lang="AR-SA"> حقیقی- معكوس</span><span dir="RTL"> </span></span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma"> <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/image080q.gif" width="68" height="20" border="0"></span> </p><p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="center">&nbsp; </p><p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="center">&nbsp; </p></td> </tr> <tr> <td width="50%"> <div align="center"> <center> <table style="border-collapse: collapse" width="8%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="3"> <tbody><tr> <td width="100%"> <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/image085jakl.gif" width="207" height="115" border="0"></td> </tr> </tbody></table> </center> </div></td> <td width="50%"> <div align="center"> <center> <table style="border-collapse: collapse" width="27%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="3"> <tbody><tr> <td width="100%"> <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/image086jak.gif" width="207" height="105" border="0"></td> </tr> </tbody></table> </center> </div></td> </tr> <tr> <td width="50%"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="center"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> 6- جسم بین</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma"> <span lang="en-us">F</span> و آینه</span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="center"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> تصویر پشت آینه</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma"> <span lang="en-us">p&lt;f</span> <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/image104q.gif" width="20" height="16" border="0"> </span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> بزرگتر از جسم و مجازی</span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="center"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> و مستقیم</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;&nbsp; <span lang="en-us">q&gt;p</span></span> </p><p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="center">&nbsp; </p></td> <td width="50%"> <p style="line-height: 200%" align="center"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> 5- جسم روی كانون&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p style="line-height: 200%" align="center"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> تصویر در بی‌نهایت</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma"> <span lang="en-us">p=4</span></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="center"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> بزرگتر از جسم&nbsp; <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/image096q.gif" width="43" height="17" border="0"></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="center"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> حقیقی- معكوس</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp; <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/image098q.gif" width="52" height="19" border="0"></span></p></td> </tr> <tr> <td width="50%"> <div align="center"> <center> <table style="border-collapse: collapse" width="52%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="3"> <tbody><tr> <td width="100%"> <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/image100jak.gif" width="218" height="132" border="0"></td> </tr> </tbody></table> </center> </div></td> <td width="50%"> <div align="center"> <center> <table style="border-collapse: collapse" width="33%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="3"> <tbody><tr> <td width="100%"> <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/image101jak.gif" width="184" height="117" border="0"></td> </tr> </tbody></table> </center> </div></td> </tr> </tbody></table> <div align="center"> <center> <table style="border-collapse: collapse" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="15" border="0"> <tbody><tr> <td width="100%"> <div align="right"> <table style="border-collapse: collapse" width="29%" cellspacing="0" cellpadding="15" border="3" bgcolor="#FF9900"> <tbody><tr> <td width="100%"> <p class="MsoBodyText2" dir="RTL" style="line-height: 200%" align="center"> <span style="font-family:Tahoma" lang="AR-SA"> <font size="4" color="#000080">فعالیت تحقیقی</font></span></p></td> </tr> </tbody></table> </div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="justify"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> یك شمع را بین آینه تا فاصله بی‌نهایت از آینه مقعر دور كنید چگونگی بزرگی و مكان تصویر و جسم را مقایسه كنید.</span></p></td> </tr> <tr> <td width="100%"> <div align="right"> <table style="border-collapse: collapse" width="37%" cellspacing="0" cellpadding="15" border="3" bgcolor="#FFFF99"> <tbody><tr> <td width="100%"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="center"> <span style="font-family:Tahoma" lang="AR-SA"> <font size="4" color="#000080">در یك آینه مقعر</font></span></p></td> </tr> </tbody></table> </div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="justify"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> اكر جسم بین</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="en-us"> F</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma"> و <span lang="en-us">C</span> </span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> جابجا شود تصویر بین</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma"> <span lang="en-us">C</span> </span><font size="2"> <span style="font-family:Tahoma" lang="AR-SA">و بی نهایت جابجا می شود</span><span style="font-family:Tahoma">.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 200%" align="justify"> <span dir="LTR" style="font-family:Tahoma"><font size="2">&nbsp;</font></span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA">اگر جسمی بین</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="en-us">C</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma"> </span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> و بی نهایت جابجا شود تصویر بین</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma"> <span lang="en-us">C</span> و <span lang="en-us">F</span> </span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> جابجا می شود.</span></p> <p style="line-height: 200%" dir="rtl" align="justify"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> اگر جسمی بین</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma"> <span lang="en-us">F</span> </span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> و بی نهایت جابجا شود تصویر بین بی نهایت و </span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="en-us"> F</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma"> </span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> جابجا می شود.</span></p> <p style="line-height: 200%" dir="rtl" align="justify"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> اگر جسمی بین</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma"> <span lang="en-us">F</span> و <span lang="en-us">C</span> </span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> با سرعت</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma"> <span lang="en-us">V</span> </span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> جابجا شود، تصویرش بین بی نهایت و </span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="en-us"> C</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma"> </span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> با سرعت</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma"> َ<span lang="en-us">V</span> </span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> جابجا می‌شود كه</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma"> <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/image108q.gif" width="43" height="19" border="0"></span></p> <p style="line-height: 200%" dir="rtl" align="justify"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> اگر جسمی بین</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma"> <span lang="en-us">C</span> </span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> و بی نهایت با سرعت </span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;<span lang="en-us">V</span> </span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> جابجا شود، و تصویرش بین </span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">&nbsp;<span lang="en-us">C</span> و <span lang="en-us">F</span> </span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> با سرعت</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma"> َ<span lang="en-us">V</span> </span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> جابجا می‌شود كه<img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/image110q.gif" width="43" height="19" border="0"></span></p></td> </tr> </tbody></table> </center> </div> <table style="border-collapse: collapse" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="15" border="0"> <tbody><tr> <td colspan="2"> <div align="right"> <table style="border-collapse: collapse" width="36%" cellspacing="0" cellpadding="15" border="3" bgcolor="#FFFF99"> <tbody><tr> <td width="100%"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%"> <b><span style="font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><font color="#000080">كاربرد آینه‌ها</font></span></b></p></td> </tr> </tbody></table> </div></td> </tr> <tr> <td width="52%"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> 2- فرستنده در كانون&nbsp; (گیرنده در ماهواره)</span></p> <div align="center"> <center> <table width="33%" height="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td width="100%" height="1"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="center"> <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/k1-f4-41.gif" width="173" height="135" border="0" align="top"></p></td> </tr> </tbody></table> </center> </div></td> <td width="48%"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="en-us"> 1- </span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> تصویر ستارگان و سیارات پس از برخورد به آینه‌های مقعر در كانون قابل رصد است.</span></p> <div align="center"> <center> <table width="10%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td width="100%" align="center"> <p style="line-height: 200%" align="center"> <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/k1-f4-002.gif" width="192" height="154" border="0" align="top"></p></td> </tr> </tbody></table> </center> </div></td> </tr> </tbody></table> <table style="border-collapse: collapse" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="15" border="0"> <tbody><tr> <td width="52%"> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%; line-height:200%" dir="rtl"><span style="font-family:Tahoma" lang="AR-SA"> <font size="2">4- آینه‌های قابل استفاده در خودروها آینه راننده در بالای فرمان و آینه بغل (آینه محدب)</font></span></p> <div align="center"> <center> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td width="50%"> <p style="line-height: 200%" align="center"><span lang="en-us"> <font size="2"> <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/k1-f4-006.gif" width="156" height="127" border="0"></font></span></p></td> <td width="50%"> <p style="line-height: 200%" align="center"><span lang="en-us"> <font size="2"> <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/k1-f4-008.gif" width="161" height="126" border="0"></font></span></p></td> </tr> </tbody></table> </center> </div></td> <td width="48%"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%; line-height:200%"><font size="2"><span style="font-family:Tahoma" lang="AR-SA">3- آینه‌های دندانپزشكی (آینه مقعر)</span><span style="font-family:Tahoma" lang="en-us"> </span></font> <span style="font-family:Tahoma;font-weight:normal" lang="AR-SA"> <font size="2">تصویر مجازی و مستقیم</font></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> دندان بیمار در آینه‌های دندانپزشكی در فاصله كانونی آینه قرار دارد تصویر آن توسط پزشك قابل رویت است.</span> </p><div align="center"> <center> <table width="10%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td width="100%"> <p style="line-height: 200%" align="center"> <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/k1-f4-009.gif" width="161" height="155" border="0"></p></td> </tr> </tbody></table> </center> </div></td> </tr> <tr> <td width="52%"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%"><span style="font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><font size="2">6- آینه مقعر در لامپ چراغ</font></span></p> <div align="center"> <center> <table width="49%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td width="100%"> <p style="line-height: 200%" align="center"> <font size="2"> <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/Tk1-f4-07.gif" width="209" height="148" border="0"></font></p></td> </tr> </tbody></table> </center> </div></td> <td width="48%"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%; line-height:200%"><span style="font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><font size="2">5- آینه در جاده‌ها (محدب)</font></span></p> <div align="center"> <center> <table width="32%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td width="100%"> <p style="line-height: 200%" align="center"> <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/k1-f4-010.gif" width="211" height="141" border="0"></p></td> </tr> </tbody></table> </center> </div></td> </tr> <tr> <td width="52%"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%"><span style="font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><font size="2"> &nbsp;&nbsp;8- آینه‌های مورد استفاده در آرایشگاهها (آینه تخت)</font></span></p> <div align="center"> <center> <table width="38%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td width="100%"> <p style="line-height: 200%" align="center"> <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/Tk1-f4-06.gif" width="170" height="118" border="0"></p></td> </tr> </tbody></table> </center> </div></td> <td width="48%"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%"><span style="font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><font size="2"> 7- پریسكوپ در زیر&nbsp; دریایی‌ها و جبهه‌های جنگ (آینه تخت)</font></span></p> <div align="center"> <center> <table width="19%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td width="100%"> <p style="line-height: 200%" align="center"> <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/Tk1-f4-03.gif" width="183" height="118" border="0"></p></td> </tr> </tbody></table> </center> </div></td> </tr> </tbody></table> <div align="center"> <center> <table style="border-collapse: collapse" width="100%" height="308" cellspacing="0" cellpadding="15" border="0"> <tbody><tr> <td width="100%" height="229"> <div align="right"> <table style="border-collapse: collapse" width="27%" cellspacing="0" cellpadding="15" border="3" bgcolor="#FFFF99"> <tbody><tr> <td width="100%"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="center"> <font size="4" color="#000080"> <span style="font-family: Tahoma; " lang="AR-SA"> آینه‌های محدب</span></font></p></td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; text-kashida: 0%; line-height: 200%"> <span style="font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><font size="2">اگر سطح بیرونی كره‌ای آینه باشدآن را آینه محدب می‌گویند. حال به بررسی چند نقطه مهم در مورد یك آینه كروی محدب می‌پردازیم.</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; text-kashida: 0%; line-height: 200%"> <b><span style="font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><font size="2">كانون آینه محدب: </font></span></b> <span style="font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><font size="2">اگر چند پرتو، به طور موازی به یك آینه محدب بتابد پرتوهای بازتاب از هم دور می شوند و امتداد آنها همدیگر را در نقطه ای پشت آینه قطع می كنند به آن نقطه كانون آینه محدب گویند.</font></span></p></td> </tr> <tr> <td width="100%" height="19"> <p dir="rtl"> <b><span style="font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><font size="2">مركز انحنای آینه: </font></span></b> <span style="font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><font size="2">&nbsp;مركز كره ای كه آینه از آن جدا شده مركز انحنای آینه محدب می‌گویند كه پشت آینه واقع است. </font></span></p></td> </tr> <tr> <td width="100%" height="19"> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="line-height: 200%" align="justify"> <b><span style="font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><font size="2">&nbsp;شعاع انحنای آینه:</font></span></b><span style="font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><font size="2"> شعاع كره ای&nbsp; كه آینه از آن جدا شده، شعاع انحنای آینه محدب می‌گویند.</font></span></p></td> </tr> <tr> <td width="100%" height="19"> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; text-kashida: 0%; line-height: 200%"> <b><span style="font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><font size="2">&nbsp;مـحور اصـلی:</font></span></b><span style="font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><font size="2"> به خطی كه مركز انحنای آینه را به كانون آینه وصل می‌كند محور اصلی می‌گویند.</font></span></p></td> </tr> </tbody></table> </center> </div> <div align="center"> <center> <table style="border-collapse: collapse" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="15" border="0"> <tbody><tr> <td width="50%"> <table style="border-collapse: collapse" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody><tr> <td width="100%"> <p style="line-height: 200%"> <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/image125jak.gif" width="327" height="168" border="0"></p></td> </tr> </tbody></table></td> <td width="50%"> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; text-kashida: 0%; line-height: 200%"> <b><span style="font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><font size="2">&nbsp;</font></span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA">رأس</span></b><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> <b>آینه :</b> محل تقاطع محور اصـلی و آینـه را رأس آیـنه می‌گوینـد. در شـكل مقابـل نقاط فوق نشان داده شده، رابطه زیر در آینه محدب نیز صادق است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: left; text-kashida: 0%; line-height: 200%"> <font size="2"> <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/image112.gif" width="40" height="38" border="0"></font></p></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> در آینه محدب نیز مانند آینه مقعر پرتوهایی هستند كه موقع تشكیل تصویر از آنها استفاده می كنیم. به جدول زیر توجه كنید.</span></p></td> </tr> </tbody></table> </center> </div> <table style="border-collapse: collapse" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="15" border="0"> <tbody><tr> <td width="48%" align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> 2) اگر پرتوی موازی با محور اصلی بتابد طوری بازتاب می كند كه امتداد پرتو بازتاب از كانون عبور می‌كند.</span></p> <div align="center"> <center> <table width="36%" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td width="100%"> <p style="line-height: 200%"> <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/image128jak.gif" width="269" height="141" border="0"></p></td> </tr> </tbody></table> </center> </div></td> <td width="52%" align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> 1)</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="en-us"> </span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> اگر پرتوی طوری بتابد كه امتداد آن از كانون عبور كند به طور موازی با محور اصلی بازتاب می كند.</span></p> <div align="center"> <center> <table width="34%" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td width="100%"> <p style="line-height: 200%"> <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/image130jak.gif" width="277" height="141" border="0"></p></td> </tr> </tbody></table> </center> </div></td> </tr> <tr> <td width="48%" align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="justify"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="FA"> 4) </span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> اگر پرتوی به راس طوری بتابد كه با محور اصلی زاویه</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma"> </span> </p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="justify"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma"> <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/image118.gif" width="15" height="15" border="0"> </span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> بسازد در طرف دیگر طوری بازتاب می كند كه با محور زاویه</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma"><img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/image118.gif" width="15" height="15" border="0"> بسازد.</span></p> <div align="center"> <center> <table width="37%" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td width="100%"> <p style="line-height: 200%"> <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/image132jak.gif" width="250" height="136" border="0"></p></td> </tr> </tbody></table> </center> </div></td> <td width="52%" align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="FA"> 3) </span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> اگر پرتوی طوری بتابد كه امتداد آن از مركز انحنا بگذرد بر روی خود بازتاب می كند.</span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%">&nbsp;</p> <div align="center"> <center> <table style="border-collapse: collapse" width="45%" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td width="100%"> <p style="line-height: 200%"> <img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/image131jakl.gif" width="300" height="108" border="0"></p></td> </tr> </tbody></table> </center> </div></td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="100%" align="justify"> <p style="line-height: 200%" dir="rtl"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> بدین ترتیب می توان به كمك پرتوهای فوق تصویر جسمی را كه در مقابل آینه واقع شده است تشكیل داد.</span></p></td> </tr> </tbody></table> <table style="border-collapse: collapse" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="15" border="0"><tbody><tr> <td colspan="2" align="justify"> <div align="right"> <table style="border-collapse: collapse" width="39%" cellspacing="0" cellpadding="15" border="3" bgcolor="#FFFF99"> <tbody><tr> <td width="100%"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%" align="center"><font color="#000080"> <span dir="RTL" style="font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> <font size="4">تصویر در آینه‌های محدب</font></span></font></p></td> </tr> </tbody></table> </div></td> </tr> <tr> <td width="50%" align="justify"> <div align="center"> <center> <table width="100%" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td width="100%" align="center"> <p style="line-height: 200%"><img src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/K1Images/image137jak.gif" width="283" height="143" border="0"> </p></td> </tr> </tbody></table> </center> </div></td> <td width="50%" align="justify"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%"> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> شمعی به طول</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="en-us"> AB</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma"> </span> <span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> را در مقابل آینه محدب قرار می‌دهیم از نقطه</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma"> <span lang="en-us">A </span></span> <span style="font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><font size="2">در راس شمع </font></span></p> <p class="MsoBodyText2" dir="RTL" style="line-height: 200%"> <span style="font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><font size="2">&nbsp;1)یك پرتو موازی با محور اصلی به آینه می‌تابانیم امتداد بازتاب آن در پشت آینه در كانون مجازی جمع می‌شود. (عبور می‌كند)</font></span></p> <p class="MsoBodyText2" dir="RTL" style="line-height: 200%"> <span style="font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><font size="2">&nbsp;</font></span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma" lang="AR-SA">2) یك پرتو از راس جسم و مركز آینه محدب عبور می‌دهیم این دو پرتو همدیگر را در هر جایی كه قطع كنند محل قطع پرتوها محل تشكیل تصویر مجازی است</span><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma">.</span></p></td></tr></tbody></table><br> text/html 2017-05-12T03:33:10+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی نیم دایره http://fathi5.mihanblog.com/post/1978 <br>قطاعها ی دایره:&nbsp;&nbsp; قسمتی از دایره را <font color="#FF6666">قطاع</font> گویند.<br>یک قطاع بارسم وتر(پاره خطی که از یک نقطه روی محیط به یک نقطه دیگر روی محیط وصل&nbsp; شود.) یا رسم&nbsp; دو یا چند شعاع ایجاد می شودشکلها ی زیر<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#CC0000"><b> قطاع-نیم دایره</b></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.mathsisfun.com/geometry/images/semicircle.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#CC0000"><b> قطاع-یک چهارم <img src="http://www.mathsisfun.com/geometry/images/quadrant.gif" alt="" width="104" vspace="0" hspace="0" height="120" border="0" align="bottom">دایره</b></font> <br>&nbsp;در شکل های بالا&nbsp;&nbsp; نیم دایره ویک چهارم دایره&nbsp;&nbsp; هم قطاع&nbsp; های دایره هستند.<br>مساحت&nbsp; یک قطاع دایره:شما&nbsp;&nbsp; با توجه به شکل&nbsp; می توانید مساحت یک دایره&nbsp; را به دست آورید مساحت قطاع را با مقایسه اندازه زاویه قطاع و <a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/538" target="" title="">زاویه کل دایره&nbsp; </a>محاسبه کنیم<br><p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; نیم دایره ای به قطر 400 سانتی متر داریم . محیط آن را حساب کنید؟</p> <p dir="rtl">&nbsp;محیط=2÷ (قطر×3.14)+ قطر</p><p dir="rtl">400×3.14=1256</p><p dir="rtl">12.56÷2=628&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 628+400=1028 محیط نیم دایره<br></p><p dir="rtl">1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; راه بدست آوردن محیط دایره را به طور کامل با رسم شکل بیان کنید؟ <br></p><p dir="rtl"><br></p> <p dir="rtl">&nbsp;<img src="http://www.onlinemath4all.com/images/semicircle.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p> <p>&nbsp;مساحت دایره= شعاع ×شعاع×3.14 = <font size="3"><b>πR<sup>2</sup></b></font>, اگر&nbsp; R شعاع باشد.<font size="3"><b>π عددپی<br></b></font></p> <p> پس مساحت نیم دایره:&nbsp; نصف مساحت دایره است.<span style="white-space: nowrap; visibility: visible;" class="solo"></span></p><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: middle; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; top: 0.05em;">مساحت نیم دایره =<div style="display: table-cell; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;"><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding: 0px 0.2em; vertical-align: middle; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;" class="frac"><div style="display: block; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;"><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: middle; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; top: 0.05em;"><div style="display: table-cell; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;">π</div><div style="display: table-cell; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;"><div style="display: inline-table; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; padding-left: 0.1em; padding-right: 0.1em;" class="exp"><div style="display: table-cell; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px;">R<sup>2</sup></div><div style="display: table-cell; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: top; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; font-size: 80%; top: -1px; left: 1px;"><br></div></div></div></div></div><div style="display: block; line-height: 1.1em; padding-bottom: 0.07em; vertical-align: baseline; text-align: center; position: relative; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-top: 1px solid;">2</div></div></div></div> پس:<br> <i>R</i>&nbsp; =شعاع<br> <i>π</i> = عددپی, تقریبا 3.142 <p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(0, 0, 238);font-size: 15px;"><u><b>مثال 1:</b></u></span></p><p style="text-align: left;">مساحت نیم دایره به شعاع 7 cm.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></p><p style="text-align: left;">حل:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 17px;color: rgb(49, 17, 212);"><b>مساحت نیم دایره =نصف مساحت دایره&nbsp; = (1/2)</b></span> <span style="color: rgb(49, 17, 212);font-size: 19px;"><b>Π r²</b></span></p><p style="text-align: left;">&nbsp;&nbsp; r= 7 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و &nbsp;&nbsp; Π = 3.14 <br></p><p style="text-align: left;">&nbsp;&nbsp; cm²&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76.93&nbsp; =&nbsp; (1/2)×&nbsp; (3.14)× 7×7 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></p><p style="text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></p><p style="text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></p> <hr style="color:#0000ee;background-color:#0000ee;border-style:solid;width:100%;height:1px;margin-left:0px;text-align:left;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 15px;color: rgb(0, 0, 238);"><u><b>مثال 2:</b></u></span></p><p style="text-align: left;">مساحت نیم دایره به شعاع3.5 cm.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></p><p style="text-align: left;">حل:</p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 17px;color: rgb(49, 17, 212);"><b><span style="font-size: 17px;color: rgb(49, 17, 212);"><b>مساحت نیم دایره =نصف مساحت دایره</b></span>&nbsp; = (1/2)</b></span> <span style="color: rgb(49, 17, 212);font-size: 19px;"><b>Π r²</b></span></p><p style="text-align: left;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; شعاع r = 3.5 cm&nbsp; و &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Π = 3.14 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cm²&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 19.2325&nbsp; =&nbsp; (1/2)×&nbsp; (3.14)×3.5×3.5 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p style="text-align: left;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></p><hr style="color:#0000ee;background-color:#0000ee;border-style:solid;width:100%;height:1px;margin-left:0px;text-align:left;">حالا محیط نیم دایره.<br><br><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 17px;color: rgb(28, 8, 204);"><b><span style="font-size: 17px;color: rgb(28, 8, 204);"><b>محیط&nbsp; دایره =&nbsp; 3.14 ×قطر</b></span></b></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 17px;color: rgb(28, 8, 204);"><b><span style="font-size: 17px;color: rgb(28, 8, 204);"></span>محیط نیم دایره = محیط نصف دایره +قطر<br></b></span></p><p style="text-align: left;"><span style="font-size: 15px;color: rgb(0, 0, 238);"><b><u>مثال 1 :</u></b></span></p><p style="text-align: left;">محیط نیم دایره به قطر&nbsp; 7 cm.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></p><p style="text-align: left;">r شعاع = نصف قطر<br></p><p style="text-align: left;">r = 7/2</p><p style="text-align: left;">r = 3.5 </p><p style="text-align: left;"><font size="3" color="#CC0000"><b>می توان عدد پی را 22/7 بگیریم=3.14 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 17px;color: rgb(28, 8, 204);"><b>محیط نیم دایره = محیط نصف دایره +قطر</b></span></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10.99+7=17.99 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10.99=2÷(3.5×2×3.14 ) &nbsp; <br></p><p> <br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شعاعr = 3.5 &nbsp;&nbsp; و Π = 3.14</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></p> <hr style="color:#0000ee;background-color:#0000ee;border-style:solid;width:100%;height:1px;margin-left:0px;text-align:left;"><br><p>شعاع, قطر, کمان و محیط (واحد. متر), مساحت (. واحد مترمربع).</p> <br><br> <center><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr> <td><img src="https://rechneronline.de/pi/img/w/semicircle-radius.png" alt="Semicircle, radius" width="280" height="150"><br>شعاع دایره<br></td><td><img src="https://rechneronline.de/pi/img/w/semicircle-diameter.png" alt="Semicircle, diameter" width="241" height="150"><br>قطر دایره<br></td> </tr></tbody></table><br> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr> <td><img src="https://rechneronline.de/pi/img/w/semicircle-arc-length.png" alt="Semicircle, arc length" width="253" height="150"><br>کمان دایره <br></td><td><img src="https://rechneronline.de/pi/img/w/semicircle-perimeter.png" alt="Semicircle, perimeter and area" width="286" height="150"><br>محیط نیم دایره p( زرد &nbsp; ), مساحت ( خاکستریA</td> </tr></tbody></table></center> <br><br> <ins class="adsbygoogle" style="display: inline-block; width: 728px; height: 0px;" data-ad-client="ca-pub-9435517763545530" data-ad-slot="2579545285" data-adsbygoogle-status="done"><ins id="aswift_2_expand" style="display: inline-table; border: medium none; height: 0px; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; visibility: visible; width: 728px; background-color: transparent;"><ins id="aswift_2_anchor" style="display: block; border: medium none; height: 0px; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; visibility: visible; width: 728px; background-color: transparent; overflow: hidden; opacity: 0;"></ins></ins></ins><p>&nbsp;<img src="https://mathspace-production-media.mathspace.co/media/upload/images/001_Chapter_Entries/Measurement/combined-shape-perimeter2.png" alt="" width="217" vspace="0" hspace="0" height="216" border="0" align="bottom"></p> <p><font size="3">29.6 =محیط نیم دایره +4+8.4+4=</font><br></p><span></span><p dir="rtl"><br></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">4-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نسبت محیط یک مربع به محیط یک دایره 1 به 2 است اگر قطر دایره 16 سانتی متر باشد مساحت مربع را حساب کنید؟</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">5-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شعاع دایره ای 25/ 0 است محیط آن را حساب کنید؟</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">6-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25%ار یک دایره به شعاع 200 سانتی متر را رنگ زده ایم محیط قسمت رنگ زده را حساب کنید؟</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">7-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر محیط یک میدان به شکل دایره 70/15 متر باشد . فکر می کنید شعاع دایره چند متر باشد؟</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">8-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر 10 سانتی متر به قطر دایره ای افزوده شود . چند سانتی متر به محیط آن افزوده می شود؟</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">9-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در داخل یک دایره به قطر 400 سانتی متر یک مربع به ضلع 20 سانتی متر رنگ شده است . محیط شکل را حساب کنید؟</p> <p dir="rtl">10-&nbsp; محیط دایره ای با محیط مربعی برابر است . اگر شعاع دایره 200 متر باشد . محیط مربع را حساب کنید؟</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">11-&nbsp; یک مثلث متساوی الاضلاع&nbsp; داریم که محیط آن 30 سانتی متراست. با کمک هر ضلع&nbsp; این مثلث نیم دایره ای رسم کنید . اکنون محیط کل شکل را حساب کنید ؟(هر ضلع مثلث قطر دایره&nbsp;می شود)</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <br><br><br> text/html 2017-05-11T02:09:50+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی 11 گسترده مکعب http://fathi5.mihanblog.com/post/1977 <br><br><h3>گسترده مکعب</h3><p>مکعب از 6 وجه تشکیل می شود که این وجه ها به صورتهای مختلف کنارهم قرار می گیرند.</p><p> <b>11مورد گسترده </b>میتواند ایجاد شود که شرایط ایجاد یک مکعب را فراهم کند <br></p> <p><br></p> <p><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAiQAAAEOCAAAAACcR1NhAAAHuUlEQVR42u3d/0/UdQDHcf8FN9ec3+gHM7kM1PwGhwHjTORQQ8wvGWkh084gkpE4HRUrLZyRFoXNreZsOplfWDI0tVzf1qYjYUoOrSZNV41VSGOW6DXhl8h7HXcf3ufdfT7P56+vD2/58ti9+cEbw/xEgzSMbwGBhEBCICGQEEgIJAQSomgg+fuGlW5G43xLJ93oBcmQeyRLNkIus8pDPj/VyvmpvkBHJcjn00bJaUqNvZF0vWq67rv/Oa/+TPR0IXQkls7/yRfe81eL5HTC5kg6co+rtvjktOZNOc27BhLbIVkrHzq2U05vnZTTapCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIDGJ5Najul0mfsYeff4OkMQHkt75vapzFSaQ5Mjz24tBEidIFsip1QgS/ZX8ABKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAFJhJE85pYNl8vU0Xo6MPD8BVbOnxYQyVT5/PSRcnrI7kg8+1QVK+VUsElOmdcMfSlBXknqPzRwfuBXEj+vJHcj6X5Xtu4JOS0q1h/2F0jshiRI1q4bY18KSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhInIdm8WlU4Tk6LkuW0+puB51fpJ8fKZSlIYgrJnDbV+Uw5NRTJafuegefPlU+2pcvlU5DEFBKv4etm/55Qz+e6AQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkMQmkhEeVUqCnJJCRzJGHpKmJ09DICSj5eNTHYyk/KxqvTEk2T2q5hfl1NMb8vnz5BkX18jpcG0gJM/K5486GEl6iWp2dK8bI+cHuW4aa7lu4v53EpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQktkPirla94ZLT+kw5rfgfknT5ZPVEuWzQn1X1dyC550hONagOz5DTznw5NXQMPP+0fnKaXHblymnz+yC550j8hq8bI195kOvmE5CABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIIowkwadaZgTJA/L8gkly8gZE4pLPz3fLyddmcyTV11VbjSGZ3aI6ZARJujy/aamcWjoDIcmXj+8ql9NLx22OJDFbNdHe103ArF03O+yOxLG/k4AEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgiSUk0w+rdhhBMkOeX+eV0yaQxBQS1zZVmREkk+T5FWly2nYOJFw3g1w3/w0kIAEJSEBiFsn5HN23IAHJnb58pUv1dgNIQNKHZKt8qA4kIAEJSEACEpCAJNjHNRbr/gEJSO5UubdZ5ekBCUj6kJyV02KQgAQkIAEJSEACknBz1agqjCBJludXhoskRR71XJ6c8gwhaa3R/WF3JPW6VhNIDunzm8ND0lNvqV/MIKnbIP+FnMtRRPLFFLdq8tf+KBcqklAKDYnhwkWiP5GSaCKJ6UACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAApIYR3LxgpU6QRIASab8fh0xgiRDnn8sskhcRaqCCXLKrQbJ3d0q0h00gcSnz98XUST6Jey3VXI6DZKhFz6SIQcSkIAEJCAxjMRdqsoCCUj6kTx/RrXRApLbN3S9IOG6uVP72CxV0gcgAUkfklI5HQEJSEACEpBEC0nnTitll8tpMkhsh6R14X7VC+vklL9FTjNBYj8k+v1q+/dw3YAEJCABCUhAAhKQxBKSykbVgt1yagKJo5AUvK5KLZOTCyRcN4NdN16QgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJDGMJOem6trTcjoFEkcheTxDlTpSTpNB4igkfq4bkIAEJCABCUgsIllYq1q+Vk61f4LESUiWfawqLJNT9mWQcN1Y/dm0j5J/3SNxvJySzoDESUgsvZJs+QokIAEJSEASUSRLjqk2lstpxTtymg0S2yH5tUq2JF9OmWv1h90Eid2QBMnadRN2IAEJSEACEpCABCQgCRFJ3SXVypNyypDLpQ6Q2A7J56tkiYvkNEZ/VCpIbIckSNauGy9IQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCAJJ6R3CffLPDw/XKa8hlIeCUZ5JXkvaMgAQlIQAISkDgFSeEJVWmVnPJA4iQkV16W5S6X00yQOAlJkCxdN+M8quREOY2fJifPdZDYDcntHtmBWjlVnZLT8t9BYjckQbJ23TwFEpCAZEhItv+oKgEJSPqRuAtUSSABCdcNSEACEpCABCQgAQlIQGIvJDXy/3S5h+tpJkichMTv55UEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIHIdk9FzV9AlycoHESUhud8uaXpNTDUichCRIXDcgAQlIHI5k9xXVMyABST+S9CdVD4IEJBG5bjJ8qll5cpoAEkchqWxRlXwkp5ZekPCL6yDXjfVAAhKQgAQkoSA5kSrfEZDyPUhAEhuBBCQgAQlIQAISkIAEJCCJPJLF+g3jc0ACkqEHEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIIlPJO5iVQZIQNJXd7OuCyQgifdAQiABCUhAcg86mKL/zMPPIKEIdGRpjcoLEurrar2uEyQUd4GEQEIgIZAQSAgkZI/+BeGMNnmH3BviAAAAAElFTkSuQmCC" alt="nets of cubes"></p><br> text/html 2017-05-10T02:17:12+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی منشور http://fathi5.mihanblog.com/post/1976 <br><br><img class="rg_ic rg_i" data-sz="f" name="8KGHZciBmx0lWM:" alt="Image result for ‫منشور مایل‬‎" style="width:271px;height:186px;margin-left:-2px;margin-right:-2px;margin-top:0px" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxAQDxUQEBIPEBUVERgVFRcXEhgVFRAVFRMWGBUVFhgYHSggGBolGxUVIj0hJSktLi4uGB8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQFysfHyUvLSstKysrLy0tKystLSstLSstLS0rLSstLS03Ky0tLSstLS0tLSsrKy0tKy0rLS0tLf/AABEIALoBDwMBIgACEQEDEQH/xAAbAAEBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAABAIDBQEGB//EAEYQAAECAgMLCAcHAwQDAAAAAAEAAgMRBBIhBTEyM0FRYXFzgbITIlJykbGzwQY0QmKCodEUI1ODkpPwFRaiJMLS8UNj4f/EABoBAQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAACAQMFBAb/xAAnEQEAAgEEAQQCAgMAAAAAAAAAAQIRAyExQRIEUWHwMlITkQUUgf/aAAwDAQACEQMRAD8A/cUREBEWBijOO1Bmi18qM7e0Jyzc7e0INiLXyzc7e0Jyzc7e0INiLXywzt7QswUHqIufT7sQYDwyI4gltaQaTZMidmorJtFYzLa1m04iMugi439zUXpP/bd9E/uai9J/7bvoo/m0/wBo/t0/g1f1n+nZRcmD6RUdzg0OdNzg0TY4CZMhbKy1dYKq2rbicotS1fyjAiIqSIi8JQeouc66orWNmzK7zAyt09k1fDeHCYIIN4i0FbNZjlMWieGSIixQiIgIo6ZdFkIgODiSCZNaXWCVplevrR/W4fRjftlG4l00XPgXXhucGyiNmZAuYQJ5proIyYwIiICIiAiIgL5em3GaQ6MyG1xMSIXtqgl33jhWb72jLrv/AFCmoWCdpE8V6i9IvGJResW2l8c2jwiJhkM/CPovfs0PoQ/0D6LuXXuYZmLCEybXsHte833tGXXf5DXAiYtXj62lbSnE8OM0iOYavs0PoQ/0D6J9lh9CH+gfRbkXHMnjHswgXOZEeIYYy2+agsaMI3rM2shfXXPxMPZt4QudcGjyYYpvvsboYL3aZnsXRufiYezbwhex6bT8Kb8y6adYjdQvlfSqFOKH9FjGnU50XzaO1fVLjXYgcoI7RaeQY4dZr4rh8wumvTz05q+v09/DUiXySIDmRfm3vMXki0XwQRrBmPmv0OjRg9jXi85ocNRE1+eu819f6Lxq1HDcrHObunWb/i4L0v8AHXxaa/8AXwevrmkW9nYREXrvKeErlUuOYpqiyHlzxPo3v1X6brNJhEAyJcwDfEaLdCjhumAf4NC6acduOraeHmUavpkXsF7oRmy1pvs82ZjovHRlZd2dZLrMZco+HSgR2vbWaZju0EZDoW1cSZYS9hAPtA4LwM+Y6e9dejRQ9jXiYDmhwnfAImuNq4d6X8tu2xYvcACSZACZ0ALJc27kQiGALznSdoYASd1luiah1iMy5cSKXvLz7U5X7GiVUeeslF5l3HvCyVvoYPaDYcv0K7dzKVXbVcZubf8AeGR2+XbNcV2TX5FeiMWOD22kECWcEisDolbumslNozD6ZECKXAREQEREBTULBO0ieK9UqahYJ2kTxXImeVElxLr3LMzFhCZvvaPa95vvd+tdxeFRqUi9fGW2jL4xrpiYWyBAMR7YYnzjaczRhHRZZrIXUutcwkmLCFt97R7fvN97vWXo9R+aYp9uxuhoN/ebdUl51PSTGrieHHxnOHWDABICQAkBkAleWu5+Jh7NvCFudeWm5+Jh7NvCF6jr2oUbB/qH7KHxxVYpIfrD9lD44qLjt8PSIPJvdD6Ly0ageb8pLBdX0mg1aRWyPYDvbzT8g1cpfnNenhqWq9/Sv50izx3mO9d30SjyiPh9JocNbTJ3yc3sXCd5qy5EepSIbsleqdT+b3kdir0t/DVrKfUU8tKYfdogRfoXgpqfgDaQ/FaoYzKsRzch5434Q7bfiCup+ANpD8Vq03UZJoeJktN4XyHWEDfI7ldJw5akZSZd3mslqruni417oj6r2u78ON+j/wCrvs4Z+/YIwmKvSIb+ogH5TXVoGJh7NvCFzaMS6K0Fr2yDn84SnIVc/wD7F0qBiYezbwhctSXXSjfLepaUOfD6zvDcqlNScOH1z4blyd3GpUAw4lX2SCWWm9Mc3WO4jSsF1bqww5krxAm05WmbRMDUT26Vo/op/Hifoh/8VWXat4xu57je1+RW+jwazIkQ3mgtbr9o+Xatke5BaJ8vEy+zDtk0no23la9gbRZD8MdyTLLWjGy9ERS5CIiAiIgKahYJ2kTxXKlTULBO0ieK9EzypRERTwqa52Kbq81SVNc7FN1eaM7UOvLTc/Ew9m3hC3PvLTQMTD2beEIdqFJD9YfsofHFVakh+sP2UPjioqO0d27nNjuhAucznOExKcqhMrQcrR2KT+1GfjRuxn/Fdik4yF1neG5UyXK+hp3nNq5da6+pSMVth86/0WYP/NFvjoDL1VrpPoy1rHOEaNNrSRYy+BMZNC+jieYyyyrVTsU/Zu4Sp/1tL9YXHqtX9lDTYNS9WLLw1LJd3zJqfgDaQ/FalNwN7eMJT8AbSH4rUpuB8TeMLY6TPbd7W45tCzWHtbjm0b1msUli45myicUJZ0DEw9m3hCwi45myicUJZ0DEw9m3hCqeERz9+G9TUjDh9c+G5UqakYcPru8NylbCn4J6uf3m5P581Yo6eeYern95uRWI3popeDuOX3T2rTH9W/LHcFupR5p1HL7p7Vpj+rfljuCC1ERGCIiAiIgKahYJ2kTxXqlTULBO0ieK9EzypRERTwqa52Kbq81SVNc7FN1eaM7UPvLTQMTD2beELc+8tNAxMPZt4Qh2oUkP1h+yh8cVVqSH6w/ZQ+OKio7e0nGQus7w3KpS0nGQ+s7w3KpCWuKe8ZZZVqpuKfs3cJW6Ie8d6007FP2buEoRzDey8NSyWLLw1LJGJqfgDaQ/FalNwPibxtSn4A2kPxWpTcD4m8bVsdJntu9rce8LNYe1uPeFmsUli45myicUJZ0DEw9m3hCwi45myicUJZ0DEw9m3hCqeER+X34b1NScOH13eG5UqakYcPrnw3KVw13QwD1c/vNyK1RXQPMPV0dJqtRvTRSsHccvuntWmP6t+WO4LdSzzTqPCVqj+r/ljuCCxERGCIiAiIgKahYJ2kTxXqlTULBO0ieK9EzypRERTwqa52Kbq81SprnYpurzRnah95abn4mHs28IW515abn4mHs28IRnahSQ/WH7KHxxVWpIfrD9lD44qLjt7ScZD6zvDcqlLScZD6zvDcqkJa4vmO9aqdin7N3CVti3t4zZ9K1U7FP2buEoRzDey8NSyWLLw1LJGJqfgjaQ/FYlOwPibxtSn4I2kPxWJTsD4m8bVsdIntu9rdm0hZrD2t2bTnWaxaSLjmbKJxQlsoGJh7NvCFri45myicUJbKBiYezbwhV0iPy+/DepqRhw+ufDcqVNSMOH1z4blLpDCn4B1f7mqxRXQwD1dHSbvVqHTRS8E6jwlaY/q35Y7gttLwdxzdE/yxao/q35Y7ggtRERgiIgIiICmoWCdpE8V6pUtCdzTtInivRM8qkWNdKyKeqa52Kbq81vrKe57vum6kZPKh95a6BiYezbwhZvdYVhQMTD2beEIztvUM5Uh1hM4TJaZOiz7x2hXKSkCURjtJYfiFn+TW9qLhjSHHlIdhwzm6Dv+1vLzLBPyzLXSMZC6zvDcqUJaIjj0ThDMct9eU7FP2buErc9sxJaKYZwX7N3CUI5UMvDUsliy8NSyRian4I2kPxWJTcD4m8bUp+ANpD8Vi8p5kz4m8bVsdIntu9rccmkZVsWowzfnI5M3YsmvnYsUni45myicUJbKBiYezbwha4uOZsonFCWygYmHs28IVdJj8vvw3qak4cPru8NypU1Jw4fWd4blK2u6GAer/uarFFdAGo6UrBK9nIl3KotdnHZp+iN6YUrBOo8JWmP6t+WO4LZSWuqkmRkDk90iy2y+tcY/wCm/LHcEFqIiMEREBERAUEeDUcXtbWBw2ymdLm6c4y6796IyYaITWOAc0NIImCALb30Cz5FvRb2D+ZSposMwyXsBLSZvaPm5unOMuu/TCiBwBBBBFhGVCDkm9FvZv8AoprnwWmE3mtvZtysU1z8U3Uh2wpjRY0ABzzKcrQL7nawPmQq2NAAAEgBIDMFNRuc4xMmC3qg2nefkAq0IFNTmEw3SvgTHWbzm/MBUrwo2OUkV4c6E4XiSRqMN0lYuZBEjDZ0Ij2agGOq/wCJaumFkKtGBSUrFRB7j82UE5P5Yq1HTrIb9MN2XM0/zctZHKpl4alkvGXhqXqMTXQwPjZ8ojVjTG8yZv1m7ueFRFYHAtN4iR3qJ7yYVt9rmtOtr2ie+/vWwizoLB7NxzrNFi0TnHlmg2fdxN/OhLdQMTD2beEKemOqxATkgxT2GEq6MyqxrczQOwKp4RHP34bFLSjJ8PrHw3KpT0uGSA5trmGsBPCsII3gnfJSthTRKE7d3hVqOlxA6CSLQQD8wrEGqk4Duqe4qSLZAlnYO2QKrpGA7qnuU0TnMZD6TRPQ0AEnuG8I2FyIiMEREBERAREQeEKOJDMMl7AS0mb2jiaM+cZdd+1eEITDCHEDgC0ggiw51DDeeRY0WOcJA9EW1nbhPfJbIkMw3F7BME89o+bm6c4y67+q5ArsD8lWqzUDa7efk0IjO+HQhsAAAAAAkBmAvLNAiLF4vUQcyLZSWDpTdvaxzT8ixdKanpVEbELSS5paTItMiJiR3LV/Tx+JH/cKzde09rZqW6WJfoY7sqlYf08fiR/3CvH3MaQQYkcgiR+8N4puR4+61l4alkvAF6tQ8XPpnNcczy39TXN+ZbL9K6KmplH5RtWciHAg35EGf81rY5TaMwomk1JyMb8Uftj6pyUb8Vv7Y+qYj3PKfZqpwnFht6QcNwfDcfk0roqGHRXcoIj31y1rmgVasqxbM3/d+auSSvci8IXqLFObTxUa7ouI+F1YW6j361dy7ek3tC9ewESIBBvg2grT9gg/hw/0Ba3LKkRG1HWtwTlGZaLmis0RD7TQG6GAWdtp3jMthufB/ChfoH0VICweoiIwREQEREBERAREQF4AvUQEREBERAREQEREBERAReL1AREQEREBERAREQEREBERAREQEREBeOK9XM9I6E+PRXwWTrPk0GtVqc4c/SBflllJBTRKY2ICRZJ72yJE+ZEcyeolpUtzrstjxokJsOM3kiQ5zmEMJDy2TXXnGydl7KuOPReJDjiK2LGjNrQyWve0EkR+UcSQ3BDjXqiVoIvWL6AUd0NkTkpF7nPe0PMm1nWyMrZTVTEQzdspVKENlczIsvCZtIF4a1sbFBJAyGRsyyB8wvmKP6LxOUc4x6RBaGQmDk4gHKuhtM4hEjVHPIDZ5CcoXQoHo/yUVsUx6VGLQ4NER7XAVgGm8Bka3snfnPMR7jtogRY0U9JpIZVmJ1nhmqc7T2KhfOXT9Hn0ikxIpiRoDeSYxtR7fvHCuaxBBkG1yJZZu0T2GS6V17rMo0Ax3AvaKsgwVi4vIDJSyEkW6VXAjB7GuHtNBG8Tyrh3EuG+HB5GKSZOo7g6sCCYNR1RrQBVYCyVtpBmvLtXGj0iJOtyf3sKo5jpOhMhFz3PMwazi51UNlIWGd8LcRwbu1BpjX3qw57mWtImWznukL6pC+cf6KzBaaZTyCJEGK0zEiJWtzOcN+gLvwIQYxrBMhrQ22+ZCVqyYghsREWNYvdITsCggXVhue9rnMbVfJprD7xogQornDQBE+Spp8NzoT2tDXFzHABxIaZgiRItA1L5h3oRDaxlR0VzmQi1wdFfVjOqNaJ87miTQ2Q9mQvBbER2yc9PoBdEfaPs9U4usHeyXTtZrq1XajoWcWmtDazPvecwGoa0g+XOMslU1tSkpNxpxHR4cRzIzmVQZl0JjqoaYghzlWq2di58L0OgF73RA8DmNY1kaI0BsNgY1zpETeZA6JDWt2N30LY4Jq3jbIGwkNIBcBlFot0hblx7nejtHo8TlYYi1qhbzor3yDiCZViZXguwpnDRERBPTaTyUMvIJlkF82gea8pFLayG+JhBjXOMrcCcwNNhC5V27iupNIhmvFhMZDeHOY9oL65bzKpB6IM9AFuSa4/o/GgiJDdEe4PhvAiTbOGXRXnmtAHOIIcSTfvWKsRhmZdy59ObHhNisLZOGRwcAQZObWaSDIgiYMrF6KY2s5toLXNaeabS+VWWe+uNdq4j4kIwYTWMhtgclCa11UtLy0FzrJBjGtFgmXTKy/tl1/7bdCd/GttM5zlVkOcAZXrJXrExBu+gC9UtzKEIEFkFpc4MEgXGbjaTbLWqlLRERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREH/2Q=="><p>منشور ها جسمی 3 بعدی هستند . <br></p> <h3>منشورها:دوقاعده موازی ومساوی دارند. با نام تعداد پهلو ( ازروی تعداد ضلع قاعده) نام گذاری می شوند مثلا منشور 3 پهلو دارای قاعده 3 ضلعی است.<br></h3>سطوح جانبی هریک مستطیل شکل هستند . منشور زیر سمت راست منشور 4پهلو و سمت چپ 3 پهلو نام دارند. <p><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/01.jpg"></p><p>منشور قائم&nbsp; قاعده عمود بر سطوح جانبی&nbsp; هستند . اما اگر عمود نباشند منشور مایل نام دارد.<br></p><p><img class="rg_ic rg_i" data-sz="f" name="w2oUziCUVHKiQM:" alt="Image result for ‫منشور مایل‬‎" style="width:230px;height:120px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxAPEBEPDxIPEQ8QEQ8VERIVDxAQDRAQFxEWGRUYGBMYHSghGBolGxUVITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGBAQFy0dHh0tKy0tLS0tLS0rLS0tLS0tLSstLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tKy0tLf/AABEIAHgA5gMBEQACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAABAEDBQIGB//EAEEQAAIBAgQDBAYGCAUFAAAAAAECAwARBBIhMQUiQRMyUXEGM0JSYZEVI2KBgrIHFENykqGx0TRzosHSFiRTg8L/xAAaAQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQIEAwUG/8QAKxEBAAICAQQBAwQBBQAAAAAAAAECAxESBBMhMUEUMlEFImFxoRVCUoGR/9oADAMBAAIRAxEAPwD7jQFAUBQFAUEVAqxEyRgs7BVG5JsKI5KsNj45VDIwIYXF9Da9r2NSjkZvRO3VDYobFEigKAoCgKBSbE25UGd+YfZVgt+dhfJeoJLLAzSvnkl9XoFdUjXMx2Ua3Fu8aKaMjDEG/aSd4G11totrbbdalLlcM4AHbSHRBciM7G5PdG+1EqsTnQesJJ7TKoRC5uwy2Fx3KhEruGyu0alyha7AlFYJoxGza0TU5UpFAUBQFAUBQFAUBQFBmRYySYsqKYwhtd15zZrGye6RsahTkJ8KFAtnaRzkz3HaKhbNfXSwoaOvh0a2ZQbWtceG1SnRb6Py+rd0tl5c2dLC+nNfe+tDTiSeaMXdUcDqpysxC9AepNEG8NOJEVwCA4BAYWbXxFBfRcUBQFAUCPElcoFjYoWdFzKmchc2vUW069KDiCUR8rrk+1fMjWbIt5DbnPLvUKLoh9bIbezEL9nb3/2nteXT8VFzVWVUzzhbaEkkCwF21Nr+VQlXh8ORzvrId+qocoBCX6aVBI4cbxIb3vrftO03Pv8AWhU3UpFAUBQFAUBQFAUBRElMdJZCOXM3KoZiFLHpcUVV4jCWCtELSRiy699R7DNqbVCzmCRZpA4sRGCBdGDpId9T8KKtCrJLS4mxyKM78pyjoha17/CoCk+HvlVyGkcqLZmRQF3ZBrZgDRDTFFodUSKAoCgKIkljrXiBtrKLXLDUKx0t1060Vk0ygixFx4Gi8emXh4mSWXsirKOyUozvmXqTc36NoKKR7Mfr6kAAHtWGkR0kW97ZwL5RpvRK2CCxLNzOepy8gPsqbDSgZotJbAKRFHfNfIt8wVGvbqF0H3UINUBQFAUBQFAUBQFAURJN7mUAZgqrc93IzHYEb3G9FV88oRSzEAKLkk2HzqF2aIjCvbbXu865s3mwa1zlA0FFF4laYApmSM+0dJDsRlB6GpSbihVBZRYXJsPE0FEJLSM2uVeVeZSh8TpqD0og5RaBRIoCgKAoiSeJJzxWvrIb2cLp2T7g97yHn0oqbouUwxOeXfRxa7qR6pdgO75Hz60Uj2lV+uY2/ZoL5PtN7fXyok1UpVytZWPgD8f6VCZV4EARRgWACIAApC7dAdaELncKLk2AoIikVhmU3B6igsoCgKAoCgKAoINESUwKg5pbDM53yZXyjQBvKiIGMJOVFzDMwuRl0Qam4PQ7ffUJTimvlQXBc9GAYAanfegaqUqp3yqSASRsBuTQRhosigHU7sQoGYnc2FBfQFAUBQFAURJPEC8kXwLnuZh3bd72d6Km6lJXCDWU2IvJ1QLsij8XnUDmGxmk2uEiBsTfeTcbfKoTo5TSS+NNo5D4I572T2T7XTzqZJdQdxP3V636ePWkHw+afpC9M3inOHgZ7ILHJ1k8PjXC2b93GHqY/wBKtbp+7L3/AKP4Zo8NEJPWsqtL/msLt/Ou3p5mtS0qIFBNSCgjbeghWB2N6G3VArj3sttLuQoBJF7+VFZXxqAABsBYUTBaJc0jOR3eVbpZvjY+BqAQ80jsdl5VuF8yQRrQOVKSkozSItrqnObrdb+zY+IoKON8ZiwaZ5TvoqjvMfhRMRM+oV8B4mcUhmAtE+Uxk9V60Q1qAoOSwG+lAZx4ip0jcDOPEU0TJOZ17aLVb5ZSNTm9na2nzppXZvOPEfOmk7KYGRbOQU9a97E7hra3600bEEo7SS7acgALqV26Aaj76nSsWNdqviPnUalbkXxkg7N7G5yNYLlLbdA2lTxlPKJZvpNxpcHhXlzc1sqDS+b7q5ZLcYaehwTnyRD5h+jrhZx2PbFTaxYds5v3WnPcX7t6ydPj5W5S+l/V+or02CMNZ9vtPar4j51v4y+QmYj5Har4j+KmpNwlHB2IPlTSdu6hIohm8VmsAg3bU+Vd8NfO3HNZmKxGxtWmYZeawYlxsxqs49nNC8QkMgF1IQXIzdW8R5VznDErxmkzLxgqjMV1A0tc6+VVnC6xnCcQWKK2VgyjULrznwufGufZIzQYweJjVQtwDuxyZAzHc2FR2ZXjNU2s6HYik1svyrPlmY3ikWEhkxUxyqxvbKQ56Ktj1rle0V9u/T4L5r8avmnDsDiPSHFtNOWXBxNY20uP/Gnx8WrHTle230PU2xdFg7VfNpfXcPAkarGihUQBVUbADYVt2+a18r6kFBk8We5VfAX+daenhm6iWfWiYZokVOoNqWJ7VRzWySHvLl7w9jc+dU0bX1b4NqMIbhje/PJuyv7Xw/pVamxAvPKbbuvs2/Zp19qo8C6rxo2Xx9uye4BFtirOvyXU1E/hG59vnX6QuIvLKkKq+QaRjKw7Q5rcvjrXidVk534Vfa/oWOnTYJzW9vc+jfCBgsNHDoX70reMh3/tXr4MXCr5nr+snqcs2aldfl58zMCp0tMtLg/t/h/3rLn9tPTtSs7S4kYKCTsN6mI3Ktp1Dz8spZix6/0rfSuoYLW3KurqaToNToBuarNjSnCXK5ju5zd5TodrEdKrTynUCXmdF6DnPe6bWI+NUtPk2JhmZVIuo5mut102/nXRGoX1K2oLY1wq2IYhjY2Vn06jTxql7RWu18dbWtFa/L59K0/GsV2S548LCbPf9mP+ZryeE57eH2EZMX6X0u/d5fSOGqMNEkMHLFGLKP7/ABr064a1rp8pl6nJltytPk9HxJ7gEA3NROGNbIz78fLZrK1Cg8/jnvIx+NvlW/FGqsOWdypq3y5SKlKnKe1BsbCPfKuXve/v+Gqi5mABJNgNSTooFJnUDGwPpDgyn+Jw97yaFo427x6CuMZoiRfhuKYUmS0+GN36Sr7o8T/Sr9yocjxMbd2SI+Uimrdyoq4pKFgka9gBe+Zh/MVFrRx2iJ1JLhsTYlIZsTF2RjKvFG2sgI0Rj4adKw4Ok1knJLfk663b4VbFelthnUQKekxHnQqUS0uDbOf3f96yZ/bT07UrO0lOJerb8P5q6Yvucsv2sSt8sMCq+0l8c4VDdsgOhbMoyDqebTSqZZiIGf8ATJl5cDF2wGnat9Xgxbwfd/w1z58vQ4Xh+OUmRcZEXfLmjaD6gW2C63WonFeUOYMRxBczNhsPLm6xytC9h9hwf60ibx7Qt+ngvrsNjIvE9l2yfOO9O9aPY4gxb4uaObClDhUEitKytmLnpGP71xzVnPGodcObhO2rhMIkQYIts7s7n2nc7sa04MMYq6hObPOSfK6uzg7iUllA3utUtOoXrXy9FWB6LiR7AnwF6VjcotOoeezX18a9KHnyigKkZPEuKQ4eXm55WjURxIrPiZOY6AbWrPfNxCy8LmxZD445Yt0waN9X/wC1x3z9nao42v8Ac5tdsDEQAY4iBoB2a/2rpOOulycHCMK2cth8O31kgF44X0+4cvlVa4qyhzPwHAKrM+HwyoouzGNUUAdTVbYajD4bwDD4mVMTHAIMLGc0VsyS4ojZ292PwHWuFMM72pD2dbo9aXiEVKwoIpHpX5bXC0tGPtG9Ycs7luwxqDtc3YpxP1Tfh/MK6Yvucsv2sSt8sMCqpZPpDwg4pIypQSwvniEi54HPuunUGuWbHNhfwniizhlZDFPDyzQN3oz8PeQ9GquO/wABvEk5So3blHLff4aV3kVY3GRYZFLnKO7GgW8jnoqoNTVLZIj2qQXDTYrmxOaHD9MMrfWP/myL+QVx4zk9jXjQKAqgKqiwULZQPhWmtYiNQmI1CanezW4FIJhpcLw3tnyX+9Zc1vOmrFVp1naSfFHtGR7xtXXDG5cM06hjVtZBQFSM3inBkmdZkd4cSgypMnet7rA6On2az3w8gpHxmTDkR8QQRg6LikzHCP8AvdYj56VTu2rOrObdVgQCDcHUEd0133Ex4XLJKsaSPIciK8jMzKsagZtz/wAutRWYpCGRFC/ESJJlKYFTeGE6NiSNnkHueCfOuWu5I9BWinjwRAqdLRAoCgnfSq28QR7ehiTKoHgLVgmdy3xGoWVC5Tifqm/D+YV0xfc5ZftYlb5YYFQkUGdxbhfbFZYn7LFReqmGv4HHtoa4ZMcT5gIxcRxUxEYwzR4iPR2k/wAGjn21fd9NlH31y539QNLA8MWJjKzNLiG0aZ+9bwQbIPKu2PHr2HK7SJoCguwsJkYDpuT8K5XvxhfHXlLeVQAANhWPe26I1DqqpZXF31UeGta8EMmeWdWlnFQkUBQEiBgVYKynQg6qRVJry9jCbhEuFJbAOAm7YSRv+2P7h3iP8q5WpNftFWA4fNiirYyMQwxuzR4UNnzyZr55Trm+A++qUpM+x6OtVaxAipBQFAUDGCS8ijwN/lXPLOqr443LdrC3fCaJKcT9U34fzCumL7nPL9rErdMsERIokUBURoTUxEQOabE09gohNEtvAwZF13OprDktylsx11Bmubt7FEMLHPeRj4afKt2KNVYcs+S9dXMVCRQFAU3+QUgRT2JqPQKkFAUBRDQ4QmrHwFvnWfqJaOnjbWrI1ipEb70HBhU7qPlU7lGoVnCR+6KmL2UtjrO3BwEZ9mrxlsrOGvtweGx/aH31EZrE4KQ5bhi9CRV4zyrOGPEKzwrwb+VW+o/hX6dw3C26MKn6gnp3P0W/in+qkZ4R9PqYX4LAlWzNY22A8arky7jw60wxXTRtWd1FSnXlFRCLMpuGOTcsNf3q1VzxDLbDsfRbe8Kd9PYH0W3vCo752B9Ft7wqYzwr9PMfKnEYZY8udwC7BVAVjcnyqts8Olekvb5VxqjRGYPeNS4JVHdsyOVawGu60nqI1vSY6G8W4TPldhsH2iB1aysLjNGytr4hrEUjqI1st01qzqZXfRZ94fw1MZ4/DnHTTv2UxUSxtGrsAZWyKbdcvXX7qT1MR8OlOjtMTqTf0WfeX+Go+ohTsSPos+8P4afUQdiR9Fnqw/hpOdEdPMfI+ij7/wDppGeUz02/k3g8P2a2ve5veueS/KXTHTiZrnEOsymiRQFBFIRDI4fi2OIxiueSIwhegAMWY/1qkWnbVkxx26THztXwvifbYqYKwaAQYV47bc5lufvyrU84TmxccVZ15nZqHi0LzNh1a8ii5FjY2NmsdjbrUxeFLYMlac5jwcmmVASxAABJubaDc025Vx2t6U4HHRYhBJEwZDcBh8DY02m2K1J1LPmxl54ZI5Y+xImUqXbnZb5iBty5PzVSbeXeuP8AbNZjye/XQ6RSxZXSQpZs+UZG9oePlV5nw49uYmazCvifFocMA0rWBNtASbdTp0HU02tjwWyb0fVri42ptxmJj26qUJoIokUHj+O8dxSO/Yrlw8T5JpliaeVGCByeyuOXm31rla0vT6fp8Nq/unz8R6/yXi45NOkCDDzyTZ4D27YS2GPOM7qb8nLfW1Vre34TbBTHad28f35KNxOWLCS4RcPjRL2s9nXDzdkVbEs2jrY6qdxVZm2tadq48d+ojJNo1/f8NngmOniw2EEqEtLJKpVswkRcsroLPrsgGvSulZnWpZeox475bTWSPCvS+YGRcRh8Y7CzWXCMDHmXVCL7A7N1qkZZ9ads3QU4xNbR5/lxivSGZ7k4LEvlmRos2Eb1Iy5xr3X0a1TN7fhFOmpX/fHr8rG9JJHheOXB4uWQlyi/qrrEVz3jzamxAy1Pcn8K36WnKNWjX9reI+k0siZYoMfEt/rJThrPGtt1Vt9d/Cncn8GPpa8v3Wif+3oeBYiSXDwvKLSMiltMupG9ulXrO2LqMda3mIaNdHD5TUJQabRpNEigKDI45NNH2csMbzBHbOikByChAIvvYkVW248tHT0x25VtOt/LCl4JPOZsWxxcEkpUrBDiI1NgiqMxIy5u91rnFZny1/UY6ccXiYj5mDMfoorCN0mxmGIhijKRyoNEBtmOU3OtO3tzt1k+piLaNcJ9GUw0wkWWZ1VXCRu+cRlyMxU762qaY9OebrJyU1rWy3FMK+JllLwSrHFBPFcFBNP2mQ/V81rDLfXrUXifwvhvXHWNTuZ/wT4R6KyshkfFY+F5GLZBiFzKDoM9lsWNtarWk/l2z9ZTcVikTr+F49CEFrYrGizMy2lTlkPeYcm5ufnV+0p/qFv+MO/+ilyqn63jsilSi9qmVSrXUjk6U7SPr53vhH/iZfQ0MCf1vGFyrKXeQPeNt1K2AtTt6n2V6/Ua4Q9NDEEVUXQKAAPgK6+oYJnlO1tECgKAoE8JgUjaZl3mkzt+9kVP/io0ta/KIj8GrVKv8ptQ2zm4TEZjOc5kKFBd3yoDuUF+QnxFVmrr3rceLvhnC48MpVM5LG7MztJIx+LNqaitNGXNbJrfwetVnIWqTYtQ2mgKAoCgKD//2Q=="></p><p>اگر برش مقطعی یک منشور را ببینیم متوجه می شویم که قاعده همان اندازه است.<br></p> <p class="highlight-example"><em> مثال:</em></p> <p><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/02.jpg"><br></p><br><p> حجم منشور قائم=مساحت قاعده × ارتفاع </p> <p><strong> <span class="definition">حجم = مساحت قاعده × ارتفاع </span></strong><span class="definition"> = <em>Ah</em></span></p> <p>پس <em>A</em>مساحت قاعده و <em>h</em>ارتفاع منشور.</p> <p><br></p> <p class="highlight-example"><strong><em> مثال: </em></strong></p> <p> حجم منشور قائم زیر چقدر؟.</p> <p><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/03.jpg"> </p> <p class="highlight-example"><strong><em> حل: </em></strong></p> <p> حجم = <em>Ah <br> </em>= 25 cm<sup>2</sup> × 9 cm <br> = 225 cm<sup>3</sup></p> <p class="highlight-example"><strong><em> مثال: </em></strong></p> <p>حجم منشور قائم زیر چقدر؟.</p> <p><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPMAAACaAgMAAAABY5Y+AAAACVBMVEUAAAAAAADAwMBCUmp+AAAAAXRSTlMAQObYZgAAA+lJREFUaN7tmTuO5DYQhv8aFDeYqBaQ9hA+RSkYxwwkA9sHcNDn8SSddwPiKR3oRUlFPSjDC8PDZBoz/UnUV8ViUQP8m4Mv0fUV2H2/AJNXzacLIJ92Ckg27UH50h3A2TR5QED5yoBcmnrbeinLJFNZN23Ji1a/RnKkl+MKo3xleXQRfdacBM+nfTxpyVI20JypjHPoYnGxfGXz6B1XlifdraYs52pCPl2s9xHOSfAM6dbOQ+eV5Uj3JqTnEnwxYclQxic38eJKC+BSz0dZCX5GeplG9HSWxdOV08pO0U6v9F1+86myEvwgTX47Sno2y47TRk2YT1YudaOcrWybbtAY95Zj0h2c9Uc5tk7E7mX1KF0ZTml7KtFVqwPLQFJJSND9ZcApmqH7tYdSF2WrE5ZjtEDAa6d6rLRdo7V76jzpBAKypR+mXUq5cfyQYyFjiEXrsf1EIN1DaQ6t0G5aWdJntPPnCif1D6y9vI3wsL1GMGob6ZJq50tt4h9VKmAD3QzXvIf1eKaUj9IVJT4c3gy49bu0QCvvKwMOfw0ho3qhfJQuUKj+Yd16+GZkj8YcU7iRtp66Hr9p02gUAkV1u5vKhm+WulQOCECAQvX3u0H7aJkInH6vdJIGMMBogJJ+/ryt4M94xgyRuhDAz2kASCibJaJARNBMK4d6moKpLN7iB1rX9G+pLGMs6bgodOuktG7t5z2VQKSjOfodJW79OW9DS4XTuq7X9C2lzDrsSFQwGFBnJ3iic9eoWDGgpjJNtaExTceUwcjy7lJ/ppQ57NPvr5Qyn95Hxkjc2xPKhn1kGD9CuJvKKL11j+Pby6D9Rhs6U35rQ3hYCZ5qQzWS9hbWdOs3Dg2xcgoh3MPLUFYi3WtFysIjtMcSfBmwt2DQ9WbnPimnWwghLKQ/t48zMir/1s10RnfKio2j6UCHgX4slKVPM5PyoYzG0lvdnvikPBh0vXMcGZWPDxtJf+4dpIY1MtWESLrfo4eABYPuakLT6J7yH1GQBumdMr/1Zq1bI7MW5d7T9ZDgfidgszLaS3/uv9EjY+d5dPROlk0Buy/odlSmO7QA7/MF/QrtpGynaVW4RSFrQ9sn+N6pWKCrHbMNbV9G/R5N/cKcSW9jZc0GzcZ++2g/p2jRxtsG4ff11vF46lSOtmgujbbsFSvbolE2xphFqwJqKoq8t+coQOSq6jipcYJXIBDR8YOlRAlO0HM0O51a4E2azSuWcSejRCnaereki9c4qN3Hh26GrI4+nR9UKS6MAr+O/l+O8hJ9KdaEX0ezB3n2Po92DObSZf6fmgkM5v8gTQzmbBoe5Muy/Fp0X+Nr/DPjb6aAz7ghTrHFAAAAAElFTkSuQmCC"><em>&nbsp; </em><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/04.jpg"> </p> <p class="highlight-example"><strong><em> حل: </em></strong></p> <p> اول مساحت مثلث&nbsp; را حساب کن.وچون ارتفاع را نداریم<a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/426" target="" title=""> از فرمول فیثاغورث استفاده می کنیم</a></p> <p><img src="http://www.onlinemathlearning.com/image-files/volume-prism4.gif" width="146" height="128"> &nbsp;<br> </p> <p><br></p> <p><em> h </em><sup>2</sup> + 3<sup>2</sup> = 5<sup>2</sup></p> <p><em><img src="http://www.onlinemathlearning.com/image-files/volume-prism5.gif" width="83" height="49"></em></p> <p><em>&nbsp; ارتفاع=4<br> </em>مساحت = <img src="http://www.onlinemathlearning.com/image-files/volume-prism6.gif" width="33" height="41" align="absmiddle"><br> = <img src="http://www.onlinemathlearning.com/image-files/volume-prism7.gif" width="16" height="41" align="absmiddle">× 6 × 4 <br> = 12 cm<sup>2</sup></p> <p> <br> حجم منشور = <em>Ah <br> </em>= 12 cm<sup>2</sup>× 8 cm <br> = 96 cm<sup>3</sup></p> text/html 2017-05-07T03:32:00+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی حجم شکلهای هندسی http://fathi5.mihanblog.com/post/1975 گسترده مکعب. <blockquote> <table width="96%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="0"> <tbody> <tr> <td width="24%"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAFUAAABNAQMAAADtvrrvAAAABlBMVEX/AACBgYEZc3kIAAAAAnRSTlP/AOW3MEoAAAD8SURBVCjP1dMhUsQwFMbxKhQH4BhIXK/CDbDrwgwHWIvrMVbAEIurxUWujFiRZtLmMd8/w6YzSBQRmV/efH1NO8lg17EMmp8HjQd81FQP+EnT9iXXKBec8Rkn2gRM2TyetKgOO3kzuRIqOOMzTjjgmTYj9uzGsFNmwysvu+CCI04g4BmP+KeN7PgovLLpCy444oQDbv9mxGoTq7+67e+34x/8H3u+3Nze3T/u65/Y4Ve5tvpBzrguPZ9xxAlPOGKHp13eyQVXkxPOOOKEA56tP+vltdnJBa/WM2XnhFn4GXN+VFmGj5ZxPf/OnTrhN8x9spP1zHFnj/sZW74BXDUDAeh8IEIAAAAASUVORK5CYII=" alt="cube"></td> <td width="36%"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJEAAADNAQMAAACCWgDsAAAABlBMVEX/AACBgYEZc3kIAAAAAnRSTlP/AOW3MEoAAAA/SURBVFjD7dbBCQAwCEPRbB43byG9FOoE9ucg8vCqqJUocfrSMV8Vw7Bp1sXPHIZh06wLNxHDfjF+fgxj92sDLkKQkNQPpyQAAAAASUVORK5CYII=" alt="net of cube"></td> <td width="40%"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJEAAADNAQMAAACCWgDsAAAABlBMVEX/AACBgYEZc3kIAAAAAnRSTlP/AOW3MEoAAABASURBVFjD7dXBCQAwCENRN7eb24uFgE6Q/hyfOQlilCQ6atkTDMO8bEtK4/UwDPOyLTV6B8MwS9N/z14w7NPbv4EtkJDx6zmlAAAAAElFTkSuQmCC" alt="net of cube"></td> </tr> </tbody> </table> </blockquote> <br><h3 id="cube">مکعب یک نوع منشور است . زیرا دو قاعد ه مساوی دارد.<br></h3>&nbsp;مکعب دارای 6 وجه و3 بعد دارد 4قطر و12 یال و 8 گوشه. <blockquote> <p><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALAAAACaAgMAAAB07iqdAAAACVBMVEWBgYEAAP//AAAjIKvSAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAZxJREFUWMPtmE1uAjEMhY1FpSgrFu0+y4hTzBFYtPexehIvqzllFwjx8/yGMRJVWyUbkL9PwTxm0MQiY42VWpv3hLzdZuRUG1NC3u2eJb9N44rYz2w5uOpsl4CUxuSAOJWRqDA5IJ1+8Y6yUdlArsLaCEijMhI1JgekCJMD4lRGojQKFZCXQgbZhLWBpAqTA9KojESNyQEpwuSA0FvkRNrqkK/lLqyNgBiVkVRhckAalZGoMTkghWZR8CPuhnwha9AiJZ3KATEqI6nC5ICs+09uuFuLf5FfLcvT5Pbf5T8Q3UdC3mwycqqNQyKN42Pvw/JCGy+HcdWNG3ZEN6Ib0Y3oRnQ/Ed3e58+5fgUvgWxs59OBZVXPBUtOZYeS0p0VS4XKnZ7UAhnPY5XK9aHD4PmdMfl8KlzRc8GSU9mhpHRnpVdaIPeMbFCqVK6Xs8m7k41pWt2G2nRbKlQu8npbcir78fn9oqS0DRWQec/9emzd6KQuIC0OOSaZMd1iz2pQKlQuWHIqA2l0iBSQhZ5xhteMykj2dOeAZGbOqfUNkxWNWTxDn2AAAAAASUVORK5CYII=" alt="cube"></p> </blockquote> <p>به تصویر توجه کنید.</p> <p>اگر یک ضلع مکعب را ْ sبنامیم &nbsp; &nbsp;&nbsp; حجم مکعب=&nbsp; <em>s</em> × <em>s</em> × <em>s</em></p> <blockquote> <p class="highlight-equation">حجم مکعب&nbsp; = <i>s<sup>3</sup></i></p> </blockquote> <p>میتوان گفت مساحت قاعده ×ارتفاع <em>s</em><sup>2</sup>. یا مساحت یک وجه × 6,</p><p> <em>s</em><sup>2</sup>×6= مساحت کل مکعب<br></p><p><span class="highlight-equation">مساحت جانبی مکعب= 4<i>s</i><sup>2</sup></span></p> <br><h3>تمرین? </h3> <p> طول ضلع مکعب یک واحد باشدحجم چقدر؟. </p> <p><br></p> <p><img src="http://www.onlinemathlearning.com/image-files/volume-of-a-cube1.gif" width="134" height="87"> &nbsp;</p> <p> The volume of a unit cube <br> =&nbsp; 1واحد × 1 واحد ×1 واحد<br> = 1واحد<sup>3</sup> ( می خوانیم یک واحد مکعب ) </p> <p> اگر طول ضلع یک سانتیمتر باشد=&nbsp; cm 1× 1 cm × 1 cm1</p> <p><img src="http://www.onlinemathlearning.com/image-files/volume-of-a-cube2.gif" width="135" height="83"> &nbsp;<br> <br> حجم = 1 cm1 × 1 cm × 1 cm = 1 cm<sup>3</sup> ( می خوانیم یک سانتیمتر مکعب ) </p> <p> یک سانتیمتر مکعب: = یک سی سی=1000 میلی متر مکعب<br>&nbsp; cm<sup>3</sup> 1= 1,000 mm<sup>3<br>یک مترمکعب =&nbsp; 1000000 سانتی متر مکعب &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =&nbsp; </sup>m<sup>3</sup> 1= 1,000, 000 cm<sup>3</sup></p><b><br>به مکعب مکعب مستطیل هم می گوییم اما به مکعب مستطیل نمیتوان مکعب گفت.</b><br><h3 id="rectangular-solid">منشور یا مکعب مستطیل<br></h3> <p>مکعی مستطیل یک نوع 3 بعدی است که طول، عرض، ارتفاع متفاوت دارد.. </p> <p>طول= L&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عرض= w&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ارتفاع=h<br></p> <blockquote> <p><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAQsAAACZAgMAAABF4vc9AAAACVBMVEWBgYEAAP//AAAjIKvSAAAAAXRSTlMAQObYZgAAActJREFUaN7tmkFqwzAQRUfCBqGVAznALE1OkUAP0CMNPYmWxafswmnRt7OIvkQxibQJs3jPo5mxE6yI9NXXIdbYwOEO4hheyDG9kOOjgePzLe/Oy8KslCt8Yi6MVFDGgVSiHEB5YRxIzVQfZnAY5bDcEYXZC1JKOYDyVuY4u/OOClLmGN2wo1Khw43DlvLF3zin6U4pPRzuNt0pheEo2ou7bqgo5Y4tpcWOHeWNcSAVhHEgRT3AfinlhgMoheHQwidHThnlACoK40BKKQdQ3hgHUoHqSoCEqoZjdfgHW3x+OFZqphxIGeUAKgrjQKr+N4fCtbV8wF7aIQdx9L703nZH7213vG1v3bVBHgdxuAZ9cWMDx6l+L8Ot3jEODfJo4Jga1GM69/u2P5N7b3tve297b/9xL5e0fC3xu/BDydOCjPJWX48AUaIcCU4LqDy8bE8Lyh2zSHU9LI8i5YgQKeVQiIxxrG9R6+oRIEqUI+WRp/LwRCm3jrmBw/IoUo4IkVIOleq9/L1i19Lb7QGl5cOxo1SY8xek+HrMEBnlsDyKVB4RIqUcKtX18JZHgXIEiBLlyCmlDueQIusB571qlAOoC5UHUg3+89Fi/QBmnNHkNVy1PwAAAABJRU5ErkJggg==" alt="rectangular solid"></p> </blockquote> <p>حجم مکعب مستطیل= طول×عرض×ارتفاع<br></p> <blockquote> <p class="highlight-equation">حجم مکعب مستطیل =<b><i>lwh</i></b><b> </b><br><br></p><p class="highlight-equation">مساحت کل قدم به قدم=<br></p> </blockquote> مجموع مساحت بالا وپایین &nbsp;&nbsp; یا 2 برابر مساحت کف&nbsp; <em>lw</em> + <em>lw = </em>2<em>lw<br> </em>مجموع مساحت جلو وعقب &nbsp; یا 2 برابر مساحت جلو <em>lh</em> + <em>lh = </em>2<em>lh<br> </em>مجموع مساحت های دو پهلو &nbsp; یا 2 برابر مساحت یک پهلو&nbsp; &nbsp;&nbsp; <em>wh</em> + <em>wh = </em>2<em>wh</em> <br>مساحت کل = مجموع مساحتهای بالا&nbsp; &nbsp; = 2<em>lw</em> + 2<em>lh</em> + 2<em>wh</em> = 2(<i>lw</i> + <i>lh</i> + <i>wh</i>)<br><p> حجم مکعی مستطیل یا منشور4 پهلو چقدر؟. </p> <p><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAACRAgMAAACXsU03AAAACVBMVEWBgYEAAADAwMCCjBpwAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAetJREFUaN7t2bFOw0AMBmAbOR2YXKld8gg8hSvBfkgpAzNL72my8AZhyD0lQxfa/BV/GhAgzkukKF/vfD45ylXka6LZk5Gw37ADXfD3JFfHt430hr2x3rF3Nv3ATwabPh5JhZy/YW+sd+yd9YF9kF7xSquQ3rBniy+OPV99/GyQU1A8lrIpGPbGesfeWR/YB+kVr7Wyq2/Yz6k+8s7+SGAfpFe815RNwrA31jv2zvrAnm990M+r/tQbuwkc+y374gzsnR3/d3v5YW/V1/px3hf6tMyrf4fn19+8iYfmeu/u65Ti6vmHu0Rc7/fdMi++2Psy3+weH1Ptn7V/1vrV+tX1r/Wr/t/Xrzns355en/efXhL2bfks8vES2GfSj/izWAvpB+xvWd9j37I+sM+kH/GxAJH+0Q/Yr1jfY3/H+sA+k37ExyJM+iXD9MXJ9EuG6Ytz1T/6wL6QfsTHQsr6QbQDfsX6XkyBb1kf4LjMyfRLLiPqcy43rB9ExDWtd3HiV6zvRaQz6zZ+4lvWh4ioifupz6QfBXoy/ZIH7G9Z34uImNmZb1kfItIkTV33cRM6mX454NfamuTlBXt2+uXCH4dzz19rfG9sF/qFZVL5WW/pvMHNi8bOG9zM8ScN5m95nTS4mTFpcDVq1LgU7y95WVVnwYLmAAAAAElFTkSuQmCC"></p> <p class="highlight-example"><strong><em> حل: </em></strong></p> <p> حجم = <em>l</em> × <em>w</em> × <em>h</em></p> <p> = 6 cm × 3 cm × 4 cm </p> <p> = 72 cm<sup>3</sup></p><h3 id="prism">منشور 3 پهلو یا 5 پهلو:</h3><p>منشور 3 پهلو از دوقاعده 3ضلعی درست شده و منشور5 پهلو از دوقاعده 5ضلعی درست شده و فاصله دو قاعده را ارتفاع گوییم.<br></p> <p><br></p> <blockquote> <table width="95%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAH0AAAClAgMAAAAMgxr0AAAADFBMVEWBgYEAAAAAAP//AAARvq5lAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAVdJREFUWMPt2F1qhDAQB/C4k31ZBuqCXqJPc4Mq9AAW6n32KD6WvUQH9rWH2QMUUj9isboxbYa0FBxN8vJjHqIv/1HqW8VSAFcpwLfogC5SwMyRASgmGUDFGBmQYpAB7p+YADpCEoAdwKiAOgASwOMbDcBgKBzgADAioAFAOODJulnmYu7eH65mAKYt/mGHOTh5wK6RgsOLFNyfveC0Ds5+0AgvagMb2MAG/jnQ7VYo7QZZf2TrHVTbIQ0H1b4o6seqdoG9To9l0u7ODjqvykSvgVR5QfG8DtJSaX10gTzfl091nmdr30K3l61EIKm3n3YDfwmApAAxOiCQAp5GlCgAbNYKB2jzXkRANrWGA/7cYwGw+T8coJ1BRARkJynhgKeHF+xuZJyvHZbAzqLIGaNmYBnE7DwMnVFuBg5esEiLdqoHYyD1gsY1WRzPBTC2egDGvBr1y/UByLmYGkCCFwAAAAAASUVORK5CYII=" alt="triangle base"></td> <td><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJcAAACpAgMAAABbgUc3AAAADFBMVEWBgYEAAAAAAP//AAARvq5lAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAc1JREFUWMPt2EGKgzAUBuDfiYWhBHQxvURXOUChcdG9Quc+c5RZlp7igds5jAcoOAtrkxlt3oNGpwNmJfiRmD+JkAc8fyORyi4iZmqJUkSNgGmQFrAGUPwkFAAYlu0AQiYJjfjosk7uuNA6prjQrovVMKH9frgXmtdtMLRumiYcWs8ydqcRt+uErHFAkWCiYqYD7MsNGoHVXryzMaKxx8cYAVDBNTVRme6ZjsbAMuXOK8tIzih8Figqc7+aINu3XRP0BvGgHsvatr3wDHiV9AasZWwrZB+imZ6F7FMy6IuUnSRsLWVnPLAKiMro/7MlkCWQJZAlkD8JxAIpYJlBEwsACceu/dgkDjvgmK6Oh1UZZmWRvOV5WXAzLd7TPLc8w5DRKFtZAUvSHLbIw/FW5XGzqarK8ktvU9EOGbDxHbIplyOz/EOePpBsJ2JGRZyCBrSAdXUkjqn+Bhjl26i/RAfZ/lpmkQ2qonybNrdaRog1PaspwGo3qJl597LMOOZV4CZm2jE9G1PeKszG3Fu/jDQ1M+ZHUWwCth3cneEdGdy/Yt9hJwkbXv+hzLCCOSwmjLJhBUPKbq/9us92WPtpb3WkIBtrrxK0b9u2wWTtG7yCxoJdrBHZAAAAAElFTkSuQmCC" alt="pentagon base"></td> </tr> <tr> <td class="normal">منشور 3 پهلوبا قاعده مثلث<br></td> <td class="normal">منشور5 پهلوبا قاعده 5ضلعی<br></td> </tr> </tbody> </table> </blockquote> <p>منشورها با توجه به تعدا دضلع قاعده&nbsp; .نامگذاری می شوند منشور 3 پهلو که مستطیل شکل هستند= 3 سطح جانی ودوقاعده مثلثی دارد .</p><p>توجه کنید که هر پهلو در منشو شکل مستطیل دارد.<br></p> <p><br></p> <blockquote> <p class="highlight-equation">حجم منشور&nbsp; = مساحت قاعده × ارتفاع</p> </blockquote> <p>سطح جانبی=.<span class="highlight-equation">محیط قاعده × ارتفاع</span></p> <blockquote> <p><span class="highlight-equation">مساحت کل منشور = 2 × مساحت قاعده + محیط قاعده × ارتفاع</span><br> </p> </blockquote> <br><p>یک استوانه دوقاعده دایره شکل دارد. وسطح جانبی مستطیل شکل است. که اطراف قاعده دایره شکل قرار می گیرد</p> <blockquote> <p><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHAAAACbAgMAAADHDfeZAAAACVBMVEWBgYEAAP//AAAjIKvSAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAUpJREFUWMPt2LFuhDAMBuD/IpCiTFSie9QpylPccA9wS98nj5IR+Sk75YgTY1GkDm2T6bgPQzAebID/toiINlEiEQAYotySofT67Yib41erzgQMu9K8IlaHgcXdHsB+tkkMZwDuIBATUIUmAW3ZavNYS30rK2G5nBcz5nt8/yzreSLSipjk3bLE+CSgLRsKAuaCpg91+6P0oXlH01ZGrJMgVEKVob6GWPra6mtzy+rWf/OtDBw4cOCfwFnD22WcVFw1fCj4Nim4LgouGt61e96fo0wGDvwtSFVfydBsMQHWZQHdq3mOqcPcziA78h7Wcgxde6s8St3fBqFRVxrucC5DXuvjtQngQ5wdrr+yfBl/qIbSCRSnKwMFbXOStJ9uxOT/+eNbiiNd6PIIcQruQrfDA7AxGzBMY7P9WmPqJ38qXwfS0ecEkunC+gIYTFqeFl6voAAAAABJRU5ErkJggg==" alt="cylinder"></p> </blockquote> <p>شعاع دایره روی شکل را &nbsp; <i>r </i>&nbsp; &nbsp; مینامیم و ارتفاع را h&nbsp;&nbsp; <br><br>حجم استوانه=مساحت قاعده×ارتفاع</p> <blockquote> <p class="highlight-equation"><br></p> </blockquote> <p>Tگسترده استوانه را مشاهده کنید.. </p> <p><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAYcAAADoAQMAAAA+BboGAAAABlBMVEWBgYEAAACp6DbOAAAAAXRSTlMAQObYZgAAA1FJREFUaN7tmr9u01AUxq//kLgial1VlQKKGgsisWZAiAElF1EQj8DoAYm1T0A9dMgjsMHIY2SoUEceISNjJJYOUU0d1772vTf2+VLZXFCuVKeu/Ivtc67P/c5XM6aO7g0Dx7W1xIAuY/sY8ZIxaw4RydFjBHCSTQ8h3GRjI0Q/2VgRQATrLQcIXuBoI70enw5Y6YdHJ+xCxIDgQuH1ShdHGX4pAPR0IAnBCS6R1AQiKYQJS4pyE4Qt5d4MwlVQEwhPCbM5RCdCCQcg/DxQUcOE2wLBUGIY346Gz2EcYfJsb5Yws/qYWanbWKPaWGu3UABt6BJcLeGKjKb6nEIFJCnL81X6Q1avw/X3O0uyQrYW6ecBWYWfZL8sqUp/fQrrW9481XYTTs7dHVXbsbjifjmtK+oLYkzrvAKRBY/W3alEXQe5vngrWSrjFa1L5eUgHMRV4zo5LBREr7aEeNsRH8T+cxpxKvZPacQbMYkvaARfZLv7LpEQs51KiCeKSoinlkzklYFOZNUHIArzakfsiB2xI1og5jDBYSKCiS8w8R0mrmBihhJ7vkT0a4m+RHhwzn2YOIKJY5h4BBOHMPEEJp7+A0/tGUzMiEQn371QgLGWOBG7sUy80hKf890HoxcSMdURe+I/S97osUxcVarwG380HupUuEQ8FOcIRnL7Nf2luw9B8I8KMdMRExHdt3LDNtHGSjQrqx+cFN2qLm18j5nofP09h4hPl4w9uwSIw1SFz+nEndLvRlRiAN95iHYsr0VXRCTewfl4f59aMoCJ3lb1itAJc42XKPkpbFLVbWvNjrIlECi2kjS6qZGg+lUbnZtkQe4U/1DwOUItEcqGiyNmSbTZ/OOKi7OeiRWeTck/GVSsF3kAS0Fxst45qvDl3CrHS+v9STXp/Db501W9Z1NMUhzPaxwYur2YHUq3MC3YWLUrZ1CFhQZYyjjhMYrrqXsY7AaJQIpyEwSXcm8GEWnq2l8nLF3tbIb4CRNnMMHphJ0TPkZELRAMJLrJMrts9hz/AdHibDeMMLP6GFqp21ij2lhrcQXQhi7B1RKuyHDVt4WyDMCUb1DIhBQCr0TqlH7N0HQTpPByhAgZ+FKr2nnVDqW7qx8L9JVhpUsljHI78wcyWfcu1OCeTAAAAABJRU5ErkJggg=="></p> <h3>مساحت جانبی وسطح کل</h3><p>گسترد استوانه&nbsp; از دوقاعده و یک مستطیل که اطراف قاعده قرار می گیرد. <br></p><p>طول مستطیل همان محیط قاعده وعرض مستطیل همان فاصله دوقاعده یا ارتفاع است.<br></p><p>&nbsp;سطح جانبی= محیط قاعده×ارتفاع<br></p>سطح کل= سطح جانبی+ مساحت دوقاعده <blockquote> <p><span class="definition">مساحت کل &nbsp;&nbsp; = 2π<em>r </em><sup>2</sup> + 2π<em>rh</em> = 2π<em>r </em>(<em>r + h</em>)</span></p><h3 id="sphere">کره: جسمی که فاصله هرنقطه تا مرکز یکسان باشد.<br></h3><br><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIwAAACJAgMAAACDYzgeAAAACVBMVEWBgYEAAP//AAAjIKvSAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAfhJREFUWMO9mD1uwzAMhV0iBgxNHdqdY6BbFOgBMjT3EXISjYZOWceGFUuixBdAsBYnwReSsn74yGHIhg1+aA4KwQ0mhBYzZ09h2Giv6s846WMajJdMpuOafBO9UWre6GZEQ5RHKRiail/KqXnVuWS58M7CLFh1XoRI4hvTZlUa9/rqUGWVdVepM64wrMw8s0/VM6CHc3SAMFxlWA354IEaB1cP5+WCGwy/wbgGM+EMNW8kfVq7E4ThJsMw45rMhDKkXMco0576FkovhhWGOzJOYaZ+jPKaV6AXo73mZ8BvM7P14RHMzBWGHiHGZnwQGDNnqYjmKWNKZTB+7Xl6Y6SU//G7/3NlJmluY5QCT0YWDpdtY7iNkRf1EvWCG9jIb+7zsMmY24xxrG7Vp5Grul4As0y79PV9u//cx7/48Ho8iK8lZyOMUWNe1kKRlcPVyYuebNWFobYhu667UaJZ99jcVrAr0/Bm4342Nci617kwsrvgjmeHQrljTdjPDkWNnunVXbMnd4sNEVvkuq/dPwu2Dp8ljBPv1VPzxZl5sFfu7qUlummbXloL0XW9NGQ3TYvoZ0SHI3oeqgt61SBIvYPUTVD9hdRxSD2I1JVQfYrUuUi9DNXdSP2O9AGgfgLSl0D6G1CfBOm3QH0bpP8D9ZGgfhTU15L7Y/+tCm29YOVCBAAAAABJRU5ErkJggg==" alt="sphere"><br>حجم کره =&nbsp; 4/3× مکعب شعاع× عددپی<br>مساحت کره = 4× عددپی× مجذور شعاع<br><blockquote> </blockquote><b>مخروط<br>&nbsp;دارای قاعده دایره شکل <br><br></b><br><p><b>مخروط</b> یکی از گونه‌های هرم است که قاعدهٔ آن دایره است.</p> <p>یک مخروط یک <span class="new">شکل هندسی</span> سه‌بُعدی است که از پایهٔ تختش (سطح مقطع مخروط) به آرامی یا به سرعت (به سطح قاعده و ارتفاع بستگی دارد) تا راس باریک می‌شود. به طور جزئی‌تر شکلی جامد است که به یک صفحهٔ پایه (سطح مقطع مخروط)، محدود می‌شود و سطح جانبی آن نیز مکان هندسی خطوط راستی است که نوک مخروط را به نقاط پیرامون پایه (سطح مقطع) پیوند می‌زنند. واژهٔ مخروط گاهی به رویهٔ این جسم توپر گفته می‌شود و گاه تنها به رویهٔ پهلویی آن.</p> <p>مخروط‌ها می‌توانند به صورت قائم و یا اریب باشند. لازم است ذکر شود که حجم یک مخروط اریب با مساحت سطح مقطع معین و ارتفاع مشخص، با حجم یک مخروط قائم با همان مساحت و ارتفاع معین، برابر است.</p> <p>حجم <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <semantics> <mrow> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>V</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle V}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/af0f6064540e84211d0ffe4dac72098adfa52845" class="mwe-math-fallback-image-inline" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.798ex; height:2.176ex;" alt="V"></span> یک مخروط جامد یک سوم مساحت سطح پایه<span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <semantics> <mrow> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>b</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle b}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f11423fbb2e967f986e36804a8ae4271734917c3" class="mwe-math-fallback-image-inline" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.008ex; height:2.176ex;" alt="b"></span> ضرب در ارتفاع<span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <semantics> <mrow> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>h</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle h}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b26be3e694314bc90c3215047e4a2010c6ee184a" class="mwe-math-fallback-image-inline" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.349ex; height:2.176ex;" alt="h"></span> است.</p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <semantics> <mrow> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>V</mi> <mo>=</mo> <mrow> <mfrac> <mn>1</mn> <mn>3</mn> </mfrac> </mrow> <mi>b</mi> <mi>h</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle V={\frac {1}{3}}bh}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/6590788f6fc58cda1e55df120c87c0e7472a3fb0" class="mwe-math-fallback-image-inline" style="vertical-align: -2.005ex; width:9.273ex; height:5.343ex;" alt="{\displaystyle V={\frac {1}{3}}bh}"></span></dd></dl><p><br></p> <blockquote> <p><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGQAAACVAgMAAADTQrd7AAAADFBMVEWBgYEAAAAAAP//AAARvq5lAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAghJREFUSMft1z2K4zAUAOAXvx0IQeA06cVMs6R6BzBEgUy/ReY+Q6rp5gopl5xCsO3AXGQLHyCgdRT5R9KTHU3KWRNsmQ9JT9ZvAP5f/qXyZL9fzVb71cNzpMulelZKbWcQy8sW1IvaRfJDqRkoBcuksHm2sOPqmcHqQf3iYvtel/yC/M0XfEoKpkSATolMCUnKFi1FrqD95YrEVENloqlpoUYoU7QtMUvwMg4wT4QdOzpLyArxArmibWkiR/A64jFHhJslmhVghYKnL5IV7UTcLtjOYMwU4ER4FUYiOaFO6GbRnYhbBdnkuFyLkMVrFLYTiIUGQpwUkJRFJK7s4jFqkJP5IRTXBrmYhw1qZR6JK0DKx7CHOvkZCnmrPzFDN37TidHSiYwE/V0G7xMR7FmaDcYXSszMPiUj0YGIacFwP8Vp4Sf6uFC0b9MdoiMRU5JYOkdFMKcNPSHECE2I7g4bpvTDvor5c27u503di41w0w8Xm8RWqkE9xaHupfRG/Nu7EwGlH9sRULttt/bksipVVig4ixVdg6gPa306OhEX+RzmkU7wo7nVgcxtsvJ7ZyDISNd3gpcm7CohtTffpNdDwzzr0+lwWvxeH5tHDcmD2cjxK3mUGpOKlcs3Qy5T2X48Ngubqe3/TRRy1zPnQPp3NF4O7830dZVBCRtj6v4RBmSM0ff9efgHV7V7J5r+BjMAAAAASUVORK5CYII=" alt="cone"></p> </blockquote> <p><sub><sub><sub><sub><br></sub></sub></sub></sub></p><p><font color="#FF0000"><b>حجم مخروط&nbsp; = <sup>1</sup>/<sub>3</sub> × مساحت قاعده × ارتفاع</b></font></p> <p>گسترده مخروط&nbsp; ازقسمتی از دایره یا قطاع دایره&nbsp; و قاعد دایره شکل <br></p> <p><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAYsAAACMAgMAAADw/G0UAAAACVBMVEWBgYEAAAD///9DA7/cAAAAAXRSTlMAQObYZgAABcVJREFUaN7Nmr2O3DgMx8kBFeC2YoBxkwc4IPsUWiDpFcC6Yrsr10+xTd7gEuCmyhYzWPMpr9DYlmxJtjyj4AQEiR1JP5H8U18egP9/sdZUJwCoMgqDLkI07i9V0AoNcgli7LspGFYZAycftdu9a4gKGEcPt9VbqowR9HvcLkPGXWZsN0RZo7cLa9brZkNKGMcsEq2N9/T1G8BmYelFbvkuaQGaWGoiFDAWgaOFqmOpiUBh1VyhHLRNpiYBR8aXKCbzRqUrlTAwZ5lZwGYzot7nKg+LaWGALmBwRmnHTNZoTLVeV67fUqddirCdgRn/YWYs5CrRznCMnVPGp+Re4N5wDIPmzGC4gKEzZJ1x6jAf6tsYmKtZwMBMlCjjVRxa8s6QQ1SXtJgRNwqLMy7UGZOpgKEz7ByDh9HhTQzM1S1gYCZOlPPrtJTrWgycWvJOWQFgpDH9XgZND7RXur7DF45FA1yd4clqg7B0yQEGfb7e0McqA9O1uYSRsZPSDGL0W3INhtJ0JwZlFEKhjvelBwDmGBzm/F0YikOGrsC4nkk5njx6ZwoCfFnGjafH+zBMer9F8/XqHgy6gaE38mcMDgNJd2HAnMEbs2w/Q9+fYYfSRmW1Iqx9dtzMoHUGzb3DhQy1zuC5kqiUoe/LwOjtWrohR2WVF9Y+xnJbVMxoNzD0dn2GjMcjAEBj1xi0HBtvZvytAWC8rarCkO4I3m21Sp92qWStC556edNbGHo/49CLHAHGi70Mgwv2NyHjIvKmJ99SYi+KMRnpbYyHi4gc1xlUxgj+6+EkIm+TIzjJwKJF2+/m8SQicpwYiTMO38LoRETe9BpDx1RE2xi9iIjIPyODUhc1XLRxjjD6L3kGwn7G4SJXQ+aHHA5qY1xEuohxNrPDWuOPVdEtjNOVcfk+Z2ifYUa/KGOtbleFxbP0EBG5vJswtsOKQgAAyjpG8+TeIlq1ndENDPkeanRYUdgxDAXfrwCg5Zx4eZ4eItKLM0QPTmmsmRyrbMugZj16DsymzmcZGfL96n0XCOX2h3h9MBz7CrCJcfEY78Z1yUO3U11ltQ41pBgAlE4JC9s4Q86OMXTr+VVZ+DrrxGTFa78tpSu9iIgBmtzTep0og/EUT3zpbexTinF2Nrgwo9eV0irOiH+NU9ZjjNIV6UREDE0N0etDLTqj5NIM7qOcTjHO/k11cBHLyQNDNBx2avm5fw4YYjwvsz9MU3Qt0thpUH/2oR3yy/MA+z3rYJRT0auMi3QhQ67zhHNHsz7Dxt8/tVMSnuQ0Y/ya1I/+N0gu8RWCz7iMjOEfMGZHY9aXbkq8PY70Q3fu4oxQfpD89m2Sk+7EGEM+Zyz8E802lQnSdVB/yILxnnIERoaMJhOkCENWGKBMbnKN7fpcegTdd5OuoqJRbf55cSgCAIBPecZyGgoy0eT3JDikhys/Oiu2/+v8/G/3mr1paa5nIbTWrp4LHGqQVdfLi3Td6fJTXleuuEF51zT5nNGBdLteXkS60+UkQc2SH8QsJe/m8CESP3q7YMBuhvZbT9J9kd4x3m9nhJ/6P3gMF4+RgS19fGpJ7fj9FwUGjQwrVqz8PD+fBukS0pGQeJ+3vIB8Wqb5yABi9+eGQp50vfIaMpo2N5dsicw6w595d9hkJul6BaZ48CweGpT5aIqsoSwDW2IMdaWB6ZiL0CDaxnvzIT+zL1OLibcwvPVT72I06alqvAaZGMeMdDN2ZLyv6ckoC6CVvR7F8bmM4TyV8RVzQ2638JEHazPSjU7qRhnOzS6NIXKnUxxvdqSMsT7fEl1/2JFlwK0MBgDWapDv4c4MNE2DGgCspjFFHoqku7P8DsZDiXTvZUgNxsM9pbvRkCqMhzumR7I8/gbGobJ0F4bUYhwqS3duSDXGobJ0Z4bUY0Bl6YaJWJEBlaXrG1KVAZWl6xlSlwG1pTsmYmUGPFaW7mBIbQY8VpauM6Q+Ax4z0v0P6zUw4De/2FIAAAAASUVORK5CYII="></p> <p> مساحت = مساحت قطاع دایره + مساحت دایره </p> = πrs + πr<sup>2</sup> = πr(r + s) <br><br><p>مخروطی که در آن فاصلهٔ همهٔ نقاط دایرهٔ قائده از راس مخروط یکسان باشد، مخروط قائم نامیده می‌شود. در واقع در مخروط قائم، اگر خطی عمود از مرکز قائدهٔ دایره‌ای شکل رسم کنیم، به راس مخروط خواهیم رسید. حجم مخروط قائم، برابر با ۱/۳ حجم استوانه‌ای است که با همان قائده و ارتفاع می‌توان ساخت؛ بنابراین حجم مخروط قائم به شعاع r و ارتفاع h از رابطهٔ زیر به دست می‌آید.</p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <semantics> <mrow> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>V</mi> <mo>=</mo> <mrow> <mfrac> <mn>1</mn> <mn>3</mn> </mfrac> </mrow> <mi>π</mi> <msup> <mi>r</mi> <mrow> <mn>2</mn> </mrow> </msup> <mi>h</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle V={\frac {1}{3}}\pi r^{2}h}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/8148cf955aa0660882254207e18ef9bf92463d8c" class="mwe-math-fallback-image-inline" style="vertical-align: -2.005ex; width:11.728ex; height:5.343ex;" alt="{\displaystyle V={\frac {1}{3}}\pi r^{2}h}"></span></dd></dl><br> <p><img src="http://www.onlinemathlearning.com/image-files/surface-area-cone.png" alt="surface area of cone" title="surface area of cone"></p> <br> <p> سطح کل مخروط = مساحت قطاع + مساحت دایره </p> <p> <img src="http://www.onlinemathlearning.com/image-files/cligeo28.gif" width="155" height="27"> </p> <p class="style2"> مثال: </p> <p> مخروطی با شعاع قاعده 10 cm وارتفاع&nbsp; 30 cm. مساحت کل چقدر؟.</p> <p class="style2"> حل: </p> <p> مساحت = π<em>r</em>(<em>r</em> + <em>s</em>) </p> <p> = <img src="http://www.onlinemathlearning.com/image-files/surface-area-cone1.gif" width="117" height="41" align="absmiddle"></p> <p> = 1,257.14 cm<sup>2</sup> </p> <b>هرم: جسمی با قاعده چند ضلعی کی دارای سطح جانبی&nbsp; به تعداد ضلعهای قاعده دارد و تمام هرم ها هر سطح جانبی هرکدام مثلثی هستندکه همه درراس به هم میرسند.<br>&nbsp;هرم مربعی قاعده مربع شکل و سطوح جانبی هرکدام مثلثی شکل دارند.<br><br></b><blockquote> <p><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHYAAACLAgMAAADJxYVFAAAADFBMVEWBgYEAAAAzM8z/AACXT05/AAAAAXRSTlMAQObYZgAAAl5JREFUWMOd18GK4zAMBmBR7SEUQV+jzEmwl0ILfbU571MMeyrzFDoWZh9k2FMfYKGbOHYiJ5LctgxMmq+y9cdpTAGeeXUxH2I+xvwV81UiRWowR0xdgyliPjYYI5YG/4QgGQLHfIAgGfVL8jpzzxTxQQIWYMGQAYNcw70mEYvPlJhfZE5MAUvAkv4w4KvPw/kruMExf0vEzQVXbjK7uUAanEexc6XOI2YveDr7ANvJ6AEegtnJuLQX8BW8ZEMhdg0msJOlcy8zjZ8hsIMTzHXi5Bo7t4LzPLfFopie5bGpzOgxOEygz4vZeAnmM9rB5Rkms/F+L4kZbKbq3yp44c5mrudeBm+wLJgdzkds5eo73L4byWbeWEzTDpwZHd6KwTzzXyOZ4l8Gy8Rv30bwiWFvMM4t7vcBc/fxG1bBSfEl5DIqGrkeZx1c1OcavD6c5+GuxbxMo44eZzSmabF6I6uDap0s7tasLm/PtBypwWppRTE9xly1c15e6op3cluwXtnjOrjmYZu71Y+6Wc8yXJZd/Ryd9B8kLsNxnWsHmVEnK3yf624K9I0tP1bPfs5d5aumdi1Y7uiFdzXvpOaxRvJnTmpJcicyM8qKUwWnLs/G/ZUGTXwT4+uSwg35ztVDZPsB8+wEeuKx+u19WhEE3XYZ/LM0glCX57k3l9y81OVTa6kFzHu6GJ0PLeRfXycrWN8C3qAqr5/im8sJqvLl7vYNVfmC73oBVnwHgKocbS3l6GguR0dzOXo6lqOnYzm5msrJ1VROvpa7x9GhnALtyynQvpwiBfxzD3/5n+HJ138qXqSKIgQocgAAAABJRU5ErkJggg==" alt="pyramid"> </p> </blockquote> <p><font color="#6600CC"><b>حجم هرم&nbsp; = <sup>1</sup>/<sub>3</sub> × مساحت قاعده × ارتفاع</b></font></p><br><p>فرمولها:<br></p> <b>حجم منشور واستوانه = مساحت قاعده × ارتفاع?</b><br><br> حجم هرم ومخروط = 1/3 × مساحت قاعده × ارتفاع<br><br></blockquote> text/html 2017-05-07T02:49:24+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی دفترچه سوالهای تیز هوشان ورودی نهم به دهم 97-96 http://fathi5.mihanblog.com/post/1974 <br><br><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/208/621086/001.pdf" target="" title=""><br>دفترچه سوالهای تیز هوشان ورودی نهم به دهم 97-96</a><br> text/html 2017-05-07T02:11:50+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی استوانه حجم ومساحت http://fathi5.mihanblog.com/post/1973 <br><br><p>یک استوانه دوقاعده دایره شکل دارد. وسطح جانبی مستطیل شکل است. که اطراف قاعده دایره شکل قرار می گیرد<br></p> <blockquote> <p><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHAAAACbAgMAAADHDfeZAAAACVBMVEWBgYEAAP//AAAjIKvSAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAUpJREFUWMPt2LFuhDAMBuD/IpCiTFSie9QpylPccA9wS98nj5IR+Sk75YgTY1GkDm2T6bgPQzAebID/toiINlEiEQAYotySofT67Yib41erzgQMu9K8IlaHgcXdHsB+tkkMZwDuIBATUIUmAW3ZavNYS30rK2G5nBcz5nt8/yzreSLSipjk3bLE+CSgLRsKAuaCpg91+6P0oXlH01ZGrJMgVEKVob6GWPra6mtzy+rWf/OtDBw4cOCfwFnD22WcVFw1fCj4Nim4LgouGt61e96fo0wGDvwtSFVfydBsMQHWZQHdq3mOqcPcziA78h7Wcgxde6s8St3fBqFRVxrucC5DXuvjtQngQ5wdrr+yfBl/qIbSCRSnKwMFbXOStJ9uxOT/+eNbiiNd6PIIcQruQrfDA7AxGzBMY7P9WmPqJ38qXwfS0ecEkunC+gIYTFqeFl6voAAAAABJRU5ErkJggg==" alt="cylinder">&nbsp;&nbsp; <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAYcAAADoAQMAAAA+BboGAAAABlBMVEWBgYEAAACp6DbOAAAAAXRSTlMAQObYZgAAA1FJREFUaN7tmr9u01AUxq//kLgial1VlQKKGgsisWZAiAElF1EQj8DoAYm1T0A9dMgjsMHIY2SoUEceISNjJJYOUU0d1772vTf2+VLZXFCuVKeu/Ivtc67P/c5XM6aO7g0Dx7W1xIAuY/sY8ZIxaw4RydFjBHCSTQ8h3GRjI0Q/2VgRQATrLQcIXuBoI70enw5Y6YdHJ+xCxIDgQuH1ShdHGX4pAPR0IAnBCS6R1AQiKYQJS4pyE4Qt5d4MwlVQEwhPCbM5RCdCCQcg/DxQUcOE2wLBUGIY346Gz2EcYfJsb5Yws/qYWanbWKPaWGu3UABt6BJcLeGKjKb6nEIFJCnL81X6Q1avw/X3O0uyQrYW6ecBWYWfZL8sqUp/fQrrW9481XYTTs7dHVXbsbjifjmtK+oLYkzrvAKRBY/W3alEXQe5vngrWSrjFa1L5eUgHMRV4zo5LBREr7aEeNsRH8T+cxpxKvZPacQbMYkvaARfZLv7LpEQs51KiCeKSoinlkzklYFOZNUHIArzakfsiB2xI1og5jDBYSKCiS8w8R0mrmBihhJ7vkT0a4m+RHhwzn2YOIKJY5h4BBOHMPEEJp7+A0/tGUzMiEQn371QgLGWOBG7sUy80hKf890HoxcSMdURe+I/S97osUxcVarwG380HupUuEQ8FOcIRnL7Nf2luw9B8I8KMdMRExHdt3LDNtHGSjQrqx+cFN2qLm18j5nofP09h4hPl4w9uwSIw1SFz+nEndLvRlRiAN95iHYsr0VXRCTewfl4f59aMoCJ3lb1itAJc42XKPkpbFLVbWvNjrIlECi2kjS6qZGg+lUbnZtkQe4U/1DwOUItEcqGiyNmSbTZ/OOKi7OeiRWeTck/GVSsF3kAS0Fxst45qvDl3CrHS+v9STXp/Db501W9Z1NMUhzPaxwYur2YHUq3MC3YWLUrZ1CFhQZYyjjhMYrrqXsY7AaJQIpyEwSXcm8GEWnq2l8nLF3tbIb4CRNnMMHphJ0TPkZELRAMJLrJMrts9hz/AdHibDeMMLP6GFqp21ij2lhrcQXQhi7B1RKuyHDVt4WyDMCUb1DIhBQCr0TqlH7N0HQTpPByhAgZ+FKr2nnVDqW7qx8L9JVhpUsljHI78wcyWfcu1OCeTAAAAABJRU5ErkJggg==" alt="surface area of cylinder" title="surface area of cylinder"></p> </blockquote> شعاع دایره روی شکل را &nbsp; <i>r </i>&nbsp; &nbsp; مینامیم و ارتفاع را h&nbsp;&nbsp; <br><br>حجم استوانه=مساحت قاعده×ارتفاع<br><br><p>گاهی درون&nbsp; استوانه&nbsp;&nbsp; یک استوانه دیگر وجود دارد مثل یک لوله</p><p>&nbsp;اول مساحت حلقه را حساب کنید یعنی مساحت دایره بزرگتر- مساحت دایره کوچکتر<br></p> <p><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAXIAAADVAQMAAABwhOmoAAAABlBMVEUAAAAAAAClZ7nPAAAAAXRSTlMAQObYZgAABDJJREFUaN7tmUFv0zAUx5+TrMlGtXYThx6qNSswCU497lBtGSAEF4T4BJ2EBMdJHNgNT5q0CSHGR9iZK18gG5O4wZVjEF9gwGWHimA7aWI7jR2jDTGUpyVtlt9sv7+f3fUfgDr+8wjoacuyAPzq/H6jcvuH9IRvnwc/mMq/34PN6Mdx90r/6JT7vRvHn+M4lHG0cHIfv8V3Vq53n/a5jFtn7GU9kvn23tGOh2/3fa/P8e6kq57UAzrdbTC+I/Bn2bs1kbe8XY/xjtdfztrq8Q3K/AMy/sf966T9jOFH3RL4Vu/Dm3Azevpitfvi+QSbF5CobCqcdvpmK3lZTV66Ot7G9BzHH+M4v5wSdtpzk+GQnUeaEhnkCiEqbEfDh3lX4JILTfHa5BhmVyRpJCXgpsckbUKkM9cI2Q0pAQ8nRxqdfAR2wORvSyPA6ZGEn2fYSAbklfBuTNPcwNkAnORwxPy+UuHSQiMrZCfKOqOgxX74kl4E7lfr8c4pyjJLWpL4q6Q5Jxs/iscWz5POkFjSPcK2ch6NLWnHQfw67R37gMZf8u5QlOY3945FSHhuBm7YIViPnuXdIewU2udmYM7B6+FhyJdDo5xvnc05ZBIPcTlP8/X49gv8jCBfKPKL+yTfm5xcGBx+0yE1ZPP8wtKA7HIcH4hbO+l+RqoIcTp8cUV1AphV8m1hNdB6XlDyHrkbCYtpWck3yF1hPcKRkqfzy6/3wEZKHkbkbi+ZEDQm89vU8EydGLPapvUw0PCNZBnQYPUTavjJbjKcKKThOXUShXS8y29odqjlnW3uehjoeTcvUDfU82RXyar/DKrw6ccFoF9QjQe2NbZ+JX+lG3+yNcZx+tlbieeXsBEfnDsPf5W/aH1qPWs9az1N9RkY8Vbhf1C1nmq+qA8q/3Y5lYdwxUgfwLeMeASPDfV5YsjfNazPV4b19rpe7/V6r/Ws9fxX9fz28WBprTLfTRyy1aga35x8nCxEVfJFbcHd0fLzontk9H3KDavqOayoJ/s+aB8swfZ3+u6hjqcKoRN2cY2MbKOK/hPD5B711zR85MDsJGPqjTX1+W5ll/OG9YmIPhtKvgMOb0kOAo2f4It+SDPQ+BXm6x0ZrkfZL7ILDp9oTxb9KBMe1HzBz8OiPzaFl6+1fCDzKssXFx5NWEr/FouGakfHB2IOI1DNVuLHcv6VA6BSE2R7mvpXAyXvJKZM7vgKck2d4Mw/RR0o+tVysLaZgY4+ZX0oIhlud7j983hKQsVoStcjDS89ILA1wwduN2ED0+FVn3fkJckjLdBH+fOakih9HlQSpc+byqI1Zi8vI6gYNvMnMVzi8Mu2pEvCt6vtb3/MN8sWqKIkIpTboFWi2zCbM6tjxiP/YnkILzlfh3ojNdTT8i+Wd0z5wDBfwx191lBPD18s3zbMdziqa7yOOv4sfgMRHeGKIPrsnwAAAABJRU5ErkJggg==" alt="volune hollow cylinder"> </p> <p> حجم استوانه&nbsp; سوراخ دار: <br> = π<em>R</em><sup>2</sup><em> h</em> – π<em>r </em><sup>2</sup><em> h<br> </em>= π<em>h</em> (<em>R</em><sup>2</sup>– <em>r</em><sup>2</sup>) </p> <p class="highlight-example"><strong><em> مثال: <br></em></strong></p><p class="highlight-example"><strong><em>&nbsp;استوانه سوراخ داری داریم که شکل نی مانند تو خالی&nbsp; است.شعاع دایره درونی=2سانتیمتروشعاع دایره خارجی=2.4 سانتیمتر</em></strong></p><p class="highlight-example"><strong><em>ارتفاع نی 10 سانتیمتر حجم نی چقدر است؟</em></strong></p><p><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAANQAAAC1AQMAAAAduEOkAAAABlBMVEUAAAAAAAClZ7nPAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAwtJREFUWMPtl7Fu2zAQhj9KruUARsyiiwcjUfIEHjMEtbZ2zOLdj5BRQ9ESbVFka56gyKNo6tpXCJoX0JjBCDvIoo606CZBhqLwLab8kbw76ij8B42l1tpbem2yBjLbh47r5rcHZm639Ra7d6M09DkR46OA1WKs/IWZ9zTzns4AWFhbAaRG7lIBylawuAe4FGwI8NDsXgNjwabA8WaHiYFUsJULLskpgapzZ1xSiSYD5o4lzVIANNzCyLGBCFvDDAaOjURkOQybndxc3Y4LUAaFmJu3Y9NwI+YWbcibuYVg7bxENz4Ec/un9YbpkL1aLpfL5fICijbDSsS1ibsYdMyELImwXLAb1EqyC6gE05JdC3btv+lUo4o2uiv/TY81iWNfAVGTlzBw7AtK1GRqYOqYqRSpK5FzIO9YruBtW+IVmqpjUwWquUnpPeiUjmW0V3ayBvRMsKYelbV2DaBXkp35t8pIlpngVgmmSnlmlc/kwnPtMz503iqfNXm1CYaMrPmuZGu2Gal9YGI3yz1/TfLuU7LFhEWZfjTjRdhz49zn8H/ngEmGcXZ4EMsBk2gTiZNiB5v3M71jnc96c3gya84zOYifdTbc19I+h38qh7vfkVhmZYn6ddzHDjtZELJO8ZZhLFLi1gHLpfoNWBWIbcFeA/Du+1EO8MZjt4C6MzArAV2F+dVuQy+H2UbutDp8iKd7OhF2Cso/z7kv4B37jFL+e5gKfaaGUt1roc+upNgG9YRaKgJcqbg2rZIderdjRPVu6CwXOrnY+lh3+roQfUD7l+72GAfMCN/Sxoi4p6JfaaYmsl9h2snBtplyfU7XEo2RR6+MaInSyuuPKLqur6lUkfEcIP1Jq8Hl0Td3SP04L0vknQrn4bvzm0GC23FI/MlvTWvfw1Gk1wVQdd+wnez8f9z+gi2M/+vZp7ptcvuae2vtAy9tI++tPZ4NtmvQKyN/IMxaa11L02PfdgT7fgebP5M902bkUXbKKspOuIkytYupuL8kibPBIM5GWR1lekd+JzvYIs/Z29/sD4bx4gGbWK2wAAAAAElFTkSuQmCC"> &nbsp;<br> </p> <p><em> <span class="highlight-example"><strong>حل: </strong></span><br> <br> </em>قاعده شکل یک حلقه است: π<em></em> =عددپی<br> مساحت حلقه = [ π<em></em> (2.4)<sup>2</sup>– π<em></em> (2)<sup>2</sup>]= 1.76× π<em></em> ×cm<sup>2</sup></p> <p> حجم =&nbsp; π<em></em>×1.76 × 10 = 55.3 cm<sup>3</sup> <br> حجم نی = 55.3 cm<sup>3</sup><br></p><h3>مساحت جانبی وسطح کل</h3><p>گسترد استوانه&nbsp; از دوقاعده و یک مستطیل که اطراف قاعده قرار می گیرد. <br></p><p>طول مستطیل همان محیط قاعده وعرض مستطیل همان فاصله دوقاعده یا ارتفاع است.<br></p><p>&nbsp;سطح جانبی= محیط قاعده×ارتفاع<br></p>سطح کل= سطح جانبی+ مساحت دوقاعده<br> <p><br></p> <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAYcAAADoAQMAAAA+BboGAAAABlBMVEWBgYEAAACp6DbOAAAAAXRSTlMAQObYZgAAA1FJREFUaN7tmr9u01AUxq//kLgial1VlQKKGgsisWZAiAElF1EQj8DoAYm1T0A9dMgjsMHIY2SoUEceISNjJJYOUU0d1772vTf2+VLZXFCuVKeu/Ivtc67P/c5XM6aO7g0Dx7W1xIAuY/sY8ZIxaw4RydFjBHCSTQ8h3GRjI0Q/2VgRQATrLQcIXuBoI70enw5Y6YdHJ+xCxIDgQuH1ShdHGX4pAPR0IAnBCS6R1AQiKYQJS4pyE4Qt5d4MwlVQEwhPCbM5RCdCCQcg/DxQUcOE2wLBUGIY346Gz2EcYfJsb5Yws/qYWanbWKPaWGu3UABt6BJcLeGKjKb6nEIFJCnL81X6Q1avw/X3O0uyQrYW6ecBWYWfZL8sqUp/fQrrW9481XYTTs7dHVXbsbjifjmtK+oLYkzrvAKRBY/W3alEXQe5vngrWSrjFa1L5eUgHMRV4zo5LBREr7aEeNsRH8T+cxpxKvZPacQbMYkvaARfZLv7LpEQs51KiCeKSoinlkzklYFOZNUHIArzakfsiB2xI1og5jDBYSKCiS8w8R0mrmBihhJ7vkT0a4m+RHhwzn2YOIKJY5h4BBOHMPEEJp7+A0/tGUzMiEQn371QgLGWOBG7sUy80hKf890HoxcSMdURe+I/S97osUxcVarwG380HupUuEQ8FOcIRnL7Nf2luw9B8I8KMdMRExHdt3LDNtHGSjQrqx+cFN2qLm18j5nofP09h4hPl4w9uwSIw1SFz+nEndLvRlRiAN95iHYsr0VXRCTewfl4f59aMoCJ3lb1itAJc42XKPkpbFLVbWvNjrIlECi2kjS6qZGg+lUbnZtkQe4U/1DwOUItEcqGiyNmSbTZ/OOKi7OeiRWeTck/GVSsF3kAS0Fxst45qvDl3CrHS+v9STXp/Db501W9Z1NMUhzPaxwYur2YHUq3MC3YWLUrZ1CFhQZYyjjhMYrrqXsY7AaJQIpyEwSXcm8GEWnq2l8nLF3tbIb4CRNnMMHphJ0TPkZELRAMJLrJMrts9hz/AdHibDeMMLP6GFqp21ij2lhrcQXQhi7B1RKuyHDVt4WyDMCUb1DIhBQCr0TqlH7N0HQTpPByhAgZ+FKr2nnVDqW7qx8L9JVhpUsljHI78wcyWfcu1OCeTAAAAABJRU5ErkJggg==" alt="surface area of cylinder" title="surface area of cylinder"><br><br><font size="4"><b>به زبان دیگر:&nbsp;&nbsp; شعاع=r&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ارتفاع=h&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عددپی=</b></font>π<br> سطح کل = 2 × مساحت دایره + مساحت مستطیل <br> مساحت کل &nbsp; = 2π<em>r</em><sup> 2</sup> + 2π<em>rh</em> = 2π<em>r</em>(<em>r + h</em>)<br> شعاع <em>r</em> است <em>h</em>ارتفاع.<br><p> قطر قاعده استوانه12 cm وارتفاع 8 cm. مساحت استوانه چقدر؟.</p> <p class="highlight-solution"> حل:&nbsp;&nbsp; مساحت کل= جانبی+ مساحت دو قاعده</p><p class="highlight-solution">جانبی= محیط قاعده× ارتفاع <br></p><p class="highlight-solution">یا راه دوم <br></p> شعاع = 6 cm <br> سطح کل &nbsp;&nbsp; = 2π<em>r</em> (<em>r</em> + <em>h</em>) <br><br>2× <sup>22</sup>/<sub>7</sub>×6×(8+6)<br> = <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHUAAAApAQMAAAAxhvRzAAAABlBMVEUAAAAAAAClZ7nPAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAMRJREFUKM+l0DGKAlEMgOE/4YGpJCOWCz47yy2nc0am2GN4EnkOcwCP4hXsPMbuVt5CixnBZzEwGEjxJZCQwOdRlrmbJvdul1t13CHkNsvtnjvGkX1zOBygRL+QGxR9uSJEdAmeAEhYpboAOgeLqX26jRDqfeNnlTWIVKDH08avygWUBCLm3m3/1hCkvt/bo228Uy3ANEKorRns/fxT6z+qBaz6/XvsW+X/9Wrg9TFhSJj9MvT6x9jb/by7mug0zcK4p8QDRY8eT8VbwL4AAAAASUVORK5CYII=" align="middle"><br>= 528 cm<sup>2</sup><br><br><br> text/html 2017-05-07T02:04:38+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی نوشتن علائم نگارشی در word http://fathi5.mihanblog.com/post/1972 <br><br>نگارش ویرگول ( ، ): Shift+T<br>نگارش نقطه ویرگول ( ؛ ): Shift+Y<br>نگارش ( [ ): Shift+O<br>نگارش ( ] ): Shift+I<br>نگارش گیومه ( « ): Shift+K<br>نگارش گیومه ( » ):&nbsp; Shift+L<br><br>&nbsp;حرکت گذاری (اعراب گذاری) در word<br>نگارش ( ژ ): Shift+C<br>نگارش تشدید ( اّ ): Shift+F<br>نگارش فتحه ( اَ ): Shift+A<br>نگارش کسره ( اِ ): Shift+D<br>نگارش ضمه (اُ): Shift+S<br>نگارش تنوین (اً): Shift+Q<br>نگارش تنوین ( اٍ ): Shift+E<br>نگارش تنوین ( اٌ ): Shift+W<br>نگارش همزه ( ۀ ): Shift+G<br>نگارش همزه ( أ ): Shift+N<br>نگارش همزه ( إ ): Shift+B<br>نگارش همزه ( ؤ ): Shift+V<br>نگارش همزه ( ء یا ئ ): Shift+M<br> text/html 2017-05-05T02:30:17+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی شکلهای هندسی- و محیطمساحت رنگی http://fathi5.mihanblog.com/post/1971 <br><b>چگونه مساحت رنگی را محاسبه کنید؟</b><br> گام 1: محاسبه شکل درونی<br> گام 2: محاسبه شکل بیرونی<br> گام 3: مساحت رنگی = مساحت شکل کل یا بیرونی –مساحت شکل درونی<br> <p><em><strong>مثال:</strong></em></p> <p>مساحت رنگی چقدر؟:<br> <br> <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAASwAAAB5CAMAAAC0l+y3AAAAeFBMVEUAAAAAAAAIAwAAAwgLCw0LBgMNCwsECA0NCwoEAAANCAQAAAQKCw0NCggDAAMICg0ABAoAAAMICgsDAAAKBAAEBgsEBggLBgQDAAQDAwgKBgMDBgsEAwgKBAQECAsEAAQNCgsEAAMDBAoEBAoNCAoKBAPAwMD///9GPVXqAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAtpJREFUeNrt3GtTozAYhuG+tCkQi9Cl7q6Le9Tt/v9/uAlQpqO1SeXM3M+Itf3izGUSXpKY1YoQQgghhBBCbs42WG/sqxIJ0bieKJYSS9/tohgtV5TF2gYGSldtjDiwkvu0/kacWKYX2i4Z1sOYSGY+238KJDNvMpDexbJdUu/TJJd9qu21p8G9xUryEus0dNm35UXvfH/MUq+xcu6Sb++GtVLZysC6mENVZ603p/E9is2InjyAdakolXIAP6vg7WfWTuRzXl6M8ISQD0SWkMGwjvMPWGCBBRZYYPWItQ3MUwlYflhf0qN5JAbLtxsmX3dgeWM9li1L2zmDo15/k0JJAdbl6KJuX1EcRrEUSV5MrrFNBSt6KhuWKk59svoC61K+Vy4qA8uJpcJj8mCV7lP7A1hXchCpCy0zwN/tTNn1I5BQSQYWFTxYYE0Ky3M+F6zy9//zCVhggQUWWB/FshspQrC8sKKfu5WqdzaB5cD6tTFgv1OwfMes5A/d0BcreTxtuu9nc/SSsJSdGqmtetkcvaxuqKQoX3vaHL0srG1QYfW0OXphRemhQrl5c7TpsB7jWlusKSxan90N6xH+5s3RZrjzKGjbYk1h0brC0iLS/AvajZujo+ehuuHoCxjtnw2134NSF1hjL1q3xrJVWTNkXSnROsAafdG6i1kHoxI6S7T2WOMvWnczRXPInCVae6zxF627wdKZs0RrjTWBReuOsNwlWlusKSxad4LlU6IxrVzX7z4lGlgsWIAFFlhggQUWWGCBBRZYYIE12AZcznWY4J90IgELrDlj2dXxBZyYNQiWnaM9m7gF61pe7IKJLuiG3vmbguWb6Gnj3EsA1mkNs1g59xKA9aoXzvks3KGwml4457Nwh8Jq7oVzPgt3KKzmXjjns3AHwmp64azPwuXZECywwAILLLDAAgsssMACCyywwAILLLDAAgsssMACCyywwJrHnmoybv4DkDuIUY45zZwAAAAASUVORK5CYII=" alt="area of shaded region" title="area of shaded region"></p> <p><em><strong>راه حل:</strong></em><br> گام 1: محاسبه شکل درونی یا مربع = 2 cm × 2 cm = 4 cm<sup>2</sup></p> <p>گام 2: محاسبه شکل بیرونی = (2 cm × 3 cm) + (10 cm × 3 cm)<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; = 6 cm<sup>2</sup> + 30 cm<sup>2</sup><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; = 36 cm<sup>2</sup></p> <p>گام 3:&nbsp; مساحت رنگی = مساحت شکل کل یا بیرونی – مساحت شکل درونی<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; = 36 cm<sup>2</sup> – 4 cm<sup>2</sup><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; = 32 cm<sup>2</sup></p><br>مساحت رنگی چقدر؟:<br> <img src="http://www.onlinemathlearning.com/image-files/xarea-shaded-region.png.pagespeed.ic.t80ibJufAL.png" alt="area of shaded region" title="area of shaded region" width="378" height="668"><br><p class="highlight-example"><strong><em> مثال دیگر:&nbsp; اگر دقت کنید&nbsp; اندازه میط یا طول کمانNM = زاویه مرکزی A=</em></strong><strong><em><strong><em>درجه</em></strong>45 <br></em></strong></p><p class="highlight-example"><br>&nbsp;<img src="http://www.onlinemathlearning.com/image-files/xarc-circle-angle.png.pagespeed.ic.u5IiR6hk17.png" alt="arc of circle, angle" title="arc of circle, angle"></p><p class="highlight-example">اندازه مساحت رنگی یا قطاع دایره&nbsp;&nbsp; = مساحت دایره× نسبت اندازه زاویه به 360<br></p><p class="highlight-example"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAQMAAACICAMAAADUD35WAAAAclBMVEUAAAAAAAANCAQECA0NCwoEAAANCggDAAMICg0DAAQKCw0LBgMAAAMIBgQAAAQNCwsIAwAAAwgLCw0DAAADBgoLCwsABAoKBAAEAAMIAwQEBAoIAwMDBgsICgoNCgoKCg0EAwgDBAQLCggIBgMICAjcks4ORz/BAAAAAXRSTlMAQObYZgAABKtJREFUeNrtnQl32yAMgFHSJl7cNWu7NTu6e/3/f3HcxkccDtdBAt5rWts8V/oQAhwkM1ZLUoFhKVB739M09U+rgB/A5Tqvr3QxeCrGGYhCEYOvShqBwlAkgR4DShSCzLrHgEyXCFNiwICELYSqMGKAnkKw+BMIkFMIF32aAadQihHMMEBqClFCn2WAEsLCCBD2h8hWm2WAzBRihZ1ngApCtKgXGCDqD2+HAA2EeDE9GOCAkCCkDwMMEFJE9GKQP4QkAT0ZQPEIcoeQJpwvg7whrMQgZ5eQKJo/g3whrIcgWwipYgUxyBRCZZCMIJBBjhDWRpAjhMogHUE4g+wgVAZXQbAIhA3ANhcEcQyS/+/N7XkCu32DgEG6IezeHRZisETHjGNw/j+3AHDXcEXew/2hlX+bc6IcPwA8PIrPe0lh9ySOma4ojj7ya/DwSdbTt8mSwdAQBoft/WH39Mx/Cy10i7dKldOz/DFtffO5YccvB11R9JCbr/KaqSdukyeCoSEMtmxwdYQiQkF2/NY41i/105c7v2AqbjgKVWdYL0cGryMGBoMwc26+ksGtPL015yyDfWN14+MDvJiK7YCBUw8LA0FBNqlrB6w7N2EHygd+1xXD7WCRqUrc0DhdrFNvlR1If8B+/DTnpvzBr0eBSFdU/kD2j0G9XMzA6jo2BGe3rzDu36YB9YCgz3XjQqfbSXYWO5o8iaPWHReabLvCmAHSaXISgx6Ea60gcmLAEDNIQJADg2ubQQ4QKoPKoDLIBMH1IVQGlcFyDKB4BiKUrTIQi0G0DBZ0B2ghLOkSoWAGVneoDOIhVAa0GMRCQM/AdQeFM5AThLIZQMokgYA/4PpD0hyBwBzJWTSVywAshWIZQGcLhTOQFIr1iX33WOTYmP5MiRqDGArYGcACzxexP0iC9Kes6J8nwszssXQGAcZAmYEvBdoM/CjQ+NI1iQKB794hlUIRDC4MEoUwmDUGCpuyIM0xkNib53+DSQqFMZikkEV026oQRu4xjwA/WPsGPQpEGPA7BO43dyhkEuiZbgjhe+7tFxKMAoPYjPOKAg0G8bnm5RdUjBCETFdsq0lCgcESELAjWGJkOHNhPqAsqwwISwkzUnmWQV5JICqDKHFEHOUL09H2IrYeYCsDkh/+iED7vyZ2v8GCIFwgFU9rwvJlbP1Gh+baQHsTq4sEQbBEKq7aRNv34sut3vPB1viTRKn4ehNtP2bgxO6jQRAqlGMHbJCPwMbrz9kBhZxxjj8wYfn8Q8bb28QDc/6ARPJAFV+vo+1t+7dyXGgGsftoEKwpGN1kohQQVAbrCUc5yTTzS9BFO9m4FwPiSed9GFB6+YCT1E1OFE7dRKG1qd2QIggR0yR14yvGVmUhkvMkJ8UbUgQBgpoFgU7TpRj0UrxhReAnqrsw3O3/dYsmm+INNQKf9zP1FoZjO4i7KTJT6C0M+YdIztbeWX/A15KojcBPZHdhqHuAOXRyfqJGEGO66rkKjX4Q03Qbk+IS95D4Zq2H/W2m9JeJK7QhibcbJylB5jXX0YqQet153IYjcq+9D95+xygW/4YFogSMcpBehQYHgJALtEmMcoSjK/8BzoRJaBmYxEIAAAAASUVORK5CYII=" alt="area sector"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIYAAACGCAMAAAAvpwKjAAAAVFBMVEUAAAAAAAAKBAAABAoNCwoEAwgLCwsIAwQKCw0LBgMAAAMICg0NCggDAAAECA0AAwgLCw0EAAADBgsNCAQEAAMAAAQNCwsIAwADAAMDAwDcks7////g3W20AAAAAXRSTlMAQObYZgAAAoFJREFUeNrt3NlygjAUBuD8alu30ip1aXj/92xAHRW3LGebDrnhDr75TwTFnDg3jP80cDNUAM3NELTcB/Qs/IYmZrBKIg2sEiQhjhLVILggmQhiSD6CEIIyBQ2kHNE03kO1HidFcEBb0TFKAgGhIt9BgjgzMgtDrcgLhEGR4SBS9BipDiZFooNKcctIcTAqEhysimgHmeIBI87Brohy0CmMMLzPd4goXjokSvLaIaawwnjmEFQ8cYgqrDAeOYQVVhj3HeIKbob3+Q75MJgZ3uc7NMJgZXhf4ICKos9QCqP/u1YpjH4cNhhqiuuqQEtxHYcNBp9ihLEBxuTt/WMa7SB9szMD5gu//ASqmDTIGUfF13cbw2rt66BJmhyEjMlPd+16M/XbXZXEoAxjuf9FKESbyXa3VmPU3byoutKM1kkfWcqXwYdqrBPSYGEs94v2+glzg5RxOmcbQSjMZFV1wQgzzic93jDCIe7zysTIf6pAVUHFAEgYxQpAn3FYvWCEUXQGsqI0+oym9J9B0P9+FWfUbTEqbcZsvmgplS6jbhVNeI7pMkbjy4MWIzzHGwNphC83FwdtBmlNMhjbXQsYbaaUjKzJEe4aFFmUMRhuogPjSqHqGBj2GOB6cz8wiBRqDqMMHQecUYaGA84sQ94BZ5gh7YAzzZB1wFlgQGalUwlDzgFngQG5BZIlDBmH7ILRAoWAI24xMUwouB3xC81hg8Hp0Fn930co9UIURMHmyGnXASwo6APJ7uWC4uTkKUxhnx9MKGgCIWkCLf5Lj6olFhYQeY3S9Ijs0rA0j6dC2HrpE2rDvLVAjERmp4WnawNkN544bXVxfX35vS9u9uBwwyAbf9ZbJYppkiuAAAAAAElFTkSuQmCC" alt="area of sector"></p><p class="highlight-example">اندازه مساحت رنگی دایره ( قطاع دایره) با شعاع 5 سانتیمتربا زاویه 60 درجه=</p><p> اندازه&nbsp; = <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAFAAAAAsAQMAAADIP61UAAAABlBMVEWBgYEAAACp6DbOAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAJtJREFUGNNjYKAqkDF4AGMqeCyAMR1aHiCYcLUbEMwTCGYLIaaHB5xpYAAk2JkPwPgcCFUcLlAGIwuDP/MfCLuDwaFXAcIMYGhwhDIVGBmcFBjk/////yCAicHJAaqWhcHFAWoCh0NPAtQ4/vMSCTj8zt54mA9muxNLF0zYhcMP7gsOB5iruOFM5p4OB4TfCDBbWhpgDmFmJjZSAOMMIwFd1y9sAAAAAElFTkSuQmCC" align="absmiddle"> </p> =13.09 cm<sup>2</sup><br><p class="highlight-example"><strong><em> مثال: <br></em></strong></p><p class="highlight-example"><br>اندازه مساحت ( قطاع دایره) با شعاع6 سانتیمتر=35.4 سانتیمتر مربع اندازه زاویه مرکزی یا قطاع دایره چند درجه است؟<br></p> <p>. (عددپی را =&nbsp; π = 3.142). </p> <p class="highlight-example"><strong><em> حل:</em></strong></p><p class="highlight-example"><strong><em><br></em></strong></p><p class="highlight-example"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong><br>&nbsp; </p><table id="table541" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><br></td><td align="center"><br></td> <td align="center"><br></td> <td align="center"><br></td> <td align="center">&nbsp; مساحت دایره×&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td> <td align="center"> <p style="margin-bottom:2px"><i>زاویه مرکزی</i>&nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-bottom:2px; margin-top:2px"> <img src="http://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/0.gif" width="36" height="1"></p> <p style="margin-top:2px">&nbsp; <i>360 </i></p></td> <td align="center">&nbsp; =&nbsp; مساحت قطاع.</td></tr></tbody></table><p> زاویه&nbsp; = <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAFAAAAApAQMAAACY8jznAAAABlBMVEWBgYEAAACp6DbOAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAK1JREFUGNNjYCABsDcf4IAyOVwYJGDCLgwaMGY/nMnI0OABZTI3OHTAFDg4ciCYf+BMB7hoQwOMyc/PAWRWyBgUQAVaFDxg5rA4tECYAg4cMCZHg8CGFohaVgaLEy0QlUwMLC1Apvz///9ZIUyIWjgTaIIHzKUMHwwMcHme+cADGJNFESGshGA6Mf6DMVvbJsDC4ZgDjMmgoiiAYCrAmUpwppMbzHr2xh4DImMFAE6JJJP5Ps7kAAAAAElFTkSuQmCC" align="absmiddle"></p> = 112.67° <br> <blockquote> <p><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJ8AAAChCAMAAADutZ0PAAAAYFBMVEUAAAAAAAADAAADBgsKBAAEBAQABAoNCAQAAwgLCggDAwgLCw0NCwsIAwMICg0NCwoEAAQKCw0LBgMEAAANCggECA0DAAQIAwAEAAMAAAQEBgsLBgQEAwgDAAMAAAMKBAMvyU6lAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAxxJREFUeNrt3N16mzAMBmB9gUEaKCz8lHZb1/u/yx3AmuxJkwBC8heGjmhr2W9NgGBjRLbYYosttthiiy0MotlF1L74W8LMS/dPh4yXlz8X5fcjr69KJH8uaHllDQAt78ERiUhFewA3L8d+H2+x1gBAzuME4iIo++xsm0J5QfjiZ1AdCyA5Zq41CobD+kZzCH/mudkQ5ia66G77HIR3G9D+XcnTlzDswjFVY5lqbDpv0UIGnTe66eW7EIHKLV3dvIJlrbqvmrA7MKvS5pAp7ltgXjZNJO9aB97UwkMnVgASD97U0v23hrxrZ/cfLDt7+I5dvhZzfRAHX3PIJH07OvDm7d8UgA9v8scBmjM1WFPmJ3rlPIAPK0zyy/LsdIcThXea5zFlfRkNkEjum3/Nccn0vSQ+iM/gHixQLrlPdeu8Zp/H4M2qfaOyyX3KgSXzdHKfdlxu5T7z8X/jfPWw69p9gs1nV4F+1H/1PsHmuxZ5N2KUNKCv+fGzoPGlaEUkBfZZP8IcSVnvM41vgUm7zyriJG5Fyl9Z3kVSvhbSvBfaPbCkTyQeJjSqSNJEhqcXVcAlfKcnhgZf3rX93F9F4TvVM/iqRNh8/bRf76v22eCLeXwiGHxxIiLSvI8/Ppx8MYDfRbPrp67SCfPjLj6Tgbb/wacHmvpOQlbfXyGvrxcy+1SPS7r4FM9YOflmC918M4WOvllCV990oe39h17o75smDOGbIgzjGy8M5RsrDOcbJTQe/1MLA/u0CwxEAgsJfLeEYdc/3Bey+K4JeXxfCs3nL5VCMt+F0H6CWiW0n9+3H3MIsV5yEC65RGdx4eilpIEWnJID6Tvw3Jd3/bQOG3DYKuvkNH1Cs4NPm3eXSiGor6xbvo/g+Wqzl+Oj+/yvwmfbZR2JfBRMwH9ba3ZAJLw+urO04wIVx5bAzaP3OQHDPO3v0wa4eQ4jgsErsK4d3DzTQX2qauzqRcAXZoTqQlBXRzKV6/uBIf60LPlfg/qEZfsKJ4Bz1y4kZHhDV2Bd3xBcctyIVK/Yo8B9Ng1dAR8jrvya5i2ZxO/vdIs/H9AMhhdX5W4AAAAASUVORK5CYII=" alt="calculate arc length"></p> </blockquote> <p> محیط دایره54 cm, طول کمان <em>ABC</em>چقدر ؟<br></p> <p class="highlight-example"><strong><em> نتیجه: </em></strong></p> محیط = 2πr = 54<br>زاویه 120 درجه به 360 درجه=یک سوم محیط<br>پس محیط را دریک سوم ضرب کنید.<br><p><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAANsAAACTCAMAAAAwVpxzAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAJNQTFRFAAAAAAA6AABmADqQAGZmAGaQAGa2IyMjOgAAOgA6OgBmOjqQOma2OpC2OpDbR0dHZgAAZgA6ZgBmZjqQZmaQZma2Zra2ZrbbZrb/aWlpiYmJkDoAkDo6kGaQkJDbkNv/p6entmYAtmY6ttuQtv//w8PD25A627Zm29u229v/2///3d3d/7Zm/9uQ//+2///b////tW0+6AAABdJJREFUeNrtnA93okYQwDe5Bm0vFdteW5C2yp3SXlxlv/+n687M7oKJIqiJzL7hvagRkseP+T8Mq0y8mxI2YRM2YRM2YRM2YRM2YRM2YRO2e2+lUpmpVGKMVp9eIpPb7sdlOSsf1zqpHteRsVWf/s3q4vHbsykflpGxlT/8bvbzp79f9vPYdHI//7y2pvZlaXbTWWS+RCtLhL6kOqmSbP2kdSDW3NxLVGx1YSW2myagnMkI45tWSp3WpzMRYJrBP8CXP377aF+STs45cbzocHqXRABQRNBLa3ODdDJX+cVn3PvI/T90/U+f2bvkXCpX17DRX/e7CnVxqVZexrZSW7X6IDbSK4uo3JbBx5lz7JrcRP3X8lZsaW4mKX5IV0pt7CF2275iy+13Kzxmo/AgYyZ4cit8Xdgjt37HOX8HZuc2ILWZolZoh//h3rp4+n4jNhDaAllShSTKgm7SQ7bU/tkG4FKlANQeDtcDvvZyCzuc9auwtfKI3U9rksvXJX1GP/HtWZMZAjrh34YNuDb2wsPpbfD3tzq5wT35xNHA5cCv8MWzuR3dKgniqb+bvfXj5cyJ0iaJjVyfLkd7y4b6OJkEkAPDcb8QL7zSF/ZSvGHzOzpduRdhlZn9L0sXur4sXyvtjdhIZKhMji19y5Y77WojTHL3W3827dH2v65t0fLilDdpowW5qZ5bB9vCHbLoZjv8wh69Df/4ONsRe9s9B9WcWYpZ23M2UruhvZGLRKWk0ztmb6vgIwLCSjVXp5/cNAoKLA2yDJtF1WBn7fywdn4yuQ3bxln/wloOnd4WspTXfhLtcZG3EYJGrNDRnGXTQYolSFK75FK3srDKxbciuwmb1zYgciDbdnwL+mrfcvPal5B3TCH0nWPzOvqwJLnsppShVDdMwm6VK5NZLpqAFlEPj8K0SqPsT2JcyE2UbB/SAFKtas1abELB3pW4pVIJVzZIOPdzB6d9za4fllSGlwn9cGTD8EcYILSZl+WMvCvkNpjg8O0FEZsOyQ1VervpLAK2kgo+30uuC8pubDbDWSeNCRlZpf4syK04SkTk7Euo9ZDgOzoQfEloz7F0hplOakhAnbCgGoqJDbt+DgjigVPS4zdz2PXMywAEwmr5kgjYbH3uNBC5qG5wUY85G9bnVOQhEN1+O14ZKVaW5iMY3Af28cB+1MdvKzDKubD5nDWl7Sy4zhP1rMyXCJuwCZuwCZuwCZuwCVvMbGUrJfbt1tOdZE5sOqT7rRGpjk4yL7m5LmtrRKqrk8ySzZdwVmRdnWTGbNAI6uwks5Zb0t1JZswGd6k6u62M2crMxMqGI1KdnWS2bDQi1dlJ5srmR6S6OslM2cKIVFcnmRtbErIvN+jW0UkeDRuO8vpZ7ONysFmx4wkjUqarkzwaNjzfxEO8wzD9/dj2recxrAijYitbT6yUPxcxsaEpufirE59mXPtIwGj8ZOV8gq1TPNu1jwTche3o8wF1gb7k67JJD68cUR5RfMPRM0gTm9T3ukcCxhS7bRzGXKqV1t9KandnsxVZ1X4Y56JHAtQY7c1niSZGewM3csB27SMB42ArQWJlZg7Zrn0kYBxsujVR0a9FwE0n33UTtrvWeEPG5hmxDR6b58M2fGyem70NGZvnxjZkbJ4X27CxeU5sQ8fmmenkoLF5fr6k/9g8u7xkwNg8O7YBY/Pc2IaMzfNhGz42zyjnGjw2LzWOsAmbsAmbsAmbsAmbsEXAFqbjS9U9vsqOLUzHY7npaulo5Oaaqdp1UrMI2ahLvJ/HyEYdLHffm6Zpei0yz4HNkjyuaS1NbMvBMpR9FpkfEdvbOQXd8pNNxxHNr88i8yzkhlNriWmvTN5nkXkWbNh9tHbVNFN7LTLPIgZgH8sG8uYGW69F5jnYG1lUXSRNx7HXIvMs4hsiBbbdc89F5kfO5rwjeka4nQFLo35+6bnI/IjZwnQ8NY/BHWr33m+RealxhE3YhE3YhE3YhE3YRrH9Dw9+qlwiUhiOAAAAAElFTkSuQmCC" alt="arc length" title="arc length"></p><br> text/html 2017-05-04T16:15:16+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی سوالهای ازمون ورودی هفتم تیزهوشان با پاسخ 96-97 http://fathi5.mihanblog.com/post/1970 <br><br><br><font size="4">&nbsp;<a href="http://static.mihanblog.com//public/images/icons/file.png" target="" title="">سوالها ی ازمون ورودی&nbsp; هفتم تیزهوشان &nbsp; &nbsp; با پاسخ تشریحی&nbsp; 97 - &nbsp; 96&nbsp; </a><br><br><br>نحوه محاسبه امتیاز :<br><br>-فارسی ،هدیه ،علوم درست در ۳ ضرب کن منهای غلط حاصل را در دوسوم ضرب کن <br><br>-مطالعات وتفکر درست در ۳ ضرب میشه واز غلط کم میشه حاصل در یک سوم ضرب<br><br>-ریاضی در سه ضرب منهای غلط<br><br>-استعداد تحلیلی در ۳ ضرب منهای غلط در شش دهم ضرب<br>تاارسال كلید نهایی از سوی سمپاد نیز صبور باشید<br></font> text/html 2017-05-04T16:13:25+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی دفترچه آزمون سوالات تیزهوشان سال 97-96 http://fathi5.mihanblog.com/post/1969 <div align="center"><br><h1 dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size:18px">مطابق مفادّ دستورالعمل اجرایی آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان ، دفترچۀ سؤالات آزمون ورودی دبیرستان‌های دورة اوّل و دوم استعدادهای درخشان سال تحصیلی 97-1396 به پیوست منتشر می‌شود و «کلید اوّلیّۀ تصحیح آزمون» نیز تا اواخر هفتۀ جاری بر روی همین پایگاه اینترنتی انتشار خواهد یافت.</span></h1> <h1 dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size:18px">جهت دریافت دفترچۀ سؤالات آزمون دوره اول&nbsp; <a href="http://10.30.170.46/portal/fileLoader.php?code=49c6c7b70418a7bf678f5b1494071393">كلیك كنید</a> .</span></h1> <h1 dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size:18px">جهت دریافت دفترچۀ سؤالات آزمون دوره دوم&nbsp; <a href="http://10.30.170.46/portal/fileLoader.php?code=148b2e5cc5737ff856e9721494071412">كلیك كنید</a> .</span></h1><br><br><br><font size="4"><a href="http://static.mihanblog.com//public/images/icons/file.png" target="" title="">سوالها ی ازمون ورودی&nbsp; هفتم تیزهوشان &nbsp; &nbsp; با پاسخ تشریحی&nbsp; 97 - &nbsp; 96&nbsp; </a></font><br><br>برای دانلود دفترچه سوالات آزمون فرزانگان سال67-66 بر روی جمله زیر کلیک کنید<br><br><br><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/513/1538212/Binder2.pdf" target="" title="">دفترچه آزمون تیزهوشان&nbsp; 67-1366</a></div> text/html 2017-05-03T02:18:43+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی نامه نیما یوشیج به همسرش http://fathi5.mihanblog.com/post/1968 <br><br>نامه نیما یوشیج به همسرش عالیه جهان گیر <br><br>مرا ببخش ! از این جرم بزرگ که دوستی است و جنایت ها به مکافات آن رخ می دهد چشم بپوشان ؟ اگر به تو «عزیزم» خطاب کرده ام ، تعجب نکن . خیلی ها هستند که با قلبشان مثل آب یا آتش رفتار می کنند . عارضات زمان ، آن ها را نمی گذارد که از قلبشان اطاعت داشته باشند و هر اراده ی طبیعی را در خودشان خاموش می سازند<br><br>اما من غیر از آن ها و همه ی مردم هستم . هر چه تصادف و سرنوشت و طبیعت به من داده ، به قلبم بخشیده ام . و حالا می خواهم قلب سمج و ناشناس خود را از انزوای خود به طرف تو پرتاب کنم و این خیال مدت ها است که ذهن مرا تسخیر کرده است.<br><br>می خواهم رنگ سرخی شده ، روی گونه های تو جا بگیرم یا رنگ سیاهی شده ، روی زلف تو بنشینم<br><br>&nbsp;من یک کوه نشین غیر اهلی ، یک نویسنده ی گمنام هستم که همه چیز من با دیگران مخالف و تمام ارده ی من با خیال دهقانی تو ، که بره و مرغ نگاهداری می کنید متناسب است<br><br>&nbsp;بزرگ تر از تصور تو و بهتر از احساس مردم هستم ، به تو خواهم گفت چه طور<br><br>&nbsp;اما هیهات که بخت من و بیگانگی من با دنیا ، امید نوازش تو را به من نمی دهد ، آن جا در اعماق تاریکی وحشتناک خیال و گذشته است که من سرنوشت نامساعد خود را تماشا می کنم<br><br>دوست کوه نشین تو<br><br>نیما<br> text/html 2017-05-03T02:11:38+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی اسم مرکب http://fathi5.mihanblog.com/post/1967 <br>انواع اسم مرکّب :<br><br>1)اسم+اسم = اسم :لاک پشت ، شاه توت ، دستمزد ، دام پزشک ،حاجی فیروز ،کارنامه ، آب گوشت ،کتاب خانه<br>2)اسم +بن ماضی = اسم ::کارکرد ، رهاورد ، صلاحدید،دستبرد ، دستاورد<br><br>3)اسم+بن مضارع= اسم : :آبکش ،خط کش ،خاک انداز ، مدادتراش ،دستبند ،گلگیر<br>4)صفت +اسم = اسم :سیاه مشق ، نوروز ،سپیدرود ،چهارپا ،سبزقبا<br>5)ضمیر+ بن مضارع =اسم : خودنویس ،خودتراش<br><br>6)صفت +بن مضارع = اسم :زیرگذر&nbsp;&nbsp; زودپز&nbsp;&nbsp; دور نما<br>7)صفت +اسم = اسم = بالا دست&nbsp;&nbsp; زیرزمین&nbsp;&nbsp;&nbsp; پس کوچه<br>8)اسم + صفت =صفت : قدبلند&nbsp; ریش سفید پابرهنه<br><br>9)صفت +اسم =صفت :بدبخت&nbsp; سفید پوست&nbsp;&nbsp; بد گمان&nbsp; بزرگ سال<br>10)اسم +بن مضارع=صفت :دروغ گو&nbsp;&nbsp; خدا شناس&nbsp; چادر نشین&nbsp;&nbsp; محبت&nbsp; آمیز<br>11)ضمیر +بن مضارع = صفت :خود خواه&nbsp;&nbsp; خوددار&nbsp;&nbsp; خویشتن شناس<br>وند: جزئ بی معنا<br><br>3)اسم مشتق –مرکّباسم مرکبی که وندداشته باشد آن را مشتق مرکب می نامند.<br><br>انواع اسم مشتق –مرکب:<br>اسم +بن مضارع +ان:آینه بندان ،عقدکنان ،<br>بن&nbsp; +و(میانوند)+بن:سوزوگداز ،پرس وجو ،جنب وجوش&nbsp;&nbsp; خرید و فروش<br><br>اسم +وند +بن =صفت :خدا نشناس&nbsp;&nbsp; زبان نفهم<br>اسم +وند +اسم = اسم /قید/صفت : دست به دست<br>صفت +اسم +وند : یک شبه&nbsp;&nbsp; هیچ کاره<br><br><br> text/html 2017-05-03T01:59:03+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی اسم نکره ومعرفه درادبیات http://fathi5.mihanblog.com/post/1966 <br><br>نكره در زبان فارسی<br><br>&nbsp;از نظر معنایی، اسم نكره به یك یا چند فرد نامشخص&nbsp; از انسان و یا هر چیز مادی و غیر مادی اشاره می كند.<br><br>-كتابی خرید.<br><br>-غذایی خورد.<br><br>-كتابهایی خریدم.<br><br>-در اطراف جنگل، خانه هایی ساخته شد.<br><br>نشانه ی نكره اسم در زبان فارسی«یا» ای است كه به آخر اسم مفرد یا جمع افزوده می شود.<br><br>گاهی واژه ی «یك» پیش از اسم نكره ظاهر می شود، ولی در فارسی امروز بویژه در گفتار به معنی«چنان» به كار می رود:<br><br>یك درسی به او دادم.<br><br>اگر «یا» یِ نكره به همراه اسم غیر قابل شمارش&nbsp; یا مفهومی كه بر آن دلالت كند به كار رود معنی اسم را محدود می كند:<br><br>-غذایی خورد(=غذایِ كم و ناچیز)<br><br>-پولی داری به من قرض بدهی؟(=اندك ونه زیاد)<br><br>«یك» در زبان فارسی<br><br>&nbsp;واژه ی «یك» از نظر دستور زبان فارسی هم اسم است و هم صفت:<br><br>-یك با دو می شود، سه.<br><br>- ده ما بر یك.<br><br>-هیچ دویی نیست كه سه نشود.<br><br>اگر «یك» پیش از اسم به كار رود در حكم صفت پیشین است:<br><br>-یك سرباز مجروح شد.<br><br>-یك دست صدا ندارد.<br><br>-یك گنجشك در دست بهتر از صد گنجشك در هوا.<br><br>-یك كتاب روی میز بود.<br><br>بنابر این«یك» تنها زمانی به كار می رود كه قصد گوینده یا نویسنده تصریح به واحد بودن اسم باشد. در نتیجه كاربرد آن به جایِ « یا» یِ نكره یا بیان اسم جنس نا درست است. چنانكه از مثالهای بالا بر می آید، گاهی «یك» را با عدد بزرگتر یا واژه ای كه معنی كثرت یا اسم جمع دارد، مقابل می كنند: یك بز گر گله ای را گر می كند.<br><br>با توجه به آنچه گفته آمد، دو جمله ی« كتابی نوشت» و «یك كتاب نوشت» از نظر معنایی یكسان نیستند. علاوه بر این، كاربرد نادرست «یای» یِ نكره و عدد«یك» در بیان اسم جنس یا اسم نكره از زبانهای بیگانه و رواج نادرست آن از گونه نوشتاری&nbsp; زبان فراتر رفته و امروز حتی در زبان گفتار اغلب&nbsp; گویندگان آنها را نادرست به كار می برند. به جمله های زیر توجخ كنید:<br><br>-یك سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام داشت(مبادا كه اشتباه كنید كه دو نفر بوده اند!)<br><br>-تروریست فراری دستگیر شد و به یك زندان در جنوبِ ... انتنقال داده شد(اگر بتوان كسی را در آنِ&nbsp; واحد در دو زندان نگاهداشت، این جمله می تواند درست باشد!)<br><br>-یك رئیس جمهور چه خصوصیاتی دارد؟(= رئیس جمهور چه خصوصیاتی دارد؟)<br><br>-یك انسان دو سوم بدنش آب است(= دو سوم بدن انسان آب&nbsp; است یا دوسوم بدن هر انسانی آب است یا دو سوم بدن انسانها آب است.)<br><b>علایم اسم معرفه:</b><br>1 -همه ی اسامی خاص معرفه هستند.<br><br>2 -اگر قبل از اسمی كلمات <b>«این،آن،همین،هما</b>ن»بیاید آن اسم معرفه است.<br><br>3 -<b>منادا</b> همیشه معرفه است.<br><br>4 -اسمی كه برای بار دوم در جمله تكرار شود(اگرچه در مرحله اول نكره باشد ):من اتومبیلی خریدم واتومبیل همان روز اول خراب شد.<br><br>5 -همه <b>ضمیرهامعرفه</b> هستند .<br>6 -هراسمی كه قبل از اسم معرفه یا ضمیر قرار گیردوآخرآن مكسور باشد آن اسم را به خاطر اضافه شدن به كلمه معرفه ،معرفه می گویند.:كتاب تقی--<br>خانه ی او<br>7-اگر در مورد اسم عامی حكم كلی صادر شود آن اسم عام حكم اسم جنس پیدا می كند ومعرفه است:اتاق باید بزرگ باشد .<br><br>در این قسمت باید بتوانیم قبل از آن «هر»وپس ازآن«ی»اضافه كنیم وجمله&nbsp; تغییر معنی ندهد.:(هراتاقی...)&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر آن اسم جمع باشد باید بتوانیم قبل از آن<br><br>از«هیچ»استفاده كنیم واگرجمله منفی بودبه جای«هر»از «هیچ»استفاده می كنیم.<br>8 -اگر بتوانیم در جمله ای به جای اسم عامی ،اسم خاص قرار دهیم یا پس از آن ضمیر یا اسم معرفه ای اضافه كنیم وهنوز جمله معنی اول خود را حفظ كرده<br>باشد آن اسم معرفه است..مثلاً به دوست خود می گوییم:من به خانه می روم(:به خانه خود می روم(<br>گفت پیغمبر به آواز بلند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با توكل زانوی اشتر ببند<br>پیغمبر=محمد(ص) یا=پیامبرما&nbsp;&nbsp; ویا=پیامبراسلام<br>آواز بلند=آواز بلندش&nbsp;&nbsp;&nbsp; **اشتر=اشترخود<br>9 -حرف«را»یكی ازعلایم معرفه است<br>10 -درگفته ها ونوشته های عامیانه امروزی حرف«و- ه »علامت معرفه است :<br>پسره-پسرو-آقاهه-سنگه<br>12 -اسم مند وب معرفه است:وامحمد - واعلی<br>13 -گاهی علامت جمع علامت معرفه است: دربازار عرب ها را دیدی.<br>تذكر:هراسمی كه هم علامت معرفه وهم علامت نكره را داشت،معرفه است.(بر اساس دستور سنتی)&nbsp; :آن<br>پسری كه دیدی ،بردر من بود.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> text/html 2017-05-02T02:16:58+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی روز معلم چیست http://fathi5.mihanblog.com/post/1965 <img src="http://uupload.ir/files/vdzo_as1.jpg" alt="" width="656" vspace="0" hspace="0" height="369" border="0" align="bottom"><br><br>در سطح جهان و به پیشنهاد یونسکو روز ۵ اکتبر (۱۳ مهر) هر سال به عنوان روز جهانی معلم نامگذاری شده است.<sup id="cite_ref-1" class="reference">[۱]</sup> با این حال در بسیاری از کشورها از جمله ایران در روز متفاوتی جشن گرفته می‌شود.<br><h2><span class="mw-headline" id=".D8.AF.D8.B1_.D8.A7.DB.8C.D8.B1.D8.A7.D9.86">در ایران</span></h2><p>قبل از انقلاب&nbsp; روز معلم در ۱۲ اردیبهشت بود و مناسبت آن، کشته شدن یکی از معلمان به نام ابوالحسن خانعلی در روز ۱۲ اردیبهشت سال <span class="mw-disambig">۱۳۴۰</span> در تجمع اعتراض‌آمیز معلمان در میدان بهارستان بود.</p> <p>پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران خبر ترور و قتل&nbsp; استاد مرتضی مطهری به دست اعضای گروه فرقان (که شب قبل اتفاق افتاده بود) در ۱۲ اردیبهشت منتشر شد و به همین مناسبت نیز همین روز دوباره به نام روز معلم نامگذاری گردید.</p><p><b>سابقه نامگذاری روز معلم در ۱۲ اردیبهشت به پیش از انقلاب برمی‌گردد.</b></p> <h4><span class="mw-headline" id=".D9.82.D8.B7.D8.B9.D9.86.D8.A7.D9.85.D9.87_.D9.85.D9.87.D8.B1.DA.AF.D8.A7.D9.86">قطعنامه مهرگان</span></h4><p>ماجرا از این قرار بود که «باشگاه مهرگان» یا همان مجمع صنفی معلمان در ۱۸ بهمن ۱۳۳۹ طی قطعنامه‌ای درخواست افزایش حقوق معلمان را مطرح کرد. ریاست این باشگاه با فردی به نام محمد درخشش بود.</p> <p>در این قطعنامه آمده بود: «معلمین می‌گویند حقوق یک دبیر لیسانسه کمتر از حقوق یک مستخدم جزء در سازمان برنامه یا شرکت ملی نفت است و ما خودمان مکرر نوشتیم که حقوق یک معلم کمتر از حقوق یک راننده دولتی و به مراتب کمتر از یک راننده تاکسی است. یک لیسانسه در وزارت فرهنگ ماهی ۴۰۰ تومان می‌گیرد ولی لیسانسه دیگر با همان تحصیلات و پایه معلومات در یک سازمان دولتی دیگر ۲۵۰۰ تومان دریافت می‌کند».</p> <p>در پی این قطعنامه، معلمان زیادی حمایت خود را از آن اعلام کردند.</p> <p>دولت وقت در آن زمان به نخست‌وزیری جعفر شریف‌امامی تازه تشکیل شده بود. جهانشاه صالح، وزیر فرهنگ وقت، لایحه «اشل حقوقی جدید فرهنگیان» را به مجلس برده بود، اما این لایجه مورد موافقت معلمان نبود.</p> <p>بنابراین، بنا به درخواست باشگاه مهرگان، معلمان از روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ دست به اعتصاب زدند و مدارس را تعطیل کردند و برای اعتراض مقابل مجلس در میدان بهارستان تجمع کردند.</p> <h4><span class="mw-headline" id=".D8.AE.D9.88.D9.86.D8.B1.DB.8C.D8.B2.DB.8C_.D8.AF.D8.B1_.D8.A8.D9.87.D8.A7.D8.B1.D8.B3.D8.AA.D8.A7.D9.86">خونریزی در بهارستان</span></h4><p>مأموران انتظامی برای متفرق کردن معلمان از ماشین آب‌پاش استفاده کردند، اما معلمان با اینکه خیس شده بودند، در جای خود ماندند. گفته می‌شود ردیف اول که معلمان زن بودند، بیشتر در معرض خیس شدن بودند. بنا به روایتی، در این میان، عده‌ای از معلمان برای اینکه جلوی خیس شدن همکاران خود را بگیرند، تلاش کردند، مسیر شلنگ‌های آب‌پاش را منحرف کنند. به این ترتیب درگیری بین معلمان و مأموران شدت گرفت. مأموران با تیراندازی هوایی و استفاده از باتوم می‌خواستند معلمان را متفرق کنند، اما در این وقت، سرگرد ناصر شهرستانی، رئیس کلانتری بهارستان با شلیک تیر مستقیم، موجب تحولات بیشتری در آن ایام شد. سه نفر در اثر تیراندازی مأموران و حمله با سرنیزه یا چاقو مجروح شدند و یکی از گلوله‌های شهرستانی به پیشانی معلم جوانی به نام ابوالحسن خانعلی نشست.</p> <p>خانعلی، اهل یکی از توابع تهران به نام کن بود و به عنوان دبیر فلسفه و عربی در دبیرستان‌های جامی و شریف تدریس می‌کرد. خانعلی با مدرک لیسانس معقول و منقول در سال ۱۳۳۵ به استخدام وزارت فرهنگ درآمده بود و همزمان با تدریس، دوره دکترای فلسفه را در دانشگاه تهران می‌گذراند.</p> <p>گفته می‌شود که جنازه خانعلی از بیمارستان بازرگان به مسجد اسکندری منتقل شد و «یکصد معلم» دور جنازه را گرفتند تا به دست حکومت نیفتد.</p><h4><span class="mw-headline" id=".D8.A8.D8.B2.D8.B1.DA.AF.D8.AA.D8.B1.DB.8C.D9.86_.D8.AA.D8.B8.D8.A7.D9.87.D8.B1.D8.A7.D8.AA_.D8.A8.D8.B9.D8.AF_.D8.A7.D8.B2_.DA.A9.D9.88.D8.AF.D8.AA.D8.A7">بزرگترین تظاهرات بعد از کودتا</span></h4><p>جعفر شریف‌امامی&nbsp; در خاطرات خود نوشت: «وقتی خانعلی تیر خورد ساعت ۱۱/۳۰ شب به کاخ شاه احضار شدم. شاه گفت قرار است فردا شیطنت کنند و جنازه را راه بیندازند و شلوغ کنند». امامی به شاه وعده می‌دهد که جلوی اخلالگری را بگیرد. با وجود قول نخست‌وزیر به شاه، تشییع جنازه خانعلی در روز ۱۳ اردیبهشت به بزرگترین تظاهرات خیابانی بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تبدیل شد. نه تنها معلمان که گروه‌های مختلف در تشیع جنازه او حضور یافتند و او را در ابن‌بابویه (شهر ری) دفن کردند.</p> <p>در پایان این تشیع جنازه باشکوه، قطعنامه‌ای قرائت شد که مهمترین بندهای آن، درخواست استعفای دولت شریف امامی، اجرای قطعنامه باشگاه مهرگان در مورد افزایش حقوق معلمان و مجازات قاتل خانعلی بود.</p> <p>در پی این حوادث، شریف امامی روز ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۰ استعفای خود را به دربار تسلیم کرد و شاه، علی امینی را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد.</p><h4><span class="mw-headline" id=".D9.BE.D8.A7.DB.8C.D8.A7.D9.86_.DA.A9.D8.A7.D8.B1">پایان کار</span></h4><p>معلمان همچنان به اعتصاب و تجمع مقابل مجلس ادامه می‌دادند و دانشجویان و قشرها دیگر به آنها پیوسته بودند. امینی تلاش کرد اوضاع را آرام کند و به باشگاه مهرگان رفت تا با معلمان دیدار کند، به آنها قول داد خواست‌هایشان عملی شود اما معلمان اعلام کردند که تا زمان اجرای مطالبات دست از اعتصاب برنمی‌دارند.</p> <p>معلمان معترض در شب هفت خانعلی، روز ۱۲ اردیبهشت را روز معلم نامیدند: «اجتماع عمومی معلمین پایتخت در تاریخ روز ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۰ تصویب کردند که روز دوازدهم اردیبهشت ماه به یاد بود اعتصاب موفقیت‌آمیز معلمین ایران و شهادت معلم دانشمند مرحوم دکتر خانعلی، روز معلم اعلام گردد. در این روز همه ساله کلیه مدارس و مؤسسات فرهنگی در سرتاسر کشور تعطیل رسمی خواهد بود و مراسم خاصی اجرا خواهد گردید».</p> <p>امینی با درخشش، رئیس باشگاه مهرگان، دیدار کرد و علاوه پذیرفتن شرایط معلمان، گفت که قصد دارد بنا به درخواست معلمان، او را به عنوان وزیر فرهنگ به مجلس شورای ملی معرفی کند. سرگرد شهرستانی برکنار و تحویل دادگستری شد، هیئت دولت تصویب کرد که حقوق معلمان افزایش یابد و محمد درخشش به عنوان وزیر فرهنگ به کار مشغول شد.</p> <p>به این ترتیب، اعتصاب معلمان بعد از دوازده روز، در روز ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۰ پایان یافت.</p> <p>هجده سال بعد استاد&nbsp; مرتضی مطهری در شامگاه یازده اردیبهشت ۱۳۵۸ به دست گروه فرقان کشته شد و روز ۱۲ اردیبهشت دوباره به نام روز معلم نامگذاری شد.</p><p>منبع:ویکی پدیا<br></p><br> text/html 2017-05-02T00:40:13+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی راهنمایی های مفید قبل از آزمون تیزهوشان و نمونه http://fathi5.mihanblog.com/post/1964 <div align="center"><img src="http://media.mehrnews.com/old/Larg1/1392/01/26/IMG11025275.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA">فرزندان دلبندم من چند توصیه مهم برایتان دارم که بهتره خوب بهشان توجه کنید</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>یکروز قبل از آزمون، استراحت کرده و دیگر مطالعه نکنید<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>تا مغزتان استراحت کافی بکند<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>و اگر ممکن است برایتان حوزه‌ی امتحانی خود را با کمک والدینتان موردشناسایی قرار دهید تا روز آزمون دنبال ادرسش نگردید.و دچار استرس و دلشوره نشوید</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA">روز آزمون صبحانه مقوی و سبکی نوش جان کنید تا سر جلسه دچار گرسنگی وضعف نشوید .معمولاً به شما اجاز میدهند تا شوکلات ویا بیسکویت کوچکی همراهتان باشد.(درصورتیکه خودشان تهیه نکرده باشند.معمولاً تهیه و به موقع بهتان خواهند داد)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>وسایلی را که باید همراهتان باشد را از شب قبل آماده کنید و در جای مطمئنی بگذارید که عبارتند از :<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>3عددمداد مشکی،مداد تراش و پاک کن،سنجاق،ساعت مچی(اگر میل داشتید)، شناسنامه (کارت شناسایی عکس دار) و بطری کوچک آب.و توجه کنید که موبایل ،تبلت ، جزوه و کتاب ممنوع است این ها را همراهتان نبرید به جلسه آزمون.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>با رویی خندان و مصمم به جلسه بروید این آزمون هم مثل بقیه آزمون هاست شما که خوب خوانده اید پس دلهره نداشته باشید.فراموش نکنید سایر شرکت کننده ها مثل خودتان کلاس ششمی هستند و با هم فرقی نداریدجز اینکه مدرسه های تان با هم فرق میکند</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA">آزمون را با نام خدا آغاز کنید و توکل تان به خدا باشد.. وقتی سوالات را دادند ارام بخوانیدشان و اگر دیدید سوالات مشکلند ، بدانید برای بقیه هم مشکل است و شما که خوانده اید<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>پس شروع کنید به پاسخ دادن.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%;" lang="FA">&nbsp;</span>صورت سؤال ها را با دقّت و تا آخر بخوانید و در جواب دادن عجله نکنید و اگر سوالات بنظرتان سخت بود ارام باشید سوالات آسان هم هست.</font></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA">سوالات را با ترتیب پاسخ دهید و اگر سوالی پیچیده بود شماره اش را کنار دفترچه یادداشت کنید ودر مقابل شماره سوال علامتی بگذارید تا بعداً سریعتر پیدایش کنیدوبروید بقیه را پاسخ دهید اما توجه کنید که پاسخ هر سوال را درجای خودش بزنید و توجه کنید که هم سوالات و هم پاسخ ها شماره دارند تا جابجا پاسخ ندهید..((این خیلی مهم است حتماً توجه داشته باشید))</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA">از تکنیک ضربدر منفی حتماً استفاده کنید . یعنی کنار سوال هایی که نیاز به فکر کردن بیشتر از زمان خودش دارد یا محاسبه طولانی دارد ( همه این مراحل را به محض خواندن سوال باید تشخیص دهید ) علامت ضربدر وکنار سوال هایی که بلد نیستید علامت منفی بزنید . بعد از اینکه به بقیه سوالات در زمان خودش پاسخ دادید ودر صورتی که هنوز وقت باقی مانده است ، روی سوال ضربدر دار فکر کنید .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>جواب های درست را همان موقع که حل می کنید به پاسخ نامه انتقال دهید . زیرا اگر ابتدا درون دفتر چه سوالات علامت بزنید و سپس آنها را به پاسخ نامه منتقل کنید ، با کمبود وقت یا اشتباه در انتقال جواب ها به پاسخ نامه مواجه می شوید .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA">مطمئن شوید در پاسخ نامه خانه درست را پر می کنید ، مخصوصاً اگر جواب تستی ، مثلاً عدد سه باشد آن را باگزینه سوم اشتباه نگیرید . شماره سوال و گزینه درست را با خود تکرار کنید سپس وارد برگه پاسخنامه کنید .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>نقش زمان در تست زنی بسیار مهم است . بیشتر اوقات ، شما وقت خود را صرف تست های مشکل کرده واز پاسخ دادن به بقیه تست ها عقب می مانید . به خاطر داشته باشید ارزش سوال های ساده و دشوار یکسان است . پس با مکث طولانی روی یک سوال دشوار از پاسخ دادن به تعداد بیشتری از سوال های ساده ومتوسط باز می مانید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA">اگر سوالی را اصلاً بلد نیستید تا پاسخ دهید ،پاسخ غلط ننویسید تا نمره منفی به شما تعلق نگیرد.فقط یادتان باشد جای پاسخ این سوال در پاسخنامه باید خالی باشد و دقت کنید پاسخ سوال بعد را در جای خودش بنویسید</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><br><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3">اگر پاسخ سوالی را خواستید پاک کنید .خوب پاکش کنید تا اشتباه حساب نشود و برگه پاسخ هایتان را تمیز نگه دارید و تا نزنید</font></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>هیچ عجله نکنید و دقت در خواندن صورت سوال بسیار مهم است زیرا با ارامش خواندن باعث می گردد که بفهمید منظور از سوال را .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و تصور کنید خودتان تنهائید و حواستان فقط به خودتان باشد تا با توجه بی مورد به اطراف وقتتان تلف نشود</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA">برای چرک نویس از کناره ها ی دفترچه سوالات هم می توانید استفاده کنید .فقط یادتون باشه شماره اون سوالاتی را که پاسخ نداده اید در چرک نویس گم نشود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; <br></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>توجه کنید که برگه پاسخ نامه تا نخورد و کثیف نشود و اگرپاسخ سوالی را خواستید پا ک کنید ، این کار را خوب انجام دهید تا اثری از نوشته در جایش باقی نماندو کاملاً پاک شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA">نکته مهم که باید توجه کنید اینست که پس از پاسخ مثلاً هر 10 سوال شماره سوال را با شماره پاسخنامه بررسی کنید که مثل هم باشند و جابجا نزده باشید .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA">در پایان اگر وقت داشتید دفترچه سوالات و پاسخنامه را<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مرور کنید که تمام سوالات را پاسخ داده اید و سوالی بی پاسخ نمانده باشد.</span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA">&nbsp;</span> </p><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA">این کار از فراموش کردن یا ندیدن برخی از صفحات یا برخی از سوالات جلوگیری می کند .<br><br><font color="#CC0000"><b>برای مطالعه بیشتر شما....بر روی عنوان مورد نظرتان کلیک کنید<br></b></font></span><br><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Zar&quot;" lang="FA"><font color="#CC0000"><b><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1601" title="">چگونه خودرا برای ازمون های تستی آماده کنیم</a><br> <a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1600" title="">چگونه تمرکز داشته باشیم</a><br> <a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1599" title="">چگونه مطالعه کنیم</a><br><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1419" title="">فنون تست زدن در هر آزمون</a><br><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1487" title="">روش‌های کم کردن استرس</a><br> <a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1486" title="">چگونه استرس امتحانات فرزندمان را کاهش دهیم</a><br> <a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1485" title="">چگونه درس بخوانیم؟ چگونه امتحان دهیم؟</a><br><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1569" title="">تیزهوش کیست،انواع تیزهوشان</a><br> <a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1629" title="">چگونه قبل از امتحان درس بخوانیم</a><br><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1601" title="">چگونه خودرا برای ازمون های تستی آماده کنیم</a><br> <a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1600" title="">چگونه تمرکز داشته باشیم</a><br> <a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1599" title="">چگونه مطالعه کنیم</a><br></b></font></span><br><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1740">فنون تست زدن</a></h2><h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1743">تست زدن</a></h2> text/html 2017-04-30T03:48:25+01:00 fathi5.mihanblog.com عفت فتحی باغبادرانی دایره وخط http://fathi5.mihanblog.com/post/1963 <h2><a href="http://fathi5.mihanblog.com/post/1960">زاویه هاودایره</a></h2><br><br>دراین درسها،مروری داریم بر زاویه هایی که در دایره ایجاد می شوند.<br> <ul><li>زاویه ای که از برخورد دو وتر درون دایره ایجاد شود= نصف مجموع دو کمان&nbsp; که به ضلع ها وامتداد ضلعها&nbsp; ی ان زاویه محدود باشد.<br></li><li>زاویه های مرکزی که راس روی مرکز دایره هست= اندازه کمان روبرو.</li><li>زاویه مرکزی =دوبرابر زاویه محاطی کمان مشترک.</li><li>زاویه مقابل قطر= 90˚<strong></strong>.</li><li>اره خطی که دو نقطه متمایزاز دایره را به هم وصل کند وتر نام دارد.<br></li><li>در4ضلعی های محاطی که 4 راس روی محیط دایره باشد زاویه های روبرو مکمل هم هستند.<br></li><li>زاویه محاطی که یک راس روی محیط دایره باشد= نصف کمان روبرو<br></li><li>یک شعاع یا قطر که بر وتر دایره عمود باشد وتر را به قسمت مساوی تقسیم می کندو<br></li><li>اگر خط مماس بردایره شد با شعاع زاویه راست می سازد.. </li><li>مماسهای رسم شده&nbsp; از یک نقطه بر دایره باهم مساوند<br></li><li>اگر دووتر از یک دایره برابر باشند کمانهای ان دو وتر با هم مساویند..</li></ul>در شکل زیر موقعیت زاویه ها را&nbsp; درون دایره&nbsp;&nbsp; نشان داده که زاویه های محاطی که روی <br>بروی یک کمان قرار دارند هم با هم مساویند شکل سمت چپ<br> <br><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJ0AAACxAgMAAACjJlcIAAAACVBMVEWBgYEAAAD///9DA7/cAAAAAXRSTlMAQObYZgAAA2RJREFUWMPtmD2O4zAMhSUgce1is4VPo71BimSBdT8NT5Nix8CqjgXwnXILO45JUbaASTNA1CSAP0iPT9QfnXu3b9eOl0rQ+1eDh2rwUBvMeef79Tr9aQ/bWA9M6CZ47AEAuO6AfuaAi3OhLYO/Hxz47K+hPDCebdyKpF+B2DBn3SEwhroON7qUHYI/KztMsdCllxxivNtgo0BKbIOdkogEM25PSiIS/taMHMHgipFBYJhjk5YIBm775iSAAWXQ6ZJLHAEmLfLgc4mREEmLPLigJYI+r0RaZOuClsiTQ0pk60KTxwJEKJEGGE0wuJDbPXcrognesHsGbxLMMwLDiAQZjXc/mj6TODIYUuTxGpqPTCKnDHTOdURa4gyquelo0C5ynGKXIBGTcpFpAm8KxKBcZBigB+GfcjHN4F2D1GcTjajBBgQa5UQvWjMQJCbaBDsQYwmHpYa1Px0jTYYsn22QeNG+ljiBNwGONK08CXIOTt70MpYM9A/9o4xl+ns3QJCIJZsaD8b4AUwOxTLYgGd9j5QR2aFAWnZFnW8mOAqJFsiztD5ugB0YaQYSZRtGEOAwp4RYEnqyu3XCDJVgFF1ugCQM5yLISw7tgGnJoR0wGlkRVmcRi8klCd4McPod9sGkliGiApNc+v0uSKslUQM+kzfZ4CJu2AEXBxeHCuBzmodtUC39+fe2msLMv4dDrOY6qW1sccgGY3ZsAmSBYrkMZZDlAUtFMBlnO6IBxuxCUwD1RaXPwGY6JQGjyyT3npRLXLbVDIwZONggZSAT5CXSz3e7rEWA5R6eLInTlS8DowGil6CjZEmcnCBxckVTIsBUCWKQYBfNWAAwxSDBaIOIAmyiHQuA8Z+4U8SCxPnh9zQypiIo7z0x1oGupyJ4c5fVQ/IPyuDRr55UP8tgaN3ToLarBM9NkeMV5nxbDfoNd1bgoXVUdkeCxWiCC88qxOnsmqLE9Qs/tFvgqgoRWuerUsK1rhSNuFwff11cKZqw+yJdJO49IK1kNJ+khsTCI7cg0RbJNQ9xAPZD3Bo7VBULCiNbBt3rChrlGslRbztfLrroMs4LCkP1pSZRvNouEK7LYdv1ut7YZ/dKdvtoFfZ92qk2nsPLK7Nt+2rwdK4EQ3g5WFlm9q4ymOP17N7t3d7ta+0/tBrVgvlbkV0AAAAASUVORK5CYII="> <blockquote> <p> ∠<em> x</em> =&nbsp;<em> y</em> ∠زیرا روبروی کمان&nbsp; <em>AEC</em>قرار دارند.<br></p> </blockquote> <br> <h3>زاویه های مرکزی که راس روی مرکز دایره قرا ر دارند مساوی کمان روبرو<br></h3> <p align="center"><img src="http://www.onlinemathlearning.com/image-files/angles-circle_clip_image006.gif" width="176" height="150"></p> <blockquote> <p> ∠<em> x</em> =&nbsp;<em> y</em>∠<em></em> کمان <em>AB</em> = کمان <em>CD </em></p> </blockquote> <br><h3>زاویه مرکزی = 2 برابر زاویه محاطی که روبروی کمان مشترک هستند.<br></h3>موقعیت زاویه های مرکزی ومحاطی را ببینید <br><p align="center"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAATsAAAEsAgMAAADBYfx3AAAACVBMVEWBgYEAAAD///9DA7/cAAAAAXRSTlMAQObYZgAACbRJREFUeNrtnD1uKzsPhu0i3kFuMavxElKcMRDVJwHC1biIB4hqiwDfVd5i/vRLSb4pPuDzdElePCORkkYixRwO4TOOfw7tT009joA0E6vqVwgBkLcm3CsAVf1KYAIA1wJ8pZlXVL8QwHaWnKu4lxVXVBsAlmfJd5VnsD9Z9Qs8ntQa+OLh8moDAFbQ1kC/eVn1/EICNTUwaF5WbUJepYFh8zLq+YUCWDQ0MGpeRj2sPF4lV4U3xLxETQnvrvAo4d2zHWBAUO9w0t1EPWw8pnqH0+7G6gXyQzBU7zBleIH6uPzS3sbNwZAS7pjBherTysM+YICSAU85XqBehyfBc3BxSJss7zvTAcL77uBSh7PdDdRrBwTiPF6hw/nu+uqdxwzQYzxvBA4bz7LvkGvz6APAb8l4YtjJ592bRx8A+zcxMMO++w6WDneAvhKDWNwm1BxSMh/sOTaIXRcZzYAl88Fe8zzPwR08u/MICEC6QwruINh7bOCEJ+2zA7ASGVg2UygOOZXMB7uoE548wPuhjTcovGurO2iCWdQD4n5SN08go13UlPA0B1PJfOBFTQmmn2d23hEJRpnBx1J3P8GzOsOTXh6Dp5V3QuIGZcCcSpPNgmd1hqcs0afCZKONN2RaVV6ih8JkIwOe1b/AY+DrU+NxH88Cl6196XD20feW4bdt9u6/whNkeTZ5YyOPfV5mOAdDu2E4240nv8KjPI+QcXADz1s2JT89fN+cq9ODPe45Xe2jH+o828DbG1vnUcCLpodcIt61Nj3EB1/jrwdL5GCNJ5fA1DmejR2i8ViCYRbybNDPJp4FRatmkSctPAL5bszwJPFajcclHi0fqnaeAOTPUpVnW3gSzKosjyOHVHiCiBc5gOIBcy8vfwL2zQcL3GPeLXawwgPZeJG7Hyhd7QOHaLwbBYtSljd18IAbarwxWoZ03ljk2VjBv8O7mA6eTKbE2z4qLnSwylPGC22tMsFvVJ6dA6R7jxKe2T3cwKPgK8vAfZ1B+54BX8ExSV2fwxHD3vxdeA6QtYFcX58BkMnyFrtag8tqkzrvx19AsjxyY3QOVtdTg8nzSMrbe705RF2v3EjhMWPj2eU3l+14Uudx8PYcz4h4ElvhWTja3x7yttWe9gZyhUewNtoQhTzeRjE38GQNfwt5vJPHswBoolUi+n6It6ZNG2/dX8kKlWV6THWeBcDyGUyugCcAePGI0NLoMo8AWJ52jwhwXnawm72sv8Gy2n5X5i+S9Ufvtn/m9S3Ebh9VKo8ByPJ9FcrwBIDgc9pXLtZ4FgCvy8G08Q60/xGQ8eMD3lKjnGdm8319+va/+zybxAQ0ngDA7bJ+bgwA0Maj6Lyw2IDKvOj77zbesI28eKNNsOXzqs1sJ+jq8ZINByaNR4nY44m3SvgN5CJPcscGui5DXjKCOTtVikdwLqRDa3yDcwLAlXk2FS+84xq9y4WRvkrxHMqdu74OOy8bGHA/BV7OOtPMOxBgswIAfwrxsCl7Dv7eeZznleJr2d6Y73UIEPI5jVI8Md8bt8UnqdDdEq/Qm7d1CBBXcxrBgLE6T0qCEo809XH76upJq33AiK4mLpmvEG+vDIaBudkdh8NQNN+WX2DTxyNdffpBsztm9+nq44RmdxwOx5L5pJLwK+ajbE3dY77DYaCa+tRhvmw2uZAfbOPV1ccOdzSpqxnYvnxtQ4a4L5987Ohuk5qaR1+bemgefW3q+g2FTjV1dLdFPXR0t0X90tHdJrVpHMyt6peO5jWpTUfzWtQvHc1rUpuO5rWo6zfIOtXVG2696uoNvF71OBJcx33Cuvp1fDu0P33q5/N8ns/zeT7P5/k8n+fzfJ5Pbc/+P11/1Hee+dDVveetJYyr1R91nQenJYyv1B91nVdpzax+P3hCDtUCiCmru8/7DKzJye+HIgyR2i4XuqDUH/XESz4AWhMr3w9EaCK1wzhuue5C/VFPvMkGia58/VFPPIyC2wf3Sner8ToBJvIux54r3a3FExle5h6F+qOOeKeBn7kv1B+1x2MlvhqZrT9qjxd7k8Ol6v54tgV4zdwni8ID8XYC3EdwRU1q3dXyARIlxv9rfmHK3Lg9q6NPyackCT0Xqakv35Mm9ChQlyqKyvVHnEnu7+qS+cr1RzZ7J/hcMV+5XogyyX0vP9jLc7nk/q6mIq+QD7X5S9X3ijuK+VrKJfc3ddkdhXyylC65nx/jZfOXZlMPCi+bj8/mL92m7uVJ3n+EuP6o8T5DIV07Ia4/auQV0rXrZSNluOTrhUrvN3H9URuvlO2Gi+uPWgbMCVNRS1H9URuvbO4prD9qGjCDKMYJ64XaeKyIzQM8q4jdtTL8MvfXVPnfbt6Hqv7u5hlV7SrDOb1PqL5d3n+Xd5Fu3k3R3sL6o5YJcgpvyIfGo6BeqJG33EDO9GRe8bt54rvY7T9cZvVQ4aX3gZ3nE8u78WZ1P2+v6fDW1uUlD/H2O/ISGC/Dk0sLb/OJBMbL8NKbXVne2hxGdIX8mlQ8NfFWvy71ELvLr0mFUhtvsf/Cu+A/82afMCyCEoZrUvGkH5I89Tjffw7H4zWuKIqJ8rd4Dr3M0GC+3Gu8qVz/sYAu0HjxNWT6Lp+THYWTJeWB7BTtSRQeRpocqbwbjVELNB7dRgOVF1UUGavzMKKHd0ONN0UOTHji3ZQVAuOvwrOZz2vEY+/wMwGi8tKrsgnP7Be/HWEi0nictPGeqSj63NFfNL0pcR9JZny8HjhAlvOAA0Qgav2qiY+GyfpncFlOxwbgGs+NRud9bTG9CQC7Ci+zuoXr1Xzz1i5MnkjlianweP5+uGXVcB96+9J7v9e4omge7mavUarW62o8guA92EaoPFR4DmBxXbz3mBdVAFlmQMxmGE72Q2GHXbx7iiqAyDL8IjSdZ2OPBDwBBHaGrcu0VXlkE15YAcRi33HZY3D4ycT+vAZEnweJK4DceJucv7apPBb7rvDIix2tE13lufGWtC+qANp3DyYbQ62ffghhGJSCPdjfx3nkUbcG9vPCih1vc8PAWuLQumD551/2rLb3/HGeDTau6/ft2s07+eYzUVxZzplop374OXnmi0579hHecTdfHOlyrf9Pxj+MHnfzJaEa8wBvHlISbYSXBrb+Px4/OEBrdzOxgT8P8IZ1bWlKgdSjj0tBnZjWeGeFt+QzpuZ4bOXsPaeD8lHRR3hHADYfFmj/f1q+mgByPfH2SixpCHbNLfkF/Sg/YHL4Rd4JX6Yvn6KrjzJ15nsq6g/qzEdV1P9058t09W/XCz3rj5TuPuuPMupn/dGz/qhT/aw/qt2Hq6r/D+qP/gVYJAyM8xwgDQAAAABJRU5ErkJggg=="></p><br><br> <h3>زاویه مقابل قطر دایره= 90°</h3><p align="center"><img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhvQCdAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAwACgCbAJIAhAAAAAAAAAsGAwQIDQ0KCAMAAAMGCwoEAAAECg0IBAAABAoLDQADCAsLDQ0LCwgDAAMAAwgKDQ0LCgQAAAAAAwQAAwgDAwgICAECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwX/ICCOZGmeaKqubAsIweDOdG3feL4SRWDowKBwSCQdEMeicslsJhQLAaPRrFqvLsfj91xgv+CvlEqARMLoNFEyCbjdMrV8XkuKtD+6fn9KUM4jdnyDhIWGh4iJiouMjY6PkJGSk2FvlpeYAZSTlzeYm4iWQW8jpKB6pqOaIqulbqdoqaolrbSvsFW3Q7q0Kry4Qr86oii1xcbAnsg5usulLbLJLsLMyM4A1yfZ0r27ztnbtty+4dPb3+Xi4yTUytAmt+nd6/Ir7cWu7Dj1j/zHNpqo+WM1MFRBdgevHcSGayFBKwsdogJyj4hDiXIiYpxGkVO1NBI3filYEeKofu7o/2AU2cRfSTArF/F7WWlXono0Qdo8lC6nGpEsT7LwOQdolQNv/tgbGrSlxSZa4giAkgIcUT5Gl0ioAKhL1X+UWDb1+mIKPnhNYxUJKgCBiAQxziIEJlYJUjdK5WJLW3QtkahD842rO6QMoK971z17KoRs1ase/Y7ky1MyFlKrKE+0nCtzq4D0OLesJZCh5iuEczFU9xV0pNRMXKOdIVumaCW1Z9MAfXrf7Z3hID/L3ZfxEuKPg5kuvhP3atpBecP83fH5bsrSnTZnnLD3YuPKJV/0/lD4PKHNV5KHl7hG1vQW12tb/i48/LXyfdFnv7269fih7LcRMncFQFV9rKjGSP92w5QAGB4cJQhRfp4kiNxSJGx1BoQIemfedPP1VIJXjmH434S26XehdTC8EUeHIFGIIDQM1nJAHn4cZqKMHyo4I0GtAAaAYTPK+FAhIspFJAAHmBXYd0UZOd+TUwIA1xtuRSjhHj2Ch1iVzOhDSJf2fclamFAOQmaDJvLH5oljZvaTfmC9KSWNa+5GTmn+3YlnfuV0QuZnjXRSk3twIrplP+vNlKiei0KSZ5u0oednClfCoZtJlYaUJiEC5AXXi3P5WGmfiOQ4AofaYBehp5EOIogIs7Yam6IdXWoCG6SySo5z9cWkawlLilAsU9TpFeawJBxbK439nSXsJ3tokSX/kwcCFNOPy55HBxtYzvKmtDYZw+xx/tEZjLmKlVohYkCx2667uJq5Qw8BOEnvo/S41NoMoQJyAKlAvnLuZPW6eS/BVWYSjWI+LSNnC01SQekxDnOTk0ItsJHHxe45fLA5VA7nAg8MKxtfJo6UJLELHmsJk8iG3MOuPAdQ5YAFOnqLCs0ZfeOzClq4CDJPQKM4z4robSKyWPLy2/RgGe9DaHumzotQ1fbI2UqmeZWp9Z/UumJKzl68EPbUY1udsWO+ptu2X77GLffcyvGa4QQpo4n3TseWKPbfvhlrxqpb3Er4m9be8cC1wC7+7gjgBkDBBQVAnqzk6qKgt+Kcy5xRauiiM0e6yiqdbi+XqiusZutiVgb7yJ9KTnvsnN8+9Ny6u857ZHj3vnq7wndOfEPFF05Xv4NpTHzyR0szaYzBcwK9N5KSPj1u24d1cPewgK8t7BgHff3PHorfNjH4nb8g+9fBTz73T7NMSQgAOw==" alt="angle semicircle"></p> <blockquote> <p><em>POQ</em>قطر دایره است. ∠<em>PAQ = ∠PBQ = ∠PCQ </em>= 90˚. </p> </blockquote> <h3>زاویه ظلی از برخورد خط مماس و یک وتر ایجاد شده.<br></h3>اندازه ان = نصف کمان روبرو<br><p align="center"><img src="http://www.onlinemathlearning.com/image-files/alternate-segment-theorem1.gif" alt="alternate segment" width="236" height="154"> </p><blockquote> توجه کنید&nbsp; زاویه محاطی روبرو به کمان مشترک زاویه ظلی&nbsp; باهم مساوندکه <em>∠CEA </em> ∠= <em>CDE</em> </blockquote> <br> <h3>زاویه ها در 4ضلعی های محاطی<br></h3> چهار ضلعی هایی که&nbsp; 4 راس روی محیط دایره باشند&nbsp; چهار ضلعی محاطی گوییم. که زاویه های روبرو در این چهار ضلعی ها مکمل هم هستند=180° <p align="center"><img src="http://www.onlinemathlearning.com/image-files/quadrilateral-circle_clip_image001.gif" alt="cyclic qudrilateral" width="137" height="131"></p> <blockquote> <p><em> a</em> + <em>c</em> = 180 ˚<strong>, </strong><em>b</em> + <em>d</em> = 180 ˚<strong></strong></p> </blockquote><ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-9460199170054827" data-ad-slot="4281529416"></ins> <h3>زاویه خارجی 4 ضلعی های محاطی = زاویه خارجی مقابل ان<br></h3><p align="center"><img src="http://www.onlinemathlearning.com/image-files/quadrilateral-circle_clip_image011.gif" alt="cyclic quadrilateral" width="227" height="171"></p><blockquote> <p> زاویه خارجی ∠<em> ADFمساوی زاویه متشابه داخلی</em> ∠<em> ABC. </em></p> <p> زاویه خارجی∠<em> DCE</em> مساوی زاویه متشابه داخلی ∠<em> DAB. </em></p> </blockquote> <h3>شعاع عمود بر وتر دایره</h3><p>یک شعاع یا قطر دایره که بر وتر دایره عمود باشدوتر را دو قسمت مساوی تقسیم می کند.وکمان روبرو را هم نصف می کند.<br></p><p align="center"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJoAAACcAgMAAAD6yFqZAAAACVBMVEWBgYEAAAD///9DA7/cAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAsxJREFUWMPtmD1y7CAMx2Fm43qbpPBpOMIWS4o9QApOkyYpqG1m9D/lK2yvMUigvHFe9VR6fqMvhJFkDCPW+5vpivXvwNwn3wEAmF0b81jlqwm+4ilfLefCzqHh4luGYdapayg8qJMVFupEhYU6UWGpDmBzaCsMnyqzguHaLGuYMcsaHjhuqrmR46ifZCHVrFnG8Mhz9Lcc716VQStgZQYHiZtU7lUOSu6VDio5MYwikEHmJlUYRSBaTg7jGIiSa4R7CFjLDS1u+jk3tjj6OddKS56Yk7lm+rIEns0NbW76LW5sc/RbXPs49gM5lXu967iLPZe7armLMo6bjnO98lsL8GTO1k8lBfiKe7kZG4uu4EEIzAWxqeQSIsdRKOxGnjt+RYLEHQ1HBIGjAxcQ2DhM8bni9nrOzRAQSKj7dAgDMQkcPREgAvNDukeLP9+Le4379g0A+Fjca3D05FL7/oYEUFrca3ExrlyQuRFACsD8zrp3+F8RlrR1ubBwqcENAFJcYomd/3OcQQ/PhlH8xwP4LO+cXcuTz3L5HiXwWS454osgbyTC5iBp3t/Iu1dxqcuN23/loeo3Yo9bH8xEs6ofotQ8tv3hf3B5/vw5tyaGt1v3k4mo03eOa6I/VP1uXK+7zG2VSp0+226FFToDSFgLNSrmhcjWvavmlMDdI6rmHgJX+FM1RyVwF+mzmssWYu5MtuOmKcTOPLh6FkOTG7ZI5/Ycaj9Yrpxrvduau4Pdyuz1ujWfhzimmrPZuyXP8e767Hby173aCzi37xliY8/gs648yWatcXtbSbJZa1y24AiiWWtc1hdFcU9zsfnGJInbktd7vpOg3mLqLXdw7u+5vjt7rm1vRp292XMPFzp7uG2vF3t7PWO9B740G0XjvTNni73ruOUg+3I1Oh/duZw1Wk4Xh5676Dh30+XPK89NWwn3F51/9mb+yz+XP1iamGbVfPTEAAAAAElFTkSuQmCC" alt="perpendicular bisector chord"></p> <blockquote><em>اگر شعاع OB</em> iبروتر&nbsp; <em>PQ</em>&nbsp; عمود شود ،پس <em>PA</em> = <em>AQ</em>. </blockquote> <h3>خط مماس بر دایره<br></h3> خط مماس بر دایره با شعاع زاویه راست می سازد.. <p align="center"><img src="http://www.onlinemathlearning.com/image-files/cligeo84.gif" alt="radius tangent" width="295" height="167"></p><br> <br> <h3>برخورد دو مماس دایره:</h3><p>&nbsp;وقتی دو مماس در خارج دایره با هم برخورد کنند این دو مماس باهم برابرن<br></p><p>اگر <em>AB</em> و<em>AC</em> دو مماس دایره <em>O</em>باشند ودر یک نقطه خارج به هم برخورد کنند و <em></em>, پس:</p> <ul><li>دو مماس باهم برابرند</li><li><em>OA</em> <em>نیمساز زاویه BAC </em>بین دو مماس است.</li><li>&nbsp;هر مماس با شعاع زاویه 90 درجه می سازد<br></li><li><em>OA</em> نیمساززاویه&nbsp; <em>BOC که ضلع ها دوشعاع دایره هستند. <br></em></li><li>مثلث <em>AOB ومثلث</em> <em>AOC</em> هردو مثلث قائم الزاویه هستند. </li></ul> <p align="center"><img src="http://www.onlinemathlearning.com/image-files/tangent-circle_clip_image001.gif" alt="two tangents to a circle" width="271" height="166"></p><br><br><br><br><ins class="adsbygoogle math-help-responsive" style="display:inline-block" data-ad-client="ca-pub-9460199170054827" data-ad-slot="6260426611" data-ad-region="m01"></ins><br>